Przychody ze sprzeday

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przychody ze sprzeday 61 920 100"

Transkrypt

1 1) Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeeli s istotne) albo ich grup w sprzeday Spółki ogółem, a take zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym, Struktura przychodów ze sprzeday produktów, towarów COMP S.A. w 2004 r. Wyszczególnienie tys. zł % Systemy komputerowe ,9% Sieci komputerowe i infrastruktura ,5% Korporacyjne systemy bezpieczestwa ,1% Korporacyjne systemy PKI 973 1,6% Specjalne systemy bezpieczestwa ,4% Rozwizania aplikacyjne 942 1,5% Przychody ze sprzeday ,0% Struktura przychodów ze sprzeday COMP S.A. w 2004 r. Wyszczególnienie tys. zł % Sprzeda towarów ,1% Sprzeda produktów ,6% Sprzeda usług ,3% Przychody ze sprzeday ,0% 2) Informacje o zmianach rynków zbytu, z uwzgldnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o zmianach ródeł zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z okreleniem uzalenienia od jednego lub wicej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiga co najmniej 10% przychodów ze sprzeday ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzeday lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powizania ze Spółka, Struktura przychodów ze sprzeday COMP S.A. w 2004 r. wg segmentów rynku Sektor tys. zł % Publiczny ,3 Telekomunikacyjny ,3 Przemysłowy, transport i energetyka ,7 Media i finansowy ,7 Bezpieczestwo specjalne 0 0 Przychody ze sprzeday W 2004 roku 100% sprzeday pochodziła z rynku krajowego, nie było sprzeday eksportowej. W zwizku ze skierowaniem podstawowych elementów oferty produktowej Spółki do duych przedsibiorstw oraz szeroko rozumianej administracji pastwowej sprzeda koncentruje si w województwie mazowieckim. Oferta Spółki skierowana jest przede wszystkim do administracji pastwowej i telekomunikacji. Sezonowe wahania udziału poszczególnych rynków w sprzeday wynikaj z projektowego i przetargowego charakteru prowadzonej działalnoci. Spółka realizuje równie projekty wieloletnie, których realizacja ma wpływ na udział poszczególnych segmentów rynku w sprzeday. 3) Informacje o umowach znaczcych dla działalnoci Spółki, w tym znanych Spółce umowach zawartych pomidzy akcjonariuszami (wspólnikami) oraz umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji, UMOWY ZNACZCE

2 UMOWY ZNACZCE 1.Umowa r. COMP S.A. i SOFTBANK S.A. Realizacja podsystemu bezpieczestwa systemu CEPIK Wynagrodzenie w wysokoci ,73 zł netto. Zabezpieczenie Zabezpieczenie stanowi gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez Polskie Towarzystwo Ubezpiecze S.A. 2. Umowa nr PL Data zawarcia kontraktu lipiec 2001 r., zmieniony Aneksem nr 1 z grudnia 2001 r. COMP S.A. (dalej Dostawca) i Komendant Główny Stray Granicznej (dalej Odbiorca). Przedmiot kontraktu Dostawa urzdze i usług wyposaenia wzłów transmisji danych dla Stray Granicznej. Istotne warunki kontraktu Łczna warto kontraktu wynosi od 15 do 35% łcznej wartoci przychodów ze sprzeday Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów i płatna zgodnie z warunkami PHARE W cigu 6 miesicy od dnia podpisania niniejszej umowy, Dostawca zobowizuje si dostarczy przedmiot niniejszej umowy do Odbiorcy. W zwizku ze zrealizowaniem przedmiotu umowy w zakresie dostawy urzdze wykonanie umowy obejmuje obecnie opiek serwisow. Zabezpieczenie Gwarancja naleytego wykonania kontraktu. 3. Umowa nr IDD/1211/ r. COMP S.A. (dalej Sprzedajcy) i Telekomunikacja Polska S.A. (dalej Kupujcy). Realizacja i wdroenie Systemu Teleinformatycznego u Kupujcego przez Sprzedajcego oraz prowadzenie nadzoru eksploatacyjnego i wsparcia technicznego przez 3-letni okres gwarancji. W zwizku ze zrealizowaniem przedmiotu umowy w zakresie wdroenia systemu wykonanie umowy obejmuje obecnie wsparcie techniczne. Łczne wynagrodzenie ryczałtowe za realizacj i wdroenie Systemu wynosi od 10 do 30% łcznej wartoci przychodów ze sprzeday Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów. W tym zawarte zostały opłaty licencyjne za korzystanie z oprogramowania. 4. Umowa nr TZ/250/96/ r., zmieniona Aneksem z dnia r. COMP S.A. i Zakład Ubezpiecze Społecznych. wiadczenie przez COMP S.A. serwisu serwerów zlokalizowanych w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS. Łczna cena netto usług serwisowych obejmujca okres 3 lat wynosi od 15 do 35% łcznej wartoci przychodów ze sprzeday Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów. Płatnoci za usługi serwisowe dokonywane bd przez ZUS na podstawie faktur VAT wystawionych w oparciu o dokumentacj potwierdzajc wykonanie usług, w kwartalnych ratach.

3 Za opónienia wykonania czynnoci serwisowych ZUS moe da zapłacenia kary umownej w wysokoci 0,2% ceny usługi serwisowej. Zabezpieczenia Gwarancja ubezpieczeniowa. 5. Umowa nr 1/SP/ r. COMP S.A. (dalej Zamawiajcy) i PACOMP Sp. z o.o. (dalej Wykonawca) Sprzeda przez PACOMP Sp. z o.o. i dostarczenie do COMP S.A. urzdze kryptograficznych. Warto umowy netto wynosi ,70 zł. Kary umowne: 1. Za jednostronne odstpienie od umowy przez COMP S.A. bez winy PACOMP Sp. z o.o. lub w przypadku, kiedy PACOMP Sp. z o.o. odstpi od umowy z przyczyn zawinionych przez COMP S.A., COMP S.A. zapłaci PACOMP Sp. z o.o. jednorazow kar w wysokoci 20% od łcznej kwoty za wykonanie umowy oraz pokryje koszty Wykonawcy zwizane z realizacj niniejszej umowy. 2. Za jednostronne odstpienie od umowy przez Wykonawc bez winy Zamawiajcego lub w przypadku, kiedy Zamawiajcy odstpi od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawc, Wykonawca zapłaci Zamawiajcemu jednorazow kar w wysokoci 20% od łcznej kwoty za wykonanie umowy.. 3. Zamawiajcy zapłaci Wykonawcy karne odsetki ustawowe za opónienie płatnoci za wykonane, potwierdzone protokołami zdawczo odbiorczymi i zafakturowane przedmioty umowy. 4. W przypadku czasowego wstrzymania realizacji umowy na pisemne danie Zamawiajcego, Zamawiajcy zobowizuje si do pokrycia uzasadnionych kosztów utrzymania przez Wykonawc gotowoci produkcyjnej do czasu wznowienia produkcji. 6. Umowa nr NSiS 2002/ L r. COMP S.A. i MSWiA Dostawa, instalacja, konfiguracja, wiadczenie serwisu gwarancyjnego oraz przetestowanie przez COMP SA Systemów sieci LAN wraz z urzdzeniami aktywnymi dla województw: Dolnolskiego, Opolskiego, lskiego i Łódzkiego. Warto umowy netto wynosi zł. 7. Umowa nr 4827/03/IF/B/ r. COMP S.A. i Ministerstwo Finansów. Sprzeda i dostarczenie do Ministerstwa Finansów sprztu wraz z oprogramowaniem. W zwizku ze zrealizowaniem przedmiotu umowy w zakresie dostarczenia sprztu wraz z oprogramowaniem wykonanie umowy obejmuje obecnie serwis gwarancyjny. Łczna warto przedmiotu umowy wynosi zł brutto. COMP S.A. udziela Ministerstwu Finansów 3 lat gwarancji na dostarczony sprzt. Zabezpieczenie stanowi gwarancja bankowa. 8. Umowa nr PL wrzesie 2000 r. COMP S.A. i Komendant Główny Stray Granicznej.

4 Dostawa urzdze i usług wyposaenia wzłów transmisji danych dla Stray Granicznej. Łczna warto umowy wynosi ,28 EUR i była płatna zgodnie z warunkami PHARE, przy czym zasadniczy przedmiot umowy w zakresie dostawy urzdze został całkowicie zrealizowany, za wykonanie umowy obejmuje obecnie jedynie opiek serwisow, co przesdza o zakwalifikowaniu znaczenia umowy. Zabezpieczenie stanowi gwarancja naleytego wykonania umowy. 9. Umowa nr AC/CO/1/ r. zmieniona porozumieniem z dnia r. RADCOMP S.A. i COMP S.A. Podwykonawstwo systemu informatycznego Łowiectwo w Polsce dla Polskiego Zwizku Łowieckiego. Termin wykonania: r. Warto netto projektu: ,60 zł. Kary umowne: 20% wartoci niewykonanej czci projektu za jednostronne odstpienie od umowy którejkolwiek ze stron. Zabezpieczenie porozumienia stanowi weksel in blanco wraz z deklaracj wekslow. 10. Umowa w sprawie ZP/CZD/05/04 15 padziernika 2004 r. COMP S.A. i Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wykonanie systemu informatycznego wraz z dostaw oprogramowania aplikacyjnego. Całkowita warto umowy netto: zł Spółka moe zosta zobowizana do zapłacenia Instytutowi kary umownej w przypadku: a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy i nie dotrzymania terminu zakoczenia prac okrelonych dla danego etapu w wysokoci 0,1% nalenego za ten etap wynagrodzenia netto za kady dzie zwłoki; b) zwłoki przekraczajcej 100 dni w wykonaniu przedmiotu umowy i nie dotrzymania terminu zakoczenia prac okrelonych dla danego etapu w wysokoci 10% całkowitego wynagrodzenia za ten etap; Zabezpieczenie stanowi gwarancja ubezpieczeniowa w wysokoci ,09 zł na okres 24 miesicy, to jest od do UMOWY ISTOTNE 1. Kontrakt na dostawy w ramach pomocy zewntrznej Wspólnoty Europejskiej Data zawarcia wrzesie 2001 r. Strony kontraktu COMP S.A. i Urzd Komitetu Integracji Europejskiej. Przedmiot kontraktu Dostawa i instalacja oraz skonfigurowanie, a take uruchomienie i przetestowanie w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy sprztu komputerowego. Istotne warunki kontraktu Całkowita cena netto kontraktu wynosi ,12 EUR. Płatnoci dokonywane s zgodnie z Warunkami Ogólnymi dla Kontraktów na Dostawy Finansowane przez Wspólnot Europejsk. Gwarancja wykonania: kwota gwarancji wykonania wynosi 1% wartoci kontraktu. Kontrakt został zrealizowany w zakresie dostawy i instalacji oraz skonfigurowania, a take uruchomienia i przetestowania sprztu komputerowego, a wykonanie umowy obejmuje obecnie opiek serwisow. 2. Umowa

5 r. COMP S.A. i VERITAS Software International Limited. VERITAS ustanawia COMP S.A. licencjonowanym niewyłcznym Resellerem (tj. dystrybutorem) swoich produktów. Wysoko opłat licencyjnych zamieszczona jest na stronie internetowej VERITAS. Jako podmiot poredniczcy Spółka nie ponosi kosztów opłat licencyjnych. VERITAS zachowuje prawo do przerwania dostaw swych produktów dla COMP S.A. z zachowaniem 30-dniowego wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy: 60 dni. Umowa zawarta zgodnie z obowizujcym prawem angielskim. Łczna warto zakupionych w cigu ostatnich 12 miesicy licencji wynosi zł. 3. Umowa IBM z Partnerem Handlowym czerwiec 2004 r. COMP S.A. i IBM Polska Sp. z o.o. i istotne warunki umowy Przedmiotem umowy jest sprzeda produktów i usług IBM. Umowa zawarta została na podstawie Ogólnych Warunków dla Partnerów Handlowych IBM Dostawców Rozwiza. Na podstawie umowy IBM ponosi odpowiedzialno za faktycznie poniesione bezporednie straty i szkody spowodowane niedbalstwem ze strony IBM lub naruszeniem przez IBM warunków niniejszej umowy do wysokoci opłaty za produkt lub usług, bdcych przedmiotem roszczenia, nie wicej jednak ni USD lub równowarto w innej walucie. 4. Umowa nr 4902PL r. COMP S.A. i IBM Polska Sp. z o.o. Sprzeda przez IBM produktów COMP. Warunki płatnoci s wyszczególniane w odpowiednich Zakresach Prac i/lub Zamówieniach (oznaczajcych zgod Zamawiajcego przekazan Spółce w formie elektronicznej lub w formie dokumentu na przeprowadzenie transakcji w ramach umowy zgodnie z odpowiednim Zakresem Prac). Spółka dostarcza produkty i wiadczy usługi, przewidziane w Zamówieniu, zgodnie z treci odpowiedniego Zakresu Prac. COMP S.A. zapewnia na własny koszt: pełne ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej z uwzgldnieniem rozmiarów ryzyka, odszkodowania dla pracowników lub ubezpieczenie pracodawcy od odpowiedzialnoci cywilnej, zgodnie z wymogami prawa miejscowego, ubezpieczenie kierowców od odpowiedzialnoci cywilnej, zgodnie z wymogami prawa miejscowego, jeli pojazd wykorzystywany bdzie do realizacji niniejszej umowy. 5. Umowa r. COMP S.A. (dalej Spółka) i SUN MICROSYSTEMS POLAND Sp. z o.o. (dalej SUN). Spółka ma prawo kupowa okrelone produkty i usługi od SUN lub autoryzowanego dystrybutora SUN oraz dystrybuowa takie produkty i usługi do nabywców kocowych lub dystrybutorów SUN. Cennik jest właciwy dla złoonego Zamówienia w zalenoci od zamówionych produktów lub usług oraz od kraju, do którego maj by dostarczone usługi, lub w którym bd zainstalowane produkty. Właciwym

6 cennikiem jest Krajowy Cennik SUN obowizujcy w kraju, w którym złoono zamówienie. 6. Umowa nr C VAR r. Czas obowizywania umowy Termin obowizywania umowy upływa r. COMP S.A. i Nortel Networks Europe Sales Limited. Nortel Networks Europe Sales Limited ustanawia COMP S.A. licencjonowanym niewyłcznym Resellerem (tj. dystrybutorem) swoich produktów. Wysoko cen produktów zamieszczana jest na autoryzowanym wykazie sporzdzonym przez Nortel Networks Europe Sales Limited. Kadej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, bez podania przyczyn, z zachowaniem 90-dniowego wypowiedzenia. Płatnoci za zakupione produkty odbywaj si w terminie 30 dni, liczc od daty wystawienia faktury. COMP S.A. zobowizuje si do dokonania, w okresie od r. do r., zakupu produktów Nortel Networks Europe Sales Limited w okrelonej wysokoci. Umowa zawarta zgodnie z obowizujcym prawem angielskim. Okrelone w umowie zobowizanie do dokonania zakupów w wysokoci 1,3 mln USD w terminie zostało zrealizowane nie w pełnej wysokoci. Osignito obrót w wysokoci 934 tys. USD. Zapisana w umowie kwota przewidywanych zakupów była załoeniem, standardowo przyjmowanym w umowach partnerskich planem sprzeday. Postanowienia umowy daj Nortel moliwo rozwizania umowy lub obnienia przyznanych upustów w przypadku niezrealizowania załoonych limitów zakupów. Nortel jak dotd nie skorzystał z przysługujcych mu uprawnie umownych, nie zmieniajc warunków umowy. UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Polisa nr r. COMP S.A. (dalej Ubezpieczony) i TU Allianz Polska S.A. i istotne warunki umowy Ubezpieczenie nowego i uywanego sprztu komputerowego i elektronicznego, w tym sprzt komputerowy i elektroniczny powierzony Ubezpieczajcemu w ramach stosownej umowy obciajcej ryzykiem utraty lub uszkodzenia na czas transportu. Okres ubezpieczenia: r. do r. Składka płatna w 4 równych ratach i rozliczana w cigu 14 dni od daty otrzymania informacji od Ubezpieczonego o rzeczywistej wartoci przewiezionego mienia w okresie ubezpieczenia, któr Ubezpieczony winien dostarczy w formie pisemnej do TU Allianz S.A. nie póniej ni w cigu 14 dni od dnia zakoczenia okresu ubezpieczenia. Zastrzeenie: zawodowy przewonik samochodowy posiada ubezpieczenie OCP drogowego z sum gwarancyjn nie mniejsz ni warto towaru przewoonego przez niego na jednym rodku transportowym. Ustanowiono franszyz redukcyjn w wysokoci 5% wartoci kadej szkody. 2. Polisa nr r. COMP S.A. i Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej z tytułu prowadzenia działalnoci gospodarczej z włczeniem OC za produkt. Okres ubezpieczenia: r. do r.

7 Zakres ubezpieczenia rozszerzony o klauzule 008, 010 oraz czyste straty finansowe. Przewidziano sublimity dla klauzuli 010 oraz dla czystych strat finansowych. Ustalono franszyzy redukcyjne dla klauzuli 010 oraz dla klauzuli czystych strat finansowych i pozostałych szkód. Zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzule 004 i 007B z sublimitem w wysokoci zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3. Polisa nr r. COMP S.A. i AIG Polska Towarzystwo Ubezpiecze S.A. i istotne warunki umowy Okres ubezpieczenia: r. do r. stanowi ubezpieczenie nastpstw nieszczliwych wypadków w zagranicznych podróach słubowych i obejmuje mier, trwałe inwalidztwo, koszty leczenia, pomoc w podróy. Osobami ubezpieczonymi s pracownicy i ich osoby towarzyszce. Maksymalny limit odpowiedzialnoci z tytułu jednego wypadku wynosi PLN. W cigu 15 dni po upływie okresu ubezpieczenia posiadacz polisy winien dostarczy do ubezpieczyciela zestawienie liczby osobodni spdzonych w podróach słubowych przez pracowników, w celu weryfikacji składki rocznej. INNE Umowa nr UO/GKR/57/ COMP S.A. i PZU S.A. Udzielanie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych Warto umowy zł Zabezpieczenie: weksel in blanco, owiadczenie o dobrowolnym poddaniu si egzekucji 4) Opis transakcji z podmiotami powizanymi, jeeli jednorazowa lub łczna warto transakcji zawartych przez dany podmiot powizany w okresie 12 miesicy przekracza wyraon w złotych równowarto kwoty euro, Spółka nie zawarła jednej lub dwu, lub wicej transakcji z podmiotami powizanymi, których warto w roku 2004 przekracza wyraon w złotych równowarto euro. 5) Informacje o zacignitych kredytach, umowach poyczek, z uwzgldnieniem terminów ich wymagalnoci oraz o udzielonych porczeniach i gwarancjach, ZOBOWIZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK (limity linii kredytowych na ) Kwota Kwota kredytu / Nazwa (firma) kredytu poyczki Termin jednostki ze gotówkowe pozostała go Siedziba do spłaty Zabezpieczenia wskazaniem formy spłaty prawnej zł waluta zł waluta Raiffeisen Polska S.A. Bank Pikna Warszawa PLN PLN 30 czerwca weksel,pelnomocnictwo do 2005 rachunku, cesje polis ub.,zastaw na magazynie, cesje wierzytelnosci

8 Raiffeisen Polska S.A. Bank Pikna Warszawa PLN PLN 29 grudnia weksel, pelnomocnictwo dla 2006 Banku, przelew wierzytelnosci, poddanie si egzekucji Raiffeisen Polska S.A. Bank Pikna Warszawa PLN PLN 31 stycznia 2005 kredyt wylaczony z wierszu powyzej kredytu w Fortis Bank Polska S.A. Fredry 8, Warszawa PLN PLN 6 czerwca 2005 weksel, ow. o poddaniu egzekucji BRE Bank S.A. Królewska 14, Warszawa PLN 0 PLN 31 marca 2005r. weksel, ow. o poddaniu egzekucji Stan na r w tys. zł Zobowizania warunkowe Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) porczenie kredytu - Radcomp porczenie kontraktu - Radcomp 0 - porczenie leasingu - Radcomp Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze/zab.wekslowe gwarancji bankowychi ubezp.udzielonych odbiorcom Spółki przez banki tytułem naleytego wykonania umowy przez Spółk Inne (z tytułu) urzdzenia demonstracyjne 4 - porczenia umów leasingowych - weksle Pozycje pozabilansowe, razem ) Informacje o udzielonych poyczkach, z uwzgldnieniem terminów ich wymagalnoci, a take udzielonych porczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzgldnieniem poyczek, porcze i gwarancji udzielonych jednostkom powizanym Spółki, stan na dzie (w tys PLN) kwota udzielonej poyczki kwota pozostała do spłaty na dzie bilansowy kwota nalenych na dzie bilansowy odsetek termin wymagalnoci Poyczki dla osób fizycznych długoterminowe - w tym pracownicy max do 2008 r. krótkoterminowe - w tym pracownicy ZFS razem Poyczki dla firm długoterminowe - w tym krótkoterminowe - w tym Techlab 2000 Sp z o.o razem

9 7) W przypadku emisji papierów wartociowych w okresie objtym raportem - opis wykorzystania przez Spółk wpływów z emisji, W roku 2004 Spółka przeprowadziła emisj akcji serii H, które zostały przydzielone decyzj Zarzdu w dniu 31 grudnia 2004 roku. Wpływy z emisji zostan wykorzystane w roku ) Objanienie rónic pomidzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wczeniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok, jeeli co najmniej jedna z pozycji składajcych si na wynik finansowy róni si w znacznym stopniu w stosunku do pozycji opublikowanej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomoci prognozie, Prezentowane w sprawozdaniu wyniki finansowe s zgodne z prognoz opublikowan przez Zarzd w komunikacie biecym 04/2004 z dnia 17 grudnia 2004 roku. 9) Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczc zarzdzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzgldnieniem zdolnoci wywizywania si z zacignitych zobowiza, oraz okrelenie ewentualnych zagroe i działa, jakie Spółka podjła lub zamierza podj w celu przeciwdziałania tym zagroeniom, Ryzyko finansowe wynika ze struktury kapitału spółki, tj. z proporcji w jakiej spółka finansuje si kapitałem własnym, a w jakiej kapitałem obcym. Wzrost ryzyka finansowego wynika ze wzrostu udziału długu w strukturze pasywów spółki. Zarzd Spółki monitoruje podstawowe wskaniki zadłuenia takie jak: zadłuenie kapitału własnego, stop zadłuenia kredytowego, stop zadłuenia handlowego oraz stop zadłuenia całkowitego. 10) Ocena moliwoci realizacji zamierze inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkoci posiadanych rodków, z uwzgldnieniem moliwych zmian w strukturze finansowania tej działalnoci, Ostatnia inwestycja kapitałowa miała miejsce w marcu Spółka przewiduje dalsze inwestycje kapitałowe zgodnie z celami emisji okrelonymi w prospekcie emisyjnym akcji serii H z grudnia 2004 roku. 11) Ocena czynników i nietypowych zdarze majcych wpływ na wynik z działalnoci za rok obrotowy, z okreleniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarze na osignity wynik, W 2004 roku nie zaszły adne nietypowe zdarzenia, które miały wpływ na osignity przez Spółk wynik. 12) Charakterystyka zewntrznych i wewntrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsibiorstwa Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalnoci Spółki co najmniej do ko ca roku obrotowego nastpujcego po roku obrotowym, za który sporzdzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzgldnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej, W roku 2005 działalno gospodarcza Spółki bdzie prowadzona jako kontynuacja głównych kierunków strategicznego rozwoju z lat ubiegłych, a mianowicie: wyszukiwanie nisz rynkowych, zrównowaenie ryzyka nowych rynków, inwestowanie w nowatorskie rozwizania informatyczne, bazowanie na bezpieczestwie informatycznym. Taka strategia przynosi efekty ekonomiczne i ugruntowuje pozycj Spółki na rynku jako specjalisty od wysoko kwalifikowanych systemów bezpieczestwa i kompleksowych systemów teleinformatycznych. Rozwój współpracy w dziedzinie bezpieczestwa informacji z Prokom Software SA, akcjonariuszem Spółki pozwoli poszerzy ofert produktow i rynki zbytu. Spółka kontynuowała rozwój produktów w dziedzinie bezpieczestwa informacji prowadzony od lat wspólnie ze spółkami zalenymi Pacomp Sp. z o.o. i Techlab 2000 Sp. z o.o. Spółka jest postrzegana jako dostawca usług i produktów o najwyszym standardzie. Potwierdzeniem tych faktów s opinie klientów, otrzymane wyrónienia od dostawców, a take uzyskane w 2004 roku certyfikaty ISO w Spółce oraz w spółce zalenej RADCOMP S.A. Dodatkowo certyfikat ISO posiada równie spółka zalena Pacomp Sp. z o.o. W grudniu 2004 roku Zarzd opublikował prognoz wyników Spółki na 2005 rok, która zakłada osignicie przychodów netto w wysokoci 83 milionów złotych oraz zysku netto w wysokoci 7,7 miliona złotych.

10 RYZYKO WYNIKAJCE Z NASILENIA KONKURENCJI Polski rynek informatyczny coraz silniej przyciga midzynarodowe korporacje. Firmy te mog wykorzystywa kompetencje oraz zaplecze i dowiadczenia biznesowe swych organizacji. Przystpienie Polski do Unii Europejskiej wie si z ułatwieniem dostpu do krajowego rynku dla kolejnych konkurentów. Nasilajca si konkurencja moe doprowadzi do obnienia mar i spadku rentownoci Spółki. Spółka zdajc sobie spraw z tych zagroe podejmuje szereg działa majcych na celu ich ograniczenie. Przykładem realizacji takich działa jest koncentracja przez COMP SA, działalnoci na niszowych segmentach usług informatycznych i obsługa wybranych grup klientów. Dodatkowym atutem Spółki jest due dowiadczenie w zakresie ochrony informacji oraz posiadanie własnych, certyfikowanych technologii do budowy systemów bezpieczestwa. RYZYKO WYNIKAJCE Z KONSOLIDACJI BRANY Procesy konsolidacyjne w brany informatycznej prowadz do umocnienia pozycji rynkowej kilku najwikszych podmiotów, co ogranicza moliwo rozwoju małych i rednich przedsibiorstw rynku IT. Najsilniejsze krajowe firmy d do przejcia firm słabszych, szczególnie z sektora MSP, obsługujcych niszowe segmenty rynku informatycznego. Dziki temu najwiksze podmioty poszerzaj swoje kompetencje lub uzyskuj dostp do nowych grup odbiorców. Spółka w cile okrelonych segmentach rynku równie planuje akwizycje firm do Grupy Kapitałowej, dc do umocnienia swojej pozycji w strategicznych niszach rynkowych. RYZYKO ZWIZANE ZE ZMIANAMI TEMPA WZROSTU RYNKU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH POLSCE Dotychczasowy wzrost rynku technologii informatycznych w Polsce był wysoki i zdecydowanie przewyszał wzrost produktu krajowego brutto. Mimo publikowanych w analizach branowych optymistycznych prognoz dotyczcych dalszego rozwoju tego segmentu, naley wskaza na du wraliwo tego rynku na wahania koniunktury gospodarczej, które w sposób bezporedni ograniczaj polityk inwestycyjn przedsibiorców, w tym nakłady na informatyzacj. W celu ograniczenia ryzyka zwizanego z ewentualnym spadkiem dynamiki wzrostu na rynku technologii informatycznych COMP SA podejmuje działania polegajce na oferowaniu nowych usług i rozwiza, dywersyfikujc swoj ofert, a take stara si równomiernie rozkłada sprzeda na kilka rónych obszarów rynkowych, zmniejszajc uzalenienie od koniunktury jednego sektora. Takie działania poprawiaj pozycj COMP wzgldem konkurencji i pozwol na kontynuowanie rozwoju nawet w sytuacji pogorszenia koniunktury. Inn form ochrony przed wahaniami rynkowymi jest zawieranie przez Spółk kontraktów długoterminowych, zapewniajcych finansowanie biecej działalnoci nawet w okresach przejciowych zapaci brany. RYZYKO ZWIZANE Z ROZWOJEM I WDRAANIEM NOWYCH TECHNOLOGII Dynamiczna ewolucja technologii informatycznych oraz rozwój metod przesyłania i przetwarzania danych powoduje konieczno nadania za nowymi standardami. Spółki IT zmuszone s do dbałoci o nowoczesno oferowanych rozwiza i cigłe doszkalanie swoich kluczowych kadr technicznych/informatycznych. COMP SA, którego działalno jest w znaczcym stopniu uzaleniona od dynamicznego rozwoju i wdraania nowych technologii, jest obarczony ryzykiem wynikajcym z nienadania nad rozwojem rynku w tym zakresie. Spółka nieustannie analizuje pojawiajce si na rynku nowe trendy w zakresie rozwoju technologii informatycznych oraz moliwych sposobów ich wykorzystania oraz nawizuje i utrzymuje relacje handlowe z wiodcymi dostawcami. W oparciu o te relacje prowadzone s szkolenia kadry technicznej Spółki we wdraaniu nowych rozwiza. Spółka dba o zachowanie wysokiego poziomu technologicznego rozwiza własnych. Szczególn dbałoci w zakresie zapewnienia nowoczesnoci Spółka otacza systemy bezpieczestwa. RYZYKO ZWIZANE Z UTRAT KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW Działalno COMP SA prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o wiedz i dowiadczenie wysoko kwalifikowanej kadry pracowniczej. Jest to cecha charakterystyczna dla przedsibiorstw działajcych na rynku technologii informatycznych. Główn metod pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych pracowników jest oferowanie im konkurencyjnych warunków pracy i płacy. Istnieje potencjalne ryzyko odejcia pracowników o kluczowym znaczeniu, co mogłoby spowodowa opónienia w realizacji zobowiza firmy wobec jej klientów czy w rozwoju własnych produktów. Spółka, chcc przeciwdziała temu zagroeniu, podejmuje działania polegajce na:

11 tworzeniu i wdraaniu efektywnych systemów motywacyjnych, budowaniu wizi pomidzy organizacj a pracownikami, monitorowaniu rynku pracy i w miar moliwoci oferowaniu konkurencyjnych warunków zatrudnienia. RYZYKO ZWIZANE Z KONIUNKTUR W SEKTORZE INFORMATYCZNYM Rozwój rynku technologii informatycznych jest silnie zwizany z rozwojem gospodarczym kraju oraz kondycj przedsibiorstw, które s odbiorcami produktów i usług IT. Spadek tempa wzrostu produktu krajowego brutto moe ograniczy popyt na oferowane przez COMP produkty i usługi oraz spowodowa zmniejszenie mary na sprzeday. Rozwój sektora IT, w którym działa COMP SA, jest silnie zwizany z koniunktur gospodarcz kraju. Na realizacj załoonych przez COMP SA celów strategicznych i osigane przez niego wyniki finansowe wpływaj midzy innymi czynniki makroekonomiczne, niezalene od działa Spółki. Spółka ma ograniczony wpływ na rozwój rynku, jednake negatywne skutki koniunkturalne stara si zminimalizowa poprzez dywersyfikacj obszarów swojej działalnoci na specjalizowanych rynkach niszowych. RYZYKO ZWIZANE ZE ZMIANAMI KURSÓW WALUT W działalnoci Spółki cz dostaw pochodzi bezporednio lub porednio z importu. Zarzd Spółki stosuje polityk niwelowania negatywnych skutków waha kursu walut, w taki sposób, i w wielu przypadkach warto realizowanych kontraktów jest zawierana w tej samej walucie, co rozliczenie z dostawc, a płatno nastpuje wg kursu z dnia wystawienia faktury. RYZYKO ZWIZANE ZE ZMIANAMI REGULACJI PODATKOWYCH Regulacje prawne w Polsce zmieniaj si bardzo czsto. Dotyczy to midzy innymi uregulowa i interpretacji przepisów podatkowych. Kada zmiana przepisów moe spowodowa wzrost kosztów działalnoci Spółki, wpłyn na wyniki finansowe oraz powodowa trudnoci w ocenie skutków przyszłych zdarze czy decyzji. Dodatkowo, przepisy nie zawsze s jednoznaczne. Naley podkreli, e czste zmiany regulacji podatkowych wi si z dodatkowymi przychodami dla Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Kada zmiana regulacji prawnych prowadzi do koniecznoci wykonania prac programistycznych i wdroeniowych u klientów, co wie si z potencjalnymi dodatkowymi przychodami 13) Zmiany w podstawowych zasadach zarzdzania przedsibiorstwem Spółki i jej grup kapitałow, W 2004 roku Spółka nie zmieniła w istotny sposób zasad zarzdzania przedsibiorstwem i grup kapitałow. 15) Zmiany w składzie osób zarzdzajcych i nadzorujcych Spółki w cigu ostatniego roku obrotowego, Skład osobowy rady nadzorczej na dzie r.: Robert Tomaszewski - Przewodniczcy Rady Nadzorczej Jerzy Rey - Wiceprzewodniczcy Rady Nadzorczej Jacek Pulwarski - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Bogutyn - Członek Rady Nadzorczej Włodzimierz Hausner - Członek Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza COMP S.A. została powołana na 2-letni kadencj Uchwał nr 14 ZWZ w dniu r. W skład Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji wchodziły nastpujce osoby: Dariusz Proczuk Jerzy Rey Piotr Augustyniak Jacek Pulwarski Robert Tomaszewski 16) W przypadku spółek kapitałowych - okrelenie łcznej liczby i wartoci nominalnej wszystkich akcji (udziałów) Spółki oraz akcji i udziałów w jednostkach powizanych Spółki, bdcych w posiadaniu osób zarzdzajcych i nadzorujcych (dla kadej osoby oddzielnie),

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPIS TRECI: I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 2 1. Charakterystyka działalnoci Grupy Kapitałowej. 2 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

COMP SPÓŁKA AKCYJNA ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa

COMP SPÓŁKA AKCYJNA ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa COMP SPÓŁKA AKCYJNA ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa Strona 1 z 23 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w 2013 r. 1. Informacje ogólne o Spółce i Grupie Kapitałowej. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A.

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Niniejszy Prospekt został sporzdzony w zwizku z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI...

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI... 2006 SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W KUNI RACIBORSKIEJ Kwiecie 2007 SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

Bardziej szczegółowo

ATLAS ESTATES LIMITED SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009

ATLAS ESTATES LIMITED SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009 Atlas Estates Limited Intertrust Funds Services (Guernsey) Limited P.O. Box 119 Martello court Admiral Park St Peter Port Guernsey GY1 3HB Company

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r. Tajęcina, dnia 20 marca 2012 roku Spis treści 1. Ogólne informacje o Emitencie.... 4 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe.... 7 3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 Rada Nadzorcza Celtic Property Developments S.A. Stan na dzie: Liczba kobiet Liczba mczyzn 31 grudnia 2011 r. 1 4 31 grudnia 2012 r. 1 4 Zarzd Celtic Property Developments

Bardziej szczegółowo

CPD S.A. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R.

CPD S.A. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. RAPORT KWARTALNY ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI... 3 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ CPD...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa SFINKS

Bardziej szczegółowo