ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia r."

Transkrypt

1 Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia r. w sprawie trybu przeprowadzenia licytacji elektronicznej oraz sposobu wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną do czynności, o których mowa w art Kodeksu postępowania cywilnego Na podstawie art ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz , poz. 293, poz. 379 i poz. 435) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa: 1) tryb sprzedaży ruchomości w drodze publicznej licytacji elektronicznej, 2) sposób wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną do czynności, o których mowa w art Kodeksu postępowania cywilnego. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) Kodeksie rozumie się przez to ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego; 2) systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 2) obsługujący sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej, udostępniany za pomocą usług internetowych za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości; 3) użytkowniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, która jest uprawniona do uwierzytelniania się na danym koncie. W szczególności użytkownikiem jest: a) osoba fizyczna zamierzająca wziąć udział w licytacji w drodze elektronicznej, b) licytant w przetargu przy sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej, c) komornik sądowy prowadzący licytację w drodze elektronicznej; 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379 i

2 4) operatorze systemu teleinformatycznego, zwanym dalej operatorem rozumie się przez to podmiot prowadzący systemem teleinformatycznym. 5) podpisie elektronicznym rozumie się przez to podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem w przypadku, gdy użytkownik posłuży się bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 ust 2 powołanej wyżej ustawy weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem, o którym mowa w art. 3 ust 12 tej ustawy; 5) elektronicznych akta sprawy - rozumie się przez to zbiór dokumentów elektronicznych w systemie teleinformatycznym dotyczących sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej, udostępniany uprawnionym użytkownikom za pośrednictwem ich kont; elektroniczne akta sprawy należą do akt postępowania egzekucyjnego. 6) elektronicznym poświadczeniu odpisu dokumentu rozumie się przez to: a) poświadczenie dokumentu pełnomocnictwa do udziału w przetargu, o którym mowa w art Kodeksu lub dokumentu wykazującego umocowanie do występowania w przetargu w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, dokonane przez osobę fizyczną zamierzającą wziąć udział w publicznej licytacji elektronicznej; b) poświadczenie obwieszczenia o sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej dokonane przez komornika sądowego; c) poświadczenie zawiadomienia o przybiciu, o którym mowa w art Kodeksu dokonane przez komornika sądowego; 7) wskazaniu adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego na które ma być wysłane powiadomienie o zamieszczeniu pisma w systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to możliwość wskazania prywatnego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego użytkownika na który system teleinformatyczny prześle informację o zamieszczeniu w aktach sprawy dokumentu wymagającego doręczenia, z zastrzeżeniem, iż brak takiej informacji nie wpływa na skuteczność doręczenia; 8) koncie - rozumie się przez to zbiór danych w systemie teleinformatycznym udostępniany użytkownikowi; 9) nazwie użytkownika - rozumie się przez to jawne, niepowtarzalne i przyporządkowane użytkownikowi dane wykorzystywane przez tę osobę do składania podpisu elektronicznego; 10) haśle - rozumie się przez to poufne dane do składania podpisu elektronicznego; 11) uwierzytelnieniu - rozumie się przez to identyfikację użytkownika na potrzeby uzyskania przez niego dostępu do konta w zakresie posiadanych uprawnień; 12) odbiorze korespondencji - rozumie się przez to pierwsze uwierzytelnienie użytkownika, do którego pismo jest skierowane, po 2

3 zamieszczeniu doręczanego pisma w elektronicznych aktach sprawy, chyba że zapoznanie się z treścią pisma nie było możliwe ze względów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego; 13) elektronicznym potwierdzeniu wniesienia pisma lub postąpieniarozumie się przez to zestaw danych wskazujący wnoszone pismo lub postąpienie, użytkownika dokonującego tych czynności oraz datę ich dokonania; 17) zatwierdzaniu treści pisma - rozumie się przez to czynność użytkownika wytwarzającego pismo, powodującą brak możliwości zmiany treści pisma; 18) identyfikatorze licytanta rozumie się przez to ciąg znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujący użytkownika jako licytanta w konkretniej sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej; identyfikator jest unikalny dla każdej z licytacji w której licytant bierze udział oraz stanowi dowód, że użytkownik wykonał warunki uprawniające go do udziału w konkretnej licytacji. Dział II Sprzedaż w drodze licytacji publicznej Dział III. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej, 3. 1.Tworzy się system teleinformatyczny obsługujący sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej. 2. System teleinformatyczny dostępny jest w ogólnodostępnej sieci Internet Operatorem systemu jest Krajowa Rada Komornicza. 2. Komornicy sądowi zakładają konta w systemie teleinformatycznym. 3. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust 2 w związku z uruchomieniem systemu, powierza się Krajowej Radzie Komorniczej, która jest obowiązana powiadomić komorników sadowych o danych umożliwiających uwierzytelnienie się na swoich kontach System teleinformatyczny dostępny jest wyłącznie dla osób biorących udział w sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej. 2. Obwieszczenie w systemie teleinformatycznym zawierające ogłoszenie o licytacji w drodze elektronicznej jest dostępne bez potrzeby uwierzytelnienia za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 3

4 3. Dostęp do systemu teleinformatycznego następuje po uwierzytelnieniu. 4. Uwierzytelnienie następuje po podaniu loginu i hasła użytkownika. 5. Sąd uzyskuje dostęp do systemu teleinformatycznego w zakresie elektronicznych akt konkretnej sprawy używając loginu i hasła udostępnionego przez operatora systemu Do korzystania z systemu teleinformatycznego konieczne jest posiadanie konta użytkownika. 2. Konto jest jednoznacznie powiązane z użytkownikiem Konto dla osoby fizycznej zamierzającej wziąć udział w licytacji elektronicznej zakłada operator systemu teleinformatycznego, po złożeniu przez tą osobę wniosku o założenie konta użytkownika. Wniosek składa się za pośrednictwem tego systemu. Wniosek zawiera: 1) imiona i nazwisko wnioskodawcy, numer PESEL oraz numer dokumentu tożsamości, a także wskazanie miejsca urodzenia, adresu poczty elektronicznej oraz adresu do korespondencji; 2) wskazanie hasła umożliwiającego uwierzytelnienie; 3) wskazanie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego, na które mają być wysyłane powiadomienia o zamieszczeniu pisma, o ile wnioskodawca chce otrzymywać takie powiadomienia; 4) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające znajomość sposobu i skutków doręczeń dokonywanych w postępowaniu zgodnie z art Kodeksu postępowania cywilnego. 2. Imiona, nazwisko oraz numer PESEL podlegają automatycznej weryfikacji w zbiorze PESEL. 3. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie aktualizować dane, o których mowa w ust. 1 pkt Warunki hasła, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, są udostępniane przed przystąpieniem do zakładania konta użytkownika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 5. Użytkownik jest uprawniony do zmiany hasła za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 6. Osoby nie mające obowiązku posiadania numeru PESEL zgłaszają wniosek o którym mowa w ust 1, operatorowi systemu za pośrednictwem wybranego komornika sądowego Konto osoby fizycznej zamierzającej wziąć udział w licytacji elektronicznej jest udostępniane użytkownikowi wyłącznie po uwierzytelnieniu. 2. Uwierzytelnienie następuje za pomocą podpisu elektronicznego. 3. Podpis elektroniczny jest składany przez podanie nazwy użytkownika i hasła. 4

5 4. W przypadku osób posługujących się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpis elektroniczny jest składany za pomocą danych do składania tego podpisu Osoba fizyczna posiadająca konto w systemie teleinformatycznym, która zamierza wziąć udział w licytacji elektronicznej w charakterze pełnomocnika innego podmiotu albo w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, składa wniosek o potwierdzenie uprawnienia do występowania w imieniu osoby trzeciej. 2. Wniosek o potwierdzenie uprawnień do występowania w imieniu osoby trzeciej składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i zawiera on: 1) imię i nazwisko osoby fizycznej zamierzającej wziąć udział w licytacji elektronicznej; 2) nazwę użytkownika; 3) osnowę wniosku; 4) podpis wnioskodawcy. 4. Do wniosku dołącza się poświadczony elektronicznie odpis pełnomocnictwa lub dokumentu wykazującego umocowanie do działania za osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną. 5. Potwierdzenie uprawnień jest umieszczane przez operatora w systemie teleinformatycznym. 10. Sporządzenie poświadczonego elektronicznie odpisu dokumentu, o którym mowa w 9 ust. 4, mającego pierwotnie postać papierową polega na sporządzeniu przez użytkownika kopii elektronicznej tego dokumentu (zeskanowaniu) o rozdzielczości 300 dpi i zapisaniu tak skonwertowanego pliku w jednym z formatów określonych w załączniku nr 2 (formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r., poz.526). 2.Poświadczenia elektronicznego dokonuje użytkownik łącznie dla wszystkich dołączonych dokumentów. W razie dokumentów zawierających więcej niż jedną stronę, system teleinformatyczny zapewnia odniesienie poświadczenia do każdej strony dołączonego dokumentu. 5

6 Udział licytanta w licytacji elektronicznej odbywa się wyłącznie za pośrednictwem konta w systemie. 2. Konto uprawnia do udziału w nieograniczonej liczbie licytacji. 3. Użytkownik zgłasza przystąpienie do przetargu 4. W zgłoszeniu wskazuje się dokładnie przedmiot sprzedaży i sygnaturę sprawy egzekucyjnej w której sprzedaż jest prowadzona. 5. W zgłoszeniu użytkownik składa oświadczenie, iż nie zachodzą wobec niego podstawy do wyłączenia od udziału w przetargu Zgłoszenie do udziału w licytacji i zapłata rękojmi powoduje automatyczne przypisanie użytkownikowi identyfikatora licytanta. 2. W toku licytacji system teleinformatyczny ujawnia licytantom postąpienia przez wskazanie kwoty i identyfikatora licytanta. Przy każdym postąpieniu licytantowi przypisuje się inny numer porządkowy. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji ujawniane są wyłącznie komornikowi sądowemu Wniesienie postąpienia za pomocą systemu teleinformatycznego licytant dokonuje kolejno przez: 1) uwierzytelnienie się koncie użytkownika; 2) utworzenie informacji o postąpieniu; 3) opatrzenie pisma podpisem elektronicznym. 2. Niezwłocznie po dokonaniu postąpienia, system teleinformatyczny wytwarza elektroniczne potwierdzenie dokonania postąpienia i automatycznie umieszcza je w elektronicznych aktach sprawy. 3. Wymagania techniczne systemu teleinformatycznego dla dokonania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, udostępniane są za pośrednictwem stron internetowych operatora systemu teleinformatycznego Zakończenie licytacji elektronicznej następuje automatycznie w chwili oznaczonej przez komornika sądowego w obwieszczeniu o licytacji. 2. Po zakończeniu licytacji nie jest możliwe zgłaszanie dalszych postąpień. Postąpienia, które nie zostały potwierdzone przez system teleinformatyczny przed zakończeniem licytacji uznaje się za niebyłe. 3. W chwili zakończenia licytacji następuje automatyczne ustalenie licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę. W tej samej chwili następuje ujawnienie danych licytantów biorących udział w licytacji oraz wysokość oferowanej przez nich ceny. 6

7 4. Chwila zakończenia licytacji odnosi się do czasu systemu teleinformatycznego obsługującego sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej. Czas w systemie jest jawny W razie zapłaty ceny na rachunek bankowy komornika, zapłata ceny jest dokonana z chwilą uznania rachunku bankowego komornika. 16. Skarga na udzielenie przybicia może być wniesiona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Komornik niezwłocznie umieszcza w tym systemie wzmiankę o wniesieniu skargi. Dział IV Sposób wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje elektroniczne do przeprowadzenia sprzedaży, o których mowa w art Kodeksu 17. Do wyboru przedsiębiorcy, o którym mowa w art Kodeksu, przedsiębiorstwa, o którym mowa w art oraz Kodeksu, sprzedaży ruchomości o których mowa w art Kodeksu oraz wyboru osoby, której komornik sadowy sprzeda ruchomości w trybie art Kodeksu stosuje się odpowiednio przepisy Działu III. Dział V Przepis wprowadzający 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 7

8 Uzasadnienie Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z przepisu art Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c. ). Przepis ten upoważnia Ministra Sprawiedliwości do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego trybu przeprowadzenia licytacji publicznej, szczegółowego trybu sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną do czynności, o których mowa w art k.p.c. - mając na względzie zapewnienie ochrony praw osób uczestniczących w licytacji, sprawne prowadzenie postępowania, skuteczne prowadzenie egzekucji oraz zapewnienie bezpieczeństwa posługiwania się dokumentami w postaci elektronicznej. Cytowane upoważnienie ustawowe zostało wprowadzone ustawą z dnia... o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz..). W wyniku nowelizacji k.p.c. wprowadzono bowiem licytację elektroniczną, jako nową formę sprzedaży zajętych ruchomości oraz zastrzeżono, że system teleinformatyczny obsługujący licytację elektroniczną będzie mógł stanowić narzędzie pozwalające na zidentyfikowanie osoby za pośrednictwem której lub na rzecz której zostanie dokonana tzw. pozalicytacyjna sprzedaż ruchomości. Projektowane przepisy odnoszą się do nowej formy licytacji, czyli publicznej licytacji elektronicznej. W przepisach k.p.c. uregulowano jedynie najważniejsze zagadnienia dotyczące tej formy sprzedaży oraz zaakcentowano odmienności licytacji elektronicznej w stosunku do licytacji zwykłej (np. dopuszczalność stosowania tej licytacji tylko w razie oddania zajętej ruchomości pod dozór, obligatoryjnej rękojmi). W niniejszym rozporządzeniu proponuje się szczegółowe regulacje dotyczące utworzenia i udostępniania systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną oraz czynności mających na celu założenie konta przez użytkownika, który chce uczestniczyć w licytacji we własnym imieniu albo działając w imieniu innej 8

9 osoby (jako pełnomocnik lub reprezentant). Z uwagi na to, że w tym ostatnim przypadku, konieczne jest wykazanie umocowania do działania w cudzym imieniu, proponowane przepisy normują sposób przedłożenia odpisów dokumentów (pełnomocnictw lub innych dokumentów wykazujących umocowanie) oraz elektronicznego poświadczania tych odpisów. Poświadczenie to nie będzie wymagało czynności notariusza ani zawodowego pełnomocnika (np. adwokata lub radcy prawnego), ale będzie dokonywane przez samego użytkownika. Przewiduje się, że obwieszczenie będzie dostępne nie tylko po zalogowaniu się na koncie w systemie teleinformatycznym, ale również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w sposób adekwatny dla obwieszczeń o licytacji tradycyjnej (budynek sądu, pismo poczytne i strona Krajowej Rady Komorniczej). W projektowanych regulacjach określono również tryb samego udziału w przetargu. Udział ten rozpoczyna się od złożenia przez użytkownika wniosku o przystąpienie do przetargu i uiszczenia rękojmi. Po dopełnieniu tych czynności licytant może zgłaszać postąpienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Postąpienie zgłasza się po uwierzytelnieniu się na koncie użytkownika, przez utworzenie oświadczenia o postąpieniu i podpisanie pisma podpisem elektronicznym. W toku licytacji system teleinformatyczny ujawnia te postąpienia innym licytantom w ten sposób, że wskazuje kwoty i identyfikator licytanta. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane są wyłącznie komornikowi sądowemu. Zasadnicza różnica między licytacją ustną, a licytacją elektroniczną polega na tym, że w przypadku tej ostatniej komornik nie wzywa do składania kolejnych postąpień. W obwieszczeniu o przetargu komornik informuje o chwili zakończenia przetargu, a przybicie jest udzielane temu licytantowi, który w tej chwili zaofiarował najwyższą cenę (mechanizm stosowany w tzw. aukcjach internetowych). Zakończenie licytacji elektronicznej nastąpi zatem automatycznie w chwili wyznaczonej przez komornika sądowego. W tym momencie następuje automatyczne ustalenie licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę. W tej samej chwili następuje ujawnienie danych licytantów biorących udział w licytacji oraz wysokość oferowanej przez nich ceny. Kolejne przepisy normują kwestie dotyczące uiszczenia ceny na rachunek bankowy komornika, z zastrzeżeniem, że według k.p.c., cena może być uiszczona za 9

10 pośrednictwem systemu obsługującego licytację elektroniczną. Przepisy dopuszczają też możliwość wniesienia skargi na przybicie za pośrednictwem tego systemy teleinformatycznego. Z przepisów k.p.c. wynika zresztą, że poza wymienionymi wyżej czynnościami, licytant może też składać w ten sposób inne wnioski i oświadczenia (np. oświadczenie o zrzeczeniu się nabycia ruchomości). Proponowany jest też przepis dotyczący możliwości wykorzystywania systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną do innych (tzw. pozalicytacyjnych) form sprzedaży zajętych ruchomości. W tych przypadkach, czynności dokonywane za pośrednictwem systemu będą zazwyczaj polegały na zamieszczeniu ogłoszenia o sprzedaży zajętych ruchomości, w celu zgłoszenia się podmiotu, który wyrazi wolę nabycia tych ruchomości (np. z wolnej ręki) albo pośredniczenia w sprzedaży tych ruchomości (np. w razie tzw. sprzedaży komisowej). 10

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Na podstawie art. 126 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia... 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) U S T A W A z dnia.... 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2678 Warszawa, 6 sierpnia 2014 r.

Druk nr 2678 Warszawa, 6 sierpnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-73-14 Druk nr 2678 Warszawa, 6 sierpnia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - PORADNIK DLA PEŁNOMOCNIKA ZAWODOWEGO

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - PORADNIK DLA PEŁNOMOCNIKA ZAWODOWEGO ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - PORADNIK DLA PEŁNOMOCNIKA ZAWODOWEGO 1. Wprowadzenie W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nazwa i adres Zamawiającego: Spółka Komunalna Dorzecze Białej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c 33-170 Tuchów, Polska Tel: +48 14 6506204 www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem.

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I. DEFINICJE Poprzez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..2010 r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..2010 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY DO.2710.4.2013 ZATWIERDZAM DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy Ryszard Telega Dębica, dnia 5 listopada 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 03.07.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE

UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE Umowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Getin Noble Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowa 33,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo