Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon , NIP tel , fax Znak DZPiZ 380 7/2015 Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iŝ na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na DzierŜawę aparatów do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowraŝliwości oraz do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z materiałami zuŝywalnymi. 1. Wykonawca Pkt 18 Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w parametrach granicznych do analizatora mikrobiologicznego: Rozszerzenie funkcjonalności aktualnie działającego systemu informatycznego o: - rozbudowane mechanizmy opisu stałych i opcjonalnych atrybutów drobnoustrojów - moŝliwość konfiguracji granicznych średnic oraz break point MIC dla określonych grup organizmów wraz z wyliczeniem i prezentacją na wynikach atrybutu BMQ - rozszerzenie raportowania o dodatkowe informacje (m.in. uzyskane wartości MIC)? z uwagi na brak moŝliwości technicznych i technologicznych przez oferenta proponującego dzierŝawę jedynie aparatu mikrobiologicznego w wykonaniu takiej rozbudowy w laboratoryjnym systemie informatycznym. Tego rodzaju zmiany moŝe dokonać jedynie specjalistyczna firma zajmująca się oprogramowaniami informatycznymi i jest to związane z bardzo wysokimi kosztami takiej inwestycji. Odpowiedź Zamawiający nie odstępuje od w/w zapisu. 2. Wykonawca Pkt czy Zamawiający moŝe podać nazwę oprogramowania antywirusowego zgodnego / dostosowanego do funkcjonującego w szpitalu? Odpowiedź Zamawiający uŝywa program antywirusowy ESET. 3. Wykonawca Pkt 13-Paramtery graniczne. Aparat do wykrywania drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych. Czy Zamawiający dopuści UPS, który w przypadku zaniku napięcia umoŝliwi zakończenie toczących się w danym momencie procesów przetwarzania danych i zamknięcie oprogramowania a następnie przejdzie w fazę uśpienia? W momencie pojawienia się zasilania system taki powraca samodzielnie do pracy bez ingerencji uŝytkownika. Odpowiedź Zamawiający dopuszcza w/w UPS. 4. Wykonawca Czy zamawiający wydzieli pozycje 17-24, pozycje oraz pozycje z tabelki poniŝej do oddzielnego pakietu, wyodrębniając tym samym testy manualne od testów automatycznych? Wydzielenie wymienionych pozycji pozwoli na wystartowanie w tym pakiecie innym oferentom, a tym samym zwiększy konkurencyjność oferty. Aktualnie skonstruowany pakiet pozwala na złoŝenie oferty tylko przez jednego oferenta. 5. Wykonawca Dotyczy zapisów SIWZ; W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania pragniemy poinformować, Ŝe opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu stoi w sprzeczności ze wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale II pkt 3 SIWZ trybem postępowania przetarg nieograniczony. Zasadą dla powyŝszego trybu jest nieograniczanie konkurencji i dopuszczenie do postępowania jak największej liczby podmiotów, mogących złoŝyć ofertę odpowiadającą oczekiwaniom Zamawiającego, opisanym zgodnie z brzmieniem art ustawy Prawo zamówień publicznych. Opis przedmiotu zamówienia, zamieszczony w niniejszym postępowaniu, bezpośrednio wskazuje na jednego Wykonawcę, tj. firmę biomerieux Polska Sp. z o.o. poprzez konstrukcję pakietu uwzględniającego wyposaŝenie niezbędne do przeprowadzenia dwóch procesów diagnostycznych, scalonych w jedno zadanie z jednoczesnym zakazem składania ofert na poszczególne elementy. W związku z powyŝszym naleŝy uznać, Ŝe Zamawiający stworzył fikcyjne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w ramach, którego zawarł zapisy uniemoŝliwiające zachowanie zasad uczciwej konkurencji i ograniczył moŝliwość złoŝenia oferty do jednego, wcześniej wytypowanego Wykonawcy. 1

2 Pragniemy zwrócić uwagę, Ŝe powyŝszym działaniom i intencjom Zamawiającego słuŝy tryb postępowania określony brzmieniem art ustawy Pzp, tj. tryb zamówienia z wolnej ręki, którego przesłanki umoŝliwiają zawarcie umowy po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. W związku z faktem, Ŝe Zamawiający podjął decyzję o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wnosimy o wprowadzenie poniŝszych modyfikacji, mających na celu nadanie zapisom SIWZ brzmienia odpowiedniego dla obranego trybu postępowania: Podział na 2 zadania: Zadanie nr 1 DzierŜawa aparatu do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowraŝliwości wraz z materiałami zuŝywalnymi Zadanie nr 2 DzierŜawa aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z materiałami zuŝywalnymi. Odpowiedź Zamawiający nie wyraŝa zgody na dokonanie powyŝszych modyfikacji. 6. Wykonawca Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Wymagane i oceniane parametry graniczne Analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowraŝliwości pkt. 2 Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie w aparacie). Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu w przypadku zaoferowania analizatora umoŝliwiającego automatyczne grawitacyjne napełnianie testów, ich inkubację na pokładzie analizatora, automatyczny odczyt oraz interpretację wyników badań i ich przesyłanie do sieci LIS Szpitala? śaden z obecnie dostępnych automatycznych systemów do identyfikacji oraz oceny lekowraŝliwości nie umoŝliwia pełnej automatyzacji pracy oraz obsługi aparatu. W przypadku kiedy system automatycznie napełnia testy (rozwiązanie sugerujące wskazanie systemu Vitek 2 produkcji biomerieux) wymagane jest przeniesienie ich z odpowiedniej komory, w której następuje napełnienie do komory inkubacyjnej oraz usunięcie testów ze specjalnego pojemnika w aparacie, co wymaga takiego samego nakładu pracy jak np. usuniecie przez uŝytkownika paneli/ testów bezpośrednio z komory inkubacyjne. Ponadto wskazany parametr stoi w sprzeczności z parametrem ocenianym Nr 1. Zamawiający jednocześnie uŝywa tego samego parametru uniemoŝliwiającego złoŝenie oferty innym Wykonawcom niŝ firma biomerieux Polska i ten sam parametr poddaje ocenie - pkt 1 Napełnianie, inkubacja, odczyt, usuwanie testów w aparacie w części Oceniane parametry graniczne Aparatu do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowraŝliwości. 7. Wykonawca Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Wymagane i oceniane parametry graniczne Analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowraŝliwości pkt. 4. Brak konieczności dodawania dodatkowych odczynników przed włoŝeniem do aparatu oraz w trakcie odczytu testów ograniczenie kontaminacji. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o moŝliwość zaoferowania analizatora, gdzie do oceny lekowraŝliwości uŝywa się jednego odczynnika wskaźnikowego, który dodatkowo pozwala na bardziej wiarygodną ocenę lekowraŝliwości drobnoustrojów poprzez nie tylko pomair turbidymetryczny zmętnienia (stosowany rutynowo w analizatorach do oceny lekowraŝliwości ) ale dodatkowo równieŝ poprzez pomiar metabolizmu drobnoustrojów, co stanowi bardzo istotny argument merytoryczny i pozwala na prawidłową ocenę lekowraŝliwości drobnoustrojów trudnorosnących lub wykazujących zmodyfikowany profil lekooporności i aktywności na działanie antybiotyków w studzienkach testowych aparatów. Odczynnik ten dodawany jest przed dodaniem zawiesiny bakteryjnej, takŝe nie ma Ŝadnego wpływu na kontaminację podczas prowadzenia badań. Obecny zapis uniemoŝliwia złoŝenie oferty innym wykonawcom niŝ biomerieux Polska Sp.z.o.o i jego celem jest jedynie ograniczenie zasad uczciwej konkurencji. 8. Wykonawca Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Wymagane i oceniane parametry graniczne Analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowraŝliwości pkt. 8 Identyfikacja automatyczna następujących drobnoustrojów: Gram-ujemne, Gram-dodatnie, Corynebacterium, Neisseria, Haemophilus, beztlenowce oraz droŝdŝaki. Zwracamy się do Zamawiającego o moŝliwość zaoferowania szybkich 4 godzinnych, prostych w wykonaniu manualnych testów do identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych oraz z grupy Campylobakter, Neisseria, Haemophilus? 9. Wykonawca Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Wymagane i oceniane parametry graniczne Analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowraŝliwości pkt. 9 Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane i szczelne pozwalające na wykonanie pojedynczego testu antybiogramowego lub identyfikacyjnego. Zwracamy się do Zamawiającego o moŝliwość wyceny % testów do identyfikacji oraz lekowraŝliwości dla pałeczek G(-) - pałeczki fermentujące, niefermentujące, oraz drobnoustrojów Gram (+) gronkowce, enterokokki, paciorkowce w postaci testów łączonych w formacie łączonym - identyfikacja + lekowraŝliwość. Niektóre sytuacje kliniczne i diagnostyczne wymagają podjęcia decyzji o jednoczesnym przeprowadzeniu badania w kierunku identyfikacji i oznaczania lekowraŝliwości, w odniesieniu do konkretnego przypadku klinicznego. W związku z tym, z punktu widzenia merytorycznego i ekonomicznego zasadne jest wykonanie równolegle, za pomocą jednego, a nie dwóch testów w tym samym czasie, wspomnianych powyŝej procedur diagnostycznych. W związku z powyŝszym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dopuszczenie moŝliwości złoŝenia oferty na wyŝej wspomniane testy do jednoczesnego oznaczenia identyfikacji i lekowraŝliwości (testy łączne). Poszczególni Oferenci w tym przypadku będą mogli dokonać wyceny określonej przez Zamawiającego ilości testów łączonych w konfiguracji identyfikacja + 2

3 lekowraŝliwość w miejsce części testów rozdzielnych. Takie rozwiązanie umoŝliwi Zamawiającemu zarówno na stosowanie testów rozdzielnych w przypadku wykonywania na analizatorze jedynie częściowego oznaczenia identyfikacji lub lekowraŝliwości oraz umoŝliwi jednoczesne wykonanie tych badań na jednym module testowym. Rozwiązanie to pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie znacznej redukcji kosztów badań w przypadku wykonania pełnego badania identyfikacji oraz lekowraŝliwości dla danego pacjenta, jednocześnie pozwoli równieŝ na zwiększenie standaryzacji oraz wiarygodności wyniku badania (testy do identyfikacji i lekowraŝliwości wykonywane będą z tych samych kolonii bakteryjnych - materiału uŝytego do badania). Takie rozwiązanie zapewni równieŝ dwukrotnie szybsze przygotowanie testów niŝ w przypadku przygotowania dwóch rozdzielnych oznaczeń wykonywanych w tym samym czasie. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie ilości testów, jakie naleŝy zaoferować w postaci testów łączonych oraz moŝliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo cenowej o dodatkowe wiersze umoŝliwiające wycenę tych testów. 10. Wykonawca Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Wymagane i oceniane parametry graniczne Analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowraŝliwości pkt. 12 LekowraŜliwość automatyczna dla następujących drobnoustrojów: Gram-ujemne, Gram-dodatnie oraz droŝdŝaki. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o moŝliwość zaoferowania testów manualnych do oceny lekowraŝliwości grzybów wraz z precyzyjnym określeniem wartości MIC dla leków przeciwgrzybiczych. 11. Wykonawca Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Wymagane i oceniane parametry graniczne Analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowraŝliwości pkt.20 Aparat wyposaŝony w UPS o moŝliwości podtrzymania napięcia przez co najmniej 30 minut. Zwracamy się z prośbą o moŝliwość zaoferowania analizatora posiadającego wbudowany moduł zabezpieczający pracę systemu oraz ciągłość badanych próbek na ok. 40 min z moŝliwością ominięcia do 2 następujących po sobie pomiarów. Dodatkowo wyposaŝony w UPS umoŝliwiający bezpieczne zamknięcie systemu oraz bezpieczne przywrócenie jego pracy i ciągłość badanych próbek w przypadku awarii sieci energetycznej. 12. Wykonawca Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Wymagane i oceniane parametry graniczne Aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych pkt. 6 Jednoznaczna wizualna zmiana zabarwienia sensora dla butelki dodatniej preinkubowanej. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie zapisu dotyczącego wizualnej zmiany zabarwienia sensora dla butelki dodatniej preinkubowanej. Taki zapis jest charakterystyczny wyłącznie dla systemu BactAlert oferowanego przez firmę biomerieux Polska Sp.z.o.o do hodowli drobnoustrojów i rozwiązane kolorymetrycznego systemu odczytu zastosowane w podłoŝach BacAlert. Zapis ten słuŝy jedynie do ograniczenia konkurencji i braku moŝliwości złoŝenia oferty przez innych Wykonawców. Dodatkowo moŝliwość odczytu wizualnej zmiany zabarwienia sensora jest niezgodna z metodyką pracy producenta, gdzie podłoŝa mogą być stosowane wyłącznie z systemem hodowlanych BactAlert. Producent firma biomerieux nie posiada Ŝadnych wzorców słuŝących do porównania i prawidłowego odczytu i interpretacji wyniku badania po preinkubacji. Rozwiązanie takie zatem moŝe wprowadzić operatora w błąd i doprowadzić do nieprawidłowego leczenia co stanowi niebezpieczeństwo dla Ŝycia i zdrowia pacjentów. Pozostali Wykonawcy posiadają inny toŝsame rozwiązania umoŝliwiające ocenę potencjalnego wzrostu drobnoustrojów w podłoŝu jak zmiana zabarwienia podłoŝa, zmętnienie, wybrzuszenie przegrody. Dodatkowo oferowane systemy na rynku umoŝliwiają preinkubację badanych próbek do 48 godzin w temperaturze pokojowej co umoŝliwia prawidłowe przeprowadzenie badania i umieszczenie próbki w aparacie bez utraty prawidłowej diagnozy. Prosimy zatem Zamawiającego o usunięcie tego zapisu, który stanowi parametr ograniczający konkurencję!!!. 13. Wykonawca Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Wymagane i oceniane parametry graniczne Aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych pkt miejsc w aparacie. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o moŝliwość zaoferowania aparatu o pojemności miejsc inkubacyjno - pomiarowych? Odpowiedź Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach siwz. 14. Wykonawca Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Wymagane i oceniane parametry graniczne Aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych Pkt. 13 Aparat wyposaŝony w UPS o moŝliwości podtrzymania napięcia przez co najmniej 30 minut. Zwracamy się z prośbą o moŝliwość zaoferowania analizatora posiadającego wbudowany moduł zabezpieczający pracę systemu oraz ciągłość badanych próbek na ok. 40 min z moŝliwością ominięcia kilku następujących po sobie pomiarów. Dodatkowo aparat wyposaŝony będzie w UPS umoŝliwiający bezpieczne zamknięcie systemu oraz bezpieczne przywrócenie jego pracy i ciągłość badanych próbek w przypadku awarii sieci energetycznej. 3

4 15. Wykonawca Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy Materiały zuŝywalne konieczne do prawidłowego funkcjonowania analizatora (od poz ). Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o moŝliwość zaoferowania w pozycjach od 28 odpowiednich odczynników słuŝących do prawidłowego wykonania testów identyfikacji oraz oceny lekowraŝliwości z poz i wycenę ich w odpowiedniej ilości korespondującej do ilości oferowanych testów. Odczynniki wskazane przez Zamawiającego są odczynnikami wskazującymi jednoznacznie na system Vitek II Compact firmy BioMerieux. 16. Wykonawca SIWZ V.5: Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na dopisanie o ile prawo nakłada obowiązek, aby dany asortyment był dopuszczony do obrotu zgodnie z ww. ustawą? Odpowiedź Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ V.5 jednakŝe informuje, Ŝe o ile prawo nie nakłada obowiązku, aby dany asortyment był dopuszczony do obrotu zgodnie z ww. ustawą o wyrobach medycznych tym samym asortymentu zaoferowanego przez Wykonawcę nie będą obowiązywały te zapisy. (SIWZ V.5). 17. Wykonawca SIWZ IX 5 a: Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na załączenie ulotek w wersji elektronicznej np. na CD lub osobno zbindowane w formie ksiąŝkowej i podpisane tylko na pierwszej stronie? Odpowiedź SIWZ IX 4 a: Zamawiający wyraŝa zgodę na załączenie ulotek osobno zbindowanych w formie ksiąŝkowej. KaŜda strona oferty musi być podpisana a jeŝeli są to kopie dokumentów, zgodnie z SIWZ muszą być podpisane za zgodność z oryginałem. 18. Wykonawca SIWZ IX 5 c - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawiania akceptacji oferowanych odczynników przez wytwórcę aparatu, jeŝeli są one produkowane przez wytwórcę aparatu? Odpowiedź SIWZ IX 4 c: TAK, tylko w przypadku, jeŝeli są one produkowane przez wytwórcę aparatu? 19. Wykonawca SIWZ IX 5 d Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego wymagania, jeŝeli Wykonawca dołączy do oferty dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.? Odpowiedź SIWZ IX 4 d: Zamawiający uzna za spełnienie tego wymagania, jeŝeli Wykonawca dołączy do oferty dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. dotyczy aparatów i odczynników. 20. Wykonawca Czy zamawiający wymaga w poz. 1, aby podłoŝe Mueller Hinton Agar było zgodne z zaleceniami EUCAST? 21. Wykonawca Czy w poz. 9 Zamawiający wymaga, aby podłoŝe chromogenne dla patogenów z moczu umoŝliwiało izolację, ocenę ilościową i bezpośrednią identyfikację E.coli, Proteus, Enterococci i KESC? 22. Wykonawca Czy w poz. 10 Zamawiający wymaga podłoŝa bezpośrednio identyfikującego S. aureus w czasie 24 godzin oraz wybiórczo izolującego gronkowce? 23. Wykonawca Czy w poz. 12 Zamawiający wymaga podłoŝa chromogennego umoŝliwiającego identyfikację drobnoustrojów po 24 godzinach? 24. Wykonawca Czy Zamawiający wymaga, aby podłoŝa chromogenne pochodziły od jednego producenta? 25. Wykonawca Czy Zamawiający wymaga, aby podłoŝa chromogenne były zwalidowane z testami do identyfikacji i lekowraŝliwości wykonywanymi metodą automatyczną, co zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami? Odpowiedź Zamawiający wymaga, aby podłoŝa chromogenne były zwalidowane z testami do identyfikacji i lekowraŝliwości wykonywanymi metodą automatyczną i dopuszcza potwierdzenie w/w faktu odpowiednimi dokumentami. 26. Wykonawca Czy Zamawiający wymaga, aby w poz zaoferowano materiały zuŝywalne w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu koniecznemu do prawidłowego funkcjonowania analizatora? Odpowiedź TAK. 27. Wykonawca Czy zamawiający wymaga, aby podłoŝa tlenowe, beztlenowe i pediatryczne zawierały w swoim składzie inhibitory antybiotyków? 4

5 28. Wykonawca Czy Zamawiający wymaga, aby czynsz dzierŝawy podać oddzielnie dla obu aparatów? Odpowiedź W formularzu ofertowym wysokość czynszu dzierŝawnego aparatów naleŝy podać łącznie. 29. Wykonawca Czy Zamawiający moŝe sprecyzować, jaki system zamknięty jest stosowany w szpitalu do pobrania krwi? Odpowiedź Vacutainer. 30. Wykonawca Czy Zamawiający wymaga, aby podłoŝa do hodowli bakterii tlenowych i beztlenowych przeznaczone były do posiewów krwi i płynów ustrojowych w butelkach dla dorosłych metodyką /instrukcją uŝycia dołączoną do oferty wg Rozporządzenia Ministra z dnia 2006 roku i 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (sporządzonym na podstawie m. in. Dyrektywy 98/79 dotyczącej wyrobów medycznych 8.7 Instrukcja uŝywania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro musi zawierać punkt 6/ rodzaj próbki jakiej naleŝy uŝyć oraz specjalne warunki jej pobierania, wstępnego przygotowania oraz jeśli to niezbędne warunki przechowywania i instrukcje przygotowanie pacjenta. Ulotka Producenta jest jedynie informacyjna i nie stanowi dokumentu wg którego Zamawiający moŝe przygotować wg Rozporządzenia Ministra(cytowanego powyŝej) procedurę diagnostyczną bez przeprowadzenia w laboratorium specjalnych metod walidacyjnych. Odpowiedź Zamawiający dopuszcza. 31. Wykonawca Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na zaoferowanie podłoŝy pediatrycznych przeznaczonych do posiewu krwi? Zgodnie z metodyką producenta jałowe płyny ustrojowe naleŝy posiewać do kaŝdego innego rodzaju butelek oferowanych przez producenta np. wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w poz. 1 oraz Wykonawca Czy Zamawiający wymaga, aby butelki do posiewów krwi i płynów ustrojowych dla dorosłych oraz butelki pediatryczne do posiewów krwi były wykonane z trwałego nietłukącego plastiku, bezpiecznego w trakcie transportu? 33. Wykonawca Czy Zamawiający dopuści Aparat do wykrywania drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych z 2009 roku z pełną gwarancją? 34. Wykonawca Czy Zamawiający wyraŝa zgodę w poz. 9 parametrów granicznych aparatu na zaoferowanie podłoŝy pediatrycznych do posiewu krwi wymagających małej objętości krwi: max 4 ml? 35. Wykonawca Czy Zamawiający wyraŝa zgodę w poz. 11 parametrów granicznych aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi na moŝliwość opóźnionego wkładanie do 24 h zainokulowanych butelek do aparatu bez uszczerbku na wykrywalności drobnoustrojów? 36. Wykonawca dot. projektu umowy 1 ust. 9 Czy Zamawiający wyraŝą zgodę na modyfikację zapisu na:,,zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć Urządzenia przed kradzieŝą i niepoŝądanym działaniem osób trzecich.? Uzasadnienie: To na dzierŝawcy leŝy kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego uŝytkowanym. WydzierŜawiający nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieŝy, poniewaŝ nie znane są mu warunki przechowywania, jakie państwo posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe. Wysoce prawdopodobne jest, Ŝe Ubezpieczyciel moŝe odmówić ubezpieczenia, jeŝeli zabezpieczenia przed kradzieŝą będą niewystarczające. To dzierŝawca będzie korzystał z przedmiotu dzierŝawy i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem rzeczy dzierŝawionej. Odpowiedź Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy. 37. Wykonawca dot. projektu umowy 1 ust. 9 JeŜeli Zamawiający nie wyraŝa zgody na powyŝsze, czy uzna za spełnienie warunku przedstawienie aktualnej polisy OC? Odpowiedź Zamawiający uzna za spełnienie w/w warunku przedstawienie aktualnej polisy OC. 38. Wykonawca dot. projektu umowy 1 ust. 13 Czy Zamawiający wyraŝą zgodę na modyfikację zapisu na:,,zamawiający zobowiązany jest protokolarnie zwrócić Urządzenia w stanie niepogorszonym ponad zuŝycie wynikające z normalnej eksploatacji, w terminie 7 dni od daty zakończenia umowy. Na tę okoliczność strony sporządzą dwustronny protokół.? 5

6 39. Wykonawca dot. projektu umowy 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na zastąpienie telefonicznej formy składania zamówień formą pisemną lub elektroniczną? Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w stanie telefonicznie określić toŝsamości osoby upowaŝnionej do składania zamówień po stronie Zamawiającego. 40. Wykonawca dot. projektu umowy 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyraŝą zgodę na wydłuŝenie terminu do 72 godzin w dni robocze? Odpowiedź Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy. 41. Wykonawca dot. projektu umowy 3 ust. 6 Czy Zamawiający wyraŝą zgodę na modyfikację zapisu na:,,w przypadku, gdy gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia przekroczy 72 godziny w dni robocze, Wykonawca zagwarantuje zabezpieczenie ciągłości wszystkich badań dostępnych na dzierŝawionym urządzeniu na własny koszt w innej jednostce wykonującej badania laboratoryjne.? Odpowiedź Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy. 42. Wykonawca dot. projektu umowy 4 ust. 7 Czy Zamawiający wyraŝą zgodę na modyfikację zapisu na:,,faktury za odczynniki wystawiane będą w dniu wysyłki towaru z magazynu oraz dostarczane wraz z towarem? 43. Wykonawca dot. projektu umowy 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyraŝą zgodę na modyfikację zapisu na:,,w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o nich Wykonawcę, który w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji wymieni zakwestionowany towar, nie obciąŝając Zamawiającego kosztami wymiany.? Uzasadnienie: Rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań w laboratorium. Czas reklamacji jaki przewidział Zamawiający moŝe okazać się terminem nierealnym na prawidłowe przeprowadzenie badania, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę czas wzrostu bakterii, co jest niezbędnym elementem badania. 44. Wykonawca dot. projektu umowy 6 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyraŝą zgodę na modyfikację zapisu na:,,w razie nie przystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyny leŝącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części kontraktu (całego przetargu),? Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania/ odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy. 45. Wykonawca dot. projektu umowy 6 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyraŝą zgodę na modyfikację zapisu na:,,w razie zwłoki w dostarczeniu towaru albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru, za kaŝdy dzień opóźnienia.? Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienaleŝytej realizacji zamówienia. Jeśli np. Wykonawca dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie 1 opakowanie dostarczy z jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości całego zamówienia jest karą nieuzasadnioną. Prosimy, by kara ta była liczona od faktycznie dostarczonego towaru z opóźnieniem. Ponadto Zamawiający informuje, iŝ przesuwa termin składania i otwarcia ofert przetargu nieograniczonego numer DZPiZ 380 7/2015 z dnia roku na dzień: - składanie ofert roku do godziny 11:00 - otwarcie ofert roku o godzinie 12:00. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Staszów, dnia r. 6

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/59/06/2014 Warszawa, 06.06.2014 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/14SM/04/2014 na dostawy sprzętu medycznego Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 z 89 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 58 83 110 Tczew tel/fax 058 531 38 30 NIP 593-25-26-795 REGON

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 18 czerwca 2013 roku

WYROK. z dnia 18 czerwca 2013 roku Sygn. akt: KIO 1320/13 WYROK z dnia 18 czerwca 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZPZ / 333 / 16 UE PN / 2010 Olsztyn, dnia 1 października 2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zamówienia publicznego:

DZPZ / 333 / 16 UE PN / 2010 Olsztyn, dnia 1 października 2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Odczynniki mikrobiologiczne z dzierżawą automatycznego analizatora drobnoustrojów i określenia lekowrażliowści oraz dzierżawa systemu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPZZOZ.XII.381.28/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 maja 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 6 maja 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 634/10 WYROK z dnia 6 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Paweł Trojan Justyna Tomkowska Bogdan Artymowicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel: (0-32) 47-84-548, fax: (0-32) 47-84-531 e-mail: zp@wss2.jastrzebie.pl www.wss2.internetdsl.pl www.wss2.pl Regon:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 grudnia 2012 r.

WYROK z dnia 31 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2765/12 WYROK z dnia 31 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 sierpnia 2012 roku

WYROK z dnia 29 sierpnia 2012 roku Sygn. akt: KIO 1726/12 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 29 sierpnia 2012 roku Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Bartczak - śuraw Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Komenda Miejska PSP w Elblągu MT-2370/3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę pompy do wody zanieczyszczonej z przyczepą wraz z wyposaŝeniem w armaturę wodną nie stanowiącą standardowego

Bardziej szczegółowo

Emil Kawa Ewa Rzońca

Emil Kawa Ewa Rzońca sygn. akt: KIO 980/13 KIO 1067/13 KIO 1072/13 KIO 1073/13 KIO 1078/13 KIO 1080/13 WYROK z dnia 11 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska Emil Kawa Ewa

Bardziej szczegółowo