DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO"

Transkrypt

1 DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o instrumentach finansowych Jednym z rodzajów ryzyka rynkowego, które wpływa na działalność Grupy jest ryzyko związane ze zmianą kursów walutowych. Jednostką, która wykorzystuje walutowe instrumenty pochodne jest jednostka dominująca Spółka ZM ROPCZYCE S.A.W rozliczeniach walutowych związanych ze sprzedażą eksportową i zakupami z importu, Spółka w dużej mierze wykorzystuje naturalny hedging, skutkujący zrównoważeniem przepływów walutowych. W czasie krótkoterminowej i dającej się ustalić nierównowagi w przepływach walutowych Spółka wykorzystuje walutowe instrumenty pochodne do zabezpieczania w sposób nierzeczywisty przyszłych przepływów pieniężnych. Spółka jest stroną walutowych kontraktów typu forward oraz opcji walutowych. Nabyte instrumenty są głównie denominowane w walucie EUR. Na dzień r. Spółka ZM ROPCZYCE S.A. posiadała następujące otwarte pozycje: Typ transakcji Data zawarcia transakcji Data wygaśnięcia transakcji Waluta transakcji 1 Kwota Waluta transakcji 2 Kwota Wycena w PLN FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,46 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,43 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,47 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,23 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,07 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,36 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,49 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,50 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,36 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,38 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,85 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,03 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,27 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,99 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,42 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,87 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,63 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,14 ForwardDeals PLN ,00 EUR , ,25 ForwardDeals PLN ,00 EUR , ,50 ForwardDeals PLN ,00 EUR , ,02 ForwardDeals PLN ,00 EUR , ,89 1 TOTAL ,81 W Grupie nie stosuje się rachunkowości zabezpieczeń wszystkie zmiany wartości godziwej kontraktów terminowych są ujmowane w rachunku zysków i strat. Na dzień r. wartość godziwa zawartych transakcji terminowych jest oszacowana na kwotę 125 tys. zł wg modelu wyceny banku w którym te transakcje zawarto tj. wg modelu Banku Handlowego S.A. Wynik szacunkowej wyceny transakcji składa się z: a) kwoty 265 tys. zł, ujętej jako krótkoterminowe aktywa finansowe i przychody finansowe w rachunku zysków i strat b) kwoty 140 tys.zł ujętej jako inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe i koszty finansowe w rachunku zysków i strat. Obok wymienionego wyżej ryzyka kursowego, w ramach instrumentów finansowych istnieje również w Grupie ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług. To ryzyko jest jednak w znacznym stopniu ograniczane poprzez ciągłe rozbudowywanie bazy partnerów i klientów w Grupie Kapitałowej.

2 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych Zestawienie zobowiązań pozabilansowych dla Grupy Kapitałowej na dzień r. w tys. zł: Nazwa Kwota Beneficjent 2 Czas obowiązywania Poręczenie wekslowe dla spółki zależnej Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A PKO BP Poręczenie wekslowe dla spółki zależnej Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A Bank Millennium Poręczenie wekslowe dla spółki zależnej Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A Fortis Bank Polska S.A Poręczenie wekslowe dla spółki zależnej Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A PEKAO S.A Poręczenie wekslowe dla spółki zależnej ZM SERVICE Sp. z o.o PEKAO S.A Poręczenie dla spółki zależnej Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A za ich zobow. z tyt zakupu MITTAL STEEL POLAND wyrobów Zastaw rejestrowy na wyrobach gotowych, materiałach technicznych, produkcji w toku jako PEKAO S.A Zastaw rejestrowy na półfabrykatach jako PKO BP Zastaw rejestrowy na środkach trwałych jako PKO BP Zastaw rejestrowy na środku trwałym jako BOŚ Zastaw rejestrowy na środkach trwałych jako PEKAO S.A Zastaw magazynowy jako zabezpieczenie kredytu Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A PKO BP Zastaw magazynowy jako zabezpieczenie kredytu Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A PEKAO S.A Zastaw na towarach jako zabezpieczenie kredytu ZM Service Sp. z o.o PEKAO S.A Przewłaszczenie na środkach trwałych jako zabezpieczenie ZMR PKO BP Przewłaszczenie na środkach trwałych jako 949 BH S.A Przewłaszczenie na surowcach. jako zabezpieczenie kredytu ZMR Kredyt Bank S.A Przewłaszczenie na środkach trwałych jako Bank Millennium Przewłaszczenie na surowcach jako zabezpieczenie kredytu ZMR Bank Millennium Przewłaszczenie na surowcach jako zabezpieczenie kredytu ZMR BOŚ Przewłaszczenie na surowcach jako zabezpieczenie kredytu ZMR Fortis Bank Polska S.A Przewłaszczenie na środkach trwałych jako zabezpieczenie kredytu dla spółki zależnej Mostostal Bank Millennium Kraków Firma Handlowa S.A. Przewłaszczenie na towarach jako zabezpieczenie kredytu Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A Fortis Bank Polska S.A Przewłaszczenie na towarach Mostostal Kraków Firma Handlowa jako Fortis Bank Polska S.A Zastaw na hipotece jako zabezpieczenie kredytu Fortis Bank Polska S.A

3 Mostostal Kraków Firma Handlowa Cesja wierzytelności handlowych jako zabezpieczenie kredytu ZMR BH S.A Cesja należności dla spółki zależnej Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A. jako zabezpieczenie Fortis Bank Polska S.A kredytu Weksle in blanco jako zabezpieczenie gwarancji zapłaty długu celnego ZMR PZU S.A Weksel in blanco jako PEKAO S.A Weksel in blanco jako PEKAO S.A Weksel in blanco jako PEKAO S.A Weksel in blanco jako Bank Millennium Weksel in blanco jako PKO BP Weksel in blanco jako na sumę należności Bank Millennium wymagalnych Weksel in blanco jako na sumę należności Fortis Bank Polska S.A wymagalnych Płatność wekslami z obrotu 94 Wierzyciele Spółki Opłata licencyjna płatna w ratach rocznych ( ) 878 CCPI USA RAZEM Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli Grupa nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie W I półroczu 2005 roku nie wystąpiło zjawisko zaniechania żadnej z prowadzonych działalności i nie przewiduje się by to nastąpiło w bieżącym roku obrotowym. 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby W Grupie Kapitałowej koszt wytworzenia środków trwałych w budowie na własne potrzeby (materiały ) w okresie od wyniósł: 103 tys. zł i dotyczył urządzeń technicznych, maszyn, narzędzi i przyrządów. 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (nakłady zewnętrzne) poniesione w I półroczu 2005 roku w Grupie Kapitałowej wyniosły ogółem tys. zł, w tym na: - budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej kw. 25 tys. zł - urządzenia techniczne, maszyny, narzędzia i przyrządy kw tys. zł - wartości niematerialne i prawne kw. 5 tys. zł Planowane nakłady na środki trwałe w budowie w okresie najbliższych 12 miesięcy to kw tys. zł. Nakłady inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska w I półroczu 2005 roku nie wystąpiły i w okresie najbliższych 12 miesięcy nie są planowane. 3

4 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące transakcje jednostki dominującej z podmiotami powiązanymi, dotyczące przeniesienia praw czy zobowiązań Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dane dotyczące jednostek zależnych a) wzajemne należności i zobowiązania w tys. zł na r. Należności Należności Mostostal Kraków FH S.A. w ZM Service Sp. z o.o 261 Należności ZM Ropczyce S.A. w Mostostal Kraków FH S.A Należności ZM Ropczyce S.A. w ZM Service Sp. z o.o Należności ZM Ropczyce w CHZMO Chrzanów S.A. 460 Należności ZM Service Sp. z o.o. w CHZMO Chrzanów S.A. 684 Należności ZM Service Sp. z o.o. w ZM Ropczyce S.A Należności FH Mostostal SA w Mostostal-Produkcja Sp. z o.o Należnosci Mostostal-Produkcja Sp. z o.o. w Mostostal FH SA 1 Zobowiązania Zobowiązania ZM Service Sp. z o.o. w Mostostal Kraków FH S.A. 261 Zobowiązania ZM Service Sp. z o.o. w ZM Ropczyce S. A Zobowiązania CHZMO Chrzanów S.A w ZM Ropczyce S.A. 460 Zobowiązania CHZMO Chrzanów S.A w ZM Service Sp. z o.o. 684 Zobowiązania Mostostal Kraków FH S.A w ZM Ropczyce S.A Zobowiązania ZM Ropczyce w ZM Service Sp. z o.o Zobowiązania Mostostal-Produkcja Sp. z o.o.w Mostostal FH SA Zobowiązania Mostostal FH SA w Mostostal-Produkcja S[p. z o.o. 1 Pożyczki Zobowiązania długoterminowe Mostostal Kraków FH S.A. do ZM Ropczyce S.A.z tytułu otrzymanej pożyczki Długoterminowe aktywa ZM Ropczyce S.A. z tytułu udzielonej pożyczki dla Mostostal Kraków FH S.A b) koszty i przychody z wzajemnych transakcji w tys. zł na r. Sprzedaż wyrobów Sprzedaż wyrobów ZM Ropczyce S.A. do ZM Service Sp. z o.o. 83 Sprzedaż wyrobów ZM Ropczyce S.A. do Mostostal FH Kraków Sprzedaż wyrobów ZM Ropczyce S.A. do CHZMO Chrzanów S.A. 285 Sprzedaż wyrobów CHZMO Chrzanów S.A. do ZM Ropczyce S.A. 72 4

5 Sprzedaż wyrobów CHZMO Chrzanów S.A. do ZM Service Sp. z o.o 40 Sprzedaż wyrobów ZM Service Sp. z o.o. do ZM Ropczyce SA 854 Sprzedaż wyrobów ZM Service Sp. z o.o. do CHZMO Chrzanów SA 46 Sprzedaż wyrobów Mostostal FH SA do Mostostal-Produkcja Sp. z o.o. 363 Sprzedaż towarów i materiałów Sprzedaż towarów i mater. przez ZM Ropczyce S.A. do ZM Service Sp.z o.o Sprzedaż towarów i mater. przez ZM Ropczyce S.A. CHZMO Chrzanów S.A. 28 Sprzedaż towarów i mater. przez ZM Ropczyce S.A. do Mostostal Kraków FH S.A. 6 Sprzedaż towarów przez Mostostal Kraków FH S.A. do ZM Service Sp.z o.o. 563 Sprzedaż towarów przez ZM Service Sp.z o.o. do ZM Ropczyce S.A. 996 Sprzedaż towarów przez ZM Service Sp. z o.o. do Mostostal Kraków FH S.A. 15 Sprzedaż towarów przez ZM Service Sp. z o.o do CHZMO Chrzanów S.A. 6 Sprzedaż materiałów przez CHZMO Chrzanów S.A. do ZM Ropczyce S.A. 81 Sprzedaż materiałów przez CHZMO Chrzanów S.A. do ZM Service Sp.z o.o. 7 Sprzedaż tow.i mater. przez Mostostal-Produkcja Sp. z o.o. do Most. Kraków FH S.A. 496 Sprzedaż materiałów przez Most. Kraków FH SA do Mostostal-Produkcja Sp. z o.o Sprzedaż usług Sprzedaż usług przez Mostostal Kraków FH S.A.do ZM Ropczyce SA 16 Sprzedaż usług przez Mostostal Kraków FH S.A.do ZM Service Sp.z o.o. 1 Sprzedaż usług przez ZM Service Sp. z o.o. do ZM Ropczyce S.A Sprzedaż usług ZM Ropczyce S.A do CHZMO Chrzanów S.A. 211 Sprzedaż usług ZM Ropczyce S.A do ZM Service Sp. z o.o. 427 Sprzedaż usług przez ZM Service Sp. z o.o.chzmo Chrzanów SA Sprzedaż usług przez CHZMO Chrzanów S.A do ZM Ropczyce SA Dane dotyczące inwestora strategicznego a) wzajemne należności i zobowiązania w tys. zł na r. Należności Należności ZM Ropczyce od ZM Invest S.A Należności ZM Invest S.A. od ZM Ropczyce SA 144 Zobowiązania Zobowiązania ZM Ropczyce w ZM Invest S.A. 144 Zobowiązania ZM Invest S.A.w ZM Ropczyce SA b) koszty i przychody z wzajemnych transakcji w tys. zł na r. Sprzedaż wyrobów Sprzedaż wyrobów ZM Ropczyce do ZM Invest S.A Sprzedaż towarów i materiałów Sprzedaż materiałów i towarów ZM Ropczyce do ZM Invest S.A. 158 Sprzedaż materiałów ZM Invest SA. do ZM Ropczyce SA Sprzedaż usług Sprzedaż usług ZM Invest S.A. do ZM Ropczyce SA

6 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. Wspólne przedsięwzięcia w I półroczu 2005 roku między jednostkami w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły. 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe Średnioroczne zatrudnienie w I półroczu 2005 w poszczególnych spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wynosiło: w Zakładach Magnezytowych ROPCZYCE S.A. (łącznie z Przedstawicielstwem ZMR na Ukrainie) 444 etatów; zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych wyniosło 131 etaty, zaś zatrudnienie na stanowiskach robotniczych 313 etatów, w Mostostalu Kraków Firma Handlowa S.A. 67,5 etaty; w tym zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych 38 etatów oraz zatrudnienie na stanowiskach robotniczych 29,5 etatów, w ZM Service Sp. z o.o. 143 etaty; w tym zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych 29 etaty oraz zatrudnienie na stanowiskach robotniczych 114 etatów. w ChZMO S.A. 118 etatów; w tym na stanowiskach nierobotniczych 31 etatów oraz zatrudnienie na stanowiskach robotniczych 87 etatów, w Mostostal Kraków Produkcja Sp. z o.o. 87,5 etatów; w tym na stanowiskach nierobotniczych 18,5 etatów oraz zatrudnienie na stanowiskach robotniczych 69 etatów. 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych Szczegółowe informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących w odniesieniu do jednostki dominującej jak i jednostek zależnych zostały zawarte w pkt I. 6. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZM ROPCZYCE za I półrocze 2005 roku. 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot W 2004 roku Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. udzieliły pożyczek długoterminowych spółce zależnej Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A. w Krakowie. Wartość pierwszej transakcji wyniosła tys. zł. Kolejna pożyczka została udzielona w dniu 15 grudnia 2004 roku, zaś jej wartość wyniosła tys. zł. Obydwie pożyczki zostały udzielone z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Termin spłaty ustalono na dzień 31 października 2006 roku. W dniu 14 lutego 2005 roku udzielono kolejnej pożyczki w kwocie tys. zł. Termin jej spłaty upływa 31 października 2006 roku. Ogółem stan pożyczek dla MKFH na dzień r. wynosi tys. zł. Oprocentowanie pożyczek wynosi WIBOR3M + 1,5% w stosunku rocznym. W dniu 9 lutego 2005 roku ZMR udzieliły pożyczkę spółce zależnej Chrzanowskim Zakładom Materiałów Ogniotrwałych S.A. o oprocentowaniu WIBOR3M + 1,5% w stosunku rocznym. Wartość umowy tys. zł z terminem płatności do dnia 30 kwietnia 2005 roku. Termin spłaty został dotrzymany. W dniu 18 stycznia 2005 roku Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. udzieliły pożyczki Spółce KZMO w wysokości 950 tys. USD o oprocentowaniu 10% w skali roku. Termin spłaty pożyczki upływa dnia 31 stycznia 2007 roku. 6

7 Stan pożyczek na dzień r. udzielonych osobom nadzorującym i zarządzającym w ZM ROPCZYCE S.A. oraz członkom ich rodzin przedstawia się następująco: Siwiec Robert 500,00 zł Wenc Roman 330,00 zł Wenc Małgorzata 330,00 zł. Są to pożyczki z ZFŚS oprocentowane 3% w skali roku. 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za I półrocze 2005 roku nie zawiera zdarzeń dotyczących lat ubiegłych. 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym Po sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2005 r. nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. powstały w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Magnezytowe w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa. 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2005 roku nie było korygowane o wskaźnik inflacji. 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi Opublikowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za II kwartały 2005 roku (SA-QS 2/2005) różni się od obecnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2005 r. wynikiem finansowym zyskiem netto. Na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego zysku netto na kw. 365 tys. zł. (po przeglądzie), wpłynęła w głównej mierze korekta wyniku na transakcjach wzajemnych (usługi dot. środków trwałych w budowie), podlegającego wyłączeniu przy sporządzaniu sprawozdań skonsolidowanych 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od dnia r. do r. obejmuje sprawozdanie jednostki dominującej - Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. oraz sprawozdania kontrolowanych przez jednostkę dominującą spółek zależnych, sporządzone za okres kończący się r. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowa zastosowała po raz pierwszy Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Grupa zastosowała MSSF 1 w sprawozdaniu finansowym począwszy od 2005 roku z datą przejściową zgodnie z MSSF na dzień 1 stycznia 2004 roku. 7

8 Dane porównawcze zostały również przekształcone do zgodności z MSSF. Sprawozdanie jednostkowe Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. za okres od dnia r. do r. - stanowiące integralną część niniejszego raportu, również sporządzone zostało zgodnie z wymogami MSSF (Uchwała Nr 11 ZWZA Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości). Organy zatwierdzające jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZM ROPCZYCE S.A. również zdecydowały o sporządzaniu przez te jednostki sprawozdań finansowych wg uregulowań MSSF. Opis zmian z tytułu zastosowania MSSF po raz pierwszy oraz opis przekształcenia danych za okresy porównawcze został szczegółowo przedstawiony we Wprowadzeniu do SA-PSr 2005 oraz w Nocie dodatkowej nr Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność W sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za I półrocze 2005 i okres porównywalny tj. I półrocze 2004 korekty błędów podstawowych nie wystąpiły. 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Nie istnieją przesłanki wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej. 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów). W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło zjawisko połączenia jednostek. 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy Nie dotyczy 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. jest spółka dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe (od 2001 roku). W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego oprócz sprawozdań jednostki dominującej wchodzą jednostkowe sprawozdania finansowe następujących jednostek zależnych: Jednostki zależne Nazwa jednostki % posiadanego kapitału zakładowego Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A. Kraków 90,09 Mostostal Kraków Produkcja sp. z o.o. 100,00 ZM Service Sp. z o.o. Ropczyce 100,00 Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. Chrzanów 96,65 8

9 DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Podział działalności Grupy Kapitałowej Przy przyporządkowywaniu poszczególnych transakcji do odpowiedniego rodzaju działalności jako punkt wyjścia przyjmuje się następujące zasady: wszystkie transakcje jak nabycie, zbycie składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie pieniężne koszty i korzyści z nimi związane to działalność inwestycyjna, transakcje związane z pozyskiwaniem lub utratą źródeł finansowania oraz wszystkie pieniężne koszty i korzyści z tym związane to działalność finansowa, transakcje i inne zdarzenia związane z podstawową działalnością spółek przynoszącą dochód i kształtujące wielkość zysku netto lub straty to działalność operacyjna (tu należy jednak zaznaczyć, że niektóre transakcje wpływające na wynik finansowy podlegają eliminacji z działalności operacyjnej jeżeli dot. bezpośrednio działalności inwestycyjnej lub finansowej). W skład środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wg bilansu wchodzą: środki pieniężne w kasie, środki pieniężne na rachunkach bankowych, depozyty bankowe z terminem zapadalności do 3 m-cy Struktura środków pieniężnych na początek i koniec okresu przedstawia się następująco: (w tys. zł) Wyszczególnienie Środki pieniężne w kasie i na rach.bankowych Lokaty krótkoterminowe,weksle Razem środki pieniężne wg bilansu Struktura środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych na początek i koniec okresu przedstawia się następująco: (w tys. zł) Wyszczególnienie Środki pieniężne w kasie i na rach.bankowych Lokaty krótkoterminowe,weksle Kredyty w rachunku bieżącym Różnice kursowe od wyceny środków walutowych Razem środki pieniężne Działalność operacyjna Pozostałe korekty za I półrocze 2005 występują w kwocie 1 tys. Pozostałe korekty za I półrocze 2004 nie występują 9

10 Działalność inwestycyjna Inne wpływy inwestycyjne za I półrocze 2005 w kwocie 870 tys. zł dotyczą: zaliczek na środki trwałe w budowie w kwocie 104 tys.zł, stanu zobowiązań inwestycyjnych w kwocie 766 tys.zł Inne wpływy inwestycyjne za I półrocze 2004 w kwocie 158 tys.zł dotyczą: sprzedaży jednostek uczestnictwa Funduszu SEB 2 Inne wydatki inwestycyjne za I półrocze 2005 w kwocie 252 dotyczą: nabycia jednostek uczestnictwa BPH TFI Inne wydatki inwestycyjne za I półrocze 2004 w kwocie tys. zł dotyczą: wartości netto sprzedanych nakładów na śr.trwałe w budowie w kwocie 25 tys.zł, spłaty zobowiązań inwestycyjnych w kwocie 538 tys. zł, zaliczek na środki trwałe w kwocie tys. kosztów likwidacji śr.trwałego w kwocie 11 tys.zł. Działalność finansowa Inne wpływy finansowe za I półrocze 2005 w kwocie: 523 tys. zł dotyczą: odsetek od lokat na rachunku obrotowym w kwocie 3 tys. zł, prowizji za inkaso w kwocie 10 tys. zł, odsetek od udzielonych pożyczek w kwocie 361 tys. zł, przychodów z tytułu transakcji terminowych-opcje walutowe w kwocie 149 tys. zł. Inne wpływy finansowe za I półrocze 2004 w kwocie: 5 tys. zł dotyczą: odsetek od lokat na rachunku obrotowym w kwocie 3 tys. zł, prowizji za inkaso w kwocie 2 tys. zł. Inne wydatki finansowe za I półrocze 2005 w kwocie 25 tys. zł dotyczą: kosztów transakcji terminowych-opcje walutowe. Inne wydatki finansowe za I półrocze 2004 nie występują. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych na r. W rachunku przepływów pieniężnych występują niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu w pozycjach: Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. (z wyj.poż. i kredytów) o kwoty: - zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych: kw. 766 tys. zł - zmiana stanu zobowiązań z tyt.wypłaty dywidendy:kw.112 tys.zł Zmiana stanu należności krótkoterminowych o kwotę: - zmiana stanu należności z tyt. sprzedaży śr.trwałych: kw.59 tys.zł Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych: kw.-7 tys. zł 10

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 13. Informacje o instrumentach finansowych W 2011 roku Spółka posiadała wyłącznie zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu. Zobowiązania finansowe inne niż

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok

Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty

Bardziej szczegółowo

Komputronik S.A. Poznań ul. Wołczyńska 37

Komputronik S.A. Poznań ul. Wołczyńska 37 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE - 1. Informacje o instrumentach finansowych (tys. PLN) - Lp. Treść Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz pozostałe Pożyczki

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka posiadała instrumenty finansowe (w złotych): Rodzaj instrumentu 31.12.2011 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2012 Środki

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych. 1.1. Krótkoterminowa poŝyczka udzielona jednostce powiązanej Quantum Assets w tys.zł Stan na 1.01.2007

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1.2. Charakterystyka instrumentów finansowych występujących w jednostce.

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1.2. Charakterystyka instrumentów finansowych występujących w jednostce. 1. Informacje o instrumentach finansowych. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1.1. Instrumenty finansowe z podziałem na kategorie i grupy. Treść Pożyczki udzielone i należności własne Zobowiązania finansowe przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 %

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 % B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Kwota pozycji pozabilansowych wg stanu na 30.06.2008 r. wynosi 424 tys. zł, w tym:

Kwota pozycji pozabilansowych wg stanu na 30.06.2008 r. wynosi 424 tys. zł, w tym: 1. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...6

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...6 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...6 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ... 6 2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA SPÓŁKI ORAZ JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ, JEŻELI JEST

Bardziej szczegółowo

Na dzień bilansowy 31.12.2006 oraz 31.12.2007 nie wystąpiły udzielone pożyczki krótkoterminowe

Na dzień bilansowy 31.12.2006 oraz 31.12.2007 nie wystąpiły udzielone pożyczki krótkoterminowe DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BAKALLAND S.A. za okres 01-07-2007 do 31-12-2007 Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych Aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze półrocze 2005 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2005 ROK

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze półrocze 2005 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2005 ROK SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE ROK 1. Spółka Prochem S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44c wpisana

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa, Polska Telefon +48 (22) 523 4000 Faks +48 (22) 523 4040 www.fjwc.com/pl Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

RAWLPLUG S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

RAWLPLUG S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU RAWLPLUG S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU Wrocław, 18.03.2014 Wyszczególnienie 1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

RAZEM 201 032 11 469 189 429 11 747

RAZEM 201 032 11 469 189 429 11 747 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOELNER SA 1 INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH. Wyszczególnienie Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pożyczki udzielone Aktywa

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr III GRUPY KAPITAŁOWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego RDM Wealth Management SA Warszawa ul Nowogrodzka 47a Warszawa 10.02.2015 Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN

GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROK GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN Łódź, 19 sierpnia 2013 r. Spis treści strona 1. Informacje dotyczące Spółki Dominującej

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU - Kraków, 05 maja 2015 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

PCC Rokita SA Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres pierwszych 6 miesięcy 2013 r.

PCC Rokita SA Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres pierwszych 6 miesięcy 2013 r. PCC ROKITA SA PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJĄCE OKRES PIERWSZYCH 6 MIESIĘCY 2013 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Niniejsze

Bardziej szczegółowo

FERRUM S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

FERRUM S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY IZOSTAL S.A. ZA 2013 ROK. sporządzony zgodnie z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

RAPORT ROCZNY IZOSTAL S.A. ZA 2013 ROK. sporządzony zgodnie z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ RAPORT ROCZNY IZOSTAL S.A. ZA 2013 ROK sporządzony zgodnie z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ IZOSTAL S.A. RAPORT ROCZNY 2013 SPIS TREŚCI 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENERGOINSTAL S.A.

Grupa Kapitałowa ENERGOINSTAL S.A. Grupa Kapitałowa ENERGOINSTAL S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 roku Katowice, 25 sierpnia 2014 r. I. INFORMACJE OGÓLNE...5 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo