Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy"

Transkrypt

1 Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Návod na použitie/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Vážený zákazník ďakujeme Vám za zakúpenie našeho výrobku, aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať dôkladne si prosím prečítajte tento návod na použitie. Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku, abyste ho mohli bezpečně a efektivně používat, důkladně si, prosím, přečtěte tento návod na použití. Szanowny kliencie! Dziękujemy za zakupienie naszego wyrobu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi aby najefektywniej i bezpiecznie używać to urządzenie model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 1

2 SK Dôležité bezpečnostné upozornenia Zariadenie je určené výhradne pre používanie v domácnosti. Nejedná sa o profesionálne zariadenie. Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho, nasadzujete naň príslušenstvo, alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte od elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú šnúru. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom detí, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru. Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať. Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis. Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom. Zariadenie používajte len s pôvodným príslušenstvom. Zariadenie nepoužívajte vonku. Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokrými rukami. Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru od elektrickej siete. Nesiahajte do vody! Zariadenie používajte len pre stanovený účel. Prevádzka 1 Zapnite ventilátor vypínačom (10) a nastavte požadovanú rýchlosť otáčok (polohy 1, 2 alebo 3). 2 V prípade potreby oscilácie ju aktivujte ovládačom oscilácie. 3 Ventilátor vypnite vypínačom (10). Technické údaje Napájanie: Maximálny výkon: Hmotnosť: 230 V/50 Hz 50 W brutto:3,70 kg; netto: 2,95 kg 2

3 Popis jednotlivých častí SK 2 Predný kryt 3 Výčnelok pre správnu pozíciu 4 Matica 5 Vrtuľa 6 Matica 7 Zadný kryt 8 Hriadeľ motora 9 Motor 10 Vypínač 11 Skrutka C 12 Upevňovacia objímka rúrky 13 Držiak rúrky 14 Predlžovacia rúrka 15 Skrutka B (2 ks) 16 Biely kovový kryt 17 Kryt podstavca 18 Podstavec A, B 19 Skrutka A (4 ks) 20 Koncovky pre podstavec Montáž 1 Spojte podstavec A aj B (18), aby ste vytvorili podstavec v tvare kríža a na jeho konce nasaďte koncovky (20). 2 Na krížový podstavec postavte kryt podstavca (17) s vonkajšou rúrkou a upevnite ho 4 dodávanými skrutkami A (19). 3 Nasaďte držiak rúrky (13) na predlžovaciu rúrku (14) krížový podstavec postavte kryt podstavca (17) s vonkajšou rúrkou a upevnite ho do bieleho kovoého krytu (16) pomocou dvoch skrutiek B (15). Uvoľnite upevňovaciu objímku rúrky (12), nasaďte kryt držiaka rúrky na vonkajšiu rúrku. Vysuňte vnútornú rúrku do želanej pozície a dotiahnite upevňovaciu objímku rúrky (12). 4 Nasaďte celé teleso motora na vrchnú rúrku (vnútornú) a zaistite teleso dodávanou skrutkou C (11). 5 Uvoľnite maticu na motore. 6 Nasaďte zadný kryt vrtuľe a pritiahnite maticu. 7 Nasuňte vrtuľu na hriadeľ motora a zaistite ju maticou. 8 Nasuňte predný kryt na zadný kryt (do drážok) a pritlačte tak, aby kryty do seba zacvakli. 9 Na prednom kryte je bezpečnostná skrutka s maticou ktorú treba zaskrutkovať do zadného krytu. Odpad z elektrických a elektronických zariadení Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. Toto zariadenie je označené podlá Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE).Táto smernica tvori rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia. 3

4 SK Záručné podmienky Na toto zariadenie sa poskytuje Záručná lehota 24 mesiacov. Pri uplatnení práva na záručnú opravu odovzdajte servisnému stredisku spolu so zariadením aj riadne vyplnený a potvrdený Záručný list a pokladničný doklad o kúpe zariadenia. Dátum potvrdeného Záručného listu a dokladu o kúpe musí byť zhodný. Ak zhodný nie je, záruka nebude priznaná. Právo na bezplatnú opravu výrobku v záručnej dobe zaniká ak: užívateľ nepredloží platný záručný list a doklad o kúpe výrobku vznikla závada zapríčinená chybným zapojením, nesprávnym používaním a údržbou (prašné prostredie), mechanickým poškodením, poruchami v inžinierskych sieťach a bytovej inštalácii bol vykonaný neodborný zásah alebo zmena vo výrobku neoprávnenou osobou vznikne na výrobku závada použitím neoriginálnych náhradných dielov sa zariadenie nepoužíva podla priloženého návodu na obsluhu Iné podmienky súvisiace so zárukou: Predajňa, v ktorej je zariadenie predávané spotrebiteľovi je povinná kupujúcemu zariadenie predviesť, oboznámiť kupujúceho so spôsobom jeho používania a manipulácie so spôsobom prípadným záručných opráv s najbližšou záručnou opravovňou ako aj so spôsobom odoslania zariadenia k záručnej oprave do servisného strediska dodávateľa riadne vyplniť Záručný list. Nesprávne a neúplne vystavený Záručný list je neplatný a spotrebiteľ stráca právo na záruku na záruku /opravu, výmenu alebo odstúpenie od zmluvy/ sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku UPOZORNENIE: V prípade pozáručnej opravy, prípadne neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu od odosielateľa i späť preúčtované odosielateľovi. Zasielanie výrobku do centrálneho servisného strediska. Do centrálneho servisného strediska zasielajte reklamovaný výrobok prostredníctvom slovenskej pošty. Výhody opráv v centrálnom servisnom stredisku: Centrálne servisné stredisko je vybavené potrebným prístrojovým vybavením,bohatou zásobou náhradných dielov, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, čo vytvára predpoklad vykonania potrebnej opravy kvalitne a baz zbytočných zdržaní. Po oprave Vám výrobok na naše náklady doručovateľ dovezie späť k Vám domov. Záleží nám na Vašej spokojnosti a dôvere v naše výrobky. Centrálne servisné stredisko ul. Závodná 459, Nižná tel.: fax:

