Polskie finanse publiczne stan i perspektywa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie finanse publiczne stan i perspektywa"

Transkrypt

1 Polskie finanse publiczne stan i perspektywa Skutki kryzysu, którego podobno uniknęliśmy, będziemy odczuwać jeszcze przez lata. Rosną zatory płatnicze, bezrobocie, rośnie liczba upadłości i kredytów zagroŝonych. Stanowczo za wcześnie otrąbiono powrót optymizmu i sukcesów gospodarczych naszego kraju w 2010 r. W grudniu nie było pieniędzy na wypłatę rent i emerytur, ale Ministerstwo Finansów znalazło blisko 3mld euro na interwencję walutową na rynku. Czy naprawdę moŝemy wierzyć we wszystkie zapewnienia sternika polskich finansów publicznych? Czy rzeczywiście jest tak dobrze z fundamentami polskiej gospodarki jak zapewnia nas Jan Vincent Rostowski? Liczne zapewnienia i prognozy ministra finansów ulegały bardzo często istotnym zmianom, głównie post factum. Jednak polska jazda na gapę się skończyła. Minister Finansów zapewniał polską opinię publiczną, Ŝe deficyt finansów publicznych wyniesie 3,6 proc., a wyniósł w 2009 r. 7,2 proc. Deficyt budŝetu miał wynieść 18,2 mld zł, a wyniósł 24 mld zł Minister finansów bardzo długo upierał się, Ŝe wzrost PKB w 2009 r. wyniesie 4,8 proc., a wyniósł 1,7 proc. Minister Finansów nadal podtrzymuje tezę o zdrowych finansach publicznych naszego kraju. Co się tylko dało, wypchnięto juŝ poza budŝet. Minister Finansów po raz kolejny zapewnia polską opinię publiczną, jak i rynki kapitałowe, Ŝe w 2010 r. nie ma ryzyka przekroczenia 55 proc. progu relacji długu publicznego do PKB, bo przychody z prywatyzacji w 2010 r. na poziomie 25 mld zł są moŝliwe do osiągnięcia. Stwierdzenie to jest zaskakujące, bo prognozy Komisji Europejskiej mówią wyraźnie, Ŝe wskaźnik zadłuŝenia sektora publicznego w Polsce w 2010 r. moŝe wynieść 59,7 proc. A więc znacznie powyŝej 55 proc. Podobny scenariusz przewidują dla nas przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego, Banku Światowego i niektóre duŝe banki. Minister Finansów, zapisał w budŝecie na 2010 r. deficyt na poziomie 52 mld zł, ponoć bardzo konserwatywnie go projektując. Problem w tym,ŝe gdy dobrze i rzetelnie policzyć to, co wypchnięto poza budŝet ( 14 mld zł deficytu środków Unii Europejskiej, 19 mld zł na finansowanie dróg, na które poŝycza KFD, odebrane 7,5 mld FRD na rzecz zadłuŝonego ZUS-u, który poŝyczył około 8 mld zł m.in. w bankach komercyjnych ) realny deficyt wynosi mld zł, a w zanadrzu jest jeszcze 7 mld zł z tytułu zwrotu elektrowniom akcyzy za prąd, pobieranej bezprawnie od 2002r. To nie koniec niedoszacowania wydatków budŝetowych i zamiatania pod dywan. Wyraźnie zmniejszono subwencje i dotacje dla samorządów. Zobowiązania samorządów polskich na koniec IV kw r. wyniosły juŝ 40 mld zł Nic dziwnego, Ŝe Ministerstwo Finansów zachęca samorządy oraz państwowe fundusze do inwestowania w papiery skarbowe i rządowe obligacje. Chodzi o to, Ŝe bony i obligacje Skarbu Państwa sprzedawane innym podmiotom sektora finansów publicznych nie powiększają zadłuŝenia Skarbu Państwa. Śniegowa kula polskich długów nie maleje. W 2009 r. Minister Finansów zaciągnął brutto długi rzędu 160 mld zł a nasze potrzeby poŝyczkowe brutto na ten rok wynoszą mld zł Dług publiczny Skarbu Państwa zbliŝy się w tym roku do gigantycznej kwoty 750 mld zł, a zadłuŝenie zagraniczne przekroczy 200 mld euro. Długi hipoteczne zbliŝają się do 220 mld zł, kredyty gotówkowe i ratalne osiągną poziom 200 mld zł W I kw r. blisko 20 mld zł będą to juŝ kredyty stracone, wraz z kredytami zagroŝonymi przedsiębiorstw, będzie to kwota ok. 50 mld zł JuŜ dziś obsługa długu w budŝecie państwa, to olbrzymia kwota rzędu 35mld zł, a to pieniądze praktycznie wyrzucone

2 w błoto. Czy ową toczącą się kulę śnieŝną pod nazwa polskie zadłuŝenie da się jeszcze zatrzymać bez drakońskich i drastycznych posunięć. Nasze deficyty i potęŝny garb zadłuŝenia to nie jest przejściowy efekt, wypadek przy pracy, ale trwała tendencja, przewlekła choroba, która jest nam serwowana jako terapia lecznicza. Najpierw wyprzedano wszystko co cenne i wartościowe z majątku narodowego, potem uruchomiono spiralę długów. Co nas jeszcze czeka? Cięcia, drastyczne oszczędności, kolejne schłodzenia gospodarki? Sprzedaliśmy juŝ 75% majątku narodowego za niezbyt wygórowaną cenę ok. 85 mld zł.- tyle dziś trzeba by zapłacić za jeden duŝy bank. Nieruchomości Krakowa wyceniono na 309 mld zł Kraków, choć bardzo zacny, to jego majątek jest niewątpliwie mniejszy niŝ 75 proc. majątku polskiego. Obecne sztuczki księgowe ze składkami do OFE, obligacjami drogowymi, oszczędnościami NFZ-u, poŝyczkami bankowymi ZUS-u, to jedynie ukrywanie gorzkiej prawdy, Ŝe król jest nagi. Z pieniędzmi jest źle, a będzie jeszcze gorzej. W końcu 2009 r. miała miejsce interwencja walutowa na duŝą skalę. Dyrektor Departamentu Długu Publicznego M F przyznał wreszcie, Ŝe w grudniu 2009 r. Minister Finansów zawarł transakcję na rynku FX swapów walutowych. To niewątpliwie sensacyjne oświadczenie. Ministerstwo Finansów wykorzystało część posiadanych walut do okresowej ich zmiany na złote i planuje kontynuować takie działania równieŝ w 2010 r. CzyŜby obecne umocnienie złotego do poziomu 4,01 za euro to znów zasługa Ministra Finansów, a nie tylko działania spekulantów walutowych? FX swap to transakcja polegająca na umowie, Ŝe w przyszłości fiskus wymieni się z kontrahentem walutą po z góry ustalonym kursie, czyli zastawiono waluty budŝetu państwa na złote. Po pierwsze, daje to spekulantom bardzo czytelne sygnały, po drugie przypomina to niebezpieczne opcje walutowe, które poczyniły ogromne straty w polskich przedsiębiorstwach, tym razem, to jakby opcje walutowe w imieniu państwa polskiego. To bardzo ryzykowna gra, która fałszuje rzeczywisty obraz i stan finansów publicznych, a długofalowo moŝe okazać się bardzo kosztowna. Ministerstwo Finansów jest jak widać, gotowy na wszystko, byle tylko sztucznie obniŝyć 55- proc. próg zadłuŝenia do PKB. Czy wystarczy środków na dalszą tego typu ruletkę kursowowalutową? Na początku 2010 r. Minister Finansów dysponowało kwotą około 7 mld euro rezerwy walutowej. Ile z tego przeznaczono, by wywindować kurs złotego do 4,01 za euro? Przeznaczono na ten cel aŝ 2,7 mld euro. A przecieŝ na wszystko inne brakuje pieniędzy. JuŜ w grudniu 2009 r. ZUS-owi brakowało pieniędzy na wypłatę bieŝących emerytur i rent w tym roku dotacja do ZUS wyniesie 37,9 mld zł, a łącznie z dotacji, poŝyczek i składek ZUS otrzyma 71,6 mld zł, a i tak zabraknie mu na wypłaty ok. 11 mld zł. W tym roku wpływy ze składek ZUS wystarczą zaledwie na sfinansowanie tylko 50 proc. świadczeń. Ani się obejrzymy jak powrócimy znowu do 13-proc. składki rentowej i ograniczenia waloryzacji. Obok coraz większego zadłuŝenia Państwa Polskiego i Polaków, mamy ukryte i na razie lekcewaŝone, utajone zadłuŝenie to gwarancje i poręczenia udzielane przez Skarb Państwa i polski rząd. Tylko w 2009 r. wyniosło ono 21,1 mld zł nie są one wliczane do długu Skarbu Państwa, chyba Ŝe korzystający z nich zacznie mieć problemy ze swoimi zobowiązaniami. Wówczas cała suma gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa, wynosząca obecnie 38,2 mld zł,

3 moŝe okazać się całkiem realnym problemem. W handlu zagranicznym nadal sytuacja jest bardzo kiepska. Polski eksport w 2009 r. spadł o blisko 19 proc. do poziomu 89 mld euro, import o blisko 28 proc. do 96,5 mld euro, co daje deficyt w wysokości 8,7 mld euro, który w dolarach jest jeszcze większy i wynosi ok.11 mld USD. Stanowczo przedwczesny powrót optymizmu Większość analityków, jak i przedstawiciel rządu, juŝ odwołało kryzys, zapowiadają same dobre wiadomości: wzrost PKB na poziomie 3 proc., złotego po 3,5 za euro, wzrost produkcji przemysłowej i eksportu. Wyniki polskiej gospodarki według premiera mają być lepsze niŝ w 2009 r. Sytuacja w gospodarce i sytuacja walutowa ma być ponoć bardziej stabilna niŝ w minionym roku. Jednak jeszcze w grudniu 2009 r. zatory płatnicze dotyczyły juŝ ok polskich firm, płace spadły realnie o 3 proc., upadło ponad 1700 przedsiębiorstw, wzrost 35 proc. rok do roku. Wzrost PKB o 1,7 proc. w 2009 r., nie musi być wcale tendencją trwałą. Słabnie tempo konsumpcji indywidualnej, tempo wydatków publicznych będzie tak zwłaszcza po wprowadzeniu planu rozwoju i konsolidacji finansów publicznych i tzw. reguły wydatkowej. Import przestał nurkować, maleje wolumen eksportu i inwestycji. Deficyt sektora publicznego w bieŝącym roku moŝe zbliŝyć się do poziomu 8-9 proc. PKB. Coraz bardziej zawęŝa się baza podatkowa. Zwroty podatkowe do kwietnia będą znaczące, a wpływy malejące. Zyski banków będą za 2009 r. znacznie niŝsze o ok. 40 proc. w porównaniu rok do roku. 8,7 mld zł zysku netto banków komercyjnych poŝrą odpisy i rezerwy w kwocie ok. 12 mld zł. Wiele przedsiębiorstw moŝe nie udźwignąć restrukturyzacji długów i umów kredytowych. To wszystko moŝe skutecznie zahamować słabnący wzrost gospodarczy i zwiększyć bezrobocie juŝ w I kw r. Pogarsza się sytuacja finansowa firm. Co druga firma w IV kw r. była w zlej kondycji. Lawinowo przybywa bankrutów. Rosną zaległości firm wobec ZUS-u i wynoszą juŝ 5 mld zł. Kredyty zagroŝone to ok.50 mld zł. ZadłuŜenie samorządów przekroczyło 40 mld zł. Plan rozwoju i konsolidacji będzie kosztowny społecznie, i szkodliwy dla gospodarki, a przede wszystkim nieskuteczny, gdy idzie o ratowanie polskich finansów publicznych. Nie moŝna go traktować powaŝnie. Oszczędności z tzw. reguły wydatkowej będą iluzorycznie i czysto propagandowe. Reguła wydatkowa na poziomie 1 proc. plus inflacja da budŝetowi zaledwie 3-4 mld zł.- to prawdziwa kropla w morzu potrzeb. Gdyby myśleć o planie powaŝnie, potrzebne byłyby cięcia o ok mld zł. Tylko komu moŝna zabrać takie pieniądze? Pieniędzy brakuje bowiem na wszystko. Nierobienie niczego przez ostatnie dwa lata w obliczu kryzysu gospodarczego będzie nas teraz, w latach r., kosztować podwójnie. W przypadku planu rozwoju i konsolidacji chodzi o ideologię i PR aby nie przyznać się zbyt wcześnie, Ŝe właśnie przekroczyliśmy 55-proc. próg relacji zadłuŝenia do PKB. Komisja Europejska przewiduje, Ŝe tę barierę przekroczymy w 2010 r., zbliŝając się aŝ do 60 proc. progu konstytucyjnego. Idee fixe szybkie przyjęcie euro wyeliminowała zdrowy, ekonomiczny rozsądek i próby sensownych reform. Rząd wreszcie zauwaŝył, Ŝe jest problem zadłuŝenia i deficytu w Polsce. Władza i większość analityków bankowych stanowczo zbyt wcześnie obwieścili koniec kryzysu. Skoro jest tak dobrze w Polsce, to po co ten plan ewidentnych cięć i ograniczeń socjalnych, budŝetowych. Niemcy, na które tak bardzo liczą

4 nasi ministrowie, analitycy, ale i polscy przedsiębiorcy przyjęły całkowicie odmienne metody wychodzenia z kryzysu, choć ich PKB spadło r./r. podobnie jak polskie, nasze o 3,3 proc., niemieckie o 5 proc. Tamtejsza władza mówi o tym otwarcie obywatelom, nie ubarwia, nie zaklina rzeczywistości. Nikt nie liczy na szybkie odbicie, mimo Ŝe rząd niemiecki dwoi się i troi, proponując bardzo konkretne rozwiązania. My liczymy, Ŝe odbijemy się właśnie dzięki Niemcom. W Niemczech eksport załamał się nieco mniej niŝ w Polsce u nas blisko 19 proc., tam o 14 proc. Obie gospodarki mają więc przed sobą kamienistą i bardzo wyboistą drogę. Pojawia się coraz więcej niepokojących danych świadczących o bardzo słabym oŝywieniu niemieckiej gospodarki. Nie wykluczają oni równieŝ II fazy kryzysu. Niemiecka kanclerz Angela Merkel, w przeciwieństwie do premiera Donalda Tuska, bardzo otwarcie mówi swoim rodakom: nie wrócimy do poziomów i wskaźników gospodarczych sprzed kryzysu przed rokiem Potrzebne są pieniądze, Ŝeby coś realnie zmienić państwo musi mieć dochody. My nadal za duŝo poŝyczamy i importujemy, a za mało oszczędzamy i eksportujemy. Nie ma Ŝadnej spójnej koncepcji wychodzenia z kryzysu poza cięciami. Silny popyt zagranicznych inwestorów i spekulantów walutowych na polski dług i skarbowe papiery wartościowe sztucznie napompował złotego. Pompowanie tego balona trwa w najlepsze, co zdecydowanie zaszkodzi polskiemu eksportowi i bilansowi obrotów płatniczych. Niemcy martwią się silnym euro, Szwajcarzy interweniują, by osłabić franka. Tylko my jak dzieci cieszymy się z silnego złotego. Plan rozwoju i konsolidacji finansów publicznych to czyste chciejstwo mało w nim konkretów duŝo obietnic bez pokrycia. A przed nami coraz groźniejsze problemy dnia codziennego oraz problemy polskich finansów publicznych: gigantyczny realny deficyt budŝetowy na poziomie mld zł, zadłuŝenie polskich samorządów zbliŝające się do 40 mld zł, deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 7,2 proc., który najprawdopodobniej w 2010 r. przekroczy 8 proc. PoŜyczamy prawie na wszystko. Dług publiczny Skarbu Państwa w tym roku wyniesie około 750 mld zł, potrzeby poŝyczkowe brutto 203 mld zł. Mamy 160 mld zł długów kredytów konsumpcyjnych, 220 mld zł zadłuŝenia w kredytach hipotecznych. Dynamika wzrostu zadłuŝenia polskich gospodarstw domowych tylko w latach wzrosła o 200 proc. Wartość bankowych kredytów utraconych i zagroŝonych po styczniu 2010 r. przekroczy 50 mld zł i wskaźnik 10 proc. Wartość dodana brutto w przemyśle w 2009 r. spadła w relacji do 2008 r. o 1,1 proc. Popyt krajowy spadł r./r. o 0,9 proc. Nie był to więc dobry rok. Według wywiadowni Dun & Bradstreet, która od lat prowadzi bardzo rzetelne i profesjonalne badania i analizy juŝ co druga polska firma w IV kw r. była w złej lub bardzo złej kondycji finansowej. Źle wygląda sytuacja w takich branŝach, jak budowlana, deweloperska, meblarska, transportowa, logistyczna, odzieŝowa, tekstylna czy samochodów cięŝarowych. Nowe zamówienia w polskim przemyśle jeszcze w grudniu 2009 r. spadły r./r. aŝ o blisko 13 proc. po spadku w listopadzie 2009 r. o 12 proc. Bólem głowy dla naszych analityków i przedsiębiorców powinny być informacje, Ŝe wręcz lawinowo rośnie liczba i wartość windykacji i długów do odzyskania. W 2009 r. do rąk windykatorów trafiły zlecenia o wartości ponad 11 mld zł, to blisko o 50 proc. więcej niŝ w 2008 r. Dynamika naleŝności przeterminowanych jest

5 ogromna, 7 mld zł to naleŝności detaliczne. Banki na wyścigi przekazują firmom windykacyjnym kredyty opóźnione zaledwie o kilka dni. W 2010 r. rynek windykacji moŝe wzrosnąć do kwoty mld zl. Mamy gigantyczne i niestety rosnące rozwarstwienie plac w Polsce. W tej dziedzinie pozostawiliśmy daleko w tyle Niemcy, zajmując miejsce w czołówce razem z Ukrainą, Egiptem, Panamą czy Meksykiem (raport Hey Group). Na słuŝbę zdrowia wydajemy ok. 60 mld zł zaledwie 6,5 proc. PKB, czyli mniej więcej tyle, co ubogi Meksyk. Drugi rok z rzędu wpływy z podatku Belki w budŝecie będą niŝsze niŝ planował Minister Finansów o ok.1mld zł Lepiej nie myśleć o wpływach z innych podatków w 2010 r. Wszystko ma uratować totalna wyprzedaŝ, czyli polska prywatyzacja. Złoty jest nadal na potęŝnej spekulacyjnej huśtawce co tydzień 10, 12 groszy w dół lub w górę. Balon jest pompowany coraz agresywniej. Jak tylko rząd i Minister Finansów przestają sprzedawać obligacje, czyli zadłuŝać państwo, złoty słabnie. Mniejszy napływ środków od inwestorów krótkoterminowych i spekulacyjnych oznacza bowiem mniejszą presję na umocnienie złotego. W nieskończoność tak się nie da. Całkowicie utraciliśmy kontrolę nad polskim złotym jesteśmy wręcz zakładnikiem kapitału spekulacyjnego. Pieniędzy brakuje na wszystko ZUS ma coraz większe kłopoty. JuŜ w grudniu 2009 r. brakowało mu na wypłatę rent i emerytur. Musiał ekspresowo poŝyczać w bankach i budŝecie 8 mld zł Co gorsze, bardzo wyraźnie i gwałtownie spada ściągalność składek do ZUS zarówno zdrowotnych, jak i emerytalno rentowych. Obecny poziom ściągalności to zaledwie 96 proc., a to najgorszy wynik od 1999r. Zaległości firm wobec ZUS u wynoszą 5mld zł i będą rosły. Skąd ten powszechny optymizm i to przekonanie o doskonałych perspektywach dla polskiej gospodarki w 2010 r. i 2011r? W 2010 r. wzrosną ceny prawie wszystkiego: paliw, energii, gazu, Ŝywności, ubezpieczeń samochodowych, usług bankowych. Nasz system finansowy jest bardzo kruchy i niestabilny, a fundamenty gospodarcze zmurszałe. Coraz bardziej widać potęŝne pęknięcia. MoŜe się okazać, Ŝe prawdziwy kryzys jest dopiero przed nami. Prawdziwą recesję moŝemy więc dopiero zobaczyć. Nie moŝna bowiem wykluczyć podwójnego dna kryzysu, a perspektywy wzrostu są wciąŝ niepewne. Sama Ŝonglerka liczbami niewiele zmienia. To, Ŝe inni mają gorzej nie posuwa nas na przód. ZbliŜamy się do momentu krytycznego Czasami jednak warto zadać sobie pytanie, z jakiego powodu ma być tak dobrze. Co poza chciejstwem i propagandą sukcesu stawiamy na szali? Zdecydowanie zbliŝamy się do momentu krytycznego dla polskich finansów publicznych i polskiej gospodarki, a nasze stare i nowe błędy tylko spotęgują skalę problemów bez względu na ilość pochlebnych artykułów o polskiej gospodarce w The Times. Ciekawe, kogo oszukuje Ministerstwo Finansów : polską opinię publiczną, gdy zapisuje w budŝecie wzrost PKB na 2010 r. rzędu 1,2 proc. czy Komisję Europejską, którą informuje o wzroście PKB rzędu 3 proc. Ten rok moŝe jednak przynieść rozczarowanie gdy idzie o tempo rozwoju gospodarczego i poziom deficytu finansów publicznych oraz dochodów podatkowych. Wpływy z VAT w styczniu 2010 r. były o 5mld zł niŝsze niŝ w 2009 r. i wyniosły 17 mld zł.

6 W ostatnich latach odnotowaliśmy szalony wzrost kredytów indywidualnych i to przy wysokich stopach procentowych. ZadłuŜenie polskich gospodarstw domowych w latach wzrosło o 200 proc. Polacy po latach wyrzeczeń postanowili nadrobić zaległości i zaczęli budować swój dobrobyt głównie na kredyt: w ostatnich latach skokowo wzrastały kredyty hipoteczne o ok mld zł rocznie. Wzrosły kredyty ratalne, gotówkowe to juŝ dziś ok. 160 mld zł zadłuŝenia. Rosły kredyty obrotowe, inwestycyjne, szybkie kredyty na dowód osobisty, kredyty na kartach kredytowych to juŝ ok. 17 mld zł zadłuŝenia. Gwałtownie wzrosły polskie kredyty walutowe, czyli przewaŝająca część kredytów hipotecznych, które zbliŝyły się do kwoty 220 mld zł Co najmniej 300 tyś. gospodarstw domowych co roku zaciąga kredyt hipoteczny. Kredyty gospodarstw domowych to juŝ ok. 412 mld zł Teraz zaczynają się pierwsze kłopoty z ich spłatą. Domowe budŝety zadłuŝone na styk, trzeszczą w szwach. Dla wielu oznaczać to będzie bankructwo. A juŝ dziś skala wykluczenia finansowego Polaków jest ogromna, dotyczy bowiem 40 proc. populacji. Lawinowo rośnie teŝ liczba skarg i zaŝaleń na działalność banków komercyjnych w Polsce. Jako kraj mamy juŝ ok. 650 mld zł długu publicznego Skarbu Państwa. ZapoŜyczyliśmy się za granicą na ok. 200mld ale euro. Polskie gospodarstwa domowe mają łącznie blisko 412 mld zł długów. Mamy ok. 160 mld zł kredytów konsumpcyjnych i ratalnych, złych długów wobec banków klienci indywidualni mają na 22 mld zł, z czego 17 mld zł to tzw. kredyty stracone. Łącznie wszystkich długów i zobowiązań wobec innych podmiotów mamy juŝ na kwotę 85 mld zł (telekomy, gazownie, elektrownie, kary, mandaty, zaległe podatki ). Jeszcze w 2009 r. ZUS poŝyczył z banku blisko 8 mld zł.; same banki poŝyczyły juŝ blisko 176 mld zł, a podmioty gospodarcze ok. 212 mld zł A przecieŝ w 2010 r. polski fiskus będzie musiał dodatkowo poŝyczyć brutto mld zł Blisko 16 mln Polaków ma jakieś kredyty, długi w banku czy inne zobowiązania. Wielu wzięło na siebie ryzyko absolutnie ponad miarę. Polski flirt z kredytami staje się niebezpieczny, 200 tys. Polaków ma więcej niŝ 10 kredytów. Debet na koncie ma juŝ regularnie kilka milionów Polaków. Jako kraj wyraźnie przekraczamy europejską średnią przekredytowania gospodarstw domowych wynoszącą 7,5 proc., u nas to juŝ 11 proc. Pokolenie III RP mentalnie i edukacyjnie nie zostało przygotowane na nadejście chudych lat, nie mówiąc juŝ o nadejściu powaŝnego kryzysu. Nic dziwnego, Ŝe chcieliśmy jako społeczeństwo zbyt szybko dogonić europejski poziom Ŝycia i światowy poziom konsumpcji. Postanowiliśmy błyskawicznie nadrobić w kilka lat ten 50-letni dystans wbrew regułom ekonomicznym i zdrowemu rozsądkowi. Najpierw wyprzedaliśmy najwartościowszą część majątku narodowego system bankowo-ubezpieczeniowy, handel wielkopowierzchniowy, dochodowe przedsiębiorstwa, a potem postanowiliśmy jako naród i państwo znacząco się zadłuŝyć. Dziś pomału polska jazda na gapę przez kryzys się kończy. Na razie naszym kredytobiorcom sprzyjało szczęście. Stopy procentowe kredytów na świecie i w Eurolandzie obniŝono do niespotykanych rozmiarów. Zagraniczne banki komercyjne, działające w Polsce, miały tu przez lata prawdziwe eldorado: serwowały nam ceny swych usług, jakie tylko chciały, a my akceptowaliśmy je bez Ŝadnego sprzeciwu i bez głębszego zastanowienia. Banki komercyjne czuły się tak pewnie, Ŝe przestały myśleć o ryzyku kredytowym. Łagodziły więc kryteria, powiększały zdolność kredytową, rozszerzały katalog swych usług, sięgały teŝ po coraz młodszego i mniej zamoŝnego klienta. Niektóre banki komercyjne nadal ukrywają skalę problemów, tj.

7 prawdziwą wielkość odpisów na utracone i zagroŝone kredyty. Tych zagroŝonych jest juŝ ok. 20 mld zł, gdy idzie o kredyty dla klientów indywidualnych. Skalę problemu ukazuje teŝ relacja zysku netto za 2009 r. banków komercyjnych do wielkości utworzonych rezerw. W 2009 r. zysk netto banków komercyjnych zbliŝył się do ok. 8,7 mld zł, zaś rezerwy i odpisy z tytułu kredytów zagroŝonych wyniosły 12 mld zł i będą rosły w 2010 r. Rezerwy więc zjedzą zyski. Rosną gwałtownie wydatki na Ŝycie, utrzymanie mieszkania, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ceny energii i gazu w ostatnich latach. Rosną ceny Ŝywności, mieszkań, paliw, papierosów, usług medycznych, koszty wychowania i kształcenia dzieci. Sztywne wydatki poŝerają juŝ dziś blisko 50 proc. naszych dochodów, 50 proc. rodaków uwaŝa dziś, Ŝe spłata rat kredytowych nie jest wydatkiem priorytetowym. W razie utraty pracy aŝ 65 proc. polskich kredytobiorców będzie w stanie spłacać kredyt zaledwie przez 1 miesiąc, a 30 proc. maksymalnie przez 3 miesiące. A przecieŝ w styczniu bezrobocie wzrosło do ok. 13 proc. Nie moŝna teŝ wykluczyć w 2010 r. nowelizacji budŝetu czy powaŝnych problemów z finansowaniem słuŝby zdrowia czy ZUS-u. Polski konsument nie podtrzyma wzrostu gospodarczego w 2010 r., zwłaszcza tego na kredyt. Rekomendacja S II i T przygotowane przez KNF, nakazująca bankom większą ostroŝność w udzielaniu kredytów przyszły zdecydowanie za późno. Co ciekawe, SKOK-i, które temu nadzorowi nie podlegały, umiały zadbać o bezpieczeństwo swych klientów, stosując zwykłą przyzwoitość i ostroŝność. W przeciwieństwie do banków komercyjnych w Polsce to właśnie polskie SKOK-i najlepiej zniosły kryzys m.in. dlatego Ŝe proponowały swoim klientom umiarkowane ceny usług, zgromadziły niebagatelne depozyty w kwocie 10,8 mld zł i bardzo liczną i lojalną 2 mln grupę klientów. Wartość depozytów ulokowanych w SKOK-ach wzrosła tylko w ciągu jednego roku o ponad 2,2 mld zł, w zdobywaniu klientów pomaga im fakt, Ŝe oprocentowanie depozytów w SKOK jest zdecydowanie atrakcyjniejsze od oferowanych przez większość banków. Suma udzielonych przez kasy poŝyczek wzrosła w 2009 r. o blisko 1,5 mld zł do kwoty 8,4 mld zł. SKOK-i rozbudowują sieć bankomatów, unowocześniają usługi i uruchamiają szerszy dostęp do kont internetowych. Gospodarując oszczędnie i roztropnie stały się realną konkurencją dla zagranicznych banków komercyjnych w Polsce. Przez 17 lat istnienia SKOK-ów nie upadła Ŝadna z kas i to bez wsparcia ze strony pastwa polskiego, na co mogły liczyć banki komercyjne w większości będące własnością kapitału zagranicznego. Polską rację stanu w kontekście powaŝnych kłopotów zagranicznych banków komercyjnych jest w tej sytuacji utrzymanie stabilności i umoŝliwienie rozwoju tego właśnie ostatniego polskiego elementu sektora bankowego w Polsce. Rząd zapowiedział koniec kryzysu, szybki wzrost gospodarczy w wysokości 3 do 4 proc. w najbliŝszych latach, wzrost konsumpcji, większe wpływy podatkowe i inwestycje, a zarazem wielkie oszczędności, na zdrowy rozum to albo jedno albo drugie. W planie finansowym państwa jakim jest budŝet Minister Finansów i rząd zapisali wzrost polskiego PKB na poziomie 1,2 proc. Dwa miesiące później w planie rozwoju i konsolidacji ogłoszono 3 proc. wzrost gospodarczy, by następnie dwa tygodnie później w planie konwergencji dla Komisji Europejskiej zapisać wzrost PKB na poziomie 3,4 proc. A to przecieŝ 300 proc. róŝnicy. Które więc dane są powaŝne, realistyczne i bliskie prawdy? Niestety, nie widać Ŝadnej istotnej korelacji między głównymi planami, budŝetem państwa, planem rozwoju i konsolidacji i planem konwergencji poza hasłami. Głównie to zapowiedzi iluzorycznych oszczędności. Jak moŝna zakładać drastyczne obniŝenie deficytu w ciągu zaledwie trzech lat z 7,2 proc., a tak naprawdę z 10 proc., gdy doliczyć deficyt ukryty w

8 KFD 18 mld zł i zadłuŝenie ZUS u które wzrosło o 8 mld zł, co łącznie daje nie 52 mld zł deficytu, ale dobrze ponad 90 mld zł Jak moŝna obniŝyć go do poziomu zaledwie 2,9 proc. w 2012 r.? Znowu, 250 proc. normy w trzy lata to europejski rekord i to bez dramatycznych wyrzeczeń w stylu greckim, estońskim czy irlandzkim. Cała dotychczasowa polska praktyka realizowania wydatków sztywnych przez ostatnie 12 lat wykazywała wyraźną tendencję mocno wzrostową i to zarówno w latach hossy, jak i bessy. Udział wydatków sztywnych w całości wydatków budŝetu państwa w 1998 r. wynosił 46 proc., w 2003 r. juŝ 67 proc., w proc., w latach wydatki urosną o 5,5 proc. PKB. Reguła wydatkowa z planu rozwoju i konsolidacji to ledwie kosmetyka i kropla w morzu potrzeb. Ograniczenie wydatków do 1 proc. plus inflacja moŝe dać zaledwie symboliczne oszczędności rzędu 3-4 mld zł, a chcąc sprowadzić deficyt do poziomu 2,9 proc. PKB cięcia musiałyby sięgać 60mld zł. Jak deficyt ma się zmniejszyć, jeŝeli wydatki rosną, a wpływy maleją? Ściągalność składek do ZUZ-u, zarówno zdrowotnych, jak i rentowych i emerytalnych jest najgorsza od 1999 r. Na razie to tylko 5 mld zł mniej w kasie ZUS u, ale dług będzie większy. Nie bardzo wiadomo dlaczego Minister Finansów zakłada dynamiczny wzrost gospodarczy w latach , skoro polski PKB zjechał w 2009 r. z 5 proc. do 1,7 proc. a kryzys wcale się nie skończył. Strefa euro raczej nie liczy na szybki wzrost. W styczniu 2010 r. deficyt budŝetu wyniósł juŝ 5 mld zł, czyli 10 proc. zaplanowanego na cały rok i jest najwyŝszy od 2001r. Deficyt sektora finansów publicznych przewidziany na 2010 r. to 7 proc., a okaŝe się, Ŝe równie dobrze moŝe to być 8, a nawet 9 proc. PrzecieŜ dług publiczny Skarbu Państwa ma w 2010r wzrosnąć do kwoty 750 mld zł PoŜyczamy więcej a nie mniej, szybciej, a nie wolniej. Rząd spodziewa się teŝ szybkiej poprawy sytuacji fiskalnej i wyŝszych wpływów podatkowych, kiedy jeszcze nie wiadomo, jaka będzie skala zwrotu podatków PIT i VAT za 2009 r. w 2010 r. niŝsze będą stawki podatkowe PIT, wpływy z podatku Belki, wpływy z podatku CIT i VAT. Rząd zakłada na 2010 r. wzrost konsumpcji indywidualnej, a przecieŝ rośnie bezrobocie - juŝ 13 proc. Płace wyhamowują, rosną koszty utrzymania. Czy to właśnie ta wysoka inflacja ma być tą tajną bronią rządu, która uratuje dochody budŝetowe, ale jaka ona w końcu ma być, 1 proc. tak jak zapisano w budŝecie. 2 proc. tak jak w planie konwergencji? A moŝe realne 3,6 czy nawet 4 proc.? Resort finansów przewiduje, Ŝe firmy zaczną na nowo inwestować. Tylko dlaczego, bo przecieŝ spadają zamówienia, spoŝycie, eksport, a dostępność do kredytów nie uległa zasadniczej poprawie. Polski konsument dostaje zadyszki. Nadal trwa ruletka kursowo walutowa na polskim złotym, która moŝe przewrócić wszelkie kalkulacje i plany rządowe w razie tąpnięcia na rynku walutowym. Jeśli rząd rzeczywiście planowałby tak głębokie ograniczenie deficytu do 2,9 proc. z obecnych 7,2 proc. w 2012 r., musiałby wręcz dokonać masakry wydatków budŝetowych, w tym wydatków socjalnych z jednej strony, a z drugiej wyraźnej podwyŝki podatków, zamroŝenia płac sfery budŝetowej, wstrzymania waloryzacji rent i emerytur, wyraźnego wydłuŝenia wieku emerytalnego. Ograniczone musiałyby być wydatki inwestycyjne, w tym infrastrukturalne, wydatki w słuŝbie zdrowia, wojsku, policji, administracji. Tak czy siak, dla przeciętnego Kowalskiego plan konwergencji, czy plan konsolidacji, będzie oznaczał kolejne ostre zaciskanie pasa. Dziś reguła wydatkowa, to reguła wirtualna.

9 Nie ma co teŝ liczyć na europejskie odbicie. Kryzys moŝe zagościć w Eurolandzie na dłuŝej. Zarówno Grecy, jak i Hiszpanie przez lata liczyli właśnie na to, Ŝe wystarczy wzrost gospodarczy na poziomie 3-4 proc. PKB, aby zahamować wzrost zadłuŝenia i kontrolować deficyty. Jak widać, bardzo się pomylili. Samo zaciskanie pasa nie wystarczy. Dopóki państwom takim jak właśnie Polska nie uda się zwiększyć konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, zwiększyć eksportu i dochodów budŝetowych, w tym dochodów podatkowych, to walka z deficytem i zadłuŝeniem nie powiedzie się. Wtedy, by uniknąć bankructwa, konieczna pewno będzie dewaluacja waluty. Pomijając brak konkretów, brak oprzyrządowania prawnego, odległość terminów, skuteczność planu konwergencji, jak i planu rozwoju i konsolidacji będzie niewielka. Mogą one raczej mocno zaszkodzić koniunkturze gospodarczej. Nadal za duŝo poŝyczamy i importujemy, za mało oszczędzamy i eksportujemy. Coraz bardziej teŝ brakuje dochodów budŝetowych i dochodów podatkowych. Stan polskich finansów publicznych moŝe budzić powaŝne obawy mimo pozorów stabilności. Stanowisko na posiedzenie NRR w dniu r. Grzegorz Bierecki, Prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Czy potrzebna jest zmiana systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce?

Czy potrzebna jest zmiana systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce? Filip Bieńkowski Gimnazjum nr 33 im. z oddziałami dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie praca badawcza Czy potrzebna jest zmiana systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce? Nauczyciel WOS Maciej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Inwestycje 12

Spis treści. 1. Inwestycje 12 Spis treści I Ocena przygotowanego przez rząd Planu Stabilności i Rozwoju 5 II Program antykryzysowy PiS 8 Główne załoŝenia: - Cel polityki gospodarczej co najmniej 3,5 % tempo wzrostu PKB w 2009 - Zmiana

Bardziej szczegółowo

nagrody abc inwestowania nr 9 2012 PUBLICEWICZ GADOMSKI ORŁOWSKI fantastyczne jak oszczędzamy O prognozach Po wyborach w Grecji IKE czy IKZE

nagrody abc inwestowania nr 9 2012 PUBLICEWICZ GADOMSKI ORŁOWSKI fantastyczne jak oszczędzamy O prognozach Po wyborach w Grecji IKE czy IKZE GADOMSKI O problemach EURO PUBLICEWICZ jak oszczędzamy ORŁOWSKI O prognozach nr 9 2012 abc inwestowania Magazyn o oszczędz a niu i inwestowaniu uwaga! fantastyczne nagrody w dwóch konkursach BPH TFI Tylko

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce?

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce? PUBLICEWICZ podsumowanie roku GADOMSKI dlaczego rośniemy ŁĘtocha o emocjach nr 4 2009 abc inwestowania Tylko u nas: O wychodzeniu z kryzysu Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu ZWYCIĘZCA złotych szpalt

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA FOR - FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU. Jak przyspieszyć wzrost gospodarczy, uzdrowić finanse publiczne i dalej budować II filar emerytalny?

FUNDACJA FOR - FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU. Jak przyspieszyć wzrost gospodarczy, uzdrowić finanse publiczne i dalej budować II filar emerytalny? FUNDACJA FOR - FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU Jak przyspieszyć wzrost gospodarczy, uzdrowić finanse publiczne i dalej budować II filar emerytalny? Warszawa, 25 stycznia 2011 1 Autorzy: Lech Kalina FOR Aleksander

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

bank&biznes Intuicja i wiara w twarde liczby Uprogu nowego roku wypada wierzyć tylko w najlepsze prognozy,

bank&biznes Intuicja i wiara w twarde liczby Uprogu nowego roku wypada wierzyć tylko w najlepsze prognozy, Dodatek partnerski e k s t r a bank&biznes Bankowo mamy unijny standard Placówek w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest u nas już powyżej średniej w UE. Bankowców i bankomatów jeszcze brakuje D2 3 Stopy

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie ORŁOWSKI O długach i kryzysie GADOMSKI lekarstwem fcl ŁĘtocha czysty realizm nr 5 2010 abc inwestowania Tylko u nas: Raport na temat sytuacji w Grecji Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu zdobywca grand

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

Minął rok 2008 PODSUMOWANIE ANALITYKÓW OPEN FINANCE SA

Minął rok 2008 PODSUMOWANIE ANALITYKÓW OPEN FINANCE SA Minął rok 2008 PODSUMOWANIE ANALITYKÓW OPEN FINANCE SA Odchodzący do historii rok zapisze się w niej wielkimi literami, pełen bezprecedensowych wydarzeń, bankructw, cięć stóp, strat inwestujących w fundusze

Bardziej szczegółowo

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz DO ŚWIATA z Aspirantem Fortuną FINANSÓW Jak czytać dane finansowe? Nr 1 luty 2015 Czy te liczby mogą kłamać? Większość z nich jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Nie wiemy, czy są prawdziwe ani też co

Bardziej szczegółowo

Klamka zapadła. Emerytury

Klamka zapadła. Emerytury UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Ostatni moment na wybór OFE Zacząłeś pracę, ale do tej pory nie wybrałeś otwartego funduszu emerytalnego? Masz na to czas do 10 stycznia. Jeśli sam nie zdecydujesz, ZUS wtedy wylosuje

Bardziej szczegółowo

MAKROskop. Czy będzie kontynuacja? Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 2010. bzwbk.pl

MAKROskop. Czy będzie kontynuacja? Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 2010. bzwbk.pl spowolnienie MAKROskop Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 21 Zegar koniunktury -1,5 -,5,5 1,5-1 IV kw. 29 kwiecień 29 depresja W tym miesiącu: Temat miesiąca 2 Czy i jakich interwencji potrzeba?

Bardziej szczegółowo

RAPORT BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 4/2014 ISSN 2080-878X

RAPORT BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 4/2014 ISSN 2080-878X RAPORT o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2013 przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 4/2014 ISSN 2080-878X Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI

Bardziej szczegółowo

Jak można osłabić skutki światowego kryzysu gospodarczego dla Polski?

Jak można osłabić skutki światowego kryzysu gospodarczego dla Polski? Anna Maria Dobrowolska Gimnazjum nr 86 im. Ignacego Augusta Boernera Warszawa Praca badawcza Jak można osłabić skutki światowego kryzysu gospodarczego dla Polski? Warszawa/Wiedeo, styczeo/luty 2009 Spis

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień 2011 38 993 Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie 51000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL

PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL SPIS TREŚCI 1. STABILNOŚĆ MAKROEKONOMICZNA... 6 Wejście do strefy EURO... 6 Mapa drogowa przyjęcia EURO... 6 Program konwergencji... 7 Stabilne

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce w warunkach globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego

Kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce w warunkach globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego Tomasz Przybyciński Kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce w warunkach globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego W ostatnich latach polska gospodarka została dotknięta skutkami szoków

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: Wydanie 19/2014 W dzisiejszym wydaniu: 1. Frank po 3 czy po 5 zł? Str. 2-6 Ostatnimi czasy narodziło się wiele spekulacji na temat podrożenia franka do 4 czy 5 zł po ewentualnym sukcesie referendum w Szwajcarii.

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła.

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła. Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011 Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011 wydawany na zlecenie Związku Banków Polskich ISSN 2080-878X Warszawa, kwiecień 2012 r. WYDAWCA: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZOM INWESTYCYJNYM NIE WYCHODZI RYWALIZACJA Z RYNKIEM LOKAL NA WYNAJEM TO LEPSZY BIZNES NIŻ LOKATA ART BANKING PR AWO NR XCIII 2015 CZERWIEC

FUNDUSZOM INWESTYCYJNYM NIE WYCHODZI RYWALIZACJA Z RYNKIEM LOKAL NA WYNAJEM TO LEPSZY BIZNES NIŻ LOKATA ART BANKING PR AWO NR XCIII 2015 CZERWIEC NR XCIII 2015 CZERWIEC 11 PR AWO 14 ART BANKING 22 MOTO EUROPA BLIŻEJ AMERYKI? Negocjacje są tajne, a szczegółów porozumienia nie znają nawet eurodeputowani. Od dawna żadnej umowie międzynarodowej nie

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU

FUNDACJA FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU FUNDACJA FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU Reforma emerytalna a finanse publiczne w Polsce Warszawa, listopad 2010 1 Autorzy: Wiktor Wojciechowski (FOR) Andrzej Rzońca, współpracownik FOR Za pomoc w przygotowaniu

Bardziej szczegółowo