Polskie finanse publiczne stan i perspektywa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie finanse publiczne stan i perspektywa"

Transkrypt

1 Polskie finanse publiczne stan i perspektywa Skutki kryzysu, którego podobno uniknęliśmy, będziemy odczuwać jeszcze przez lata. Rosną zatory płatnicze, bezrobocie, rośnie liczba upadłości i kredytów zagroŝonych. Stanowczo za wcześnie otrąbiono powrót optymizmu i sukcesów gospodarczych naszego kraju w 2010 r. W grudniu nie było pieniędzy na wypłatę rent i emerytur, ale Ministerstwo Finansów znalazło blisko 3mld euro na interwencję walutową na rynku. Czy naprawdę moŝemy wierzyć we wszystkie zapewnienia sternika polskich finansów publicznych? Czy rzeczywiście jest tak dobrze z fundamentami polskiej gospodarki jak zapewnia nas Jan Vincent Rostowski? Liczne zapewnienia i prognozy ministra finansów ulegały bardzo często istotnym zmianom, głównie post factum. Jednak polska jazda na gapę się skończyła. Minister Finansów zapewniał polską opinię publiczną, Ŝe deficyt finansów publicznych wyniesie 3,6 proc., a wyniósł w 2009 r. 7,2 proc. Deficyt budŝetu miał wynieść 18,2 mld zł, a wyniósł 24 mld zł Minister finansów bardzo długo upierał się, Ŝe wzrost PKB w 2009 r. wyniesie 4,8 proc., a wyniósł 1,7 proc. Minister Finansów nadal podtrzymuje tezę o zdrowych finansach publicznych naszego kraju. Co się tylko dało, wypchnięto juŝ poza budŝet. Minister Finansów po raz kolejny zapewnia polską opinię publiczną, jak i rynki kapitałowe, Ŝe w 2010 r. nie ma ryzyka przekroczenia 55 proc. progu relacji długu publicznego do PKB, bo przychody z prywatyzacji w 2010 r. na poziomie 25 mld zł są moŝliwe do osiągnięcia. Stwierdzenie to jest zaskakujące, bo prognozy Komisji Europejskiej mówią wyraźnie, Ŝe wskaźnik zadłuŝenia sektora publicznego w Polsce w 2010 r. moŝe wynieść 59,7 proc. A więc znacznie powyŝej 55 proc. Podobny scenariusz przewidują dla nas przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego, Banku Światowego i niektóre duŝe banki. Minister Finansów, zapisał w budŝecie na 2010 r. deficyt na poziomie 52 mld zł, ponoć bardzo konserwatywnie go projektując. Problem w tym,ŝe gdy dobrze i rzetelnie policzyć to, co wypchnięto poza budŝet ( 14 mld zł deficytu środków Unii Europejskiej, 19 mld zł na finansowanie dróg, na które poŝycza KFD, odebrane 7,5 mld FRD na rzecz zadłuŝonego ZUS-u, który poŝyczył około 8 mld zł m.in. w bankach komercyjnych ) realny deficyt wynosi mld zł, a w zanadrzu jest jeszcze 7 mld zł z tytułu zwrotu elektrowniom akcyzy za prąd, pobieranej bezprawnie od 2002r. To nie koniec niedoszacowania wydatków budŝetowych i zamiatania pod dywan. Wyraźnie zmniejszono subwencje i dotacje dla samorządów. Zobowiązania samorządów polskich na koniec IV kw r. wyniosły juŝ 40 mld zł Nic dziwnego, Ŝe Ministerstwo Finansów zachęca samorządy oraz państwowe fundusze do inwestowania w papiery skarbowe i rządowe obligacje. Chodzi o to, Ŝe bony i obligacje Skarbu Państwa sprzedawane innym podmiotom sektora finansów publicznych nie powiększają zadłuŝenia Skarbu Państwa. Śniegowa kula polskich długów nie maleje. W 2009 r. Minister Finansów zaciągnął brutto długi rzędu 160 mld zł a nasze potrzeby poŝyczkowe brutto na ten rok wynoszą mld zł Dług publiczny Skarbu Państwa zbliŝy się w tym roku do gigantycznej kwoty 750 mld zł, a zadłuŝenie zagraniczne przekroczy 200 mld euro. Długi hipoteczne zbliŝają się do 220 mld zł, kredyty gotówkowe i ratalne osiągną poziom 200 mld zł W I kw r. blisko 20 mld zł będą to juŝ kredyty stracone, wraz z kredytami zagroŝonymi przedsiębiorstw, będzie to kwota ok. 50 mld zł JuŜ dziś obsługa długu w budŝecie państwa, to olbrzymia kwota rzędu 35mld zł, a to pieniądze praktycznie wyrzucone

2 w błoto. Czy ową toczącą się kulę śnieŝną pod nazwa polskie zadłuŝenie da się jeszcze zatrzymać bez drakońskich i drastycznych posunięć. Nasze deficyty i potęŝny garb zadłuŝenia to nie jest przejściowy efekt, wypadek przy pracy, ale trwała tendencja, przewlekła choroba, która jest nam serwowana jako terapia lecznicza. Najpierw wyprzedano wszystko co cenne i wartościowe z majątku narodowego, potem uruchomiono spiralę długów. Co nas jeszcze czeka? Cięcia, drastyczne oszczędności, kolejne schłodzenia gospodarki? Sprzedaliśmy juŝ 75% majątku narodowego za niezbyt wygórowaną cenę ok. 85 mld zł.- tyle dziś trzeba by zapłacić za jeden duŝy bank. Nieruchomości Krakowa wyceniono na 309 mld zł Kraków, choć bardzo zacny, to jego majątek jest niewątpliwie mniejszy niŝ 75 proc. majątku polskiego. Obecne sztuczki księgowe ze składkami do OFE, obligacjami drogowymi, oszczędnościami NFZ-u, poŝyczkami bankowymi ZUS-u, to jedynie ukrywanie gorzkiej prawdy, Ŝe król jest nagi. Z pieniędzmi jest źle, a będzie jeszcze gorzej. W końcu 2009 r. miała miejsce interwencja walutowa na duŝą skalę. Dyrektor Departamentu Długu Publicznego M F przyznał wreszcie, Ŝe w grudniu 2009 r. Minister Finansów zawarł transakcję na rynku FX swapów walutowych. To niewątpliwie sensacyjne oświadczenie. Ministerstwo Finansów wykorzystało część posiadanych walut do okresowej ich zmiany na złote i planuje kontynuować takie działania równieŝ w 2010 r. CzyŜby obecne umocnienie złotego do poziomu 4,01 za euro to znów zasługa Ministra Finansów, a nie tylko działania spekulantów walutowych? FX swap to transakcja polegająca na umowie, Ŝe w przyszłości fiskus wymieni się z kontrahentem walutą po z góry ustalonym kursie, czyli zastawiono waluty budŝetu państwa na złote. Po pierwsze, daje to spekulantom bardzo czytelne sygnały, po drugie przypomina to niebezpieczne opcje walutowe, które poczyniły ogromne straty w polskich przedsiębiorstwach, tym razem, to jakby opcje walutowe w imieniu państwa polskiego. To bardzo ryzykowna gra, która fałszuje rzeczywisty obraz i stan finansów publicznych, a długofalowo moŝe okazać się bardzo kosztowna. Ministerstwo Finansów jest jak widać, gotowy na wszystko, byle tylko sztucznie obniŝyć 55- proc. próg zadłuŝenia do PKB. Czy wystarczy środków na dalszą tego typu ruletkę kursowowalutową? Na początku 2010 r. Minister Finansów dysponowało kwotą około 7 mld euro rezerwy walutowej. Ile z tego przeznaczono, by wywindować kurs złotego do 4,01 za euro? Przeznaczono na ten cel aŝ 2,7 mld euro. A przecieŝ na wszystko inne brakuje pieniędzy. JuŜ w grudniu 2009 r. ZUS-owi brakowało pieniędzy na wypłatę bieŝących emerytur i rent w tym roku dotacja do ZUS wyniesie 37,9 mld zł, a łącznie z dotacji, poŝyczek i składek ZUS otrzyma 71,6 mld zł, a i tak zabraknie mu na wypłaty ok. 11 mld zł. W tym roku wpływy ze składek ZUS wystarczą zaledwie na sfinansowanie tylko 50 proc. świadczeń. Ani się obejrzymy jak powrócimy znowu do 13-proc. składki rentowej i ograniczenia waloryzacji. Obok coraz większego zadłuŝenia Państwa Polskiego i Polaków, mamy ukryte i na razie lekcewaŝone, utajone zadłuŝenie to gwarancje i poręczenia udzielane przez Skarb Państwa i polski rząd. Tylko w 2009 r. wyniosło ono 21,1 mld zł nie są one wliczane do długu Skarbu Państwa, chyba Ŝe korzystający z nich zacznie mieć problemy ze swoimi zobowiązaniami. Wówczas cała suma gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa, wynosząca obecnie 38,2 mld zł,

3 moŝe okazać się całkiem realnym problemem. W handlu zagranicznym nadal sytuacja jest bardzo kiepska. Polski eksport w 2009 r. spadł o blisko 19 proc. do poziomu 89 mld euro, import o blisko 28 proc. do 96,5 mld euro, co daje deficyt w wysokości 8,7 mld euro, który w dolarach jest jeszcze większy i wynosi ok.11 mld USD. Stanowczo przedwczesny powrót optymizmu Większość analityków, jak i przedstawiciel rządu, juŝ odwołało kryzys, zapowiadają same dobre wiadomości: wzrost PKB na poziomie 3 proc., złotego po 3,5 za euro, wzrost produkcji przemysłowej i eksportu. Wyniki polskiej gospodarki według premiera mają być lepsze niŝ w 2009 r. Sytuacja w gospodarce i sytuacja walutowa ma być ponoć bardziej stabilna niŝ w minionym roku. Jednak jeszcze w grudniu 2009 r. zatory płatnicze dotyczyły juŝ ok polskich firm, płace spadły realnie o 3 proc., upadło ponad 1700 przedsiębiorstw, wzrost 35 proc. rok do roku. Wzrost PKB o 1,7 proc. w 2009 r., nie musi być wcale tendencją trwałą. Słabnie tempo konsumpcji indywidualnej, tempo wydatków publicznych będzie tak zwłaszcza po wprowadzeniu planu rozwoju i konsolidacji finansów publicznych i tzw. reguły wydatkowej. Import przestał nurkować, maleje wolumen eksportu i inwestycji. Deficyt sektora publicznego w bieŝącym roku moŝe zbliŝyć się do poziomu 8-9 proc. PKB. Coraz bardziej zawęŝa się baza podatkowa. Zwroty podatkowe do kwietnia będą znaczące, a wpływy malejące. Zyski banków będą za 2009 r. znacznie niŝsze o ok. 40 proc. w porównaniu rok do roku. 8,7 mld zł zysku netto banków komercyjnych poŝrą odpisy i rezerwy w kwocie ok. 12 mld zł. Wiele przedsiębiorstw moŝe nie udźwignąć restrukturyzacji długów i umów kredytowych. To wszystko moŝe skutecznie zahamować słabnący wzrost gospodarczy i zwiększyć bezrobocie juŝ w I kw r. Pogarsza się sytuacja finansowa firm. Co druga firma w IV kw r. była w zlej kondycji. Lawinowo przybywa bankrutów. Rosną zaległości firm wobec ZUS-u i wynoszą juŝ 5 mld zł. Kredyty zagroŝone to ok.50 mld zł. ZadłuŜenie samorządów przekroczyło 40 mld zł. Plan rozwoju i konsolidacji będzie kosztowny społecznie, i szkodliwy dla gospodarki, a przede wszystkim nieskuteczny, gdy idzie o ratowanie polskich finansów publicznych. Nie moŝna go traktować powaŝnie. Oszczędności z tzw. reguły wydatkowej będą iluzorycznie i czysto propagandowe. Reguła wydatkowa na poziomie 1 proc. plus inflacja da budŝetowi zaledwie 3-4 mld zł.- to prawdziwa kropla w morzu potrzeb. Gdyby myśleć o planie powaŝnie, potrzebne byłyby cięcia o ok mld zł. Tylko komu moŝna zabrać takie pieniądze? Pieniędzy brakuje bowiem na wszystko. Nierobienie niczego przez ostatnie dwa lata w obliczu kryzysu gospodarczego będzie nas teraz, w latach r., kosztować podwójnie. W przypadku planu rozwoju i konsolidacji chodzi o ideologię i PR aby nie przyznać się zbyt wcześnie, Ŝe właśnie przekroczyliśmy 55-proc. próg relacji zadłuŝenia do PKB. Komisja Europejska przewiduje, Ŝe tę barierę przekroczymy w 2010 r., zbliŝając się aŝ do 60 proc. progu konstytucyjnego. Idee fixe szybkie przyjęcie euro wyeliminowała zdrowy, ekonomiczny rozsądek i próby sensownych reform. Rząd wreszcie zauwaŝył, Ŝe jest problem zadłuŝenia i deficytu w Polsce. Władza i większość analityków bankowych stanowczo zbyt wcześnie obwieścili koniec kryzysu. Skoro jest tak dobrze w Polsce, to po co ten plan ewidentnych cięć i ograniczeń socjalnych, budŝetowych. Niemcy, na które tak bardzo liczą

4 nasi ministrowie, analitycy, ale i polscy przedsiębiorcy przyjęły całkowicie odmienne metody wychodzenia z kryzysu, choć ich PKB spadło r./r. podobnie jak polskie, nasze o 3,3 proc., niemieckie o 5 proc. Tamtejsza władza mówi o tym otwarcie obywatelom, nie ubarwia, nie zaklina rzeczywistości. Nikt nie liczy na szybkie odbicie, mimo Ŝe rząd niemiecki dwoi się i troi, proponując bardzo konkretne rozwiązania. My liczymy, Ŝe odbijemy się właśnie dzięki Niemcom. W Niemczech eksport załamał się nieco mniej niŝ w Polsce u nas blisko 19 proc., tam o 14 proc. Obie gospodarki mają więc przed sobą kamienistą i bardzo wyboistą drogę. Pojawia się coraz więcej niepokojących danych świadczących o bardzo słabym oŝywieniu niemieckiej gospodarki. Nie wykluczają oni równieŝ II fazy kryzysu. Niemiecka kanclerz Angela Merkel, w przeciwieństwie do premiera Donalda Tuska, bardzo otwarcie mówi swoim rodakom: nie wrócimy do poziomów i wskaźników gospodarczych sprzed kryzysu przed rokiem Potrzebne są pieniądze, Ŝeby coś realnie zmienić państwo musi mieć dochody. My nadal za duŝo poŝyczamy i importujemy, a za mało oszczędzamy i eksportujemy. Nie ma Ŝadnej spójnej koncepcji wychodzenia z kryzysu poza cięciami. Silny popyt zagranicznych inwestorów i spekulantów walutowych na polski dług i skarbowe papiery wartościowe sztucznie napompował złotego. Pompowanie tego balona trwa w najlepsze, co zdecydowanie zaszkodzi polskiemu eksportowi i bilansowi obrotów płatniczych. Niemcy martwią się silnym euro, Szwajcarzy interweniują, by osłabić franka. Tylko my jak dzieci cieszymy się z silnego złotego. Plan rozwoju i konsolidacji finansów publicznych to czyste chciejstwo mało w nim konkretów duŝo obietnic bez pokrycia. A przed nami coraz groźniejsze problemy dnia codziennego oraz problemy polskich finansów publicznych: gigantyczny realny deficyt budŝetowy na poziomie mld zł, zadłuŝenie polskich samorządów zbliŝające się do 40 mld zł, deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 7,2 proc., który najprawdopodobniej w 2010 r. przekroczy 8 proc. PoŜyczamy prawie na wszystko. Dług publiczny Skarbu Państwa w tym roku wyniesie około 750 mld zł, potrzeby poŝyczkowe brutto 203 mld zł. Mamy 160 mld zł długów kredytów konsumpcyjnych, 220 mld zł zadłuŝenia w kredytach hipotecznych. Dynamika wzrostu zadłuŝenia polskich gospodarstw domowych tylko w latach wzrosła o 200 proc. Wartość bankowych kredytów utraconych i zagroŝonych po styczniu 2010 r. przekroczy 50 mld zł i wskaźnik 10 proc. Wartość dodana brutto w przemyśle w 2009 r. spadła w relacji do 2008 r. o 1,1 proc. Popyt krajowy spadł r./r. o 0,9 proc. Nie był to więc dobry rok. Według wywiadowni Dun & Bradstreet, która od lat prowadzi bardzo rzetelne i profesjonalne badania i analizy juŝ co druga polska firma w IV kw r. była w złej lub bardzo złej kondycji finansowej. Źle wygląda sytuacja w takich branŝach, jak budowlana, deweloperska, meblarska, transportowa, logistyczna, odzieŝowa, tekstylna czy samochodów cięŝarowych. Nowe zamówienia w polskim przemyśle jeszcze w grudniu 2009 r. spadły r./r. aŝ o blisko 13 proc. po spadku w listopadzie 2009 r. o 12 proc. Bólem głowy dla naszych analityków i przedsiębiorców powinny być informacje, Ŝe wręcz lawinowo rośnie liczba i wartość windykacji i długów do odzyskania. W 2009 r. do rąk windykatorów trafiły zlecenia o wartości ponad 11 mld zł, to blisko o 50 proc. więcej niŝ w 2008 r. Dynamika naleŝności przeterminowanych jest

5 ogromna, 7 mld zł to naleŝności detaliczne. Banki na wyścigi przekazują firmom windykacyjnym kredyty opóźnione zaledwie o kilka dni. W 2010 r. rynek windykacji moŝe wzrosnąć do kwoty mld zl. Mamy gigantyczne i niestety rosnące rozwarstwienie plac w Polsce. W tej dziedzinie pozostawiliśmy daleko w tyle Niemcy, zajmując miejsce w czołówce razem z Ukrainą, Egiptem, Panamą czy Meksykiem (raport Hey Group). Na słuŝbę zdrowia wydajemy ok. 60 mld zł zaledwie 6,5 proc. PKB, czyli mniej więcej tyle, co ubogi Meksyk. Drugi rok z rzędu wpływy z podatku Belki w budŝecie będą niŝsze niŝ planował Minister Finansów o ok.1mld zł Lepiej nie myśleć o wpływach z innych podatków w 2010 r. Wszystko ma uratować totalna wyprzedaŝ, czyli polska prywatyzacja. Złoty jest nadal na potęŝnej spekulacyjnej huśtawce co tydzień 10, 12 groszy w dół lub w górę. Balon jest pompowany coraz agresywniej. Jak tylko rząd i Minister Finansów przestają sprzedawać obligacje, czyli zadłuŝać państwo, złoty słabnie. Mniejszy napływ środków od inwestorów krótkoterminowych i spekulacyjnych oznacza bowiem mniejszą presję na umocnienie złotego. W nieskończoność tak się nie da. Całkowicie utraciliśmy kontrolę nad polskim złotym jesteśmy wręcz zakładnikiem kapitału spekulacyjnego. Pieniędzy brakuje na wszystko ZUS ma coraz większe kłopoty. JuŜ w grudniu 2009 r. brakowało mu na wypłatę rent i emerytur. Musiał ekspresowo poŝyczać w bankach i budŝecie 8 mld zł Co gorsze, bardzo wyraźnie i gwałtownie spada ściągalność składek do ZUS zarówno zdrowotnych, jak i emerytalno rentowych. Obecny poziom ściągalności to zaledwie 96 proc., a to najgorszy wynik od 1999r. Zaległości firm wobec ZUS u wynoszą 5mld zł i będą rosły. Skąd ten powszechny optymizm i to przekonanie o doskonałych perspektywach dla polskiej gospodarki w 2010 r. i 2011r? W 2010 r. wzrosną ceny prawie wszystkiego: paliw, energii, gazu, Ŝywności, ubezpieczeń samochodowych, usług bankowych. Nasz system finansowy jest bardzo kruchy i niestabilny, a fundamenty gospodarcze zmurszałe. Coraz bardziej widać potęŝne pęknięcia. MoŜe się okazać, Ŝe prawdziwy kryzys jest dopiero przed nami. Prawdziwą recesję moŝemy więc dopiero zobaczyć. Nie moŝna bowiem wykluczyć podwójnego dna kryzysu, a perspektywy wzrostu są wciąŝ niepewne. Sama Ŝonglerka liczbami niewiele zmienia. To, Ŝe inni mają gorzej nie posuwa nas na przód. ZbliŜamy się do momentu krytycznego Czasami jednak warto zadać sobie pytanie, z jakiego powodu ma być tak dobrze. Co poza chciejstwem i propagandą sukcesu stawiamy na szali? Zdecydowanie zbliŝamy się do momentu krytycznego dla polskich finansów publicznych i polskiej gospodarki, a nasze stare i nowe błędy tylko spotęgują skalę problemów bez względu na ilość pochlebnych artykułów o polskiej gospodarce w The Times. Ciekawe, kogo oszukuje Ministerstwo Finansów : polską opinię publiczną, gdy zapisuje w budŝecie wzrost PKB na 2010 r. rzędu 1,2 proc. czy Komisję Europejską, którą informuje o wzroście PKB rzędu 3 proc. Ten rok moŝe jednak przynieść rozczarowanie gdy idzie o tempo rozwoju gospodarczego i poziom deficytu finansów publicznych oraz dochodów podatkowych. Wpływy z VAT w styczniu 2010 r. były o 5mld zł niŝsze niŝ w 2009 r. i wyniosły 17 mld zł.

6 W ostatnich latach odnotowaliśmy szalony wzrost kredytów indywidualnych i to przy wysokich stopach procentowych. ZadłuŜenie polskich gospodarstw domowych w latach wzrosło o 200 proc. Polacy po latach wyrzeczeń postanowili nadrobić zaległości i zaczęli budować swój dobrobyt głównie na kredyt: w ostatnich latach skokowo wzrastały kredyty hipoteczne o ok mld zł rocznie. Wzrosły kredyty ratalne, gotówkowe to juŝ dziś ok. 160 mld zł zadłuŝenia. Rosły kredyty obrotowe, inwestycyjne, szybkie kredyty na dowód osobisty, kredyty na kartach kredytowych to juŝ ok. 17 mld zł zadłuŝenia. Gwałtownie wzrosły polskie kredyty walutowe, czyli przewaŝająca część kredytów hipotecznych, które zbliŝyły się do kwoty 220 mld zł Co najmniej 300 tyś. gospodarstw domowych co roku zaciąga kredyt hipoteczny. Kredyty gospodarstw domowych to juŝ ok. 412 mld zł Teraz zaczynają się pierwsze kłopoty z ich spłatą. Domowe budŝety zadłuŝone na styk, trzeszczą w szwach. Dla wielu oznaczać to będzie bankructwo. A juŝ dziś skala wykluczenia finansowego Polaków jest ogromna, dotyczy bowiem 40 proc. populacji. Lawinowo rośnie teŝ liczba skarg i zaŝaleń na działalność banków komercyjnych w Polsce. Jako kraj mamy juŝ ok. 650 mld zł długu publicznego Skarbu Państwa. ZapoŜyczyliśmy się za granicą na ok. 200mld ale euro. Polskie gospodarstwa domowe mają łącznie blisko 412 mld zł długów. Mamy ok. 160 mld zł kredytów konsumpcyjnych i ratalnych, złych długów wobec banków klienci indywidualni mają na 22 mld zł, z czego 17 mld zł to tzw. kredyty stracone. Łącznie wszystkich długów i zobowiązań wobec innych podmiotów mamy juŝ na kwotę 85 mld zł (telekomy, gazownie, elektrownie, kary, mandaty, zaległe podatki ). Jeszcze w 2009 r. ZUS poŝyczył z banku blisko 8 mld zł.; same banki poŝyczyły juŝ blisko 176 mld zł, a podmioty gospodarcze ok. 212 mld zł A przecieŝ w 2010 r. polski fiskus będzie musiał dodatkowo poŝyczyć brutto mld zł Blisko 16 mln Polaków ma jakieś kredyty, długi w banku czy inne zobowiązania. Wielu wzięło na siebie ryzyko absolutnie ponad miarę. Polski flirt z kredytami staje się niebezpieczny, 200 tys. Polaków ma więcej niŝ 10 kredytów. Debet na koncie ma juŝ regularnie kilka milionów Polaków. Jako kraj wyraźnie przekraczamy europejską średnią przekredytowania gospodarstw domowych wynoszącą 7,5 proc., u nas to juŝ 11 proc. Pokolenie III RP mentalnie i edukacyjnie nie zostało przygotowane na nadejście chudych lat, nie mówiąc juŝ o nadejściu powaŝnego kryzysu. Nic dziwnego, Ŝe chcieliśmy jako społeczeństwo zbyt szybko dogonić europejski poziom Ŝycia i światowy poziom konsumpcji. Postanowiliśmy błyskawicznie nadrobić w kilka lat ten 50-letni dystans wbrew regułom ekonomicznym i zdrowemu rozsądkowi. Najpierw wyprzedaliśmy najwartościowszą część majątku narodowego system bankowo-ubezpieczeniowy, handel wielkopowierzchniowy, dochodowe przedsiębiorstwa, a potem postanowiliśmy jako naród i państwo znacząco się zadłuŝyć. Dziś pomału polska jazda na gapę przez kryzys się kończy. Na razie naszym kredytobiorcom sprzyjało szczęście. Stopy procentowe kredytów na świecie i w Eurolandzie obniŝono do niespotykanych rozmiarów. Zagraniczne banki komercyjne, działające w Polsce, miały tu przez lata prawdziwe eldorado: serwowały nam ceny swych usług, jakie tylko chciały, a my akceptowaliśmy je bez Ŝadnego sprzeciwu i bez głębszego zastanowienia. Banki komercyjne czuły się tak pewnie, Ŝe przestały myśleć o ryzyku kredytowym. Łagodziły więc kryteria, powiększały zdolność kredytową, rozszerzały katalog swych usług, sięgały teŝ po coraz młodszego i mniej zamoŝnego klienta. Niektóre banki komercyjne nadal ukrywają skalę problemów, tj.

7 prawdziwą wielkość odpisów na utracone i zagroŝone kredyty. Tych zagroŝonych jest juŝ ok. 20 mld zł, gdy idzie o kredyty dla klientów indywidualnych. Skalę problemu ukazuje teŝ relacja zysku netto za 2009 r. banków komercyjnych do wielkości utworzonych rezerw. W 2009 r. zysk netto banków komercyjnych zbliŝył się do ok. 8,7 mld zł, zaś rezerwy i odpisy z tytułu kredytów zagroŝonych wyniosły 12 mld zł i będą rosły w 2010 r. Rezerwy więc zjedzą zyski. Rosną gwałtownie wydatki na Ŝycie, utrzymanie mieszkania, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ceny energii i gazu w ostatnich latach. Rosną ceny Ŝywności, mieszkań, paliw, papierosów, usług medycznych, koszty wychowania i kształcenia dzieci. Sztywne wydatki poŝerają juŝ dziś blisko 50 proc. naszych dochodów, 50 proc. rodaków uwaŝa dziś, Ŝe spłata rat kredytowych nie jest wydatkiem priorytetowym. W razie utraty pracy aŝ 65 proc. polskich kredytobiorców będzie w stanie spłacać kredyt zaledwie przez 1 miesiąc, a 30 proc. maksymalnie przez 3 miesiące. A przecieŝ w styczniu bezrobocie wzrosło do ok. 13 proc. Nie moŝna teŝ wykluczyć w 2010 r. nowelizacji budŝetu czy powaŝnych problemów z finansowaniem słuŝby zdrowia czy ZUS-u. Polski konsument nie podtrzyma wzrostu gospodarczego w 2010 r., zwłaszcza tego na kredyt. Rekomendacja S II i T przygotowane przez KNF, nakazująca bankom większą ostroŝność w udzielaniu kredytów przyszły zdecydowanie za późno. Co ciekawe, SKOK-i, które temu nadzorowi nie podlegały, umiały zadbać o bezpieczeństwo swych klientów, stosując zwykłą przyzwoitość i ostroŝność. W przeciwieństwie do banków komercyjnych w Polsce to właśnie polskie SKOK-i najlepiej zniosły kryzys m.in. dlatego Ŝe proponowały swoim klientom umiarkowane ceny usług, zgromadziły niebagatelne depozyty w kwocie 10,8 mld zł i bardzo liczną i lojalną 2 mln grupę klientów. Wartość depozytów ulokowanych w SKOK-ach wzrosła tylko w ciągu jednego roku o ponad 2,2 mld zł, w zdobywaniu klientów pomaga im fakt, Ŝe oprocentowanie depozytów w SKOK jest zdecydowanie atrakcyjniejsze od oferowanych przez większość banków. Suma udzielonych przez kasy poŝyczek wzrosła w 2009 r. o blisko 1,5 mld zł do kwoty 8,4 mld zł. SKOK-i rozbudowują sieć bankomatów, unowocześniają usługi i uruchamiają szerszy dostęp do kont internetowych. Gospodarując oszczędnie i roztropnie stały się realną konkurencją dla zagranicznych banków komercyjnych w Polsce. Przez 17 lat istnienia SKOK-ów nie upadła Ŝadna z kas i to bez wsparcia ze strony pastwa polskiego, na co mogły liczyć banki komercyjne w większości będące własnością kapitału zagranicznego. Polską rację stanu w kontekście powaŝnych kłopotów zagranicznych banków komercyjnych jest w tej sytuacji utrzymanie stabilności i umoŝliwienie rozwoju tego właśnie ostatniego polskiego elementu sektora bankowego w Polsce. Rząd zapowiedział koniec kryzysu, szybki wzrost gospodarczy w wysokości 3 do 4 proc. w najbliŝszych latach, wzrost konsumpcji, większe wpływy podatkowe i inwestycje, a zarazem wielkie oszczędności, na zdrowy rozum to albo jedno albo drugie. W planie finansowym państwa jakim jest budŝet Minister Finansów i rząd zapisali wzrost polskiego PKB na poziomie 1,2 proc. Dwa miesiące później w planie rozwoju i konsolidacji ogłoszono 3 proc. wzrost gospodarczy, by następnie dwa tygodnie później w planie konwergencji dla Komisji Europejskiej zapisać wzrost PKB na poziomie 3,4 proc. A to przecieŝ 300 proc. róŝnicy. Które więc dane są powaŝne, realistyczne i bliskie prawdy? Niestety, nie widać Ŝadnej istotnej korelacji między głównymi planami, budŝetem państwa, planem rozwoju i konsolidacji i planem konwergencji poza hasłami. Głównie to zapowiedzi iluzorycznych oszczędności. Jak moŝna zakładać drastyczne obniŝenie deficytu w ciągu zaledwie trzech lat z 7,2 proc., a tak naprawdę z 10 proc., gdy doliczyć deficyt ukryty w

8 KFD 18 mld zł i zadłuŝenie ZUS u które wzrosło o 8 mld zł, co łącznie daje nie 52 mld zł deficytu, ale dobrze ponad 90 mld zł Jak moŝna obniŝyć go do poziomu zaledwie 2,9 proc. w 2012 r.? Znowu, 250 proc. normy w trzy lata to europejski rekord i to bez dramatycznych wyrzeczeń w stylu greckim, estońskim czy irlandzkim. Cała dotychczasowa polska praktyka realizowania wydatków sztywnych przez ostatnie 12 lat wykazywała wyraźną tendencję mocno wzrostową i to zarówno w latach hossy, jak i bessy. Udział wydatków sztywnych w całości wydatków budŝetu państwa w 1998 r. wynosił 46 proc., w 2003 r. juŝ 67 proc., w proc., w latach wydatki urosną o 5,5 proc. PKB. Reguła wydatkowa z planu rozwoju i konsolidacji to ledwie kosmetyka i kropla w morzu potrzeb. Ograniczenie wydatków do 1 proc. plus inflacja moŝe dać zaledwie symboliczne oszczędności rzędu 3-4 mld zł, a chcąc sprowadzić deficyt do poziomu 2,9 proc. PKB cięcia musiałyby sięgać 60mld zł. Jak deficyt ma się zmniejszyć, jeŝeli wydatki rosną, a wpływy maleją? Ściągalność składek do ZUZ-u, zarówno zdrowotnych, jak i rentowych i emerytalnych jest najgorsza od 1999 r. Na razie to tylko 5 mld zł mniej w kasie ZUS u, ale dług będzie większy. Nie bardzo wiadomo dlaczego Minister Finansów zakłada dynamiczny wzrost gospodarczy w latach , skoro polski PKB zjechał w 2009 r. z 5 proc. do 1,7 proc. a kryzys wcale się nie skończył. Strefa euro raczej nie liczy na szybki wzrost. W styczniu 2010 r. deficyt budŝetu wyniósł juŝ 5 mld zł, czyli 10 proc. zaplanowanego na cały rok i jest najwyŝszy od 2001r. Deficyt sektora finansów publicznych przewidziany na 2010 r. to 7 proc., a okaŝe się, Ŝe równie dobrze moŝe to być 8, a nawet 9 proc. PrzecieŜ dług publiczny Skarbu Państwa ma w 2010r wzrosnąć do kwoty 750 mld zł PoŜyczamy więcej a nie mniej, szybciej, a nie wolniej. Rząd spodziewa się teŝ szybkiej poprawy sytuacji fiskalnej i wyŝszych wpływów podatkowych, kiedy jeszcze nie wiadomo, jaka będzie skala zwrotu podatków PIT i VAT za 2009 r. w 2010 r. niŝsze będą stawki podatkowe PIT, wpływy z podatku Belki, wpływy z podatku CIT i VAT. Rząd zakłada na 2010 r. wzrost konsumpcji indywidualnej, a przecieŝ rośnie bezrobocie - juŝ 13 proc. Płace wyhamowują, rosną koszty utrzymania. Czy to właśnie ta wysoka inflacja ma być tą tajną bronią rządu, która uratuje dochody budŝetowe, ale jaka ona w końcu ma być, 1 proc. tak jak zapisano w budŝecie. 2 proc. tak jak w planie konwergencji? A moŝe realne 3,6 czy nawet 4 proc.? Resort finansów przewiduje, Ŝe firmy zaczną na nowo inwestować. Tylko dlaczego, bo przecieŝ spadają zamówienia, spoŝycie, eksport, a dostępność do kredytów nie uległa zasadniczej poprawie. Polski konsument dostaje zadyszki. Nadal trwa ruletka kursowo walutowa na polskim złotym, która moŝe przewrócić wszelkie kalkulacje i plany rządowe w razie tąpnięcia na rynku walutowym. Jeśli rząd rzeczywiście planowałby tak głębokie ograniczenie deficytu do 2,9 proc. z obecnych 7,2 proc. w 2012 r., musiałby wręcz dokonać masakry wydatków budŝetowych, w tym wydatków socjalnych z jednej strony, a z drugiej wyraźnej podwyŝki podatków, zamroŝenia płac sfery budŝetowej, wstrzymania waloryzacji rent i emerytur, wyraźnego wydłuŝenia wieku emerytalnego. Ograniczone musiałyby być wydatki inwestycyjne, w tym infrastrukturalne, wydatki w słuŝbie zdrowia, wojsku, policji, administracji. Tak czy siak, dla przeciętnego Kowalskiego plan konwergencji, czy plan konsolidacji, będzie oznaczał kolejne ostre zaciskanie pasa. Dziś reguła wydatkowa, to reguła wirtualna.

9 Nie ma co teŝ liczyć na europejskie odbicie. Kryzys moŝe zagościć w Eurolandzie na dłuŝej. Zarówno Grecy, jak i Hiszpanie przez lata liczyli właśnie na to, Ŝe wystarczy wzrost gospodarczy na poziomie 3-4 proc. PKB, aby zahamować wzrost zadłuŝenia i kontrolować deficyty. Jak widać, bardzo się pomylili. Samo zaciskanie pasa nie wystarczy. Dopóki państwom takim jak właśnie Polska nie uda się zwiększyć konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, zwiększyć eksportu i dochodów budŝetowych, w tym dochodów podatkowych, to walka z deficytem i zadłuŝeniem nie powiedzie się. Wtedy, by uniknąć bankructwa, konieczna pewno będzie dewaluacja waluty. Pomijając brak konkretów, brak oprzyrządowania prawnego, odległość terminów, skuteczność planu konwergencji, jak i planu rozwoju i konsolidacji będzie niewielka. Mogą one raczej mocno zaszkodzić koniunkturze gospodarczej. Nadal za duŝo poŝyczamy i importujemy, za mało oszczędzamy i eksportujemy. Coraz bardziej teŝ brakuje dochodów budŝetowych i dochodów podatkowych. Stan polskich finansów publicznych moŝe budzić powaŝne obawy mimo pozorów stabilności. Stanowisko na posiedzenie NRR w dniu r. Grzegorz Bierecki, Prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, sektor rządowy (Skarb Państwa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z.o.z., państwowe szkoły wyższe) sektor samorządowy (jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne z.o.z., samorządowe

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa JST. październik 2011

Sytuacja finansowa JST. październik 2011 Sytuacja finansowa JST październik 2011 1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI W 2012 R. Wybrane wskaźniki i wartości (wg projektu budŝetu państwa na 2012 rok) PKB w ujęciu realnym: wzrost o 4% średnioroczny

Bardziej szczegółowo

Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji

Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji Początek kryzysu w Grecji Skala problemów w Grecji została ujawniona w kwietniu 2009, gdy w zrewidowano prognozę deficytu budżetowego z 3,7% PKB do 12,7%, a ostatecznie

Bardziej szczegółowo

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski Strona 1 z 2Raport analityków Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności, przygotowany pod kierunkiem dr. Manfreda Stamera Mimo że polska gospodarka należała w ostatnich miesiącach do najzdrowszych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Kurs EURPLN - kiedy moŝemy spodziewać się umocnienia złotego?

Kurs EURPLN - kiedy moŝemy spodziewać się umocnienia złotego? Kurs EURPLN - kiedy moŝemy spodziewać się umocnienia złotego? Polska waluta w ostatnich miesiącach przyniosła inwestorom wiele niespodzianek. NajniŜszy poziom osiągnięty przez EURPLN 31 lipca 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r.

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. Warszawa, 2007.12.03 Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. W okresie styczeń-wrzesień br., przy wysokiej dynamice wartości udzielonych kredytów, w sektorze bankowym 1 odnotowano duŝo

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Polacy nie wierzą w niŝsze podatki

Polacy nie wierzą w niŝsze podatki Polacy nie wierzą w niŝsze podatki Autor: Jacek Mysior, Money.pl Wrocław, czerwiec 2008 Ponad dwie trzecie Polaków nie widzi szans na to, Ŝe rząd obniŝy podatki od dochodów w ciągu najbliŝszych 2 lat -

Bardziej szczegółowo

W dłuższym terminie Grexit nie powinien zaszkodzić Polsce

W dłuższym terminie Grexit nie powinien zaszkodzić Polsce W dłuższym terminie Grexit nie powinien zaszkodzić Polsce Cała uwaga Europy skupia się od kilku miesięcy na Grecji ze względu na nasilenie trwającego w tym kraju kryzysu finansowego. Perspektywa wyjścia

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Dlaczego system bankowy musi upaść? Robert Brzoza

Dlaczego system bankowy musi upaść? Robert Brzoza Dlaczego system bankowy musi upaść? Robert Brzoza System bankowy przejął władzę nad gospodarką Przejął podaż pieniądza. Przejął zasilanie gospodarki nowymi pieniędzmi. Udziela korupcyjnie utworzonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

RYNEK CONSUMER FINANCE

RYNEK CONSUMER FINANCE RYNEK CONSUMER FINANCE WZROST W OBLICZU WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ? dr Piotr Białowolski Szkoła Główna Handlowa Kongres Consumer Finance, AGENDA PREZENTACJI Rynek consumer finance wielkość, cele sięgania po kredyt

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza otoczenia makroekonomicznego i polityki gospodarczej

Analiza otoczenia makroekonomicznego i polityki gospodarczej Joanna Mazurkiewicz Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Analiza otoczenia makroekonomicznego i polityki gospodarczej Deficyt budŝetowy i dług publiczny Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Pozorny wzrost dochodów JST po 3q16 1, inwestycje na hamulcu. Trendy bieżące. Perspektywy krótkoterminowe

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Pozorny wzrost dochodów JST po 3q16 1, inwestycje na hamulcu. Trendy bieżące. Perspektywy krótkoterminowe Analizy Sektorowe 1 stycznia 17 Pozorny wzrost dochodów JST po 1, inwestycje na hamulcu Trendy bieżące Wzrost dochodów w sektorze JST w, oprócz zwiększonych wpływów z podatków PIT i CIT, efektem przepływu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować?

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska Według Bena Bernankego zbyt wczesne wycofanie się z agresywnej polityki walki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

TRENDY NA RYNKU BANKOWYM: 1Q 2009

TRENDY NA RYNKU BANKOWYM: 1Q 2009 TRENDY NA RYNKU BANKOWYM: 1Q 2009 Przegląd rynku Czerwiec 2009 r. OD KOŃCA 2008 R. NALEśNOŚCI KLIENTÓW WZROSŁY O 31,7 MLD PLN PODCZAS GDY DEPOZYTY POWIĘKSZYŁY SIĘ JEDYNIE O 19,4 MLD PLN STATYSTYKA M3 Depozyty*

Bardziej szczegółowo

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych.

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Na wyrażoną w złotych wartość raty kredytu walutowego ogromny wpływ ma bardzo ważny parametr, jakim

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społecznogospodarcza

Sytuacja społecznogospodarcza Sytuacja społecznogospodarcza w regionie Włodzimierz Szordykowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, dnia 30 listopada 2011 roku Sytuacja gospodarcza na świecie Narastający dług publiczny

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.1.1 r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny 1 PAŹDZIERNIKOWA NA TLE PROJEKCJI CZERWCOWEJ Rozliczenie Zmiana

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

105 seminarium awa, 19 listopada 2009

105 seminarium awa, 19 listopada 2009 Dynamika kredytu w Polsce w okresie kryzysu załamanie, amanie, czy tylko korekta? Andrzej Bratkowski Polkomtel SA 105 seminarium BRE-CASE Warszaw awa, 19 listopada 2009 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0%

Bardziej szczegółowo

Psychologia gracza giełdowego

Psychologia gracza giełdowego Psychologia gracza giełdowego Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Hipoteza rynku efektywnego 2 Ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Hipoteza rynku efektywnego (2)

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com OPROCENTOWANIE Wysokość oprocentowania lokat jest głównym wyznacznikiem zysku. To tym czynnikiem kieruje się większość ludzi zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r.

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Czy kryzys finansowy wymusi zmiany w dotychczasowych modelach biznesowych europejskich banków? Maciej Stańczuk Polski Bank Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Reforma emerytalna Co zrobimy? Grudzień, 2013 Kilka podstawowych pojęć.. ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa instytucja ubezpieczeniowa. Gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne obywateli

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola banku w gospodarce Po co są potrzebne banki? dr Marek Szewczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola banku w gospodarce Po co są potrzebne banki? dr Marek Szewczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola banku w gospodarce Po co są potrzebne banki? dr Marek Szewczyk Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 6 listopada 2013 r. Bank, co to znaczy Słowo bank pochodzi

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Dług publiczny w Polsce

Dług publiczny w Polsce Dług publiczny w Polsce dług publiczny jest to zadłużenie wszystkich podmiotów sektora finansów publicznych, po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy tymi podmiotami, przy czym w Polsce do sektora

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2016 Biuletyn kwartalny

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2016 Biuletyn kwartalny Warszawa, 1 czerwca r. Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/ Biuletyn kwartalny 1. Państwowy dług publiczny(pdp, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec I kwartału r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Zmiany w strukturze dochodów polskiego sektora bankowego po wejściu do strefy euro. Sylwester Kozak Departament Systemu Finansowego

Zmiany w strukturze dochodów polskiego sektora bankowego po wejściu do strefy euro. Sylwester Kozak Departament Systemu Finansowego Zmiany w strukturze dochodów polskiego sektora bankowego po wejściu do strefy euro Sylwester Kozak Departament Systemu Finansowego 1 Cel badania Rozpoznanie kierunków i skali zmian w strukturze kosztów

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013 REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013 Dnia 14 lutego 2014 weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie Analizy Sektorowe lipca 6 Budżety JST po q 6 r. nadal w okresie przejściowym Trendy bieżące Stagnacja w sektorze JST w q6 (dochody,% r/r vs.,8 w q5) w efekcie wygaszania dotacji UE (, mld zł w q6 wobec,9

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 1. ZałoŜenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże?

Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Bankowość Rynki finansowe Pulpit Analizy Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Ustanowienie przez Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) maksymalnego pułapu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Piotr Banaszyk Katedra Logistyki Międzynarodowej Globalny kryzys ekonomiczny opinie Banku Światowego W 2013 r. gospodarka eurolandu pozostanie w recesji, kurcząc się o 0,1

Bardziej szczegółowo

Dr Jakub Borowski Invest-Bank, Szkoła Główna Handlowa

Dr Jakub Borowski Invest-Bank, Szkoła Główna Handlowa Jak kryzys finansowy i fiskalny wpłyn ynął na perspektywę polskiego członkostwa w strefie euro? Dr Jakub Borowski Invest-Bank, Szkoła Główna Handlowa Wiosenna Szkoła a Leszka Balcerowicza, Forum Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW DLA LUDNOŚCI I FIRM W 2016 R. Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. AGENDA Kredyty konsumpcyjne i pożyczki Wzrost wartości przy spadku liczby udzielonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Analiza przepływów pieniężnych spółki

Analiza przepływów pieniężnych spółki Analiza przepływów pieniężnych spółki Przepływy pieniężne mierzą wszystkie wpływy i wypływy gotówki z i do spółki, a do tego od razu przyporządkowują je do jednej z 3 kategorii: przepływy operacyjne -

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo