Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za okres od r. do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za okres od 01.01. 2009 r. do 30.06.2009 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za okres od r. do r. Lublin, sierpieo 2009 r.

2 Spis treści 1. WIZYTÓWKA GRUPY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GRUPY ORGANA GRUPY AUDYTOR AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SANWIL HOLDING S.A SYTUACJA W CAŁEJ GOSPODARCE I BRANŻY... 4 GŁÓWNE RYNKI... 5 Rynek krajowy... 5 Przemysł meblowy... 5 Materiały specjalistyczne... 6 RYNEK EKSPORTOWY PRODUKCJA ZAOPATRZENIE PERSONEL I ŚWIADCZENIA SOCJALNE OCHRONA ŚRODOWISKA BADANIA I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚD ZANIECHANA POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA PODSUMOWANIE... 9 Strona 1

3 1. Wizytówka Grupy Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej jest SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (Emitent). Sanwil Holding Spółka Akcyjna jest spółką prawa handlowego od dnia 10 czerwca 1992 r. Obecnie (od dnia r.) spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS W dniu Sąd Rejestrowy dokonał zmiany siedziby Spółki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu r.: nowa siedziba LUBLIN, ul. Cisowa 11 dotychczasowa siedziba: PRZEMYŚL, ul. Lwowska 52 Akcje Spółki są przedmiotem obrotu publicznego na urzędowym rynku podstawowym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na dzieo bilansowy w Grupie SANWIL HOLDING S.A. oprócz jednostki dominującej znajdują się Spółki: Sanwil Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu Emitent posiada 100% udziałów. Winisan Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnopolu na Ukrainie wspólne przedsięwzięcie z 50% udziałem Sanwil Polska Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów. Podobnie jak Sanwil Polska Sp. z o.o. jest to spółka produkcyjna z branży włókienniczej. International Polymer Center Sp. z o.o. jednostka zależna ze 100% udziałem SANWIL POLSKA Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów. Na koniec lutego 2009 r. nastąpiło przeniesienie dotychczasowej działalności badawczo rozwojowej spółki IPC Sp. z o.o. do SANWIL POLSKA Sp. z o.o. Przedmiot działalności Grupy: Przedmiotem przeważającej działalności Grupy wg PKD zgodnie ze statutem jest: Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, Działalnośd firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych. Pozostała działalnośd: wykaoczanie materiałów włókienniczych, produkcja dzianin, produkcja tworzyw sztucznych, produkcja farb i lakierów, produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych, produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, handel hurtowy i komisowy, handel detaliczny. Organa Grupy Organami Spółki dominującej są: Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarząd Organem kierującym jednostką dominującą jest Zarząd. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Na przestrzeni 2009 roku odnotowano zmiany w Zarządzie Spółki. Do dnia roku funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Jacek Rudnicki. W dniu Rada Nadzorcza Emitenta powołała na funkcję Prezesa Zarządu Pana Piotra Kwaśniewskiego. Akcjonariusz posiadający znaczne pakiety akcji: według najlepszej wiedzy Emitenta na dzieo sporządzenia niniejszego sprawozdania spółka Ipnihome Limited z siedzibą w Thiseos, Nikosia (Cypr), posiada szt. akcji SANWIL HOLDING S.A. Stanowi to 26,05% w kapitale zakładowym Emitenta i 26,05% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Skład Rady Nadzorczej wg stanu na dzieo : p. Krzysztof Misiak - Przewodniczący p. Sylwester Bogacki - Wiceprzewodniczący p. Adam Buchajski - Wiceprzewodniczący p. Piotr Zawiślak - Członek p. Jarosław Pawełczuk - Członek. Na przestrzeni roku 2009 nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Organami Spółek zależnych są: Zgromadzenie Wspólników Zarząd Audytor Na podstawie umów z dnia roku przegląd skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. oraz sprawozdao jednostkowych SANWIL HOLDING S.A. i SANWIL POLSKA Sp. z o.o. przeprowadzi kancelaria Doradca Zespół Doradców Finansowo Księgowych Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie. Na podstawie ww. umów za przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdao finansowych przysługuje łączne wynagrodzenie w kwocie 45 tys. złotych. Firma Doradca nie wykonuje innych usług dla spółek Grupy SANWIL HOLDING S.A., oprócz przeglądu i badania sprawozdania finansowego za rok 2009 SANWIL HOLDING S.A. oraz SANWIL POLSKA Sp. z o.o. Strona 2

4 W ubiegłym roku przegląd półroczny oraz badanie rocznych sprawozdao jednostkowego i skonsolidowanego przeprowadzała firma Grant Thorton Frąckowiak Sp. z o.o. 2. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa grupy kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. 2.1 Rachunek zysków i strat Przychody W I półroczu 2009 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem (produktów, towarów i materiałów) wyniosły tysięcy złotych, w analogicznym okresie ubiegłego roku tys. zł. Spadek wartości sprzedaży wynika głównie ze spadku sprzedaży w podstawowych branżach kraju oraz z załamania sprzedaży na Wschód. Spadek sprzedaży w branży meblarskiej spowodowany był kryzysem ekonomicznym oraz decyzją Spółki o eliminacji sprzedaży, na której spółka nie realizowała dodatniej marży. Najmniejszy spadek odnotowano w sprzedaży na rynki UE. Udział sprzedaży eksportowej spółek grupy kapitałowej utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosił w I półroczu ,5%, natomiast w I półroczu ,6% Zysk operacyjny Strata z działalności operacyjnej w I półroczu 2009 roku wyniosła tysięcy złotych i była niższa w porównaniu do straty osiągniętej w I półroczu 2008 w wysokości tys. zł o tys. zł. Pomimo drastycznego spadku przychodów ze sprzedaży, Grupa osiągnęła lepszy wynik na działalności operacyjnej, co było możliwe dzięki wprowadzeniu znacznych oszczędności w kosztach, zwłaszcza w kosztach bezpośrednich tj. w zużyciu materiałów podstawowych oraz energii elektrycznej i gazu, a także w obniżce wysokości usług obcych oraz wynagrodzeo Działalnośd finansowa W I półroczu 2009, strata na działalności finansowej wyniosła tysięcy złotych w porównaniu do zysku złotych wykazanego w I półroczu ubiegłego. Przychody finansowe w I półroczu 2009 roku wyniosły tysiąca złotych i zmniejszyły się w porównaniu z I półroczem 2008 o 385 tysięcy złotych. Poziom uzyskiwanych odsetek utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosił tys. zł w I półroczu roku 2009 i tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast spadek przychodów finansowych związany jest z odwróceniem się różnic kursowych na ujemne i głównie dotyczących aktywnych transakcji opcyjnych. Spółka odnotowała wzrost kosztów finansowych o tysięcy złotych w stosunku do I półrocza Wzrost kosztów finansowych w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wynika m.in. z: ujemnych zrealizowanych różnic kursowych tys. zł - w tym dot. instrumentów finansowych tys. zł Wynik brutto, podatek dochodowy i wynik netto Grupa Kapitałowa SANWIL HOLDING S.A. w I półroczu 2009 poniosła stratę brutto w wysokości tysięcy złotych wobec straty w kwocie tys. zł za odpowiedni okres roku ubiegłego. Jednocześnie, wystąpił wzrost obciążeo z tytułu odroczonego podatku dochodowego, który wyniknął z odwrócenia różnic przejściowych w aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W I półroczu 2009 Spółka poniosła stratę netto w wysokości tysiąca złotych, która była wyższa od straty za I półrocze 2008 roku w kwocie 2,143 tys. zł o tys. zł. 2.2 Bilans Suma bilansowa Na dzieo 30 czerwca 2009 roku suma bilansowa wyniosła tysiąca złotych i obniżyła się o tysiąca złotych w stosunku do stanu na dzieo 31 grudnia 2008 roku. Po stronie aktywów przeważający udział posiadają aktywa trwałe, których wartośd w aktywach ogółem wynosi 57,8% (51% na koniec 2008 roku). W pasywach dominującą pozycję posiada kapitał własny stanowiący 76,7% sumy bilansowej (70,5% na 31 grudnia 2008 roku). Z porównania stanów poszczególnych pozycji bilansowych na koniec I półrocza 2009 roku i koniec 2008 roku wynika: minimalny wzrost aktywów trwałych do poziomu tysięcy złotych w efekcie prowadzonych inwestycji. Poziom aktywów trwałych został natomiast zwiększony poprzez wprowadzenie do bilansu papierów wartościowych obligacji. spadek majątku obrotowego o tysiąca złotych, do poziomu tysięcy złotych. Wynika ono głównie ze zmian w strukturze bilansu, w związku z czym nastąpił spadku w pozycji środki pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych Ponadto nastąpił wzrost pozycji zapasy o tys. zł wzrost rozliczeo międzyokresowych czynnych (podatek od nieruchomości, ZFŚwS). zmniejszenie poziomu kapitału własnego o tysiąca złotych, do poziomu tysiąca złotych, w efekcie spadku kapitału zapasowego w wyniku pokrycia straty netto roku zobowiązania krótkoterminowe wynikają głównie z zobowiązao wobec instytucji finansowych z tytułu zawartych umów opcji walutowych (spadek w I półroczu 2009 o tys. zł) oraz kredytów i pożyczek krótkoterminowych nieprzeniesionych na dzieo bilansowy przez banki do Spółki zależnej. Na dzieo w porównaniu do nastąpił spadek zobowiązao krótkoterminowych w wysokości tys. zł Zadłużenie finansowe netto Na koniec I półrocza 2009 roku poziom długoterminowych i krótkoterminowych kredytów wyniósł tysięcy złotych i był niższy o tysiąc złotych od stanu na koniec 2008 roku. W I półroczu Spółka zależna Emitenta dokonała spłaty zobowiązao z tytułu kredytów zaciągniętych przez SANWIL S.A. przed dniem aportu przedsiębiorstwa, co do których banki nie wyraziły zgody na przeniesienie zobowiązao kredytowych do Spółki zależnej. Strona 3

