Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS"

Transkrypt

1 Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS English version below Wersja Spis treści I. Postanowienia wstępne... 1 II. Zasady ogólne... 2 III. Ogłoszeniodawca... 2 IV. Konto Ogłoszeniodawca... 2 V. Złożenie i zatwierdzenie ogłoszenia Ogłoszeniodawca... 3 VI. Treść ogłoszenia Ogłoszeniodawca... 4 VII. Ogłoszeniodawca cena usługi... 5 VIII. Prawa autorskie Ogłoszeniodawca... 6 IX. Usunięcie ogłoszenia Ogłoszeniodawca... 7 X. Ogłoszeniobiorca... 8 XI. Prawa i obowiązki Ogłoszeniobiorcy... 8 XII. Zasady odpowiedzialności... 9 XIII. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność XIV. Wymagania techniczne XV. Reklamacja XVI. Informacja handlowa XVII. Prawa autorskie Serwisu XVIII. Postanowienia przejściowe XIX. Postanowienia końcowe I. Postanowienia wstępne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu internetowego prowadzonego na stronie internetowej (dalej: Serwis) na rzecz klientów zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2. Przedmiotem usług świadczonych przez Serwis jest przyjmowanie ogłoszeń o pracę, przygotowanie ogłoszeń o pracę do publikacji, publikowanie ogłoszeń o pracę, przyjmowanie aplikacji o pracę od Ogłoszeniobiorców, przekazywanie aplikacji o pracę do Ogłoszeniodawcy albo przekierowanie Ogłoszeniobiorców do formularza Ogłoszeniodawcy. 3. Usługi są świadczone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Ogłoszeniodawcą. 4. Usługa przyjmowania aplikacji o pracę, przekazywania aplikacji o pracę oraz przekierowania do formularza Ogłoszeniodawcy jest świadczona na rzecz Usługobiorcy na podstawie art. 393 k.c.

2 5. Serwis internetowy NO FLUFF JOBS jest prowadzony przez Magdalenę Gawłowską Bujok prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą No Fluff Jobs Magdalena Gawłowska Bujok, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, ul. Gen. Bora Komorowskiego 19B, Gdańsk, NIP: , REGON: , tel , nr konta bankowego: II. Zasady ogólne 1. Warunkiem koniecznym skorzystania z usług Serwisu jest wyrażanie zgody na związanie się niniejszymi Warunkami. 2. Ogłoszenia na stronie Serwisu są powszechnie dostępne i każdy może zapoznać się z ich treścią nieodpłatnie. Zapoznanie się z ogłoszeniami o prace nie skutkuje powstaniem umownego stosunku prawnego pomiędzy Serwisem a osobą trzecią. 3. Serwis służy wyłącznie do składania i odpowiadania na ogłoszenia o pracę. Zakazane jest używanie Serwisu w innych celach, w szczególności celu promocji innych stron internetowych, produktów lub usług. 4. Mając na uwadze charakter świadczonych usług, dla których identyfikacja Ogłoszeniodawcy i Ogłoszeniobiorcy jest istotna, Serwis nie dopuszcza świadczenia usług na rzecz podmiotów anonimowych lub posługujących się wyłącznie pseudonimem. 5. Serwis stosuje politykę prywatności oraz ochrony danych osobowych, która jest przedmiotem osobnego dokumentu pn. Polityka prywatności. III. Ogłoszeniodawca 1. Ogłoszeniodawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą, która chce zatrudnić pracownika oraz złoży w Serwisie ogłoszenie o pracę lub założy konto. Usługi Serwisu na rzecz Ogłoszeniodawcy są odpłatne. 2. Na świadczoną na rzecz Ogłoszeniodawcę usługę składa się: przyjęcie ogłoszenia o pracę, przygotowanie ogłoszenia o pracę do publikacji, opublikowanie ogłoszenia o pracę, przyjmowania aplikacji o pracę od Ogłoszeniobiorców, przekazywanie tych aplikacji do Ogłoszeniodawcy albo przekierowanie Ogłoszeniobiorców do formularza Ogłoszeniodawcy. 3. Usługi na rzecz Ogłoszeniodawcy są świadczone za pośrednictwem konta lub bez pośrednictwa konta. IV. Konto Ogłoszeniodawca 1. Konto może założyć każdy Ogłoszeniodawca. Ogłoszeniodawca może posiadać tylko jedno konto z danym adresem poczty elektronicznej. Założenie, prowadzenie oraz likwidacja konta jest nieodpłatna. 2. Założenie konta następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego oraz naciśnięcie odpowiedniego linku w mailu wysłanym na adres poczty elektronicznej podany w formularzu. Wszystkie pola formularza oznaczone jako obowiązkowe, w tym dotyczące danych identyfikacyjnych, powinny być wypełnione. Ponadto do formularza

3 należy załączyć plik graficzny formatu jpg lub tiff ze znakiem graficznym Ogłoszeniodawcy. Założenie konta może nastąpić także po opublikowaniu ogłoszenia poprzez naciśnięcie linku w poczcie elektronicznej potwierdzającej opublikowanie ogłoszenia. W takim przypadku dane do konta zostaną pobrane z ogłoszenia. 3. Formularz może wypełnić i zatwierdzić wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji Ogłoszeniodawcy w zakresie prowadzenia rekrutacji pracowników. 4. Logowanie do konta następuje przy pomocy loginu i hasła. 5. Przy pomocy konta można składać ogłoszenia, edytować opublikowane już ogłoszenia, monitorować historię złożonych ogłoszeń. 6. Ogłoszeniodawca może w każdej chwili zrezygnować z konta, poprzez naciśniecie przycisku likwiduj oraz odpowiedniego linku w mailu wysłanym na adres poczty elektronicznej. Likwidacja konta nastąpi w ciągu 24 godzin od naciśnięcia odpowiedniego linka. 7. Likwidacja konta nie ma wpływu na opublikowane ogłoszenia o pracę. Dalsza edycja ogłoszenia może odbywać się przy pomocy EditLink. 8. Serwis może usunąć konto, jeżeli Ogłoszeniodawca nie będzie się do niego logował przez okres 3 miesięcy lub nie złoży żadnego ogłoszenia o pracę w ciągu 2 lat. Serwis poinformuje o planowanym usunięciu konta 14 dni przed jego usunięciem na adres poczty elektronicznej. 9. Serwis może usunąć konto, jeżeli Ogłoszeniodawca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Serwis wezwie Ogłoszeniodawcę do zaprzestania naruszania Regulaminu lub prawa na adres poczty elektronicznej nie później niż na 3 dni przed usunięciem konta. V. Złożenie i zatwierdzenie ogłoszenia Ogłoszeniodawca 1. Formularz ogłoszenia może wypełnić i zatwierdzić tylko osoba uprawniona do reprezentacji Ogłoszeniodawcy w zakresie prowadzenia rekrutacji pracowników. 2. Zakazane jest wypełnianie i zatwierdzanie formularzy ogłoszeń o pracę przy pomocy botów lub innych zautomatyzowanych programów do wysyłania poczty elektronicznej. 3. Ogłoszenie o pracę składa się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza. We formularzu należy podać dane opisujące stanowisko pracy zgodnie z aktualnym formularzem na stronie internetowej. W przypadku składania ogłoszenia bez pośrednictwa konta, należy podać także dane identyfikujące Ogłoszeniodawcę oraz plik graficzny formatu jpg lub tiff ze znakiem graficznym Ogłoszeniodawcy. Wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe powinny być wypełnione. 4. Ogłoszeniodawca w formularzu może także dodatkowo zamówić ponowne umieszczenie ogłoszenia na pozycji pierwszej po upływie 15 dni od publikacji ogłoszenia (możliwość dostępna od dnia 1 pażdziernika 2015). 5. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza Ogłoszeniodawca otrzyma maila potwierdzającego z nadanym numerem ogłoszenia. Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta wraz z dokonaniem płatności. 6. Przygotowanie przez Serwis ogłoszenia do publikacji następuje w sposób zautomatyzowany.

4 7. Ogłoszenie zostanie opublikowane w Serwisie niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godziny od dokonania płatności. Publikacja ogłoszenia następuje w sposób zautomatyzowany. 8. Ogłoszenie o pracę będzie dostępne w Serwisie przez 30 dni od chwili jego opublikowania. Po upływie 30 dni ogłoszenie zostanie usunięte z Serwisu i Serwis nie będzie przyjmował nowych aplikacji o pracę dla tego ogłoszenia. Ogłoszenie jest publikowane na pozycji pierwszej (na górze strony internetowej) i z chwilą publikacji nowych ogłoszeń będzie zajmować dalsze pozycje. 9. W celu przedłużenia usługi Ogłoszeniodawca powinien złożyć nowe ogłoszenie o tej samej treści. 10. Serwis zapewnia formularz do aplikowania o pracę przez Ogłoszeniobiorców. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu aplikacji przez Ogłoszeniobiorcę, aplikacja zostanie automatycznie przekierowana na adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy, który potwierdzi jej doręczenie poprzez naciśnięcie odpowiedniego linka w poczcie elektronicznej. Serwis będzie przechowywał aplikację do momentu potwierdzenia przez Ogłoszeniodawcę otrzymania aplikacji, jednak nie dłużej niż przez okres 5 tygodni od dnia złożenia aplikacji o pracę, zaś kopię zapasową aplikacji przez okres 365 dni od daty wpłynięcia aplikacji. 11. Ogłoszeniodawca może zrezygnować z formularza Serwisu do aplikowania o pracę i podać link do własnego formularza. Ogłoszeniobiorcy będą automatycznie przekierowywani do formularza Ogłoszeniodawca po naciśnięciu linku do tego formularza. 12. Serwis jest uprawniony do publikowania ogłoszenia w całości lub w formie streszczenia na innych portalach, forach, listach mailingowych, grupach dyskusyjnych itp. w celu promocji ogłoszenia. VI. Treść ogłoszenia Ogłoszeniodawca 1. Ogłoszenie powinno zawierać ofertę odpłatnej pracy dla osoby fizycznej prowadzącej lub nieprowadzącej działalności gospodarczej. Oferta pracy może dotyczyć każdej legalnej formy zatrudnienia, w szczególność na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. 2. Ogłoszenie powinno być sporządzone w języku angielskim. 3. Ogłoszenie powinno zawierać rzeczywistą ofertę pracy. Zakazane jest składanie pozornych ofert pracy. 4. Oferowana praca oraz warunki wykonywania pracy muszą być zgodne z prawem. 5. Ogłoszenie nie może dążyć do naruszenia prawa, w szczególności oferta pracy musi dotyczyć legalnej pracy. 6. Informacje oraz inne materiały zawarte w ogłoszeniu powinny być kompletne, prawdziwe, właściwe, niedyskryminujące i nie wprowadzające w błąd. Zakazane są ogłoszenia o charakterze seksualnym. 7. Ogłoszenie musi zawierać sprecyzowane wynagrodzenie, tj. wynagrodzenie podane w konkretnej kwocie lub oznaczone widełkami od kwoty X do kwoty Y. Ponadto podane wynagrodzenie maksymalne nie powinno dwukrotnie przewyższać podanego wynagrodzenia minimalnego (X / V < 2).

5 8. Podane wynagrodzenie w ogłoszeniu powinno być adekwatne do oferowanej pozycji. 9. Serwis jest uprawniony do usuwania błędów językowych w składanych ogłoszeniach, w szczególności do usuwania błędów ortograficznych i gramatycznych. 10. W ogłoszeniu o pracę można żądać od Ogłoszeniobiorcy podania wyłącznie następujących informacji: a. imię (imiona) i nazwisko, b. imiona rodziców, c. datę urodzenia, d. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) e. wykształcenie, f. przebieg dotychczasowego zatrudnienia, g. innych danych osobowych, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, h. numer PESEL. 11. W ogłoszenie nie można także żądać podania następujących informacji o: a. pochodzeniu rasowym lub etnicznym, b. poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, c. przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, d. stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, e. skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, f. innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 12. Serwis dopuszcza możliwość zmiany treści ogłoszenia, która nie zmienia ogłoszenia co do istoty, np. co do wymagań personalnych lub używanej technologii w projekcie. Zmiany można dokonać przy pomocy konta lub EditLink, do którego link jest przesłany Ogłoszeniodawcy automatycznie na adres poczty elektronicznej po publikacji ogłoszenia. Posiadanie konta nie wyłącza możliwości korzystania z EditLink. 13. Niedopuszczalne są zmiany treści ogłoszenia, która mają na celu zmianę: a. podmiotu oferującego pracę z Ogłoszeniodawcy na inny podmiot, b. miejsca świadczenia pracy, c. głównych obowiązków pracownika, d. nazwy stanowiska pracy, e. tytułu ogłoszenia. VII. Ogłoszeniodawca cena usługi 1. Tytułem usługi Ogłoszeniodawca zapłaci cenę zgodnie z Cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. Podstawowa cena usługi jest ceną za jedno ogłoszenie, która zawiera tylko jedną ofertę pracy wykonywanej w jednej miejscowości. 3. Cena usługi jest ceną netto i jest wyrażona w walucie: dolar amerykański. Serwis jest podatnikiem podatku od towaru i usług (VAT). 4. Warunkiem koniecznym publikacji ogłoszenia o pracę jest dokonanie płatności ceny. 5. Płatność może być dokonana przy pomocy:

6 a. karty kredytowej (VISA, Master, Amex), b. karty debetowej Maestro, c. serwisu Paypal. 6. Dokonanie płatności za jedną lub więcej usług przelewem bankowym jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym wyrażaniu na to indywidualnej zgody przez Serwis. 7. Płatności, o których mowa w ust. 5 są przyjmowane przy współpracy z PayLane sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk, KRS: W przypadku wyrażania woli przez Ogłoszeniodawcę, aby nie publikować ogłoszenia lub usunąć ogłoszenie z Serwisu przed upływem 30 dni, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot lub obniżenie ceny. 9. W terminie 72 godzin po dokonaniu płatności ceny zostanie wystawiona faktura i wysłana w formacie pliku PDF na adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy. 10. Ogłoszeniodawca zarejestrowany dla celów podatku VAT w kraju UE innym niż Polska jest zobowiązany podać aktualny, prawidłowy i weryfikowalny w systemie VIES indywidualny numer identyfikacyjny VAT albo oświadczyć, że takiego numeru nie posiada. Jeżeli podany numer identyfikacyjny VAT jest nieaktualny, nieprawidłowy lub nieweryfikowalny w systemie VIES, Serwis jest uprawniony niezwłocznie usunąć ogłoszenie ze strony i wezwać Ogłoszeniodawcę do podania aktualnego, prawidłowego i weryfikowalnego w systemie VIES indywidualnego numeru identyfikacyjnego VAT. Uznaje się, że usuniecie ogłoszenia nastąpiło z winy Ogłoszeniodawcy. Jeżeli Ogłoszeniodawca poda aktualny, prawidłowy i weryfikowały w systemie VIES indywidualny numer identyfikacyjny VAT albo zapłaci na rzecz Serwisu pozostałą część ceny w wysokości polskiej stawki podatku VAT dla transakcji krajowych w terminie 14 dni od wysłania w/w wezwania, publikacja ogłoszenia zostanie wznowiona na stronie na pozostały okres publikacji. 11. Ogłoszeniodawca nie prowadzący działalności gospodarczej na terenie UE jest zobowiązany podać aktualny, prawidłowy i weryfikowalny numer VAT lub podobny numer nadany Ogłoszeniodawcy przez państwo siedziby i służącym identyfikacji przedsiębiorców (numer VAT) albo oświadczyć, że takiego numeru nie posiada. Jeżeli podany numer VAT jest nieaktualny, nieprawidłowy lub nieweryfikowalny, Serwis jest uprawniony niezwłocznie usunąć ogłoszenie ze strony i wezwać Ogłoszeniodawcę do podania aktualnego, prawidłowego i weryfikowalnego numeru VAT. Uznaje się, że usuniecie ogłoszenia nastąpiło z winy Ogłoszeniodawcy. Jeżeli Ogłoszeniodawca poda aktualny, prawidłowy i weryfikowalny numer VAT albo zapłaci na rzecz Serwisu pozostałą część ceny w wysokości polskiej stawki podatku VAT dla transakcji krajowych w terminie 14 dni od wysłania w/w wezwanie, publikacja ogłoszenia zostanie wznowiona na stronie na pozostały okres publikacji. VIII. Prawa autorskie Ogłoszeniodawca 1. Ogłoszeniodawca oświadcza, że: a. ogłoszenie nie narusza praw osób trzecich, w szczególność praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich,

7 b. dysponuje odpowiednimi majątkowymi prawami autorskimi do nazw handlowych oraz znaków graficznych i słownych podanych w ogłoszeniu lub na koncie. 2. Ogłoszeniodawca udziela Serwisowi niewyłącznej licencji na używanie nazw handlowych i znaków graficznych i słownych (dalej: utwory) podanych w ogłoszeniu lub koncie w celu realizacji usługi. 3. Licencja jest udzielana na czas określony, tj. na czas realizacji usługi lub istnienia konta. Serwis jest uprawniony do udzielenia sublicencji podmiotom trzecim w celu realizacji usługi. 4. Licencja, o której mowa w ust. 2 jest udzielana na następujących polach eksploatacji: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b. w zakresie obrotu egzemplarzami wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, c. w zakresie rozpowszechniania utworów w inny sposób publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępnienia utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 5. Ogłoszeniodawcy tytułem udzielenia licencji nie przysługuje wynagrodzenie, gdyż licencja będzie wykonywana wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług na rzecz Ogłoszeniodawcy. IX. Usunięcie ogłoszenia Ogłoszeniodawca 1. Serwis jest uprawniony usunąć ogłoszenie ze strony w każdej chwili z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy, jak także z przyczyn od niego niezależnych. 2. Serwis ma prawo odmówić przyjęcia lub publikacji ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy. 3. Przyczyną leżącą po stronie Ogłoszeniodawcy jest w szczególności naruszenie niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa przez treść lub formę ogłoszenia, jak także przez samo działanie lub zaniechanie Ogłoszeniodawcy. 4. W przypadku usunięcia ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy Serwis co najmniej na 24 godziny przed usunięciem ogłoszenia poinformuje Ogłoszeniodawcy o planowanym usunięciu i wezwie go do usunięcia naruszenia pod rygorem usunięcia ogłoszenia ze strony. Obowiązek wcześniejszego poinformowania nie dotyczy sytuacji, kiedy usunięcie ogłoszenia ma na celu uniknięcie popełnienia lub usunięcie skutków popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. 5. Tytułem usunięcia ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec serwisu, w szczególności nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny w całości lub części lub jakiegokolwiek odszkodowania. 6. W przypadku usunięcia ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Serwisu Ogłoszeniodawca otrzyma zwrot ceny w wysokości proporcjonalnej do okresu braku ogłoszenia, nie mniej niż 20 dolarów amerykańskich. Wypłata nastąpi w ciągu 7 dni od podania przez Ogłoszeniodawcy rachunku bankowego do dokonania zwrotu.

8 X. Ogłoszeniobiorca 1. Ogłoszeniobiorcą jest osobą fizyczną, która wyraża wolę zatrudnienia siebie jako pracownika oraz złoży w Serwisie aplikację o pracę lub zostanie przekierowana na strony Ogłoszeniobiorcy w celu złożenia aplikacji o pracę. 2. Ogłoszeniobiorca może prowadzić własną działalność gospodarczą. 3. Usługi Serwisu na rzecz Ogłoszeniobiorcy są nieodpłatne w całości. Serwis tytułem świadczenia usług na rzecz Ogłoszeniobiorcy nie pobiera żadnych opłat. 4. Wykonanie usługi, tj. przyjęcie aplikacji po jej wypełnieniu i zatwierdzeniu przez Ogłoszeniobiorcę oraz przekazanie aplikacji do Ogłoszeniodawcy albo przekierowanie na strony Ogłoszeniobiorcy w celu złożenia aplikacji o pracę następuje automatycznie. Jeżeli wystąpi przeszkoda techniczna w przekazaniu aplikacji, Serwis podejmie cyklicznie (nie rzadziej niż raz na dobę) przez 30 dni próbę przekazania aplikacji do Ogłoszeniodawcy. Serwis będzie informował Ogłoszeniobiorcę na podany adres poczty elektronicznej o nieudanych próbach przekazania aplikacji. 5. Serwis zobowiązuje się wykonać usługę bez wad, jednocześnie nie udziela dodatkowych gwarancji lub rękojmi dla świadczonych usług innych niż wynikających z prawa (art. 471 i nast. Kodeksu cywilnego). Ogłoszeniodawca wszelkie zastrzeżenia do oświadczonych usług powinien zgłaszać Serwisowi zgodnie z procedurą reklamacji określoną w XV Regulaminu. 6. Serwis nie posiada kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 7. Ogłoszeniobiorca może komunikować się z Serwisem za pomocą środków komunikacji wskazanych w 1 ust. 5 Regulaminu, zaś z Ogłoszeniodawcą bezpośrednio za pomocą środków komunikacji wskazanych w konkretnym ogłoszeniu o pracy, jeśli takie zostały podane. 8. Ogłoszeniobiorca może skorzystać m.in. z następujących możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji lub dochodzenia roszczeń: a. Ogłoszeniobiorca może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu, b. Ogłoszeniobiorca może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Serwisem. c. Ogłoszeniobiorca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Serwisem, korzystając z powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). XI. Prawa i obowiązki Ogłoszeniobiorcy 1. Aplikacja o pracę powinna być sporządzona w języku angielskim lub innym języku, jeżeli taka możliwość wyraźnie wynika z treści ogłoszenia o pracę.

9 2. Informacje podane w aplikacji o prace powinny być kompletne, prawdziwe i nie wprowadzające w błąd. Zakazane jest zawieranie w aplikacjach o pracę informacji o charakterze seksualnym. 3. Aplikacja o pracę powinna zawierać rzeczywistą odpowiedź na ofertę pracy. Zakazane jest składanie pozornych aplikacji o pracę. 4. Aplikacja o pracę nie może dążyć do naruszenia prawa, w szczególności aplikacja nie może dążyć do nielegalnego pozyskania informacji od Ogłoszeniodawcy. 5. Ogłoszeniobiorca może być zobowiązany w aplikacji o pracę do podania wyłącznie następujących danych: i. imię (imiona) i nazwisko, j. imiona rodziców, k. datę urodzenia, l. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), m. wykształcenie, n. przebieg dotychczasowego zatrudnienia, o. innych danych osobowych, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystnie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, p. numer PESEL. 6. Jeżeli ogłoszenie o pracę będzie bezpośrednio lub pośrednio wymagało podania innych danych niż wskazane w ust. 5 prosimy o niezwłoczne przekazanie takiej informacji do Serwisu. 7. Ogłoszeniobiorca nie jest zobowiązany podawać w aplikacji o pracę informacji o: g. pochodzeniu rasowym lub etnicznym, h. poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, i. przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, j. stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, k. skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, l. innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 8. Jeżeli ogłoszenie o pracę będzie bezpośrednio lub pośrednio wymagało podania takich danych prosimy o niezwłoczne przekazanie takiej informacji do Serwisu. XII. Zasady odpowiedzialności 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych przez Ogłoszeniodawców ogłoszeń. Serwis oświadcza, że przygotowanie przez Serwis ogłoszeń o pracę do publikacji ma charakter formalny i co do zasady nie ingeruje w treść ogłoszeń. 2. Podanie błędnych lub niepełnych danych identyfikacyjnych przez Ogłoszeniodawcę może skutkować brakiem realizacji lub nieprawidłową realizacją zamówionych usług, za co Serwis nie ponosi odpowiedzialności. 3. Serwis nie gwarantuje Ogłoszeniodawcy, że ktokolwiek złoży aplikację o pracę, prawdziwości złożonych aplikacji, wartości ekonomicznej dla Ogłoszeniodawcy złożonych aplikacji oraz zatrudnienia kogokolwiek na stanowisku będącym przedmiotem ogłoszenia.

10 4. Serwis nie gwarantuje Ogłoszeniobiorcy, że Ogłoszeniodawca skontaktuje się z nimi, zaoferuje pracę lub zatrudni. 5. Serwis po przekazaniu Ogłoszeniodawcy aplikacji o pracę nie uczestniczy w kontaktach pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Ogłoszeniobiorcą i związku z tym nie ponosi za nie odpowiedzialności. 6. Serwis internetowy jest udostępniany w formule as is, czyli jest dostępny w wersji aktualnej mogącej zawierać wady i nie ma lepszej wersji alternatywnej. Dlatego Serwis nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na świadczone usługi, w tym gwarancji jakości. 7. Serwis nie gwarantuje, że serwery Serwisu są wolne od wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez wirusy komputerowe i szkodliwe oprogramowanie. 8. Serwis nie gwarantuje, że treść strony, w tym samych ogłoszeń będzie wolna od wad, w szczególności nieaktywnych linków, nieścisłości lub błędów typograficznych. 9. Odpowiedzialność Serwisu wobec Ogłoszeniodawcy i Ogłoszeniobiorcy jest ograniczona do kwoty 100 dolarów amerykańskich za wszelką szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem w danym roku kalendarzowym. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. 10. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkody spowodowanej z winy umyślnej. 11. Ogłoszeniodawca i Ogłoszeniobiorca są zobowiązani do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Serwisu w związku z treścią przekazanego ogłoszenia o pracę lub aplikacji o pracę, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Serwisu poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich lub samych Ogłoszeniodawców i Ogłoszeniobiorców. 12. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego nieświadczenia usług, jeżeli świadczenie usług nie jest możliwe z powodu zdarzeń losowych, niezależnych od Serwisu (np. pożar, powódź, wojna, strajk). 13. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w działaniu strony w wymiarze 24 godzin w ciągu kwartału. XIII. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 1. Serwis zaleca korzystanie z legalnego oprogramowania, w tym z oprogramowania antywirusowego w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania ze świadczonych przez Serwis usług. 2. Zakazane jest wysyłanie do Serwisu, Ogłoszeniodawcy lub Ogłoszeniobiorcy informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych, czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogące wywołać zakłócenie lub uszkodzenie systemów komputerowych. 3. Serwis oświadcza, że w celu świadczenia usług korzysta z hostingu osoby trzeciej i zawarła umowę SLA. Ustawienia serwerów są zoptymalizowane, aby zminimalizować czas ewentualnych przerw w świadczeniu usług.

11 XIV. Wymagania techniczne 1. Ogłoszeniodawca i Ogłoszeniobiorca w celu korzystania z usług musi spełniać poniższe wymagania techniczne: a. posiadać dostęp do sieci Internet, b. posiadać przeglądarkę www: Firefox, Opera, Chrome Safari lub inną obsługującą HTML5, o standardzie IE lub wyższym (standard IE8 i IE 9 może mieć ograniczone możliwości), c. posiadać konto poczty elektronicznej. 2. Osoby trzecie zainteresowane zapoznaniem się z treścią ogłoszeń muszą spełniać poniższe wymagania techniczne: a. posiadać dostęp do sieci Internet, b. posiadać przeglądarkę www: Firefox, Opera, Chrome Safari lub inną obsługującą HTML5, o standardzie IE lub wyższym (standard IE8 i IE 9 może mieć ograniczone możliwości) albo Android OS, IOS obsługujący HTML5. 3. Serwis zastrzega, że do korzystania z pełnej funkcjonalności strony Serwisu oraz konta może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi: Java, Javascript, Adobe Flash, XML, DHTML oraz obsługi protokołu szyfrowania transmisji SSL. XV. Reklamacja 1. Ogłoszeniodawca, Ogłoszeniobiorca i osoby trzecie są uprawnione w każdej chwili do złożenia reklamacji. Reklamacja może w szczególności dotyczyć niezgodności świadczonej usługi z zakupioną, naruszenia niniejszego Regulaminu lub naruszenia praw Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy lub osoby trzeciej wynikających z ustawy. 2. W przypadku niezgodności świadczonej usługi z zakupioną usługą, Ogłoszeniodawca ma prawo zażądać usunięcia niezgodności, obniżenia ceny usługi za okres niezgodności, rozwiązania umowy lub wypłaty odszkodowania, jeżeli w wyniku niezgodności powstałą szkoda. Przyjmuje się, że okres niezgodności trwał nie dłużej niż 7 dni od dnia złożenia reklamacji, jeżeli Ogłoszeniodawca nie wykaże inaczej. 3. W przypadku naruszenia praw Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy lub osoby trzeciej wynikających z niniejszego Regulaminu lub ustawy Ogłoszeniodawca ma prawo żądać usunięcia niezgodności, rozwiązania umowy lub wypłaty odszkodowania, jeżeli w wyniku naruszenia praw powstała szkoda, zaś Ogłoszeniobiorca i osoba trzecia mają prawo żądać usunięcia niezgodności lub wypłaty odszkodowania, jeżeli w wyniku naruszenia praw powstała szkoda. 4. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres wskazany w I. ust. 5 Regulaminu albo w formie na adres wskazany w I. ust. 5 Regulaminu. 5. Reklamacja powinna zawierać: a. firmę Ogłoszeniodawcy i numer złożonego ogłoszenia o pracę albo imię i nazwisko Ogłoszeniobiorcy oraz numer złożonej aplikacji o pracę albo imię i nazwisko (nazwę) osoby trzeciej, b. adres poczty elektronicznej,

12 c. opisanie niezgodności świadczonej usługi z zamówioną usługą lub naruszenia praw Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy lub osoby trzeciej wynikających z niniejszego Regulaminu lub ustawy albo innej ewentualnej przyczyny reklamacji, d. proponowany przez Ogłoszeniodawcę, Ogłoszeniobiorcę lub osobę trzecią sposób rozstrzygnięcia reklamacji, e. wskazanie powstałej szkody, jeżeli miała miejsce. 6. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni roboczych od daty otrzymania przez Serwis prawidłowej reklamacji. Status reklamacji zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy lub osoby trzeciej bez względu na wynik. Brak odpowiedzi ze strony Serwisu oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji zgodnie z jego treścią z wyjątkiem roszczeń odszkodowawczych. 7. Jeżeli Serwis negatywnie rozstrzygnie reklamację, Ogłoszeniodawca, Ogłoszeniobiorca lub osoba trzecia może skorzystać z innych przysługujących praw lub wystąpić na drogę sądową przeciwko Serwisowi. XVI. Informacja handlowa 1. Serwis wysyła pocztą elektroniczną niezindywidualizowaną informację handlową do Ogłoszeniodawców, którzy wyrazili na to zgodę. Informacja handlowa dotyczy usług świadczonych przez Serwis. Informacja będzie wysyłania nie częściej niż co 3 miesiące. 2. Ogłoszeniodawca składając ogłoszenie o pracę może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na wskazany w ogłoszeniu adres poczty elektronicznej. Podany adres poczty elektronicznej nie może identyfikować innej osoby fizycznej, niż osoby która składa i zatwierdza ogłoszenie o pracę w imieniu Ogłoszeniodawcy. 3. Ogłoszeniodawca może bez podania przyczyny w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez naciśnięcie odpowiedniego linku zawartego w każdej informacji handlowej lub wysłanie maila na adres poczty elektronicznej podanej w I. ust. 5 Regulaminu. 4. Zgoda, o której mowa w ust. 2-3 jest zgodą na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres poczty elektronicznej w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. XVII. Prawa autorskie Serwisu 1. Przyjęty na stronie Serwisu układ i formuła udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej. 2. Wszelkie prawa do treści, w tym do jego elementów graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów strony są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. 3. Ogłoszeniodawca, Ogłoszeniobiorca i osoby trzecie nie są uprawnione do kopiowania, modyfikowania, reprodukcji, dystrybucji lub pobierania w całości lub części treści Serwisu, jeżeli nie postanowiono wyraźnie inaczej. Postanowienie to nie dotyczy sporządzenia kopii ogłoszenia dla własnego użytku.

Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS

Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS English version below Wersja 1.0.11 Spis treści I. Postanowienia wstępne... 1 II. Zasady ogólne... 2 III. Ogłoszeniodawca... 2 IV. Konto Ogłoszeniodawca...

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5

Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5 Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5 English version below I. Wstęp Serwis internetowy NO FLUFF JOBS prowadzony przez Magdalenę Gawłowską Bujok prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą No Fluff Jobs

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY Umowa obejmuje odpłatne udostępnienie Konsumentowi wskazanej przez niego treści cyfrowej w ramach konta Konsumenta w serwisie www.virtualo.pl oraz upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem oraz numerem telefonu

Regulamin sprzedaży. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem  oraz numerem telefonu Regulamin sprzedaży Data publikacji: 14-01-2017 Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony www.mowdomnie.pl realizuje Aleksandra Janowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z usług portalu szpiegofon.hotapp.pl 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU.

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU. REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU 1. Definicje i postanowienia ogólne http://www.east-biz2016.pl/ 1.1. Organizator imprezy, zwany dalej administratorem danych osobowych jest DigiBrand Grzegorz Kiersznowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego fitstrategia.

Regulamin sklepu internetowego fitstrategia. Data publikacji: 06.09.2016 Regulamin sklepu internetowego fitstrategia. Sklep internetowy fitstrategia działający pod adresem http://fitstrategia.pl/kurs należy do Barbary Janysek prowadzącej działalność

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży za pośrednictwem bloga prakreacja.pl

Regulamin sprzedaży za pośrednictwem bloga prakreacja.pl Regulamin sprzedaży za pośrednictwem bloga prakreacja.pl Za pośrednictwem bloga prakreacja.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju materiałów m.in. artykułów, poradników, arkuszy kalkulacyjnych, wzorów dokumentów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Postanowienia wstępne $ 1 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej regulaminem, opracowano na podstawie: 1) Kodeks cywilny-ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego MODARIUM.PL z r.

Regulamin Sklepu Internetowego MODARIUM.PL z r. Regulamin Sklepu Internetowego MODARIUM.PL z 01.01.2016 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zawierania umów

Ogólne warunki zawierania umów Ogólne warunki zawierania umów Niniejszy dokument opisuje ogólne warunki zawierania umów z Panem Cezarym Kuliś, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ORLING POLSKA Cezary Kuliś z siedzibą w Mierzeszynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. DEFINICJE II. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. DEFINICJE 1. Speed oznacza Bernarda Szymczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SPEED Bernard Szymczak na podstawie wpisu do Centralnej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: kalorietoniewszystko.pl, prowadzony jest przez Natalię Czekalską prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław REGULAMIN SELLO.PL 1 Definicje 1. Abonament prawo do korzystania z oprogramowania Sello przez Kupującego przez okres odpowiednio 30 dni, 365 lub 730 dni, będący treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu DQstore.pl dla transakcji zawartych od 25 grudnia 2014r. 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep DQstore.pl, nazywany dalej Sklepem prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę, która może korzystać z treści na niej zawartych w sposób zgodny z niniejszym regulaminem.

Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę, która może korzystać z treści na niej zawartych w sposób zgodny z niniejszym regulaminem. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU Wstęp Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z usług serwisu www.obrazkovo.p l. X Definicje Serwis internetowy - Serwis - oznacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej Regulamin ) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.e-doccenter.pl

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA 1 Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zakupu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego Bulldogjob.pl

Regulamin Serwisu Internetowego Bulldogjob.pl Regulamin Serwisu Internetowego Bulldogjob.pl 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym www.bulldogjob.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo