Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr VI/ //2007 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 30 marca 2007 r. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie Kościerzyna, marzec 2007 r.

2 SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne. 3 II. Organizacja Starostwa 9 III. Zadania wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych IV. Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych. 11 V. Sposób załatwiania spraw.. 36 VI. Zasady przyjmowania interesantów VII. Postępowanie z aktami VIII. Zasady i tryb opracowywania i wydawania aktów prawnych 40 IX. Tryb przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków 43 X. Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej XI. Zasady podpisywania pism i decyzji. 49 XII. Regulamin obsługi prawnej Starostwa

3 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie zwany dalej Regulaminem określa strukturę wewnętrzną, zadania oraz tryb pracy Starostwa. 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: a) Powiecie - naleŝy przez to rozumieć Powiat Kościerski, b) Radzie - naleŝy przez to rozumieć Radę Powiatu Kościerskiego, c) Zarządzie - naleŝy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Kościerskiego, d) Staroście - naleŝy przez to rozumieć Starostę Kościerskiego, e) Wicestaroście - naleŝy przez to rozumieć Wicestarostę Kościerskiego, f) Etatowym Członku Zarządu naleŝy przez to rozumieć etatowego członka Zarządu Powiatu Kościerskiego, g) Sekretarzu - naleŝy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu, h) Skarbniku - naleŝy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu, i) Starostwie - naleŝy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, j) Komórce organizacyjnej - naleŝy przez to rozumieć wydział lub biuro, 3. Siedzibą Starostwa jest Kościerzyna. 3

4 4. Starostwo realizuje zadania: a) wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) b) zlecone przez organy administracji rządowej, c) wynikające z innych ustaw szczególnych, w sposób określony uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. 5. Przy realizacji zadań Starostwo współdziała w szczególności z: a) organami administracji rządowej, b) jednostkami samorządu terytorialnego, c) jednostkami organizacyjnymi, d) funduszami celowymi, e) instytucjami i organami kontrolnymi, f) organizacjami pozarządowymi. 6. Funkcjonowanie Starostwa opiera się na zasadach: a) jednoosobowego kierownictwa, b) słuŝbowego podporządkowania, c) podziału czynności, d) planowania pracy, e) indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie zadań przy zastosowaniu kryterium celowości, legalności, rzetelności, racjonalności, gospodarności oraz lojalności wobec przełoŝonych, f) delegowania uprawnień w drodze imiennych upowaŝnień. 4

5 7. 1. Starosta jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem słuŝbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu. 2. W zakresie działalności merytorycznej komórki organizacyjne podlegają Staroście oraz, na podstawie pisemnego upowaŝnienia, Wicestaroście, Etatowemu Członkowi Zarządu, Sekretarzowi i Skarbnikowi. 8. W czasie nieobecności Starosty w bieŝącym kierowaniu Starostwem zastępują go w kolejności: a) Wicestarosta, b) Etatowy Członek Zarządu, c) Sekretarz Wicestarosta sprawuje funkcję Starosty w czasie nieobecności Starosty lub niemoŝliwości pełnienia przezeń obowiązków. 2. Na podstawie upowaŝnienia, o którym mowa w 7, Wicestarosta: a) nadzoruje działalność podległych komórek organizacyjnych, b) zapewnia kompleksową realizację ich zadań, c) kieruje podległymi wydziałami, w których nie zatrudniono naczelnika, d) sprawuje zwierzchnictwo słuŝbowe nad realizacją zadań merytorycznych powierzonych kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, e) wykonuje inne zadania powierzone przez Starostę. 3. Wicestarosta współdziała z Radą i jej komisjami w zakresie swojego działania. 5

6 Na podstawie upowaŝnienia, o którym mowa w 7, Etatowy Członek Zarządu: a) nadzoruje działalność podległych komórek organizacyjnych, b) zapewnia kompleksową realizację ich zadań, c) kieruje podległymi wydziałami, w których nie zatrudniono naczelnika, d) sprawuje zwierzchnictwo słuŝbowe nad realizacją zadań merytorycznych powierzonych kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, e) wykonuje inne zadania powierzone przez Starostę. 2. Etatowy Członek Zarządu współdziała z Radą i jej komisjami w zakresie swojego działania Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa oraz organizuje jego pracę. 2. Do zadań Sekretarza naleŝy w szczególności: a) nadzór nad organizacją pracy w Starostwie oraz obsługą interesantów, b) zapewnienie merytorycznej i techniczno-organizacyjnej obsługi posiedzeń Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, c) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy wydziałami z wyjątkiem tych, którymi kieruje Sekretarz, d) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Starostwie, 3. Na podstawie upowaŝnienia, o którym mowa w 7, Sekretarz: a) nadzoruje działalność podległych komórek organizacyjnych, b) zapewnia kompleksową realizację ich zadań, c) kieruje podległymi wydziałami, w których nie zatrudniono naczelnika, d) wykonuje inne zadania powierzone przez Starostę. 4. Sekretarz współdziała z Radą i jej komisjami w zakresie swojego działania. 6

7 Skarbnik odpowiada za zadania ekonomiczno-finansowe Powiatu oraz obsługę finansowo-księgową BudŜetu Powiatu i Starostwa. 2. Do zadań Skarbnika naleŝy w szczególności: a) pełnienie obowiązków głównego księgowego BudŜetu Powiatu, b) opracowywanie załoŝeń i planów do projektu budŝetu oraz przygotowywanie projektu BudŜetu Powiatu, c) kontrasygnowanie dokumentów dotyczących czynności prawnych Powiatu mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, d) dokonywanie bieŝących i okresowych analiz oraz sprawozdań dotyczących realizacji BudŜetu Powiatu, e) kierowanie rachunkowością Powiatu i Starostwa, f) nadzór nad prawidłową gospodarką finansowo-księgową podległych jednostek organizacyjnych, 3. Na podstawie upowaŝnienia, o którym mowa w 7, Skarbnik: a) nadzoruje działalność podległych komórek organizacyjnych, b) zapewnia kompleksową realizację ich zadań, c) kieruje podległymi wydziałami, w których nie zatrudniono naczelnika, d) wykonuje inne zadania powierzone przez Starostę. 4. Skarbnik współdziała z Radą i jej komisjami w zakresie swojego działania Wydziałami kierują Naczelnicy. 2. Naczelnik odpowiada za merytoryczne i sprawne działanie podległego wydziału, w tym za wyniki prowadzonych przez wydział postępowań. 3. Do zadań Naczelnika naleŝy w szczególności: a) organizowanie pracy wydziału w sposób gwarantujący przestrzeganie zasad praworządności, rzetelności i terminowości, b) podział zadań wydziału pomiędzy jego pracowników, 7

8 c) współpraca z przełoŝonymi oraz organami Powiatu, d) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników ustalonego porządku i dyscypliny pracy, e) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników, f) planowanie szkoleń podległych pracowników i prenumeraty czasopism w zakresie działania wydziału, g) wyznaczanie pracownika odpowiadającego za pracę wydziału w czasie jego nieobecności, h) wykonywane innych zadań powierzonych przez przełoŝonych Zadania komórek organizacyjnych realizowane są przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy. 2. W komórkach organizacyjnych przewiduje się pracownicze stanowiska urzędnicze: młodszego referenta (młodszego księgowego), referenta (kasjera, księgowego), referenta prawnego, specjalisty (informatyka), starszego specjalisty (starszego informatyka) oraz głównego specjalisty. 3. Ponadto przewiduje się stanowiska: Geodety Powiatowego, Geologa Powiatowego, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Powiatowego Konserwatora Zabytków, Głównego Księgowego, Zastępcy Głównego Księgowego oraz Audytora Wewnętrznego. 4. Obowiązki przewidziane dla Geodety Powiatowego, Geologa Powiatowego, Głównego Księgowego oraz Zastępcy Głównego Księgowego Starosta moŝe powierzyć pracownikowi zatrudnionemu na innym stanowisku. 5. W uzasadnionych przypadkach Starosta moŝe równieŝ powoływać pełnomocnika oraz zespół pracowników do prowadzenia określonych spraw. 8

9 II. ORGANIZACJA STAROSTWA Podstawową komórką organizacyjną Starostwa jest wydział lub biuro. 2. Stanowiska pracy w wydziałach moŝna łączyć w biura. 3. Kierowanie pracą biura Starosta moŝe powierzyć Kierownikowi biura. 4. Szczegółową strukturę wewnętrzną komórek organizacyjnych oraz podział ich zadań ustala Starosta w drodze zarządzenia. 16. W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1) Wydział Organizacyjny - O 2) Wydział Gospodarczy - G 3) Wydział Finansowo - BudŜetowy - FB 4) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - GGN 5) Wydział Architektury i Budownictwa - AB 6) Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - OZK 7) Wydział Ochrony Środowiska - OŚ 8) Wydział Komunikacji - K 9) Wydział Rozwoju i Promocji - RP 10) Biuro Rady i Zarządu Powiatu - RZP 11) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego - KAW 12) Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów - PRK 13) Biuro Powiatowego Konserwatora Zabytków - PKZ 17. Symbole oznaczające komórki organizacyjne słuŝą jednocześnie do oznaczenia akt poszczególnych wydziałów. 9

10 III. ZADANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 18. Wszystkie komórki organizacyjne zobowiązane są do realizacji zadań w zakresie: 1) zapewnienia terminowej realizacji zadań, 2) naliczania naleŝnych opłat, 3) współdziałania z organami Powiatu, 4) współpracy z komisjami stałymi Rady, 5) przygotowywania projektów aktów prawnych oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady i Zarządu, 6) wykonywania aktów prawnych, 7) przygotowywania okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań, 8) zapewnienia ochrony tajemnicy państwowej i słuŝbowej, 9) przygotowywania opisów stanowisk pracy oraz zakresów czynności podległych pracowników, 10) opracowywania projektu wydatków rzeczowych komórek organizacyjnych, 11) przekazywania materiałów stanowiących informację publiczną do Biuletynu Informacji Publicznej, 12) opracowywania materiałów do promocji Powiatu na stronie internetowej, 13) prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania, 14) rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, 15) wykonywania zadań wynikających z: a) ustawy o ochronie danych osobowych, b) ustawy o ochronie informacji niejawnych, c) ustawy o dostępie do informacji publicznej, d) przepisów wewnętrznych, 16) budowania właściwego wizerunku Powiatu, 17) wykonywania innych zadań związanych z rozwojem i promocją Powiatu. 10

11 IV. ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Wydział Organizacyjny Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego naleŝy: 1) w zakresie spraw kadrowych pracowników Starostwa: a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych, b) prowadzenie spraw związanych z procedurą naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, c) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościerzynie w zakresie zatrudniania bezrobotnych, organizowania staŝy oraz przygotowania zawodowego, d) organizowanie prac związanych z przeprowadzaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych i przeglądów kadrowych, e) bieŝąca kontrola przestrzegania regulaminu pracy Starostwa, f) kontrola wykorzystywania urlopów wypoczynkowych i innych wynikających z przepisów prawa, g) prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy, h) prowadzenie spraw w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Starostwa, i) przygotowywanie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, j) koordynowanie i organizowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników, k) prowadzenie ewidencji i wydawanie delegacji słuŝbowych, l) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kościerzynie i pomoc pracownikom w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej przejścia na emeryturę lub rentę, m) przygotowywanie projektu wydatków osobowych, 11

12 2) w zakresie obsługi kancelaryjnej Starostwa: a) przyjmowanie, rejestrowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek, b) przekazywanie korespondencji adresatom według dekretacji, c) wysyłanie korespondencji oraz przesyłek, d) przyjmowanie i nadawanie telegramów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej, e) prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty, f) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych wydziałów, g) udostępnianie druków i formularzy niezbędnych przy załatwianiu spraw, h) prowadzenie spraw związanych z zamawianiem, ewidencjonowaniem i przekazywaniem właściwym pracownikom, urzędowych pieczęci i stempli, i) prowadzenie archiwum zakładowego oraz współpraca z Wojewódzkim Archiwum Państwowym, 3) w zakresie obsługi informatycznej Starostwa: a) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa, b) opracowywanie i nadzór nad realizacją strategii komputeryzacji, c) organizowanie procesu szkolenia pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i pracy z systemami, d) współdziałanie i nadzór nad pracami teleinformatycznymi, 4) prowadzenie i aktualizacja wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu, 5) prowadzenie zbioru statutów i regulaminów organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, 6) kontrola przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej w Starostwie, 7) prowadzenie obsługi prawnej Starostwa, organów i jednostek organizacyjnych Powiatu, 8) prowadzenie zbiorów Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz ich udostępnianie, 9) przyjmowanie, kompletowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych członków zarządu, skarbnika, sekretarza, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, 10) przekazywanie właściwym organom oświadczeń majątkowych przyjmowanych przez wydział, 11) udostępnianie oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, 12

13 12) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych Starostwa oraz na zlecenie Zarządu, innych jednostek organizacyjnych Powiatu, 13) prowadzenie rejestrów: zarządzeń Starosty, zarządzeń Sekretarza, skarg i wniosków, wydanych upowaŝnień i pełnomocnictw, zamówień publicznych i wydatków Starostwa, porozumień i umów, kontroli zewnętrznej i wewnętrznej Starostwa, 14) organizowanie działalności socjalnej dla pracowników Starostwa, ich rodzin, emerytów i rencistów, 15) prenumerowanie czasopism oraz zaopatrywanie Starostwa w wydawnictwa specjalistyczne, 16) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełoŝonego Wydział Gospodarczy Do podstawowych zadań Wydziału Gospodarczego naleŝy: 1) administrowanie budynkami biurowymi i innymi obiektami pozostającymi we władaniu Starostwa, w tym prowadzenie gospodarki lokalami biurowymi, 2) prowadzenie planów zagospodarowania obiektów Starostwa, 3) zapewnienie właściwej ochrony budynków i mienia Starostwa, 4) prowadzenie spraw techniczno-eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną i centralne ogrzewanie obiektów Starostwa, 5) prowadzenie remontów oraz bieŝącej konserwacji budynków i lokali biurowych Starostwa, 6) prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi Starostwa, 7) zapewnienie zaopatrzenia materiałowego i technicznego na cele administracyjne, w tym materiałów i pomocy biurowych, programów komputerowych, druków, formularzy, zakup inwentarza ruchomego, 8) naprawa i konserwacja sprzętu oraz urządzeń biurowych stanowiących wyposaŝenie Starostwa, 9) wdraŝanie postępu technicznego w zakresie pracy biurowej, 13

14 10) prowadzenie ewidencji wydanych materiałów biurowych, 11) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, min. w zakresie małej poligrafii, łączności telefonicznej, telefaksowej i sieci komputerowej, 12) techniczna obsługa posiedzeń Rady, Zarządu i komisji, spotkań i innych uroczystości w Starostwie, 13) kontrola przestrzegania przepisów BHP i P/POś w obiektach Starostwa, 14) utrzymanie porządku i czystości w obrębie budynków Starostwa, 15) zapewnienie aktualnej informacji wizualnej dla interesantów, 16) prowadzenie gospodarki środkami transportu Starostwa, 17) przygotowywanie zbiorczego projektu wydatków na działalność Starostwa, 18) prowadzenie spraw dotyczących inwentaryzacji Starostwa, 19) w zakresie informatyki: a) obsługa techniczna strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa, b) realizacja umów związanych z komputeryzacją Starostwa, c) ochrona zbiorów danych osobowych i zabezpieczenie systemów informatycznych i teleinformatycznych, d) koordynacja i nadzór nad obsługą techniczną serwisów internetowych oraz poczty elektronicznej, e) bieŝąca obsługa sprzętu komputerowego i systemów informatycznych, f) administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną: serwerami, usługami sieciowymi, oprogramowaniem oraz systemami baz danych, g) szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i pracy z systemami, h) współdziałanie i nadzór nad pracami teleinformatycznymi, i) zapewnienie sprawności funkcjonowania sieci komputerowej, 20) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełoŝonego. 14

15 Wydział Finansowo-BudŜetowy Do podstawowych zadań Wydziału Finansowo-BudŜetowego naleŝy: 1) opracowywanie projektu BudŜetu Powiatu oraz dokonywanie analiz jego wykonania, 2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu, 3) windykacja naleŝności budŝetowych Starostwa i Skarbu Państwa, 4) weryfikacja projektów planów zakładowych i dochodów własnych, 5) rozliczanie planów finansowych podporządkowanych jednostek oraz organizowanie i nadzorowanie prawidłowości prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, 6) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budŝetu, 7) prowadzenie rachunkowości BudŜetu Powiatu, gospodarki finansowej Powiatu oraz Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, 8) prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków, 9) planowanie i realizacja wydatków bieŝących i inwestycyjnych oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi wydziałami, 10) nadzór nad wykorzystywaniem i rozliczaniem dotacji celowych, w tym pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków unijnych, 11) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 12) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa, 13) obsługa finansowa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 14) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, 15) przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w Starostwie oraz inicjowanie jej przeprowadzania, 15

16 16) prowadzenie zbioru umów i porozumień mających wpływ na wykonanie BudŜetu Powiatu, 17) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełoŝonego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami naleŝy: 1) w zakresie działalności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: a) prowadzenie rejestrów: zgłoszeń robót geodezyjnych, operatów geodezyjnych, opłat, granic administracyjnych, b) określanie warunków technicznych dla opracowań geodezyjnych, c) przeprowadzanie kontroli wpływających opracowań geodezyjnych, d) uzgadnianie numeracji działek, e) prowadzenie i aktualizacja komputerowej bazy mapy zasadniczej, f) prowadzenie katalogów osnów geodezyjnych i punktów granicznych, g) nadzór nad komputerowymi bazami danych, h) kontrola spójności baz, i) wydawanie danych do opracowań geodezyjnych, 2) w zakresie katastru nieruchomości: a) prowadzenie rejestrów: gruntów i budynków, lokali, cen i wartości, dowodów zmian, opłat, wniosków o wydanie dokumentów z operatów ewidencyjnych, b) wprowadzanie zmian podmiotowych i przedmiotowych do operatów ewidencji gruntów i budynków, c) sporządzanie dokumentacji do celów przewłaszczeniowych i informacyjnych, d) uzgadnianie treści zapisów w operatach ewidencji gruntów i budynków z zapisami w księgach wieczystych, 16

17 3) w zakresie działalności Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej: a) prowadzenie rejestrów: wniosków o dokonanie uzgodnień dokumentacji projektowej, opłat, b) weryfikacja dostarczonej dokumentacji projektowej, c) aktualizacja komputerowej graficznej bazy danych o uzgadniane projekty, d) organizacja posiedzeń zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej, e) sporządzanie protokołów z posiedzeń zespołu, f) wydawanie opinii dotyczących uzgodnionych projektów, 4) w zakresie gospodarki nieruchomościami: a) prowadzenie rejestrów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, b) sporządzanie rocznych wykazów nieruchomości stanowiących własność Powiatu, c) realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych, d) przygotowywanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolniczej, e) przygotowywanie decyzji w zakresie zmian klasyfikacji gruntów, f) regulacja stanów prawnych nieruchomości, g) gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu, h) realizacja zadań związanych z reforma rolną i osadnictwem, i) prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych, j) przygotowywanie decyzji o zwrocie nieruchomości, k) przygotowywanie dokumentacji prawnych nieruchomości, 5) prowadzenie merytorycznej obsługi Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 6) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z przepisów prawa lub poleceń bezpośredniego przełoŝonego. 17

18 Wydział Architektury i Budownictwa Do podstawowych zadań Wydziału Architektury i Budownictwa naleŝy prowadzenie spraw w zakresie: 1) zatwierdzania projektów budowlanych, 2) wydawania pozwoleń na budowę, 3) udzielania zgody na rozbiórkę, 4) nakładania obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego, 5) określania szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 6) przyjmowania zgłoszeń lub wnoszenia sprzeciwu w sprawie budowy lub wykonywania robót budowlanych oraz zmiany sposobu uŝytkowania, 7) nakładania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, 8) wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, 9) orzekania o utracie waŝności pozwolenia na budowę, 10) przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, 11) rejestracji i wydawania dzienników budowy, 12) wydawania tablic informacyjnych dotyczących robót budowlanych, 13) rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu, nieruchomości, oraz warunków korzystania z tego budynku lub nieruchomości w celu wykonywania robót budowlanych, 14) prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie obowiązków nałoŝonych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, 15) uczestniczenia, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych, 16) wydawania zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokalu mieszkalnego, 17) wykonywania innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z przepisów prawa lub poleceń bezpośredniego przełoŝonego. 18

19 Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Do podstawowych zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego naleŝy: 1) w zakresie spraw obywatelskich: a) współdziałanie w opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych, b) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób upowaŝnionych do ich odbioru, c) udzielanie i cofanie zezwoleń na zbiórki publiczne na terenie Powiatu lub jego części obejmującej więcej niŝ jedną gminę, d) nadzór nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu innych niŝ stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, e) nadzór nad jednostkami terenowymi stowarzyszeń, f) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przygotowywanie decyzji o ich wpisie lub wykreślaniu z ewidencji. g) wprowadzanie zakazu przeprowadzenia imprez masowych na terenie Powiatu lub jego części albo na obiektach lub na określonych terenach na czas określony lub do odwołania, h) przygotowywanie decyzji o przymusowym doprowadzeniu przez policję powołanego do czynnej słuŝby wojskowej, który bez uzasadnionej przyczyny nie stawił się we wskazanej jednostce wojskowej, i) organizacja i prowadzenie poboru, j) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów, 19

20 2) w zakresie ochrony zdrowia: a) opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami, b) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie Powiatu programach zdrowotnych, c) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie Powiatu, d) pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, e) podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych, f) wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy, 3) w zakresie spraw obronnych: a) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej (OC), b) ustalanie zadań w zakresie OC dla gmin, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, c) dokonywanie oceny stanu przygotowań OC, d) opracowywanie planu OC Powiatu oraz nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej gmin i innych jednostek, e) ustalanie potrzeb materiałowych, zakup oraz magazynowanie sprzętu i materiałów OC, f) prowadzenie spraw obronnych w zakresie natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych, g) prowadzenie ewidencji budowli ochronnych oraz nadzorowanie projektowania i budowy nowych, 4) w zakresie zarządzania kryzysowego: a) monitorowanie zagroŝeń, ostrzeganie i alarmowanie ludności oraz koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk Ŝywiołowych i katastrof, b) tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych do zapewnienia ochrony ludności i mienia, a takŝe przeciwdziałanie klęskom Ŝywiołowym lub innym zagroŝeniom, 20

21 c) zorganizowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i prowadzenie działalności w sytuacjach kryzysowych, d) obsługa administracyjna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 5) w zakresie ochrony informacji niejawnych: a) prowadzenie kancelarii dla materiałów niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową, b) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Starostwa przepisów dotyczących ochrony tajemnicy słuŝbowej, 6) koordynacja i nadzór nad realizacją zadań Starostwa wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, 7) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełoŝonego Wydział Ochrony Środowiska Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska naleŝy: 1) w zakresie ochrony środowiska prowadzenie spraw dotyczących: a) wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, b) wydawania pozwoleń zintegrowanych, c) stwierdzania wygaśnięcia, cofania lub ograniczania pozwoleń, d) wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, e) ograniczenia lub zakazu uŝywania jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, f) wydawania decyzji nakładających na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagroŝenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego, g) przyjmowania zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, h) wydawania decyzji określających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, 21

22 i) wydawania decyzji sprzeciwiających się rozpoczęciu eksploatacji instalacji objętych obowiązkiem zgłoszenia, j) tworzenia obszarów ograniczonego uŝytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, k) nakładania na prowadzącego instalację lub uŝytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji, jeŝeli nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych, l) udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, m) udostępniania informacji zebranych w ramach państwowego monitoringu środowiska, n) wydawania opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanych przedsięwzięć lub zwolnienia z tego obowiązku, o) uzgadniania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięć, p) prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, q) opiniowania programów ochrony powietrza, r) uzgadniania warunków rekultywacji obszarów, na których występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi lub niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, s) wydawania decyzji w sprawie nałoŝenia na prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska obowiązku sporządzenia i przedłoŝenia przeglądu ekologicznego, t) wydawania decyzji w sprawie przeniesienia na zainteresowanego nabyciem tytułu prawnego do instalacji praw i obowiązków wynikających z pozwoleń, u) kontrolowania przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu, v) postępowania egzekucyjnego, w) merytorycznej obsługi Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, x) sporządzania i aktualizowania powiatowego programu ochrony środowiska, y) sporządzania raportów z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska, 22

23 2) w zakresie gospodarki odpadami prowadzenie spraw dotyczących: a) wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, b) wydawania decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, c) przyjmowania informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, d) wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, e) wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, f) wydawania decyzji zatwierdzających instrukcje eksploatacji składowisk odpadów innych niŝ niebezpieczne i obojętne oraz składowisk odpadów obojętnych, g) wydawania zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, h) wydawania decyzji w sprawie sprzeciwu wobec rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów, i) wydawania decyzji w sprawie wstrzymania działalności powodującej wytwarzanie odpadów, j) prowadzenia rejestru posiadaczy odpadów oraz prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, k) nakładania na wytwórców odpadów z wypadków obowiązków dotyczących gospodarowania tymi odpadami, l) cofania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, m) wydawania i cofania decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcom prowadzącym punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, n) sporządzania i aktualizowania powiatowego planu gospodarki odpadami, o) sporządzania sprawozdań z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami, 23

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r.

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r. U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008 Rady Powiatu NiŜańskiego w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 288/13 Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału sprawuje Starosta. Na podstawie 8 pkt 4 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B-0151/78/07 Burmistrz Miasta Bierunia z dnia 30 kwietnia 2007 Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji I Postanowienia ogólne. 1. Podstawą prawną

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki 1

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki 1 WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA Zapłatę opłaty skarbowej za czynności podane poniżej dokonuje się w kasie Urzędu Gminy w Kłobucku, ul. 11-go Listopada 6 lub bezgotówkowo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY. w zakresie spraw kadrowych, socjalnych i szkolenia:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY. w zakresie spraw kadrowych, socjalnych i szkolenia: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Naczelnik Wydziału: tel.: 44/685-89-24 e-mail: gaik@radomszczanski.pl 1. Zespół ds. kadrowych, socjalnych i szkolenia tel.: 44/685-89-26 e-mail: organizacyjny@radomszczanski.pl w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII / 44 / 11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 229 WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z dnia 13 lipca 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 229 WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z dnia 13 lipca 2011r. ZARZĄDZENIE Nr 229 WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie koordynacji kontroli przestrzegania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zuŝycia paliw w województwie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU Naczelnik Wydziału Daniel Zimoch tel. 4085063 pozostałe telefony: 4085052 - prawa jazdy 4085053 - rejestracja pojazdów 4085056 - zarządzanie ruchem drogowym 4085028 - licencje

Bardziej szczegółowo

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej Kobierzyce, dnia 07.08.2012 r. Nr KA 2003.6.2012 Pan Henryk Maciej Bosiacki Inspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w miejscu Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/1023/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku

Uchwała Nr XXXIV/1023/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich. Uchwała Nr XXXIV/1023/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY. 1. Stanowisko: Stanowisko pracy do spraw kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi - podinspektor.

FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY. 1. Stanowisko: Stanowisko pracy do spraw kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi - podinspektor. FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY A. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY 1. Stanowisko: Stanowisko pracy do spraw kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi - podinspektor. B. WYMOGI KWALIFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa a) opracowywanie projektów zarządzeń Starosty w zakresie funkcjonowania Starostwa, b) wykonywanie dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Wydział Komunikacji i Transportu Referatu Ruchu Drogowego

Wydział Komunikacji i Transportu Referatu Ruchu Drogowego Wydział Komunikacji i Transportu załatwia sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wykonywaniem krajowego transportu

Bardziej szczegółowo

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis SP-EWI-P-11 kolejnego terminu badania technicznego.

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis SP-EWI-P-11 kolejnego terminu badania technicznego. SPRAWY ZAŁATWIANE W STAROSTWIE POWIATOWYM - WG KATEGORII SPRAW LP kategoria podkategoria symbol procedury procedura 1. SP-EWI-K-01 Odbiór prawa jazdy po egzaminie 2. SP-EWI-K-02 Uzyskanie międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne. II. Zakres działania Dyrektora Biura Współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Siedlce zwany dalej Regulaminem, określa: 1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 301/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 4 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 301/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 4 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 301/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 4 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 1153/2014 z dnia 02.04.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE Powiatowy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr III/2011 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 12 stycznia 2011 r.

Zarządzenie Nr III/2011 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 12 stycznia 2011 r. Zarządzenie Nr III/2011 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zielona Góra Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r. Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług i procedury aktualizacji kart usług w Starostwie Powiatowym w Świdnicy Na podstawie art. 34

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (AB)

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (AB) Wzory Wniosków Poniżej znajdziecie Państwo aktualne karty spraw wydziałów tutejszego Starostwa zawierające informacje m.in. nt. miejsca załatwiania spraw, niezbędnych dokumentów i innych. Zawarte w nich

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami KONFERENCJA Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami Małgorzata Szymańska - główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Przepisy prawne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Starostwo Powiatowe załącznik nr 1 do Uchwały w Ełku Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r.... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 09/04 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 18 lutego 2004r. Zasady podpisywania pism, obiegu dokumentów i używania pieczęci w Urzędzie. ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KART SPRAW ŚWIADCZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LUBLINIE

WYKAZ KART SPRAW ŚWIADCZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LUBLINIE WYKAZ KART SPRAW ŚWIADCZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LUBLINIE I. WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY AB 01 Pozwolenie na budowę, AB 02 Zmiana pozwolenia na budowę, AB 03 Przeniesienie pozwolenia na budowę,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego. CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) Wojewódzkie centra zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZKOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Zarządzenia nr 114/2011 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 czerwca 2011r. 1. Regulamin organizacyjny zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni.

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny określa organizację, zakres działania oraz tryb

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie określa szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej Wydział Środowiska

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej Wydział Środowiska Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej Wydział Środowiska Zakres działania Wydziału Środowiska w zakresie gospodarki wodnej: 1. ustalanie linii brzegowej dla wód śródlądowych płynących, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 986/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 986/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 roku Zarządzenie Nr 986/2015 Prezydenta Miasta Płocka zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31.03. 2010 r. STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Misja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 675/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 09 CZERWCA 2011 ROKU

UCHWAŁA NR 675/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 09 CZERWCA 2011 ROKU UCHWAŁA NR 675/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 09 CZERWCA 2011 ROKU w sprawie uzgodnienia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Centrum Profilaktyki UzaleŜnień dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/158/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 roku. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr XI/158/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 roku. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr XI/158/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/525/96 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.12.1996 r. w sprawie przekształcenia zakładu budŝetowego Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Starosty Starogardzkiego Rok 2011

Zarządzenia Starosty Starogardzkiego Rok 2011 Zarządzenia Starosty Starogardzkiego Rok 2011 ZARZĄDZENIE NR 1/2011 STAROSTY STAROGARDZKIEGO z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa w zakresie wydatków

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku ON.II-0062/543/2006 Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

STATUT. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Załącznik Do uchwały nr XVI/268/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. STATUT Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kulinicz - Starosta Goleniowski

Tomasz Kulinicz - Starosta Goleniowski WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK.1.431.1.5.2015.MZ Przedmiot kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba pełniąca funkcję Starosty w okresie prowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r.

Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r. Zarządzenie nr 42/2009 Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r. w sprawie : szczegółowego sposobu przeprowadzania słuŝby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŝbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Koninie, określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LIX/450/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 października 2014r.

UCHWAŁA Nr LIX/450/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 października 2014r. UCHWAŁA Nr LIX/450/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2012.

PLAN AUDYTU NA ROK 2012. ... (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Załącznik do uchwały Nr 42/130/2011 Zarządu Powiatu w Opocznie z dnia 19 grudnia 2011 r. PLAN AUDYTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu LGD Puszcza Białowieska nr 2/01/2009 z dn. 22 stycznia 2009 r. OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Za obsługę poszczególnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 584/09 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16.03.2009 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo