Numer zadania nadany przez Zamawiającego CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer zadania nadany przez Zamawiającego CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY"

Transkrypt

1 POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE PROWADZONE JEST PRZEZ: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar Oświęcimskich 36, Wrocław T lub 901 F E Numer zadania nadany przez Zamawiającego ZP/./PN/2014 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Tytuł zamówienia: Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych, kubaturowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych. 1 z 9

2 Umowa nr.. Zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez: Pawła Rychela - Prezesa Zarządu, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 26/III/Z/11 Prezydenta Wrocławia, z dnia 1 września 2011r. zwanego dalej Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia w dniu... r. przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 1 Przedmiot umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług polegających na pełnieniu obsługi laboratoryjnej robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych, kubaturowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych. 2 Szczegółowy zakres usług 1. Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną na następujących zadaniach inwestycyjnych: Budowa ul. Racławickiej we Wrocławiu Przebudowa ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu na odcinku od cmentarza do mostu na rzece Ślęza w zakresie dróg i sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego wraz z przebudową torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej na odcinku od pętli tramwajowej Grabiszyńska do pętli tramwajowej Oporów Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Piastowskiej do ul. Wyszyńskiego Wiadukt Starogroblowa Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Nowe Żerniki tj WUWA Przebudowa basenu kąpielowego przy ulicy Wejherowskiej we Wrocławiu 2 z 9

3 03540 Przebudowa ul. Mińskiej na odcinku od ul. Tyrmanda do ul. Zagony Budowa łącznika ul. Gorlickiej od projektowanego ronda w ul. Krzywoustego do skrzyżowania ul. Gorlickiej z ul. Mulicką Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu Przebudowa ul. Krupniczej wraz z przystankami na ul. Kazimierza Wielkiego Przebudowa ul. Zamkowej Rozbudowa ul. Skłodowskiej - Curie od ul. Norwida do Wystawowej (wraz z Mostem Zwierzynieckim) Poprawa nawierzchni ul. Wyszyńskiego od ul.nowowiejskiej do Mosbacha Przebudowa ul. Okulickiego Narodowe Forum Muzyki Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej. 2. Zakres rzeczowy usług został określony w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część umowy. 3. Usługę należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót dla poszczególnych zadań inwestycyjnych. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla poszczególnych zadań inwestycyjnych Zamawiający udostępni Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji usług dla określonego zadania. 3 Termin realizacji 1. Usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą przez Wykonawcę w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia r. 2. Czas niezbędny dla wykonania danego badania podany zostanie każdorazowo w zleceniu, o którym mowa w 5 ust. 2, z zastrzeżeniem że ostateczne terminy realizacji zadań zostaną Wykonawcy przekazane w trybie określonym w niniejszym paragrafie w ust. 3, oraz że usługi będące przedmiotem niniejszej umowy będą świadczone najpóźniej do terminu, o którym mowa w ust Zamawiający każdorazowo na piśmie powiadomi Wykonawcę, niezwłocznie po powzięciu wiadomości, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych dla wymienionych w 2 ust. 1 niniejszej umowy zadań inwestycyjnych lub zmianach tych terminów. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do tych terminów przy świadczeniu usług będących przedmiotem niniejszej umowy. 4 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, pracowników oraz sprzęt niezbędne do terminowego, prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami, normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca winien dysponować bazą laboratoryjną zlokalizowaną w odległości zapewniającej obsługę zadań inwestycyjnych wskazanych w 2 ust. 1 niniejszej umowy, wyposażoną w sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia oraz telefon stacjonarny, linię faksową oraz posiadać adres poczty elektronicznej. Wykonawca winien być w dyspozycji przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do Wykonawca zobowiązuje się, że od dnia zawarcia niniejszej umowy - do dnia wskazanego w 3 ust. 1 umowy, nie będzie prowadził usług obsługi laboratoryjnej (w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy) dla podmiotów prowadzących roboty budowlane na zadaniach inwestycyjnych określonych w 2 ust. 1 umowy. 3 z 9

4 5 Zasady realizacji usług 1. Szczegółowe zakresy ilościowe dla poszczególnych rodzajów usług, będących przedmiotem niniejszej umowy oraz dla poszczególnych zadań inwestycyjnych wskazanych w 2 ust. 1 niniejszej umowy określać będzie Zamawiający, w zależności od bieżących potrzeb. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń Zamawiającego (przekazywanych Wykonawcy w formie faksu) określających miejsce, termin rozpoczęcia oraz zakończenia prac i zakres rzeczowy usług, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych rodzajach badań oraz do rezygnacji z badań kontrolnych na poszczególnych zadaniach. 4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji usługi w ciągu 6 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego pod warunkiem, że zlecenie zostanie przekazane tego samego dnia do godz. 9.00, lub w terminie wskazanym w zleceniu. Przez rozpoczęcie realizacji usługi rozumie się w szczególności stawienie się na terenie prowadzonych, w ramach inwestycji wskazanych w 2 ust. 1 niniejszej umowy robót budowlanych, pracowników Wykonawcy wraz z niezbędnym sprzętem do realizacji usługi. 5. W przypadku otrzymania wyników badań niezgodnych ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Wykonawca niezwłocznie (nie później niż na następny dzień po zakończeniu badania) powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu zleconej usługi i przedłoży do podpisu protokół wykonania prac wraz w wynikami przeprowadzonych badań (2 egzemplarze) w terminie dwóch dni od zakończenia ostatniego badania objętego zleceniem. Wykonawca do wyników badań opracowanych w raporcie (forma uzgodniona z Zamawiającym) dołączy protokóły poboru prób. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco (faksem bądź pocztą elektroniczną) przekazywać wyniki zakończonych badań w terminie dwóch dni od jego zakończenia. 6 Przedstawiciele stron 1. Zamawiający po zawarciu umowy z Wykonawcą, wskaże osobę (y) upoważnioną (e) do kontaktów przy realizacji niniejszej umowy na piśmie. 2. Wykonawca wyznacza.. jako osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do koordynacji prac będących przedmiotem zamówienia, tel.:../ Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie prac 1. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi...zł brutto (słownie:.zł) kwota netto.. PLN (słownie: ) podatek VAT (.%) zł ( słownie: ). Maksymalne wynagrodzenie za rok 2014 wyniesie (słownie) Maksymalne wynagrodzenie za rok 2015 wyniesie (słownie) 2. Ceny jednostkowe za wykonanie pojedynczych badań wyszczególniono w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 3. Ceny jednostkowe podane w załączniku nr 2 uwzględniają wszystkie czynności, wymagania i badania oraz inne prace niezbędne dla realizacji usługi wraz z transportem (tj.: dojazdem na miejsce poboru prób do badań i dowozem pobranych prób do laboratorium). 4. Ceny jednostkowe są cenami ryczałtowymi, ustalonymi na czas ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 5. Cena ofertowa stanowi maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację usług w ramach niniejszej umowy. 4 z 9

5 6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowane usługi ustalane będzie jako suma iloczynów ceny jednostkowej i ilości wykonanych oraz odebranych badań w ramach danego zlecenia. 7. Za usługi objęte wykazem badań i cen jednostkowych (załącznik nr 2) ale niewykonane, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 8. Rozliczenie wykonanych usług odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu. Faktury Wykonawca wystawi oddzielnie na poszczególne zadania inwestycyjne wymienione w 2 ust Podstawą wystawienia faktur miesięcznych będą protokoły wykonanych i odebranych usług podpisane przez obie strony. 10. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu. 11. Strony postanawiają, że w razie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot Umowy z przyczyn niezależnych od Stron umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko część wynagrodzenia tj. wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane. 12. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem cen jednostkowych lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 13. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 8 Ubezpieczenie wykonawcy 1. Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) na dowód czego przedstawi upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w 6 ust. 1 w dniu podpisania niniejszej umowy komplet dokumentów ubezpieczeniowych, z których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się: polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania ubezpieczenia w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej na cały okres trwania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy i przedkładania na dowód tego Zamawiającemu bez osobnego wezwania nie później niż 3 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu wystawionego przez ubezpieczyciela potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 1 wraz z kompletem dokumentów ubezpieczeniowych. 3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku przewidzianego w ust. 1 lub w ust. 2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kary umownej za opóźnienie z winy Wykonawcy, zgodnie z 9 ust Kary umowne 1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości zł netto (sto tysięcy) za każdy stwierdzony przypadek przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę od podmiotów, określonych w 4 ust. 3 w zakresie badań objętych przedmiotem umowy. 2. Zamawiający w wypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w 5 ust. 4, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 50 zł za każdą zakończoną godzinę opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usług objętych pisemnym zleceniem, o którym mowa w 5 ust. 2 umowy. 5 z 9

6 3. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wykonaniu poszczególnych zleceń w stosunku do terminów zakończenia prac, określonych w zleceniach, o których mowa w 5 ust. 2 umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki. 4. Zamawiający w wypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w 5 ust. 6, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu protokołu wykonania prac oraz w przekazywaniu wyników zakończonych badań Zamawiającemu. 5. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05 % ceny ofertowej netto określonej w 7 ust. 1 w wypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w 8 ust. 1 i 2 w stosunku do terminu na jego wykonanie przewidzianego w tym zapisie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 7. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potracić należną mu karę umowną z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. 10 Odstąpienie od umowy W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, za faktycznie wykonane prace. 11 Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 7 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę.. zł (słownie:..). 2. Zabezpieczenie należytego wykonywania niniejszej umowy zostało wniesione w formie.. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 3. Jeśli zabezpieczeniem należytego wykonania ma być gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, to gwarancja powinna przewidywać zapłacenie Zamawiającemu w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania nw. oświadczenia nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie kwoty do wysokości udzielonej gwarancji, po otrzymaniu pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązań wobec Zamawiającego. 4. Gwarancja zawierająca wymóg potwierdzenia autentyczności podpisów osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego, będzie uznawana przez Zamawiającego za bezwarunkową. 5. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 100 % kwoty gwarancyjnej, do przewidywanego terminu zakończenia wykonywania umowy. Czynności wymienione powyżej mogą być powtórzone jeśli nastąpią kolejne przesunięcia okresu wykonywania przedmiotu umowy. 6. Wykonawca jest zobowiązany na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 30% kwoty gwarancyjnej, na okres rękojmi. 7. W przypadku nie przedłużenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie z powyższymi zapisami w przewidzianych terminach, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z wniesionego już zabezpieczenia wykonania. 8. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca 6 z 9

7 ma obowiązek przedstawić treść takiej gwarancji Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem Umowy bądź przed upływem okresu obowiązywania takiej gwarancji (na dalszy okres). 9. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione w następujący sposób: % kwoty, o której mowa w ust.1, tj.:. zł (słownie:.), stanowi zabezpieczenie zgodnego z niniejszą Umową wykonania prac umownych i zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w 7 ust. 1 i uznania w tym zakresie zamówienia za należycie wykonane, a jeżeli w protokole odbioru zostały wymienione wady oraz roboty do wykonania zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od ich wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane % kwoty, o której mowa w ust. 1, tj.:..zł (słownie:..), stanowi zabezpieczenie pokrycia roszczeń w ramach rękojmi i zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu od zakończenia okresu rękojmi. 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu zamówienia musi obejmować czas niezbędny na dokonanie odbioru końcowego jeden miesiąc (jest to termin przyjęty na potrzeby zabezpieczenia należytego wykonania umowy). 12 Rękojmia za wady Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 13 Zmiany w umowie 1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania: 1) zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących Zamawiającego; bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy. Zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów, 2) zmian w zakresie terminów realizacji inwestycji, niezależnych od stron umowy,. Zmiana terminu określonego w umowie, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, aby wykonawca po ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ, 3) zmian w zakresie realizacji inwestycji, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania z przyczyn technicznych a polegających na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia, zastosowania rozwiązań zastępczych lub równoważnych. Zmiana zakresu prac określonego w SIWZ, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami; prawidłowego wykonania przedmiot umowy w sposób zgodny z SIWZ, 4) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, poprzez zmianę sposobu jej wykonania lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, opierając się na zasadach współżycia społecznego interesów Zamawiającego i Wykonawcy. Przy czym zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie usunięcia rażącej straty jaką poniósłby Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia. 7 z 9

8 14 Rozstrzyganie sporów 1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą starań aby rozwiązać je pomiędzy sobą. 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, o którym mowa w ust. 1, będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 15 Regulacja prawna W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane. 16 Postanowienia końcowe 1. Załącznikami do umowy są następujące dokumenty: 1) załącznik nr 1 wypełniony przez Wykonawcę Formularz oferty z dnia... wraz z wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia (kserokopie), 2) załącznik nr 2 Wykaz badań i cen jednostkowych, 3) załącznik nr 3 kserokopia polisy OC. 4) załącznik nr 4 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia 2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Wykonawca Wrocławskie Inwestycje. Sp. z o.o. Umowę sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności 8 z 9

9 Załącznik 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 1 Do: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ Wrocław Dotyczy: Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych, kubaturowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych. Zamawiającemu: Gminie Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zobowiązujemy się do zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, bezzwłocznie, bezwarunkowo, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego. Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości 100% kwoty gwarancji do 30 dni po dacie uzyskania od Zamawiającego Świadectwa Przejęcia, a w pozostałej części do 15 dnia po zakończeniu okresu rękojmi i dla Robót. W związku z powyższym Zamawiający zwolni, nie więcej niż 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty wydania protokołu odbioru końcowego, z tym zastrzeżeniem, że jeśli w protokole odbioru zostały wymienione wady oraz prace do wykonania zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od ich wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane Natomiast kwotę wynoszącą nie więcej niż 30% zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, która zostanie zwolniona nie później niż do 15 (piętnastego) dnia po upływie okresu zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nieprzenośna. Gwarancja musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory dotyczące niniejszej gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. Sporządzono w.., /-/ Nazwisko i Imię:. W imieniu:. Podpis:. [pieczęć organu udzielającego Gwarancji] 1 Przedstawiony Wzór Gwarancji należytego wykonania kontraktu jest jedynie przykładowym wzorem gwarancji i Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji na innym wzorze, jednak winna ona zawierać wszystkie istotne postanowienia zawarte w zamieszczonym wzorze. 9 z 9

UMOWA NR FPU/NXZ/...

UMOWA NR FPU/NXZ/... UMOWA NR FPU/NXZ/... zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Bartosza

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi. zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez:

PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi. zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez: PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez:. zwaną dalej Zamawiającym a.... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez. została zawarta umowa o następującej

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Marka Naworskiego - Prezesa Zarządu Andrzeja Wiśniewskiego Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Zamawiającym a

Marka Naworskiego - Prezesa Zarządu Andrzeja Wiśniewskiego Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA Dostawa rur kielichowych oraz kształtek z żeliwa sferoidalnego, w ramach rozszerzenia Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III współfinansowana przez Unię Europejską,

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa Nr 202 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu w Nowej Suchej pomiędzy: Gmina Nowa Sucha - Usługi Komunalne w Nowej Suchej, z siedzibą: 96-53 Nowa Sucha, Nowa Sucha 50, reprezentowanym przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej "Wykonawcą"

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór umowy Nr RAP.272.157.2013 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu oczyszczania parkingów, jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Treść po zmianie z 15.09.2011 Załącznik nr 4 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Wodne z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Załącznik nr 5 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej Zamawiającym reprezentowane przez:....

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

TOM 2 Rozdział 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

TOM 2 Rozdział 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU TOM 2 Rozdział 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU Do: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 a 65-120 Zielona Góra Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III PROJEKT UMOWY

ROZDZIAŁ III PROJEKT UMOWY ROZDZIAŁ III PROJEKT UMOWY 1 UMOWA NR.. ( PROJEKT ) W dniu... 2014 r. w Piszu pomiędzy : Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6, NIP: 849 14-11-804 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak ZIB.341-3/09. WZÓR UMOWY Nr

Załącznik nr 2 do SIWZ znak ZIB.341-3/09. WZÓR UMOWY Nr WZÓR UMOWY Nr Załącznik nr 2 do SIWZ znak ZIB.341-3/09 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013

UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013 UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013 Załącznik nr 9 do SIWZ Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 11 UMOWA NR /2015

Zał. nr 11 UMOWA NR /2015 Zał. nr 11 UMOWA NR /2015 W dniu w Koninie pomiędzy Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Sulańska 13, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000384025

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a

UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a UMOWA nr.. zawarta w Chorzowie w dniu. pomiędzy Gminą Chorzów - Zakładem Komunalnym PGM z siedzibą w Chorzowie 41-500 przy ul. Bałtyckiej 8, reprezentowanym przez: mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa nr 10/ZP/ZGO/2014 zawarta w Bielsku -Białej, w dniu.pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Krakowskiej 315 d, 43-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

6. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie wykonywania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 7.

6. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie wykonywania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 7. Wzór umowy W dniu... w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu (05-240), przy ul. Warszawskiej 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Cena brutto (PLN) 1. 2. 3. 4. 5.

Cena brutto (PLN) 1. 2. 3. 4. 5. P R O J E K T U M O W Y UMOWA nr zawarta w Poznaniu w dniu 2015 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 5 Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez: Prorektora ds. Strategii

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu.. r. w Olsztynie pomiędzy: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn NIP: 739-020-01-75, REGON:

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA (wzór) 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu... w.. pomiędzy: Powiatem Koneckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, NIP 658-17-39-105, zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą

Umowa nr..... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr.. zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 4/6,71-460 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:..

zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:.. Strona 1 z 6 UMOWA Nr Zawarta w dniu w Nowej Dębie pomiędzy: Gminą Nowa Dęba ul Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba zwaną dalej w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1 Wiesława Kazimierza Ordona Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo