Załącznik Nr 1 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do SIWZ PAKIET I Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. (Dz. U. Nr 3 z 2008 r., poz 10). SUMA GWARANCYJNA Suma gwarancyjna Wszystkie zdarzenia Limit na jedno zdarzenie Wysokość euro euro DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WRAZ Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA ORAZ UUBEZPIECZENIE NADWYśKOWE DO UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO OC Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności, w szczególności związanej z udzielaniem świadczeń medycznych, oraz posiadanym i uŝytkowanym mieniem ruchomym i nieruchomym (w tym urządzenia i aparatura medyczna oraz instalacje gazowe, elektryczne i wodociągowe, a takŝe związane z posiadaniem i uŝywaniem gazów medycznych) w związku, z którą zaistnieją zdarzenia, w następstwie których ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo szkody rzeczowej. Ochroną ubezpieczeniową objęte mają być szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w tym przez osoby nie będące pracownikami ubezpieczającego, a za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy pomiędzy ubezpieczonym a taką osobą lub podmiotem kierującym taką osobę do ubezpieczonego (np. wolontariusze, studenci, staŝyści, słuchacze szkół medycznych itp.) Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych w wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednakŝe przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie usługi w zakresie świadczeń medycznych nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń winien zawierać nadto następująco zdefiniowane rozszerzenia Wnioskowane rozszerzenia zakresu odpowiedzialności : 1. związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakaŝeń ( w tym: wirusa HIV i wirusów hepatotropowych powodujących WZW, salmonelli, czerwonki i innych zakaŝeń pokarmowych, gruźlicy, zakaŝeń wewnątrzszpitalnych w tym gronkowcem złocistym) i innych wymienionych w załącznikach do ustawy z 06 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakaŝeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384) 2. wyrządzone osobom, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy staną się pacjentami ZOZ, 3. wyrządzone osobom bliskim osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy staną się pacjentami ZOZ, 4. związane z prowadzeniem apteki szpitalnej (leki robione) - podlimit zł 4. OC pracodawcy za wypadki przy pracy podlimit zł 5. w mieniu przechowywanym (pacjentów) podlimit zł Nr sprawy 06/ESS/2011 Strona 1/1

2 SUMA GWARANCYJNA UBEZPIECZENIA OC ZOZ Suma gwarancyjna Wszystkie zdarzenia Limit na jedno zdarzenie Wysokość w zł zł zł DODATKOWE ZAPISY OBLIGATORYJNE Obligatoryjnie proszę o kalkulację i dołączenie klauzuli rozszerzającej odpowiedzialność w ubezpieczeniu dobrowolnym o ubezpieczenie nadwyŝkowe ponad ubezpieczenie obowiązkowe. Dodatkowa klauzula obligatoryjna Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych w wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednakŝe przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. OBLIGATORYJNE I UDZIAŁY WŁASNE W UBEZPIECZENIACH DOBROWOLNYCH Lp. Wyszczególnienie Wielkość graniczna Wielkość oferowana / wypełnia wykonawca Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej franszyza integralna - udział własny Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych max 1000,00 zł max 5 % franszyza integralna max 200,00 zł Ubezpieczenie od kradzieŝy z włamaniem i rabunku franszyza integralna max 200,00 zł Ubezpieczenie kradzieŝy zwykłej franszyza integralna max 100,00 zł Sprzęt elektroniczny od awarii w systemie all risks: - franszyza max 2000,00 zł - udział własny max 5 % Informacje mające wpływ na ocenę ryzyka 1. Zamawiający Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu REGON NIP: PKD: 8610 Z kontakt Miejsce ubezpieczenia: Elbląg ul. Komeńskiego 35 Adres strony internetowej Zakres działalności ZOZU: Udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia, realizacja zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Elbląg Liczba Pracownicy ogółem 439 Lekarze ogółem 86 Lekarze kontraktowi 74 Lekarze bez specjalizacji 13 Pielęgniarki i połoŝne ogółem 171 Pozostali pracownicy 182 Nr sprawy 06/ESS/2011 Strona 2/2

3 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte w tym: liczba świadczeń finansowanych z NFZ Finansowanych prywatnie (bez NFZ) Lecznictwo zamknięte 7309 w tym: Oddział Liczba lekarzy z I stopniem specjalizacji Liczba lekarzy z II stopniem specjalizacji Oddział Chorób Wewnętrznych Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Oddział Chirurgiczny Oddział Chirurgii Ręki Oddział Okulistyczny Oddział Otolaryngologiczny Liczba łóŝek Oddział Psychiatryczny Oddział Detoksykacji Izba Przyjęć Oddział Rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej Przychodnia Specjalistyczna Zakład Diagnostyki Obrazowej RAZEM 279 ANKIETA OCENY RYZYKA ZAKAśEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W ZOZ działa Zespół d/s. ZakaŜeń Szpitalnych 2 W ZOZ rejestrowane są zakaŝenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakaŝeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) 4 ZOZ zgłasza do Sanepid zakaŝenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 ZOZ posiada centralną sterylizatornię 6 W ZOZ uŝywane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy uŝywane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne Nr sprawy 06/ESS/2011 Strona 3/3

4 9 UŜywane są puszki Schimmelbuscha jako opakowana do sterylizacji 10 Inne opakowania uŝywane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe Inne papier dwuwarstwow. 11 Do mycia rąk uŝywane jest mydło w: Dozownikach Kostkach 12 Do dezynfekcji rąk uŝywany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W ZOZ opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zuŝytym sprzętem jednorazowym ze skaŝonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 MoŜliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 ZOZ posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel naraŝony na zakaŝenie wzw jest zaszczepiony przeciwko Ŝółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług Tak Nie Lecznictwo zamknięte oddziały: Oddział zachowawczy rehabilitacja kardiologiczna Oddział zachowawczy - rehabilitacja Oddział zachowawczy - pulmonologia Oddział zachowawczy - pulmonologia Oddział zachowawczy - gruźlicy Oddział zachowawczy chemioterapii nowotworów płuc Podstawowa Opieka Zdrowotna Diagnostyka specjalistyczna Dział farmacji szpitalnej Prowadzenie pralni Nr sprawy 06/ESS/2011 Strona 4/4

5 przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów wynajmuje pomieszczenia innym podmiotom gospodarczym przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne ZOZ Tak Nie posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada tomograf komputerowy (TK) Posiadane certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 zakres: świadczenie usług medycznych w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacyjnej, medycyny pracy oraz diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej ANKIETA OCENY OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu wyposaŝony jest w następujące systemy sygnalizacji przeciwpoŝarowej: Rodzaj zabezpieczeń p. poŝ. TAK NIE system oddymiania system wykrywani poŝaru, system dźwiękowego ostrzegania Klapy dymowe. DODATKOWE monitorowania pomieszczeń za pomocą czujek 684sztuki TAK NIE monitoring szpitala za pomocą kamer zewnętrznych 4 sztuki, Gaśnice: rodzaj i ilość ABC-4 kg; 17 sztuk Hydranty wewnętrzne 39 sztuk Hydranty zewnętrzne 10 sztuk OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI 1. Budynki stoją na posesji ogrodzonej. - tak 2. Posesja jest oświetlona. -tak 3. Ściany działowe wykonane są z materiałów niepalnych - tak 4. Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową. - tak 5. Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń. - tak OCENA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ Odległość od najbliŝszej jednostki straŝy poŝarnej: ok. 2 km Szpital ma umowę z koncesjonowaną agencją ochrony na ochronę fizyczną - umowa z EKOTRADE sp. z o.o. ul. Melomanów 4; Warszawa Nr sprawy 06/ESS/2011 Strona 5/5

6 SZKODOWOŚĆ I REZERWY: SZKODY S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny K2 Ub. mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych K2 Ub. mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych elektroniczny elektroniczny elektroniczny OC lekarzy, farmac., pers.słuŝ.zdrowia OC lekarzy, farmac., pers.słuŝ.zdrowia na osobie - obraŝenia ciała Inne ,43 częściowa Inne (np. wiatr) , , częściowa Inne (np. wiatr) częściowa Inne (np. wiatr) ,72 częściowa Inne (np. wiatr) ,44 częściowa Inne (np. wiatr) ,16 częściowa Inne (np. wiatr) ,45 częściowa Inne (np. wiatr) ,00 częściowa Inne (np. wiatr) 1 częściowa Inne (np. wiatr) 1 481,54 450,92 313, ,17 częściowa Inne (np. wiatr) ,38 częściowa Inne (np. wiatr) , częściowa Inne (np. wiatr) 1 920,20 Budynki i budowle Następstwa szkód wodnokanalizacyjnych 1 585,12 Budynki i budowle Deszcz nawalny ,48 częściowa Inne (np. wiatr) ,67 częściowa Inne (np. wiatr) 1 938,92 221,56 Działanie 500,00 człowieka - błędy 9459,76 częściowa ludzkie ,00 na osobie - obraŝenia ciała Inne ,00 na osobie - obraŝenia ciała Leczenie zachowawcze ,00 REZERWY Okres pocz. okr. odpow. Polisa Grupa L. szk. nieureg. S. rez. na odszk. Data szkody Data zgłoszenia GDB elektroniczny GDB elektroniczny GDB K2 Ub. mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych C OC lekarzy, farmac., pers.słuŝ.zdrowia K078517A OC lekarzy, farmac., pers.słuŝ.zdrowia Nr sprawy 06/ESS/2011 Strona 6/6

7 UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Zakres pełny wartość księgowa brutto 1. Zakres ubezpieczenia ma obejmować szkody będące następstwem wymienionych ryzyk a. Ogień, w tym równieŝ osmalenie i przypalenie, działanie dymu i sadzy, b. Bezpośrednie uderzenie pioruna, c. Eksplozja, d. Upadek statku powietrznego, jego części lub przewoŝonego ładunku, e. Uderzenie pojazdu w ubezpieczane mienie, f. Huk ponaddźwiękowy, g. Powódź rozumiana jako zalanie ubezpieczanego mienia wskutek podniesienia się poziomu wód w zbiornikach stojących i płynących, podniesienia się poziomu wód gruntowych, sztormu i podniesienia się poziomu wód morskich, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, takŝe wskutek obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu, spływu wody po zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk h. Deszcz nawalny, i. Huragan, j. Grad, k. CięŜar zalegającego śniegu i lodu oraz skutki ich osuwania, l. Zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, m. Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi, n. Zalanie rozumiane jako wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii instalacji lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, kranów, spustów itp., cofnięcia się ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur. o. Zanieczyszczenie lub skaŝenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia, p. Następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi powyŝej zdarzeniami. Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia koszty związane z zabezpieczeniem ubezpieczanego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego zagroŝenia działaniem powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją jeŝeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat oraz koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie. 2. Wartość: księgowa brutto 3. System: na sumy stałe Przedmiot ubezpieczenia: Budynki i budowle (wartość księgowa brutto) Zał. 1 i 2 R- REDUKCYJNA Zakres ubezpieczenia: Pełny Suma ub - budynki zł Suma ub - budowle zł Przedmiot ubezpieczenia: Nakłady adaptacyjne w obce środki trwałe Zał. 3 Zakres ubezpieczenia: Pełny (wartość księgowa brutto) zł Nr sprawy 06/ESS/2011 Strona 7/7

8 Przedmiot ubezpieczenia: Środki trwałe Zał. 4 Zakres ubezpieczenia: Pełny (wartość księgowa brutto) zł Przedmiot ubezpieczenia Mienie niskiej wartości wg wartości księgowej brutto Przedmiot ubezpieczenia zł Zapasy magazynowe w tym apteka i inne zapasy zł KRADZIEś Z WŁAMANIEM I RABUNEK WRAZ Z RYZYKIEM WANDALIZMU Przedmiot ubezpieczenia: WyposaŜenie będące w ewidencji środków trwałych oraz mienie niskiej wartości nie będące w ewidencji środków trwałych Zakres ubezpieczenia: KradzieŜ z włamaniem i rabunek wraz z ryzykiem wandalizmu ,00 zł System ubezpieczenia I ryzyko Przedmiot ubezpieczenia Zapasy magazynowe System ubezpieczenia ,00 zł Sposób ubezpieczenia I ryzyko II.5. UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Sposób ubezpieczenia Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia 5 000,00 zł I ryzyko... Pieczęć i podpis Wykonawcy Nr sprawy 06/ESS/2011 Strona 8/8

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 7 do SIWZ 11/2014/N/Ełk INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku Adres siedziby: 19-300 Ełk, ul. Kościuszki 30 NIP: 848-15-70-837

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 39 F 005-01 Wrocław, dnia 04.12.2008.r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 301/05/11/2012/NO/Rzeszów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce- Zdroju Adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr 28/2015/N/Jaroszowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Adres siedziby (dyrekcji): ul. Kolejowa nr 1 A,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 306/29/11/2013/N/Zakopane INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 10 Załącznik nr 9 do SIWZ 385/06/12/2012/N/WODZISŁAW ŚLĄSKI INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 96 Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Lwowska 60, 35 301 Rzeszów NIP: 813 15 02-114 REGON: 690697529

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ ZP- 62/ 2013 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie Adres siedziby (dyrekcji): 48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34 NIP: 753-19-67-997

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ 405/13/12/2012/N/Kościan INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Szpitalna 7, 64-000

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ nr 05/07/01/2013/N/Krosno INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Ubezpieczający/Ubezpieczony Nazwa: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Adres siedziby (dyrekcji): ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 61/04/03/02013/N/Kup INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup Adres

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH Strona 1 z 8 Załącznik nr 7 do SIWZ 120/2014/N/Rabka Zdrój INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. Adres siedziby: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Słoneczna 3 Adresy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 25/23/01/2013/N/Więcbork INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: NOVUM - MED. Sp. z o.o. Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 11 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 14/2014/N/Sosnowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. Adres siedziby: 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1 NIP: 644

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 90/2014/N/Korfantów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Adres siedziby: 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 73/2014/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie Adres siedziby (dyrekcji): al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO)

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) Strona 1 z 8 Załącznik nr 10 do SIWZ 26/2015/N/Górno INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie Adres:

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ nr 208/17/07/2012/N/Biała Podlaska INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Adres siedziby : ul. Terebelska 57-65 21-500

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 26 Załącznik nr 9 do SIWZ 106/2014/N/Sokołowsko INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko Adresy innych

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 12 Załącznik nr 13 do SIWZ 349/06/12/2013/Gdańsk INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Smoluchowskiego 18,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 13 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 129/2014/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ 223/28/08/2012/N/Zawiercie INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Zawierciu Adres siedziby (dyrekcji): 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 I. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 11 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce- Zdroju

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 Miejsce prowadzenia działalności:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla

ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla Załącznik Nr 1 do siwz ZAKRES UBEZPIECZENIA dla składających ofertę na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ I

Bardziej szczegółowo