Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika/wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika/wykonawcy, którzy pobrali SIWZ"

Transkrypt

1 Wrocław, r. WZP /2013 Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika/wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Dotyczy: przetargu ograniczonego na usługę p/n Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Świebodzice wraz z jednostkami podległymi Znak sprawy: WZP PYTANIA WYKONAWCY wraz z odpowiedziami 1. Wykonawca wnosi o obniżenie Sumy Gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej do wysokości PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. TAK 2. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że definicja zdarzenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej jest tożsama z definicją wypadku zgodnie z OWU wykonawcy. Potwierdzamy. 3. Wykonawca wnosi o udzielenie informacji czy Gmina Świebodzice prowadzi składowisko odpadów? NIE 4. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż w ramach działalności gminy nie występuje jakakolwiek odpowiedzialność w związku z posiadaniem, użytkowanie i prowadzeniem lotniska. Gmina Świebodzice nie posiada, nie użytkuje i nie prowadzi lotniska jedynie posiada lądowisko w planie przewidywana jest przebudowa na lotnisko o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla małych samolotów. 5. Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, jaka franszyza miała zastosowanie w dotychczasowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej? Brak udziałów własnych i franszyz. 6. Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy ochroną ma być objęta również odpowiedzialność cywilna następujących jednostek: straży miejskiej, straży pożarnej, policji? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, wykonawca wnosi o wprowadzenie sublimitu dla szkód związanych z działalnością ww. jednostek PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Ochroną ma być objęta straż miejska. Zgoda na limit zł 7. Wykonawca wnosi o wykreślenie z zakresu ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej OC zanieczyszczenia środowiska-stopniowo. 8. Wykonawca wnosi o obniżenie limitu za szkody z tyt. OC nauczyciela/pedagoga do wysokości PLN. NIE 9. Wykonawca wnosi o obniżenie limitu w ubezpieczeniu OC za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością domu pomocy społecznej, stołówek, z uwzględnieniem zbiorowego żywienia (zarażenie salmonellą, czerwonką lub inne zatrucia drogą pokarmową), w tym podczas imprez masowych do wysokości PLN. NIE 10. Wykonawca wnosi o określenie wykonywanych zadań publicznych. zgodnie z ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013r. poz.594 z późn. zm. ) gmina wykonuje zadania publiczne niżej wymienione 1

2 Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 3a) działalności w zakresie telekomunikacji; 4) lokalnego transportu zbiorowego; 5) ochrony zdrowia; 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 8) edukacji publicznej; 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 11) targowisk i hal targowych; 12) zieleni gminnej i zadrzewień; 13) cmentarzy gminnych; 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 18) promocji gminy; 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm. 4) ); 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. 3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. Art Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. 2. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. 2a. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Art W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. 2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. 3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa. 4. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Art Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. 2. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. 11. Wykonawca wnosi o obniżenie limitu dla czystych strat finansowych w związku z wykonywaniem zadań publicznych do wysokości PLN. Zgoda 12. Wykonawca wnosi o określenie jednego limitu dla OC kontraktowej i OC za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Limit zł 13. Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych przez fajerwerki w wysokości PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź GMINY Gmina organizuje 2 imprezy masowe, na których są pokazy fajerwerków tzn. w czerwcu Dni Świebodzic, w grudniu Sylwester w Rynku, 2

3 14. Wykonawca wnosi o rozszerzenia limitu dotyczącego wywozu śmieci komunalnych do: szerszego zakresu (zarówno delikt i kontrakt) dla działalności: gospodarowanie, przechowywanie, transport odpadów i do limitu PLN. Wywóz śmieci prowadzi ZGK Sp. z o.o. w Świebodzicach ( spółka gminna 100% udziałów) nie wchodzi w nasz zakres ubezpieczenia. 15. W związku z niejasnym zapisem na str. 5 SIWZ szkody rzeczowe, osobowe oraz powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż zakresem ochrony w ubezpieczeniu Gminy Świebodzice co do zasady objęte będą wyłącznie szkody osobowe i rzeczowe, a szkody o charakterze czystych strat finansowych, definiowane jako szkody nie będące szkodami rzeczowymi i na osobie, objęte są ochroną tylko w drodze rozszerzenia związanego z błędnym wydanie aktu normatywnego. W przeciwnym wypadku wykonawca wnosi o wprowadzenie klauzuli czystych strat finansowych o treści jak poniżej z limitem PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Klauzula czystych strat finansowych 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o straty finansowe poniesione przez osoby trzecie wskutek powstania nagłego i niespodziewanego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego za które ponosi odpowiedzialność ubezpieczający lub wskutek prowadzonej akcji ratunkowej w okolicznościach takiego zagrożenia. 2. Ochrona ubezpieczeniowa określona w ustępie pierwszym niniejszej klauzuli nie obejmuje roszczeń: 1) powstałych wskutek bezpośredniego lub pośredniego albo domniemanego zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza. 2) powstałych wskutek dostarczenia energii lub niedostarczenia energii 3) niewykonania lub nienależytego wykonania prac, usług na rzecz kontrahenta osób objętych ubezpieczeniem 4) wadliwości dostarczonych lub wyprodukowanych produktów 5) powodowania stałych emisji hałasu, wstrząsów, itp. 6) działalności w zakresie projektowania, kierowania budowa, montażem, opiniowania, kontroli, związanych ze stosunkiem pracy powstałych w związku z udzieleniem licencji. TAK 16. Wykonawca wnosi wprowadzenie łącznego limitu PLN dla następujących zakresów podanych w SIWZ: -szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym, szkody wyrządzone poprzez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji niezgodnych z prawem, szkody wyrządzone przez niewydanie prawomocnego orzeczenia, decyzji lub akty normatywnego, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa; -powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez następujące osoby (Członkowie Władz osoby, z których decyzjami, uchybienia lub zaniedbaniami związana jest ubezpieczana odpowiedzialność cywilna), których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu Cywilnego) -odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu Cywilnego, w tym związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na ww. osobach obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego; Dla ww. zakresu wykonawca wnosi o wprowadzenie następującej definicji wypadku za wypadek uważa się roszczenie zgłoszone przeciwko Ubezpieczonemu, przy czym roszczenie oznacza: a) sformułowane na piśmie przez prokuratora wezwanie Ubezpieczonego do dobrowolnego spełnienia świadczenia, w przypadku stwierdzenia podstaw do wytoczenia przeciwko niemu powództwa, o którym mowa w art.. 7 ust. 3 Ustawy b) wytoczenie przeciwko Ubezpieczonemu powództwa, o którym mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy oraz ograniczenie zakresu do odpowiedzialności wynikającej z ustawy dnia 20 stycznia 2011 o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011 r, Nr 34 Poz. 173). 17. Wykonawca wnosi o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności z tytułu administrowania drogami punktu uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z prowadzoną akcją ratowniczo gaśniczą przez jednostki OSP. Zgoda 18. Wykonawca wnosi o odstąpienie od stosowania definicji szkody w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej powstałej wskutek zalań zawartej w SIWZ. 19. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż poza zakresem ochrony pozostają szkody spowodowane przez zalania przez wody stojące i płynące. 3

4 Nie potwierdzamy, zakres ochrony zgodnie z SIWZ. 20. Wykonawca wnosi o zmianę 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia na dwa 12 miesięczne okresy ubezpieczenia z wprowadzeniem możliwości wypowiedzenia umowy na koniec okresu ubezpieczenia 30- dniowym terminem, w sytuacji, gdy szkodowość w danej linii liczona jako stan rezerw oraz wpłat w stosunku do opłaconej składki przekroczy 80%. 21. Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy wśród mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków lub objęte opieką konserwatora zabytków? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, wykonawca wnosi o akceptację poniższej klauzuli: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia usta/a się, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie zostanie usta/one na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENSUD z zastrzeżeniem pozostałych postanowień owa 22. Wykonawca wnosi o udzielenie następujących informacji na temat nieużytkowanych budynków: a) jak długo są nieużytkowane? Budynek przy ul. Rekreacyjnej 4 został przyjęty w darowiźnie od Starostwa w roku 2005, od tego momentu nie był użytkowany. b) jakie są plany w stosunku do tych budynków? Budynek przy ul. Rekreacyjnej 4 jest wystawiony na sprzedaż. c) czy w budynkach są prowadzone prace remontowe? Nie. W 2010 r. Gmina podjęła inwestycję wartości ok zł na remont stropu i dachu. d) jaki jest stan techniczny budynków? Budynek nie zagraża zawaleniem, poddany remontowi dachu, wystawiony na sprzedaż w stanie dobrym. e) jak są zabezpieczone budynki? Dozór 24 h. f) czy w budynkach są odłączone media? Media nie są czynne, jedynie na potrzeby dozorcy. Budynki wykazane jako nie mieszkalne to: -ul. Marszałka Piłsudskiego 8 budynek zarządzany przez Miejski Zarząd Nieruchomości, siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach- budynek po remoncie i adaptacji, budynek monitorowany objęty ochroną przez grupę interwencyjną, - ul. Świdnicka 7 siedziba Miejskiego Zarządu Nieruchomości oraz część użyczana na Biura Urzędu ( 3 Wydziały), monitorowany objęty ochroną przez grupę interwencyjną - budynek przy ul. Rekreacyjnej 2 obiekt całodobowo chroniony, remont dachu w 2010roku, inwestycja na 1 milion złotych, przeznaczony do sprzedaży w przetargu. 23. Wykonawca wnosi o przedstawienie wykazu budynków i budowli zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości ze wskazaniem adresu, wartości budynku, roku budowy i konstrukcji. Zgodnie z załącznikiem nr Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych wskutek podniesienia się wód gruntowych. 25. Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 10% rozmiaru szkody objętej zakresem ubezpieczenia dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 4

5 26. Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych wskutek przerwy w działaniu lub wadliwego działania urządzeń chłodniczych. 27. Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powstałe wskutek powodzi lub podtopień od 1997r. włącznie? TAK 28. Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej do PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 29. Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych. 30. Wykonawca wnosi o wyłączenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk szkód powstałych wskutek zapadania lub odsuwania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego lub w wyniku działalności człowieka. Odpowiedź: TAK 31. Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy w ostatnich latach były przeprowadzane zmiany w gospodarce rzecznej mające na celu ograniczenie ryzyka powodzi i podtopień? Odpowiedź: koryto rzeki Pełcznicy jak i sama rzeka jest własnością Skarbu Państwa zarządzaną przez RZGW ( Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który na wnioski Gminy prowadzi różne prace porządkowe w korycie rzeki w miarę posiadanych środków finansowych). 32. Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy w dotychczasowym ubezpieczeniu mienia zakresem ochrony objęte były szkody z tytułu powodzi i podtopień? Odpowiedź: TAK 33. Wykonawca wnosi o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż PLZ dla szkód powstałych wskutek powodzi i podtopień w mieniu znajdującym się w strefie wezbrań powodziowych określonej w planie zagospodarowania przestrzennego ma podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej. Odpowiedź: na ten moment nie wyrażamy zgody 34. Wykonawca wnosi o wskazanie budynków i budowli znajdujących się w strefie wezbrań powodziowych określonej w planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej. Odpowiedź: zasada jest taka, do kogo należy droga do tego należy most, cała ulica Ciernie jest drogą powiatową, więc większość mostów zarządzanych jest powiat świdnicki, Gmina na Cierniach ma 3 mosty, przy czym przeprowadzony był remont istniejącego mostu przez rzekę Pełcznicę w działce 196/6 obręb Ciernie 4 w 2008r. wartość robót ,25 zł brutto, kolejne mosty to ul. Ofiar Oświęcimskich, ul. Mikulicza ( x 3) - budynki mieszkalne gminne zarządzane przez Miejski Zarząd Nieruchomości ( nie wspólnotowe i nie prywatne) to ul. Ciernie 7, ul. Łączna 46, ul. Ofiar Oświęcimskich 23 i 27, oraz ul. Piaskowa 15 i Wykonawca wnosi o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody dla szkód powstałych wskutek powodzi dla mienia znajdującego ię poza strefą wezbrań powodziowych określonej w planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej. Odpowiedź: na ten moment nie wyrażamy zgody 36. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu 8 ust.2 w załączniku nr 5 do SIWZ (Wzór umowy nr...zadanie nr 1) na: W przypadku gdy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka nie zostanie zapłacona w terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okras, przez który udzielał ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku braku wypowiedzenia, umowa wygasa z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka. Niezapłacenie kolejnej raty składki; w podanej przez Ubezpieczyciela wysokości i terminie, powoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela tylko wtedy, gdy po upływie terminu na zapłatę raty składki Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do zapłaty, z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności 5

6 Zgoda w treści art i 3 KC. ( 2. Jeżeli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została za-płacona w terminie, ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała nie zapłacona składka. 3. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może powodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, tylko wtedy, gdy skutek taki przewidywała umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia, a ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do za-płaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania we-zwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.) 37. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu 12 ust.1 w załączniku nr 5 do SIWZ (Wzór umowy nr...zadanie nr 1) na: Zamawiający ma prawo zgłosić szkodę do Wykonawcy z każdego rodzaju ubezpieczenia w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej powstania lub powzięciu o niej wiadomości Niniejszy zapis nie ma zastosowania w przypadku gdy OWU Wykonawcy dla poszczególnego rodzaju ubezpieczeń przewidują dłuższy termin zgłoszenia szkody. Zgłoszenie szkody na Policję w przypadku gdy popełniono przestępstwo powinno zostać zgłoszone bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od chwili jej powstania lub powzięciu o niej wiadomości. Niezgłoszenie szkody w przewidzianych powyżej terminach nie powoduje odmowy lub ograniczenia wypłaty odszkodowania, pod warunkiem jednak, że nie ma to wpływu na ustalenie odpowiedzialności Wykonawcy za powstałą szkodę lub ustalenie jej wysokości 38. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu 12 ust.2 w załączniku nr 5 do SIWZ (Wzór umowy nr...zadanie nr 1) na: Wykonawca jest zobowiązany oddelegować swojego przedstawiciela do oceny szkody nie później niż wciągu 3 dni roboczych od jej zgłoszenia. 6

7 Załącznik nr 1 wykaz budynków Nazwa jednostki : Miejski Zarząd Nieruchomości w Świebodzicach lp Adres nr powierzchnia rok klasa Uwagi wykaz śr. trwałe gr I bud. eksploatacyjna budowy palności 1 Aleje Lipowe , P. - 2 Aleje Lipowe 11a 106, P. - 3 Ciernie 7 273, P. - 4 Ciernie , P. - 5 Długa 7 224, P. - 6 Graniczna 4,4a 551, P. - 7 Graniczna 6 259, P. - 8 Graniczna , P. - 9 Graniczna , P Jeleniogórska 5a 54, P Jeleniogórska , P Jeleniogórska , P Jeleniogórska , P Kolejowa 1b 211, P Kolejowa 4 399, P Kolejowa 27 b,d 169, P Krasickiego 3 161, P Krasickiego 5, 5a 300, P Krasickiego 9a 73,13 P Krasickiego , P Łączna , P Łączna , P Mickiewicza 3a 130, P Mikulicza 8 276, P Młynarska 3 189, P Młynarska 8 218, P Młynarska 9 179, P Młynarska , P Młynarska , P Młynarska 17a 58, P Młynarska , P Młynarska 21A 45, P Młynarska , P Młynarska 22a P Młynarska , P Młynarska , P Ofiar Oświęcimskich , P Ofiar Oświęcimskich , P Ofiar Oświęcimskich , P Parkowa 4 570,7 P. Budynek główny + pawilon. Budynek niemieszkalny 41 Piaskowa 1a 245, P Piaskowa 6 254, P Piaskowa 9 297, P Piaskowa 11a 105, P Piaskowa , P Piaskowa , P Piłsudskiego 3 286, P Piłsudskiego 3a 325, P Piłsudskiego 4a 652, P Piłsudskiego 8 510, P. Budynek niemieszkalny 51 Prusa 2a 111,5 P Prusa 9 250, P Prusa , P Prusa , P Puszkina 4 101, P Puszkina , P Rynek 7a 194, P Rynek 12A 201, P Rynek 27a 130, P Rynek 27b 63, P Sienkiewicza 1b 70, P Sienkiewicza 3 140, P Sienkiewicza 17a P Sienkiewicza 18 a 24, P Sienkiewicza 19 a 117, P Sikorskiego 7 201, P Skłodowskiej , P Skłodowskiej 20a 569, P Słowackiego 2a 271, P Strzegomska , P Szkolna 9 311, P Szkolna , P Szkolna , P Szkolna , P Szkolna , P Świdnicka 2a 46, P Świdnicka ,91 P. 1. Budynek magazynowy + zaplecze socjalne 2. Budynek administracyjny + warsztat 3. Budynek administracyjny + magazyn + warsztaty (budynki niemieszkalne) 78 Świdnicka , P Wałbrzyska , P Wałbrzyska 10a 56, P Wałbrzyska , P Wałbrzyska , P Wąska 3 135, P Wiejska 1b 106, P Wiejska , P Wolności , P Żeromskiego 7a 39, P Żeromskiego , P. -

PYTANIA WYKONAWCY nr 1 wraz z odpowiedziami

PYTANIA WYKONAWCY nr 1 wraz z odpowiedziami WZP-1001-06/2013 Wrocław, 12.07.2013 r. Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika/wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Dotyczy: przetargu ograniczonego na usługę p/n Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Świebodzice

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. Dotyczy: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa wraz z jednostkami organizacyjnymi, o wartości szacunkowej nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ RI.271.13.3.2014.MW Krasocin, 2014-12-09 wszyscy wykonawcy dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KRASOCIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer ogłoszenia: 392700-2014;

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne................................ 1 i 2 Definicje................................................. 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY KORFANTÓW ORAZ PODLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA

SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA PRAWO ADMINISTRACYJNE - ĆWICZENIA Maciej M. Sokołowski Konstytucja RP art. 163 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BIII271.7.2014

Znak postępowania: BIII271.7.2014 Ożarów, dnia 02.06.2014r. Wg właściwości Znak postępowania: BIII271.7.2014 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców

Do wszystkich Wykonawców Wodzierady, 20.10.2011 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Wodzierady Zamawiający informuje, że do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.97.40.2013 RISS 2414672 Zielona Góra, 11 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE Załącznik nr 1 A / SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica.

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica. Morawica, 10.06.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KSP.271.33.2014.MD Przedmiot zamówienia: ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie

Bardziej szczegółowo