5 Všeobecná bezpečnostní upozornění CZ Zařízení je určeno výhradně pro používání v domácnosti. Nejedná se o profesionální zařízení. Když zařízení nepoužíváte, čistíte ho, nasazujete na něj příslušenství, nebo když se vyskytne porucha, zařízení odpojte od elektrické sítě. Zařízení vypněte. Síťovou šňůru odpojte zatažením za koncovku. Nikdy netahejte za samotnou síťovou šňůru. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem dětí, nenechávejte je nikdy bez dozoru s elektrickým zařízením. Zvolte také umístění zařízení, aby bylo mimo dosah dětí. Nezapomeňte při tom na to, že zařízení je možno stáhnout i za volně přístupnou síťovou šňůru. Kontrolujte pravidelně síťovou šňůru i samotné zařízení. Při výskytu jakéhokoli poškození se zařízení nesmí používat. Zařízení nerozebírejte. Opravu přenechte na autorizovaný servis. Nevystavujte zařízení ani síťovou šňůru působení tepla, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, mechanickému poškození ostrými předměty ani jiným nepříznivým vlivům. Zařízení používejte jen s původním příslušenstvím. Zařízení nepoužívejte venku. Zařízení nesmí přijít do styku s deštěm, vodou nebo jinou tekutinou. Zařízení neponořujte do vody. Zařízení se nedotýkejte vlhkýma ani mokrýma rukama. Pokud zařízení navlhlo nebo je mokré, odpojte okamžitě síťovou šňůru od elektrické sítě. Nesahejte do vody! Zařízení používejte jen pro stanovený účel. Prevádzka 1 Zapněte ventilátor vypínačem (10) a nastavte požadovanou rychlost otáček (polohy 1, 2 alebo 3). 2 V případě potřeby oscilace ji aktivujte ovladačoem oscilace. 3 Ventilátor vypněte vypínačem (10). Technické údaje Napájení: Příkon: Hmotnost: 230 V/50 Hz 50 W brutto:3,70 kg; netto: 2,95 kg 5

6 CZ Popis jednotlivých částí 2 Přední kryt 3 Výčnělek pro správnou pozici 4 Matice 5 Vrtule 6 Matice 7 Zadní kryt 8 Hřídel motoru 9 Motor 10 Vypínač 11 Šroubek C 12 Upevňovací objímka trubky 13 Držák trubky 14 Prodlužovací trubka 15 Šroubek B (2 ks) 16 Bílý kovový kryt 17 Kryt podstavce 18 Podstavec A, B 19 Šroubek A (4 ks) 20 Koncovky pro podstavec Montáž 1 Spojte podstavec A aj B (18), abyste vytvořili podstavec ve tvaru kříže a na jeho konce nasaďte koncovky (20). 2 Na křížový podstavec postavte kryt podstavce (17) s vnější trubkou a upevněte ho 4 dodávanými šroubky A (19). 3 Nasaďte držák trubky (13) na prodlužovací trubku (14) křížový podstavec postavte kryt podstavce (17) s vnější trubkou a upevněte ho do bílého kovového krytu (16) pomocí dvou šroubků B (15). Uvolněte upevňovací objímku trubky (12), nasaďte kryt držáku trubky na vnější trubku.vysuňte vnitřní trubku do požadované pozice a dotáhněte upevňovací objímku trubky (12). 4 Nasaďte celé těleso motoru na vrchní trubku (vnitřní) a zajistěte těleso dodávaným šroubkem C (11). 5 Uvolněte matici na motoru. 6 Nasaďte zadní kryt vrtule a přitáhněte matici. 7 Nasuňte vrtuli na hřídel motoru a zajistěte ji maticí. 8 Nasuňte přední kryt na zadní kryt (do drážek) a přitlačte tak, aby kryty do sebe zacvakly. 9 Na předním krytu je bezpečnostní šroub s maticí, který je potřeba zašroubovat do zadního krytu. Odpad z elektrických a elektronických zařízení Nařízení Evropské Únie 2002/96/EC a upravující problematiku separovaného sběru odpadu Toto označení na zařízení nebo jeho obalu znamená, že se nesmí likvidovat v netříděném komunálním odpadu. Odevzdejte ho do sběrného střediska na recyklaci a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace nezpůsobí negativní vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Přispějete tak k ochraně a k zlepšení životního prostředí. Toto zařízení je označené podle Evropského nařízení 2002/96/EC o Elektrickém odpadu a Elektronickém vybavení (WEEE). Tato směrnice tvoří rámec celoevropské odůvodněnosti o sběru a recyklaci Elektrického odpadu a Elektronického vybavení. 6

7 Záruční podmínky CZ 1/ Na tento spotřebič se poskytuje záruční doba 24 měsíců. Při uplatnění práva na záruční opravu odevzdejte příslušnému servisnímu středisku nebo prodejci spolu se spotřebičem i řádně vyplněný a potvrzený záruční list a pokladní doklad o koupi spotřebiče. Datum potvrzeného záručního listu a dokladu o koupi musí být shodný /pokud není shodný záruka nebude poskytnutá/. 2/ Spotřebič před prvním použitím zapnout nejdříve po dvou hodinách Jiné podmínky související se zárukou: Prodejna, ve které je spotřebič prodávaný spotřebiteli je povinná kupujícímu spotrebič předvést a seznámit kupujícího: se způsobem jeho používání a manipulace se způsobem případných záručních oprav s nejbližší záruční opravnou i se způsobem odeslání spotřebiče k záruční opravě do servisního střediska dodavatele řádně vyplnit záruční list. Nesprávně a neúplně vystavený záručný list je neplatný a spotřebitel ztrácí právo na záruku na záruku /opravu, výměnu nebo odstoupení od smlouvy/ se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu UPOZORNĚNÍ: V případě neoprávněné, resp. neuznané reklamace budou náklady na dopravu i opravu účtované zákazníkovi. Záruka se nevztahuje na vady způsobené použitím na jiné než domácí nebo bežné účely. Zákazník může spotřebič svěřit do záruční opravy některé z autorizovaných servisních opraven v ČR. Kontakt: ORAVA s.r.o., Ostravská 494, Sviadnov, , tel:

8 PL Ogólne zasady bezpieczeństwa Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Nie jest urządzeniem profesjonalnym Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, w czasie czyszczenia lub jeśli stwierdzono awarię, wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie wyjmować wtyczki z gniazdka poprzez ciągnięcie za przewód sieciowy Chronić przed dziećmi. Nie pozostawiać urządzenia w stanie włączonym bez dozoru. Sprawdzać stan przewodu zasilającego i sprawność urządzenia. Jeśli stwierdzono jakiekolwiek uszkodzenia należy zaprzestać dalszego użytkowania i oddać urządzenie do serwisu. Nie rozbierać samowolnie urzadzenia. W razie awarii oddać urządzenie do serwisu Chronić przewód sieciowy przed przepaleniem, a całe urządzenie przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Użytkować wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. Używać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Chronić przed deszczem, wodą, nie zanurzać do wody, nie dotykać mokrymi lub wilgotnymi rękami. Urządzenie używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Przed przenoszeniem urządzenia pozostawić do wystygnięcia. Płyta grzejna może być gorąca. Nie wkładać urządzenia do wody. GŁOŚNOŚĆ WYRÓB: SF 16 Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 55dB(A)±3dB co równoznaczne jest z klasą Awykonania akustycznego dla referencji 1pW Obsługa 1 Włączyć urządzenie przyciskiem (10) i ustawić żądaną prrędkość obrotów (ustawienia 1, 2 lub 3). 2 W razie potrzeby włączyć obracanie lewo/prawo. 3 Wyłączyć urządzenie przyciskiem (10). Dane techniczne Zasilanie: 230 V/50 Hz Moc: 50 W Waga: brutto:3,70 kg; netto: 2,95 kg 8

9 Opis części PL 2 Pokrywa przednia 3 Zamek pozycjonujący 4 Nakrętka 5 Śmigło 6 Nakrętka 7 Pokrywa tylna 8 Obudowa silnika 9 Silnik 10 Włącznik/wyłącznik 11 Śruba C 12 Obejma rury 13 Uchwyt rury 14 Rura przedłużająca 15 Śruba B (2 szt.) 16 Białe gniazdo metalowe 17 Pokrywa podstawy 18 Podstawa A, B 19 Śruba A (4 szt.) 20 Zakończenia podstawy Montaż 1 Złączyć podstawy A i B (18), tworząc krzyżak, a na ich konce nasunąć zakończenia (20). 2 Na krzyżaku podstawy ustawić pokrywę podstawy (17) z rurą zewnętrzną i skręcić 4 dodawanymi śrubami A (19). 3 Nasadzić uchwyt rury (13) na rurę przedłużającą (14) wstawić w pokrywę podstawy (17) z rurą zewnętrzną i zamocować w białym gnieździe metalowym (16) za pomocą dwuch śrub B (15). Uwolnić obejmę rury (12), nasadzając uchwyt rury na rurę wewnętrzną. Wysunąć rurę wewnętrzną do żądanej wysokości i zablokować obejmą rury (12). 4 Nasadzić korpus silnika na górną część rury (wewnętrznej) i zablokować śrubą C (11). 5 Zdjąć nakrętkę z silnika. 6 Nałożyć tylną pokrywę i nakręcić nakrętkę mocującą. 7 Nasunąć śmigło na wałek napędowey silnika i nakręcić nakrętkę mocującą. 8 Nałożyć pokrywę przednia (do zacisków pokrywy tylnej)) i zablokować zaciskiem mocującym 9 Na przedniej pokrywie znajduje się wkręt bezpieczeństwa z nakretką, który należy przykręcić do tylnej pokrywy. Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych Zarządzenie Unii Europejskiej 2002/96/EC regulujące problematykę sortowania odpadów Takie oznaczenie na urządzeniu lub jego obudowie oznacza, że nie wolno wyrzucać odpadó z tego urządzenia do śmieci komunalnych. Należy oddać je do wyznaczonych do tego celu zbiornic w celu recyclingu i likwidacji odpadó z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Sprawna likwidacja ma olbrzymi pozytywny wpływ na ochrone przyrody i środowiska człowieka. To urządzenie zostało oznakowane wg europejskiego zarządzenia 2002/96/EC o odpadach elektrycznych i energetycznych (WEEE) w ramach ogólnieuropejskich praw dotyczących problematyki sortowania odpadów. 9

10 10

11 ORAVA Sp. z o.o. ul. Towarowa 6 Nowe technologie Tarnowskie Góry tel , , fax , e mail : orava.pl e mail : Nr wyrobu i typ... Nr fabryczny (data sprzedaży) (pieczęć punktu sprzedaży i podpis) WARUNKI GWARANCJI 1. Na zakupiony sprzęt udziela się 24 miesięcznej gwarancji sprawnego działania liczonej od daty zakupu. 2. ORAVA sp. z o.o. zapewnia bezpłatne usunięcie wad sprzętu ujawnionych w okresie gwarancji w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do naprawy. 3. Po okresie gwarancji serwis ORAVA sp. z o.o. przyjmuje sprzęt do napraw odpłatnych. W takich przypadkach koszt przesyki pokrywa Użytkownik sprzętu. 4. Sprzęt do naprawy należy wysłać do serwisu ORAVA sp. z o.o. przesyłką kurierską firmy UPS Polska sp. z o.o. (patrz: WYSYŁKA SPRZĘTU) na koszt ORAVA Sp. z o.o. 5. Do sprzętu wysyłanego do naprawy należy dołączyć Kartę Gwarancyjną wraz z dowodem zakupu. 6. Karta Gwarancyjna jest ważna jedynie wypełniona w całości, wraz z dowodem zakupu. 7. Nie wydaje się duplikatów zagubionych lub zniszczonych kart gwarancyjnych. 8. Sprzęt wysłany do naprawy powinien być kompletny, w opakowaniu fabrycznym, opakowany do wysyłki. 9. Sprzęt może być użytkowany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. 10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wynikłych z niewłaściwego lub nioestrożnego użytkowania lub działania siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, powódź, awarie i przepięcia w sieci elektrycznej). W tych przypadkach koszty przesyłki i naprawy serwisowej są odpłatne. 11. Z bezpłatnego serwisu gwarancyjnego wyłącza się czynności obsługi sprzętu i sposoby rozwiązywania problemów podane w instrukcji obsługi. W takich przypadkach koszt przesyki pokrywa Użytkownik sprzętu. 12. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na wolny od wad jeżeli ilość napraw głównych w czasie trwania okresu gwarancji przekroczy trzy i wystąpi kolejna wada uniemożliwiajaca korzystanie z urządzenia. 13. Za naprawę główną rozumie się naprawę o charakterze specjalistycznycznym, której koszt przekracza 10% ceny detalicznej wyrobu. 14. Sprzęt nie podlega wymianie jeżeli obniżono jego cenę z powodu wystąpienia wady lub uszkodzenia mechanicznego. 15. Sprzęt zwrócony na podstawie pkt. 11 warunków gwarancji powinien być kompletny i opakowany wraz z ważną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu. 16. Samowolny demontaż sprzętu (otwieranie obudowy itp.), naruszenie plomb lub jego naprawa przez osoby nieupoważnione (z wyjątkiem czynności obsługowych wymienionych w instrukcji obsługi) powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji. 17. W przypadku problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub e mail z serwisem ORAVA Sp. z o.o. 18. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. WYSYŁKA SPRZĘTU 1. Przed wysyłką sprzętu do naprawy, w wypadku wątpliwości, radzimy skontaktować się z serwisem ORAVA Sp. z o.o. telefonicznie lub za pośrednictwem e mail. 2. Sprzęt do wysyłki należy przygotować następująco: a. skompletować, b. opakować w opakowanie fabryczne oraz dodatkowe, zabezpieczające przed uszkodzeniem, c. dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną i dowód zakupu, opis usterki oraz adres zwrotny Użytkownika wraz z nr telefonu do kontaktu!, d. przesyłkę czytelnie zaadresować: ORAVA Sp. z o.o., ul. Towarowa 6, , Tarnowskie Góry (sprzęt do serwisu). 3. Po przygotowaniu sprzętu należy wezwać kuriera firmy UPS Polska sp. z o.o. : a. telefonicznie do centralnego działu zgłoszeń w Warszawie tel lub b. telefonicznie do najbliższego przedstawicielstwa wykaz przedstawicielstw na stronie 4. Zlecając kurierowi przesyłkę należy zaznaczyć, że jej koszty pokryje adresat. ORAVA sp. z o.o. zawarła z UPS Polska sp. z o.o. stosowną umowę. 5. Gwarantujemy Państwu sprawny serwis i bezproblemową przesyłkę od drzwi do drzwi. nr serwisu data naprawy opis naprawy pieczątka i podpis przyjęcie... zakończenie... przyjęcie... zakończenie... przyjęcie... zakończenie... Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 11

12 No. Záručný list / Záruční list Model / Mdel Dátum predaja / Datum prodeje Adresa /Adresa Pečiatka a podpis predávajúceho Razítko a podpis prodávajícího Dátum opravy / Datum opravy Prijaté / Přijetí Ukončenie / Ukončení Závada / Závada Pečiatka, podpis / Razítko a podpis 12

Elektrický strihač vlasov/elektrický střihač vlasů Elektryczna maszynka do strzyżenia włosów VS 505

Elektrický strihač vlasov/elektrický střihač vlasů Elektryczna maszynka do strzyżenia włosów VS 505 Elektrický strihač vlasov/elektrický střihač vlasů Elektryczna maszynka do strzyżenia włosów VS 505 Návod na obsluhu/záruka Návod k použití Instrukcja obsługi/gwarancja SK CZ PL model: VS 505 model: VS

Bardziej szczegółowo

Przystawka telefoniczna MT-50 BB

Przystawka telefoniczna MT-50 BB Przystawka telefoniczna BB UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Do działania wszystkich funkcji nie jest wymagane zainstalowanie baterii. I. WAŻNE ZALECENIA-PRZECZYTAJ

Bardziej szczegółowo

VY 204 SK CZ PL. Návod na obsluhu/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna. Záručný list / Záruční list

VY 204 SK CZ PL. Návod na obsluhu/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna. Záručný list / Záruční list 12 No. Model / Model Záručný list / Záruční list Adresa / Adresa Dátum opravy / Datum opravy Prijaté / Přijetí Ukončenie / Ukončení Dátum predaja / Datum prodeje Pečiatka a podpis predávajúceho Razítko

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz

I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie. 1 Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody. 2 Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła: np. kaloryferów, kratek

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Teplovzdušný ventilátor / Teplovzdušný ventilátor/ Termowentylator

Teplovzdušný ventilátor / Teplovzdušný ventilátor/ Termowentylator Teplovzdušný ventilátor / Teplovzdušný ventilátor/ Termowentylator Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Vážený zákazník ďakujeme Vám za zakúpenie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi 63-304 Czermin, Broniszewice 15 Biuro: 63-300 Pleszew, ul. Armii Poznań 7, Tel: (062) 7423-772, Fax: (062) 7416-458 Fax: (062) 7423-772, KOM: 0 604 933 960, www.kom-ster.pl e-mail: biuro@kom-ster.pl MIKROPROCESOROWY

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

1) WARUNKI GWARANCJI "1rok"

1) WARUNKI GWARANCJI 1rok Produkty MASTER są objęte jednym z trzech typów gwarancji (w zależności od produktu): 1 rok (żółta karta gwarancyjna) 2 lata (niebieska karta gwarancyjna) 1 rok + 1 rok (biała karta gwarancyjna) 1) WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Protokół reklamacyjny dla klientów składających reklamację bezpośrednio u producenta

Protokół reklamacyjny dla klientów składających reklamację bezpośrednio u producenta Protokół reklamacyjny dla klientów składających reklamację bezpośrednio u producenta Imię i Nazwisko klienta / użytkownika:..... Miejsce zamieszkania: Ulica, numer domu:. Kod pocztowy:. Numer Telefonu:.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31 INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31 Wygląd zewnętrzny Montaż stacji bramowej 1. Wybierz miejsce montażu stacji bramowej. 2. Zaznacz i wywierć otwory do zamocowania osłony (A1, A2). 3. Przeprowadź

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 5 4 15 Opis Urządzenia 18 10 12 6 1. rura przedłużająca 2. uchwyt 3. regulator ssania 4. wąż elastyczny 5. pokrywa przednia 6. pokrywa tylna 7. pokrętło regulacji prędkości w modelu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYRKULATOR PODŁOGOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYRKULATOR PODŁOGOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MODELE : 35 CM CHROM 40 CM CHROM VO0034 55W 5901508164971 VO0035 65W 5901508164988 WENTYLATOR 35 CM VO0055 40W 5901508165220 WENTYLATOR 45CM VO0230 50W 5901508172303 40 CM CHROM 45 CM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kamera termowizyjna Flir One

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kamera termowizyjna Flir One INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera termowizyjna Flir One PPHU KOLBA Łukasz Matuszczak Limanowskiego 65 42-506 Będzin-Grodziec tel/fax +48 32 265 22 00 sklep@kolba.pl DYSTRYBUTOR 2 1. Krok Naładuj kamerę Flir One

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

CR (PL) instrukcja obsługi

CR (PL) instrukcja obsługi CR 6017 (GB) user manual (F) mode d'emploi (P) manual de serviço (LV) lietošanas instrukcija (PL) instrukcja obsługi (D) bedienungsanweisung (E) manual de uso (LT) naudojimo instrukcija (EST) kasutusjuhend

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ OK-1502, OK-1503, OK-1504, OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

Aparat telefoniczny przewodowy HUGO M201

Aparat telefoniczny przewodowy HUGO M201 Aparat telefoniczny przewodowy HUGO M201 OPIS RYSUNKU: 1. Gniazdo linii telefonicznej. 2. Przełącznik głośności dzwonienia. 3. Przełącznik TONE/PULSE ( trybu wybierania numerów ). 4. Przełącznik główny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE ! " " #! $ % &" ' ( ) * +, ) -. )! " # "! # $ $ % # & ' ( ( ) ( ) / 0 1 ) -. )! #! " # "! # ) ( ) 2 3 4 51 ) -. )!! * + ( ) ( 2. ), $ & $ -. #! $ $, / 0! $ # 1! &,, 2 & 3., +.!, & $ 4!!! 5 6 $ $ " 7 "

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd zewnętrzny Schemat

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD KARTA GWARANCYJNA SPRZĘT AGD GRATULUJEMY! W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny sprzęt AGD FRANKE. To doskonały wybór. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna technologia

Bardziej szczegółowo

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 "Fenix" Krzysztof Skowroński, 62-230 Witkowo, ul. Jasna 36 tel. 531 750 252, e-mail: fenix@sterowniki.co, www.sterowniki.co I. Zasady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz

I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie. Aparat telefoniczny przewodowy 1 Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody. 2 Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz JPM DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel./fax

Wzmacniacz JPM DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel./fax Wzmacniacz JPM 2020 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią

Bardziej szczegółowo

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Prídavné elektrické ohrievacie teleso Návod na montáž a obsluhu 3 Přídavné elektrické topné těleso Návod k montáži a obsluze 7 Dodatkowy elektryczny element grzewczy Instrukcja

Bardziej szczegółowo

STÓŁ BILARDOWY TEAM Instrukcja montażu EN 957

STÓŁ BILARDOWY TEAM Instrukcja montażu EN 957 STÓŁ BILARDOWY TEAM 91707 Instrukcja montażu EN 957 OSTRZEŻENIE: Sprzęt zawiera mnóstwo małych części. Przeznaczone dla dzieci powyżej 3 roku życia. WAŻNE! Prosimy trzymać się instrukcji. Przed próbą montażu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Czajnik elektryczny INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: AKT105

Czajnik elektryczny INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: AKT105 Czajnik elektryczny INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: AKT105 Prosimy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji, przed użyciem urządzenia. Pierwsze użycie czajnika Prosimy zapoznać się z poniższymi instrukcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji Termet Dla kotłów

Warunki gwarancji Termet Dla kotłów Warunki gwarancji Termet Dla kotłów 1. Termet zwany dalej PRODUCENTEM, oferując Państwu swoje wyroby, zapewnia naprawy gwarancyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce zakupu. Naprawy

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący Tristar VE-5951, 50 W, (ØxW) 40 cmx134 cm, Głośność pracy 60 db, Chrom

Wentylator stojący Tristar VE-5951, 50 W, (ØxW) 40 cmx134 cm, Głośność pracy 60 db, Chrom INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000560594 Wentylator stojący Tristar VE-5951, 50 W, (ØxW) 40 cmx134 cm, Głośność pracy 60 db, Chrom Strona 1 z 6 OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Prosimy sprawdzić,

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej Gwarant;...

I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej Gwarant;... KSIĄŻKA GWARANCYJNA KSIĄŻKA GWARANCYJNA NA PRODUKTY I URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE FIRMY MITSUBISHI ELECTRIC I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA IMEI / NUMER SERYJNY PRODUKTU MODEL NUMER DOKUMENTU SPRZEDAŻY DATA SPRZEDAŻY (rok/miesiąc/dzień) PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAWCY ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI GWARANCJI:

Bardziej szczegółowo

ADAPTER OTWIERANIA BRAMY AB 120. do central telefonicznych Platan: Alfa, Alfa plus, Beta i Delta

ADAPTER OTWIERANIA BRAMY AB 120. do central telefonicznych Platan: Alfa, Alfa plus, Beta i Delta ADAPTER OTWIERANIA BRAMY AB 120 do central telefonicznych Platan: Alfa, Alfa plus, Beta i Delta Adaptery bramofonowe PLATAN AB 100, AB 110 i AB 120 są produktami firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot,

Bardziej szczegółowo

Regulamin napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych

Regulamin napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Regulamin napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych 1. Firma Techman Sp. z o.o. Gwarant udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od chwili nabycia towaru, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do jej uchylenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

Poni ej podajemy dopuszczalne zakresy pracy klimatyzatora: Tryb chłodzenia: Tryb grzania: Informujemy jednocze nie, e w celu zapewnienia wła

Poni ej podajemy dopuszczalne zakresy pracy klimatyzatora: Tryb chłodzenia: Tryb grzania: Informujemy jednocze nie, e w celu zapewnienia wła Dziękujemy za dokonanie zakupu klimatyzatora marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Klimatyzatory marki LG są zaprojektowane według najnowszych technologii i reprezentują światowe standardy jakości i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. VEN31 Blizzard. Wentylator stołowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. VEN31 Blizzard. Wentylator stołowy INSTRUKCJA OBSŁUGI VEN31 Blizzard Wentylator stołowy - Szanowny kliencie, dziękujemy Ci za zakup naszego produktu. Przed wprowadzeniem tego urządzenia do eksploatacji bardzo uważnie przeczytaj Instrukcję

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI ... (data sprzedaży) (podpis sprzedawcy)

WARUNKI GWARANCJI ... (data sprzedaży) (podpis sprzedawcy) WARUNKI GWARANCJI Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. 1. Importer / Sprzedawca

Bardziej szczegółowo

KAMERA Z TRYBEM POKLATKOWYM HDR

KAMERA Z TRYBEM POKLATKOWYM HDR KAMERA Z TRYBEM POKLATKOWYM HDR Brinno TLC200Pro Importer: DMTrade Mikołaj Tomaszewski, 64-000 Kościan, ul. Wiśniowa 36, Polska Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem instalacji. Jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy.

KARTA GWARANCYJNA.  w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy. KARTA GWARANCYJNA Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie urządzeń zakupionych w Polsce. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej i obejmuje produkty, do których wydano Kartę Gwarancyjną. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

Spis części. nr nazwa części ilość rysunek poglądowy. 1 Korpus 1 szt. 2 Siedzisko 1 szt. 3 Oparcie 1 szt. 4 Pulpit muzyczny 1 szt.

Spis części. nr nazwa części ilość rysunek poglądowy. 1 Korpus 1 szt. 2 Siedzisko 1 szt. 3 Oparcie 1 szt. 4 Pulpit muzyczny 1 szt. Spis części nr nazwa części ilość rysunek poglądowy 1 Korpus 1 szt. 2 Siedzisko 1 szt. 3 Oparcie 1 szt. 4 Pulpit muzyczny 1 szt. 5 Stopery gumowe 6 szt. 6 Lusterko 2 szt. 7 Spoiler tylny 1 szt. 8 Koła

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 ZALECENIA MONTAŻOWE...3 DANE TECHNICZNE...3 ZASTOSOWANIE I ZASADA

Bardziej szczegółowo

DESTYLARKA ELEKTRYCZNA 750W z termostatem 4 L

DESTYLARKA ELEKTRYCZNA 750W z termostatem 4 L DESTYLARKA ELEKTRYCZNA 750W z termostatem 4 L 340002 1 DESTYLARKA ELEKTRYCZNA 750W z termostatem 4 L 340002 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ta instrukcja jest częścią produktu i powinna być przechowywana w sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO KARTA GWARANCYJNA Wymiennika glikolowego Comfofond-L Typ urządzenia:.. PIECZĘĆ SPRZEDAWCY /FIRMY INSTALUJĄCEJ Data sprzedaży:.... Nr seryjny: (91) (10)....(99) DANE UŻYTKOWNIKA/MIEJSCE INSTALACJI IMIĘ

Bardziej szczegółowo

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ PIECZĘĆ SPRZEDAWCY/FIRMY INSTALUJĄCEJ KARTA GWARANCYJNA Centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła AERIS Typ centrali:.. Data sprzedaży:.... Nr seryjny: (91) (10)....(99) DANE UŻYTKOWNIKA/MIEJSCE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. WYŚWIETLACZ DODATKOWY WD-x PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: IMMU PL

Instrukcja obsługi. WYŚWIETLACZ DODATKOWY WD-x PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: IMMU PL Instrukcja obsługi WYŚWIETLACZ DODATKOWY WD-x Numer instrukcji: IMMU-51-01-08-14-PL PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG Wagi Elektroniczne, 26 600 Radom, ul. Bracka 28 Centrala tel. (0-48) 38 48 800,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka HL50. GWARANCJA: 60 miesięcy. Rejestruj na stronie:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka HL50. GWARANCJA: 60 miesięcy. Rejestruj na stronie: INSTRUKCJA OBSŁUGI Latarka HL50 GWARANCJA: 60 miesięcy *po zarejestrowaniu latarki u producenta 6 miesięcy gwarancji dodatkowo. Rejestruj na stronie: http://latarki-fenix.pl/rejestracja-latarki PPHU KOLBA

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

Procedura serwisowa urządzeń fiskalnych.

Procedura serwisowa urządzeń fiskalnych. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 Warszawa, tel./fax. +48 22 868-10-51, 868-10-52 www.datecs-polska.pl e-mail:datecs@datecs-polska.pl Procedura serwisowa urządzeń fiskalnych. Zasady wykonywania serwisu gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

Wentylator podłogowy WD-24 (60cm)

Wentylator podłogowy WD-24 (60cm) Wentylator podłogowy WD-24 (60cm) 1 2 Wentylator podłogowy 03 3 WD-24 Początki Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie Państwu bezpieczeństwa użytkowania. Należy ją dokładnie przeczytać przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIK OLEJOWY OR1PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIK OLEJOWY OR1PL INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIK OLEJOWY OR1PL WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE OR1PL Warunki gwarancyjne www.primo-elektro.be Szanowni Klienci, Nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości. Jeśli pomimo tego ninejsze

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼ NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok tel: 85 66-28-490 fax: 85 66-28-409 www.biawar.com.pl MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼ Typ: ME 1500 ME 2000 INSTRUKCJA OBSŁUGI i MONTAŻU Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Opiekacz elektryczny OE3K

Opiekacz elektryczny OE3K Zakład Produkcyjno-Handlowy Artykułów Gospodarstwa Domowego MESKO-AGD Sp. z o.o. ul.asfaltowa 1 26-110 Skarżysko-Kamienna tel. 041 253 33 51, 041 253 33 85 fax 041 253 43 08 www.meskoagd.pl Opiekacz elektryczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 500W 1000W 1500W 2000W 2500W

Instrukcja obsługi 500W 1000W 1500W 2000W 2500W Instrukcja obsługi 500W 1000W 1500W 2000W 2500W 02 Instrukcja obsługi - grzejnik konwektorowy EWX 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

InsBud promuje politykę rozwoju. Prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w produktach i instrukcjach bez uprzedniego powiadomienia zastrzeżone!

InsBud promuje politykę rozwoju. Prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w produktach i instrukcjach bez uprzedniego powiadomienia zastrzeżone! Termostat przylgowy PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32) 626 18 00 dział sprzedaży: +48 (32) 626 18

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

OS-150 Instrukcja obsługi/gwarancja

OS-150 Instrukcja obsługi/gwarancja Wolnoobrotowa sokowirówka ślimakowa OS-150 Instrukcja obsługi/gwarancja PL Prosimy zachować niniejszą instrukcję wraz z kartą gwarancyjną do dalszego użycia. OS - 150 1 PL Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Návod k použitiu. Instruction Leaflet PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO!

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Návod k použitiu. Instruction Leaflet PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO! CZ Instrukcja obsługi Návod k použití PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ SZCZEGÓŁY I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO! SK Instruction Leaflet Návod k použitiu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI. 2. Adres Gwaranta, na który Klient zobowiązuje się dostarczyć wadliwy sprzęt do serwisu:

WARUNKI GWARANCJI. 2. Adres Gwaranta, na który Klient zobowiązuje się dostarczyć wadliwy sprzęt do serwisu: WARUNKI GWARANCJI 1. Alpol Sp. z o.o. zwana także Gwarantem, udziela gwarancji na sprzedane towary w podanych niżej okresach liczonych od daty zakupu urządzenia przez Klienta. Na urządzenia - okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Neato Robotics. Nazwa sprzętu. Typ sprzętu. Numer seryjny. Adres klienta Telefon kontaktowy. Data sprzedaży. Pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy

Neato Robotics. Nazwa sprzętu. Typ sprzętu. Numer seryjny. Adres klienta Telefon kontaktowy. Data sprzedaży. Pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy Nazwa sprzętu Neato Robotics Typ sprzętu Numer seryjny Adres klienta Telefon kontaktowy Data sprzedaży Pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy Pieczęć dystrybutora WARUNKI GWARANCJI 1. 4Robotics z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI VUB48

INSTRUKCJA OBSŁUGI VUB48 Instrukcja obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI VUB48 Zestaw służy do połączenia dwóch anten odbierających sygnał w pasmach VHF / UHF, do wzmocnienia sygnału oraz do rozprowadzenia sygnału na dwa telewizory. Posiada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka UC30. GWARANCJA: 60 miesięcy. Dystrybutor

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka UC30. GWARANCJA: 60 miesięcy. Dystrybutor INSTRUKCJA OBSŁUGI Latarka UC30 GWARANCJA: 60 miesięcy *po zarejestrowaniu latarki u producenta 6 miesięcy gwarancji dodatkowo. Rejestruj na stronie: http://latarki-fenix.pl/rejestracja-latarki PPHU KOLBA

Bardziej szczegółowo

ABL112 Blender ręczny AC V, 50Hz, 400W

ABL112 Blender ręczny AC V, 50Hz, 400W INSTRUKCJA OBSŁUGI ABL112 Blender ręczny AC 220-240V, 50Hz, 400W 1 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Podczas używania urządzeń elektrycznych, zawsze powinny zostać zachowane podstawy bezpieczeństwa, jak poniżej: PRZECZYTAJ

Bardziej szczegółowo

Bezbateryjny dzwonek bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. luxury-goods.pl Autoryzowany dystrybutor dzwonków Linbell G2

Bezbateryjny dzwonek bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. luxury-goods.pl Autoryzowany dystrybutor dzwonków Linbell G2 Bezbateryjny dzwonek bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI luxury-goods.pl Autoryzowany dystrybutor dzwonków Linbell G2 2 luxury-goods.pl Autoryzowany dystrybutor dzwonków Linbell G2 SZYBKA KONFIGURACJA Krok

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 A. uchwyt B. wąż elastyczny C. regulator mocy ssania D.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Parawan PDG typ 3 Producent: MEDEN - INMED, Spółka z o.o. UL. WENEDÓW 2 75-847 KOSZALIN POLSKA TEL. +(094) 347 10 40 FAX. +(094) 347 10 41 Dystrybucja i serwis w Polsce: MEDEN

Bardziej szczegółowo

Regulator temperatury RTSZ-4.1/A, RTSZ-4.1/B

Regulator temperatury RTSZ-4.1/A, RTSZ-4.1/B Regulator temperatury RTSZ-4.1/A, RTSZ-4.1/B Instrukcja obsługi Styczeń 2015 Szkoper Elektronik Strona 1 2015-01-11 1 Parametry techniczne: Rozmiary: 52,5x90x70mm Zużycie energii: < 1,5VA Zasilanie: 230V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELIKO Sp. J., Konopiska, ul. Cz stochowska 30, tel.: 034/

PRODUCENT ELIKO Sp. J., Konopiska, ul. Cz stochowska 30, tel.: 034/ WYPRODUKOWANO DLA Grupa ABG Sp. z o.o., 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, tel.: 022/ 860-73-34 www.grupaabg.com.pl PRODUCENT ELIKO Sp. J., Konopiska, ul. Cz stochowska 30, tel.: 034/ 328 23 21 www.eliko.pl

Bardziej szczegółowo

VZA-57A5 Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna

VZA-57A5 Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna ZASILACZ DIN DO 2-ŻYŁOWEGO SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO VZA-57A5 Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA ZASILACZA...3 2. OPIS POSZCZEGÓLNYCH GNIAZD I PRZEŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miesiarka spiralna MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miesiarka spiralna MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Miesiarka spiralna MODEL: 786200, 786350 v1.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A "

Maszynka do mielenia mięsa  B I Z E R B A Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A " Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko.

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko. Karta gwarancyjna Karta gwarancyjna Dane produktu Nazwa Model Numer seryjny Dane sprzedawcy Nazwa firmy/imię i nazwisko Adres Podpis, pieczęć, data sprzedaży Adnotacje serwisu L.p zgłoszenia do serwisu

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK ZMIERZCHOWY TS-01B7

CZUJNIK ZMIERZCHOWY TS-01B7 CZUJNIK ZMIERZCHOWY TS-01B7 Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna Spis treści 1. PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA...3 2. BUDOWA CZUJNIKA...3 3. MONTAŻ URZĄDZENIA...4 4. TEST...4 5.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyciskarka do cytrusów MODEL: 480012 v1.0-09.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

KG-642:2015. Szanowny Kliencie!

KG-642:2015. Szanowny Kliencie! KG-642:2015 KG-642:2015 Szanowny Kliencie! Gratulujemy wyboru gazowego kotła centralnego ogrzewania naszej produkcji. Firma termet istnieje na rynku polskim od ponad pięćdziesięciu lat i jest liderem w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka TK35 UE. GWARANCJA: 60 miesięcy. Rejestruj na stronie:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka TK35 UE. GWARANCJA: 60 miesięcy. Rejestruj na stronie: INSTRUKCJA OBSŁUGI Latarka TK35 UE GWARANCJA: 60 miesięcy *po zarejestrowaniu latarki u producenta 6 miesięcy gwarancji dodatkowo. Rejestruj na stronie: http://latarki-fenix.pl/rejestracja-latarki PPHU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

WWL(P)/CO 85x160 COMFORT ( 01) ( 94) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WANNY WIELOFUNKCYJNEJ

WWL(P)/CO 85x160 COMFORT ( 01) ( 94) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WANNY WIELOFUNKCYJNEJ WWL(P)/CO 85x160 COMFORT ( 01) 2000000011159( 94) PL INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WANNY WIELOFUNKCYJNEJ SYSTEMY HYDROMASAŻU SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. KORZYSTANIE Z HYDROMASAŻU... 3 3. MONTAŻ KABIN Z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7 Model CA700BT Żeby w pełni wykorzystać funkcje monitora oraz cieszyć się jego długą i bezawaryjną pracą, prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją przed dokonaniem montażu.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie diagnostyczne

Urządzenie diagnostyczne PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Urządzenie diagnostyczne Fenix Autotester "Fenix" Skowroński Krzysztof, 62-230 Witkowo, ul. Jasna 36 tel. 531 750 252, e-mail: fenix @ sterowni ki.co, www.sterowniki.co

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka HP40H. GWARANCJA: 60 miesięcy. Rejestruj na stronie:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka HP40H. GWARANCJA: 60 miesięcy. Rejestruj na stronie: INSTRUKCJA OBSŁUGI Latarka HP40H GWARANCJA: 60 miesięcy *po zarejestrowaniu latarki u producenta 6 miesięcy gwarancji dodatkowo. Rejestruj na stronie: http://latarki-fenix.pl/rejestracja-latarki PPHU KOLBA

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Podajnika Fx10

Sterownik Pracy Podajnika Fx10 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Podajnika Fx10 Przeznaczony dla kotłów z podajnikiem ślimakowym i regulatorem kotła. Ogranicza zrywanie zawleczek podajnika podczas transportu opału Odciąża

Bardziej szczegółowo