DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO"

Transkrypt

1 DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o instrumentach finansowych Jednym z rodzajów ryzyka rynkowego, które wpływa na działalność Grupy jest ryzyko związane ze zmianą kursów walutowych. Jednostką, która wykorzystuje walutowe instrumenty pochodne jest jednostka dominująca Spółka ZM ROPCZYCE S.A.W rozliczeniach walutowych związanych ze sprzedażą eksportową i zakupami z importu, Spółka w dużej mierze wykorzystuje naturalny hedging, skutkujący zrównoważeniem przepływów walutowych. W czasie krótkoterminowej i dającej się ustalić nierównowagi w przepływach walutowych Spółka wykorzystuje walutowe instrumenty pochodne do zabezpieczania w sposób nierzeczywisty przyszłych przepływów pieniężnych. Spółka jest stroną walutowych kontraktów typu forward oraz opcji walutowych. Nabyte instrumenty są głównie denominowane w walucie EUR. Na dzień r. Spółka ZM ROPCZYCE S.A. posiadała następujące otwarte pozycje: Typ transakcji Data zawarcia transakcji Data wygaśnięcia transakcji Waluta transakcji 1 Kwota Waluta transakcji 2 Kwota Wycena w PLN FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,46 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,43 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,47 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,23 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,07 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,36 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,49 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,50 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,36 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,38 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,85 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,03 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,27 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,99 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,42 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,87 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,63 FxOptionsDeal EUR ,00 PLN ,14 ForwardDeals PLN ,00 EUR , ,25 ForwardDeals PLN ,00 EUR , ,50 ForwardDeals PLN ,00 EUR , ,02 ForwardDeals PLN ,00 EUR , ,89 1 TOTAL ,81 W Grupie nie stosuje się rachunkowości zabezpieczeń wszystkie zmiany wartości godziwej kontraktów terminowych są ujmowane w rachunku zysków i strat. Na dzień r. wartość godziwa zawartych transakcji terminowych jest oszacowana na kwotę 125 tys. zł wg modelu wyceny banku w którym te transakcje zawarto tj. wg modelu Banku Handlowego S.A. Wynik szacunkowej wyceny transakcji składa się z: a) kwoty 265 tys. zł, ujętej jako krótkoterminowe aktywa finansowe i przychody finansowe w rachunku zysków i strat b) kwoty 140 tys.zł ujętej jako inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe i koszty finansowe w rachunku zysków i strat. Obok wymienionego wyżej ryzyka kursowego, w ramach instrumentów finansowych istnieje również w Grupie ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług. To ryzyko jest jednak w znacznym stopniu ograniczane poprzez ciągłe rozbudowywanie bazy partnerów i klientów w Grupie Kapitałowej.

2 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych Zestawienie zobowiązań pozabilansowych dla Grupy Kapitałowej na dzień r. w tys. zł: Nazwa Kwota Beneficjent 2 Czas obowiązywania Poręczenie wekslowe dla spółki zależnej Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A PKO BP Poręczenie wekslowe dla spółki zależnej Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A Bank Millennium Poręczenie wekslowe dla spółki zależnej Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A Fortis Bank Polska S.A Poręczenie wekslowe dla spółki zależnej Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A PEKAO S.A Poręczenie wekslowe dla spółki zależnej ZM SERVICE Sp. z o.o PEKAO S.A Poręczenie dla spółki zależnej Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A za ich zobow. z tyt zakupu MITTAL STEEL POLAND wyrobów Zastaw rejestrowy na wyrobach gotowych, materiałach technicznych, produkcji w toku jako PEKAO S.A Zastaw rejestrowy na półfabrykatach jako PKO BP Zastaw rejestrowy na środkach trwałych jako PKO BP Zastaw rejestrowy na środku trwałym jako BOŚ Zastaw rejestrowy na środkach trwałych jako PEKAO S.A Zastaw magazynowy jako zabezpieczenie kredytu Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A PKO BP Zastaw magazynowy jako zabezpieczenie kredytu Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A PEKAO S.A Zastaw na towarach jako zabezpieczenie kredytu ZM Service Sp. z o.o PEKAO S.A Przewłaszczenie na środkach trwałych jako zabezpieczenie ZMR PKO BP Przewłaszczenie na środkach trwałych jako 949 BH S.A Przewłaszczenie na surowcach. jako zabezpieczenie kredytu ZMR Kredyt Bank S.A Przewłaszczenie na środkach trwałych jako Bank Millennium Przewłaszczenie na surowcach jako zabezpieczenie kredytu ZMR Bank Millennium Przewłaszczenie na surowcach jako zabezpieczenie kredytu ZMR BOŚ Przewłaszczenie na surowcach jako zabezpieczenie kredytu ZMR Fortis Bank Polska S.A Przewłaszczenie na środkach trwałych jako zabezpieczenie kredytu dla spółki zależnej Mostostal Bank Millennium Kraków Firma Handlowa S.A. Przewłaszczenie na towarach jako zabezpieczenie kredytu Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A Fortis Bank Polska S.A Przewłaszczenie na towarach Mostostal Kraków Firma Handlowa jako Fortis Bank Polska S.A Zastaw na hipotece jako zabezpieczenie kredytu Fortis Bank Polska S.A

3 Mostostal Kraków Firma Handlowa Cesja wierzytelności handlowych jako zabezpieczenie kredytu ZMR BH S.A Cesja należności dla spółki zależnej Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A. jako zabezpieczenie Fortis Bank Polska S.A kredytu Weksle in blanco jako zabezpieczenie gwarancji zapłaty długu celnego ZMR PZU S.A Weksel in blanco jako PEKAO S.A Weksel in blanco jako PEKAO S.A Weksel in blanco jako PEKAO S.A Weksel in blanco jako Bank Millennium Weksel in blanco jako PKO BP Weksel in blanco jako na sumę należności Bank Millennium wymagalnych Weksel in blanco jako na sumę należności Fortis Bank Polska S.A wymagalnych Płatność wekslami z obrotu 94 Wierzyciele Spółki Opłata licencyjna płatna w ratach rocznych ( ) 878 CCPI USA RAZEM Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli Grupa nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie W I półroczu 2005 roku nie wystąpiło zjawisko zaniechania żadnej z prowadzonych działalności i nie przewiduje się by to nastąpiło w bieżącym roku obrotowym. 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby W Grupie Kapitałowej koszt wytworzenia środków trwałych w budowie na własne potrzeby (materiały ) w okresie od wyniósł: 103 tys. zł i dotyczył urządzeń technicznych, maszyn, narzędzi i przyrządów. 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (nakłady zewnętrzne) poniesione w I półroczu 2005 roku w Grupie Kapitałowej wyniosły ogółem tys. zł, w tym na: - budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej kw. 25 tys. zł - urządzenia techniczne, maszyny, narzędzia i przyrządy kw tys. zł - wartości niematerialne i prawne kw. 5 tys. zł Planowane nakłady na środki trwałe w budowie w okresie najbliższych 12 miesięcy to kw tys. zł. Nakłady inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska w I półroczu 2005 roku nie wystąpiły i w okresie najbliższych 12 miesięcy nie są planowane. 3

4 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące transakcje jednostki dominującej z podmiotami powiązanymi, dotyczące przeniesienia praw czy zobowiązań Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dane dotyczące jednostek zależnych a) wzajemne należności i zobowiązania w tys. zł na r. Należności Należności Mostostal Kraków FH S.A. w ZM Service Sp. z o.o 261 Należności ZM Ropczyce S.A. w Mostostal Kraków FH S.A Należności ZM Ropczyce S.A. w ZM Service Sp. z o.o Należności ZM Ropczyce w CHZMO Chrzanów S.A. 460 Należności ZM Service Sp. z o.o. w CHZMO Chrzanów S.A. 684 Należności ZM Service Sp. z o.o. w ZM Ropczyce S.A Należności FH Mostostal SA w Mostostal-Produkcja Sp. z o.o Należnosci Mostostal-Produkcja Sp. z o.o. w Mostostal FH SA 1 Zobowiązania Zobowiązania ZM Service Sp. z o.o. w Mostostal Kraków FH S.A. 261 Zobowiązania ZM Service Sp. z o.o. w ZM Ropczyce S. A Zobowiązania CHZMO Chrzanów S.A w ZM Ropczyce S.A. 460 Zobowiązania CHZMO Chrzanów S.A w ZM Service Sp. z o.o. 684 Zobowiązania Mostostal Kraków FH S.A w ZM Ropczyce S.A Zobowiązania ZM Ropczyce w ZM Service Sp. z o.o Zobowiązania Mostostal-Produkcja Sp. z o.o.w Mostostal FH SA Zobowiązania Mostostal FH SA w Mostostal-Produkcja S[p. z o.o. 1 Pożyczki Zobowiązania długoterminowe Mostostal Kraków FH S.A. do ZM Ropczyce S.A.z tytułu otrzymanej pożyczki Długoterminowe aktywa ZM Ropczyce S.A. z tytułu udzielonej pożyczki dla Mostostal Kraków FH S.A b) koszty i przychody z wzajemnych transakcji w tys. zł na r. Sprzedaż wyrobów Sprzedaż wyrobów ZM Ropczyce S.A. do ZM Service Sp. z o.o. 83 Sprzedaż wyrobów ZM Ropczyce S.A. do Mostostal FH Kraków Sprzedaż wyrobów ZM Ropczyce S.A. do CHZMO Chrzanów S.A. 285 Sprzedaż wyrobów CHZMO Chrzanów S.A. do ZM Ropczyce S.A. 72 4

5 Sprzedaż wyrobów CHZMO Chrzanów S.A. do ZM Service Sp. z o.o 40 Sprzedaż wyrobów ZM Service Sp. z o.o. do ZM Ropczyce SA 854 Sprzedaż wyrobów ZM Service Sp. z o.o. do CHZMO Chrzanów SA 46 Sprzedaż wyrobów Mostostal FH SA do Mostostal-Produkcja Sp. z o.o. 363 Sprzedaż towarów i materiałów Sprzedaż towarów i mater. przez ZM Ropczyce S.A. do ZM Service Sp.z o.o Sprzedaż towarów i mater. przez ZM Ropczyce S.A. CHZMO Chrzanów S.A. 28 Sprzedaż towarów i mater. przez ZM Ropczyce S.A. do Mostostal Kraków FH S.A. 6 Sprzedaż towarów przez Mostostal Kraków FH S.A. do ZM Service Sp.z o.o. 563 Sprzedaż towarów przez ZM Service Sp.z o.o. do ZM Ropczyce S.A. 996 Sprzedaż towarów przez ZM Service Sp. z o.o. do Mostostal Kraków FH S.A. 15 Sprzedaż towarów przez ZM Service Sp. z o.o do CHZMO Chrzanów S.A. 6 Sprzedaż materiałów przez CHZMO Chrzanów S.A. do ZM Ropczyce S.A. 81 Sprzedaż materiałów przez CHZMO Chrzanów S.A. do ZM Service Sp.z o.o. 7 Sprzedaż tow.i mater. przez Mostostal-Produkcja Sp. z o.o. do Most. Kraków FH S.A. 496 Sprzedaż materiałów przez Most. Kraków FH SA do Mostostal-Produkcja Sp. z o.o Sprzedaż usług Sprzedaż usług przez Mostostal Kraków FH S.A.do ZM Ropczyce SA 16 Sprzedaż usług przez Mostostal Kraków FH S.A.do ZM Service Sp.z o.o. 1 Sprzedaż usług przez ZM Service Sp. z o.o. do ZM Ropczyce S.A Sprzedaż usług ZM Ropczyce S.A do CHZMO Chrzanów S.A. 211 Sprzedaż usług ZM Ropczyce S.A do ZM Service Sp. z o.o. 427 Sprzedaż usług przez ZM Service Sp. z o.o.chzmo Chrzanów SA Sprzedaż usług przez CHZMO Chrzanów S.A do ZM Ropczyce SA Dane dotyczące inwestora strategicznego a) wzajemne należności i zobowiązania w tys. zł na r. Należności Należności ZM Ropczyce od ZM Invest S.A Należności ZM Invest S.A. od ZM Ropczyce SA 144 Zobowiązania Zobowiązania ZM Ropczyce w ZM Invest S.A. 144 Zobowiązania ZM Invest S.A.w ZM Ropczyce SA b) koszty i przychody z wzajemnych transakcji w tys. zł na r. Sprzedaż wyrobów Sprzedaż wyrobów ZM Ropczyce do ZM Invest S.A Sprzedaż towarów i materiałów Sprzedaż materiałów i towarów ZM Ropczyce do ZM Invest S.A. 158 Sprzedaż materiałów ZM Invest SA. do ZM Ropczyce SA Sprzedaż usług Sprzedaż usług ZM Invest S.A. do ZM Ropczyce SA

6 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. Wspólne przedsięwzięcia w I półroczu 2005 roku między jednostkami w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły. 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe Średnioroczne zatrudnienie w I półroczu 2005 w poszczególnych spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wynosiło: w Zakładach Magnezytowych ROPCZYCE S.A. (łącznie z Przedstawicielstwem ZMR na Ukrainie) 444 etatów; zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych wyniosło 131 etaty, zaś zatrudnienie na stanowiskach robotniczych 313 etatów, w Mostostalu Kraków Firma Handlowa S.A. 67,5 etaty; w tym zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych 38 etatów oraz zatrudnienie na stanowiskach robotniczych 29,5 etatów, w ZM Service Sp. z o.o. 143 etaty; w tym zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych 29 etaty oraz zatrudnienie na stanowiskach robotniczych 114 etatów. w ChZMO S.A. 118 etatów; w tym na stanowiskach nierobotniczych 31 etatów oraz zatrudnienie na stanowiskach robotniczych 87 etatów, w Mostostal Kraków Produkcja Sp. z o.o. 87,5 etatów; w tym na stanowiskach nierobotniczych 18,5 etatów oraz zatrudnienie na stanowiskach robotniczych 69 etatów. 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych Szczegółowe informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących w odniesieniu do jednostki dominującej jak i jednostek zależnych zostały zawarte w pkt I. 6. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZM ROPCZYCE za I półrocze 2005 roku. 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot W 2004 roku Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. udzieliły pożyczek długoterminowych spółce zależnej Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A. w Krakowie. Wartość pierwszej transakcji wyniosła tys. zł. Kolejna pożyczka została udzielona w dniu 15 grudnia 2004 roku, zaś jej wartość wyniosła tys. zł. Obydwie pożyczki zostały udzielone z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Termin spłaty ustalono na dzień 31 października 2006 roku. W dniu 14 lutego 2005 roku udzielono kolejnej pożyczki w kwocie tys. zł. Termin jej spłaty upływa 31 października 2006 roku. Ogółem stan pożyczek dla MKFH na dzień r. wynosi tys. zł. Oprocentowanie pożyczek wynosi WIBOR3M + 1,5% w stosunku rocznym. W dniu 9 lutego 2005 roku ZMR udzieliły pożyczkę spółce zależnej Chrzanowskim Zakładom Materiałów Ogniotrwałych S.A. o oprocentowaniu WIBOR3M + 1,5% w stosunku rocznym. Wartość umowy tys. zł z terminem płatności do dnia 30 kwietnia 2005 roku. Termin spłaty został dotrzymany. W dniu 18 stycznia 2005 roku Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. udzieliły pożyczki Spółce KZMO w wysokości 950 tys. USD o oprocentowaniu 10% w skali roku. Termin spłaty pożyczki upływa dnia 31 stycznia 2007 roku. 6

7 Stan pożyczek na dzień r. udzielonych osobom nadzorującym i zarządzającym w ZM ROPCZYCE S.A. oraz członkom ich rodzin przedstawia się następująco: Siwiec Robert 500,00 zł Wenc Roman 330,00 zł Wenc Małgorzata 330,00 zł. Są to pożyczki z ZFŚS oprocentowane 3% w skali roku. 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za I półrocze 2005 roku nie zawiera zdarzeń dotyczących lat ubiegłych. 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym Po sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2005 r. nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. powstały w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Magnezytowe w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa. 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2005 roku nie było korygowane o wskaźnik inflacji. 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi Opublikowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za II kwartały 2005 roku (SA-QS 2/2005) różni się od obecnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2005 r. wynikiem finansowym zyskiem netto. Na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego zysku netto na kw. 365 tys. zł. (po przeglądzie), wpłynęła w głównej mierze korekta wyniku na transakcjach wzajemnych (usługi dot. środków trwałych w budowie), podlegającego wyłączeniu przy sporządzaniu sprawozdań skonsolidowanych 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od dnia r. do r. obejmuje sprawozdanie jednostki dominującej - Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. oraz sprawozdania kontrolowanych przez jednostkę dominującą spółek zależnych, sporządzone za okres kończący się r. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowa zastosowała po raz pierwszy Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Grupa zastosowała MSSF 1 w sprawozdaniu finansowym począwszy od 2005 roku z datą przejściową zgodnie z MSSF na dzień 1 stycznia 2004 roku. 7

8 Dane porównawcze zostały również przekształcone do zgodności z MSSF. Sprawozdanie jednostkowe Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. za okres od dnia r. do r. - stanowiące integralną część niniejszego raportu, również sporządzone zostało zgodnie z wymogami MSSF (Uchwała Nr 11 ZWZA Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości). Organy zatwierdzające jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZM ROPCZYCE S.A. również zdecydowały o sporządzaniu przez te jednostki sprawozdań finansowych wg uregulowań MSSF. Opis zmian z tytułu zastosowania MSSF po raz pierwszy oraz opis przekształcenia danych za okresy porównawcze został szczegółowo przedstawiony we Wprowadzeniu do SA-PSr 2005 oraz w Nocie dodatkowej nr Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność W sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za I półrocze 2005 i okres porównywalny tj. I półrocze 2004 korekty błędów podstawowych nie wystąpiły. 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Nie istnieją przesłanki wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej. 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów). W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło zjawisko połączenia jednostek. 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy Nie dotyczy 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. jest spółka dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe (od 2001 roku). W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego oprócz sprawozdań jednostki dominującej wchodzą jednostkowe sprawozdania finansowe następujących jednostek zależnych: Jednostki zależne Nazwa jednostki % posiadanego kapitału zakładowego Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A. Kraków 90,09 Mostostal Kraków Produkcja sp. z o.o. 100,00 ZM Service Sp. z o.o. Ropczyce 100,00 Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. Chrzanów 96,65 8

9 DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Podział działalności Grupy Kapitałowej Przy przyporządkowywaniu poszczególnych transakcji do odpowiedniego rodzaju działalności jako punkt wyjścia przyjmuje się następujące zasady: wszystkie transakcje jak nabycie, zbycie składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie pieniężne koszty i korzyści z nimi związane to działalność inwestycyjna, transakcje związane z pozyskiwaniem lub utratą źródeł finansowania oraz wszystkie pieniężne koszty i korzyści z tym związane to działalność finansowa, transakcje i inne zdarzenia związane z podstawową działalnością spółek przynoszącą dochód i kształtujące wielkość zysku netto lub straty to działalność operacyjna (tu należy jednak zaznaczyć, że niektóre transakcje wpływające na wynik finansowy podlegają eliminacji z działalności operacyjnej jeżeli dot. bezpośrednio działalności inwestycyjnej lub finansowej). W skład środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wg bilansu wchodzą: środki pieniężne w kasie, środki pieniężne na rachunkach bankowych, depozyty bankowe z terminem zapadalności do 3 m-cy Struktura środków pieniężnych na początek i koniec okresu przedstawia się następująco: (w tys. zł) Wyszczególnienie Środki pieniężne w kasie i na rach.bankowych Lokaty krótkoterminowe,weksle Razem środki pieniężne wg bilansu Struktura środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych na początek i koniec okresu przedstawia się następująco: (w tys. zł) Wyszczególnienie Środki pieniężne w kasie i na rach.bankowych Lokaty krótkoterminowe,weksle Kredyty w rachunku bieżącym Różnice kursowe od wyceny środków walutowych Razem środki pieniężne Działalność operacyjna Pozostałe korekty za I półrocze 2005 występują w kwocie 1 tys. Pozostałe korekty za I półrocze 2004 nie występują 9

10 Działalność inwestycyjna Inne wpływy inwestycyjne za I półrocze 2005 w kwocie 870 tys. zł dotyczą: zaliczek na środki trwałe w budowie w kwocie 104 tys.zł, stanu zobowiązań inwestycyjnych w kwocie 766 tys.zł Inne wpływy inwestycyjne za I półrocze 2004 w kwocie 158 tys.zł dotyczą: sprzedaży jednostek uczestnictwa Funduszu SEB 2 Inne wydatki inwestycyjne za I półrocze 2005 w kwocie 252 dotyczą: nabycia jednostek uczestnictwa BPH TFI Inne wydatki inwestycyjne za I półrocze 2004 w kwocie tys. zł dotyczą: wartości netto sprzedanych nakładów na śr.trwałe w budowie w kwocie 25 tys.zł, spłaty zobowiązań inwestycyjnych w kwocie 538 tys. zł, zaliczek na środki trwałe w kwocie tys. kosztów likwidacji śr.trwałego w kwocie 11 tys.zł. Działalność finansowa Inne wpływy finansowe za I półrocze 2005 w kwocie: 523 tys. zł dotyczą: odsetek od lokat na rachunku obrotowym w kwocie 3 tys. zł, prowizji za inkaso w kwocie 10 tys. zł, odsetek od udzielonych pożyczek w kwocie 361 tys. zł, przychodów z tytułu transakcji terminowych-opcje walutowe w kwocie 149 tys. zł. Inne wpływy finansowe za I półrocze 2004 w kwocie: 5 tys. zł dotyczą: odsetek od lokat na rachunku obrotowym w kwocie 3 tys. zł, prowizji za inkaso w kwocie 2 tys. zł. Inne wydatki finansowe za I półrocze 2005 w kwocie 25 tys. zł dotyczą: kosztów transakcji terminowych-opcje walutowe. Inne wydatki finansowe za I półrocze 2004 nie występują. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych na r. W rachunku przepływów pieniężnych występują niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu w pozycjach: Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. (z wyj.poż. i kredytów) o kwoty: - zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych: kw. 766 tys. zł - zmiana stanu zobowiązań z tyt.wypłaty dywidendy:kw.112 tys.zł Zmiana stanu należności krótkoterminowych o kwotę: - zmiana stanu należności z tyt. sprzedaży śr.trwałych: kw.59 tys.zł Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych: kw.-7 tys. zł 10

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały.

1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające Sprawozdanie finansowe na 31.12.2011 Strona 1 z 8 1. Informacje o instrumentach finansowych Transakcje terminowe Nie występują. Aktywa finansowe Posiadane udziały w podmiotach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp. Treść Aktywa przeznaczone do obrotu Zobowiązania przeznaczone do obrotu Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa utrzymywane

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych W 2008 roku Spółka posiadała wyłącznie zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu. Zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109)

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2004r. 347 tys

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 13. Informacje o instrumentach finansowych W 2011 roku Spółka posiadała wyłącznie zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu. Zobowiązania finansowe inne niż

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe noty objaśniające

B. Dodatkowe noty objaśniające B. Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1. 1. Informacja o instrumentach finansowych 1.1. Instrumenty finansowe w podziale na grupy: Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 Cel nabycia zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G

Ilość zakupionych obligacji 350 Cel nabycia zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Raport SA-R MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-R MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-R 2012 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RAPORTU SA-R 2012 MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl Internet: www.moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp Treść Zobowiązania Pożyczki udzielone i należności własne utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży 1 Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2014 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2014r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka posiadała instrumenty finansowe (w złotych): Rodzaj instrumentu 31.12.2011 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2012 Środki

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych W 2012 roku Spółka posiadała wyłącznie zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu. Zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Instrumenty finansowe z podziałem na kategorie i grupy.

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Instrumenty finansowe z podziałem na kategorie i grupy. 1. Informacje o instrumentach finansowych. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1.1. Instrumenty finansowe z podziałem na kategorie i grupy. Treść Pożyczki udzielone i należności własne Zobowiązania finansowe przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2015 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2015r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające. LSI Software S.A. Sprawozdanie finansowe na

Dodatkowe noty objaśniające. LSI Software S.A. Sprawozdanie finansowe na LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza Dodatkowe noty objaśniające Sprawozdanie finansowe na 31.12.2015 Strona 1 z 7 1. Informacje o instrumentach finansowych Transakcje terminowe Nie występują.

Bardziej szczegółowo

1. Instrumenty finansowe - udzielone pożyczki : Stan na początek okresu

1. Instrumenty finansowe - udzielone pożyczki : Stan na początek okresu Dodatkowe noty objaśniające za 2004 r. Grupy Kapitałowej Cersanit S.A. Kielce 1. Instrumenty finansowe - udzielone pożyczki : Stan na początek okresu 838 tys. Zwiększenia 61 tys. Stan na koniec okresu

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego 1. Informacje o instrumentach finansowych nie dotyczy 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym równieŝ

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby na dzień 30.06.2013 r. wynosił: 11 269 tys. zł.

5. Skonsolidowany koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby na dzień 30.06.2013 r. wynosił: 11 269 tys. zł. 1. Informacje o instrumentach finansowych Spółka przedstawia informacje dotyczące instrumentów finansowych w Klasyfikacji instrumentów finansowych zamieszczonych w dokumencie Skonsolidowane sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok

SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacja o instrumentach finansowych I. Spółka posiada następujące instrumenty finansowe: a) Kategoria pożyczki i należności własne Do tej kategorii jednostka zalicza należności

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 8. 1. Odnośnie "instrumentów finansowych" - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2007r. 369 tys. zł Zwiększenie:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 %

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 % B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POZBUD T&R S.A. ZA ROK 2009

Dodatkowe noty objaśniające DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POZBUD T&R S.A. ZA ROK 2009 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POZBUD T&R S.A. ZA ROK 2009 1. Informacje o instrumentach finansowych w tys. PLN Treść Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania finansowe

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające Sprawozdanie finansowe na 31.12.2014 Strona 1 z 8 1. Informacje o instrumentach finansowych Transakcje terminowe Nie występują. Aktywa finansowe Posiadane udziały i akcje w

Bardziej szczegółowo

Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 1) Informacje o instrumentach finansowych Treść Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności Aktywa finansowe utrzymane do terminu

Bardziej szczegółowo

Raport SA-R MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-R MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-R 2014 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RAPORTU SA-R 2014 MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl Internet: www.moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21.05.2008 r.

Wrocław, 21.05.2008 r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO POWER MEDIA S.A. W 2007 ROKU ZA OKRES 1 STYCZNIA 2007 31 GRUDNIA 2007 Wrocław, maj 2008 1. Informacja o instrumentach finansowych W całym okresie

Bardziej szczegółowo

Stan zaangażowania kredytowego, odsetki i prowizje od kredytu prezentuje poniższa tabela:

Stan zaangażowania kredytowego, odsetki i prowizje od kredytu prezentuje poniższa tabela: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Odnośnie "instrumentów finansowych" - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 R. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 R. 1. Informacje o instrumentach finansowych. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem pozycje dotyczące instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. Do głównych instrumentów finansowych, które występują w Grupie Kapitałowej na 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Zamościu SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT INKASO SA

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Zamościu SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT INKASO SA Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Zamościu SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT INKASO SA ZA OKRES OD 28.12.2006 DO 31.03.2008 ROK (ROK OBROTOWY 2006/07/08) WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA 2006 ROK DODATKOWE NOTY

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport SA-R MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-R MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-R 2015 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RAPORTU SA-R 2015 MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl Internet: www.moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kwota pozycji pozabilansowych wg stanu na 30.06.2008 r. wynosi 424 tys. zł, w tym:

Kwota pozycji pozabilansowych wg stanu na 30.06.2008 r. wynosi 424 tys. zł, w tym: 1. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych. 1.1. Krótkoterminowa poŝyczka udzielona jednostce powiązanej Quantum Assets w tys.zł Stan na 1.01.2007

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Zwiększenia Zmniejszenia Stan końcowy Ogółem 43.510 7.741 5.880 45.371. 43.510 7.741 5.880 45.371 finansowe w tym pożyczki

Zwiększenia Zmniejszenia Stan końcowy Ogółem 43.510 7.741 5.880 45.371. 43.510 7.741 5.880 45.371 finansowe w tym pożyczki B.DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem na: a) aktywa

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. a. grunty własne- początek okresu: 250.988,33; koniec okresu:248.584,33 b. prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

VALORA INVESTMENTS W-wa:Centrum Handlowe Osowa,ul.Spacerowa 48. BANKOMAT 24/ Euronet,Wwa,ul.emilii Plater 28

VALORA INVESTMENTS W-wa:Centrum Handlowe Osowa,ul.Spacerowa 48. BANKOMAT 24/ Euronet,Wwa,ul.emilii Plater 28 1. Informacja o instrumentach finansowych. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJACE - Zobowiązanie z tyt. umowy leasingu operacyjnego uznanego za finansowy: 1/ Umowa leasingu operacyjnego 46682 z dnia 22.03.2007r.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RAPORTU ZA ROK 2010 rok SA-R 2010

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RAPORTU ZA ROK 2010 rok SA-R 2010 B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RAPORTU ZA ROK 2010 rok SA-R 2010 1. Informacje o instrumentach finansowych Spółka posiada zaliczane do instrumentów finansowych: - udziały i akcje w spółkach zależnych,

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaśniające

Dodatkowe Noty Objaśniające Dodatkowe Noty Objaśniające 1. Informacje o instrumentach finansowych. W latach 2010, 2011 w Spółce nie występowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, b) zobowiązania finansowe przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

Indykpol SA Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - część opisowa za 2004 roku. (w tysiącach złotych)

Indykpol SA Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - część opisowa za 2004 roku. (w tysiącach złotych) 1. Pochodne instrumenty finansowe W 2004 roku Spółka dominująca dokonywała transakcji typu forward, zakupu i sprzedaży opcji walutowych w celu zabezpieczania wartości wpływów z eksportu. W czerwcu 2004

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Charakterystyka instrumentów finansowych występujących w jednostce.

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Charakterystyka instrumentów finansowych występujących w jednostce. 1. Informacje o instrumentach finansowych. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1.1. Instrumenty finansowe z podziałem na kategorie i grupy. Treść Pożyczki udzielone i należności własne Zobowiązania finansowe przeznaczone

Bardziej szczegółowo

INNE SRODKI TRWAŁE 877728,64 0,00 106501,86 0,00 0,00 984230,50. stan na stan na stan na stan na

INNE SRODKI TRWAŁE 877728,64 0,00 106501,86 0,00 0,00 984230,50. stan na stan na stan na stan na DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1)zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych szczegółowy oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Półrocze/ półrocze/2006 Raiffeisen Bank Polska S.A. stan zaciągniętego kredytu zapłacone odsetki

Półrocze/ półrocze/2006 Raiffeisen Bank Polska S.A. stan zaciągniętego kredytu zapłacone odsetki B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. Grupa/Wart. pocz.(bo)/zakupy/suma amort. za okr./podst amort./razem amort./wart. netto(bz)

amortyzacji lub umorzenia. Grupa/Wart. pocz.(bo)/zakupy/suma amort. za okr./podst amort./razem amort./wart. netto(bz) DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA SA-P/2006

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA SA-P/2006 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA SA-P/2006 1. Informacja o instrumentach finansowych. Spółka posiada instrumenty finansowe, tj. środki pieniężne, udzieloną pożyczkę i należności własne oraz

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające 1. Informacje o instrumentach finansowych. Długoterminowe aktywa finansowe Spółki stanowią: - udzielone pożyczki długoterminowe spółce zależnej, - nabycie wierzytelności spółki

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające 1. Informacja o instrumentach finansowych 1. Informacja o instrumentach finansowych 2004 2003 Długoterminowe aktywa finansowe wartość w tys.zł Pakiet akcji Spółki zależnej PB

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające 1. Informacja o instrumentach finansowych Spółka prowadzi transakcje handlowe z innymi krajami na podstawie odpowiednich umów. Umowy te są denominowane głównie w EUR i USD,

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok

Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1.1. Instrumenty finansowe z podziałem na kategorie i grupy. Treść Pożyczki udzielone i należności własne Zobowiązania finansowe przeznaczone

Bardziej szczegółowo

B. INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE

B. INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych B. INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE a) pożyczki udzielone i należności własne Emitent udzielił pożyczek w 22 roku spółce zależnej Rytosztuka w łącznej kwocie 1 4 tys.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 roku AD.DRĄGOWSKI S.A.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 roku AD.DRĄGOWSKI S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU AD.DRĄGOWSKI S.A. I. Dodatkowe noty objaśniające Nota 1. Informacje o instrumentach finansowych. W poniższych tabelach zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo