Przychody ze sprzeday

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przychody ze sprzeday 61 920 100"

Transkrypt

1 1) Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeeli s istotne) albo ich grup w sprzeday Spółki ogółem, a take zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym, Struktura przychodów ze sprzeday produktów, towarów COMP S.A. w 2004 r. Wyszczególnienie tys. zł % Systemy komputerowe ,9% Sieci komputerowe i infrastruktura ,5% Korporacyjne systemy bezpieczestwa ,1% Korporacyjne systemy PKI 973 1,6% Specjalne systemy bezpieczestwa ,4% Rozwizania aplikacyjne 942 1,5% Przychody ze sprzeday ,0% Struktura przychodów ze sprzeday COMP S.A. w 2004 r. Wyszczególnienie tys. zł % Sprzeda towarów ,1% Sprzeda produktów ,6% Sprzeda usług ,3% Przychody ze sprzeday ,0% 2) Informacje o zmianach rynków zbytu, z uwzgldnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o zmianach ródeł zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z okreleniem uzalenienia od jednego lub wicej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiga co najmniej 10% przychodów ze sprzeday ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzeday lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powizania ze Spółka, Struktura przychodów ze sprzeday COMP S.A. w 2004 r. wg segmentów rynku Sektor tys. zł % Publiczny ,3 Telekomunikacyjny ,3 Przemysłowy, transport i energetyka ,7 Media i finansowy ,7 Bezpieczestwo specjalne 0 0 Przychody ze sprzeday W 2004 roku 100% sprzeday pochodziła z rynku krajowego, nie było sprzeday eksportowej. W zwizku ze skierowaniem podstawowych elementów oferty produktowej Spółki do duych przedsibiorstw oraz szeroko rozumianej administracji pastwowej sprzeda koncentruje si w województwie mazowieckim. Oferta Spółki skierowana jest przede wszystkim do administracji pastwowej i telekomunikacji. Sezonowe wahania udziału poszczególnych rynków w sprzeday wynikaj z projektowego i przetargowego charakteru prowadzonej działalnoci. Spółka realizuje równie projekty wieloletnie, których realizacja ma wpływ na udział poszczególnych segmentów rynku w sprzeday. 3) Informacje o umowach znaczcych dla działalnoci Spółki, w tym znanych Spółce umowach zawartych pomidzy akcjonariuszami (wspólnikami) oraz umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji, UMOWY ZNACZCE

2 UMOWY ZNACZCE 1.Umowa r. COMP S.A. i SOFTBANK S.A. Realizacja podsystemu bezpieczestwa systemu CEPIK Wynagrodzenie w wysokoci ,73 zł netto. Zabezpieczenie Zabezpieczenie stanowi gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez Polskie Towarzystwo Ubezpiecze S.A. 2. Umowa nr PL Data zawarcia kontraktu lipiec 2001 r., zmieniony Aneksem nr 1 z grudnia 2001 r. COMP S.A. (dalej Dostawca) i Komendant Główny Stray Granicznej (dalej Odbiorca). Przedmiot kontraktu Dostawa urzdze i usług wyposaenia wzłów transmisji danych dla Stray Granicznej. Istotne warunki kontraktu Łczna warto kontraktu wynosi od 15 do 35% łcznej wartoci przychodów ze sprzeday Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów i płatna zgodnie z warunkami PHARE W cigu 6 miesicy od dnia podpisania niniejszej umowy, Dostawca zobowizuje si dostarczy przedmiot niniejszej umowy do Odbiorcy. W zwizku ze zrealizowaniem przedmiotu umowy w zakresie dostawy urzdze wykonanie umowy obejmuje obecnie opiek serwisow. Zabezpieczenie Gwarancja naleytego wykonania kontraktu. 3. Umowa nr IDD/1211/ r. COMP S.A. (dalej Sprzedajcy) i Telekomunikacja Polska S.A. (dalej Kupujcy). Realizacja i wdroenie Systemu Teleinformatycznego u Kupujcego przez Sprzedajcego oraz prowadzenie nadzoru eksploatacyjnego i wsparcia technicznego przez 3-letni okres gwarancji. W zwizku ze zrealizowaniem przedmiotu umowy w zakresie wdroenia systemu wykonanie umowy obejmuje obecnie wsparcie techniczne. Łczne wynagrodzenie ryczałtowe za realizacj i wdroenie Systemu wynosi od 10 do 30% łcznej wartoci przychodów ze sprzeday Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów. W tym zawarte zostały opłaty licencyjne za korzystanie z oprogramowania. 4. Umowa nr TZ/250/96/ r., zmieniona Aneksem z dnia r. COMP S.A. i Zakład Ubezpiecze Społecznych. wiadczenie przez COMP S.A. serwisu serwerów zlokalizowanych w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS. Łczna cena netto usług serwisowych obejmujca okres 3 lat wynosi od 15 do 35% łcznej wartoci przychodów ze sprzeday Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów. Płatnoci za usługi serwisowe dokonywane bd przez ZUS na podstawie faktur VAT wystawionych w oparciu o dokumentacj potwierdzajc wykonanie usług, w kwartalnych ratach.

3 Za opónienia wykonania czynnoci serwisowych ZUS moe da zapłacenia kary umownej w wysokoci 0,2% ceny usługi serwisowej. Zabezpieczenia Gwarancja ubezpieczeniowa. 5. Umowa nr 1/SP/ r. COMP S.A. (dalej Zamawiajcy) i PACOMP Sp. z o.o. (dalej Wykonawca) Sprzeda przez PACOMP Sp. z o.o. i dostarczenie do COMP S.A. urzdze kryptograficznych. Warto umowy netto wynosi ,70 zł. Kary umowne: 1. Za jednostronne odstpienie od umowy przez COMP S.A. bez winy PACOMP Sp. z o.o. lub w przypadku, kiedy PACOMP Sp. z o.o. odstpi od umowy z przyczyn zawinionych przez COMP S.A., COMP S.A. zapłaci PACOMP Sp. z o.o. jednorazow kar w wysokoci 20% od łcznej kwoty za wykonanie umowy oraz pokryje koszty Wykonawcy zwizane z realizacj niniejszej umowy. 2. Za jednostronne odstpienie od umowy przez Wykonawc bez winy Zamawiajcego lub w przypadku, kiedy Zamawiajcy odstpi od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawc, Wykonawca zapłaci Zamawiajcemu jednorazow kar w wysokoci 20% od łcznej kwoty za wykonanie umowy.. 3. Zamawiajcy zapłaci Wykonawcy karne odsetki ustawowe za opónienie płatnoci za wykonane, potwierdzone protokołami zdawczo odbiorczymi i zafakturowane przedmioty umowy. 4. W przypadku czasowego wstrzymania realizacji umowy na pisemne danie Zamawiajcego, Zamawiajcy zobowizuje si do pokrycia uzasadnionych kosztów utrzymania przez Wykonawc gotowoci produkcyjnej do czasu wznowienia produkcji. 6. Umowa nr NSiS 2002/ L r. COMP S.A. i MSWiA Dostawa, instalacja, konfiguracja, wiadczenie serwisu gwarancyjnego oraz przetestowanie przez COMP SA Systemów sieci LAN wraz z urzdzeniami aktywnymi dla województw: Dolnolskiego, Opolskiego, lskiego i Łódzkiego. Warto umowy netto wynosi zł. 7. Umowa nr 4827/03/IF/B/ r. COMP S.A. i Ministerstwo Finansów. Sprzeda i dostarczenie do Ministerstwa Finansów sprztu wraz z oprogramowaniem. W zwizku ze zrealizowaniem przedmiotu umowy w zakresie dostarczenia sprztu wraz z oprogramowaniem wykonanie umowy obejmuje obecnie serwis gwarancyjny. Łczna warto przedmiotu umowy wynosi zł brutto. COMP S.A. udziela Ministerstwu Finansów 3 lat gwarancji na dostarczony sprzt. Zabezpieczenie stanowi gwarancja bankowa. 8. Umowa nr PL wrzesie 2000 r. COMP S.A. i Komendant Główny Stray Granicznej.

4 Dostawa urzdze i usług wyposaenia wzłów transmisji danych dla Stray Granicznej. Łczna warto umowy wynosi ,28 EUR i była płatna zgodnie z warunkami PHARE, przy czym zasadniczy przedmiot umowy w zakresie dostawy urzdze został całkowicie zrealizowany, za wykonanie umowy obejmuje obecnie jedynie opiek serwisow, co przesdza o zakwalifikowaniu znaczenia umowy. Zabezpieczenie stanowi gwarancja naleytego wykonania umowy. 9. Umowa nr AC/CO/1/ r. zmieniona porozumieniem z dnia r. RADCOMP S.A. i COMP S.A. Podwykonawstwo systemu informatycznego Łowiectwo w Polsce dla Polskiego Zwizku Łowieckiego. Termin wykonania: r. Warto netto projektu: ,60 zł. Kary umowne: 20% wartoci niewykonanej czci projektu za jednostronne odstpienie od umowy którejkolwiek ze stron. Zabezpieczenie porozumienia stanowi weksel in blanco wraz z deklaracj wekslow. 10. Umowa w sprawie ZP/CZD/05/04 15 padziernika 2004 r. COMP S.A. i Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wykonanie systemu informatycznego wraz z dostaw oprogramowania aplikacyjnego. Całkowita warto umowy netto: zł Spółka moe zosta zobowizana do zapłacenia Instytutowi kary umownej w przypadku: a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy i nie dotrzymania terminu zakoczenia prac okrelonych dla danego etapu w wysokoci 0,1% nalenego za ten etap wynagrodzenia netto za kady dzie zwłoki; b) zwłoki przekraczajcej 100 dni w wykonaniu przedmiotu umowy i nie dotrzymania terminu zakoczenia prac okrelonych dla danego etapu w wysokoci 10% całkowitego wynagrodzenia za ten etap; Zabezpieczenie stanowi gwarancja ubezpieczeniowa w wysokoci ,09 zł na okres 24 miesicy, to jest od do UMOWY ISTOTNE 1. Kontrakt na dostawy w ramach pomocy zewntrznej Wspólnoty Europejskiej Data zawarcia wrzesie 2001 r. Strony kontraktu COMP S.A. i Urzd Komitetu Integracji Europejskiej. Przedmiot kontraktu Dostawa i instalacja oraz skonfigurowanie, a take uruchomienie i przetestowanie w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy sprztu komputerowego. Istotne warunki kontraktu Całkowita cena netto kontraktu wynosi ,12 EUR. Płatnoci dokonywane s zgodnie z Warunkami Ogólnymi dla Kontraktów na Dostawy Finansowane przez Wspólnot Europejsk. Gwarancja wykonania: kwota gwarancji wykonania wynosi 1% wartoci kontraktu. Kontrakt został zrealizowany w zakresie dostawy i instalacji oraz skonfigurowania, a take uruchomienia i przetestowania sprztu komputerowego, a wykonanie umowy obejmuje obecnie opiek serwisow. 2. Umowa

5 r. COMP S.A. i VERITAS Software International Limited. VERITAS ustanawia COMP S.A. licencjonowanym niewyłcznym Resellerem (tj. dystrybutorem) swoich produktów. Wysoko opłat licencyjnych zamieszczona jest na stronie internetowej VERITAS. Jako podmiot poredniczcy Spółka nie ponosi kosztów opłat licencyjnych. VERITAS zachowuje prawo do przerwania dostaw swych produktów dla COMP S.A. z zachowaniem 30-dniowego wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy: 60 dni. Umowa zawarta zgodnie z obowizujcym prawem angielskim. Łczna warto zakupionych w cigu ostatnich 12 miesicy licencji wynosi zł. 3. Umowa IBM z Partnerem Handlowym czerwiec 2004 r. COMP S.A. i IBM Polska Sp. z o.o. i istotne warunki umowy Przedmiotem umowy jest sprzeda produktów i usług IBM. Umowa zawarta została na podstawie Ogólnych Warunków dla Partnerów Handlowych IBM Dostawców Rozwiza. Na podstawie umowy IBM ponosi odpowiedzialno za faktycznie poniesione bezporednie straty i szkody spowodowane niedbalstwem ze strony IBM lub naruszeniem przez IBM warunków niniejszej umowy do wysokoci opłaty za produkt lub usług, bdcych przedmiotem roszczenia, nie wicej jednak ni USD lub równowarto w innej walucie. 4. Umowa nr 4902PL r. COMP S.A. i IBM Polska Sp. z o.o. Sprzeda przez IBM produktów COMP. Warunki płatnoci s wyszczególniane w odpowiednich Zakresach Prac i/lub Zamówieniach (oznaczajcych zgod Zamawiajcego przekazan Spółce w formie elektronicznej lub w formie dokumentu na przeprowadzenie transakcji w ramach umowy zgodnie z odpowiednim Zakresem Prac). Spółka dostarcza produkty i wiadczy usługi, przewidziane w Zamówieniu, zgodnie z treci odpowiedniego Zakresu Prac. COMP S.A. zapewnia na własny koszt: pełne ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej z uwzgldnieniem rozmiarów ryzyka, odszkodowania dla pracowników lub ubezpieczenie pracodawcy od odpowiedzialnoci cywilnej, zgodnie z wymogami prawa miejscowego, ubezpieczenie kierowców od odpowiedzialnoci cywilnej, zgodnie z wymogami prawa miejscowego, jeli pojazd wykorzystywany bdzie do realizacji niniejszej umowy. 5. Umowa r. COMP S.A. (dalej Spółka) i SUN MICROSYSTEMS POLAND Sp. z o.o. (dalej SUN). Spółka ma prawo kupowa okrelone produkty i usługi od SUN lub autoryzowanego dystrybutora SUN oraz dystrybuowa takie produkty i usługi do nabywców kocowych lub dystrybutorów SUN. Cennik jest właciwy dla złoonego Zamówienia w zalenoci od zamówionych produktów lub usług oraz od kraju, do którego maj by dostarczone usługi, lub w którym bd zainstalowane produkty. Właciwym

6 cennikiem jest Krajowy Cennik SUN obowizujcy w kraju, w którym złoono zamówienie. 6. Umowa nr C VAR r. Czas obowizywania umowy Termin obowizywania umowy upływa r. COMP S.A. i Nortel Networks Europe Sales Limited. Nortel Networks Europe Sales Limited ustanawia COMP S.A. licencjonowanym niewyłcznym Resellerem (tj. dystrybutorem) swoich produktów. Wysoko cen produktów zamieszczana jest na autoryzowanym wykazie sporzdzonym przez Nortel Networks Europe Sales Limited. Kadej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, bez podania przyczyn, z zachowaniem 90-dniowego wypowiedzenia. Płatnoci za zakupione produkty odbywaj si w terminie 30 dni, liczc od daty wystawienia faktury. COMP S.A. zobowizuje si do dokonania, w okresie od r. do r., zakupu produktów Nortel Networks Europe Sales Limited w okrelonej wysokoci. Umowa zawarta zgodnie z obowizujcym prawem angielskim. Okrelone w umowie zobowizanie do dokonania zakupów w wysokoci 1,3 mln USD w terminie zostało zrealizowane nie w pełnej wysokoci. Osignito obrót w wysokoci 934 tys. USD. Zapisana w umowie kwota przewidywanych zakupów była załoeniem, standardowo przyjmowanym w umowach partnerskich planem sprzeday. Postanowienia umowy daj Nortel moliwo rozwizania umowy lub obnienia przyznanych upustów w przypadku niezrealizowania załoonych limitów zakupów. Nortel jak dotd nie skorzystał z przysługujcych mu uprawnie umownych, nie zmieniajc warunków umowy. UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Polisa nr r. COMP S.A. (dalej Ubezpieczony) i TU Allianz Polska S.A. i istotne warunki umowy Ubezpieczenie nowego i uywanego sprztu komputerowego i elektronicznego, w tym sprzt komputerowy i elektroniczny powierzony Ubezpieczajcemu w ramach stosownej umowy obciajcej ryzykiem utraty lub uszkodzenia na czas transportu. Okres ubezpieczenia: r. do r. Składka płatna w 4 równych ratach i rozliczana w cigu 14 dni od daty otrzymania informacji od Ubezpieczonego o rzeczywistej wartoci przewiezionego mienia w okresie ubezpieczenia, któr Ubezpieczony winien dostarczy w formie pisemnej do TU Allianz S.A. nie póniej ni w cigu 14 dni od dnia zakoczenia okresu ubezpieczenia. Zastrzeenie: zawodowy przewonik samochodowy posiada ubezpieczenie OCP drogowego z sum gwarancyjn nie mniejsz ni warto towaru przewoonego przez niego na jednym rodku transportowym. Ustanowiono franszyz redukcyjn w wysokoci 5% wartoci kadej szkody. 2. Polisa nr r. COMP S.A. i Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej z tytułu prowadzenia działalnoci gospodarczej z włczeniem OC za produkt. Okres ubezpieczenia: r. do r.

7 Zakres ubezpieczenia rozszerzony o klauzule 008, 010 oraz czyste straty finansowe. Przewidziano sublimity dla klauzuli 010 oraz dla czystych strat finansowych. Ustalono franszyzy redukcyjne dla klauzuli 010 oraz dla klauzuli czystych strat finansowych i pozostałych szkód. Zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzule 004 i 007B z sublimitem w wysokoci zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3. Polisa nr r. COMP S.A. i AIG Polska Towarzystwo Ubezpiecze S.A. i istotne warunki umowy Okres ubezpieczenia: r. do r. stanowi ubezpieczenie nastpstw nieszczliwych wypadków w zagranicznych podróach słubowych i obejmuje mier, trwałe inwalidztwo, koszty leczenia, pomoc w podróy. Osobami ubezpieczonymi s pracownicy i ich osoby towarzyszce. Maksymalny limit odpowiedzialnoci z tytułu jednego wypadku wynosi PLN. W cigu 15 dni po upływie okresu ubezpieczenia posiadacz polisy winien dostarczy do ubezpieczyciela zestawienie liczby osobodni spdzonych w podróach słubowych przez pracowników, w celu weryfikacji składki rocznej. INNE Umowa nr UO/GKR/57/ COMP S.A. i PZU S.A. Udzielanie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych Warto umowy zł Zabezpieczenie: weksel in blanco, owiadczenie o dobrowolnym poddaniu si egzekucji 4) Opis transakcji z podmiotami powizanymi, jeeli jednorazowa lub łczna warto transakcji zawartych przez dany podmiot powizany w okresie 12 miesicy przekracza wyraon w złotych równowarto kwoty euro, Spółka nie zawarła jednej lub dwu, lub wicej transakcji z podmiotami powizanymi, których warto w roku 2004 przekracza wyraon w złotych równowarto euro. 5) Informacje o zacignitych kredytach, umowach poyczek, z uwzgldnieniem terminów ich wymagalnoci oraz o udzielonych porczeniach i gwarancjach, ZOBOWIZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK (limity linii kredytowych na ) Kwota Kwota kredytu / Nazwa (firma) kredytu poyczki Termin jednostki ze gotówkowe pozostała go Siedziba do spłaty Zabezpieczenia wskazaniem formy spłaty prawnej zł waluta zł waluta Raiffeisen Polska S.A. Bank Pikna Warszawa PLN PLN 30 czerwca weksel,pelnomocnictwo do 2005 rachunku, cesje polis ub.,zastaw na magazynie, cesje wierzytelnosci

8 Raiffeisen Polska S.A. Bank Pikna Warszawa PLN PLN 29 grudnia weksel, pelnomocnictwo dla 2006 Banku, przelew wierzytelnosci, poddanie si egzekucji Raiffeisen Polska S.A. Bank Pikna Warszawa PLN PLN 31 stycznia 2005 kredyt wylaczony z wierszu powyzej kredytu w Fortis Bank Polska S.A. Fredry 8, Warszawa PLN PLN 6 czerwca 2005 weksel, ow. o poddaniu egzekucji BRE Bank S.A. Królewska 14, Warszawa PLN 0 PLN 31 marca 2005r. weksel, ow. o poddaniu egzekucji Stan na r w tys. zł Zobowizania warunkowe Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) porczenie kredytu - Radcomp porczenie kontraktu - Radcomp 0 - porczenie leasingu - Radcomp Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze/zab.wekslowe gwarancji bankowychi ubezp.udzielonych odbiorcom Spółki przez banki tytułem naleytego wykonania umowy przez Spółk Inne (z tytułu) urzdzenia demonstracyjne 4 - porczenia umów leasingowych - weksle Pozycje pozabilansowe, razem ) Informacje o udzielonych poyczkach, z uwzgldnieniem terminów ich wymagalnoci, a take udzielonych porczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzgldnieniem poyczek, porcze i gwarancji udzielonych jednostkom powizanym Spółki, stan na dzie (w tys PLN) kwota udzielonej poyczki kwota pozostała do spłaty na dzie bilansowy kwota nalenych na dzie bilansowy odsetek termin wymagalnoci Poyczki dla osób fizycznych długoterminowe - w tym pracownicy max do 2008 r. krótkoterminowe - w tym pracownicy ZFS razem Poyczki dla firm długoterminowe - w tym krótkoterminowe - w tym Techlab 2000 Sp z o.o razem

9 7) W przypadku emisji papierów wartociowych w okresie objtym raportem - opis wykorzystania przez Spółk wpływów z emisji, W roku 2004 Spółka przeprowadziła emisj akcji serii H, które zostały przydzielone decyzj Zarzdu w dniu 31 grudnia 2004 roku. Wpływy z emisji zostan wykorzystane w roku ) Objanienie rónic pomidzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wczeniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok, jeeli co najmniej jedna z pozycji składajcych si na wynik finansowy róni si w znacznym stopniu w stosunku do pozycji opublikowanej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomoci prognozie, Prezentowane w sprawozdaniu wyniki finansowe s zgodne z prognoz opublikowan przez Zarzd w komunikacie biecym 04/2004 z dnia 17 grudnia 2004 roku. 9) Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczc zarzdzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzgldnieniem zdolnoci wywizywania si z zacignitych zobowiza, oraz okrelenie ewentualnych zagroe i działa, jakie Spółka podjła lub zamierza podj w celu przeciwdziałania tym zagroeniom, Ryzyko finansowe wynika ze struktury kapitału spółki, tj. z proporcji w jakiej spółka finansuje si kapitałem własnym, a w jakiej kapitałem obcym. Wzrost ryzyka finansowego wynika ze wzrostu udziału długu w strukturze pasywów spółki. Zarzd Spółki monitoruje podstawowe wskaniki zadłuenia takie jak: zadłuenie kapitału własnego, stop zadłuenia kredytowego, stop zadłuenia handlowego oraz stop zadłuenia całkowitego. 10) Ocena moliwoci realizacji zamierze inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkoci posiadanych rodków, z uwzgldnieniem moliwych zmian w strukturze finansowania tej działalnoci, Ostatnia inwestycja kapitałowa miała miejsce w marcu Spółka przewiduje dalsze inwestycje kapitałowe zgodnie z celami emisji okrelonymi w prospekcie emisyjnym akcji serii H z grudnia 2004 roku. 11) Ocena czynników i nietypowych zdarze majcych wpływ na wynik z działalnoci za rok obrotowy, z okreleniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarze na osignity wynik, W 2004 roku nie zaszły adne nietypowe zdarzenia, które miały wpływ na osignity przez Spółk wynik. 12) Charakterystyka zewntrznych i wewntrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsibiorstwa Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalnoci Spółki co najmniej do ko ca roku obrotowego nastpujcego po roku obrotowym, za który sporzdzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzgldnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej, W roku 2005 działalno gospodarcza Spółki bdzie prowadzona jako kontynuacja głównych kierunków strategicznego rozwoju z lat ubiegłych, a mianowicie: wyszukiwanie nisz rynkowych, zrównowaenie ryzyka nowych rynków, inwestowanie w nowatorskie rozwizania informatyczne, bazowanie na bezpieczestwie informatycznym. Taka strategia przynosi efekty ekonomiczne i ugruntowuje pozycj Spółki na rynku jako specjalisty od wysoko kwalifikowanych systemów bezpieczestwa i kompleksowych systemów teleinformatycznych. Rozwój współpracy w dziedzinie bezpieczestwa informacji z Prokom Software SA, akcjonariuszem Spółki pozwoli poszerzy ofert produktow i rynki zbytu. Spółka kontynuowała rozwój produktów w dziedzinie bezpieczestwa informacji prowadzony od lat wspólnie ze spółkami zalenymi Pacomp Sp. z o.o. i Techlab 2000 Sp. z o.o. Spółka jest postrzegana jako dostawca usług i produktów o najwyszym standardzie. Potwierdzeniem tych faktów s opinie klientów, otrzymane wyrónienia od dostawców, a take uzyskane w 2004 roku certyfikaty ISO w Spółce oraz w spółce zalenej RADCOMP S.A. Dodatkowo certyfikat ISO posiada równie spółka zalena Pacomp Sp. z o.o. W grudniu 2004 roku Zarzd opublikował prognoz wyników Spółki na 2005 rok, która zakłada osignicie przychodów netto w wysokoci 83 milionów złotych oraz zysku netto w wysokoci 7,7 miliona złotych.

10 RYZYKO WYNIKAJCE Z NASILENIA KONKURENCJI Polski rynek informatyczny coraz silniej przyciga midzynarodowe korporacje. Firmy te mog wykorzystywa kompetencje oraz zaplecze i dowiadczenia biznesowe swych organizacji. Przystpienie Polski do Unii Europejskiej wie si z ułatwieniem dostpu do krajowego rynku dla kolejnych konkurentów. Nasilajca si konkurencja moe doprowadzi do obnienia mar i spadku rentownoci Spółki. Spółka zdajc sobie spraw z tych zagroe podejmuje szereg działa majcych na celu ich ograniczenie. Przykładem realizacji takich działa jest koncentracja przez COMP SA, działalnoci na niszowych segmentach usług informatycznych i obsługa wybranych grup klientów. Dodatkowym atutem Spółki jest due dowiadczenie w zakresie ochrony informacji oraz posiadanie własnych, certyfikowanych technologii do budowy systemów bezpieczestwa. RYZYKO WYNIKAJCE Z KONSOLIDACJI BRANY Procesy konsolidacyjne w brany informatycznej prowadz do umocnienia pozycji rynkowej kilku najwikszych podmiotów, co ogranicza moliwo rozwoju małych i rednich przedsibiorstw rynku IT. Najsilniejsze krajowe firmy d do przejcia firm słabszych, szczególnie z sektora MSP, obsługujcych niszowe segmenty rynku informatycznego. Dziki temu najwiksze podmioty poszerzaj swoje kompetencje lub uzyskuj dostp do nowych grup odbiorców. Spółka w cile okrelonych segmentach rynku równie planuje akwizycje firm do Grupy Kapitałowej, dc do umocnienia swojej pozycji w strategicznych niszach rynkowych. RYZYKO ZWIZANE ZE ZMIANAMI TEMPA WZROSTU RYNKU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH POLSCE Dotychczasowy wzrost rynku technologii informatycznych w Polsce był wysoki i zdecydowanie przewyszał wzrost produktu krajowego brutto. Mimo publikowanych w analizach branowych optymistycznych prognoz dotyczcych dalszego rozwoju tego segmentu, naley wskaza na du wraliwo tego rynku na wahania koniunktury gospodarczej, które w sposób bezporedni ograniczaj polityk inwestycyjn przedsibiorców, w tym nakłady na informatyzacj. W celu ograniczenia ryzyka zwizanego z ewentualnym spadkiem dynamiki wzrostu na rynku technologii informatycznych COMP SA podejmuje działania polegajce na oferowaniu nowych usług i rozwiza, dywersyfikujc swoj ofert, a take stara si równomiernie rozkłada sprzeda na kilka rónych obszarów rynkowych, zmniejszajc uzalenienie od koniunktury jednego sektora. Takie działania poprawiaj pozycj COMP wzgldem konkurencji i pozwol na kontynuowanie rozwoju nawet w sytuacji pogorszenia koniunktury. Inn form ochrony przed wahaniami rynkowymi jest zawieranie przez Spółk kontraktów długoterminowych, zapewniajcych finansowanie biecej działalnoci nawet w okresach przejciowych zapaci brany. RYZYKO ZWIZANE Z ROZWOJEM I WDRAANIEM NOWYCH TECHNOLOGII Dynamiczna ewolucja technologii informatycznych oraz rozwój metod przesyłania i przetwarzania danych powoduje konieczno nadania za nowymi standardami. Spółki IT zmuszone s do dbałoci o nowoczesno oferowanych rozwiza i cigłe doszkalanie swoich kluczowych kadr technicznych/informatycznych. COMP SA, którego działalno jest w znaczcym stopniu uzaleniona od dynamicznego rozwoju i wdraania nowych technologii, jest obarczony ryzykiem wynikajcym z nienadania nad rozwojem rynku w tym zakresie. Spółka nieustannie analizuje pojawiajce si na rynku nowe trendy w zakresie rozwoju technologii informatycznych oraz moliwych sposobów ich wykorzystania oraz nawizuje i utrzymuje relacje handlowe z wiodcymi dostawcami. W oparciu o te relacje prowadzone s szkolenia kadry technicznej Spółki we wdraaniu nowych rozwiza. Spółka dba o zachowanie wysokiego poziomu technologicznego rozwiza własnych. Szczególn dbałoci w zakresie zapewnienia nowoczesnoci Spółka otacza systemy bezpieczestwa. RYZYKO ZWIZANE Z UTRAT KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW Działalno COMP SA prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o wiedz i dowiadczenie wysoko kwalifikowanej kadry pracowniczej. Jest to cecha charakterystyczna dla przedsibiorstw działajcych na rynku technologii informatycznych. Główn metod pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych pracowników jest oferowanie im konkurencyjnych warunków pracy i płacy. Istnieje potencjalne ryzyko odejcia pracowników o kluczowym znaczeniu, co mogłoby spowodowa opónienia w realizacji zobowiza firmy wobec jej klientów czy w rozwoju własnych produktów. Spółka, chcc przeciwdziała temu zagroeniu, podejmuje działania polegajce na:

11 tworzeniu i wdraaniu efektywnych systemów motywacyjnych, budowaniu wizi pomidzy organizacj a pracownikami, monitorowaniu rynku pracy i w miar moliwoci oferowaniu konkurencyjnych warunków zatrudnienia. RYZYKO ZWIZANE Z KONIUNKTUR W SEKTORZE INFORMATYCZNYM Rozwój rynku technologii informatycznych jest silnie zwizany z rozwojem gospodarczym kraju oraz kondycj przedsibiorstw, które s odbiorcami produktów i usług IT. Spadek tempa wzrostu produktu krajowego brutto moe ograniczy popyt na oferowane przez COMP produkty i usługi oraz spowodowa zmniejszenie mary na sprzeday. Rozwój sektora IT, w którym działa COMP SA, jest silnie zwizany z koniunktur gospodarcz kraju. Na realizacj załoonych przez COMP SA celów strategicznych i osigane przez niego wyniki finansowe wpływaj midzy innymi czynniki makroekonomiczne, niezalene od działa Spółki. Spółka ma ograniczony wpływ na rozwój rynku, jednake negatywne skutki koniunkturalne stara si zminimalizowa poprzez dywersyfikacj obszarów swojej działalnoci na specjalizowanych rynkach niszowych. RYZYKO ZWIZANE ZE ZMIANAMI KURSÓW WALUT W działalnoci Spółki cz dostaw pochodzi bezporednio lub porednio z importu. Zarzd Spółki stosuje polityk niwelowania negatywnych skutków waha kursu walut, w taki sposób, i w wielu przypadkach warto realizowanych kontraktów jest zawierana w tej samej walucie, co rozliczenie z dostawc, a płatno nastpuje wg kursu z dnia wystawienia faktury. RYZYKO ZWIZANE ZE ZMIANAMI REGULACJI PODATKOWYCH Regulacje prawne w Polsce zmieniaj si bardzo czsto. Dotyczy to midzy innymi uregulowa i interpretacji przepisów podatkowych. Kada zmiana przepisów moe spowodowa wzrost kosztów działalnoci Spółki, wpłyn na wyniki finansowe oraz powodowa trudnoci w ocenie skutków przyszłych zdarze czy decyzji. Dodatkowo, przepisy nie zawsze s jednoznaczne. Naley podkreli, e czste zmiany regulacji podatkowych wi si z dodatkowymi przychodami dla Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Kada zmiana regulacji prawnych prowadzi do koniecznoci wykonania prac programistycznych i wdroeniowych u klientów, co wie si z potencjalnymi dodatkowymi przychodami 13) Zmiany w podstawowych zasadach zarzdzania przedsibiorstwem Spółki i jej grup kapitałow, W 2004 roku Spółka nie zmieniła w istotny sposób zasad zarzdzania przedsibiorstwem i grup kapitałow. 15) Zmiany w składzie osób zarzdzajcych i nadzorujcych Spółki w cigu ostatniego roku obrotowego, Skład osobowy rady nadzorczej na dzie r.: Robert Tomaszewski - Przewodniczcy Rady Nadzorczej Jerzy Rey - Wiceprzewodniczcy Rady Nadzorczej Jacek Pulwarski - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Bogutyn - Członek Rady Nadzorczej Włodzimierz Hausner - Członek Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza COMP S.A. została powołana na 2-letni kadencj Uchwał nr 14 ZWZ w dniu r. W skład Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji wchodziły nastpujce osoby: Dariusz Proczuk Jerzy Rey Piotr Augustyniak Jacek Pulwarski Robert Tomaszewski 16) W przypadku spółek kapitałowych - okrelenie łcznej liczby i wartoci nominalnej wszystkich akcji (udziałów) Spółki oraz akcji i udziałów w jednostkach powizanych Spółki, bdcych w posiadaniu osób zarzdzajcych i nadzorujcych (dla kadej osoby oddzielnie),

2004 tys. zł % Sprzeda materiałów 0 0,0% Sprzeda towarów 27 786 40,7% Sprzeda produktów 10 884 15,9% Sprzeda usług 29 611 43,4%

2004 tys. zł % Sprzeda materiałów 0 0,0% Sprzeda towarów 27 786 40,7% Sprzeda produktów 10 884 15,9% Sprzeda usług 29 611 43,4% 1) informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeeli s istotne) albo ich grup w sprzeday

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta 8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta Stan zobowiza Emitenta z tytułu umów kredytowych opisanych poniej na dzie 23 listopada 2004 roku przedstawia si nastpujco: Kredytodawca Stan zobowiza (tys.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200 Noty objaniajce Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Udzielone poyczki 30.06.2006 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 30.06.2006 Stan na pocztek 22 920 200 okresu Zwikszenia 8

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu 1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 2. Zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu: Zobowizania

Bardziej szczegółowo

Dostawa gazów technicznych i najem butli.

Dostawa gazów technicznych i najem butli. Załcznik nr 1.1 do SIWZ AZP/40/ZP/AGZ/D/2010... Piecz nagłówkowa Wykonawcy Data. FORMULARZ OFERTOWY DLA CZCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Tel.: Fax:.... Adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez..

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez.. GW.ZP.D.272.55.2011.AD. Załcznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu.., pomidzy: Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez... zwanym dalej Zamawiajcym, upowanionym na podstawie umowy Nr 15/GW./GW.4/W/11

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 30 padziernika 2008 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 1 Projekt USTAWA z dnia... o podatku tonaowym Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie, niektórych przychodów osiganych przez armatorów eksploatujcych morskie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Ponisza instrukcja dotyczy: zabezpieczenia spaty kwot poyczek inwestycyjnych udzielonych

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ...

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ... . Data. W N I O S E K O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 47 USTAWY PZP. I. Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych W latach 2006, 2007 w Spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ 2004 R PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOCI Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wpisa np. FIDIC 1999 na budow lub FIDIC 1999 na urzdzenia oraz projektowanie i budow, stosownie do podjtych decyzji. 2

UMOWA. Wpisa np. FIDIC 1999 na budow lub FIDIC 1999 na urzdzenia oraz projektowanie i budow, stosownie do podjtych decyzji. 2 1 UMOWA zawarta pomidzy:... zwanym dalej Zamawiajcym z jednej strony, a... zwanym dalej Wykonawc z drugiej strony. Zwaywszy, e Zamawiajcy yczy sobie aby roboty, okrelane jako... zwane dalej Robotami zostały

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych. W latach 2008, 2009 w spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu,

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. S4E Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny. S4E Spółka Akcyjna S4E Spółka Akcyjna sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B oraz D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Niniejszy dokument informacyjny został sporzdzony w zwizku z ubieganiem si o wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA V DANE O DZIA ALNOŒCI EMITENTA

ROZDZIA V DANE O DZIA ALNOŒCI EMITENTA Rozdział V Dane o działalności Emitenta Prospekt Emisyjny ROZDZIA V DANE O DZIA ALNOŒCI EMITENTA Przedstawione w niniejszym rozdziale dane o działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze Zatwierdzam : Dyrektor Zarzdu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy ZDP- 343-9/08/pn Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Tomasz Dylg Instytucja Poredniczca 1 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk Wniosek pracodawcy o zwrot ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci.

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci. UMOWA zawarta w dniu..2008r. w Głuchołazach pomidzy Głuchołaskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzib w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sdowym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo