Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Twoja Szansa w Brzenicy w sferze poytku publicznego za okres r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Twoja Szansa w Brzenicy w sferze poytku publicznego za okres 01.01.2006 31.12.2006 r."

Transkrypt

1 Fundacja Twoja Szansa Brzenica 18 REGON: Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Twoja Szansa w Brzenicy w sferze poytku publicznego za okres r. I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA i ADRES FUNDACJI: Fundacja Twoja Szansa Brzenica 18 WPISANA DO KRS W DNIU R. Nr KRS REGON: data nadania statusu opp: II. ZARZD: Joanna Grych-Wglarz Prezes Zarzdu Anna Mikrut Członek Zarzdu Iwona Cymbor Członek Zarzdu Elbieta Pater - Członek Zarzdu III. CELE FUNDACJI: Głównym celem Fundacji Twoja Szansa jest edukacja, owiata i wychowanie w szczególnoci pomoc dzieciom i młodziey, stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju poprzez działalno społeczn edukacyjn, kulturaln, sportow, a take ochrona zdrowia i działanie na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. 1

2 Fundacja Twoja Szansa w Brzenicy w roku 2006 realizowała nastpujc działalno w sferze poytku publicznego: IV. ZASADY, FORMY l ZAKRES DZIAŁALNOCl Fundacja Twoja szansa zakoczyła drugi rok swojej działalnoci. Dziki staraniom Zarzdu oraz uprzejmoci darczyców udało nam si pomóc wielu potrzebujcym, w tym osobom fizycznym, szkołom, przedszkolom, klubom sportowym, orodkom, instytucjom i organizacjom dobroczynnym i charytatywnym. 1. Przyznała i finansowała stypendia w ramach Programu Pomocy Stypendialnej, którego celem jest promowanie uczniów oraz studentów ambitnych i wybitnie uzdolnionych, wyróniajcych si w nauce oraz umoliwienie im szeroko pojtej edukacji kulturalnej oraz rozwoju intelektualnego. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla tych uczniów i studentów, którym warunki materialne uniemoliwiaj podjcie lub kontynuowanie nauki w szkole redniej lub uczelni wyszej. Fundacja w ramach Programu Pomocy Stypendialnej przyznała i finansowała stypendia za osignicia w dziedzinie sportu, muzyki oraz wysokie wyniki w nauce dla dwudziestu dziewiciu uczniów i studentów na łczn kwot PLN. 2. W ubiegłym roku fundacja nasza udostpniła równie swoje wyodrbnione rachunki oraz zorganizowała, nadzorowała i aktywnie wspierała zbiórki publiczne dla leczonej onkologicznie Oli Orzech oraz poszkodowanej w wypadku samochodowym Justynki Przewonik. Ze zbiorek publicznych przekazano łcznie rodzicom rodki w wysokoci PLN oraz ze rodków własnych fundacji PLN. 2

3 3. Kolejnym działaniem na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych było przekazanie rodków finansowych dla 13 rodzin midzy innymi na leczenie, rehabilitacje, zakup wózka inwalidzkiego, konsultacje medyczne w łcznej wysokoci PLN. 4. Przekazalimy rodki finansowe w wysokoci 2000 PLN dla Organizacji Narodów Zjednoczonych z przeznaczeniem dla dzieci z Etiopii. 5. Współuczestniczylimy w organizacji II Powiatowego Konkursu Poezji poprzez ufundowanie nagród ksikowych dla uczestników. 6. Aktywnie wspieralimy finansowo wyjazdy na mistrzostwa oraz zgrupowania sportowe organizowane przez Midzyszkolny Klub Pływacki BOBRY. 7. Przekazalimy farby, zabawki, gadety reklamowe dla Stowarzyszenia Folkloru w Dbicy, które w naszym imieniu obdarowało dzieci z Polskiego Domu Dziecka w Wilnie. 8. Wspieralimy finansowo szkolenia organizowane przez Polski Zwizek Niewidomych Oddział w Ropczycach. 9. Pomoglimy w organizacji VII edycji festynu integracyjnego dla dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych WIELOPOLANDIA 2006, który odbył si w sierpniu 2006 r. na stadionie Orodka Sportu w Wielopolu Skrzyskim. 10. Zorganizowalimy MIKOŁAJKI dla dzieci z rodzinnego domu dziecka Pastwa Krystyny i Józefa Zdral z Buska Zdroju. 11. Wsparlimy finansowo imprez mikołajkow zorganizowan przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADO w Dbicy. 12. Pomoglimy w budowie domu Jana Pawła II nad Lednic organizowane przez Stowarzyszenie Lednica 2000 kierowane przez duszpasterza akademickiego Ojca Jana Gór. 13. Fundacja pomogła w organizacji obozu integracyjnego dla podopiecznych Stowarzyszenia pomocy Niepełnosprawnym z Mózgowym poraeniem Dziecicym w Dbicy, który odbył si w Jarosławcu przekazujc na ten cel rodki pienine. 3

4 14. Fundacja nasza pomogła w remoncie domu ubogiej rodziny Pastwa Mrozowiczów z Munina koło Jarosławia zorganizowanym przez dziennikark TVP o. Rzeszów przekazujc farby, grunt i zapraw klejow. 15. Wspieramy finansowo kółko informatyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dbickich Saperów. Uczniowie tej szkoły w ramach podzikowa za pomoc i współprac projektuj i przygotowuj stron internetow Fundacji. 16. Oprócz wyej wymienionych wsparcie finansowe od fundacji otrzymali: - Katedra Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego - Zespół Szkól Specjalnych w Dbicy - Zespół Szkół Specjalnych w Krakowie - Szkoła w Bobrowej - Gimnazjum nr 2 w Dbicy - Szkoła Podstawowa nr 10 w Dbicy - Zespół Szkół Specjalnych w Krakowie - Gimnazjum nr 1 w Dbicy - LO w Pilnie - Przedszkole nr 5 w Dbicy - UKS Dwójka - LKS Pewno Lubzina - LKS Baszta Zawada - Mks Dbica 4

5 - rodowiskowy Dom Samopomocy - Zarzd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzya w Dbicy. 17. Fundacja aktywnie wspierała szkoły, orodki, instytucje i organizacje dobroczynne i charytatywne przekazujc im darowizny rzeczowe w postaci farb, rodków czystoci oraz nagród. Wród obdarowanych instytucji obok ju wczeniej wspomnianych znalazły si: - Pastwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dbicy, - Zespół Szkół Specjalnych w Dbicy, - Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie - I Liceum Ogólnokształcce im. Króla Władysława Jagiełły w Dbicy - II LO w Dbicy - Centrum Kształcenia Praktycznego w Dbicy, - Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy w Ropczycach - Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 32 przy Szpitalu Psychiatrycznym w Gdasku - Zespół Szkół w Paszczynie, - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dbicy - Zespół Szkół w Brzenicy - Przedszkole nr 5 w Dbicy - Przedszkole nr 7 w Dbicy - Przedszkole nr 8 w Dbicy - Przedszkole nr 11 w Dbicy - Przedszkole nr 12 w Dbicy - Przedszkole w Pustkowie - Przedszkole w Brzenicy - Niepubliczne Przedszkole w Kupnie - Przedszkole nr 2 w Kluczborku - Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielowach - Szkoła Podstawowa nr 10 w Dbicy - Placówka Wsparcia Dziennego i Orodek Interwencji Kryzysowej w Dbicy - Do dla osób bezdomnych i najuboszych w Feliksowie 5

6 - Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie, - rodowiskowy Dom Samopomocy w Dbicy, - Warsztaty Terapii Zajciowej przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Rado w Dbicy, - ZOZ w Dbicy - Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko z Gdaska - Dom Dziecka w Mielnie 18. Przekazalimy rodki na renowacj obiektów sportowych dla - Sympatyków Sekcji Piłki Nonej Klubu Sportowego Wisłoka Dbica Stowarzyszenie NASZ KS - Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Ropczycach - UKS nieka Szkółka Hokejowa - KS Chemik Pustków 19. Zakupilimy stroje sportowe dla dzieci i młodziey z klubów sportowych: - KS ATUT w Podborzu - LKS Pewno Lubzina. 20. W kwietniu 2006 r zakoczył si projekt zorganizowany przez Fundacj Twoja Szansa we współpracy z oddziałem dziecicym dbickiego szpitala. Idea projektu opierała si na jak najwikszym zaangaowaniu małych pacjentów w tworzenie szpitala marze. W ramach otwartego konkursu dzieci projektowały i rysowały takie pomieszczenia, w których podczas hospitalizacji czułyby si bezpiecznie i domowo. Była to doskonała okazja do puszczenia wodzy fantazji i uruchomienia wyobrani, do stworzenia przestrzeni zgodnej z pragnieniami i odczuciami. To take dobra metoda na bezporednie oddalanie od najmłodszych pacjentów wizji choroby i uciliwoci przebywania w szpitalu. Grono projektantów dziecicego oddziału stworzyli autorzy trzech najciekawszych prac. Wród wyrónionych znaleli si: Karolina Maruszak (15 lat), Kinga Wójcik (6,5 roku), Sylwia Kluza (10 lat), To włanie według wzorów Ich rysunków w dbickim szpitalu został stworzony pierwszy w Polsce DZIECICY WIAT W KOLORACH. Realizacj projektów stworzonych przez dzieci zajł si Pan Zbigniew Czech, zawodowo zwizany ze Sklepami Patronackimi FFiL NIEZKA S.A na ten cel Fundacja przeznaczyła PLN. 6

7 V. DANE FINANSOWE STRUKTURA KOSZTÓW : Koszty realizacji zada statutowych : PLN Łcznie w roku 2006 Fundacja przeznaczyła na realizacj swoich zada statutowych kwot PLN w tym na: - wsparcie finansowe PLN - wsparcie rzeczowe PLN Klasyfikacja darowizn finansowych na realizacj celów statutowych Fundacji ze wzgldu na przeznaczenie przedstawia si nastpujco: - stypendia PLN - cele edukacyjne, kulturalne, sportowe PLN - ochrona zdrowia i działanie na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych PLN - pomoc instytucjom i organizacjom dobroczynnym i charytatywnym działajcych na rzecz osób ubogich i samotnych PLN. Koszty administracyjne: PLN Zuycie materiałów i energii: PLN Usługi i opłaty bankowe: PLN Podatki i opłaty: PLN STRUKTURA PRZYCHODÓW: Fundacja w roku 2006 zrealizowała przychody w wysokoci PLN w tym: - przychody z poprzedniego okresu PLN - przychody z działalnoci statutowej PLN - przychody z 1% PLN - przychody ze zbiórek publicznych PLN - przychody finansowe pozostałe przychody : brak 7

8 RÓDŁA PRZYCHODÓW : DAROWIZNY: PLN w tym: - Fundator FFiL nieka S.A PLN - pozostali PLN - zbiórki publiczne PLN RODKI PIENINE Rachunek podstawowy PBS PLN Rachunek PBS subkonto Justyna PLN Rachunek PBS subkonto Ola PLN Przeci tne zatrudnienie w roku obrotowym: brak zatrudnienia Za okres nie była przeprowadzana kontrola. Prezes Zarzdu : Joanna Grych-Wglarz Członek Zarzdu: Anna Mikrut 8

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a tel./fax: 034 360-54-91, 034 360-55-37 e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. 1.1 Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5a, 00-132 Warszawa ustanowiona została

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok z działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza.

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok z działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza. Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok z działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza. nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza siedziba: POLSKA,

Bardziej szczegółowo

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 !""# - S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 NIP 123-09-97-285. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 NIP 123-09-97-285. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r. FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r. 1 I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Stosownie do artykułu 12 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach z

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2010 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach Szansa Dzieciom z siedzibą w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 2

KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 2 BR.06301 uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra ustanowion uchwał nr XXXII/435/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Zielona Góra 1. PAN TADEUSZ

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOCI FUNDACJI ITAKA

Z DZIAŁALNOCI FUNDACJI ITAKA I T A K A Fundacja Pomocy Ludziom Dotknitym Problemem Zaginicia adres pocztowy: 00-959 Warszawa 30, skrytka pocztowa 110 internet: www.itaka.org.pl telefon zaufania: (0 22) 654 70 70 faks: (0 22) 654 79

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/29/202/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2009 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 Załcznik do Uchwały Nr Rady Miasta Piły z dnia Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 2012 SPIS TRECI WSTP... 3 I. CZ WPROWADZAJCA... 4 1. STRUKTURA STRATEGII... 5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK 2014 1 I. Wprowadzenie Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2013-2015 został ustanowiony uchwałą NR XLIV/312/13 z dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

Spis treści. List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5. O Fundacji 8. Cele i sposób działania 8 Rada, Zarząd 12 Zespół 13. Partnerzy Fundacji 16

Spis treści. List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5. O Fundacji 8. Cele i sposób działania 8 Rada, Zarząd 12 Zespół 13. Partnerzy Fundacji 16 R a p o r t z d z i a ł a l n o ś c i w r o k u 2 0 1 3 R a p o r t z d z i a ł a l n o ś c i w r o k u 2 0 1 3 Spis treści List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5 1 2 3 4 O Fundacji 8 Cele i sposób działania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLVI/559/2006 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 29 września 2006 r. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015 Spis treści: I. Podstawy opracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015. STOWARZYSZENIA I FUNDACJE działające na rzecz OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. wydanie 4

INFORMATOR 2014/2015. STOWARZYSZENIA I FUNDACJE działające na rzecz OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. wydanie 4 INFORMATOR 2014/2015 STOWARZYSZENIA I FUNDACJE działające na rzecz OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2015 wydanie 4 1 Wstęp Po raz czwarty, zespół ds. szkół ponadgimnazjalnych Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W POWIECIE

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W POWIECIE INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM STAROSTWO POWIATOWE W DZIERŻONIOWIE DZIERŻONIÓW

Bardziej szczegółowo