Aspekty zarządzania ryzykiem w branży wydobywczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aspekty zarządzania ryzykiem w branży wydobywczej"

Transkrypt

1 Organizator: Patron honorowy: Aspekty zarządzania ryzykiem w branży wydobywczej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Istota ryzyka Rodzaje ryzyk Metody pomiaru ryzyka Stosowane metody zabezpieczeń Możliwość dyskusji na interesujące uczestników tematy Praktyczne podejście do tematu (studium przypadków) Liczne ćwiczenia praktyczne Osoby oraz przedsiębiorstwa funkcjonujące lub współpracujące z szeroko rozumianą branżą wydobywczą, w tym przede wszystkim: menadżerów, właścicieli przedsiębiorstw oraz finansistów chcących poznać lub rozszerzyć swoją wiedzę w zarządzania kluczowymi ryzykami charakterystycznymi dla branży (fluktuacja cen na rynku, kursy walutowe, inne) pracowników departamentów sprzedażowych i technicznych, mających wpływ na kluczowe dla przedsiębiorstwa sfery ryzyka pracowników finansowych i księgowych, którzy mają wpływ na sferę zarządzania ryzykiem finansowym oraz chcieliby poznać skutki ewidencyjne wycen instrumentów zabezpieczających inne osoby z branży zainteresowane tematyką

2 Organizator: Aspekty zarządzania ryzykiem w branży wydobywczej Warsztaty Katowice, r. Szanowni Państwo, Centrum Szkoleniowe Sp. z o. o. przy Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce serdecznie zaprasza na warsztaty pt.: Aspekty zarządzania ryzykiem w branży wydobywczej. Warsztaty odbędą się w dniach września 2012 r. w Katowicach w siedzibie Centrum Szkoleniowego przy ul. Moniuszki 4/7. Celem warsztatów jest dostarczenie Uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu teorii i praktyki zarządzania ryzykiem w biznesie. W trakcie warsztatów będą mieli Państwo możliwość: uczestnictwa w szkoleniu, którego zakres merytoryczny dotyczący ryzyka jest ściśle skorelowany z najlepszymi praktykami, odniesienie się do ryzyka powstającego w gospodarowaniu aktywami trwałymi w sektorze wydobywczym, analizy konkretnych sytuacji praktycznych z zakresu występowania ryzyka i zabezpieczania ryzyka, znalezienie odpowiedzi na co zwracać uwagę podczas zmian trendów i sytuacji na rynku, aby uniknąć negatywnych skutków ryzyka a jednocześnie realizować szanse, samodzielnego rozwiązywania zadań i analizowania praktycznych przypadków dot. ryzyka oraz dyskusji i konsultacji z prowadzącymi, zdobycia dużej porcji wiedzy z dziedziny zarządzania ryzykiem, unikalnej na warunki krajowej praktyki i literatury polskojęzycznej. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w warsztatach wierząc, iż informacje przekazane przez ekspertów i możliwość wymiany doświadczeń przyczynią się do efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce Z poważaniem, Olga Karwaczyńska Menedżer Projektu

3 Podstawowe elementy programu szkolenia: I Dzień, 27 września 2012 r Rejestracja Uczestników, powitalna kawa Podstawowe definicje i pojęcia dotyczące ryzyka (Ryzyko, ekspozycja, zmienność, tolerancja na ryzyko, odchylenie standardowe, hedging). Określenie wartości apetytu i tolerancji na ryzyko poziomy planowania dla określania tej wartości Omówienie przykładów różnych rodzajów ryzyk (rynkowe, ofertowe, bazy, wolumenu, opcji, profilu, kredytowe) Porównanie wyników z identyczną stopą zwrotu, przy różnych zmiennościach - dyskusja Praktyczne przykłady występowania ryzyka - analiza przypadków (przedstawienie zdarzeń, analiza przyczyn i ryzyk, jakie wystąpiły, wnioski z zaistniałej sytuacji, jak można było temu zapobiec): o Przypadek Lehman Brothers + dzisiejszy kryzys finansowy dyskusja o Opcje walutowe o Zmienność cen sprzedaży contra system wynagrodzeń w branży o Aspekty ryzyka inwestycji w akcje spółek wydobywczych o Wpływ decyzji o skupie akcji własnych na kursy o Wpływ decyzji o inwestycji kapitałowej KGHM w QUADRA na kurs Przerwa kawowa Korporacyjne zarządzanie ryzykiem (Enterprise Risk Management) Proces korporacyjnego zarządzania ryzykiem Ryzyko a realizacja strategii przedsiębiorstwa wpływ ryzyka na nośniki wartości przedsiębiorstwa Ryzyko strategiczne, ekstremalne, związane z działalnością operacyjną warsztat: wypracowanie definicji i podejścia, orientacja na horyzont czasowy ryzyka Identyfikacja, pomiar i reakcja na ryzyko koncentracja na ryzyku rynkowym, operacyjnym i kredytowym Dokumentacja i raportowanie wynikające z ERM Proces zarządzania ryzykiem Postrzeganie zarządzania ryzykiem w organizacji ewolucja podejścia Podstawowe elementy procesu (identyfikacja, określenie poziomu tolerancji na ryzyko, reakcja na ryzyko, pomiar ryzyka, monitoring i kontrola ryzyka, raportowanie ryzyka) Zarządzanie ryzykiem a controlling ryzyka Oczekiwania wobec zarządzania ryzykiem, jaka powinna być wartość dodana tego procesu, czego oczekiwać od zarządzania ryzykiem

4 Zintegrowana struktura zarządzania ryzykiem korporacyjnym: o Etapy wdrożenia o Środowisko wewnętrzne o Określenie celów o Identyfikacja zdarzeń o Ocena ryzyka o Odpowiedź na ryzyko o Działania kontrolne o Informacja i komunikacja o Monitorowanie Lunch WARSZTAT identyfikacja i pomiar ryzyka w sektorze wydobywczym Wprowadzenie do pomiaru ryzyka praktyczne przykłady rozkładu czynników ryzyka Identyfikacja ryzyka / identyfikacja zdarzeń wywołujących odchylenia od planów Budowa mapy ryzyka dla przedsiębiorstwa Powiązane ryzyk z drzewem wartości przedsiębiorstwa wydobywczego - omówienie nośników ryzyka i przykłady ich występowania Pogrupowanie ryzyk na kwantyfikowalne i podobno niekwantyfikowalne (próba określenia wartości tych ostatnich) Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka Określenie dotkliwości ryzyka Wstępne wartościowanie ryzyka Określenie wartości ryzyka brutto i netto Reakcja na ryzyko Inicjatywy w zakresie poprawy relacji zysku do ryzyka Przerwa kawowa Ryzyko procesów aktywów trwałych Geneza ryzyk Sposoby pomiaru ryzyka aktywów trwałych dyskusja, możliwość zastosowania ETA, FEPA dla następujących procesów: o Wydobycie węgla oraz sprzedaż na rynku krajowym o Zaopatrzenie w nośniki energii o Transakcja eksportowa Organizacja zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie sektora wydobywczego Miejsce w organizacji

5 Główne funkcje / zadania / zakres odpowiedzialności WARSZTAT - Powiązania i zależności organizacyjne zarządzania ryzykiem w kopalni: powiązania, zależności organizacyjne i współpraca z zarządem, z obszarem controllingu i finansów, z innymi obszarami biznesowymi odpowiedzialnymi za kreowanie wartości dodanej produkcyjnymi Zakończenie pierwszego dnia warsztatów II Dzień, 28 września 2012 r Rejestracja Uczestników, powitalna kawa Dokumentacja zarządzania ryzykiem aspekt teoretyczny oraz wymogi praktyczne Strategia zarządzania ryzykiem Polityka zarządzania ryzykiem Mandat, jego geneza i rola Limity ryzyka Procedury dotyczące zarządzania ryzykiem WARSZTAT: Budowa ramowej dokumentacji zarządzania ryzykiem dla przykładowego przedsiębiorstwa sektora wydobywczego Rola limitów ryzyka po co istnieją? Jak wyznaczyć globalny limit ryzyka relacja z dopuszczalną ekspozycją i poziomem kapitału ryzyka? Horyzont czasowy limitów ryzyka jak odnieść limit ryzyka do możliwego odchylenia planowanych wyników? Rodzaje limitów (ilościowe, czasowe, wartościowe, stop loss) + przykłady WARSZTAT: Analiza wartościowego limitu bazującego na metodzie Value at Risk WARSZTAT: Projektowanie limitów ryzyka dla funkcjonowania kopalni Przerwa kawowa Informowanie o ryzyku Informowanie o ryzyku finansowym różnych grup odbiorców Raportowanie ryzyka Sprawozdawczość ryzyka Przykłady raportów Próba wypracowania skutecznego systemu raportu o ryzyku i zdarzeniach wspierających zarządzanie w przedsiębiorstwie

6 Lunch WARSZTAT opracowanie struktury formalnej ERM w przedsiębiorstwie sektora wydobywczego Przerwa kawowa Wprowadzenie do pomiaru i analizy ryzyka rynkowego i kredytowego sprzedaż węgla, zakup nośników energii: Metody analizy ryzyka, Geneza ryzyka rynkowego dla wybranych przedsiębiorstw - przedstawicieli sektora wydobywczego (wydobycie, handel), o Zastosowanie Delty do określenia pozycji na rynku o Pomiar ryzyka z wykorzystaniem metod (VaR, PaR, EaR), Adekwatność metod pomiaru do specyfiki ryzyka i rodzaju ryzyka, Podstawy pomiaru prezentacja modeli kalkulacyjnych w Excelu. Pomiar i analiza ryzyka kredytowego zarządzanie ekspozycją na ryzyko kredytowe. Wycena pozycji (mark-to-market, mark-to-model, prognoza a ceny forward) Zmienność jako główny nośnik ryzyka Metody określania pomiaru ryzyka, geneza i klasyfikacja miar Pomiar ryzyka przy pomocy wartości narażonej na ryzyko (Value at Risk) Pomiar ryzyka przy pomocy zysku narażonego na ryzyko (Profit at Risk) Analizy wrażliwości, scenariuszowe oraz stress testing Modelowanie ryzyka metodą liniową o Konstruowanie modelu dla jednego produktu o Konstruowanie modelu dla portfela: konstruowanie macierzy korelacji, określenie zmienności portfela, uwzględnianie korelacji pomiędzy produktami, model bez efektu dywersyfikacji Modelowanie ryzyka metodą historyczną o Określenie okresu historycznego o Tworzenie scenariuszy o Budowa krzywej ryzyka o Określenie wielkości ryzyka dla zadanego przedziału ufności Modelowanie ryzyka metodą Monte Carlo Zakończenie warsztatów, rozdanie certyfikatów

7 Prelegent Katowice, r. Dr Dariusz Michalski - Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, uważany za najlepszego controllera ryzyka w polskiej elektroenergetyce. Zajmuje się zarówno praktycznymi, jak i naukowymi aspektami zarządzania ryzykiem oraz controllingu ryzyka. Pracując w obszarze ryzyka w jednym z międzynarodowych koncernów energetycznych wdrożył rozwiązania pionierskie w zakresie zarządzania ryzykiem na rynku polskim. Naukowe aspekty zarządzania ryzykiem oraz jego controllingu realizuje w takcie pracy na wyższych uczelniach. Autor wielu publikacji na ten temat (ponad 100 artykułów oraz 3 książki). Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń w obszarze zarządzania ryzykiem. Koncentruje się głownie na zagadnieniach występowania ryzyka na rynkach towarowych oraz możliwościach jego identyfikacji, prawidłowego oszacowania i skutecznego zabezpieczenia. Innym aspektem jego pracy naukowej jest zwiększające się dążenie firm i regulatorów rynków do uwzględniania zagadnień ryzyka bezpośrednio w gospodarowaniu przedsiębiorstw. Maciej Skudlik - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, praktyk w dziedzinie controllingu z kilkunastoletnim doświadczeniem, pracował między innymi jako Kontroler Finansowy oraz Dyrektor Finansowy w koncernie energetycznym oraz Główny Kontroler w grupie kapitałowej. Przewodniczył Radzie Nadzorczej przedsiębiorstwa produkcyjnego. Posiada dyplom uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Jest ekspertem w dziedzinie analiz finansowych, ocen kondycji finansowej przedsiębiorstw, analiz procesów inwestycyjnych oraz zagadnień rachunkowych, w tym także z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jest właścicielem firmy doradczej zajmującej się wsparciem w procesach restrukturyzacyjnych oraz wdrażaniem rozwiązań controlligowych w przedsiębiorstwach różnych branż. Ma doświadczenie we wdrażaniu procesów planowania i budżetowania, kart wyników, systemów analiz i rozliczeń. Realizował także szereg procesów typu badania due dilligence dla inwestorów zainteresowanych akwizycją wraz z wycenami podmiotów bedących celami nabycia.

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

Bezcenne Wiosenne spotkania CXO

Bezcenne Wiosenne spotkania CXO Bezcenne Wiosenne spotkania CXO Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław marzec czerwiec 2010 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING marzec/maj 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w praktyce

Zarządzanie ryzykiem w praktyce Jedyna na polskim rynku konferencja w sposób tak praktyczny omawiająca zintegrowane zarządzanie portfelem ryzyk w różnych typach przedsiębiorstw Partner Konferencji Zarządzanie ryzykiem w praktyce 11 3

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING styczeń/luty 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA. 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott

Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA. 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott Agenda 9.30 10.15 Wstęp do ORSA Cele i zakres ORSA Kluczowe cechy systemu ORSA ORSA a ICAAP (Basel II) - na ile można skorzystać

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING wrzesień/listopad 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw Analiza finansowa Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Blok tematyczny Moduł Zakres tematyczny Rachunkowość od podstaw 1. Nadrzędne zasady rachunkowości, budowa, zakres informacyjny sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia. według stanu na 31 grudnia 2013 roku

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia. według stanu na 31 grudnia 2013 roku I Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2013 roku I Spis treści Tabela 1 Wymogi ogólne.........5 Tabela 2 Zakres stosowania......54 Tabela 3 Struktura kapitału nadzorczego....98 Tabela

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2012 roku

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2012 roku I Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2012 roku I Spis treści Tabela 1 Wymogi ogólne... 4 Tabela 2 Zakres stosowania... 51 Tabela 3 Struktura kapitału nadzorczego... 107 Tabela 4

Bardziej szczegółowo

Szkolenia organizowane przez PKF Consult Sp. Z o.o.

Szkolenia organizowane przez PKF Consult Sp. Z o.o. Szkolenia organizowane przez Sp. Z o.o. 1. Przychody i koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej wg prawa podatkowego w roku 2015 z uwzględnieniem aktualnych interpretacji i orzeczeń - wybrane

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

Gdybym wiedział że upadnę to bym się położył

Gdybym wiedział że upadnę to bym się położył Identyfikacja ryzyka w przedsiębiorstwach energetycznych Dr Ryszard Pocheć Szczyrk, wrzesień 2007 1 Gdybym wiedział że upadnę to bym się położył 2 Struktura referatu Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Getin Noble Bank S.A. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Autorzy raportu Janusz Słobosz i Radosław Ziomko,

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

Audyt i ocena systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Audyt i ocena systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie a Audyt i ocena systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie Zakres usług Zapraszamy do zapoznania się ze świadczonym przez nasze organizacje szerokim wachlarzem usług doradczowdrożeniowych dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Ryzyko operacji walutowych Warszawa, kwiecień 2007 WSTĘP... 2 1. POZIOM RYZYKA OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.1 APETYT NA RYZYKO OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.2 WYMOGI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo