na potrzeby dialogu technicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na potrzeby dialogu technicznego"

Transkrypt

1 Założenia Podmiotowego Systemu Finansowania szkoleń dla osób indywidualnych w ramach projektu pn. Kierunek Kariera realizowanego w Działaniu 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na potrzeby dialogu technicznego prowadzonego w ramach planowanego zamówienia na uruchomienie i obsługę systemu bonów szkoleniowych dla osób indywidualnych oraz stworzenie narzędzia informatycznego wspierającego obsługę ww. systemu

2 I. Wprowadzenie 1. Podmiotowy System Finansowania szkoleń dla osób indywidualnych (PSF) realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Kierunek Kariera współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Działaniu 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Celem ww. projektu jest podwyższanie kompetencji osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie Województwa Małopolskiego, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (os. po 50 r. ż., o niskich kwalifikacjach oraz os. niepełnosprawnych). W okresie realizacji projektu tj z pomocy skorzysta osób, w tym przeszkolonych zostanie min Podstawową formą wsparcia w projekcie jest objęcie wszystkich uczestników usługami doradztwa zawodowego, w tym diagnozą kompetencji. Efektem pracy z doradcą zawodowym będzie opracowany bilans kariery stanowiący podstawę indywidualnej ścieżki rozwoju. Zasadniczą formą wsparcia dla realizacji indywidualnej ścieżki rozwoju, proponowaną w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb uczestników, będzie możliwość skorzystania ze szkoleń/kursów/studiów podyplomowych/kształcenia w formach szkolnych (w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych tj. ICT oraz języków obcych, a także innych kompetencji, w zakresie których możliwe jest uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji ogólnie uznanym certyfikatem) oraz skorzystania z potwierdzania kwalifikacji. Realizacja tych usług będzie przebiegała zgodnie z mechanizmem podmiotowego finansowania szkoleń z wykorzystaniem bonów szkoleniowych, wypracowanym przez WUP Kraków w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. PFK Podmiotowe Finansowanie Kształcenia. 2. Dokument określa podstawowe zasady Podmiotowego Systemu Finansowania szkoleń z wykorzystaniem bonów szkoleniowych, zasady realizacji PSF przez operatora finansowego (OF) wyłonionego w drodze zamówień publicznych do obsługi systemu oraz wymagania dotyczące narzędzia informatycznego wspierającego obsługę ww. systemu. Operator wyłoniony zostanie na lata II. Podmiotowy System Finansowania z wykorzystaniem bonów szkoleniowych 1. Ogólne zasady PSF 1) PSF spełnia co najmniej poniższe wymogi: a) gwarantuje osobie możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług szkoleniowych w ramach oferty dostępnej w serwisie odpowiadających w największym stopniu na potrzeby określone podczas usługi doradczej w indywidualnej ścieżce rozwoju; b) dystrybucja środków EFS jest dokonywana w oparciu o system bonowy wykorzystujący bon szkoleniowy o określonej wartości, stanowiącej

3 maksymalny limit dofinansowania określonej jednostki usługi (np. 1 godziny szkolenia). 2) Wsparcie w ramach projektu jest skierowane wyłącznie do osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie Województwa Małopolskiego. W dwóch pierwszych latach realizacji projektu wsparciem objęte zostaną wyłącznie osoby pracujące. 3) Wsparcie przyznane osobom pracującym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniającym pracowników) stanowi pomoc de minimis. Pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach krajowych i unijnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/ ) Wsparcie w ramach projektu Kierunek Kariera skoncentrowane jest na następujących grupach docelowych: a) pracownikach powyżej 50 roku życia; b) pracownikach o niskich kwalifikacjach. 5) Wsparcie szkoleniowe poprzedzone jest obowiązkową usługą doradczą mającą na celu określenie potrzeb klienta (1 h) i nieobligatoryjną usługą doradztwa zawodowego zakończoną Bilansem Kariery (6 h) oraz wskazaniem obszarów rozwoju. 2. Zastosowanie znaku legitymacyjnego bonu szkoleniowego 1) W celu skrócenia procedur dla osób indywidualnych Podmiotowy System Finansowania szkoleń realizowany będzie z wykorzystaniem znaku legitymacyjnego. Znaki legitymacyjne, zwane dalej bonami szkoleniowymi, stanowią dokument zapewnienia płatności zarówno dla osoby otrzymującej dofinansowanie, jak i dla usługodawcy usługi szkoleniowej. Znak legitymacyjny musi być odpowiednio zabezpieczony. Minimalny zakres zabezpieczeń w przypadku bonu papierowego, obejmuje: a) pasek holograficzny (hologram), na stałe przytwierdzony do bonu, b) logo świecące w ultrafiolecie, c) mikrolinie na całej powierzchni bonu, d) numer seryjny, kod kreskowy. 3. Jednostka oraz wartość bonu szkoleniowego 1) Szkolenia rozliczane za pomocą bonów szkoleniowych dzielą się na trzy kategorie: a) szkolenia językowe; b) szkolenia ICT; c) szkolenia z zakresu innych kompetencji ogólnych. 2) Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu szkoleniowego jest: a) w przypadku szkoleń językowych 1 godzina usługi = 1 bon szkoleniowy;

4 b) w przypadku szkoleń ICT ½ godziny usługi = 1 bon szkoleniowy (1 godzina szkoleniowa będzie rozliczana 2 bonami szkoleniowymi); c) w przypadku szkoleń z zakresu innych kompetencji ogólnych ⅓ godziny usługi = 1 bon szkoleniowy (1 godzina szkoleniowa będzie rozliczana 3 bonami szkoleniowymi). 3) Wartość bonu stanowi wysokość nominalną znaku legitymacyjnego, która odpowiada określonej jednostce rozliczanej w ramach PSF. Dla wszystkich kategorii usług zakłada się stosowanie jednego rodzaju bonu szkoleniowego o określonej wartości, przy czym: a) w przypadku szkoleń językowych, 1 usługa np. 60 godzinna rozliczana będzie krotnością zrealizowanych godzin szkoleniowych (60 godzin = 60 bonów); b) w przypadku szkoleń ICT, 1 usługa np. 10 godzinna rozliczana będzie dwukrotnością zrealizowanych godzin szkoleniowych (10 godzin = 20 bonów); c) w przypadku szkoleń z zakresu innych kompetencji ogólnych, 1 usługa rozliczana będzie trzykrotnością zrealizowanych godzin szkoleniowych (10 godzin = 30 bonów); 4) Dla każdej z wymienionych powyżej kategorii szkoleń w ramach PSF, wartość bonu wyliczona jest w oparciu o odrębną metodologię zawierającą obliczenia rzeczywistej uśrednionej wartości poszczególnych kategorii szkoleń. Metodologie mogą ulegać zmianie w wyniku modyfikacji zasad Podmiotowego Systemu Finansowania lub zmieniającej się sytuacji rynkowej. 5) 1 bon szkoleniowy rozliczany jest w 87% ze środków dotacji a w 13% ze środków własnych osoby. 4. Ilość bonów przypadająca na jedną osobę 1) Osoba chcąca skorzystać ze szkoleń, po zakwalifikowaniu do systemu oraz zrealizowaniu usługi doradztwa zawodowego, otrzymuje limit 180 bonów szkoleniowych możliwych do realizacji w okresie trwania umowy dofinansowania. Bony można zamawiać jednorazowo (180) lub w dwóch transzach. Zamawiane bony mają określoną datę ważności związaną z cyklem rozliczania bonów. Osoba w danym cyklu będzie mogła zwrócić niewykorzystane bony w określonym w umowie terminie. 2) Zwrot wkładu własnego uczestnika projektu jest możliwy jedynie po zwróceniu niewykorzystanych bonów. Zwrot bonów po wskazanym w umowie terminie będzie związany z potrąceniem opłaty manipulacyjnej określonej na etapie uruchomienia systemu bonów szkoleniowych. 5. Procedura otrzymania dofinansowania obejmuje: 1) Procedura otrzymania dofinansowania obejmuje: a) nabór zgłoszeń do projektu Kierunek Kariera ; b) weryfikacja zgłoszeń; c) usługa doradcza;

5 d) w przypadku wskazania potrzeb szkoleniowych zawarcie umowy dofinansowania zawierającej następujące elementy: przedmiot umowy (przyznaną kwotę dofinansowania oraz limit bonów), warunki udzielenia dofinansowania, warunki wykorzystania dofinansowania, zasady rozliczania bonów szkoleniowych, sankcje w przypadku niewłaściwego wykorzystania dofinansowania, warunki kontroli, audytu i ewaluacji, warunki ochrony danych osobowych; e) wpłata przez osobę wkładu własnego w kwocie stanowiącej 13% wartości zamawianych bonów szkoleniowych; f) przekazanie bonów szkoleniowych uczestnikom projektu. 2) Weryfikacja zgłoszeń obejmuje: a) ocenę spełnienia warunków udziału w PSF (osoby dorosłe mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie Województwa Małopolskiego, osoby powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach); b) w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ocenę spełnienia warunków dotyczących możliwości udzielenia pomocy de minimis. Weryfikacja spełnienia powyższych warunków odbywa się na podstawie oświadczeń osoby złożonych w formularzu zgłoszeniowym. 6. Rozliczanie usług rozwojowych zrealizowanych w ramach PSF 1) Rozliczenie usługi szkoleniowej zrealizowanej w ramach PSF dokonywane jest po weryfikacji spełnienia następujących warunków: a) zgłoszenie na usługę szkoleniową zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującą w projekcie Kierunek Kariery procedurą otrzymania dofinansowania; b) wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi szkoleniowej (weryfikacja na podstawie FV/rachunku od instytucji szkoleniowej oraz zaświadczenia o przystąpieniu do potwierdzenia kwalifikacji ogólnie uznanym certyfikatem); c) wydatek został prawidłowo udokumentowany (zgodnie z instrukcją rozliczania przygotowaną przez operatora finansowego projektu); d) usługa szkoleniowa została zrealizowana zgodnie z założeniami, tj. zgodnie z programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w bazie szkoleń na stronie e) usługa zakończyła się przystąpieniem do potwierdzenia kwalifikacji ogólnie uznanym certyfikatem. 2) Bony szkoleniowe rozliczane są po kosztach rzeczywistych do maksymalnej wartości bonu wyliczonej na podstawie stosownej metodologii. Przykłady rozliczenia usługi szkoleniowej zrealizowanej przy dofinansowaniu na poziomie 87% i wartości bonu w wysokości 15 zł, w tym max. 13,05 zł ze środków dotacji i 1,95 zł z wkładu własnego uczestnika projektu: Przykład 1 Założenia: Maksymalna wartość bonu 15 zł/godzinę Ilość zakupionych bonów: 60 Wpłacony wkład własny: 13% tj. 117 zł (60 x 1,95 zł)

6 Możliwy % dofinansowania dla uczestnika projektu: 87% tj. 783 zł (60 x 13,05 zł) Koszt usługi z bazy: zł /60 godzin Po zawarciu umowy uczestnik wpłaca wkład własny w wysokości 13% wartości zamawianych bonów, wybiera usługę 60 godzinną za zł tj. 20 zł/h. Na jej realizację ma do dyspozycji 60 bonów o wartości 900 zł. Musi więc wpłacić do usługodawcy zaliczkę na brakujące 300 zł. Operator finansowy po otrzymaniu rozliczenia od usługodawcy weryfikuje dokumenty i dokonuje następującego rozliczenia: Kwota uregulowana przez operatora przekazana instytucji szkoleniowej: 900 zł, w tym: kwota dotacji: 783 zł (60 h x 13,05 zł), kwota wkładu własnego: 117 zł (60 h x 1,95 h). Przykład 2 Założenia: Maksymalna wartość bonu 15 zł/godzinę Ilość zakupionych bonów: 60 Wpłacony wkład własny: 13% tj. 117 zł (60 x 1,95 zł) Możliwy % dofinansowania dla uczestnika projektu: 87% tj. 783 zł (60 x 13,05 zł) Koszt usługi z bazy: 900 zł /60 godzin Po zawarciu umowy uczestnik projektu wpłaca wkład własny w wysokości 13% wartości zamawianych bonów, wybiera usługę 60 godzinną za 900 zł tj. 15 zł/h. Na jej realizację ma do dyspozycji 60 bonów o wartości 900 zł. Operator finansowy po otrzymaniu rozliczenia weryfikuje dokumenty i dokonuje następującego rozliczenia: Kwota uregulowana przez operatora przekazana instytucji szkoleniowej: 900 zł, w tym: kwota dotacji: 783 zł (60 h x 13,05 zł), kwota wkładu własnego: 117 zł (60 h x 1,95 h) Przykład 3 Założenia: Maksymalna wartość bonu 15 zł/godzinę Ilość zakupionych bonów: 60 Wpłacony wkład własny: 13% tj. 117 zł (60 x 1,95 zł) Możliwy % dofinansowania dla uczestnika projektu: 87% tj. 783 zł (60 x 13,05 zł) Koszt usługi z bazy: 600 zł /60 godzin Po zawarciu umowy uczestnik projektu wpłaca wkład własny w wysokości 13% wartości zamawianych bonów, wybiera usługę 60 godzinną za 600 zł tj. 10 zł/h. Na jej realizację ma do dyspozycji 60 bonów o wartości 900 zł. Operator finansowy po otrzymaniu rozliczenia weryfikuje dokumenty i dokonuje następującego rozliczenia: Kwota uregulowana przez operatora przekazana instytucji szkoleniowej: 600 zł, w tym: kwota dotacji: 522 zł (60 h x 8,70 zł), kwota wkładu własnego: 78 zł (60 h x 1,30 zł)

7 Kwota nadpłaconego wkładu własnego zwrócona uczestnikowi projektu: 39 zł (60 h x 0,65 bonów). III. Realizacja PSF z wykorzystaniem bonów szkoleniowych przez operatora finansowego 1. W ramach projektu PSF operator zobowiązany jest do realizacji następujących działań: 1) Uruchomienia systemu PSF tj. przygotowania struktury organizacji, zasobów ludzkich, zadań operatora związanych z rozliczaniem bonów oraz funkcjonowaniem Telefonicznego Biura Obsługi Klienta (TBOK), przygotowania projektu graficznego bonów wraz z zabezpieczeniami i ich wydruku (ok bonów). 2) Obsługi systemu PSF tj. a) informowania usługodawców, którzy są zarejestrowani w serwisie o zasadach i wymaganiach związanych z rozliczaniem bonów, w tym w szczególności o sposobie weryfikacji, czy bon przedstawiany przez uczestnika systemu jest prawidłowy (np. za pomocą instrukcji); b) wydawania na etapie dokonywania rozliczeń korekt zaświadczeń o pomocy de minimis; c) dostarczania do uczestników systemu bonów szkoleniowych do momentu odebrania przesyłki na odpowiedzialność operatora; d) zapewnienia informacji o procedurze rozliczania bonów obowiązującej wszystkich potencjalnych usługodawców; e) odbierania od usługodawców dokumentów rozliczeniowych tj. zrealizowanych bonów szkoleniowych, kopii rachunków/faktur VAT oraz kopii zaświadczeń o przystąpieniu do potwierdzenia kwalifikacji ogólnie uznanym certyfikatem; f) weryfikowania dokumentów, przedstawionych przez usługodawców w rozliczeniu za przeprowadzoną usługę szkoleniową pod względem: kompletności dokumentów tj. czy usługodawca przekazał dla każdej usługi przedstawionej do rozliczenia: odpowiednią ilość bonów, kopię rachunku/faktury, zaświadczenie; spójności dokumentów tj. czy dane dot. uczestnika i usługodawcy oraz przeprowadzonej usługi widniejące na dokumentach, są ze sobą spójne; spełnienia warunków korzystania z systemu PSF tj. czy usługa przedstawiona do rozliczenia znajdowała się w bazie serwisu na dzień realizacji usługi, czy cena usługi jest zgodna z ofertą przedstawioną w bazie; spełnienia warunków dofinansowania; g) dokonywania rozliczenia bonów dotyczących przeprowadzonej usługi szkoleniowej, w tym: wyliczenie kwot, które winny zostać wpłacone do usługodawcy, w tym kwoty dofinansowania oraz wkładu własnego uczestnika, z uwzględnieniem ceny usługi szkoleniowej;

8 wyliczenie kwot, które winny zostać zwrócone uczestnikowi z wpłaconego wkładu własnego; h) wypłacania do wysokości wartości bonu: środków pieniężnych dla usługodawcy za przeprowadzoną usługę szkoleniową, ze środków dofinansowania oraz z wniesionego przez uczestnika wkładu własnego, zgodnie z zasadami dokonywania rozliczeń zawartymi w niniejszym dokumencie; środków pieniężnych dla uczestnika wynikających z dokonanego rozliczenia (zwrot ewentualnego nadpłaconego wkładu własnego); 3) Sporządzania i przekazywania na etapie dokonywania rozliczeń sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP udostępnionej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 4) Prowadzenia sprawozdawczości na potrzeby WUP Kraków. 5) Archiwizacji dokumentacji. 2. W procesie dystrybucji i rozliczania środków operator zobowiązany jest do zachowania następujących terminów: a) dostarczenie do uczestników zamówionych bonów 5 dni roboczych od daty dokonania wpłaty wkładu własnego przez uczestnika na rachunek operatora; b) odbiór od usługodawców dokumentów rozliczeniowych 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez usługodawcę informacji o dokumentacji do odbioru; c) weryfikacja dokumentów przedstawionych przez usługodawców do rozliczenia 5 dni roboczych od daty odbioru dokumentów; d) rozliczanie bonów dotyczących przeprowadzonej usługi szkoleniowej 5 dni roboczych od daty otrzymania poprawnych dokumentów od usługodawcy; e) wypłacanie usługodawcy środków finansowych za przeprowadzoną usługę szkoleniowa 5 dni roboczych od daty otrzymania poprawnych dokumentów od usługodawcy; f) wypłacanie uczestnikowi środków wynikających z dokonanego rozliczenia 5 dni roboczych od daty otrzymania poprawnych dokumentów od usługodawcy. IV. Narzędzie informatyczne wspierające obsługę systemu bonów szkoleniowych Narzędzie informatyczne, które będzie wspierać obsługę systemu bonów szkoleniowych będzie częściowo oparte o funkcjonalności dotychczas funkcjonującego serwisu Budowa narzędzia będzie wymagała dostosowania serwisu w zakresie: bazy usług instytucji szkoleniowych, rejestracji instytucji i ofert, strony głównej, wyszukiwarki instytucji szkoleniowych i ich ofert oraz mechanizmu newslettera oraz dodania nowych funkcjonalności, które pozwolą na zbudowanie sprawnie działającego narzędzia. Ponadto, operator będzie miał za zadanie dostosowanie graficzne narzędzia do grafiki a w przypadku korzystania przez narzędzie z interfejsu również tego interfejsu.

9 Finalnie narzędzie to musi być zintegrowane z wyżej opisanymi serwisami, również w zakresie systemu CMS. Opis głównych funkcjonalności narzędzia: Narzędzie będzie się składało z: Modułu dla instytucji szkoleniowych; Modułu dla osób indywidualnych; Modułu zarządczego. Moduł dla instytucji szkoleniowych aktualnie funkcjonuje w ramach Jego dostosowanie do narzędzia będzie dotyczyło głównie: grafiki interfejsu oraz formularza rejestracji usług w bazie danych. Dotychczas rejestracja instytucji szkoleniowych w bazie danych odbywała się przez panel do zarządzania serwisem (CMS), istnieje konieczność modyfikacji tej części modułu i wprowadzenie możliwości rejestracji instytucji szkoleniowych przez nie same poprzez zakładanie kont na stronie internetowej. Moduł dla osób indywidualnych obejmie bazę danych, do której użytkownik będzie wprowadzał swoje dane przy pomocy formularza online. Moduł ten będzie zawierał mechanizm generowania odrębnych linków dla każdego wprowadzonego formularza i przesyłania ich mailowo do użytkownika. Tak, aby użytkownik bez konieczności zakładania swojego konta w serwisie mógł wygenerować plik pdf z wypełnionym formularzem oraz go wydrukować. Formularz musi uwzględniać walidację pól przy pomocy wskazanych formatów oraz pasek postępu jego uzupełniania. Moduł dla osób indywidualnych będzie obejmował również kalendarz, w którym użytkownik po wypełnieniu formularza będzie mógł umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym. Mechanizm tworzenia formularzy musi umożliwiać dodanie nowych pól i formatów walidacji oraz tworzenia kolejnych formularzy. Moduł zarządczy obejmuje system CMS oraz sposób wykorzystania danych i ich przepływ. Moduł ten będzie się różnił w zależności od roli użytkownika w narzędziu. Wyróżniamy role: administratora, doradcy i instytucji szkoleniowej. Rola administratora będzie uprawniała do zarządzania wszystkimi danymi w narzędziu. Doradca musi mieć możliwość tworzenia i zarządzania kalendarzem spotkań, na które zapisują się użytkownicy indywidualni. Od momentu wpływu danych z formularza online do bazy i zarezerwowania terminu w kalendarzu doradcy (moduł dla osób indywidualnych) dostęp do danych w zdefiniowanym zakresie otrzyma doradca. Doradca musi mieć możliwość edycji danych użytkownika w bazie, ich wydrukowania oraz tworzenia zestawień danych użytkowników, którzy poprzez zarezerwowanie terminu w jego kalendarzu są do tego doradcy przyporządkowani. Instytucja szkoleniowa otrzyma dostęp do podstawowych danych użytkownika i musi mieć możliwość przyporządkowania użytkownika do szkolenia w bazie usług instytucji szkoleniowych. Przy czym to przyporządkowanie powinno być widoczne jedynie w module zarządczym. Istotne jest umożliwienie tworzenia zestawień danych, zawartych w bazie instytucji szkoleniowych, bazie usług tych instytucji oraz bazie danych użytkowników indywidualnych. Administrator musi mieć możliwość tworzenia zestawień tych danych oraz wyszukiwania, również krzyżowo w bazach. Ponadto moduł zarządczy musi zawierać mechanizm generowania umów z użytkownikami indywidualnymi, gdzie administrator wprowadzi treść wzoru umowy, a dane z bazy użytkowników będzie można dodać do konkretnych miejsc w umowie jednym kliknięciem.

10 Uwagi ogólne: a) serwis powinien być dostępny za pomocą standardowej przeglądarki internetowej; b) operator powinien zapewnić niezbędną stabilność i bezpieczeństwo serwisu; c) serwis powinien publikować zgodny z wymogami prawnymi, ale nie zakłócający pracy użytkownika, komunikat o obsłudze ciasteczek.

Spotkanie z instytucjami szkoleniowymi Festiwal zawodów, 18 marca 2016

Spotkanie z instytucjami szkoleniowymi Festiwal zawodów, 18 marca 2016 Spotkanie z instytucjami szkoleniowymi Festiwal zawodów, 18 marca 2016 Warunki uczestnictwa w projekcie Projekt adresowany jest do osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie

Bardziej szczegółowo

Bony szkoleniowe z dofinansowaniem dla przedsiębiorców. Kraków, 04 września 2014

Bony szkoleniowe z dofinansowaniem dla przedsiębiorców. Kraków, 04 września 2014 Bony szkoleniowe z dofinansowaniem dla przedsiębiorców Kraków, 04 września 2014 EUROPEJSKIE WZORCE: Walonia bony w formie papierowej i elektronicznej dla przedsiębiorców (system zapewniania jakości usług

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie wsparcia w postaci usług rozwojowych w ramach RPO WŁ na lata

Dofinansowanie wsparcia w postaci usług rozwojowych w ramach RPO WŁ na lata Dofinansowanie wsparcia w postaci usług rozwojowych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Oś priorytetowa X Adaptacyjność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu RPMP IP /17. Koncepcja Podmiotowego Systemu Finansowania dla RPO WM

Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu RPMP IP /17. Koncepcja Podmiotowego Systemu Finansowania dla RPO WM Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu RPMP.08.04.01-IP.02-12-010/17 Koncepcja Podmiotowego Systemu Finansowania dla RPO WM 2014-2020 I. Wprowadzenie 1. Koncepcja Podmiotowego Systemu Finansowania dla

Bardziej szczegółowo

Z komentarzem [BS1]: Doprecyzowano znaczenie tego pojęcia. Z komentarzem [BS2]: Skorzystano z tego rozwiązania.

Z komentarzem [BS1]: Doprecyzowano znaczenie tego pojęcia. Z komentarzem [BS2]: Skorzystano z tego rozwiązania. Informacja dotycząca przebiegu dialogu technicznego w ramach zamówienia na uruchomienie i obsługę systemu bonów szkoleniowych dla osób indywidualnych oraz stworzenie narzędzia informatycznego wspierającego

Bardziej szczegółowo

Kierunek Kariera Podmiotowy system finansowania szkoleń

Kierunek Kariera Podmiotowy system finansowania szkoleń Kierunek Kariera Podmiotowy system finansowania szkoleń KIERUNEK KARIERA DOŁĄCZ DO NAS ZAPRASZA KIERUNEK KARIERA SYSTEMY FINANSOWANIA SZKOLEŃ OSÓB INDYWIDUALNYCH 2007-2013 2014-2020 Podejście podażowe

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Bony Rozwojowe szansą rozwoju Twoich pracowników Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lubuskie Bony Rozwojowe szansą rozwoju Twoich pracowników Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Lubuskie Bony Rozwojowe szansą rozwoju Twoich pracowników Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zielona Góra, 6 września 2017 r. Projekt: Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KARIERA BILANS KARIERY i SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH

KIERUNEK KARIERA BILANS KARIERY i SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA BILANS KARIERY i SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Bilans Kariery Spotkania z doradcą zawodowym Umowa na bony szkoleniowe Usługa z Bazy Usług Rozwojowych Kierunek Kariera

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KARIERA BILANS KARIERY i SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH

KIERUNEK KARIERA BILANS KARIERY i SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA BILANS KARIERY i SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Bilans Kariery Spotkania z doradcą zawodowym Umowa na bony szkoleniowe Usługa z Bazy Usług Rozwojowych Kierunek Kariera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową (PŚUR) Rozliczenie usługi rozwojowej krok po kroku

Instrukcja dla Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową (PŚUR) Rozliczenie usługi rozwojowej krok po kroku Instrukcja dla Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową (PŚUR) Rozliczenie usługi rozwojowej krok po kroku KROK 1 Akceptacja bonów rozwojowych: Uczestnik Projektu (Przedsiębiorca i/lub pracownik przedsiębiorcy)

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie pn. Małopolskie Bony Rozwojowe

Projekt Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie pn. Małopolskie Bony Rozwojowe Projekt Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie pn. Małopolskie Bony Rozwojowe realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SYSTEMU PSF DLA INSTYTU UCJI ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ ROZWOJOWĄ FORMULAR RZ ROZLICZENIA USŁUGI ROZWO OJOWEJ

INSTRUKCJA SYSTEMU PSF DLA INSTYTU UCJI ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ ROZWOJOWĄ FORMULAR RZ ROZLICZENIA USŁUGI ROZWO OJOWEJ Projekt Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim realizowany w ramach Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP INSTRUKCJA SYSTEMU PSF DLA INSTYTU UCJI ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ ROZWOJOWĄ FORMULAR RZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kierunek Kariera. na lata

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kierunek Kariera. na lata REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kierunek Kariera na lata 2017-2018 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Bazie Usług Rozwojowych, zwanej również Bazą należy przez to rozumieć internetową

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia MŚP w ramach działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zasady wsparcia MŚP w ramach działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Zasady wsparcia MŚP w ramach działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, dnia 23.04.2015 r. Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między

Bardziej szczegółowo

1) Rejestracja w systemie. 2) Logowanie do systemu i wybór poddziałania

1) Rejestracja w systemie. 2) Logowanie do systemu i wybór poddziałania Instrukcja Uczestnika Projektu Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki 1) Rejestracja w systemie Załóż konto na stronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kierunek Kariera na lata

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kierunek Kariera na lata REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kierunek Kariera na lata 2017-2018 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Bazie Usług Rozwojowych, zwanej również Bazą należy przez to rozumieć internetową

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o dofinansowanie usług w ramach projektu Kierunek Kariera

Umowa nr.. o dofinansowanie usług w ramach projektu Kierunek Kariera WZÓR Umowa nr.. o dofinansowanie usług w ramach projektu Kierunek Kariera zawarta w dniu....r. w Krakowie pomiędzy: Województwem Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Myszków, r.

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Myszków, r. Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020 Myszków, 23.09.2016 r. Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między PO KL

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania szkół prorozvoyovo sygnowanych marką ROZVIYAK. Opis systemu bonów szkoleniowych

Zasady dofinansowania szkół prorozvoyovo sygnowanych marką ROZVIYAK. Opis systemu bonów szkoleniowych Zasady dofinansowania szkół prorozvoyovo sygnowanych marką ROZVIYAK Opis systemu bonów szkoleniowych W związku z przyznaniem prorozvoyovo Małopolskiego Znaku Jakości Usług Szkoleniowych, szkolenia prorozvoyovo

Bardziej szczegółowo

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH nowa jakość w dostępie do usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH nowa jakość w dostępie do usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców 2015 REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH nowa jakość w dostępie do usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców Wnioski ze wsparcia przedsiębiorców i ich pracowników z EFS w latach 2007-2013 Dominująca strona

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU TWORZENIA ZAMÓWIEŃ. Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU TWORZENIA ZAMÓWIEŃ. Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php SYSTEM OBSŁUGI PROCESU SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ I TWORZENIA ZAMÓWIEŃ Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php Manualna praca i sterta dokumentów w wersji papierowej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020 Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między PO KL a RPO WSL 2014-2020 PO

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa

Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa Częstochowa, 6 października 2016 Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Katowice, siepień 2015 r.

Zasady wsparcia MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Katowice, siepień 2015 r. Zasady wsparcia MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Katowice, siepień 2015 r. Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między PO KL a RPO

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o dofinansowanie usług w ramach projektu Kierunek Kariera

Umowa nr.. o dofinansowanie usług w ramach projektu Kierunek Kariera Umowa nr.. o dofinansowanie usług w ramach projektu Kierunek Kariera zawarta w dniu....r. w Krakowie pomiędzy: Województwem Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie z siedzibą w Krakowie, pl.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE BONU NA SZKOLENIE

UMOWA O PRZYZNANIE BONU NA SZKOLENIE Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie UMOWA O PRZYZNANIE BONU NA SZKOLENIE NR.. Nr Projektu: WND-RPPD.03.02.01-20-0004/17; realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna dla M. M. i Ś. Przedsiębiorstw

Broszura informacyjna dla M. M. i Ś. Przedsiębiorstw Broszura informacyjna dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw korzystających z usług edukacyjno szkoleniowych w Systemie Podmiotowego finansowania kształcenia, w ramach Działania 8.1.1. Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A.

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI E-FAKTUR PRZESYŁANYCH Z TVP S.A.... 2 3. REJESTRACJA KONTRAHENTA W SYSTEMIE GREEN MAIL 24... 4

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego

Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego Działanie 6.5 Usługi Rozwojowe dla MMŚP RPO Lubuskie 2020 Gorzów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O USŁUGACH ROZWOJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

INFORMACJA O USŁUGACH ROZWOJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odlaskie INFORMACJA O USŁUGACH ROZWOJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM BIAŁYSTOK 2017 I. Projekt Podmiotowy System Finansowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Twój Biznes

Wspieramy Twój Biznes Wspieramy Twój Biznes Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników Projekt realizowany w partnerstwie z: Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Karkonoską Agencją

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO/WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA W GENERATORZE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO/WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA W GENERATORZE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO/WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA W GENERATORZE W RAMACH PROJEKTU REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020 Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między PO KL a RPO WSL 2014-2020 PO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH (INNYCH NIŻ OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA) Wymiana informacji dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu odsetek od

Bardziej szczegółowo

Rozwój na miarę Twojej firmy

Rozwój na miarę Twojej firmy Rozwój na miarę Twojej firmy www.wup.pl/rpo Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu i wybierz usługi rozwojowe szyte na miarę uzyskaj nawet do 80% zwrotu kosztów za szkolenia i kursy www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Kierunek Kariera. 18.03.2016 Festiwal Zawodów

Projekt Kierunek Kariera. 18.03.2016 Festiwal Zawodów Projekt Kierunek Kariera 18.03.2016 Festiwal Zawodów RPO WM Działanie 10.3 Poddziałanie 10.2.4 Wsparcie szkolenia i kursy (IT, języki obce, inne potwierdzone ogólnie uznawanym certyfikatem) potwierdzanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020 Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między PO KL a RPO WSL 2014-2020 PO

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. TEST & TRAINING SAFETY CENTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Bednary 17, 62-010 Pobiedziska, tel./fax +48 61 81 56 001 Bednary, 01.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Kwota na dofinansowanie. Działanie /Poddziałanie. Termin naboru. Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY

Kwota na dofinansowanie. Działanie /Poddziałanie. Termin naboru. Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY Działanie /Poddziałanie Kwota na dofinansowanie Termin naboru Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 10.000.000,00 PLN Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

Tel do 14 fax. wew. 13 WYKAZ SZKOLEŃ. Temat szkolenia Miejsce i termin Koszt szkolenia

Tel do 14 fax. wew. 13  WYKAZ SZKOLEŃ. Temat szkolenia Miejsce i termin Koszt szkolenia WYKAZ SZKOLEŃ Temat szkolenia Miejsce i termin Koszt szkolenia NOWE SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. ORAZ INSTRUMENTÓW: Planowanie rozwoju zawodowego dla klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawskopomorskiego. Toruń, 19 września 2017

ZAŁOŻENIA PROJEKTU REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawskopomorskiego. Toruń, 19 września 2017 ZAŁOŻENIA PROJEKTU REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawskopomorskiego i ich pracowników Toruń, 19 września 2017 ZAŁOŻENIA PROJEKTU Alokacja przeznaczona dla przedsiębiorców:

Bardziej szczegółowo

Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania

Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania Projekt realizowany w partnerstwie: Lider Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji bonów wewnętrznych. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin realizacji bonów wewnętrznych. 1 Postanowienia ogólne Regulamin realizacji bonów wewnętrznych 1 Postanowienia ogólne 1. Emitentem bonów wakacyjnych jest Enovatis S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Matejki 12, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY Krajowy Depozyt organizuje i koordynuje proces wypłaty dywidendy dla każdego Emitenta, będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Ocena i efekty projektu PFK - Podmiotowe finasowanie kształcenia 17.04.2015

Ocena i efekty projektu PFK - Podmiotowe finasowanie kształcenia 17.04.2015 Ocena i efekty projektu PFK - Podmiotowe finasowanie kształcenia 17.04.2015 SYSTEM PODMIOTOWEGO FINANSOWANIA USŁUG - ZAŁOŻENIA 1. Przedsiębiorca szybko uzyskuje dofinansowanie. 2. Przedsiębiorca ma minimum

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI 1 ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI Centrala NFZ OW NFZ Apteka Punkt apteczny Warunki postępowania w sprawie zawierania umów na realizację

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH Z OZE

EGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH Z OZE R EGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH Z OZE EDOTUR Sp. z o.o ul. Wieniawska 6/25, 20-071 Lublin REGON: 060641583, NIP: 712-321-34-87 Tel. Kom.: 501 100 526 1. Szkolenia organizowane są przez Edotur Sp. z o.o. zwaną

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

* dotyczy osób, które nie będą kwalifikowały się w ramach prowadzonych naborów do projektu:

* dotyczy osób, które nie będą kwalifikowały się w ramach prowadzonych naborów do projektu: Powiatowy Urząd Pracy Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że prowadzi nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 27.01.2014) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

2007-2013 2014-2020. Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: SOWA i SL2014

2007-2013 2014-2020. Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: SOWA i SL2014 Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: SOWA i SL2014 Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. 2007-2013 2014-2020 Generator Wniosków Aplikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Twój profesjonalny doradca. Informujemy Szkolimy Doradzamy Finansujemy

Twój profesjonalny doradca. Informujemy Szkolimy Doradzamy Finansujemy Twój profesjonalny doradca Informujemy Szkolimy Doradzamy Finansujemy PPARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW Projekt realizowany w partnerstwie z: Projekt ten przewiduje wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Oś priorytetowa : Działanie : Poddziałanie : Tytuł projektu : I. Osoby młode na rynku pracy 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

W ramach zawartej umowy wymagane jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 13 miesięcy.

W ramach zawartej umowy wymagane jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 13 miesięcy. Powiatowy Urząd Pracy Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że z dniem 29.11.2017r. wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL 1. MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Lojalni24.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy Towarów i Usług: Odbiór osobisty (Bon Towarowy

Bardziej szczegółowo

Tel do 14 fax. wew. 13 WYKAZ SZKOLEŃ. Temat szkolenia Miejsce i termin Koszt szkolenia

Tel do 14 fax. wew. 13  WYKAZ SZKOLEŃ. Temat szkolenia Miejsce i termin Koszt szkolenia WYKAZ SZKOLEŃ Temat szkolenia Miejsce i termin Koszt szkolenia Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy: Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zakupu BONÓW TOWAROWYCH i KARTY PACZKA ŚWIĄTECZNA. tel. 17 780 86 21 tel. kom. 506 808 235

Zapraszamy do zakupu BONÓW TOWAROWYCH i KARTY PACZKA ŚWIĄTECZNA. tel. 17 780 86 21 tel. kom. 506 808 235 Zapraszamy do zakupu BONÓW TOWAROWYCH i KARTY PACZKA ŚWIĄTECZNA. tel. 17 780 86 21 tel. kom. 506 808 235 BONY TOWAROWE nominały bonów: 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200 oraz inne na życzenie Zamawiającego okres

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-482/09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 29.01.2016) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV: 72224000 1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 85312320 8 Usługi doradztwa

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV: 72224000 1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 85312320 8 Usługi doradztwa ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie systemu i

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kasa wraca Odbierz ebon za sprzęt rowerowy

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kasa wraca Odbierz ebon za sprzęt rowerowy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kasa wraca Odbierz ebon za sprzęt rowerowy 1. Akcja promocyjna Kasa wraca Odbierz ebon za sprzęt rowerowy (zwana dalej Akcją promocyjną) organizowana jest przez Velo sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA OPERATORA (BENEFICJENTA) DOTYCZĄCY UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PODMIOTOWEGO SYSTEMU FINANSOWANIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGULAMIN DLA OPERATORA (BENEFICJENTA) DOTYCZĄCY UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PODMIOTOWEGO SYSTEMU FINANSOWANIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik nr 9: Regulamin dla (Beneficjenta) dotyczący udzielania wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego REGULAMIN DLA OPERATORA (BENEFICJENTA) DOTYCZĄCY UDZIELANIA WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

20-21 LISTOPA D 2017 R.

20-21 LISTOPA D 2017 R. LISTOPAD 2017 1. LISTOPAD LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA ORAZ SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.: KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY W PRAKTYCE W 2018 ROKU - WNIOSKI, UMOWY,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP. Fundusz Górnośląski S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania

Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP. Fundusz Górnośląski S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP Fundusz Górnośląski S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania Podmiotowy System Finansowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zał. 8.1.2 do Dokumentacji Konkursowej w ramach Działania 6.2 PO KL Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul. Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.wierzbowa 52 I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wnioskowanie o PES

Podręcznik użytkownika wnioskowanie o PES Podręcznik użytkownika wnioskowanie o PES Spis treści 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 1.1. Logowanie do aplikacji... 3 2. WNIOSKOWANIE O PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY (PES)... 4 2.1. Wniosek o zweryfikowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe na lata

Załącznik nr 2 a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe na lata Załącznik nr 2 a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe na lata 2017-2020 Umowa nr.. o dofinansowanie usług w ramach projektu Małopolskie Bony Rozwojowe (pomoc de

Bardziej szczegółowo