Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 31 sierpnia 2010 w okresie między sesjami: 23 czerwca 2010 roku 23 sierpnia 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 31 sierpnia 2010 w okresie między sesjami: 23 czerwca 2010 roku 23 sierpnia 2010 roku"

Transkrypt

1 Nowa Ruda, dnia r. Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 31 sierpnia 2010 w okresie między sesjami: 23 czerwca 2010 roku 23 sierpnia 2010 roku Na ostatniej sesji w dniu 30 czerwca 2010 r. podjęto 5 uchwał: 1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok zrealizowano, 2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zrealizowano, 3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Ścinawa oraz Gminie Wilków na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - zrealizowano, 4) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2010 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Nowa Ruda w trakcie realizacji, 5) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda zrealizowano, Zadania Budżetowo-Finansowe oraz informatyczne prowadzone przez Urząd Gminy: 1. Zadania Budżetowe: - Przedłożenie Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania Wójta Gminy Nowa Ruda z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku (termin do dnia 31 sierpnia 2010 roku) w zakr: - dokonywanych wydatków - realizowanych dochodów, - przedkładanych sprawozdań, - informacji o realizacji budżetu przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Nowa Ruda oraz instytucję kultury. - Zakończenie procedury przetargowej wyłaniającej bankową obsługę budżetu: - założenie kont bankowych, - przekazanie informacji kontrahentom o zmianach numerów kont, - przeprowadzenie szkoleń dotyczących obsługi bankowej, - wdrażanie nowego systemu. - Czynny udział przy kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w zakresie finansowania wydatków dokonywanych w ramach ZPORR: - udostępnianie danych księgowych, - składanie wyjaśnień, - sporządzanie zestawień. - Przygotowanie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda: - przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian wraz z załącznikami, - analiza aktualnego wykonania w odniesieniu do planów dochodów i wydatków na przyszły okres. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 1 z 12

2 - Przygotowanie projektu uchwały w sprawie przedstawienia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. Wydawanie decyzji dot. umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty zobowiązań podatkowych. Rozliczenie opłat należnych Gminie Nowa Ruda: wszczynanie procedury egzekucyjnej, przeprowadzenie postępowania w sprawie umorzeń czynszów. - Rozliczanie wzajemnych zobowiązań pomiędzy Gminą Nowa Ruda a jednostkami organizacyjnymi Gminy Nowa Ruda: - wystawianie not księgowych, - przekazywanie dokumentacji wpływającej do Urzędu, - Kontrola wyciągów bankowych i wskazanie ich ujęcia w księgach rachunkowych. - Bieżące wprowadzanie do urządzeń księgowych dokumentów księgowych podlegających ewidencji. - Weryfikacja sald kont i zgodności ujęcia wg klasyfikacji budżetowej. - Udostępnianie danych finansowych celem ich wykorzystania w pracy innych referatów. - Naliczanie wynagrodzeń i innych należności umownych. - Rozliczanie ZUS i podatków: składanie deklaracji, przelewy, rozliczanie. - Finansowe rozliczanie prowadzonych inwestycji i remontów. - Bieżące dokonywanie wstępnej kontroli dokumentacji księgowej dokonywanie kontroli formalno rachunkowej faktur i rachunków. - księgowanie na bieżąco dokonywanych wpłat z tyt. podatków, mienia komunalnego czynszu, wieczystego użytkowania, mandatów karnych - przygotowywanie danych do sprawozdań z podatków,czynszu dzierżawnego, mienia komunalnego, wieczystego użytkowania - księgowanie dokonywanych wpłat - przyjmowanie wpłat - przygotowanie dokumentów w celu wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej - rozliczanie sołtysów i księgowanie przyjętych przez nich wpłat podatków i czynszu dzierżawnego działek rolnych - dokonywanie przypisów z czynszów dzierżawnych. 2. Informatyzacja Urzędu: - Prace nad wdrożeniem kolejnych modułów systemu ADAS firmy Tensoft: Wdrożenie kolejnego modułu systemu ADAS - "EP-online" Ustalono dalszy etap wdrożenia rozliczeń wzajemnych w zakresie sprawozdawczości pomiędzy jednostkami, a Gminą Nowa Ruda. - Prace nad wdrożeniem systemu ZSI - Zintegrowany System Informatyczny dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska cd. a w tym: - Elektroniczna skrzynka podawcza (e-interesant - e-urzednik) - wdrażanie znaczników kodów paskowych. - Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku UGNR przy ul. Niepodległości 4. - Prace związane z wdrożeniem systemu bankowego (BANK GBS): - instalacja systemu w Urzędzie Gminy Nowa Ruda - wdrożenie i szkolenie systemu - generowanie kluczy prywatnych dla osób upoważnionych do podpisywania i wysłania przelewów - konfiguracja kont użytkowników systemu bankowego - instalacja i wdrożenie systemu w jednostkach Gminy Nowa Ruda Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 2 z 12

3 Urząd Gminy poza podstawowymi zadaniami zajmował się nw. sprawami: 1) W dniu r. zakończono prace związane z realizacją II etapu projektu pn. Stworzenie warunków rozwoju aktywności fizycznej poprzez wykonanie placu rekreacyjnego oraz placu sportowego w miejscowości Wolibórz, realizowanego w ramach w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W ramach realizacji II etapu wykonywane jest boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną przy szkole podstawowej. W związku z zakończeniem realizacji całości projektu, w dniu r. złożono wniosek o płatność końcową. 2) W dniu r. podpisano umowę o udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania pn.: Budowa placów zabaw w miejscowościach Krajanów i Jugów oraz II etap wykonania miasteczka rowerowego w Dzikowcu w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Szacowana łączna wartość zadania wynosi ,00 zł., z czego przyznana pomoc finansowa wynosi ,00 zł. 3) Trwają prace związane z realizacją zadania Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieganów. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej oraz przeciwdziałanie degradacji i marginalizacji peryferyjnie położonych obszarów górskich poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w Gminie Nowa Ruda. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: ZWiK Sp. z o.o. w Nowej Rudzie i ZIS Winsan ze Ścinawki Średniej. 4) Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: Modernizacja ul. Wiejskiej w Ludwikowicach Kłodzkich. Zadanie jest realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Generalnym wykonawcą robót zostało Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. 5) Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości w Bożków etap II. Wykonawcę robót została firma WUPRINŻ z Poznania. Umowna wartość zadania wynosi ,99 zł. brutto. 6) Trwa ocena wniosku o udzielenie pomocy finansowej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości w Bożków etap II, wnioskowana kwota dotacji ,80 zł., oraz pożyczki w wysokości ,35 zł. 7) Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej. Projekt realizowany w ramach działania 6.4 Turystyka i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wykonawcą robót zostało konsorcjum firm Aviko System Sp z o.o. z Wrocławia oraz firma Dampol Bud Damian Kmieciak z Milicza. 8) W dniu r. została zakończona (z wynikiem pozytywnym) ocena wniosku o dofinansowanie projektu pn. Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Nowa Ruda poprzez zakup wyposażenia do selektywnego zbierania odpadów, w ramach działania 4.1 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Całkowita wartość projektu wynosi ,00 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ,00 zł. Wniosek został przekazany do oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 9) Trwają prace związane z na realizację zadania pn.: Remont drogi gminnej ul. Wysiedleńców w miejscowości Jugów. Wykonawcą robót jest Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. Umowna wartość zadania wynosi ,90 zł. brutto. Zadanie przewidziane jest do dofinansowania w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 10) Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: Remont mostku przy budynku nr 79 (była szkoła podstawowa) w miejscowości Czerwieńczyce. Wykonawcą robót jest Budownictwo Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 3 z 12

4 Mostowe s.c. z Kłodzka. Umowna wartość zadania wynosi ,19 zł. brutto. Zadanie przewidziane jest do dofinansowania w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 11) W dniu r. wszczęto postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Modernizacja drogi transportu rolnego Bożków Czerwieńczyce, działki nr 273/1, 273/2 obr. Bożków i działka nr 371 obr. Czerwieńczyce. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości ,00 zł. 12) Trwa realizacja projektu pn.:,,tak jak Pat i Mat - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda. 13) Rozstrzygnięto z wynikiem negatywnym przetarg na zadanie pn. Budowa chodnika w miejscowości Włodowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 etap I, II, III i IV. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia na zmniejszony zakres zadania (bez etapu IV) 14) Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego samochodu ratowniczo gaśniczego w ramach projektu pn.: Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko - polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych. Gospodarka mieniem komunalnym: I. Sprzedaż mienia komunalnego: 1. Dz. nr 673/3 Jugów o pow. 0,1711 m 2 za cenę ,60 zł. 2. Dz. nr 167/7 Jugów o pow. 0,0696 m 2 za cenę 8 052,00 zł. II. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy: - dz. nr 326/21 w Jugowie o pow. 222 m 2 na poszerzenie drogi gminnej III. Dzierżawy. - zawarto 11 umów na grunty zabudowane garażami (nakłady własne), - zawarto 2 umowy na grunty z przeznaczeniem na posadowienie garażu i tablicę reklamową (Harenda w Bożkowie), - zawarto 7 umów na ogrody przydomowe, - zawarto 1 umowę na grunt zabudowany komórką gospodarczą (nakłady własne), - zawarto 2 umowy na grunty rolne, - zawarto umowę na okres 10 lat była baza SKR w Bożkowie. III. Realizacja pozostałych zadań. 1. Przygotowanie dokumentacji do decyzji podziałowych (nieruchomości gminnych): - Jugów ul. Główna 77, dz. nr 373/9 (wydzielenie pod parking) - wykonane, - Jugów ul. Sikorskiego 12, dz. nr 754 i 954/4 (zamiana drogi) - kontynuacja, Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 4 z 12

5 - Jugów ul. Główna 83, dz. nr 342/13 (ROM parking) - wykonane, - Jugów ul. Główna 155, dz. nr 161/4 (wydzielenie do sprzedaży lokali) - kontynuacja, - Jugów, dz. nr 10/6 (wydzielenie drogi P. Janusek) - kontynuacja, - Jugów ul. Główna 34, dz. nr 500/3 (wydzielenie działki na cele budowlane) wykonane, - Jugów ul. Sikorskiego, dz. nr 78, 79, 752 i 754 (regulacja stanu prawnego poprzez zamianę nowo wydzielonych działek) - kontynuacja, - Jugów ul. Małachowskiego 37, dz. nr 171/10 (poszerzenie drogi), - Jugów, dz. nr 696/14 (wydzielenie drogi), - Jugów ul. Spokojna, dz. 405/5 (regulacja stanu prawnego drogi), - Jugów ul. Grzybowska 16 (sprzedaż mieszkań), - Jugów działka nr 314 (wydzielenie drogi), - Świerki, dz. nr 605/2, podział na polepszenie użytkowania (sprzedaż) - wykonane, - Bożków 130, dz. nr 907/1, poszerzenie drogi - wykonane, - Bożków - Koszyn, dz. nr 10/9 i 10/11 9 (łączenie i podział do sprzedaży) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł., ul. Kasprowicza 35, dz. nr 409/2 (sprzedaż) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Kościelna 3 i Główna 45 dz. nr 91/9 (wydzielenie do sprzedaży lokali) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Główna 40, dz. nr 1156/2 (wydzielenie części komunikacyjnej do działki nr 779/3), - Ludwikowice Kł. ul. Główna 51, dz. nr 89/15 (poszerzenie drogi) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Główna 23, dz. nr 96/18 (parking) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Fabryczna 29, dz. nr 885/14 (wydzielenie drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego oraz budynków garażowych - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Fabryczna 27, dz. nr 916 (sprzedaż mieszkań), - Ludwikowice Kł. ul. Kościelna 9, dz. nr 138/6 (sprzedaż mieszkań), - Wolibórz, dz. nr 897 (wydzielenie drogi, wydzielenie działki do sprzedaży) kontynuacja, - Wolibórz 19 (Myśliwska), dz. nr 781 (wydzielenie do sprzedaży lokali) - kontynuacja, - Wolibórz, dz. nr 599/2 (do sprzedaży na polepszenie użytkowania) - wykonane, - Wolibórz, dz. nr 721 (wydzielenie działki do sprzedaży), - Włodowice 53, dz. 76/26 (wydzielenie chodnika) - kontynuacja, - Włodowice 27, dz. 227/1 (sprzedaż mieszkań), - Włodowice, dz. 144/8 (polepszenie użytkowania działki sąsiedniej nr 145/5) - kontynuacja, - Sokolec, dz. 83/4 (wydzielenie działki do sprzedaży z prawem pierwokupu), - Święcko wydzielenie działki pod projektowaną przepompownie - kontynuacja. 2. Przygotowanie dokumentacji do wznowienia i ustalenia granic działek przeznaczonych do sprzedaży oraz pod przewidziane inwestycje drogowe: - Jugów ul. Wiejska - wykonane - Jugów, dz. nr 326/11, 326/12, 326/15, 167/22, 167/23 kontynuacja, - Jugów, dz. nr 804/2, 440/5 (sprzedaż) - kontynuacja, - Jugów dz. nr 817 ul. Koszykowa, - Dzikowiec, dz. nr 564/2 i 243 (sprzedaż) kontynuacja, - Dzikowiec dz. nr 600/1 (dzierżawa) - kontynuacja, - Dzikowiec dz. nr 502 (droga gminna), - Włodowice, dz. nr 91/10, oraz drogi 30/2, 30/8, 45/5 82/2, 66 kontynuacja, - Włodowice, dz. nr 209/3 wznowienie granic działki z drogą wojewódzką, - Ludwikowice Kł., dz. nr 452, oraz drogi 51, 55, 56/1, 91, 93 - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. dz. nr 1049, 1034/3 (droga) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. dz. nr 202 (rów) - wykonane, - Krajanów, dz. nr 467 (droga) - kontynuacja, - Bożków, dz. nr 412/3, 40/14 i 40/25 (sprzedaż), Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 5 z 12

6 - Bożków, dz. nr 52/6 (sprzedaż) - wykonane, - Czerwieńczyce dz. nr 200/5 i 200/7 (dzierżawa ewentualna sprzedaż) oraz 247 (boisko sportowe), - Przygórze dz. nr 259 (droga do budynku 203) - Sokolec dz. nr 243 (sprzedaż) wykonano modernizację ewidencji gruntów, - Sokolec dz. nr 213 (sprzedaż). 3. Modernizacja ewidencji gruntów: - Włodowice dz. 207/8 i 207/9 - wykonane. - Przygórze, działki nr 353/3, 353/4 i 353/8 łączenie działek do sprzedaży lokali wykonane, - Sokolec, działka nr 243 wykonane - Dzikowiec, działka 91/2, - Bożków Koszyn łączenie działek związanych z projektowanym domem ludowych kontynuacja: 4. Wykonanie i aktualizacja map do celów projektowych: - Ludwikowice Kłodzkie, dz. nr 193 i 194/3 (modernizacja drogi) wykonane, - Świerki 129 Dom Rencisty (budowa komórek lokatorskich) - kontynuacja - Jugów ul. Sikorskiego, dz. nr 752 (oświetlenie uliczne) kontynuacja, - Nowa Ruda ul. Niepodległości 4. IV. Sprawy bieżące: 1. Przygotowywanie: - decyzji podziałowych, - decyzji zezwalających na wycinkę drzew, - zaświadczeń, postanowień, - umów dzierżawy, 2. Udział w czynnościach okazania granic, wizje w terenie, pomiary ogrodów przydomowych 3. Przygotowywanie materiałów do planu urządzeniowo rolnego oraz strategii energetycznej gminy. 4. Zlecono do wyceny 21 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym w celu aktualizacji opłaty rocznej. Gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym 1. Zawarto umowy najmu na lokale: mieszkalne 8 socjalne 1 zastępcze - 0 zamiana lokali mieszkalnych Nadano numery porządkowe nieruchomości : zawiadomienie 3 zaświadczenie 2 3. Ukończono 30 dokumentacji na zbycie lokali mieszkalnych. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 6 z 12

7 4. Przygotowano wykaz 100 lokali mieszkalnych do wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego. Ochrona środowiska: 1. Opiniowanie dla Starosty Kłodzkiego programów gospodarki odpadami przedsiębiorców 2. Opiniowanie koncesji górniczych na rozpoznawanie złóż melafiru w Świerkach 3. Bieżące kontrole w związku z utrzymaniem czystości w Gminie 4. Rozstrzygnięcie przetargu przez UMWD w sprawie likwidacji mogilników 5. Obsługa utylizacji padłych zwierząt z terenu Gminy. 6. Bieżące prowadzenie dokumentacji i rejestrów środowiskowych. Profilaktyka wykluczeń zawodowych: 1. Złożenie wniosku i zatrudnienie 10 osób w ramach robót publicznych przy usuwaniu szkód powodziowych. 2. Zatrudnienie 24 osób w ramach robót publicznych przy szkodach powodziowych. Profilaktyka uzależnień i działalność gospodarcza: lipiec - sierpień 2010 r. - młodzież i dzieci z Gminy Nowa Ruda przebywała na koloniach i obozach wakacyjnych, na których były realizowane programy profilaktyki uzależnień. 1. Bieżąca działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego oraz Telefonu Zaufania dla mieszkańców Gminy Nowa Ruda. 2. Opiniowanie i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym również jednorazowych - wydano 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 3. Prowadzono sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej: - wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (10), - wydawanie zaświadczeń o zmianie we wpisie w ewidencji działalności gospodarczej (12), - wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej (8), - wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej (8), - wpisywanie informacji dotyczących zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej ( 3 zawieszenia, 3 wznowienia), - ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie. Promocja Gminy i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz współpraca z NGO: 1. Imprezy gminne i promocja regionu: 1 lipca 2010r. w Urzędzie Gminy Nowa Ruda oraz na terenie całej Gminy Nowa Ruda został przeprowadzony audyt,,gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji IX Edycja Konkursu dla gmin przyjaznych dla inwestorów. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 7 z 12

8 11 lipca 2010r. - odbyły się Polsko-Czeskie Zawody Strażackie w Czerwieńczycach. 3 6 sierpień 2010r. - przeprowadzone zostały warsztaty cyrkowe pn.,, Magiczna Karawana w CKGNR. 13 sierpień 2010r. - odbyła się na terenie Nadleśnictwa Jugów cykliczna impreza pn : Folklor przy granicy w ramach realizowanego projektu:,,tak jak Pat i Mat promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska sierpień 2010 r. - został rozstrzygnięty konkurs ofert na Opracowanie promocyjnej strony internetowej Gminy Nowa Ruda w powiązaniu z B.I.P. Urzędu Gminy Nowa Ruda 21 sierpnia 2010r. - odbyły się zawody sportowych pn.,,i BIEG ALPEJSKI NA WIELKĄ SOWĘ, Impreza została zakwalifikowana do ogólnopolskiej ligi MONTEREI, a patronat objął Wojewoda Dolnośląski (start w Harendzie - Ludwikowice Kł - Sowina Sokolec -Wielka Sowa), W zawodach wzięło udział ponad 120 zawodników z całej Polski, sierpień 2010 r. - Prace związane z przygotowaniem Dożynek Gminnych 2010r., które odbędą się dnia r. w Ludwikowicach Kłodzkich, 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego: 1. Realizacja umowy z Parafią rzymsko Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Świerkach dotyczącej przekazania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. 2. Trwają prace remontowe przy byłym kościele ewangelickim w Ludwikowicach (stanowiącym własność Gminy Nowa Ruda). 3. Współpraca z Miejsko-Gminnym Centrum Informacji Turystycznej - udzielanie informacji turystom na temat atrakcji turystycznych w Gminie Nowa Ruda. 4. Sprzedaż książki p. Tadeusza Biedy pt.,,wśród malowniczych wzgórz nad Włodzicą, która odbywa się w Miejsko Gminnym Centrum Informacji Turystycznej w Nowej Rudzie. Infrastruktura budowlana i wodno-kanalizacyjna: 1. Realizacja prac przy remoncie sali wiejskiej w Krajanowie. 2. Koordynacja prac przy budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole w Woliborzu. 3. Koordynacja projektu Sali wiejskiej w sołectwie Koszyn 4. Przeprowadzenie szacunkowej oceny rocznego zapotrzebowania na opał w kotłowniach eksploatowanych przez Gminę Nowa Ruda. 5. Koordynacja prac inwentaryzacyjnych wraz z ekspertyzą stanu technicznego budynku Sali wiejskiej w Świerkach. 6. Remont pomieszczeń w budynku Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 4 dla Biura Obsługi Mieszkańców. 7. Trwa remont sieci wodociągowej w Ludwikowicach przy ul. Batorego. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 8 z 12

9 8. Trwa remont sieci wodociągowej w Ludwikowicach przy ul. Wiejskiej. 9. Koordynacja prac przygotowawczych do remontu sieci wodociągowej w Czerwieńczycach (tzw. Mały Bożków w stronę młyna). 10. Analiza założeń wykonawczych remontu sieci wodociągowej w Dzikowcu (ul. Dębówka). 11. Koordynacja prac nad projektem Odnowa wsi Wolibórz. 12. Koordynacja prac remontowych ul. Wiejskiej w Ludwikowicach Kł. 13. Obsługa basenu w Jugowie. 14. Koordynacja prac remontowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Woliborzu. 15. Koordynacja prac przy budowie sieci kanalizacyjnej w Bożkowie. 16. Remont remizy OSP w Bożkowie. Oświetlenie uliczne: 1. Koordynacja prac nad projektem budowlanym oświetlenia terenu wokół Gimnazjum w Jugowie. 2. Koordynacja prac nad projektem budowlanym oświetlenia ulicznego w Czerwieńczycach. 3. Koordynacja prac nad projektem budowlanym na oświetleniu ulicznym w Sokolcu. 4. Koordynacja prac nad projektem budowlanym dotyczącym oświetlenia ulicznego w Bartnicy. 5. Koordynacja prac projektowych na zadanie "Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego w Woliborzu. 7. Koordynacja prac związanych z eksploatacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Ruda przez ENERGIĘ PRO. 8. Koordynacja prac budowlanych oświetlenia ulicznego ul. Wiejskiej w Ludwikowicach. 9. W ramach porozumienia z ENERGIĄ PRO wykonano nową sieć oświetlenia ulicznego ul. Piastowska w Ludwikowicach - oświetlenie energooszczędne. 10. Koordynacja prac projektowych oświetlenia ulicznego ul. Sikorskiego w Jugowie (etap II). 11. W ramach porozumienia z ENERGIĄ PRO wykonano nową sieć oświetlenia ulicznego w Czerwieńczycach wraz z uzupełnieniem opraw w Nowej Wsi - oświetlenie energooszczędne. Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowej i mostowej; I. Realizacja zadań inwestycyjnych 1. Koordynacja odbudowy mostka na drodze wewnętrznej w Czerwieńczycach (naprzeciw kościoła). 2. Koordynacja remontu ul.wiejskiej w Ludwikowicach Kł, koordynacja robót budowlanych (nawierzchnia asfaltowa). 3. Koordynacja remontu ul. Wysiedleńców w Jugowie (nawierzchnia asfaltowa)., 4. Rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy remontu drogi gminnej w Bartnicy Złota woda 5. Rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy modernizacji drogi gminnej w Bożkowie - Koszynie (wraz z progami zwalniającymi). 6. Rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy modernizacji drogi gminnej w Czerwieńczycach (tzw. Mały Bożków w stronę młyna - nawierzchnia asfaltowa). 7. Wykonano remont drogi (tzw. dolna droga dz. 190,191) we Włodowicach (300 mb nawierzchni asfaltowej). Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 9 z 12

10 II. Remonty - elementy ślusarskie, balustrady i poręcze, przepusty i inne: Remont przepustu w Ludwikowicach (do Przedszkola). III. Realizacja remontów bieżących: 1. Remont dróg tłuczniowych, uzupełnienie ubytków kruszywem kamiennym: 2. Remont cząstkowy ulicy w Dzikowcu. 3. W ramach porozumienia z ZDP w Kłodzku oraz Powiatem Kłodzkim rozpoczęto remont nawierzchni skrzyżowania dróg w Dzikowcu wraz z drogami dojazdowymi. 4. W ramach porozumienia z ZDP w Kłodzku oraz Powiatem Kłodzkim rozpoczęto remont chodnika w Sokolcu. IV. Realizacja pozostałych zadań: 1. Aktualizacja danych dotyczących infrastruktury technicznej Gminy Nowa Ruda do Planu urządzeniowo-rolnego. 2. Prace przygotowawcze w zakresie opracowania dokumentacji remontu ul. Piastowskiej 3. Prace przygotowawcze w zakresie porozumienia z ZDP mającego na celu uruchomienie remontów nawierzchni dróg powiatowych. 4. Prace koncepcyjne w zakresie porozumienia z ZDP mającego na celu uruchomienie remont drogi powiatowej pomiędzy Nową Wsią, a Dzikowcem. Zadania z zakresu oświaty i edukacji: 1. Organizacja przewozu uczniów do gminnych placówek oświatowych, w tym organizacja wspólnego z Gminą Miejską Nowa Ruda przewozu uczniów niepełnosprawnych do ZSG z oddz. integracyjnymi w Bożkowie, organizacja przewozu uczniów niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kł., - rozstrzygnięcie przetargu, zawarcie umów oraz porozumienia międzygminnego projekt uchwały przedstawiono pod obrady Rady Gminy. 2. Aplikacja do projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie , do projektu zostało zgłoszonych 5 szkół podstawowych odbyły się spotkania organizacyjne, omówienie założeń projekt budżetu. Przygotowanie projektu uchwały w zakresie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania nauczycieli uzgodnienia ze związkami zawodowymi,- projekt przekazany pod obrady Rady Gminy Nowa Ruda, 3. Przeprowadzenie egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w dniu r. dla 6 nauczycieli, 4. Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kł. - Pani Jolancie Łasak przedłużenie o kolejne 5 lat., 5. Realizacja programu Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie - wypłata II transzy, 3. Realizacja programu nauki języka angielskiego realizowany przy udziale środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - koordynacja programu Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 10 z 12

11 w trzech gimnazjach gminnych. Przystąpienie do kolejnej edycji od 1 września 2010 r.- zawarcie stosownych umów z nauczycielami realizującymi nauczanie j. angielskiego, 4. Realizacja zadań w zakresie udzielania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych: rozpatrywanie wniosków. 5. Wypoczynek uczniów w Somoninie w kolonii uczestniczyli uczniowie klas VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjum., termin sierpień koordynacja wypoczynku. 6. Przygotowanie angaży dla dyrektorów jednostek oświatowych ministerialna podwyżka od dnia 1 września 2010r. Zadania z zakresu remontów oświatowych: 1. Wykonanie odwodnienia budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jugowie, oraz orynnowania, które było wadliwie wykonane w trakcie budowy. 2. Wykonanie modernizacji pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Bożkowie, 3. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zakupu urządzeń zabawowych w ramach programu rządowego Radosna Szkoła w SP w Jugowie, SP Ludwikowicach Kł., 4. Zakup urządzeń (placów zabaw) dla SP Jugów i SP Ludwikowice. 5. Modernizacja CO, sal lekcyjnych i sanitariatów w Szkole Podstawowej w Dzikowcu, 6. Wykonanie remontu pokrycia dachu oraz modernizacji klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym we Włodowicach, 7. Przygotowanie dokumentacji na wymianę części stolarki okiennej w Przedszkolu w Jugowie. Zadania z zakresu Straży Gminnej, Reagowania Kryzysowego i ochr. ludności: I. Referat Straży Gminnej: Realizowano zadania w zakresie: - przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości - przestrzeganie ustawy o utrzymaniu porządku w miastach i gminach - realizacja zgłoszeń mieszkańców Gminy Nowa Ruda - współpraca ze Strażą Leśną - współpraca z Policją - akcja bezpieczna droga do szkoły II. Opracowanie zestawienia działalności Straży Gminnej w zakresie: - legitymowanie osób interwencje własne interwencje zlecone kontrole sanitarno porządkowe 2 - zabezpieczenie przestępstwa, katastrofy lub miejsca zagrożonego 1 - pouczenia 30 - wnioski do Sądu Grodzkiego 0 - notatki urzędowo-służbowe ilość patroli 47 - patrole z Policją 2 - wspólne zadania z pracownikami Urzędu Gminy współpraca z Policją 3 - konwoje - 3 Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 11 z 12

12 - współpraca z NUK 0 - współpraca z Pogotowiem Ratunkowym 0 - współpraca z Państwową Strażą Pożarną 2 - współpraca z innymi podmiotami 9 (Farmutil) - dyżury - 29 ilość wykroczeń w poszczególnych rejonach działania: - rejon nr I (Jugów, Przygórze, Sokolec) rejon nr II (L-ce, Włodowice, Świerki, Bartnica, Dworki, Krajanów, Sokolica, Bieg.) rejon nr III (Bożków, Koszyn, Czerwieńczyce, Wolibórz, Dzikowiec, N.Wieś) 76 ilość nałożonych mandatów karnych 212 na łączną kwotę zł. III. Pozostałe zadania: - prowadzenie kontroli prędkości pojazdów na terenie Gminy Nowa Ruda - współpraca z Policją i Strażą Leśną, - prowadzenie wyrywkowych kontroli przestrzegania postanowień ustawy o utrzymaniu porządku w miastach i gminach oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości, - opracowanie zestawień mandatowych z działalności Straży Gminnej dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, - uczestnictwo we wspólnych patrolach z funkcjonariuszami policji z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie na terenie sołectw gminy Nowa Ruda, - rozliczanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem OSP gminy Nowa Ruda karty pracy pojazdów i urządzeń będących na wyposażeniu OSP, - realizacja zgłoszeń mieszkańców gminy Nowa Ruda, - bieżące prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej, - obsługa nowego Biuletynu Informacji Publicznej na platformie Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, - obsługa gminnego systemu powiadamiania o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych SISMS, - montaż wyłączników alarmowych i ramek na remizy straży pożarnych, - uruchomienie i obługa Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców ( CEPiK ), - opracowanie harmonogramu akcji Bezpieczna droga do szkoły na miesiąc wrzesień 2010r realizowanej na terenie miejscowości Jugów i Ludwikowice Kł, - opracowanie i wysłanie wniosku do MSWiA w Warszawie o wygenerowanie certyfikatu uwierzytelniającego jednostkę zgodnie z Polityką certyfikacji dla instytucji zewnętrznych korzystających z systemu CEPiK, łączących się przez publiczną, - zabezpieczenie I Biegu na Wielką Sowę Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w dniu r. - obsługa i zabezpieczenie wyborów Prezydenta RP w dniu r, - zabezpieczenie Festiwalu Folkloru na terenie m. Jugów w dniu r. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 12 z 12

UCHWAŁA NR 314/XLI/10

UCHWAŁA NR 314/XLI/10 UCHWAŁA NR 314/XLI/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 30 września 2010 w okresie między sesjami: 23 sierpnia 2010 roku 30 września 2010 roku

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 30 września 2010 w okresie między sesjami: 23 sierpnia 2010 roku 30 września 2010 roku Nowa Ruda, dnia 23.08.2010r. Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 30 września 2010 w okresie między sesjami: 23 sierpnia 2010 roku 30 września 2010 roku Na ostatniej sesji w dniu 31

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 27.11.2012 r w okresie między sesjami: od 25.09.2012 do 27.11.2012 roku

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 27.11.2012 r w okresie między sesjami: od 25.09.2012 do 27.11.2012 roku Nowa Ruda, dnia 27.11.2012r. Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 27.11.2012 r w okresie między sesjami: od 25.09.2012 do 27.11.2012 roku Na ostatnich sesj ach w dniach 25.09.2012 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 214/XXXVIII / 06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 września 2006 roku

UCHWAŁA NR 214/XXXVIII / 06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 września 2006 roku 1 UCHWAŁA NR 214/XXXVIII / 06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2006 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zadania Budżetowo-Finansowe oraz informatyczne prowadzone przez Urząd Gminy:

Zadania Budżetowo-Finansowe oraz informatyczne prowadzone przez Urząd Gminy: Nowa Ruda, dnia 21.12.2009r. Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda w okresie między sesjami: 09 listopada 2009 roku 30 grudnia 2009 roku Na ostatniej sesji w dniu 09 listopada 2009 r. podjęto 13 uchwał:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 WYDATKI

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 WYDATKI 67 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 WYDATKI Budżet Gminy - po stronie wydatków na rok 2015 planuje się w wysokości 40 084 615,00 zł Wydatki bieżące Gminy na rok 2015 planuje

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 19.02.2013 r w okresie między sesjami: od 27.11.2012 do 01.02.2013 roku

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 19.02.2013 r w okresie między sesjami: od 27.11.2012 do 01.02.2013 roku Nowa Ruda, dnia 01.02.2013r. Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 19.02.2013 r w okresie między sesjami: od 27.11.2012 do 01.02.2013 roku Na ostatnich sesjach w dniach 27 listopada,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 575 7 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 D O C H O D Y Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 41 668 136,58 zł w tym: - dochody bieżące w kwocie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 25.265,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych

UZASADNIENIE. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 25.265,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem - 34.748,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 304.603,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 5.000,00

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.805,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 7.290,00 zł Rozdział 60014 + 7.290,00

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 25.09.2012 r w okresie między sesjami: od 24.05.2012 do 24.09.2012 roku

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 25.09.2012 r w okresie między sesjami: od 24.05.2012 do 24.09.2012 roku Nowa Ruda, dnia 24.09.2012r. Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 25.09.2012 r w okresie między sesjami: od 24.05.2012 do 24.09.2012 roku Na ostatnich sesj ach w dniach 24.05.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH gmina nowa ruda 2013

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH gmina nowa ruda 2013 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH gmina nowa ruda 2013 CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW: 1) - raz w tygodniu, 2) selektywne (papier,tektura, tworzywa sztuczne, szkło) - raz w miesiącu, 3) selektywne w pojemnikach

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 313/XLIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2013 roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

58 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2013 WYDATKI

58 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2013 WYDATKI 58 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2013 WYDATKI Budżet gminy - po stronie wydatków na rok 2013 planuje się w wysokości 31 859 509,00 zł Wydatki bieżące Gminy na rok 2013 planuje

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok I. Dochody budżetu gminy Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/ 20 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 27 LUTEGO 2014

ZARZĄDZENIE NR VI/ 20 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 27 LUTEGO 2014 ZARZĄDZENIE NR VI/ 20 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 27 LUTEGO 2014 w sprawie : zmiany w planach finansowych jednostek Gminy Tarnów na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 30 grudnia 2016 roku

Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 30 grudnia 2016 roku DW.0057.10.2016 Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 30 grudnia 2016 roku W okresie od 21 listopada do 20 grudnia 2016 roku pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda wykonywali zadania

Bardziej szczegółowo

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok I. Dochody budżetu gminy Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/168/12 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia z dnia 13 grudnia 2012. Dział- Rozdział 900-90017 Nazwa samorządowego zakładu budżetowego PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DW Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 30 listopada 2016 roku

DW Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 30 listopada 2016 roku DW.0057.9.2016 Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 30 listopada 2016 roku W okresie od 21 października do 20 listopada 2016 roku pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda wykonywali

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Uchwała Nr XXIX/192/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591: z 2003 r., Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miasta Konina z dnia. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zwany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz odpowiedzi na pytania. 1. Zwrot dotacji pobranej nienależnie, otrzymanej na zakup sprzętu inwestycyjnego dla OSP

Wykaz odpowiedzi na pytania. 1. Zwrot dotacji pobranej nienależnie, otrzymanej na zakup sprzętu inwestycyjnego dla OSP Wykaz odpowiedzi na pytania I. Zwrot dotacji 1. Zwrot dotacji pobranej nienależnie, otrzymanej na zakup sprzętu inwestycyjnego dla OSP II. Podstawy udzielania ulg 1. Możliwość umorzenia należności z urzędu

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/257./14 z dnia 29 lipca 2014r. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 29.919 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 29.919 w rozdziale 90095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 378/15 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 378/15 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 378/15 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Na podstawie art. 16 i art. 7 ust. 3

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Wyszczególnienie Plan na 30.11.2014 Plan na 2015 r. % DOCHODY 96 802 741 zł 98 167 767 zł 101,41 Dochody bieżące 88 408 029 zł 84 719 379 zł 95,82 Dochody majątkowe 8 394

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko, , telefon itd.)

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko,  , telefon itd.) Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik nr 3 do Polityki

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XIV.118.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIX/94/2008 RADY GMINY W ROKIETNICY z dnia 24 lipca 2008 roku

UCHWALA NR XIX/94/2008 RADY GMINY W ROKIETNICY z dnia 24 lipca 2008 roku 1 UCHWALA NR XIX/94/2008 RADY GMINY W ROKIETNICY z dnia 24 lipca 2008 roku W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem ,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem ,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 210.090,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 250.653,00 zł Dział 710 Działalność usługowa (+) 300,00 zł Rozdział 71015 + 300,00 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/285/2014 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/285/2014 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/285/2014 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.X.59.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

1.1 Zwiększyć dochody , Rolnictwo i łowiectwo ,93 Rozdz Pozostała działalność ,93

1.1 Zwiększyć dochody , Rolnictwo i łowiectwo ,93 Rozdz Pozostała działalność ,93 1 Zał.1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr LII/565/14 z 29 kwietnia 2014 roku 1.1 Zwiększyć dochody 240 234,93 010 Rolnictwo i łowiectwo 124 809,93 Rozdz. 01095 Pozostała działalność 124 809,93

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr.../2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r.

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r. Uchwała 76/XI/2015 z dnia 08 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, Strona 1 z 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6207 01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 158 545,00 1 158 545,00 10 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r.

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r. Wyniki głosowań Sesja Rady Miasta Tychy 29 listopada 2012 r. Data wygenerowania dokumentu: 2016-06-12 23:04:58 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wynik głosowania dot. zmian porządku dziennego sesji.... 4 Wynik

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010 Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w z dnia 27 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00 Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXV/266/09 z dn. 01.10.2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 15 275 30-1 697 00 60016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo