ESOMAR 26 QUESTIONS TO HELP RESEARCH BUYERS OF ONLINE SAMPLES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ESOMAR 26 QUESTIONS TO HELP RESEARCH BUYERS OF ONLINE SAMPLES"

Transkrypt

1 ESOMAR 26 QUESTIONS TO HELP RESEARCH BUYERS OF ONLINE SAMPLES AUGUST 2011 ESOMAR 26 PYTAŃ POMOCNYCH PRZY KUPOWANIU BAZ RESPONDENTÓW DO BADAŃ INTERNETOWYCH SIERPIEŃ 2011

2 COMPANY PROFILE INFORMACJE O FIRMIE 1. WHAT EXPERIENCE DOES YOUR COMPANY HAVE WITH PROVIDING ONLINE SAMPLES FOR MARKET RESEARCH? IMAS International has created an online research panel, IMAS OnLine (www.imasonline.pl), in Poland in Since then we have been offering studies on Internet users samples. We provide services to Polish researchers as well as international research agencies who are looking for reliable respondent samples. Our panel consists of a general panel and several specialized subpanels, including IT professionals, physicians and farmers. 1. JAKIM DOŚWIADCZENIEM DYSPONUJE PAŃSTWA FIRMA W ZAKRESIE OFEROWANIA PRÓB DO INTERNETOWYCH BADAŃ RYNKU? IMAS International utworzył internetowy panel badawczy IMAS OnLine (www.imasonline.pl) w Polsce 2005 roku i od tego czasu oferuje badania na próbach internautów. Z naszych usług korzystają badacze polskie, jak i zagraniczne firmy badawcze szukające rzetelnych grup respondentów. Nasz panel składa się z panelu ogólnego oraz kilku subpaneli specjalistycznych, w tym: specjalistów z branży IT, lekarzy i rolników. 2. PLEASE DESCRIBE AND EXPLAIN THE TYPES OF SOURCE(S) FOR THE ONLINE SAMPLE THAT YOU PROVIDE (ARE THESE DATABASES, ACTIVELY MANAGED PANELS, DIRECT MARKETING LISTS, WEB INTERCEPT SAMPLING, RIVER SAMPLING OR OTHER)? IMAS OnLine panel is managed by the IMAS Online Research Department through a specialized web application. The panelists are recruited from many sources to ensure a possibly diverse representation of the Internet users in Poland. One of the most important ways of recruiting new panelists is mailing sent out by our partners to their users, but also graphic and text banners placed on popular websites, adverts on search engines pages, reference programs (that allow our panelists to support us in the recruitment process) are very effective sources of gaining new panel members. We also take the opportunity and invite our face-to-face or CATI respondents to join in. 2

3 2. PROSZĘ OPISAĆ I OBJAŚNIĆ ŹRÓDŁA, Z JAKICH POCHODZĄ BAZY RESPONDENTÓW, KTÓRYMI DYSPONUJE PAŃSTWA FIRMA (CZY SĄ TO BAZY DANYCH, AKTYWNIE ZARZĄDZANE PANELE RESPONDENTÓW, LISTY MAILINGOWE WYKORZYSTYWANE W MARKETINGU BEZPOŚREDNIM, BAZY POWSTAŁE W WYNIKU PRZECHWYTYWANIA (ZAPROSZENIE DO BADAŃ W FORMIE WYSKAKUJĄCYCH OKIENEK, RIVER SAMPLING, INNE)? Panelem IMAS OnLine opiekuje się dział badań internetowych w naszej firmie za pomocą wyspecjalizowanej aplikacji internetowej. Nasi paneliści są rekrutowani z wielu źródeł, aby zapewnić możliwie różnorodną reprezentację polskich internautów. Do najważniejszych form rekrutacji należą reklamy mailingowe rozsyłane przez naszych partnerów do ich użytkowników, graficzne i tekstowe banery umieszczane w popularnych serwisach internetowych, reklamy w wyszukiwarkach, programy referencyjne, które umożliwiają naszym panelistom na wspieranie nas w procesie rekrutacyjnym. Ważnymi formami rekrutacji są także zaproszenia przekazywane respondentom naszych tradycyjnych badań - face-to-face lub telefonicznych. SAMPLE SOURCE ŹRÓDŁO PRÓBY 3. WHAT DO YOU CONSIDER TO BE THE PRIMARY ADVANTAGE OF YOUR SAMPLE OVER OTHER SAMPLE SOURCES IN THE MARKETPLACE? The main advantage of our online sample is the high quality panel management. Highly responsive we provide the panel members with any support they need and offer them an attractive earning program for the research they participate in, etc. 3. CO UWAŻAJĄ PAŃSTWO ZA GŁÓWNĄ ZALETĘ PAŃSTWA BAZY RESPONDENTÓW, KTÓRA CZYNI JĄ LEPSZĄ OD INNYCH PRÓB OFEROWANYCH NA RYNKU? Główną zaleta naszej bazy respondentów jest jakość naszego zarządzania panelem. Paneliści uzyskują bardzo szybko odpowiedzi na swoje pytania, oferujemy im atrakcyjny program zarabiania w ramach realizacji badań, itp. 4. IF THE SAMPLE SOURCE IS A PANEL OR DATABASE, IS THE PANEL OR DATABASE USED SOLELY FOR MARKET RESEARCH? IF NOT, PLEASE EXPLAIN. The panel is used solely for the purpose of conducting market research. 3

4 4. JEŚLI OFEROWANA PRZEZ PAŃSTWA PRÓBA TO PANEL LUB BAZA DANYCH, CZY JEST ONA WYKORZYSTYWANA WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAŃ RYNKOWYCH? JEŚLI NIE, PROSZĘ TO OPISAĆ. Nasz panel wykorzystywany jest wyłącznie do celu prowadzenia badań rynkowych. 5. HOW DO YOU SOURCE GROUPS THAT MAY BE HARD-TO-REACH ON THE INTERNET? We use two ways of gaining access to hard-to-reach groups: we actively recruit new members during the telephone or face-to-face interviews and we advertise on technical websites visited by professionals. 5. W JAKI SPOSÓB REKRUTOWANE SĄ OSOBY Z GRUP TRUDNO DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET? Docieramy do grup trudno dostępnych na dwa sposoby. Po pierwsze - prowadzimy dedykowaną rekrutację telefoniczną i podczas bezpośrednich badań face-to-face, a po drugie - umieszczamy reklamy internetowe na specjalistycznych stronach internetowych. 6. WHAT ARE PEOPLE TOLD WHEN THEY ARE RECRUITED? The path to our panel ends up on the Panel website (www.imasonline.pl) where the recruited person is informed that they are signing in to the IMAS Online Research Panel in order to fill online surveys. We assure them that no selling activity will follow nor any trade offers will be sent to them. The whole policy is described in the clearly set out regulations and the Privacy Policy. 6. CO PAŃSTWA FIRMA MÓWI OSOBOM W CZASIE REKRUTOWANIA DO PANELU/ BAZY? Droga do naszego panelu kończy się na stronie internetowej na której widnieją informacje, że osoba rekrutuje się internetowego panelu badawczego w celu wypełniania ankiet internetowych i nie będzie dostawała żadnych ofert handlowych. Całość zasad jest opisana w czytelnie przedstawionym regulaminie i polityce prywatności. 4

5 PANEL RECRUITMENT REKRUTOWANIE DO PANELU 7. IF THE SAMPLE COMES FROM A PANEL, WHAT IS YOUR ANNUAL PANEL TURNOVER/ATTRITION/RETENTION RATE AND HOW IS IT CALCULATED? The average panel attrition rate is 12 percent per year. The figure is calculated by dividing number of people who left the panel (due to resignation, exclusion, etc.) by number of all registered members at that time. Continuous recruiting of new members is to make up the population drop. 7. JEŚLI PRÓBA JEST PANELEM, JAKI JEST ROCZNY WSPÓŁCZYNNIK FLUKTUACJI (TURNOVER)/ WYKRUSZANIA SIĘ (ATTRITION)/ UTRZYMANIA (RETENTION) PANELU, A TAKŻE JAK JEST ON LICZONY? Przeciętny współczynniki wykruszania się (attrition rate) osób z panelu wynosi 12% rocznie. Liczony jest poprzez podzielenie liczby osób, który opuściły panel (rezygnacje, wykluczenia regulaminowe, itp.) przez liczbę wszystkich zarejestrowanych osób w danym okresie. Ten ubytek jest stale uzupełniany w ramach ciągle prowadzonych rekrutacji. 8. PLEASE DESCRIBE THE OPT-IN PROCESS. Joining the online panel is a two-step process. Candidates register on by filling out a short form stating, among others, their name and address. This address is being used for sending the request for confirmation of identity as well as the first survey asking for demographic data, like education level, working status, possessions, use of services and other profile questions. 8. PROSZĘ OPISAĆ PROCES PRZYSTĘPOWANIA DO PANELU. Proces przystępowania do panelu jest dwustopniowy. Kandydat na panelistę rejestruje się na naszej stronie wypełniając krótki formularz podając m.in. swoje imię i nazwisko oraz adres . Na ten adres przesyłany jest mail z prośbą o potwierdzenie tożsamości oraz pierwsza ankieta, która zawiera szczegółowe pytania dotyczące m.in. wykształcenia, zawodu, posiadanych dóbr i korzystania z usług. 5

6 9. DO YOU HAVE A CONFIRMATION OF IDENTITY PROCEDURE? DO YOU HAVE PROCEDURES TO DETECT FRAUDULENT RESPONDENTS AT THE TIME OF REGISTRATION WITH THE PANEL? IF SO, PLEASE DESCRIBE. Data for all panel members are checked in a two-step registration process (double-opt in). During this process, the new member s address is verified. We also verify the panelist s postal address and their bank account at the time of incentive redemption. 9. CZY POSIADAJĄ PAŃSTWO PROCEDURĘ POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI? CZY ISTNIEJĄ PROCEDURY WYKRYWANIA OSZUSTW WŚRÓD RESPONDENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PANELU? JEŚLI TAK, PROSZĘ JE OPISAĆ. Dane wszystkich uczestników panelu są sprawdzane w procesie dwustopniowej rejestracji (doubleopt in). W tym procesie następuje weryfikacja adresu osoby, która dołącza do panelu. Weryfikujemy także fizyczny adres zamieszkania respondenta lub numer konta bankowego w czasie wypłaty należnego wynagrodzenia. 10. WHAT PROFILE DATA IS KEPT ON PANEL MEMBERS? FOR HOW MANY MEMBERS IS THIS DATA COLLECTED AND HOW OFTEN IS THIS DATA UPDATED? During the registration, we only get the minimum information about our panelists: address, birth date, gender, place of residence and region. Additional data are then gathered during a detailed registration survey asking for information like respondent s professional status, used products, use of media, buying behavior, etc. The data are updated and verified during regular research. 10. JAKIE INFORMACJE PRZECHOWYWANE SĄ W PROFILU UCZESTNIKA PANELU? O ILU UCZESTNIKACH ZBIERANE SĄ TAKIE DANE I JAK CZĘSTO SĄ ONE AKTUALIZOWANE? Podczas rejestracji pozyskujemy tylko minimum informacji o naszym paneliście: adres , data urodzenia, płeć, nazwę miejscowości i region, w którym mieszka. Następnie te dane są uzupełniane w trakcie wypełniania szczegółowej ankiety rejestracyjnej, w której pozyskujemy wiele informacji na temat aktywności zawodowej, używanych dóbr, korzystania z mediów, zwyczajów zakupowych, itd. Te dane są aktualizowane i weryfikowane podczas regularnie prowadzonych badań. 6

7 11. WHAT IS THE SIZE AND/OR THE CAPACITY OF THE PANEL, BASED ON ACTIVE PANEL MEMBERS ON A GIVEN DATE? CAN YOU PROVIDE AN OVERVIEW OF ACTIVE PANELISTS BY TYPE OF SOURCE? IMAS OnLine panel consists of over 30 thousand registered and active participants (as of July 2011), who completed at least one online survey in the last year. 11. JAKA JEST WIELKOŚĆ I/ LUB POJEMNOŚĆ PANELU USTALANA NA PODSTAWIE AKTYWNYCH PANELISTÓW W DANYM MOMENCIE? CZY SĄ PAŃSTWO W STANIE DOSTARCZYĆ PRZEGLĄD AKTYWNYCH PANELISTÓW W PODZIALE NA RÓŻNE RODZAJE ŹRÓDEŁ ICH POZYSKANIA? Panel IMAS OnLine składa się z ponad 30 tysięcy (stan na lipiec 2011) zarejestrowanych i aktywnych uczestników, którzy w ostatnim roku przynajmniej raz wypełnili ankietę internetową. PANEL AND SAMPLE MANAGEMENT ZARZĄDZENIE PANELEM I BAZĄ RESPONDENTÓW 12. PLEASE DESCRIBE YOUR SAMPLING PROCESS INCLUDING YOUR EXCLUSION PROCEDURES IF APPLICABLE. CAN SAMPLES BE DEPLOYED AS BATCHES/REPLICATES, BY TIME ZONES, GEOGRAPHY, ETC? IF SO, HOW IS THIS CONTROLLED? Every data base is being prepared based on a random selection from the panel members. The representative sample is built according to the demographic distribution of several important features in the target population. In this way, the assumed quotas are fulfilled evenly. Invitations are sent automatically in batches, until the requested number of interviews is achieved. The database can be prepared considering the respondents activity in previous surveys. Respondents can be added or removed from the database depending on how often they are sent invitations, how often they complete the surveys, what topics they answered recently, how many points they earned so far, etc. 7

8 12. PROSZĘ OPISAĆ PROCES TWORZENIA BAZY RESPONDENTÓW WRAZ Z PROCEDURAMI ODSIEWANIA OSÓB NIEKWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO BAZY, JEŚLI SĄ ONE STOSOWANE. CZY MOŻLIWE JEST STOSOWANIE PRÓB PARTIAMI W GRUPACH RESPONDENTÓW ZALEŻNIE OD STREF CZASOWYCH, GEOGRAFICZNYCH ITP.? JEŚLI TAK, JAK JEST TO KONTROLOWANE? Każda baza jest przygotowywana w oparciu o dobór losowy spośród uczestników panelu. Przygotowując bazę do badania reprezentatywnego, IMAS dobiera ją zgodnie z rozkładem cech demograficznych w badanej populacji. W ten sposób założone kwoty są realizowane względnie równomiernie. Zaproszenia wysyłane są automatycznie partiami, aż do uzyskania zamówionej liczby wywiadów. Baza respondentów może być przygotowaniu w oparciu o dotychczasową aktywność respondenta. Respondenci mogą być dodawani i usuwani z bazy na podstawie częstości otrzymywanych zaproszeń do badań, częstości wypełnianych ankiet, ostatnio wypełnionych ankiet na określony temat, liczby dotychczas zebranych punktów, itd. 13. EXPLAIN HOW PEOPLE ARE INVITED TO TAKE PART IN A SURVEY. WHAT DOES A TYPICAL INVITATION LOOK LIKE? If a person has been chosen for the study, s/he is being sent an invitation to take part. The invitation message describes briefly the purpose of the study, expected timing, the date when the survey is due and other important information (i.e. why they have been sent the invitation, how to withdraw, how to proceed in case of problems). 13. W JAKI SPOSÓB UCZESTNICY ZAPRASZANI SĄ DO UDZIAŁU W BADANIU? JAK WYGLĄDA TYPOWE ZAPROSZENIE? Zaproszona do badania osoba dostaje na swoją skrzynkę wiadomość z zaproszeniem do badania. Każda wiadomość zawiera cel badania, zakładany czas trwania ankiety, informacje o dacie zakończenia badania oraz szczegółowe informacje wyjaśniające (m.in. dlaczego dostał , jak może zrezygnować, jak sobie radzić z podstawowymi problemami). 14. PLEASE DESCRIBE THE NATURE OF YOUR INCENTIVE SYSTEM(S). HOW DOES THIS VARY BY LENGTH OF INTERVIEW, RESPONDENT CHARACTERISTICS, OR OTHER FACTORS YOU MAY CONSIDER? IMAS panelists collect points for completing the surveys. Number of points to be rewarded depends on the length of the survey, its level of complexity and the target sample. In some projects, participants are offered a few points even for completing the screener if it s considerably longer than usual. 8

9 The earned points are redeemable for cash (transfer to a bank account) or cash bills that can be used in numerous points of sale all over the country. It is also possible for respondents to donate their earned money to a charity. 14. PROSZĘ OPISAĆ SYSTEM WYNAGRADZANIA UCZESTNIKÓW. JAK ZMIENIA SIĘ ON W ZALEŻNOŚCI OD DŁUGOŚCI KWESTIONARIUSZA, PROFILU RESPONDENTA CZY INNYCH CZYNNIKÓW? Uczestnicy naszego panelu zbierają punkty w zamian za wypełnianie ankiet. Wielkość wynagrodzenia jest uzależniona od czasu trwania ankiety, jej trudności i targetu. W niektórych projektach uczestnicy otrzymują małą ilość punktów za wypełnienie dłuższego niż zwykle kwestionariusza screeningowego. Zebrane punkty mogą wymienić na gotówkę (przelew na konto bankowe) lub bony płatnicze. Mogą także przekazać swoje wynagrodzenie na wybrany cel charytatywny. 15. HOW OFTEN ARE INDIVIDUAL MEMBERS CONTACTED FOR ONLINE SURVEYS WITHIN A GIVEN TIME PERIOD? DO YOU KEEP DATA ON PANELLIST PARTICIPATION HISTORY AND ARE LIMITS PLACED ON THE FREQUENCY THAT MEMBERS ARE CONTACTED AND ASKED TO PARTICIPATE IN A SURVEY? We keep a record of participation history for each panel member. Our panelists are invited to participate in a survey no earlier than a week from the last completed questionnaire. We set limits on survey topics and do not invite the same respondents to similar projects within a minimum 3- month period. Moreover, on client s request, we do not engage panelists who participated in any of the client s projects before. 15. JAK CZĘSTO KONTAKTUJĄ SIĘ PAŃSTWO Z POSZCZEGÓLNYMI UCZESTNIKAMI ZAPRASZAJĄC ICH DO UDZIAŁU W BADANIU ONLINE W OKREŚLONYM PRZEDZIALE CZASU? CZY PRZECHOWUJĄ PAŃSTWO DANE DOTYCZĄCE HISTORII UDZIAŁU W BADANIACH POSZCZEGÓLNYCH PANELISTÓW I CZY ISTNIEJĄ LIMITY ODNOŚNIE CZĘSTOTLIWOŚCI KONTAKTOWANIA SIĘ Z UCZESTNIKAMI I ZAPRASZANIA ICH DO BADAŃ? Tak, prowadzimy rejestr historii udziału w badaniach poszczególnych uczestników panelu. Nasi paneliści są zapraszani do kolejnego badania nie wcześniej, niż tydzień od ostatniej wypełnionej ankiety. Stosujemy limity tematyczne starając się nie zapraszać tych samych respondentów do projektów na podobne tematy w odstępie 3 miesięcy lub dłuższym. Ponadto na życzenie klientów, do ich badań zapraszamy panelistów nie biorących wcześniej udziału w realizowanych na ich zlecenie projektach. 9

10 POLICIES AND COMPLIANCE POLITYKA WOBEC PANELU I STOSOWANE ZASADY 16. IS THERE A PRIVACY POLICY IN PLACE? IF SO, WHAT DOES IT STATE? IS THE PANEL COMPLIANT WITH ALL REGIONAL, NATIONAL AND LOCAL LAWS WITH RESPECT TO PRIVACY, DATA PROTECTION AND CHILDREN E.G. EU SAFE HARBOUR, AND COPPA IN THE US? WHAT OTHER RESEARCH INDUSTRY STANDARDS DO YOU COMPLY WITH E.G. ICC/ESOMAR INTERNATIONAL CODE ON MARKET AND SOCIAL RESEARCH, CASRO GUIDELINES ETC.? The privacy policy we use is available on the website We proceed in accordance with the International Code of Conduct of ICC / ESOMAR (www.esomar.org) and the applicable international and local law. The IMAS OnLine panel member s personal data are processed in accordance with the Data Protection Law dated 29 August 1997 (unified text: Dz.U. of 2002 No. 101, item 926). 16. CZY STOSUJĄ PAŃSTWO POLITYKĘ PRYWATNOŚCI? JEŚLI TAK, JAKIE SĄ JEJ ZASADY? CZY PANEL PRZESTRZEGA WSZYSTKICH PRZEPISÓW PRAWA REGIONALNEGO, KRAJOWEGO I LOKALNEGO, JEŚLI CHODZI O ZACHOWANIE PRYWATNOŚCI DANYCH, ICH OCHRONĘ, A TAKŻE OCHRONĘ DZIECI (NP. PROGRAM SAFE HARBOUR W UE, COPPA W USA)? JAKIE INNE STANDARDY BRANŻOWE OBOWIĄZUJĄ W PAŃSTWA FIRMIE, NP. KODEKS ICC/ESOMAR, CASRO ITP.? Stosujemy politykę prywatności, która dostępna jest na naszej stronie Działamy zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR (www.esomar.org) oraz stosownymi przepisami - międzynarodowymi i krajowymi. Informacje dotyczące uczestników IMAS OnLine są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (ujednolicony tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). 17. WHAT DATA PROTECTION/SECURITY MEASURES DO YOU HAVE IN PLACE? We use up-to-date, stable and secure server units able to store and process huge amount of data from thousands of respondents. They are securely protected from unauthorized access by means of specialized IT software and hardware. All equipment is located in a highly modern data center in Poland, with 24/7 monitoring and control. The database is separated from a direct Internet traffic in three levels. Every access to the data management application requires authorization. Only a few employees within the company have access to respondent database and every login attempt is recorded. 10

11 17. JAKIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH STOSOWANE SĄ W PAŃSTWA W FIRMIE? Posiadamy bezpieczne, stabilne i nowoczesne jednostki serwerowe, odpowiednio przygotowane do przetwarzania danych wielotysięcznej grupy respondentów. Są one software owo i hardware owo zabezpieczone przed nieautryzowanym dostępem z zewnątrz. Cały sprzęt umieszczony jest w najnowocześniejszym centrum przetwarzania danych w Polsce, monitorowanym i kontrolowanych w trybie 24/7. Baza danych respondentów jest trzystopniowo oddzielona od bezpośredniego ruchu internetowego. Dostęp do aplikacji zarządzania danymi panelistów wymaga autoryzacji. Osoby mając dostęp do bazy respondentów stanowią niewielką grupę w firmie, a ich logowanie jest rejestrowane. 18. DO YOU APPLY A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM? PLEASE DESCRIBE IT. IMAS has implemented internal quality management procedures. We adhere to the ESOMAR guidelines for online studies. 18. CZY STOSUJĄ PAŃSTWO SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ? PROSZĘ GO OPISAĆ. IMAS posiada i realizuje wewnętrzne procedury zarządzania jakością. Stosujemy się do wytycznych ESOMAR w zakresie prowadzenia badań przez internet. 19. DO YOU CONDUCT ONLINE SURVEYS WITH CHILDREN AND YOUNG PEOPLE? IF SO, PLEASE DESCRIBE THE PROCESS FOR OBTAINING PERMISSION. IMAS does not conduct online surveys with children or young people below CZY PROWADZĄ PAŃSTWO BADANIA INTERNETOWE Z DZIEĆMI LUB MŁODZIEŻĄ? JEŚLI TAK, PROSZĘ OPISAĆ PROCES UZYSKIWANIA ZGODY NA TAKIE WYWIADY. Nie prowadzimy badań internetowych wśród dzieci i młodzieży do lat

12 PARTNERSHIPS AND MULTIPLE PANEL MEMBERSHIP WSPÓŁPRACA I UDZIAŁ W WIELU PANELACH 20. DO YOU SUPPLEMENT YOUR SAMPLES WITH SAMPLES FROM OTHER PROVIDERS? HOW DO YOU SELECT THESE PARTNERS? IS IT YOUR POLICY TO NOTIFY A CLIENT IN ADVANCE WHEN USING A THIRD PARTY PROVIDER? DO YOU DE-DUPLICATE THE SAMPLE WHEN USING MULTIPLE SAMPLE PROVIDERS? IMAS does not supplement its samples with samples from other providers. 20. CZY UZUPEŁNIAJĄ PAŃSTWO SWOJE BAZY RESPONDENTÓW PRÓBAMI POCHODZĄCYMI OD INNYCH DOSTAWCÓW? W JAKI SPOSÓB WYBIERAJĄ PAŃSTWO FIRMY DO TAKIEJ WSPÓŁPRACY? CZY PRAKTYKUJĄ PAŃSTWO UPRZEDNIE INFORMOWANIE KLIENTA O KORZYSTANIU Z INNEGO DOSTAWCY BAZ RESPONDENTÓW? CZY USUWAJĄ PAŃSTWO POWTARZAJĄCE SIĘ REKORDY W BAZIE (DE-DUPLICATE), JEŚLI POCHODZĄ ONE Z KILKU ŹRÓDEŁ? Nie uzupełniamy swoich baz respondentów próbami pochodzącymi od innych dostawców. 21. DO YOU HAVE A POLICY REGARDING MULTI-PANEL MEMBERSHIP? WHAT EFFORTS DO YOU UNDERTAKE TO ENSURE THAT SURVEY RESULTS ARE UNBIASED GIVEN THAT SOME INDIVIDUALS BELONG TO MULTIPLE PANELS? IMAS does not conduct online surveys on other samples, we solely use our own panelist sample. 21. JAKA JEST PAŃSTWA POLITYKA ODNOŚNIE UDZIAŁU RESPONDENTÓW W KILKU RÓŻNYCH PANELACH JEDNOCZEŚNIE? JAKIE KROKI PODEJMUJĄ PAŃSTWO W CELU ZAPEWNIENIA BEZSTRONNOŚCI WYNIKÓW I UNIKNIĘCIA WPŁYWU, JAKI NA WYNIKI MOGŁOBY MIEĆ UCZESTNICTWO NIEKTÓRYCH RESPONDENTÓW W KILKU PANELACH? Nie prowadzimy badań na innych panelach badawczych. 12

13 DATA QUALITY AND VALIDATION JAKOŚĆ I WERYFIKACJA DANYCH 22. WHAT ARE LIKELY SURVEY START RATES, DROP-OUT AND PARTICIPATION RATES IN CONNECTION WITH A PROVIDED SAMPLE? HOW ARE THESE COMPUTED? Response rate can vary from 20 to 65% depending on the topic, incentive, target population, survey length, completion deadline, as well as the year season and the many other factors. The response rate is calculated by dividing the number of people who clicked on the link to start the survey by the number of invitations sent. Completion rate describing the number of fully completed surveys after respondents had clicked on the survey link and qualified for the main part of the questionnaire, usually reaches the level of 70-95%. 22. JAK KSZTAŁTUJĄ SIĘ ZAKŁADANE WSPÓŁCZYNNIKI RESPONDENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO BADANIA, ODPADAJĄCYCH ORAZ FAKTYCZNIE UCZESTNICZĄCYCH W BADANIU W POŁĄCZENIU Z BAZĄ RESPONDENTÓW? JAK SĄ WYZNACZANE? W zależności od tematu badania, wielkości wynagrodzenia, targetu, długości trwania ankiety i terminu zakończenia zbierania danych, a także od pory roku i innych, współczynnik przystępowania do ankiety (response rate) kształtuje się na poziomie od 20 do 65%. Jest on wyznaczany poprzez podzielenie liczby osób, które kliknęły na link do ankiety przez liczbę osób, które otrzymały zaproszenie do niej. Współczynnik completion rate, który mówi o tym, jak dużo osób zakończyło ankietę po kliknięciu w link i zakwalifikowaniu się do głównej części kwestionariusza, kształtuje się na poziomie od 70% do 95%. 23. DO YOU MAINTAIN INDIVIDUAL LEVEL DATA SUCH AS RECENT PARTICIPATION HISTORY, DATE OF ENTRY, SOURCE, ETC., ON YOUR PANELISTS? ARE YOU ABLE TO SUPPLY YOUR CLIENT WITH A PER JOB ANALYSIS OF SUCH INDIVIDUAL LEVEL DATA? Yes, we record the individual-level data on our respondents, such as participation history, date of joining the panel, etc., but we do not deliver this information to our clients. 13

14 23. CZY PRZECHOWUJĄ PAŃSTWO DANE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH RESPONDENTÓW TAKIE, JAK HISTORIA UDZIAŁU W BADANIACH, DATA PRZYSTĄPIENIA DO PANELU, DROGA REKRUTACJI ITP.? CZY SĄ PAŃSTWO W STANIE DOSTARCZYĆ KLIENTOWI TAKIE INDYWIDUALNE DANE RESPONDENTÓW DLA DANEGO PROJEKTU BADAWCZEGO? Tak, przechowujemy dane dotyczące naszych respondentów takiej, jak historia udziału w badaniach, data przystąpienia do panelu, itd., ale nie udostępniamy tych danych naszym klientom. 24. DO YOU USE DATA QUALITY ANALYSIS AND VALIDATION TECHNIQUES TO IDENTIFY INATTENTIVE AND FRAUDULENT RESPONDENTS? IF YES, WHAT TECHNIQUES ARE USED AND AT WHAT POINT IN THE PROCESS ARE THEY APPLIED? We use a number of techniques to detect fraudulent respondents. We check the demographic data obtained in other surveys for consistency and accuracy. We check the time of completion and frequency of choosing the response options "Don t know or "No Answer". If surveys are completed far too quickly or DK/NA are used too often, we closely watch the respondents and monitor their following activity. Any suspected fraudulent respondents are removed from the panel. 24. CZY STOSUJĄ PAŃSTWO TECHNIKI ANALIZY I KONTROLI JAKOŚCI DANYCH W CELU WYKRYCIA NIEUWAŻNYCH LUB OSZUKUJĄCYCH RESPONDENTÓW? JEŚLI TAK, JAKIE TECHNIKI SĄ STOSOWANE I NA JAKIM ETAPIE PROCESU? Stosujemy kilka sposobów, dzięki którym możemy wykrywać oszukujących respondentów. Sprawdzamy zgodność danych demograficznych uzyskanych od tych samych respondentów w innych badaniach. Kontrolujemy szybkość wypełniania kwestionariuszy i częstość zaznaczania odpowiedzi Nie wiem, Brak odpowiedzi. Jeśli ankiety wypełniane są nadmiernie szybko lub zbyt często używane są te odpowiedzi, oznaczamy i monitorujemy dalej aktywność określonych respondentów. Jeśli takie zdarzenia się powtarzają, usuwamy te osoby z panelu. 25. DO YOU MEASURE RESPONDENT SATISFACTION? IMAS asks all respondents to rate their satisfaction at the end of each survey carried out on our online system. Furthermore, we check the satisfaction of all our panelists on a regular basis. 14

15 25. CZY MIERZĄ PAŃSTWO ZADOWOLENIE RESPONDENTÓW? Po każdej ankiecie realizowanej za pomocą naszego systemu ankietowego, prosimy o ocenę zadowolenia z udziału w badaniu. Ponadto, prowadzimy okresowe badania satysfakcji naszych panelistów. 26. WHAT INFORMATION DO YOU PROVIDE TO DEBRIEF YOUR CLIENT AFTER THE PROJECT HAS FINISHED? At the end of the survey, the client is provided with a fieldwork report containing detailed information according to the client s individual needs. Generally, the report includes the exact start and end date, description of the sample and sample designing, response rate, number of invitations sent and number of completed surveys. 26. JAKIE INFORMACJE FIRMA DOSTARCZA KLIENTOWI PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU (DEBRIEFING)? Po zakończeniu badania klient otrzymuje raport z terenu, który jest indywidualnie uzgadniany na podstawie określonych potrzeb. Generalnie, raport z badania zawiera dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia badania, opis metody doboru próby, wielkość response rate, liczbę wysłanych zaproszeń i liczbę zakończonych wywiadów. 15

Odpowiedzi IMAS na 28 PYTAŃ ESOMAR POMOCNYCH PRZY KUPOWANIU BAZ RESPONDENTÓW DO BADAŃ INTERNETOWYCH

Odpowiedzi IMAS na 28 PYTAŃ ESOMAR POMOCNYCH PRZY KUPOWANIU BAZ RESPONDENTÓW DO BADAŃ INTERNETOWYCH Odpowiedzi IMAS na 28 PYTAŃ ESOMAR POMOCNYCH PRZY KUPOWANIU BAZ RESPONDENTÓW 2014 WPROWADZENIE Głównym celem sformułowania poniższych 28 pytań było zwiększenie przejrzystości i pogłębienie świadomości

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ)

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) Strona 1 z 6 1. What is the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 2. Why should I use the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 3. Is the

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1 On-Board Unit (OBU) Rejestracja Spis treści 1. 1.Logowanie... 1 1.1. Rejestracja w interfejsie użytkownika internetowego HU-GO...1 1.2.Logowanie się do systemu HU-GO...2 1.3.Wybieranie aktywnego konta...2

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera Instrukcja dotycząca portalu Meusburgera 1. Zawartość 2 1. Informacje ogólne 3 2. Rejestracja na portalu Meusburgera 4 3. 3.1 3.2 Hasło Hasło przy rejestracji Zapomniałeś hasła? 4. Zamówienie kart wstępu

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Trend in drug use in Poland

Trend in drug use in Poland Prevalence and patterns of drug use among general population Indicator (GPS) Annual Expert Meeting 214 Trend in drug use in Poland Janusz Sierosławski Institute of Psychiatry i Neurology Warsaw Lisbon,

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of REACH THE BEST SPECIALISTS IN THE IT SECTOR Publication date: June 17, 2015 Materials deadline: June 5, 2015 CAREER IN IT is the report in the series of HR publications, it enjoys the strongest interest

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EPANEL.PL REGULAMIN EPANEL.PL

REGULAMIN EPANEL.PL REGULAMIN EPANEL.PL REGULAMIN EPANEL.PL 1. Zasady ogólne 1.1. Epanel.pl jest internetowym panelem umożliwiającym zarejestrowanym członkom uczestnictwo w badaniach marketingowych i sondażach opinii publicznej. 1.2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO TENDER

INVITATION TO TENDER INVITATION TO TENDER To whom it may concern, AAM Poland Sp. Z o.o. has successfully been awarded a major new vehicle program by a European based OEM and we would be pleased to receive your interest for

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Czy ewaluator ma wpływ na finalne wykorzystanie wyników? Mateusz Galica, PTBRiO

Czy ewaluator ma wpływ na finalne wykorzystanie wyników? Mateusz Galica, PTBRiO Czy ewaluator ma wpływ na finalne wykorzystanie wyników? Mateusz Galica, PTBRiO 1 Czy ewaluator ma mieć wpływ na finalne wykorzystanie wyników? 2 Badacz = źródło: Badacz w kulturze; Krzysztof Polak, Marzena

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers 1. Ogólne informacje dotyczące przedsiębiorstwa 1. General information on the company 1.1 Adres firmy (Address) Nazwa (Name): Ulica (Street):

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

New Hire Form - Poland

New Hire Form - Poland NEW HIRE FORM INSTRUCTIONS New Hire Form - Poland INSTRUKCJE: Formularz zatrudnienia nowego pracownika lub powtórnego zatrudnienia powinien zostać wypełniony przez Przełożonego lub lokalny HR. Należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

F+H GCSE POLISH 8688/SF+SH. Paper 2 Speaking (Foundation and Higher) Specimen 2019 SPECIMEN MATERIAL

F+H GCSE POLISH 8688/SF+SH. Paper 2 Speaking (Foundation and Higher) Specimen 2019 SPECIMEN MATERIAL SPECIMEN MATERIAL GCSE POLISH Paper 2 Speaking (Foundation and Higher) F+H Specimen 2019 Teacher s Booklet To be conducted by the teacher-examiner Time allowed: 7-9 minutes at Foundation (+12 minutes supervised

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska.

1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska. REGULAMIN (For English version see below) 1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska. 2. Zamówień w sklepie mogą dokonywać zarówno

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Informacje o usługach tłumaczeniowych

Informacje o usługach tłumaczeniowych Informacje o usługach tłumaczeniowych POLISH What patients can expect from the interpreting service Interpreters should be competent in both the required language and English. Interpreters should have

Bardziej szczegółowo