Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 31 sierpnia 2010 w okresie między sesjami: 23 czerwca 2010 roku 23 sierpnia 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 31 sierpnia 2010 w okresie między sesjami: 23 czerwca 2010 roku 23 sierpnia 2010 roku"

Transkrypt

1 Nowa Ruda, dnia r. Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 31 sierpnia 2010 w okresie między sesjami: 23 czerwca 2010 roku 23 sierpnia 2010 roku Na ostatniej sesji w dniu 30 czerwca 2010 r. podjęto 5 uchwał: 1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok zrealizowano, 2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zrealizowano, 3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Ścinawa oraz Gminie Wilków na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - zrealizowano, 4) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2010 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Nowa Ruda w trakcie realizacji, 5) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda zrealizowano, Zadania Budżetowo-Finansowe oraz informatyczne prowadzone przez Urząd Gminy: 1. Zadania Budżetowe: - Przedłożenie Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania Wójta Gminy Nowa Ruda z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku (termin do dnia 31 sierpnia 2010 roku) w zakr: - dokonywanych wydatków - realizowanych dochodów, - przedkładanych sprawozdań, - informacji o realizacji budżetu przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Nowa Ruda oraz instytucję kultury. - Zakończenie procedury przetargowej wyłaniającej bankową obsługę budżetu: - założenie kont bankowych, - przekazanie informacji kontrahentom o zmianach numerów kont, - przeprowadzenie szkoleń dotyczących obsługi bankowej, - wdrażanie nowego systemu. - Czynny udział przy kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w zakresie finansowania wydatków dokonywanych w ramach ZPORR: - udostępnianie danych księgowych, - składanie wyjaśnień, - sporządzanie zestawień. - Przygotowanie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda: - przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian wraz z załącznikami, - analiza aktualnego wykonania w odniesieniu do planów dochodów i wydatków na przyszły okres. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 1 z 12

2 - Przygotowanie projektu uchwały w sprawie przedstawienia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. Wydawanie decyzji dot. umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty zobowiązań podatkowych. Rozliczenie opłat należnych Gminie Nowa Ruda: wszczynanie procedury egzekucyjnej, przeprowadzenie postępowania w sprawie umorzeń czynszów. - Rozliczanie wzajemnych zobowiązań pomiędzy Gminą Nowa Ruda a jednostkami organizacyjnymi Gminy Nowa Ruda: - wystawianie not księgowych, - przekazywanie dokumentacji wpływającej do Urzędu, - Kontrola wyciągów bankowych i wskazanie ich ujęcia w księgach rachunkowych. - Bieżące wprowadzanie do urządzeń księgowych dokumentów księgowych podlegających ewidencji. - Weryfikacja sald kont i zgodności ujęcia wg klasyfikacji budżetowej. - Udostępnianie danych finansowych celem ich wykorzystania w pracy innych referatów. - Naliczanie wynagrodzeń i innych należności umownych. - Rozliczanie ZUS i podatków: składanie deklaracji, przelewy, rozliczanie. - Finansowe rozliczanie prowadzonych inwestycji i remontów. - Bieżące dokonywanie wstępnej kontroli dokumentacji księgowej dokonywanie kontroli formalno rachunkowej faktur i rachunków. - księgowanie na bieżąco dokonywanych wpłat z tyt. podatków, mienia komunalnego czynszu, wieczystego użytkowania, mandatów karnych - przygotowywanie danych do sprawozdań z podatków,czynszu dzierżawnego, mienia komunalnego, wieczystego użytkowania - księgowanie dokonywanych wpłat - przyjmowanie wpłat - przygotowanie dokumentów w celu wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej - rozliczanie sołtysów i księgowanie przyjętych przez nich wpłat podatków i czynszu dzierżawnego działek rolnych - dokonywanie przypisów z czynszów dzierżawnych. 2. Informatyzacja Urzędu: - Prace nad wdrożeniem kolejnych modułów systemu ADAS firmy Tensoft: Wdrożenie kolejnego modułu systemu ADAS - "EP-online" Ustalono dalszy etap wdrożenia rozliczeń wzajemnych w zakresie sprawozdawczości pomiędzy jednostkami, a Gminą Nowa Ruda. - Prace nad wdrożeniem systemu ZSI - Zintegrowany System Informatyczny dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska cd. a w tym: - Elektroniczna skrzynka podawcza (e-interesant - e-urzednik) - wdrażanie znaczników kodów paskowych. - Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku UGNR przy ul. Niepodległości 4. - Prace związane z wdrożeniem systemu bankowego (BANK GBS): - instalacja systemu w Urzędzie Gminy Nowa Ruda - wdrożenie i szkolenie systemu - generowanie kluczy prywatnych dla osób upoważnionych do podpisywania i wysłania przelewów - konfiguracja kont użytkowników systemu bankowego - instalacja i wdrożenie systemu w jednostkach Gminy Nowa Ruda Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 2 z 12

3 Urząd Gminy poza podstawowymi zadaniami zajmował się nw. sprawami: 1) W dniu r. zakończono prace związane z realizacją II etapu projektu pn. Stworzenie warunków rozwoju aktywności fizycznej poprzez wykonanie placu rekreacyjnego oraz placu sportowego w miejscowości Wolibórz, realizowanego w ramach w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W ramach realizacji II etapu wykonywane jest boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną przy szkole podstawowej. W związku z zakończeniem realizacji całości projektu, w dniu r. złożono wniosek o płatność końcową. 2) W dniu r. podpisano umowę o udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania pn.: Budowa placów zabaw w miejscowościach Krajanów i Jugów oraz II etap wykonania miasteczka rowerowego w Dzikowcu w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Szacowana łączna wartość zadania wynosi ,00 zł., z czego przyznana pomoc finansowa wynosi ,00 zł. 3) Trwają prace związane z realizacją zadania Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieganów. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej oraz przeciwdziałanie degradacji i marginalizacji peryferyjnie położonych obszarów górskich poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w Gminie Nowa Ruda. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: ZWiK Sp. z o.o. w Nowej Rudzie i ZIS Winsan ze Ścinawki Średniej. 4) Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: Modernizacja ul. Wiejskiej w Ludwikowicach Kłodzkich. Zadanie jest realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Generalnym wykonawcą robót zostało Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. 5) Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości w Bożków etap II. Wykonawcę robót została firma WUPRINŻ z Poznania. Umowna wartość zadania wynosi ,99 zł. brutto. 6) Trwa ocena wniosku o udzielenie pomocy finansowej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości w Bożków etap II, wnioskowana kwota dotacji ,80 zł., oraz pożyczki w wysokości ,35 zł. 7) Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej. Projekt realizowany w ramach działania 6.4 Turystyka i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wykonawcą robót zostało konsorcjum firm Aviko System Sp z o.o. z Wrocławia oraz firma Dampol Bud Damian Kmieciak z Milicza. 8) W dniu r. została zakończona (z wynikiem pozytywnym) ocena wniosku o dofinansowanie projektu pn. Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Nowa Ruda poprzez zakup wyposażenia do selektywnego zbierania odpadów, w ramach działania 4.1 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Całkowita wartość projektu wynosi ,00 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ,00 zł. Wniosek został przekazany do oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 9) Trwają prace związane z na realizację zadania pn.: Remont drogi gminnej ul. Wysiedleńców w miejscowości Jugów. Wykonawcą robót jest Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. Umowna wartość zadania wynosi ,90 zł. brutto. Zadanie przewidziane jest do dofinansowania w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 10) Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: Remont mostku przy budynku nr 79 (była szkoła podstawowa) w miejscowości Czerwieńczyce. Wykonawcą robót jest Budownictwo Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 3 z 12

4 Mostowe s.c. z Kłodzka. Umowna wartość zadania wynosi ,19 zł. brutto. Zadanie przewidziane jest do dofinansowania w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 11) W dniu r. wszczęto postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Modernizacja drogi transportu rolnego Bożków Czerwieńczyce, działki nr 273/1, 273/2 obr. Bożków i działka nr 371 obr. Czerwieńczyce. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości ,00 zł. 12) Trwa realizacja projektu pn.:,,tak jak Pat i Mat - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda. 13) Rozstrzygnięto z wynikiem negatywnym przetarg na zadanie pn. Budowa chodnika w miejscowości Włodowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 etap I, II, III i IV. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia na zmniejszony zakres zadania (bez etapu IV) 14) Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego samochodu ratowniczo gaśniczego w ramach projektu pn.: Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko - polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych. Gospodarka mieniem komunalnym: I. Sprzedaż mienia komunalnego: 1. Dz. nr 673/3 Jugów o pow. 0,1711 m 2 za cenę ,60 zł. 2. Dz. nr 167/7 Jugów o pow. 0,0696 m 2 za cenę 8 052,00 zł. II. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy: - dz. nr 326/21 w Jugowie o pow. 222 m 2 na poszerzenie drogi gminnej III. Dzierżawy. - zawarto 11 umów na grunty zabudowane garażami (nakłady własne), - zawarto 2 umowy na grunty z przeznaczeniem na posadowienie garażu i tablicę reklamową (Harenda w Bożkowie), - zawarto 7 umów na ogrody przydomowe, - zawarto 1 umowę na grunt zabudowany komórką gospodarczą (nakłady własne), - zawarto 2 umowy na grunty rolne, - zawarto umowę na okres 10 lat była baza SKR w Bożkowie. III. Realizacja pozostałych zadań. 1. Przygotowanie dokumentacji do decyzji podziałowych (nieruchomości gminnych): - Jugów ul. Główna 77, dz. nr 373/9 (wydzielenie pod parking) - wykonane, - Jugów ul. Sikorskiego 12, dz. nr 754 i 954/4 (zamiana drogi) - kontynuacja, Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 4 z 12

5 - Jugów ul. Główna 83, dz. nr 342/13 (ROM parking) - wykonane, - Jugów ul. Główna 155, dz. nr 161/4 (wydzielenie do sprzedaży lokali) - kontynuacja, - Jugów, dz. nr 10/6 (wydzielenie drogi P. Janusek) - kontynuacja, - Jugów ul. Główna 34, dz. nr 500/3 (wydzielenie działki na cele budowlane) wykonane, - Jugów ul. Sikorskiego, dz. nr 78, 79, 752 i 754 (regulacja stanu prawnego poprzez zamianę nowo wydzielonych działek) - kontynuacja, - Jugów ul. Małachowskiego 37, dz. nr 171/10 (poszerzenie drogi), - Jugów, dz. nr 696/14 (wydzielenie drogi), - Jugów ul. Spokojna, dz. 405/5 (regulacja stanu prawnego drogi), - Jugów ul. Grzybowska 16 (sprzedaż mieszkań), - Jugów działka nr 314 (wydzielenie drogi), - Świerki, dz. nr 605/2, podział na polepszenie użytkowania (sprzedaż) - wykonane, - Bożków 130, dz. nr 907/1, poszerzenie drogi - wykonane, - Bożków - Koszyn, dz. nr 10/9 i 10/11 9 (łączenie i podział do sprzedaży) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł., ul. Kasprowicza 35, dz. nr 409/2 (sprzedaż) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Kościelna 3 i Główna 45 dz. nr 91/9 (wydzielenie do sprzedaży lokali) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Główna 40, dz. nr 1156/2 (wydzielenie części komunikacyjnej do działki nr 779/3), - Ludwikowice Kł. ul. Główna 51, dz. nr 89/15 (poszerzenie drogi) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Główna 23, dz. nr 96/18 (parking) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Fabryczna 29, dz. nr 885/14 (wydzielenie drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego oraz budynków garażowych - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Fabryczna 27, dz. nr 916 (sprzedaż mieszkań), - Ludwikowice Kł. ul. Kościelna 9, dz. nr 138/6 (sprzedaż mieszkań), - Wolibórz, dz. nr 897 (wydzielenie drogi, wydzielenie działki do sprzedaży) kontynuacja, - Wolibórz 19 (Myśliwska), dz. nr 781 (wydzielenie do sprzedaży lokali) - kontynuacja, - Wolibórz, dz. nr 599/2 (do sprzedaży na polepszenie użytkowania) - wykonane, - Wolibórz, dz. nr 721 (wydzielenie działki do sprzedaży), - Włodowice 53, dz. 76/26 (wydzielenie chodnika) - kontynuacja, - Włodowice 27, dz. 227/1 (sprzedaż mieszkań), - Włodowice, dz. 144/8 (polepszenie użytkowania działki sąsiedniej nr 145/5) - kontynuacja, - Sokolec, dz. 83/4 (wydzielenie działki do sprzedaży z prawem pierwokupu), - Święcko wydzielenie działki pod projektowaną przepompownie - kontynuacja. 2. Przygotowanie dokumentacji do wznowienia i ustalenia granic działek przeznaczonych do sprzedaży oraz pod przewidziane inwestycje drogowe: - Jugów ul. Wiejska - wykonane - Jugów, dz. nr 326/11, 326/12, 326/15, 167/22, 167/23 kontynuacja, - Jugów, dz. nr 804/2, 440/5 (sprzedaż) - kontynuacja, - Jugów dz. nr 817 ul. Koszykowa, - Dzikowiec, dz. nr 564/2 i 243 (sprzedaż) kontynuacja, - Dzikowiec dz. nr 600/1 (dzierżawa) - kontynuacja, - Dzikowiec dz. nr 502 (droga gminna), - Włodowice, dz. nr 91/10, oraz drogi 30/2, 30/8, 45/5 82/2, 66 kontynuacja, - Włodowice, dz. nr 209/3 wznowienie granic działki z drogą wojewódzką, - Ludwikowice Kł., dz. nr 452, oraz drogi 51, 55, 56/1, 91, 93 - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. dz. nr 1049, 1034/3 (droga) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. dz. nr 202 (rów) - wykonane, - Krajanów, dz. nr 467 (droga) - kontynuacja, - Bożków, dz. nr 412/3, 40/14 i 40/25 (sprzedaż), Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 5 z 12

6 - Bożków, dz. nr 52/6 (sprzedaż) - wykonane, - Czerwieńczyce dz. nr 200/5 i 200/7 (dzierżawa ewentualna sprzedaż) oraz 247 (boisko sportowe), - Przygórze dz. nr 259 (droga do budynku 203) - Sokolec dz. nr 243 (sprzedaż) wykonano modernizację ewidencji gruntów, - Sokolec dz. nr 213 (sprzedaż). 3. Modernizacja ewidencji gruntów: - Włodowice dz. 207/8 i 207/9 - wykonane. - Przygórze, działki nr 353/3, 353/4 i 353/8 łączenie działek do sprzedaży lokali wykonane, - Sokolec, działka nr 243 wykonane - Dzikowiec, działka 91/2, - Bożków Koszyn łączenie działek związanych z projektowanym domem ludowych kontynuacja: 4. Wykonanie i aktualizacja map do celów projektowych: - Ludwikowice Kłodzkie, dz. nr 193 i 194/3 (modernizacja drogi) wykonane, - Świerki 129 Dom Rencisty (budowa komórek lokatorskich) - kontynuacja - Jugów ul. Sikorskiego, dz. nr 752 (oświetlenie uliczne) kontynuacja, - Nowa Ruda ul. Niepodległości 4. IV. Sprawy bieżące: 1. Przygotowywanie: - decyzji podziałowych, - decyzji zezwalających na wycinkę drzew, - zaświadczeń, postanowień, - umów dzierżawy, 2. Udział w czynnościach okazania granic, wizje w terenie, pomiary ogrodów przydomowych 3. Przygotowywanie materiałów do planu urządzeniowo rolnego oraz strategii energetycznej gminy. 4. Zlecono do wyceny 21 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym w celu aktualizacji opłaty rocznej. Gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym 1. Zawarto umowy najmu na lokale: mieszkalne 8 socjalne 1 zastępcze - 0 zamiana lokali mieszkalnych Nadano numery porządkowe nieruchomości : zawiadomienie 3 zaświadczenie 2 3. Ukończono 30 dokumentacji na zbycie lokali mieszkalnych. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 6 z 12

7 4. Przygotowano wykaz 100 lokali mieszkalnych do wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego. Ochrona środowiska: 1. Opiniowanie dla Starosty Kłodzkiego programów gospodarki odpadami przedsiębiorców 2. Opiniowanie koncesji górniczych na rozpoznawanie złóż melafiru w Świerkach 3. Bieżące kontrole w związku z utrzymaniem czystości w Gminie 4. Rozstrzygnięcie przetargu przez UMWD w sprawie likwidacji mogilników 5. Obsługa utylizacji padłych zwierząt z terenu Gminy. 6. Bieżące prowadzenie dokumentacji i rejestrów środowiskowych. Profilaktyka wykluczeń zawodowych: 1. Złożenie wniosku i zatrudnienie 10 osób w ramach robót publicznych przy usuwaniu szkód powodziowych. 2. Zatrudnienie 24 osób w ramach robót publicznych przy szkodach powodziowych. Profilaktyka uzależnień i działalność gospodarcza: lipiec - sierpień 2010 r. - młodzież i dzieci z Gminy Nowa Ruda przebywała na koloniach i obozach wakacyjnych, na których były realizowane programy profilaktyki uzależnień. 1. Bieżąca działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego oraz Telefonu Zaufania dla mieszkańców Gminy Nowa Ruda. 2. Opiniowanie i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym również jednorazowych - wydano 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 3. Prowadzono sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej: - wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (10), - wydawanie zaświadczeń o zmianie we wpisie w ewidencji działalności gospodarczej (12), - wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej (8), - wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej (8), - wpisywanie informacji dotyczących zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej ( 3 zawieszenia, 3 wznowienia), - ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie. Promocja Gminy i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz współpraca z NGO: 1. Imprezy gminne i promocja regionu: 1 lipca 2010r. w Urzędzie Gminy Nowa Ruda oraz na terenie całej Gminy Nowa Ruda został przeprowadzony audyt,,gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji IX Edycja Konkursu dla gmin przyjaznych dla inwestorów. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 7 z 12

8 11 lipca 2010r. - odbyły się Polsko-Czeskie Zawody Strażackie w Czerwieńczycach. 3 6 sierpień 2010r. - przeprowadzone zostały warsztaty cyrkowe pn.,, Magiczna Karawana w CKGNR. 13 sierpień 2010r. - odbyła się na terenie Nadleśnictwa Jugów cykliczna impreza pn : Folklor przy granicy w ramach realizowanego projektu:,,tak jak Pat i Mat promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska sierpień 2010 r. - został rozstrzygnięty konkurs ofert na Opracowanie promocyjnej strony internetowej Gminy Nowa Ruda w powiązaniu z B.I.P. Urzędu Gminy Nowa Ruda 21 sierpnia 2010r. - odbyły się zawody sportowych pn.,,i BIEG ALPEJSKI NA WIELKĄ SOWĘ, Impreza została zakwalifikowana do ogólnopolskiej ligi MONTEREI, a patronat objął Wojewoda Dolnośląski (start w Harendzie - Ludwikowice Kł - Sowina Sokolec -Wielka Sowa), W zawodach wzięło udział ponad 120 zawodników z całej Polski, sierpień 2010 r. - Prace związane z przygotowaniem Dożynek Gminnych 2010r., które odbędą się dnia r. w Ludwikowicach Kłodzkich, 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego: 1. Realizacja umowy z Parafią rzymsko Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Świerkach dotyczącej przekazania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. 2. Trwają prace remontowe przy byłym kościele ewangelickim w Ludwikowicach (stanowiącym własność Gminy Nowa Ruda). 3. Współpraca z Miejsko-Gminnym Centrum Informacji Turystycznej - udzielanie informacji turystom na temat atrakcji turystycznych w Gminie Nowa Ruda. 4. Sprzedaż książki p. Tadeusza Biedy pt.,,wśród malowniczych wzgórz nad Włodzicą, która odbywa się w Miejsko Gminnym Centrum Informacji Turystycznej w Nowej Rudzie. Infrastruktura budowlana i wodno-kanalizacyjna: 1. Realizacja prac przy remoncie sali wiejskiej w Krajanowie. 2. Koordynacja prac przy budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole w Woliborzu. 3. Koordynacja projektu Sali wiejskiej w sołectwie Koszyn 4. Przeprowadzenie szacunkowej oceny rocznego zapotrzebowania na opał w kotłowniach eksploatowanych przez Gminę Nowa Ruda. 5. Koordynacja prac inwentaryzacyjnych wraz z ekspertyzą stanu technicznego budynku Sali wiejskiej w Świerkach. 6. Remont pomieszczeń w budynku Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 4 dla Biura Obsługi Mieszkańców. 7. Trwa remont sieci wodociągowej w Ludwikowicach przy ul. Batorego. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 8 z 12

9 8. Trwa remont sieci wodociągowej w Ludwikowicach przy ul. Wiejskiej. 9. Koordynacja prac przygotowawczych do remontu sieci wodociągowej w Czerwieńczycach (tzw. Mały Bożków w stronę młyna). 10. Analiza założeń wykonawczych remontu sieci wodociągowej w Dzikowcu (ul. Dębówka). 11. Koordynacja prac nad projektem Odnowa wsi Wolibórz. 12. Koordynacja prac remontowych ul. Wiejskiej w Ludwikowicach Kł. 13. Obsługa basenu w Jugowie. 14. Koordynacja prac remontowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Woliborzu. 15. Koordynacja prac przy budowie sieci kanalizacyjnej w Bożkowie. 16. Remont remizy OSP w Bożkowie. Oświetlenie uliczne: 1. Koordynacja prac nad projektem budowlanym oświetlenia terenu wokół Gimnazjum w Jugowie. 2. Koordynacja prac nad projektem budowlanym oświetlenia ulicznego w Czerwieńczycach. 3. Koordynacja prac nad projektem budowlanym na oświetleniu ulicznym w Sokolcu. 4. Koordynacja prac nad projektem budowlanym dotyczącym oświetlenia ulicznego w Bartnicy. 5. Koordynacja prac projektowych na zadanie "Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego w Woliborzu. 7. Koordynacja prac związanych z eksploatacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Ruda przez ENERGIĘ PRO. 8. Koordynacja prac budowlanych oświetlenia ulicznego ul. Wiejskiej w Ludwikowicach. 9. W ramach porozumienia z ENERGIĄ PRO wykonano nową sieć oświetlenia ulicznego ul. Piastowska w Ludwikowicach - oświetlenie energooszczędne. 10. Koordynacja prac projektowych oświetlenia ulicznego ul. Sikorskiego w Jugowie (etap II). 11. W ramach porozumienia z ENERGIĄ PRO wykonano nową sieć oświetlenia ulicznego w Czerwieńczycach wraz z uzupełnieniem opraw w Nowej Wsi - oświetlenie energooszczędne. Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowej i mostowej; I. Realizacja zadań inwestycyjnych 1. Koordynacja odbudowy mostka na drodze wewnętrznej w Czerwieńczycach (naprzeciw kościoła). 2. Koordynacja remontu ul.wiejskiej w Ludwikowicach Kł, koordynacja robót budowlanych (nawierzchnia asfaltowa). 3. Koordynacja remontu ul. Wysiedleńców w Jugowie (nawierzchnia asfaltowa)., 4. Rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy remontu drogi gminnej w Bartnicy Złota woda 5. Rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy modernizacji drogi gminnej w Bożkowie - Koszynie (wraz z progami zwalniającymi). 6. Rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy modernizacji drogi gminnej w Czerwieńczycach (tzw. Mały Bożków w stronę młyna - nawierzchnia asfaltowa). 7. Wykonano remont drogi (tzw. dolna droga dz. 190,191) we Włodowicach (300 mb nawierzchni asfaltowej). Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 9 z 12

10 II. Remonty - elementy ślusarskie, balustrady i poręcze, przepusty i inne: Remont przepustu w Ludwikowicach (do Przedszkola). III. Realizacja remontów bieżących: 1. Remont dróg tłuczniowych, uzupełnienie ubytków kruszywem kamiennym: 2. Remont cząstkowy ulicy w Dzikowcu. 3. W ramach porozumienia z ZDP w Kłodzku oraz Powiatem Kłodzkim rozpoczęto remont nawierzchni skrzyżowania dróg w Dzikowcu wraz z drogami dojazdowymi. 4. W ramach porozumienia z ZDP w Kłodzku oraz Powiatem Kłodzkim rozpoczęto remont chodnika w Sokolcu. IV. Realizacja pozostałych zadań: 1. Aktualizacja danych dotyczących infrastruktury technicznej Gminy Nowa Ruda do Planu urządzeniowo-rolnego. 2. Prace przygotowawcze w zakresie opracowania dokumentacji remontu ul. Piastowskiej 3. Prace przygotowawcze w zakresie porozumienia z ZDP mającego na celu uruchomienie remontów nawierzchni dróg powiatowych. 4. Prace koncepcyjne w zakresie porozumienia z ZDP mającego na celu uruchomienie remont drogi powiatowej pomiędzy Nową Wsią, a Dzikowcem. Zadania z zakresu oświaty i edukacji: 1. Organizacja przewozu uczniów do gminnych placówek oświatowych, w tym organizacja wspólnego z Gminą Miejską Nowa Ruda przewozu uczniów niepełnosprawnych do ZSG z oddz. integracyjnymi w Bożkowie, organizacja przewozu uczniów niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kł., - rozstrzygnięcie przetargu, zawarcie umów oraz porozumienia międzygminnego projekt uchwały przedstawiono pod obrady Rady Gminy. 2. Aplikacja do projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie , do projektu zostało zgłoszonych 5 szkół podstawowych odbyły się spotkania organizacyjne, omówienie założeń projekt budżetu. Przygotowanie projektu uchwały w zakresie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania nauczycieli uzgodnienia ze związkami zawodowymi,- projekt przekazany pod obrady Rady Gminy Nowa Ruda, 3. Przeprowadzenie egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w dniu r. dla 6 nauczycieli, 4. Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kł. - Pani Jolancie Łasak przedłużenie o kolejne 5 lat., 5. Realizacja programu Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie - wypłata II transzy, 3. Realizacja programu nauki języka angielskiego realizowany przy udziale środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - koordynacja programu Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 10 z 12

11 w trzech gimnazjach gminnych. Przystąpienie do kolejnej edycji od 1 września 2010 r.- zawarcie stosownych umów z nauczycielami realizującymi nauczanie j. angielskiego, 4. Realizacja zadań w zakresie udzielania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych: rozpatrywanie wniosków. 5. Wypoczynek uczniów w Somoninie w kolonii uczestniczyli uczniowie klas VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjum., termin sierpień koordynacja wypoczynku. 6. Przygotowanie angaży dla dyrektorów jednostek oświatowych ministerialna podwyżka od dnia 1 września 2010r. Zadania z zakresu remontów oświatowych: 1. Wykonanie odwodnienia budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jugowie, oraz orynnowania, które było wadliwie wykonane w trakcie budowy. 2. Wykonanie modernizacji pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Bożkowie, 3. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zakupu urządzeń zabawowych w ramach programu rządowego Radosna Szkoła w SP w Jugowie, SP Ludwikowicach Kł., 4. Zakup urządzeń (placów zabaw) dla SP Jugów i SP Ludwikowice. 5. Modernizacja CO, sal lekcyjnych i sanitariatów w Szkole Podstawowej w Dzikowcu, 6. Wykonanie remontu pokrycia dachu oraz modernizacji klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym we Włodowicach, 7. Przygotowanie dokumentacji na wymianę części stolarki okiennej w Przedszkolu w Jugowie. Zadania z zakresu Straży Gminnej, Reagowania Kryzysowego i ochr. ludności: I. Referat Straży Gminnej: Realizowano zadania w zakresie: - przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości - przestrzeganie ustawy o utrzymaniu porządku w miastach i gminach - realizacja zgłoszeń mieszkańców Gminy Nowa Ruda - współpraca ze Strażą Leśną - współpraca z Policją - akcja bezpieczna droga do szkoły II. Opracowanie zestawienia działalności Straży Gminnej w zakresie: - legitymowanie osób interwencje własne interwencje zlecone kontrole sanitarno porządkowe 2 - zabezpieczenie przestępstwa, katastrofy lub miejsca zagrożonego 1 - pouczenia 30 - wnioski do Sądu Grodzkiego 0 - notatki urzędowo-służbowe ilość patroli 47 - patrole z Policją 2 - wspólne zadania z pracownikami Urzędu Gminy współpraca z Policją 3 - konwoje - 3 Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 11 z 12

12 - współpraca z NUK 0 - współpraca z Pogotowiem Ratunkowym 0 - współpraca z Państwową Strażą Pożarną 2 - współpraca z innymi podmiotami 9 (Farmutil) - dyżury - 29 ilość wykroczeń w poszczególnych rejonach działania: - rejon nr I (Jugów, Przygórze, Sokolec) rejon nr II (L-ce, Włodowice, Świerki, Bartnica, Dworki, Krajanów, Sokolica, Bieg.) rejon nr III (Bożków, Koszyn, Czerwieńczyce, Wolibórz, Dzikowiec, N.Wieś) 76 ilość nałożonych mandatów karnych 212 na łączną kwotę zł. III. Pozostałe zadania: - prowadzenie kontroli prędkości pojazdów na terenie Gminy Nowa Ruda - współpraca z Policją i Strażą Leśną, - prowadzenie wyrywkowych kontroli przestrzegania postanowień ustawy o utrzymaniu porządku w miastach i gminach oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości, - opracowanie zestawień mandatowych z działalności Straży Gminnej dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, - uczestnictwo we wspólnych patrolach z funkcjonariuszami policji z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie na terenie sołectw gminy Nowa Ruda, - rozliczanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem OSP gminy Nowa Ruda karty pracy pojazdów i urządzeń będących na wyposażeniu OSP, - realizacja zgłoszeń mieszkańców gminy Nowa Ruda, - bieżące prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej, - obsługa nowego Biuletynu Informacji Publicznej na platformie Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, - obsługa gminnego systemu powiadamiania o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych SISMS, - montaż wyłączników alarmowych i ramek na remizy straży pożarnych, - uruchomienie i obługa Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców ( CEPiK ), - opracowanie harmonogramu akcji Bezpieczna droga do szkoły na miesiąc wrzesień 2010r realizowanej na terenie miejscowości Jugów i Ludwikowice Kł, - opracowanie i wysłanie wniosku do MSWiA w Warszawie o wygenerowanie certyfikatu uwierzytelniającego jednostkę zgodnie z Polityką certyfikacji dla instytucji zewnętrznych korzystających z systemu CEPiK, łączących się przez publiczną, - zabezpieczenie I Biegu na Wielką Sowę Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w dniu r. - obsługa i zabezpieczenie wyborów Prezydenta RP w dniu r, - zabezpieczenie Festiwalu Folkloru na terenie m. Jugów w dniu r. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 12 z 12

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK 1 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha działając w oparciu o przepisy obowiązującego prawa i uchwały podejmowane przez Radę Miejską Wałbrzycha,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r.

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. 1. Urząd Miasta w 2003 roku wydał 11.146 decyzji administracyjnych uchylonych- 7, wskaźnik : 0,06%, dla porównania w 2002 roku wydano: 9626 decyzji administracyjnych-

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 85 762 094,88 zł, zaś po stronie wydatków 85

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK Zarządzenie nr 718/06 Burmistrza Gostynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 26.04.2011 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo