Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr VI/ //2007 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 30 marca 2007 r. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie Kościerzyna, marzec 2007 r.

2 SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne. 3 II. Organizacja Starostwa 9 III. Zadania wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych IV. Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych. 11 V. Sposób załatwiania spraw.. 36 VI. Zasady przyjmowania interesantów VII. Postępowanie z aktami VIII. Zasady i tryb opracowywania i wydawania aktów prawnych 40 IX. Tryb przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków 43 X. Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej XI. Zasady podpisywania pism i decyzji. 49 XII. Regulamin obsługi prawnej Starostwa

3 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie zwany dalej Regulaminem określa strukturę wewnętrzną, zadania oraz tryb pracy Starostwa. 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: a) Powiecie - naleŝy przez to rozumieć Powiat Kościerski, b) Radzie - naleŝy przez to rozumieć Radę Powiatu Kościerskiego, c) Zarządzie - naleŝy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Kościerskiego, d) Staroście - naleŝy przez to rozumieć Starostę Kościerskiego, e) Wicestaroście - naleŝy przez to rozumieć Wicestarostę Kościerskiego, f) Etatowym Członku Zarządu naleŝy przez to rozumieć etatowego członka Zarządu Powiatu Kościerskiego, g) Sekretarzu - naleŝy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu, h) Skarbniku - naleŝy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu, i) Starostwie - naleŝy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, j) Komórce organizacyjnej - naleŝy przez to rozumieć wydział lub biuro, 3. Siedzibą Starostwa jest Kościerzyna. 3

4 4. Starostwo realizuje zadania: a) wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) b) zlecone przez organy administracji rządowej, c) wynikające z innych ustaw szczególnych, w sposób określony uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. 5. Przy realizacji zadań Starostwo współdziała w szczególności z: a) organami administracji rządowej, b) jednostkami samorządu terytorialnego, c) jednostkami organizacyjnymi, d) funduszami celowymi, e) instytucjami i organami kontrolnymi, f) organizacjami pozarządowymi. 6. Funkcjonowanie Starostwa opiera się na zasadach: a) jednoosobowego kierownictwa, b) słuŝbowego podporządkowania, c) podziału czynności, d) planowania pracy, e) indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie zadań przy zastosowaniu kryterium celowości, legalności, rzetelności, racjonalności, gospodarności oraz lojalności wobec przełoŝonych, f) delegowania uprawnień w drodze imiennych upowaŝnień. 4

5 7. 1. Starosta jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem słuŝbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu. 2. W zakresie działalności merytorycznej komórki organizacyjne podlegają Staroście oraz, na podstawie pisemnego upowaŝnienia, Wicestaroście, Etatowemu Członkowi Zarządu, Sekretarzowi i Skarbnikowi. 8. W czasie nieobecności Starosty w bieŝącym kierowaniu Starostwem zastępują go w kolejności: a) Wicestarosta, b) Etatowy Członek Zarządu, c) Sekretarz Wicestarosta sprawuje funkcję Starosty w czasie nieobecności Starosty lub niemoŝliwości pełnienia przezeń obowiązków. 2. Na podstawie upowaŝnienia, o którym mowa w 7, Wicestarosta: a) nadzoruje działalność podległych komórek organizacyjnych, b) zapewnia kompleksową realizację ich zadań, c) kieruje podległymi wydziałami, w których nie zatrudniono naczelnika, d) sprawuje zwierzchnictwo słuŝbowe nad realizacją zadań merytorycznych powierzonych kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, e) wykonuje inne zadania powierzone przez Starostę. 3. Wicestarosta współdziała z Radą i jej komisjami w zakresie swojego działania. 5

6 Na podstawie upowaŝnienia, o którym mowa w 7, Etatowy Członek Zarządu: a) nadzoruje działalność podległych komórek organizacyjnych, b) zapewnia kompleksową realizację ich zadań, c) kieruje podległymi wydziałami, w których nie zatrudniono naczelnika, d) sprawuje zwierzchnictwo słuŝbowe nad realizacją zadań merytorycznych powierzonych kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, e) wykonuje inne zadania powierzone przez Starostę. 2. Etatowy Członek Zarządu współdziała z Radą i jej komisjami w zakresie swojego działania Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa oraz organizuje jego pracę. 2. Do zadań Sekretarza naleŝy w szczególności: a) nadzór nad organizacją pracy w Starostwie oraz obsługą interesantów, b) zapewnienie merytorycznej i techniczno-organizacyjnej obsługi posiedzeń Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, c) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy wydziałami z wyjątkiem tych, którymi kieruje Sekretarz, d) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Starostwie, 3. Na podstawie upowaŝnienia, o którym mowa w 7, Sekretarz: a) nadzoruje działalność podległych komórek organizacyjnych, b) zapewnia kompleksową realizację ich zadań, c) kieruje podległymi wydziałami, w których nie zatrudniono naczelnika, d) wykonuje inne zadania powierzone przez Starostę. 4. Sekretarz współdziała z Radą i jej komisjami w zakresie swojego działania. 6

7 Skarbnik odpowiada za zadania ekonomiczno-finansowe Powiatu oraz obsługę finansowo-księgową BudŜetu Powiatu i Starostwa. 2. Do zadań Skarbnika naleŝy w szczególności: a) pełnienie obowiązków głównego księgowego BudŜetu Powiatu, b) opracowywanie załoŝeń i planów do projektu budŝetu oraz przygotowywanie projektu BudŜetu Powiatu, c) kontrasygnowanie dokumentów dotyczących czynności prawnych Powiatu mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, d) dokonywanie bieŝących i okresowych analiz oraz sprawozdań dotyczących realizacji BudŜetu Powiatu, e) kierowanie rachunkowością Powiatu i Starostwa, f) nadzór nad prawidłową gospodarką finansowo-księgową podległych jednostek organizacyjnych, 3. Na podstawie upowaŝnienia, o którym mowa w 7, Skarbnik: a) nadzoruje działalność podległych komórek organizacyjnych, b) zapewnia kompleksową realizację ich zadań, c) kieruje podległymi wydziałami, w których nie zatrudniono naczelnika, d) wykonuje inne zadania powierzone przez Starostę. 4. Skarbnik współdziała z Radą i jej komisjami w zakresie swojego działania Wydziałami kierują Naczelnicy. 2. Naczelnik odpowiada za merytoryczne i sprawne działanie podległego wydziału, w tym za wyniki prowadzonych przez wydział postępowań. 3. Do zadań Naczelnika naleŝy w szczególności: a) organizowanie pracy wydziału w sposób gwarantujący przestrzeganie zasad praworządności, rzetelności i terminowości, b) podział zadań wydziału pomiędzy jego pracowników, 7

8 c) współpraca z przełoŝonymi oraz organami Powiatu, d) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników ustalonego porządku i dyscypliny pracy, e) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników, f) planowanie szkoleń podległych pracowników i prenumeraty czasopism w zakresie działania wydziału, g) wyznaczanie pracownika odpowiadającego za pracę wydziału w czasie jego nieobecności, h) wykonywane innych zadań powierzonych przez przełoŝonych Zadania komórek organizacyjnych realizowane są przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy. 2. W komórkach organizacyjnych przewiduje się pracownicze stanowiska urzędnicze: młodszego referenta (młodszego księgowego), referenta (kasjera, księgowego), referenta prawnego, specjalisty (informatyka), starszego specjalisty (starszego informatyka) oraz głównego specjalisty. 3. Ponadto przewiduje się stanowiska: Geodety Powiatowego, Geologa Powiatowego, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Powiatowego Konserwatora Zabytków, Głównego Księgowego, Zastępcy Głównego Księgowego oraz Audytora Wewnętrznego. 4. Obowiązki przewidziane dla Geodety Powiatowego, Geologa Powiatowego, Głównego Księgowego oraz Zastępcy Głównego Księgowego Starosta moŝe powierzyć pracownikowi zatrudnionemu na innym stanowisku. 5. W uzasadnionych przypadkach Starosta moŝe równieŝ powoływać pełnomocnika oraz zespół pracowników do prowadzenia określonych spraw. 8

9 II. ORGANIZACJA STAROSTWA Podstawową komórką organizacyjną Starostwa jest wydział lub biuro. 2. Stanowiska pracy w wydziałach moŝna łączyć w biura. 3. Kierowanie pracą biura Starosta moŝe powierzyć Kierownikowi biura. 4. Szczegółową strukturę wewnętrzną komórek organizacyjnych oraz podział ich zadań ustala Starosta w drodze zarządzenia. 16. W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1) Wydział Organizacyjny - O 2) Wydział Gospodarczy - G 3) Wydział Finansowo - BudŜetowy - FB 4) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - GGN 5) Wydział Architektury i Budownictwa - AB 6) Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - OZK 7) Wydział Ochrony Środowiska - OŚ 8) Wydział Komunikacji - K 9) Wydział Rozwoju i Promocji - RP 10) Biuro Rady i Zarządu Powiatu - RZP 11) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego - KAW 12) Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów - PRK 13) Biuro Powiatowego Konserwatora Zabytków - PKZ 17. Symbole oznaczające komórki organizacyjne słuŝą jednocześnie do oznaczenia akt poszczególnych wydziałów. 9

10 III. ZADANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 18. Wszystkie komórki organizacyjne zobowiązane są do realizacji zadań w zakresie: 1) zapewnienia terminowej realizacji zadań, 2) naliczania naleŝnych opłat, 3) współdziałania z organami Powiatu, 4) współpracy z komisjami stałymi Rady, 5) przygotowywania projektów aktów prawnych oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady i Zarządu, 6) wykonywania aktów prawnych, 7) przygotowywania okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań, 8) zapewnienia ochrony tajemnicy państwowej i słuŝbowej, 9) przygotowywania opisów stanowisk pracy oraz zakresów czynności podległych pracowników, 10) opracowywania projektu wydatków rzeczowych komórek organizacyjnych, 11) przekazywania materiałów stanowiących informację publiczną do Biuletynu Informacji Publicznej, 12) opracowywania materiałów do promocji Powiatu na stronie internetowej, 13) prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania, 14) rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, 15) wykonywania zadań wynikających z: a) ustawy o ochronie danych osobowych, b) ustawy o ochronie informacji niejawnych, c) ustawy o dostępie do informacji publicznej, d) przepisów wewnętrznych, 16) budowania właściwego wizerunku Powiatu, 17) wykonywania innych zadań związanych z rozwojem i promocją Powiatu. 10

11 IV. ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Wydział Organizacyjny Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego naleŝy: 1) w zakresie spraw kadrowych pracowników Starostwa: a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych, b) prowadzenie spraw związanych z procedurą naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, c) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościerzynie w zakresie zatrudniania bezrobotnych, organizowania staŝy oraz przygotowania zawodowego, d) organizowanie prac związanych z przeprowadzaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych i przeglądów kadrowych, e) bieŝąca kontrola przestrzegania regulaminu pracy Starostwa, f) kontrola wykorzystywania urlopów wypoczynkowych i innych wynikających z przepisów prawa, g) prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy, h) prowadzenie spraw w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Starostwa, i) przygotowywanie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, j) koordynowanie i organizowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników, k) prowadzenie ewidencji i wydawanie delegacji słuŝbowych, l) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kościerzynie i pomoc pracownikom w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej przejścia na emeryturę lub rentę, m) przygotowywanie projektu wydatków osobowych, 11

12 2) w zakresie obsługi kancelaryjnej Starostwa: a) przyjmowanie, rejestrowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek, b) przekazywanie korespondencji adresatom według dekretacji, c) wysyłanie korespondencji oraz przesyłek, d) przyjmowanie i nadawanie telegramów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej, e) prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty, f) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych wydziałów, g) udostępnianie druków i formularzy niezbędnych przy załatwianiu spraw, h) prowadzenie spraw związanych z zamawianiem, ewidencjonowaniem i przekazywaniem właściwym pracownikom, urzędowych pieczęci i stempli, i) prowadzenie archiwum zakładowego oraz współpraca z Wojewódzkim Archiwum Państwowym, 3) w zakresie obsługi informatycznej Starostwa: a) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa, b) opracowywanie i nadzór nad realizacją strategii komputeryzacji, c) organizowanie procesu szkolenia pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i pracy z systemami, d) współdziałanie i nadzór nad pracami teleinformatycznymi, 4) prowadzenie i aktualizacja wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu, 5) prowadzenie zbioru statutów i regulaminów organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, 6) kontrola przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej w Starostwie, 7) prowadzenie obsługi prawnej Starostwa, organów i jednostek organizacyjnych Powiatu, 8) prowadzenie zbiorów Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz ich udostępnianie, 9) przyjmowanie, kompletowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych członków zarządu, skarbnika, sekretarza, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, 10) przekazywanie właściwym organom oświadczeń majątkowych przyjmowanych przez wydział, 11) udostępnianie oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, 12

13 12) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych Starostwa oraz na zlecenie Zarządu, innych jednostek organizacyjnych Powiatu, 13) prowadzenie rejestrów: zarządzeń Starosty, zarządzeń Sekretarza, skarg i wniosków, wydanych upowaŝnień i pełnomocnictw, zamówień publicznych i wydatków Starostwa, porozumień i umów, kontroli zewnętrznej i wewnętrznej Starostwa, 14) organizowanie działalności socjalnej dla pracowników Starostwa, ich rodzin, emerytów i rencistów, 15) prenumerowanie czasopism oraz zaopatrywanie Starostwa w wydawnictwa specjalistyczne, 16) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełoŝonego Wydział Gospodarczy Do podstawowych zadań Wydziału Gospodarczego naleŝy: 1) administrowanie budynkami biurowymi i innymi obiektami pozostającymi we władaniu Starostwa, w tym prowadzenie gospodarki lokalami biurowymi, 2) prowadzenie planów zagospodarowania obiektów Starostwa, 3) zapewnienie właściwej ochrony budynków i mienia Starostwa, 4) prowadzenie spraw techniczno-eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną i centralne ogrzewanie obiektów Starostwa, 5) prowadzenie remontów oraz bieŝącej konserwacji budynków i lokali biurowych Starostwa, 6) prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi Starostwa, 7) zapewnienie zaopatrzenia materiałowego i technicznego na cele administracyjne, w tym materiałów i pomocy biurowych, programów komputerowych, druków, formularzy, zakup inwentarza ruchomego, 8) naprawa i konserwacja sprzętu oraz urządzeń biurowych stanowiących wyposaŝenie Starostwa, 9) wdraŝanie postępu technicznego w zakresie pracy biurowej, 13

14 10) prowadzenie ewidencji wydanych materiałów biurowych, 11) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, min. w zakresie małej poligrafii, łączności telefonicznej, telefaksowej i sieci komputerowej, 12) techniczna obsługa posiedzeń Rady, Zarządu i komisji, spotkań i innych uroczystości w Starostwie, 13) kontrola przestrzegania przepisów BHP i P/POś w obiektach Starostwa, 14) utrzymanie porządku i czystości w obrębie budynków Starostwa, 15) zapewnienie aktualnej informacji wizualnej dla interesantów, 16) prowadzenie gospodarki środkami transportu Starostwa, 17) przygotowywanie zbiorczego projektu wydatków na działalność Starostwa, 18) prowadzenie spraw dotyczących inwentaryzacji Starostwa, 19) w zakresie informatyki: a) obsługa techniczna strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa, b) realizacja umów związanych z komputeryzacją Starostwa, c) ochrona zbiorów danych osobowych i zabezpieczenie systemów informatycznych i teleinformatycznych, d) koordynacja i nadzór nad obsługą techniczną serwisów internetowych oraz poczty elektronicznej, e) bieŝąca obsługa sprzętu komputerowego i systemów informatycznych, f) administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną: serwerami, usługami sieciowymi, oprogramowaniem oraz systemami baz danych, g) szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i pracy z systemami, h) współdziałanie i nadzór nad pracami teleinformatycznymi, i) zapewnienie sprawności funkcjonowania sieci komputerowej, 20) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełoŝonego. 14

15 Wydział Finansowo-BudŜetowy Do podstawowych zadań Wydziału Finansowo-BudŜetowego naleŝy: 1) opracowywanie projektu BudŜetu Powiatu oraz dokonywanie analiz jego wykonania, 2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu, 3) windykacja naleŝności budŝetowych Starostwa i Skarbu Państwa, 4) weryfikacja projektów planów zakładowych i dochodów własnych, 5) rozliczanie planów finansowych podporządkowanych jednostek oraz organizowanie i nadzorowanie prawidłowości prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, 6) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budŝetu, 7) prowadzenie rachunkowości BudŜetu Powiatu, gospodarki finansowej Powiatu oraz Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, 8) prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków, 9) planowanie i realizacja wydatków bieŝących i inwestycyjnych oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi wydziałami, 10) nadzór nad wykorzystywaniem i rozliczaniem dotacji celowych, w tym pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków unijnych, 11) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 12) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa, 13) obsługa finansowa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 14) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, 15) przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w Starostwie oraz inicjowanie jej przeprowadzania, 15

16 16) prowadzenie zbioru umów i porozumień mających wpływ na wykonanie BudŜetu Powiatu, 17) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełoŝonego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami naleŝy: 1) w zakresie działalności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: a) prowadzenie rejestrów: zgłoszeń robót geodezyjnych, operatów geodezyjnych, opłat, granic administracyjnych, b) określanie warunków technicznych dla opracowań geodezyjnych, c) przeprowadzanie kontroli wpływających opracowań geodezyjnych, d) uzgadnianie numeracji działek, e) prowadzenie i aktualizacja komputerowej bazy mapy zasadniczej, f) prowadzenie katalogów osnów geodezyjnych i punktów granicznych, g) nadzór nad komputerowymi bazami danych, h) kontrola spójności baz, i) wydawanie danych do opracowań geodezyjnych, 2) w zakresie katastru nieruchomości: a) prowadzenie rejestrów: gruntów i budynków, lokali, cen i wartości, dowodów zmian, opłat, wniosków o wydanie dokumentów z operatów ewidencyjnych, b) wprowadzanie zmian podmiotowych i przedmiotowych do operatów ewidencji gruntów i budynków, c) sporządzanie dokumentacji do celów przewłaszczeniowych i informacyjnych, d) uzgadnianie treści zapisów w operatach ewidencji gruntów i budynków z zapisami w księgach wieczystych, 16

17 3) w zakresie działalności Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej: a) prowadzenie rejestrów: wniosków o dokonanie uzgodnień dokumentacji projektowej, opłat, b) weryfikacja dostarczonej dokumentacji projektowej, c) aktualizacja komputerowej graficznej bazy danych o uzgadniane projekty, d) organizacja posiedzeń zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej, e) sporządzanie protokołów z posiedzeń zespołu, f) wydawanie opinii dotyczących uzgodnionych projektów, 4) w zakresie gospodarki nieruchomościami: a) prowadzenie rejestrów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, b) sporządzanie rocznych wykazów nieruchomości stanowiących własność Powiatu, c) realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych, d) przygotowywanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolniczej, e) przygotowywanie decyzji w zakresie zmian klasyfikacji gruntów, f) regulacja stanów prawnych nieruchomości, g) gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu, h) realizacja zadań związanych z reforma rolną i osadnictwem, i) prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych, j) przygotowywanie decyzji o zwrocie nieruchomości, k) przygotowywanie dokumentacji prawnych nieruchomości, 5) prowadzenie merytorycznej obsługi Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 6) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z przepisów prawa lub poleceń bezpośredniego przełoŝonego. 17

18 Wydział Architektury i Budownictwa Do podstawowych zadań Wydziału Architektury i Budownictwa naleŝy prowadzenie spraw w zakresie: 1) zatwierdzania projektów budowlanych, 2) wydawania pozwoleń na budowę, 3) udzielania zgody na rozbiórkę, 4) nakładania obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego, 5) określania szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 6) przyjmowania zgłoszeń lub wnoszenia sprzeciwu w sprawie budowy lub wykonywania robót budowlanych oraz zmiany sposobu uŝytkowania, 7) nakładania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, 8) wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, 9) orzekania o utracie waŝności pozwolenia na budowę, 10) przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, 11) rejestracji i wydawania dzienników budowy, 12) wydawania tablic informacyjnych dotyczących robót budowlanych, 13) rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu, nieruchomości, oraz warunków korzystania z tego budynku lub nieruchomości w celu wykonywania robót budowlanych, 14) prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie obowiązków nałoŝonych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, 15) uczestniczenia, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych, 16) wydawania zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokalu mieszkalnego, 17) wykonywania innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z przepisów prawa lub poleceń bezpośredniego przełoŝonego. 18

19 Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Do podstawowych zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego naleŝy: 1) w zakresie spraw obywatelskich: a) współdziałanie w opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych, b) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób upowaŝnionych do ich odbioru, c) udzielanie i cofanie zezwoleń na zbiórki publiczne na terenie Powiatu lub jego części obejmującej więcej niŝ jedną gminę, d) nadzór nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu innych niŝ stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, e) nadzór nad jednostkami terenowymi stowarzyszeń, f) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przygotowywanie decyzji o ich wpisie lub wykreślaniu z ewidencji. g) wprowadzanie zakazu przeprowadzenia imprez masowych na terenie Powiatu lub jego części albo na obiektach lub na określonych terenach na czas określony lub do odwołania, h) przygotowywanie decyzji o przymusowym doprowadzeniu przez policję powołanego do czynnej słuŝby wojskowej, który bez uzasadnionej przyczyny nie stawił się we wskazanej jednostce wojskowej, i) organizacja i prowadzenie poboru, j) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów, 19

20 2) w zakresie ochrony zdrowia: a) opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami, b) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie Powiatu programach zdrowotnych, c) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie Powiatu, d) pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, e) podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych, f) wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy, 3) w zakresie spraw obronnych: a) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej (OC), b) ustalanie zadań w zakresie OC dla gmin, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, c) dokonywanie oceny stanu przygotowań OC, d) opracowywanie planu OC Powiatu oraz nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej gmin i innych jednostek, e) ustalanie potrzeb materiałowych, zakup oraz magazynowanie sprzętu i materiałów OC, f) prowadzenie spraw obronnych w zakresie natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych, g) prowadzenie ewidencji budowli ochronnych oraz nadzorowanie projektowania i budowy nowych, 4) w zakresie zarządzania kryzysowego: a) monitorowanie zagroŝeń, ostrzeganie i alarmowanie ludności oraz koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk Ŝywiołowych i katastrof, b) tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych do zapewnienia ochrony ludności i mienia, a takŝe przeciwdziałanie klęskom Ŝywiołowym lub innym zagroŝeniom, 20

21 c) zorganizowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i prowadzenie działalności w sytuacjach kryzysowych, d) obsługa administracyjna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 5) w zakresie ochrony informacji niejawnych: a) prowadzenie kancelarii dla materiałów niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową, b) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Starostwa przepisów dotyczących ochrony tajemnicy słuŝbowej, 6) koordynacja i nadzór nad realizacją zadań Starostwa wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, 7) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełoŝonego Wydział Ochrony Środowiska Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska naleŝy: 1) w zakresie ochrony środowiska prowadzenie spraw dotyczących: a) wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, b) wydawania pozwoleń zintegrowanych, c) stwierdzania wygaśnięcia, cofania lub ograniczania pozwoleń, d) wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, e) ograniczenia lub zakazu uŝywania jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, f) wydawania decyzji nakładających na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagroŝenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego, g) przyjmowania zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, h) wydawania decyzji określających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, 21

22 i) wydawania decyzji sprzeciwiających się rozpoczęciu eksploatacji instalacji objętych obowiązkiem zgłoszenia, j) tworzenia obszarów ograniczonego uŝytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, k) nakładania na prowadzącego instalację lub uŝytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji, jeŝeli nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych, l) udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, m) udostępniania informacji zebranych w ramach państwowego monitoringu środowiska, n) wydawania opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanych przedsięwzięć lub zwolnienia z tego obowiązku, o) uzgadniania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięć, p) prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, q) opiniowania programów ochrony powietrza, r) uzgadniania warunków rekultywacji obszarów, na których występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi lub niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, s) wydawania decyzji w sprawie nałoŝenia na prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska obowiązku sporządzenia i przedłoŝenia przeglądu ekologicznego, t) wydawania decyzji w sprawie przeniesienia na zainteresowanego nabyciem tytułu prawnego do instalacji praw i obowiązków wynikających z pozwoleń, u) kontrolowania przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu, v) postępowania egzekucyjnego, w) merytorycznej obsługi Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, x) sporządzania i aktualizowania powiatowego programu ochrony środowiska, y) sporządzania raportów z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska, 22

23 2) w zakresie gospodarki odpadami prowadzenie spraw dotyczących: a) wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, b) wydawania decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, c) przyjmowania informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, d) wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, e) wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, f) wydawania decyzji zatwierdzających instrukcje eksploatacji składowisk odpadów innych niŝ niebezpieczne i obojętne oraz składowisk odpadów obojętnych, g) wydawania zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, h) wydawania decyzji w sprawie sprzeciwu wobec rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów, i) wydawania decyzji w sprawie wstrzymania działalności powodującej wytwarzanie odpadów, j) prowadzenia rejestru posiadaczy odpadów oraz prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, k) nakładania na wytwórców odpadów z wypadków obowiązków dotyczących gospodarowania tymi odpadami, l) cofania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, m) wydawania i cofania decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcom prowadzącym punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, n) sporządzania i aktualizowania powiatowego planu gospodarki odpadami, o) sporządzania sprawozdań z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami, 23

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r.

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r. U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008 Rady Powiatu NiŜańskiego w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

Jak załatwić sprawę? Wydział Komunikacji

Jak załatwić sprawę? Wydział Komunikacji Jak załatwić sprawę? Wydział Komunikacji Czasowa rejestracja pojazdu (na wniosek właściciela pojazdu) Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej w Bystrzycy Kłodzkiej Regulamin zawiera: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA BYSTRZYCKIEGO CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 288/13 Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Wzór formularza opisu stanowiska pracy OPIS STANOWISKA PRACY

Wzór formularza opisu stanowiska pracy OPIS STANOWISKA PRACY załącznik Nr 2 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pabianicach Wzór formularza opisu stanowiska pracy OPIS STANOWISKA PRACY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa Na podstawie 18 uchwały Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego

Bardziej szczegółowo

Rozbudowany Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt o symbole klasyfikacyjne trzeciego, czwartego i piątego rzędu układu klasyfikacyjnego

Rozbudowany Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt o symbole klasyfikacyjne trzeciego, czwartego i piątego rzędu układu klasyfikacyjnego Załącznik do Zarządzenia. Starosty Gostyńskiego nr 9/06 z dnia 21 lutego 2006 r. Rozbudowany Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt o symbole klasyfikacyjne trzeciego, czwartego i piątego rzędu układu klasyfikacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i ROLNICTWA

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i ROLNICTWA WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i ROLNICTWA I. Wydział Środowiska i Rolnictwa realizuje swoje zadania w oparciu o następujące ustawy: 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r.

Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r. Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Termin wydruku: 05-02-2017 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Alfred Kułak Dyrektor Wydziału pok. 215, tel. 17/ 22 28 934 Pracownicy Wydziału:

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału sprawuje Starosta. Na podstawie 8 pkt 4 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Załącznik do zarządzenia Nr PINB.110.3.2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu z dnia 16 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII / 44 / 11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/60//2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/60//2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 maja 2015 r. Uchwała Nr VI/60//2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Załącznik do uchwały nr XLVIII/519/10 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 października 2010 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 39/197/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 39/197/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 39/197/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Polkowicach Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B-0151/78/07 Burmistrz Miasta Bierunia z dnia 30 kwietnia 2007 Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji I Postanowienia ogólne. 1. Podstawą prawną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 229 WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z dnia 13 lipca 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 229 WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z dnia 13 lipca 2011r. ZARZĄDZENIE Nr 229 WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie koordynacji kontroli przestrzegania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zuŝycia paliw w województwie

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Zarządzenie nr 158/05 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 26 lipca 2005r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI:

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI: 46-14 6 Imię i nazwisko Komórka organizacyjna Stanowisko Katarzyna Sławska Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Stanowisko ds. oświaty i pozyskiwania środków unijnych OBOWIĄZKI: I. W ZAKRESIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki 1

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki 1 WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA Zapłatę opłaty skarbowej za czynności podane poniżej dokonuje się w kasie Urzędu Gminy w Kłobucku, ul. 11-go Listopada 6 lub bezgotówkowo

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. Projekt w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY. w zakresie spraw kadrowych, socjalnych i szkolenia:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY. w zakresie spraw kadrowych, socjalnych i szkolenia: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Naczelnik Wydziału: tel.: 44/685-89-24 e-mail: gaik@radomszczanski.pl 1. Zespół ds. kadrowych, socjalnych i szkolenia tel.: 44/685-89-26 e-mail: organizacyjny@radomszczanski.pl w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 54/PP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2017 roku REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej Kobierzyce, dnia 07.08.2012 r. Nr KA 2003.6.2012 Pan Henryk Maciej Bosiacki Inspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w miejscu Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU Naczelnik Wydziału Daniel Zimoch tel. 4085063 pozostałe telefony: 4085052 - prawa jazdy 4085053 - rejestracja pojazdów 4085056 - zarządzanie ruchem drogowym 4085028 - licencje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 4. Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Załącznik nr 4 Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej naleŝy prowadzenie następujących spraw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Biura Nadzoru Inwestycyjnego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Biura Nadzoru Inwestycyjnego Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2012 Marszałka Województwa Wielkopolskiego Z dnia 22 lutego 2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Nadzoru Inwestycyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WYDZIAŁU. 2. Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należą sprawy z zakresu

ZADANIA WYDZIAŁU. 2. Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należą sprawy z zakresu ZADANIA WYDZIAŁU 1. Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należą sprawy z zakresu organizacji urzędu i gminy, a w szczególności: 1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz systematyczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/1023/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku

Uchwała Nr XXXIV/1023/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich. Uchwała Nr XXXIV/1023/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydział Komunikacji i Transportu Referatu Ruchu Drogowego

Wydział Komunikacji i Transportu Referatu Ruchu Drogowego Wydział Komunikacji i Transportu załatwia sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wykonywaniem krajowego transportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGRANIZACYJNY POWIATOWGO BIURA GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN OGRANIZACYJNY POWIATOWGO BIURA GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ REGULAMIN OGRANIZACYJNY POWIATOWGO BIURA GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIANIA OGÓLNE 1 Gospodarstwo pomocnicze pod nazwą Powiatowe Biuro Geodezji Kartografii i Katastru

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1 Dyrektora Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Olsztyn z dnia 21 czerwca 2004 r.

do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1 Dyrektora Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Olsztyn z dnia 21 czerwca 2004 r. zatwierdzam: do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1 Dyrektora Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Olsztyn z dnia 21 czerwca 2004 r. Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta O l s

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY. 1. Stanowisko: Stanowisko pracy do spraw kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi - podinspektor.

FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY. 1. Stanowisko: Stanowisko pracy do spraw kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi - podinspektor. FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY A. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY 1. Stanowisko: Stanowisko pracy do spraw kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi - podinspektor. B. WYMOGI KWALIFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis SP-EWI-P-11 kolejnego terminu badania technicznego.

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis SP-EWI-P-11 kolejnego terminu badania technicznego. SPRAWY ZAŁATWIANE W STAROSTWIE POWIATOWYM - WG KATEGORII SPRAW LP kategoria podkategoria symbol procedury procedura 1. SP-EWI-K-01 Odbiór prawa jazdy po egzaminie 2. SP-EWI-K-02 Uzyskanie międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Książka telefoniczna urzędu

Książka telefoniczna urzędu Książka telefoniczna urzędu UL. PABIANICKA 17/19 CENTRALA 44 635 86 00 Starosta Waldemar Wyczachowski Sekretariat tel. 44 635 86 01 Wicestarosta Grzegorz Gryczka Sekretariat tel. 44 635 86 69 Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Z G I E R Z U

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Z G I E R Z U REGULAMIN ORGANIZACYJNY G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J Z/s W Z G I E R Z U Spis treści I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Zakres działania i zadania GOPS Organizacja GOPS

Bardziej szczegółowo

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa a) opracowywanie projektów zarządzeń Starosty w zakresie funkcjonowania Starostwa, b) wykonywanie dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Radomiu

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Radomiu Jawny rejestr zbiorów przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Radomiu prowadzony na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie (t.j. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

REGULAMIN WEWNĘTRZNY POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 5/08 Starosty Raciborskiego z dnia 04.02.2008r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Regulamin Wewnętrzny zwany dalej

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2016 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 29 czerwca 2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości oraz realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Naczelnik Wydziału

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW. z dnia 25 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW. z dnia 25 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW z dnia 25 stycznia 2016 r. o zmianie zarządzenia Nr 53/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627)

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627) Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) 1.33) Organy administracji są obowiązane udostępniać kaŝdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 grudnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminów wewnętrznych jednostek organizacyjnych urzędu oraz niektórych zarządzeń. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Statut Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie

Statut Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie Załącznik do uchwały nr XLII/553/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 5 listopada 2010r. Statut Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SEKRETARZ GMINY RADCA PRAWNY

SEKRETARZ GMINY RADCA PRAWNY ZAŁĄCZNIK Nr 1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY W 1 WÓJT GMINY SG 1 SEKRETARZ GMINY Rp 1/3 RADCA PRAWNY RF 1 SKARBNIK GMINY STANOWISKA: ZK - ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne. II. Zakres działania Dyrektora Biura Współpracy

Bardziej szczegółowo

12. Pierwsza rejestracja w kraju pojazdów sprowadzonych z zagranicy, dla mieszkańców

12. Pierwsza rejestracja w kraju pojazdów sprowadzonych z zagranicy, dla mieszkańców PROTOKÓŁ z kontroli publikacji obligatoryjnych informacji publicznych w BIP przeprowadzona w miesiącach marzec, kwiecień 2006r. w Wydziałach Starostwa i równorzędnych komórkach organizacyjnych Starostwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r. Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług i procedury aktualizacji kart usług w Starostwie Powiatowym w Świdnicy Na podstawie art. 34

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (AB)

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (AB) Wzory Wniosków Poniżej znajdziecie Państwo aktualne karty spraw wydziałów tutejszego Starostwa zawierające informacje m.in. nt. miejsca załatwiania spraw, niezbędnych dokumentów i innych. Zawarte w nich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 1153/2014 z dnia 02.04.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE Powiatowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 301/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 4 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 301/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 4 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 301/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 4 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo