Nazwa produktu pozycji taryfy. Ubezpieczenie mieszka i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarze losowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa produktu pozycji taryfy. Ubezpieczenie mieszka i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarze losowych"

Transkrypt

1 PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu B AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzib w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego, prowadzonego przez S d Rejonowy Gda sk-północ w Gda sku, VIII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru S dowego, pod em KRS 24812, NIP , o kapitale zakładowym ,- zł, który został opłacony w cało ci (dalej: Spółka ), w ramach udzielonego pełnomocnictwa typu B upowa nia Agenta Ubezpieczeniowego (dalej: Agent ) do: 1 1. Wykonywania na rzecz Spółki działalno ci agencyjnej w tym do zawierania w imieniu i na rzecz Spółki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej umów ubezpieczenia w zakresie działu II-go zał cznika do ustawy z dnia 22 maja 23r. o działalno ci ubezpieczeniowej, wymienionych w tabeli zamieszczonej w 2 pełnomocnictwa, na podstawie obowi zuj cych w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej: OWU ) Spółki, w granicach maksymalnych wysoko ci (limitów) sum sum gwarancyjnych oraz klauzul i zastrze e, zawartych w przywołanej wy ej tabeli. 2. Przedstawiania oferty i zawierania umów komunikacyjnych z 12 miesi cznym okresem ubezpieczenia dla klienta w segmencie B pod warunkiem e klient tj. Ubezpieczaj cy jest przedsi biorc posiadaj cym nie wi cej ni dla 15 pojazdów. Warunek nie dotyczy krótkoterminowych zawieranych przez przedsi biorców prowadz cych działalno polegaj ca na po redniczeniu w kupnie i sprzeda y pojazdów mechanicznych. 3. Odraczania terminu płatno ci składki ubezpieczeniowej nie dłu ej ni do 14 dni dla klientów segmentów B i C, z wył czeniem mo liwo ci odroczenia terminu płatno ci nale no ci wcze niej prolongowanych przez Spółk. Odraczanie terminu zostaje ograniczone dla pakietu Hestia Podró e i nie mo e przekroczy dnia rozpocz cia okresu ochrony ubezpieczeniowej na polisie. 4. Przyjmowania i potwierdzania przyj cia do wiadomo ci, w sposób okre lony w obowi zuj cych w Spółce odr bnych aktach legislacji wewn trznej, zawiadomienia o dokonaniu przelewu praw z wierzytelno ci o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia. Tabela produktów i limitów sum ubezpieczenia: 2 11 H1 H4 8 ognia i innych zdarze losowych 1.. PLN Z zastrze eniem poni ej W tym mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania do 3.. PLN. 11 H1 I H1 M9 13 kradzie y z włamaniem i rozboju OC osób fizycznych w yciu prywatnym 2.. PLN - 5. PLN - 11 H1 A4 1 NNW indywidualne 15. PLN - 1 H7 H4 8 ognia i innych zdarze losowych 1.. PLN W tym: 1. mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania do 3.. PLN, 2. dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie do 3. PLN. 1 H7 I6 9 kradzie y z włamaniem i rozboju 2.. PLN Z zastrze eniem poni ej W tym dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie do 3. PLN. 1 PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

2 1 H7 I H7 M9 13 Oszklenia zewn trzne i wewn trzne od stłuczenia OC osób fizycznych w yciu prywatnym 1. PLN - 2. PLN - 1 H7 R1 Ochrona prawna 1. PLN - 1 H7 A4 1 NNW indywidualne 5. PLN - 38 E7 H4 8 ognia i innych zdarze losowych W tym: 1. wyposa enie i rzeczy osobiste do 3.. PLN, 2. dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie do 3. PLN, 3. architektura ogrodu do 5. PLN. 1.. PLN w pkt E7 I6 9 kradzie y z włamaniem i rozboju W tym: 1. dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie do 3. PLN, 2. architektura ogrodu do 5. PLN. 2.. PLN 38 E7 I45 9 Ubezpieczenie baga u 5. PLN - 38 E7 M9 13 OC osób fizycznych w yciu prywatnym 2.. PLN - 38 E7 M 13 OC najemcy 1. PLN - 38 E7 A4 1 NNW indywidualne 5. PLN H7 E7 H7 E7 H7 E7 1 ihb H4 8 S 18 SOS Assistance 15. PLN - S22 18 Home Assistance 5. PLN - S23 18 Medical Assistance 5. PLN - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze losowych 5.. PLN w pkt PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

3 1. Mo liwo wł czenia klauzuli utraty dokumentów niezb dnych do refundacji leków (tre klauzuli znajduje si w zał czniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) pod warunkiem sporz dzenia na pi mie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu doł czenia do umowy: a. maksymalny limit: 1. PLN, b. franszyza redukcyjna: 4 PLN lub wy sza, c. składka dodatkowa minimum 5 PLN. 2. Mo liwo zawarcia ubezpieczenia z osob fizyczn nie prowadz c działalno ci gospodarczej, a posiadaj c budynek/ lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym jest prowadzona działalno gospodarcza. Taryfikacja po PKD działalno ci, jaka prowadzona jest w lokalu. 3. Mo liwo wł czenia klauzuli transferu (tre klauzuli znajduje si w zał czniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) pod warunkiem sporz dzenia na pi mie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu doł czenia do umowy: a. maksymalny limit: 1. PLN, b. franszyza redukcyjna: okre lona zgodnie z umow, c. składka za klauzul minimum: 5 PLN. 4. Mo liwo ubezpieczania lokali (tylko lokali) wg warto ci rynkowej. 5. Mo liwo taryfikacji PKD Z dla klientów nie zajmuj cych si hurtow sprzeda drewna, na nast puj cych warunkach: a. taryfikacja po PKD 46.9.Z z 1% zwy k stawek taryfowych, b. w odst pstwach nale y wymieni faktycznie prowadzon przez klienta działalno i zaznaczy, e nie zajmuje si hurtow sprzeda drewna, c. brak szkód za okres minimum ostatnich 3 lat oraz brak szkód powodziowych za okres ostatnich 5 lat, d. brak mo liwo ci stosowania zni ki dodatkowej nie wynikaj cej z. 6. Mo liwo taryfikacji PKD 13 dla klientów zajmuj cych si drobnymi usługami krawieckimi, na nast puj cych warunkach: a. taryfikacja po PKD.99.Z z 1% zwy k stawek taryfowych, b. w odst pstwach nale y wymieni faktycznie prowadzon przez klienta działalno polegaj c na wykonywaniu drobnych usług krawieckich, c. brak szkód po arowych za okres minimum ostatnich 3 lat oraz brak szkód powodziowych za okres ostatnich 5 lat, d. brak mo liwo ci stosowania zni ki dodatkowej nie wynikaj cej z. 7. Mo liwo taryfikacji PKD Z dla klientów niezajmuj cych si hurtow sprzeda obuwia, na nast puj cych warunkach: a. taryfikacja po PKD.99.Z z 1% zwy k stawek taryfowych, b. w odst pstwach nale y wymieni faktycznie prowadzon przez klienta działalno i zaznaczy, e nie zajmuje si hurtow sprzeda obuwia, c. brak szkód po arowych za okres minimum ostatnich 3 lat oraz brak szkód powodziowych za okres ostatnich 5 lat, d. brak mo liwo ci stosowania zni ki dodatkowej nie wynikaj cej z. 1 ihb I4 9 Ubezpieczenie mienia od kradzie y z włamaniem i rabunku 1.. PLN w pkt PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

4 1. Mo liwo wł czenia klauzuli utraty dokumentów niezb dnych do refundacji leków (tre klauzuli znajduje si w zał czniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) pod warunkiem sporz dzenia na pi mie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu doł czenia do umowy: a. maksymalny limit: 1. PLN, b. franszyza redukcyjna: 4 PLN lub wy sza, c. składka dodatkowa minimum: 5 PLN. 2. Mo liwo wł czenia klauzuli transferu (tre klauzuli znajduje si w zał czniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) pod warunkiem sporz dzenia na pi mie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu doł czenia do umowy: a. maksymalny limit: 5. PLN, b. franszyza redukcyjna: okre lona zgodnie z umow, c. składka dodatkowa minimum 5 PLN. 3. Mo liwo akceptacji zabezpiecze przeciwkradzie owych do ubezpieczenia: a. dla warto ci pieni nych: 5. PLN, b. dla innego mienia: 1. PLN, c. zamieszczenie szczegółowego opisu zabezpiecze przeciwkradzie owych na polisie, d. zakaz akceptacji ubezpieczenia mienia w przypadku braku jakichkolwiek zabezpiecze przeciwkradzie owych. 1 ihb I41 9 Ubezpieczenie mienia od wandalizmu 5. PLN 1. Mo liwo wł czenia klauzuli utraty dokumentów niezb dnych do refundacji leków (tre klauzuli znajduje si w zał czniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) pod warunkiem sporz dzenia na pi mie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu doł czenia do umowy: a. maksymalny limit: 5. PLN, b. franszyza redukcyjna: 4 PLN, c. składka dodatkowa minimum: 5 PLN. 2. Mo liwo zawarcia ubezpieczenia z osob fizyczn nie prowadz c działalno ci gospodarczej, a posiadaj c budynek / lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym jest prowadzona działalno gospodarcza. 1 ihb I42 9 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub p kni cia 5. PLN Z zastrze eniem poni ej Mo liwo zawarcia ubezpieczenia z osob fizyczn nie prowadz c działalno ci gospodarczej, a posiadaj c budynek/ lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym jest prowadzona działalno gospodarcza. 1 ihb M4 13 OC z tytułu prowadzenia działalno ci gospodarczej lub u ytkowania mienia 1.. PLN w pkt Mo liwo zawarcia ubezpieczenia z osob fizyczn nie prowadz c działalno ci gospodarczej, a posiadaj c budynek/ lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym jest prowadzona działalno gospodarcza. 2. Mo liwo zawarcia umowy ubezpieczenia z przedsi biorcami rozliczaj cym si z podatku dochodowego w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. 3. Suma gwarancyjna mo e stanowi równowarto w walucie obcej (liczona wg redniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia). 4. Mo liwo zawierania ubezpieczenia w zakresie działalno ci wył czonych z taryfikacji zgodnie z poni szymi warunkami: a. Wariant podstawowy z zastrze eniem obowi zku wprowadzenia zapisu na polisie: Zakres ubezpieczenia obejmuje posiadanie i u ytkowanie nieruchomo ci oraz stacjonarnych maszyn, urz dze i instalacji wszelkiego typu. Wył czono OC z tytułu prowadzonej działalno ci. 4 PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

5 Suma gwarancyjna Do 2.PLN 2 PLN 3. PLN 3 PN 4. PLN 4 PLN 5. PLN 7 PLN 1.. PLN 1. PLN Składka PKD jakie nale y wpisa w systemie: 82.11Z b. mo liwo wł czenia klauzuli 4 z limitem 1. PLN, składka za pracownika (definicja pracownika zgodnie z OWU HB) nie mniej 5 PLN, c. pełnomocnictwo nie dotyczy PKD: 93.Z, 85.52Z, 9.1Z, 93.11Z, 85.51Z, 93.12Z, 5-9, 19, 24.46, , oraz 35, d. pozostałe warunki zgodne z OWU i taryf HB. 5. Mo liwo zawierania ubezpieczenia dla organizatorów imprez kulturalnych i sportowych na otwartym terenie do 1 uczestników, w zamkni tym pomieszczeniu do 5 osób: Suma gwarancyjna Składka za godzin 1. PLN 5 PLN 2. PLN 6 PLN 3. PLN 8 PLN 4. PLN 9 PLN 5. PLN* 1 PLN 1.. PLN* 2 PLN *Pełnomocnik ma prawo zawrze umow ubezpieczenia SU od 5 1 do 1 PLN, pod warunkiem uprzedniego uzyskania dla jej zawarcia akceptacji Underwritera Lokalnego Detalu, b d pracownika Spółki, posiadaj cego odpowiednie pełnomocnictwo. PKD, jakie nale y wpisa w systemie: 82.11Z : a. konieczno wprowadzenia w umowie ubezpieczenia zapisu: zakres nie obejmuje imprez podlegaj cych obowi zkowemu ubezpieczeniu, oraz szkód spowodowanych przez pokaz sztucznych ogni, fajerwerków, pokazów pirotechnicznych, b. składka płatna jednorazowo przed rozpocz ciem imprezy, c. pozostałe warunki zgodne z OWU i taryf HB. 1 ihb T4 9 Ubezpieczenie sprz tu elektronicznego 1.. PLN 1. Mo liwo przyjmowania do ubezpieczenia sprz tu elektronicznego nie starszego ni 1 lat. 2. Mo liwo akceptacji zabezpiecze przeciwkradzie owych do ubezpieczenia 1. PLN pod nast puj cymi warunkami: a. zamieszczenie szczegółowego opisu zabezpiecze przeciwkradzie owych na polisie, b. zakaz akceptacji ubezpieczenia mienia w przypadku braku jakichkolwiek zabezpiecze przeciwkradzie owych. 1 ihb T Limit na ryzyko kradzie y: 75. PLN Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 5.. PLN 2. Mo liwo akceptacji zabezpiecze przeciwkradzie owych do ubezpieczenia: a. dla warto ci pieni nych: 5. PLN, b. dla innego mienia: 1. PLN, c. zamieszczenie szczegółowego opisu zabezpiecze przeciwkradzie owych na polisie, d. zakaz akceptacji ubezpieczenia mienia w przypadku braku jakichkolwiek zabezpiecze przeciwkradzie owych. w pkt PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

6 3. Mo liwo wł czenia klauzuli utraty dokumentów niezb dnych do refundacji leków rodków spo ywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobów medycznych (tre klauzuli znajduje si w zał czniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) pod warunkiem sporz dzenia na pi mie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu doł czenia do umowy: a. maksymalny limit: 1. PLN, b. franszyza redukcyjna: 4 PLN lub wy sza, c. składka dodatkowa minimum 5 PLN. 4. Mo liwo wł czenia klauzuli transferu (tre klauzuli znajduje si w zał czniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) pod warunkiem sporz dzenia na pi mie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu doł czenia do umowy: a. maksymalny limit: 15. PLN, b. franszyza redukcyjna: okre lona zgodnie z umow. c. składka dodatkowa minimum; 5 PLN. 1 ihb S4 18 Biznes Assistance 8.8 PLN - 1 ihb A4 1 NNW 1. PLN w pkt Mo liwo zawierania ubezpieczenia z osobami fizycznymi w formie grupowej z limitem 5. PLN na osob ; grupa nie mniejsza ni 5 osób. 2. Mo liwo zawierania ubezpieczenia na okres krótkoterminowy. 3. Mo liwo zawierania w zakresie działalno ci wył czonych z taryfikacji zgodnie z poni szymi warunkami: a. mo liwo taryfikacji po PKD 82.11Z., b. pełnomocnictwo nie dotyczy PKD: 93.Z, 85.52Z, 9.1Z, 93.11Z, 85.51Z, 93.12Z, 5-9, 19, 24.46, , oraz MF H9 8 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze losowych 1.. PLN 1. Mo liwo zawarcia ubezpieczenia z osob fizyczn nie prowadz c działalno ci gospodarczej, a posiadaj c budynek/ lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym jest prowadzona działalno gospodarcza. Taryfikacja po pkd działalno ci, jaka prowadzona jest w lokalu. 2. Mo liwo ubezpieczania lokali (tylko lokali), wg warto ci rynkowej. 7 MF I15 9 Ubezpieczenie mienia od kradzie y z włamaniem i rabunku 5. PLN Z zastrze eniem poni ej. 1. Mo liwo akceptacji zabezpiecze przeciwkradzie owych do ubezpieczenia: a. dla warto ci pieni nych: 5. PLN, b. dla innego mienia: 1. PLN, c. zamieszczenie szczegółowego opisu zabezpiecze przeciwkradzie owych na polisie, d. zakaz akceptacji ubezpieczenia mienia w przypadku braku jakichkolwiek zabezpiecze przeciwkradzie owych. Ubezpieczenie szyb i innych 7 MF I16 9 przedmiotów od stłuczenia lub 2. PLN Z zastrze eniem poni ej. p kni cia 7 MF I 9 Ubezpieczenie mienia od wandalizmu 3. PLN Z zastrze eniem poni ej. Mo liwo zawarcia ubezpieczenia z osob fizyczn nie prowadz c działalno ci gospodarczej a posiadaj c budynek / lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu. 7 MF M19 13 OC z tytułu prowadzenia działalno ci gospodarczej lub u ytkowania mienia 5. PLN w pkt Suma gwarancyjna mo e stanowi równowarto w walucie obcej (liczona wg redniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia). 2. Mo liwo zawarcia ubezpieczenia z osob fizyczn nieprowadz c działalno ci gospodarczej a posiadaj c budynek / lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym prowadzona jest działalno gospodarcza. 6 PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

7 3. Mo liwo wł czenia klauzuli szkód wynikłych z przeniesienia chorób zaka nych, zaka e oraz spowodowanych przez wirus HIV (tre klauzuli znajduje si w zał czniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) pod warunkiem sporz dzenia na pi mie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu doł czenia do umowy: 1) maksymalny limit 2. PLN, 2) składka nie mniej ni 5 PLN. C1 3 A1 1 NNW kierowców i pasa erów 6. PLN - C2 3 C2 3 C3 3 C3 3 (autocasco) (autocasco) (autocasco) (autocasco) (autocasco) 4. PLN - 4. PLN w pkt PLN Z zastrze eniem w pkt 1 4. PLN w pkt PLN Z zastrze eniem w pkt 1 I43 9 Ubezpieczenie baga u klauzula 1 do ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia ( autocasco) 5. PLN - I45 Ubezpieczenie baga u 5. PLN - C11 3 C12 3 C4 3 C4 3 (autocasco) stała suma ubezpieczenia (klauzula 2) (autocasco) ochrona utraty zni ki (klauzula 3 Wariant A) (autocasco)- Wyposa enie dodatkowe 4. PLN - 4. PLN - 2. PLN - 2. PLN - 7 PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

8 (autocasco)- Wyposa enie dodatkowe 1. Samochody osobowe do 2. PLN. 2. Mo liwo przyj cia do nowego ubezpieczenia AC, wraz z rozszerzeniem o ryzyko kradzie y pojazdu powy ej 12 roku eksploatacji pod warunkiem spełnienia ł cznie poni szych warunków: a. w ostatnich 24 miesi cach Klient nie miał adnej szkody z AC lub w przypadku przerwy w ubezpieczeniu ostatnia 12-sto miesi czna polisa AC była bezszkodowa, b. ubezpieczany pojazd jest maksymalnie w 15 roku eksploatacji. c. warto pojazdu minimum 12 PLN. 3. Mo liwo kontynuacji lub przyj cia do nowego ubezpieczenia AC w wariancie serwisowym pojazdu b d cego w 1, 11 i 12 roku eksploatacji pod warunkami: a. braku szkód w AC w ostatnim roku, b. zastosowania 5% zwy ki w 1 roku eksploatacji, c. zastosowanie 1 % zwy ki w 11 i 12 roku eksploatacji. 4. Mo liwo kontynuacji ubezpieczenia po szkodzie po 12 roku pod warunkiem: a. wyst piła tylko jedna szkoda w ci gu 24 miesi cy b. pojazd jest maksymalnie w 15 roku eksploatacji c. warto szkody nie przekracza 2 PLN, d. suma ubezpieczenia pojazdu nie mniej ni 12 PLN. Warunkiem zawarcie polisy jest podpisanie przez Klienta o wiadczenia oraz doł czenie go do polisy: O wiadczam, e warto uzyskanego w ostatnich 24 miesi cach odszkodowania nie przekracza 2 PLN. W przypadku gdy informacja jest nieprawdziwa zgodnie z paragrafem 43 OWU Autocasco, polisa zostanie wypowiedziana. 5. Mo liwo rozszerzenia w ubezpieczeniach pozapakietowych ( ) AC o ryzyko kradzie y w przypadku motocykli, quadów, motorowerów i skuterów do SU 5. PLN z zastosowaniem stawki za kradzie w wysoko ci minimum 4% od SU, pod warunkiem: a. bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia motocykla, quada, motoroweru lub skutera w Spółce lub b. w przypadku ubezpieczania motocykla, quada, motoroweru lub skutera po raz pierwszy w Spółce, posiadania przez klienta ubezpieczenia innego pojazdu w Spółce w zakresie AC z rozszerzeniem o ryzyko kradzie y, w którym w ci gu ostatnich 24 miesi cy nie wyst piła szkoda kradzie owa. 6. W ramach pakietu Hestia 1 dopuszcza si przyj cie do pojazdów nale cych do osoby prowadz cej działalno gospodarcz wymienion w Zał czniku Nr 1 do Wytycznych do sprzeda y i obsługi pakietu Hestia 7. S3 18 S4 18 S16 18 Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Hestia Car Assistance Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Hestia Car Assistance Ubezpieczenie szyb samochodowych 5. PLN PLN - 5. PLN - 8 PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

9 J7 1 OC krajowe OC posiadaczy pojazdów zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne 6.. EUR w pkt w przypadku szkód na osobie wynosi 5.. EUR, a w przypadku szkód w mieniu limit wynosi 1.. EUR. 2. Mo liwo rozkładania składki na nie wi cej ni 4 raty (dotyczy segmentu B) pod warunkiem: a. wysoko ci jednej raty nie mniej ni 4 PLN, b. posiadania ubezpieczenia pozakomunikacyjnego w segmencie B ze składk minimum 1. PLN. 3. Mo liwo akceptacji ubezpieczenia dla obcokrajowca, bez stosowania zwy ki składki, pod warunkami: a. brak szkód w ostatnim roku b. nowa polisa zawarta b dzie na okres 12 miesi cy J4 1 J8 1 J5 1 J9 1 J H4 8 OC krajowe OC posiadaczy pojazdów zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne Zielona Karta OC posiadaczy pojazdów zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne w ruchu zagranicznym Zielona Karta OC posiadaczy pojazdów zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne w ruchu zagranicznym OC graniczne OC posiadaczy pojazdów zaopatrzonych w zagraniczne tablice rejestracyjne na czas pobytu na terytorium RP OC krajowe ochrona utraty zni ki (klauzula 1 Wariant A) ognia i innych zdarze losowych 6.. EUR 6.. EUR 6.. EUR 6.. EUR 6.. EUR 1.. PLN w przypadku szkód na osobie wynosi 5.. EUR, a w przypadku szkód w mieniu limit wynosi 1.. EUR. w przypadku szkód na osobie wynosi 5.. EUR, a w przypadku szkód w mieniu limit wynosi 1.. EUR. w przypadku szkód na osobie wynosi 5.. EUR, a w przypadku szkód w mieniu limit wynosi 1.. EUR. w przypadku szkód na osobie wynosi 5.. EUR, a w przypadku szkód w mieniu limit wynosi 1.. EUR. w przypadku szkód na osobie wynosi 5.. EUR, a w przypadku szkód w mieniu limit wynosi 1.. EUR. 1. W tym: a) mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania do 3.. PLN, b) dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie do 3. PLN, 2. W umowie ubezpieczenia mieszka i domów jednorodzinnych upowa nia si pełnomocnika do wył czenia stosowania tzw. zasady proporcji pod warunkiem, e zostanie zastosowane 15% zwy ki składki za ryzyko ubezpieczenia budynku lub mieszkania od ognia i innych zdarze losowych. - I6 9 kradzie y z włamaniem i rozboju 2.. PLN Z zastrze eniem poni ej 9 PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

10 W tym dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie do 3. PLN - H3 8 Ubezpieczenie domków letniskowych od ognia i innych zdarze losowych 5. PLN 1. Mienie ruchome w domkach letniskowych do 5. PLN. 2. W umowie ubezpieczenia domków letniskowych upowa nia si pełnomocnika do wył czenia stosowania tzw. zasady proporcji pod warunkiem, e zostanie zastosowane 15% zwy ki składki za ryzyko ubezpieczenia mienia. - I5 9 - H1 8 Ubezpieczenie domków letniskowych od kradzie y z włamaniem i rozboju Ubezpieczenie domów jednorodzinnych w trakcie budowy od ognia i innych zdarze losowych Mienie ruchome w domach jednorodzinnych w trakcie budowy do 5. PLN. - I H7 8 Ubezpieczenie domów jednorodzinnych w trakcie budowy od kradzie y z włamaniem i rozboju Obowi zkowe ubezpieczenie budynków wchodz cych w skład gospodarstwa rolnego 2. PLN PLN 1.. PLN - 4. PLN - - A4 1 NNW indywidualne 1. PLN Z zastrze eniem poni ej 1. Wariant II: SU do 5. PLN. 2. Brak mo liwo ci rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o wyczynowe uprawianie sportu w przypadku wykonywania pracy lub sportu wymienionego w ramach III klasy ryzyka. - A15 1 Forteo 4. PLN - - A16 1 Femina 4. PLN - 3 HP A9 1 NNW 3. PLN Z zastrze eniem poni ej 3 HP B2 2 Ubezpieczenie kosztów leczenia 5. PLN Z zastrze eniem poni ej 3 HP I1 9 Ubezpieczenie baga u 4. PLN Z zastrze eniem poni ej 3 HP M9 13 OC osób fizycznych w yciu prywatnym 1.. PLN Z zastrze eniem poni ej Z zastrze eniem wysoko ci sum gwarancyjnych przewidzianych w OWU dla poszczególnych wariantów. - G1 7 Ubezpieczenie rzeczy w krajowym przewozie (drogowym, kolejowym, lotniczym, ródl dowym) 1. Brak mo liwo ci ubezpieczania uszkodzonego oraz u ywanego mienia. 2. Brak mo liwo ci ubezpieczania przesyłek kurierskich. - M5 13 OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego 5. PLN 6.. EUR w przypadku szkód na osobie wynosi 5.. EUR, a w przypadku szkód w mieniu limit wynosi 1.. EUR. - M7 13 OC nauczycieli, instruktorów i wychowawców 5. PLN Z zastrze eniem poni ej 1 PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

11 Dla : a. od 1.1 PLN do 2. PLN zwy ka 2%. b. od 2.1 PLN do 3. PLN zwy ka 3%, c. od 3.1 PLN do 4. PLN zwy ka 4%, d. od 4.1 PLN do 5. PLN zwy ka 5%. - M M9 13 OC lekarzy, farmaceutów i innych osób wiadcz cych usługi o charakterze medycznym OC osób fizycznych w yciu prywatnym 5. PLN 1.. PLN - Przy sumie powy ej 1. PLN składk dla grupy II ustala si na poziomie stawek grupy I. Umowa ubezpieczania OC w yciu prywatnym mo e zosta rozszerzona o szkody wyrz dzone w trakcie uprawiania spadochroniarstwa, paralotniarstwa i lotniarstwa, pod warunkiem umieszczenia na polisie klauzuli o nast puj cej tre ci: Klauzula ubezpieczenie OC osoby uprawiaj cej spadochroniarstwo, paralotniarstwo lub lotniarstwo: 1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsz klauzul postanowie umowy ubezpieczenia, ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej osoby fizycznej zostaje rozszerzone o szkody wyrz dzone przez Ubezpieczonego w trakcie uprawiania spadochroniarstwa, paralotniarstwa i lotniarstwa, ochron obj te s tak e szkody wyrz dzone przez spadochron, paralotnie i lotnie. 2. Górn granic odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela za szkody wskazane w ust. 1 jest sublimit w wysoko ci.. * jednak nie wy szy ni suma gwarancyjna okre lona na polisie. *nale y wpisa wybran sum ubezpieczenia z opcji wskazanych poni ej: s.g. 1. PLN składka 1 PLN s.g. 25. PLN składka 15 PLN w przypadku rozszerzenia poza teren RP zwy ka 5%. 1. Umowa ubezpieczenia OC w yciu prywatnym mo e zosta rozszerzona o szkody wyrz dzone w trakcie uprawiania modelarstwa, pod warunkiem umieszczenia na polisie klauzuli o nast puj cej tre ci: Klauzula ubezpieczenie OC osoby uprawiaj cej modelarstwo: 1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsz klauzul postanowie umowy ubezpieczenia, ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej osoby fizycznej zostaje rozszerzone o szkody wyrz dzone przez Ubezpieczonego w trakcie uprawiania modelarstwa, ochron obj te s tak e szkody wyrz dzone przez model. 2. Górn granic odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela za szkody wskazane w ust. 1 jest sublimit w wysoko ci..* jednak nie wy szy ni suma gwarancyjna okre lona na polisie. *nale y wpisa wybran sum ubezpieczenia z opcji wskazanych poni ej: s.g. 1. PLN składka 125 PLN s.g. 25. PLN składka 2 PLN w przypadku rozszerzenia poza teren RP zwy ka 5%. - M 13 OC innych grup zawodowych 5. PLN - Umocowanie udzielone na mocy postanowie 1 pełnomocnictwa mo e by wykonywane przez Agenta z dodatkowym zastrze eniem postanowie paragrafów od 4 do Zmiany OWU powinny zosta umieszczone w tre ci polisy, zał czniku do polisy lub powinny by dokonane na stosownym druku aneksu do polisy wraz z pisemnym potwierdzeniem przez ubezpieczaj cego, e zapoznał si ze zmianami przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Postanowienia potwierdzaj ce zmiany nie mog sta w sprzeczno ci z aktami legislacji wewn trznej, obowi zuj cymi w Spółce. 5 Agent nie jest upowa niony do zawierania umów ubezpieczenia, odbiegaj cych od postanowie 1 pełnomocnictwa, tj. umów na warunkach odbiegaj cych od OWU oraz przekraczaj cych limity sum ubezpieczenia 11 PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

12 / sum gwarancyjnych i nie uwzgl dniaj cych zastrze e okre lonych w tabeli zamieszczonej w 2 pełnomocnictwa, chyba e na zawarcie takiej umowy uprzednio uzyska pisemn zgod Zarz du Spółki albo upowa nionego przez Zarz d Spółki pracownika, przy czym za zachowanie formy pisemnej uznaje si równie przesłanie akceptacji poczt elektroniczn na adres mailowy Agenta, wskazany w tre ci zawartej z przez Spółk z Agentem umowy o wiadczenie usług po rednictwa ubezpieczeniowego. Agent nie jest upowa niony do stosowania jakichkolwiek zni ek składek ubezpieczeniowych w stosunku do obowi zuj cych stawek taryfowych (za wyj tkiem wskazanych w tabeli w 2 pełnomocnictwa), chyba e dor czone mu instrukcje akwizycyjne Spółki dla poszczególnych produktów stanowi inaczej. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim wła ciwa instrukcja akwizycyjna b dzie zał cznikiem do pełnomocnictwa. 6 7 Agent wykonuje czynno ci agencyjne wchodz ce w zakres niniejszego pełnomocnictwa wył cznie przy pomocy osób fizycznych spełniaj cych wymogi ustawowe i posiadaj cych pisemne upowa nienie Agenta do działania w jego imieniu. Upowa nienie powy sze podpisuj osoby prawidłowo umocowane do reprezentowania Agenta. */ */ Agent nieb d cy przedsi biorc indywidualnym. Agent wykonuje czynno ci agencyjne wchodz ce w zakres niniejszego pełnomocnictwa osobi cie lub przy pomocy osób fizycznych spełniaj cych wymogi ustawowe i posiadaj cych pisemne upowa nienie Agenta do działania w jego imieniu. **/ **/ Agent b d cy przedsi biorc indywidualnym. 1. Pełnomocnictwo niniejsze obowi zuje do czasu jego odwołania. 2. Udzielenie pełnomocnictwa Agentowi oraz jego wa no potwierdzane zostaj przez Spółk w dokumencie: Certyfikat potwierdzaj cy udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania czynno ci po rednictwa ubezpieczeniowego, który to dokument wraz z wydrukiem aktualnego pełnomocnictwa Agent zobowi zany jest okazywa Klientom na ka de ich danie. Pełnomocnictwo niniejsze nie upowa nia do udzielania dalszych pełnomocnictw. 8 9 Zał cznik: Zał cznik do Pełnomocnictwa akwizycyjnego typu B dla Agenta. Piotr Maria liwicki Prezes Zarz du Małgorzata Makulska Wiceprezes Zarz du 12 PEŁNOMOCNICTWO BA obowi zuje od dnia r.

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR)

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczon odpowiedzialno ci REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Obowi zuje od 30 wrze nia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 391/2011 Zarz du Przewozy Regionalne sp. z o.o., z dnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW I PO YCZKOBIORCÓW PO YCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK POCZTOWY S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW I PO YCZKOBIORCÓW PO YCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK POCZTOWY S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW I PO YCZKOBIORCÓW PO YCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK POCZTOWY S.A. Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanow integraln cze Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco)

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) TARYFA SK ADEK UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO

1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO 1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO 1.1. PROWADZONA DZIA ALNOÚÃ Przedmiotem dziaùalnoœci Powiatowego Zarz¹du Dróg w Nowym S¹czu jest wykonywanie obowi¹zków zarz¹dcy drogi zarz¹dzanie drogami powiatowymi na

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo