Umowa kredytu gotówkowego nr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa kredytu gotówkowego nr "

Transkrypt

1 Umowa kredytu gotówkowego nr <nr kredytu> Zawarta w dniu <DD-MM-RRRR> pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą, ul. Chłopska 53, Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: , kapitał zakładowy <xxx xxx> zł - w całości opłacony, NIP: , zwaną dalej Bankiem a 1) <Imię Nazwisko>, PESEL <XXXXXXXXXXX>, dowód osobisty <seria nr> zameldowanym(ą) w <adres zameldowania>, 2) <Imię Nazwisko>, PESEL <XXXXXXXXXXX>, dowód osobisty <seria nr> zameldowanym(ą) w <adres zameldowania>, zwanym(i) dalej Kredytobiorcą, o następującej treści: 1 Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Bank oddaje do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt gotówkowy w wysokości <XXXXXX,XX> zł (słownie:<..>)(całkowita kwota kredytu) na okres od <DD-MM-RRRR> do <DD-MM-RRRR>, z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne Kredytobiorcy Kredytobiorca upoważnia Bank do pomniejszenia kwoty kredytu, określonej w 1 o należną Bankowi prowizję od udzielonego kredytu w kwocie <XXXX,XX> zł. 2. Kwota kredytu pomniejszona o kwotę wymienioną w ust. 1, to jest kwota <XXXXX,XX> zł, zostanie uruchomiona (wypłacona) w dniu zawarcia umowy, zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy Roczna stopa oprocentowania jest zmienna i w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi <XX,XX> % w skali roku. 2. Oprocentowanie jest sumą zmiennej stopy bazowej Banku dla kredytów gotówkowych, która wynosi <XX,XX> % w skali roku i stałej marży. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni a rok 360 dni. 3. Odsetki umowne od kredytu za cały okres kredytowania wynoszą <XXXXX,XX> zł. 4. W przypadku kredytu gotówkowego oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej Kredytobiorca ponosi ryzyko zmian stóp procentowych, co oznacza, iż w przypadku wzrostu stopy bazowej wyższe będzie oprocentowanie kredytu i wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej. 5. Stopa bazowa może ulec zmianie w czasie trwania umowy kredytu, w przypadku zmiany co najmniej jednego z następujących parametrów: oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym, podstawowych stóp procentowych NBP, rentowności papierów skarbowych, stopy rezerwy obowiązkowej NBP, wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny oraz w zakresie wynikającym ze zmian tych parametrów. 6. W przypadku kiedy Bank zmieni wysokość stopy bazowej, oprocentowanie kredytu zmieni się pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmieniły się parametry wymienione w ust O zmianie oprocentowania Bank poinformuje Kredytobiorcę na piśmie w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. 8. Bank umożliwia skorzystanie przez Kredytobiorcę z warunków promocyjnych dotyczących obniżenia oprocentowania kredytu, po spełnieniu warunków zawartych w Regulaminie Warunków promocyjnych - Kredyt rzeczowy (Regulaminie), dostępnym na stronie internetowej Banku oraz w Placówkach Banku. 9. W przypadku spełnienia warunków zawartych w Regulaminie, o którym mowa w ust. 8 i zawiadomieniu o tym Banku, w sposób określony w tymże Regulaminie, wysokość obowiązującej w dniu tego zawiadomienia rocznej stopy procentowej, o której mowa w ust.2, zostanie obniżona o 2 punkty procentowe Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi <XX,XX> %. W celu obliczenia Rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania Bank przyjął następujące założenia: 1) umowa o kredyt będzie obowiązywać przez okres <xx> miesięcy, 2) spłacane kwoty rat kredytu są równe, za wyjątkiem ostatniej raty, która ma charakter wyrównujący, 3) kwoty rat kredytu płacone są zgodnie z harmonogramem spłat, 4) odstępy czasu między datami płatności rat używanymi w obliczeniach wyrażone są w ułamkach roku, przy czym przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 5) całkowita kwota kredytu w wysokości <xx,xx> zł, 6) całkowity koszt kredytu w wysokości <xx,xx> zł, na który składają się koszty wskazane w 2, ust. 1, opłata operacyjna za obsługę kredytu, wskazana w ust. 2 oraz należne Bankowi za cały okres kredytowania odsetki umowne, wskazane w 3 ust. 3, 7) oprocentowanie: <xx,xx> % w stosunku rocznym.

2 2. Z tytułu obsługi kredytu Kredytobiorca zapłaci Bankowi miesięcznie opłatę operacyjną za obsługę kredytu w wysokości 10,00 zł, uwzględnioną w kwocie miesięcznej raty kredytu. Opłata jest wymagana w dniu płatności raty kredytu. 3. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi <XXXX, XX> zł. 5 Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu, ustanowione w dniu zawarcia umowy kredytu Kredytobiorcy> <niewymagane>. stanowi: <ubezpieczenie 6 Niniejszym Kredytobiorca oświadcza, że jego miesięczne zobowiązania kredytowe nie przekraczają <XX,XX> zł Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty udzielonego kredytu wraz z należnymi opłatami, prowizjami i odsetkami umownymi w <XX> ratach kapitałowo-odsetkowych (ratach kredytu), płatnych <XX> dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, że termin płatności pierwszej raty przypada na dzień <DD-MM-RRRR>, na rachunek Meritum Banku ICB S.A., Bank poinformuje Kredytobiorcę o numerze rachunku Banku dla spłaty udzielonego kredytu za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu, po zawarciu Umowy. Wysokość każdej raty wynosi <XXX,XX> zł, za wyjątkiem ostatniej raty, która ma charakter wyrównujący i jest w kwocie <XXX,XX> zł. Kwota raty uwzględnia opłatę operacyjną za obsługę kredytu wskazaną w 4 ust.2. W czasie obowiązywania umowy kredytu, na wniosek Kredytobiorcy, Bank prześle Kredytobiorcy bezpłatnie harmonogram spłaty kredytu. 2. W przypadku, gdy termin spłaty przypada w dniu wolnym od pracy, Kredytobiorca dokona spłaty w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym terminie. Jeżeli termin płatności przypada na dzień, który w danym miesiącu nie występuje, Kredytobiorca dokona spłaty w ostatnim dniu danego miesiąca. Za dzień spłaty uznaje się dzień wpływu środków na wskazany rachunek Banku. 3. Bank zalicza spłaty w następującej kolejności: należne opłaty, prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu, odsetki karne. 4. Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty części lub całej kwoty kredytu. 5. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, ulega obniżeniu całkowity koszt kredytu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Bank dokona rozliczenia kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania całkowitej spłaty kredytu. Koszty zwrotu nadpłaty ponosi Kredytobiorca. 6. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu, Bank obniży całkowity koszt kredytu, przypadający na pozostały okres obowiązywania umowy i kwotę wynikającą z tego obniżenia rozliczy na koniec okresu kredytowania, odpowiednio pomniejszając wysokość ostatniej raty spłaty lub skracając okres kredytowania. Ustalona w umowie wysokość kwot spłaty i terminy spłaty pozostają nadal obowiązujące chyba, że Kredytobiorca złoży wniosek o inny sposób lub termin rozliczenia Bank może pobierać opłaty według zasad i stawek określonych w niniejszej umowie oraz Tabeli Opłat Meritum Banku ICB S.A., w zakresie udzielania kredytów gotówkowych osobom fizycznym (zwanej dalej Tabelą) stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 2. W przypadku obciążenia Kredytobiorcy opłatą określoną w Tabeli, Bank wezwie Kredytobiorcę do jej uiszczenia. 3. W okresie obowiązywania umowy Tabela może ulec zmianie w przypadku zmiany wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny oraz w zakresie wynikającym ze zmiany tego wskaźnika. 4. Bank powiadomi pisemnie Kredytobiorcę w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej o zmianie Tabeli. W przypadku zmiany Tabeli, Kredytobiorca będzie mógł wypowiedzieć niniejszą umowę w terminie 14 dni od powiadomienia Kredytobiorcy o zmianach Niespłaconą w terminie, określonym w niniejszej umowie, ratę kredytu Bank od dnia następnego traktuje jako zadłużenie przeterminowane. Od kwoty niespłaconego kapitału kredytu Bank nalicza i pobiera odsetki karne według zmiennej stopy procentowej, określonej jako czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. W dniu zawarcia umowy stopa procentowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, wynosi <XX>% w skali roku i będzie się zmieniała w przypadku zmiany stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Kredytobiorca ponosi również inne koszty związane z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z Umowy, określone w Tabeli, w tym koszty opłaty za upomnienie w wysokości 30 zł oraz koszty opłaty za wezwanie do zapłaty w wysokości 30 zł. 2. Skutkiem braku płatności, po powstaniu wymagalnej zaległości, będzie również: 1) uprawnienie Banku do wypowiedzenia umowy zgodnie z postanowieniami określonymi w Umowie,

3 2) uprawnienie Banku do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, będącego podstawą egzekucji prowadzonej przeciwko Kredytobiorcy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu temu tytułowi, przez sąd, klauzuli wykonalności oraz obciążenie Kredytobiorcy kosztami tego postępowania a także kosztami postępowania egzekucyjnego, kosztami zastępstwa procesowego i kosztami opłaty skarbowej od udzielonych pełnomocnictw Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od umowy kredytu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia przesyłając pisemne oświadczenie o odstąpieniu, na adres Banku wskazany we wzorze o odstąpieniu, który otrzymał Kredytobiorca. W przypadku wykonania przez Kredytobiorcę prawa skutecznego odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. 2. Kredytobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy z wyjątkiem odsetek za okres od dnia uruchomienia kredytu do dnia zwrotu Bankowi przez Kredytobiorcę kwoty kredytu. Kwota odsetek należnych za każdy dzień wynosi <xxx> zł. 3. Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu Bankowi kwoty kredytu, o której mowa w 2 ust. 2, oraz odsetek, o których mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy. 11 W czasie obowiązywania umowy kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się przedstawiać - na żądanie Banku informacje i dokumenty niezbędne dla oceny jego sytuacji finansowej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu Bank może wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia w razie utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej albo w przypadku niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu. 2. Bank zawiadamia Kredytobiorcę o wypowiedzeniu umowy kredytu w formie pisemnej, listem poleconym Kredytobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Bank o zmianie: nazwiska, adresu zameldowania, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej i numerów telefonów (jeżeli je podawał we wniosku o udzielenie kredytu) oraz miejsca pracy lub cech prawnego zabezpieczenia kredytu. 2. Niniejszym Kredytobiorca wyraża zgodę na telefoniczne porozumiewanie się Banku z Kredytobiorcą oraz nagrywanie za pomocą elektromagnetycznych nośników dźwięku i wizji wszystkich rozmów telefonicznych Kredytobiorcy z Bankiem oraz wykorzystanie ich do celów dowodowych. 14 Bank informuje, że ma prawo przekazywać dane o zobowiązaniach powstałych z tytułu niniejszej umowy do biur informacji gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), jeżeli kwota zobowiązań wobec Banku przekroczy 200 zł, opóźnienie w zapłacie wyniesie co najmniej 60 dni i upłynie 30 dni od wysłania przez Bank wezwania zawierającego ostrzeżenia o zamiarze przekazania danych do tego biura oraz do systemu Międzybankowej Informacji Gospodarczej Bankowy Rejestr, którego Administratorem Danych jest Związek Banków Polskich (ZBP) w Warszawie. Dane dotyczące klienta zgromadzone w systemie ZBP mogą być udostępnione biurom informacji gospodarczej w zakresie i na warunkach określonych w wyżej wymienionej ustawie, na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonych Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz 3 ust. 5, 7 ust. 6, 8 ust. 4, 13 ust. 1 wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W przypadkach zmiany warunków spłaty kredytu, na wniosek Kredytobiorcy zaakceptowany przez Bank, Bank prześle Kredytobiorcy pisemną informację o zmianach. 3. Kredytobiorca może korzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów przez Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich, przed którym mogą być rozstrzygane wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż zł. Przy postępowaniu przed Arbitrem Bankowym zastosowanie ma Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie 4. Właściwym organem nadzoru w sprawach konsumenckich jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 16 Strony postanawiają, że spłata kredytu nie ulega zawieszeniu w przypadku powołania Kredytobiorcy do odbycia czynnej służby wojskowej.

4 17 1. Językiem stosowanym w relacjach Banku z Kredytobiorcą jest język polski. 2. Prawem właściwym, które stanowi podstawę stosunków Banku z Kredytobiorcą przed zawarciem umowy na odległość oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Kredytobiorcy Kredytobiorca może składać reklamacje w jeden z następujących sposobów: 1) bezpośrednio poprzez złożenie reklamacji w Oddziale, Centrum Usług Finansowych, Placówce partnerskiej lub w Centrali Banku 2) korespondencyjnie poprzez przesłanie reklamacji na: a. adres korespondencyjny Banku: Meritum Bank ICB S.A. ul. Chłopska Gdańsk b. adres wskazany na stronie internetowej Banku 3) telefonicznie kontaktując się telefonicznie z Bankiem, pod numerami Infolinii: , (+48) lub (+48) (koszt połączenia według taryfy operatora) 4) za pośrednictwem faxu przesyłając reklamację na numer ) jeżeli Kredytobiorca jest użytkownikiem Systemu Bankowości Elektronicznej Banku korzystając z odpowiedniego formularza po zalogowaniu się do Systemu Bankowości Elektronicznej Banku. 2. Bank rozpatruje reklamacje w terminie do 10 dni roboczych, licząc od daty jej otrzymania. 3. Odpowiedź na reklamację Bank przesyła za pośrednictwem poczty bądź przekazuje ją w inny sposób, uzgodniony każdorazowo z Kredytobiorcą. 4. Kredytobiorca ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. Ponadto, Kredytobiorca może skorzystać z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich. 5. Nadzór nad Bankiem sprawowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. 19 Kredytobiorca oświadcza, że: 1) przed zawarciem umowy otrzymał Tabelę, 2) otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu, 3) przed zawarciem umowy otrzymał formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego oraz pisemną informację o ryzyku stopy procentowej i zapoznał się z nią, 4) został poinformowany o ryzyku związanym z oprocentowaniem kredytu zmienną stopą procentową oraz jest świadomy ponoszenia tego ryzyka, 5) wypłata kwoty kredytu wskazanej w 2 ust.2 ma nastąpić w formie przelewu na rachunek bankowy o numerze <XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX>. Oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń wynikających z umowy o kredyt gotówkowy. Bank informuje, że w oparciu o złożone przez Kredytobiorcę oświadczenie o poddaniu się egzekucji Bank będzie uprawniony po powstaniu wymagalnej zaległości do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Tytuł ten będzie mógł być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Kredytobiorca oświadcza, że w zakresie roszczeń Banku wynikających z niniejszej umowy kredytu gotówkowego, poddaje się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i upoważnia Bank do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty <XXXX,XX> zł. Bank ma prawo objąć bankowym tytułem egzekucyjnym niespłaconą kwotę zadłużenia wraz z należnymi odsetkami, opłatami, prowizjami oraz innymi kosztami związanymi z realizacją umowy w tym związanymi z dochodzeniem spłaty należności Banku. Bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności najpóźniej w terminie do 3 lat liczonych od dnia rozwiązania umowy. Umowa obowiązuje po złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez Bank oraz Kredytobiorcę. Oświadczenia woli, o których mowa w zdaniu poprzednim składane są w postaci elektronicznej. Oświadczenia woli Kredytobiorcy składane są w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu pakietu bezpieczeństwa, zgodnie z odrębnie zawartą przez

5 Kredytobiorcę z Bankiem umową w zakresie Elektronicznych kanałów dostępu. Bank składa oświadczenia woli w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Bank doręcza Kredytobiorcy podpisany przez Bank egzemplarz niniejszej umowy w postaci elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym w formacie umożliwiającym Kredytobiorcy jej przechowywanie i odtwarzanie bez zmian w zwykłym toku czynności. Oświadczam, iż zapoznałem/-am się i akceptuję warunki zawarte w Umowie kredytu. Zawieram umowę kredytu.

6 Tabela Opłat w zakresie udzielania kredytów gotówkowych przez Meritum Bank ICB S.A. osobom fizycznym obowiązująca od dnia 17 stycznia 2012 Bank może pobierad opłaty określone w niniejszej Tabeli. Rodzaj opłaty opłata za udzielenie pisemnej informacji po spłacie kredytu, o warunkach kredytu i przebiegu spłaty *opłata za czynnośd windykacyjną (koszt upomnienia, wezwania do zapłaty) opłata za ustalenie aktualnego adresu Kredytobiorcy **opłata operacyjna za obsługę kredytu, uwzględniona w kwocie miesięcznej raty Wysokośd opłaty 30 zł 30 zł 50 zł 10 zł miesiącu. Opłata zryczałtowana. Bank może obciążyd Kredytobiorcę tą opłatą tylko jeden raz w danym kredytu. Opłata operacyjna za obsługę kredytu pokrywa koszty, związane z obsługą umowy

7 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu (imię i nazwisko Kredytobiorcy). (miejscowość, data) (adres Kredytobiorcy) Adres doręczenia: Meritum Bank ICB S.A. ul. Chłopska Gdańsk 1) Oświadczam, że odstępuję od zawartej przeze mnie umowy kredytu gotówkowego nr.. z dnia.... 2) Oświadczam, że w związku z odstąpieniem od umowy kredytu: a) zwrócę Bankowi odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do dnia zwrotu kwoty kredytu, obliczone za każdy dzień w oparciu o odsetki w ujęciu dziennym, o których mowa w 10, ust. 2 umowy kredytowej, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu, b) zwrócę Bankowi kwotę kredytu określoną w 2 ust. 2 umowy kredytu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. (podpis Kredytobiorcy) Siedziba Banku: Meritum Bank ICB S.A, z siedzibą ul. Chłopska 53, Gdańsk

2) , PESEL , dowód osobisty zameldowanym(ą) w , zameldowania>

2) <Imię Nazwisko>, PESEL <XXXXXXXXXXX>, dowód osobisty <seria nr> zameldowanym(ą) w <adres. zameldowania>, zameldowania> Umowa kredytu gotówkowego nr Zawarta w dniu pomiędzy: Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR Obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 r. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR W dniu */ wypełnia PKO Bank Polski SA pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POŻYCZKI. Poniższa umowa zawarta została pomiędzy:

WZÓR UMOWY POŻYCZKI. Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: WZÓR UMOWY POŻYCZKI Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS Poniższe umowy zawarte zostały pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR

UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR... zwana dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy Santander Consumer Bank S.A., z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 42c, zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Poniższa umowa zawarta została w dniu pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Nr konta karty kredytowej zawarta w dniu pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2 Adres do korespondencji: 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2 Adres do korespondencji: 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2 WNIOSEK I UMOWA O PRZYZNANIE LIMITU KREDYTU I WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ VISA RYANAIR międzynarodowa organizacja płatnicza: VISA Wnioskuję o wydanie plastikowej Karty kredytowej Visa Ryanair oraz o przyznanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR..

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. Zawarta w dniu r. w przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:.. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE zwana dalej Umową, zawarta w dniu pomiędzy Stronami: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE Bankiem: Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa )

Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa ) Adres dostarczenia Umowy..... imię i nazwisko..... ulica, numer domu/lokalu..... kod i miejscowość Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa ) Zawarta między Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia...

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... w.. pomiędzy: Imiona i Nazwisko:, zamieszkałą/ym:.., legitymującą/ym się dowodem tożsamości.., nr PESEL., zwaną/ym dalej Kredytobiorcą, a Euro Bankiem Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr <numer umowy> UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr Zawarta w dniu w miejscowości , , pomiędzy: Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR. Zawarta w dniu.r. w.przez:

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR. Zawarta w dniu.r. w.przez: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR Zawarta w dniu.r. w.przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo