SPÓŁKI SEKTORA BUDOWNICTWA GPW W LATACH historia i prognoza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPÓŁKI SEKTORA BUDOWNICTWA GPW W LATACH 1996-2008 - historia i prognoza"

Transkrypt

1 SPÓŁKI SEKTORA BUDOWNICTWA GPW W LATACH historia i prognoza MAREK W. ZDYB Sektor spółek budowlanych i inżynieryjnych GPW, pomimo pogarszających się warunków makroekonomicznych, podtrzymuje czołową pozycję na polskim rynku kapitałowym. Uśredniona marża operacyjna na kw r. sięgnęła 5,8 proc., zaś po I kw r. przekroczyła 6 proc. Branża jest jedną z niewielu na GPW, które nadal zwiększają zyski, aczkolwiek od szczytu w połowie 2007 r. nie przekłada się to już wprost na rentowność netto. Relatywnie wciąż dobra sytuacja sektora na tle innych da się wyjaśnić wydajną strukturą organizacyjną, sprawną restrukturyzacją spółek, zmuszonych już od pewnego czasu konkurować na krajowym rynku z zagraniczną konkurencją. Nie bez znaczenia jest też w miarę regularny dopływ na rynek nowych środków w ramach przetargów publicznych, finansowanych częściowo przez UE. Jednak, podobnie jak podczas poprzedniego przesilenia z lat , coraz bardziej widoczna staje się polaryzacja spółek na radzące sobie lepiej ze spowolnieniem i te, których kondycja finansowa i perspektywy rynkowe pozostają w tyle. Kryzys oddziaływuje odmiennie nawet na potentatów rynkowych. I tak np. Budimex, Polimex-Mostostal i PBG podwyższyły w I kw r. rentowność sprzedaży (ROS) kosztem lekkiego spadku przychodów. Rozliczenie opcji walutowych z końcem 2008 r. wywarło z kolei wpływ na wyniki Erbudu i Rafako zaś Pol-Aqua nie do końca spełniła oczekiwania inwestorów (wykres 1). Wykr. 1. Rentowność netto, operacyjna i przychody netto ze sprzedaży budowlanych i inżynieryjnych GPW ROS, EBITlproc US Rentowności EBIT Przychody ze sprzedaży Wyniki rentowności operacyjnej (EBIT) i rentowności sprzedaży netto (ROS) producentów materiałów budowlanych pogarszają się od początku 2006 r. Rentowność kapitału własnego (ROE), po stabilnym wzroście ( połowa 2007 r.), spada w podobnie szybkim tempie jak rentowność sprzedaży netto (ROS). Pozytywnym objawem jest fakt, iż branży udało się zachować w miarę łagodny spadek rentowności operacyjnej. W okresie I kw r. obniżyła się ona z 13 do 11 proc. Najpierw sektor musiał się zmagać ze wzrostem cen surowców i energii oraz fluktuacjami kursu złotego, obecnie doszło do tego spłaszczenie krzywej przychodów, utożsamiane zwykle ze spadkiem popytu. Postępujące spowolnienie dotknęło w sposób szczególnie widoczny potentatów rynku materiałów budowlanych: Barlinek i Cersanit. Spółki ponoszą konsekwencje zaciągniętych kredytów, spotęgowanych słabym złotym i opcji walutowych. Wśród nielicznych spółek, które zasygnalizowały poprawę wyników wymienić należy: Armaturę, Mercor, Selenę FM, i Trion (wykres 2). Przedstawione powyżej tendencje zmian w podstawowych wskaźnikach obu sektorów znalazły odbicie w zmianie kondycji finansowej spółek. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa To specyficzny dla spółki potencjał finansowy, związany z płynnością finansową, a zatem i wypłacalnością, determinujący zdolność do sprostania konkurencji na rynku krajowym i zagranicznym. Charakterystyka ta powiązana jest też z jakością zarzą- ŹródłoOpracowanie własne, Marek W. /dyb, OBRK (napoihtawte ipfawazdar) finansowych ipołek GWorcr/ Przychody (mld zl) 25 danych,partom', r)

2 Wykr. 2. Rentowność netto, operacyjna, kapitału i przychody netto ze sprzedaży spółek produktów budowlanych GPW ROS, EBIT(proc) J «$».ss-,jj? JŻ> jś> JP ROS Rentowność EBIT ROE Przychody ze sprzedaży ROE (proc.) Przychody (mld zł) -,20 * vv f -v ł * -v ^ -:v ^ «}> J^ vv ^v ^ -Ś?» -v& dji ~v -^*v -v Źródło: opracowanie własne, Marek W. Zdyb, OBRK/na podstawie sprawcadari finansowych spółek oraz danych.parkietu* O dzania. Kondycję finansową spółki można badać tradycyjnie za pomocą analizy wskaźnikowej. To jednak metoda żmudna. Znaczącą oszczędność czasu i uniwersalny charakter wyniku pozwalają uzyskać programy komputerowe. Korzystanie z nich wiąże się jednak z posiadaniem wiedzy specjalistycznej, powoduje wydatki i wymaga opanowania procedury pomiarowej. Alternatywę stanowić może syntetyczny wskaźnik oceny kondycji finansowej, prosty w zastosowaniu i interpretacji, a przy tym wystarczająco rzetelny w ocenie zmian. Pozwala on dokonać szybkiej oceny procesów mikroekonomicznych wewnątrz spółki i zmierzyć, wynikającą z tych procesów, kondycję finansową. Poprzez określenie kondycji finansowej grupy podmiotów reprezentatywnych dla branży, można z kolei zdiagnozować tendencje zachodzące w zbiorze spółek, bądź - poprzez generalizowanie wniosków - w całej branży, której zbiór jest elementem składowym. Analizując kondycję finansową, można przewidzieć niekorzystne zjawiska nie tylko w skali mikro, tzn. pojedynczego przedsiębiorstwa, lecz także dokonać analizy większego zbioru podmiotów i zdiagnozować branże pod względem tendencji rozwojowych w krótszym i dłuższym okresie. Prześledzenie szeregu czasowego wartości kondycji finansowej przedsiębiorstwa, bądź reprezentatywnego dla branży zbioru spółek, na przestrzeni od kilku lat wstecz do bieżącego roku, pozwala na zdiagnozowanie sytuacji pod względem perspektywy funkcjonowania na rynku bezpośrednio po analizie. Po przyjęciu odpowiednich założeń, ocena kondycji finansowej dotyczyć może też dalszej perspektywy. Objawy pogarszania się kondycji finansowej Następujące objawy sygnalizują pogarszanie się kondycji finansowej przedsiębiorstwa (Zaleska M. Podstawy rachunkowości dla analityków bankowych", Wyd. SGH, Warszawa 1999, s.89-90, oraz: Zaleska M. Ocena ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa przez analityka bankowego", Wyd. SGH, Warszawa 2005, s ): utrzymujący się w kolejnych latach spadek przychodów oraz rentowności sprzedaży, kapitału i aktywów zmniejszanie się zysku, głównie operacyjnego, ale też brutto/netto - w skrajnym przypadku powstanie utrzymującej się straty utrzymujące się zapotrzebowanie na kredyty (zwłaszcza krótkoterminowe), pożyczki, obligacje oraz problemy ze spłatą odsetek i/albo rat kapitałowych bądź wykupem obligacji w terminie ponadprzeciętne, w stosunku do branży, wydłużenie cyklu rotacji należności, zobowiązań i zapasów wzrost zobowiązań wobec dostawców, w tym przeterminowanych opóźnienia w regulowaniu podatków i składek ubezpieczeniowych opóźnienia w regulowaniu płac i ograniczenie świadczeń socjalnych problemy z zakończeniem rozpoczętych inwestycji wyprzedaż składników majątku trwałego nasilenie zmian personalnych w zarządzie i radzie nadzorczej znaczna fluktuacja w obrębie personelu podstawowego nagłe podwyższenie kapitału, niewspółmierne do skali działania i rozmiarów nagła i zasadnicza zmiana misji przedsiębiorstwa i asortymentu w przypadku spółki notowanej na giełdzie, pogarszanie się podstawowych wskaźników rynku kapitałowego, jak np. C/Z, C/WK, C/CF itp. Syntetyczny pomiar kondycji finansowej Najbardziej popularnym modelem stosowanym do syntetycznej oceny poziomu kondycji finansowej jest jednowskaźnikowy model E.I. Artmana (1968), znany jako Z- Score". Model ten łączy tradycyjną analizę wskaźnikową z metodą statystyczną, znaną jako wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna (Altman E. I. Corporate financial distress. A complete guide to predicting, avoiding and dealing with bankruptcy", John Wykr. 3. Rentowność sprzedaży netto (ROS) spółek budowlanych i inżynieryjnych oraz spółek produktów budowlanych i branży szklarskiej GPW ROS (proc.) 12,- Spółki szklarskie Spółki budowlane i inżynieryjne Spółki produktów budowlanych /mdło Obliczenia własne. Marek W /dyb. 08RK

3 Wykr. 4. Rentowność kapitału własnego (ROE) spółek budowlanych i inżynieryjnych oraz produktów budowlanych GPW ROE (proc.) 30 _ 25 _ O Spółki budowlane i inżynieryjne Spółki produktów budowlanych AWto: Obliatmo wbsne, Marek W. Zaytt OBRK. Wykr. 5. Kondycja finansowa Z-Score spółek budowlanych i inżynieryjnych oraz spółek materiałów budowlanych GPW ROE (proc.) 5,_ Spółki budowlane i inżynieryjne Spółki produktów budowlanych 4,36 1, Wiley &c Sons, New York 1983). W konstrukcji modelu uwzględniono następujące parametry diagnostyczne: stosunek kapitału obrotowego do całości aktywów. Określa bieżącą wypłacalność podmiotu stosunek zysku pozostającego do dyspozycji podmiotu do całości aktywów. Określa całkowitą stopę zwrotu stosunek zysku brutto skorygowanego o odsetki bankowe i dywidendy do całości aktywów. Określa stopę zwrotu z działalności podstawowej stosunek wartości rynkowej kapitału akcyjnego do całości zobowiązań. Określa strukturę kapitału, efekt wspomagania finansowego i zakres wpływu rynku kapitałowego na kondycję finansową podmiotu stosunek przychodów ze sprzedaży netto do całości aktywów. Określa rotację aktywów. litóto: Obliczenia własne. Marek W. Zdyb, OBftK. Wartość Z-Score, która pozwala stwierdzić, czy spółka posiada dobrą czy złą kondycję finansową zwana jest wartością graniczną. Wielkość ta, określona pierwotnie dla rynku amerykańskiego, wynosi 2,67. Wyodrębnia się też strefę pośrednią wskaźnika, która rozciąga się między 1,81 a 2,99, przy czym w przypadku Z-Score < 1,80 możliwość utraty płynności finansowej i w konsekwencji upadłości przedsiębiorstwa gwałtownie wzrasta. Z-Score > 2,99 oznacza z kolei prawidłową kondycję finansową. W wyniku badania rynków określono również wartości graniczne Z-Score dla innych krajów, prócz USA. W przypadku Polski i branży budowlanej wartość graniczna poniżej której prawdopodobieństwo upadłości wyraźnie wzrasta - zaproponowana przez autora niniejszego tekstu, na postawie badań rynku budowlanego - wynosi Z-Score = 1,00. Do zalet syntetycznej metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa zaliczyć należy (Zaleska M. Podstawy...", op.cit., s. 92, oraz: Kowalak R. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa", ODDK, Gdańsk 2003, s. 98): obiektywizm, ograniczenie liczby wskaźników do kilku najważniejszych, wysoką skuteczność predykcji (ok proc. trafnych prognoz upadłości z wyprzedzeniem 1-rocznym, proc. z 2-letnim, proc. z 3-lemim i 30 proc. z 4-letnim; statystyka ta została zweryfikowana głównie na rynku amerykańskim). Model Z-Score stanowi względnie prostą i niezawodną metodę informującą o powstaniu lub postępie trudności finansowych, a zatem jest stosunkowo mato skomplikowanym i skutecznym instrumentem wczesnego ostrzegania przed utratą płynności finansowej i bankructwem. Znajomość wartości tego wskaźnika w odniesieniu do przedsiębiorstwa będącego np. partnerem negocjacyjnym, ułatwia przyjęcie określonej taktyki przy negocjowaniu umów i kontraktów, zwłaszcza w zakresie ustalenia ceny i zabezpieczenia warunków płatności. Stanowi on też istotny element uzupełniający w polityce kredytowej banków i jest podstawowym czynnikiem analitycznym przy badaniu kondycji firmy aplikującej o kredyt, będącej kandydatem do fuzji, przejęcia lub realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Wreszcie wskaźnik Z-Score to nieskomplikowany instrument analizy rynku kapitałowego dla indywidualnych oraz instytucjonalnych inwestorów giełdowych. (Badania przeprowadzone na zbiorze polskich spółek GPW wykazały zaskakująco wysoką sprawność predykcyjną modeli E.I. Altmana, w konfrontacji z modelami opracowanymi specjalnie dla rynku polskiego. Por.: Siemińska E. Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa", TNOiK, Toruń 2002, s.284). Jednak podstawową zaletą Z-Score jest możliwość jego stosowania przez zarząd spółki kapitałowej do monitorowania jej kondycji finansowej. Rentowność sprzedaży (ROS) Zmiany zachodzące w pokrewnych branżach: budowlanej i inżynieryjnej, materiałów budowlanych i przemysłu szklar-

4 Wykr. 6. Kondycja finansowa wg E.l. Altmana spółek budowlanych I inżynieryjnych oraz produktów budowlanych GPW a WIG Budownictwo. Lata: Z-Score (jednostki) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Spółki budowlane i inżynieryjne ] Spółki produktów budowlanych WIG Budownictwo WIG Budownictwo (jednostki) _ 4000 I żwfa M/aenla wtasnt, Marek W. lóyb. 08RK skiego (w ostatnim przypadku tylko do r.) ukazano na przykładzie kształtowania się rentowności przychodów ze sprzedaży netto (ROS) i rentowności kapitału własnego (ROE), w przedziale czasowym ( ) Od 1995 r. miał miejsce stały spadek rentowności sprzedaży netto w branży budowlanej i inżynieryjnej GPW szczególnie intensywny w apogeum poprzedniej recesji gospodarczej, tj. w latach Od r. rentowność zaczęła ulegać poprawie. Poziom wskaźnika w 2005 r. był porównywalny z jego wartością w latach W 2006 r. wskaźnik pokonał maksimum z 1995 r., demonstrując dynamikę wzrostową. Poziom wskaźnika wzrósł jeszcze bardziej w 2007 r., po czym - po pięciu latach nieprzerwanego wzrostu - uległ obniżeniu w 2008 r. Nieco mniejsza zapaść nastąpiła na początku bieżącej dekady w sektorze materiałów budowlanych. Sektor ten, wcześniej niż budowlany i inżynieryjny, rozpoczął odbudowę rentowności po poprzedniej recesji, bo już w 2001 r. (wykres 3). Jednak w 2005 r. dało się zauważyć załamanie trendu wzrostowego rentowności sprzedaży, jaki trwał nieprzerwanie od 2001 r. W 2006 r. trend ten nabrał charakteru spadkowego i wskaźnik szybko obniżał swą wartość do końca 2008 r. Należy zaznaczyć, że firmy obracające materiałami szybciej reagują na objawy dekoniunktury, recesji bądź zwykłego zachwiania rynku. Z reguły wcześniej niż budowlane i inżynieryjne wychodzą z recesji i w nią wchodzą, wcześniej też realizują zyski lub odnotowują stratę. Wynika to zapewne z faktu, że w cyklu inwestycyjnym wyprzedzają firmy budowlane i inżynieryjne. Rentowność kapitału własnego (ROE) Podobnie jak rentowność sprzedaży netto (ROS) kształtowała się rentowność kapitału własnego spółek budowlanych i inżynieryjnych (ROE). Wyraźny spadek poziomu wskaźnika rozpoczął się w 1999 r., natomiast odbudowa wartości nastąpiła w 2002 r. i trwała do 2006 r., po czym nastąpił spadek trwający do końca 2008 r. (wykres 4). W przypadku spółek sektora materiałów budowlanych minimum rentowności Wykr. 7. Kondycja finansowa wg E.l. Altmana spółek budowlanych i inżynieryjnych oraz produktów budowlanych GPW a WIG Budownictwo. Lata Z-Score (jednostki) 6 Z-Score, wg E.l. Altmana Roczna Stopa Zwrotu (proc.) Wielom. (Roczna Stopa Zwrotu, proc.) Roczna Stopa Zwrotu (proc) O # f # 3 # # # S Źródło: Obliczenia własne, Marek W. Zdyb, 0BRK.

5 Wykr. 8. Kondycja finansowa spółek inżynieryjno budowlanych i deweloperskich GPW wg E.l. Altmana (1968) a wskaźnik C/WK. Rok 2008 Z-Score i C/WK (jednostki) Z-Score, wg E.l. Altmana - Wskaźnik C/WK (jednostki) - Wielom. (Wskaźnik C/WK, jednostki) S i s W M M * # ^ «Tł- #.# f" i* l l l # j i l # l l l J S S" S & s* «s sa «źródło: oólkjenia wtosne. Mo/e* W zdyb. OBRK kapirału własnego odnotowano w 2001 r., po czym nastąpił wzrost do 2004 r. Od 2005 r. trwa proces spadku rentowności kapitału własnego, którego tempo przewyższa tempo spadku wskaźnika dla sektora spółek budowlanych i inżynieryjnych. Wykres ten ujawnia, podobnie jak poprzedni, większą bezwładność" branży materiałów budowlanych i jej podwyższoną wrażliwość na zjawiska recesyjne. W ostatnim przypadku spadek wartości wskaźników był dotąd mniej głęboki niż w branży budowlanej i inżynieryjnej, zaś pojawienie się sygnału recesyjnego, a następnie wyjście z kryzysu zazwyczaj zaczynało się wcześniej niż w przypadku branży budowlanej i inżynieryjnej. Generalnie należy zauważyć, że poprzednia recesja w budownictwie objęła przede wszystkim lata W okresie tym wszystkie rodzaje rentowności (ROS, ROE, ROA) w przypadku sektora spółek budowlanych i inżynieryjnych GPW miały wartość ujemną. Lepiej zniosły ówczesne spowolnienie spółki materiałów budowlanych, które tylko w 2001 r. odnotowały nieznaczną wartość ujemną rentowności sprzedaży (ROS). Kondycja finansowa spółek Przebieg wskaźnika kondycji finansowej obu sektorów stanowił generalnie potwierdzenie tendencji zasygnalizowanych w przypadku badania zmian rentowności przychodów netto ze sprzedaży (ROS), kapitału (ROE) i aktywów (ROA) (wykres 5). Dotyczyło to zwłaszcza sektora spółek budowlanych i inżynieryjnych GPW, z wyłączeniem 2005 r. Jednak punkty przesilenia były tu nieco inne. W przypadku branży budowlano-inżynieryjnej poprawa kondycji finansowej nastąpiła w 2001 r., zaś branża materiałów budowlanych odnotowała wzrost wartości Z-Score już w 2000 r. Trend zmian kondycji finansowej tego sektora pokrywa się zasadniczo ze zmianami sygnalizowanymi przez poszczególne rentowności (ROS i ROE), z wyłączeniem 2006 r., w którym kierunek zmian Z-Score był odwrotny od prezentowanego przez rentowności. Tego rodzaju rozbieżności są możliwe, gdyż wskaźnik kondycji finansowej E.l. Altmana jest bardziej złożony niż wskaźniki rentowności sprzedaży (ROS), kapitału własnego (ROE) lub aktywów (ROA). Warto przy tym podkreślić, iż Z-Score często wcześniej sygnalizuje zmiany trendu koniunkturalnego w branży niż poszczególne wskaźniki rentowności z osobna. I tak, w przypadku sektora budowlano-inżynieryjnego zmiana trendu mierzona wskaźnikiem kondycji finansowej Z-Score nastąpiła już w 2001 r., podczas gdy wskaźniki rentowności ujawniły ją dopiero w latach W sektorze materiałów budowlanych trend kondycji finansowej uległ poprawie w 2000 r., gdy trendy rentowności sprzedaży i kapitału własnego zasygnalizowały zmianę koniunktury w latach Przebieg wartości wskaźnika kondycji finansowej ujawnia, iż w przypadku obu branż nastąpiło przełamanie trendu spadkowego i od przełomu 2000/2001 trwała odbudowa kondycji finansowej po okresie najpierw postępującej dekoniunktury, a następnie recesji. Rok 2001, w którym wartość wskaźnika E.l. Altmana zbliżyła się najbardziej do wartości granicznej polskiego rynku budowlanego, Z-Score = 1,00, przyniósł skutek w postaci zmniejszenia zbioru spółek o ok. 15 proc. w stosunku do lat poprzednich. W okresie tym część spółek upadła, część zaś inwestorzy strategiczni wycofali z GPW, ale kondycja wszystidch tych spółek w momencie opuszczania GPW była już mierna. Obserwacja szeregów czasowych kondycji finansowej, unaocznia wyraźną zbieżność poziomu wartości Z-Score z dalszymi losami spółki. Nieliczne wyjątki wydają się potwierdzać tę regułę. Na ogólną liczbę 62 spółek budowlano- -inżynieryjnych i materiałów budowlanych, jakie pojawiły się na GPW od początku jej funkcjonowania, do końca 2006 r. wycofanych zostało 6 spółek budowlano-inżynieryjnych (na 44 ogółem) i 1 materiałów bu-

6 dowlanych (na 18 spółek ogółem). Upadło 9 spółek budowlanych i inżynieryjnych, czyli 1/5, i 1 materiałów budowlanych, czyli 1/20. W upadłości z układem znalazło się 8 spółek budowlano-montażowych, czyli ok. 1/5. Spółka Yawal System w 2004 r. przekształciła się w Al-Pras, po czym ponownie w 2006 r. powróciła do nazwy Yawal. Generalnie można przyjąć, że utrzymywanie się spółki w strefie końcowej rankingów kondycji finansowej w ciągu ostatnich 3-4 lat skutkuje zazwyczaj upadłością. Pozycje końcowe w rankingu odpowiadają bowiem w realiach polskiej branży budowlanej GPW wartości Z-Score < 1,00. Do spółek budowlanych i inżynieryjnych o wysokiej i stabilnej kondycji finansowej w latach zaliczały się spółki akcyjne: Warbud, Projprzem, Instal Kraków, Mostostal Płock, Elektrobudowa, Budimex, Energomontaż Płd., Polimex-MS, Hydrobudowa Śląsk (obecnie Hydrobudowa Polska) i Naftobudowa. W 2004 r. dołączyły do tej grupy: PBG, Polnord, Prochem i - głęboko zrestrukturyzowane - Energomontaż Pin. i Pemug. Dobra była też kondycja Mostostalu Warszawa, Budopolu i Energopolu. W wartościach Z-Score odzwierciedlał się też intensywny wysiłek restrukturyzacyjny Resbudu i Mostostalu Exportu. W 2005 r. w czołówce rankingu kondycji finansowej znalazły się: Projprzem, Energopol, Mostostal Płock, Instal Kraków, Budopol, Polimex-MS, Elektrobudowa i PBG. W dalszej kolejności uszeregowały się Energomontaż Płn, Instal Lublin, Pemug, Resbud i jedna z flagowych spółek sektora budownictwa GPW Budimex. Pogorszeniu uległa kondycja finansowa dwóch spółek, które wcześniej plasowały się w strefie czołowej, Polnordu i Hydrobudowy Śląsk (obecnie Hydrobudowa Polska SA). W 2006 r. do strefy liderów rankingu weszły dwie nowe spółki deweloperskie: Gant i Dom Development. Wysokie pozycje utrzymały: Energopol, Budopol, Projprzem, Mostostal Płock, Instal Kraków, PBG, Polimex-Mostostal. Do czołówki dołączyły: Naftobudowa, Energomontaż Płn i Resbud (wszystkie w trakcie intensywnej restrukturyzacji) oraz GTC i Prochem. W trudnej sytuacji finansowej znalazły się: Elektromontaż Export (upadłość w 2007 r.), Elkop (w 2009 r. lista alertów) i kolejny rok Polnord. W 2008 r. liderami okazali się: Mo- Wykr. 9. Kondycja finansowa wg E.l. Altmana a Roczna Stopa Zwrotu (RSZ) spółek produktów budowlanych GPW w 2008 r. Z-Score (jednostki! 5 stostal Płock, Elektrobudowa, Energoaparatura, Naftobudowa, Elektrotim, Resbud, Panova, Budopol, Instal Kraków i Projprzem. Ponadto giełdowi debiutanci: Chemoserwis Dwory, Zremb Chojnice i AD Drągowski. Wśród spółek materiałów budowlanych w 2008 r. wyróżniły się: Radpol, Śnieżka, Budvar i Armatura Kraków. Jest faktem intuicyjnie zrozumiałym, że spółka o dobrej kondycji finansowej notuje zyski i skłonna jest podzielić się nimi z akcjonariuszami. Stąd też na liście spółek wypłacających dywidendę za 2008 r. znajdujemy większość firm z czołówki naszego rankingu: Mostostal Płock, Elektrobudowa, Elektrotim, Unibep, Resbud, Instal Kraków, Projprzem, Remak, Dom Development, Prochem, Polimex-MS, Budimex, a także Energomontaż Płd i TUR Spośród spółek materiałów budowlanych: Hardex, Radpol, Decora, Lentex oraz Centrum Klima. Oznacza to, iż mniej więcej co druga spółka z czołówki rankingu kondycji finansowej wypłaca dywidendę. Kondycja finansowa obu wymienionych branż GPW w 2008 r. okazała się być generalnie znacznie gorsza niż w najlepszych latach: 2006 r. (branża materiałów budowlanych) i 2007 r. (branża budowlano-inżynieryjna). Aktualnie kondycja finansowa sektora budowlano-inżynieryjnego jest w trendzie spadkowym i znalazła się na poziomie 1999 r., czyli początkowego roku Z-Score wg E.l. Altmana Roczna Stopa Zwrotu (proc.) Wielom. (Roczna Stopa Zwrotu, proc.) Źródło: OWcienia Roczna Stopa Zwrotu (proc.) wtasne, Marek W Zdyb, 0BRK poprzedniej recesji. Obniża się również kondycja sektora materiałów budowlanych, osiągając w 2008 r. poziom r. Sektor materiałów budowlanych (Z-Score = 4,36, w 2005 r.: 2,52, w 2006 r.: 4,36, w 2007 r.: 3,67, w 2008 r.: 1,91) wyprzedził pod względem tempa wzrostu, a następnie spadku, po raz kolejny od 2000 r., branżę budowlano-inżynieryjną (Z-Score = 3,04, w 2005 r.: 1,95, w 2006 r.: 3,04, w 2007 r.: 3,34, w 2008 r.: 2,27). W 2008 r. sklasyfikowano 51 spółek budowlano-inżynieryjnych (31 w 2006 r.) oraz 23 spółki materiałów budowlanych (12 w 2006 r.). Przyczyną wyraźnego spadku poziomu wartości kondycji finansowej obu sektorów w 2005 r. było obniżenie dynamiki wzrostu liczby mieszkań oddanych do użytku w 2004 r. Po wyraźnym wzroście w 2003 r. (ok. 160 tys.), związanym z akcesją Polski do UE i spodziewanymi zmianami legislacyjnymi i podatkowymi, liczba mieszkań wyraźnie spadła w 2004 r., aby tylko nieco wzrosnąć w 2005 r. (ok. 120 tys.) i na podobnym poziomie utrzymać się w 2006 r. W latach liczba oddanych do użytku mieszkań ponownie szybko wzrosła (2008 r.: 165 tys. lokali) - wykres 11. A zatem dynamiczny wzrost poziomu kondycji finansowej obu podsektorów w 2006 i częściowo w 2007 r. należy przypisać swoistemu odreagowaniu" zapaści lat 2004/2003 oraz wyjątkowo dynamicznemu

7 Wykr. 10. Kondycja finansowa wg E.l. Alt mana (1968) spółek produktów budowlanych GPW a wskaźnik C/WK. Rok Z-Score i C/WK (jednostki) oddziaływaniu rynku kapitałowego. Tenże rynek kapitałowy, ulegając przegrzaniu, doprowadził do pęknięcia w połowie 2007 r. tzw. bańki nieruchomościowej w USA. W efekcie, mimo wzrostu liczby oddanych mieszkań, obniżyła się kondycja krajowego sektora budowlanego, jako całości. Kondycja finansowa a rynek kapitałowy O ile w latach indeks WIG Budownictwo nie pokazywał wyraźnej korelacji z poziomem kondycji finansowej spółek, to korelacja taka pojawiła się w 2000 r. Początkowo oznaczała ona spadek tak kondycji, jak i indeksu. Poczynając od 2002 r., wzrost indeksu pociąga za sobą wyraźny i istotny wzrost poziomu kondycji finansowej. Wydaje się, iż to właśnie bezprecedensowy wzrost indeksu WIG Budownictwo w latach (o blisko 150 proc), kontynuowany w niższym tempie jeszcze w 2007 r., niemający precedensu na przestrzeni minionych 10 lat, stal się przyczyną tak znaczącej dynamiki wzrostu kondycji finansowej spółek budowlanych GPW Korzystnej zmianie uległa wówczas struktura kapitału. Nowej, wyjątkowo korzystnej dynamiki nabrała dźwignia finansowa, tak istotna przy realizacji inwestycji, nie tylko budowlanych (wykres 6). Zbadano korelację między kondycją finansową spółek budowlanych i inżynieryjnych, a podstawowymi wskaźnikami rynku Z-Score Wskaźnik C/WK Wielom. (Wskaźnik C/WK) * -s kapitałowego: RSZ (Roczna Stopa Zwrotu) i C/WK (cena akcji do wartości księgowej na jedną akcję). Jeśli przyjmiemy założenie, że kondycja finansowa jest cechą fundamentalną spółki, która determinować powinna jej kurs na parkiecie, to relacja poziomu kondycji do wartości wskaźników rynku kapitałowego nabiera jednoznacznego charakteru. Z drugiej jednak strony, gdy poziom kondycji jest zadowalający lub nawet bardzo dobry, wtedy na kurs giełdowy wpływ ma także solidność spółki (poziom aktywów) i perspektywa zysków w przyszłości, jaką inwestorzy wiążą z tą spółką. Już na pierwszy rzut oka zależność kondycji finansowej i obu wskaźników tynku kapitałowego, RSZ i C/WK, wydaje się nie ulegać kwestii. Bardziej jednoznacznie przekłada się zróżnicowanie poziomów kondycji finansowej na RSZ. Zmiana C/WK wykazuje również korelację ze zmianą kondycji finansowej, jednakże tutaj zależność jest mniej ewidentna. Linia trendu pokazuje, że najwyższe stopy zwrotu posiadają spótki o najwyższym, ale także częściowo i najniższym poziomie kondycji finansowej. Spółki najzdrowsze finansowo zawdzięczają to swojej kondycji, najsłabsze zaś - zapewne działaniom spekulacyjnym. Linia trendu obu wskaźników rynku kapitałowego stanowi odwzorowanie przebiegu rankingu kondycji finansowej spółek. Identyfikując spółki o wysokim poziomie kondycji, których wartości wskaźnika rynku kapitałowego (RSZ) leżą jednak poniżej linii trendu, można domniemywać, jakie spółki zasługują na wzrost kursu i relatywnie wysoką stopę zwrotu w roku bieżącym. Wydaje się, że do takich spółek powinny należeć: Naftobudowa, Elektrim, Resbud, Budopol, Projprzem i Erbud. Jak widać, rynek docenił już obecnie perspektywy rozwojowe takich spółek, jak: Elektrobudowa, Mostostal Warszawa, Pemug, PBG, Hydrobudowa Polska, Budimex i Energomontaż Płd, premiując je relatywnie wysokimi stopami zwrotu w porównaniu z ich pozycją w rankingu kondycji (wykres 7). Wskaźnik C/WK sugeruje, aby dołączyć do grupy niedowartościowanych" także Instal Kraków, Prochem, Mostostal Wykr. 11. Kondycja finansowa wg E.l. Alt mana spółek budowlanych GPW a liczba oddanych mieszkań. Lata Liczba oddanych mieszkań Z-Score (jednostki) Z-Score, spółki budowlane i inżynieryjne Z-Score, spółki produktów budowlanych Liczba oddanych mieszkań J_ , , AWfc OHarm Mlasnę. Mark WZdyliOm

8 Sektor spółek budowlanych utrzymuje czołową pozycję na polskim rynku kapitałowym. Export i Rafako (wykres 8). Pośród spółek materiałów budowlanych niedocenione wydają się być, według przyjętego kryterium: Budvar, Izolacja Jarocin i Decora. Na podstawie C/WK do listy tej dołączyć można Selenę FM i Novitę. Rynek docenił zaś już obecnie Radpol, Armaturę Kraków, Mercor i Ceramikę Nowa Gala (wykresy 9 i 10). Wskaźnik E.l. Altmana (1968) - fakty i mity Stosowanie wskaźnika Z-Score do określania kondycji finansowej i podatności do bankructwa spółki kapitałowej budzi sporo emocji. W opublikowanym w Pulsie Biznesu" omówieniu rankingu spółek GPW, opracowanym przy użyciu tego wskaźnika, znalazła się sugestia, iż egzystencja 38 spółek jest jakoby zagrożona (K. Latek Rośnie strefa wysokiego ryzyka. Ranking Kolaja &c Partners wskazał zagrożone spółki", Puls Biznesu, ). Krytycy wskaźnika twierdzą, że został on opracowany dawno dla rynku amerykańskiego, a zatem nie nadaje się dla rynku polskiego. Obie powyższe tezy są błędne. Analiza dyskryminacyjna, przy użyciu której opracowano Z-Score, umożliwia zbudowanie innych, podobnych wskaźników i takie wskaźniki powstały. W Polsce - prócz Z-Score - funkcjonują wskaźniki tego rodzaju, opracowane m.in. przez J. Gajdkę i D. Stosa, E. Mączyńską i A. Hołdę. Jednak mimo to, wskaźnik E.l. Altmana jest najbardziej znany i powszechnie stosowany na świecie, w praktyce ekonomicznej firm i banków. Polska funkcjonuje w systemie kapitalistycznym już około 20 lat, zatem argument że Z-Score nie sprawdza się w naszym kraju, też nie wytrzymuje krytyki. Przeciwnie, jest to zapewne jedyny wskaźnik pozwalający porównać kondycję finansową spółek GPW i innych rynków kapitałowych. Jedyne, co może rzeczywiście różnicować poszczególne rynki, to różny poziom wartości granicznej Z-Score i jego strefy pośredniej. Zwrócił na to już dawniej uwagę sam E.l. Altman. Kolejny mit to przekonanie, że poziom wskaźnika poniżej wartości granicznej, zwłaszcza 2,67, oznacza niejako automatycznie upadłość spółki. To nieporozumienie, jest to bowiem przede wszystkim sygnał ostrzegawczy dla zarządu, że należy podjąć adekwatne do sytuacji środki, aby poprawić kondycję przedsiębiorstwa. Proces takiej restrukturyzacji, zależnie od sytuacji wewnętrznej spółki, kwalifikacji menedżerskich zarządu i koniunktury gospodarczej może trwać nawet kilka lat (!). Kończy się wyjściem z sytuacji kryzysowej, upadłością lub przejęciem przedsiębiorstwa. Na dowód podano zestawienie wartości wskaźnika Z-Score dla spółek budowlanych, inżynieryjnych, deweloperskich i materiałów budowlanych. Obejmuje ono lata , a w tym tak istotny okres poprzedniej recesji lat (tabela 1, żółtym kolorem oznaczono poprzednie i początek obecnego spowolnienia gospodarczego). Zestawienie zawiera też dla przykładu, spółki które w tym okresie upadły, wraz z odpowiednimi wartościami Z-Score. Dla ułatwienia obserwacji zmian wskaźnika, przypisano poszczególnym zakresom wartości Z-Score symbole literowe. Krytyczne zakresy wartości Z-Score to litery: A, B i C. Zostały one wytłuszczone. Rokowania pogarsza obecność w sąsiedztwie tych symboli również litery D. Jak widać, zdecydowana większość upadłości nastąpiła w okresie zgrupowania krytycznych symboli A, B, C i D, w czasie recesji lat Spółka Bauma nie upadła, lecz została przejęta przez Ulma (Construcciones).

9 W powyższym kontekście warto prześledzić sposób zmagań z poprzednią recesją Mostostalu Export i Mostostalu Zabrze, których kondycja finansowa w centrum poprzedniej recesji była co najwyżej mierna. Spółki, obie bez strategicznego inwestora branżowego, same musiały poradzić sobie ze słabnącą kondycją finansową. Znacząco zrestrukturyzowały aktywa, Mostostal Export stabilnie, Mostostal Zabrze dosyć gwałtownie (wykres 12). Mostostal Export - jak się wydaje - alokował uzyskane środki, zaś Mostostal Zabrze z początkiem hossy począł odbudowywać poziom aktywów, w wyniku czego jego kondycja finansowa się poprawiła, po czym na skutek pęknięcia w 2007 r. bańki nieruchomościowej - spadła, w przybliżeniu do poziomu kondycji Mostostalu Exportu. Interesujące jest w tym kontekście, jaką strategią posłużą się obydwie spółki w aktualnie nadchodzącym spowolnieniu. Niezależnie od tego, spółki te, skutecznie pokonując recesję lat zasłużyły sobie na miano mistrzów przetrwania". Wnioski Kondycja finansowa sektora spółek budowlanych, inżynieryjnych i deweloperskich oraz sektora materiałów budowlanych, po okresie postępującego osłabienia gospodarczego i recesji w latach /2001, wywołanej pęknięciem tzw. bańki internetowej, ulegała poprawie do 2007 r. Od polowy 2007 r. kondycja ta ulega obniżeniu w związku z pojawieniem się recesji spowodowanej pęknięciem bańki nieruchomościowej i rozprzestrzenieniem się kryzysu finansowego. Pomimo dosyć głębokiej korekty na rynku kapitałowym, krajowy sektor budowlany GPW - według stanu na koniec I kw r. - najbardziej skutecznie pośród innych sektorów GPW opiera się nadchodzącemu spowolnieniu gospodarczemu. Obniżenie kondycji finansowej spółek budowlano-montażowych i materiałów budowlanych w 2005 r., związane było ze spadkiem liczby mieszkań oddanych do użytku w 2004 r. (w porównaniu z 2003 r.). Świadczy to o tym, że głównym źródłem dochodów sektora budowlanego GPW w sposób bezpośredni lub pośredni, było jeszcze w połowie dekady budownictwo mieszkaniowe. Znaczący wzrost poziomu kondycji finansowej w 2006 i 2007 r. uwypuklił istotną rolę Wykr. 12. Zmiana wartości aktywów Mostostalu Export SA i Mostostalu Zabrze SA w funkcji kondycji finansowej wg E.l. Altmana (Z-Score) Aktywa (tysjł) 10O00O0 8O OOOO0 Aktywa MSX Aktywa MS/ /Scc»oMSX I Si oce MS/ l Score (lednostki) dynamizującą, jaką odgrywa w realiach polskiego rynku budowlanego rynek kapitałowy. Na przestrzeni branża odnotowała w 2006 r. najwyższy poziom kondycji finansowej w minionym 10-leciu. Przegrzanie rynku kapitałowego w 2007 r. doprowadziło jednak do znacznego obniżenia poziomu kondycji finansowej sektora. Obecnie jest to poziom lat , czyli początkowej fazy poprzedniej recesji. Osłabienie tempa inwestycji, wynikające z kryzysu sektora finansowego i zmniejszenia puli dostępnych kredytów, uprzywilejowuje spółki realizujące projekty w branżach dofinansowywanych przez UE, a więc przede wszystkim projekty energetyczne i infrastrukturalne oraz budownictwo przemysłowe; Okres poprzedniej recesji sprzyja! stopniowej polaryzacji zbioru spółek na spółki o dobrej i coraz słabszej kondycji finansowej. W krytycznym 2001 r. zbiór spółek budowlanych i inżynieryjnych GPW zmniejszył się o blisko 15 proc. Przyczyną były częstsze niż uprzednio upadłości oraz wycofanie z giełdy przez zagranicznych inwestorów branżowych. Należy liczyć się z powtórzeniem się tego rodzaju zjawisk w trakcie obecnego spowolnienia. Ponieważ poziom kondycji finansowej sektora generalnie jest dobry, należy się też liczyć z nasileniem fuzji i przejęć. Największe spółki będą w ten sposób wzmacniać swoje zaplecze budowlane w zakresie realizacji projektów energetycznych i infrastrukturalnych. Monitorowanie przez zarząd poziomu kondycji finansowej pozwala w porę podjąć /mdło obłkzmu własne. Marek W AMi CKK* środki zaradcze, umożliwiające zapobieżenie upadłości. Obserwacja sytuacji sektora w latach pozwoliła stwierdzić, że upadłość wskutek niedostatecznej kondycji finansowej, następuje zwykle po 2-3 latach regresu, przy poziomie Z-Score < 1,00. Przytoczony przykład Mostostali udowadnia, że nawet spółka bez zaplecza w postaci silnego inwestora branżowego, stosując odpowiednie techniki, jest w stanie poradzić sobie w kryzysie. Uważna obserwacja wskaźnika Z-Score umożliwia wyciągnięcie konstruktywnych wniosków odnośnie prawdopodobnego zachowania się kursów poszczególnych spółek i oczekiwanej stopy zwrom z inwestycji (RSZ) na rynku kapitałowym GPW Według jednych scenariuszy, m.in. Komisji Europejskiej i niektórych ośrodków krajowych, widoczne już są oznaki wychodzenia z recesji", zaś odbudowa rynku nastąpi w drugiej połowie 2009 r. Inni analitycy przewidują, że okres spowolnienia przeciągnie się do r., co implikuje podobny mechanizm i czas wychodzenia z recesji jak w latach Szczególnie ten drugi scenariusz wymagać będzie od zarządów krajowych spółek budowlanych mobilizacji umiejętności menedżerskich. Dr inż. Marek W Zdyb jest pracownikiem Ośrodka Badań Rynków Kapitałowych w Warszawie (www. osrodekbadania.waw.pl). Fbwyzszy tekst wyraża wyłącznie poglądy autora. Nie jest on rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu obowiązu ących w tym zakresie przepisów. 8

UUśredniona marża operacyjna na kw r.

UUśredniona marża operacyjna na kw r. Spółki sektora budownictwa GPW w latach 996 8 historia i prognoza Marek W. Zdyb S Sektor spółek budowlanych i inżynieryjnych GPW, pomimo pogarszających się warunków makroekonomicznych, podtrzymuje czołową

Bardziej szczegółowo

Kryzys w sektorze budowlanym Polski i metoda jego pomiaru

Kryzys w sektorze budowlanym Polski i metoda jego pomiaru Kryzys w sektorze budowlanym Polski i metoda jego pomiaru Crisis in the Polish construction sector and a method of its measuring Sektor spółek budowlanych i inżynieryjnych GPW stawia coraz słabszy opór

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Alma Market SA oraz spółki KGHM Polska Miedź SA przedstawiają się następująco: Dane za rok 2010 (w tys. zł)

Wybrane dane finansowe Alma Market SA oraz spółki KGHM Polska Miedź SA przedstawiają się następująco: Dane za rok 2010 (w tys. zł) 17 Ocena ryzyka finansowego 17.1 Ocena wypłacalności j Dla utrzymania ciągłości funkcjonowania w biznesie przedsiębiorstwo powinno, obok przestrzegania zasad racjonalnego gospodarowania majątkiem oraz

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Google Inc. - znana amerykańska firma z branży internetowej. Jej flagowym produktem jest wyszukiwarka Google,

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Apple Inc. (AAPL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 roku przez

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Colgate-Palmolive Co. (CL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Colgate-Palmolive jest jednym z wiodących producentów z kategorii zdrowia jamy ustnej, pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Chevron Corp. (CVX) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Chevron Corp. (CVX)- jest jedna z największych firm energetycznych na świecie. Główna siedziba znajduje się

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson jest najbardziej wszechstronnym, obecnym na rynku międzynarodowym, wytwórcą produktów dla zdrowia i urody oraz

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych NVIDIA Corporation (NVDA) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? NVIDIA (nvidia) Corporation (NASDAQ: NVDA) amerykańska firma komputerowa, jeden z głównych producentów

Bardziej szczegółowo

Raport - badanie koniunktury województwa wg metodyki ZZK I kwartał 2013

Raport - badanie koniunktury województwa wg metodyki ZZK I kwartał 2013 Raport - badanie koniunktury województwa wg metodyki ZZK I kwartał 2013 Pomiar koniunktury wg metodyki ZZK Ogólny pomiar koniunktury w województwie zachodniopomorskim (ZZK Syntetyczny, ZZK Usługi, ZZK

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych General Motors Corporation (GM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych General Motors Corporation (GM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). General Motors Corporation (GM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). General Motors Corporation (GM) - amerykański koncern przemysłowy. Jedno z największych przedsiębiorstw na świecie. General

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE. Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE. Kimberly-Clark Corp. (KMB) ogólnoświatowa korporacja dostarczająca swoje produkty na potrzeby domu, wielu gałęzi przemysłu i medycyny. Dziś

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) (znana po prostu jako Disney) jedna z największych na świecie korporacji medialnych i elektronicznych. Założona

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) amerykańska sieć supermarketów założona w 196 przez Sama Waltona, będąca obecnie największym na

Bardziej szczegółowo

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów.

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. Elżbieta Adamowicz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. W badaniach koniunktury przedmiotem analizy są zmiany

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX). Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX). Spółka akcyjna DaimlerChrysler AG jest wytwórcą samochodów osobowych oraz samochodów specjalnego użytku. Firma powstała

Bardziej szczegółowo

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI Inwestorzy oceniający sytuację na rynkach terminowych zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy wielkości - cenę, wolumen i liczbę otwartych kontraktów.

Bardziej szczegółowo

A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2014 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe slajdy 11-15 3 Rynek

Bardziej szczegółowo

17.3. Syntetyczne miary standingu finansowego czyli jakie są symptomy upadłości firmy

17.3. Syntetyczne miary standingu finansowego czyli jakie są symptomy upadłości firmy 17.3. Syntetyczne miary standingu finansowego czyli jakie są symptomy upadłości firmy Dotychczasowe rozważania dotyczące oceny standingu finansowego koncentrowały się na badaniu poszczególnych obszarów

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej. British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Koncern British American Tobacco powstał w 1902 roku i działa w 180 krajach. Do portfela międzynarodowych marek należą: Kent,

Bardziej szczegółowo

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia Test spółek o niskim poziomie zadłużenia W poprzedniej części naszych testów rozpoczęliśmy od przedstawienia w jaki sposób zachowują się spółki posiadające niski poziom zobowiązań. W tym artykule kontynuować

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Kinga Pacyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa, średni wskaźnik branży, zarządzający przedsiębiorstwem.

Kinga Pacyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa, średni wskaźnik branży, zarządzający przedsiębiorstwem. Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia współpracującego, na przykładzie przedsiębiorstwa z 21- Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations Kinga Pacyńska

Bardziej szczegółowo

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce Czas na akcje!? W długim terminie akcje osiągają wyższe stopy zwrotu niż obligacje. Ostatnich kilka lat spowodowało, że coraz więcej osób wątpi w aktualność tej starej zasady inwestycyjnej. Czy rzeczywiście

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM.

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. A. Mikołajczyk K. Młynarczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. Słowa kluczowe: rentowność, zadłużenie, sprawność,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Microsoft Corp. (MSFT) jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana jako producent systemów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 marca 2012. Przepis na wzrosty - lista sygnałów hossy

Warszawa, 15 marca 2012. Przepis na wzrosty - lista sygnałów hossy Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Warszawa, 15 marca 2012 Przepis na wzrosty - lista sygnałów hossy Plan prezentacji: 1. Właściwa pozycja w ramach cyklu koniunkturalnego. 2. Panika rynkowa.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (P&G, NYSE: PG) to globalna grupa kapitałowa mająca swoją siedzibę w Cincinnati, Ohio, USA. Wytwarza dobra konsumpcyjne,

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Korporacja TYCO istnieje we wszystkich regionach świata dostarczając szeroką gamę produktów i usług, wśród których można

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Boeing Co. (BA) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Boeing Co. (BA) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Boeing Co. (BA) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Boeing Co. (BA) amerykański koncern lotniczy i kosmiczny, dwa najważniejsze działy stanowią: Boeing Integrated Defense Systems, odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013

Grupa AB. PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013 Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013 Warszawa, 14-15 listopada 2013 WYNIKI FINANSOWE GRUPY AB Q3/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q3/2013 W 3 kw. 2013 dalszy dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji?

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Problem makroekonomicznych uwarunkowań koniunktury na rynku kapitałowym, czyli odpowiedź na pytanie w jakim stopniu dane makro wpływają na indeksy giełdowe,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE. FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE. FedEx Corporation (FDX) - jest największą na świecie firmą specjalizującą się w dziedzinie ekspresowych przesyłek kurierskich, głównie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) to obecnie największa firma informatyczna świata. Magazym Wired uznał HP za twórcę pierwszego komputera

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 12 Komentarz Zarządu jednostki dominującej na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku 13 marca 2013 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w 2012 r. slajdy 3-9 Wyniki finansowe w 2012 r. slajdy 10-14 2 Dynamika podstawowych wskaźników

Bardziej szczegółowo

Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej.

Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Czym zajmuje się firma? Vodafone (VOice - DAta - FONE) - to międzynarodowy operator telefonii komórkowej, którego zarząd znajduje się

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych McDonald's Corp. (MCD) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych McDonald's Corp. (MCD) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). McDonald's Corp. (MCD) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). McDonald's Corp. (MCD) największa na świecie sieć barów szybkiej obsługi. Założona 15 maja 1940 r. w San Bernardino w Kalifornii

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Gallaher Group plc (GLH)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Gallaher Group plc (GLH)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Gallaher Group plc (GLH)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Gallaher Group Plc - międzynarodowa firma zajmująca się produkcją i sprzedażą hurtową wyrobów tytoniowych, z siedzibą w Weybridge (Wielka

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY sierpień 2015

RAPORT MIESIĘCZNY sierpień 2015 RAPORT MIESIĘCZNY sierpień 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ ANALITYKA BANKOWEGO Autor: Małgorzata Zaleska,

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ ANALITYKA BANKOWEGO Autor: Małgorzata Zaleska, OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ ANALITYKA BANKOWEGO Autor: Małgorzata Zaleska, Recenzja Zdaniem recenzenta opracowanie ma bogatą zawartość poznawczą i aplikacyjną, fragmenty dotyczące

Bardziej szczegółowo

International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? IBM (ang. International Business Machines Corporation; potocznie zwany Big Blue)

Bardziej szczegółowo

Ford Motor Co. (F) - spółka notowana na nowojorskiej giełdzie.

Ford Motor Co. (F) - spółka notowana na nowojorskiej giełdzie. Ford Motor Co. (F) - spółka notowana na nowojorskiej giełdzie. Ford Motor Co. (F) - spółka akcyjna z siedzibą w Dearborn, Michigan USA założona w Detroit w 1903 r. przez Henry'ego Forda. Obecnie jest to

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006 Witam. DWORY Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2004 roku. Przez pierwszych dziesięć miesięcy notowania przebiegały w bardzo wąskiej stabilizacji. Cena akcji wahała się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach 21-25 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 17.6.217 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI Przepływy finansowe Harmonogram pracy na ćwiczeniach Temat MOPI Realizacja 1 Ćwiczenia wprowadzające Wprowadzenie 2 Wartość pieniądza w czasie Wprowadzenia i zadania 3 WACC, montaż finansowy, koszt kredytu

Bardziej szczegółowo

Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze

Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze Miniony rok dla spółek z branży deweloperskiej specjalizujących się w inwestycjach mieszkaniowych był bardzo udany, zwłaszcza pod kątem

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen KOMENTARZ Open Finance, 07.09.2011 r. Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen Sierpniowy indeks cen transakcyjnych mieszkań, po spadku o 0,8 proc., osiągnął najniższy poziom w swojej ponad trzyipółletniej

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 25 maja 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y analiza danych na dzień 20 czerwca 2011 roku W tym tygodniu Polski Instytut Nadzoru Korporacyjnego (PINK) postanowił po raz pierwszy opublikować stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo