Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS"

Transkrypt

1 Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS English version below Wersja Spis treści I. Postanowienia wstępne... 1 II. Zasady ogólne... 2 III. Ogłoszeniodawca... 2 IV. Konto Ogłoszeniodawca... 2 V. Złożenie i zatwierdzenie ogłoszenia Ogłoszeniodawca... 3 VI. Treść ogłoszenia Ogłoszeniodawca... 4 VII. Ogłoszeniodawca cena usługi... 5 VIII. Prawa autorskie Ogłoszeniodawca... 6 IX. Usunięcie ogłoszenia Ogłoszeniodawca... 7 X. Ogłoszeniobiorca... 8 XI. Prawa i obowiązki Ogłoszeniobiorcy... 8 XII. Zasady odpowiedzialności... 9 XIII. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność XIV. Wymagania techniczne XV. Reklamacja XVI. Informacja handlowa XVII. Prawa autorskie Serwisu XVIII. Postanowienia przejściowe XIX. Postanowienia końcowe I. Postanowienia wstępne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu internetowego prowadzonego na stronie internetowej (dalej: Serwis) na rzecz klientów zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2. Przedmiotem usług świadczonych przez Serwis jest przyjmowanie ogłoszeń o pracę, przygotowanie ogłoszeń o pracę do publikacji, publikowanie ogłoszeń o pracę, przyjmowanie aplikacji o pracę od Ogłoszeniobiorców, przekazywanie aplikacji o pracę do Ogłoszeniodawcy albo przekierowanie Ogłoszeniobiorców do formularza Ogłoszeniodawcy. 3. Usługi są świadczone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Ogłoszeniodawcą. 4. Usługa przyjmowania aplikacji o pracę, przekazywania aplikacji o pracę oraz przekierowania do formularza Ogłoszeniodawcy jest świadczona na rzecz Usługobiorcy na podstawie art. 393 k.c.

2 5. Serwis internetowy NO FLUFF JOBS jest prowadzony przez Magdalenę Gawłowską Bujok prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą No Fluff Jobs Magdalena Gawłowska Bujok, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, ul. Gen. Bora Komorowskiego 19B, Gdańsk, NIP: , REGON: , tel , nr konta bankowego: II. Zasady ogólne 1. Warunkiem koniecznym skorzystania z usług Serwisu jest wyrażanie zgody na związanie się niniejszymi Warunkami. 2. Ogłoszenia na stronie Serwisu są powszechnie dostępne i każdy może zapoznać się z ich treścią nieodpłatnie. Zapoznanie się z ogłoszeniami o prace nie skutkuje powstaniem umownego stosunku prawnego pomiędzy Serwisem a osobą trzecią. 3. Serwis służy wyłącznie do składania i odpowiadania na ogłoszenia o pracę. Zakazane jest używanie Serwisu w innych celach, w szczególności celu promocji innych stron internetowych, produktów lub usług. 4. Mając na uwadze charakter świadczonych usług, dla których identyfikacja Ogłoszeniodawcy i Ogłoszeniobiorcy jest istotna, Serwis nie dopuszcza świadczenia usług na rzecz podmiotów anonimowych lub posługujących się wyłącznie pseudonimem. 5. Serwis stosuje politykę prywatności oraz ochrony danych osobowych, która jest przedmiotem osobnego dokumentu pn. Polityka prywatności. III. Ogłoszeniodawca 1. Ogłoszeniodawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą, która chce zatrudnić pracownika oraz złoży w Serwisie ogłoszenie o pracę lub założy konto. Usługi Serwisu na rzecz Ogłoszeniodawcy są odpłatne. 2. Na świadczoną na rzecz Ogłoszeniodawcę usługę składa się: przyjęcie ogłoszenia o pracę, przygotowanie ogłoszenia o pracę do publikacji, opublikowanie ogłoszenia o pracę, przyjmowania aplikacji o pracę od Ogłoszeniobiorców, przekazywanie tych aplikacji do Ogłoszeniodawcy albo przekierowanie Ogłoszeniobiorców do formularza Ogłoszeniodawcy. 3. Usługi na rzecz Ogłoszeniodawcy są świadczone za pośrednictwem konta lub bez pośrednictwa konta. IV. Konto Ogłoszeniodawca 1. Konto może założyć każdy Ogłoszeniodawca. Ogłoszeniodawca może posiadać tylko jedno konto z danym adresem poczty elektronicznej. Założenie, prowadzenie oraz likwidacja konta jest nieodpłatna. 2. Założenie konta następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego oraz naciśnięcie odpowiedniego linku w mailu wysłanym na adres poczty elektronicznej podany w formularzu. Wszystkie pola formularza oznaczone jako obowiązkowe, w tym dotyczące danych identyfikacyjnych, powinny być wypełnione. Ponadto do formularza

3 należy załączyć plik graficzny formatu jpg lub tiff ze znakiem graficznym Ogłoszeniodawcy. Założenie konta może nastąpić także po opublikowaniu ogłoszenia poprzez naciśnięcie linku w poczcie elektronicznej potwierdzającej opublikowanie ogłoszenia. W takim przypadku dane do konta zostaną pobrane z ogłoszenia. 3. Formularz może wypełnić i zatwierdzić wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji Ogłoszeniodawcy w zakresie prowadzenia rekrutacji pracowników. 4. Logowanie do konta następuje przy pomocy loginu i hasła. 5. Przy pomocy konta można składać ogłoszenia, edytować opublikowane już ogłoszenia, monitorować historię złożonych ogłoszeń. 6. Ogłoszeniodawca może w każdej chwili zrezygnować z konta, poprzez naciśniecie przycisku likwiduj oraz odpowiedniego linku w mailu wysłanym na adres poczty elektronicznej. Likwidacja konta nastąpi w ciągu 24 godzin od naciśnięcia odpowiedniego linka. 7. Likwidacja konta nie ma wpływu na opublikowane ogłoszenia o pracę. Dalsza edycja ogłoszenia może odbywać się przy pomocy EditLink. 8. Serwis może usunąć konto, jeżeli Ogłoszeniodawca nie będzie się do niego logował przez okres 3 miesięcy lub nie złoży żadnego ogłoszenia o pracę w ciągu 2 lat. Serwis poinformuje o planowanym usunięciu konta 14 dni przed jego usunięciem na adres poczty elektronicznej. 9. Serwis może usunąć konto, jeżeli Ogłoszeniodawca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Serwis wezwie Ogłoszeniodawcę do zaprzestania naruszania Regulaminu lub prawa na adres poczty elektronicznej nie później niż na 3 dni przed usunięciem konta. V. Złożenie i zatwierdzenie ogłoszenia Ogłoszeniodawca 1. Formularz ogłoszenia może wypełnić i zatwierdzić tylko osoba uprawniona do reprezentacji Ogłoszeniodawcy w zakresie prowadzenia rekrutacji pracowników. 2. Zakazane jest wypełnianie i zatwierdzanie formularzy ogłoszeń o pracę przy pomocy botów lub innych zautomatyzowanych programów do wysyłania poczty elektronicznej. 3. Ogłoszenie o pracę składa się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza. We formularzu należy podać dane opisujące stanowisko pracy zgodnie z aktualnym formularzem na stronie internetowej. W przypadku składania ogłoszenia bez pośrednictwa konta, należy podać także dane identyfikujące Ogłoszeniodawcę oraz plik graficzny formatu jpg lub tiff ze znakiem graficznym Ogłoszeniodawcy. Wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe powinny być wypełnione. 4. Ogłoszeniodawca w formularzu może także dodatkowo zamówić ponowne umieszczenie ogłoszenia na pozycji pierwszej po upływie 15 dni od publikacji ogłoszenia (możliwość dostępna od dnia 1 pażdziernika 2015). 5. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza Ogłoszeniodawca otrzyma maila potwierdzającego z nadanym numerem ogłoszenia. Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta wraz z dokonaniem płatności. 6. Przygotowanie przez Serwis ogłoszenia do publikacji następuje w sposób zautomatyzowany.

4 7. Ogłoszenie zostanie opublikowane w Serwisie niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godziny od dokonania płatności. Publikacja ogłoszenia następuje w sposób zautomatyzowany. 8. Ogłoszenie o pracę będzie dostępne w Serwisie przez 30 dni od chwili jego opublikowania. Po upływie 30 dni ogłoszenie zostanie usunięte z Serwisu i Serwis nie będzie przyjmował nowych aplikacji o pracę dla tego ogłoszenia. Ogłoszenie jest publikowane na pozycji pierwszej (na górze strony internetowej) i z chwilą publikacji nowych ogłoszeń będzie zajmować dalsze pozycje. 9. W celu przedłużenia usługi Ogłoszeniodawca powinien złożyć nowe ogłoszenie o tej samej treści. 10. Serwis zapewnia formularz do aplikowania o pracę przez Ogłoszeniobiorców. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu aplikacji przez Ogłoszeniobiorcę, aplikacja zostanie automatycznie przekierowana na adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy, który potwierdzi jej doręczenie poprzez naciśnięcie odpowiedniego linka w poczcie elektronicznej. Serwis będzie przechowywał aplikację do momentu potwierdzenia przez Ogłoszeniodawcę otrzymania aplikacji, jednak nie dłużej niż przez okres 5 tygodni od dnia złożenia aplikacji o pracę, zaś kopię zapasową aplikacji przez okres 365 dni od daty wpłynięcia aplikacji. 11. Ogłoszeniodawca może zrezygnować z formularza Serwisu do aplikowania o pracę i podać link do własnego formularza. Ogłoszeniobiorcy będą automatycznie przekierowywani do formularza Ogłoszeniodawca po naciśnięciu linku do tego formularza. 12. Serwis jest uprawniony do publikowania ogłoszenia w całości lub w formie streszczenia na innych portalach, forach, listach mailingowych, grupach dyskusyjnych itp. w celu promocji ogłoszenia. VI. Treść ogłoszenia Ogłoszeniodawca 1. Ogłoszenie powinno zawierać ofertę odpłatnej pracy dla osoby fizycznej prowadzącej lub nieprowadzącej działalności gospodarczej. Oferta pracy może dotyczyć każdej legalnej formy zatrudnienia, w szczególność na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. 2. Ogłoszenie powinno być sporządzone w języku angielskim. 3. Ogłoszenie powinno zawierać rzeczywistą ofertę pracy. Zakazane jest składanie pozornych ofert pracy. 4. Oferowana praca oraz warunki wykonywania pracy muszą być zgodne z prawem. 5. Ogłoszenie nie może dążyć do naruszenia prawa, w szczególności oferta pracy musi dotyczyć legalnej pracy. 6. Informacje oraz inne materiały zawarte w ogłoszeniu powinny być kompletne, prawdziwe, właściwe, niedyskryminujące i nie wprowadzające w błąd. Zakazane są ogłoszenia o charakterze seksualnym. 7. Ogłoszenie musi zawierać sprecyzowane wynagrodzenie, tj. wynagrodzenie podane w konkretnej kwocie lub oznaczone widełkami od kwoty X do kwoty Y. Ponadto podane wynagrodzenie maksymalne nie powinno dwukrotnie przewyższać podanego wynagrodzenia minimalnego (X / V < 2).

5 8. Podane wynagrodzenie w ogłoszeniu powinno być adekwatne do oferowanej pozycji. 9. Serwis jest uprawniony do usuwania błędów językowych w składanych ogłoszeniach, w szczególności do usuwania błędów ortograficznych i gramatycznych. 10. W ogłoszeniu o pracę można żądać od Ogłoszeniobiorcy podania wyłącznie następujących informacji: a. imię (imiona) i nazwisko, b. imiona rodziców, c. datę urodzenia, d. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) e. wykształcenie, f. przebieg dotychczasowego zatrudnienia, g. innych danych osobowych, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, h. numer PESEL. 11. W ogłoszenie nie można także żądać podania następujących informacji o: a. pochodzeniu rasowym lub etnicznym, b. poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, c. przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, d. stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, e. skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, f. innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 12. Serwis dopuszcza możliwość zmiany treści ogłoszenia, która nie zmienia ogłoszenia co do istoty, np. co do wymagań personalnych lub używanej technologii w projekcie. Zmiany można dokonać przy pomocy konta lub EditLink, do którego link jest przesłany Ogłoszeniodawcy automatycznie na adres poczty elektronicznej po publikacji ogłoszenia. Posiadanie konta nie wyłącza możliwości korzystania z EditLink. 13. Niedopuszczalne są zmiany treści ogłoszenia, która mają na celu zmianę: a. podmiotu oferującego pracę z Ogłoszeniodawcy na inny podmiot, b. miejsca świadczenia pracy, c. głównych obowiązków pracownika, d. nazwy stanowiska pracy, e. tytułu ogłoszenia. VII. Ogłoszeniodawca cena usługi 1. Tytułem usługi Ogłoszeniodawca zapłaci cenę zgodnie z Cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. Podstawowa cena usługi jest ceną za jedno ogłoszenie, która zawiera tylko jedną ofertę pracy wykonywanej w jednej miejscowości. 3. Cena usługi jest ceną netto i jest wyrażona w walucie: dolar amerykański. Serwis jest podatnikiem podatku od towaru i usług (VAT). 4. Warunkiem koniecznym publikacji ogłoszenia o pracę jest dokonanie płatności ceny. 5. Płatność może być dokonana przy pomocy:

6 a. karty kredytowej (VISA, Master, Amex), b. karty debetowej Maestro, c. serwisu Paypal. 6. Dokonanie płatności za jedną lub więcej usług przelewem bankowym jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym wyrażaniu na to indywidualnej zgody przez Serwis. 7. Płatności, o których mowa w ust. 5 są przyjmowane przy współpracy z PayLane sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk, KRS: W przypadku wyrażania woli przez Ogłoszeniodawcę, aby nie publikować ogłoszenia lub usunąć ogłoszenie z Serwisu przed upływem 30 dni, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot lub obniżenie ceny. 9. W terminie 72 godzin po dokonaniu płatności ceny zostanie wystawiona faktura i wysłana w formacie pliku PDF na adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy. 10. Ogłoszeniodawca zarejestrowany dla celów podatku VAT w kraju UE innym niż Polska jest zobowiązany podać aktualny, prawidłowy i weryfikowalny w systemie VIES indywidualny numer identyfikacyjny VAT albo oświadczyć, że takiego numeru nie posiada. Jeżeli podany numer identyfikacyjny VAT jest nieaktualny, nieprawidłowy lub nieweryfikowalny w systemie VIES, Serwis jest uprawniony niezwłocznie usunąć ogłoszenie ze strony i wezwać Ogłoszeniodawcę do podania aktualnego, prawidłowego i weryfikowalnego w systemie VIES indywidualnego numeru identyfikacyjnego VAT. Uznaje się, że usuniecie ogłoszenia nastąpiło z winy Ogłoszeniodawcy. Jeżeli Ogłoszeniodawca poda aktualny, prawidłowy i weryfikowały w systemie VIES indywidualny numer identyfikacyjny VAT albo zapłaci na rzecz Serwisu pozostałą część ceny w wysokości polskiej stawki podatku VAT dla transakcji krajowych w terminie 14 dni od wysłania w/w wezwania, publikacja ogłoszenia zostanie wznowiona na stronie na pozostały okres publikacji. 11. Ogłoszeniodawca nie prowadzący działalności gospodarczej na terenie UE jest zobowiązany podać aktualny, prawidłowy i weryfikowalny numer VAT lub podobny numer nadany Ogłoszeniodawcy przez państwo siedziby i służącym identyfikacji przedsiębiorców (numer VAT) albo oświadczyć, że takiego numeru nie posiada. Jeżeli podany numer VAT jest nieaktualny, nieprawidłowy lub nieweryfikowalny, Serwis jest uprawniony niezwłocznie usunąć ogłoszenie ze strony i wezwać Ogłoszeniodawcę do podania aktualnego, prawidłowego i weryfikowalnego numeru VAT. Uznaje się, że usuniecie ogłoszenia nastąpiło z winy Ogłoszeniodawcy. Jeżeli Ogłoszeniodawca poda aktualny, prawidłowy i weryfikowalny numer VAT albo zapłaci na rzecz Serwisu pozostałą część ceny w wysokości polskiej stawki podatku VAT dla transakcji krajowych w terminie 14 dni od wysłania w/w wezwanie, publikacja ogłoszenia zostanie wznowiona na stronie na pozostały okres publikacji. VIII. Prawa autorskie Ogłoszeniodawca 1. Ogłoszeniodawca oświadcza, że: a. ogłoszenie nie narusza praw osób trzecich, w szczególność praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich,

7 b. dysponuje odpowiednimi majątkowymi prawami autorskimi do nazw handlowych oraz znaków graficznych i słownych podanych w ogłoszeniu lub na koncie. 2. Ogłoszeniodawca udziela Serwisowi niewyłącznej licencji na używanie nazw handlowych i znaków graficznych i słownych (dalej: utwory) podanych w ogłoszeniu lub koncie w celu realizacji usługi. 3. Licencja jest udzielana na czas określony, tj. na czas realizacji usługi lub istnienia konta. Serwis jest uprawniony do udzielenia sublicencji podmiotom trzecim w celu realizacji usługi. 4. Licencja, o której mowa w ust. 2 jest udzielana na następujących polach eksploatacji: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b. w zakresie obrotu egzemplarzami wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, c. w zakresie rozpowszechniania utworów w inny sposób publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępnienia utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 5. Ogłoszeniodawcy tytułem udzielenia licencji nie przysługuje wynagrodzenie, gdyż licencja będzie wykonywana wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług na rzecz Ogłoszeniodawcy. IX. Usunięcie ogłoszenia Ogłoszeniodawca 1. Serwis jest uprawniony usunąć ogłoszenie ze strony w każdej chwili z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy, jak także z przyczyn od niego niezależnych. 2. Serwis ma prawo odmówić przyjęcia lub publikacji ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy. 3. Przyczyną leżącą po stronie Ogłoszeniodawcy jest w szczególności naruszenie niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa przez treść lub formę ogłoszenia, jak także przez samo działanie lub zaniechanie Ogłoszeniodawcy. 4. W przypadku usunięcia ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy Serwis co najmniej na 24 godziny przed usunięciem ogłoszenia poinformuje Ogłoszeniodawcy o planowanym usunięciu i wezwie go do usunięcia naruszenia pod rygorem usunięcia ogłoszenia ze strony. Obowiązek wcześniejszego poinformowania nie dotyczy sytuacji, kiedy usunięcie ogłoszenia ma na celu uniknięcie popełnienia lub usunięcie skutków popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. 5. Tytułem usunięcia ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec serwisu, w szczególności nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny w całości lub części lub jakiegokolwiek odszkodowania. 6. W przypadku usunięcia ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Serwisu Ogłoszeniodawca otrzyma zwrot ceny w wysokości proporcjonalnej do okresu braku ogłoszenia, nie mniej niż 20 dolarów amerykańskich. Wypłata nastąpi w ciągu 7 dni od podania przez Ogłoszeniodawcy rachunku bankowego do dokonania zwrotu.

8 X. Ogłoszeniobiorca 1. Ogłoszeniobiorcą jest osobą fizyczną, która wyraża wolę zatrudnienia siebie jako pracownika oraz złoży w Serwisie aplikację o pracę lub zostanie przekierowana na strony Ogłoszeniobiorcy w celu złożenia aplikacji o pracę. 2. Ogłoszeniobiorca może prowadzić własną działalność gospodarczą. 3. Usługi Serwisu na rzecz Ogłoszeniobiorcy są nieodpłatne w całości. Serwis tytułem świadczenia usług na rzecz Ogłoszeniobiorcy nie pobiera żadnych opłat. 4. Wykonanie usługi, tj. przyjęcie aplikacji po jej wypełnieniu i zatwierdzeniu przez Ogłoszeniobiorcę oraz przekazanie aplikacji do Ogłoszeniodawcy albo przekierowanie na strony Ogłoszeniobiorcy w celu złożenia aplikacji o pracę następuje automatycznie. Jeżeli wystąpi przeszkoda techniczna w przekazaniu aplikacji, Serwis podejmie cyklicznie (nie rzadziej niż raz na dobę) przez 30 dni próbę przekazania aplikacji do Ogłoszeniodawcy. Serwis będzie informował Ogłoszeniobiorcę na podany adres poczty elektronicznej o nieudanych próbach przekazania aplikacji. 5. Serwis zobowiązuje się wykonać usługę bez wad, jednocześnie nie udziela dodatkowych gwarancji lub rękojmi dla świadczonych usług innych niż wynikających z prawa (art. 471 i nast. Kodeksu cywilnego). Ogłoszeniodawca wszelkie zastrzeżenia do oświadczonych usług powinien zgłaszać Serwisowi zgodnie z procedurą reklamacji określoną w XV Regulaminu. 6. Serwis nie posiada kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 7. Ogłoszeniobiorca może komunikować się z Serwisem za pomocą środków komunikacji wskazanych w 1 ust. 5 Regulaminu, zaś z Ogłoszeniodawcą bezpośrednio za pomocą środków komunikacji wskazanych w konkretnym ogłoszeniu o pracy, jeśli takie zostały podane. 8. Ogłoszeniobiorca może skorzystać m.in. z następujących możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji lub dochodzenia roszczeń: a. Ogłoszeniobiorca może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu, b. Ogłoszeniobiorca może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Serwisem. c. Ogłoszeniobiorca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Serwisem, korzystając z powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). XI. Prawa i obowiązki Ogłoszeniobiorcy 1. Aplikacja o pracę powinna być sporządzona w języku angielskim lub innym języku, jeżeli taka możliwość wyraźnie wynika z treści ogłoszenia o pracę.

9 2. Informacje podane w aplikacji o prace powinny być kompletne, prawdziwe i nie wprowadzające w błąd. Zakazane jest zawieranie w aplikacjach o pracę informacji o charakterze seksualnym. 3. Aplikacja o pracę powinna zawierać rzeczywistą odpowiedź na ofertę pracy. Zakazane jest składanie pozornych aplikacji o pracę. 4. Aplikacja o pracę nie może dążyć do naruszenia prawa, w szczególności aplikacja nie może dążyć do nielegalnego pozyskania informacji od Ogłoszeniodawcy. 5. Ogłoszeniobiorca może być zobowiązany w aplikacji o pracę do podania wyłącznie następujących danych: i. imię (imiona) i nazwisko, j. imiona rodziców, k. datę urodzenia, l. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), m. wykształcenie, n. przebieg dotychczasowego zatrudnienia, o. innych danych osobowych, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystnie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, p. numer PESEL. 6. Jeżeli ogłoszenie o pracę będzie bezpośrednio lub pośrednio wymagało podania innych danych niż wskazane w ust. 5 prosimy o niezwłoczne przekazanie takiej informacji do Serwisu. 7. Ogłoszeniobiorca nie jest zobowiązany podawać w aplikacji o pracę informacji o: g. pochodzeniu rasowym lub etnicznym, h. poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, i. przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, j. stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, k. skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, l. innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 8. Jeżeli ogłoszenie o pracę będzie bezpośrednio lub pośrednio wymagało podania takich danych prosimy o niezwłoczne przekazanie takiej informacji do Serwisu. XII. Zasady odpowiedzialności 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych przez Ogłoszeniodawców ogłoszeń. Serwis oświadcza, że przygotowanie przez Serwis ogłoszeń o pracę do publikacji ma charakter formalny i co do zasady nie ingeruje w treść ogłoszeń. 2. Podanie błędnych lub niepełnych danych identyfikacyjnych przez Ogłoszeniodawcę może skutkować brakiem realizacji lub nieprawidłową realizacją zamówionych usług, za co Serwis nie ponosi odpowiedzialności. 3. Serwis nie gwarantuje Ogłoszeniodawcy, że ktokolwiek złoży aplikację o pracę, prawdziwości złożonych aplikacji, wartości ekonomicznej dla Ogłoszeniodawcy złożonych aplikacji oraz zatrudnienia kogokolwiek na stanowisku będącym przedmiotem ogłoszenia.

10 4. Serwis nie gwarantuje Ogłoszeniobiorcy, że Ogłoszeniodawca skontaktuje się z nimi, zaoferuje pracę lub zatrudni. 5. Serwis po przekazaniu Ogłoszeniodawcy aplikacji o pracę nie uczestniczy w kontaktach pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Ogłoszeniobiorcą i związku z tym nie ponosi za nie odpowiedzialności. 6. Serwis internetowy jest udostępniany w formule as is, czyli jest dostępny w wersji aktualnej mogącej zawierać wady i nie ma lepszej wersji alternatywnej. Dlatego Serwis nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na świadczone usługi, w tym gwarancji jakości. 7. Serwis nie gwarantuje, że serwery Serwisu są wolne od wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez wirusy komputerowe i szkodliwe oprogramowanie. 8. Serwis nie gwarantuje, że treść strony, w tym samych ogłoszeń będzie wolna od wad, w szczególności nieaktywnych linków, nieścisłości lub błędów typograficznych. 9. Odpowiedzialność Serwisu wobec Ogłoszeniodawcy i Ogłoszeniobiorcy jest ograniczona do kwoty 100 dolarów amerykańskich za wszelką szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem w danym roku kalendarzowym. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. 10. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkody spowodowanej z winy umyślnej. 11. Ogłoszeniodawca i Ogłoszeniobiorca są zobowiązani do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Serwisu w związku z treścią przekazanego ogłoszenia o pracę lub aplikacji o pracę, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Serwisu poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich lub samych Ogłoszeniodawców i Ogłoszeniobiorców. 12. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego nieświadczenia usług, jeżeli świadczenie usług nie jest możliwe z powodu zdarzeń losowych, niezależnych od Serwisu (np. pożar, powódź, wojna, strajk). 13. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w działaniu strony w wymiarze 24 godzin w ciągu kwartału. XIII. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 1. Serwis zaleca korzystanie z legalnego oprogramowania, w tym z oprogramowania antywirusowego w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania ze świadczonych przez Serwis usług. 2. Zakazane jest wysyłanie do Serwisu, Ogłoszeniodawcy lub Ogłoszeniobiorcy informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych, czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogące wywołać zakłócenie lub uszkodzenie systemów komputerowych. 3. Serwis oświadcza, że w celu świadczenia usług korzysta z hostingu osoby trzeciej i zawarła umowę SLA. Ustawienia serwerów są zoptymalizowane, aby zminimalizować czas ewentualnych przerw w świadczeniu usług.

11 XIV. Wymagania techniczne 1. Ogłoszeniodawca i Ogłoszeniobiorca w celu korzystania z usług musi spełniać poniższe wymagania techniczne: a. posiadać dostęp do sieci Internet, b. posiadać przeglądarkę www: Firefox, Opera, Chrome Safari lub inną obsługującą HTML5, o standardzie IE lub wyższym (standard IE8 i IE 9 może mieć ograniczone możliwości), c. posiadać konto poczty elektronicznej. 2. Osoby trzecie zainteresowane zapoznaniem się z treścią ogłoszeń muszą spełniać poniższe wymagania techniczne: a. posiadać dostęp do sieci Internet, b. posiadać przeglądarkę www: Firefox, Opera, Chrome Safari lub inną obsługującą HTML5, o standardzie IE lub wyższym (standard IE8 i IE 9 może mieć ograniczone możliwości) albo Android OS, IOS obsługujący HTML5. 3. Serwis zastrzega, że do korzystania z pełnej funkcjonalności strony Serwisu oraz konta może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi: Java, Javascript, Adobe Flash, XML, DHTML oraz obsługi protokołu szyfrowania transmisji SSL. XV. Reklamacja 1. Ogłoszeniodawca, Ogłoszeniobiorca i osoby trzecie są uprawnione w każdej chwili do złożenia reklamacji. Reklamacja może w szczególności dotyczyć niezgodności świadczonej usługi z zakupioną, naruszenia niniejszego Regulaminu lub naruszenia praw Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy lub osoby trzeciej wynikających z ustawy. 2. W przypadku niezgodności świadczonej usługi z zakupioną usługą, Ogłoszeniodawca ma prawo zażądać usunięcia niezgodności, obniżenia ceny usługi za okres niezgodności, rozwiązania umowy lub wypłaty odszkodowania, jeżeli w wyniku niezgodności powstałą szkoda. Przyjmuje się, że okres niezgodności trwał nie dłużej niż 7 dni od dnia złożenia reklamacji, jeżeli Ogłoszeniodawca nie wykaże inaczej. 3. W przypadku naruszenia praw Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy lub osoby trzeciej wynikających z niniejszego Regulaminu lub ustawy Ogłoszeniodawca ma prawo żądać usunięcia niezgodności, rozwiązania umowy lub wypłaty odszkodowania, jeżeli w wyniku naruszenia praw powstała szkoda, zaś Ogłoszeniobiorca i osoba trzecia mają prawo żądać usunięcia niezgodności lub wypłaty odszkodowania, jeżeli w wyniku naruszenia praw powstała szkoda. 4. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres wskazany w I. ust. 5 Regulaminu albo w formie na adres wskazany w I. ust. 5 Regulaminu. 5. Reklamacja powinna zawierać: a. firmę Ogłoszeniodawcy i numer złożonego ogłoszenia o pracę albo imię i nazwisko Ogłoszeniobiorcy oraz numer złożonej aplikacji o pracę albo imię i nazwisko (nazwę) osoby trzeciej, b. adres poczty elektronicznej,

12 c. opisanie niezgodności świadczonej usługi z zamówioną usługą lub naruszenia praw Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy lub osoby trzeciej wynikających z niniejszego Regulaminu lub ustawy albo innej ewentualnej przyczyny reklamacji, d. proponowany przez Ogłoszeniodawcę, Ogłoszeniobiorcę lub osobę trzecią sposób rozstrzygnięcia reklamacji, e. wskazanie powstałej szkody, jeżeli miała miejsce. 6. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni roboczych od daty otrzymania przez Serwis prawidłowej reklamacji. Status reklamacji zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy lub osoby trzeciej bez względu na wynik. Brak odpowiedzi ze strony Serwisu oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji zgodnie z jego treścią z wyjątkiem roszczeń odszkodowawczych. 7. Jeżeli Serwis negatywnie rozstrzygnie reklamację, Ogłoszeniodawca, Ogłoszeniobiorca lub osoba trzecia może skorzystać z innych przysługujących praw lub wystąpić na drogę sądową przeciwko Serwisowi. XVI. Informacja handlowa 1. Serwis wysyła pocztą elektroniczną niezindywidualizowaną informację handlową do Ogłoszeniodawców, którzy wyrazili na to zgodę. Informacja handlowa dotyczy usług świadczonych przez Serwis. Informacja będzie wysyłania nie częściej niż co 3 miesiące. 2. Ogłoszeniodawca składając ogłoszenie o pracę może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na wskazany w ogłoszeniu adres poczty elektronicznej. Podany adres poczty elektronicznej nie może identyfikować innej osoby fizycznej, niż osoby która składa i zatwierdza ogłoszenie o pracę w imieniu Ogłoszeniodawcy. 3. Ogłoszeniodawca może bez podania przyczyny w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez naciśnięcie odpowiedniego linku zawartego w każdej informacji handlowej lub wysłanie maila na adres poczty elektronicznej podanej w I. ust. 5 Regulaminu. 4. Zgoda, o której mowa w ust. 2-3 jest zgodą na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres poczty elektronicznej w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. XVII. Prawa autorskie Serwisu 1. Przyjęty na stronie Serwisu układ i formuła udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej. 2. Wszelkie prawa do treści, w tym do jego elementów graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów strony są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. 3. Ogłoszeniodawca, Ogłoszeniobiorca i osoby trzecie nie są uprawnione do kopiowania, modyfikowania, reprodukcji, dystrybucji lub pobierania w całości lub części treści Serwisu, jeżeli nie postanowiono wyraźnie inaczej. Postanowienie to nie dotyczy sporządzenia kopii ogłoszenia dla własnego użytku.

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców)

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) Wersja angielska str. 9 English version page 9 Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) (wersja z dnia 15.12.2014 r.) I. Informacje o projekcie 1 1. Platforma Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY REGULATIONS OF THE PLATFORM

REGULAMIN PLATFORMY REGULATIONS OF THE PLATFORM REGULAMIN PLATFORMY REGULATIONS OF THE PLATFORM Rozdział I Definicje Chapter I Definitions Poniższe sformułowania oznaczają: The following notions shall mean: 1. Operator GEPARD.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14 EGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez PLIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.07.2013 egulamin określa zakres i warunki świadczenia przez PLIX Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Targi ReDI zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu Targami odbywają się w Warszawie w dniach od 10 czerwca do 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER / REGULATIONS OF BANK ACCOUNTS, INORD BUSINESS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading I. Postanowienia ogólne 3 1. Zakres zastosowania 3 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH I OTWIERANIA AKREDYTYW Obowiązuje od 30 września, 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH I OTWIERANIA AKREDYTYW Obowiązuje od 30 września, 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH I OTWIERANIA AKREDYTYW Obowiązuje od 30 września, 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH I OTWIERANIA AKREDYTYW Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.localize.pl jest prowadzony przez Agenora Hofmanna-Delbora prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych Agreement for the Provision of Trading Data Przed aktywowaniem platformy należy uważnie przeczytać niniejszą umowę oraz wyrazić swoją akceptację poprzez

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. z dnia 01 stycznia 2012 roku. przy użyciu Serwisu Internetowego tlumaczeniowy.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. z dnia 01 stycznia 2012 roku. przy użyciu Serwisu Internetowego tlumaczeniowy.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 01 stycznia 2012 roku przy użyciu Serwisu Internetowego tlumaczeniowy.pl Uwaga: Treść Regulaminu jak i załączników jest chroniona prawem autorskim.

Bardziej szczegółowo

Regulations of using www.offcamera.pl Service. Regulamin korzystania z Serwisu www.offcamera.pl

Regulations of using www.offcamera.pl Service. Regulamin korzystania z Serwisu www.offcamera.pl Regulamin korzystania z Serwisu www.offcamera.pl 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.offcamera.pl (dalej: Serwis ). Regulations of using

Bardziej szczegółowo

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej:

Bardziej szczegółowo