Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy"

Transkrypt

1 Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Návod na použitie/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Vážený zákazník ďakujeme Vám za zakúpenie našeho výrobku, aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať dôkladne si prosím prečítajte tento návod na použitie. Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku, abyste ho mohli bezpečně a efektivně používat, důkladně si, prosím, přečtěte tento návod na použití. Szanowny kliencie! Dziękujemy za zakupienie naszego wyrobu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi aby najefektywniej i bezpiecznie używać to urządzenie model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 1

2 SK Dôležité bezpečnostné upozornenia Zariadenie je určené výhradne pre používanie v domácnosti. Nejedná sa o profesionálne zariadenie. Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho, nasadzujete naň príslušenstvo, alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte od elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú šnúru. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom detí, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru. Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať. Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis. Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom. Zariadenie používajte len s pôvodným príslušenstvom. Zariadenie nepoužívajte vonku. Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokrými rukami. Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru od elektrickej siete. Nesiahajte do vody! Zariadenie používajte len pre stanovený účel. Prevádzka 1 Zapnite ventilátor vypínačom (10) a nastavte požadovanú rýchlosť otáčok (polohy 1, 2 alebo 3). 2 V prípade potreby oscilácie ju aktivujte ovládačom oscilácie. 3 Ventilátor vypnite vypínačom (10). Technické údaje Napájanie: Maximálny výkon: Hmotnosť: 230 V/50 Hz 50 W brutto:3,70 kg; netto: 2,95 kg 2

3 Popis jednotlivých častí SK 2 Predný kryt 3 Výčnelok pre správnu pozíciu 4 Matica 5 Vrtuľa 6 Matica 7 Zadný kryt 8 Hriadeľ motora 9 Motor 10 Vypínač 11 Skrutka C 12 Upevňovacia objímka rúrky 13 Držiak rúrky 14 Predlžovacia rúrka 15 Skrutka B (2 ks) 16 Biely kovový kryt 17 Kryt podstavca 18 Podstavec A, B 19 Skrutka A (4 ks) 20 Koncovky pre podstavec Montáž 1 Spojte podstavec A aj B (18), aby ste vytvorili podstavec v tvare kríža a na jeho konce nasaďte koncovky (20). 2 Na krížový podstavec postavte kryt podstavca (17) s vonkajšou rúrkou a upevnite ho 4 dodávanými skrutkami A (19). 3 Nasaďte držiak rúrky (13) na predlžovaciu rúrku (14) krížový podstavec postavte kryt podstavca (17) s vonkajšou rúrkou a upevnite ho do bieleho kovoého krytu (16) pomocou dvoch skrutiek B (15). Uvoľnite upevňovaciu objímku rúrky (12), nasaďte kryt držiaka rúrky na vonkajšiu rúrku. Vysuňte vnútornú rúrku do želanej pozície a dotiahnite upevňovaciu objímku rúrky (12). 4 Nasaďte celé teleso motora na vrchnú rúrku (vnútornú) a zaistite teleso dodávanou skrutkou C (11). 5 Uvoľnite maticu na motore. 6 Nasaďte zadný kryt vrtuľe a pritiahnite maticu. 7 Nasuňte vrtuľu na hriadeľ motora a zaistite ju maticou. 8 Nasuňte predný kryt na zadný kryt (do drážok) a pritlačte tak, aby kryty do seba zacvakli. 9 Na prednom kryte je bezpečnostná skrutka s maticou ktorú treba zaskrutkovať do zadného krytu. Odpad z elektrických a elektronických zariadení Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. Toto zariadenie je označené podlá Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE).Táto smernica tvori rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia. 3

4 SK Záručné podmienky Na toto zariadenie sa poskytuje Záručná lehota 24 mesiacov. Pri uplatnení práva na záručnú opravu odovzdajte servisnému stredisku spolu so zariadením aj riadne vyplnený a potvrdený Záručný list a pokladničný doklad o kúpe zariadenia. Dátum potvrdeného Záručného listu a dokladu o kúpe musí byť zhodný. Ak zhodný nie je, záruka nebude priznaná. Právo na bezplatnú opravu výrobku v záručnej dobe zaniká ak: užívateľ nepredloží platný záručný list a doklad o kúpe výrobku vznikla závada zapríčinená chybným zapojením, nesprávnym používaním a údržbou (prašné prostredie), mechanickým poškodením, poruchami v inžinierskych sieťach a bytovej inštalácii bol vykonaný neodborný zásah alebo zmena vo výrobku neoprávnenou osobou vznikne na výrobku závada použitím neoriginálnych náhradných dielov sa zariadenie nepoužíva podla priloženého návodu na obsluhu Iné podmienky súvisiace so zárukou: Predajňa, v ktorej je zariadenie predávané spotrebiteľovi je povinná kupujúcemu zariadenie predviesť, oboznámiť kupujúceho so spôsobom jeho používania a manipulácie so spôsobom prípadným záručných opráv s najbližšou záručnou opravovňou ako aj so spôsobom odoslania zariadenia k záručnej oprave do servisného strediska dodávateľa riadne vyplniť Záručný list. Nesprávne a neúplne vystavený Záručný list je neplatný a spotrebiteľ stráca právo na záruku na záruku /opravu, výmenu alebo odstúpenie od zmluvy/ sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku UPOZORNENIE: V prípade pozáručnej opravy, prípadne neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu od odosielateľa i späť preúčtované odosielateľovi. Zasielanie výrobku do centrálneho servisného strediska. Do centrálneho servisného strediska zasielajte reklamovaný výrobok prostredníctvom slovenskej pošty. Výhody opráv v centrálnom servisnom stredisku: Centrálne servisné stredisko je vybavené potrebným prístrojovým vybavením,bohatou zásobou náhradných dielov, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, čo vytvára predpoklad vykonania potrebnej opravy kvalitne a baz zbytočných zdržaní. Po oprave Vám výrobok na naše náklady doručovateľ dovezie späť k Vám domov. Záleží nám na Vašej spokojnosti a dôvere v naše výrobky. Centrálne servisné stredisko ul. Závodná 459, Nižná tel.: fax:

5 Všeobecná bezpečnostní upozornění CZ Zařízení je určeno výhradně pro používání v domácnosti. Nejedná se o profesionální zařízení. Když zařízení nepoužíváte, čistíte ho, nasazujete na něj příslušenství, nebo když se vyskytne porucha, zařízení odpojte od elektrické sítě. Zařízení vypněte. Síťovou šňůru odpojte zatažením za koncovku. Nikdy netahejte za samotnou síťovou šňůru. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem dětí, nenechávejte je nikdy bez dozoru s elektrickým zařízením. Zvolte také umístění zařízení, aby bylo mimo dosah dětí. Nezapomeňte při tom na to, že zařízení je možno stáhnout i za volně přístupnou síťovou šňůru. Kontrolujte pravidelně síťovou šňůru i samotné zařízení. Při výskytu jakéhokoli poškození se zařízení nesmí používat. Zařízení nerozebírejte. Opravu přenechte na autorizovaný servis. Nevystavujte zařízení ani síťovou šňůru působení tepla, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, mechanickému poškození ostrými předměty ani jiným nepříznivým vlivům. Zařízení používejte jen s původním příslušenstvím. Zařízení nepoužívejte venku. Zařízení nesmí přijít do styku s deštěm, vodou nebo jinou tekutinou. Zařízení neponořujte do vody. Zařízení se nedotýkejte vlhkýma ani mokrýma rukama. Pokud zařízení navlhlo nebo je mokré, odpojte okamžitě síťovou šňůru od elektrické sítě. Nesahejte do vody! Zařízení používejte jen pro stanovený účel. Prevádzka 1 Zapněte ventilátor vypínačem (10) a nastavte požadovanou rychlost otáček (polohy 1, 2 alebo 3). 2 V případě potřeby oscilace ji aktivujte ovladačoem oscilace. 3 Ventilátor vypněte vypínačem (10). Technické údaje Napájení: Příkon: Hmotnost: 230 V/50 Hz 50 W brutto:3,70 kg; netto: 2,95 kg 5

6 CZ Popis jednotlivých částí 2 Přední kryt 3 Výčnělek pro správnou pozici 4 Matice 5 Vrtule 6 Matice 7 Zadní kryt 8 Hřídel motoru 9 Motor 10 Vypínač 11 Šroubek C 12 Upevňovací objímka trubky 13 Držák trubky 14 Prodlužovací trubka 15 Šroubek B (2 ks) 16 Bílý kovový kryt 17 Kryt podstavce 18 Podstavec A, B 19 Šroubek A (4 ks) 20 Koncovky pro podstavec Montáž 1 Spojte podstavec A aj B (18), abyste vytvořili podstavec ve tvaru kříže a na jeho konce nasaďte koncovky (20). 2 Na křížový podstavec postavte kryt podstavce (17) s vnější trubkou a upevněte ho 4 dodávanými šroubky A (19). 3 Nasaďte držák trubky (13) na prodlužovací trubku (14) křížový podstavec postavte kryt podstavce (17) s vnější trubkou a upevněte ho do bílého kovového krytu (16) pomocí dvou šroubků B (15). Uvolněte upevňovací objímku trubky (12), nasaďte kryt držáku trubky na vnější trubku.vysuňte vnitřní trubku do požadované pozice a dotáhněte upevňovací objímku trubky (12). 4 Nasaďte celé těleso motoru na vrchní trubku (vnitřní) a zajistěte těleso dodávaným šroubkem C (11). 5 Uvolněte matici na motoru. 6 Nasaďte zadní kryt vrtule a přitáhněte matici. 7 Nasuňte vrtuli na hřídel motoru a zajistěte ji maticí. 8 Nasuňte přední kryt na zadní kryt (do drážek) a přitlačte tak, aby kryty do sebe zacvakly. 9 Na předním krytu je bezpečnostní šroub s maticí, který je potřeba zašroubovat do zadního krytu. Odpad z elektrických a elektronických zařízení Nařízení Evropské Únie 2002/96/EC a upravující problematiku separovaného sběru odpadu Toto označení na zařízení nebo jeho obalu znamená, že se nesmí likvidovat v netříděném komunálním odpadu. Odevzdejte ho do sběrného střediska na recyklaci a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace nezpůsobí negativní vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Přispějete tak k ochraně a k zlepšení životního prostředí. Toto zařízení je označené podle Evropského nařízení 2002/96/EC o Elektrickém odpadu a Elektronickém vybavení (WEEE). Tato směrnice tvoří rámec celoevropské odůvodněnosti o sběru a recyklaci Elektrického odpadu a Elektronického vybavení. 6

7 Záruční podmínky CZ 1/ Na tento spotřebič se poskytuje záruční doba 24 měsíců. Při uplatnění práva na záruční opravu odevzdejte příslušnému servisnímu středisku nebo prodejci spolu se spotřebičem i řádně vyplněný a potvrzený záruční list a pokladní doklad o koupi spotřebiče. Datum potvrzeného záručního listu a dokladu o koupi musí být shodný /pokud není shodný záruka nebude poskytnutá/. 2/ Spotřebič před prvním použitím zapnout nejdříve po dvou hodinách Jiné podmínky související se zárukou: Prodejna, ve které je spotřebič prodávaný spotřebiteli je povinná kupujícímu spotrebič předvést a seznámit kupujícího: se způsobem jeho používání a manipulace se způsobem případných záručních oprav s nejbližší záruční opravnou i se způsobem odeslání spotřebiče k záruční opravě do servisního střediska dodavatele řádně vyplnit záruční list. Nesprávně a neúplně vystavený záručný list je neplatný a spotřebitel ztrácí právo na záruku na záruku /opravu, výměnu nebo odstoupení od smlouvy/ se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu UPOZORNĚNÍ: V případě neoprávněné, resp. neuznané reklamace budou náklady na dopravu i opravu účtované zákazníkovi. Záruka se nevztahuje na vady způsobené použitím na jiné než domácí nebo bežné účely. Zákazník může spotřebič svěřit do záruční opravy některé z autorizovaných servisních opraven v ČR. Kontakt: ORAVA s.r.o., Ostravská 494, Sviadnov, , tel:

8 PL Ogólne zasady bezpieczeństwa Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Nie jest urządzeniem profesjonalnym Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, w czasie czyszczenia lub jeśli stwierdzono awarię, wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie wyjmować wtyczki z gniazdka poprzez ciągnięcie za przewód sieciowy Chronić przed dziećmi. Nie pozostawiać urządzenia w stanie włączonym bez dozoru. Sprawdzać stan przewodu zasilającego i sprawność urządzenia. Jeśli stwierdzono jakiekolwiek uszkodzenia należy zaprzestać dalszego użytkowania i oddać urządzenie do serwisu. Nie rozbierać samowolnie urzadzenia. W razie awarii oddać urządzenie do serwisu Chronić przewód sieciowy przed przepaleniem, a całe urządzenie przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Użytkować wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. Używać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Chronić przed deszczem, wodą, nie zanurzać do wody, nie dotykać mokrymi lub wilgotnymi rękami. Urządzenie używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Przed przenoszeniem urządzenia pozostawić do wystygnięcia. Płyta grzejna może być gorąca. Nie wkładać urządzenia do wody. GŁOŚNOŚĆ WYRÓB: SF 16 Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 55dB(A)±3dB co równoznaczne jest z klasą Awykonania akustycznego dla referencji 1pW Obsługa 1 Włączyć urządzenie przyciskiem (10) i ustawić żądaną prrędkość obrotów (ustawienia 1, 2 lub 3). 2 W razie potrzeby włączyć obracanie lewo/prawo. 3 Wyłączyć urządzenie przyciskiem (10). Dane techniczne Zasilanie: 230 V/50 Hz Moc: 50 W Waga: brutto:3,70 kg; netto: 2,95 kg 8

9 Opis części PL 2 Pokrywa przednia 3 Zamek pozycjonujący 4 Nakrętka 5 Śmigło 6 Nakrętka 7 Pokrywa tylna 8 Obudowa silnika 9 Silnik 10 Włącznik/wyłącznik 11 Śruba C 12 Obejma rury 13 Uchwyt rury 14 Rura przedłużająca 15 Śruba B (2 szt.) 16 Białe gniazdo metalowe 17 Pokrywa podstawy 18 Podstawa A, B 19 Śruba A (4 szt.) 20 Zakończenia podstawy Montaż 1 Złączyć podstawy A i B (18), tworząc krzyżak, a na ich konce nasunąć zakończenia (20). 2 Na krzyżaku podstawy ustawić pokrywę podstawy (17) z rurą zewnętrzną i skręcić 4 dodawanymi śrubami A (19). 3 Nasadzić uchwyt rury (13) na rurę przedłużającą (14) wstawić w pokrywę podstawy (17) z rurą zewnętrzną i zamocować w białym gnieździe metalowym (16) za pomocą dwuch śrub B (15). Uwolnić obejmę rury (12), nasadzając uchwyt rury na rurę wewnętrzną. Wysunąć rurę wewnętrzną do żądanej wysokości i zablokować obejmą rury (12). 4 Nasadzić korpus silnika na górną część rury (wewnętrznej) i zablokować śrubą C (11). 5 Zdjąć nakrętkę z silnika. 6 Nałożyć tylną pokrywę i nakręcić nakrętkę mocującą. 7 Nasunąć śmigło na wałek napędowey silnika i nakręcić nakrętkę mocującą. 8 Nałożyć pokrywę przednia (do zacisków pokrywy tylnej)) i zablokować zaciskiem mocującym 9 Na przedniej pokrywie znajduje się wkręt bezpieczeństwa z nakretką, który należy przykręcić do tylnej pokrywy. Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych Zarządzenie Unii Europejskiej 2002/96/EC regulujące problematykę sortowania odpadów Takie oznaczenie na urządzeniu lub jego obudowie oznacza, że nie wolno wyrzucać odpadó z tego urządzenia do śmieci komunalnych. Należy oddać je do wyznaczonych do tego celu zbiornic w celu recyclingu i likwidacji odpadó z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Sprawna likwidacja ma olbrzymi pozytywny wpływ na ochrone przyrody i środowiska człowieka. To urządzenie zostało oznakowane wg europejskiego zarządzenia 2002/96/EC o odpadach elektrycznych i energetycznych (WEEE) w ramach ogólnieuropejskich praw dotyczących problematyki sortowania odpadów. 9

10 10

11 ORAVA Sp. z o.o. ul. Towarowa 6 Nowe technologie Tarnowskie Góry tel , , fax , e mail : orava.pl e mail : Nr wyrobu i typ... Nr fabryczny (data sprzedaży) (pieczęć punktu sprzedaży i podpis) WARUNKI GWARANCJI 1. Na zakupiony sprzęt udziela się 24 miesięcznej gwarancji sprawnego działania liczonej od daty zakupu. 2. ORAVA sp. z o.o. zapewnia bezpłatne usunięcie wad sprzętu ujawnionych w okresie gwarancji w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do naprawy. 3. Po okresie gwarancji serwis ORAVA sp. z o.o. przyjmuje sprzęt do napraw odpłatnych. W takich przypadkach koszt przesyki pokrywa Użytkownik sprzętu. 4. Sprzęt do naprawy należy wysłać do serwisu ORAVA sp. z o.o. przesyłką kurierską firmy UPS Polska sp. z o.o. (patrz: WYSYŁKA SPRZĘTU) na koszt ORAVA Sp. z o.o. 5. Do sprzętu wysyłanego do naprawy należy dołączyć Kartę Gwarancyjną wraz z dowodem zakupu. 6. Karta Gwarancyjna jest ważna jedynie wypełniona w całości, wraz z dowodem zakupu. 7. Nie wydaje się duplikatów zagubionych lub zniszczonych kart gwarancyjnych. 8. Sprzęt wysłany do naprawy powinien być kompletny, w opakowaniu fabrycznym, opakowany do wysyłki. 9. Sprzęt może być użytkowany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. 10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wynikłych z niewłaściwego lub nioestrożnego użytkowania lub działania siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, powódź, awarie i przepięcia w sieci elektrycznej). W tych przypadkach koszty przesyłki i naprawy serwisowej są odpłatne. 11. Z bezpłatnego serwisu gwarancyjnego wyłącza się czynności obsługi sprzętu i sposoby rozwiązywania problemów podane w instrukcji obsługi. W takich przypadkach koszt przesyki pokrywa Użytkownik sprzętu. 12. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na wolny od wad jeżeli ilość napraw głównych w czasie trwania okresu gwarancji przekroczy trzy i wystąpi kolejna wada uniemożliwiajaca korzystanie z urządzenia. 13. Za naprawę główną rozumie się naprawę o charakterze specjalistycznycznym, której koszt przekracza 10% ceny detalicznej wyrobu. 14. Sprzęt nie podlega wymianie jeżeli obniżono jego cenę z powodu wystąpienia wady lub uszkodzenia mechanicznego. 15. Sprzęt zwrócony na podstawie pkt. 11 warunków gwarancji powinien być kompletny i opakowany wraz z ważną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu. 16. Samowolny demontaż sprzętu (otwieranie obudowy itp.), naruszenie plomb lub jego naprawa przez osoby nieupoważnione (z wyjątkiem czynności obsługowych wymienionych w instrukcji obsługi) powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji. 17. W przypadku problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub e mail z serwisem ORAVA Sp. z o.o. 18. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. WYSYŁKA SPRZĘTU 1. Przed wysyłką sprzętu do naprawy, w wypadku wątpliwości, radzimy skontaktować się z serwisem ORAVA Sp. z o.o. telefonicznie lub za pośrednictwem e mail. 2. Sprzęt do wysyłki należy przygotować następująco: a. skompletować, b. opakować w opakowanie fabryczne oraz dodatkowe, zabezpieczające przed uszkodzeniem, c. dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną i dowód zakupu, opis usterki oraz adres zwrotny Użytkownika wraz z nr telefonu do kontaktu!, d. przesyłkę czytelnie zaadresować: ORAVA Sp. z o.o., ul. Towarowa 6, , Tarnowskie Góry (sprzęt do serwisu). 3. Po przygotowaniu sprzętu należy wezwać kuriera firmy UPS Polska sp. z o.o. : a. telefonicznie do centralnego działu zgłoszeń w Warszawie tel lub b. telefonicznie do najbliższego przedstawicielstwa wykaz przedstawicielstw na stronie 4. Zlecając kurierowi przesyłkę należy zaznaczyć, że jej koszty pokryje adresat. ORAVA sp. z o.o. zawarła z UPS Polska sp. z o.o. stosowną umowę. 5. Gwarantujemy Państwu sprawny serwis i bezproblemową przesyłkę od drzwi do drzwi. nr serwisu data naprawy opis naprawy pieczątka i podpis przyjęcie... zakończenie... przyjęcie... zakończenie... przyjęcie... zakończenie... Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 11

12 No. Záručný list / Záruční list Model / Mdel Dátum predaja / Datum prodeje Adresa /Adresa Pečiatka a podpis predávajúceho Razítko a podpis prodávajícího Dátum opravy / Datum opravy Prijaté / Přijetí Ukončenie / Ukončení Závada / Závada Pečiatka, podpis / Razítko a podpis 12

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ SB 2002 Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Návod k použití Návod na použitie instrukcja obsługi user Manual HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Informace o FCC a autorské právo Toto zařízení bylo testováno

Bardziej szczegółowo

TALIA GREEN EVO SYSTEM

TALIA GREEN EVO SYSTEM PL IT CZ 2 25 35 on/off reset esc menu/ok mode sra comfort R V00 Część ogólna... 3 Normy bezpieczeństwa... 3 Ostrzeżenia... 4 Uwagi do instalatora... 4 Umiejscowienie kotła... 5 Czyszczenie instalacji

Bardziej szczegółowo

LFF 8M121. RO Română. PL Polski. CS Česky

LFF 8M121. RO Română. PL Polski. CS Česky LFF 8M121 PL Polski Instrukcja obsługi ZMYWARKA - Spis treści Instrukcja obsługi, 1 Zalecenia i środki ostrożności, 2-3 Serwis Techniczny, 6 Karta produktu, 7 Instalacja, 9-10 Opis urządzenia, 11 Sól regeneracyjna

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. V01.01.2015 1 2 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja montażu. HU Telepítési utasítás. CZ Návod k montáži. UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20

PL Instrukcja montażu. HU Telepítési utasítás. CZ Návod k montáži. UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20 PL Instrukcja montażu UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20 CZ Návod k montáži UBS-F, řada E pro WGB 15-110 E WGB-K 20 E WBS 14-22 E WBC 22/24 E BBK 22 E BSK 15-20 HU Telepítési utasítás

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ

PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-13

STEROWNIK KOTŁA WRT-13 STEROWNIK KOTŁA WRT-13 Instrukcja obsługi KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory pomiaru temperatury

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-14

STEROWNIK KOTŁA WRT-14 STEROWNIK KOTŁA WRT-14 Instrukcja obsługi (wersja ELWAT_0209) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl

Bardziej szczegółowo

ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej

ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej SOLTER 500 ZBW SOLTER 770 ZBW SOLTER 1050 ZBW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Instalację oraz wszelkie naprawy zasobnika należy powierzyć wyłącznie fachowcom

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się :

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 WARUNKI UBEZPIECZENIA OBEJMUJĄCEGO KOSZTY NAPRAW POJAZDÓW MITSUBISHI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia zakład ubezpieczeń HISCOX, zawiera umowy ubezpieczenia z osobami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 HD 5/12 C HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX HD 5/12 CX Plus HD 6/13 C HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX HD 6/13 CX Plus www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo