SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Załącznik Nr 8 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( SST) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w sezonach: 2015/2016; ; trzy sezony zimowe 1

2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. I. WSTĘP Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji zadania pn.: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w sezonach: 2015/2016; ; trzy sezony zimowe z podziałem na 5 zadań (części): a) Zadanie (część) Nr 1 teren miasta i gminy Chełmek b) Zadanie (część) Nr 2 - teren gminy Kęty c) Zadanie (część) Nr 3 - teren gminy Osiek i Polanka Wielka d) Zadanie (część) Nr 4 teren gminy Oświęcim e) Zadanie (część) Nr 5 - teren gminy Zator i Przeciszów Zakres stosowania specyfikacji. Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy: Wykonawstwie i odbiorze prac w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z załączonym wykazem dróg dla danego zadania oraz ze standardem określonym w części IV SST, oraz robót związanych z czyszczeniem jezdni i drogowych urządzeń odwadniających (studzienek ściekowych). Warunki ogólne. Zimowe utrzymanie dróg w skrócie ZUD są to czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności dróg oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mŝawki lub śliskością zimową jezdni. Do utrzymania zimowego dróg zalicza się: - usuwanie śniegu, - zwalczanie tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych, materiałów uszorstniających, lub ich mieszanek. Wykonawca podejmujący się świadczenia usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg przejmuje na siebie obowiązek utrzymania przejezdności dróg, oraz zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi. Dlatego teŝ musi utrzymywać w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środki transportowe i sprzętowe wraz z osprzętem przewidziane do zwalczania skutków zimy. Wykonawca musi posiadać dostęp do materiałów uszorstniających i soli. Po zakończeniu prac zimowego utrzymania dróg, odpowiednio dla: Sezonu 2015/2016 w okresie do dnia r., Sezonu 2016/2017 w okresie do dnia r., Sezonu 2017/2018 w okresie do dnia r., zalegający przy krawędziach jezdni i wzdłuŝ chodników materiał uszorstniający musi zostać uprzątnięty, a zatkane kratki ściekowe oraz przykanaliki muszą być oczyszczone. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość sprawowania dodatkowej kontroli nad pracami wykonywanymi przez Wykonawcę przy ZUD, poprzez zamontowany własny elektroniczny system monitorujący. W takiej sytuacji urządzenie monitorujące zostanie Wykonawcy przekazane protokolarnie oraz zamontowane na sprzęcie. Wykonawca zobowiąŝe się zwrócić, na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego sprzęt w takim stanie, w jakim został mu przekazany. W przypadku utraty lub zniszczenia sprzętu Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność, tj. pokryje wszelkie koszty z tym związane. 2

3 Określenia podstawowe. Akcja interwencyjna zimowego utrzymania wykonywanie na zadaniu lub jego części czynności związanych z utrzymaniem przejezdności dróg zgodnie z określonym standardem jednorazowo w ciągu doby. Akcja czynna zimowego utrzymania wykonywanie na zadaniu lub jego części czynności związanych z utrzymaniem przejezdności dróg zgodnie z określonym standardem co najmniej dwukrotnie w ciągu doby. Śliskość zimowa zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. RozróŜnia się trzy następujące formy śliskości zimowej w zaleŝności od warunków powstawania, a mianowicie: - Gołoledź jest to warstwa lodu o grubości do 1 mm powstała na skutek opadów mgły roszącej, mŝawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. - Lodowica jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała z zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. - Zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci przymarzniętej do nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej nieusuniętej warstwy śniegu o grubości do kilku centymetrów zalegającej nawierzchnię warstwy o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubitą górną część tej warstwy. Śliskość pośniegowa jest to śliskość powstała na skutek nie usunięcia z nawierzchni śniegu, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego i zmiennych warunków temperaturowych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje. Czyszczenie nawierzchni jezdni i drogowego urządzenia odwadniającego - usuwanie naniesionego materiału zanieczyszczającego, w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi, śmieci, itp., utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia. PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego koordynator Zimowego Utrzymania Dróg ( ZUD) Wymagania ogólne i jakość robót. Okres zimowego utrzymania dróg (ZUD) na sezon 2015/2016 ustala się od chwili wystąpienia opadów śniegu lub od wezwania do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg, a zakończenie z chwilą całkowitego ustąpienia zimy (orientacyjnie od 01 listopada 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r. oraz do dnia r. czyszczenie jezdni i kratek ściekowych). Przedmiotowe terminy dla sezonów zimowych 2016/2017 i 2017/2018 przedstawiają się analogicznie do powyŝszych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem prac lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z warunkami podanymi w specyfikacji wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg na których jest prowadzone zimowe utrzymanie od chwili ich rozpoczęcia aŝ do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. JeŜeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 3

4 prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niŝ przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. II. MATERIAŁY Materiały do ZUD gromadzi Wykonawca we własnym zakresie w bazach, z których będzie prowadził zimowe utrzymanie na poszczególnych zadaniach. Na wszystkie materiały stosowane do ZUD Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednie świadectwo dopuszczenia do stosowania materiałów w budownictwie. Materiał, dla którego wymagane jest posiadanie Aprobaty Technicznej, moŝe być uŝyty dopiero po przedstawieniu jej Zamawiającemu. UŜywane materiały powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r w sprawie rodzajów materiałów warunków stosowania środków, jakie mogą być uŝywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Do materiałów zapobiegających powstawaniu, łagodzeniu i likwidacji śliskości zimowej naleŝą następujące środki chemiczne i materiały uszorstniające: - piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm, - kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm, - mieszanina piasku lub kruszywa z solą kamienną lub drogową W przypadku uŝycia mieszanki soli z piaskiem lub kruszywem będzie określony stosunek wagowy w procencie uŝytej soli, np. mieszanka 30% oznacza skład wagowy 30% soli i 70% kruszywa. Zaleca się stosowanie soli o jednorodnym uziarnieniu, poniewaŝ zapewnia ono większą równomierność pokrycia nawierzchni podczas posypywania. W ekstremalnych warunkach atmosferycznych wyjątkowo - dopuszcza się zwiększenie soli w mieszance do składu wagowego zawartość soli 50% i 100% - po wyraźnym zarządzeniu Zamawiającego przekazanym do Wykonawcy przez dyŝurnego PCZK. Dobór materiałów i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zaleŝności od panujących warunków pogodowych. III. SPRZĘT Warunki ogólne. Wykonawca przedstawi wykaz sprzętu, którym dysponuje i zobowiązuje się do uŝywania go na drogach powiatowych na poszczególnych zadaniach. W ciągu doby Wykonawca wykorzystuje taką ilość jednostek sprzętowych do prowadzenia akcji interwencyjnej lub czynnej jaka jest niezbędna na danym zadaniu zgodnie z załoŝonymi standardami i panującymi warunkami atmosferycznymi. Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 i 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.) być wyposaŝony i wysyłać Ŝółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w 38 i 39 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŝenia. Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w 39 wyŝej wymienionego rozporządzenia. Sprzęt do usuwania śliskości. Do usuwania śliskości zimowej moŝna uŝywać piaskarek i pługo-piaskarek. Sprzęt do odśnieŝania. Do odśnieŝania dróg w zaleŝności od grubości zalegającego śniegu moŝna uŝywać: 4

5 pługów lemieszowych, średnich i cięŝkich, - odśnieŝarek wirnikowych, - spychaczy, ładowarek o pojemności łyŝki > 2m3, - równiarek róŝnych typów z zamontowanym pługiem czołowym jednostronnym lub dwustronnym. Sprzęt do zrywania naboju śnieŝnego. Do zrywania naboju śnieŝnego w zaleŝności od grubości jego zalegania moŝna uŝywać: - pługi lemieszowe, - równiarki. Nośniki. Nośnikami do pługów odśnieŝnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieŝne o wzmocnionej ramie, która powinna umoŝliwić zamocowanie do niej płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę w niskich przełoŝeniach skrzyni biegów przy pełnym obciąŝeniu silnika. Odkładnice. Odkładnice powinny być przestawione na skręt w lewo lub w prawo w zaleŝności od miejsca prowadzenia robót. Odkładnice powinny być wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymałości oraz mieć moŝliwość odchylania się w pionie w przypadku natrafienia (najechania) na przeszkodę. Lemiesze. W zaleŝności od pracy, jaką mają wykonać, lemiesze powinny być wykonane ze stali, gumy, lub tworzywa sztucznego. Do zrywania naboju śnieŝnego naleŝy uŝywać specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali. Czołownice. Konstrukcja płyty czołowej czołownicy oraz mocowania jej musi być dostatecznie sztywna. Połączenie pługa z nośnikiem powinno umoŝliwić regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni. Konstrukcja czołownicy powinna umoŝliwić szybki montaŝ i demontaŝ zespołu do odśnieŝania. Sprzęt do oczyszczania nawierzchni Czyszczenie nawierzchni, powinno się przeprowadzać przy pomocy następującego sprzętu: - zamiatarek samobieŝnych, - zmywarko - zamiatarek, - zbiorników z wodą, - szczotek ręcznych, - szczotek mechanicznych, - zbiorników na wodę, - wciągarek ręcznych lub mechanicznych, - pomp wysokociśnieniowych, - samochodów specjalnych próŝniowo-ssących do czyszczenia studzienek,, - oraz przyrządów takich jak: wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, szufle do wyciągania osadu z osadników itp., Preferuje się uŝycie sprzętu nie sprzyjającego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek oraz szczotek wyposaŝonych w pochłaniacze pyłów lub w urządzenia odpylające. 5

6 IV. WYKONANIE ROBÓT Okres zimowego utrzymania dróg (ZUD) w danym sezonie ustala się od chwili wystąpienia opadów śniegu lub wezwania do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg, a zakończenie z chwilą całkowitego ustąpienia zimy, tj orientacyjnie: od 01 listopada 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r. oraz wykonanie czyszczenia jezdni i studzienek ściekowych do dnia 30 kwietnia 2016 r. od 01 listopada 2016 r. do 15 kwietnia 2017 r. oraz wykonanie czyszczenia jezdni i studzienek ściekowych do dnia 30 kwietnia 2017 r. od 01 listopada 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r. oraz wykonanie czyszczenia jezdni i studzienek ściekowych do dnia 30 kwietnia 2018 r. W tym czasie Wykonawca w razie potrzeb zobowiązany jest do prowadzenia ZUD, które oprócz akcji interwencyjnej lub czynnej obejmuje równieŝ prowadzenie dyŝurów dyspozytorskich przy uwzględnieniu następujących warunków: - dostępność telefoniczna, - Wykonawca winien mieć zapewnioną łączność bezprzewodową z kaŝdą jednostką sprzętową, - prowadzenie dziennika dyŝurów i dziennika pracy sprzętu, - składanie meldunków do dyŝurnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z częstotliwością Ŝądaną przez Zamawiającego ( min. 1 raz na dobę do godz z dnia poprzedniego), - pełnienie ciągłej kontroli i nadzoru nad pracami utrzymania zimowego dróg poprzez osoby pełniące dyŝur ze strony Wykonawcy - prowadzenie ZUD zgodnie z poniŝszymi standardami: Opis stanu utrzymania drogi dla wymaganego standardu Dopuszczalne maksymalny czas na podjecie interwencji do usunięcia po ustaniu opadów śniegu * Od stwierdzenia występowania zjawiska atmosferycznego poprzez dyŝurnego PCZK lub powzięcia prze niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu zjawiska atmosferycznego* Standard IV Jezdnia odśnieŝona na całej szerokości. Jezdnia posypana na : - skrzyŝowaniach z drogami, - skrzyŝowaniach z koleją, - odcinkach o pochyłości >4%, - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez dyŝurnego PCZK - śnieg luźny - do 6 godz. - zajeŝdŝony - występuje - zaspy, języki śniegowe: lokalnie - 6 godz. - utrudnienia dla samochodów osobowych W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 5 godz. - szron - 5 godz. - szadź - 5 godz. - śliskość pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 5 godz. 6

7 Standard V Jezdnia odśnieŝona, w miejscach zasp odśnieŝony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o moŝliwości ruchu. luźny - 16 godz. zajeŝdŝony -występuje nabój śnieŝny -występuje zaspy -występują do 24godz Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. W miejscach wyznaczonych: gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 8 godz. Standard VI Jezdnia zaśnieŝona. Prowadzi się odśnieŝanie w zaleŝności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieŝaniu w miejscach wyznaczonych luźny -występuje zajeŝdŝony -występuje nabój śnieŝny -występuje zaspy -występują do 48godz W miejscach wyznaczonych: wszystkie rodzaje śliskości po odśnieŝaniu -12 godz. *) w przypadku ciągłych opadów działania są podejmowane, jednak czas do uzyskania wymaganych standardów liczy się od ustania danego zjawiska atmosferycznego. Zakres i technologia prac prowadzonych przy zimowym utrzymaniu dróg wynikają z aktualnie obowiązującego standardu. W/w standardom zimowego utrzymania dróg przypisany jest stan utrzymania jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach po ustaniu opadów śniegu i występowania śliskości zimowej jak równieŝ czas występowania tych odstępstw. Wykonawca w czasie ZUD prowadzi akcję interwencyjną lub czynną, pełni dyŝury dyspozytorskie. Podjęcie akcji interwencyjnej lub czynnej przez Wykonawcę ZUD następuje na podstawie wezwania telefonicznego od dyŝurnego PCZK. Nieprawne podjęcie akcji interwencyjnej lub czynnej nie będzie uznane przez Zamawiającego. OdśnieŜanie dróg. OdśnieŜaniem objęta jest cała sieć dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego. OdśnieŜanie ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących jakimi są zatoki autobusowe i chodniki. Do odśnieŝania uŝywa się opłuŝonych pojazdów samochodowych, równiarek, spycharek oraz innych maszyn i innych przystosowanych nośników. Zasady odśnieŝania. W zaleŝności od zalegającego śniegu na jezdni naleŝy uŝywać odpowiednich pługów lub zespołów pługów. Na drogach jedno jezdniowych odśnieŝanie naleŝy rozpocząć od osi jezdni, zgodnie z obowiązującym na danej jezdni kierunkiem ruchu. Przy intensywnych opadach śniegu zaleca się stosowanie zespołu składającego się z dwóch pługów. W pracy zespołu pługów naleŝy zachować bezpieczną odległość (min. 50 m.), przesunięcie miedzy lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni. W trudnych warunkach atmosferycznych naleŝy odśnieŝać tylko jeden pas ruchu i wykonywać mijanki w zasięgu widoczności co m. Prędkość robocza pługów nie powinna przekraczać 40 km/h. 7

8 OdśnieŜanie mostów i wiaduktów odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na danym ciągu drogowym. OdśnieŜanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieŝnymi w trakcie prowadzenia odśnieŝania drogi. WywoŜenie śniegu z dróg przebiegających przez miasta i inne obszary zabudowane, na terenie których droga posiada charakter ulicy / chodnik, krawęŝnik/ odbywa się tylko w przypadku zalegania duŝej ilości śniegu uniemoŝliwiającej poruszanie się pieszych. Do wywozu śniegu naleŝy uŝywać ładowarek, koparek, oraz samochodów samowyładowczych. Zasady zwalczania śliskości zimowej. Śliskość zimowa to zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Zakłada się jej zwalczanie na odcinkach niebezpiecznych tj. na niebezpiecznych łukach poziomych, spadkach pionowych powyŝej 4%, na skrzyŝowaniach drogowych i przejazdach kolejowych, a w razie wystąpienia gołoledzi i lodowicy na całych odcinkach decydujących o ruchu. Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji, i łagodzenia śliskości zimowej moŝna stosować - materiały uszorstniające w ilościach od g/m2, - środki chemiczne /sól drogowa/ w ilości 5 30 g/m2 - mieszaniny kruszyw z solą w składzie wagowym od 10% do 50 % soli. PowyŜsze ilości są zalecane w zaleŝności od panujących warunków atmosferycznych. W trudnych warunkach atmosferycznych dopuszcza się zwiększenie soli w mieszance kaŝdorazowo w uzgodnieniu z PCZK Na drogach jedno jezdniowych szerokość rozsypywanych środków do zwalczania śliskości musi pokryć 80% szerokości jezdni. Jazda rozsypywacza odbywa się środkiem prawej połowy jezdni.. Meldunki i informacje. Prowadzący kierujący akcją zimową na danym zadaniu (dyŝurny Wykonawcy) przekazuje codziennie informacje dotyczące stanu dróg, przejezdności i pracy sprzętu za dzień poprzedni (w przypadku niedzieli i świąt za cały ten okres) do PCZK rano w godz. do 9.00., informuje dyŝurnego PCZK o wszelkich zmianach pogody, wydarzeniach, wypadkach i podjętych działaniach. Zasady oczyszczania warstw nawierzchni Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału - po okresie zimowym (resztek kruszywa z utrzymania zimowego, brudu, błota i kurzu) przy uŝyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody lub wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych oczyszczenie naleŝy prowadzić ręczne poprzez odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń przy uŝyciu szczotek ręcznych. Zasady oczyszczenia kratek wpustowych, studzienek ściekowych i przykanalików Oczyszczenie kratek wpustowych z wszelkich zanieczyszczeń ręcznie, przy uŝyciu tzw. sztyc i dłut, a po oczyszczeniu i zdjęciu kratek dokonanie oczyszczenia studzienek ściekowych aŝ do spodu osadników. Studzienki ściekowe mogą być oczyszczane ręcznie przy uŝyciu łopat i szufli do wyciągania osadu z osadników wpustów ulicznych lub przy uŝyciu samochodów specjalnych próŝniowossących, przystosowanych do czyszczenia kanalizacji. Końcowe oczyszczanie moŝe być dokonane strumieniem wody pod ciśnieniem przy równoczesnym przemywaniu przykanalików, którymi nagromadzone osady zostaną przeniesione poprzez kanały. Wykonawca dokona oczyszczenia przewodów przykanalików za pomocą przeciągania przez przewody: linek ze szczotką lub tłokiem, wiader kanałowych, czyszczaków talerzowych, spiral kanałowych, skręcanych Ŝerdzi, motopomp przepuszczających silny strumień wody lub za 8

9 pomocą specjalnych samochodów z urządzeniami ssąco-tłoczącymi do ciśnieniowego czyszczenia przewodów. Zezwala się na czasowe krótkotrwałe składowanie zanieczyszczeń w pobliŝu oczyszczonych urządzeń odwadniających, pod warunkiem, Ŝe miejsce składowania będzie wybrane w taki sposób, aby spływy deszczowe nie mogły przemieszczać zanieczyszczeń z powrotem do miejsc, z których je pobrano lub wprowadzać nieczystości do wód gruntowych i powierzchniowych. Wydobyte zanieczyszczenia naleŝy ładować do: dowolnych środków transportu, jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów, pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli nieczystości po długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące i wywieźć je na składowisko odpadów. Zebrane zanieczyszczenia powinny być wywiezione na składowisko zlokalizowane na: - wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich), - składowiskach własnych, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska. Roboty obejmują: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, dostawę i pracę sprzętu do robót, wykonanie robót. V. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Osoby reprezentujące Zamawiającego pracownicy Wydziału Inwestycji Rozwoju i Dróg (SIR) Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu mają prawo wyrywkowo dokonywać kontroli stanu dróg, uŝytych materiałów i sposobu prowadzenia prac w zakresie Zimowego Utrzymania Dróg na danym zadaniu. Stwierdzenie podczas kontroli nierzetelnego wykonywania ZUD i poinformowanie o tym fakcie przez pracowników SIR Wykonawcy jest automatycznym wezwaniem do poprawy jakości usługi w terminie bezzwłocznym (nie dłuŝszym niŝ obowiązujący w danym standardzie) bez dodatkowego wynagrodzenia. Kontrola sprawowana przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własny dozór i jakość prowadzonych prac. VI. ODBIÓR ZUD Prace rozliczane będą w okresach miesięcznych do 7 kaŝdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Do rozliczenia ZUD Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: - dziennik dyŝurów określający przebieg dyŝuru - dziennik pracy sprzętu. - rozliczenie miesięczne prowadzone na podstawie kalkulacji ofertowej Odbiorowi podlegają prace wykazane w codziennych meldunkach przekazywanych przez Wykonawców do PCZK. W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić PCZK o tym fakcie. VII. PODSTAWA PŁATNOŚCI Rozliczenie usług będzie następować w okresach miesięcznych. Płatności dokonywane będą na podstawie faktury, kosztorysu powykonawczego i potwierdzonego przez Zamawiającego zestawienia ilości godzin pracy sprzętu i zuŝytych materiałów w rozliczanym okresie. Zamawiający obowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane prace w terminie do 30 dni od daty 9

10 dostarczenia faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi. VIII. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 230 poz.1960) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być uŝywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2015, poz. 305 z zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŝenia. 4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz z zm.). 10

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 03.01.03 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH (PRZEPUSTY, KANALIZACJA DESZCZOWA, ŚCIEKI)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 03.01.03 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH (PRZEPUSTY, KANALIZACJA DESZCZOWA, ŚCIEKI) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 03.01.03 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH (PRZEPUSTY, KANALIZACJA DESZCZOWA, ŚCIEKI) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Czyszczenie wpustów ulicznych. Strona 1 z 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Czyszczenie wpustów ulicznych. Strona 1 z 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Czyszczenie wpustów ulicznych Strona 1 z 5 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG l. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg w skrócie ZUD są to czynności których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2016/2017 Opracował: M. Zarzeka Kod CPV 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania 90.63.00.00-2 usługi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017. Zał. Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017. l. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg są to czynności których

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ------ Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Załącznik nr 8 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( SST) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w sezonie 2013/2014 1 ------

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie ( )

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie ( ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie (2016-2017) I. 1. Przedmiot zamówienia będzie obowiązywał w okresie od 01.11.2016 r. do 15.05.2017 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Załącznik Nr 1 do siwz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie 33-370 Muszyna ul. Piłsudskiego 39 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zał. Nr 1 do SIWZ ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013. l. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg są to czynności których

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/2015 WÓJTA GMINY NIEMCE. z dnia 12 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2015 WÓJTA GMINY NIEMCE. z dnia 12 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 183/2015 WÓJTA GMINY NIEMCE w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Niemce w sezonie 2015-2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DROGI POWIATOWE NA TERENIE GMINY KĘPNO usuwanie oblodzeń i odśnieżanie

DROGI POWIATOWE NA TERENIE GMINY KĘPNO usuwanie oblodzeń i odśnieżanie Słupia p/kępnem, dnia 27.11.2017 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/kępnem informuje, że zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2017/2018 zajmować się będą następujące

Bardziej szczegółowo

BRGK Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BRGK Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRGK.271.25.2016 Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wiśniowa w sezonie 2016/2017. l. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg są to czynności których

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

ROZDZIAŁ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ROZDZIAŁ IX SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I. Wstęp Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dla robót i prac prowadzonych w ramach zimowego utrzymania dróg.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BARTOSZYCKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BARTOSZYCKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC 11 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A Tel/fax 089 764 20 02 http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_bartoszycki www.zdpdabrowa.pl e-mail: zdpdabrowa@wp.pl NIP 743-16-46-963

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG D-10.10.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych zimowym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOMPLEKSOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2009/2010 NA TERENIE GMINY LASKOWA 1. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg w skrócie ZUD są to czynności,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i warunki realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych (ZUD) na obszarze Powiatu Sztumskiego

Szczegółowe zasady i warunki realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych (ZUD) na obszarze Powiatu Sztumskiego Nr sprawy: ON III 342/9/2006 Załącznik A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Szczegółowe zasady i warunki realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych (ZUD) na obszarze Powiatu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do sezonu zimowego 2016/2017

Przygotowanie do sezonu zimowego 2016/2017 Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim Przygotowanie do sezonu zimowego 2016/2017 Opracował: inŝ. Michał Serwinowski Zatwierdził: mgr inŝ. Andrzej Solonek Październik 2016 r. Wykaz załączników: I.

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO SEZONU ZIMOWEGO. 2011/2012 r.

PRZYGOTOWANIE DO SEZONU ZIMOWEGO. 2011/2012 r. PRZYGOTOWANIE DO SEZONU ZIMOWEGO 2011/2012 r. Opracował: inŝ. Michał Serwinowski Zatwierdził: mgr inŝ. Andrzej Solonek Wrzesień 2011 Wykaz załączników: 1. Przygotowanie do sezonu zimowego 2011/2012 zał.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 6, do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia są wymagania wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Police będących

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zimowe utrzymanie dróg powiatu inowrocławskiego w sezonie 2017/2018 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są

Bardziej szczegółowo

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 PLAN OPERACYJNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 DLA SIECI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIELECKIEGO Zawiera: 1. Część opisową, 2. Wykaz dróg objętych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD-03 CZYSZCZENIE ELEMENTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD-03 CZYSZCZENIE ELEMENTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ BD-03 Czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej 27 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD-03 CZYSZCZENIE ELEMENTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ BD-03 Czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej 28 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Złącznik Nr 9 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy...

Złącznik Nr 9 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy... Złącznik Nr 9 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy... SPECYFIKACJE TECHNICZNE /ST/ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC MIEJSKICH I POWIATOWYCH administrowanych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski w sezonie 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Zimowego Utrzymania Dróg

Specyfikacja Techniczna Zimowego Utrzymania Dróg RI.271.12.2012 zał. nr 5 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Zimowego Utrzymania Dróg 1. Wstęp 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE Kraków ul. Głowackiego 56 SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST)

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE Kraków ul. Głowackiego 56 SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) RDWK-271-1-5/15 Załącznik 2OPZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56 SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Oświęcim: Usługi odśnieżania 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Oświęcim: Usługi odśnieżania 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:420430-2015:text:pl:html Polska-Oświęcim: Usługi odśnieżania 2015/S 231-420430 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Złącznik Nr 5 do SIWZ

Złącznik Nr 5 do SIWZ Złącznik Nr 5 do SIWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE /ST/ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC MIEJSKICH I POWIATOWYCH administrowanych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski w sezonie 2009/2010 1. Wstęp Przedmiotem ST są

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg Załącznik Nr I.4 Zimowe utrzymanie dróg 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miasto Oświęcim 2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym

Bardziej szczegółowo

2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego

2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego Załącznik nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych (ZUD) 1. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg ZUD są to czynności, których celem jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl PLAN

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl PLAN POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ PZD W ŚWIECIU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zimowe oczyszczanie ulic na terenie miasta Oświęcim

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zimowe oczyszczanie ulic na terenie miasta Oświęcim OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zimowe oczyszczanie ulic na terenie miasta Oświęcim Załącznik nr I.5.1 I. Zimowe utrzymanie dróg oznacza zespół czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności, przejścia

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG D-10.10.01 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych zimowym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego. Załącznik nr 1 SIWZ Sprawa nr: RDWM/ZP-12/2009 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W SEZONIE 2009/2010 1. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg w skrócie ZUD są

Bardziej szczegółowo

PLAN TECHNICZNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG. na sezon 2013/2014 Z Z D W KOSZALIN REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH PYRZYCE UL. STARGARDZKA 42

PLAN TECHNICZNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG. na sezon 2013/2014 Z Z D W KOSZALIN REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH PYRZYCE UL. STARGARDZKA 42 PLAN TECHNICZNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG na sezon 2013/2014 Z Z D W KOSZALIN REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH PYRZYCE UL. STARGARDZKA 42 Sporządził: Krzysztof Okraska Akceptuję: Kierownik RDW w Pyrzycach mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2016/2017. Niniejszy plan zatwierdzam:

PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2016/2017. Niniejszy plan zatwierdzam: PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2016/2017 Niniejszy plan zatwierdzam:... Olesno, październik 2016 1 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik Nr 6 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna LIKWIDACJA GOŁOLEDZI I ZAŚNIEŻENIA DRÓG I. WSTĘP Zimowe utrzymanie dróg- ZUD są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011

AKTUALIZACJA PLANU zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 POWIATOWY OBWÓD DRÓG W śurominie AKTUALIZACJA PLANU zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 Sporządził : Tomasz DrąŜewski Zatwierdził: Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg Wojciech

Bardziej szczegółowo

SST D c ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DRODZE

SST D c ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DRODZE SST D - 10.10.01c ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DRODZE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP 921-16-58-422, REGON 950371637 e-mail: sekretariat@zdptomaszow.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. 3.Specyfikacja nośników pługów lemieszowych i nośników piaskarek. Wykaz sprzętu zapotrzebowanie na nośniki wykonawcy

Załącznik nr 10. 3.Specyfikacja nośników pługów lemieszowych i nośników piaskarek. Wykaz sprzętu zapotrzebowanie na nośniki wykonawcy Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W LATACH 2011-2013 ( dwa sezony zimowe ) 1. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH DW 933, DW 938 i DW 935

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH DW 933, DW 938 i DW 935 SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH DW 933, DW 938 i DW 935 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2014/2015. Niniejszy plan zatwierdzam:

PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2014/2015. Niniejszy plan zatwierdzam: PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2014/2015 Niniejszy plan zatwierdzam:... Olesno, listopad 2014 1 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka w okresie od 1 grudnia 2015r. do 30 kwietnia 2016r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka w okresie od 1 grudnia 2015r. do 30 kwietnia 2016r. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka w okresie od 1 grudnia 2015r. do 30 kwietnia 2016r. 1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Standardy zimowego utrzymania dróg obowiązujące w GDDKiA. Krasnystaw, luty 2015

Standardy zimowego utrzymania dróg obowiązujące w GDDKiA. Krasnystaw, luty 2015 Standardy zimowego utrzymania dróg obowiązujące w GDDKiA Krasnystaw, luty 2015 1 Utrzymanie drogi Wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 2017

Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 2017 1 Wstęp Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 2017 1.1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem ST są wymagania techniczne dla prac

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dla prac i czynności prowadzonych w ramach zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. SPRZĘT 3. WYKONANIE ROBÓT 4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 5. OBMIAR ROBÓT 6. ODBIÓR ROBÓT 7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. SPRZĘT 3. WYKONANIE ROBÓT 4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 5. OBMIAR ROBÓT 6. ODBIÓR ROBÓT 7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 1. WSTĘP 2. SPRZĘT 3. WYKONANIE ROBÓT 4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 5. OBMIAR ROBÓT 6. ODBIÓR ROBÓT 7. PODSTAWA PŁATNOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wstęp. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne na wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich i powiatowych

Bardziej szczegółowo

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: 90.63.00.00-2 - Usługi usuwania oblodzeń CPV: 90.62.00.00-9 - Usługi odśnieżania 1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w skrócie ZUD to czynności mające na

Bardziej szczegółowo

8. PRZEPISY ZWIĄZANE Ogólne specyfikacje techniczne 1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 2. D-03.01.03 Czyszczenie urządzeń odwadniających (przepusty,

8. PRZEPISY ZWIĄZANE Ogólne specyfikacje techniczne 1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 2. D-03.01.03 Czyszczenie urządzeń odwadniających (przepusty, 8. PRZEPISY ZWIĄZANE Ogólne specyfikacje techniczne 1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 2. D-03.01.03 Czyszczenie urządzeń odwadniających (przepusty, kanalizacja deszczowa, ścieki) Łączna długość czyszczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Przasnysza, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Przasnysza, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 2 do SIWZ zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Przasnysza, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Załącznik nr 4 do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

D b ODŚNIEśANIE DROGI

D b ODŚNIEśANIE DROGI D-10.10.01b ODŚNIEśANIE DROGI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odśnieŝaniem dróg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1 Załącznik Nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla usługi polegającej na KOMPLEKSOWYM ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH WRAZ ZE SCHODAMI PRZY DROGACH POWIATOWYCH ZARZĄDZANYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barczewo.bip.net.pl/ Barczewo: Zimowe utrzymanie dróg publicznych będących w zarządzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych w Myszkowie w sezonie 2015/2016. Opis standardu W przypadku opadów śniegu

Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych w Myszkowie w sezonie 2015/2016. Opis standardu W przypadku opadów śniegu ZASADY WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016 Prowadzenie akcji zimowej wymaga od Wykonawcy wykonywania

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/21/08

POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/21/08 POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/21/08 zawarte w dniu 15 grudnia 2008 roku we Wrocławiu pomiędzy: Zarządcą dróg powiatowych Zarządem Powiatu Wrocławskiego Z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

POWIAT BYDGOSKI PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2010/2011. Wykaz dróg dla zadania III gm. Koronowo

POWIAT BYDGOSKI PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2010/2011. Wykaz dróg dla zadania III gm. Koronowo POWIAT BYDGOSKI PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2010/2011 Wykaz dróg dla zadania III gm. Koronowo Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydział Dróg Powiatowych Bydgoszcz 2010 Standard Opis stanu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach

Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 1 Wstęp Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2017 2020 1.1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem ST są wymagania techniczne dla prac

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SUWAŁKACH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D b ODŚNIEŻANIE DRÓG I ULIC

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SUWAŁKACH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D b ODŚNIEŻANIE DRÓG I ULIC Nr sprawy: ZP.271-16/13 Załącznik nr 12 do SIWZ ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SUWAŁKACH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.10.01b ODŚNIEŻANIE DRÓG I ULIC Suwałki 2013 D-10.10.01b Odśnieżanie drogi 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Miasto Ząbki Postępowanie nr: ZP.271.27.2016 Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWE UTRZYMANIE JEZDNI DRÓG GMINNYCH

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/22/08

POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/22/08 POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/22/08 zawarte w dniu 5 stycznia 2009 roku we Wrocławiu pomiędzy: Zarządcą dróg powiatowych Zarządem Powiatu Wrocławskiego Z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Polska-Oświęcim: Usługi odśnieżania 2013/S 227-395493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Oświęcim: Usługi odśnieżania 2013/S 227-395493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395493-2013:text:pl:html Polska-Oświęcim: Usługi odśnieżania 2013/S 227-395493 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, stanu utrzymania drogi oraz wymaganego sprzętu

Opis przedmiotu zamówienia, stanu utrzymania drogi oraz wymaganego sprzętu Załącznik Nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, stanu utrzymania drogi oraz wymaganego sprzętu 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi związanej z zimowym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, stanu utrzymania drogi oraz wymaganego sprzętu

Opis przedmiotu zamówienia, stanu utrzymania drogi oraz wymaganego sprzętu Załącznik Nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, stanu utrzymania drogi oraz wymaganego sprzętu 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi związanej z zimowym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INWESTYCJI tel. (065) 529-81-30; fax (065) 529-81-33; e-mail: mzd@leszno.pl. MZD.271.14.2.2014 Leszno, dnia 5 września 2014 r.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INWESTYCJI tel. (065) 529-81-30; fax (065) 529-81-33; e-mail: mzd@leszno.pl. MZD.271.14.2.2014 Leszno, dnia 5 września 2014 r. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INWESTYCJI tel. (065) 529-81-30; fax (065) 529-81-33; e-mail: mzd@leszno.pl MZD.271.14.2.2014 Leszno, dnia 5 września 2014 r. WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach będących w zarządzie Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie 32-200 Miechów ul. Warszawska 11 tel./fax (41) 38-318- 27, (41) 38-307- 42 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ 1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ strona 2 Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dla prac i czynności prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ Załącznik Nr 10 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH 1. Zimowe utrzymanie prowadzone na chodnikach

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC.

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC. Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA. Lp. Rodzaj prac Wielkość Jednostka miary 1. LETNIE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 1.1 mechaniczne oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg

UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg Zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Dębowiec zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez : 1. Wójta Gminy - Zbigniewa Staniszewskiego a: działającym na podstawie. zwanym

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do sezonu zimowego 2015/2016

Przygotowanie do sezonu zimowego 2015/2016 Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim Przygotowanie do sezonu zimowego 2015/2016 Opracował: inŝ. Michał Serwinowski Zatwierdził: mgr inŝ. Andrzej Solonek Październik 2015 Wykaz załączników: 1. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

cyfrowo... słownie...

cyfrowo... słownie... pieczątka FORMULARZ OFERTOWY załącznik nr 1 1. Nazwa, Adres, Telefon Fax Wykonawcy (wypełnić wyłącznie w przypadku podmiotu nie występującego wspólnie -nie dot. konsorcjów, spółek itp.) 2. Nazwa, Adres,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Praca sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez PZD w Wieluniu w okresie zimowym 2007/2008 Zatwierdzam: Wieluń, dnia..-09-2007r. Wrzesień 2007

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 13 do SIWZ URZĄD GMINY JARACZEWO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-10.10.01 b ODŚNIEŻANIE DRÓG 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

szkodowej dla ubezpieczyciela w przypadkach szkód powstałych u osób trzecich a wynikłych z

szkodowej dla ubezpieczyciela w przypadkach szkód powstałych u osób trzecich a wynikłych z Strona 1 z 5 Rzeszów: wykonanie zimowego utrzymana w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie w sezonie 2012/2013.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Przetarg nieograniczony na ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2011 rok znak sprawy: IPP.272.2.2011 ZATWIERDZIŁ: Z. up. Starosty /-/ Mirosław Ruciński CZŁONEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 1. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną zimowego utrzymania dróg. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia

Bardziej szczegółowo

GMINA SKARŻYSKO KOŚCIELNE

GMINA SKARŻYSKO KOŚCIELNE Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr do umowy Nr. z dnia.. Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania dróg wraz ze standardami zimowego utrzymania na terenie gminy Łączna, Skarżysko Kościelne oraz miasta

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

D- 10.01.01a SPECYFIKACJE TECHNICZNE zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Lwówek Śląski. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

D- 10.01.01a SPECYFIKACJE TECHNICZNE zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Lwówek Śląski. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) D- 10.01.01a SPECYFIKACJE TECHNICZNE zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Lwówek Śląski. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE OCZYSZCZANIE KOSZTORYS OFERTOWY REJON V. Stawka Jednostkowa. Razem Wartość netto. Jednostka Ilość Lp.

ZIMOWE OCZYSZCZANIE KOSZTORYS OFERTOWY REJON V. Stawka Jednostkowa. Razem Wartość netto. Jednostka Ilość Lp. Zał. 8 ZIMOWE OCZYSZCZANIE KOSZTORYS OFERTOWY REJON V Stawka Jednostkowa Razem Wartość netto Jednostka Ilość Lp. Rodzaj prac Miary jednostek Netto (zł) (4X5) 1 2 3 4 5 6 1 Praca pługo-solarki dużej w rejonie:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: IZP KK

Znak sprawy: IZP KK Załącznik A do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasady i warunki realizacji robót w ramach zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie 2016/2017 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) Załącznik nr 6 do SIWZ Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10 32-602 Oświęcim SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) roboty budowlane w ramach zadania pn. Bieżące utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w roku 2013 Rejon VI.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w roku 2013 Rejon VI. Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl Zał. Nr 3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

SPECYFIKACJE ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SPECYFIKACJE ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ODŚNIEŻANIE DRÓG Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach mgr inż. Jan Samojluk Zatwierdzam do użytku: 2014-10-08

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r. Poz POROZUMIENIE NR 5/2017. z dnia 29 maja 2017 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r. Poz POROZUMIENIE NR 5/2017. z dnia 29 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r. Poz. 2938 POROZUMIENIE NR 5/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powierzenia przez zarządcę dróg powiatowych oraz przyjęcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Załącznik Nr 8 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dla prac i czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z O F E R T Y. Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Zawidów Poniżej euro (nazwa rodzaju zamówienia)

F O R M U L A R Z O F E R T Y. Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Zawidów Poniżej euro (nazwa rodzaju zamówienia) F O R M U L A R Z O F E R T Y Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Zawidów Poniżej 30 000 euro (nazwa rodzaju zamówienia) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Miejska Zawidów Plac Zwycięstwa 21/22,

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2010/2011

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2010/2011 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2010/2011 styczeń 2011 ORGANIZACJA ZIMOWEGO UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2010/2011 administruje siecią

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287254-2015:text:pl:html Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Zimowego Utrzymania Dróg.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Zimowego Utrzymania Dróg. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Zimowego Utrzymania Dróg. Dobra 2014 1 Wstęp 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 347510-2014;

Bardziej szczegółowo

Dobrcz, dnia 30 października 2017r.

Dobrcz, dnia 30 października 2017r. Dobrcz, dnia 30 października 2017r. 1 2 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY DOBRCZ SEZON 2017/2018 W związku ze zbliżającą się zimą informujemy wszystkich mieszkańców i użytkowników dróg o zasadach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE ul. Królewiecka 55; 14 500 Braniewo tel. cent, fax 55 625 73 80 www.zdp.braniewo.waw.pl; e-mail: zdp@braniewo.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG W KŁOBUCKU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG W KŁOBUCKU Załącznik Nr 4 do SIWZ Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG W KŁOBUCKU W SEZONIE ZIMOWYM 2006/2007 SIERPIEŃ 2006 r.

Bardziej szczegółowo