5 2.4 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeo w bieżącym roku obrotowym oraz w perspektywie najbliższego roku Ryzyko związane z zawartymi umowami na transakcje walutowe Do najważniejszych czynników ryzyka wpływających na wyniki Grupy należy zaliczyd ryzyko niekorzystnej zmiany kursu EUR/PLN, co poprzez ujemną wycenę otwartych transakcji opcyjnych, może niekorzystnie wpłynąd na wynik finansowy Emitenta. Ryzyko związane z rozwojem technologicznym Na polskim rynku materiałów powlekanych w ostatnich latach kładzie się nacisk na wprowadzanie ścisłych norm jakościowych oraz rozwój nowych technologii. Producenci z branży stoją przed koniecznością stałego dostosowywania swojej technologii do zmieniającego sie zapotrzebowania na nowe materiały. Proces związany z wprowadzaniem nowych technologii wymaga od firm przeznaczania znacznych nakładów na modernizacje parku maszynowego i nowe inwestycje. Ryzyko związane z rozwojem technologicznym ogranicza się poprzez posiadanie bogato wyposażonego zaplecza badawczo-rozwojowego. Na dzieo bilansowy jest to czynnik ryzyka i zagrożenia spółki zależnej Sanwil Polska sp. z o.o. Ryzyko związane z nowymi trendami panującymi na rynku Jednym z kluczowych czynników sukcesu w branży materiałów powlekanych jest produkcja wyrobów o wysokich parametrach użytkowych i jakościowych oraz powtarzalnych seriach. Szczególnie istotne znaczenie w przyszłości będą miały: zdolnośd do produkcji materiałów o indywidualnych parametrach klienta; postęp techniczny i technologiczny pozwalający na produkcje nowych materiałów mających szerokie spektrum zastosowania. Brak reakcji na nowe trendy na rynku może spowodowad, np.: utratę klientów - przejście dotychczasowych odbiorców do innych producentów ze względu na nie spełnianie wymagao jakościowych, parametrów użytkowych produkowanych materiałów; brak możliwości zdobywania nowych, atrakcyjnych rynków ze względu na brak asortymentów spełniających oczekiwania rynku. Na dzieo bilansowy jest to czynnik ryzyka i zagrożenia spółki zależnej. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Charakterystyczną cecha jest uzależnienie rozwoju od wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz kadry zarządzającej. Silna konkurencja wśród pracodawców w walce o kluczowych pracowników może przełożyd się na wzrost kosztów zatrudnienia, co znajdzie bezpośrednie przełożenie na osiągane wyniki finansowe. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Europy Ważnymi kierunkami eksportu są rynki wschodnie: rosyjski i ukraioski. Stan koniunktury gospodarczej oraz stabilizacja systemu prawnego w tych krajach ma znaczny wpływ na popyt na wyroby Spółki zależnej. Skala oraz kierunek eksportu uzależnione będą od przyszłej koniunktury gospodarczej w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Wahania cen ropy naftowej ora marż produktów petrochemicznych Ceny ropy naftowej w roku 2009, podobnie jak w 2008 roku, charakteryzowały się dużą zmiennością, kilkukrotnie osiągając najwyższe ceny w historii. W ślad za cenami ropy wzrosły ceny wszystkich produktów ropopochodnych, które są podstawowym składnikiem wykorzystywanych przez Spółkę surowców. Na dzieo bilansowy jest to czynnik ryzyka i zagrożenia spółki zależnej. Zmiennośd kursu walutowego Fluktuacja kursów walutowych wywiera istotny wpływ na przychody ze sprzedaży. Dotyczy to przede wszystkim relacji PLN/EUR. Poziom przychodów oraz wielkośd realizowanych zysków w dużej mierze jest pochodną wartości złotego wobec innych walut. Obserwowane wahania kursu złotego jest wynikiem sytuacji makroekonomicznej na światowych rynkach finansowych oraz sytuacji gospodarczej w Polsce. W I połowie roku 2009 wahania kursu odbiły się negatywnie na różnicach kursowych dotyczących instrumentów finansowych. Wzrost gospodarczy i stopa bezrobocia W I półroczu 2009 obserwowano wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego PKB. Mimo tego jest to i tak bardzo wysoki poziom wzrostu gospodarki polskiej, która rozwija się dużo szybciej niż kraje Europy Zachodniej i USA. Główne źródła wzrostu gospodarczego w Polsce to przede wszystkim popyt krajowy, nakłady inwestycyjne oraz dynamicznie rosnący eksport. Sytuacja na rynku pracy oraz sprzyjające tendencje makroekonomiczne mają istotny wpływ na poziom sprzedaży produktów Grupy SANWIL HOLDING. Stopy procentowe Wysokośd stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na koszty obsługi zadłużenia, zwłaszcza w spółce zależnej. 3. Sytuacja w całej gospodarce i branży OGÓLNY OPIS DZIAŁALNOŚCI Grupa SANWIL HOLDING SA jest liderem wśród polskich producentów skór ekologicznych i materiałów powlekanych i wytwarza sztuczne skóry dla przemysłu meblowego, obuwniczego i medycznego. Produkuje również materiały kaletnicze, odzieżowe, plandekowe oraz materiały na potrzeby wojska i przemysłu motoryzacyjnego. Odbiorcami produktów Grupy Sanwilu są firmy krajowe i zagraniczne. Jedną z istotnych cech, jaką można przypisad materiałom powlekanym wyprodukowanych przez Grupę SANWIL jest ich szeroka gama kolorystyczna, możliwośd doboru właściwego tłoczenia (moletu), konkurencyjna cena przy zachowaniu wysokiej jakości produktu. Dodatkowo każda partia wyrobu przechodzi wymagający proces badao laboratoryjnych, by materiał opuszczający zakład mógł spełnid wszelkie oczekiwania klientów. SANWIL jako jeden z niewielu producentów sztucznej skóry gwarantuje, że materiały są bezpieczne dla kontaktu ze skórą człowieka. Wykazują niską emisję substancji lotnych szkodliwych, które są przyczyną zachorowao na raka i innych powikłao mutanogennych. Strona 4

6 Wszystkie materiały są zaopatrzone w pakiet stosownych atestów i certyfikatów, a całośd jest weryfikowana w ramach systemu zapewnienia jakości ISO 9001:2008 oraz ISO/TS 16949:2009. GŁÓWNE PRODUKTY Materiały Tapicerskie Produkowane przez Grupę SANWIL HOLDING S.A. materiały tapicerskie mogą byd stosowane do każdego rodzaju mebla "miękkiego" typu: sofa, fotel, a także na siedziska krzeseł oraz foteli biurowych. Grupa posiada laboratorium badao jakościowych, w którym materiał jest poddawany serii badao niezbędnych dla materiałów tapicerskich oraz może byd przebadany na dodatkowe parametry wymagane przez klienta. Produkt badany jest nie tylko w fazie projektowania oraz po wyprodukowaniu, ale również w procesie trwania produkcji (badania międzyoperacyjne). Najważniejsze badania dla materiałów tapicerskich to: kontrola jakości koloru (kontrola jakości pigmentów, sprawdzenie nasycenia barwy w różnym oświetleniu, sprawdzanie koloru przed każdą partią produkcyjną w celu zachowania powtarzalności oraz opracowanie koloru identycznego do dowolnego koloru skóry naturalnej) odpornośd na wielokrotne ścieranie (aparat Martindale) wytrzymałośd na rozdzieranie, zrywanie, wydłużenie i inne parametry fizykomechaniczne odpornośd na zapalenie zgodnie z normami polskimi (test papierosa, zapałki i wyższe stopnie zapalności zgodnie z brytyjskimi normami) paroprzepuszczalnośd (metoda "inverted cup") odpornośd na substancje chemiczne m.in. alkohol, sztuczny pot. odpornośd na światło (UV) wg skali niebieskiej (na razie możliwośd sprawdzenia w laboratorium współpracującym z Sanwilem). Zauważany kryzys w gospodarce, w szczególności w branży meblarskiej, która jest jednym z głównych odbiorców grupy może mied wpływ na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży. Oferta produktowa Grupy Sanwil HOLDING S.A. obejmuje szeroką gamę materiałów tapicerskich w dowolnych kolorach, moletach i wykooczeniach. Biorąc za kryterium podziału właściwości upodabniające sztuczną skórę do naturalnej można wyróżnid poniższej opisane grupy asortymentowe. Materiały Medyczne Materiały medyczne to grupa produktów adresowanych do producentów sprzętu szpitalnego i rehabilitacyjnego. Ta dynamicznie rozwijająca się grupa materiałów znalazła zastosowanie przy produkcji anty-odleżynowych pokryd materaców szpitalnych, podkładów higienicznych, sprzętu rehabilitacyjnego, pokryd i parawanów. Produkowane materiały medyczne nie powodują alergii i uczuleo, są biostatyczne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii produkty posiadają doskonałe właściwości wodoszczelności oraz paroprzepuszczalne (oddychające) zapewniające pacjentom uczucie zwiększonego komfortu. Poczynione przez Emitenta inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe w postaci nowoczesnych maszyn do produkcji dzianin umożliwił zastąpienie płaskiej dzianiny nową dwułożyskową o przestrzennej strukturze. Zastosowanie dzianiny do powlekania materiałów medycznych wpłynęło pozytywnie na chwyt wyrobów: miękkośd, układalnośd i sprężystośd. Materiały Specjalistyczne Grupa Sanwil koncentruje się głównie na trzech poniżej opisanych grupach materiałów specjalistycznych: materiały techniczne (m.in. plandekowe, folie budowlane, materace sportowe i produkty stosowane w branży zawodowej np. torby dla wojska na maski) materiały na odzież "oddychającą (typu Sawitex) materiały na odzież ochronną (fartuchy do przemysłu spożywczego oraz chemicznego odzież wodochronna i antyelektrostatyczna i inne) Główne rynki Rynek krajowy Przemysł meblowy W kategorii mebli do siedzenia i do spania, czyli tej części branży meblarskiej, która jest głównym odbiorcą wyrobów Grupy SANWIL, za 2009 rok odnotowano spadek produkcji sprzedanej w porównaniu do roku Sprzedaż do tej branży wyhamowała w związku ze wstrzymaniem przez wiele firm meblarskich kontraktów exportowych. Przyczyną był bardzo niekorzystny kurs euro, który powodował, iż realizacja kontraktów stawała się dla tych przedsiębiorstw nie rentowna. Mimo tej sytuacji, Grupa SANWIL HOLDING SA pozostaje czołowym dostawcą materiałów powlekanych dla branży i systematycznie umacnia swą pozycję na rynku. I półrocze 2009 to kontynuacja intensywnych działao w kierunku zmiany struktury odbiorców. Coraz większą rolę zaczynają odgrywad duże firmy i trend ten będzie kontynuowany w najbliższych latach. Pozwoli to na ograniczenie asortymentu w celu wyeliminowania sporadycznych mało rentownych zleceo, planowanie produkcji z dużym wyprzedzeniem, wydłużenie serii produkcyjnych, co podniesie rentownośd. Strona 5

7 Materiały specjalistyczne Na ten segment produkcji Grupy SANWIL HOLDING S.A. składają się materiały medyczne, wojskowe, materiały dla branży samochodowej, plandeki o specjalnym przeznaczeniu, materiały konfekcyjne oraz bardzo szeroka gama wyrobów o specyficznych właściwościach zgodnych z oczekiwaniami kontrahentów. W tym segmencie działalności Spółka zanotowała nieznaczny wzrost produkcji sprzedanej. Problemy z rozwojem sprzedaży tych wyrobów wynikają z zastosowania wysokich technologii co powoduje stosunkowo wysokie ceny, na które rynek krajowy nie jest jeszcze przygotowany. Jednakże wraz ze wzrostem zamożności społeczeostwa, a co za tym idzie oczekiwao wyższej jakości produktów, poszerzy się rynek dla wyrobów grupy. Dlatego też Spółka ponosiła znaczne wydatki na badania i rozwój i traktowała ten segment jako przyszłościowy. Rynek eksportowy I półroczu 2009 odnotowano lekki spadek sprzedaży eksportowej liczonej w złotych polskich. 4. Produkcja W I półroczu 2009 roku wielkośd produkcji ogółem w wyrobach powlekanych zmalała w stosunku do roku poprzedniego. i wyniosła ok. 1,4 mln. m2. Powyższe spowodowane zostało większym rozdrobnieniem asortymentowym, co było owocem zdobywania nowych klientów o nowych wymaganiach asortymentowo-technicznych. W roku 2009 zaobserwowad można też było wzrost zamówieo krótkich tzn. w długości serii 500 mb. Wielkośd serii produkcyjnych miała też bezpośredni wpływ na wskaźnik wybieralności pierwszego gatunku. Spadło wykorzystanie maksymalnych zdolności produkcyjnych. Grupa w dalszym ciągu rozwija dotychczas produkowane asortymenty w nowych zastosowaniach i zmodernizowanych technologiach, kontynuując przejmowanie rynków dotychczasowych konkurentów krajowych i zagranicznych. Uruchamiając szereg nowych asortymentów o wyższych wymaganiach jakościowych, w tym głównie na rynki UE. Grupa SANWIL Holding SA posiada certyfikaty ISO tj. ISO 9001 : 2008 i ISO/TS 16949:2009, co docelowo ma wpłynąd zarówno na jakośd, wielkośd jak i poszerzenie gamy oferowanego asortymentu o wyroby powlekane dla branży motoryzacyjnej. Spółka kontynuuje własne prace badawczo-rozwojowe oraz współpracuje z zapleczem technologicznym znanych firm europejskich oraz kluczowych odbiorców krajowych skutecznie konkurując z producentami UE i Dalekiego Wschodu (Chiny), szczególnie w zakresie jakości i terminowości dostaw. 5. Zaopatrzenie W I półroczu 2009 roku Grupa obniżyła poziomy zapasów surowców oraz pozostałych materiałów i części zamiennych. Spadek zapasów surowców związany jest z ciągłym doskonaleniem zarządzania łaocuchem dostaw oraz pracami badawczymi nad unifikacją zastosowania surowców. Dodatkowo częśd dostawców utrzymuje stany magazynowe surowców pod potrzeby Spółki. Terminy płatności za surowce krajowe wynoszą od 7 do 90 dni. Dostawy surowców importowanych realizowane są na bazie CPT Przemyśl (wg INCOTRMS 2000) za wyjątkiem dostaw z Włoch, które realizowane są na warunkach EXW. Terminy płatności na surowce z importu wynoszą od 14 do 90 dni. Po przeprowadzonej transakcji przeniesienie majątku do Sanwil Polska Sp. z o.o. zmianie uległy terminy płatności w obrocie towarowym z wybranymi dostawcami. Grupa Sanwil prowadzi ciągłe negocjacje z dostawcami w zakresie cen i terminów płatności, co pomaga w utrzymaniu płynności finansowej. Grupa rozpoczęła współpracę z niektórymi dostawcami na zasadzie przedpłat w zamian za upusty w stosunku do cen wyjściowych. Powyższe działania składają się na politykę obniżenia kosztów wytworzenia produktów oraz kosztów finansowych. W 2009 roku Grupa pozyskała nowych dostawców tkanin technicznych zaawansowanych technologicznie, mających zastosowanie pod produkcję materiałów specjalistycznych. Zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością ISO/TS 16949:2009 dostawy surowców kluczowych realizowane są od kwalifikowanych dostawców. 6. Personel i świadczenia socjalne 6.1 Zatrudnienie Stan zatrudnienia w dniu r. w Grupie wynosił 165 pracowników. Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco: r r. Pracownicy fizyczni Pracownicy umysłowi Ogółem Wynagrodzenia i świadczenia socjalne Z dniem zaczęły obowiązywad nowe uregulowania w zakresie świadczenia pracy i wynagrodzeo, tj. Regulamin Wynagradzania i Regulamin Pracy. Zastąpiły one dotychczasowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Fundusz wynagrodzeo w I półroczu 2009 wyniósł tys. zł. Pracownicy korzystają z funduszu świadczeo socjalnych, który tworzony jest przez odpis podstawowy na ten cel, według obowiązującej ustawy o FŚS. Strona 6

8 Z dniem zgodnie z umową przeniesienia przedsiębiorstwa, pracownicy SANWIL HOLDING S.A. stali się pracownikami spółki zależnej SANWIL POLSKA Sp. z o.o. 6.3 Kształcenie i rozwój personelu. Kształcenie pracowników w Grupie Sanwil S.A. odbywało się w I półroczu 2009 na bazie faktycznych potrzeb zgłoszonych przez kierownictwo firmy. Na przestrzeni tego okresu pracownicy Grupy uczestniczyli w szkoleniach z zakresu nadzoru, techniki administracji, nowych metod zarządzania i procedur pracy, jak również zostali przeszkoleni z zakresu obowiązujących przepisów BHP i p.poż. oraz z nowelizacji przepisów kodeksu pracy, ustaw podatkowych i przepisów o rachunkowości. Ponadto Spółka wdrożyła procedury związane z certyfikatem ISO/TS. 7. Ochrona środowiska Spółka zależna SANWIL HOLDING S.A. do eksploatuje instalacje, które na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodowad znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055), należy zakwalifikowad zgodnie z pkt. 6 jako Inne: ppkt. 9) do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lud produktów o zużyciu rozpuszczalników organicznych ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie. Kryterium kwalifikującym Zakład jest zużycie rozpuszczalników organicznych w ilości ponad 200 ton rocznie. Instalacje tego typu wymagały uzyskania pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska. Grupa zajmuje się produkcją wyrobów powlekanych z poliuretanów oraz polichlorku winylu: materiały obiciowe typu polstram, wykorzystywane w przemyśle meblowym i motoryzacyjnym (wyroby PU), plandeki samochodowe i kolejowe, a także osłony typu plawil, materiały skóropodobne typu skay przeznaczone do produkcji obuwia i odzieży, otrzymywane przez powlekanie materiałów włókienniczych i koagulowanych, laminaty wielowarstwowe typu skiltex stosowanych w obuwiu sportowym i zimowym, produkowane przez laminacje pianki poliuretanowej z wyrobami skóropodobnymi oraz futrem syntetycznym i dzianinami (wyroby PU i PCW), dzianiny techniczne (nośniki) poliestrowe i bawełniane, przeznaczone głównie do powlekania i laminacji, sztuczne futro na bazie runa poliestrowego i akrylowego, wykorzystywane we własnej produkcji laminowanych materiałów do produkcji obuwia i odzieży, a także bezpośrednio na sprzedaż. Grupa Sanwil HOLDING S.A. posiada służby utrzymania ruchu prowadzące we własnym zakresie częśd prac remontowych, naprawczych i konserwacyjnych zainstalowanych maszyn i urządzeo technologicznych oraz środków transportu wewnętrznego. Grupa prowadzi działalnośd w zakresie produkcji wyrobów powlekanych wykorzystując kompleks budynków i urządzeo infrastruktury technicznej wraz z drogami dojazdowymi oraz parkingiem. Opis i ocena wpływu instalacji na środowisko jako całośd Instalacja spełnia wymagania wynikające z oddziaływao na poszczególne elementy środowiska. Nie zidentyfikowano takich łącznych oddziaływao poszczególnych emisji na środowisko, które mogłyby wywoład negatywne skutki w środowisku. Wobec powyższego można stwierdzid, iż działalnośd instalacji nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko jako całośd. Na skutek działalności zakładu nie występuje nieuzasadnione przenoszenie obciążeo z jednego komponentu środowiska na drugi tj. ograniczenie oddziaływania na jeden z komponentów nie powoduje znaczącego wzrostu oddziaływania na inny. Emisja transgraniczna nie występuje. 8. Badania i rozwój W I połowie 2008 Jednostka dominująca utworzyła 100% zależną Spółkę International Polymer Center Sp. z o.o., jednak na koniec lutego 2009 działalnośd badawczo rozwojowa została przeniesiona ze Spółki IPC do Spółki SANWIL POLSKA Sp. z o.o. Podstawowe zadania Grupy w zakresie badao i rozwoju to: rozwój zupełnie nowych kierunków badao pod kątem zastosowao materiałów produkowanych przez Grupę, udoskonalania dotychczasowych technologii w celu poprawy jakości i optymalizacji procesów produkcyjnych, koordynowanie prac zespołów R&D z przejmowanych Spółek. W I połowie roku 2009 prowadzona była działalnośd rozwojowa nad kilkudziesięcioma projektami ze wszystkich branż, a także nad zupełnie nowymi dla branż: odzieżowej, motoryzacyjnej i wojskowej. Informacje na temat nowych produktów zamieszczane są na stronie internetowej Spółki oraz promowane na różnego rodzaju targach, prasie branżowej, itp. W I półroczu 2009 prowadzona była działalnośd badawczo rozwojowa w następujących obszarach: Kontynuacja prac nad opracowaniem technologii i wdrożeniem do produkcji nowych materiałów tapicerskich o specjalnych wymaganiach jakościowych, o bogatej kolorystyce i wzornictwie. W I półroczu wdrożono do produkcji 5 nowych asortymentów oraz około dwudziestu nowych wzorów w asortymentach standardowych. Materiały medyczne: wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów z branży medycznej wykonano próby produkcyjne materiałów z powłoką paroprzepuszczalną na nowych, bardzo elastycznych nośnikach dzianinowych. Wykonano też partie próbne materiałów medycznych biostatycznych, uzyskano dobre wyniki badao biostatyczności. Strona 7

9 Opracowano i wdrożono do produkcji 4 nowe wyroby techniczne: na podkładki reklamowe, antyelektrostatyczny przeciwpoślizgowy materiał na materace, materiał na daszki do namiotów dla straży pożarnej, materiał do laminacji z pianką PU na osłony termoizolacyjne bojlerów Materiały dla przemysłu motoryzacyjnego rozpoczęto kilka projektów, tj.: materiał na tapicerkę samochodową, materiał do wnętrz autobusów. Projekty wkrótce winny byd zakooczone a opracowane technologie wdrożone do produkcji. Ogółem w I półroczu 2009 wdrożono do produkcji 12 nowych wyrobów oraz zmodyfikowano 4 wyroby, wdrożono kilkadziesiąt nowych kolorów i wzorów w asortymentach już funkcjonujących na rynku. Wdrożenie do produkcji każdego nowego asortymentu i niektórych nowych wzorów i kolorów poprzedzone było próbami technologicznymi. 9. Działalnośd zaniechana W dniu 31 października 2008 r. Emitent oraz SANWIL POLSKA sp. z o.o. zawarły porozumienie w sprawie przeniesienia Przedsiębiorstwa na rzecz SANWIL POLSKA sp. z o.o. W oparciu o Przedsiębiorstwo, SANWIL POLSKA sp. z o.o. od dnia 1 listopada 2008 r. kontynuuje w całości dotychczasową działalnośd gospodarczą SANWIL HOLDING S.A. W związku z aportem przedsiębiorstwa zgodnie z MSSF 5 działalnośd przeniesiona do SANWIL POLSKA Sp. z o.o. w sprawozdaniu jednostkowym SANWIL HOLDING S.A. traktowana jest jako działalnośd zaniechana. 10. Pozostałe informacje i objaśnienia ( 91. Ust. 6 Rozp. MF w sprawie informacji bieżących i okresowych) Zawarte przez Spółki Grupy umowy znaczące dla działalności. Nie wystąpiły Powiązania organizacyjne lub kapitałowe z innymi podmiotami poza grupą kapitałową Spółki. Nie występują Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. Nie wystąpiły Zaciągnięte i wypowiedziane w roku obrotowym umowy dotyczące kredytów i pożyczek. W miesiącu marcu 2009 SANWIL POLSKA dokonał całkowitej spłaty zobowiązao z tytułu zaciągniętych kredytów: FORTIS BANK POLSKA S.A. kredyt obrotowy zaciągnięty w lutym 2007 r. Bank MILLENNIUM S.A. kredyt obrotowy zaciągnięty w maju 2007 r. BANK KWOTA KREDYTU WG UMOWY WARUNKI KREDYTU DATA SPŁATY WG UMOWY ZABEZPIECZENIE Bank Millennium S.A tys. zł WIBOR ON+ marża 0,7% Przewłaszczenie zapasów wyr. Got. Fortis Bank S.A. 700 tys. zł WIBOR 1M+ marża 0,75% Zastaw rejestrowy na maszyny i urządzenia oraz przewłaszczenie wyrobów gotowych Powyżej wymienione pozycje to zobowiązao wobec instytucji finansowych z tytułu kredytów, były zobowiązaniami nieprzeniesionymi przez banki do spółki zależnej zgodnie z umową przeniesienia przedsiębiorstwa, a które dotyczyły dotychczasowej działalności produkcyjnej Emitenta, przeniesionej do Spółki zależnej Udzielone pożyczki w roku obrotowym jednostkom powiązanym. Emitent udzielił pożyczek podmiotowi powiązanemu SANWIL POLSKA Sp. z o.o. podlegającemu konsolidacji w kwocie tys. zł. Kwota zobowiązania z umowy Data udzielenia Termin zapadalności Zabezpieczenie Długoterminowe aktywa finansowe: ,00 zł hipoteka kaucyjna do kwoty 1,2 mln. zł ,00 zł hipoteka kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 8,0 mln Krótkoterminowe aktywa finansowe: ,00 zł weksel własny in blanco do wys ,00 zł Poręczenia i gwarancje udzielone i otrzymane od podmiotów powiązanych. W I półroczu 2009 nie wystąpiły Emisja akcji w okresie obrotowym i wykorzystanie środków. W I półroczu 2009 nie wystąpiła emisja środków. Natomiast Spółka Dominująca przeprowadziła na przełomie w roku 2008 emisję akcji serii C podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru. Data rozpoczęcia i zakooczenia subskrypcji: Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 14 lutego 2008 r. Zakooczenie subskrypcji nastąpiło w dniu 21 lutego 2008 r. Data przydziału akcji: 04 marca 2008 r. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: łącznie akcji serii C. Strona 8

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII C ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO PRAW POBORU AKCJI SERII C, PRAW DO AKCJI SERII C ORAZ AKCJI SERII C SANWIL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2011 rok Lublin, kwiecień 2012 r. Spis treści 1. WIZYTÓWKA SANWIL HOLDING S.A.... 2 1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ... 2 1.2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FAMUR za rok 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FAMUR za rok 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FAMUR za rok 2010 Katowice, 2011-04-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 3

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL. w I półroczu 2012 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL. w I półroczu 2012 roku PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL w I półroczu 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 3 2. Ocena aktualnej i przewidywanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku ZARZĄD SYNTHOS S.A.: - PREZES ZARZĄDU / DYREKTOR GENERALNY... - WICEPREZES ZARZĄDU. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA w LUBZINIE ZA 2011 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie... 3 1.1. Fabryka Farb i Lakierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Farmacol...5 2.

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Kęty, 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Emitencie 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A

Bardziej szczegółowo

GRUPA KOELNER SA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

GRUPA KOELNER SA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU GRUPA KOELNER SA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU Wrocław, 10.04.2013 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ... 4 1.1. KSZTAŁTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.07.2004 30.06.2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.07.2004 30.06.2005 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 01.07.2004 30.06.2005 Sierpień 2005 Spis treści 1. Dane wstępne... 3 1.1. Informacje ogólne o Spółce... 3 1.2. Władze

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 2. ORGANY PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ... 5

WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 2. ORGANY PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ... 5 2013 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET W KUŹNI RACIBORSKIEJ ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011. (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011. (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011 (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 DO AKCJONARIUSZY POL-MOT WARFAMA... 4 1.

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. 1.2 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. 1.2 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności Vistula Group Spółka Akcyjna ( dalej również jako Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 48, kod: 31-035. Spółka została

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń 2010 31 grudzień 2010

Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń 2010 31 grudzień 2010 Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń 2010 31 grudzień 2010 NOWY TARG, 21 marzec 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WOJAS S.A. (zgodnie z 91 ust. 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI URSUS S.A. za rok 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI URSUS S.A. za rok 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI URSUS S.A. za rok 2013 (za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.) Lublin, 18 marca 2014r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU DĄBROWA, DNIA 01 WRZEŚNIA 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo