Umowa Najmu nr./ip/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Najmu nr./ip/2014"

Transkrypt

1 Umowa Najmu nr./ip/2014 Zawarta we Wrocławiu dnia roku pomiędzy: Spółką Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Granicznej 190, Wrocław, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy we Wrocławiu, NIP , Regon , kapitał zakładowy ,00 zł, w całości opłacony, którą reprezentują: 1. Prezes Zarządu Dariusz Kuś 2. Wiceprezes Zarządu Jarosław Wróblewski zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym a z siedzibą w..,.., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem. w Sądzie.. Wydział Gospodarczy, NIP., Regon.., kapitał zakładowy.. zł w całości opłacony, którą reprezentuje: zwaną w dalszej części Umowy Najemcą o następującej treści: 1. Przedmiot umowy najmu 1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem dwa lokale o powierzchni 25,52 m 2 lokal nr 1 oraz 27,13 m 2 lokal nr 2, znajdujące się w strefie ogólnodostępnej terminalu położonego przy ul. Granicznej 190, Wrocław. Szczegółowe umiejscowienie lokali przedstawia Załącznik nr 1 do Umowy. 2. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokali, o których mowa w ust. 1 i że nie są mu znane żadne przeszkody prawne ani faktyczne, które uniemożliwiłyby swobodne nimi dysponowanie albo zawarcie i pełną realizację Umowy. 3. Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu do prowadzenia w nim działalności typu kantor wymiany walut pod oznaczeniem.. 1

2 polegającej na świadczeniu usług wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do Umowy. 4. Strony ustalają przewidywany termin wydania przedmiotu najmu na 14 dni od daty podpisania Umowy. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego, który stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 1. Najemca zobowiązuje się: 2. Obowiązki Najemcy a) urządzić na wynajmowanej powierzchni kantor wymiany walut na własny koszt i ryzyko według projektu, który zostanie przedłożony do akceptacji Wynajmującego w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy. b) wyposażyć przedmiot najmu na własny koszt, c) rozpocząć działalność w przedmiocie najmu nie później niż w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, d) używać przedmiot najmu wyłącznie do prowadzenia działalności określonej w 1 ust. 3 Umowy, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp, ppoż., ochrony środowiska oraz ochrony mienia, a także przestrzegać postanowień regulaminów porządkowych obowiązujących w Porcie Lotniczym we Wrocławiu i zarządzeń wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony Portu; skrócony regulamin stanowi Załącznik nr 4 do Umowy, e) utrzymywać czystość i porządek w przedmiocie najmu na własny koszt, f) dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt konserwacji przedmiotu najmu i remontów bieżących, g) zabezpieczyć przedmiot najmu zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony ppoż., BHP i ochrony mienia, h) zapewnić Wynajmującemu swobodny i natychmiastowy dostęp do przedmiotu najmu w sytuacjach awaryjnych, i) ustalić marżę, w taki sposób, aby średnia marża wynikająca z kursu skupu i sprzedaży walut była nie wyższa niż 10,5%, przy czym Wynajmujący dopuszcza niewielkie 1% krótkotrwałe wahania marży. Jako średnią marżę rozumie się sumę marży skupu walut oraz marży sprzedaży walut podzieloną przez dwa. j) ustalić czas otwarcia i zamknięcia kantorów tak, aby zapewnić prawidłową obsługę wszystkich pasażerów lotów rejsowych i czarterowych. Jakakolwiek zmiana godzin otwarcia i zamknięcia winna być skonsultowana z Wynajmującym i wymaga jego akceptacji, k) oddelegować wszystkich zatrudnionych pracowników Najemcy na obowiązkowe, odpłatne szkolenie z zakresu świadomości ochrony 2

3 lotnictwa. Opłatę za szkolenie w kwocie 150 zł netto/osoba w całości ponosi Najemca. 2. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody zawinione przez niego bądź przez osoby działające z jego upoważnienia wyrządzone Wynajmującemu lub osobom trzecim korzystającym z Portu Lotniczego we Wrocławiu powstałe w wyniku realizacji bądź w związku z realizacją obowiązków lub uprawnień Najemcy określonych Umową, i w tym celu powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie, o czym mowa w dalszej części Umowy. 3. Wszelkie remonty i ulepszenia Najemca może wykonywać wyłącznie na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. Najemca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek przedłożenia Wynajmującemu do akceptacji projektu technicznego przebudowy lokalu wraz z kosztorysem. 4. Zamieszczanie reklam, tablic i napisów informacyjnych przez Najemcę na zewnątrz przedmiotu najmu może nastąpić wyłącznie za zgodą Wynajmującego. 5. W przedmiocie najmu (tj. wewnątrz przedmiotu najmu) Najemca jest uprawniony do umieszczania informacji handlowej oraz reklam dotyczących usług świadczonych przez Najemcę. W przypadku, gdy informacje handlowe i reklamy umieszczane wewnątrz przedmiotu najmu nie będą dotyczyły usług świadczonych przez Najemcę, zobowiązany jest on do uzyskania zgody Wynajmującego na ich umieszczenie. 6. Najemca nie ma prawa oddawać przedmiotu najmu w podnajem osobom trzecim bez zgody Wynajmującego. 1. Wynajmujący zobowiązuje się: 3. Obowiązki Wynajmującego a) zapewnić Najemcy dostęp do przedmiotu najmu z uwzględnieniem postanowień obowiązujących w Porcie Lotniczym we Wrocławiu regulaminów porządkowych i zarządzeń wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony Portu, b) umożliwić Najemcy korzystanie z energii elektrycznej i cieplnej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz udostępnić linię telefoniczną i łącze internetowe. 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostawie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania itp., jeżeli wystąpiły one z przyczyn niezależnych od Wynajmującego bądź były efektem awarii. Jednocześnie Wynajmujący zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań aby usunięcie awarii nastąpiło w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu jej wystąpienia. 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgromadzone na wynajmowanej przez Najemcę powierzchni. 3

4 4. Czynsz najmu 1. Najemca będzie płacić Wynajmującemu miesięczny czynsz najmu z tytułu transakcji z rynku tradycyjnego w wysokości: a).. obrotów osiąganych w przedmiocie najmu rozumianych jako miesięczna suma transakcji netto ze skupu i sprzedaży walut obcych oraz Zapis zostanie uzupełniony o propozycję Oferenta w zakresie opłaty z tytułu działalności dodatkowej oraz z tytułu usługi zamów i odbierz. 2. Łączna kwota miesięcznego czynszu wyliczona zgodnie z ust. 1 pkt. a i b nie może wynosić mniej niż zł netto. 3. Kwota minimalnego miesięcznego czynszu najmu określona w 4 ust. 1 będzie podlegać zmianie co 12 miesięcy, począwszy od dnia rozpoczęcia działalności przez Najemcę o stopę wzrostu/spadku ruchu pasażerskiego w tym okresie w stosunku do roku poprzedniego, bez potrzeby zmiany Umowy w formie aneksu. Zmiana kwoty minimalnego czynszu najmu, która nastąpi po pierwszym 12- miesięcznym okresie będzie oparta o wskaźnik PAX obliczony przez podzielenie rzeczywistej liczby pasażerów obsłużonych w pierwszym okresie przez prognozowaną dla tego okresu liczbę pasażerów. 4. Najemca zobowiązany jest do dostarczenia Wynajmującemu, w ciągu 7 dni od zakończenia danego miesiąca, zestawienia wpływów ze sprzedaży za poprzedni miesiąc, na podstawie, którego Wynajmujący wystawi Najemcy odpowiednią fakturę VAT. 5. Najemca umożliwi Wynajmującemu wgląd do systemu kontroli sprzedaży celem weryfikacji przedstawionych zestawień wpływów ze sprzedaży. 6. Oprócz czynszu Najemca zobowiązuje się regulować opłaty za następujące świadczenia dodatkowe: a) energię elektryczną na podstawie odczytu z licznika / zgodnie z ustalonym ryczałtem, b) korzystanie z wody i kanalizacji zgodnie z ustalonym ryczałtem, c) korzystanie z sieci telefonicznej i łącze internetowe zgodnie z obowiązującym cennikiem, d) wywóz śmieci zgodnie z ustalonym ryczałtem. Cennik opłat za świadczenia dodatkowe zawiera Załącznik nr 5 do Umowy. 7. Opłaty, o których mowa w 4 ust. 1, 2 i 6 zostaną powiększone o stosowny podatek od towarów i usług (VAT). 8. Opłaty eksploatacyjne wyszczególnione w 4 ust. 6 umowy będą ulegały zmianom w oparciu o zmiany współczynników mających wpływ na ich wysokość, bez potrzeby negocjacji, a jedynie na podstawie pisemnego zawiadomienia Najemcy przez Wynajmującego. Zmiany stawek nie będą stanowiły zmiany 4

5 warunków umowy. Zmienione stawki opłat obowiązywać będą strony od pierwszego dnia miesiąca następującego po zgłoszeniu zmiany przez Wynajmującego. 9. Najemca zobowiązuje się dokonywać miesięcznych opłat za najem i świadczenia dodatkowe po upływie każdego miesiąca w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT, z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia. Opłaty te będą dokonywane w formie przelewu na rachunek Wynajmującego w Banku PEKAO SA o/warszawa nr rachunku lub inny wskazany w treści faktury VAT. 10. Najemca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia Wynajmującego do wystawiania i przesyłania faktur VAT bez podpisu Najemcy. 11. Obowiązek uiszczania czynszu najmu powstaje od dnia rozpoczęcia przez Najemcę działalności w przedmiocie najmu, z zastrzeżeniem 2 ust. 1 pkt. c). 12. Wynajmujący wyraża zgodę na prowadzenie przez Najemcę akcji promocyjnych i programów lojalnościowych, przy czym w przypadku ich zaistnienia Strony będą każdorazowo negocjowały wysokość i wzajemny podział marży. 5. Zabezpieczenie 1. W celu zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy, Najemca dokonał przed podpisaniem Umowy wpłaty na rachunek Wynajmującego kwoty w wysokości odpowiadającej trzykrotnemu miesięcznemu minimalnemu czynszowi najmu netto stanowiącej kaucję zabezpieczającą, przy czym kaucja może być według woli Najemcy w każdym czasie zastąpiona nieodwołalną bezwarunkową gwarancją bankową płatną na pierwsze żądanie. 2. Wynajmujący ma prawo do potrącenia należności, o których mowa niżej, z kaucji zabezpieczającej w szczególności w przypadkach: a) zalegania z opłatami za najem i inne świadczenia, do wysokości zaległości, b) wyrządzenia szkody w mieniu Wynajmującego, do wysokości szkody, c) rozwiązania umowy z winy Najemcy, w tym również niepodjęcia działalności w terminie określonym Umową, do pełnej wysokości kaucji. 3. W przypadku potrącenia z kaucji, o którym mowa w ust. 2, punkty a) i b), Najemca zobowiązany jest do jej uzupełnienia do ustalonej wysokości w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o potrąceniu z kaucji. W przypadku nie uzupełnienia kaucji w wyżej wymienionym terminie, Wynajmujący ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 4. Wynajmujący zwróci Najemcy kaucję na wskazany przez niego rachunek, po wygaśnięciu Umowy oraz po przekazaniu przedmiotu najmu Wynajmującemu i uregulowaniu przez Najemcę wszystkich jego zobowiązań określonych w 5

6 Umowie, w szczególności zobowiązań finansowych, w terminie 60 dni od daty wygaśnięcia Umowy bądź jej rozwiązania. 6. Ubezpieczenie 1. Najemca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres trwania Umowy, ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC delikt i OC kontrakt) z włączeniem OC najemcy z sumą gwarancyjną zł, a także ubezpieczyć mienie Najemcy oraz nakłady inwestycyjne Najemcy w środki trwałe od pożaru i innych zdarzeń losowych. 2. Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty przekazania przedmiotu najmu, a następnie corocznie, Najemca będzie przedstawiał Wynajmującemu dokument potwierdzający posiadanie właściwego ubezpieczenia na dany rok. 7. Czas trwania umowy 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania i zostaje zawarta na czas nieokreślony, przy czym nie może być wypowiedziana przez żadną ze Stron w okresie 2 lat od daty zawarcia. 2. Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy po upływie 2 lat od daty zawarcia. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i rozpoczyna swój bieg z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. 3. Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim jednorazowym pisemnym wezwaniu do nienaruszania postanowień Umowy, jeżeli: a) Najemca rażąco zaniedbuje którekolwiek z postanowień Umowy, a w szczególności zobowiązania, o których mowa w 2 ust. 1 pkt. a, c, d, i, j, ust. 3, ust.6 oraz 6, b) Najemca zalega z płatnością choćby części czynszu lub świadczeń dodatkowych za okres dwóch miesięcy. 4. Najemca może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym po uprzednim jednorazowym pisemnym wezwaniu do nienaruszania postanowień Umowy, jeżeli Wynajmujący rażąco narusza którekolwiek z postanowień Umowy, a w szczególności zobowiązania, o których mowa w 3 ust. 1, 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Najemca zobowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie 7 dni od daty złożenia przez Wynajmującego oświadczenia o wypowiedzeniu, o którym mowa w ust.3. 6

7 6. Po zakończeniu Umowy nakłady poniesione przez Najemcę na przedmiot najmu nie podlegają zwrotowi. 8. Zwrot przedmiotu najmu 1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem zużycia będącego następstwem prawidłowej eksploatacji. Przekazanie powinno nastąpić na podstawie odpowiedniego protokołu. 2. W przypadku nie zwolnienia przez Najemcę przedmiotu najmu w ósmym dniu roboczym po zakończeniu najmu, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 10% ostatniego czynszu miesięcznego za każdy dzień zwłoki. 3. W przypadku, jeśli Najemca nie usunie w terminie wyposażenia przedmiotu najmu będącego własnością Najemcy, Wynajmujący jest uprawniony do zdemontowania i przechowania wyposażenia na koszt i ryzyko Najemcy. 9. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie unormowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania Umowy, a nie rozwiązane przez strony na drodze polubownej, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla miejsca położenia przedmiotu najmu. 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. WYNAJMUJĄCY NAJEMCA 7

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO

DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO 1 PYRZOWICE KWIECIEŃ 2009 Dokumentacja do postępowania przetargowego Pkt 1. 1.1. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 29 września 2014 roku Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa NR...

WZÓR UMOWY. Umowa NR... Umowa NR... WZÓR UMOWY Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Miastem Opole Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą przy, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29 zwanym w

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU DEFINICJE

UMOWA NAJMU DEFINICJE UMOWA NAJMU zawarta w Łodzi, w dniu... pomiędzy: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000059880, REGON: 470569240,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu...

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu... UMOWA DZIERŻAWY nr zawarta w dniu... pomiędzy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, działającym zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 2. Oświadczenia Stron

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 2. Oświadczenia Stron U M O W A N A J M U zawarta w Gdańsku w dniu 27 kwietnia 2007 roku pomiędzy: ABC Nieruchomości Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr zawarta dnia:.. Umowa zawarta pomiędzy: Futuro Exito Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 51A (20-701), wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI W SIEDZIBIE SĄDU PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI W SIEDZIBIE SĄDU PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 W WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI W SIEDZIBIE SĄDU PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 W WARSZAWIE Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ogłasza konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

Warunkiem wyboru najemcy jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:

Warunkiem wyboru najemcy jest złożenie pisemnej oferty zawierającej: Biała Podlaska 28.07.2015r. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej OGŁOSZENIE o konkursie ofert na najem pomieszczenia na barek studencki w Państwowej Szkole Wyższej im.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Załącznik nr 3 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy na zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek"

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek" Regulamin określa zasady wynajmu lokali użytkowych. I. Wynajem lokali użytkowych. 1 1. Lokalami użytkowymi w rozumieniu regulaminu są samodzielne

Bardziej szczegółowo