Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr VI/ //2007 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 30 marca 2007 r. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie Kościerzyna, marzec 2007 r.

2 SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne. 3 II. Organizacja Starostwa 9 III. Zadania wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych IV. Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych. 11 V. Sposób załatwiania spraw.. 36 VI. Zasady przyjmowania interesantów VII. Postępowanie z aktami VIII. Zasady i tryb opracowywania i wydawania aktów prawnych 40 IX. Tryb przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków 43 X. Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej XI. Zasady podpisywania pism i decyzji. 49 XII. Regulamin obsługi prawnej Starostwa

3 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie zwany dalej Regulaminem określa strukturę wewnętrzną, zadania oraz tryb pracy Starostwa. 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: a) Powiecie - naleŝy przez to rozumieć Powiat Kościerski, b) Radzie - naleŝy przez to rozumieć Radę Powiatu Kościerskiego, c) Zarządzie - naleŝy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Kościerskiego, d) Staroście - naleŝy przez to rozumieć Starostę Kościerskiego, e) Wicestaroście - naleŝy przez to rozumieć Wicestarostę Kościerskiego, f) Etatowym Członku Zarządu naleŝy przez to rozumieć etatowego członka Zarządu Powiatu Kościerskiego, g) Sekretarzu - naleŝy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu, h) Skarbniku - naleŝy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu, i) Starostwie - naleŝy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, j) Komórce organizacyjnej - naleŝy przez to rozumieć wydział lub biuro, 3. Siedzibą Starostwa jest Kościerzyna. 3

4 4. Starostwo realizuje zadania: a) wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) b) zlecone przez organy administracji rządowej, c) wynikające z innych ustaw szczególnych, w sposób określony uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. 5. Przy realizacji zadań Starostwo współdziała w szczególności z: a) organami administracji rządowej, b) jednostkami samorządu terytorialnego, c) jednostkami organizacyjnymi, d) funduszami celowymi, e) instytucjami i organami kontrolnymi, f) organizacjami pozarządowymi. 6. Funkcjonowanie Starostwa opiera się na zasadach: a) jednoosobowego kierownictwa, b) słuŝbowego podporządkowania, c) podziału czynności, d) planowania pracy, e) indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie zadań przy zastosowaniu kryterium celowości, legalności, rzetelności, racjonalności, gospodarności oraz lojalności wobec przełoŝonych, f) delegowania uprawnień w drodze imiennych upowaŝnień. 4

5 7. 1. Starosta jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem słuŝbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu. 2. W zakresie działalności merytorycznej komórki organizacyjne podlegają Staroście oraz, na podstawie pisemnego upowaŝnienia, Wicestaroście, Etatowemu Członkowi Zarządu, Sekretarzowi i Skarbnikowi. 8. W czasie nieobecności Starosty w bieŝącym kierowaniu Starostwem zastępują go w kolejności: a) Wicestarosta, b) Etatowy Członek Zarządu, c) Sekretarz Wicestarosta sprawuje funkcję Starosty w czasie nieobecności Starosty lub niemoŝliwości pełnienia przezeń obowiązków. 2. Na podstawie upowaŝnienia, o którym mowa w 7, Wicestarosta: a) nadzoruje działalność podległych komórek organizacyjnych, b) zapewnia kompleksową realizację ich zadań, c) kieruje podległymi wydziałami, w których nie zatrudniono naczelnika, d) sprawuje zwierzchnictwo słuŝbowe nad realizacją zadań merytorycznych powierzonych kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, e) wykonuje inne zadania powierzone przez Starostę. 3. Wicestarosta współdziała z Radą i jej komisjami w zakresie swojego działania. 5

6 Na podstawie upowaŝnienia, o którym mowa w 7, Etatowy Członek Zarządu: a) nadzoruje działalność podległych komórek organizacyjnych, b) zapewnia kompleksową realizację ich zadań, c) kieruje podległymi wydziałami, w których nie zatrudniono naczelnika, d) sprawuje zwierzchnictwo słuŝbowe nad realizacją zadań merytorycznych powierzonych kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, e) wykonuje inne zadania powierzone przez Starostę. 2. Etatowy Członek Zarządu współdziała z Radą i jej komisjami w zakresie swojego działania Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa oraz organizuje jego pracę. 2. Do zadań Sekretarza naleŝy w szczególności: a) nadzór nad organizacją pracy w Starostwie oraz obsługą interesantów, b) zapewnienie merytorycznej i techniczno-organizacyjnej obsługi posiedzeń Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, c) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy wydziałami z wyjątkiem tych, którymi kieruje Sekretarz, d) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Starostwie, 3. Na podstawie upowaŝnienia, o którym mowa w 7, Sekretarz: a) nadzoruje działalność podległych komórek organizacyjnych, b) zapewnia kompleksową realizację ich zadań, c) kieruje podległymi wydziałami, w których nie zatrudniono naczelnika, d) wykonuje inne zadania powierzone przez Starostę. 4. Sekretarz współdziała z Radą i jej komisjami w zakresie swojego działania. 6

7 Skarbnik odpowiada za zadania ekonomiczno-finansowe Powiatu oraz obsługę finansowo-księgową BudŜetu Powiatu i Starostwa. 2. Do zadań Skarbnika naleŝy w szczególności: a) pełnienie obowiązków głównego księgowego BudŜetu Powiatu, b) opracowywanie załoŝeń i planów do projektu budŝetu oraz przygotowywanie projektu BudŜetu Powiatu, c) kontrasygnowanie dokumentów dotyczących czynności prawnych Powiatu mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, d) dokonywanie bieŝących i okresowych analiz oraz sprawozdań dotyczących realizacji BudŜetu Powiatu, e) kierowanie rachunkowością Powiatu i Starostwa, f) nadzór nad prawidłową gospodarką finansowo-księgową podległych jednostek organizacyjnych, 3. Na podstawie upowaŝnienia, o którym mowa w 7, Skarbnik: a) nadzoruje działalność podległych komórek organizacyjnych, b) zapewnia kompleksową realizację ich zadań, c) kieruje podległymi wydziałami, w których nie zatrudniono naczelnika, d) wykonuje inne zadania powierzone przez Starostę. 4. Skarbnik współdziała z Radą i jej komisjami w zakresie swojego działania Wydziałami kierują Naczelnicy. 2. Naczelnik odpowiada za merytoryczne i sprawne działanie podległego wydziału, w tym za wyniki prowadzonych przez wydział postępowań. 3. Do zadań Naczelnika naleŝy w szczególności: a) organizowanie pracy wydziału w sposób gwarantujący przestrzeganie zasad praworządności, rzetelności i terminowości, b) podział zadań wydziału pomiędzy jego pracowników, 7

8 c) współpraca z przełoŝonymi oraz organami Powiatu, d) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników ustalonego porządku i dyscypliny pracy, e) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników, f) planowanie szkoleń podległych pracowników i prenumeraty czasopism w zakresie działania wydziału, g) wyznaczanie pracownika odpowiadającego za pracę wydziału w czasie jego nieobecności, h) wykonywane innych zadań powierzonych przez przełoŝonych Zadania komórek organizacyjnych realizowane są przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy. 2. W komórkach organizacyjnych przewiduje się pracownicze stanowiska urzędnicze: młodszego referenta (młodszego księgowego), referenta (kasjera, księgowego), referenta prawnego, specjalisty (informatyka), starszego specjalisty (starszego informatyka) oraz głównego specjalisty. 3. Ponadto przewiduje się stanowiska: Geodety Powiatowego, Geologa Powiatowego, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Powiatowego Konserwatora Zabytków, Głównego Księgowego, Zastępcy Głównego Księgowego oraz Audytora Wewnętrznego. 4. Obowiązki przewidziane dla Geodety Powiatowego, Geologa Powiatowego, Głównego Księgowego oraz Zastępcy Głównego Księgowego Starosta moŝe powierzyć pracownikowi zatrudnionemu na innym stanowisku. 5. W uzasadnionych przypadkach Starosta moŝe równieŝ powoływać pełnomocnika oraz zespół pracowników do prowadzenia określonych spraw. 8

9 II. ORGANIZACJA STAROSTWA Podstawową komórką organizacyjną Starostwa jest wydział lub biuro. 2. Stanowiska pracy w wydziałach moŝna łączyć w biura. 3. Kierowanie pracą biura Starosta moŝe powierzyć Kierownikowi biura. 4. Szczegółową strukturę wewnętrzną komórek organizacyjnych oraz podział ich zadań ustala Starosta w drodze zarządzenia. 16. W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1) Wydział Organizacyjny - O 2) Wydział Gospodarczy - G 3) Wydział Finansowo - BudŜetowy - FB 4) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - GGN 5) Wydział Architektury i Budownictwa - AB 6) Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - OZK 7) Wydział Ochrony Środowiska - OŚ 8) Wydział Komunikacji - K 9) Wydział Rozwoju i Promocji - RP 10) Biuro Rady i Zarządu Powiatu - RZP 11) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego - KAW 12) Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów - PRK 13) Biuro Powiatowego Konserwatora Zabytków - PKZ 17. Symbole oznaczające komórki organizacyjne słuŝą jednocześnie do oznaczenia akt poszczególnych wydziałów. 9

10 III. ZADANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 18. Wszystkie komórki organizacyjne zobowiązane są do realizacji zadań w zakresie: 1) zapewnienia terminowej realizacji zadań, 2) naliczania naleŝnych opłat, 3) współdziałania z organami Powiatu, 4) współpracy z komisjami stałymi Rady, 5) przygotowywania projektów aktów prawnych oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady i Zarządu, 6) wykonywania aktów prawnych, 7) przygotowywania okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań, 8) zapewnienia ochrony tajemnicy państwowej i słuŝbowej, 9) przygotowywania opisów stanowisk pracy oraz zakresów czynności podległych pracowników, 10) opracowywania projektu wydatków rzeczowych komórek organizacyjnych, 11) przekazywania materiałów stanowiących informację publiczną do Biuletynu Informacji Publicznej, 12) opracowywania materiałów do promocji Powiatu na stronie internetowej, 13) prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania, 14) rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, 15) wykonywania zadań wynikających z: a) ustawy o ochronie danych osobowych, b) ustawy o ochronie informacji niejawnych, c) ustawy o dostępie do informacji publicznej, d) przepisów wewnętrznych, 16) budowania właściwego wizerunku Powiatu, 17) wykonywania innych zadań związanych z rozwojem i promocją Powiatu. 10

11 IV. ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Wydział Organizacyjny Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego naleŝy: 1) w zakresie spraw kadrowych pracowników Starostwa: a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych, b) prowadzenie spraw związanych z procedurą naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, c) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościerzynie w zakresie zatrudniania bezrobotnych, organizowania staŝy oraz przygotowania zawodowego, d) organizowanie prac związanych z przeprowadzaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych i przeglądów kadrowych, e) bieŝąca kontrola przestrzegania regulaminu pracy Starostwa, f) kontrola wykorzystywania urlopów wypoczynkowych i innych wynikających z przepisów prawa, g) prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy, h) prowadzenie spraw w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Starostwa, i) przygotowywanie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, j) koordynowanie i organizowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników, k) prowadzenie ewidencji i wydawanie delegacji słuŝbowych, l) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kościerzynie i pomoc pracownikom w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej przejścia na emeryturę lub rentę, m) przygotowywanie projektu wydatków osobowych, 11

12 2) w zakresie obsługi kancelaryjnej Starostwa: a) przyjmowanie, rejestrowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek, b) przekazywanie korespondencji adresatom według dekretacji, c) wysyłanie korespondencji oraz przesyłek, d) przyjmowanie i nadawanie telegramów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej, e) prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty, f) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych wydziałów, g) udostępnianie druków i formularzy niezbędnych przy załatwianiu spraw, h) prowadzenie spraw związanych z zamawianiem, ewidencjonowaniem i przekazywaniem właściwym pracownikom, urzędowych pieczęci i stempli, i) prowadzenie archiwum zakładowego oraz współpraca z Wojewódzkim Archiwum Państwowym, 3) w zakresie obsługi informatycznej Starostwa: a) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa, b) opracowywanie i nadzór nad realizacją strategii komputeryzacji, c) organizowanie procesu szkolenia pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i pracy z systemami, d) współdziałanie i nadzór nad pracami teleinformatycznymi, 4) prowadzenie i aktualizacja wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu, 5) prowadzenie zbioru statutów i regulaminów organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, 6) kontrola przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej w Starostwie, 7) prowadzenie obsługi prawnej Starostwa, organów i jednostek organizacyjnych Powiatu, 8) prowadzenie zbiorów Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz ich udostępnianie, 9) przyjmowanie, kompletowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych członków zarządu, skarbnika, sekretarza, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, 10) przekazywanie właściwym organom oświadczeń majątkowych przyjmowanych przez wydział, 11) udostępnianie oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, 12

13 12) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych Starostwa oraz na zlecenie Zarządu, innych jednostek organizacyjnych Powiatu, 13) prowadzenie rejestrów: zarządzeń Starosty, zarządzeń Sekretarza, skarg i wniosków, wydanych upowaŝnień i pełnomocnictw, zamówień publicznych i wydatków Starostwa, porozumień i umów, kontroli zewnętrznej i wewnętrznej Starostwa, 14) organizowanie działalności socjalnej dla pracowników Starostwa, ich rodzin, emerytów i rencistów, 15) prenumerowanie czasopism oraz zaopatrywanie Starostwa w wydawnictwa specjalistyczne, 16) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełoŝonego Wydział Gospodarczy Do podstawowych zadań Wydziału Gospodarczego naleŝy: 1) administrowanie budynkami biurowymi i innymi obiektami pozostającymi we władaniu Starostwa, w tym prowadzenie gospodarki lokalami biurowymi, 2) prowadzenie planów zagospodarowania obiektów Starostwa, 3) zapewnienie właściwej ochrony budynków i mienia Starostwa, 4) prowadzenie spraw techniczno-eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną i centralne ogrzewanie obiektów Starostwa, 5) prowadzenie remontów oraz bieŝącej konserwacji budynków i lokali biurowych Starostwa, 6) prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi Starostwa, 7) zapewnienie zaopatrzenia materiałowego i technicznego na cele administracyjne, w tym materiałów i pomocy biurowych, programów komputerowych, druków, formularzy, zakup inwentarza ruchomego, 8) naprawa i konserwacja sprzętu oraz urządzeń biurowych stanowiących wyposaŝenie Starostwa, 9) wdraŝanie postępu technicznego w zakresie pracy biurowej, 13

14 10) prowadzenie ewidencji wydanych materiałów biurowych, 11) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, min. w zakresie małej poligrafii, łączności telefonicznej, telefaksowej i sieci komputerowej, 12) techniczna obsługa posiedzeń Rady, Zarządu i komisji, spotkań i innych uroczystości w Starostwie, 13) kontrola przestrzegania przepisów BHP i P/POś w obiektach Starostwa, 14) utrzymanie porządku i czystości w obrębie budynków Starostwa, 15) zapewnienie aktualnej informacji wizualnej dla interesantów, 16) prowadzenie gospodarki środkami transportu Starostwa, 17) przygotowywanie zbiorczego projektu wydatków na działalność Starostwa, 18) prowadzenie spraw dotyczących inwentaryzacji Starostwa, 19) w zakresie informatyki: a) obsługa techniczna strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa, b) realizacja umów związanych z komputeryzacją Starostwa, c) ochrona zbiorów danych osobowych i zabezpieczenie systemów informatycznych i teleinformatycznych, d) koordynacja i nadzór nad obsługą techniczną serwisów internetowych oraz poczty elektronicznej, e) bieŝąca obsługa sprzętu komputerowego i systemów informatycznych, f) administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną: serwerami, usługami sieciowymi, oprogramowaniem oraz systemami baz danych, g) szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i pracy z systemami, h) współdziałanie i nadzór nad pracami teleinformatycznymi, i) zapewnienie sprawności funkcjonowania sieci komputerowej, 20) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełoŝonego. 14

15 Wydział Finansowo-BudŜetowy Do podstawowych zadań Wydziału Finansowo-BudŜetowego naleŝy: 1) opracowywanie projektu BudŜetu Powiatu oraz dokonywanie analiz jego wykonania, 2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu, 3) windykacja naleŝności budŝetowych Starostwa i Skarbu Państwa, 4) weryfikacja projektów planów zakładowych i dochodów własnych, 5) rozliczanie planów finansowych podporządkowanych jednostek oraz organizowanie i nadzorowanie prawidłowości prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, 6) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budŝetu, 7) prowadzenie rachunkowości BudŜetu Powiatu, gospodarki finansowej Powiatu oraz Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, 8) prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków, 9) planowanie i realizacja wydatków bieŝących i inwestycyjnych oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi wydziałami, 10) nadzór nad wykorzystywaniem i rozliczaniem dotacji celowych, w tym pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków unijnych, 11) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 12) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa, 13) obsługa finansowa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 14) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, 15) przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w Starostwie oraz inicjowanie jej przeprowadzania, 15

16 16) prowadzenie zbioru umów i porozumień mających wpływ na wykonanie BudŜetu Powiatu, 17) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełoŝonego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami naleŝy: 1) w zakresie działalności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: a) prowadzenie rejestrów: zgłoszeń robót geodezyjnych, operatów geodezyjnych, opłat, granic administracyjnych, b) określanie warunków technicznych dla opracowań geodezyjnych, c) przeprowadzanie kontroli wpływających opracowań geodezyjnych, d) uzgadnianie numeracji działek, e) prowadzenie i aktualizacja komputerowej bazy mapy zasadniczej, f) prowadzenie katalogów osnów geodezyjnych i punktów granicznych, g) nadzór nad komputerowymi bazami danych, h) kontrola spójności baz, i) wydawanie danych do opracowań geodezyjnych, 2) w zakresie katastru nieruchomości: a) prowadzenie rejestrów: gruntów i budynków, lokali, cen i wartości, dowodów zmian, opłat, wniosków o wydanie dokumentów z operatów ewidencyjnych, b) wprowadzanie zmian podmiotowych i przedmiotowych do operatów ewidencji gruntów i budynków, c) sporządzanie dokumentacji do celów przewłaszczeniowych i informacyjnych, d) uzgadnianie treści zapisów w operatach ewidencji gruntów i budynków z zapisami w księgach wieczystych, 16

17 3) w zakresie działalności Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej: a) prowadzenie rejestrów: wniosków o dokonanie uzgodnień dokumentacji projektowej, opłat, b) weryfikacja dostarczonej dokumentacji projektowej, c) aktualizacja komputerowej graficznej bazy danych o uzgadniane projekty, d) organizacja posiedzeń zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej, e) sporządzanie protokołów z posiedzeń zespołu, f) wydawanie opinii dotyczących uzgodnionych projektów, 4) w zakresie gospodarki nieruchomościami: a) prowadzenie rejestrów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, b) sporządzanie rocznych wykazów nieruchomości stanowiących własność Powiatu, c) realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych, d) przygotowywanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolniczej, e) przygotowywanie decyzji w zakresie zmian klasyfikacji gruntów, f) regulacja stanów prawnych nieruchomości, g) gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu, h) realizacja zadań związanych z reforma rolną i osadnictwem, i) prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych, j) przygotowywanie decyzji o zwrocie nieruchomości, k) przygotowywanie dokumentacji prawnych nieruchomości, 5) prowadzenie merytorycznej obsługi Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 6) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z przepisów prawa lub poleceń bezpośredniego przełoŝonego. 17

18 Wydział Architektury i Budownictwa Do podstawowych zadań Wydziału Architektury i Budownictwa naleŝy prowadzenie spraw w zakresie: 1) zatwierdzania projektów budowlanych, 2) wydawania pozwoleń na budowę, 3) udzielania zgody na rozbiórkę, 4) nakładania obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego, 5) określania szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 6) przyjmowania zgłoszeń lub wnoszenia sprzeciwu w sprawie budowy lub wykonywania robót budowlanych oraz zmiany sposobu uŝytkowania, 7) nakładania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, 8) wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, 9) orzekania o utracie waŝności pozwolenia na budowę, 10) przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, 11) rejestracji i wydawania dzienników budowy, 12) wydawania tablic informacyjnych dotyczących robót budowlanych, 13) rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu, nieruchomości, oraz warunków korzystania z tego budynku lub nieruchomości w celu wykonywania robót budowlanych, 14) prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie obowiązków nałoŝonych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, 15) uczestniczenia, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych, 16) wydawania zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokalu mieszkalnego, 17) wykonywania innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z przepisów prawa lub poleceń bezpośredniego przełoŝonego. 18

19 Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Do podstawowych zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego naleŝy: 1) w zakresie spraw obywatelskich: a) współdziałanie w opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych, b) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób upowaŝnionych do ich odbioru, c) udzielanie i cofanie zezwoleń na zbiórki publiczne na terenie Powiatu lub jego części obejmującej więcej niŝ jedną gminę, d) nadzór nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu innych niŝ stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, e) nadzór nad jednostkami terenowymi stowarzyszeń, f) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przygotowywanie decyzji o ich wpisie lub wykreślaniu z ewidencji. g) wprowadzanie zakazu przeprowadzenia imprez masowych na terenie Powiatu lub jego części albo na obiektach lub na określonych terenach na czas określony lub do odwołania, h) przygotowywanie decyzji o przymusowym doprowadzeniu przez policję powołanego do czynnej słuŝby wojskowej, który bez uzasadnionej przyczyny nie stawił się we wskazanej jednostce wojskowej, i) organizacja i prowadzenie poboru, j) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów, 19

20 2) w zakresie ochrony zdrowia: a) opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami, b) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie Powiatu programach zdrowotnych, c) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie Powiatu, d) pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, e) podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych, f) wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy, 3) w zakresie spraw obronnych: a) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej (OC), b) ustalanie zadań w zakresie OC dla gmin, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, c) dokonywanie oceny stanu przygotowań OC, d) opracowywanie planu OC Powiatu oraz nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej gmin i innych jednostek, e) ustalanie potrzeb materiałowych, zakup oraz magazynowanie sprzętu i materiałów OC, f) prowadzenie spraw obronnych w zakresie natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych, g) prowadzenie ewidencji budowli ochronnych oraz nadzorowanie projektowania i budowy nowych, 4) w zakresie zarządzania kryzysowego: a) monitorowanie zagroŝeń, ostrzeganie i alarmowanie ludności oraz koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk Ŝywiołowych i katastrof, b) tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych do zapewnienia ochrony ludności i mienia, a takŝe przeciwdziałanie klęskom Ŝywiołowym lub innym zagroŝeniom, 20

21 c) zorganizowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i prowadzenie działalności w sytuacjach kryzysowych, d) obsługa administracyjna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 5) w zakresie ochrony informacji niejawnych: a) prowadzenie kancelarii dla materiałów niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową, b) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Starostwa przepisów dotyczących ochrony tajemnicy słuŝbowej, 6) koordynacja i nadzór nad realizacją zadań Starostwa wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, 7) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełoŝonego Wydział Ochrony Środowiska Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska naleŝy: 1) w zakresie ochrony środowiska prowadzenie spraw dotyczących: a) wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, b) wydawania pozwoleń zintegrowanych, c) stwierdzania wygaśnięcia, cofania lub ograniczania pozwoleń, d) wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, e) ograniczenia lub zakazu uŝywania jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, f) wydawania decyzji nakładających na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagroŝenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego, g) przyjmowania zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, h) wydawania decyzji określających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, 21

22 i) wydawania decyzji sprzeciwiających się rozpoczęciu eksploatacji instalacji objętych obowiązkiem zgłoszenia, j) tworzenia obszarów ograniczonego uŝytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, k) nakładania na prowadzącego instalację lub uŝytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji, jeŝeli nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych, l) udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, m) udostępniania informacji zebranych w ramach państwowego monitoringu środowiska, n) wydawania opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanych przedsięwzięć lub zwolnienia z tego obowiązku, o) uzgadniania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięć, p) prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, q) opiniowania programów ochrony powietrza, r) uzgadniania warunków rekultywacji obszarów, na których występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi lub niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, s) wydawania decyzji w sprawie nałoŝenia na prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska obowiązku sporządzenia i przedłoŝenia przeglądu ekologicznego, t) wydawania decyzji w sprawie przeniesienia na zainteresowanego nabyciem tytułu prawnego do instalacji praw i obowiązków wynikających z pozwoleń, u) kontrolowania przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu, v) postępowania egzekucyjnego, w) merytorycznej obsługi Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, x) sporządzania i aktualizowania powiatowego programu ochrony środowiska, y) sporządzania raportów z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska, 22

23 2) w zakresie gospodarki odpadami prowadzenie spraw dotyczących: a) wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, b) wydawania decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, c) przyjmowania informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, d) wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, e) wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, f) wydawania decyzji zatwierdzających instrukcje eksploatacji składowisk odpadów innych niŝ niebezpieczne i obojętne oraz składowisk odpadów obojętnych, g) wydawania zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, h) wydawania decyzji w sprawie sprzeciwu wobec rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów, i) wydawania decyzji w sprawie wstrzymania działalności powodującej wytwarzanie odpadów, j) prowadzenia rejestru posiadaczy odpadów oraz prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, k) nakładania na wytwórców odpadów z wypadków obowiązków dotyczących gospodarowania tymi odpadami, l) cofania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, m) wydawania i cofania decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcom prowadzącym punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, n) sporządzania i aktualizowania powiatowego planu gospodarki odpadami, o) sporządzania sprawozdań z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami, 23

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. Zarządzenie Nr 15/12 Starosty Wieruszowskiego ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 26.04.2011 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 80/2011 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 28.09.2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 88/11 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 20.06.2011 w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK 1 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miasta Kielce Id: A46A04A8-E233-46E2-A511-B5184DF111E4. Przyjety Strona 2 ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 10/55/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Samorządzie

Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT JRW dla gmin JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki INSTYTUT NLIZ REGIONLNYCH Opracował Kamil Stępień na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 166/14 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jodłownik nr 0152/7/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013 ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO

Bardziej szczegółowo