Opis nieruchomości/sposób zagospodarowania. Brak/Brak 0,8545 ha Działka rolno-leśna sprzedaż ,00 zł 695,00 zł 200,00 zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis nieruchomości/sposób zagospodarowania. Brak/Brak 0,8545 ha Działka rolno-leśna sprzedaż 10 400,00 zł 695,00 zł 200,00 zł"

Transkrypt

1 Lp. Ceranów r Wójt Gminy Ceranów ogłasza III USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ceranów po drugim przetargu z 0 października 203 roku. Oznaczenie nieruchomości wg Katastru nieruchomości Nr działki Obręb Oznaczenie w księdze wieczystej Obciążenia nieruchom ości/zobowi ązania których przedmiote m jest nieruchom ość Powierzch nia Opis nieruchomości/sposób zagospodarowania Przeznacze nie Cena wywoławcza Ceranów SIP/ / 2 53 Ceranów SIP/ / 3 200/3 200/4 200/5 200/6 200/8 Ceranów SIP/ / 4 68/2 Lubiesza SIP/ / Wadium Postąpienie Brak/Brak 0,8545 ha Działka rolno-leśna sprzedaż 0 400,00 zł 695,00 zł 200,00 zł Brak/Brak 0,08 ha Działka rolna sprzedaż 050,00 zł 5,00 zł 20,00 zł Brak/Brak 365m2 Nieruchomość częściowo zabudowana, ale naniesienia stanowią nakłady osób fizycznych (stodoła). Działka zabudowana położona w centralnej części obrębu, przy drodze gruntowej. Dojazd dobry. Dostępność dobra. Działka położona w terenie posiadającym uzbrojenie w energię elektryczną, wodociąg. Brak/Brak 656 m2 Nieruchomość gruntowa zabudowana, budynkiem usługowym (remizą) sprzedaż 25 00,00 zł 65,00 zł 400,00 zł sprzedaż 50,00 zł 850,00 zł 2 000,00 zł 5 693/2 Rytele- SIP/000029/ Brak/Brak 0,03 ha Działka rolna położona na terenie sprzedaż 220,00 zł 5,00 zł 0,00 zł

2 6 693/3 Rytele- 694/2 Rytele /3 Rytele /3 Rytele /3 Rytele- 950/6 udział 2 950/6 udział Rytele- Rytele- SIP/000029/ SIP/000029/ SIP/000029/ SIP/000029/ SIP/ / SIP/ / 2 SIP/ / 2 Brak/Brak 0,03 ha Działka rolna. sprzedaż 205,00 zł 5,00 zł 0,00 zł Brak/Brak 0, ha Działka rolna. sprzedaż 800,00 zł 55,00 zł 20,00 zł Brak/Brak 0,6 ha Działka rolna położona na terenie Brak/Brak 0,38 ha Działka rolna położona na terenie Brak/Brak 3m2 Działka niezabudowana, porośnięta drzewostanem, Położona w terenie posiadającym uzbrojenie w energię elektryczną oraz wodociąg. Dojazd dobry drogą gruntową Brak/Brak Brak/Brak Udział 3324/25 0 w działce o pow. 302 m2 Udział 3324/25 0 w działce o pow. 302m2 Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 33,24 m2, udział 3324/250 w nieruchomości w prawie własności działki nr 950/6 i częściach wspólnych budynku. Lokal położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym kondygnacyjnym, w którym znajdują się łącznie 3 samodzielne lokale. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i wiatrołapu-możliwe założenie księgi wieczystej na lokalu. Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 33,24 m2, udział 3324/250 w nieruchomości w prawie własności działki nr 950/6 i częściach wspólnych budynku. sprzedaż 00,00 zł 4,00 zł 20,00 zł sprzedaż 2 600,00 zł 4,00 zł 50,00 zł sprzedaż 4 000,00 zł 263,00 zł 00,00 zł sprzedaż 2 800,00 zł 450,00 zł 400,00 zł sprzedaż 2 800,00 zł 450,00 zł 400,00 zł

3 3 950/ Rytele /8 Rytele Rytele- SIP/ / SIP/ / SIP/000029/ 6 4 Zawady SIP/ / Zawady SIP/ / 8 2 Zawady SIP/ / 9 35 Zawady SIP/ / Zawady SIP/ / Lokal położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym kondygnacyjnym, w którym znajdują się łącznie 3 samodzielne lokale. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i wiatrołapu-możliwe założenie Księgi wieczystej na lokalu. Brak/Brak 343 m2 Działka niezabudowana, porośnięta drzewostanem. Położona w terenie posiadającym uzbrojenie w energię elektryczną oraz wodociąg. Dojazd dobry, drogą gruntową. Brak/Brak 06 m2 Działka niezabudowana, porośnięta drzewostanem, położona w terenie posiadającym uzbrojenie w energię elektryczna oraz wodociąg. Dojazd dobrydroga gruntowa. sprzedaż 4 600,00 zł 303,00 zł 00,00 zł sprzedaż 4 500,00 zł 242,00 zł 50,00 zł Brak/Brak,5 ha Działka rolno-leśna sprzedaż ,00 zł 465,00 zł 300,00 zł Brak/Brak 0,38 ha Działka rolna sprzedaż 3 400,00 zł 230,00 zł 00,00 zł Brak/Brak 0,5 ha Działka rolna sprzedaż 400,00 zł 9,00 zł 20,00 zł Brak/Brak 0, ha Działka rolna sprzedaż 000,00 zł 6,00 zł 20,00 zł Brak/Brak 0,8 ha Działka rolna sprzedaż 600,00 zł 09,00 zł 50,00 zł Brak/Brak 0,05 ha Działka rolna sprzedaż 520,00 zł 35,00 zł 0,00 zł

4 2 345 Zawady SIP/ / Brak/Brak 0,09 ha Działka rolna sprzedaż 950,00 zł 63,00 zł 25,00 zł Przetarg odbędzie się 6 grudnia o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Ceranów. Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie, z tym że działki nr 200/3, 200/4, 200/5, 200/6, 200/8 sprzedawane są łącznie. Cena sprzedaży nieruchomości brutto, płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Ceranów. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium. W przypadku zamiaru kupna kilku nieruchomości, wpłata wadium w określonej wysokości uprawnia do licytacji tylko tej nieruchomości, na którą dokonano wpłaty. Uczestnicy, którzy chcą brać udział w licytacji więcej niż jednej nieruchomości wini dokonać wpłaty wadium za każdą nieruchomość osobno. Do przetargu zostaną dopuszczone osoby, które przed otwarciem przetargu przedłożą komisji przetargowej: ) dowód wpłaty wadium 2) dowód tożsamości 3) Osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pozostające w związku małżeńskim i pozostające we wspólnocie majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są przedstawić oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka uczestniczącego w przetargu. 4) Reprezentanci osób prawnych uczestniczących w przetargu powinni przedstawić aktualny (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu) wypis z właściwego rejestru sądowego lub jego potwierdzoną kopię. Ponadto uchwałę właściwego organu na zgodę uczestnictwa w przetargu. 5) Podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a prowadzące działalność gospodarczą i zamierzające nabyć nieruchomość jako firma, winny przedłożyć aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a wspólnicy spółki cywilnej ponadto umowę spółki. 6) Pełnomocnicy winni ponadto przedstawić pisemne umocowanie do udziału w przetargu. ) Uczestnicy przetargu składają obligatoryjnie pisemne oświadczenie potwierdzające zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanych nieruchomości i oświadczenie z numerem konta, bankowego na które ma być zwracane wadium w przypadku negatywnego wyniku przetargu. Wskazane oświadczenia dostępne w siedzibie urzędu, pokój nr 8, na stronie Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w przetargu i jego przebiegu zawiera: REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Ceranów, oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Ceranów:

5 Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Gminy Ceranów: Urząd Gminy Ceranów Ceranów Ceranów do dnia 2 grudnia 203 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Ceranów

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 29/2015 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W OLSZTYNIE

OGŁOSZENIE Nr 29/2015 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W OLSZTYNIE OTO-MN-5110.29.2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3b 10-127 Olsztyn http: //www.amw.com.pl e-mail: marketing.olsztyn@amw.com.pl Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR IF.6840.61.2015 BURMISTRZA LĄDKA ZDROJU

OGŁOSZENIE NR IF.6840.61.2015 BURMISTRZA LĄDKA ZDROJU W lewym górnym rogu dokumentu pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju. OGŁOSZENIE NR IF.6840.61.2015 BURMISTRZA LĄDKA ZDROJU z dnia 9 września 2015 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Śródmieście sp. z o.o. 43-100 Tychy Al. Piłsudskiego 12 Tychy, dnia 02 stycznia 2012 r. Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach działając na podstawie Uchwały nr 1/10/2011 z dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem lokali uŝytkowych

Przetarg na najem lokali uŝytkowych Ogłoszenie nr 32/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 217/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 01.07.2014r. oraz Zarządzenie nr 314/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA

OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości: Licytacje odbędą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn.2014r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2009r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn. 20.03.2013r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2015 Wójta Gminy Iława z dnia 27 lipca 2015 r. przeznaczonej do 1. Karaś Działka nr 162/10 pow. 0,1660 ha EL 1I/00025976/0 zabudowana, położona w Karasiu. Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator

REGULAMIN. Organizator REGULAMIN nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności zabudowy nieruchomości położonej w Gądkach przy Dworcowej 6 1 Organizator Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Pyskowice ul. Armii Krajowej 22 (powiat gliwicki, województwo śląskie) Przedmiot wynajmu: LOKAL UŻYTKOWY Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 12,43 m 2 wraz z pomieszczeniami wspólnego użytku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr SGZ-4221-sn-0691/2015/DG

Ogłoszenie nr SGZ-4221-sn-0691/2015/DG ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM WR.SGZ.NIP.4240.37.21.2015.DGR Wrocław, 25.02.2015 r. Data publikacji: 09.03.2015 r. 24.03.2015 r. Ogłoszenie nr SGZ-4221-sn-0691/2015/DG Agencja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl. Wolności 2 o powierzchni 117,17 m² wraz z dziedzińcem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o.

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. Regulamin sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady i tryb sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

1. nieruchomości objęte księgą wieczystą JG1J/00030962/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze tj.:

1. nieruchomości objęte księgą wieczystą JG1J/00030962/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze tj.: Regulamin II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. Rejtana oraz na sprzedaż 100 % udziałów w spółce Hydromet Sp. z o.o. z siedzibą w Kowarach Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

I. PRZEDMIOT PRZETARGU WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W BYTOMIU PRZY UL. WOJCIECHA KILARA, W OBSZARZE BYTOMSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ (BSAG) I. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo