Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy"

Transkrypt

1 Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Návod na použitie/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Vážený zákazník ďakujeme Vám za zakúpenie našeho výrobku, aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať dôkladne si prosím prečítajte tento návod na použitie. Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku, abyste ho mohli bezpečně a efektivně používat, důkladně si, prosím, přečtěte tento návod na použití. Szanowny kliencie! Dziękujemy za zakupienie naszego wyrobu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi aby najefektywniej i bezpiecznie używać to urządzenie model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 model: SF 16 1

2 SK Dôležité bezpečnostné upozornenia Zariadenie je určené výhradne pre používanie v domácnosti. Nejedná sa o profesionálne zariadenie. Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho, nasadzujete naň príslušenstvo, alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte od elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú šnúru. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom detí, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru. Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať. Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis. Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom. Zariadenie používajte len s pôvodným príslušenstvom. Zariadenie nepoužívajte vonku. Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokrými rukami. Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru od elektrickej siete. Nesiahajte do vody! Zariadenie používajte len pre stanovený účel. Prevádzka 1 Zapnite ventilátor vypínačom (10) a nastavte požadovanú rýchlosť otáčok (polohy 1, 2 alebo 3). 2 V prípade potreby oscilácie ju aktivujte ovládačom oscilácie. 3 Ventilátor vypnite vypínačom (10). Technické údaje Napájanie: Maximálny výkon: Hmotnosť: 230 V/50 Hz 50 W brutto:3,70 kg; netto: 2,95 kg 2

3 Popis jednotlivých častí SK 2 Predný kryt 3 Výčnelok pre správnu pozíciu 4 Matica 5 Vrtuľa 6 Matica 7 Zadný kryt 8 Hriadeľ motora 9 Motor 10 Vypínač 11 Skrutka C 12 Upevňovacia objímka rúrky 13 Držiak rúrky 14 Predlžovacia rúrka 15 Skrutka B (2 ks) 16 Biely kovový kryt 17 Kryt podstavca 18 Podstavec A, B 19 Skrutka A (4 ks) 20 Koncovky pre podstavec Montáž 1 Spojte podstavec A aj B (18), aby ste vytvorili podstavec v tvare kríža a na jeho konce nasaďte koncovky (20). 2 Na krížový podstavec postavte kryt podstavca (17) s vonkajšou rúrkou a upevnite ho 4 dodávanými skrutkami A (19). 3 Nasaďte držiak rúrky (13) na predlžovaciu rúrku (14) krížový podstavec postavte kryt podstavca (17) s vonkajšou rúrkou a upevnite ho do bieleho kovoého krytu (16) pomocou dvoch skrutiek B (15). Uvoľnite upevňovaciu objímku rúrky (12), nasaďte kryt držiaka rúrky na vonkajšiu rúrku. Vysuňte vnútornú rúrku do želanej pozície a dotiahnite upevňovaciu objímku rúrky (12). 4 Nasaďte celé teleso motora na vrchnú rúrku (vnútornú) a zaistite teleso dodávanou skrutkou C (11). 5 Uvoľnite maticu na motore. 6 Nasaďte zadný kryt vrtuľe a pritiahnite maticu. 7 Nasuňte vrtuľu na hriadeľ motora a zaistite ju maticou. 8 Nasuňte predný kryt na zadný kryt (do drážok) a pritlačte tak, aby kryty do seba zacvakli. 9 Na prednom kryte je bezpečnostná skrutka s maticou ktorú treba zaskrutkovať do zadného krytu. Odpad z elektrických a elektronických zariadení Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. Toto zariadenie je označené podlá Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE).Táto smernica tvori rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia. 3

4 SK Záručné podmienky Na toto zariadenie sa poskytuje Záručná lehota 24 mesiacov. Pri uplatnení práva na záručnú opravu odovzdajte servisnému stredisku spolu so zariadením aj riadne vyplnený a potvrdený Záručný list a pokladničný doklad o kúpe zariadenia. Dátum potvrdeného Záručného listu a dokladu o kúpe musí byť zhodný. Ak zhodný nie je, záruka nebude priznaná. Právo na bezplatnú opravu výrobku v záručnej dobe zaniká ak: užívateľ nepredloží platný záručný list a doklad o kúpe výrobku vznikla závada zapríčinená chybným zapojením, nesprávnym používaním a údržbou (prašné prostredie), mechanickým poškodením, poruchami v inžinierskych sieťach a bytovej inštalácii bol vykonaný neodborný zásah alebo zmena vo výrobku neoprávnenou osobou vznikne na výrobku závada použitím neoriginálnych náhradných dielov sa zariadenie nepoužíva podla priloženého návodu na obsluhu Iné podmienky súvisiace so zárukou: Predajňa, v ktorej je zariadenie predávané spotrebiteľovi je povinná kupujúcemu zariadenie predviesť, oboznámiť kupujúceho so spôsobom jeho používania a manipulácie so spôsobom prípadným záručných opráv s najbližšou záručnou opravovňou ako aj so spôsobom odoslania zariadenia k záručnej oprave do servisného strediska dodávateľa riadne vyplniť Záručný list. Nesprávne a neúplne vystavený Záručný list je neplatný a spotrebiteľ stráca právo na záruku na záruku /opravu, výmenu alebo odstúpenie od zmluvy/ sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku UPOZORNENIE: V prípade pozáručnej opravy, prípadne neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu od odosielateľa i späť preúčtované odosielateľovi. Zasielanie výrobku do centrálneho servisného strediska. Do centrálneho servisného strediska zasielajte reklamovaný výrobok prostredníctvom slovenskej pošty. Výhody opráv v centrálnom servisnom stredisku: Centrálne servisné stredisko je vybavené potrebným prístrojovým vybavením,bohatou zásobou náhradných dielov, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, čo vytvára predpoklad vykonania potrebnej opravy kvalitne a baz zbytočných zdržaní. Po oprave Vám výrobok na naše náklady doručovateľ dovezie späť k Vám domov. Záleží nám na Vašej spokojnosti a dôvere v naše výrobky. Centrálne servisné stredisko ul. Závodná 459, Nižná tel.: fax:

5 Všeobecná bezpečnostní upozornění CZ Zařízení je určeno výhradně pro používání v domácnosti. Nejedná se o profesionální zařízení. Když zařízení nepoužíváte, čistíte ho, nasazujete na něj příslušenství, nebo když se vyskytne porucha, zařízení odpojte od elektrické sítě. Zařízení vypněte. Síťovou šňůru odpojte zatažením za koncovku. Nikdy netahejte za samotnou síťovou šňůru. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem dětí, nenechávejte je nikdy bez dozoru s elektrickým zařízením. Zvolte také umístění zařízení, aby bylo mimo dosah dětí. Nezapomeňte při tom na to, že zařízení je možno stáhnout i za volně přístupnou síťovou šňůru. Kontrolujte pravidelně síťovou šňůru i samotné zařízení. Při výskytu jakéhokoli poškození se zařízení nesmí používat. Zařízení nerozebírejte. Opravu přenechte na autorizovaný servis. Nevystavujte zařízení ani síťovou šňůru působení tepla, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, mechanickému poškození ostrými předměty ani jiným nepříznivým vlivům. Zařízení používejte jen s původním příslušenstvím. Zařízení nepoužívejte venku. Zařízení nesmí přijít do styku s deštěm, vodou nebo jinou tekutinou. Zařízení neponořujte do vody. Zařízení se nedotýkejte vlhkýma ani mokrýma rukama. Pokud zařízení navlhlo nebo je mokré, odpojte okamžitě síťovou šňůru od elektrické sítě. Nesahejte do vody! Zařízení používejte jen pro stanovený účel. Prevádzka 1 Zapněte ventilátor vypínačem (10) a nastavte požadovanou rychlost otáček (polohy 1, 2 alebo 3). 2 V případě potřeby oscilace ji aktivujte ovladačoem oscilace. 3 Ventilátor vypněte vypínačem (10). Technické údaje Napájení: Příkon: Hmotnost: 230 V/50 Hz 50 W brutto:3,70 kg; netto: 2,95 kg 5

6 CZ Popis jednotlivých částí 2 Přední kryt 3 Výčnělek pro správnou pozici 4 Matice 5 Vrtule 6 Matice 7 Zadní kryt 8 Hřídel motoru 9 Motor 10 Vypínač 11 Šroubek C 12 Upevňovací objímka trubky 13 Držák trubky 14 Prodlužovací trubka 15 Šroubek B (2 ks) 16 Bílý kovový kryt 17 Kryt podstavce 18 Podstavec A, B 19 Šroubek A (4 ks) 20 Koncovky pro podstavec Montáž 1 Spojte podstavec A aj B (18), abyste vytvořili podstavec ve tvaru kříže a na jeho konce nasaďte koncovky (20). 2 Na křížový podstavec postavte kryt podstavce (17) s vnější trubkou a upevněte ho 4 dodávanými šroubky A (19). 3 Nasaďte držák trubky (13) na prodlužovací trubku (14) křížový podstavec postavte kryt podstavce (17) s vnější trubkou a upevněte ho do bílého kovového krytu (16) pomocí dvou šroubků B (15). Uvolněte upevňovací objímku trubky (12), nasaďte kryt držáku trubky na vnější trubku.vysuňte vnitřní trubku do požadované pozice a dotáhněte upevňovací objímku trubky (12). 4 Nasaďte celé těleso motoru na vrchní trubku (vnitřní) a zajistěte těleso dodávaným šroubkem C (11). 5 Uvolněte matici na motoru. 6 Nasaďte zadní kryt vrtule a přitáhněte matici. 7 Nasuňte vrtuli na hřídel motoru a zajistěte ji maticí. 8 Nasuňte přední kryt na zadní kryt (do drážek) a přitlačte tak, aby kryty do sebe zacvakly. 9 Na předním krytu je bezpečnostní šroub s maticí, který je potřeba zašroubovat do zadního krytu. Odpad z elektrických a elektronických zařízení Nařízení Evropské Únie 2002/96/EC a upravující problematiku separovaného sběru odpadu Toto označení na zařízení nebo jeho obalu znamená, že se nesmí likvidovat v netříděném komunálním odpadu. Odevzdejte ho do sběrného střediska na recyklaci a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace nezpůsobí negativní vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Přispějete tak k ochraně a k zlepšení životního prostředí. Toto zařízení je označené podle Evropského nařízení 2002/96/EC o Elektrickém odpadu a Elektronickém vybavení (WEEE). Tato směrnice tvoří rámec celoevropské odůvodněnosti o sběru a recyklaci Elektrického odpadu a Elektronického vybavení. 6

7 Záruční podmínky CZ 1/ Na tento spotřebič se poskytuje záruční doba 24 měsíců. Při uplatnění práva na záruční opravu odevzdejte příslušnému servisnímu středisku nebo prodejci spolu se spotřebičem i řádně vyplněný a potvrzený záruční list a pokladní doklad o koupi spotřebiče. Datum potvrzeného záručního listu a dokladu o koupi musí být shodný /pokud není shodný záruka nebude poskytnutá/. 2/ Spotřebič před prvním použitím zapnout nejdříve po dvou hodinách Jiné podmínky související se zárukou: Prodejna, ve které je spotřebič prodávaný spotřebiteli je povinná kupujícímu spotrebič předvést a seznámit kupujícího: se způsobem jeho používání a manipulace se způsobem případných záručních oprav s nejbližší záruční opravnou i se způsobem odeslání spotřebiče k záruční opravě do servisního střediska dodavatele řádně vyplnit záruční list. Nesprávně a neúplně vystavený záručný list je neplatný a spotřebitel ztrácí právo na záruku na záruku /opravu, výměnu nebo odstoupení od smlouvy/ se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu UPOZORNĚNÍ: V případě neoprávněné, resp. neuznané reklamace budou náklady na dopravu i opravu účtované zákazníkovi. Záruka se nevztahuje na vady způsobené použitím na jiné než domácí nebo bežné účely. Zákazník může spotřebič svěřit do záruční opravy některé z autorizovaných servisních opraven v ČR. Kontakt: ORAVA s.r.o., Ostravská 494, Sviadnov, , tel:

8 PL Ogólne zasady bezpieczeństwa Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Nie jest urządzeniem profesjonalnym Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, w czasie czyszczenia lub jeśli stwierdzono awarię, wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie wyjmować wtyczki z gniazdka poprzez ciągnięcie za przewód sieciowy Chronić przed dziećmi. Nie pozostawiać urządzenia w stanie włączonym bez dozoru. Sprawdzać stan przewodu zasilającego i sprawność urządzenia. Jeśli stwierdzono jakiekolwiek uszkodzenia należy zaprzestać dalszego użytkowania i oddać urządzenie do serwisu. Nie rozbierać samowolnie urzadzenia. W razie awarii oddać urządzenie do serwisu Chronić przewód sieciowy przed przepaleniem, a całe urządzenie przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Użytkować wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. Używać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Chronić przed deszczem, wodą, nie zanurzać do wody, nie dotykać mokrymi lub wilgotnymi rękami. Urządzenie używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Przed przenoszeniem urządzenia pozostawić do wystygnięcia. Płyta grzejna może być gorąca. Nie wkładać urządzenia do wody. GŁOŚNOŚĆ WYRÓB: SF 16 Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 55dB(A)±3dB co równoznaczne jest z klasą Awykonania akustycznego dla referencji 1pW Obsługa 1 Włączyć urządzenie przyciskiem (10) i ustawić żądaną prrędkość obrotów (ustawienia 1, 2 lub 3). 2 W razie potrzeby włączyć obracanie lewo/prawo. 3 Wyłączyć urządzenie przyciskiem (10). Dane techniczne Zasilanie: 230 V/50 Hz Moc: 50 W Waga: brutto:3,70 kg; netto: 2,95 kg 8

9 Opis części PL 2 Pokrywa przednia 3 Zamek pozycjonujący 4 Nakrętka 5 Śmigło 6 Nakrętka 7 Pokrywa tylna 8 Obudowa silnika 9 Silnik 10 Włącznik/wyłącznik 11 Śruba C 12 Obejma rury 13 Uchwyt rury 14 Rura przedłużająca 15 Śruba B (2 szt.) 16 Białe gniazdo metalowe 17 Pokrywa podstawy 18 Podstawa A, B 19 Śruba A (4 szt.) 20 Zakończenia podstawy Montaż 1 Złączyć podstawy A i B (18), tworząc krzyżak, a na ich konce nasunąć zakończenia (20). 2 Na krzyżaku podstawy ustawić pokrywę podstawy (17) z rurą zewnętrzną i skręcić 4 dodawanymi śrubami A (19). 3 Nasadzić uchwyt rury (13) na rurę przedłużającą (14) wstawić w pokrywę podstawy (17) z rurą zewnętrzną i zamocować w białym gnieździe metalowym (16) za pomocą dwuch śrub B (15). Uwolnić obejmę rury (12), nasadzając uchwyt rury na rurę wewnętrzną. Wysunąć rurę wewnętrzną do żądanej wysokości i zablokować obejmą rury (12). 4 Nasadzić korpus silnika na górną część rury (wewnętrznej) i zablokować śrubą C (11). 5 Zdjąć nakrętkę z silnika. 6 Nałożyć tylną pokrywę i nakręcić nakrętkę mocującą. 7 Nasunąć śmigło na wałek napędowey silnika i nakręcić nakrętkę mocującą. 8 Nałożyć pokrywę przednia (do zacisków pokrywy tylnej)) i zablokować zaciskiem mocującym 9 Na przedniej pokrywie znajduje się wkręt bezpieczeństwa z nakretką, który należy przykręcić do tylnej pokrywy. Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych Zarządzenie Unii Europejskiej 2002/96/EC regulujące problematykę sortowania odpadów Takie oznaczenie na urządzeniu lub jego obudowie oznacza, że nie wolno wyrzucać odpadó z tego urządzenia do śmieci komunalnych. Należy oddać je do wyznaczonych do tego celu zbiornic w celu recyclingu i likwidacji odpadó z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Sprawna likwidacja ma olbrzymi pozytywny wpływ na ochrone przyrody i środowiska człowieka. To urządzenie zostało oznakowane wg europejskiego zarządzenia 2002/96/EC o odpadach elektrycznych i energetycznych (WEEE) w ramach ogólnieuropejskich praw dotyczących problematyki sortowania odpadów. 9

10 10

11 ORAVA Sp. z o.o. ul. Towarowa 6 Nowe technologie Tarnowskie Góry tel , , fax , e mail : orava.pl e mail : Nr wyrobu i typ... Nr fabryczny (data sprzedaży) (pieczęć punktu sprzedaży i podpis) WARUNKI GWARANCJI 1. Na zakupiony sprzęt udziela się 24 miesięcznej gwarancji sprawnego działania liczonej od daty zakupu. 2. ORAVA sp. z o.o. zapewnia bezpłatne usunięcie wad sprzętu ujawnionych w okresie gwarancji w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do naprawy. 3. Po okresie gwarancji serwis ORAVA sp. z o.o. przyjmuje sprzęt do napraw odpłatnych. W takich przypadkach koszt przesyki pokrywa Użytkownik sprzętu. 4. Sprzęt do naprawy należy wysłać do serwisu ORAVA sp. z o.o. przesyłką kurierską firmy UPS Polska sp. z o.o. (patrz: WYSYŁKA SPRZĘTU) na koszt ORAVA Sp. z o.o. 5. Do sprzętu wysyłanego do naprawy należy dołączyć Kartę Gwarancyjną wraz z dowodem zakupu. 6. Karta Gwarancyjna jest ważna jedynie wypełniona w całości, wraz z dowodem zakupu. 7. Nie wydaje się duplikatów zagubionych lub zniszczonych kart gwarancyjnych. 8. Sprzęt wysłany do naprawy powinien być kompletny, w opakowaniu fabrycznym, opakowany do wysyłki. 9. Sprzęt może być użytkowany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. 10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wynikłych z niewłaściwego lub nioestrożnego użytkowania lub działania siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, powódź, awarie i przepięcia w sieci elektrycznej). W tych przypadkach koszty przesyłki i naprawy serwisowej są odpłatne. 11. Z bezpłatnego serwisu gwarancyjnego wyłącza się czynności obsługi sprzętu i sposoby rozwiązywania problemów podane w instrukcji obsługi. W takich przypadkach koszt przesyki pokrywa Użytkownik sprzętu. 12. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na wolny od wad jeżeli ilość napraw głównych w czasie trwania okresu gwarancji przekroczy trzy i wystąpi kolejna wada uniemożliwiajaca korzystanie z urządzenia. 13. Za naprawę główną rozumie się naprawę o charakterze specjalistycznycznym, której koszt przekracza 10% ceny detalicznej wyrobu. 14. Sprzęt nie podlega wymianie jeżeli obniżono jego cenę z powodu wystąpienia wady lub uszkodzenia mechanicznego. 15. Sprzęt zwrócony na podstawie pkt. 11 warunków gwarancji powinien być kompletny i opakowany wraz z ważną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu. 16. Samowolny demontaż sprzętu (otwieranie obudowy itp.), naruszenie plomb lub jego naprawa przez osoby nieupoważnione (z wyjątkiem czynności obsługowych wymienionych w instrukcji obsługi) powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji. 17. W przypadku problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub e mail z serwisem ORAVA Sp. z o.o. 18. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. WYSYŁKA SPRZĘTU 1. Przed wysyłką sprzętu do naprawy, w wypadku wątpliwości, radzimy skontaktować się z serwisem ORAVA Sp. z o.o. telefonicznie lub za pośrednictwem e mail. 2. Sprzęt do wysyłki należy przygotować następująco: a. skompletować, b. opakować w opakowanie fabryczne oraz dodatkowe, zabezpieczające przed uszkodzeniem, c. dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną i dowód zakupu, opis usterki oraz adres zwrotny Użytkownika wraz z nr telefonu do kontaktu!, d. przesyłkę czytelnie zaadresować: ORAVA Sp. z o.o., ul. Towarowa 6, , Tarnowskie Góry (sprzęt do serwisu). 3. Po przygotowaniu sprzętu należy wezwać kuriera firmy UPS Polska sp. z o.o. : a. telefonicznie do centralnego działu zgłoszeń w Warszawie tel lub b. telefonicznie do najbliższego przedstawicielstwa wykaz przedstawicielstw na stronie 4. Zlecając kurierowi przesyłkę należy zaznaczyć, że jej koszty pokryje adresat. ORAVA sp. z o.o. zawarła z UPS Polska sp. z o.o. stosowną umowę. 5. Gwarantujemy Państwu sprawny serwis i bezproblemową przesyłkę od drzwi do drzwi. nr serwisu data naprawy opis naprawy pieczątka i podpis przyjęcie... zakończenie... przyjęcie... zakończenie... przyjęcie... zakończenie... Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 11

12 No. Záručný list / Záruční list Model / Mdel Dátum predaja / Datum prodeje Adresa /Adresa Pečiatka a podpis predávajúceho Razítko a podpis prodávajícího Dátum opravy / Datum opravy Prijaté / Přijetí Ukončenie / Ukončení Závada / Závada Pečiatka, podpis / Razítko a podpis 12

Elektrický strihač vlasov/elektrický střihač vlasů Elektryczna maszynka do strzyżenia włosów VS 505

Elektrický strihač vlasov/elektrický střihač vlasů Elektryczna maszynka do strzyżenia włosów VS 505 Elektrický strihač vlasov/elektrický střihač vlasů Elektryczna maszynka do strzyżenia włosów VS 505 Návod na obsluhu/záruka Návod k použití Instrukcja obsługi/gwarancja SK CZ PL model: VS 505 model: VS

Bardziej szczegółowo

VY 204 SK CZ PL. Návod na obsluhu/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna. Záručný list / Záruční list

VY 204 SK CZ PL. Návod na obsluhu/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna. Záručný list / Záruční list 12 No. Model / Model Záručný list / Záruční list Adresa / Adresa Dátum opravy / Datum opravy Prijaté / Přijetí Ukončenie / Ukončení Dátum predaja / Datum prodeje Pečiatka a podpis predávajúceho Razítko

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE ! " " #! $ % &" ' ( ) * +, ) -. )! " # "! # $ $ % # & ' ( ( ) ( ) / 0 1 ) -. )! #! " # "! # ) ( ) 2 3 4 51 ) -. )!! * + ( ) ( 2. ), $ & $ -. #! $ $, / 0! $ # 1! &,, 2 & 3., +.!, & $ 4!!! 5 6 $ $ " 7 "

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD KARTA GWARANCYJNA SPRZĘT AGD GRATULUJEMY! W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny sprzęt AGD FRANKE. To doskonały wybór. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna technologia

Bardziej szczegółowo

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 "Fenix" Krzysztof Skowroński, 62-230 Witkowo, ul. Jasna 36 tel. 531 750 252, e-mail: fenix@sterowniki.co, www.sterowniki.co I. Zasady

Bardziej szczegółowo

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Prídavné elektrické ohrievacie teleso Návod na montáž a obsluhu 3 Přídavné elektrické topné těleso Návod k montáži a obsluze 7 Dodatkowy elektryczny element grzewczy Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd zewnętrzny Schemat

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 ZALECENIA MONTAŻOWE...3 DANE TECHNICZNE...3 ZASTOSOWANIE I ZASADA

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼ NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok tel: 85 66-28-490 fax: 85 66-28-409 www.biawar.com.pl MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼ Typ: ME 1500 ME 2000 INSTRUKCJA OBSŁUGI i MONTAŻU Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31 INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31 Importer: Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd zewnętrzny Montaż

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

OS-150 Instrukcja obsługi/gwarancja

OS-150 Instrukcja obsługi/gwarancja Wolnoobrotowa sokowirówka ślimakowa OS-150 Instrukcja obsługi/gwarancja PL Prosimy zachować niniejszą instrukcję wraz z kartą gwarancyjną do dalszego użycia. OS - 150 1 PL Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Procedura serwisowa urządzeń fiskalnych.

Procedura serwisowa urządzeń fiskalnych. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 Warszawa, tel./fax. +48 22 868-10-51, 868-10-52 www.datecs-polska.pl e-mail:datecs@datecs-polska.pl Procedura serwisowa urządzeń fiskalnych. Zasady wykonywania serwisu gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com Karta gwarancyjna urządzenia klimatyzacyjne Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej www.lg.com ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NAZWA SPRZĘTU:... JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka UC30. GWARANCJA: 60 miesięcy. Dystrybutor

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka UC30. GWARANCJA: 60 miesięcy. Dystrybutor INSTRUKCJA OBSŁUGI Latarka UC30 GWARANCJA: 60 miesięcy *po zarejestrowaniu latarki u producenta 6 miesięcy gwarancji dodatkowo. Rejestruj na stronie: http://latarki-fenix.pl/rejestracja-latarki PPHU KOLBA

Bardziej szczegółowo

Realizacja reklamacji w trybie DOA dla produktów marki APC

Realizacja reklamacji w trybie DOA dla produktów marki APC APC APC Informacje ogólne Zgłoszenie w trybie DOA można dokonać w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od momentu zawarcia transakcji. Do finalizacji procesu niezbędna jest faktura/paragon zakupu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Przenośny odkurzacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: AVC 102

Przenośny odkurzacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: AVC 102 Przenośny odkurzacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: AVC 102 Prosimy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji, przed użyciem urządzenia. PRZENOŚNY ODKURZACZ 800 W Art.no: 18-4016 Model: SL231B-UK 34-7312 SL231B

Bardziej szczegółowo

Hydrosplit M3 Instrukcja obsługi - v1.6.3 PL 4

Hydrosplit M3 Instrukcja obsługi - v1.6.3 PL 4 2 3 Hydrosplit M3 Instrukcja obsługi - v1.6.3 PL 4 Numer Etykieta Opis 1/5/6/2 Forward flow Czujnik temp na zasilaniu 3/7/8/4 Return flow Czujnik temp na powrocie 10/11/50 Flow IN Przetwornik przepływu

Bardziej szczegółowo

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ SIEDZIBA FIRMY: NAZWA FIRMY: WAGI-KASY JAN WASILEWICZ ORGAN REJESTRUJĄCY FIRMĘ: PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA WPIS DO EWIDENCJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

DESKA DO PRASOWANIA Z FUNKCJĄ ZASYSANIA, NADMUCHU I PODGRZEWANYM BLATEM ASM 650

DESKA DO PRASOWANIA Z FUNKCJĄ ZASYSANIA, NADMUCHU I PODGRZEWANYM BLATEM ASM 650 DESKA DO PRASOWANIA Z FUNKCJĄ ZASYSANIA, NADMUCHU I PODGRZEWANYM BLATEM ASM 650 1 DESKA DO PRASOWANIA Z FUNKCJĄ ZASYSANIA, NADMUCHU I PODGRZEWANYM BLATEM Opis A) Przycisk nożny aktywujący funkcję zasysania/nadmuchu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący ze sprężyną zwrotną PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI z Kartą Gwarancyjną

INSTRUKCJA OBSŁUGI z Kartą Gwarancyjną Wentylator stojący DA 60 INSTRUKCJA OBSŁUGI z Kartą Gwarancyjną Ważna od: stycznia 03 r. Uchwyt Rys.. Wentylator DA 60 SPIS TREŚCI:. Deklaracja Zgodności WE. Przeznaczenie urządzenia 3. Ograniczenia użycia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz 1 SPIS TREŚCI P ODZESPOŁY....3 INSTALACJA..... 4 CZĘŚCI..... 4 KROK 1: MONTAŻ STABILIZATORA PRZEDNIEGO.... 5 KROK 2: MONTAŻ SIEDZENIA.... 5 KROK

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:.

KARTA GWARANCYJNA. RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:. KARTA GWARANCYJNA RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:. Numer seryjny: Data produkcji: Data sprzedaży:... Podpis i pieczątka sklepu:...

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI

KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI Szanowni Państwo, Firma SPS Klima Sp. z o. o. jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń klimatyzacyjnych dla domu, biura oraz przemysłu marki Midea. Produkty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OGÓLNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OGÓLNA NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 INSTRUKCJA OGÓLNA 1.Zlokalizować i oczyścić znaczniki na silniku. Pomocne może być pomalowanie ich kredą lub białą farbą.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 Rzeszów czerwiec 2008 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 WYDANIE 1 PARAMETRY TECHNICZNE Napięcie zasilania Moc pobierana Rodzaj pracy Klasa izolacji Pojemność zbiornika na wodę

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY ECK-03

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY ECK-03 CZYTNIK ZBLIŻENIOWY ECK-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Składniki systemu i parametry urządzeń...3 3. Schemat połączeń...4 4. Przewody...4 5. Połączenie...4 6. Programowanie...5

Bardziej szczegółowo

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH CZ ZVLÁŠTNÍ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Realizacja reklamacji w trybie DOA dla produktów marki Ricoh

Realizacja reklamacji w trybie DOA dla produktów marki Ricoh Ricoh Ricoh Informacje ogólne Zgłoszenie w trybie DOA można dokonać w okresie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia transakcji. Do finalizacji procesu niezbędna jest faktura/paragon

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ - Důležité bezpečnostní informace 1. Před každým cvičením nejdříve zkontrolujte všechny části. Pokud stepper

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PISTOLET WIATRÓWKA KALIBER 4,5 MM

Instrukcja obsługi PISTOLET WIATRÓWKA KALIBER 4,5 MM Instrukcja obsługi PISTOLET WIATRÓWKA KALIBER,5 MM PPHU KOLBA Łukasz Matuszczak Limanowskiego 65-506 Będzin-Grodziec tel/fax +8 7 97 sklep@kolba.pl dystrybutor .. OPIS 5 9 8 7 6 Sicura. bezpiecznik; Carrello

Bardziej szczegółowo

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Jakość-Podczerwień-Ekologia Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Instrukcja obsługi panela grzewczego podczerwieni Szanowny Kliencie, Swoim zakupem panela grzewczego nabyli Państwo ekologiczne i ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl Regulamin I. Warunki ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl jest : Woźniak Radosław FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "IGA" z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1 P.P.U.H KOMA Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA k/zielonej Góry Wilkanowo ul. Kukułcza1, POLAND ISO 9001 Phone : +48 683273307 Mobil: +48602 13 21 46 www.koma.zgora.pl koma@koma.zgora.pl sprzedaz@koma.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis UWAGA! W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia pradem lub obrażeń cielesnych, przed użyciem grzejnika należy przeczytać całą instrukcję oraz zatrzymać ją do wykorzystania w przyszłości. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wrist ball MASTER !" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.

Wrist ball MASTER ! #$ $ %! $! # & ' ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $  $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!! 5 # $!!. Wrist ball MASTER!" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.'6!.' # " # 7!.!!$!!. $" $#! '.'!! $ # )# $# *,8*+! 9.' " 8 #! "

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

5. Gwarancja SERWIS PLUS, SERWIS 8/5/NBD lub WSPARCIE musi zostać wykupiona przez Nabywcę w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu NAS ARENA.

5. Gwarancja SERWIS PLUS, SERWIS 8/5/NBD lub WSPARCIE musi zostać wykupiona przez Nabywcę w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu NAS ARENA. Ogólne warunki pakietów serwisowych oraz wsparcia technicznego dla produktów NAS ARENA sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o. obowiązujące od 2011-11-21. 1. Na podstawie przepisów prawa zawartych

Bardziej szczegółowo

CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ

CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ Jj CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ CZ - ČTĚTE NÁVOD AŽ DO KONCE. Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku.

Bardziej szczegółowo

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-79 SK VH780

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-79 SK VH780 www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-79 SK VH780 4 3 2 1 A 14 15 16 5 13 12 6 7 11 8 B 10 9 2 6 C 5 D 10 18 E 17 F 3 G 19 20 21 H I 2 4 J K 4 22 23 L M 24 N O P 5 SLOVENČINA

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Szanowni Państwo! Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz innowacyjny i zaawansowany technologicznie produkt. Gwarantujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Čajový set Čajový set (súprava) Zestaw do herbaty

Čajový set Čajový set (súprava) Zestaw do herbaty konvice-set.qxp 15.1.2007 8:54 Page 1 Čajový set Čajový set (súprava) Zestaw do herbaty Orca set B 1132 Návod na použití Návod na obsluhu Instrukcja obsługi I/07 CZ, SK, PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-30

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-30 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-30 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd zewnętrzny MontaŜ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rama do twardego dysku 3,5 SATA. Evolve HardBox

Instrukcja obsługi. Rama do twardego dysku 3,5 SATA. Evolve HardBox Instrukcja obsługi Rama do twardego dysku 3,5 SATA Evolve HardBox Ostrzeżenia Evolve HardBox służy do przechowywania danych i nie należy go używać do innych celów. Objaśnienia Ostrzeżenie: niewłaściwe

Bardziej szczegółowo

LAMPA Z NAPISEM OSTRZEGAWCZYM AWF-18Z (ZEWNĘTRZNA) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW

LAMPA Z NAPISEM OSTRZEGAWCZYM AWF-18Z (ZEWNĘTRZNA) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW LAMPA Z NAPISEM OSTRZEGAWCZYM AWF-18Z (ZEWNĘTRZNA) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2012 (Wydanie 1A 06.03.2012) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry techniczne - str. 3 III.. Budowa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. spełni Państwa oczekiwania. Szafa biurowa wykonana jest z blachy malowanej proszkowo na kolor

INSTRUKCJA MONTAŻU. spełni Państwa oczekiwania. Szafa biurowa wykonana jest z blachy malowanej proszkowo na kolor ABM S.A. 30-719 KRAKÓW, ul. Gromadzka 46 www.abm.com.pl INSTRUKCJA MONTAŻU SZAFA BIUROWA Dziękujemy Państwu za wybór naszego towaru. Mamy nadzieję, że zakupiona szafa spełni Państwa oczekiwania. Szafa

Bardziej szczegółowo

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 2 3 4 CZ ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! D28127/D28187 Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Dlouhá

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA CLEANFIX POLSKA Sp. z o. o. 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 35 Tel. / fax. 0-22 729 00 88 Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Uchwyt odkurzacza Uchwyt kabla Włącznik/wyłącznik Gniazdo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL) Seria: grzejniki konwekcyjne Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem urządzenia i zachowanie jej na przyszłość Instrukcja montażu i obsługi dotyczy następujących

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE APS-201, APS-401, APS-601, ANS-401, ANS-601 APS-401-I, APS-601-I, ANS-401-I, ANS-601-I APS-201-C, APS-401-C, APS-601-C, ANS-401-C, ANS-601-C Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi Era Internet Stacjonarny Modem A Webr@cer 821 Instrukcja obsługi 1. Modem bezprzewodowy A 1.1. Panel przedni Etykieta Działanie Wył. Opis Urządzenie nie jest zasilanie Wł. Urządzenie podłączone do zasilania

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com. KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.pl Tu nakleić kod kreskowy z numerem fabrycznym urządzenia KARTA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ważne od 01.01.2015 HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Dział Obsługi Klienta: tel.: +48 12 622 17 00 fax: +48 12 622 16 22 email:

Bardziej szczegółowo

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 1 CZ V pípad, že nkteré ásti budou chybt, nebo budou poškozeny, kontakujte prosím prodejce. SK V prípade, že niektoré asti budú chýba, alebo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMA WIBRACYJNA LOTOS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMA WIBRACYJNA LOTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMA WIBRACYJNA LOTOS 1 Ogólne środki bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie musi zostać odłączone od zasilania. W przypadku ustawienia urządzenia na wykładzinie,

Bardziej szczegółowo

NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE. Instrukcja obsługi

NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE. Instrukcja obsługi NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE 267226 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Drogi Kliencie, W pierwszej kolejności

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130 1 Materac przeznaczony jest do leczenia odleżyn w warunkach szpitalnych oraz domowych. Delikatny masaż skóry poprawia krążenie krwi oraz utlenienie tkanek, chroniąc przed powstawaniem odleżyn. Łatwy w

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU WARUNKI OGÓLNE WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy firmy Kultys Management z siedzibą przy ul. Magazynowa 5 Gądki, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.vacuumsaver.pl umożliwia dokonanie

Bardziej szczegółowo

Dokument gwarancyjny dla desek marki Signal. 1. Gwarantem jest firma Snow4life Krzysztof Warzecha ul. Brynowska 76 40-584 Katowice

Dokument gwarancyjny dla desek marki Signal. 1. Gwarantem jest firma Snow4life Krzysztof Warzecha ul. Brynowska 76 40-584 Katowice Dokument gwarancyjny dla desek marki Signal 1. Gwarantem jest firma Snow4life Krzysztof Warzecha ul. Brynowska 76 40-584 Katowice NIP: 954 246-39- 36 Tel. 534922833 2. Czas trwania gwarancji: 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO Zasady bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Naświetlacz może być podłączany wyłącznie do gniazda sieciowego z uziemieniem.

Naświetlacz może być podłączany wyłącznie do gniazda sieciowego z uziemieniem. Instrukcja obsługi Naświetlacza bakteriobójczego NB-2 I. WPROWADZENIE Dziękujemy Państwu za zaufanie okazane poprzez zakup naszego produktu i zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

z obsługą wentylacji, rekuperatorów lub klimakonwektorów dwururowych

z obsługą wentylacji, rekuperatorów lub klimakonwektorów dwururowych Mechaniczny termostat pokojowy z obsługą wentylacji, rekuperatorów lub klimakonwektorów dwururowych PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. V01.01.2015 1 2 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Sinus 3000 Instrukcja Obsługi

Sinus 3000 Instrukcja Obsługi Sinus 3000 Instrukcja Obsługi zasilanie 24/48 V K&K 60-277 Poznań, ul. Grochowska 15, tel/fax.: 61 867 45 34 www.przetwornice.eu mail: info@przetwornice.eu Wstęp Dziękujemy Państwu za wybór wyprodukowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKOPOMPA

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKOPOMPA INSTRUKCJA OBSŁUGI EKOPOMPA Stanowisko zasilania wodą w obiegu zamkniętym aparatu do masażu AQUAVIBRON Producent: MEDEN - INMED, Spółka z o.o. UL. STOCZNIOWCÓW 11-13 75-256 KOSZALIN POLSKA TEL. +(0 94)

Bardziej szczegółowo