SYSTEMY NAWIGACYJNE SAMOLOTÓW F-16 BLOK 52+ I MIG-29A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY NAWIGACYJNE SAMOLOTÓW F-16 BLOK 52+ I MIG-29A"

Transkrypt

1 P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Sawomir Dygnatowski Wysza Szkoa Oficerska Si Powietrznych SYSTEMY NAWIGACYJNE SAMOLOTÓW F-16 BLOK 52+ I MIG-29A Rkopis dostarczono: marzec 2014 Streszczenie: Od swych narodzin lotnictwo plasuje si w czoówce aktualnego stanu techniki. Dotyczy to szczególnie urzdze sucych nawigacji i bezpieczestwu. Systemy nawigacyjne su do precyzyjnego okrelenia pooenia samolotu w przestrzeni zarówno podczas lotów trasowych jak równie pomagaj precyzyjnie podej do ldowania w kadych warunkach atmosferycznych. Obecnie rozwój urzdze elektronicznych pozwala na wyposaanie w bardzo dokadne i nowoczesne systemy nawigacyjne nawet maych samolotów sportowych. Dzisiejsze systemy i urzdzenia nawigacyjne pomimo wysokiego skomplikowania i zbierania danych z wielu czujników podaj pilotowi precyzyjn informacj w bardzo przyjazny sposób znacznie poprawiajc komfort jego pracy. W zwizku ze specyfik lotnictwa bojowego inne bd wymagania dla systemów przeznaczonych dla tych samolotów, a inne dla samolotów np. transportowych. W lotnictwie wojskowym, szczególnie w lotnictwie taktycznym, systemy nawigacyjne oprócz zapewnienia wysokiej dokadnoci nawigowania musz zapewnia dokadn informacj do uycia precyzyjnego uzbrojenia, co czsto prowadzi do zintegrowania tych systemów z gównymi komputerami misji samolotów. Artyku ten ma za zadanie przybliy moliwoci systemu nawigacyjnego samolotu F-16 Block 52+ w porównaniu do moliwoci, równie uytkowanego w naszych siach powietrznych, samolotu MiG-29 gdy o jakoci samolotu decyduj nie tylko osigi oraz rodzaje i moliwoci przenoszonego uzbrojenia, ale równie jako wyposaenia awionicznego, w tym przede wszystkim moliwoci systemu nawigacyjnego. Uytkowany obecnie w Polskich Siach Powietrznych F-16 jest najlepszym, pod wieloma wzgldami, samolotem w historii polskiego lotnictwa wojskowego. Na przykadzie opisanych w artykule systemów mona wyranie zobaczy, jak duy postp dokona si w technologii budowy systemów nawigacyjnych. Rozwizania zastosowane w samolocie F-16 stanowi dzisiaj standard, jeli chodzi systemy nawigacyjne i zobrazowania informacji. Obecne technologie i miniaturyzacja urzdze elektronicznych pozwalaj na instalowanie w samolotach nowoczesnych urzdze nawigacyjnych pozwalajc pilotowi, szczególnie samolotu jednomiejscowego, na bezpieczne i efektywne wykonywanie zada w nawet najbardziej skomplikowanej sytuacji taktycznej. Reasumujc samolot F-16 wyposaony jest w najnowoczeniejsze systemy nawigacyjne, które umoliwiaj wykonanie skomplikowanych zada bojowych w kadych warunkach atmosferycznych z uyciem precyzyjnego uzbrojenia. Ponadto systemy te dostarczaj wszystkich niezbdnych informacji nawigacyjnych w kadej fazie lotu równie w trakcie wykonywania lotów cakowicie cywilnych, w przestrzeni kontrolowanej (podejcia do ldowania wedug procedur precyzyjnych i nieprecyzyjnych, holding) zwikszajc tym samym bezpieczestwo realizowanych zada. Sowa kluczowe: systemy nawigacyjne, lotnictwo wojskowe, wyposaenie awioniczne

2 48 Sawomir Dygnatowski 1. WPROWADZENIE Od pocztku powstania lotnictwo plasuje si w czoówce aktualnego stanu techniki. Dotyczy to szczególnie urzdze sucych do nawigacji i bezpieczestwu. Systemy nawigacyjne stosowane w lotnictwie su do precyzyjnego okrelenia pooenia samolotu w przestrzeni, zarówno podczas lotów trasowych oraz pomagaj precyzyjnie podej do ldowania w kadych warunkach atmosferycznych. Obecnie rozwój urzdze elektronicznych pozwala na wyposaanie w bardzo dokadne i nowoczesne systemy nawigacyjne nawet maych samolotów sportowych. Dzisiejsze systemy i urzdzenia nawigacyjne pomimo wysokiego skomplikowania i zbierania danych z wielu czujników podaj pilotowi precyzyjn informacj w bardzo przyjazny sposób znacznie poprawiajc komfort jego pracy. W zwizku ze specyfik lotnictwa taktycznego, wymagania dla systemów tych samolotów bd inne jak dla innych samolotów np. transportowych. W lotnictwie wojskowym, szczególnie w lotnictwie taktycznym, systemy nawigacyjne oprócz zapewnienia wysokiej dokadnoci nawigowania musz zapewnia dokadn informacj do uycia precyzyjnego uzbrojenia. Prowadzi to czsto prowadzi do zintegrowania tych systemów z gównymi komputerami misji samolotów. 2. SYSTEM NAWIGACYJNY SAMOLOTU MIG-29 System nawigacyjny samolotu MiG-29 wchodzi w skad optyczno-elektronicznego kompleksu celowniczo-nawigacyjnego OEPrNK. System nawigacyjny przeznaczony jest do nieprzerwanego, automatycznego okrelenia i przekazywania do odpowiednich odbiorników (RLPK, wylicznika OEPrNK, SAU, urzdzenia odpowiadajcego oraz do wskaników pilotaowo-nawigacyjnych) parametrów, niezbdnych do sterowania samolotem podczas zastosowania rodków raenia, lotu po trasie, wyjcia na lotnisko oraz zajcia do ldowania. System nawigacyjny samolotu MiG-29, jak i innych statków powietrznych, to kompleks poczonych urzdze pilotaowo-nawigacyjnych skadajcy si z nastpujcych ukadów: - pokadowych urzdze radionawigacyjnych, - bezwadnociowego ukadu kursu i pionu, - ukadu sygnaów powietrznych. System nawigacyjny samolotu przy wspópracy z VOR, systemem TACAN i ILS wypracowuje i przekazuje do SAU, SIeI, oraz do przyrzdów pilotaowo-nawigacyjnych sygnay, zapewniajce sterowanie samolotem podczas wykonywania: a) lotów po trasie wedug wczeniej zaprogramowanych trzech PZK i trzech zaprogramowanych lotnisk; b) powrotu na lotnisko startu lub jedno z dwóch zapasowych lotnisk ldowania, z wyjciem w stref dziaania radiolatarni ldowania (cieki kursu i cieki zniania) przy odlegoci radiolatarni nawigacyjnej do 80 km od miejsca ldowania; c) zajcia do ldowania do wysokoci 50 m zarówno na zaprogramowane, jak i nie

3 Systemy nawigacyjne samolotów F-16 BLOK 52+ i MiG-29A 49 zaprogramowane lotnisko (z wczonym SAU przy automatycznym lub dyrektywnym zajciu do ldowania); d) powtórnego zajcia do ldowania na zaprogramowane lotnisko PODSTAWOWE DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE SYSTEMU NAWIGACYJNEGO SAMOLOTU MIG Czas gotowoci systemu do lotu: a) przy skróconym przygotowaniu nie duszy ni 3 min; b) przy penym (nawigacyjnym przygotowaniu systemu) nie duszy ni 15 min. 2. Bd w okrelaniu wspórzdnych samolotu nie wikszy ni: a) na zakresie autonomicznym przy skróconym przygotowaniu (zakres zliczania kursu podczas lotu) - 4% od przebytej drogi po ostatniej korekcji bez uwzgldnienia wiatru; b) na zakresie autonomicznym przy penym przygotowaniu (bezwadnociowe zliczanie wspórzdnych) - 8 km w cigu pierwszej godziny lotu; c) na zakresie radio korekcji przy skróconym lub penym przygotowaniu - 0,4% D±3 km ZASADA DZIAANIA SYSTEMU NAWIGACYJNEGO I ROZWIZYWANIA ZADA NAWIGACYJNYCH W czasie dziaania systemu nawigacyjnego caa niezbdna informacja, otrzymywana z nadajników IK-WK, SWS i VOR lub TACAN, przekazywana zostaje do urzdzenia wyliczajcego. Na przyrzdach pilotaowo-nawigacyjnych zobrazowane zostaj parametry zapewniajce sterowanie samolotem na rónych etapach lotu. Pod wzgldem nawigacyjnym lot dzieli si na etapy, w czasie których samolot zostaje wyprowadzony w zadany punkt na podstawie aktualnej pozycji. W zalenoci od typu radiolatarni nawigacyjnej, wykorzystanej przy zliczaniu wspórzdnych biecego punktu pooenia, zliczanie moe by dokonywane nastpujcymi sposobami: - autonomicznego zliczania bezwadnociowego, - autonomicznego zliczania kursu, - bezwadnociowego zliczania z korekcj wedug np.vor, - zliczania kursu z korekcja wedug np. VOR. Metoda autonomicznego zliczania bezwadnociowego jest najdokadniejszym sposobem wyznaczania pozycji statku powietrznego. Autonomiczne zliczanie wspórzdnych wedug prdkoci rzeczywistej samolotu jest sposobem o mniejszej dokadnoci. Sposób ten stosuje si w razie krótkiego czasu przygotowania systemu nawigacyjnego do pracy (3 min). Przy autonomicznym zliczaniu wspórzdnych (bez radio korekcji), w porównaniu z bezwadnociowym, pojawiaj si wiksze bdy, wynikajce z nieuwzgldnienia wiatru.

4 50 Sawomir Dygnatowski W celu zmniejszenia zakresu zada rozwizywanych przez urzdzenie wyliczajce, i uproszczenia wprowadzania informacji wyjciowej przed lotem, wspórzdne zliczane s w umownym geograficznym ukadzie wspórzdnych, którego obszarem roboczym jest strefa ograniczona szerokoci i dugoci geograficzn. Pocztek umownego ukadu wspórzdnych geograficznych znajduje si w lewym dolnym kcie strefy. Bezwadnociowe zliczanie wspórzdnych moliwe jest tylko po penym (nawigacyjnym) przygotowaniu systemu nawigacyjnego. System powietrznych sygnaów- SWS - przeznaczony jest do cigego pomiaru cinienia cakowitego i statycznego z obu czujników OCP, wypracowania sygnaów elektrycznych (proporcjonalnych do wysokociowo-prdkociowych parametrów lotu), a take do przesania sygnaów elektrycznych (proporcjonalnych do parametrów lotu), do urzdze radionawigacyjnych samolotu (BRNO), SAU, OEPrNK, RLPK, SO oraz do paliwomierza. Ukad SWS jest to urzdzenie analogowe, w którym biece wartoci cinienia cakowitego i statycznego przekazywane s do bloku parametrów powietrznych. Blok ten przeksztaca dane parametry na proporcjonalne napicie i przesya do odpowiednich odbiorników. Bezwadnociowy ukad pionu i kursu - IK-WK - jest gównym nadajnikiem informacji pilotaowo-nawigacyjnej. Przeznaczony jest do pomiaru oraz cigego przesyania do przyrzdów pilotaowo-nawigacyjnych (PNP, KPP), ILS oraz innych ukadów i systemów samolotu wartoci kata przechylenia, pochylenia i kursu, jak równie skadowych bezwzgldnej prdkoci liniowej w osi platformy yroskopowej, wykorzystywanych do zliczania wspórzdnych POKADOWE URZDZENIE RADIONAWIGACYJNE Pokadowe urzdzenia radionawigacyjne - BRNO - przeznaczone s do nawigowania samolotu po nakazanej trasie, tj.: wyjcia w rejon ldowania, wykonania manewru do ldowania oraz zajcia do ldowania. Urzdzenia te zapewniaj: a) wypracowanie oraz przesyanie do odpowiednich wskaników sygnaów odlegoci, azymutu, rzeczywistego i nakazanego kursu samolotu, a na zakresie powrotu i manewru do ldowania dodatkowo sygnaów odchylenia od nakazanej wysokoci; b) wypracowanie i przesanie do SAD oraz do odpowiednich wskaników sygnaów, zapewniajcych zajcie do ldowania wedug ILS zarówno na lotniska zaprogramowane jak i niezaprogramowane; c) wprowadzenie i kontrole na ziemi dwóch wariantów programu, przy czym kady z nich zawiera wspórzdne trzech PZK, trzech lotnisk i trzech radiolatarni w umownym ukadzie wspórzdnych geograficznych, jak równie numery kanaów kodowo-czstotliwociowych trzech radiolatarni nawigacyjnych i trzech ldowisk, a take kursy DS zaprogramowanych lotnisk; d) wybór z pulpitu sterowania numeru (lotniska) oraz radiolatarni korekcji z wybranego przed lotem wariantu programu; e) rczny wybór kanau kodowo-czstotliwociowego radiolatarni nawigacyjnej i radiolatarni ldowania oraz typu radiolatarni;

5 Systemy nawigacyjne samolotów F-16 BLOK 52+ i MiG-29A 51 f) rczne wczenie zakresu ldowania. W skad pokadowych urzdze radionawigacyjnych wchodzi RSBN oraz cyfrowy autonomiczny wylicznik nawigacyjny. W zalenoci od zakresu pracy system nawigacyjny wypracowuje nastpujce informacje: a) na zakresie "NAWIGACJA": - nakazany kurs do PZK (lotniska); - odlego do dane go PZK (lotniska); - azymut wzgldem radiolatarni RSBN (z radiokorekcj); b) na zakresie "POWROT": - nakazany kurs do strefy manewru ldowania (punkt trzeciego lub czwartego zakrtu) z radiokorekcj lub nakazany kurs do rodka DS lotniska ldowania bez radiokorekcji; - odlego do rodka DS; - wyliczony azymut wzgldem rodka DS lotniska ldowania; c) na zakresie "LDOWANIE": - rzeczywisty kurs samolotu; - kurs ldowania; - odlego do pocztku DS; - KKR ARK ZAKRESY PRACY SYSTEMU NAWIGACYJNEGO System nawigacyjny samolotu moe pracowa na takich zakresach pracy jak: "NAWIGACJA", "POWRÓT", "LDOWANIE", "POWTÓRNE ZAJCIE" oraz "POWRÓT NA NIEZAPROGRAMOWANE LOTNISKO". W latach doposaono samoloty MiG-29 w urzdzenia niezbdne do penienia dyurów w Zintegrowanym Systemie OP. Byy to systemy nawigacji, identyfikacji i cznoci, tj.: - cywilny (komercyjny) system nawigacji satelitarnej GPS Trimble 2101 (rys.1. i rys.2.); - wojskowy system nawigacji obszarowej TACAN TCN 500 firmy Rockwell Collins (odpowiednik radzieckiego RSBN); - system nawigacji i ldowania wg cywilnych rodków nawigacyjnych VOR/ILS ANV-241 MMR firmy Rockwell Collins; - system identyfikacji IFF SC10D2 Supral i interrogator SB14 E/A, oba firmy Radwar; - zmodernizowan radiostacj R-862 z cyfrowym pulpitem PS-COM-01.

6 52 Sawomir Dygnatowski Rys. 1. Odbiornik GPS Trimble 2101 zastosowany w samolocie MiG-29 ródo: foto Tomasz JADCZAK Rys. 2. Umieszczenie odbiornika GPS w kabinie samolotu MiG-29 ródo: foto Tomasz JADCZAK Systemy nawigacyjne zostay zintegrowane przez interfejs TGR-29 z przyrzdami analogowymi i celownikiem. Zachowano przy tym wszystkie oryginalne rosyjskie systemy nawigacji. Drobniejsze modyfikacje objy zabudow wiate antykolizyjnych firmy Hella i wyskalowanie przyrzdów w miarach anglosaskich. W nastpstwie modernizacji zamontowano pulpit nawigacyjny EP-6A (rys. 3), który umoliwia zintegrowanie wszystkich urzdze nawigacyjnych samolotu i korzystanie z cywilnych pomocy

7 Systemy nawigacyjne samolotów F-16 BLOK 52+ i MiG-29A 53 nawigacyjnych np. ILS czy VOR. Informacja z tego urzdzenia jest moliwa do odczytania na przyrzdach nawigacyjnych samolotu. Ponadto system nawigacyjny moe by korygowany za pomoc np. radiolatarni VOR. Rys. 3. Pulpit ATM w kabinie samolotu Mig-29 ródo: foto. Tomasz JADCZAK System nawigacyjny samolotu MiG-29 w wersji przed gbok modernizacj pozwala na bezpieczne wykonywanie zada nawigacyjnych i bojowych w kadych warunkach pogodowych. Ubogie zobrazowanie wymaga jednak od pilota powicenia duej uwagi na pilotowanie (np. utrzymanie miejsca w strefie), szczególnie w skomplikowanych strukturach powietrznych przestrzeni kontrolowanych (niemoliwo wykonania lotu wedug nakazanych radiali, co powanie moe utrudni utrzymanie si w np. holdingu), gdzie brak penego zobrazowania powanie utrudnia wykonanie zada. 3. SYSTEMY NAWIGACYJNE SAMOLOTÓW F-16 BLOK 52+ Uytkowany obecnie w Polskich Siach Powietrznych F-16 jest najlepszym, pod wieloma wzgldami, samolotem w historii polskiego lotnictwa wojskowego. O jakoci maszyny decyduj nie tylko osigi oraz rodzaje i moliwoci przenoszonego uzbrojenia, ale równie jako wyposaenia awionicznego, w tym przede wszystkim moliwoci systemu nawigacyjnego. Artyku ten ma za zadanie przybliy moliwoci systemu

8 54 Sawomir Dygnatowski nawigacyjnego samolotu F-16 Block 52+ w porównaniu do moliwoci, równie uytkowanego w naszych siach powietrznych, samolotu MiG-29. Samolot F-16 Block 52+ wyposaony jest w nastpujce urzdzenia i systemy nawigacyjne: - zintegrowany system nawigacyjny GPS/INS (Global Positioning System/ - Inertial Navigation System); - wielofunkcyjny odbiornik nawigacyjny MMR (Multi Mode Receiver), - system TACAN (Tactical Air Navigation); - centrala danych aerodynamicznych FES (Flight Environment System), - system nawigacji wedug rzeby terenu DTS (Digital Terrain System). Urzdzenia i systemy wykorzystywane gównie podczas lotów na zastosowanie bojowe to: - zintegrowany system nawigacyjny GPS/INS, - pokadowa stacja radiolokacyjna, - radiowysokociomierz, - system nawigacji wedug rzeby terenu DTS. Dostarczaj informacji nawigacyjnych do systemu zarzdzania uzbrojeniem lub umoliwiaj wykonanie podejcia na moliwie najmniejszej wysokoci w rejon celu zaliczone s do grupy Awioniki. Waciwa grupa urzdze nawigacyjnych (Navigation Systems). S to: - centrala danych aerometrycznych, - wielofunkcyjny odbiornik nawigacyjny MMR, - pokadowy interrogator-transponder CIT systemu identyfikacji swój-obcy (AIFF Advanced Identification Friend or Foe System), - system przyrzdów pilotaowo-nawigacyjnych. W F-16 zainstalowany jest ponadto pokadowy terminal MIDS (Multifunction Information Distribution System). Ze wzgldu na wspólny zakres czstotliwoci pracy integruje on w jednym bloku prac dwóch systemów: - systemu wymiany informacji taktycznej (czyli Link-16), - pokadowej czci systemu bliskiej radionawigacji TACAN ZINTEGROWANY SYSTEM NAWIGACYJNY GPS/INS EGI (Embedded GPS INS) - zintegrowany system GPS/INS jest to odporny na zakócenia system nawigacyjny, synchronizowany wedug czasu UTC, który zapewnia okrelenie pooenia, prdkoci i kierunku samolotu w przestrzeni w kadych warunkach pogodowych. EGI skada si z dwóch elementów: - systemu nawigacji inercjalnej INS; - systemu nawigacji satelitarnej GPS. Gotowo systemu do pracy: - max. do 4 minut w trybie normalnego uruchamiania; - 30 sekund w trybie QRA.

9 Systemy nawigacyjne samolotów F-16 BLOK 52+ i MiG-29A 55 System nawigacji satelitarnej GPS jest systemem nieautonomicznym, jednak zapewniajcym bardzo wysok dokadno okrelania parametrów nawigacyjnych. Jego cisa wspópraca z INS umoliwia uzyskanie wysokiej dokadnoci z jednoczesnym zapewnieniem autonomicznoci tab. 1. Dokadno systemów nawigacji GPS/INS Tablica 1 PARAMETR GPS INS Dokadno okrelenia pooenia 50 stóp 0.8 nm/h lotu Dokadno okrelenia prdkoci 0.1 stóp/s w kadej osi 2.5 stopy/s w osi X, Y 2.0 stopy/s w osi Z Autonomiczno nie tak ródo: Lockheed Martin The Pilot's Guide (Final) GPS/INS wypracowuje dane nawigacyjne, takie jak: biece aktualne pooenie geograficzne, przyspieszenie, prdko, wysoko, przechylenie i pochylenie samolotu oraz kurs magnetyczny i rzeczywisty. Rys. 4. Giroskopy laserowe suce do pomiaru wartoci przyspiesze dziaajcych na samolot ródo: Lockheed Martin The Pilot's Guide (Final) Dane te przedstawione s na wskaniku HUD, wskaniku sytuacji horyzontalnej, sztucznym horyzoncie oraz przekazywane do komputera misji MMC (Modular Mission Computer) w celu wykorzystania przez inne systemy, np. radar pokadowy FCR. Podstawowe elementy skadowe systemu to: platforma giroskopowa, blok nawigacji inercjalnej oraz odbiornik nawigacji satelitarnej (wszystkie te elementy umieszczone s we wspólnej obudowie rys. 4.) oraz antena GPS i elektroniczny system anteny GPS rys. 5.

10 56 Sawomir Dygnatowski Rys. 5. Giroskopy laserowe suce do pomiaru wartoci przyspiesze dziaajcych na samolot ródo: Lockheed Martin the Pilot's Guide (Final) 3.2. WIELOFUNKCYJNY ODBIORNIK NAWIGACYJNY MMR Odbiornik MMR wspópracuje z naziemnymi elementami systemu bliskiej radionawigacji VOR (VHF Omnidirectional Range) oraz systemu ldowania wedug przyrzdów ILS (Instrument Landing System). Umoliwia on pilotowi: - prowadzenie samolotu po trasach przelotowych wedug radiolatarni VOR, - wykonanie podejcia do ldowania w systemie ILS. Informacje nawigacyjne wypracowane przez odbiornik MMR to: obrazowane s kolejno na (rys. od 6 do 8): - wskaniku sytuacji horyzontalnej EHSI (Electronic Horizontal Situation Indicator), - wskaniku pooenia przestrzennego ADI (Attitude Direction Indicator),

11 Systemy nawigacyjne samolotów F-16 BLOK 52+ i MiG-29A 57 - wskaniku przeziernym HUD (Head-Up Display), - lampce informujcej o momencie przelotu nad poszczególnymi markerami systemu ILS. Pilot ma informacj o: - fakcie odbioru lub braku odbioru sygnaów od naziemnych radiolatarni, - kursie na radiolatarni, - odchyleniu od zadanego kursu podczas lotu po trasie lub podejcia do ldowania, - odchyleniu od optymalnej paszczyzny zniania podczas podejcia do ldowania, - fakcie wykonywania lotu do lub od radiolatarni, - momencie przelotu nad radiolatarni VOR, - momentach przelotu nad markerami systemu ILS. Dokadno okrelania parametrów nawigacyjnych przez odbiornik MMR jest uzaleniona od dokadnoci wspópracujcych radiolatarni systemów VOR i ILS. Dokadno pracy radiolatarni systemu ILS jest okrelona w odpowiednich wymaganiach technicznych dla tego systemu i ksztatuje si: - dla wyznaczania optymalnej paszczyzny kursu w procesie podejcia do ldowania na poziomie ±4,1 m, - dla wyznaczania optymalnej paszczyzny zniania w procesie podejcia do ldowania na poziomie ±0,4 m. Rys. 6. Schemat funkcjonalny odbiornika nawigacyjnego MMR ródo: Lockheed Martin the Pilot's Guide (Final)

12 58 Sawomir Dygnatowski Rys. 7. Kabina samolotu F-16 C ródo: Lockheed Martin the Pilot's Guide (Final)

13 Systemy nawigacyjne samolotów F-16 BLOK 52+ i MiG-29A 59 Rys. 8. Kabina samolotu F-16 C - informacje wywietlane na HUD w nawigacyjnym trybie operacyjnym NAV ródo: Lockheed Martin the Pilot's Guide (Final) 3.3. SYSTEM TACAN System TACAN (rys. 9.) umoliwia pilotowi powrót na lotnisko i zajcie do ldowania z wykorzystaniem sygnaów radiolatarni TACAN. Ponadto TACAN czy w sobie moliwoci dwóch systemów cywilnych: VOR i DME (Distance Measuring Equipment), zapewniajc: - ogólnokierunkowy pomiar azymutu w stosunku do radiolatarni naziemnej, - pomiar odlegoci do radiolatarni naziemnej, - identyfikacj radiolatarni, - pomiar odlegoci od innego statku powietrznego. TACAN naley do systemów odlegociowo-namiarowych, wykorzystuje w kanale pomiaru odlegoci te same impulsy i czstotliwoci co klasyczny DME. Dokadno okrelania azymutu w systemie TACAN jest nie gorsza ni ±1, a dokadno okrelania odlegoci (tak jak w DME) jest na poziomie ±0,1 mili morskiej. Zasig dziaania systemu, rozumiany jako zasig odbioru sygnaów od radiolatarni naziemnej, zaley oczywicie wprost proporcjonalnie od wysokoci lotu samolotu.

14 60 Sawomir Dygnatowski Rys. 9. Dystrybucja informacji w systemie TACAN ródo: Lockheed Martin The Pilot's Guide (Final) 3.4. CENTRALA DANYCH AEROMETRYCZNYCH FES ródem sygnaów dla centrali danych areometrycznych jest zestaw czujników dokonujcych pomiaru parametrów, takich jak: temperatura powietrza zewntrznego, cinienie cakowite i statyczne powietrza, kt natarcia. Na podstawie tych parametrów oraz pooenia przestrzennego samolotu centrala dokonuje obliczenia i przekazuje na odpowiednie wskaniki nastpujce parametry (rys. 10.): - prdko przyrzdow samolotu, - liczb Macha, - prdko wznoszenia lub opadania, - kt natarcia, - kt lizgu, - wysoko barometryczn. Najwaniejszym elementem jest procesor danych powietrznych (Central Air Data Computer), który odpowiada za przeksztacenie informacji wejciowych na zrozumiay format i przekazanie ich do innych systemów pokadowych samolotu.

15 Systemy nawigacyjne samolotów F-16 BLOK 52+ i MiG-29A 61 Rys. 10. Wskaniki systemu Flight Environment ródo: Lockheed Martin the Pilot's Guide (Final) 3.5. SYSTEM NAWIGACJI WEDUG RZEBY TERENU DTS System nawigacji wedug rzeby terenu DTS (rys. 11.) umoliwia podejcie w rejon celu lub ominicie znanej wczeniej strefy np. niebezpiecznej lub zasigi naziemnych zestawów przeciwlotniczych. Przed planowanym lotem, dane o rzebie terenu w rejonie lotu w postaci mapy cyfrowej (Digital Flight Map DFM) s wpisane do pamici przenonej (Advanced Data Transfer Cartrige), któr nastpnie wsuwa si do zcza przesyu danych (Advanced Data Transfer Unit ADTC) w kabinie samolotu, skd poprzez magistral danych (standard MIL STD-1553) s przesyane do odpowiednich urzdze awioniki. Pilot w czasie lotu ma moliwo wyboru jednego z piciu rodzajów pracy: Terrain Referenced Navigation (TRN) system bada korelacje pomidzy mierzon wysokoci, a zapisan w mapie cyfrowej i wypracowuje wspóczynnik dokadnoci odwzorowania wykorzystywany w innych rodzajach pracy systemu. Stosowany w nawigacji równie w przypadku braku przez duszy czas sygnau przez GPS.- Predictive Ground Collision Avoidance System (PGCAS) system porównuje biece wskazania w paszczynie pionowej i poziomej z danymi o rzebie terenu oraz danymi o przeszkodach zapisanymi w ADTC. W wyniku porównania, system ostrzega pilota o przeszkodach terenowych bd moliwej kolizji z ziemi, wywietlajc na HUD znacznik Pull-Up oraz sygna dwikowy Pull-Up, Pull-Up.

16 62 Sawomir Dygnatowski Rys. 11. System nawigacji wedug rzeby terenu DTS ródo: Lockheed Martin the Pilot's Guide (Final) Data Base Terrain Following (DBTF) system umoliwia pilotowi sterowanie samolotem po nakazanej trasie, kierujc nim zgodnie ze znacznikami zmiany wysokoci umieszczonymi na HUD, utrzymujc lot na staej nakazanej wysokoci nad terenem (Terrain Clearance Height TCH), ustalonej wczeniej przez pilota. Obstacle Warning/Cueing (OW/C) system wykorzystujc baz danych o przeszkodach zapisan w ADTC oraz aktualne pooenie samolotu w paszczynie pionowej i poziomej, ostrzega pilota o zbliajcych si przeszkodach na trasie lotu samolotu, wywietlajc na wywietlaczu HUD informacj OBSTACLE i wskazujc kierunek przeszkody (rys. 12.). Passive Ranging system umoliwia pilotowi wyznaczenie naziemnego celu, a system okrela odlego skon do niego, emitujc przy tym minimaln ilo energii elektromagnetycznej.

17 Systemy nawigacyjne samolotów F-16 BLOK 52+ i MiG-29A 63 Rys. 12. Wskanik HUD w rodzaju pracy OW/C i PGCAS ródo: Lockheed Martin The Pilot's Guide (Final) Opisane systemy nawigacyjne znajdujce si na pokadzie samolotu F-16, zapewniaj pilotowi pen i bardzo dokadn informacj nawigacyjn w kadej fazie lotu. Stopie wykorzystania pokadowych systemów nawigacyjnych zaley oczywicie od charakteru aktualnie wykonywanego lotu (zadania) i jego etapu. Inny bdzie w przypadku lotów treningowych na zastosowanie bojowe, inny podczas przelotów pomidzy lotniskami w przestrzeni kontrolowanej, a jeszcze inny w przypadku realizacji realnej misji bojowej. Kolejne systemy nabieraj znaczenia tylko w specyficznych etapach lotu, np. podczas: - VOR przelotów po trasach z wykorzystaniem cywilnych pomocy radionawigacyjnych, lotów w przestrzeni kontrolowanej, - ILS wykonywania podejcia do ldowania na lotniskach wyposaonych w ten system, - TACAN podej nieprecyzyjnych gównie do lotnisk wojskowych. Odmiennego znaczenia nabieraj pokadowe systemy nawigacyjne w warunkach lotu na zastosowanie bojowe Wspomniane wczeniej systemy nawigacyjne wykorzystywane gównie do lotów typowo nawigacyjnych schodz na plan dalszy. Znaczenia podstawowego nabieraj za systemy o zastosowaniach stricte wojskowych umoliwiajce: - precyzyjne dotarcie do miejsca wykonania zadania (zintegrowany system GPS/INS), - jeli to konieczne wykonanie tego podejcia w sposób maksymalnie skryty (radiowysokociomierz i funkcje radaru pokadowego umoliwiajce lot wedug rzeby terenu), - uzyskiwanie w trakcie wykonywania misji bojowej wszelkiej dostpnej informacji o nowych, wykrytych obiektach stanowicych zagroenie ich lokalizacji w obszarze naszego dziaania (system wymiany informacji taktycznej Link-16),

18 64 Sawomir Dygnatowski - identyfikacj w kadej chwili innych obiektów jako swój lub obcy z wykorzystaniem specjalnie szyfrowanych sygnaów zapyta i odpowiedzi. 4. PODSUMOWANIE Podsumowujc, systemy nawigacyjne samolotu F-16 dostarczaj wszystkich niezbdnych informacji nawigacyjnych z bardzo du dokadnoci w kadej fazie lotu przy wykonywaniu lotów zarówno typowo cywilnych, lotów w przestrzeni kontrolowanej (holdingi, podejcia do ldowania wg procedur precyzyjnych i nieprecyzyjnych). Umoliwiaj ponadto wykonywanie skomplikowanych zada bojowych w kadych warunkach atmosferycznych z uyciem precyzyjnego uzbrojenia. Kady z tych systemów spenia inne funkcje oraz charakteryzuje si odmiennymi waciwociami potrzebnymi w danej fazie lotu. Na przykadzie opisanych powyej systemów mona wyranie zobaczy, jak duy postp dokona si w technologii budowy systemów nawigacyjnych. Rozwizania zastosowane w samolocie F-16 stanowi dzisiaj standard, jeli chodzi systemy nawigacyjne i zobrazowania informacji. Obecne technologie i miniaturyzacja urzdze elektronicznych pozwalaj na instalowanie w samolotach nowoczesnych urzdze nawigacyjnych pozwalajc pilotowi, szczególnie samolotu jednomiejscowego, na bezpieczne i efektywne wykonywanie zada w nawet najbardziej skomplikowanej sytuacji taktycznej. Bibliografia 1. Brzuzek A., Pawlik A., Rypluki A.: Systemy nawigacyjne samolotu F-16 blok 52+ Sia w rónorodnoci. 2. Zacznik do instrukcji sygnatura WLOP 176/94, Pulpit nawigacyjny EP-6A opis i zastosowanie. 3. Samolot MiG-29 Instrukcja Techniki Pilotowania, sygnatura WLOP 179/ Lockheed Martin the Pilot's Guide (Final0). AIRCRAFT NAVIGATIN SYSTEMS F-16 BLOCK 52+ AND MIG-29A Summary: Navigation is the determination of position and direction on or above the surface of the Earth. Avionics can use satellite-based systems (such as GPS and WAAS), ground-based systems (such as VOR or LORAN), or any combination thereof. Navigation systems calculate the position automatically and display it to the flight crew on moving map displays. Older avionics required a pilot or navigator to plot the intersection of signals on a paper map to determine an aircraft's location; modern systems calculate the position automatically and display it to the flight crew on moving map displays. Avionics are the electronic systems used on aircraft, artificial satellites, and spacecraft. Avionic systems include communications, navigation, the display and management of multiple systems, and the hundreds of systems that are fitted to aircraft to perform individual functions. These can be as simple as a searchlight for a police helicopter or as complicated as the tactical system for an airborne early warning platform.

19 Systemy nawigacyjne samolotów F-16 BLOK 52+ i MiG-29A 65 The F-16 Fighting Falcon is a lightweight, compact fighter aircraft designed for air superiority performing a wide range of military missions ranging from air defense to air-to-ground strike missions. In air-to-air engagements the F-16 is highly maneuverable and in the air-to-surface role the aircraft has demonstrated the capability to accommodate any guided and unguided weapon such as laser guided bombs and a variety of airto-surface missiles. It carries internally a 20mm M61A1 gun for close-in air-to-air engagements. Besides, the F-16 block 52+ is able to carry the AIM-9X Sidewinder missile and can be armed with the medium-range AIM-120 AMRAAM missile. To deliver precision guided munitions the Falcon can accommodate the LANTIRN targeting/navigation pod system, as well as the LITENING and the most recent Sniper XR. The targeting and navigation pods have provided day and night, all-weather strike capability to the F-16 aircraft fleet all along its service life. The F-16 block 52+ multi-role fighter can fly deep inside enemy territory, deliver precision guided munitions in non-visual conditions and defend itself against enemy aircraft even in day and night, adverse weather. Avionics research and development is evolving rapidly, and system designers must keep up-to-date on customer demands, regulatory requirements and overall business conditions. Increasingly, the focus of avionics development is shifting from system hardware to software in order to expedite the system s benefits to market. Embedded and software content is driving innovation which means new opportunities for avionics system development and partnership models for the development lifecycle. A software-centric approach to avionics development makes life easy and can open many doors, including increased interdependency from availability of parts (obsolescence); increased flexibility in collaboration (global partnerships); and faster time to market (certification along with environmental clearance). Keywords: navigation, avionics, development

20

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH

ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH Kmdr Krzysztof KUBICKI Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH 1. Pojęcie morskiej informacji geoprzestrzennej 1 Pojęcie Morskiej

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11)

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 1993 r. (poz. 415) Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE. ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE. ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym MIĘDZYNARODOWE NORMY i ZALECANE METODY POSTĘPOWANIA oraz PROCEDURY SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ (PANS) ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMÓW RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMÓW RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH Krzysztof Wróbel Akademia Morska w Gdyni STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMÓW RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH W artykule zaprezentowano przegląd wybranych, obecnych i potencjalnych,

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zasada pracy różnicowego GPS - DGPS. dr inż. Paweł Zalewski

Zasada pracy różnicowego GPS - DGPS. dr inż. Paweł Zalewski Zasada pracy różnicowego GPS - DGPS dr inż. Paweł Zalewski Sformułowanie problemu W systemie GPS wykorzystywane są sygnały pomiaru czasu (timing signals) przynajmniej z trzech satelitów w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Rozwój technologii podróy

Rozwój technologii podróy Wstp W cigu najbliszych pitnastu lat przewonicy bd stosowa obecne i nowe technologie ukierunkowane na klienta w celu optymalizacji wszystkich etapów podróy konsumentów, od rezerwacji a do przylotu na miejsce

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Artykuł do miesięcznika Autobusy. 2. Autorzy: Ryszard Rojowski - dyrektor Działu konstrukcyjnego R&G PLUS Tadeusz Gancarz - dyrektor PZI TARAN

Artykuł do miesięcznika Autobusy. 2. Autorzy: Ryszard Rojowski - dyrektor Działu konstrukcyjnego R&G PLUS Tadeusz Gancarz - dyrektor PZI TARAN Artykuł do miesięcznika Autobusy 1. Temat: System dynamicznej informacji pasażerskiej 2. Autorzy: Ryszard Rojowski - dyrektor Działu konstrukcyjnego R&G PLUS Tadeusz Gancarz - dyrektor PZI TARAN Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition

Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition Tłumaczenie: Piotr Cieślak Projekt okładki: ULABUKA ISBN: 978-83-246-6519-8 Copyright 2011 by Gawker Media.

Bardziej szczegółowo

Określenie zagęszczenia drzewostanów z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego*

Określenie zagęszczenia drzewostanów z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego* sylwan 157 (8): 607 617, 2013 Określenie zagęszczenia drzewostanów z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego* Determination of stand density using data from airborne laser scanning ABSTRACT

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe na wiecie powstanie i rozwój

Biblioteki cyfrowe na wiecie powstanie i rozwój 1 Wadysaw Marek Kolasa 1. Wstp Biblioteki cyfrowe na wiecie powstanie i rozwój Biblioteki cyfrowe, jakkolwiek s zjawiskiem stosunkowo modym, maj za sob dug i rozbudowan histori. Wprawdzie ich rozwój w

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

PROCES OCENIANIA PRACOWNIKÓW W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

PROCES OCENIANIA PRACOWNIKÓW W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI dr inż. Zbigniew CIEKANOWSKI Akademia Obrony Narodowej PROCES OCENIANIA PRACOWNIKÓW W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI The process of workers evaluation in a modern organization Streszczenie Artykuł przedstawia

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo