S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r."

Transkrypt

1 S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

2 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ III Cele i zadania szkoły...9 ROZDZIAŁ IV Zarządzanie szkołą...17 ROZDZIAŁ V Organizacja szkoły...29 ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy szkoły...34 ROZDZIAŁ VII Uczniowie szkoły...44 ROZDZIAŁ VIII System obiegu informacji...50 ROZDZIAŁ IX Postanowienia końcowe...51

3 3 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego Statutu jest mowa bez bliŝszego określenia o: 1. szkole naleŝy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp., 2. oddziałach przedszkolnych - naleŝy przez to rozumieć oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp., 3. szkole podstawowej - naleŝy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp., 4. gimnazjum naleŝy przez to rozumieć Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp., 5. liceum - naleŝy przez to rozumieć VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp., 6. statucie naleŝy przez to rozumieć niniejszy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp., 7. dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców naleŝy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp., 8. ustawie naleŝy przez to rozumieć ustawę z dnia 07 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. Z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), 9. wychowankach, uczniach lub dzieciach oraz rodzicach naleŝy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów, 10. nauczycielu naleŝy przez to rozumieć nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp., 11. organie prowadzącym Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 naleŝy przez to rozumieć Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., 12. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 16 naleŝy przez to rozumieć Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. (Lubuskie Kuratorium Oświaty z siedzibą w Gorzowie Wlkp.)

4 4 2 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), 2. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późniejszymi zmianami), 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624), 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.), 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.), 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69), 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.), 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŝna zatrudnić nauczycieli nie mających wyŝszego

5 5 wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400), 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do uŝytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do uŝytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730), 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487), 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci młodzieŝy niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490), 15. Uchwała nr LXVII/771/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie zmiany nazw i numerów porządkowych gorzowskich samorządowych szkół i zespołów szkół.

6 6 R O Z D Z I A Ł II OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 3 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w skład którego wchodzą: a) Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 16 im. Józefa Piłsudskiego. Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych reguluje statut oddziałów przedszkolnych stanowiący załącznik do statutu szkoły. b) Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 16 im. Józefa Piłsudskiego c) Gimnazjum nr 16 z oddziałami integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego d) VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego są szkołami publicznymi. 2. Siedziba Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 znajduje się w Gorzowie Wlkp., przy ul. Dunikowskiego Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Orzeczenie organizacyjne o powstaniu od 1 września 1995r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 zostało wydane Uchwałą nr XIX/115/95 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 czerwca 1995r. 4. Zmiana nazw i numerów porządkowych gorzowskich samorządowych szkół i zespołów szkół nastąpiła na podstawie uchwały nr LXVII/771/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r. 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp. 4 1.Szkoła podstawowa, gimnazjum oraz liceum ma wspólny hymn, sztandar, ceremoniał i logo. 2.Tekst hymnu, opis sztandaru oraz zasady ceremoniału szkolnego określa załącznik do statutu Szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum prowadzą oddziały integracyjne, takŝe z moŝliwością realizowania programów autorskich. 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 zapewnia moŝliwość korzystania z: - gabinetu pedagogicznego, - gabinetu logopedycznego, - gabinetu psychologicznego,

7 - gabinetu pielęgniarki szkolnej i gabinetu dentystycznego, - świetlicy, - biblioteki szkolnej z multimedialnym centrum informacyjnym, - sali rehabilitacyjno gimnastycznej, - gabinetu socjoterapii, - sali gimnastycznej, - wielofunkcyjnego boiska szkolnego, - siłowni, - harcówki, - sklepiku szkolnego, - stołówki szkolnej Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno pedagogicznymi, innymi szkołami, gimnazjami, liceami w tym ze szkołami integracyjnymi. 2. Na zasadach określonych w art. 56 ustawy w szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. 3. Zasady funkcjonowania w szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy Czas trwania nauki w oddziale przedszkolnym wynosi 1 rok. 2. Czas trwania nauki w szkole podstawowej wynosi 6 lat. 3. Szkoła podstawowa ma w swojej strukturze organizacyjnej klasy I VI. 4. Szkoła podstawowa prowadzi zapisy do klasy pierwszej, na rok przed rozpoczęciem nauki. 5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o przystąpieniu do sprawdzianu uprawnia do kontynuacji nauki w gimnazjum. 6. Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata. 7.Świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego uprawnia do kontynuacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. 8.Rekrutacja uczniów do gimnazjum odbywa się na podstawie szczegółowych zasad przedstawionych w regulaminie rekrutacji stanowiącym załącznik do niniejszego statutu. 9. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

8 8 3) zapewnienia dziecku warunków umoŝliwiających przygotowywanie się do zajęć; 4) informowania, w terminie do dnia 30 września kaŝdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b ustawy, 10. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na Ŝądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. 11. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 12. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki naleŝy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%: 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, 2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki przez uczęszczanie na zajęcia lub w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2 4 ustawy. 13. Czas trwania nauki w liceum wynosi 3 lata. 14. Rekrutacja uczniów do liceum odbywa się na podstawie szczegółowych zasad przedstawionych w regulaminie rekrutacji stanowiącym załącznik do niniejszego statutu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 jest jednostką budŝetową. 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 moŝe otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej placówki budŝetowej.

9 9 R O Z D Z I A Ł III CELE I ZADANIA SZKOŁY 9 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: a) wychowanie i kształcenie światłego człowieka dobro ucznia jest dla szkoły wartością nadrzędną i chronioną przez szkołę, b) szkoła spełnia funkcję kształtującą, wychowawczą i kulturotwórczą, tworząc warunki umoŝliwiające harmonijny rozwój wszystkich sfer aktywności człowieka, c) kształtuje środowisko wychowawcze i zasady określone w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku dzieci, sprzyjające realizacji celów, 2. Szkoła zapewnia uczniom realizacje konstytucyjnego prawa do kształcenia, wychowania i opieki. 3. Jako ośrodek Ŝycia intelektualnego i społecznego zapewnia uczniom przygotowanie do dalszej nauki, Ŝycia i pracy, zwłaszcza w zakresie: 1) rozwijania zdolności poznawczych, zainteresowań i uzdolnień, 2) opanowania niezbędnych umiejętności, takich jak: korzystanie z róŝnych źródeł informacji, rozwiązywanie problemów, uczestnictwo w pracy zespołowej, posługiwanie się powszechnie stosowanymi urządzeniami technicznymi, 3) nabywanie doświadczeń czynnego uczestnictwa w Ŝyciu społeczności szkolnej. 4. Szkoła realizuje programy: wychowawczy i profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb danego środowiska, jak równieŝ program nauczania obowiązujący w szkołach publicznych. 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 udziela pomocy psychologiczno pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju ucznia. 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 łączy uczniów zdrowych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w jednym oddziale. 7. Realizuje programy nauczania i programy nauczania dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 8. Wszystkie programy opiniuje rada pedagogiczna, a dyrektor szkoły dopuszcza je do uŝytku. 9. Programy: wychowawczy szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i profilaktyki

10 10 stanowią załącznik do statutu. 10. Działalność wychowawczą określa program wychowawczy szkoły oraz ramowe plany pracy wychowawców poszczególnych klas opracowane na jego podstawie. 11. Program wychowawczy realizowany przez szkołę jest zgodny z: - Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, - Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, - Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, - Konwencją Praw Dziecka. 12. Szkoła angaŝując nauczycieli i uczniów, wypełnia swoje cele i zadania w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym w ciągu całego pobytu dziecka w placówce, we współpracy z rodzicami, administracją samorządową i państwową, placówkami opieki specjalistycznej oraz instytucjami społeczno kulturalnymi w środowisku lokalnym. 13. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach. 10 Zadania edukacyjne szkoły: 1. Kształcenie opiera się na stworzonych przez MEN kanonach dydaktycznych i podstawach programowych dla poszczególnych przedmiotów nauczania. Działalność edukacyjną określa szkolny zestaw programów nauczania. Bazuje równieŝ na innowacjach pedagogicznych, stworzonych dla uczniów o konkretnych potrzebach edukacyjnych. 2. Zdobywanie umiejętności przez uczniów odbywa się we wspólnym doświadczaniu, przeŝywaniu i zabawie. 11 Szkoła przyjmuje obowiązek: 1. Udzielania i organizacji pomocy uczniom mającym kłopoty natury psychologicznej i pedagogicznej. polegającej na: 1) Rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych moŝliwości psychofizycznych ucznia, wynikających z: - niepełnosprawności, - z niedostosowania społecznego, - z zagroŝenia niedostosowaniem społecznym,

11 11 - ze szczególnych uzdolnień, - ze specyficznych trudności w uczeniu się, - z zaburzeń komunikacji językowej, - z choroby przewlekłej, - z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, - z niepowodzeń edukacyjnych. - z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny. - z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z róŝnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 2) Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów. 2. Pomoc psychologiczno pedagogiczna organizowana i udzielana jest we współpracy z: 1) rodzicami uczniów, 2) poradniami psychologiczno pedagogicznymi, 3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 4) innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, 5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieŝy. 3. Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 1) ucznia, 2) rodziców ucznia, 3) nauczyciela lub specjalisty, 4) poradni psychologiczno pedagogicznej, 4. Pomoc psychologiczno pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 2) zajęć dydaktyczno wyrównawczych, 3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, 4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej w przypadku uczniów gimnazjum i liceum. 5. W oddziałach przedszkolnych pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie:

12 12 1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, 2) porad i konsultacji. 6. Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest równieŝ rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 7. Sposób organizacji zajęć w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej określają odrębne przepisy. 8. Za planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniowi odpowiada zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów powołany przez dyrektora szkoły. 9. Do zadań zespołów naleŝy: 1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz moŝliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, 2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moŝliwości psychofizycznych ucznia, a przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, takŝe z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii, 3) zaplanowywanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego i sposobu ich realizacji dla uczniów gimnazjum i liceum. 4) zespół opracowuje dla ucznia z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla którego opracowuje się indywidualny program edukacyjno terapeutyczny na podstawie odrębnych przepisów, plan działań wspierających zawierający: a) cele b) działania, c) metody, d) zakres dostosowań wymagań edukacyjnych, e) działania wspierające rodziców ucznia, f) zakres współdziałania z poradnią psychologiczno pedagogiczną i innymi instytucjami. 10. Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia za wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 10. Harmonogram pracy dyrektora i zespołów określają odrębne przepisy.

13 Zadania opiekuńcze dostosowane są do wieku uczniów, ich aktualnego poziomu rozwoju oraz do potrzeb środowiskowych Nauczyciele są zobowiązani do opieki nad uczniami: a) podczas wszystkich zajęć obowiązkowych, b) zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkoły i poza nią, c) poprzez zaznaczanie na kaŝdej lekcji nieobecności ucznia w dzienniku lekcyjnym, d) poprzez pełnienie dyŝurów zgodnie z przyjętym harmonogramem i zasadami organizacyjno porządkowymi pełnienia dyŝurów w szkole stanowiącymi załącznik do statutu, na terenie szkoły w miejscach, gdzie przebywa młodzieŝ (korytarze, wejście do szkoły, szatnie szkolne), o ilości dyŝurów w ciągu tygodnia decydują potrzeby szkoły, ustalone decyzją rady pedagogicznej na wniosek dyrektora szkoły, e) podczas realizacji zajęć poza terenem szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o kulturze fizycznej, - w celu zapewnienia realizacji prawidłowego procesu dydaktycznego, wycieczki naleŝy zgłaszać dyrekcji szkoły na 14 dni przed ich planowanym terminem, - w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę, uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upowaŝnionych, - przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo turystyczne, powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 15 uczniów; przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zaleŝności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb, - przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów, - liczebność grup na obozach stałych specjalistyczno sportowych nie powinna przekraczać 20 uczestników na jednego wychowawcę (trenera); w przypadku treningu terenowego wysokogórskiego, kajakarskiego, Ŝeglarskiego i wioślarskiego na jednego wychowawcę (trenera) nie powinno przypadać więcej niŝ 10 uczestników, jeŝeli przepisy szczególne nie przewidują mniejszej liczby uczestników,

14 14 - grupa w czasie turystyki rowerowej, zgodnie z przepisami, nie powinna przekraczać łącznie z opiekunem 15 osób (Prawo o Ruchu Drogowym), - w zajęciach specjalistycznych na sprzęcie pływającym nie powinno znaleźć się więcej osób niŝ ilość sprzętu ratunkowego, będącego na wyposaŝeniu jednostki pływającej, - grupa w wieku do 15 lat, korzystająca z przewozu PKP, nie powinna liczyć więcej jak 10 osób na 1 opiekuna wychowawcę. f) w czasie trwania wszelkich form zajęć z dziećmi i młodzieŝą nauczyciel zobowiązany jest do stałej obecności z uczniami ( lekcje, zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły i poza nią, próby uroczystości, inne), - w wyjątkowych sytuacjach nauczyciel prowadzący zajęcia powinien zdecydować o sposobie powiadomienia o zdarzeniu dyrekcję szkoły, nauczycieli, pedagogów, pielęgniarkę bądź innych pracowników szkoły mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, - w czasie trwania lekcji nauczyciel prowadzący nie moŝe opuszczać klasy w celu np. interwencji wychowawcy, rozmowy z rodzicem lub uczniem, - w czasie realizacji zastępstwa za nieobecnego nauczyciela dotyczy ono równieŝ pełnienia dyŝuru podczas przerwy poprzedzającej zastępczą lekcję, - za organizację i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć realizowanych poza szkołą odpowiada wychowawca klasy lub wyznaczony opiekun, - zabrania się pozostawiania uczniów w gabinetach lekcyjnych bez nadzoru nauczyciela w trakcie trwania przerwy W ramach opieki nad niektórymi uczniami, szkoła przy wsparciu rady rodziców organizuje pomoc w postaci: 1) zapomogi, pomocy rzeczowej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 2. Aby uzyskać pomoc uczeń lub jego rodzice składają podanie do dyrektora szkoły. 3. W wyjątkowych przypadkach w miarę swych moŝliwości finansowych rada rodziców udziela pomocy uczniom na wniosek wychowawcy lub nauczyciela uczącego. Podanie składa się do dyrektora, akceptuje rada rodziców Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności:

15 15 1) rozwija pozytywny obraz własnej osoby oraz poznanie i wyraŝanie własnych uczuć, dostrzeganie swoich problemów i moŝliwości, 2) inspiruje aktywną postawę wobec środowiska, 3) budzi poczucie więzi z krajem rodzinnym i wspólnotą ogólnoludzką ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnego miasta Gorzowa Wlkp., 4) rozwija wraŝliwość estetyczną i twórczą, 5) przygotowuje do organizowania i wykonywania pracy. 2. Szkoła w ramach realizowanego programu wskazuje na współczesne zagroŝenia społeczne uczniów oraz na postawy i zachowania alternatywne względem tych zagroŝeń. 3.Szkoła umoŝliwia podtrzymanie toŝsamości narodowej, etnicznej i religijnej KaŜda klasa ma wychowawcę wyznaczonego przez dyrektora szkoły. W przypadkach dłuŝszych niŝ 4 tygodnie, nieobecności wychowawcy w pracy, dyrektor moŝe wyznaczyć zastępcę. 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej w klasach I III i IV VI szkoły podstawowej, w klasach I III gimnazjum, w klasach I III liceum powierza się obowiązki wychowawcze jednemu wychowawcy na trzy lata. 3. Zmiana wychowawcy moŝe nastąpić: 1) z nowym rokiem szkolnym ( po złoŝeniu wniosku do 31 V lub w trakcie roku szkolnego (w ciągu 14 dni), 2) w związku ze zwolnieniem się z pracy nauczyciela, 3) urlopem nauczyciela (macierzyńskim, wychowawczym, zdrowotnym, bezpłatnym). 4. Pisemny wniosek o dokonanie zmiany moŝe złoŝyć: 1) wychowawca klasy, 2) rodzice uczniów danej klasy. 3) wniosek powinien być poprzedzony dogłębnym rozpatrzeniem i zawierać konkretne zarzuty poparte faktami. 3. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy klasy podejmuje dyrektor szkoły W sprawach wychowania i kształcenia, nauczyciele uczący winni współpracować ze sobą. Współpraca ta powinna dotyczyć równieŝ relacji nauczyciel rodzic. 2. Formy współdziałania w szczególności uwzględniają prawo rodzica do:

16 16 1) znajomości zadań dydaktyczno wychowawczych w danej klasie, w szkole, 2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, sprawdzianów w szkole publicznej, 3) uzyskiwania rzetelnej i systematycznej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań, postępów, trudności w nauce i ich przyczyn, 4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci, 5) wyraŝania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, opinii na temat pracy szkoły. 3. Współdziałanie w wyŝej wymienionych sprawach odbywa się poprzez: 1) indywidualny kontakt wychowawcy z rodzicami (opiekunami) ucznia, 2) cykliczne spotkania wychowawcy z rodzicami (opiekunami) uczniów nie rzadziej niŝ raz miesiącu, 3) powołanie trzyosobowych rad klasowych oraz prezydium rady rodziców, jako reprezentantów rodziców danej klasy wobec dyrektora szkoły.

17 17 ROZDZIAŁ IV ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zadania i kompetencje organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością szkoły w sprawach administracyjnych, organizacyjnych i finansowych określają odrębne przepisy. 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie Szkołą kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektorów W szkole działają poniŝsze organy: 1) dyrektor, 2) rada pedagogiczna, 3) rada rodziców, 4) samorząd uczniowski. 2. Działające w szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności. 3. Celem stworzenia warunków do współdziałania o których mowa w ust. 2 dyrektor nie rzadziej niŝ 2 razy w roku organizuje spotkania z przewodniczącym i prezydium rady rodziców. 4. Radę pedagogiczną reprezentuje dyrektor Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały rady rodziców jeŝeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień. 2. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie informuje organy sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz organ prowadzący.

18 18 3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa wyŝej, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora. 4. Unormowania zawarte powyŝej dotyczą analogicznie uchwał rady pedagogicznej Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę. 2. Postępowanie w sprawach o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy Do zadań dyrektora naleŝy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły. 2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji podstawowych zadań szkoły Do obowiązków dyrektora szkoły naleŝy w szczególności: 1) W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły: a) kieruje bieŝącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, b) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, c) realizuje uchwały rady rodziców i rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji, d) zapewnia, w miarę moŝliwości, odpowiednie warunki pracy organizacjom uczniowskim działającym na terenie szkoły, inspiruje je do współdziałania w realizacji działań szkoły, e) sprawuje kontrolę nad spełnianiem obowiązku szkolnego w tym: - wydaje decyzję na wcześniejszą realizację obowiązku szkolnego, indywidualny program lub tok nauczania, indywidualne nauczanie, wydłuŝenie nauki na poszczególnych etapach edukacyjnych, decyzje o zwolnieniu z zajęć informatyki, języków obcych, wychowania fizycznego, technologii informacyjnej, - wykonuje zadania wynikające z przepisów szczegółowych, - moŝe skreślić ucznia liceum, z listy uczniów, w przypadkach określonych w statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, - w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z wicedyrektorami szkoły,

19 19 - w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, przestrzegając zasad zawartych w regulaminach powyŝszych organów, jak równieŝ ze środowiskiem lokalnym i władzami oświatowymi; 2) W zakresie spraw organizacyjnych: a) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami poprzez: przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej, kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa oświatowego, wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym, obserwowanie róŝnego rodzaju i typu zajęć prowadzonych przez nauczycieli, b) terminy opracowania i sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego określają odrębne przepisy, c) opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły, d) egzekwuje realizację przydzielonych pracownikom, czynności organizacyjno wychowawczych, e) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz innych pracowników nie będących nauczycielami, f) w szczególności decyduje w sprawach: - zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, - przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, - występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróŝnień dla nauczyciela i innych pracowników szkoły, 3) W zakresie spraw finansowych: a) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, b) opracowanie planu finansowego szkoły, c) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców, d) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi na nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej; 4) W zakresie spraw organizacyjno gospodarczych i biurowych: a) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły, b) organizowanie wyposaŝenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt, c) organizowanie i nadzorowanie administracji szkoły,

20 20 d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych, e) organizowanie przeglądów technicznych obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno remontowych, f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkoły; 5) W zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych: a) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły między innymi poprzez objęcie budynku i terenu szkoły nadzorem kamer, b) egzekwowanie przestrzegania ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły, c) wykonywania zadań dotyczących planowania obronnego. 6) Dyrektor szkoły moŝe z własnej inicjatywy lub na wniosek samorządu uczniowskiego, rady rodziców, rady pedagogicznej, za zgodą odpowiednio wymienionych organów szkoły wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. W przypadku nie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju obowiązują zapisy zawarte w 77 dotyczące ubierania się uczniów na terenie szkoły. 7) Dyrektor szkoły do dnia 15 czerwca podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 8) Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 9) Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne, umoŝliwiające obrót uŝywanymi podręcznikami na terenie szkoły Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 2. W zakresie o którym mowa w ust. 1, dyrektor w szczególności: 1) decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany nauczania Beata Domerecka & Izabela Leśniewska & Ryszard Sikora & Piotr Tałan PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r. ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo