ESOMAR 26 QUESTIONS TO HELP RESEARCH BUYERS OF ONLINE SAMPLES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ESOMAR 26 QUESTIONS TO HELP RESEARCH BUYERS OF ONLINE SAMPLES"

Transkrypt

1 ESOMAR 26 QUESTIONS TO HELP RESEARCH BUYERS OF ONLINE SAMPLES AUGUST 2011 ESOMAR 26 PYTAŃ POMOCNYCH PRZY KUPOWANIU BAZ RESPONDENTÓW DO BADAŃ INTERNETOWYCH SIERPIEŃ 2011

2 COMPANY PROFILE INFORMACJE O FIRMIE 1. WHAT EXPERIENCE DOES YOUR COMPANY HAVE WITH PROVIDING ONLINE SAMPLES FOR MARKET RESEARCH? IMAS International has created an online research panel, IMAS OnLine (www.imasonline.pl), in Poland in Since then we have been offering studies on Internet users samples. We provide services to Polish researchers as well as international research agencies who are looking for reliable respondent samples. Our panel consists of a general panel and several specialized subpanels, including IT professionals, physicians and farmers. 1. JAKIM DOŚWIADCZENIEM DYSPONUJE PAŃSTWA FIRMA W ZAKRESIE OFEROWANIA PRÓB DO INTERNETOWYCH BADAŃ RYNKU? IMAS International utworzył internetowy panel badawczy IMAS OnLine (www.imasonline.pl) w Polsce 2005 roku i od tego czasu oferuje badania na próbach internautów. Z naszych usług korzystają badacze polskie, jak i zagraniczne firmy badawcze szukające rzetelnych grup respondentów. Nasz panel składa się z panelu ogólnego oraz kilku subpaneli specjalistycznych, w tym: specjalistów z branży IT, lekarzy i rolników. 2. PLEASE DESCRIBE AND EXPLAIN THE TYPES OF SOURCE(S) FOR THE ONLINE SAMPLE THAT YOU PROVIDE (ARE THESE DATABASES, ACTIVELY MANAGED PANELS, DIRECT MARKETING LISTS, WEB INTERCEPT SAMPLING, RIVER SAMPLING OR OTHER)? IMAS OnLine panel is managed by the IMAS Online Research Department through a specialized web application. The panelists are recruited from many sources to ensure a possibly diverse representation of the Internet users in Poland. One of the most important ways of recruiting new panelists is mailing sent out by our partners to their users, but also graphic and text banners placed on popular websites, adverts on search engines pages, reference programs (that allow our panelists to support us in the recruitment process) are very effective sources of gaining new panel members. We also take the opportunity and invite our face-to-face or CATI respondents to join in. 2

3 2. PROSZĘ OPISAĆ I OBJAŚNIĆ ŹRÓDŁA, Z JAKICH POCHODZĄ BAZY RESPONDENTÓW, KTÓRYMI DYSPONUJE PAŃSTWA FIRMA (CZY SĄ TO BAZY DANYCH, AKTYWNIE ZARZĄDZANE PANELE RESPONDENTÓW, LISTY MAILINGOWE WYKORZYSTYWANE W MARKETINGU BEZPOŚREDNIM, BAZY POWSTAŁE W WYNIKU PRZECHWYTYWANIA (ZAPROSZENIE DO BADAŃ W FORMIE WYSKAKUJĄCYCH OKIENEK, RIVER SAMPLING, INNE)? Panelem IMAS OnLine opiekuje się dział badań internetowych w naszej firmie za pomocą wyspecjalizowanej aplikacji internetowej. Nasi paneliści są rekrutowani z wielu źródeł, aby zapewnić możliwie różnorodną reprezentację polskich internautów. Do najważniejszych form rekrutacji należą reklamy mailingowe rozsyłane przez naszych partnerów do ich użytkowników, graficzne i tekstowe banery umieszczane w popularnych serwisach internetowych, reklamy w wyszukiwarkach, programy referencyjne, które umożliwiają naszym panelistom na wspieranie nas w procesie rekrutacyjnym. Ważnymi formami rekrutacji są także zaproszenia przekazywane respondentom naszych tradycyjnych badań - face-to-face lub telefonicznych. SAMPLE SOURCE ŹRÓDŁO PRÓBY 3. WHAT DO YOU CONSIDER TO BE THE PRIMARY ADVANTAGE OF YOUR SAMPLE OVER OTHER SAMPLE SOURCES IN THE MARKETPLACE? The main advantage of our online sample is the high quality panel management. Highly responsive we provide the panel members with any support they need and offer them an attractive earning program for the research they participate in, etc. 3. CO UWAŻAJĄ PAŃSTWO ZA GŁÓWNĄ ZALETĘ PAŃSTWA BAZY RESPONDENTÓW, KTÓRA CZYNI JĄ LEPSZĄ OD INNYCH PRÓB OFEROWANYCH NA RYNKU? Główną zaleta naszej bazy respondentów jest jakość naszego zarządzania panelem. Paneliści uzyskują bardzo szybko odpowiedzi na swoje pytania, oferujemy im atrakcyjny program zarabiania w ramach realizacji badań, itp. 4. IF THE SAMPLE SOURCE IS A PANEL OR DATABASE, IS THE PANEL OR DATABASE USED SOLELY FOR MARKET RESEARCH? IF NOT, PLEASE EXPLAIN. The panel is used solely for the purpose of conducting market research. 3

4 4. JEŚLI OFEROWANA PRZEZ PAŃSTWA PRÓBA TO PANEL LUB BAZA DANYCH, CZY JEST ONA WYKORZYSTYWANA WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAŃ RYNKOWYCH? JEŚLI NIE, PROSZĘ TO OPISAĆ. Nasz panel wykorzystywany jest wyłącznie do celu prowadzenia badań rynkowych. 5. HOW DO YOU SOURCE GROUPS THAT MAY BE HARD-TO-REACH ON THE INTERNET? We use two ways of gaining access to hard-to-reach groups: we actively recruit new members during the telephone or face-to-face interviews and we advertise on technical websites visited by professionals. 5. W JAKI SPOSÓB REKRUTOWANE SĄ OSOBY Z GRUP TRUDNO DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET? Docieramy do grup trudno dostępnych na dwa sposoby. Po pierwsze - prowadzimy dedykowaną rekrutację telefoniczną i podczas bezpośrednich badań face-to-face, a po drugie - umieszczamy reklamy internetowe na specjalistycznych stronach internetowych. 6. WHAT ARE PEOPLE TOLD WHEN THEY ARE RECRUITED? The path to our panel ends up on the Panel website (www.imasonline.pl) where the recruited person is informed that they are signing in to the IMAS Online Research Panel in order to fill online surveys. We assure them that no selling activity will follow nor any trade offers will be sent to them. The whole policy is described in the clearly set out regulations and the Privacy Policy. 6. CO PAŃSTWA FIRMA MÓWI OSOBOM W CZASIE REKRUTOWANIA DO PANELU/ BAZY? Droga do naszego panelu kończy się na stronie internetowej na której widnieją informacje, że osoba rekrutuje się internetowego panelu badawczego w celu wypełniania ankiet internetowych i nie będzie dostawała żadnych ofert handlowych. Całość zasad jest opisana w czytelnie przedstawionym regulaminie i polityce prywatności. 4

5 PANEL RECRUITMENT REKRUTOWANIE DO PANELU 7. IF THE SAMPLE COMES FROM A PANEL, WHAT IS YOUR ANNUAL PANEL TURNOVER/ATTRITION/RETENTION RATE AND HOW IS IT CALCULATED? The average panel attrition rate is 12 percent per year. The figure is calculated by dividing number of people who left the panel (due to resignation, exclusion, etc.) by number of all registered members at that time. Continuous recruiting of new members is to make up the population drop. 7. JEŚLI PRÓBA JEST PANELEM, JAKI JEST ROCZNY WSPÓŁCZYNNIK FLUKTUACJI (TURNOVER)/ WYKRUSZANIA SIĘ (ATTRITION)/ UTRZYMANIA (RETENTION) PANELU, A TAKŻE JAK JEST ON LICZONY? Przeciętny współczynniki wykruszania się (attrition rate) osób z panelu wynosi 12% rocznie. Liczony jest poprzez podzielenie liczby osób, który opuściły panel (rezygnacje, wykluczenia regulaminowe, itp.) przez liczbę wszystkich zarejestrowanych osób w danym okresie. Ten ubytek jest stale uzupełniany w ramach ciągle prowadzonych rekrutacji. 8. PLEASE DESCRIBE THE OPT-IN PROCESS. Joining the online panel is a two-step process. Candidates register on by filling out a short form stating, among others, their name and address. This address is being used for sending the request for confirmation of identity as well as the first survey asking for demographic data, like education level, working status, possessions, use of services and other profile questions. 8. PROSZĘ OPISAĆ PROCES PRZYSTĘPOWANIA DO PANELU. Proces przystępowania do panelu jest dwustopniowy. Kandydat na panelistę rejestruje się na naszej stronie wypełniając krótki formularz podając m.in. swoje imię i nazwisko oraz adres . Na ten adres przesyłany jest mail z prośbą o potwierdzenie tożsamości oraz pierwsza ankieta, która zawiera szczegółowe pytania dotyczące m.in. wykształcenia, zawodu, posiadanych dóbr i korzystania z usług. 5

6 9. DO YOU HAVE A CONFIRMATION OF IDENTITY PROCEDURE? DO YOU HAVE PROCEDURES TO DETECT FRAUDULENT RESPONDENTS AT THE TIME OF REGISTRATION WITH THE PANEL? IF SO, PLEASE DESCRIBE. Data for all panel members are checked in a two-step registration process (double-opt in). During this process, the new member s address is verified. We also verify the panelist s postal address and their bank account at the time of incentive redemption. 9. CZY POSIADAJĄ PAŃSTWO PROCEDURĘ POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI? CZY ISTNIEJĄ PROCEDURY WYKRYWANIA OSZUSTW WŚRÓD RESPONDENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PANELU? JEŚLI TAK, PROSZĘ JE OPISAĆ. Dane wszystkich uczestników panelu są sprawdzane w procesie dwustopniowej rejestracji (doubleopt in). W tym procesie następuje weryfikacja adresu osoby, która dołącza do panelu. Weryfikujemy także fizyczny adres zamieszkania respondenta lub numer konta bankowego w czasie wypłaty należnego wynagrodzenia. 10. WHAT PROFILE DATA IS KEPT ON PANEL MEMBERS? FOR HOW MANY MEMBERS IS THIS DATA COLLECTED AND HOW OFTEN IS THIS DATA UPDATED? During the registration, we only get the minimum information about our panelists: address, birth date, gender, place of residence and region. Additional data are then gathered during a detailed registration survey asking for information like respondent s professional status, used products, use of media, buying behavior, etc. The data are updated and verified during regular research. 10. JAKIE INFORMACJE PRZECHOWYWANE SĄ W PROFILU UCZESTNIKA PANELU? O ILU UCZESTNIKACH ZBIERANE SĄ TAKIE DANE I JAK CZĘSTO SĄ ONE AKTUALIZOWANE? Podczas rejestracji pozyskujemy tylko minimum informacji o naszym paneliście: adres , data urodzenia, płeć, nazwę miejscowości i region, w którym mieszka. Następnie te dane są uzupełniane w trakcie wypełniania szczegółowej ankiety rejestracyjnej, w której pozyskujemy wiele informacji na temat aktywności zawodowej, używanych dóbr, korzystania z mediów, zwyczajów zakupowych, itd. Te dane są aktualizowane i weryfikowane podczas regularnie prowadzonych badań. 6

7 11. WHAT IS THE SIZE AND/OR THE CAPACITY OF THE PANEL, BASED ON ACTIVE PANEL MEMBERS ON A GIVEN DATE? CAN YOU PROVIDE AN OVERVIEW OF ACTIVE PANELISTS BY TYPE OF SOURCE? IMAS OnLine panel consists of over 30 thousand registered and active participants (as of July 2011), who completed at least one online survey in the last year. 11. JAKA JEST WIELKOŚĆ I/ LUB POJEMNOŚĆ PANELU USTALANA NA PODSTAWIE AKTYWNYCH PANELISTÓW W DANYM MOMENCIE? CZY SĄ PAŃSTWO W STANIE DOSTARCZYĆ PRZEGLĄD AKTYWNYCH PANELISTÓW W PODZIALE NA RÓŻNE RODZAJE ŹRÓDEŁ ICH POZYSKANIA? Panel IMAS OnLine składa się z ponad 30 tysięcy (stan na lipiec 2011) zarejestrowanych i aktywnych uczestników, którzy w ostatnim roku przynajmniej raz wypełnili ankietę internetową. PANEL AND SAMPLE MANAGEMENT ZARZĄDZENIE PANELEM I BAZĄ RESPONDENTÓW 12. PLEASE DESCRIBE YOUR SAMPLING PROCESS INCLUDING YOUR EXCLUSION PROCEDURES IF APPLICABLE. CAN SAMPLES BE DEPLOYED AS BATCHES/REPLICATES, BY TIME ZONES, GEOGRAPHY, ETC? IF SO, HOW IS THIS CONTROLLED? Every data base is being prepared based on a random selection from the panel members. The representative sample is built according to the demographic distribution of several important features in the target population. In this way, the assumed quotas are fulfilled evenly. Invitations are sent automatically in batches, until the requested number of interviews is achieved. The database can be prepared considering the respondents activity in previous surveys. Respondents can be added or removed from the database depending on how often they are sent invitations, how often they complete the surveys, what topics they answered recently, how many points they earned so far, etc. 7

8 12. PROSZĘ OPISAĆ PROCES TWORZENIA BAZY RESPONDENTÓW WRAZ Z PROCEDURAMI ODSIEWANIA OSÓB NIEKWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO BAZY, JEŚLI SĄ ONE STOSOWANE. CZY MOŻLIWE JEST STOSOWANIE PRÓB PARTIAMI W GRUPACH RESPONDENTÓW ZALEŻNIE OD STREF CZASOWYCH, GEOGRAFICZNYCH ITP.? JEŚLI TAK, JAK JEST TO KONTROLOWANE? Każda baza jest przygotowywana w oparciu o dobór losowy spośród uczestników panelu. Przygotowując bazę do badania reprezentatywnego, IMAS dobiera ją zgodnie z rozkładem cech demograficznych w badanej populacji. W ten sposób założone kwoty są realizowane względnie równomiernie. Zaproszenia wysyłane są automatycznie partiami, aż do uzyskania zamówionej liczby wywiadów. Baza respondentów może być przygotowaniu w oparciu o dotychczasową aktywność respondenta. Respondenci mogą być dodawani i usuwani z bazy na podstawie częstości otrzymywanych zaproszeń do badań, częstości wypełnianych ankiet, ostatnio wypełnionych ankiet na określony temat, liczby dotychczas zebranych punktów, itd. 13. EXPLAIN HOW PEOPLE ARE INVITED TO TAKE PART IN A SURVEY. WHAT DOES A TYPICAL INVITATION LOOK LIKE? If a person has been chosen for the study, s/he is being sent an invitation to take part. The invitation message describes briefly the purpose of the study, expected timing, the date when the survey is due and other important information (i.e. why they have been sent the invitation, how to withdraw, how to proceed in case of problems). 13. W JAKI SPOSÓB UCZESTNICY ZAPRASZANI SĄ DO UDZIAŁU W BADANIU? JAK WYGLĄDA TYPOWE ZAPROSZENIE? Zaproszona do badania osoba dostaje na swoją skrzynkę wiadomość z zaproszeniem do badania. Każda wiadomość zawiera cel badania, zakładany czas trwania ankiety, informacje o dacie zakończenia badania oraz szczegółowe informacje wyjaśniające (m.in. dlaczego dostał , jak może zrezygnować, jak sobie radzić z podstawowymi problemami). 14. PLEASE DESCRIBE THE NATURE OF YOUR INCENTIVE SYSTEM(S). HOW DOES THIS VARY BY LENGTH OF INTERVIEW, RESPONDENT CHARACTERISTICS, OR OTHER FACTORS YOU MAY CONSIDER? IMAS panelists collect points for completing the surveys. Number of points to be rewarded depends on the length of the survey, its level of complexity and the target sample. In some projects, participants are offered a few points even for completing the screener if it s considerably longer than usual. 8

9 The earned points are redeemable for cash (transfer to a bank account) or cash bills that can be used in numerous points of sale all over the country. It is also possible for respondents to donate their earned money to a charity. 14. PROSZĘ OPISAĆ SYSTEM WYNAGRADZANIA UCZESTNIKÓW. JAK ZMIENIA SIĘ ON W ZALEŻNOŚCI OD DŁUGOŚCI KWESTIONARIUSZA, PROFILU RESPONDENTA CZY INNYCH CZYNNIKÓW? Uczestnicy naszego panelu zbierają punkty w zamian za wypełnianie ankiet. Wielkość wynagrodzenia jest uzależniona od czasu trwania ankiety, jej trudności i targetu. W niektórych projektach uczestnicy otrzymują małą ilość punktów za wypełnienie dłuższego niż zwykle kwestionariusza screeningowego. Zebrane punkty mogą wymienić na gotówkę (przelew na konto bankowe) lub bony płatnicze. Mogą także przekazać swoje wynagrodzenie na wybrany cel charytatywny. 15. HOW OFTEN ARE INDIVIDUAL MEMBERS CONTACTED FOR ONLINE SURVEYS WITHIN A GIVEN TIME PERIOD? DO YOU KEEP DATA ON PANELLIST PARTICIPATION HISTORY AND ARE LIMITS PLACED ON THE FREQUENCY THAT MEMBERS ARE CONTACTED AND ASKED TO PARTICIPATE IN A SURVEY? We keep a record of participation history for each panel member. Our panelists are invited to participate in a survey no earlier than a week from the last completed questionnaire. We set limits on survey topics and do not invite the same respondents to similar projects within a minimum 3- month period. Moreover, on client s request, we do not engage panelists who participated in any of the client s projects before. 15. JAK CZĘSTO KONTAKTUJĄ SIĘ PAŃSTWO Z POSZCZEGÓLNYMI UCZESTNIKAMI ZAPRASZAJĄC ICH DO UDZIAŁU W BADANIU ONLINE W OKREŚLONYM PRZEDZIALE CZASU? CZY PRZECHOWUJĄ PAŃSTWO DANE DOTYCZĄCE HISTORII UDZIAŁU W BADANIACH POSZCZEGÓLNYCH PANELISTÓW I CZY ISTNIEJĄ LIMITY ODNOŚNIE CZĘSTOTLIWOŚCI KONTAKTOWANIA SIĘ Z UCZESTNIKAMI I ZAPRASZANIA ICH DO BADAŃ? Tak, prowadzimy rejestr historii udziału w badaniach poszczególnych uczestników panelu. Nasi paneliści są zapraszani do kolejnego badania nie wcześniej, niż tydzień od ostatniej wypełnionej ankiety. Stosujemy limity tematyczne starając się nie zapraszać tych samych respondentów do projektów na podobne tematy w odstępie 3 miesięcy lub dłuższym. Ponadto na życzenie klientów, do ich badań zapraszamy panelistów nie biorących wcześniej udziału w realizowanych na ich zlecenie projektach. 9

10 POLICIES AND COMPLIANCE POLITYKA WOBEC PANELU I STOSOWANE ZASADY 16. IS THERE A PRIVACY POLICY IN PLACE? IF SO, WHAT DOES IT STATE? IS THE PANEL COMPLIANT WITH ALL REGIONAL, NATIONAL AND LOCAL LAWS WITH RESPECT TO PRIVACY, DATA PROTECTION AND CHILDREN E.G. EU SAFE HARBOUR, AND COPPA IN THE US? WHAT OTHER RESEARCH INDUSTRY STANDARDS DO YOU COMPLY WITH E.G. ICC/ESOMAR INTERNATIONAL CODE ON MARKET AND SOCIAL RESEARCH, CASRO GUIDELINES ETC.? The privacy policy we use is available on the website We proceed in accordance with the International Code of Conduct of ICC / ESOMAR (www.esomar.org) and the applicable international and local law. The IMAS OnLine panel member s personal data are processed in accordance with the Data Protection Law dated 29 August 1997 (unified text: Dz.U. of 2002 No. 101, item 926). 16. CZY STOSUJĄ PAŃSTWO POLITYKĘ PRYWATNOŚCI? JEŚLI TAK, JAKIE SĄ JEJ ZASADY? CZY PANEL PRZESTRZEGA WSZYSTKICH PRZEPISÓW PRAWA REGIONALNEGO, KRAJOWEGO I LOKALNEGO, JEŚLI CHODZI O ZACHOWANIE PRYWATNOŚCI DANYCH, ICH OCHRONĘ, A TAKŻE OCHRONĘ DZIECI (NP. PROGRAM SAFE HARBOUR W UE, COPPA W USA)? JAKIE INNE STANDARDY BRANŻOWE OBOWIĄZUJĄ W PAŃSTWA FIRMIE, NP. KODEKS ICC/ESOMAR, CASRO ITP.? Stosujemy politykę prywatności, która dostępna jest na naszej stronie Działamy zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR (www.esomar.org) oraz stosownymi przepisami - międzynarodowymi i krajowymi. Informacje dotyczące uczestników IMAS OnLine są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (ujednolicony tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). 17. WHAT DATA PROTECTION/SECURITY MEASURES DO YOU HAVE IN PLACE? We use up-to-date, stable and secure server units able to store and process huge amount of data from thousands of respondents. They are securely protected from unauthorized access by means of specialized IT software and hardware. All equipment is located in a highly modern data center in Poland, with 24/7 monitoring and control. The database is separated from a direct Internet traffic in three levels. Every access to the data management application requires authorization. Only a few employees within the company have access to respondent database and every login attempt is recorded. 10

11 17. JAKIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH STOSOWANE SĄ W PAŃSTWA W FIRMIE? Posiadamy bezpieczne, stabilne i nowoczesne jednostki serwerowe, odpowiednio przygotowane do przetwarzania danych wielotysięcznej grupy respondentów. Są one software owo i hardware owo zabezpieczone przed nieautryzowanym dostępem z zewnątrz. Cały sprzęt umieszczony jest w najnowocześniejszym centrum przetwarzania danych w Polsce, monitorowanym i kontrolowanych w trybie 24/7. Baza danych respondentów jest trzystopniowo oddzielona od bezpośredniego ruchu internetowego. Dostęp do aplikacji zarządzania danymi panelistów wymaga autoryzacji. Osoby mając dostęp do bazy respondentów stanowią niewielką grupę w firmie, a ich logowanie jest rejestrowane. 18. DO YOU APPLY A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM? PLEASE DESCRIBE IT. IMAS has implemented internal quality management procedures. We adhere to the ESOMAR guidelines for online studies. 18. CZY STOSUJĄ PAŃSTWO SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ? PROSZĘ GO OPISAĆ. IMAS posiada i realizuje wewnętrzne procedury zarządzania jakością. Stosujemy się do wytycznych ESOMAR w zakresie prowadzenia badań przez internet. 19. DO YOU CONDUCT ONLINE SURVEYS WITH CHILDREN AND YOUNG PEOPLE? IF SO, PLEASE DESCRIBE THE PROCESS FOR OBTAINING PERMISSION. IMAS does not conduct online surveys with children or young people below CZY PROWADZĄ PAŃSTWO BADANIA INTERNETOWE Z DZIEĆMI LUB MŁODZIEŻĄ? JEŚLI TAK, PROSZĘ OPISAĆ PROCES UZYSKIWANIA ZGODY NA TAKIE WYWIADY. Nie prowadzimy badań internetowych wśród dzieci i młodzieży do lat

12 PARTNERSHIPS AND MULTIPLE PANEL MEMBERSHIP WSPÓŁPRACA I UDZIAŁ W WIELU PANELACH 20. DO YOU SUPPLEMENT YOUR SAMPLES WITH SAMPLES FROM OTHER PROVIDERS? HOW DO YOU SELECT THESE PARTNERS? IS IT YOUR POLICY TO NOTIFY A CLIENT IN ADVANCE WHEN USING A THIRD PARTY PROVIDER? DO YOU DE-DUPLICATE THE SAMPLE WHEN USING MULTIPLE SAMPLE PROVIDERS? IMAS does not supplement its samples with samples from other providers. 20. CZY UZUPEŁNIAJĄ PAŃSTWO SWOJE BAZY RESPONDENTÓW PRÓBAMI POCHODZĄCYMI OD INNYCH DOSTAWCÓW? W JAKI SPOSÓB WYBIERAJĄ PAŃSTWO FIRMY DO TAKIEJ WSPÓŁPRACY? CZY PRAKTYKUJĄ PAŃSTWO UPRZEDNIE INFORMOWANIE KLIENTA O KORZYSTANIU Z INNEGO DOSTAWCY BAZ RESPONDENTÓW? CZY USUWAJĄ PAŃSTWO POWTARZAJĄCE SIĘ REKORDY W BAZIE (DE-DUPLICATE), JEŚLI POCHODZĄ ONE Z KILKU ŹRÓDEŁ? Nie uzupełniamy swoich baz respondentów próbami pochodzącymi od innych dostawców. 21. DO YOU HAVE A POLICY REGARDING MULTI-PANEL MEMBERSHIP? WHAT EFFORTS DO YOU UNDERTAKE TO ENSURE THAT SURVEY RESULTS ARE UNBIASED GIVEN THAT SOME INDIVIDUALS BELONG TO MULTIPLE PANELS? IMAS does not conduct online surveys on other samples, we solely use our own panelist sample. 21. JAKA JEST PAŃSTWA POLITYKA ODNOŚNIE UDZIAŁU RESPONDENTÓW W KILKU RÓŻNYCH PANELACH JEDNOCZEŚNIE? JAKIE KROKI PODEJMUJĄ PAŃSTWO W CELU ZAPEWNIENIA BEZSTRONNOŚCI WYNIKÓW I UNIKNIĘCIA WPŁYWU, JAKI NA WYNIKI MOGŁOBY MIEĆ UCZESTNICTWO NIEKTÓRYCH RESPONDENTÓW W KILKU PANELACH? Nie prowadzimy badań na innych panelach badawczych. 12

13 DATA QUALITY AND VALIDATION JAKOŚĆ I WERYFIKACJA DANYCH 22. WHAT ARE LIKELY SURVEY START RATES, DROP-OUT AND PARTICIPATION RATES IN CONNECTION WITH A PROVIDED SAMPLE? HOW ARE THESE COMPUTED? Response rate can vary from 20 to 65% depending on the topic, incentive, target population, survey length, completion deadline, as well as the year season and the many other factors. The response rate is calculated by dividing the number of people who clicked on the link to start the survey by the number of invitations sent. Completion rate describing the number of fully completed surveys after respondents had clicked on the survey link and qualified for the main part of the questionnaire, usually reaches the level of 70-95%. 22. JAK KSZTAŁTUJĄ SIĘ ZAKŁADANE WSPÓŁCZYNNIKI RESPONDENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO BADANIA, ODPADAJĄCYCH ORAZ FAKTYCZNIE UCZESTNICZĄCYCH W BADANIU W POŁĄCZENIU Z BAZĄ RESPONDENTÓW? JAK SĄ WYZNACZANE? W zależności od tematu badania, wielkości wynagrodzenia, targetu, długości trwania ankiety i terminu zakończenia zbierania danych, a także od pory roku i innych, współczynnik przystępowania do ankiety (response rate) kształtuje się na poziomie od 20 do 65%. Jest on wyznaczany poprzez podzielenie liczby osób, które kliknęły na link do ankiety przez liczbę osób, które otrzymały zaproszenie do niej. Współczynnik completion rate, który mówi o tym, jak dużo osób zakończyło ankietę po kliknięciu w link i zakwalifikowaniu się do głównej części kwestionariusza, kształtuje się na poziomie od 70% do 95%. 23. DO YOU MAINTAIN INDIVIDUAL LEVEL DATA SUCH AS RECENT PARTICIPATION HISTORY, DATE OF ENTRY, SOURCE, ETC., ON YOUR PANELISTS? ARE YOU ABLE TO SUPPLY YOUR CLIENT WITH A PER JOB ANALYSIS OF SUCH INDIVIDUAL LEVEL DATA? Yes, we record the individual-level data on our respondents, such as participation history, date of joining the panel, etc., but we do not deliver this information to our clients. 13

14 23. CZY PRZECHOWUJĄ PAŃSTWO DANE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH RESPONDENTÓW TAKIE, JAK HISTORIA UDZIAŁU W BADANIACH, DATA PRZYSTĄPIENIA DO PANELU, DROGA REKRUTACJI ITP.? CZY SĄ PAŃSTWO W STANIE DOSTARCZYĆ KLIENTOWI TAKIE INDYWIDUALNE DANE RESPONDENTÓW DLA DANEGO PROJEKTU BADAWCZEGO? Tak, przechowujemy dane dotyczące naszych respondentów takiej, jak historia udziału w badaniach, data przystąpienia do panelu, itd., ale nie udostępniamy tych danych naszym klientom. 24. DO YOU USE DATA QUALITY ANALYSIS AND VALIDATION TECHNIQUES TO IDENTIFY INATTENTIVE AND FRAUDULENT RESPONDENTS? IF YES, WHAT TECHNIQUES ARE USED AND AT WHAT POINT IN THE PROCESS ARE THEY APPLIED? We use a number of techniques to detect fraudulent respondents. We check the demographic data obtained in other surveys for consistency and accuracy. We check the time of completion and frequency of choosing the response options "Don t know or "No Answer". If surveys are completed far too quickly or DK/NA are used too often, we closely watch the respondents and monitor their following activity. Any suspected fraudulent respondents are removed from the panel. 24. CZY STOSUJĄ PAŃSTWO TECHNIKI ANALIZY I KONTROLI JAKOŚCI DANYCH W CELU WYKRYCIA NIEUWAŻNYCH LUB OSZUKUJĄCYCH RESPONDENTÓW? JEŚLI TAK, JAKIE TECHNIKI SĄ STOSOWANE I NA JAKIM ETAPIE PROCESU? Stosujemy kilka sposobów, dzięki którym możemy wykrywać oszukujących respondentów. Sprawdzamy zgodność danych demograficznych uzyskanych od tych samych respondentów w innych badaniach. Kontrolujemy szybkość wypełniania kwestionariuszy i częstość zaznaczania odpowiedzi Nie wiem, Brak odpowiedzi. Jeśli ankiety wypełniane są nadmiernie szybko lub zbyt często używane są te odpowiedzi, oznaczamy i monitorujemy dalej aktywność określonych respondentów. Jeśli takie zdarzenia się powtarzają, usuwamy te osoby z panelu. 25. DO YOU MEASURE RESPONDENT SATISFACTION? IMAS asks all respondents to rate their satisfaction at the end of each survey carried out on our online system. Furthermore, we check the satisfaction of all our panelists on a regular basis. 14

15 25. CZY MIERZĄ PAŃSTWO ZADOWOLENIE RESPONDENTÓW? Po każdej ankiecie realizowanej za pomocą naszego systemu ankietowego, prosimy o ocenę zadowolenia z udziału w badaniu. Ponadto, prowadzimy okresowe badania satysfakcji naszych panelistów. 26. WHAT INFORMATION DO YOU PROVIDE TO DEBRIEF YOUR CLIENT AFTER THE PROJECT HAS FINISHED? At the end of the survey, the client is provided with a fieldwork report containing detailed information according to the client s individual needs. Generally, the report includes the exact start and end date, description of the sample and sample designing, response rate, number of invitations sent and number of completed surveys. 26. JAKIE INFORMACJE FIRMA DOSTARCZA KLIENTOWI PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU (DEBRIEFING)? Po zakończeniu badania klient otrzymuje raport z terenu, który jest indywidualnie uzgadniany na podstawie określonych potrzeb. Generalnie, raport z badania zawiera dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia badania, opis metody doboru próby, wielkość response rate, liczbę wysłanych zaproszeń i liczbę zakończonych wywiadów. 15

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Opracowanie publikacji: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Urząd Statystyczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna

Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 84?3 Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna $ WROCŁAW 2013 HH URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Ludność w województwie dolnośląskim.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pn. Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL polegających na prowadzeniu szkoleń i doradztwa umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

ABOUT TARGET ACCOUNTING INFORMACJA O TARGET ACCOUNTING

ABOUT TARGET ACCOUNTING INFORMACJA O TARGET ACCOUNTING Employment Tribunal Service Enquiry Line (Infolinia służb kolegium do spraw zatrudnienia), odpowiednik polskiego sądu pracy. Tu wnosimy skargi na nieuczciwych pracodawców, nieuzasadnione zwolnienia czy

Bardziej szczegółowo

Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Quality Requirements for Production Material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Quality Requirements for Production Material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania jakościowe dla materiałów produkcyjnych Wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase

Bardziej szczegółowo

Surveys Department. Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy Director of the Demographic and Labour Market Surveys Department

Surveys Department. Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy Director of the Demographic and Labour Market Surveys Department Opracowanie publikacji Preparation of the publication Kierujący supervisor GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców)

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) Wersja angielska str. 9 English version page 9 Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) (wersja z dnia 15.12.2014 r.) I. Informacje o projekcie 1 1. Platforma Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: Jarosław Chojecki Róża Chybowska Maria Pacuska Justyna Ratajczak Agnieszka Rudolf dr Halina Sobocka Szczapa

Autorzy raportu: Jarosław Chojecki Róża Chybowska Maria Pacuska Justyna Ratajczak Agnieszka Rudolf dr Halina Sobocka Szczapa zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim. -----

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Streszczenie Raportu z badania ewaluacyjnego pn. Ocena działania Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego funkcjonujących w województwie podkarpackim Katowice, 06 marca 2012r Niniejszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Ocena funkcjonowania wewnętrznych systemów zarządzania w poszczególnych projektach systemowych Działania 2.3 PO KL, których realizacja rozpoczęła się w roku 2009 RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job,

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job, Na zakończenie Finally EU Welcome pomaga wszystkim obywatelom krajów Unii Europejskiej, którzy mieszkają i pracują w Southampton i okolicach. Prowadzimy regularne wieczory porad i służymy pomocą także

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A.

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Wersja polska English version Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja ułatwi pierwsze

Bardziej szczegółowo

Ocena zakresu wykorzystania materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżetów) w projektach realizowanych przez beneficjentów w ramach POKL

Ocena zakresu wykorzystania materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżetów) w projektach realizowanych przez beneficjentów w ramach POKL Ocena zakresu wykorzystania materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżetów) w projektach realizowanych przez beneficjentów w ramach POKL RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ WARSZAWA 03.12.2010 w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Pod redakcją Doroty Ilczuk. Raport z badań

Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Pod redakcją Doroty Ilczuk. Raport z badań Rynek pracy artystów i twórców w Polsce Pod redakcją Doroty Ilczuk Raport z badań Bydgoszcz Warszawa 2013 Pod redakcją Doroty Ilczuk Rynek pracy artystów i twórców w Polsce Raport z badań Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych Agreement for the Provision of Trading Data Przed aktywowaniem platformy należy uważnie przeczytać niniejszą umowę oraz wyrazić swoją akceptację poprzez

Bardziej szczegółowo

Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów

Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2012 Redaktor naukowy Lesław SIENIAWSKI Recenzenci Zbigniew HUZAR Jerzy M. MISCHKE Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment

D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment Work Package Number: WP 5 Work Package Title: Capacity building through acquisition, development and upgrading of research equipment

Bardziej szczegółowo

Badanie mechanizmu udzielania wsparcia administracji samorządowej i organizacji pozarządowych w ramach Programu Razem Bezpieczniej

Badanie mechanizmu udzielania wsparcia administracji samorządowej i organizacji pozarządowych w ramach Programu Razem Bezpieczniej Badanie mechanizmu udzielania wsparcia administracji samorządowej i organizacji pozarządowych w ramach Programu Razem Bezpieczniej Raport z badania Warszawa, 19 grudnia 2011 r. 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03

Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and Poland on Social Security Informacje na temat ubiegania się o australijską rentę starczą na podstawie Umowy między Australią

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS 1 Glosariusz został opracowany przez Zespół do spraw ujednolicenia terminologii dotyczącej kontroli i audytu w administracji publicznej, w następującym składzie: The Glossary has been prepared by the Team

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego Informacja i promocja PO KL

Raport z badania ewaluacyjnego Informacja i promocja PO KL 1 Raport z badania ewaluacyjnego Informacja i promocja PO KL Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 41, 70 383 Szczecin Poznań, 14 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 RAPORT Z BADANIA Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo