Nazwa produktu pozycji taryfy. Ubezpieczenie mieszka i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarze losowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa produktu pozycji taryfy. Ubezpieczenie mieszka i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarze losowych"

Transkrypt

1 PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu B AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzib w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego, prowadzonego przez S d Rejonowy Gda sk-północ w Gda sku, VIII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru S dowego, pod em KRS 24812, NIP , o kapitale zakładowym ,- zł, który został opłacony w cało ci (dalej: Spółka ), w ramach udzielonego pełnomocnictwa typu B upowa nia Agenta Ubezpieczeniowego (dalej: Agent ) do: 1 1. Wykonywania na rzecz Spółki działalno ci agencyjnej w tym do zawierania w imieniu i na rzecz Spółki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej umów ubezpieczenia w zakresie działu II-go zał cznika do ustawy z dnia 22 maja 23r. o działalno ci ubezpieczeniowej, wymienionych w tabeli zamieszczonej w 2 pełnomocnictwa, na podstawie obowi zuj cych w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej: OWU ) Spółki, w granicach maksymalnych wysoko ci (limitów) sum sum gwarancyjnych oraz klauzul i zastrze e, zawartych w przywołanej wy ej tabeli. 2. Przedstawiania oferty i zawierania umów komunikacyjnych z 12 miesi cznym okresem ubezpieczenia dla klienta w segmencie B pod warunkiem e klient tj. Ubezpieczaj cy jest przedsi biorc posiadaj cym nie wi cej ni dla 15 pojazdów. Warunek nie dotyczy krótkoterminowych zawieranych przez przedsi biorców prowadz cych działalno polegaj ca na po redniczeniu w kupnie i sprzeda y pojazdów mechanicznych. 3. Odraczania terminu płatno ci składki ubezpieczeniowej nie dłu ej ni do 14 dni dla klientów segmentów B i C, z wył czeniem mo liwo ci odroczenia terminu płatno ci nale no ci wcze niej prolongowanych przez Spółk. Odraczanie terminu zostaje ograniczone dla pakietu Hestia Podró e i nie mo e przekroczy dnia rozpocz cia okresu ochrony ubezpieczeniowej na polisie. 4. Przyjmowania i potwierdzania przyj cia do wiadomo ci, w sposób okre lony w obowi zuj cych w Spółce odr bnych aktach legislacji wewn trznej, zawiadomienia o dokonaniu przelewu praw z wierzytelno ci o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia. Tabela produktów i limitów sum ubezpieczenia: 2 11 H1 H4 8 ognia i innych zdarze losowych 1.. PLN Z zastrze eniem poni ej W tym mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania do 3.. PLN. 11 H1 I H1 M9 13 kradzie y z włamaniem i rozboju OC osób fizycznych w yciu prywatnym 2.. PLN - 5. PLN - 11 H1 A4 1 NNW indywidualne 15. PLN - 1 H7 H4 8 ognia i innych zdarze losowych 1.. PLN W tym: 1. mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania do 3.. PLN, 2. dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie do 3. PLN. 1 H7 I6 9 kradzie y z włamaniem i rozboju 2.. PLN Z zastrze eniem poni ej W tym dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie do 3. PLN. 1 PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

2 1 H7 I H7 M9 13 Oszklenia zewn trzne i wewn trzne od stłuczenia OC osób fizycznych w yciu prywatnym 1. PLN - 2. PLN - 1 H7 R1 Ochrona prawna 1. PLN - 1 H7 A4 1 NNW indywidualne 5. PLN - 38 E7 H4 8 ognia i innych zdarze losowych W tym: 1. wyposa enie i rzeczy osobiste do 3.. PLN, 2. dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie do 3. PLN, 3. architektura ogrodu do 5. PLN. 1.. PLN w pkt E7 I6 9 kradzie y z włamaniem i rozboju W tym: 1. dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie do 3. PLN, 2. architektura ogrodu do 5. PLN. 2.. PLN 38 E7 I45 9 Ubezpieczenie baga u 5. PLN - 38 E7 M9 13 OC osób fizycznych w yciu prywatnym 2.. PLN - 38 E7 M 13 OC najemcy 1. PLN - 38 E7 A4 1 NNW indywidualne 5. PLN H7 E7 H7 E7 H7 E7 1 ihb H4 8 S 18 SOS Assistance 15. PLN - S22 18 Home Assistance 5. PLN - S23 18 Medical Assistance 5. PLN - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze losowych 5.. PLN w pkt PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

3 1. Mo liwo wł czenia klauzuli utraty dokumentów niezb dnych do refundacji leków (tre klauzuli znajduje si w zał czniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) pod warunkiem sporz dzenia na pi mie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu doł czenia do umowy: a. maksymalny limit: 1. PLN, b. franszyza redukcyjna: 4 PLN lub wy sza, c. składka dodatkowa minimum 5 PLN. 2. Mo liwo zawarcia ubezpieczenia z osob fizyczn nie prowadz c działalno ci gospodarczej, a posiadaj c budynek/ lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym jest prowadzona działalno gospodarcza. Taryfikacja po PKD działalno ci, jaka prowadzona jest w lokalu. 3. Mo liwo wł czenia klauzuli transferu (tre klauzuli znajduje si w zał czniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) pod warunkiem sporz dzenia na pi mie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu doł czenia do umowy: a. maksymalny limit: 1. PLN, b. franszyza redukcyjna: okre lona zgodnie z umow, c. składka za klauzul minimum: 5 PLN. 4. Mo liwo ubezpieczania lokali (tylko lokali) wg warto ci rynkowej. 5. Mo liwo taryfikacji PKD Z dla klientów nie zajmuj cych si hurtow sprzeda drewna, na nast puj cych warunkach: a. taryfikacja po PKD 46.9.Z z 1% zwy k stawek taryfowych, b. w odst pstwach nale y wymieni faktycznie prowadzon przez klienta działalno i zaznaczy, e nie zajmuje si hurtow sprzeda drewna, c. brak szkód za okres minimum ostatnich 3 lat oraz brak szkód powodziowych za okres ostatnich 5 lat, d. brak mo liwo ci stosowania zni ki dodatkowej nie wynikaj cej z. 6. Mo liwo taryfikacji PKD 13 dla klientów zajmuj cych si drobnymi usługami krawieckimi, na nast puj cych warunkach: a. taryfikacja po PKD.99.Z z 1% zwy k stawek taryfowych, b. w odst pstwach nale y wymieni faktycznie prowadzon przez klienta działalno polegaj c na wykonywaniu drobnych usług krawieckich, c. brak szkód po arowych za okres minimum ostatnich 3 lat oraz brak szkód powodziowych za okres ostatnich 5 lat, d. brak mo liwo ci stosowania zni ki dodatkowej nie wynikaj cej z. 7. Mo liwo taryfikacji PKD Z dla klientów niezajmuj cych si hurtow sprzeda obuwia, na nast puj cych warunkach: a. taryfikacja po PKD.99.Z z 1% zwy k stawek taryfowych, b. w odst pstwach nale y wymieni faktycznie prowadzon przez klienta działalno i zaznaczy, e nie zajmuje si hurtow sprzeda obuwia, c. brak szkód po arowych za okres minimum ostatnich 3 lat oraz brak szkód powodziowych za okres ostatnich 5 lat, d. brak mo liwo ci stosowania zni ki dodatkowej nie wynikaj cej z. 1 ihb I4 9 Ubezpieczenie mienia od kradzie y z włamaniem i rabunku 1.. PLN w pkt PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

4 1. Mo liwo wł czenia klauzuli utraty dokumentów niezb dnych do refundacji leków (tre klauzuli znajduje si w zał czniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) pod warunkiem sporz dzenia na pi mie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu doł czenia do umowy: a. maksymalny limit: 1. PLN, b. franszyza redukcyjna: 4 PLN lub wy sza, c. składka dodatkowa minimum: 5 PLN. 2. Mo liwo wł czenia klauzuli transferu (tre klauzuli znajduje si w zał czniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) pod warunkiem sporz dzenia na pi mie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu doł czenia do umowy: a. maksymalny limit: 5. PLN, b. franszyza redukcyjna: okre lona zgodnie z umow, c. składka dodatkowa minimum 5 PLN. 3. Mo liwo akceptacji zabezpiecze przeciwkradzie owych do ubezpieczenia: a. dla warto ci pieni nych: 5. PLN, b. dla innego mienia: 1. PLN, c. zamieszczenie szczegółowego opisu zabezpiecze przeciwkradzie owych na polisie, d. zakaz akceptacji ubezpieczenia mienia w przypadku braku jakichkolwiek zabezpiecze przeciwkradzie owych. 1 ihb I41 9 Ubezpieczenie mienia od wandalizmu 5. PLN 1. Mo liwo wł czenia klauzuli utraty dokumentów niezb dnych do refundacji leków (tre klauzuli znajduje si w zał czniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) pod warunkiem sporz dzenia na pi mie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu doł czenia do umowy: a. maksymalny limit: 5. PLN, b. franszyza redukcyjna: 4 PLN, c. składka dodatkowa minimum: 5 PLN. 2. Mo liwo zawarcia ubezpieczenia z osob fizyczn nie prowadz c działalno ci gospodarczej, a posiadaj c budynek / lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym jest prowadzona działalno gospodarcza. 1 ihb I42 9 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub p kni cia 5. PLN Z zastrze eniem poni ej Mo liwo zawarcia ubezpieczenia z osob fizyczn nie prowadz c działalno ci gospodarczej, a posiadaj c budynek/ lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym jest prowadzona działalno gospodarcza. 1 ihb M4 13 OC z tytułu prowadzenia działalno ci gospodarczej lub u ytkowania mienia 1.. PLN w pkt Mo liwo zawarcia ubezpieczenia z osob fizyczn nie prowadz c działalno ci gospodarczej, a posiadaj c budynek/ lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym jest prowadzona działalno gospodarcza. 2. Mo liwo zawarcia umowy ubezpieczenia z przedsi biorcami rozliczaj cym si z podatku dochodowego w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. 3. Suma gwarancyjna mo e stanowi równowarto w walucie obcej (liczona wg redniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia). 4. Mo liwo zawierania ubezpieczenia w zakresie działalno ci wył czonych z taryfikacji zgodnie z poni szymi warunkami: a. Wariant podstawowy z zastrze eniem obowi zku wprowadzenia zapisu na polisie: Zakres ubezpieczenia obejmuje posiadanie i u ytkowanie nieruchomo ci oraz stacjonarnych maszyn, urz dze i instalacji wszelkiego typu. Wył czono OC z tytułu prowadzonej działalno ci. 4 PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

5 Suma gwarancyjna Do 2.PLN 2 PLN 3. PLN 3 PN 4. PLN 4 PLN 5. PLN 7 PLN 1.. PLN 1. PLN Składka PKD jakie nale y wpisa w systemie: 82.11Z b. mo liwo wł czenia klauzuli 4 z limitem 1. PLN, składka za pracownika (definicja pracownika zgodnie z OWU HB) nie mniej 5 PLN, c. pełnomocnictwo nie dotyczy PKD: 93.Z, 85.52Z, 9.1Z, 93.11Z, 85.51Z, 93.12Z, 5-9, 19, 24.46, , oraz 35, d. pozostałe warunki zgodne z OWU i taryf HB. 5. Mo liwo zawierania ubezpieczenia dla organizatorów imprez kulturalnych i sportowych na otwartym terenie do 1 uczestników, w zamkni tym pomieszczeniu do 5 osób: Suma gwarancyjna Składka za godzin 1. PLN 5 PLN 2. PLN 6 PLN 3. PLN 8 PLN 4. PLN 9 PLN 5. PLN* 1 PLN 1.. PLN* 2 PLN *Pełnomocnik ma prawo zawrze umow ubezpieczenia SU od 5 1 do 1 PLN, pod warunkiem uprzedniego uzyskania dla jej zawarcia akceptacji Underwritera Lokalnego Detalu, b d pracownika Spółki, posiadaj cego odpowiednie pełnomocnictwo. PKD, jakie nale y wpisa w systemie: 82.11Z : a. konieczno wprowadzenia w umowie ubezpieczenia zapisu: zakres nie obejmuje imprez podlegaj cych obowi zkowemu ubezpieczeniu, oraz szkód spowodowanych przez pokaz sztucznych ogni, fajerwerków, pokazów pirotechnicznych, b. składka płatna jednorazowo przed rozpocz ciem imprezy, c. pozostałe warunki zgodne z OWU i taryf HB. 1 ihb T4 9 Ubezpieczenie sprz tu elektronicznego 1.. PLN 1. Mo liwo przyjmowania do ubezpieczenia sprz tu elektronicznego nie starszego ni 1 lat. 2. Mo liwo akceptacji zabezpiecze przeciwkradzie owych do ubezpieczenia 1. PLN pod nast puj cymi warunkami: a. zamieszczenie szczegółowego opisu zabezpiecze przeciwkradzie owych na polisie, b. zakaz akceptacji ubezpieczenia mienia w przypadku braku jakichkolwiek zabezpiecze przeciwkradzie owych. 1 ihb T Limit na ryzyko kradzie y: 75. PLN Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 5.. PLN 2. Mo liwo akceptacji zabezpiecze przeciwkradzie owych do ubezpieczenia: a. dla warto ci pieni nych: 5. PLN, b. dla innego mienia: 1. PLN, c. zamieszczenie szczegółowego opisu zabezpiecze przeciwkradzie owych na polisie, d. zakaz akceptacji ubezpieczenia mienia w przypadku braku jakichkolwiek zabezpiecze przeciwkradzie owych. w pkt PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

6 3. Mo liwo wł czenia klauzuli utraty dokumentów niezb dnych do refundacji leków rodków spo ywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobów medycznych (tre klauzuli znajduje si w zał czniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) pod warunkiem sporz dzenia na pi mie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu doł czenia do umowy: a. maksymalny limit: 1. PLN, b. franszyza redukcyjna: 4 PLN lub wy sza, c. składka dodatkowa minimum 5 PLN. 4. Mo liwo wł czenia klauzuli transferu (tre klauzuli znajduje si w zał czniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) pod warunkiem sporz dzenia na pi mie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu doł czenia do umowy: a. maksymalny limit: 15. PLN, b. franszyza redukcyjna: okre lona zgodnie z umow. c. składka dodatkowa minimum; 5 PLN. 1 ihb S4 18 Biznes Assistance 8.8 PLN - 1 ihb A4 1 NNW 1. PLN w pkt Mo liwo zawierania ubezpieczenia z osobami fizycznymi w formie grupowej z limitem 5. PLN na osob ; grupa nie mniejsza ni 5 osób. 2. Mo liwo zawierania ubezpieczenia na okres krótkoterminowy. 3. Mo liwo zawierania w zakresie działalno ci wył czonych z taryfikacji zgodnie z poni szymi warunkami: a. mo liwo taryfikacji po PKD 82.11Z., b. pełnomocnictwo nie dotyczy PKD: 93.Z, 85.52Z, 9.1Z, 93.11Z, 85.51Z, 93.12Z, 5-9, 19, 24.46, , oraz MF H9 8 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze losowych 1.. PLN 1. Mo liwo zawarcia ubezpieczenia z osob fizyczn nie prowadz c działalno ci gospodarczej, a posiadaj c budynek/ lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym jest prowadzona działalno gospodarcza. Taryfikacja po pkd działalno ci, jaka prowadzona jest w lokalu. 2. Mo liwo ubezpieczania lokali (tylko lokali), wg warto ci rynkowej. 7 MF I15 9 Ubezpieczenie mienia od kradzie y z włamaniem i rabunku 5. PLN Z zastrze eniem poni ej. 1. Mo liwo akceptacji zabezpiecze przeciwkradzie owych do ubezpieczenia: a. dla warto ci pieni nych: 5. PLN, b. dla innego mienia: 1. PLN, c. zamieszczenie szczegółowego opisu zabezpiecze przeciwkradzie owych na polisie, d. zakaz akceptacji ubezpieczenia mienia w przypadku braku jakichkolwiek zabezpiecze przeciwkradzie owych. Ubezpieczenie szyb i innych 7 MF I16 9 przedmiotów od stłuczenia lub 2. PLN Z zastrze eniem poni ej. p kni cia 7 MF I 9 Ubezpieczenie mienia od wandalizmu 3. PLN Z zastrze eniem poni ej. Mo liwo zawarcia ubezpieczenia z osob fizyczn nie prowadz c działalno ci gospodarczej a posiadaj c budynek / lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu. 7 MF M19 13 OC z tytułu prowadzenia działalno ci gospodarczej lub u ytkowania mienia 5. PLN w pkt Suma gwarancyjna mo e stanowi równowarto w walucie obcej (liczona wg redniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia). 2. Mo liwo zawarcia ubezpieczenia z osob fizyczn nieprowadz c działalno ci gospodarczej a posiadaj c budynek / lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym prowadzona jest działalno gospodarcza. 6 PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

7 3. Mo liwo wł czenia klauzuli szkód wynikłych z przeniesienia chorób zaka nych, zaka e oraz spowodowanych przez wirus HIV (tre klauzuli znajduje si w zał czniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) pod warunkiem sporz dzenia na pi mie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu doł czenia do umowy: 1) maksymalny limit 2. PLN, 2) składka nie mniej ni 5 PLN. C1 3 A1 1 NNW kierowców i pasa erów 6. PLN - C2 3 C2 3 C3 3 C3 3 (autocasco) (autocasco) (autocasco) (autocasco) (autocasco) 4. PLN - 4. PLN w pkt PLN Z zastrze eniem w pkt 1 4. PLN w pkt PLN Z zastrze eniem w pkt 1 I43 9 Ubezpieczenie baga u klauzula 1 do ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia ( autocasco) 5. PLN - I45 Ubezpieczenie baga u 5. PLN - C11 3 C12 3 C4 3 C4 3 (autocasco) stała suma ubezpieczenia (klauzula 2) (autocasco) ochrona utraty zni ki (klauzula 3 Wariant A) (autocasco)- Wyposa enie dodatkowe 4. PLN - 4. PLN - 2. PLN - 2. PLN - 7 PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

8 (autocasco)- Wyposa enie dodatkowe 1. Samochody osobowe do 2. PLN. 2. Mo liwo przyj cia do nowego ubezpieczenia AC, wraz z rozszerzeniem o ryzyko kradzie y pojazdu powy ej 12 roku eksploatacji pod warunkiem spełnienia ł cznie poni szych warunków: a. w ostatnich 24 miesi cach Klient nie miał adnej szkody z AC lub w przypadku przerwy w ubezpieczeniu ostatnia 12-sto miesi czna polisa AC była bezszkodowa, b. ubezpieczany pojazd jest maksymalnie w 15 roku eksploatacji. c. warto pojazdu minimum 12 PLN. 3. Mo liwo kontynuacji lub przyj cia do nowego ubezpieczenia AC w wariancie serwisowym pojazdu b d cego w 1, 11 i 12 roku eksploatacji pod warunkami: a. braku szkód w AC w ostatnim roku, b. zastosowania 5% zwy ki w 1 roku eksploatacji, c. zastosowanie 1 % zwy ki w 11 i 12 roku eksploatacji. 4. Mo liwo kontynuacji ubezpieczenia po szkodzie po 12 roku pod warunkiem: a. wyst piła tylko jedna szkoda w ci gu 24 miesi cy b. pojazd jest maksymalnie w 15 roku eksploatacji c. warto szkody nie przekracza 2 PLN, d. suma ubezpieczenia pojazdu nie mniej ni 12 PLN. Warunkiem zawarcie polisy jest podpisanie przez Klienta o wiadczenia oraz doł czenie go do polisy: O wiadczam, e warto uzyskanego w ostatnich 24 miesi cach odszkodowania nie przekracza 2 PLN. W przypadku gdy informacja jest nieprawdziwa zgodnie z paragrafem 43 OWU Autocasco, polisa zostanie wypowiedziana. 5. Mo liwo rozszerzenia w ubezpieczeniach pozapakietowych ( ) AC o ryzyko kradzie y w przypadku motocykli, quadów, motorowerów i skuterów do SU 5. PLN z zastosowaniem stawki za kradzie w wysoko ci minimum 4% od SU, pod warunkiem: a. bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia motocykla, quada, motoroweru lub skutera w Spółce lub b. w przypadku ubezpieczania motocykla, quada, motoroweru lub skutera po raz pierwszy w Spółce, posiadania przez klienta ubezpieczenia innego pojazdu w Spółce w zakresie AC z rozszerzeniem o ryzyko kradzie y, w którym w ci gu ostatnich 24 miesi cy nie wyst piła szkoda kradzie owa. 6. W ramach pakietu Hestia 1 dopuszcza si przyj cie do pojazdów nale cych do osoby prowadz cej działalno gospodarcz wymienion w Zał czniku Nr 1 do Wytycznych do sprzeda y i obsługi pakietu Hestia 7. S3 18 S4 18 S16 18 Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Hestia Car Assistance Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Hestia Car Assistance Ubezpieczenie szyb samochodowych 5. PLN PLN - 5. PLN - 8 PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

9 J7 1 OC krajowe OC posiadaczy pojazdów zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne 6.. EUR w pkt w przypadku szkód na osobie wynosi 5.. EUR, a w przypadku szkód w mieniu limit wynosi 1.. EUR. 2. Mo liwo rozkładania składki na nie wi cej ni 4 raty (dotyczy segmentu B) pod warunkiem: a. wysoko ci jednej raty nie mniej ni 4 PLN, b. posiadania ubezpieczenia pozakomunikacyjnego w segmencie B ze składk minimum 1. PLN. 3. Mo liwo akceptacji ubezpieczenia dla obcokrajowca, bez stosowania zwy ki składki, pod warunkami: a. brak szkód w ostatnim roku b. nowa polisa zawarta b dzie na okres 12 miesi cy J4 1 J8 1 J5 1 J9 1 J H4 8 OC krajowe OC posiadaczy pojazdów zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne Zielona Karta OC posiadaczy pojazdów zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne w ruchu zagranicznym Zielona Karta OC posiadaczy pojazdów zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne w ruchu zagranicznym OC graniczne OC posiadaczy pojazdów zaopatrzonych w zagraniczne tablice rejestracyjne na czas pobytu na terytorium RP OC krajowe ochrona utraty zni ki (klauzula 1 Wariant A) ognia i innych zdarze losowych 6.. EUR 6.. EUR 6.. EUR 6.. EUR 6.. EUR 1.. PLN w przypadku szkód na osobie wynosi 5.. EUR, a w przypadku szkód w mieniu limit wynosi 1.. EUR. w przypadku szkód na osobie wynosi 5.. EUR, a w przypadku szkód w mieniu limit wynosi 1.. EUR. w przypadku szkód na osobie wynosi 5.. EUR, a w przypadku szkód w mieniu limit wynosi 1.. EUR. w przypadku szkód na osobie wynosi 5.. EUR, a w przypadku szkód w mieniu limit wynosi 1.. EUR. w przypadku szkód na osobie wynosi 5.. EUR, a w przypadku szkód w mieniu limit wynosi 1.. EUR. 1. W tym: a) mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania do 3.. PLN, b) dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie do 3. PLN, 2. W umowie ubezpieczenia mieszka i domów jednorodzinnych upowa nia si pełnomocnika do wył czenia stosowania tzw. zasady proporcji pod warunkiem, e zostanie zastosowane 15% zwy ki składki za ryzyko ubezpieczenia budynku lub mieszkania od ognia i innych zdarze losowych. - I6 9 kradzie y z włamaniem i rozboju 2.. PLN Z zastrze eniem poni ej 9 PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

10 W tym dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie do 3. PLN - H3 8 Ubezpieczenie domków letniskowych od ognia i innych zdarze losowych 5. PLN 1. Mienie ruchome w domkach letniskowych do 5. PLN. 2. W umowie ubezpieczenia domków letniskowych upowa nia si pełnomocnika do wył czenia stosowania tzw. zasady proporcji pod warunkiem, e zostanie zastosowane 15% zwy ki składki za ryzyko ubezpieczenia mienia. - I5 9 - H1 8 Ubezpieczenie domków letniskowych od kradzie y z włamaniem i rozboju Ubezpieczenie domów jednorodzinnych w trakcie budowy od ognia i innych zdarze losowych Mienie ruchome w domach jednorodzinnych w trakcie budowy do 5. PLN. - I H7 8 Ubezpieczenie domów jednorodzinnych w trakcie budowy od kradzie y z włamaniem i rozboju Obowi zkowe ubezpieczenie budynków wchodz cych w skład gospodarstwa rolnego 2. PLN PLN 1.. PLN - 4. PLN - - A4 1 NNW indywidualne 1. PLN Z zastrze eniem poni ej 1. Wariant II: SU do 5. PLN. 2. Brak mo liwo ci rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o wyczynowe uprawianie sportu w przypadku wykonywania pracy lub sportu wymienionego w ramach III klasy ryzyka. - A15 1 Forteo 4. PLN - - A16 1 Femina 4. PLN - 3 HP A9 1 NNW 3. PLN Z zastrze eniem poni ej 3 HP B2 2 Ubezpieczenie kosztów leczenia 5. PLN Z zastrze eniem poni ej 3 HP I1 9 Ubezpieczenie baga u 4. PLN Z zastrze eniem poni ej 3 HP M9 13 OC osób fizycznych w yciu prywatnym 1.. PLN Z zastrze eniem poni ej Z zastrze eniem wysoko ci sum gwarancyjnych przewidzianych w OWU dla poszczególnych wariantów. - G1 7 Ubezpieczenie rzeczy w krajowym przewozie (drogowym, kolejowym, lotniczym, ródl dowym) 1. Brak mo liwo ci ubezpieczania uszkodzonego oraz u ywanego mienia. 2. Brak mo liwo ci ubezpieczania przesyłek kurierskich. - M5 13 OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego 5. PLN 6.. EUR w przypadku szkód na osobie wynosi 5.. EUR, a w przypadku szkód w mieniu limit wynosi 1.. EUR. - M7 13 OC nauczycieli, instruktorów i wychowawców 5. PLN Z zastrze eniem poni ej 1 PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

11 Dla : a. od 1.1 PLN do 2. PLN zwy ka 2%. b. od 2.1 PLN do 3. PLN zwy ka 3%, c. od 3.1 PLN do 4. PLN zwy ka 4%, d. od 4.1 PLN do 5. PLN zwy ka 5%. - M M9 13 OC lekarzy, farmaceutów i innych osób wiadcz cych usługi o charakterze medycznym OC osób fizycznych w yciu prywatnym 5. PLN 1.. PLN - Przy sumie powy ej 1. PLN składk dla grupy II ustala si na poziomie stawek grupy I. Umowa ubezpieczania OC w yciu prywatnym mo e zosta rozszerzona o szkody wyrz dzone w trakcie uprawiania spadochroniarstwa, paralotniarstwa i lotniarstwa, pod warunkiem umieszczenia na polisie klauzuli o nast puj cej tre ci: Klauzula ubezpieczenie OC osoby uprawiaj cej spadochroniarstwo, paralotniarstwo lub lotniarstwo: 1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsz klauzul postanowie umowy ubezpieczenia, ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej osoby fizycznej zostaje rozszerzone o szkody wyrz dzone przez Ubezpieczonego w trakcie uprawiania spadochroniarstwa, paralotniarstwa i lotniarstwa, ochron obj te s tak e szkody wyrz dzone przez spadochron, paralotnie i lotnie. 2. Górn granic odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela za szkody wskazane w ust. 1 jest sublimit w wysoko ci.. * jednak nie wy szy ni suma gwarancyjna okre lona na polisie. *nale y wpisa wybran sum ubezpieczenia z opcji wskazanych poni ej: s.g. 1. PLN składka 1 PLN s.g. 25. PLN składka 15 PLN w przypadku rozszerzenia poza teren RP zwy ka 5%. 1. Umowa ubezpieczenia OC w yciu prywatnym mo e zosta rozszerzona o szkody wyrz dzone w trakcie uprawiania modelarstwa, pod warunkiem umieszczenia na polisie klauzuli o nast puj cej tre ci: Klauzula ubezpieczenie OC osoby uprawiaj cej modelarstwo: 1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsz klauzul postanowie umowy ubezpieczenia, ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej osoby fizycznej zostaje rozszerzone o szkody wyrz dzone przez Ubezpieczonego w trakcie uprawiania modelarstwa, ochron obj te s tak e szkody wyrz dzone przez model. 2. Górn granic odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela za szkody wskazane w ust. 1 jest sublimit w wysoko ci..* jednak nie wy szy ni suma gwarancyjna okre lona na polisie. *nale y wpisa wybran sum ubezpieczenia z opcji wskazanych poni ej: s.g. 1. PLN składka 125 PLN s.g. 25. PLN składka 2 PLN w przypadku rozszerzenia poza teren RP zwy ka 5%. - M 13 OC innych grup zawodowych 5. PLN - Umocowanie udzielone na mocy postanowie 1 pełnomocnictwa mo e by wykonywane przez Agenta z dodatkowym zastrze eniem postanowie paragrafów od 4 do Zmiany OWU powinny zosta umieszczone w tre ci polisy, zał czniku do polisy lub powinny by dokonane na stosownym druku aneksu do polisy wraz z pisemnym potwierdzeniem przez ubezpieczaj cego, e zapoznał si ze zmianami przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Postanowienia potwierdzaj ce zmiany nie mog sta w sprzeczno ci z aktami legislacji wewn trznej, obowi zuj cymi w Spółce. 5 Agent nie jest upowa niony do zawierania umów ubezpieczenia, odbiegaj cych od postanowie 1 pełnomocnictwa, tj. umów na warunkach odbiegaj cych od OWU oraz przekraczaj cych limity sum ubezpieczenia 11 PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

12 / sum gwarancyjnych i nie uwzgl dniaj cych zastrze e okre lonych w tabeli zamieszczonej w 2 pełnomocnictwa, chyba e na zawarcie takiej umowy uprzednio uzyska pisemn zgod Zarz du Spółki albo upowa nionego przez Zarz d Spółki pracownika, przy czym za zachowanie formy pisemnej uznaje si równie przesłanie akceptacji poczt elektroniczn na adres mailowy Agenta, wskazany w tre ci zawartej z przez Spółk z Agentem umowy o wiadczenie usług po rednictwa ubezpieczeniowego. Agent nie jest upowa niony do stosowania jakichkolwiek zni ek składek ubezpieczeniowych w stosunku do obowi zuj cych stawek taryfowych (za wyj tkiem wskazanych w tabeli w 2 pełnomocnictwa), chyba e dor czone mu instrukcje akwizycyjne Spółki dla poszczególnych produktów stanowi inaczej. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim wła ciwa instrukcja akwizycyjna b dzie zał cznikiem do pełnomocnictwa. 6 7 Agent wykonuje czynno ci agencyjne wchodz ce w zakres niniejszego pełnomocnictwa wył cznie przy pomocy osób fizycznych spełniaj cych wymogi ustawowe i posiadaj cych pisemne upowa nienie Agenta do działania w jego imieniu. Upowa nienie powy sze podpisuj osoby prawidłowo umocowane do reprezentowania Agenta. */ */ Agent nieb d cy przedsi biorc indywidualnym. Agent wykonuje czynno ci agencyjne wchodz ce w zakres niniejszego pełnomocnictwa osobi cie lub przy pomocy osób fizycznych spełniaj cych wymogi ustawowe i posiadaj cych pisemne upowa nienie Agenta do działania w jego imieniu. **/ **/ Agent b d cy przedsi biorc indywidualnym. 1. Pełnomocnictwo niniejsze obowi zuje do czasu jego odwołania. 2. Udzielenie pełnomocnictwa Agentowi oraz jego wa no potwierdzane zostaj przez Spółk w dokumencie: Certyfikat potwierdzaj cy udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania czynno ci po rednictwa ubezpieczeniowego, który to dokument wraz z wydrukiem aktualnego pełnomocnictwa Agent zobowi zany jest okazywa Klientom na ka de ich danie. Pełnomocnictwo niniejsze nie upowa nia do udzielania dalszych pełnomocnictw. 8 9 Zał cznik: Zał cznik do Pełnomocnictwa akwizycyjnego typu B dla Agenta. Piotr Maria liwicki Prezes Zarz du Małgorzata Makulska Wiceprezes Zarz du 12 PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu C AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER

PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedziba w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy. Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarzeń losowych

Nazwa produktu pozycji taryfy. Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarzeń losowych PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu B AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu B AGENT

Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu B AGENT Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu B AGENT Pełnomocnictwo BA obowiązuje od dnia 13.1.5 r. 1 Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu B AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu C

Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu C Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu C 1 Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu C obowiązujące od 13.06.2016 r. (dalej: Pełnomocnictwo ) 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu A AGENT

Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu A AGENT ź Ę Ę Ł Ł ą ś Ą Ń ś ś Ł Ń ę ą ź ł ł ą ś ł ś ł ą ż ść ł ł ż ż ę ą ó ł ł ó ł ż ł ą ą ó ą ć ń ś ł ó ą ą ą ł ń ń ż ń ż ęć ęć ń ń ż ż ń ę ęć ę ęć Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu A AGENT Pełnomocnictwo Akwizycyjne

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy. Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarzeń losowych

Nazwa produktu pozycji taryfy. Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarzeń losowych PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu A AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu A

Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu A Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu A 1 Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu A obowiązujące od 13.06.2016 r. (dalej: Pełnomocnictwo ) 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Do Wykonawców Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Płoniawy Bramura, 3.11.2014 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Do celu z AVIVA. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Do celu z AVIVA (zwanego dalej Programem ).

Regulamin Programu Do celu z AVIVA. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Do celu z AVIVA (zwanego dalej Programem ). Regulamin Programu Do celu z AVIVA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Do celu z AVIVA (zwanego dalej Programem ). 2. Organizatorami Programu są: BC Consulting sp. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych -WZÓR- Załącznik nr 13 UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy: Zarządem Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 10.12.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 10.12.2014 r. Strona 1 z 5 Wrocław, 10.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego Ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w

Bardziej szczegółowo

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź:

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź: 30.04.2015 r. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym pod numerem ZP/6/2015, w dniu 29 kwietnia 2015 r., Wykonawcy złożyli pytania do treści

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UWAGA: Po podpisaniu należy d o ł ą c z y ć d o o f e r t y! UMOWA nr...

Wzór umowy UWAGA: Po podpisaniu należy d o ł ą c z y ć d o o f e r t y! UMOWA nr... Wzór umowy UWAGA: Po podpisaniu należy d o ł ą c z y ć d o o f e r t y! UMOWA nr... zawarta w Zgierzu, dnia... pomiędzy Gminą Miasto Zgierz, z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY 1) Dane Ubezpieczaj cego: Nazwa / Imi i nazwisko: WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY Siedziba i

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PZO Investment spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Aneks nr 1/2015 do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu.. r. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Umowa nr... zawarta w dniu.. r. w Ostrowcu wi tokrzyskim Za cznik nr 15 Warunki umowy dla zadania nr 1 po zmianach pomi dzy: Umowa nr... zawarta w dniu.. r. w Ostrowcu wi tokrzyskim Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Sp. z o.o. NIP 6610000438, REGON, 290513358,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO

INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie agenta ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA z 6 2015-11-25 14:40 Jastrzębie-Zdrój: Kompleksowe ubezpieczenie dla Miasta Jastrzębie-Zdrój Numer ogłoszenia: 319352-2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA OC KLUBU SPORTOWEGO członka PZT

PROGRAM UBEZPIECZENIA OC KLUBU SPORTOWEGO członka PZT PROGRAM UBEZPIECZENIA OC KLUBU SPORTOWEGO członka PZT Polski Związek Tenisowy przy współpracy z ART Brokers firmą brokerską specjalizującą się w ubezpieczeniach sportowych, przygotował dla klubów członków

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 11b do SIWZ UMOWA wzór część B zawarta w dniu r. pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. Zbiorowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK (DEP) Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. Zbiorowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK (DEP) Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie agenta ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

na nast puj ce cz ci (pakiety). Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo zło enia oferty wył cznie na jeden

na nast puj ce cz ci (pakiety). Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo zło enia oferty wył cznie na jeden Strona 1 z 5 Mi kinia: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Mi kinia Numer ogłoszenia: 159790-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowi zkowe.

Bardziej szczegółowo

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY Stalowa Wola: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stalowa Wola wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Numer ogłoszenia: 143925-2011; data zamieszczenia: 20.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 5 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznego transportu sanitarnego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg rozdzielnika. ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 16)

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg rozdzielnika. ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 16) Aneks nr 1 do SIWZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276 Rachunek bankowy:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE o g a s z a k o n k u r s o f e r t n a u s u g i t r a n s p o r t o w e polegaj ce na przewozie osób i materia ów do bada laboratoryjnych terminowo

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg Odpowiedzialność cywilna biur rachunkowych 1 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 76a. 1. Usługowe prowadzenie ksiąg

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 7 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Gminą Krzywcza, z siedzibą Krzywcza 36 1, 37-755 Krzywcza, nr ewidencyjny REGON: 650900393, NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Projekt umowy

Załącznik nr 1 Projekt umowy Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na rok 2011/2013 Nr ZP/NIFC-13/2011 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO W ZAKRESIE UMOWY UBEZPIECZENIA W PRAKTYCE UBEZPIECZENIOWEJ PIOTR KACZANOWSKI

WYBRANE PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO W ZAKRESIE UMOWY UBEZPIECZENIA W PRAKTYCE UBEZPIECZENIOWEJ PIOTR KACZANOWSKI WYBRANE PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO W ZAKRESIE UMOWY UBEZPIECZENIA W PRAKTYCE UBEZPIECZENIOWEJ W umowie generalnej ubezpieczenia mienia, będącego przedmiotem umów leasingu operacyjnego, z zakresem all risk,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów. Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW Tre projektów uchwał zwołanego na dzie 7 marca 2011 roku Raport bie cy nr 7/2011 z dnia 7 lutego 2011 roku Zarz d w zał czeniu przekazuje do publicznej wiadomo ci tre projektów uchwał NWZ zwołanego na

Bardziej szczegółowo

Uwaga - jeśli Wykonawca nie składa oferty na niniejszą część zamówienia należy postawić kreskę lub wprowadzić zapis: Nie dotyczy

Uwaga - jeśli Wykonawca nie składa oferty na niniejszą część zamówienia należy postawić kreskę lub wprowadzić zapis: Nie dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu Al. Niepodległości 4 88-100 Inowrocław Wykonawca: (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia PZU S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Mieszkań OWU z dn. 25 kwietnia 2003 (Nr UZ/189/2003) ze zmianami Nr UZ/504/2003 z dnia 7 października 2003 r. (Uchwala

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych

RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych dotyczący szkód powstałych w 2014r. i zgłoszonych w okresie 01.01.2014-31.03.2016r. Łódź, kwiecień

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA (zwanego dalej Programem ).

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2.. 1... 2...

PROJEKT 2.. 1... 2... Wzór - Umowa ramowa dla cz. 3-5 nr zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C. A.PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK, M. KLIMASZEWSKI 11114715/A

REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C. A.PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK, M. KLIMASZEWSKI 11114715/A Załącznik nr do Pełnomocnictwa Nr 4377/04 określający maksymalne sumy uprawniające Agenta do Działu II "Pozostałe osobowe oraz majątkowe" według Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU. Wnioskuję o skierowanie... bezrobotnego(-ych) do odbycia stażu według specyfikacji:

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU. Wnioskuję o skierowanie... bezrobotnego(-ych) do odbycia stażu według specyfikacji: Elbląg, dnia...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Przedmiotem zamówienia w części nr II jest zawarcie następujących ubezpieczeń: Uocp Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacz pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; Zaù¹cznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJ CY: Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Nazwa (Firma) Wykonawcy:., Adres siedziby:, Adres do korespondencji:, Tel. -...;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Szczęśliwa dwunastka

Regulamin Promocji Szczęśliwa dwunastka Regulamin Promocji Szczęśliwa dwunastka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem Promocji Szczęśliwa dwunastka (zwanej dalej: Promocją ) jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/063 Gdańsk, dnia 09 czerwca 2008 roku.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.debewielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.debewielkie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.debewielkie.pl Dębe Wielkie: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się z Materiałami do postępowania dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny Załącznik do Zarządzenia Nr 138/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 czerwca 2016 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2016 r. Regulamin przyznawania,

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 05.11.2015

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 zawartej w dniu 28 listopada 2013 r. w Gdańsku (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej), pomiędzy: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE ul. świrki i Wigury 4a 43-190 Mikołów

STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE ul. świrki i Wigury 4a 43-190 Mikołów STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE ul. świrki i Wigury 4a 43-190 Mikołów Centrala tel. 0 (prefix) 32 324 81 00 NIP: 635-15-75-953 Sekretariat fax 0 (prefix) 32 324 81 32 REGON: 276284779 Mikołów, dnia 12.04.2011r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA WSPÓŁPRACY zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Zlecającym: The Living Dream Co., Ltd. Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB, Company No. 09441295, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z

Bardziej szczegółowo