Ustawa z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa z dnia... 2008r."

Transkrypt

1 Ustawa z dnia r. Projekt z dnia r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 w ust. 1: a) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 11) pojazd historyczny pojazd mechaniczny, o którym mowa w pkt 10 lit. a, będący: a) pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, b) pojazdem wpisanym do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach, c) pojazdem mającym co najmniej 40 lat, d) pojazdem mającym co najmniej 25 lat i uznanym przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;, b) dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 11a) reprezentant do spraw roszczeń reprezentant do spraw roszczeń w rozumieniu przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustanowiony w Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej;, c) pkt 14 otrzymuje brzmienie: 14) ubezpieczenie graniczne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, którego umowa jest zawierana przez posiadacza pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za granicą, z wyłączeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w państwach, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, w przypadku braku waŝnej Zielonej Karty;, 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141, poz. 1492, Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2778, z 2005 r. Nr 167, poz. 1396, z 2006 r. Nr 157, poz oraz z 2007 r. Nr 49, poz. 328, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 133, poz. 922.

2 d) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 15) Porozumienie Wielostronne umowa zawarta pomiędzy biurami narodowymi z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz państw stowarzyszonych, określająca wzajemne stosunki między biurami narodowymi, opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE L 192 z dnia 31 lipca 2003r., z późn. zm.;, e) pkt 16 otrzymuje brzmienie: 16) sygnatariusz Porozumienia Wielostronnego biuro narodowe, które zawarło umowę dotyczącą zaspokajania roszczeń wynikających z międzynarodowego ruchu pojazdów mechanicznych, zgodnie z postanowieniami Porozumienia Wielostronnego; ; 2) skreśla się art. 5a; 3) dodaje się art. 8a w brzmieniu: Art. 8a. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, kaŝda ze stron umowy ubezpieczenia obowiązkowego moŝe Ŝądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niŝ od początku bieŝącego okresu ubezpieczenia. ; 4) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uwaŝa się za spełniony, jeŝeli umowa została zawarta w terminach określonych przepisami ustawy albo odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych wprowadzających obowiązek ubezpieczenia i gwarantuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń przez cały okres, w którym podmioty te powinny korzystać z ochrony zgodnie z przepisami ustawy. ; 5) w art. 14 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 6. Informacje i kopie dokumentów, o których mowa w ust. 5, zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać poszkodowanemu lub uprawnionemu, na ich Ŝądanie, takŝe na informatycznych nośnikach danych. ; 6) w art. 18: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Zawiadomienia i oświadczenia, które w związku z umową ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1-3, są składane przez strony tej umowy, mogą być składane w kaŝdej formie dopuszczonej przez prawo, w tym równieŝ w formie elektronicznej, o ile strona, do której są skierowane, mogła zapoznać się z jego treścią., b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 2

3 3. Zawiadomienia i oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane przez posiadacza pojazdu mechanicznego, rolnika lub posiadacza budynku agentowi ubezpieczeniowemu, uznaje się jako złoŝone zakładowi ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa. ; 7) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Poszkodowany moŝe dochodzić roszczeń bezpośrednio od Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w art ; 8) w art. 21 w ust. 2 wyrazy art. 98 ust. 1 pkt 2 zastępuje się wyrazami art. 98 ust. 1 pkt 3 ; 9) w art. 23: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Posiadacz pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 lit. a obowiązany jest posiadać ochronę ubezpieczeniową przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany, z wyjątkiem zarejestrowanych pojazdów historycznych. W odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych za granicą obowiązek ten trwa przez cały okres pozostawania tych pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej., b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się takŝe do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, przed jego rejestracją oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu. ; 10) w art. 25: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemności, równieŝ zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego., b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. W przypadku zdarzeń, o których mowa w ust. 2, ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zapewnia zakres ochrony wymagany przez prawo państwa, na terytorium którego doszło do zdarzenia, lub określony w niniejszej ustawie, w zaleŝności od tego, który z tych zakresów jest szerszy. ; 11) art. 26 otrzymuje brzmienie: Art Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy, z zastrzeŝeniem art

4 2. Okres 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada jednemu dniowi wcześniej niŝ początkowy dzień okresu 12 miesięcy. ; 12) w art. 27: a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) zarejestrowany za granicą, jeŝeli zgodnie z art. 2 pkt 7a lit c ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska;, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niŝ 30 dni, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na stałe, moŝe zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaŝy pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaŝy pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaŝy., c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się na granicy w przypadku określonym w art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz w przypadku rozwiązania się tej umowy lub wygaśnięcia okresu waŝności Zielonej Karty podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okres co najmniej 30 dni. ; 13) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. JeŜeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niŝ na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uwaŝa się, Ŝe została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeŝeniem ust. 2. ; 14) w art. 29: a) w ust. 1: - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niŝ z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu;, - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) przed przekroczeniem granicy w przypadku, gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym zarejestrowanym za granicą w państwie innym, niŝ określone na podstawie art. 25 ust. 2, nie posiada waŝnej Zielonej Karty;, - skreśla się pkt 6, 4

5 - w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 9) najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy w związku z jej wypowiedzeniem w przypadku określonym w art. 28 ust. 1., b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. JeŜeli w przypadku, o którym mowa w ust. 2, pojazd mechaniczny, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, nie został zarejestrowany, kaŝda ze stron moŝe odstąpić od umowy, powiadamiając o tym drugą stronę umowy. ; 15) w art. 31 ust. 1-4 otrzymują brzmienie: 1. W razie przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba Ŝe posiadacz, na którego przeniesiono prawo własności, wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia przeniesienia własności pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, nie później jednak niŝ z upływem terminu, na który została zawarta.. Przepisu art. 28 nie stosuje się. 2. W razie niewypowiedzenia przez posiadacza pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu mechanicznego, umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie określonym w ust. 1, zakład ubezpieczeń moŝe dokonać ponownej kalkulacji naleŝnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przeniesienia własności pojazdu, z uwzględnieniem zniŝek przysługujących posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu mechanicznego oraz zwyŝek go obciąŝających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku gdy posiadacz, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu mechanicznego, złoŝy wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji naleŝnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania. 3. W razie przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego posiadacz wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, posiadacz, na którego przeniesiono prawo własności jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, ale nie później niŝ z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu. JeŜeli nastąpiło przeniesienie posiadania pojazdu mechanicznego zarejestrowanego bez przeniesienia prawa własności tego pojazdu, a dotychczasowy posiadacz pojazdu wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, kolejny posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu wejścia w posiadanie tego pojazdu, ale nie później niŝ z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu. 4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza pojazdu mechanicznego niebędącego właścicielem tego pojazdu, prawa i obowiązki tego posiadacza, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia, przechodzą na 5

6 właściciela pojazdu mechanicznego z chwilą, gdy posiadacz utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz właściciela. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba Ŝe właściciel pojazdu mechanicznego wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia przejścia posiadania pojazdu na rzecz właściciela. W razie wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni od dnia przejścia posiadania pojazdu mechanicznego na rzecz właściciela, nie później jednak niŝ z upływem terminu, na który została zawarta. Przepisu art. 28 nie stosuje się. ; 16) art. 32 otrzymuje brzmienie: Art Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych osobowych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu. 2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 1) imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL lub 2) nazwę, siedzibę i numer REGON. 3. Skutki wyrządzenia szkody po dniu przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego nie obciąŝają posiadacza pojazdu, który dokonał przeniesienia tego prawa. 4. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej naleŝnej zakładowi ubezpieczeń za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust Przepisy ust. 1 i 4 stosuje się do posiadacza pojazdu mechanicznego, o którym mowa w art. 31 ust. 4. ; 17) w art. 33: a) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 7) z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą. ; b) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 2. Do umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie ma zastosowania prawo odstąpienia od umowy, określone przepisami odrębnych ustaw. 18) w art. 37 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 4. W przypadku zespołu pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych złączonych w celu holowania, ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego nie jest objęta odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z ruchem: 6

7 1) pojazdu ciągnącego lub holującego w przyczepie lub pojeździe holowanym oraz 2) przyczepy lub pojazdu holowanego w pojeździe ciągnącym lub holującym. ; 19) w art. 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Termin rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń inny niŝ określony w ust. 1 i 2 moŝna określić w umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wtedy, gdy umowę zawiera się: 1) na okres krótszy niŝ 12 miesięcy w przypadkach określonych w art. 27 ust. 1, przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie moŝe nastąpić później, niŝ z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu; 2) przed zarejestrowaniem pojazdu mechanicznego, o którym mowa art. 2 pkt 10 lit. a, oraz pojazdu historycznego, przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie moŝe nastąpić później, niŝ z chwilą rejestracji pojazdu lub przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu; 3) na okres kolejnych 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu, przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie moŝe nastąpić później, niŝ przed upływem okresu, na który została zawarta poprzednia umowa; 4) przed upływem okresu wypowiedzenia w przypadku, o którym mowa w art. 31 ust. 6, przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie moŝe nastąpić później, niŝ z chwilą rozwiązania się umowy wypowiedzianej. ; 20) art. 40 otrzymuje brzmienie: Art. 40. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, wynikająca z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ustaje z chwilą rozwiązania umowy w przypadkach określonych w art. 33 ust. 1. ; 21) w art. 41: a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez posiadacza pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 1 - zwrot składki przysługuje posiadaczowi pojazdu, który przeniósł prawo własności tego pojazdu;, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w stosunku do posiadacza pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jeŝeli szkoda została wyrządzona po dniu przeniesienia własności tego pojazdu., c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4 następuje po przedstawieniu kopii lub odpisu dokumentu ubezpieczenia 7

8 posiadacza pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, lub ubezpieczonego, o którym mowa w art. 31 ust. 4. ; 22) skreśla się art. 42; 23) w art. 43 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie nietrzeźwości albo po uŝyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; ; 24) art. 45 otrzymuje brzmienie: Art Umowę ubezpieczenia OC rolników zawiera się na okres 12 miesięcy. 2. Okres 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada jednemu dniowi wcześniej niŝ początkowy dzień okresu 12 miesięcy. ; 25) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. JeŜeli rolnik nie później niŝ na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC rolników została zawarta, nie powiadomi zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uwaŝa się, Ŝe została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeŝeniem ust. 2. ; 26) w art. 47: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. JeŜeli po zawarciu przez rolnika umowy ubezpieczenia OC rolników posiadanie gospodarstwa rolnego przeszło na inną osobę, prawa i obowiązki rolnika wynikające z umowy ubezpieczenia OC rolników przechodzą na tę osobę. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta, chyba Ŝe osoba obejmująca gospodarstwo rolne w posiadanie wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie. W przypadku wypowiedzenia umowy rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie, nie później jednak niŝ z upływem terminu, na który została zawarta. Przepisu art. 46 nie stosuje się., b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 5. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC rolników w przypadku określonym w art. 46 ust. 1, posiadacz gospodarstwa rolnego jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC rolników najpóźniej w dniu rozwiązania się umowy wypowiedzianej. ; 27) w art. 49 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 8

9 2. Do umowy ubezpieczenia OC rolników nie ma zastosowania prawo odstąpienia od umowy, określone przepisami odrębnych ustaw. ; 28) w art. 54 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Termin rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń inny niŝ wskazany w ust. 1 i 2 moŝna określić w umowie ubezpieczenia OC rolników wtedy, gdy umowę zawiera się: 1) przed objęciem w posiadanie gospodarstwa rolnego, przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie moŝe nastąpić później niŝ z chwilą objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego; 2) na okres kolejnych 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu, przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie moŝe nastąpić później, niŝ z upływem okresu, na który została zawarta poprzednia umowa. ; 29) art. 55 otrzymuje brzmienie: Art. 55. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, wynikająca z umowy ubezpieczenia OC rolników, ustaje z chwilą rozwiązania umowy w przypadkach określonych w art. 49 ust. 1. ; 30) w art. 56 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez osobę obejmującą gospodarstwo rolne w posiadanie w przypadku określonym w art. 47 ust. 2 zwrot składki przysługuje rolnikowi dotychczas posiadającemu gospodarstwo rolne. ; 31) skreśla się art. 57; 32) art. 58 otrzymuje brzmienie: Art. 58. Zakładowi ubezpieczeń przysługuje uprawnienie do dochodzenia od sprawcy szkody zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC rolników odszkodowania, jeŝeli wyrządził on szkodę umyślnie lub w stanie nietrzeźwości albo po uŝyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. ; 33) art. 61 otrzymuje brzmienie: Art Umowę ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera się na okres 12 miesięcy. 2. Okres 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada jednemu dniowi wcześniej niŝ początkowy dzień okresu 12 miesięcy. ; 34) w art. 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. JeŜeli rolnik posiadający budynki rolnicze nie później niŝ na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia budynków 9

10 rolniczych, nie powiadomi zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uwaŝa się, Ŝe została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeŝeniem ust. 2. ; 35) w art. 63: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. JeŜeli po zawarciu umowy ubezpieczenia budynków rolniczych posiadanie gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą te budynki, przeszło na inną osobę, prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia budynków rolniczych przechodzą na tę osobę. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta, chyba Ŝe osoba obejmująca gospodarstwo rolne w posiadanie wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie. W przypadku wypowiedzenia umowy rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie, nie później jednak niŝ z upływem terminu, na który została zawarta. Przepisu art. 62 nie stosuje się., b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 4. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych w przypadku określonym w art. 62 ust. 1, posiadacz budynków rolniczych jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynków rolniczych najpóźniej w dniu rozwiązania się umowy wypowiedzianej. ; 36) w art. 65 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 2. Do umowy ubezpieczenia budynków rolniczych nie ma zastosowania prawo odstąpienia od umowy, określone przepisami odrębnych ustaw. ; 37) w art. 74 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Termin rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń inny niŝ wskazany w ust. 1 i 2 moŝna określić w umowie ubezpieczenia budynków rolniczych wtedy, gdy umowę zawiera się: 1) przed objęciem budynków rolniczych w posiadanie, przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie moŝe nastąpić później niŝ z chwilą objęcia budynków rolniczych w posiadanie; 2) na okres kolejnych 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu, przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie moŝe nastąpić później, niŝ z upływem okresu, na który została zawarta poprzednia umowa. ; 38) art. 75 otrzymuje brzmienie: Art. 75. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, wynikająca z umowy ubezpieczenia budynków rolniczych, ustaje z chwilą rozwiązania umowy w przypadkach określonych w art. 65 ust. 1. ; 39) w art. 76 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 10

11 2) rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez osobę obejmującą gospodarstwo rolne w posiadanie w przypadku określonym w art.63 ust. 1 zwrot składki przysługuje rolnikowi dotychczas posiadającemu gospodarstwo rolne. ; 40) skreśla się art. 77; 41) rozdział 5 otrzymuje następujące brzmienie: Rozdział 5 Dochodzenie roszczeń z tytułu zdarzeń powstałych za granicą Art Zamieszkały lub mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poszkodowany lub uprawniony do odszkodowania w wyniku wypadku, który zaistniał za granicą, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim w związku z ruchem pojazdu zarejestrowanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, moŝe Ŝądać informacji dotyczących: 1) zakładu ubezpieczeń posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodę; 2) reprezentanta do spraw roszczeń ustanowionego przez zakład ubezpieczeń, o którym mowa w pkt l; 3) dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodę; 4) danych osobowych posiadacza lub właściciela pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodę; 5) podmiotów, które zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, są zwolnione w kraju rejestracji z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz identyfikujących organ lub instytucję odpowiedzialną za wypłatę odszkodowań za szkody spowodowane ruchem pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu tych podmiotów. 2. Dane, o których mowa w ust. 1, ustala i udostępnia Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, uzyskując je z ośrodków informacji państw członkowskich Unii Europejskiej: 1) na pisemny wniosek poszkodowanego lub uprawnionego - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5; 2) na pisemny wniosek poszkodowanego lub uprawnionego, po wykazaniu przez nich interesu prawnego w ich uzyskaniu - w zakresie, o którym mowa w ust. l pkt Udostępnianie danych jest nieodpłatne i podlega ewidencjonowaniu. Art. 79. Poszkodowany lub uprawniony, o którym mowa w art. 78 ust. 1, moŝe zgłosić Ŝądanie odszkodowawcze reprezentantowi do spraw roszczeń. Art Reprezentantem do spraw roszczeń moŝe być osoba prawna lub osoba fizyczna dająca rękojmię naleŝytego wykonywania czynności likwidacyjnych i regulowania płatności odszkodowawczych, mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 11

12 2. Reprezentant do spraw roszczeń moŝe wykonywać czynności na rzecz jednego lub wielu zakładów ubezpieczeń. 3. Reprezentant do spraw roszczeń wykonuje swoje obowiązki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zakład ubezpieczeń. 4. Zawiadomienia i oświadczenia związane z prowadzoną likwidacją szkody, mogą być składane przez reprezentanta do spraw roszczeń w języku obcym i w formie innej niŝ pisemna tylko za zgodą osób, do których są adresowane. 5. Reprezentant do spraw roszczeń podejmuje działanie na Ŝądanie zgłoszone przez poszkodowanego lub uprawnionego, a takŝe na wniosek reprezentowanego zakładu ubezpieczeń. 6. Zgłoszenie Ŝądania odszkodowawczego, o którym mowa w art. 79, bezpośrednio zagranicznemu zakładowi ubezpieczeń wywołuje skutki, jakie ustawa przewiduje w przypadku zgłoszenia Ŝądania odszkodowawczego reprezentantowi do spraw roszczeń ustanowionemu w Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 81. Zadaniem reprezentanta do spraw roszczeń jest likwidacja szkód będących następstwem zdarzeń, o których mowa w art. 78 ust. 1, jeŝeli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, którego posiadacz miał zawartą umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z reprezentowanym zakładem ubezpieczeń. Art Reprezentant do spraw roszczeń jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia Ŝądania odszkodowawczego, do udzielenia odpowiedzi wraz z uzasadnieniem. 2. JeŜeli ustalenie odpowiedzialności reprezentowanego zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest niemoŝliwe, odpowiedź, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać informację o przyczynie niemoŝności dokonania takich ustaleń, w tym o dokumentach jakie są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeŝeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Art Poszkodowany lub uprawniony do odszkodowania, zamieszkały lub mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moŝe zgłosić Ŝądanie odszkodowawcze do organu odszkodowawczego, jeŝeli zdarzenie, z którego wynikła szkoda zaistniało: 1) za granicą, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim i pozostawało w związku przyczynowym z ruchem pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za granicą, w państwie członkowskim Unii Europejskiej, gdy: a) reprezentant do spraw roszczeń nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 82 ust. 1 albo 2; b) zakład ubezpieczeń nie ustanowił reprezentanta do spraw roszczeń, chyba Ŝe poszkodowany lub uprawniony zgłosił swoje Ŝądanie bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń i otrzymał odpowiedź określoną w art. 82 ust 1 lub 2; 2) za granicą, w państwie członkowskim Unii Europejskiej i pozostawało w związku przyczynowym z ruchem pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za granicą, w państwie 12

13 członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim, jeŝeli w terminie 60 dni od dnia zdarzenia nie został zidentyfikowany zakład ubezpieczeń osoby odpowiedzialnej za szkodę; 3) za granicą, w państwie członkowskim Unii Europejskiej i pozostawało w związku przyczynowym z ruchem pojazdu mechanicznego, którego zidentyfikowanie okazało się niemoŝliwe. 2. Organ odszkodowawczy nie rozpatruje zgłoszonego Ŝądania odszkodowawczego, jeŝeli poszkodowany lub uprawniony wytoczył powództwo przeciwko zakładowi ubezpieczeń osoby odpowiedzialnej za szkodę. 3. Funkcję organu odszkodowawczego pełni Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Art. 83a. 1. Informację o zgłoszeniu Ŝądania odszkodowawczego organ odszkodowawczy przekazuje niezwłocznie: 1) w przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 organowi odszkodowawczemu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, gdzie jest ustanowiony zakład ubezpieczeń posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodę; 2) w przypadku o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 ubezpieczeniowemu funduszowi gwarancyjnemu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, gdzie zarejestrowany jest pojazd mechaniczny, którym spowodowano szkodę, a w przypadku pojazdów zarejestrowanych w państwach trzecich ubezpieczeniowemu funduszowi gwarancyjnemu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym nastąpiło zdarzenie; 3) w przypadku o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 3 ubezpieczeniowemu funduszowi gwarancyjnemu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym zarejestrowany jest pojazd mechaniczny, którym spowodowano szkodę. 2. W przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 organ odszkodowawczy zawiadamia ponadto reprezentanta do spraw roszczeń lub zakład ubezpieczeń posiadacza pojazdu mechanicznego oraz osobę, która spowodowała szkodę, jeŝeli jest ustalona. Art. 83b. 1. Organ odszkodowawczy podejmuje czynności w celu ustalenia odpowiedzialności za spowodowanie szkody i wysokości odszkodowania w terminie 60 dni od dnia otrzymania Ŝądania odszkodowawczego. 2. Organ odszkodowawczy odstępuje od czynności określonych w ust. 1, jeŝeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń lub jego reprezentant do spraw roszczeń udzieli poszkodowanemu lub uprawnionemu odpowiedzi na zgłoszone Ŝądanie odszkodowawcze. 3. Organ odszkodowawczy udziela odpowiedzi na zgłoszone Ŝądanie odszkodowawcze i wypłaca odszkodowanie lub jego bezsporną część nie wcześniej niŝ po upływie 60 dni od dnia otrzymania Ŝądania odszkodowawczego. Art. 83c. Odpowiedź organu odszkodowawczego na zgłoszone mu Ŝądanie jest ostateczna. Poszkodowanemu lub uprawnionemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń 13

Ustawa z dnia... 2011 r.

Ustawa z dnia... 2011 r. Projekt Ustawa z dnia... 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r.

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-13-11 Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 205 12106 Poz. 1210 1210 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli K... Page 1 of 57 Dz.U.03.124.1152 2012.02.11 zm. Dz.U.2011.205.1210 art. 1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/89 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w brzmieniu, które będzie obowiązywać od 11 lutego 2012 roku) Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 2

Spis treści. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 2 Nowelizacja ustawy z dnia 22 lipca 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z perspektywy UFG Magdalena Barcicka

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/72 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/70 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dz.U.2003.124.1152 2004-03-09 zm. Dz.U.2004.26.225 art. 1 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 89 2004-09-22 zm. Dz.U.2004.141.1492 art. 11 2005-01-01 zm. Dz.U.2004.273.2703 art. 57 zm. Dz.U.2004.281.2778

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dz.U.2003.124.1152 2004-03-09 zm. Dz.U.2004.26.225 art. 1 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 89 2004-09-22 zm. Dz.U.2004.141.1492 art. 11 2005-01-01 zm. Dz.U.2004.273.2703 art. 57 zm. Dz.U.2004.281.2778

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1152 2004.03.09 zm. Dz.U.2004.26.225 art. 1 2004.05.01 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 89 2004.09.22 zm. Dz.U.2004.141.1492 art. 11 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 art. 57 zm. Dz.U.2004.281.2778

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień: 01.01.2010 r.

Stan na dzień: 01.01.2010 r. Stan na dzień: 01.01.2010 r. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 16

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 z późn. zm.) wyciąg

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r., nowelizacja z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK stan prawny obowiązujący od 17.04.2008r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK stan prawny obowiązujący od 17.04.2008r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dz.U.03.124.1152 2004.03.09 zm. Dz.U.04.26.225 art. 1 2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959 art. 89 2004.09.22 zm. Dz.U.04.141.1492 art. 11 2005.01.01 zm. Dz.U.04.273.2703 art. 57 zm. Dz.U.04.281.2778 art. 1 2006.01.01

Bardziej szczegółowo

USTAWY I AKTY PRAWNE

USTAWY I AKTY PRAWNE WYCIĄG Z USTAWY z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) obejmujący zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Kancelaria Sejmu s. 1/62 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1152 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 8 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 8 lutego 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.03.26 11:06:12 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r.

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-182-04 Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. Szanowny Panie Marszałku, Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo