Raport o stanie gospodarki morskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o stanie gospodarki morskiej"

Transkrypt

1 Ministerstwo Infrastruktury Raport o stanie gospodarki morskiej Synteza wraz z elementami Strategii rozwoju gospodarki morskiej Warszawa, listopad 2002 r.

2 SPIS TRECI WSTP EGLUGA MORSKA PRZEMYSŁ OKRTOWY MORSKI PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY EGLUGA RÓDLDOWA PORTY I USŁUGI PORTOWE RYBOŁÓWSTWO MORSKIE TURYSTYKA MORSKA USŁUGI MORSKIE ADMINISTRACJA MORSKA I RÓDLDOWA ZAŁCZNIK STATYSTYCZNY SUPLEMENT ZAWIERAJCY WSTPNE DANE STATYSTYCZNE GOSPODARKI MORSKIEJ ZA 2002 r

3 Wstp Umieszczenie spraw gospodarki morskiej w Strategii Gospodarczej Rzdu Przedsibiorczo Rozwój Praca, a zwłaszcza okrelenie w dokumencie Infrastruktura-Klucz do rozwoju jej zada i celów, pocignło za sob zwikszenie zainteresowania t dziedzin gospodarki narodowej. W przygotowaniu Raportu o stanie gospodarki morskiej uwzgldniono : - potrzeb posiadania przez ministra właciwego do spraw gospodarki morskiej miarodajnej bazy informacyjnej i analitycznej dla kształtowania kierunków polityki morskiej pastwa, - konieczno włczenia si Polski w współtworzenie i realizacj polityki morskiej Unii Europejskiej. Obecnie istniejca baza informacyjna w zakresie gospodarki morskiej, w tym zasoby statystyki publicznej, naley uzna za niewystarczajce. Nie ma dzi wypracowanych instrumentów analitycznych umoliwiajcych obiektywn ocen ekonomicznej roli gospodarki morskiej w gospodarce narodowej i jej udziału w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto. Istnieje potrzeba systematycznego prowadzenia analizy przepływów midzygałziowych oraz innych analiz sektorowych. Wymaga to bdzie przygotowania odpowiednich metodologii, podobnych do stosowanych w Unii Europejskiej, dla oceny zmian zachodzcych w gospodarce morskiej. W 2001 r. Komisja Europejska opublikowała pierwszy raport o wpływie gospodarki morskiej na gospodark pastw członkowskich Unii Europejskiej pt. Economic impact of maritime industries in Europe. Raport objł 10 podstawowych sektorów gospodarki morskiej Na podstawie raportu okrelono znaczenie gospodarki morskiej dla poszczególnych pastw członkowskich. Najwikszy udział gospodarki morskiej w strukturze tworzenia Produkt Krajowy Brutto istnieje w Wielkiej Brytanii. Duy udział ma ona te w RFN, Holandii i Norwegii. Wyniki raportu KE wykorzystano do okrelenia wytycznych polityki morskiej Unii Europejskiej, z uwzgldnieniem aspektów polityki regionalnej. Z chwil wejcia Polski do Unii Europejskiej bdziemy brali udział w pracach nad kolejnymi raportami o gospodarce morskiej Unii Europejskiej oraz nad kształtowaniem polityki morskiej Unii Europejskiej. Opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury, przy współpracy Krajowej Izby Gospodarki Morskiej i Centrum Statystyki Morskiej Urzdu Statystycznego w Szczecinie, Raport o stanie gospodarki morskiej przedstawia w syntetyczny sposób obraz naszej gospodarki morskiej na pocztku 2002 r. Dokument ten naley traktowa jako wstp do systematycznych prac analitycznych ułatwiajcych ministrowi właciwemu do spraw gospodarki morskiej kształtowanie polityki morskiej Polski, zgodnie z interesami pastwa oraz w powizaniu z wytycznymi polityki morskiej Unii Europejskiej. Raport Ministerstwa Infrastruktury, podobnie jak raport KE, prezentuje gospodark morsk w ujciu horyzontalnym. Std przyjty układ merytoryczny raportu, wychodzcy po za zakres działania ministra właciwego do spraw gospodarki morskiej ustalony w ustawie o działach administracji rzdowej. Kada cz raportu koczy si informacj o podejmowanych oraz proponowanych działaniach i decyzjach rzdu w zakresie gospodarki morskiej. 3

4 Do raportu dołczono suplement zawierajcy wstpne dane statystyczne dotyczce gospodarki morskiej w 2002 r. Raport jest dokumentem otwartym na uwagi i propozycje. Powinien sta si przedmiotem dyskusji w rodowiskach morskich, a take sta si materiałem wyjciowym dla szczegółowych analiz branowych, zwłaszcza w wietle procesów restrukturyzacyjnych i dostosowawczych zachodzcych w gospodarce morskiej. Przygotowanie Raportu o stanie gospodarki morskiej jest objte Ramowym planem pracy Rady Ministrów w okresie od 1 wrzenia do 31 grudnia 2002 r. Cz : Dokumenty programowe i analityczne poz

5 1. egluga morska Flota handlowa zarzdzana przez polskie przedsibiorstwa armatorskie i operatorskie liczyła na koniec 2001 r. 110 jednostek o łcznej nonoci 2,3 mln DWT ton (pojemnoci brutto niemal 1,6 mln GT). Eksploatowanych było równie 11 statków o łcznej nonoci 84,1 tys. DWT (pojemnoci brutto 77,6 tys. GT), które były wyczarterowane od armatorów zagranicznych. W roku 2001 odnotowano zmniejszenie si stanu floty armatorów polskich o18 jednostek o łcznej nonoci 252,3 tys. DWT (przybyło 5 statków, natomiast ubyły 23 jednostki). Spadł udział statków pływajcych pod polsk bander w ogólnej liczbie posiadanych jednostek. Na koniec roku 2001 pod polsk bander eksploatowano zaledwie 22% statków floty krajowej wobec 32% w roku poprzednim. Na pocztku lat 90-tych jednostki podnoszce flag polsk stanowiły ponad 92% ogólnego stanu floty. Obecnie polskie statki eksploatowane s najczciej pod banderami Malty, Cypru, Wysp Marshalla, Wysp Bahama oraz Panamy. redni wiek statków eksploatowanych przez polskie przedsibiorstwa armatorskie jest wysoki i wynosi obecnie ponad 17 lat. Krajowa flota handlowa przewiozła w 2001 roku 22,2 mln ton ładunków. W cigu ostatniego dziesiciolecia krajowe przewozy morskie obniyły si o 20 %. Spadek wykonanej pracy przewozowej był jeszcze wikszy. Ponad 50% wszystkich obsługiwanych ładunków przewoone było pomidzy portami obcymi (12,5 mln ton). Wzrosły przewozy wykonywane w relacji z portami polskimi, przewozy te wyniosły 9,4 mln ton. Ostatnie dziesiciolecie przyniosło powane zmiany w strukturze geograficznej przewozów polsk flot transportow. Sukcesywnie nastpował wzrost przewozów w egludze bliskiego zasigu, której udział w roku 2001 w całoci przewozów morskiej floty handlowej wynosił 65%. Silne zmniejszenie przewozów obserwowa mona natomiast w przewozach o zasigu oceanicznym. Spadek ten widoczny jest w sposób szczególny w egludze regularnej dalekiego zasigu, gdzie na przestrzeni ostatnich 10 lat wolumen przewiezionych ładunków zmalał o ok. 75%. Rozwój eglugi bliskiego zasigu jest obecnie najwaniejszym zadaniem sektora eglugi morskiej. Udział eglugi bliskiego zasigu w całoci przewozów Polski do krajów UE kształtuje si na poziomie 42%, podczas gdy udział eglugi morskiej bliskiego zasigu w transporcie wewntrz UE wynosi ponad 70%. Transport morski odgrywa wan rol w obsłudze transakcji polskiego handlu zagranicznego. Udział transportu morskiego w obsłudze eksportu towarów ogółem wahał si w granicach około 35-45%. W relacjach importowych udział przewozów morskich jest niszy i kształtuje si obecnie na poziomie ok. 15%. W roku 2001 w przewozach ogółem morskiej floty transportowej ok. 34% stanowiły ładunki polskiego handlu zagranicznego. Saldo dodatnie obrotów biecych bilansu płatniczego z tytułu usług transportu morskiego w 2001 r. wyniosło 434 mln USD. Eksport do krajów europejskich realizowany drog morsk stanowi około 80% wszystkich 5

6 6 przewozów morskich, przy czym w zdecydowanej wikszoci (ponad 90% tego eksportu) odbiorcami przewoonych towarów s partnerzy z krajów członkowskich Unii Europejskiej. W imporcie udział przewozów z krajów UE jest niszy głównie z uwagi na istniejce tradycyjne powizania importowe z krajami Europy rodkowej i Wschodniej, z którymi przewozy odbywaj si głównie drog ldow. Udział transportu morskiego w obsłudze transportowej polskiego handlu zagranicznego z pozostałymi regionami wiata jest wprawdzie wysoki, niemniej w ujciu ilociowym obroty te s niewielkie. Polskie przedsibiorstwa armatorskie i operatorskie prowadz take przewozy pasaerskie morsk flot transportow w egludze midzynarodowej. Przewozy te wykonywane s w zdecydowanej wikszoci promami morskimi zatrudnianymi na liniach regularnych łczcych Polsk ze Skandynawi. W ostatnich latach przewozy pasaerskie wykonywane flot promow systematycznie wzrastaj. W roku 2001 osignły one poziom niemal 690 tys. osób, co stanowi wzrost o ponad 10% w stosunku do roku poprzedzajcego. Dominujc rol w egludze promowej w relacjach przewozowych odgrywaj połczenia ze Szwecj. Dotyczy to zarówno liczby zatrudnionych jednostek pływajcych jak i iloci przewiezionych pasaerów. Promy morskie przewo te samochody ciarowe, osobowe i autobusy oraz wagony kolejowe. Przewozy samochodów ciarowych oraz pozostałych pojazdów drogowych kształtuj si w skali roku na poziomie ok. 120 tys. sztuk, natomiast wagonów kolejowych ok. 20 tys. sztuk. W 2001 r. promami morskimi przewieziono ok. 114 tys. kierowców samochodów ciarowych. Du popularnoci ciesz si przewozy pasaerów eglugi przybrzenej. Armatorzy eksploatuj w tym celu małe jednostki pasaerskie, realizujce zarówno rejsy wycieczkowe na wodach przybrzenych jak i tzw. rejsy wolnocłowe. Ogółem flota przybrzena składa si z ok. 40 jednostek, które w roku 2001 przewiozły ogółem niemal 370 tys. pasa- erów w relacjach midzynarodowych. Łczna liczba marynarzy pracujcych w krajowych przedsibiorstwach eglugowych i znajdujcych si w ich dyspozycji lub czekajcych na wymian załóg kształtowała si w 2001 r. na poziomie 6,3 tys. osób. Firmy eglugi przybrzenej zatrudniaj od 110 do 190 marynarzy w zalenoci od pory roku. egluga morska oferuje ograniczone moliwoci bezporedniego zatrudnienia, przyczynia si jednak do tworzenia dodatkowych miejsc pracy w sektorach z ni współpracujcych, jak np. w obsłudze handlowej i technicznej statków. Do najwaniejszych partnerów eglugi morskiej nale przemysł budowy statków i zakłady z nim powizane, przemysł remontu statków, porty morskie i obsługujcy je system transportu ldowego oraz wiele przedsibiorstw i instytucji zwizanych z obrotem portowo-morskim. Ocenia si, i jedno miejsce pracy na morzu umoliwia utworzenie kilku miejsc pracy na ldzie, przyczyniajc si do aktywizacji regionów nadmorskich. Posiadanie własnej eglugi morskiej zwiksza opłacalno transakcji polskiego handlu zagranicznego, obnia jego koszty transportowe oraz ma dodatni wpływ na bilans płatniczy kraju. Ma te istotne znaczenie dla wykonywania zobowiza sojuszniczych w NATO. WNIOSKI W programie Strategii Gospodarczej Rzdu przewiduje si podjcie działa na rzecz przełamania regresu krajowej eglugi morskiej i powrotu statków polskich armatorów pod

7 bander narodow. S to zamierzenia w pełni zgodne z wytycznymi polityki morskiej Unii Europejskiej. Celami tej polityki s: - zapewnienie suwerennoci UE w zakresie midzynarodowego transportu morskiego obsługujcego jej handel zagraniczny, - utrzymanie zatrudnienia obywateli pastw członkowskich UE zarówno na statkach armatorów europejskich jak i na stanowiskach pracy na ldzie a zwizanych z eglug morsk, - podniesienie poziomu bezpieczestwa eglugi morskiej i poprawa ochrony rodowiska morskiego, - zachowanie przez UE przewagi technologicznej i know-how w przemysłach morskich i w gospodarce wiatowej oraz rozwijanie myli i umiejtnoci morskich wród społeczestw UE. Aby skutecznie wdraa w Polsce załoenia polityki morskiej UE, niezbdne jest w pierwszej kolejnoci stworzenie niezbdnych instrumentów prawnych, które ukształtuj w Polsce warunki działania armatorów morskich podobne jakie istniej w pastwach członkowskich UE. Działania w tym zakresie s ju prowadzone przez ministra właciwego do spraw gospodarki morskiej. S to nastpujce inicjatywy legislacyjne i przedsiwzicia programowe: 1. doprowadzenie do zgodnoci warunków działania przedsibiorstw eglugi morskiej ze stanem istniejcym w krajach Unii Europejskiej i OECD przez wprowadzenie nowych rozwiza prawnych w egludze morskiej takich jak: podatek tonaowy, nowy model zatrudnienia na statkach morskich, system finansowania (ship finance) przez armatorów zakupów nowych statków w stoczniach polskich m. in. przez uruchomienie tanich i wieloletnich kredytów, funduszy inwestycyjnych itp. 2. przygotowanie projektu ustawy o restrukturyzacji sektora eglugi morskiej w latach , w celu dokoczenia restrukturyzacji sektora eglugi morskiej, z wykorzystaniem dopuszczalnych form pomocy publicznej, 3. włczenie eglugi morskiej do programu wzrostu eksportu i umoliwienie jej korzystania ze rodków funduszy strukturalnych UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci gospodarki, 4. konsolidacja krajowej eglugi promowej, co powinno pozwoli na przypieszenie odnowy tonau oraz na zwikszenie przez krajowych operatorów udziału w przewozach promowych w regionie Morza Bałtyckiego, 5. stworzenie mechanizmów dla rozwoju eglugi bliskiego zasigu w Polsce i dla uruchomienia autostrad morskich jako ekologicznej alternatywy dla transportu drogowego. 7

8 2. Przemysł okrtowy 8 Przemysł okrtowy jest czołowym krajowym eksporterem wyrobów i usług przemysłowych. Posiada on ponad 5% udział w eksporcie ogółem, znajduje si na trzecim miejscu listy najwikszych polskich eksporterów. Polskie stocznie produkcyjne wybudowały w 2001 r. 28 statków o łcznej pojemnoci brutto 594 tys. GT. Szacunkowa warto zrealizowanych kontraktów wyniosła 704 miliony USD. Portfel zamówie stoczni na koniec 2001 r. kształtował si na poziomie 2,86 mld USD. Sporód 83 jednostek zamówionych w polskich stoczniach najwiksz grup stanowi kontenerowce, chemikaliowce, produktowce i statki drobnicowe. Stocznie remontowe wyrónia wyszy udział wartoci dodanej w cenie sprzeday usług i na ogół wysza rentowno w porównaniu ze stoczniami produkcyjnymi. Koszty pracy w produkcji remontowej stanowi około 60% całkowitych kosztów remontu. Przedmiotem sprzeday s wic kwalifikacje i dowiadczenie w kierowaniu złoonymi technicznie i organizacyjnie procesami. Aktualn wyjtkowo trudn sytuacj polskiego przemysłu okrtowego oraz zwizanego z nim przemysłu wyposaenia okrtowego ocenia naley w kontekcie zarówno uwarunkowa wewntrznych jak i midzynarodowych. Budownictwo okrtowe w Polsce działa w warunkach rynku wiatowego, otwartego dla nabywcy statków i równolegle w znacznym stopniu objtego rónymi formami protekcjonizmu. Przemysł okrtowy w pastwach dalekowschodnich, w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych wspierany jest mechanizmami bezporedniej i poredniej pomocy publicznej. Na sytuacj w krajowym przemyle okrtowym nałoyły si równoczenie problemy zwizane z sytuacj gospodarcz kraju, jak i istniejce w samym sektorze stoczniowym: - błdy w zarzdzaniu stoczniami przez grupy menederskie i zaniechanie przez nie dalszej restrukturyzacji stoczni, - utrzymujcy si wysoki poziom kursu złotego w stosunku do dolara amerykaskiego stosowanego powszechnie do kontraktów stoczniowych, - brak nowoczesnego systemu finansowania zakupu statków przez armatorów krajowych, podobnego do istniejcego w pastwach członkowskich UE; - ograniczona zdolno krajowych banków komercyjnych do finansowania projektów stoczniowych; - nisza wydajno pracy (mierzona iloci ton pojemnoci skompensowanej (CGT) na jednego zatrudnionego), powodujca powstawanie dodatkowych kosztów osobowych i finansowych. Przemysł okrtowy ma istotne znaczenie dla rynku pracy w regionach nadmorskich. Bezporednie zatrudnienie w stoczniach produkcyjnych na koniec roku 2001 wynosiło ok. 20 tys., za w stoczniach remontowych ok. 5 tys. osób. Przemysł ten tworzy równie miejsca pracy w przedsibiorstwach pełnicych rol dostawców i kooperantów, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Łczne zatrudnienie zwizane z funkcjonowaniem polskiego przemysłu okrtowego oceniane jest na tys. osób. Polskie stocznie dysponuj duym potencjałem produkcyjnym, a wiadczone przez nie usługi stoj na wiatowym poziomie. Stwarza to moliwoci prezentowania na rynku midzynarodowym bogatej i zrónicowanej oferty statków i remontów rónych typów

9 jednostek. Niewtpliwie siln stron polskiego przemysłu stoczniowego jest równie posiadanie własnego zaplecza konstrukcyjno-technologicznego oraz badawczo-naukowego. Złoono produkcji okrtowej, gdzie jednostkowa warto przedmiotu inwestycji wynosi od kilkunastu do kilkudziesiciu milionów USD, przy jednoczesnym długim cyklu produkcyjnym powoduje, i stocznie nie s w stanie samodzielnie ponosi ciaru pełnego finansowania budowy statków. Nie wypracowały one modelu finansowania produkcji podobnego jaki istnieje np. w UE. Naley doda, e Unia Europejska dopuszcza moliwo subsydiowania budowy statków we własnych stoczniach traktujc t pomoc jako wyraz wsparcia dla przemysłu okrtowego, uznawanego za strategiczny sektor gospodarczy oraz dla utrzymania suwerennoci eglugowej i rozwoju technologicznego. Konkurencja na rynkach midzynarodowych skłania polski przemysł okrtowy do poszukiwania nowych kontrahentów, zainteresowanych lokowaniem w Polsce długofalowych kontraktów zarówno produkcyjnych jak i remontowych. Perspektywicznym partnerem, posiadajcym due zapotrzebowanie na tego rodzaju współprac moe by Rosja, której flota wymaga modernizacji i rozbudowy. Odzyskanie tego rynku nie jest zadaniem prostym, zwłaszcza, e podejmujc starania o nowe kontrakty na rynku wschodnim nie mona dopuci do utraty osignitej pozycji na rynkach zachodnich. Przemysł wyposaenia okrtowego Przemysł wyposaenia okrtowego jest cile zwizany i w duym stopniu uzaleniony od przemysłu stoczniowego. Biorc pod uwag stopie złoonoci statku, przy którego budowie zuywanych jest około 12 tys. rónego rodzaju materiałów i wyrobów, właciwa kooperacja stoczni produkcyjnych z dostawcami jest jednym z najistotniejszych czynników warunkujcych prawidłowo procesu budowy statków i jego efektywno. Dostawy materiałów do polskich stoczni realizowane s przez około 800 dostawców krajowych i 270 zagranicznych. Z tej liczby 690 dostawców realizuje dostawy do produkcji podstawowej, pozostali natomiast (około 110 podmiotów) dostarczaj materiały produkcyjne na potrzeby utrzymania ruchu. Udział polskich kooperantów stoczniowych obejmuje ok. 2/3 całkowitej wartoci realizowanych dostaw. Naley jednak podkreli słabo kapitałow przemysłu wyposaenia okrtowego, wyraajc si w braku moliwoci udzielania stoczniom dłuszych kredytów kupieckich jak równie niejednokrotnie niszy ni w przypadku kooperantów zagranicznych poziom technologiczny i dłusze terminy dostaw. WNIOSKI Unia Europejska uznaje przemysł okrtowy za sektor o znaczeniu strategicznym. Oznacza to, e ten sektor gospodarki morskiej UE podlega ochronie i wsparciu na szczeblu Wspólnoty i na poziomie poszczególnych pastw członkowskich UE. Dotyczy to równie podejmowania kroków ochronnych przed praktykami dumpingowymi i nieuczciwej konkurencji stoczni chiskich i południowo-koreaskich. Komisja Europejska na bieco monitoruje sytuacj polskich stoczni i podejmowane przez rzd decyzje w tym wzgldzie. Ostatnio KE opublikowała analiz stanu polskiego przemysłu stoczniowego w przededniu wejcia Polski do UE. Wskazujc na duy potencjał produkcyjny polskich stoczni, KE wymieniła te główne słaboci tego sektora jak brak restrukturyzacji wewntrznej, opó nienia we wprowadzeniu stosowanego w pastwach członkowskich UE systemu finansowania produkcji, niska wydajno pracy (5 razy nisza ni w stoczniach UE), osłabienie własnego zaplecza projektowo-konstrukcyjnego. Załamanie polskiego przemysłu okrtowego, jakie ujawniło si na przełomie lat 2001/2002, zostało spowodowane przede wszystkim błdami w zarzdzaniu stoczniami przez grupy menederskie. Złe zarzdzanie przez grupy menederskie zmusiło rzd, ministra właciwego do spraw gospodarki, ministra właciwego do spraw Skarbu Pastwa i Agencj Rozwoju Przemysłu S.A. do poszukiwania nowych form funkcjonowania i zarzdzania tym sektorem, 9

10 który wkrótce stanie czci przemysłu okrtowego UE i bdzie podlegał tym samym regułom gry ekonomicznej co inne stocznie europejskie. Majc na wzgldzie znaczenie przemysłu okrtowego oraz zwizanego z nim przemysłu wyposaenia okrtowego dla gospodarki narodowej oraz dla regionów nadmorskich, niezbdne jest: 1. wypracowanie nowego modelu funkcjonowania, finansowania i warunków działania przemysłu okrtowego, podobnych jakie istniej w krajach Unii Europejskiej, uwzgldniajcego udział dopuszczalnej pomocy publicznej dla sektora przemysłu okrtowego, 2. przypieszenie przez zarzdy stoczni restrukturyzacji wewntrznej podmiotów sektora przemysłu okrtowego i przemysłu wyposaenia okrtowego, 3. udzielenie, w ramach rzdowych Załoe polityki handlowej wobec rynków wschodnich na lata Program odzyskania rynków wschodnich, wsparcia dla wznowienia przez krajowy przemysł okrtowy budowy i remontów statków na zamówienie partnerów rosyjskich, 4. uwzgldnienie przemysłu okrtowego i wyposaenia okrtowego w programie offsetowym, umoliwiajcym postp technologiczny i podniesienie wydajnoci pracy w stoczniach i zakładach kooperujcych, 5. podjcie przez przemysł okrtowy budowy statków dla armatorów krajowych, spełniajcych wymogi obronne i standardy NATO dla statków handlowych wykonujcych zadania sojusznicze. 3.Morski przemysł wydobywczy Jedyn firm w Polsce zajmujc si poszukiwaniem, rozpoznaniem i eksploatacj podmorskich złó ropy naftowej i gazu jest Przedsibiorstwo Poszukiwa i Eksploatacji Złó Ropy i Gazu Petrobaltic Sp. z o.o. w Gdasku. Spółka wydobywa aktualnie rop naftow ze złoa B3, usytuowanego na Morzu Bałtyckim, ok. 70 km na północ od Rozewia. Bdc w posiadaniu dwóch załogowych oraz jednej bezzałogowej platformy wydobywczej przedsibiorstwo pokrywa obecnie około 3% zapotrzebowania krajowego na rop naftow. Roczne wydobycie kształtuje si na poziomie tys. ton. Petrobaltic podejmuje działania majce na celu zagospodarowanie odkrytych polskich złó ropy, a take eksploatacj złó poza polskimi granicami, co ma na celu przyczynienie si do zwikszenia bezpieczestwa energetycznego kraju. Spółka prowadzi działania zmierzajce do zagospodarowania w najbliszej przyszłoci kolejnego polskiego złoa ropy - B8, prowadzi równie prace poszukiwawcze na strukturze złoa B5. W przypadku pozytywnych rezultatów prac na strukturze B5 wydobycie ropy ze złó polskich w cigu 10 lat wzronie do 700 tys. ton rocznie. Do zagospodarowania przygotowuje si cztery złoa gazowo-kondensatowe odkryte na polskim obszarze koncesyjnym, których zasoby oceniane s na 10 mld m 3. W celu wykorzystania gazu towarzyszcego ropie z morskiej kopalni ropy na bałtyckim złou B 3 (wraz z 1 m 3 ropy wydobywa si 86 m3 dobrej jakoci gazu) utworzona została spółka Energobaltic, w której Petrobaltic posiada 45% udziałów. Energobaltic wybudował we Władysławowie nowoczesn, ekologiczn elektrociepłowni gazow zasilan gazem odpadowym z eksploatacji podziemnej. Od 1987 roku działa w Szczecinie utworzone na podstawie umowy midzynarodowej 10

11 przedsibiorstwo INTEROCEANMETAL. Jego zadaniem jest poszukiwanie i eksploatacja podmorskich złó surowców mineralnych. Zgodnie z decyzj ONZ i Midzynarodowego Zarzdu Dna Morskiego (ISA), INTEROCEANMETAL uzyskał działk eksploatacyjn o powierzchni 105 tys. km 2 na Oceanie Spokojnym. We współpracy z USA, Japoni, Rosj, Chinami, Niemcami i Kore Południow przedsibiorstwo przygotowuje si do podjcia próbnej eksploatacji górniczej złoa. Zgodnie z kontraktem zawartym w 2001 r. pomidzy INTEROCEANMETAL i ISA, trwa obecnie wybór miejsca podjcia działalnoci górniczej. Kontynuowane s nadal prace nad przygotowaniem technologii wydobywania surowców, spełniajcej szczególne wymogi ochrony rodowiska morskiego. Naley podkreli, e INTEROCEANMETAL uzyskał midzynarodowe wiadectwa zgodnoci ISA, co potwierdza wysoki poziom technologiczny firmy i jej dobr pozycj w wskim gronie uczestników midzynarodowego programu eksploracji złó i surowców dna morskiego. WNIOSKI Polska włczyła si do szybko rozwijajcego si sektora gospodarki morskiej na wiecie jakim jest górnictwo podmorskie i przemysł off-shore. Dziki aktywnemu uczestnictwu Polski w kształtowaniu midzynarodowych uregulowa traktatowych dotyczcych wykorzystania zasobów dna morskiego stworzone zostały warunki dla powołania w Polsce podmiotów gospodarczych z udziałem partnerów zagranicznych, które podejmuj działalno wydobywcz. Obecnie w polityce morskiej pastwa wobec morskiego przemysłu wydobywczego przewiduje si nastpujce działania: 1. w ramach umacniania bezpieczestwa energetycznego kraju niezbdne jest włczenie, do opracowywanej przez ministra właciwego do spraw gospodarki i ministra właciwego do spraw Skarbu Pastwa, rzdowej Strategii dla przemysłu naftowego w Polsce moliwoci zwikszenia wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego ze złó podmorskich przez PETROBALTIC Gdask, 2. udzielenie wsparcia prawno-traktatowego majcego na celu szybsze rozpoczcie przez INTEROCEANMETAL - Szczecin eksploatacji zasobów mineralnych dna Oceanu Spokojnego znajdujcych si w obrbie przyznanej działki wydobywczej. 4.egluga ródldowa Polska egluga ródldowa przewozi ok. 10 mln ton ładunków rocznie. Pod wzgldem wielkoci przewozów znajduje si na przedostatniej pozycji ( przed transportem lotniczym) wród gałzi transportu działajcych w Polsce. Jej udział w ogólnych przewozach ładunków wynosi poniej 1%. Podstawow form przewozów jest transport ładunków masowych w przewaajcej mierze o charakterze lokalnym. Tymczasem egluga ródldowa stanowi najbardziej proekologiczny system transportowy, charakteryzujcy si niskim poziomem emitowanych zanieczyszcze, nisk energochłonnoci oraz du oszczdnoci w zajmowaniu powierzchni terenu. Rozwój eglugi ródldowej stanowi jeden z podstawowych priorytetów wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej. Naley jednak zauwa- y, e polskie rzeki s ostatnimi nieuregulowanymi duymi rzekami w Europie majcymi istotne znaczenie dla zachowania przyrody i bdcymi korytarzami ekologicznymi. Std w planowaniu systemów dróg ródldowych w Polsce konieczne jest uwzgldnianie zagadnie 11

12 ochrony przyrody. Ogółem na potencjał przewozowy polskiej floty ródldowej w 2001 r. składało si 27 holowników, 251 pchaczy, 98 barek dysponujcych własnym napdem, 486 barek pchanych oraz 14 barek holowanych. Wród wszystkich rodzajów barek dominuje tabor o nonoci w przedziale ton. W roku 2001 polska flota ródldowa przewiozła ogółem 10,3 mln ton w relacjach krajowych i zagranicznych, czyli o 2% mniej w stosunku do roku poprzedzajcego. Ponad 43% transportowanej masy towarowej stanowiły przewozy midzynarodowe, natomiast 57% to przewozy w relacjach krajowych. Do najczciej transportowanych ładunków naleały piasek i wir oraz wgiel kamienny, stanowic razem niemal ¾ zrealizowanych przewozów. W komunikacji krajowej rednia odległo przewozu ładunków jest bardzo niska i wynosi około 50 km. Przewozy towarowe eglugi ródldowej w relacjach midzynarodowych odbywaj si głównie w relacjach z portów Odry do Europy Zachodniej. Dominujc pozycj maj przewozy ładunków w eksporcie stanowice 69% całej masy towarowej. Udział przewozów importowych wynosi 15%. Na pozostałe przewozy składaj si relacje tranzytowe oraz przewozy ładunków pomidzy portami obcymi. Udział przewozów pomidzy Polsk a Niemcami w całoci przewozów midzynarodowych wynosi ponad 90%. Pozostałymi krajami utrzymujcymi z Polsk wymian towarow z wykorzystaniem eglugi ródldowej s Belgia, Francja, Holandia oraz Rosja (Kaliningrad). Najwiksze przewozy ródldowe odbywaj si na rzece Odrze. W egludze ródldowej wykorzystywane s trzy odcinki: skanalizowany od Kdzierzyna Ko la do Brzegu Dolnego, uregulowany głównie za pomoc ostróg odcinek od Brzegu Dolnego do ujcia Nysy Łuyckiej oraz odcinek od ujcia Nysy Łuyckiej do Zalewu Szczeciskiego (łcznie z Jeziorem Dbie). redni okres uprawiania eglugi na granicznym odcinku Odry, uwarunkowany przez czynniki pogodowe (głównie zalodzenie), wynosi 300 dni w roku. Rzeka Odra ma połczenie z europejskim systemem dróg wodnych ródldowych przez kanały łczce j z niemieckimi rzekami Szprew oraz Hawel. Drug co do znaczenia drog wodn w Polsce jest droga Wisła - Odra pomidzy Bydgoszcz a Kostrzynem o łcznej długoci 294 km, Pozostałe drogi wodne lub ich odcinki, jak np. Górna Wisła, czy Wisła w pobliu Warszawy maj znaczenie wyłcznie lokalne. Dynamiczny wzrost przewozów notowany jest w ródldowej egludze pasaerskiej i turystycznej. W roku 2001 ródldowa flota pasaerska składała si ze 104 statków dysponujcych ponad 12,5 tys. miejsc pasaerskich, którymi przewieziono ogółem, łcznie z eglug przybrzen, 1,6 mln pasaerów, w tym 607 tys. w relacjach midzynarodowych. WNIOSKI Włczenie spraw eglugi ródldowej do Raportu uzasadnione jest faktem, e ok. 70% przewozów słuy obsłudze transportowej portów morskich i postpujcym rozwojem eglugi morsko-rzecznej. Wspólna polityka transportowa Unii Europejskiej jako ekologiczn alternatyw dla transportu drogowego wskazuje transport wodny ródldowy. Wraz z transportem kolejowym i eglug bliskiego zasigu, transport wodny ródldowy bdzie promowany i rozwijany, z wykorzystaniem instrumentów polityki transportowej UE, w tym systemu opłat 12

13 za korzystanie z infrastruktury transportowej i za korzystanie ze rodowiska naturalnego. Polski transport wodny ródldowy jest opó niony w stosunku do tej gałzi transportu w UE, zwłaszcza w zakresie przewozów towarowych. W celu zwikszenia jego roli w przewozach krajowych i midzynarodowych rzd podejmuje działania umoliwiajce dostosowanie naszej eglugi ródldowej do działania w warunkach jednolitego rynku europejskiego. Uwzgldniane s przy tym wymogi ochrony przyrody i rodowiska wodnego. Działania te obejmuj: 1. uruchomienie w 2003 r., na podstawie uchwalonej przez Sejm na wniosek rzdu, ustawy o Funduszu eglugi ródldowej i Funduszu Rezerwowego, systemu promocji transportu wodnego ródldowego, 2. kontynuowanie prac nad rozpoczciem realizacji Programu dla Odry 2006, obejmujcego m. in. popraw warunków nawigacyjnych, oraz podjcie stara o objcie rzeki Odry porozumieniem AGN (o europejskich rzekach o znaczeniu midzynarodowym),co powinno Komisji Europejskiej ułatwi nadanie Programowi dla Odry 2006 rangi projektu europejskiego, 3. podjcie działa majcych na celu uporzdkowanie problemów prawnych i własnociowych portów rzecznych, 4. opracowanie projektu programu uruchomienia systemu portowych urzdze do odbioru odpadów i pozostałoci ładunkowych ze statków ródldowych, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, 5. kontynuowanie prac studyjnych i projektowych nad koncepcj Programu dla Wisły Porty i usługi portowe Zlokalizowane na styku transportu ldowego z midzynarodowym transportem morskim porty morskie stanowi strategiczne wzły krajowej i europejskiej sieci transportowej. S one integralnym składnikiem ldowo-morskich łacuchów transportowych i logistycznych jak równie terenem lokalizacji centrów dystrybucyjnych i inwestycji produkcyjno-usługowych zwizanych z transportem morskim. Portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej s porty Gdynia, Gdask, Szczecin i winoujcie. Due przeładunki notowane s w porcie zakładowym Police.W znacznie mniejszym stopniu przeładunki towarów realizowane s w małych portach: Stepnica, Elblg, Kołobrzeg, Ustka, Darłowo i Władysławowo. Przeładunki w głównych portach polskich na przestrzeni ostatniego dziesiciolecia utrzymuj si na stabilnym poziomie. W 2001r. wyniosły one 48 mln. Struktura obrotów ładunkowych nie ulegała w ostatnich latach wikszym zmianom i kształtowała si w sposób nastpujcy: 1. wgiel i koks - 33%, 2. ropa i przetwory naftowe 17% 3. inne masowe 17% 4. rudy - 6%, 5. zboe - 5%; 6. drobnica - 22 %. 13

14 Oznacza to, e wci podstawowe znaczenie dla portów polskich maj tradycyjne ładunki masowe. W 2001r. ze statków zawijajcych do portów polskich wyładowano 14,7 mln ton (o 7% mniej ni w roku poprzedzajcym), natomiast załadowano na statki 31,5 mln ton (podobnie jak w roku 2000). Ładunki obsłuone przez polskich przewo ników morskich stanowiły w roku 2001 około 20% obrotów polskich portów. Udział midzynarodowego obrotu morskiego w obrotach ogółem wyniósł 97% (w roku %). Obrót ładunków tranzytowych w 2001r. zwikszył si w porównaniu do roku poprzedzajcego o 17% i osignł 15% ogólnych obrotów ładunkowych polskich portów morskich. Podobnie jak w latach ubiegłych, najwiksza ilo ładunków tranzytowych przeładowana została w porcie gdaskim (54%), głównie z uwagi na załadunek przesyłanej rurocigami rosyjskiej ropy naftowej. Udział pozostałych portów w obsłudze ładunków tranzytowych kształtował si nastpujco: Szczecin - 22%, winoujcie - 18%, Gdynia - 6%. W cigu ostatnich lat obserwowa mona w polskich portach znaczcy wzrost obrotów kontenerowych. W roku 2001 obroty w tej grupie ładunków, były o 14% wysze ni w roku poprzednim i a o 43% wysze od obrotów notowanych w roku Wpływ na t sytuacj ma midzy innymi rozwój terminali przeładunku kontenerów w porcie szczeciskim oraz gdaskim. Dalszy rozwój terminali kontenerowych zwizany jest z planowanymi inwestycjami, dotyczcymi zarówno portów w Szczecinie oraz Gdasku, jak i najwikszej polskiej bazy kontenerowej w Gdyni. W 2001 r. z portów polskich wypłynło ogółem 2,2 mln pasaerów. Zmniejszenie ruchu pasaerskiego w portach morskich wynika głównie ze ograniczenia czstotliwoci rejsów wolnocłowych z Nowego Warpna i winoujcia do portów niemieckich. Zmiany strukturalne w polskim handlu zagranicznym oraz gwałtowny wzrost przewozów samochodowych ukształtowały w cigu ostatnich 10 lat now pozycj portów morskich w krajowym systemie transportu, spedycji i logistyki. Ocena aktualnej pozycji rynkowej portów polskich wskazuje, i przewozy towarów przez porty polskie s mniej konkurencyjne ni przewozy ldowo-morskie przez porty Morza Północnego. Wynika to z poziomu jakoci i cen oferowanych usług przewozowych i portowych. Nie sprzyjaj portom take obowizujce niekorzystne dla klientów polskich portów morskich przepisy podatkowe (np. obcianie podatkiem VAT o stawce 22% - refundowane przez urzdy skarbowe z sporym opó nieniem - przewozów ładunków polskiego handlu zagranicznego kierowanych do polskich portów morskich, gdy tymczasem wobec przewozów tych ładunków do portów zagranicznych stosowana jest stawka podatku 0 ) i celnych (np. przy kierowaniu ładunków do wolnych obszarów celnych zlokalizowanych w portach morskich). Powanym czynnikiem wpływajcym na konkurencyjno polskich portów morskich jest zły stan techniczny istniejcej infrastruktury portowej. Stopie dekapitalizacji majtku w portach morskich jest bardzo wysoki. Przykładowo w porcie gdaskim w roku 2001 kształtował si on na poziomie ponad 60%. Zarzdy polskich portów morskich kontynuuj program dostosowywania oferty usługowej do potrzeb odbiorców. Znaczne obszary terenów portowych poddawane s sukcesywnym pracom modernizacyjnym majcym na celu zmian ich funkcji i przystosowanie do zmiany struktury przeładunkowej. Uruchamiane s nowe bazy i terminale specjalistyczne, jak równie stanowiska do obsługi drobnicy i kontenerów. Podejmowane prace s jednym z elementów programu przygotowania krajowych portów morskich do funkcjonowania w ramach jednolitego rynku europejskiego. Dostp do portów morskich od strony ldu połczeniami kolejowymi i drogowymi naley uzna za nie zadawalajcy. Prowadzone dotychczas w tym zakresie prace inwestycyjne miały ograniczony i fragmentaryczny zakres, a ich realizacja przebiegała z opó nieniami. Oczekuje si, e przystpienie do Unii Europejskiej umoliwi sfinansowanie z funduszy pomocowych programu poprawy dostpnoci do polskich portów morskich od strony ldu i morza. 14

15 WNIOSKI Minło 5 lat od wejcia w ycie ustawy o portach i przystaniach morskich. Ukształtowany na podstawie tej ustawy model zarzdzania i funkcjonowania portów i przystani morskich wymaga korekty majcej na celu wyeliminowanie rozwiza, które nie sprawdziły si w praktyce gospodarczej oraz wprowadzenie nowych rozwiza wzmacniajcych rol pastwa w udostpnianiu wszystkim uytkownikom infrastruktury portowej jako czci publicznej infrastruktury transportowej kraju, a take zwikszajcych zainteresowanie gmin portowych działalnoci małych portów i przystani morskich. Konieczne jest te uwzgldnienie wytycznych polityki portowej Unii Europejskiej, która m. in. wskazuje na potrzeb otwarcia rynku usług portowych oraz integracji portów morskich w multimodalnych łacuchach transportowo-logistycznych. Rzd przeanalizował aktualn sytuacj portów morskich i na jej podstawie minister właciwy do spraw gospodarki morskiej zaproponował nowelizacj ustawy o portach i przystaniach morskich, przyjt przez Sejm RP w listopadzie 2002 r.. Jest ona wstpem do dalszych prac nad usprawnieniem zarzdzania portami morskimi oraz zwikszeniem uprawnie i odpowiedzialnoci administracji morskiej za stan i rozwój ogólnodostpnej infrastruktury portowej. Nowy model funkcjonowania i zarzdzania portami morskimi bdzie uwzgldnia te rol i odpowiedzialno pastwa za stan i dostpno infrastruktury portowej oraz dostosowanie systemów zarzdzania portami i przystaniami morskimi oraz warunków ich funkcjonowania do warunków i standardów Unii Europejskiej. Podjte przez ministra właciwego do spraw gospodarki morskiej działania koncentruj si obecnie na: 1. wprowadzeniu zada w zakresie integracji infrastruktury portowej z infrastruktur transportow kraju oraz popraw dostpnoci do portów i przystani morskich od strony ldu i morza do Sektorowego Programu Operacyjnego Transport Gospodarka morska, który stworzy ramy do wykorzystania rodków funduszy UE w latach , 2. wdroeniu nowelizacji ustawy o portach i przystaniach morskich, w tym przekazanie do podmiotów zarzdzajcych portami morskimi spraw ustalania i pobierania opłat portowych oraz przeniesienie z urzdów morskich do gmin portowych spraw zarzdzania małymi portami i przystaniami morskimi (w grudniu 2002 r. Prezydent RP skierował znowelizowan ustaw do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodnoci ustawy z Konstytucj RP), 3. przygotowaniu projektu nowej ustawy o portach i przystaniach morskich, której celem bdzie ukształtowanie nowego modelu funkcjonowania portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej oraz przekazaniu małych portów i przystani morskich w rce samorzdów gmin i miast morskich, 4. podjciu w 2003 r. realizacji postanowie ustawy z 12 wrzenia 2002 r. o portowych urzdzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałoci ładunkowych ze statków, 5. zakoczeniu do koca 2005 r. zbywania przez podmioty zarzdzajce portami morskimi firm eksploatacyjnych wykonujcych usługi portowe ze struktury tych podmiotów oraz stworzeniu swobodnego dostpu do rynku usług portowych, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, 6. wprowadzeniu do projektu ustawy o gospodarce nieruchomociami zmian zabezpieczajcych ochron prawn nieruchomoci i obiektów zaliczanych do infrastruktury portowej, 7. współpracy z samorzdami województw i gmin nadmorskich przy stopniowym 15

16 regulowaniu statusu prawnego i własnociowego portów zakładowych oraz małych portów i przystani morskich, w powizaniu z programem rozwoju gmin i regionów nadmorskich w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 8. wykorzystaniu bałtyckiego programu promocji technologii informacyjnych TEDIM dla wdroenia projektu informatyzacji procesów zarzdzania i eksploatacji portów morskich, w tym dziki uruchomieniu Internetowej Platformy Logistycznej dla portów i obrotu portowo-morskiego. 6.Rybołówstwo morskie W roku 2001 połowy ryb i innych organizmów morskich uzyskane przez polskie przedsibiorstwa połowowe i rybaków indywidualnych osignły wielko ponad 207 tys. ton. Ponad 75% ogólnej iloci połowów to połowy bałtyckie i zalewowe, za pozostałe 25% to połowy dalekomorskie. Rybołówstwo dalekomorskie odnotowało w 2001 r. spadek iloci odłowionych ryb i organizmów morskich. W kocu roku 2001 flota dalekomorska liczyła 21 jednostek, w stosunku do 1999 r., za zatrudnienie rybaków dalekomorskich spadło o niemal 50% - do 1,8 tys. osób. Dwie trzecie połowów zrealizowano w rejonie Atlantyku, w tym głównie na Atlantyku rodkowo-wschodnim i arktycznym. Ponadto dalekomorskie połowy prowadzone były te na Pacyfiku północno-zachodnim, gdzie odławiano mintaja. Ponad 10% stanowiły ryby skupione na morzu od rybaków pastw obcych. Skup - odbywajcy si na Pacyfiku północno-wschodnim - dotyczył w zdecydowanej wikszoci morszczuka i był wyszy ni w roku 2000 o niemal 15%. Stopniowo ogranicza swoj działalno polskie rybołówstwo dalekomorskie. Spółka DAL- MOR S.A. w Gdyni podjła prób dywersyfikacji swojej dotychczasowej działalnoci poprzez zwikszenie udziału działalnoci nie zwizanej z połowami dalekomorskimi. Rybołówstwo bałtyckie w roku 2001 odnotowało wzrost połowów o ponad 10% w stosunku do roku poprzedzajcego. Głównymi poławianymi gatunkami w polskich obszarach morskich były dorsze ( determinuj w 60% dochody rybaków), ledzie i szproty. W roku 2001 w polskiej flocie rybackiej zarejestrowane były 422 kutry oraz 992 łodzi rybackich. Zatrudnienie rybaków w rybołówstwie bałtyckim pozostało w zasadzie nie zmienione, kształtuje si na poziomie ponad 4,2 tys. osób. Przetwórstwo ryb w Polsce charakteryzuje si najwiksz dynamik rozwoju z całego sektora przetwórstwa rolno-spoywczego. W roku 2001 uzyskano produkcj finaln zrealizowan na ldzie w iloci 310,8 tys. ton. Na rynek krajowy dostarczono według szacunkowych danych 231,1 tys. ton ryb oraz innych organizmów morskich. Spoycie ryb na jednego mieszkaca w kilogramach stale wzrasta i wynosi w przyblieniu kg ryb w relacji pełnej (FAO, UE). Sektor przetwórstwa rybnego zatrudniał ok. 14,5 tys. osób, co stanowi ponad połow zatrudnionych w morskiej gospodarce rybnej (włcznie z handlem). Perspektywa integracji z Uni Europejsk stanowi dla podmiotów sektora rybołówstwa trudne wyzwanie. Konkurencja ze strony firm skandynawskich i niemieckich przy eksploatacji tych samych zasobów Morza Bałtyckiego wymaga od krajowego rybołówstwa bałtyckiego poprawy stanu technicznego floty, doposaenia jednostek oraz podniesienia ich dzielnoci morskiej. Koniecznym stanie si równie sprostanie ostrzejszym przepisom weterynaryjnym i sanitarnym. 16

17 WNIOSKI Polityka rzdu w zakresie rybołówstwa morskiego koncentruje si obecnie na dostosowaniu tego sektora do standardów i wymogów Unii Europejskiej. Działania rzdu obejmuj problemy regulacji sektora rybołówstwa bałtyckiego i jego restrukturyzacji, organizacji rynku rybnego oraz kontroli weterynaryjnej i standardów sanitarnych w całej morskiej gospodarce rybnej. Z obiektywnych wzgldów, a zwłaszcza z uwagi na niekorzystne uwarunkowania prawne łowisk dalekomorskich, rybołówstwo dalekomorskie w Polsce koczy sw działalno. Z tego powodu na czoło wysuwaj si obecnie zagadnienia zwizane z restrukturyzacj zatrudnienia, w tym wypłat zaległego wynagrodzenia, przekwalifikowania, osłon socjalnych, wiadcze przedemerytalnych i repatriacji załóg z zagranicy. W ramach prac nad dostosowaniem krajowego rybołówstwa morskiego do funkcjonowania w warunkach integracji europejskiej, minister właciwy do spraw rolnictwa, do zakresu działania, którego nale sprawy rybołówstwa morskiego, przygotował ustaw regulujc elementy gospodarki rybnej, w tym ustaw o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej, nad któr trwaj obecnie prace w Sejmie. Ustawa ta okrela warunki działalnoci rybołówstwa morskiego w Polsce, zgodnie z wymogami polityki rybackiej UE. Obecnie najwaniejsze zadania w zakresie rybołówstwa morskiego to: 1. wykorzystanie instrumentów i rodków Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej dla przeprowadzenia restrukturyzacji rybołówstwa bałtyckiego, w tym wykorzystanie rodków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, 2. wdroenie do praktyki, we współpracy ze rodowiskami rybaków bałtyckich, ustaw kształtujcych funkcjonowanie krajowego rybołówstwa morskiego i rynku rybnego w warunkach integracji europejskiej i jednolitego rynku europejskiego. 3. biorc pod uwag uwarunkowania dostpu do łowisk dalekomorskich, przygotowanie i realizacj pakietu socjalnego w stosunku do rybaków dalekomorskich koczcych prac w przedsibiorstwach połowów dalekomorskich, 4. wzmocnienie inspektoratów rybołówstwa morskiego w celu pełnego wykonywania nałoonych zada, zwłaszcza w zakresie kontroli przestrzegania przyznanych kwot połowowych i okresów ochronnych, 5. wykorzystanie istniejcych organów kontroli sanitarnej i weterynaryjnej dla zapewnienia przestrzegania obowizujcych wymogów i standardów w przetwórstwie i obrocie rybnym. 7.Turystyka morska Na potencjał usługowy polskiej turystyki morskiej składaj si przede wszystkim: 1. 4 due porty morskie, o znaczeniu zarówno handlowym jak równie pasaerskim i turystycznym, 2. 6 małych portów o znaczeniu lokalnym, czsto wykorzystywanych do celów turystycznych, 3. kilkanacie portów i przystani jachtowych; 4. metropolie nadmorskie - Trójmiasto i Szczecin, stanowice due centra miejskie, komunikacyjne wzły morskie, kolejowe, lotnicze i drogowe, orodki kultury i nauki, cen- 17

18 tra turystyczne; 5. miejscowoci o duym znaczeniu turystycznym lub turystyczno-uzdrowiskowym zlokalizowane praktycznie wzdłu całego wybrzea morskiego; 6. bogate rodowisko naturalne polskiego wybrzea, na które składaj si dwa parki narodowe (Woliski oraz Słowiski), parki krajobrazowe, unikatowe wydmy, ogólnodostpne, rozległe i w wikszoci piaszczyste plae oraz dwie unikatowe mierzeje: Helska i Wilana; 7. interesujca oferta przewozowa polskich i zagranicznych armatorów i operatorów promowych, w tym przede wszystkim Polskiej eglugi Bałtyckiej, Unity Line, Stena Line Polska, DFDS Seaways Polska, eglugi Gdaskiej, eglugi Pomorskiej, eglugi Gdyskiej POLSTEAM- eglugi Szczeciskiej i Kołobrzeskiej eglugi Pasaerskiej. W 2001 r. w turystyce morskiej, obejmujcej poza rejsami morskimi, równie ofert pobytow pasa nadmorskiego w 2001 r., odnotowano spadek iloci turystów zagranicznych przyjedajcych do regionów nadmorskich o około 25%. W województwach nadmorskich w 2001r. przekroczyło granic 18 mln osób, z czego drog morsk przyjechało 3,4 mln turystów zagranicznych z Niemiec i pastw bałtyckich. W ostatnich latach notowany jest szybki rozwój połcze eglugowych w tzw. małym ruchu granicznym, głównie ze winoujcia, małych portów dorzecza Odry, Trójmiasta oraz Elblga i Fromborka. Rejsy te były jednak w przewa- ajcej mierze ukierunkowane na sprzeda artykułów wolnocłowych i w niewielkim stopniu przyczyniały si do zwikszenia obrotów w turystyce. Rozwój eglarstwa morskiego jest bardzo silnie uzaleniony jest od sieci portów i przystani eglarskich. Sie ta powinna umoliwia pokonywanie w cigu dnia krótkiego odcinka rzdu mil morskich, umoliwiajc tym samym realizacj rejsów rodzinnych, zakładajcych nocleg w portach i przystaniach morskich. Dla zapewnienia odpowiednich standardów w zakresie zarówno bezpieczestwa eglugi jak i komfortu eglarzy niezbdne jest posiadanie szlaków wodnych o odpowiednich parametrach (tory podejciowe), stanowisk umoliwiajcych bezpieczne cumowanie i rozbudowanego zaplecza ldowego, umoliwiajcego obsług eglarzy morskich oraz ich jachtów morskich. Powstawanie portów jachtowych i rozwój eglarstwa morskiego moe w znacznym stopniu aktywizowa gospodark gmin morskich. Posiadajc lini brzegow o długoci 560 km Polska ma due szanse zwikszenia swoich dochodów z zagranicznej turystyki morskiej. Coraz szersza staje si oferta polskich przedsibiorstw eglugi przybrzenej i ródldowej oraz przedsibiorstw turystycznych zajmujcych si turystyk morsk i jachtow. Promy morskie obsługujce linie przewozowe do Skandynawii, poza rejsami liniowymi, oferuj równie rejsy turystyczne i wycieczkowe. Oferta kierowana jest zarówno na rynek polski jak i skandynawski. Dziki rozwijaniu produktów turystycznych takich jak wyjazdy grupowe, pakiety hotelowe, czy oferty tematyczne (jak np. wdkarskie, rowerowe itp.) polscy armatorzy w znaczcym stopniu przyczyniaj si do zwikszenia atrakcyjnoci turystyki morskiej. WNIOSKI Turystyka morska w Polsce ma dobre perspektywy. Powinna sta si jednym z głównych kierunków rozwoju regionów i gmin nadmorskich. Przygotowany przez ministra właciwego do spraw rozwoju regionalnego, przy współpracy samorzdów terytorialnych województw nadmorskich, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, stanowicy integraln cz Narodowego Planu Rozwoju na lata , 18

19 stwarza moliwoci zgłaszania i realizacji, na poziomie regionalnym, projektów majcych bezporedni lub poredni wpływ na rozwój turystyki morskiej. Wykorzystane w tym celu mog by istniejce lub planowane przedsiwzicia współpracy bałtyckiej i euroregionalnej, finansowane w czci ze rodków Unii Europejskiej. W pracach rzdu zwizanych z rozwojem turystyki morskiej w Polsce, minister właciwy do spraw turystyki, do zada którego nale sprawy zagospodarowania turystycznego kraju oraz mechanizmów regulacji rynku turystycznego, koordynuje przedsiwzicia w zakresie m.in. rozwoju bazy turystycznej zwizanej ze wiadczeniem usług turystyki morskiej. Minister wła- ciwy do spraw gospodarki morskiej realizuje zadania dotyczce rozszerzenia zakresu usług transportu morskiego i przybrzenego dla turystów przebywajcych w regionach nadmorskich, poprawy stanu rodowiska morskiego, ochrony brzegów morskich i bezpieczestwa eglarstwa morskiego. Obecnie prace te zwizane s z: 1. szerszym włczeniem moliwoci rozwoju turystyki morskiej do Strategii rozwoju turystyki w latach Rzdowy program wsparcia rozwoju turystyki w latach , 2. utrzymaniem istniejcych i uruchamianiem nowych połcze promowych z portami Morza Bałtyckiego oraz z rozbudow i modernizacj terminali promowych wraz z popraw dostpu drogowego i kolejowego do tych terminali. Minister właciwy do spraw gospodarki morskiej przygotowuje Program rozwoju eglugi morskiej dla turystyki, 3. wspieraniem rozwoju pasaerskiej eglugi przybrzenej, krajowej i zagranicznej w ramach programu pomocy publicznej dla sektora eglugi morskiej, 4. popraw stanu rodowiska morskiego m.in. przez wprowadzenie system portowych urzdze do odbioru odpadów ze statków morskich, rozszerzenie uprawnie kontrolnych administracji morskiej i wzmocnienie słuby SAR, 5. przygotowanie morskich przej granicznych do wymogów układu z Schengen, 6. kontynuowaniem rozbudowy bazy turystyki morskiej w portach i przystaniach morskich, w tym budowa marin i przystani eglarskich, przy współpracy samorzdów gmin i miast morskich. 8.Usługi morskie Szkolnictwo morskie, instytuty, zaplecze badawczo-rozwojowe Trzon polskiej nauki morskiej tworzy siedem wyszych uczelni, dwa instytuty Polskiej Akademii Nauk, dwa instytuty branowe oraz dwa centra techniki. Ogólna liczba placówek naukowych i naukowo-badawczych zlokalizowanych głównie w rejonie Trójmiasta, Koszalina, Słupska i Szczecina, zwizanych z gospodark morsk wynosi ok. 30. Obserwowany jest stały wzrost liczby studentów kształccych si na kierunkach morskich uczelni wyszych Wybrzea, ich liczba zblia si obecnie do 20 tys. Główn rol w kształceniu kadr dla potrzeb gospodarki morskiej spełniaj obecnie Akademia Morska w Gdyni oraz Wysza Szkoła Morska w Szczecinie. Obie uczelnie kształc zarówno oficerów floty jak równie specjalistów od zarzdzania w gospodarce morskiej. Kadry dla polskiej gospodarki morskiej kształcone s równie w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, na wybranych wydziałach Politechniki Gdaskiej (Wydział Oceanotechniki i Okr- 19

20 townictwa), Politechniki Szczeciskiej (Wydział Techniki Morskiej), Uniwersytetu Gdaskiego (Wydział Ekonomiczny, Prawa i Administracji oraz Wydział Oceanologii), Uniwersytetu Szczeciskiego (Instytut Nauk o Morzu oraz Katedra Gospodarki Morskiej) i Akademii Rolniczej w Szczecinie (Wydział Nauk o ywnoci i Rybactwa). Szkolnictwo morskie obejmuje równie trzy szkoły policealne kształcce kadry morskie w systemie dziennym oraz 12 szkół rednich. Zaplecze badawczo-rozwojowe gospodarki morskiej jest w głównej mierze reprezentowane przez Centrum Techniki Okrtowej w Gdasku. Centrum wykazuje znaczn aktywno we współpracy ze strukturami Unii Europejskiej, uczestniczc m.in. w pracach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej w czci Transport ldowy i techniki morskie, a take przygotowujc si do udziału w 6 Programie Ramowym. Istotn rol odgrywa te działalno Centrum Techniki Morskiej, pracujcego głównie na potrzeby obronnoci kraju. Morski Instytut Rybacki w Gdyni w znacznym stopniu zmienił profil swojej działalnoci i koncentruje si głównie na obszarze Morza Bałtyckiego. MIR odgrywa kluczow rol w przygotowaniu podstaw ekonomicznych, technicznych i prawnych dostosowania polskiego rybołówstwa do warunków UE. Morski Instytut Rybacki wykazuje równie du aktywno w integracji własnej działalnoci badawczej z programami UE. Jedna z aplikacji dotyczy uzyskania przez instytut statusu Centrum Doskonałoci, bdcego swego rodzaju europejskim certyfikatem jakoci i poziomu naukowego. O taki status staraj si równie Centrum Techniki Okrtowej w Gdasku, Instytut Oceanotechniki i Okrtownictwa Politechniki Gdaskiej oraz Instytut Morski w Gdasku. Instytut Morski od wielu lat stara si pełni funkcje doradcy dla administracji rzdowej w zakresie gospodarki morskiej. Zasoby Instytutu, na które składa si dowiadczony i wykwalifikowany personel oraz nowoczesne i dobrze wyposaone laboratoria, sprzt i technologie umoliwiaj wykonywanie rónych zlece z zakresu gospodarki morskiej. Prowadzone przez Instytut Morski badania oraz prace rozwojowe dotycz głównie ochrony i kształtowania rodowiska morskiego, zrównowaonego rozwoju polskiego Wybrzea oraz problemów współpracy transgranicznej. Morskie agencje transportowe Do morskich agencji transportowych zaliczane s agencje celne i morskie, przedsibiorstwa maklerskie, firmy doradztwa prawnego, sztauerskie, kontrolne oraz firmy spedycji morskiej. Firmy działajce w tym sektorze gospodarki morskiej nale w przewaajcej mierze do grupy małych i rednich przedsibiorstw. W 2001 r. w Polsce działalno morskich agencji transportowych prowadziło 320 podmiotów, w których zatrudnionych jest niemal 5 tys. osób. Wród agencji morskich 75 obsługuje statki w portach polskich a ok. 25 firm prowadzi działalno w zakresie maklerstwa morskiego. Ilo firm spedycyjnych zwizanych ze spedycj morsk wynosi obecnie ok. 90, czyli ok. 20% wszystkich zarejestrowanych w Polsce przedsibiorstw spedycyjnych. Najwiksz grup wród spedytorów morskich tworz firmy rednie, zatrudniajce od 10 do 49 osób. Grupa firm duych, zatrudniajcych pracowników, to głównie przedsibiorstwa C. Hartwig. Rozwój firm spedycyjnych trudnicych si spedycj portowo-morsk uzaleniony jest w duej mierze od struktury geograficznej polskiego handlu zagranicznego, która kształtuje bezporednio wielko obrotów towarowych polskich portów morskich. W wyniku zmian strukturalnych w polskim handlu zagranicznym znaczna cz ładunków transportowana jest obecnie drog ldow, co powoduje zmniejszenie obrotów spedycji morskiej. Brak stara polskich załadowców ( eksporterów i importerów) i spedytorów o zachowanie własnej gestii transportowej powoduje, i na polski rynek weszły zagraniczne firmy spedycyjne i logistyczne, które przejły wikszo rynku spedycji morskiej. 20

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005)

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005) LITWA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie drugie Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (maj 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez Biuro Promocji Inwestycji i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska

Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska Zespół autorski: Główny autor: mgr Anna Pasławska Współautorzy: mgr in. Jarosław Mroczek

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r. ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r. SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE....4 1. Przesłanki ogólne...4 2. Podstawy prawne....4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) FEDERACJA ROSYJSKA Przewodnik dla przedsibiorców wydanie drugie rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 Załcznik do Uchwały Nr Rady Miasta Piły z dnia Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 2012 SPIS TRECI WSTP... 3 I. CZ WPROWADZAJCA... 4 1. STRUKTURA STRATEGII... 5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 SPIS TRECI: OBJANIENIE

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) UKRAINA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie czwarte rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone UKRAINA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie czwarte rozszerzone Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego Publikacja wydana pod patronatem Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013 SEJMIK WOJEWÓDZTWA LSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013 Katowice, grudzie 2004r. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie lskim na lata 2004-2013 została przygotowana

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA na lata 2004-2007 z uwzgldnieniem perspektywy na lata 2008 2011 Konin, 2004 r. SPIS TRECI 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.5. 3.

Bardziej szczegółowo