S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r."

Transkrypt

1 S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

2 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ III Cele i zadania szkoły...9 ROZDZIAŁ IV Zarządzanie szkołą...17 ROZDZIAŁ V Organizacja szkoły...29 ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy szkoły...34 ROZDZIAŁ VII Uczniowie szkoły...44 ROZDZIAŁ VIII System obiegu informacji...50 ROZDZIAŁ IX Postanowienia końcowe...51

3 3 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego Statutu jest mowa bez bliŝszego określenia o: 1. szkole naleŝy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp., 2. oddziałach przedszkolnych - naleŝy przez to rozumieć oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp., 3. szkole podstawowej - naleŝy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp., 4. gimnazjum naleŝy przez to rozumieć Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp., 5. liceum - naleŝy przez to rozumieć VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp., 6. statucie naleŝy przez to rozumieć niniejszy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp., 7. dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców naleŝy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp., 8. ustawie naleŝy przez to rozumieć ustawę z dnia 07 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. Z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), 9. wychowankach, uczniach lub dzieciach oraz rodzicach naleŝy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów, 10. nauczycielu naleŝy przez to rozumieć nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp., 11. organie prowadzącym Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 naleŝy przez to rozumieć Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., 12. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 16 naleŝy przez to rozumieć Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. (Lubuskie Kuratorium Oświaty z siedzibą w Gorzowie Wlkp.)

4 4 2 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), 2. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późniejszymi zmianami), 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624), 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.), 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.), 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69), 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.), 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŝna zatrudnić nauczycieli nie mających wyŝszego

5 5 wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400), 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do uŝytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do uŝytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730), 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487), 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci młodzieŝy niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490), 15. Uchwała nr LXVII/771/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie zmiany nazw i numerów porządkowych gorzowskich samorządowych szkół i zespołów szkół.

6 6 R O Z D Z I A Ł II OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 3 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w skład którego wchodzą: a) Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 16 im. Józefa Piłsudskiego. Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych reguluje statut oddziałów przedszkolnych stanowiący załącznik do statutu szkoły. b) Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 16 im. Józefa Piłsudskiego c) Gimnazjum nr 16 z oddziałami integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego d) VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego są szkołami publicznymi. 2. Siedziba Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 znajduje się w Gorzowie Wlkp., przy ul. Dunikowskiego Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Orzeczenie organizacyjne o powstaniu od 1 września 1995r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 zostało wydane Uchwałą nr XIX/115/95 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 czerwca 1995r. 4. Zmiana nazw i numerów porządkowych gorzowskich samorządowych szkół i zespołów szkół nastąpiła na podstawie uchwały nr LXVII/771/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r. 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp. 4 1.Szkoła podstawowa, gimnazjum oraz liceum ma wspólny hymn, sztandar, ceremoniał i logo. 2.Tekst hymnu, opis sztandaru oraz zasady ceremoniału szkolnego określa załącznik do statutu Szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum prowadzą oddziały integracyjne, takŝe z moŝliwością realizowania programów autorskich. 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 zapewnia moŝliwość korzystania z: - gabinetu pedagogicznego, - gabinetu logopedycznego, - gabinetu psychologicznego,

7 - gabinetu pielęgniarki szkolnej i gabinetu dentystycznego, - świetlicy, - biblioteki szkolnej z multimedialnym centrum informacyjnym, - sali rehabilitacyjno gimnastycznej, - gabinetu socjoterapii, - sali gimnastycznej, - wielofunkcyjnego boiska szkolnego, - siłowni, - harcówki, - sklepiku szkolnego, - stołówki szkolnej Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno pedagogicznymi, innymi szkołami, gimnazjami, liceami w tym ze szkołami integracyjnymi. 2. Na zasadach określonych w art. 56 ustawy w szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. 3. Zasady funkcjonowania w szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy Czas trwania nauki w oddziale przedszkolnym wynosi 1 rok. 2. Czas trwania nauki w szkole podstawowej wynosi 6 lat. 3. Szkoła podstawowa ma w swojej strukturze organizacyjnej klasy I VI. 4. Szkoła podstawowa prowadzi zapisy do klasy pierwszej, na rok przed rozpoczęciem nauki. 5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o przystąpieniu do sprawdzianu uprawnia do kontynuacji nauki w gimnazjum. 6. Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata. 7.Świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego uprawnia do kontynuacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. 8.Rekrutacja uczniów do gimnazjum odbywa się na podstawie szczegółowych zasad przedstawionych w regulaminie rekrutacji stanowiącym załącznik do niniejszego statutu. 9. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

8 8 3) zapewnienia dziecku warunków umoŝliwiających przygotowywanie się do zajęć; 4) informowania, w terminie do dnia 30 września kaŝdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b ustawy, 10. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na Ŝądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. 11. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 12. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki naleŝy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%: 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, 2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki przez uczęszczanie na zajęcia lub w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2 4 ustawy. 13. Czas trwania nauki w liceum wynosi 3 lata. 14. Rekrutacja uczniów do liceum odbywa się na podstawie szczegółowych zasad przedstawionych w regulaminie rekrutacji stanowiącym załącznik do niniejszego statutu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 jest jednostką budŝetową. 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 moŝe otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej placówki budŝetowej.

9 9 R O Z D Z I A Ł III CELE I ZADANIA SZKOŁY 9 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: a) wychowanie i kształcenie światłego człowieka dobro ucznia jest dla szkoły wartością nadrzędną i chronioną przez szkołę, b) szkoła spełnia funkcję kształtującą, wychowawczą i kulturotwórczą, tworząc warunki umoŝliwiające harmonijny rozwój wszystkich sfer aktywności człowieka, c) kształtuje środowisko wychowawcze i zasady określone w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku dzieci, sprzyjające realizacji celów, 2. Szkoła zapewnia uczniom realizacje konstytucyjnego prawa do kształcenia, wychowania i opieki. 3. Jako ośrodek Ŝycia intelektualnego i społecznego zapewnia uczniom przygotowanie do dalszej nauki, Ŝycia i pracy, zwłaszcza w zakresie: 1) rozwijania zdolności poznawczych, zainteresowań i uzdolnień, 2) opanowania niezbędnych umiejętności, takich jak: korzystanie z róŝnych źródeł informacji, rozwiązywanie problemów, uczestnictwo w pracy zespołowej, posługiwanie się powszechnie stosowanymi urządzeniami technicznymi, 3) nabywanie doświadczeń czynnego uczestnictwa w Ŝyciu społeczności szkolnej. 4. Szkoła realizuje programy: wychowawczy i profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb danego środowiska, jak równieŝ program nauczania obowiązujący w szkołach publicznych. 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 udziela pomocy psychologiczno pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju ucznia. 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 łączy uczniów zdrowych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w jednym oddziale. 7. Realizuje programy nauczania i programy nauczania dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 8. Wszystkie programy opiniuje rada pedagogiczna, a dyrektor szkoły dopuszcza je do uŝytku. 9. Programy: wychowawczy szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i profilaktyki

10 10 stanowią załącznik do statutu. 10. Działalność wychowawczą określa program wychowawczy szkoły oraz ramowe plany pracy wychowawców poszczególnych klas opracowane na jego podstawie. 11. Program wychowawczy realizowany przez szkołę jest zgodny z: - Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, - Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, - Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, - Konwencją Praw Dziecka. 12. Szkoła angaŝując nauczycieli i uczniów, wypełnia swoje cele i zadania w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym w ciągu całego pobytu dziecka w placówce, we współpracy z rodzicami, administracją samorządową i państwową, placówkami opieki specjalistycznej oraz instytucjami społeczno kulturalnymi w środowisku lokalnym. 13. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach. 10 Zadania edukacyjne szkoły: 1. Kształcenie opiera się na stworzonych przez MEN kanonach dydaktycznych i podstawach programowych dla poszczególnych przedmiotów nauczania. Działalność edukacyjną określa szkolny zestaw programów nauczania. Bazuje równieŝ na innowacjach pedagogicznych, stworzonych dla uczniów o konkretnych potrzebach edukacyjnych. 2. Zdobywanie umiejętności przez uczniów odbywa się we wspólnym doświadczaniu, przeŝywaniu i zabawie. 11 Szkoła przyjmuje obowiązek: 1. Udzielania i organizacji pomocy uczniom mającym kłopoty natury psychologicznej i pedagogicznej. polegającej na: 1) Rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych moŝliwości psychofizycznych ucznia, wynikających z: - niepełnosprawności, - z niedostosowania społecznego, - z zagroŝenia niedostosowaniem społecznym,

11 11 - ze szczególnych uzdolnień, - ze specyficznych trudności w uczeniu się, - z zaburzeń komunikacji językowej, - z choroby przewlekłej, - z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, - z niepowodzeń edukacyjnych. - z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny. - z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z róŝnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 2) Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów. 2. Pomoc psychologiczno pedagogiczna organizowana i udzielana jest we współpracy z: 1) rodzicami uczniów, 2) poradniami psychologiczno pedagogicznymi, 3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 4) innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, 5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieŝy. 3. Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 1) ucznia, 2) rodziców ucznia, 3) nauczyciela lub specjalisty, 4) poradni psychologiczno pedagogicznej, 4. Pomoc psychologiczno pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 2) zajęć dydaktyczno wyrównawczych, 3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, 4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej w przypadku uczniów gimnazjum i liceum. 5. W oddziałach przedszkolnych pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie:

12 12 1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, 2) porad i konsultacji. 6. Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest równieŝ rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 7. Sposób organizacji zajęć w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej określają odrębne przepisy. 8. Za planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniowi odpowiada zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów powołany przez dyrektora szkoły. 9. Do zadań zespołów naleŝy: 1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz moŝliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, 2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moŝliwości psychofizycznych ucznia, a przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, takŝe z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii, 3) zaplanowywanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego i sposobu ich realizacji dla uczniów gimnazjum i liceum. 4) zespół opracowuje dla ucznia z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla którego opracowuje się indywidualny program edukacyjno terapeutyczny na podstawie odrębnych przepisów, plan działań wspierających zawierający: a) cele b) działania, c) metody, d) zakres dostosowań wymagań edukacyjnych, e) działania wspierające rodziców ucznia, f) zakres współdziałania z poradnią psychologiczno pedagogiczną i innymi instytucjami. 10. Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia za wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 10. Harmonogram pracy dyrektora i zespołów określają odrębne przepisy.

13 Zadania opiekuńcze dostosowane są do wieku uczniów, ich aktualnego poziomu rozwoju oraz do potrzeb środowiskowych Nauczyciele są zobowiązani do opieki nad uczniami: a) podczas wszystkich zajęć obowiązkowych, b) zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkoły i poza nią, c) poprzez zaznaczanie na kaŝdej lekcji nieobecności ucznia w dzienniku lekcyjnym, d) poprzez pełnienie dyŝurów zgodnie z przyjętym harmonogramem i zasadami organizacyjno porządkowymi pełnienia dyŝurów w szkole stanowiącymi załącznik do statutu, na terenie szkoły w miejscach, gdzie przebywa młodzieŝ (korytarze, wejście do szkoły, szatnie szkolne), o ilości dyŝurów w ciągu tygodnia decydują potrzeby szkoły, ustalone decyzją rady pedagogicznej na wniosek dyrektora szkoły, e) podczas realizacji zajęć poza terenem szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o kulturze fizycznej, - w celu zapewnienia realizacji prawidłowego procesu dydaktycznego, wycieczki naleŝy zgłaszać dyrekcji szkoły na 14 dni przed ich planowanym terminem, - w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę, uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upowaŝnionych, - przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo turystyczne, powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 15 uczniów; przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zaleŝności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb, - przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów, - liczebność grup na obozach stałych specjalistyczno sportowych nie powinna przekraczać 20 uczestników na jednego wychowawcę (trenera); w przypadku treningu terenowego wysokogórskiego, kajakarskiego, Ŝeglarskiego i wioślarskiego na jednego wychowawcę (trenera) nie powinno przypadać więcej niŝ 10 uczestników, jeŝeli przepisy szczególne nie przewidują mniejszej liczby uczestników,

14 14 - grupa w czasie turystyki rowerowej, zgodnie z przepisami, nie powinna przekraczać łącznie z opiekunem 15 osób (Prawo o Ruchu Drogowym), - w zajęciach specjalistycznych na sprzęcie pływającym nie powinno znaleźć się więcej osób niŝ ilość sprzętu ratunkowego, będącego na wyposaŝeniu jednostki pływającej, - grupa w wieku do 15 lat, korzystająca z przewozu PKP, nie powinna liczyć więcej jak 10 osób na 1 opiekuna wychowawcę. f) w czasie trwania wszelkich form zajęć z dziećmi i młodzieŝą nauczyciel zobowiązany jest do stałej obecności z uczniami ( lekcje, zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły i poza nią, próby uroczystości, inne), - w wyjątkowych sytuacjach nauczyciel prowadzący zajęcia powinien zdecydować o sposobie powiadomienia o zdarzeniu dyrekcję szkoły, nauczycieli, pedagogów, pielęgniarkę bądź innych pracowników szkoły mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, - w czasie trwania lekcji nauczyciel prowadzący nie moŝe opuszczać klasy w celu np. interwencji wychowawcy, rozmowy z rodzicem lub uczniem, - w czasie realizacji zastępstwa za nieobecnego nauczyciela dotyczy ono równieŝ pełnienia dyŝuru podczas przerwy poprzedzającej zastępczą lekcję, - za organizację i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć realizowanych poza szkołą odpowiada wychowawca klasy lub wyznaczony opiekun, - zabrania się pozostawiania uczniów w gabinetach lekcyjnych bez nadzoru nauczyciela w trakcie trwania przerwy W ramach opieki nad niektórymi uczniami, szkoła przy wsparciu rady rodziców organizuje pomoc w postaci: 1) zapomogi, pomocy rzeczowej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 2. Aby uzyskać pomoc uczeń lub jego rodzice składają podanie do dyrektora szkoły. 3. W wyjątkowych przypadkach w miarę swych moŝliwości finansowych rada rodziców udziela pomocy uczniom na wniosek wychowawcy lub nauczyciela uczącego. Podanie składa się do dyrektora, akceptuje rada rodziców Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności:

15 15 1) rozwija pozytywny obraz własnej osoby oraz poznanie i wyraŝanie własnych uczuć, dostrzeganie swoich problemów i moŝliwości, 2) inspiruje aktywną postawę wobec środowiska, 3) budzi poczucie więzi z krajem rodzinnym i wspólnotą ogólnoludzką ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnego miasta Gorzowa Wlkp., 4) rozwija wraŝliwość estetyczną i twórczą, 5) przygotowuje do organizowania i wykonywania pracy. 2. Szkoła w ramach realizowanego programu wskazuje na współczesne zagroŝenia społeczne uczniów oraz na postawy i zachowania alternatywne względem tych zagroŝeń. 3.Szkoła umoŝliwia podtrzymanie toŝsamości narodowej, etnicznej i religijnej KaŜda klasa ma wychowawcę wyznaczonego przez dyrektora szkoły. W przypadkach dłuŝszych niŝ 4 tygodnie, nieobecności wychowawcy w pracy, dyrektor moŝe wyznaczyć zastępcę. 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej w klasach I III i IV VI szkoły podstawowej, w klasach I III gimnazjum, w klasach I III liceum powierza się obowiązki wychowawcze jednemu wychowawcy na trzy lata. 3. Zmiana wychowawcy moŝe nastąpić: 1) z nowym rokiem szkolnym ( po złoŝeniu wniosku do 31 V lub w trakcie roku szkolnego (w ciągu 14 dni), 2) w związku ze zwolnieniem się z pracy nauczyciela, 3) urlopem nauczyciela (macierzyńskim, wychowawczym, zdrowotnym, bezpłatnym). 4. Pisemny wniosek o dokonanie zmiany moŝe złoŝyć: 1) wychowawca klasy, 2) rodzice uczniów danej klasy. 3) wniosek powinien być poprzedzony dogłębnym rozpatrzeniem i zawierać konkretne zarzuty poparte faktami. 3. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy klasy podejmuje dyrektor szkoły W sprawach wychowania i kształcenia, nauczyciele uczący winni współpracować ze sobą. Współpraca ta powinna dotyczyć równieŝ relacji nauczyciel rodzic. 2. Formy współdziałania w szczególności uwzględniają prawo rodzica do:

16 16 1) znajomości zadań dydaktyczno wychowawczych w danej klasie, w szkole, 2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, sprawdzianów w szkole publicznej, 3) uzyskiwania rzetelnej i systematycznej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań, postępów, trudności w nauce i ich przyczyn, 4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci, 5) wyraŝania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, opinii na temat pracy szkoły. 3. Współdziałanie w wyŝej wymienionych sprawach odbywa się poprzez: 1) indywidualny kontakt wychowawcy z rodzicami (opiekunami) ucznia, 2) cykliczne spotkania wychowawcy z rodzicami (opiekunami) uczniów nie rzadziej niŝ raz miesiącu, 3) powołanie trzyosobowych rad klasowych oraz prezydium rady rodziców, jako reprezentantów rodziców danej klasy wobec dyrektora szkoły.

17 17 ROZDZIAŁ IV ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zadania i kompetencje organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością szkoły w sprawach administracyjnych, organizacyjnych i finansowych określają odrębne przepisy. 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie Szkołą kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektorów W szkole działają poniŝsze organy: 1) dyrektor, 2) rada pedagogiczna, 3) rada rodziców, 4) samorząd uczniowski. 2. Działające w szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności. 3. Celem stworzenia warunków do współdziałania o których mowa w ust. 2 dyrektor nie rzadziej niŝ 2 razy w roku organizuje spotkania z przewodniczącym i prezydium rady rodziców. 4. Radę pedagogiczną reprezentuje dyrektor Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały rady rodziców jeŝeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień. 2. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie informuje organy sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz organ prowadzący.

18 18 3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa wyŝej, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora. 4. Unormowania zawarte powyŝej dotyczą analogicznie uchwał rady pedagogicznej Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę. 2. Postępowanie w sprawach o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy Do zadań dyrektora naleŝy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły. 2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji podstawowych zadań szkoły Do obowiązków dyrektora szkoły naleŝy w szczególności: 1) W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły: a) kieruje bieŝącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, b) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, c) realizuje uchwały rady rodziców i rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji, d) zapewnia, w miarę moŝliwości, odpowiednie warunki pracy organizacjom uczniowskim działającym na terenie szkoły, inspiruje je do współdziałania w realizacji działań szkoły, e) sprawuje kontrolę nad spełnianiem obowiązku szkolnego w tym: - wydaje decyzję na wcześniejszą realizację obowiązku szkolnego, indywidualny program lub tok nauczania, indywidualne nauczanie, wydłuŝenie nauki na poszczególnych etapach edukacyjnych, decyzje o zwolnieniu z zajęć informatyki, języków obcych, wychowania fizycznego, technologii informacyjnej, - wykonuje zadania wynikające z przepisów szczegółowych, - moŝe skreślić ucznia liceum, z listy uczniów, w przypadkach określonych w statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, - w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z wicedyrektorami szkoły,

19 19 - w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, przestrzegając zasad zawartych w regulaminach powyŝszych organów, jak równieŝ ze środowiskiem lokalnym i władzami oświatowymi; 2) W zakresie spraw organizacyjnych: a) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami poprzez: przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej, kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa oświatowego, wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym, obserwowanie róŝnego rodzaju i typu zajęć prowadzonych przez nauczycieli, b) terminy opracowania i sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego określają odrębne przepisy, c) opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły, d) egzekwuje realizację przydzielonych pracownikom, czynności organizacyjno wychowawczych, e) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz innych pracowników nie będących nauczycielami, f) w szczególności decyduje w sprawach: - zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, - przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, - występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróŝnień dla nauczyciela i innych pracowników szkoły, 3) W zakresie spraw finansowych: a) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, b) opracowanie planu finansowego szkoły, c) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców, d) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi na nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej; 4) W zakresie spraw organizacyjno gospodarczych i biurowych: a) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły, b) organizowanie wyposaŝenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt, c) organizowanie i nadzorowanie administracji szkoły,

20 20 d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych, e) organizowanie przeglądów technicznych obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno remontowych, f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkoły; 5) W zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych: a) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły między innymi poprzez objęcie budynku i terenu szkoły nadzorem kamer, b) egzekwowanie przestrzegania ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły, c) wykonywania zadań dotyczących planowania obronnego. 6) Dyrektor szkoły moŝe z własnej inicjatywy lub na wniosek samorządu uczniowskiego, rady rodziców, rady pedagogicznej, za zgodą odpowiednio wymienionych organów szkoły wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. W przypadku nie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju obowiązują zapisy zawarte w 77 dotyczące ubierania się uczniów na terenie szkoły. 7) Dyrektor szkoły do dnia 15 czerwca podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 8) Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 9) Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne, umoŝliwiające obrót uŝywanymi podręcznikami na terenie szkoły Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 2. W zakresie o którym mowa w ust. 1, dyrektor w szczególności: 1) decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RODAKACH Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy w Kluczach Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie Organami szkoły są:

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim ROZDZIAŁ I Przepisy definiujące 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest o: 1) Zespole należy przez to rozumieć Zespół Szkolno Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie został utworzony na podstawie aktu załoŝycielskiego uchwały nr 5/2002 Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik 11 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/823/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/823/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XLIII/823/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW w Zespole Szkół w Choroszczy Choroszcz 2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/141/11 RADY GMINY ŻARY. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Statutu Zespołu Szkół w Bieniowie

UCHWAŁA NR XV/141/11 RADY GMINY ŻARY. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Statutu Zespołu Szkół w Bieniowie UCHWAŁA NR XV/141/11 RADY GMINY ŻARY z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Statutu Zespołu Szkół w Bieniowie Na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2004r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców 1 Poradnia, zwana dalej Poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE str. 3 ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA ZESPOŁU str. 3 ROZDZIAŁ III ORGANY ZESPOŁU str. 4 ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE

ROZDZIAŁ IV ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE ROZDZIAŁ IV ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE 6 1. Organami szkoły są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców, 4) Samorząd Uczniowski. 2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Nadany przez Radę Gminy Włocławek 21 lutego 2008 r. (Uchwała Nr XV/98/08. i XXVI/196/09 z dnia 18 marca 2009 r. z p. zm.) Spis treści: Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej 1 1.Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/257/02 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2002 r. Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Nowelizacja Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie nastąpiła

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZĄSCE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZĄSCE 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZSRz nr 1/13/14/ZSRz PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZĄSCE PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z 7

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Szkoła Podstawowa im.władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach Dokument zawiera takie informacje jak: akty prawne, istotę pomocy psychologiczno- pedagogicznej, warunki,

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie S T A T U T Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie 1 1. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej poradnią ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Lewakowskiego 14. 2. Miejska

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RADLINIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/108/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 marca 2012r. opracowany na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XII/69/07 Rady Gminy Dywity z dnia 25 września 2007r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Dywitach. 2.Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Statut Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży. Rozdział 1

Statut Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży. Rozdział 1 Statut Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Załącznik do Uchwały Nr 227/XXVII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 sierpnia 2012 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Łomżyńskie Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu. Niniejszy statut opracowano na podstawie następujących dokumentów prawnych :

Statut Zespołu. Niniejszy statut opracowano na podstawie następujących dokumentów prawnych : Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. H. Sienkiewicza w Książkach Niniejszy statut opracowano na podstawie następujących dokumentów prawnych : 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE Procedury zostały opracowane zgodnie z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach.

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Strona 1/ Stron 8 I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia Statut Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia Uchwalony przez Radę Pedagogiczną 28.11.2017 r. 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r 1 SPIS TREŚCI NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE...

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne 1 Szkoła jest publiczną placówką oświatowo wychowawczą, załoŝoną na podstawie Uchwały Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Procedura psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej w Bogurzynie

ANEKS Nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej w Bogurzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19/2016/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Bogurzynie z dnia 31.03.2017r. ANEKS Nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej w Bogurzynie W Statucie Szkoły Podstawowej w Bogurzynie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie Zabierzów, wrzesień 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie, zwanego dalej Zespołem, wchodzą:

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr XII/163/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 roku Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE Rozdział I POZSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE. 2. W skład Zespołu Szkół w Puszczykowie wchodzą następujące szkoły: 1)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH Załącznik 1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2012 PROCEDURA ORGANIZACJI I ZAKRES ZADAŃ ZESPOŁÓW DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ WE WŁODAWIE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm. STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU Podstawy prawne: art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), art. 20 ust. 2 i 25 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU.

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU. PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści: Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH Spis treści: Dział I. NAZWA ZESPOŁU Dział II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU Dział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH I. Ludomy 2016 Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

STATUT Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy Załącznik do Uchwały Nr XLII/173/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 sierpnia 2017 r. STATUT Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESPOLE 1. 1. Zespół Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Załącznik 7 Procedury organizowania pomocy psychologicznopedagogicznej PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 7 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 6 w Elblągu

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 6 w Elblągu Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 6 w Elblągu PODSTAWAPRAWNA: 1.Rozporządzenie MEN z dnia 28.08.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo