Numer zadania nadany przez Zamawiającego CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer zadania nadany przez Zamawiającego CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY"

Transkrypt

1 POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE PROWADZONE JEST PRZEZ: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar Oświęcimskich 36, Wrocław T lub 901 F E Numer zadania nadany przez Zamawiającego ZP/./PN/2014 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Tytuł zamówienia: Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych, kubaturowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych. 1 z 9

2 Umowa nr.. Zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez: Pawła Rychela - Prezesa Zarządu, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 26/III/Z/11 Prezydenta Wrocławia, z dnia 1 września 2011r. zwanego dalej Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia w dniu... r. przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 1 Przedmiot umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług polegających na pełnieniu obsługi laboratoryjnej robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych, kubaturowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych. 2 Szczegółowy zakres usług 1. Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną na następujących zadaniach inwestycyjnych: Budowa ul. Racławickiej we Wrocławiu Przebudowa ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu na odcinku od cmentarza do mostu na rzece Ślęza w zakresie dróg i sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego wraz z przebudową torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej na odcinku od pętli tramwajowej Grabiszyńska do pętli tramwajowej Oporów Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Piastowskiej do ul. Wyszyńskiego Wiadukt Starogroblowa Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Nowe Żerniki tj WUWA Przebudowa basenu kąpielowego przy ulicy Wejherowskiej we Wrocławiu 2 z 9

3 03540 Przebudowa ul. Mińskiej na odcinku od ul. Tyrmanda do ul. Zagony Budowa łącznika ul. Gorlickiej od projektowanego ronda w ul. Krzywoustego do skrzyżowania ul. Gorlickiej z ul. Mulicką Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu Przebudowa ul. Krupniczej wraz z przystankami na ul. Kazimierza Wielkiego Przebudowa ul. Zamkowej Rozbudowa ul. Skłodowskiej - Curie od ul. Norwida do Wystawowej (wraz z Mostem Zwierzynieckim) Poprawa nawierzchni ul. Wyszyńskiego od ul.nowowiejskiej do Mosbacha Przebudowa ul. Okulickiego Narodowe Forum Muzyki Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej. 2. Zakres rzeczowy usług został określony w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część umowy. 3. Usługę należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót dla poszczególnych zadań inwestycyjnych. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla poszczególnych zadań inwestycyjnych Zamawiający udostępni Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji usług dla określonego zadania. 3 Termin realizacji 1. Usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą przez Wykonawcę w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia r. 2. Czas niezbędny dla wykonania danego badania podany zostanie każdorazowo w zleceniu, o którym mowa w 5 ust. 2, z zastrzeżeniem że ostateczne terminy realizacji zadań zostaną Wykonawcy przekazane w trybie określonym w niniejszym paragrafie w ust. 3, oraz że usługi będące przedmiotem niniejszej umowy będą świadczone najpóźniej do terminu, o którym mowa w ust Zamawiający każdorazowo na piśmie powiadomi Wykonawcę, niezwłocznie po powzięciu wiadomości, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych dla wymienionych w 2 ust. 1 niniejszej umowy zadań inwestycyjnych lub zmianach tych terminów. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do tych terminów przy świadczeniu usług będących przedmiotem niniejszej umowy. 4 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, pracowników oraz sprzęt niezbędne do terminowego, prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami, normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca winien dysponować bazą laboratoryjną zlokalizowaną w odległości zapewniającej obsługę zadań inwestycyjnych wskazanych w 2 ust. 1 niniejszej umowy, wyposażoną w sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia oraz telefon stacjonarny, linię faksową oraz posiadać adres poczty elektronicznej. Wykonawca winien być w dyspozycji przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do Wykonawca zobowiązuje się, że od dnia zawarcia niniejszej umowy - do dnia wskazanego w 3 ust. 1 umowy, nie będzie prowadził usług obsługi laboratoryjnej (w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy) dla podmiotów prowadzących roboty budowlane na zadaniach inwestycyjnych określonych w 2 ust. 1 umowy. 3 z 9

4 5 Zasady realizacji usług 1. Szczegółowe zakresy ilościowe dla poszczególnych rodzajów usług, będących przedmiotem niniejszej umowy oraz dla poszczególnych zadań inwestycyjnych wskazanych w 2 ust. 1 niniejszej umowy określać będzie Zamawiający, w zależności od bieżących potrzeb. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń Zamawiającego (przekazywanych Wykonawcy w formie faksu) określających miejsce, termin rozpoczęcia oraz zakończenia prac i zakres rzeczowy usług, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych rodzajach badań oraz do rezygnacji z badań kontrolnych na poszczególnych zadaniach. 4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji usługi w ciągu 6 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego pod warunkiem, że zlecenie zostanie przekazane tego samego dnia do godz. 9.00, lub w terminie wskazanym w zleceniu. Przez rozpoczęcie realizacji usługi rozumie się w szczególności stawienie się na terenie prowadzonych, w ramach inwestycji wskazanych w 2 ust. 1 niniejszej umowy robót budowlanych, pracowników Wykonawcy wraz z niezbędnym sprzętem do realizacji usługi. 5. W przypadku otrzymania wyników badań niezgodnych ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Wykonawca niezwłocznie (nie później niż na następny dzień po zakończeniu badania) powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu zleconej usługi i przedłoży do podpisu protokół wykonania prac wraz w wynikami przeprowadzonych badań (2 egzemplarze) w terminie dwóch dni od zakończenia ostatniego badania objętego zleceniem. Wykonawca do wyników badań opracowanych w raporcie (forma uzgodniona z Zamawiającym) dołączy protokóły poboru prób. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco (faksem bądź pocztą elektroniczną) przekazywać wyniki zakończonych badań w terminie dwóch dni od jego zakończenia. 6 Przedstawiciele stron 1. Zamawiający po zawarciu umowy z Wykonawcą, wskaże osobę (y) upoważnioną (e) do kontaktów przy realizacji niniejszej umowy na piśmie. 2. Wykonawca wyznacza.. jako osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do koordynacji prac będących przedmiotem zamówienia, tel.:../ Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie prac 1. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi...zł brutto (słownie:.zł) kwota netto.. PLN (słownie: ) podatek VAT (.%) zł ( słownie: ). Maksymalne wynagrodzenie za rok 2014 wyniesie (słownie) Maksymalne wynagrodzenie za rok 2015 wyniesie (słownie) 2. Ceny jednostkowe za wykonanie pojedynczych badań wyszczególniono w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 3. Ceny jednostkowe podane w załączniku nr 2 uwzględniają wszystkie czynności, wymagania i badania oraz inne prace niezbędne dla realizacji usługi wraz z transportem (tj.: dojazdem na miejsce poboru prób do badań i dowozem pobranych prób do laboratorium). 4. Ceny jednostkowe są cenami ryczałtowymi, ustalonymi na czas ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 5. Cena ofertowa stanowi maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację usług w ramach niniejszej umowy. 4 z 9

5 6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowane usługi ustalane będzie jako suma iloczynów ceny jednostkowej i ilości wykonanych oraz odebranych badań w ramach danego zlecenia. 7. Za usługi objęte wykazem badań i cen jednostkowych (załącznik nr 2) ale niewykonane, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 8. Rozliczenie wykonanych usług odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu. Faktury Wykonawca wystawi oddzielnie na poszczególne zadania inwestycyjne wymienione w 2 ust Podstawą wystawienia faktur miesięcznych będą protokoły wykonanych i odebranych usług podpisane przez obie strony. 10. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu. 11. Strony postanawiają, że w razie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot Umowy z przyczyn niezależnych od Stron umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko część wynagrodzenia tj. wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane. 12. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem cen jednostkowych lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 13. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 8 Ubezpieczenie wykonawcy 1. Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) na dowód czego przedstawi upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w 6 ust. 1 w dniu podpisania niniejszej umowy komplet dokumentów ubezpieczeniowych, z których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się: polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania ubezpieczenia w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej na cały okres trwania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy i przedkładania na dowód tego Zamawiającemu bez osobnego wezwania nie później niż 3 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu wystawionego przez ubezpieczyciela potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 1 wraz z kompletem dokumentów ubezpieczeniowych. 3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku przewidzianego w ust. 1 lub w ust. 2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kary umownej za opóźnienie z winy Wykonawcy, zgodnie z 9 ust Kary umowne 1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości zł netto (sto tysięcy) za każdy stwierdzony przypadek przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę od podmiotów, określonych w 4 ust. 3 w zakresie badań objętych przedmiotem umowy. 2. Zamawiający w wypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w 5 ust. 4, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 50 zł za każdą zakończoną godzinę opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usług objętych pisemnym zleceniem, o którym mowa w 5 ust. 2 umowy. 5 z 9

6 3. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wykonaniu poszczególnych zleceń w stosunku do terminów zakończenia prac, określonych w zleceniach, o których mowa w 5 ust. 2 umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki. 4. Zamawiający w wypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w 5 ust. 6, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu protokołu wykonania prac oraz w przekazywaniu wyników zakończonych badań Zamawiającemu. 5. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05 % ceny ofertowej netto określonej w 7 ust. 1 w wypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w 8 ust. 1 i 2 w stosunku do terminu na jego wykonanie przewidzianego w tym zapisie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 7. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potracić należną mu karę umowną z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. 10 Odstąpienie od umowy W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, za faktycznie wykonane prace. 11 Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 7 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę.. zł (słownie:..). 2. Zabezpieczenie należytego wykonywania niniejszej umowy zostało wniesione w formie.. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 3. Jeśli zabezpieczeniem należytego wykonania ma być gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, to gwarancja powinna przewidywać zapłacenie Zamawiającemu w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania nw. oświadczenia nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie kwoty do wysokości udzielonej gwarancji, po otrzymaniu pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązań wobec Zamawiającego. 4. Gwarancja zawierająca wymóg potwierdzenia autentyczności podpisów osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego, będzie uznawana przez Zamawiającego za bezwarunkową. 5. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 100 % kwoty gwarancyjnej, do przewidywanego terminu zakończenia wykonywania umowy. Czynności wymienione powyżej mogą być powtórzone jeśli nastąpią kolejne przesunięcia okresu wykonywania przedmiotu umowy. 6. Wykonawca jest zobowiązany na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 30% kwoty gwarancyjnej, na okres rękojmi. 7. W przypadku nie przedłużenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie z powyższymi zapisami w przewidzianych terminach, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z wniesionego już zabezpieczenia wykonania. 8. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca 6 z 9

7 ma obowiązek przedstawić treść takiej gwarancji Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem Umowy bądź przed upływem okresu obowiązywania takiej gwarancji (na dalszy okres). 9. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione w następujący sposób: % kwoty, o której mowa w ust.1, tj.:. zł (słownie:.), stanowi zabezpieczenie zgodnego z niniejszą Umową wykonania prac umownych i zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w 7 ust. 1 i uznania w tym zakresie zamówienia za należycie wykonane, a jeżeli w protokole odbioru zostały wymienione wady oraz roboty do wykonania zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od ich wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane % kwoty, o której mowa w ust. 1, tj.:..zł (słownie:..), stanowi zabezpieczenie pokrycia roszczeń w ramach rękojmi i zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu od zakończenia okresu rękojmi. 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu zamówienia musi obejmować czas niezbędny na dokonanie odbioru końcowego jeden miesiąc (jest to termin przyjęty na potrzeby zabezpieczenia należytego wykonania umowy). 12 Rękojmia za wady Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 13 Zmiany w umowie 1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania: 1) zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących Zamawiającego; bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy. Zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów, 2) zmian w zakresie terminów realizacji inwestycji, niezależnych od stron umowy,. Zmiana terminu określonego w umowie, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, aby wykonawca po ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ, 3) zmian w zakresie realizacji inwestycji, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania z przyczyn technicznych a polegających na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia, zastosowania rozwiązań zastępczych lub równoważnych. Zmiana zakresu prac określonego w SIWZ, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami; prawidłowego wykonania przedmiot umowy w sposób zgodny z SIWZ, 4) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, poprzez zmianę sposobu jej wykonania lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, opierając się na zasadach współżycia społecznego interesów Zamawiającego i Wykonawcy. Przy czym zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie usunięcia rażącej straty jaką poniósłby Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia. 7 z 9

8 14 Rozstrzyganie sporów 1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą starań aby rozwiązać je pomiędzy sobą. 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, o którym mowa w ust. 1, będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 15 Regulacja prawna W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane. 16 Postanowienia końcowe 1. Załącznikami do umowy są następujące dokumenty: 1) załącznik nr 1 wypełniony przez Wykonawcę Formularz oferty z dnia... wraz z wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia (kserokopie), 2) załącznik nr 2 Wykaz badań i cen jednostkowych, 3) załącznik nr 3 kserokopia polisy OC. 4) załącznik nr 4 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia 2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Wykonawca Wrocławskie Inwestycje. Sp. z o.o. Umowę sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności 8 z 9

9 Załącznik 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 1 Do: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ Wrocław Dotyczy: Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych, kubaturowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych. Zamawiającemu: Gminie Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zobowiązujemy się do zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, bezzwłocznie, bezwarunkowo, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego. Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości 100% kwoty gwarancji do 30 dni po dacie uzyskania od Zamawiającego Świadectwa Przejęcia, a w pozostałej części do 15 dnia po zakończeniu okresu rękojmi i dla Robót. W związku z powyższym Zamawiający zwolni, nie więcej niż 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty wydania protokołu odbioru końcowego, z tym zastrzeżeniem, że jeśli w protokole odbioru zostały wymienione wady oraz prace do wykonania zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od ich wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane Natomiast kwotę wynoszącą nie więcej niż 30% zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, która zostanie zwolniona nie później niż do 15 (piętnastego) dnia po upływie okresu zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nieprzenośna. Gwarancja musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory dotyczące niniejszej gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. Sporządzono w.., /-/ Nazwisko i Imię:. W imieniu:. Podpis:. [pieczęć organu udzielającego Gwarancji] 1 Przedstawiony Wzór Gwarancji należytego wykonania kontraktu jest jedynie przykładowym wzorem gwarancji i Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji na innym wzorze, jednak winna ona zawierać wszystkie istotne postanowienia zawarte w zamieszczonym wzorze. 9 z 9

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo