Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za okres od r. do r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za okres od 01.01. 2009 r. do 30.06.2009 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za okres od r. do r. Lublin, sierpieo 2009 r.

2 Spis treści 1. WIZYTÓWKA GRUPY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GRUPY ORGANA GRUPY AUDYTOR AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SANWIL HOLDING S.A SYTUACJA W CAŁEJ GOSPODARCE I BRANŻY... 4 GŁÓWNE RYNKI... 5 Rynek krajowy... 5 Przemysł meblowy... 5 Materiały specjalistyczne... 6 RYNEK EKSPORTOWY PRODUKCJA ZAOPATRZENIE PERSONEL I ŚWIADCZENIA SOCJALNE OCHRONA ŚRODOWISKA BADANIA I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚD ZANIECHANA POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA PODSUMOWANIE... 9 Strona 1

3 1. Wizytówka Grupy Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej jest SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (Emitent). Sanwil Holding Spółka Akcyjna jest spółką prawa handlowego od dnia 10 czerwca 1992 r. Obecnie (od dnia r.) spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS W dniu Sąd Rejestrowy dokonał zmiany siedziby Spółki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu r.: nowa siedziba LUBLIN, ul. Cisowa 11 dotychczasowa siedziba: PRZEMYŚL, ul. Lwowska 52 Akcje Spółki są przedmiotem obrotu publicznego na urzędowym rynku podstawowym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na dzieo bilansowy w Grupie SANWIL HOLDING S.A. oprócz jednostki dominującej znajdują się Spółki: Sanwil Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu Emitent posiada 100% udziałów. Winisan Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnopolu na Ukrainie wspólne przedsięwzięcie z 50% udziałem Sanwil Polska Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów. Podobnie jak Sanwil Polska Sp. z o.o. jest to spółka produkcyjna z branży włókienniczej. International Polymer Center Sp. z o.o. jednostka zależna ze 100% udziałem SANWIL POLSKA Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów. Na koniec lutego 2009 r. nastąpiło przeniesienie dotychczasowej działalności badawczo rozwojowej spółki IPC Sp. z o.o. do SANWIL POLSKA Sp. z o.o. Przedmiot działalności Grupy: Przedmiotem przeważającej działalności Grupy wg PKD zgodnie ze statutem jest: Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, Działalnośd firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych. Pozostała działalnośd: wykaoczanie materiałów włókienniczych, produkcja dzianin, produkcja tworzyw sztucznych, produkcja farb i lakierów, produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych, produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, handel hurtowy i komisowy, handel detaliczny. Organa Grupy Organami Spółki dominującej są: Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarząd Organem kierującym jednostką dominującą jest Zarząd. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Na przestrzeni 2009 roku odnotowano zmiany w Zarządzie Spółki. Do dnia roku funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Jacek Rudnicki. W dniu Rada Nadzorcza Emitenta powołała na funkcję Prezesa Zarządu Pana Piotra Kwaśniewskiego. Akcjonariusz posiadający znaczne pakiety akcji: według najlepszej wiedzy Emitenta na dzieo sporządzenia niniejszego sprawozdania spółka Ipnihome Limited z siedzibą w Thiseos, Nikosia (Cypr), posiada szt. akcji SANWIL HOLDING S.A. Stanowi to 26,05% w kapitale zakładowym Emitenta i 26,05% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Skład Rady Nadzorczej wg stanu na dzieo : p. Krzysztof Misiak - Przewodniczący p. Sylwester Bogacki - Wiceprzewodniczący p. Adam Buchajski - Wiceprzewodniczący p. Piotr Zawiślak - Członek p. Jarosław Pawełczuk - Członek. Na przestrzeni roku 2009 nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Organami Spółek zależnych są: Zgromadzenie Wspólników Zarząd Audytor Na podstawie umów z dnia roku przegląd skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. oraz sprawozdao jednostkowych SANWIL HOLDING S.A. i SANWIL POLSKA Sp. z o.o. przeprowadzi kancelaria Doradca Zespół Doradców Finansowo Księgowych Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie. Na podstawie ww. umów za przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdao finansowych przysługuje łączne wynagrodzenie w kwocie 45 tys. złotych. Firma Doradca nie wykonuje innych usług dla spółek Grupy SANWIL HOLDING S.A., oprócz przeglądu i badania sprawozdania finansowego za rok 2009 SANWIL HOLDING S.A. oraz SANWIL POLSKA Sp. z o.o. Strona 2

4 W ubiegłym roku przegląd półroczny oraz badanie rocznych sprawozdao jednostkowego i skonsolidowanego przeprowadzała firma Grant Thorton Frąckowiak Sp. z o.o. 2. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa grupy kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. 2.1 Rachunek zysków i strat Przychody W I półroczu 2009 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem (produktów, towarów i materiałów) wyniosły tysięcy złotych, w analogicznym okresie ubiegłego roku tys. zł. Spadek wartości sprzedaży wynika głównie ze spadku sprzedaży w podstawowych branżach kraju oraz z załamania sprzedaży na Wschód. Spadek sprzedaży w branży meblarskiej spowodowany był kryzysem ekonomicznym oraz decyzją Spółki o eliminacji sprzedaży, na której spółka nie realizowała dodatniej marży. Najmniejszy spadek odnotowano w sprzedaży na rynki UE. Udział sprzedaży eksportowej spółek grupy kapitałowej utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosił w I półroczu ,5%, natomiast w I półroczu ,6% Zysk operacyjny Strata z działalności operacyjnej w I półroczu 2009 roku wyniosła tysięcy złotych i była niższa w porównaniu do straty osiągniętej w I półroczu 2008 w wysokości tys. zł o tys. zł. Pomimo drastycznego spadku przychodów ze sprzedaży, Grupa osiągnęła lepszy wynik na działalności operacyjnej, co było możliwe dzięki wprowadzeniu znacznych oszczędności w kosztach, zwłaszcza w kosztach bezpośrednich tj. w zużyciu materiałów podstawowych oraz energii elektrycznej i gazu, a także w obniżce wysokości usług obcych oraz wynagrodzeo Działalnośd finansowa W I półroczu 2009, strata na działalności finansowej wyniosła tysięcy złotych w porównaniu do zysku złotych wykazanego w I półroczu ubiegłego. Przychody finansowe w I półroczu 2009 roku wyniosły tysiąca złotych i zmniejszyły się w porównaniu z I półroczem 2008 o 385 tysięcy złotych. Poziom uzyskiwanych odsetek utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosił tys. zł w I półroczu roku 2009 i tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast spadek przychodów finansowych związany jest z odwróceniem się różnic kursowych na ujemne i głównie dotyczących aktywnych transakcji opcyjnych. Spółka odnotowała wzrost kosztów finansowych o tysięcy złotych w stosunku do I półrocza Wzrost kosztów finansowych w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wynika m.in. z: ujemnych zrealizowanych różnic kursowych tys. zł - w tym dot. instrumentów finansowych tys. zł Wynik brutto, podatek dochodowy i wynik netto Grupa Kapitałowa SANWIL HOLDING S.A. w I półroczu 2009 poniosła stratę brutto w wysokości tysięcy złotych wobec straty w kwocie tys. zł za odpowiedni okres roku ubiegłego. Jednocześnie, wystąpił wzrost obciążeo z tytułu odroczonego podatku dochodowego, który wyniknął z odwrócenia różnic przejściowych w aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W I półroczu 2009 Spółka poniosła stratę netto w wysokości tysiąca złotych, która była wyższa od straty za I półrocze 2008 roku w kwocie 2,143 tys. zł o tys. zł. 2.2 Bilans Suma bilansowa Na dzieo 30 czerwca 2009 roku suma bilansowa wyniosła tysiąca złotych i obniżyła się o tysiąca złotych w stosunku do stanu na dzieo 31 grudnia 2008 roku. Po stronie aktywów przeważający udział posiadają aktywa trwałe, których wartośd w aktywach ogółem wynosi 57,8% (51% na koniec 2008 roku). W pasywach dominującą pozycję posiada kapitał własny stanowiący 76,7% sumy bilansowej (70,5% na 31 grudnia 2008 roku). Z porównania stanów poszczególnych pozycji bilansowych na koniec I półrocza 2009 roku i koniec 2008 roku wynika: minimalny wzrost aktywów trwałych do poziomu tysięcy złotych w efekcie prowadzonych inwestycji. Poziom aktywów trwałych został natomiast zwiększony poprzez wprowadzenie do bilansu papierów wartościowych obligacji. spadek majątku obrotowego o tysiąca złotych, do poziomu tysięcy złotych. Wynika ono głównie ze zmian w strukturze bilansu, w związku z czym nastąpił spadku w pozycji środki pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych Ponadto nastąpił wzrost pozycji zapasy o tys. zł wzrost rozliczeo międzyokresowych czynnych (podatek od nieruchomości, ZFŚwS). zmniejszenie poziomu kapitału własnego o tysiąca złotych, do poziomu tysiąca złotych, w efekcie spadku kapitału zapasowego w wyniku pokrycia straty netto roku zobowiązania krótkoterminowe wynikają głównie z zobowiązao wobec instytucji finansowych z tytułu zawartych umów opcji walutowych (spadek w I półroczu 2009 o tys. zł) oraz kredytów i pożyczek krótkoterminowych nieprzeniesionych na dzieo bilansowy przez banki do Spółki zależnej. Na dzieo w porównaniu do nastąpił spadek zobowiązao krótkoterminowych w wysokości tys. zł Zadłużenie finansowe netto Na koniec I półrocza 2009 roku poziom długoterminowych i krótkoterminowych kredytów wyniósł tysięcy złotych i był niższy o tysiąc złotych od stanu na koniec 2008 roku. W I półroczu Spółka zależna Emitenta dokonała spłaty zobowiązao z tytułu kredytów zaciągniętych przez SANWIL S.A. przed dniem aportu przedsiębiorstwa, co do których banki nie wyraziły zgody na przeniesienie zobowiązao kredytowych do Spółki zależnej. Strona 3

5 2.4 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeo w bieżącym roku obrotowym oraz w perspektywie najbliższego roku Ryzyko związane z zawartymi umowami na transakcje walutowe Do najważniejszych czynników ryzyka wpływających na wyniki Grupy należy zaliczyd ryzyko niekorzystnej zmiany kursu EUR/PLN, co poprzez ujemną wycenę otwartych transakcji opcyjnych, może niekorzystnie wpłynąd na wynik finansowy Emitenta. Ryzyko związane z rozwojem technologicznym Na polskim rynku materiałów powlekanych w ostatnich latach kładzie się nacisk na wprowadzanie ścisłych norm jakościowych oraz rozwój nowych technologii. Producenci z branży stoją przed koniecznością stałego dostosowywania swojej technologii do zmieniającego sie zapotrzebowania na nowe materiały. Proces związany z wprowadzaniem nowych technologii wymaga od firm przeznaczania znacznych nakładów na modernizacje parku maszynowego i nowe inwestycje. Ryzyko związane z rozwojem technologicznym ogranicza się poprzez posiadanie bogato wyposażonego zaplecza badawczo-rozwojowego. Na dzieo bilansowy jest to czynnik ryzyka i zagrożenia spółki zależnej Sanwil Polska sp. z o.o. Ryzyko związane z nowymi trendami panującymi na rynku Jednym z kluczowych czynników sukcesu w branży materiałów powlekanych jest produkcja wyrobów o wysokich parametrach użytkowych i jakościowych oraz powtarzalnych seriach. Szczególnie istotne znaczenie w przyszłości będą miały: zdolnośd do produkcji materiałów o indywidualnych parametrach klienta; postęp techniczny i technologiczny pozwalający na produkcje nowych materiałów mających szerokie spektrum zastosowania. Brak reakcji na nowe trendy na rynku może spowodowad, np.: utratę klientów - przejście dotychczasowych odbiorców do innych producentów ze względu na nie spełnianie wymagao jakościowych, parametrów użytkowych produkowanych materiałów; brak możliwości zdobywania nowych, atrakcyjnych rynków ze względu na brak asortymentów spełniających oczekiwania rynku. Na dzieo bilansowy jest to czynnik ryzyka i zagrożenia spółki zależnej. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Charakterystyczną cecha jest uzależnienie rozwoju od wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz kadry zarządzającej. Silna konkurencja wśród pracodawców w walce o kluczowych pracowników może przełożyd się na wzrost kosztów zatrudnienia, co znajdzie bezpośrednie przełożenie na osiągane wyniki finansowe. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Europy Ważnymi kierunkami eksportu są rynki wschodnie: rosyjski i ukraioski. Stan koniunktury gospodarczej oraz stabilizacja systemu prawnego w tych krajach ma znaczny wpływ na popyt na wyroby Spółki zależnej. Skala oraz kierunek eksportu uzależnione będą od przyszłej koniunktury gospodarczej w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Wahania cen ropy naftowej ora marż produktów petrochemicznych Ceny ropy naftowej w roku 2009, podobnie jak w 2008 roku, charakteryzowały się dużą zmiennością, kilkukrotnie osiągając najwyższe ceny w historii. W ślad za cenami ropy wzrosły ceny wszystkich produktów ropopochodnych, które są podstawowym składnikiem wykorzystywanych przez Spółkę surowców. Na dzieo bilansowy jest to czynnik ryzyka i zagrożenia spółki zależnej. Zmiennośd kursu walutowego Fluktuacja kursów walutowych wywiera istotny wpływ na przychody ze sprzedaży. Dotyczy to przede wszystkim relacji PLN/EUR. Poziom przychodów oraz wielkośd realizowanych zysków w dużej mierze jest pochodną wartości złotego wobec innych walut. Obserwowane wahania kursu złotego jest wynikiem sytuacji makroekonomicznej na światowych rynkach finansowych oraz sytuacji gospodarczej w Polsce. W I połowie roku 2009 wahania kursu odbiły się negatywnie na różnicach kursowych dotyczących instrumentów finansowych. Wzrost gospodarczy i stopa bezrobocia W I półroczu 2009 obserwowano wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego PKB. Mimo tego jest to i tak bardzo wysoki poziom wzrostu gospodarki polskiej, która rozwija się dużo szybciej niż kraje Europy Zachodniej i USA. Główne źródła wzrostu gospodarczego w Polsce to przede wszystkim popyt krajowy, nakłady inwestycyjne oraz dynamicznie rosnący eksport. Sytuacja na rynku pracy oraz sprzyjające tendencje makroekonomiczne mają istotny wpływ na poziom sprzedaży produktów Grupy SANWIL HOLDING. Stopy procentowe Wysokośd stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na koszty obsługi zadłużenia, zwłaszcza w spółce zależnej. 3. Sytuacja w całej gospodarce i branży OGÓLNY OPIS DZIAŁALNOŚCI Grupa SANWIL HOLDING SA jest liderem wśród polskich producentów skór ekologicznych i materiałów powlekanych i wytwarza sztuczne skóry dla przemysłu meblowego, obuwniczego i medycznego. Produkuje również materiały kaletnicze, odzieżowe, plandekowe oraz materiały na potrzeby wojska i przemysłu motoryzacyjnego. Odbiorcami produktów Grupy Sanwilu są firmy krajowe i zagraniczne. Jedną z istotnych cech, jaką można przypisad materiałom powlekanym wyprodukowanych przez Grupę SANWIL jest ich szeroka gama kolorystyczna, możliwośd doboru właściwego tłoczenia (moletu), konkurencyjna cena przy zachowaniu wysokiej jakości produktu. Dodatkowo każda partia wyrobu przechodzi wymagający proces badao laboratoryjnych, by materiał opuszczający zakład mógł spełnid wszelkie oczekiwania klientów. SANWIL jako jeden z niewielu producentów sztucznej skóry gwarantuje, że materiały są bezpieczne dla kontaktu ze skórą człowieka. Wykazują niską emisję substancji lotnych szkodliwych, które są przyczyną zachorowao na raka i innych powikłao mutanogennych. Strona 4

6 Wszystkie materiały są zaopatrzone w pakiet stosownych atestów i certyfikatów, a całośd jest weryfikowana w ramach systemu zapewnienia jakości ISO 9001:2008 oraz ISO/TS 16949:2009. GŁÓWNE PRODUKTY Materiały Tapicerskie Produkowane przez Grupę SANWIL HOLDING S.A. materiały tapicerskie mogą byd stosowane do każdego rodzaju mebla "miękkiego" typu: sofa, fotel, a także na siedziska krzeseł oraz foteli biurowych. Grupa posiada laboratorium badao jakościowych, w którym materiał jest poddawany serii badao niezbędnych dla materiałów tapicerskich oraz może byd przebadany na dodatkowe parametry wymagane przez klienta. Produkt badany jest nie tylko w fazie projektowania oraz po wyprodukowaniu, ale również w procesie trwania produkcji (badania międzyoperacyjne). Najważniejsze badania dla materiałów tapicerskich to: kontrola jakości koloru (kontrola jakości pigmentów, sprawdzenie nasycenia barwy w różnym oświetleniu, sprawdzanie koloru przed każdą partią produkcyjną w celu zachowania powtarzalności oraz opracowanie koloru identycznego do dowolnego koloru skóry naturalnej) odpornośd na wielokrotne ścieranie (aparat Martindale) wytrzymałośd na rozdzieranie, zrywanie, wydłużenie i inne parametry fizykomechaniczne odpornośd na zapalenie zgodnie z normami polskimi (test papierosa, zapałki i wyższe stopnie zapalności zgodnie z brytyjskimi normami) paroprzepuszczalnośd (metoda "inverted cup") odpornośd na substancje chemiczne m.in. alkohol, sztuczny pot. odpornośd na światło (UV) wg skali niebieskiej (na razie możliwośd sprawdzenia w laboratorium współpracującym z Sanwilem). Zauważany kryzys w gospodarce, w szczególności w branży meblarskiej, która jest jednym z głównych odbiorców grupy może mied wpływ na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży. Oferta produktowa Grupy Sanwil HOLDING S.A. obejmuje szeroką gamę materiałów tapicerskich w dowolnych kolorach, moletach i wykooczeniach. Biorąc za kryterium podziału właściwości upodabniające sztuczną skórę do naturalnej można wyróżnid poniższej opisane grupy asortymentowe. Materiały Medyczne Materiały medyczne to grupa produktów adresowanych do producentów sprzętu szpitalnego i rehabilitacyjnego. Ta dynamicznie rozwijająca się grupa materiałów znalazła zastosowanie przy produkcji anty-odleżynowych pokryd materaców szpitalnych, podkładów higienicznych, sprzętu rehabilitacyjnego, pokryd i parawanów. Produkowane materiały medyczne nie powodują alergii i uczuleo, są biostatyczne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii produkty posiadają doskonałe właściwości wodoszczelności oraz paroprzepuszczalne (oddychające) zapewniające pacjentom uczucie zwiększonego komfortu. Poczynione przez Emitenta inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe w postaci nowoczesnych maszyn do produkcji dzianin umożliwił zastąpienie płaskiej dzianiny nową dwułożyskową o przestrzennej strukturze. Zastosowanie dzianiny do powlekania materiałów medycznych wpłynęło pozytywnie na chwyt wyrobów: miękkośd, układalnośd i sprężystośd. Materiały Specjalistyczne Grupa Sanwil koncentruje się głównie na trzech poniżej opisanych grupach materiałów specjalistycznych: materiały techniczne (m.in. plandekowe, folie budowlane, materace sportowe i produkty stosowane w branży zawodowej np. torby dla wojska na maski) materiały na odzież "oddychającą (typu Sawitex) materiały na odzież ochronną (fartuchy do przemysłu spożywczego oraz chemicznego odzież wodochronna i antyelektrostatyczna i inne) Główne rynki Rynek krajowy Przemysł meblowy W kategorii mebli do siedzenia i do spania, czyli tej części branży meblarskiej, która jest głównym odbiorcą wyrobów Grupy SANWIL, za 2009 rok odnotowano spadek produkcji sprzedanej w porównaniu do roku Sprzedaż do tej branży wyhamowała w związku ze wstrzymaniem przez wiele firm meblarskich kontraktów exportowych. Przyczyną był bardzo niekorzystny kurs euro, który powodował, iż realizacja kontraktów stawała się dla tych przedsiębiorstw nie rentowna. Mimo tej sytuacji, Grupa SANWIL HOLDING SA pozostaje czołowym dostawcą materiałów powlekanych dla branży i systematycznie umacnia swą pozycję na rynku. I półrocze 2009 to kontynuacja intensywnych działao w kierunku zmiany struktury odbiorców. Coraz większą rolę zaczynają odgrywad duże firmy i trend ten będzie kontynuowany w najbliższych latach. Pozwoli to na ograniczenie asortymentu w celu wyeliminowania sporadycznych mało rentownych zleceo, planowanie produkcji z dużym wyprzedzeniem, wydłużenie serii produkcyjnych, co podniesie rentownośd. Strona 5

7 Materiały specjalistyczne Na ten segment produkcji Grupy SANWIL HOLDING S.A. składają się materiały medyczne, wojskowe, materiały dla branży samochodowej, plandeki o specjalnym przeznaczeniu, materiały konfekcyjne oraz bardzo szeroka gama wyrobów o specyficznych właściwościach zgodnych z oczekiwaniami kontrahentów. W tym segmencie działalności Spółka zanotowała nieznaczny wzrost produkcji sprzedanej. Problemy z rozwojem sprzedaży tych wyrobów wynikają z zastosowania wysokich technologii co powoduje stosunkowo wysokie ceny, na które rynek krajowy nie jest jeszcze przygotowany. Jednakże wraz ze wzrostem zamożności społeczeostwa, a co za tym idzie oczekiwao wyższej jakości produktów, poszerzy się rynek dla wyrobów grupy. Dlatego też Spółka ponosiła znaczne wydatki na badania i rozwój i traktowała ten segment jako przyszłościowy. Rynek eksportowy I półroczu 2009 odnotowano lekki spadek sprzedaży eksportowej liczonej w złotych polskich. 4. Produkcja W I półroczu 2009 roku wielkośd produkcji ogółem w wyrobach powlekanych zmalała w stosunku do roku poprzedniego. i wyniosła ok. 1,4 mln. m2. Powyższe spowodowane zostało większym rozdrobnieniem asortymentowym, co było owocem zdobywania nowych klientów o nowych wymaganiach asortymentowo-technicznych. W roku 2009 zaobserwowad można też było wzrost zamówieo krótkich tzn. w długości serii 500 mb. Wielkośd serii produkcyjnych miała też bezpośredni wpływ na wskaźnik wybieralności pierwszego gatunku. Spadło wykorzystanie maksymalnych zdolności produkcyjnych. Grupa w dalszym ciągu rozwija dotychczas produkowane asortymenty w nowych zastosowaniach i zmodernizowanych technologiach, kontynuując przejmowanie rynków dotychczasowych konkurentów krajowych i zagranicznych. Uruchamiając szereg nowych asortymentów o wyższych wymaganiach jakościowych, w tym głównie na rynki UE. Grupa SANWIL Holding SA posiada certyfikaty ISO tj. ISO 9001 : 2008 i ISO/TS 16949:2009, co docelowo ma wpłynąd zarówno na jakośd, wielkośd jak i poszerzenie gamy oferowanego asortymentu o wyroby powlekane dla branży motoryzacyjnej. Spółka kontynuuje własne prace badawczo-rozwojowe oraz współpracuje z zapleczem technologicznym znanych firm europejskich oraz kluczowych odbiorców krajowych skutecznie konkurując z producentami UE i Dalekiego Wschodu (Chiny), szczególnie w zakresie jakości i terminowości dostaw. 5. Zaopatrzenie W I półroczu 2009 roku Grupa obniżyła poziomy zapasów surowców oraz pozostałych materiałów i części zamiennych. Spadek zapasów surowców związany jest z ciągłym doskonaleniem zarządzania łaocuchem dostaw oraz pracami badawczymi nad unifikacją zastosowania surowców. Dodatkowo częśd dostawców utrzymuje stany magazynowe surowców pod potrzeby Spółki. Terminy płatności za surowce krajowe wynoszą od 7 do 90 dni. Dostawy surowców importowanych realizowane są na bazie CPT Przemyśl (wg INCOTRMS 2000) za wyjątkiem dostaw z Włoch, które realizowane są na warunkach EXW. Terminy płatności na surowce z importu wynoszą od 14 do 90 dni. Po przeprowadzonej transakcji przeniesienie majątku do Sanwil Polska Sp. z o.o. zmianie uległy terminy płatności w obrocie towarowym z wybranymi dostawcami. Grupa Sanwil prowadzi ciągłe negocjacje z dostawcami w zakresie cen i terminów płatności, co pomaga w utrzymaniu płynności finansowej. Grupa rozpoczęła współpracę z niektórymi dostawcami na zasadzie przedpłat w zamian za upusty w stosunku do cen wyjściowych. Powyższe działania składają się na politykę obniżenia kosztów wytworzenia produktów oraz kosztów finansowych. W 2009 roku Grupa pozyskała nowych dostawców tkanin technicznych zaawansowanych technologicznie, mających zastosowanie pod produkcję materiałów specjalistycznych. Zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością ISO/TS 16949:2009 dostawy surowców kluczowych realizowane są od kwalifikowanych dostawców. 6. Personel i świadczenia socjalne 6.1 Zatrudnienie Stan zatrudnienia w dniu r. w Grupie wynosił 165 pracowników. Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco: r r. Pracownicy fizyczni Pracownicy umysłowi Ogółem Wynagrodzenia i świadczenia socjalne Z dniem zaczęły obowiązywad nowe uregulowania w zakresie świadczenia pracy i wynagrodzeo, tj. Regulamin Wynagradzania i Regulamin Pracy. Zastąpiły one dotychczasowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Fundusz wynagrodzeo w I półroczu 2009 wyniósł tys. zł. Pracownicy korzystają z funduszu świadczeo socjalnych, który tworzony jest przez odpis podstawowy na ten cel, według obowiązującej ustawy o FŚS. Strona 6

8 Z dniem zgodnie z umową przeniesienia przedsiębiorstwa, pracownicy SANWIL HOLDING S.A. stali się pracownikami spółki zależnej SANWIL POLSKA Sp. z o.o. 6.3 Kształcenie i rozwój personelu. Kształcenie pracowników w Grupie Sanwil S.A. odbywało się w I półroczu 2009 na bazie faktycznych potrzeb zgłoszonych przez kierownictwo firmy. Na przestrzeni tego okresu pracownicy Grupy uczestniczyli w szkoleniach z zakresu nadzoru, techniki administracji, nowych metod zarządzania i procedur pracy, jak również zostali przeszkoleni z zakresu obowiązujących przepisów BHP i p.poż. oraz z nowelizacji przepisów kodeksu pracy, ustaw podatkowych i przepisów o rachunkowości. Ponadto Spółka wdrożyła procedury związane z certyfikatem ISO/TS. 7. Ochrona środowiska Spółka zależna SANWIL HOLDING S.A. do eksploatuje instalacje, które na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodowad znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055), należy zakwalifikowad zgodnie z pkt. 6 jako Inne: ppkt. 9) do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lud produktów o zużyciu rozpuszczalników organicznych ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie. Kryterium kwalifikującym Zakład jest zużycie rozpuszczalników organicznych w ilości ponad 200 ton rocznie. Instalacje tego typu wymagały uzyskania pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska. Grupa zajmuje się produkcją wyrobów powlekanych z poliuretanów oraz polichlorku winylu: materiały obiciowe typu polstram, wykorzystywane w przemyśle meblowym i motoryzacyjnym (wyroby PU), plandeki samochodowe i kolejowe, a także osłony typu plawil, materiały skóropodobne typu skay przeznaczone do produkcji obuwia i odzieży, otrzymywane przez powlekanie materiałów włókienniczych i koagulowanych, laminaty wielowarstwowe typu skiltex stosowanych w obuwiu sportowym i zimowym, produkowane przez laminacje pianki poliuretanowej z wyrobami skóropodobnymi oraz futrem syntetycznym i dzianinami (wyroby PU i PCW), dzianiny techniczne (nośniki) poliestrowe i bawełniane, przeznaczone głównie do powlekania i laminacji, sztuczne futro na bazie runa poliestrowego i akrylowego, wykorzystywane we własnej produkcji laminowanych materiałów do produkcji obuwia i odzieży, a także bezpośrednio na sprzedaż. Grupa Sanwil HOLDING S.A. posiada służby utrzymania ruchu prowadzące we własnym zakresie częśd prac remontowych, naprawczych i konserwacyjnych zainstalowanych maszyn i urządzeo technologicznych oraz środków transportu wewnętrznego. Grupa prowadzi działalnośd w zakresie produkcji wyrobów powlekanych wykorzystując kompleks budynków i urządzeo infrastruktury technicznej wraz z drogami dojazdowymi oraz parkingiem. Opis i ocena wpływu instalacji na środowisko jako całośd Instalacja spełnia wymagania wynikające z oddziaływao na poszczególne elementy środowiska. Nie zidentyfikowano takich łącznych oddziaływao poszczególnych emisji na środowisko, które mogłyby wywoład negatywne skutki w środowisku. Wobec powyższego można stwierdzid, iż działalnośd instalacji nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko jako całośd. Na skutek działalności zakładu nie występuje nieuzasadnione przenoszenie obciążeo z jednego komponentu środowiska na drugi tj. ograniczenie oddziaływania na jeden z komponentów nie powoduje znaczącego wzrostu oddziaływania na inny. Emisja transgraniczna nie występuje. 8. Badania i rozwój W I połowie 2008 Jednostka dominująca utworzyła 100% zależną Spółkę International Polymer Center Sp. z o.o., jednak na koniec lutego 2009 działalnośd badawczo rozwojowa została przeniesiona ze Spółki IPC do Spółki SANWIL POLSKA Sp. z o.o. Podstawowe zadania Grupy w zakresie badao i rozwoju to: rozwój zupełnie nowych kierunków badao pod kątem zastosowao materiałów produkowanych przez Grupę, udoskonalania dotychczasowych technologii w celu poprawy jakości i optymalizacji procesów produkcyjnych, koordynowanie prac zespołów R&D z przejmowanych Spółek. W I połowie roku 2009 prowadzona była działalnośd rozwojowa nad kilkudziesięcioma projektami ze wszystkich branż, a także nad zupełnie nowymi dla branż: odzieżowej, motoryzacyjnej i wojskowej. Informacje na temat nowych produktów zamieszczane są na stronie internetowej Spółki oraz promowane na różnego rodzaju targach, prasie branżowej, itp. W I półroczu 2009 prowadzona była działalnośd badawczo rozwojowa w następujących obszarach: Kontynuacja prac nad opracowaniem technologii i wdrożeniem do produkcji nowych materiałów tapicerskich o specjalnych wymaganiach jakościowych, o bogatej kolorystyce i wzornictwie. W I półroczu wdrożono do produkcji 5 nowych asortymentów oraz około dwudziestu nowych wzorów w asortymentach standardowych. Materiały medyczne: wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów z branży medycznej wykonano próby produkcyjne materiałów z powłoką paroprzepuszczalną na nowych, bardzo elastycznych nośnikach dzianinowych. Wykonano też partie próbne materiałów medycznych biostatycznych, uzyskano dobre wyniki badao biostatyczności. Strona 7

9 Opracowano i wdrożono do produkcji 4 nowe wyroby techniczne: na podkładki reklamowe, antyelektrostatyczny przeciwpoślizgowy materiał na materace, materiał na daszki do namiotów dla straży pożarnej, materiał do laminacji z pianką PU na osłony termoizolacyjne bojlerów Materiały dla przemysłu motoryzacyjnego rozpoczęto kilka projektów, tj.: materiał na tapicerkę samochodową, materiał do wnętrz autobusów. Projekty wkrótce winny byd zakooczone a opracowane technologie wdrożone do produkcji. Ogółem w I półroczu 2009 wdrożono do produkcji 12 nowych wyrobów oraz zmodyfikowano 4 wyroby, wdrożono kilkadziesiąt nowych kolorów i wzorów w asortymentach już funkcjonujących na rynku. Wdrożenie do produkcji każdego nowego asortymentu i niektórych nowych wzorów i kolorów poprzedzone było próbami technologicznymi. 9. Działalnośd zaniechana W dniu 31 października 2008 r. Emitent oraz SANWIL POLSKA sp. z o.o. zawarły porozumienie w sprawie przeniesienia Przedsiębiorstwa na rzecz SANWIL POLSKA sp. z o.o. W oparciu o Przedsiębiorstwo, SANWIL POLSKA sp. z o.o. od dnia 1 listopada 2008 r. kontynuuje w całości dotychczasową działalnośd gospodarczą SANWIL HOLDING S.A. W związku z aportem przedsiębiorstwa zgodnie z MSSF 5 działalnośd przeniesiona do SANWIL POLSKA Sp. z o.o. w sprawozdaniu jednostkowym SANWIL HOLDING S.A. traktowana jest jako działalnośd zaniechana. 10. Pozostałe informacje i objaśnienia ( 91. Ust. 6 Rozp. MF w sprawie informacji bieżących i okresowych) Zawarte przez Spółki Grupy umowy znaczące dla działalności. Nie wystąpiły Powiązania organizacyjne lub kapitałowe z innymi podmiotami poza grupą kapitałową Spółki. Nie występują Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. Nie wystąpiły Zaciągnięte i wypowiedziane w roku obrotowym umowy dotyczące kredytów i pożyczek. W miesiącu marcu 2009 SANWIL POLSKA dokonał całkowitej spłaty zobowiązao z tytułu zaciągniętych kredytów: FORTIS BANK POLSKA S.A. kredyt obrotowy zaciągnięty w lutym 2007 r. Bank MILLENNIUM S.A. kredyt obrotowy zaciągnięty w maju 2007 r. BANK KWOTA KREDYTU WG UMOWY WARUNKI KREDYTU DATA SPŁATY WG UMOWY ZABEZPIECZENIE Bank Millennium S.A tys. zł WIBOR ON+ marża 0,7% Przewłaszczenie zapasów wyr. Got. Fortis Bank S.A. 700 tys. zł WIBOR 1M+ marża 0,75% Zastaw rejestrowy na maszyny i urządzenia oraz przewłaszczenie wyrobów gotowych Powyżej wymienione pozycje to zobowiązao wobec instytucji finansowych z tytułu kredytów, były zobowiązaniami nieprzeniesionymi przez banki do spółki zależnej zgodnie z umową przeniesienia przedsiębiorstwa, a które dotyczyły dotychczasowej działalności produkcyjnej Emitenta, przeniesionej do Spółki zależnej Udzielone pożyczki w roku obrotowym jednostkom powiązanym. Emitent udzielił pożyczek podmiotowi powiązanemu SANWIL POLSKA Sp. z o.o. podlegającemu konsolidacji w kwocie tys. zł. Kwota zobowiązania z umowy Data udzielenia Termin zapadalności Zabezpieczenie Długoterminowe aktywa finansowe: ,00 zł hipoteka kaucyjna do kwoty 1,2 mln. zł ,00 zł hipoteka kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 8,0 mln Krótkoterminowe aktywa finansowe: ,00 zł weksel własny in blanco do wys ,00 zł Poręczenia i gwarancje udzielone i otrzymane od podmiotów powiązanych. W I półroczu 2009 nie wystąpiły Emisja akcji w okresie obrotowym i wykorzystanie środków. W I półroczu 2009 nie wystąpiła emisja środków. Natomiast Spółka Dominująca przeprowadziła na przełomie w roku 2008 emisję akcji serii C podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru. Data rozpoczęcia i zakooczenia subskrypcji: Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 14 lutego 2008 r. Zakooczenie subskrypcji nastąpiło w dniu 21 lutego 2008 r. Data przydziału akcji: 04 marca 2008 r. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: łącznie akcji serii C. Strona 8

10 W dniu 08 maja 2008 r. w związku z przeprowadzoną publiczną emisją akcji serii C, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podniesienie kapitału zakładowego. Wysokośd kapitału zakładowego po rejestracji: zł. Ilośd akcji wszystkich emisji: sztuk. Ilośd głosów wynikających z ilości wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu kapitału: SANWIL HOLDING S.A.Emitent pozyskał z emisji akcji serii C środki netto na poziomie około 52,13 mln zł. Celem emisji akcji serii C było pozyskanie przez Emitenta środków finansowych na zrealizowane planów akwizycyjnych Spółki zarówno w Polsce jak i w Europie. Zamiarem Emitenta jest aby wszystkie środki z emisji zostały przeznaczone na akwizycje, jednak w przypadku trudności w realizacji przejęd Emitent nie wyklucza przeznaczenia środków na alternatywne cele emisji. Do momentu wykorzystania środków z emisji akcji serii C, pozyskane środki będą inwestowane w formie bezpiecznych instrumentów finansowych o niskim stopniu ryzyka, w tym w szczególności lokat bankowych, bonów skarbowych, obligacji paostwowych, komercyjnych dłużnych papierów wartościowych z gwarancją wykupu bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych lub wyspecjalizowanych instytucji zarządzających aktywami Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie okresowym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok. Zarząd nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2009, zatem nie odniósł się do ich realizacji Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis perspektyw rozwoju działalności Emitenta co najmniej do kooca następnego roku obrotowego, z uwzględnieniem strategii rynkowej przez niego wypracowanej. W perspektywie najbliższego roku wpływ na osiągane wyniki przez Emitenta będą miały wpływ następujące czynniki: przychody: odsetki pozyskane od środków inwestowanych w formie bezpiecznych instrumentów finansowych o niskim stopniu ryzyka, w tym w szczególności lokat bankowych i obligacji, koszty: rozliczanie i wyceny transakcji opcji walutowych, kryzys w gospodarce, w szczególności w branży meblarskiej, która jest jednym z głównych odbiorców spółki zależnej oraz załamanie sprzedaży na Wschód może mied wpływ na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji, odwołania. Nie istnieją żadne umowy o świadczenie usług organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub z jego podmiotem zależnym określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Wartośd wynagrodzeo, nagród lub korzyści osób nadzorujących i zarządzających Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki dominującej oraz Zarządu Jednostki zalenej i osób nadzorujących: - Zarząd 241 tys. zł - Rada Nadzorcza 322 tys. zł Wartośd innych świadczeo wypłaconych Członkom Zarządu Spółki dominującej, Jednostki Zależnej oraz osób nadzorujących: - Zarząd 9 tys. zł (ubezpieczenie i szkolenia) Prokurenci nie pobierali w I półroczu 2009 żadnych wynagrodzeo i świadczeo od podmiotów zależnych Emitenta. Osoby zarządzające wyższego szczebla i nadzorujące nie pobierały w I półroczu 2009 żadnych świadczeo od podmiotów zależnych Emitenta. Emitent ustalił zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej: Sposób i ustalanie zasad wynagradzania Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki. Wysokośd wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie. Osoby zarządzające oraz nadzorujące nie otrzymywały wynagrodzenia w poniższej postaci: - Na podstawie planu premii lub podziału zysku; - W formie opcji na akcje; - Innych świadczeo w naturze, takie jak opieka zdrowotna lub środek transportu Akcje i udziały Emitenta oraz podmiotów powiązanych posiadane przez osoby nadzorujące i zarządzające Na podstawie otrzymanych oświadczeo, Zarząd Spółki SANWIL HOLDING S.A. informuje, że osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji Spółki oraz udziałów w podmiotach zależnych od Emitenta System kontroli programów akcji pracowniczych. W spółce nie funkcjonuje system kontroli akcji pracowniczych. 11. Podsumowanie I półrocze 2009 było bardzo trudne dla Grupy Kapitałowej Emitenta. Grupa wygenerowała stratę na poziomie operacyjnym i netto. Mimo w dalszym ciągu trudnej sytuacji rynkowej, finansowej i chwilowego zachwiania w branży meblarskiej, Zarząd w dalszym ciągu optymistycznie patrzy w przyszłośd, podtrzymuje deklaracje, że dołoży wszelkich starao w celu zwiększenia wartości spółki dla Akcjonariuszy w roku bieżącym i kolejnych latach. Lublin, 26 sierpnia 2009 r. Strona 9

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 6 Nota 1 b 7 Nota 1 c Nota 2 a 8 Nota

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za I półrocze 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za I półrocze 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za I półrocze rok Lublin, sierpień r. Spis treści 1. WIZYTÓWKA GRUPY KAPITAŁOWEJ SANWIL HOLDING S.A.... 2 1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za okres od 01.01. 2008 r. do 31.12.2008 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za okres od 01.01. 2008 r. do 31.12.2008 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za okres od 01.01. 2008 r. do 31.12.2008 r. Przemyśl, kwiecień 2009 r. Spis treści 1. WIZYTÓWKA JEDNOSTKI... 2 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboo

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.10.2012 31.12.2012 Warszawa, 14 lutego 2013 roku 2 / 5 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kooczy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a 5 Nota 1 b 6 Nota 1 c Nota 2 a 7 Nota 2 b 8 Nota 2 c Nota 2 d Nota 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo