Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon , NIP tel , fax Znak DZPiZ 380 7/2015 Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iŝ na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na DzierŜawę aparatów do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowraŝliwości oraz do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z materiałami zuŝywalnymi. 1. Wykonawca Pkt 18 Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w parametrach granicznych do analizatora mikrobiologicznego: Rozszerzenie funkcjonalności aktualnie działającego systemu informatycznego o: - rozbudowane mechanizmy opisu stałych i opcjonalnych atrybutów drobnoustrojów - moŝliwość konfiguracji granicznych średnic oraz break point MIC dla określonych grup organizmów wraz z wyliczeniem i prezentacją na wynikach atrybutu BMQ - rozszerzenie raportowania o dodatkowe informacje (m.in. uzyskane wartości MIC)? z uwagi na brak moŝliwości technicznych i technologicznych przez oferenta proponującego dzierŝawę jedynie aparatu mikrobiologicznego w wykonaniu takiej rozbudowy w laboratoryjnym systemie informatycznym. Tego rodzaju zmiany moŝe dokonać jedynie specjalistyczna firma zajmująca się oprogramowaniami informatycznymi i jest to związane z bardzo wysokimi kosztami takiej inwestycji. Odpowiedź Zamawiający nie odstępuje od w/w zapisu. 2. Wykonawca Pkt czy Zamawiający moŝe podać nazwę oprogramowania antywirusowego zgodnego / dostosowanego do funkcjonującego w szpitalu? Odpowiedź Zamawiający uŝywa program antywirusowy ESET. 3. Wykonawca Pkt 13-Paramtery graniczne. Aparat do wykrywania drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych. Czy Zamawiający dopuści UPS, który w przypadku zaniku napięcia umoŝliwi zakończenie toczących się w danym momencie procesów przetwarzania danych i zamknięcie oprogramowania a następnie przejdzie w fazę uśpienia? W momencie pojawienia się zasilania system taki powraca samodzielnie do pracy bez ingerencji uŝytkownika. Odpowiedź Zamawiający dopuszcza w/w UPS. 4. Wykonawca Czy zamawiający wydzieli pozycje 17-24, pozycje oraz pozycje z tabelki poniŝej do oddzielnego pakietu, wyodrębniając tym samym testy manualne od testów automatycznych? Wydzielenie wymienionych pozycji pozwoli na wystartowanie w tym pakiecie innym oferentom, a tym samym zwiększy konkurencyjność oferty. Aktualnie skonstruowany pakiet pozwala na złoŝenie oferty tylko przez jednego oferenta. 5. Wykonawca Dotyczy zapisów SIWZ; W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania pragniemy poinformować, Ŝe opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu stoi w sprzeczności ze wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale II pkt 3 SIWZ trybem postępowania przetarg nieograniczony. Zasadą dla powyŝszego trybu jest nieograniczanie konkurencji i dopuszczenie do postępowania jak największej liczby podmiotów, mogących złoŝyć ofertę odpowiadającą oczekiwaniom Zamawiającego, opisanym zgodnie z brzmieniem art ustawy Prawo zamówień publicznych. Opis przedmiotu zamówienia, zamieszczony w niniejszym postępowaniu, bezpośrednio wskazuje na jednego Wykonawcę, tj. firmę biomerieux Polska Sp. z o.o. poprzez konstrukcję pakietu uwzględniającego wyposaŝenie niezbędne do przeprowadzenia dwóch procesów diagnostycznych, scalonych w jedno zadanie z jednoczesnym zakazem składania ofert na poszczególne elementy. W związku z powyŝszym naleŝy uznać, Ŝe Zamawiający stworzył fikcyjne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w ramach, którego zawarł zapisy uniemoŝliwiające zachowanie zasad uczciwej konkurencji i ograniczył moŝliwość złoŝenia oferty do jednego, wcześniej wytypowanego Wykonawcy. 1

2 Pragniemy zwrócić uwagę, Ŝe powyŝszym działaniom i intencjom Zamawiającego słuŝy tryb postępowania określony brzmieniem art ustawy Pzp, tj. tryb zamówienia z wolnej ręki, którego przesłanki umoŝliwiają zawarcie umowy po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. W związku z faktem, Ŝe Zamawiający podjął decyzję o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wnosimy o wprowadzenie poniŝszych modyfikacji, mających na celu nadanie zapisom SIWZ brzmienia odpowiedniego dla obranego trybu postępowania: Podział na 2 zadania: Zadanie nr 1 DzierŜawa aparatu do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowraŝliwości wraz z materiałami zuŝywalnymi Zadanie nr 2 DzierŜawa aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z materiałami zuŝywalnymi. Odpowiedź Zamawiający nie wyraŝa zgody na dokonanie powyŝszych modyfikacji. 6. Wykonawca Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Wymagane i oceniane parametry graniczne Analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowraŝliwości pkt. 2 Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie w aparacie). Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu w przypadku zaoferowania analizatora umoŝliwiającego automatyczne grawitacyjne napełnianie testów, ich inkubację na pokładzie analizatora, automatyczny odczyt oraz interpretację wyników badań i ich przesyłanie do sieci LIS Szpitala? śaden z obecnie dostępnych automatycznych systemów do identyfikacji oraz oceny lekowraŝliwości nie umoŝliwia pełnej automatyzacji pracy oraz obsługi aparatu. W przypadku kiedy system automatycznie napełnia testy (rozwiązanie sugerujące wskazanie systemu Vitek 2 produkcji biomerieux) wymagane jest przeniesienie ich z odpowiedniej komory, w której następuje napełnienie do komory inkubacyjnej oraz usunięcie testów ze specjalnego pojemnika w aparacie, co wymaga takiego samego nakładu pracy jak np. usuniecie przez uŝytkownika paneli/ testów bezpośrednio z komory inkubacyjne. Ponadto wskazany parametr stoi w sprzeczności z parametrem ocenianym Nr 1. Zamawiający jednocześnie uŝywa tego samego parametru uniemoŝliwiającego złoŝenie oferty innym Wykonawcom niŝ firma biomerieux Polska i ten sam parametr poddaje ocenie - pkt 1 Napełnianie, inkubacja, odczyt, usuwanie testów w aparacie w części Oceniane parametry graniczne Aparatu do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowraŝliwości. 7. Wykonawca Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Wymagane i oceniane parametry graniczne Analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowraŝliwości pkt. 4. Brak konieczności dodawania dodatkowych odczynników przed włoŝeniem do aparatu oraz w trakcie odczytu testów ograniczenie kontaminacji. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o moŝliwość zaoferowania analizatora, gdzie do oceny lekowraŝliwości uŝywa się jednego odczynnika wskaźnikowego, który dodatkowo pozwala na bardziej wiarygodną ocenę lekowraŝliwości drobnoustrojów poprzez nie tylko pomair turbidymetryczny zmętnienia (stosowany rutynowo w analizatorach do oceny lekowraŝliwości ) ale dodatkowo równieŝ poprzez pomiar metabolizmu drobnoustrojów, co stanowi bardzo istotny argument merytoryczny i pozwala na prawidłową ocenę lekowraŝliwości drobnoustrojów trudnorosnących lub wykazujących zmodyfikowany profil lekooporności i aktywności na działanie antybiotyków w studzienkach testowych aparatów. Odczynnik ten dodawany jest przed dodaniem zawiesiny bakteryjnej, takŝe nie ma Ŝadnego wpływu na kontaminację podczas prowadzenia badań. Obecny zapis uniemoŝliwia złoŝenie oferty innym wykonawcom niŝ biomerieux Polska Sp.z.o.o i jego celem jest jedynie ograniczenie zasad uczciwej konkurencji. 8. Wykonawca Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Wymagane i oceniane parametry graniczne Analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowraŝliwości pkt. 8 Identyfikacja automatyczna następujących drobnoustrojów: Gram-ujemne, Gram-dodatnie, Corynebacterium, Neisseria, Haemophilus, beztlenowce oraz droŝdŝaki. Zwracamy się do Zamawiającego o moŝliwość zaoferowania szybkich 4 godzinnych, prostych w wykonaniu manualnych testów do identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych oraz z grupy Campylobakter, Neisseria, Haemophilus? 9. Wykonawca Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Wymagane i oceniane parametry graniczne Analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowraŝliwości pkt. 9 Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane i szczelne pozwalające na wykonanie pojedynczego testu antybiogramowego lub identyfikacyjnego. Zwracamy się do Zamawiającego o moŝliwość wyceny % testów do identyfikacji oraz lekowraŝliwości dla pałeczek G(-) - pałeczki fermentujące, niefermentujące, oraz drobnoustrojów Gram (+) gronkowce, enterokokki, paciorkowce w postaci testów łączonych w formacie łączonym - identyfikacja + lekowraŝliwość. Niektóre sytuacje kliniczne i diagnostyczne wymagają podjęcia decyzji o jednoczesnym przeprowadzeniu badania w kierunku identyfikacji i oznaczania lekowraŝliwości, w odniesieniu do konkretnego przypadku klinicznego. W związku z tym, z punktu widzenia merytorycznego i ekonomicznego zasadne jest wykonanie równolegle, za pomocą jednego, a nie dwóch testów w tym samym czasie, wspomnianych powyŝej procedur diagnostycznych. W związku z powyŝszym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dopuszczenie moŝliwości złoŝenia oferty na wyŝej wspomniane testy do jednoczesnego oznaczenia identyfikacji i lekowraŝliwości (testy łączne). Poszczególni Oferenci w tym przypadku będą mogli dokonać wyceny określonej przez Zamawiającego ilości testów łączonych w konfiguracji identyfikacja + 2

3 lekowraŝliwość w miejsce części testów rozdzielnych. Takie rozwiązanie umoŝliwi Zamawiającemu zarówno na stosowanie testów rozdzielnych w przypadku wykonywania na analizatorze jedynie częściowego oznaczenia identyfikacji lub lekowraŝliwości oraz umoŝliwi jednoczesne wykonanie tych badań na jednym module testowym. Rozwiązanie to pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie znacznej redukcji kosztów badań w przypadku wykonania pełnego badania identyfikacji oraz lekowraŝliwości dla danego pacjenta, jednocześnie pozwoli równieŝ na zwiększenie standaryzacji oraz wiarygodności wyniku badania (testy do identyfikacji i lekowraŝliwości wykonywane będą z tych samych kolonii bakteryjnych - materiału uŝytego do badania). Takie rozwiązanie zapewni równieŝ dwukrotnie szybsze przygotowanie testów niŝ w przypadku przygotowania dwóch rozdzielnych oznaczeń wykonywanych w tym samym czasie. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie ilości testów, jakie naleŝy zaoferować w postaci testów łączonych oraz moŝliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo cenowej o dodatkowe wiersze umoŝliwiające wycenę tych testów. 10. Wykonawca Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Wymagane i oceniane parametry graniczne Analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowraŝliwości pkt. 12 LekowraŜliwość automatyczna dla następujących drobnoustrojów: Gram-ujemne, Gram-dodatnie oraz droŝdŝaki. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o moŝliwość zaoferowania testów manualnych do oceny lekowraŝliwości grzybów wraz z precyzyjnym określeniem wartości MIC dla leków przeciwgrzybiczych. 11. Wykonawca Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Wymagane i oceniane parametry graniczne Analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowraŝliwości pkt.20 Aparat wyposaŝony w UPS o moŝliwości podtrzymania napięcia przez co najmniej 30 minut. Zwracamy się z prośbą o moŝliwość zaoferowania analizatora posiadającego wbudowany moduł zabezpieczający pracę systemu oraz ciągłość badanych próbek na ok. 40 min z moŝliwością ominięcia do 2 następujących po sobie pomiarów. Dodatkowo wyposaŝony w UPS umoŝliwiający bezpieczne zamknięcie systemu oraz bezpieczne przywrócenie jego pracy i ciągłość badanych próbek w przypadku awarii sieci energetycznej. 12. Wykonawca Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Wymagane i oceniane parametry graniczne Aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych pkt. 6 Jednoznaczna wizualna zmiana zabarwienia sensora dla butelki dodatniej preinkubowanej. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie zapisu dotyczącego wizualnej zmiany zabarwienia sensora dla butelki dodatniej preinkubowanej. Taki zapis jest charakterystyczny wyłącznie dla systemu BactAlert oferowanego przez firmę biomerieux Polska Sp.z.o.o do hodowli drobnoustrojów i rozwiązane kolorymetrycznego systemu odczytu zastosowane w podłoŝach BacAlert. Zapis ten słuŝy jedynie do ograniczenia konkurencji i braku moŝliwości złoŝenia oferty przez innych Wykonawców. Dodatkowo moŝliwość odczytu wizualnej zmiany zabarwienia sensora jest niezgodna z metodyką pracy producenta, gdzie podłoŝa mogą być stosowane wyłącznie z systemem hodowlanych BactAlert. Producent firma biomerieux nie posiada Ŝadnych wzorców słuŝących do porównania i prawidłowego odczytu i interpretacji wyniku badania po preinkubacji. Rozwiązanie takie zatem moŝe wprowadzić operatora w błąd i doprowadzić do nieprawidłowego leczenia co stanowi niebezpieczeństwo dla Ŝycia i zdrowia pacjentów. Pozostali Wykonawcy posiadają inny toŝsame rozwiązania umoŝliwiające ocenę potencjalnego wzrostu drobnoustrojów w podłoŝu jak zmiana zabarwienia podłoŝa, zmętnienie, wybrzuszenie przegrody. Dodatkowo oferowane systemy na rynku umoŝliwiają preinkubację badanych próbek do 48 godzin w temperaturze pokojowej co umoŝliwia prawidłowe przeprowadzenie badania i umieszczenie próbki w aparacie bez utraty prawidłowej diagnozy. Prosimy zatem Zamawiającego o usunięcie tego zapisu, który stanowi parametr ograniczający konkurencję!!!. 13. Wykonawca Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Wymagane i oceniane parametry graniczne Aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych pkt miejsc w aparacie. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o moŝliwość zaoferowania aparatu o pojemności miejsc inkubacyjno - pomiarowych? Odpowiedź Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach siwz. 14. Wykonawca Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Wymagane i oceniane parametry graniczne Aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych Pkt. 13 Aparat wyposaŝony w UPS o moŝliwości podtrzymania napięcia przez co najmniej 30 minut. Zwracamy się z prośbą o moŝliwość zaoferowania analizatora posiadającego wbudowany moduł zabezpieczający pracę systemu oraz ciągłość badanych próbek na ok. 40 min z moŝliwością ominięcia kilku następujących po sobie pomiarów. Dodatkowo aparat wyposaŝony będzie w UPS umoŝliwiający bezpieczne zamknięcie systemu oraz bezpieczne przywrócenie jego pracy i ciągłość badanych próbek w przypadku awarii sieci energetycznej. 3

4 15. Wykonawca Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy Materiały zuŝywalne konieczne do prawidłowego funkcjonowania analizatora (od poz ). Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o moŝliwość zaoferowania w pozycjach od 28 odpowiednich odczynników słuŝących do prawidłowego wykonania testów identyfikacji oraz oceny lekowraŝliwości z poz i wycenę ich w odpowiedniej ilości korespondującej do ilości oferowanych testów. Odczynniki wskazane przez Zamawiającego są odczynnikami wskazującymi jednoznacznie na system Vitek II Compact firmy BioMerieux. 16. Wykonawca SIWZ V.5: Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na dopisanie o ile prawo nakłada obowiązek, aby dany asortyment był dopuszczony do obrotu zgodnie z ww. ustawą? Odpowiedź Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ V.5 jednakŝe informuje, Ŝe o ile prawo nie nakłada obowiązku, aby dany asortyment był dopuszczony do obrotu zgodnie z ww. ustawą o wyrobach medycznych tym samym asortymentu zaoferowanego przez Wykonawcę nie będą obowiązywały te zapisy. (SIWZ V.5). 17. Wykonawca SIWZ IX 5 a: Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na załączenie ulotek w wersji elektronicznej np. na CD lub osobno zbindowane w formie ksiąŝkowej i podpisane tylko na pierwszej stronie? Odpowiedź SIWZ IX 4 a: Zamawiający wyraŝa zgodę na załączenie ulotek osobno zbindowanych w formie ksiąŝkowej. KaŜda strona oferty musi być podpisana a jeŝeli są to kopie dokumentów, zgodnie z SIWZ muszą być podpisane za zgodność z oryginałem. 18. Wykonawca SIWZ IX 5 c - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawiania akceptacji oferowanych odczynników przez wytwórcę aparatu, jeŝeli są one produkowane przez wytwórcę aparatu? Odpowiedź SIWZ IX 4 c: TAK, tylko w przypadku, jeŝeli są one produkowane przez wytwórcę aparatu? 19. Wykonawca SIWZ IX 5 d Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego wymagania, jeŝeli Wykonawca dołączy do oferty dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.? Odpowiedź SIWZ IX 4 d: Zamawiający uzna za spełnienie tego wymagania, jeŝeli Wykonawca dołączy do oferty dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. dotyczy aparatów i odczynników. 20. Wykonawca Czy zamawiający wymaga w poz. 1, aby podłoŝe Mueller Hinton Agar było zgodne z zaleceniami EUCAST? 21. Wykonawca Czy w poz. 9 Zamawiający wymaga, aby podłoŝe chromogenne dla patogenów z moczu umoŝliwiało izolację, ocenę ilościową i bezpośrednią identyfikację E.coli, Proteus, Enterococci i KESC? 22. Wykonawca Czy w poz. 10 Zamawiający wymaga podłoŝa bezpośrednio identyfikującego S. aureus w czasie 24 godzin oraz wybiórczo izolującego gronkowce? 23. Wykonawca Czy w poz. 12 Zamawiający wymaga podłoŝa chromogennego umoŝliwiającego identyfikację drobnoustrojów po 24 godzinach? 24. Wykonawca Czy Zamawiający wymaga, aby podłoŝa chromogenne pochodziły od jednego producenta? 25. Wykonawca Czy Zamawiający wymaga, aby podłoŝa chromogenne były zwalidowane z testami do identyfikacji i lekowraŝliwości wykonywanymi metodą automatyczną, co zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami? Odpowiedź Zamawiający wymaga, aby podłoŝa chromogenne były zwalidowane z testami do identyfikacji i lekowraŝliwości wykonywanymi metodą automatyczną i dopuszcza potwierdzenie w/w faktu odpowiednimi dokumentami. 26. Wykonawca Czy Zamawiający wymaga, aby w poz zaoferowano materiały zuŝywalne w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu koniecznemu do prawidłowego funkcjonowania analizatora? Odpowiedź TAK. 27. Wykonawca Czy zamawiający wymaga, aby podłoŝa tlenowe, beztlenowe i pediatryczne zawierały w swoim składzie inhibitory antybiotyków? 4

5 28. Wykonawca Czy Zamawiający wymaga, aby czynsz dzierŝawy podać oddzielnie dla obu aparatów? Odpowiedź W formularzu ofertowym wysokość czynszu dzierŝawnego aparatów naleŝy podać łącznie. 29. Wykonawca Czy Zamawiający moŝe sprecyzować, jaki system zamknięty jest stosowany w szpitalu do pobrania krwi? Odpowiedź Vacutainer. 30. Wykonawca Czy Zamawiający wymaga, aby podłoŝa do hodowli bakterii tlenowych i beztlenowych przeznaczone były do posiewów krwi i płynów ustrojowych w butelkach dla dorosłych metodyką /instrukcją uŝycia dołączoną do oferty wg Rozporządzenia Ministra z dnia 2006 roku i 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (sporządzonym na podstawie m. in. Dyrektywy 98/79 dotyczącej wyrobów medycznych 8.7 Instrukcja uŝywania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro musi zawierać punkt 6/ rodzaj próbki jakiej naleŝy uŝyć oraz specjalne warunki jej pobierania, wstępnego przygotowania oraz jeśli to niezbędne warunki przechowywania i instrukcje przygotowanie pacjenta. Ulotka Producenta jest jedynie informacyjna i nie stanowi dokumentu wg którego Zamawiający moŝe przygotować wg Rozporządzenia Ministra(cytowanego powyŝej) procedurę diagnostyczną bez przeprowadzenia w laboratorium specjalnych metod walidacyjnych. Odpowiedź Zamawiający dopuszcza. 31. Wykonawca Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na zaoferowanie podłoŝy pediatrycznych przeznaczonych do posiewu krwi? Zgodnie z metodyką producenta jałowe płyny ustrojowe naleŝy posiewać do kaŝdego innego rodzaju butelek oferowanych przez producenta np. wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w poz. 1 oraz Wykonawca Czy Zamawiający wymaga, aby butelki do posiewów krwi i płynów ustrojowych dla dorosłych oraz butelki pediatryczne do posiewów krwi były wykonane z trwałego nietłukącego plastiku, bezpiecznego w trakcie transportu? 33. Wykonawca Czy Zamawiający dopuści Aparat do wykrywania drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych z 2009 roku z pełną gwarancją? 34. Wykonawca Czy Zamawiający wyraŝa zgodę w poz. 9 parametrów granicznych aparatu na zaoferowanie podłoŝy pediatrycznych do posiewu krwi wymagających małej objętości krwi: max 4 ml? 35. Wykonawca Czy Zamawiający wyraŝa zgodę w poz. 11 parametrów granicznych aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi na moŝliwość opóźnionego wkładanie do 24 h zainokulowanych butelek do aparatu bez uszczerbku na wykrywalności drobnoustrojów? 36. Wykonawca dot. projektu umowy 1 ust. 9 Czy Zamawiający wyraŝą zgodę na modyfikację zapisu na:,,zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć Urządzenia przed kradzieŝą i niepoŝądanym działaniem osób trzecich.? Uzasadnienie: To na dzierŝawcy leŝy kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego uŝytkowanym. WydzierŜawiający nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieŝy, poniewaŝ nie znane są mu warunki przechowywania, jakie państwo posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe. Wysoce prawdopodobne jest, Ŝe Ubezpieczyciel moŝe odmówić ubezpieczenia, jeŝeli zabezpieczenia przed kradzieŝą będą niewystarczające. To dzierŝawca będzie korzystał z przedmiotu dzierŝawy i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem rzeczy dzierŝawionej. Odpowiedź Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy. 37. Wykonawca dot. projektu umowy 1 ust. 9 JeŜeli Zamawiający nie wyraŝa zgody na powyŝsze, czy uzna za spełnienie warunku przedstawienie aktualnej polisy OC? Odpowiedź Zamawiający uzna za spełnienie w/w warunku przedstawienie aktualnej polisy OC. 38. Wykonawca dot. projektu umowy 1 ust. 13 Czy Zamawiający wyraŝą zgodę na modyfikację zapisu na:,,zamawiający zobowiązany jest protokolarnie zwrócić Urządzenia w stanie niepogorszonym ponad zuŝycie wynikające z normalnej eksploatacji, w terminie 7 dni od daty zakończenia umowy. Na tę okoliczność strony sporządzą dwustronny protokół.? 5

6 39. Wykonawca dot. projektu umowy 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na zastąpienie telefonicznej formy składania zamówień formą pisemną lub elektroniczną? Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w stanie telefonicznie określić toŝsamości osoby upowaŝnionej do składania zamówień po stronie Zamawiającego. 40. Wykonawca dot. projektu umowy 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyraŝą zgodę na wydłuŝenie terminu do 72 godzin w dni robocze? Odpowiedź Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy. 41. Wykonawca dot. projektu umowy 3 ust. 6 Czy Zamawiający wyraŝą zgodę na modyfikację zapisu na:,,w przypadku, gdy gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia przekroczy 72 godziny w dni robocze, Wykonawca zagwarantuje zabezpieczenie ciągłości wszystkich badań dostępnych na dzierŝawionym urządzeniu na własny koszt w innej jednostce wykonującej badania laboratoryjne.? Odpowiedź Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy. 42. Wykonawca dot. projektu umowy 4 ust. 7 Czy Zamawiający wyraŝą zgodę na modyfikację zapisu na:,,faktury za odczynniki wystawiane będą w dniu wysyłki towaru z magazynu oraz dostarczane wraz z towarem? 43. Wykonawca dot. projektu umowy 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyraŝą zgodę na modyfikację zapisu na:,,w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o nich Wykonawcę, który w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji wymieni zakwestionowany towar, nie obciąŝając Zamawiającego kosztami wymiany.? Uzasadnienie: Rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań w laboratorium. Czas reklamacji jaki przewidział Zamawiający moŝe okazać się terminem nierealnym na prawidłowe przeprowadzenie badania, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę czas wzrostu bakterii, co jest niezbędnym elementem badania. 44. Wykonawca dot. projektu umowy 6 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyraŝą zgodę na modyfikację zapisu na:,,w razie nie przystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyny leŝącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części kontraktu (całego przetargu),? Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania/ odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy. 45. Wykonawca dot. projektu umowy 6 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyraŝą zgodę na modyfikację zapisu na:,,w razie zwłoki w dostarczeniu towaru albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru, za kaŝdy dzień opóźnienia.? Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienaleŝytej realizacji zamówienia. Jeśli np. Wykonawca dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie 1 opakowanie dostarczy z jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości całego zamówienia jest karą nieuzasadnioną. Prosimy, by kara ta była liczona od faktycznie dostarczonego towaru z opóźnieniem. Ponadto Zamawiający informuje, iŝ przesuwa termin składania i otwarcia ofert przetargu nieograniczonego numer DZPiZ 380 7/2015 z dnia roku na dzień: - składanie ofert roku do godziny 11:00 - otwarcie ofert roku o godzinie 12:00. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Staszów, dnia r. 6

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax 74/

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax 74/ ISO 9001 Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746 www.zdrowie.walbrzych.pl szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

(22) 33 55 212, 214 NIP

(22) 33 55 212, 214 NIP Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie Dział Zamówień Publicznych 01-201 Warszawa, ul. Wolska 37 www.zakazny.pl fax: (22) 33 55 226 tel.: (22) 33 55 212, 214 NIP 527-21-53-938 REGON 000297945 DZP/143/10/08

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 31.10.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski r.

Bielsk Podlaski r. Bielsk Podlaski 15.03.2016 r. SPZOZ/ZP/07/2016 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę odczynników laboratoryjnych oraz analizatora wraz z jego dzierżawą dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim w trybie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20.04.2011 r.

Warszawa, dnia 20.04.2011 r. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 08 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 52-426-889-13 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

PZS-O/IV/01/ /2011 r. Oleśnica, dnia 02 grudnia 2011 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

PZS-O/IV/01/ /2011 r. Oleśnica, dnia 02 grudnia 2011 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PZS-O/IV/01/ /2011 r. Oleśnica, dnia 02 grudnia 2011 r. Wszyscy Wykonawcy Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BIURO ADMINISTRACJI i KADR Nasz znak: BAK-WZP-221-83/06 (7) Warszawa, dnia 30 listopada 2006 r. Wykonawcy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, 29.08.2016 r. DZP 271.248/2016 DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dnia 30 kwietnia 2009 roku. ZWPS/... /2009 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Znak sprawy: DZP 380 1/2014 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę systemu aspiracyjnopróŝniowego do pobierania krwi wraz z dzierŝawą automatycznego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 07.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/13/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI PZS-O/IV/01/1432/2010 r. Wszyscy Wykonawcy Oleśnica, dnia 01 czerwca 2010 r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę gazów ciekłych i spręŝonych oraz dzierŝawa zbiorników, parownic i butli dla Powiatowego

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/ 6 PN/ 2016 Olsztyn, 6 maja 2016 r.

DZPZ/ 333/ 6 PN/ 2016 Olsztyn, 6 maja 2016 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 lipca 2011 roku, numer ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 lipca 2011 roku, numer ogłoszenia Busko Zdrój, dnia 28 lipca 2011 r. ZOZ/ZP P/24/11 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 14.000 Euro, którego przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Elbląg, dnia r. ZP/3230/1/2009. Numer ogłoszenia: było : zadanie nr 12 -podłoŝa odciskowe

Elbląg, dnia r. ZP/3230/1/2009. Numer ogłoszenia: było : zadanie nr 12 -podłoŝa odciskowe Elbląg, dnia 09.03.2009r. ZP/3230/1/2009 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych Zamawiający: Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu zgodnie z Art. 38

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE DZP/80/04/2015 Warszawa, 10.04.2015 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/04DzOL/01/2015 na dostawy odczynników, podłoży i testów

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/16 UE PN/ 2009 Olsztyn, 7 stycznia 2010 r.

DZPZ/333/16 UE PN/ 2009 Olsztyn, 7 stycznia 2010 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI nr 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do specyfikacji. ... (Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ CENOWY. Wykaz odczynników. Wartość netto za okres 48 m-cy (zł)

Załącznik nr 2 do specyfikacji. ... (Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ CENOWY. Wykaz odczynników. Wartość netto za okres 48 m-cy (zł) ... (Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2 do specyfikacji Wykaz odczynników ZAKUP I DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW ORAZ OZNACZANIA

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 04.03.2014 r. sygn. DZP/K-96/2014. www.pum.edu.pl

Szczecin, dnia 04.03.2014 r. sygn. DZP/K-96/2014. www.pum.edu.pl Szczecin, dnia 04.03.2014 r. sygn. DZP/K-96/2014 www.pum.edu.pl Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

1.Pakiet 15 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osocza króliczego w fiolkach zamiast ampułek? Odp. TAK.

1.Pakiet 15 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osocza króliczego w fiolkach zamiast ampułek? Odp. TAK. 29.05.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/11/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

DZ- 271/125/ 21 /2013 Kraków, dnia 25.01.2013 r.

DZ- 271/125/ 21 /2013 Kraków, dnia 25.01.2013 r. DZ- 271/125/ 21 /2013 Kraków, dnia 25.01.2013 r. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, iŝ wpłynęły pytania do postępowania nr DZ/271/125/2012 na dostawę

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Znak sprawy: DZP 380 6/2013 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, krwi kontrolnej oraz niezbędnych akcesoriów do wykonania morfologii 5-DIFF

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 7 Numer ogłoszenia: 218170-2013; data zamieszczenia: 06.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 206182-2013 data

Bardziej szczegółowo

ORG GT.3710/21-2015/6369/15 www.szpital-zdroje.szczecin.pl

ORG GT.3710/21-2015/6369/15 www.szpital-zdroje.szczecin.pl Szczecin, dnia 28-05-2015 r. ORG GT.3710/21-2015/6369/15 www.szpital-zdroje.szczecin.pl Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /11 Kolno, dnia 16.06.2011r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1. Wykonawca nr 1

Wyjaśnienie nr 1. Wykonawca nr 1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 29.05.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/54/15

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI PZS-O/IV/01/../2010 r. Wszyscy Wykonawcy Oleśnica, dnia 07 czerwca 2010 r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zuŝywalnych do wykonywania badań laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

w dniach stycznia 2017 r. otrzymał następujące pytania do SIWZ:

w dniach stycznia 2017 r. otrzymał następujące pytania do SIWZ: Szpital Pediatryczny 43-300 Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 83 Sekretariat: tel. 33-828-40-40 fax : 33815-16-30 www.szpitalpediatryczny.pl e-mail: sekretariat@szpitalpediatryczny.pl ISO 9001-2008 ` ` Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 128012-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 128012-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 9 2015-05-28 14:38 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111486-2015 z dnia 2015-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów alergicznych i odczynników diagnostycznych,

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/13 PN/ 2012 Olsztyn, 1 marca 2012 r.

DZPZ/333/13 PN/ 2012 Olsztyn, 1 marca 2012 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór

Bardziej szczegółowo

2/PNP/SW/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza asortymentowo cenowego

2/PNP/SW/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza asortymentowo cenowego Część nr 1 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz materiałów zuŝywalnych Lp Wartość netto Nazwa asortymentu 1 DzierŜawa analizatora immunochemicznego (parametry graniczne analizatora

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 06.12.2016 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego na "Dostawę odczynników do

Bardziej szczegółowo

szt 5400 szt 1500 szt 2500 szt 4000 szt 1500 szt 400 szt 2000 szt 600 szt 500 szt 3000 szt 200

szt 5400 szt 1500 szt 2500 szt 4000 szt 1500 szt 400 szt 2000 szt 600 szt 500 szt 3000 szt 200 Dodatek nr. 2 do SIWZ - asortymentowo-cenowy Gotowe podłoża bakteriologiczne na płytkach. Wszystkie podłoża muszą pochodzić od producentów posiadających certyfikat jakości ISO 13485:2003 lub równoważny,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

P O W I A D O M I E N I E

P O W I A D O M I E N I E Pismo: OZP/03/2012/5 Garwolin, dnia 2012-03-28 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych Gdańsk, dnia 15.04.2009 r. i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk e-mail: zamowienia@pcchz.

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych Gdańsk, dnia 15.04.2009 r. i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk e-mail: zamowienia@pcchz. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych Gdańsk, dnia 15.04.2009 r. i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk e-mail: zamowienia@pcchz.pl ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY Dotyczy: Zapytania do Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZ/3323/117/13 ...

UMOWA DZ/3323/117/13 ... UMOWA DZ/3323/117/13 Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 1 z 5. Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 1 z 5. Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach zaprasza do złożenia oferty na dostawy: odczynników do diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2014-05-14 13:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Zamknięty system do pobierania krwi oraz drobny

Bardziej szczegółowo

Dostawa leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla SPDSK znak postępowania RejZamPub / 12 / 2014

Dostawa leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla SPDSK znak postępowania RejZamPub / 12 / 2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy - wszyscy. Wałbrzych r. DZPZ/192/AR/08/08

Wykonawcy - wszyscy. Wałbrzych r. DZPZ/192/AR/08/08 Wałbrzych 20.08.2008 r. DZPZ/192/AR/08/08 Wykonawcy - wszyscy Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy odczynników, szybkich testów diagnostycznych i innych odczynników laboratoryjnych oraz odczynników

Bardziej szczegółowo

Wg rozdzielnika Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Wg rozdzielnika Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne Poznań, dnia 18-06-2009 EZ/ 3044/2. /2009 Wg rozdzielnika Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 46/2009 aparat rtg z torem wizyjnym

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1-odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekworażliwości oraz odczynniki do posiewów krwi i płynów ustrojowych

Zadanie 1-odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekworażliwości oraz odczynniki do posiewów krwi i płynów ustrojowych Zadanie 1-odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekworażliwości oraz odczynniki do posiewów krwi i płynów ustrojowych Liczba testów w Przewidywana liczba Nr pozycji Asortyment opak opakowań 01 testy

Bardziej szczegółowo

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne. Poznań, dnia 10.12.2010 EZ/7852/2/ 2010 Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 124/2010 Zakup, dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/185/04/11 Warszawa, 21.04.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/13UK/04/2011

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13 Nr sprawy: MW/ZP/6/13 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY Nr./13 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /17 Data: 21.02.2017 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na okres 36 miesięcy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA

Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wraz z montaŝem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników zamawiającego, - tomografu

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/19/2013

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/19/2013 DZ/271/19/105/2013 Kraków, dnia 12 marca 2013 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/19/2013 Dotyczy: DZ-271/19/2013 - Dostawa odczynników, czynników, kultur mikrobiologicznych i wyrobów

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta ZOZ/NZP/372/2016 Bolesławiec, dnia 24 listopada 2016r. Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Lindleya 4, 02-005 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5021001, faks 022 5022136.

Lindleya 4, 02-005 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5021001, faks 022 5022136. Warszawa: dostawa odczynników do diagnostyki bakterii G-, G+, beztlenowców, grzybów, krwi baraniej jałowej do podłoŝy do posiewów oraz roztworu i koncentratu soli fizjologicznej Numer ogłoszenia: 48887-2010;

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Druk Nr 5 Wzór - Umowa z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna 1 2 Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne połączenie metod manualnych i automatyzacji Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne To nie tylko sprzęt diagnostyczny,

Bardziej szczegółowo

............ Wymagania Zamawiającego

............ Wymagania Zamawiającego Załącznik nr 4 do siwz /pieczęć Wykonawcy/ SZCZEGÓŁOWY OPIS: ANALIZATORA DO IDENTYFIKACJI I LEKOOPORNOŚCI BAKTERII NA 60 MIEJSC ANALIZATORA DO IDENTYFIKACJI I LEKOOPORNOŚCI BAKTERII NA 30 MIEJSC Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 07 kwietnia 2011 r.

Zamość, dnia 07 kwietnia 2011 r. Zamość, dnia 07 kwietnia 2011 r. AZP 3320/27/ /11 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: SP ZOZ BP/05/15

Numer sprawy: SP ZOZ BP/05/15 Zestaw pytań nr 1 Siemiatycze 11.06.2015 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 8 17-300 Siemiatycze Dotyczy Rozpoznania Cenowego na: DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dostawę odczynników dla laboratorium i bakteriologii dla SPZOZ Krotoszyn

Dostawę odczynników dla laboratorium i bakteriologii dla SPZOZ Krotoszyn WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę odczynników dla laboratorium i bakteriologii dla SPZOZ Krotoszyn RZP-V/1/13/16 Zamawiający na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 104/2008 MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 104/2008 MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA. Poznań, dnia 28-10-2008 EZ/ 6306.. /2008 Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 104/2008 MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA. Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o.

PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o. PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o. Z A R ZĄ D ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa tel. /faks /0-22/ 47 33 077 tel. /faks /0-22/ 47 33 422 tel. /0-22/ 47 32 684 Warszawa, dnia 02 lipca 2008 r. Nr pisma: PBL2-0241/240/2008

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia 20.11.2014r. Znak sprawy: ZP/77/101/2014/PN/77

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, Rzeszów tel , sek./fax

ul. Krakowska 16, Rzeszów tel , sek./fax SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: PN-06-2013 Kraków, dnia 27 lutego 2013 r. IMIM/DOP/ 476 /13 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA

znak sprawy: PN-06-2013 Kraków, dnia 27 lutego 2013 r. IMIM/DOP/ 476 /13 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA znak sprawy: PN-06-2013 Kraków, dnia 27 lutego 2013 r. IMIM/DOP/ 476 /13 znak sprawy: PN-06-2013 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA Dotyczy: dostawę energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN Pytanie 1 Zapisy

Bardziej szczegółowo

ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY Nazwa i typ aparatu : główny... / zapasowy Producent: główny.../ zapasowy...

ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY Nazwa i typ aparatu : główny... / zapasowy Producent: główny.../ zapasowy... PAKIET I ZADANIE 2 ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY Nazwa i typ aparatu : główny... / zapasowy Producent: główny.../ zapasowy... ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA GŁÓWNEGO I ZAPASOWEGO Lp. OPIS PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące pytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące pytania : Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. () 344 64 00, 344 64 71, FAX () 344-64-74, centr. () 344 6 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl,

Bardziej szczegółowo

Szpital P o w i a t o w y

Szpital P o w i a t o w y numery telefonów wewnętrznych: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital P o w i a t o w y ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl NIP 969 116 33 23 Regon

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 Międzyrzec Podlaski, 27-04-2014r. Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa sprzętu laboratoryjnego - III Numer ogłoszenia: 275718-2014;

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy:80/ek/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nr sprawy:80/ek/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 1 do SIWZ.... Pieczęć Wykonawcy Pakiet nr 1 FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 1. Nazwa Wykonawcy... 2. Cena ofertowa brutto (obejmuje wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą przedmiotu umowy do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 6 2013-05-31 11:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Zamknięty system do pobierania krwi oraz drobny

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 6, 35- Rzeszów tel. 7 86 43 32, sek./fax 7 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informujemy, iż do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców następującej treści :

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informujemy, iż do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców następującej treści : Warszawa, dnia 05.09.2012r. Znak: ZZP/ZP/91/692/12 W Y K O N A W C Y Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w sprawie dostawy testów do badania markerów wirusów przenoszonych drogą krwi tj. testy wirusologiczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: DOSTAWA PROBÓWEK DO POBIERANIA KRWI W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl 1 z 6 2012-12-05 15:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl Płock: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I PRODUKTÓW DO DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI i HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. POSTĘPU 1, JASTRZĘBIEC, 05-552 Magdalenka

INSTYTUT GENETYKI i HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. POSTĘPU 1, JASTRZĘBIEC, 05-552 Magdalenka Jastrzębiec, 30. 10. 2012 r. Dotyczy przetargu DAZ-2401/ 41 / 12 na dostawę wyrobów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych. Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wykonawcy zainteresowani składaniem ofert. Murowana Goślina, dnia 10 października 2013 r.

Wszyscy wykonawcy zainteresowani składaniem ofert. Murowana Goślina, dnia 10 października 2013 r. Za potwierdzeniem odbioru Wszyscy wykonawcy zainteresowani składaniem ofert Wasz znak sprawy: Murowana Goślina, dnia 10 października 2013 r. Wpłynęło do Urzędu : Znak sprawy: ZP.271.18.2013 Telefon: 61

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANĄ TREŚCI SIWZ OG/328/2011 Katowice, dnia 13.06.2011 TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANĄ TREŚCI SIWZ dot.: postępowania Nr OG/322/28/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 09.03.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych oraz pasków do badania

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 27.02.2014r. DZPi Z 271-25/2014 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych oraz najem analizatora do posiewu

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04

DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04 DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO MODYFIKACJA SIWZ z dnia 15.06.2015 r.

TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO MODYFIKACJA SIWZ z dnia 15.06.2015 r. Warszawa, dn.15.06.2015 r. Do wszystkich uczestników postępowania SZPZLO/24/ZP/P/2015 TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO MODYFIKACJA SIWZ z dnia 15.06.2015 r. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia: 12.05.2015r. O D P O W I E D Ź na

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony na: znak postępowania RejZamPub / 14 / 2014

Ogłasza przetarg nieograniczony na: znak postępowania RejZamPub / 14 / 2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZIKiT/R/0463/10/NZ/53599 Kraków, 07.10.2010 r.

ZIKiT/R/0463/10/NZ/53599 Kraków, 07.10.2010 r. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl ZIKiT/R/0463/10/NZ/53599

Bardziej szczegółowo

Warszawa Filia: Warszawa REGON: tel.: (0 22) (0 22)

Warszawa Filia: Warszawa REGON: tel.: (0 22) (0 22) SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY www.szpital.legnica.pl WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY WSzSL/DOZ/072 / /07 Legnica, 10.01.2007 r. Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawy odczynników

Bardziej szczegółowo

Zamawiający przekazuje treść pytań do SIWZ otrzymanych dnia , r. wraz z odpowiedziami;

Zamawiający przekazuje treść pytań do SIWZ otrzymanych dnia , r. wraz z odpowiedziami; Poznań, dnia 17.05.2007r. Zamawiający przekazuje treść pytań do SIWZ otrzymanych dnia 16.05.,17.05.2007r. wraz z odpowiedziami; Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych. Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Przysucha: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej w SP ZZOZ w Przysusze

Przysucha: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej w SP ZZOZ w Przysusze Przysucha: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej w SP ZZOZ w Przysusze OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dn. 07.03.2011 r. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa

Częstochowa, dn. 07.03.2011 r. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Dział Zamówień Publicznych tel., fax +48 34 367 36 74, Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604 Częstochowa, dn. 07.03.2011

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo