Numer zadania nadany przez Zamawiającego CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer zadania nadany przez Zamawiającego CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY"

Transkrypt

1 POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE PROWADZONE JEST PRZEZ: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar Oświęcimskich 36, Wrocław T lub 901 F E Numer zadania nadany przez Zamawiającego ZP/./PN/2014 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Tytuł zamówienia: Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych, kubaturowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych. 1 z 9

2 Umowa nr.. Zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez: Pawła Rychela - Prezesa Zarządu, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 26/III/Z/11 Prezydenta Wrocławia, z dnia 1 września 2011r. zwanego dalej Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia w dniu... r. przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 1 Przedmiot umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług polegających na pełnieniu obsługi laboratoryjnej robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych, kubaturowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych. 2 Szczegółowy zakres usług 1. Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną na następujących zadaniach inwestycyjnych: Budowa ul. Racławickiej we Wrocławiu Przebudowa ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu na odcinku od cmentarza do mostu na rzece Ślęza w zakresie dróg i sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego wraz z przebudową torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej na odcinku od pętli tramwajowej Grabiszyńska do pętli tramwajowej Oporów Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Piastowskiej do ul. Wyszyńskiego Wiadukt Starogroblowa Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Nowe Żerniki tj WUWA Przebudowa basenu kąpielowego przy ulicy Wejherowskiej we Wrocławiu 2 z 9

3 03540 Przebudowa ul. Mińskiej na odcinku od ul. Tyrmanda do ul. Zagony Budowa łącznika ul. Gorlickiej od projektowanego ronda w ul. Krzywoustego do skrzyżowania ul. Gorlickiej z ul. Mulicką Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu Przebudowa ul. Krupniczej wraz z przystankami na ul. Kazimierza Wielkiego Przebudowa ul. Zamkowej Rozbudowa ul. Skłodowskiej - Curie od ul. Norwida do Wystawowej (wraz z Mostem Zwierzynieckim) Poprawa nawierzchni ul. Wyszyńskiego od ul.nowowiejskiej do Mosbacha Przebudowa ul. Okulickiego Narodowe Forum Muzyki Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej. 2. Zakres rzeczowy usług został określony w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część umowy. 3. Usługę należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót dla poszczególnych zadań inwestycyjnych. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla poszczególnych zadań inwestycyjnych Zamawiający udostępni Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji usług dla określonego zadania. 3 Termin realizacji 1. Usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą przez Wykonawcę w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia r. 2. Czas niezbędny dla wykonania danego badania podany zostanie każdorazowo w zleceniu, o którym mowa w 5 ust. 2, z zastrzeżeniem że ostateczne terminy realizacji zadań zostaną Wykonawcy przekazane w trybie określonym w niniejszym paragrafie w ust. 3, oraz że usługi będące przedmiotem niniejszej umowy będą świadczone najpóźniej do terminu, o którym mowa w ust Zamawiający każdorazowo na piśmie powiadomi Wykonawcę, niezwłocznie po powzięciu wiadomości, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych dla wymienionych w 2 ust. 1 niniejszej umowy zadań inwestycyjnych lub zmianach tych terminów. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do tych terminów przy świadczeniu usług będących przedmiotem niniejszej umowy. 4 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, pracowników oraz sprzęt niezbędne do terminowego, prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami, normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca winien dysponować bazą laboratoryjną zlokalizowaną w odległości zapewniającej obsługę zadań inwestycyjnych wskazanych w 2 ust. 1 niniejszej umowy, wyposażoną w sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia oraz telefon stacjonarny, linię faksową oraz posiadać adres poczty elektronicznej. Wykonawca winien być w dyspozycji przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do Wykonawca zobowiązuje się, że od dnia zawarcia niniejszej umowy - do dnia wskazanego w 3 ust. 1 umowy, nie będzie prowadził usług obsługi laboratoryjnej (w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy) dla podmiotów prowadzących roboty budowlane na zadaniach inwestycyjnych określonych w 2 ust. 1 umowy. 3 z 9

4 5 Zasady realizacji usług 1. Szczegółowe zakresy ilościowe dla poszczególnych rodzajów usług, będących przedmiotem niniejszej umowy oraz dla poszczególnych zadań inwestycyjnych wskazanych w 2 ust. 1 niniejszej umowy określać będzie Zamawiający, w zależności od bieżących potrzeb. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń Zamawiającego (przekazywanych Wykonawcy w formie faksu) określających miejsce, termin rozpoczęcia oraz zakończenia prac i zakres rzeczowy usług, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych rodzajach badań oraz do rezygnacji z badań kontrolnych na poszczególnych zadaniach. 4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji usługi w ciągu 6 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego pod warunkiem, że zlecenie zostanie przekazane tego samego dnia do godz. 9.00, lub w terminie wskazanym w zleceniu. Przez rozpoczęcie realizacji usługi rozumie się w szczególności stawienie się na terenie prowadzonych, w ramach inwestycji wskazanych w 2 ust. 1 niniejszej umowy robót budowlanych, pracowników Wykonawcy wraz z niezbędnym sprzętem do realizacji usługi. 5. W przypadku otrzymania wyników badań niezgodnych ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Wykonawca niezwłocznie (nie później niż na następny dzień po zakończeniu badania) powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu zleconej usługi i przedłoży do podpisu protokół wykonania prac wraz w wynikami przeprowadzonych badań (2 egzemplarze) w terminie dwóch dni od zakończenia ostatniego badania objętego zleceniem. Wykonawca do wyników badań opracowanych w raporcie (forma uzgodniona z Zamawiającym) dołączy protokóły poboru prób. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco (faksem bądź pocztą elektroniczną) przekazywać wyniki zakończonych badań w terminie dwóch dni od jego zakończenia. 6 Przedstawiciele stron 1. Zamawiający po zawarciu umowy z Wykonawcą, wskaże osobę (y) upoważnioną (e) do kontaktów przy realizacji niniejszej umowy na piśmie. 2. Wykonawca wyznacza.. jako osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do koordynacji prac będących przedmiotem zamówienia, tel.:../ Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie prac 1. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi...zł brutto (słownie:.zł) kwota netto.. PLN (słownie: ) podatek VAT (.%) zł ( słownie: ). Maksymalne wynagrodzenie za rok 2014 wyniesie (słownie) Maksymalne wynagrodzenie za rok 2015 wyniesie (słownie) 2. Ceny jednostkowe za wykonanie pojedynczych badań wyszczególniono w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 3. Ceny jednostkowe podane w załączniku nr 2 uwzględniają wszystkie czynności, wymagania i badania oraz inne prace niezbędne dla realizacji usługi wraz z transportem (tj.: dojazdem na miejsce poboru prób do badań i dowozem pobranych prób do laboratorium). 4. Ceny jednostkowe są cenami ryczałtowymi, ustalonymi na czas ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 5. Cena ofertowa stanowi maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację usług w ramach niniejszej umowy. 4 z 9

5 6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowane usługi ustalane będzie jako suma iloczynów ceny jednostkowej i ilości wykonanych oraz odebranych badań w ramach danego zlecenia. 7. Za usługi objęte wykazem badań i cen jednostkowych (załącznik nr 2) ale niewykonane, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 8. Rozliczenie wykonanych usług odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu. Faktury Wykonawca wystawi oddzielnie na poszczególne zadania inwestycyjne wymienione w 2 ust Podstawą wystawienia faktur miesięcznych będą protokoły wykonanych i odebranych usług podpisane przez obie strony. 10. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu. 11. Strony postanawiają, że w razie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot Umowy z przyczyn niezależnych od Stron umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko część wynagrodzenia tj. wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane. 12. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem cen jednostkowych lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 13. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 8 Ubezpieczenie wykonawcy 1. Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) na dowód czego przedstawi upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w 6 ust. 1 w dniu podpisania niniejszej umowy komplet dokumentów ubezpieczeniowych, z których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się: polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania ubezpieczenia w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej na cały okres trwania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy i przedkładania na dowód tego Zamawiającemu bez osobnego wezwania nie później niż 3 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu wystawionego przez ubezpieczyciela potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 1 wraz z kompletem dokumentów ubezpieczeniowych. 3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku przewidzianego w ust. 1 lub w ust. 2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kary umownej za opóźnienie z winy Wykonawcy, zgodnie z 9 ust Kary umowne 1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości zł netto (sto tysięcy) za każdy stwierdzony przypadek przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę od podmiotów, określonych w 4 ust. 3 w zakresie badań objętych przedmiotem umowy. 2. Zamawiający w wypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w 5 ust. 4, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 50 zł za każdą zakończoną godzinę opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usług objętych pisemnym zleceniem, o którym mowa w 5 ust. 2 umowy. 5 z 9

6 3. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wykonaniu poszczególnych zleceń w stosunku do terminów zakończenia prac, określonych w zleceniach, o których mowa w 5 ust. 2 umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki. 4. Zamawiający w wypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w 5 ust. 6, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu protokołu wykonania prac oraz w przekazywaniu wyników zakończonych badań Zamawiającemu. 5. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05 % ceny ofertowej netto określonej w 7 ust. 1 w wypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w 8 ust. 1 i 2 w stosunku do terminu na jego wykonanie przewidzianego w tym zapisie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 7. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potracić należną mu karę umowną z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. 10 Odstąpienie od umowy W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, za faktycznie wykonane prace. 11 Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 7 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę.. zł (słownie:..). 2. Zabezpieczenie należytego wykonywania niniejszej umowy zostało wniesione w formie.. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 3. Jeśli zabezpieczeniem należytego wykonania ma być gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, to gwarancja powinna przewidywać zapłacenie Zamawiającemu w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania nw. oświadczenia nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie kwoty do wysokości udzielonej gwarancji, po otrzymaniu pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązań wobec Zamawiającego. 4. Gwarancja zawierająca wymóg potwierdzenia autentyczności podpisów osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego, będzie uznawana przez Zamawiającego za bezwarunkową. 5. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 100 % kwoty gwarancyjnej, do przewidywanego terminu zakończenia wykonywania umowy. Czynności wymienione powyżej mogą być powtórzone jeśli nastąpią kolejne przesunięcia okresu wykonywania przedmiotu umowy. 6. Wykonawca jest zobowiązany na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 30% kwoty gwarancyjnej, na okres rękojmi. 7. W przypadku nie przedłużenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie z powyższymi zapisami w przewidzianych terminach, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z wniesionego już zabezpieczenia wykonania. 8. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca 6 z 9

7 ma obowiązek przedstawić treść takiej gwarancji Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem Umowy bądź przed upływem okresu obowiązywania takiej gwarancji (na dalszy okres). 9. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione w następujący sposób: % kwoty, o której mowa w ust.1, tj.:. zł (słownie:.), stanowi zabezpieczenie zgodnego z niniejszą Umową wykonania prac umownych i zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w 7 ust. 1 i uznania w tym zakresie zamówienia za należycie wykonane, a jeżeli w protokole odbioru zostały wymienione wady oraz roboty do wykonania zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od ich wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane % kwoty, o której mowa w ust. 1, tj.:..zł (słownie:..), stanowi zabezpieczenie pokrycia roszczeń w ramach rękojmi i zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu od zakończenia okresu rękojmi. 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu zamówienia musi obejmować czas niezbędny na dokonanie odbioru końcowego jeden miesiąc (jest to termin przyjęty na potrzeby zabezpieczenia należytego wykonania umowy). 12 Rękojmia za wady Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 13 Zmiany w umowie 1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania: 1) zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących Zamawiającego; bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy. Zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów, 2) zmian w zakresie terminów realizacji inwestycji, niezależnych od stron umowy,. Zmiana terminu określonego w umowie, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, aby wykonawca po ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ, 3) zmian w zakresie realizacji inwestycji, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania z przyczyn technicznych a polegających na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia, zastosowania rozwiązań zastępczych lub równoważnych. Zmiana zakresu prac określonego w SIWZ, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami; prawidłowego wykonania przedmiot umowy w sposób zgodny z SIWZ, 4) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, poprzez zmianę sposobu jej wykonania lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, opierając się na zasadach współżycia społecznego interesów Zamawiającego i Wykonawcy. Przy czym zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie usunięcia rażącej straty jaką poniósłby Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia. 7 z 9

8 14 Rozstrzyganie sporów 1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą starań aby rozwiązać je pomiędzy sobą. 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, o którym mowa w ust. 1, będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 15 Regulacja prawna W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane. 16 Postanowienia końcowe 1. Załącznikami do umowy są następujące dokumenty: 1) załącznik nr 1 wypełniony przez Wykonawcę Formularz oferty z dnia... wraz z wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia (kserokopie), 2) załącznik nr 2 Wykaz badań i cen jednostkowych, 3) załącznik nr 3 kserokopia polisy OC. 4) załącznik nr 4 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia 2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Wykonawca Wrocławskie Inwestycje. Sp. z o.o. Umowę sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności 8 z 9

9 Załącznik 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 1 Do: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ Wrocław Dotyczy: Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych, kubaturowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych. Zamawiającemu: Gminie Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zobowiązujemy się do zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, bezzwłocznie, bezwarunkowo, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego. Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości 100% kwoty gwarancji do 30 dni po dacie uzyskania od Zamawiającego Świadectwa Przejęcia, a w pozostałej części do 15 dnia po zakończeniu okresu rękojmi i dla Robót. W związku z powyższym Zamawiający zwolni, nie więcej niż 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty wydania protokołu odbioru końcowego, z tym zastrzeżeniem, że jeśli w protokole odbioru zostały wymienione wady oraz prace do wykonania zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od ich wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane Natomiast kwotę wynoszącą nie więcej niż 30% zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, która zostanie zwolniona nie później niż do 15 (piętnastego) dnia po upływie okresu zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nieprzenośna. Gwarancja musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory dotyczące niniejszej gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. Sporządzono w.., /-/ Nazwisko i Imię:. W imieniu:. Podpis:. [pieczęć organu udzielającego Gwarancji] 1 Przedstawiony Wzór Gwarancji należytego wykonania kontraktu jest jedynie przykładowym wzorem gwarancji i Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji na innym wzorze, jednak winna ona zawierać wszystkie istotne postanowienia zawarte w zamieszczonym wzorze. 9 z 9

UMOWA NR FPU/NXZ/...

UMOWA NR FPU/NXZ/... UMOWA NR FPU/NXZ/... zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Bartosza

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wzór umowy Druk nr 6 z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP: 959-18-44-609 Regon:260269284 zwanym dalej Zamawiającym, którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi. zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez:

PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi. zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez: PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez:. zwaną dalej Zamawiającym a.... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez. została zawarta umowa o następującej

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr.

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr. Projekt POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy, Miastem Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, Regon:

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań:

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań: Zał. Nr 5 projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Marka Naworskiego - Prezesa Zarządu Andrzeja Wiśniewskiego Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Zamawiającym a

Marka Naworskiego - Prezesa Zarządu Andrzeja Wiśniewskiego Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA Dostawa rur kielichowych oraz kształtek z żeliwa sferoidalnego, w ramach rozszerzenia Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III współfinansowana przez Unię Europejską,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa Nr 202 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu w Nowej Suchej pomiędzy: Gmina Nowa Sucha - Usługi Komunalne w Nowej Suchej, z siedzibą: 96-53 Nowa Sucha, Nowa Sucha 50, reprezentowanym przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMOWA ZPN (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP-12/06/2013 Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Niniejsza umowa została

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/9/2008. Zawarta w dniu roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, Wrocław

U M O W A Nr RAP/9/2008. Zawarta w dniu roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, Wrocław U M O W A Nr RAP/9/2008 Załącznik nr 5 Zawarta w dniu...2008 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik Nr 6 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ złożonej oferty przetargowej, dnia:... roku w Pogorzeli pomiędzy i Gminą Pogorzela, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP.,

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP., Projekt II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:... P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r.

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r. WZÓR UMOWY Nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA zawarta dnia...2012r pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, z siedzibą ul. Poligonowa 30, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 1. Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy:

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Załącznik nr 4a Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice z siedzibą ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. Sposób realizacji

Przedmiot umowy. Sposób realizacji POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy, Miastem Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, Regon: 631257822,

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej "Wykonawcą"

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór umowy Nr RAP.272.157.2013 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła Dziuban - Wójta Gminy Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu oczyszczania parkingów, jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-15/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych DZI-271-15/17 zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP/. / reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR ZP/. / reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR ZP/. / Zawarta w Brzegu w dniu... r. pomiędzy Gminą Brzeg, w imieniu której działa Zarząd Nieruchomości Miejskich z siedzibą w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 32, 49-300 Brzeg, NIP: 747-17-84-720,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/5 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr SM-WPR-0830-./15 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, 01 170

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 1/2013 z dnia...

U M O W A NR 1/2013 z dnia... Załącznik nr 9 do SIWZ (projekt) Nr sprawy : 271.1.2013 U M O W A NR 1/2013 z dnia... zawarta pomiędzy: Gminą Głowno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Głowno Marka Jóźwiaka, z siedzibą w Głownie przy ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Treść po zmianie z 15.09.2011 Załącznik nr 4 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Wodne z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo