Kondycja sprawozdawczości finansowej w Polsce perspektywa inwestora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kondycja sprawozdawczości finansowej w Polsce perspektywa inwestora"

Transkrypt

1 Kondycja sprawozdawczości finansowej w Polsce perspektywa inwestora Skuteczny Komitet Audytu: Wzmacnianie Kontroli, Zarządzanie Ryzykiem i Poprawa Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, 16 stycznia 2015 r. Raimondo Eggink, CFA Poland Financial Reporting Technical Assistance Program (FRTAP) financed by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

2 Ogólny zarys historyczny przepisy o rachunkowości ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Komitet Standardów Rachunkowości od 2001 r. szczególne zasady rachunkowości dla banków, ubezpieczycieli i (narodowych) funduszy inwestycyjnych MSR/MSSF od wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. 2

3 przepisy dotyczące emitentów papierów wartościowych rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam 3

4 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim 4

5 Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW wprowadziły pojęcie niezależnych członków rad nadzorczych oraz komitety audytu od 2005 r. kładą największy nacisk na transparentność i konflikty interesów widocznie sprawozdawczość finansowa była już w dobrej kondycji 5

6 ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym wymaga powołania komitetu audytu, do którego zadań należy w szczególności: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej monitorowanie niezależności biegłego rewidenta rekomendacja wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 6

7 polityka regulatora Urząd KNF regularnie sporządza raporty pt. Zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF ostatnio posypały się kary za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, w szczególności w zakresie sprawozdawczości finansowej 7

8 nadchodzą nowe przepisy europejskie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2014/56/UE z dnia 14 kwietnia 2004 zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE 8

9 nowe wymogi dotyczące procesu badania sprawozdań finansowych zwiększenie roli komitetu audytu zaostrzenie systemu nadzoru i kar 9

10 Kazusy transakcje z podmiotami powiązanymi (1) stan faktyczny: spółka sprzedała podmiotowi powiązanemu za wartość księgową prawo do znaków towarowych na określonych rynkach zagranicznych problem: raport roczny nie wspominał o tej transakcji skutek: akcjonariusze mniejszościowi nie mogli oprotestować niekorzystnej dla nich transakcji 10

11 transakcje z podmiotami powiązanymi (2) stan faktyczny: spółka była istotnie nadpłynna i nabywała krótkoterminowe weksle wystawione przez podmiot dominujący podmiot dominujący był w złej sytuacji finansowej, co zmuszało strony do ciągłego rolowania problem: weksle były wykazywane w innych środkach pieniężnych kiedy w istocie stanowiły składnik aktywów długoterminowych, z rentownością nie uwzględniającą ani ryzyka kredytowego ani prawdopodobnego terminu wykupu skutek: akcje spółki były wyceniane bardzo nisko 11

12 transakcje z podmiotami powiązanymi (3) stan faktyczny: spółka udzieliła dużych pożyczek podmiotowi dominującemu działającemu na rynku nieruchomości po kryzysie finansowym ceny nieruchomości istotnie spadły i płynność zanikła problem: raport roczny nie zawierał wymaganych ujawnień dotyczących zabezpieczenia transakcji oraz okoliczności, że transakcje zawierano na warunkach rynkowych z podmiotu dominującego, jak się później okazało, wyprowadzono dużo pieniędzy m.in. na spekulację akcjami własnymi skutek: obie spółki były zagrożone bankructwem i akcje były wyceniane bardzo nisko, po czym córka musiała połączyć się z matką by ją uratować, na warunkach niekorzystnych dla akcjonariuszy mniejszościowych 12

13 transakcje z podmiotami powiązanymi (4) MSR 24 wymaga ujawnienia wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych było: informacje o zawarciu przez emitenta... transakcji z podmiotami powiazanymi, jeżeli wartość tych transakcji... przekracza euro jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną... jest (od 2009 r.): informacje o zawarciu przez emitenta... transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedyńczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe... 13

14 ustawa o rachunkowości było: Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności... informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi... jest (od 2009 r.): Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności... informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz... problem: niektóre spółki nie stosują MSSF a inne ich nie rozumieją który zarząd przyzna się do zawarcia transakcji na warunkach innych niż rynkowe?!? skutek: niepełne ujawnienia 14

15 wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego problem: brak ujawnienia wynagrodzeń w podziale na poszczególne elementy brak ujawnienia wynagrodzeń pobieranych od podmiotu dominującego 15

16 wycena aktywów i pasywów (1) stan faktyczny: spółka miała duże należności i zobowiązania w walutach obcych, powstałe w związku z eksportem i importem należności wyceniała według kursu kupna banku a zobowiązania według kursu sprzedaży problem: banki komercyjne stosują różne tabele kursów walut obcych dla transakcji detalicznych i hurtowych spółka uznała, że wybór tabeli z większym spreadem jest zgodny z zasadą ostrożności skutek: zaniżenie rentowności 16

17 wycena aktywów i pasywów (2) stan faktyczny: spółki deweloperskie zbudowały banki ziemi w latach po kryzysie finansowym ceny nieruchomości istotnie spadły problem: niektóre spółki nie dokonały dostatecznych odpisów wartości aktywów, uzasadniając wartość odzyskiwalną wyceną NPV przyszłych projektów budowlanych skutek: niektóre spółki są wycenione znacząco poniżej wartości księgowej utrudniona analiza ryzyka kredytowego w przypadku emisji obligacji 17

18 wycena aktywów i pasywów (3) stan faktyczny: spółka dokonała przejęcia nieudanego albo na szczycie rynku co roku test na trwałą utratę wartości, dokonywany na podstawie przygotowanych prognoz finansowych, nie wykazuje potrzeby dokonania odpisu wartości firmy nb. MSSF wymagają szczegółowego ujawnienia założeń dotyczących stóp wzrostu i kosztu kapitału problem: co roku prognozy finansowe nie są realizowane skutek: w końcu odpis musi nastąpić 18

19 zakres konsolidacji sprawozdań finansowych (1) stan faktyczny: spółka posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych zamkniętego funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych (FIZAN) certyfikaty te stanowią istotny składnik aktywów spółki decyzje inwestycyjne FIZANu są ściśle skorelowane z działalnością spółki jednak spółka twierdzi, że nie sprawuje kontroli nad FIZANem w związku z tym nie konsoliduje aktywów i pasywów FIZANu problem: brak przejrzystości w zakresie aktywów i pasywów skutek: niska wycena spółki 19

20 zakres konsolidacji sprawozdań finansowych (2) stan faktyczny: spółka handlowa kupuje znaczącą część swoich towarów przez pośrednika spółka kieruje tym procesem, m.in. określając specyfikację towarów pośrednik prawie cały swój obrót realizuje sprzedając do spółki pośrednik praktycznie nie posiada żadnego kapitału ani majątku trwałego; magazyny wynajmuje od spółki a swoją działalność handlową finansuje przedpłatami od spółki problem: wydaje się, że spółka ponosi całe ryzyko gospodarcze działalności pośrednika i w rzeczywistości też go kontroluje, jednak pośrednik nie jest objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym spółki brak przejrzystości w zakresie ponoszonych ryzyk oraz transakcji z podmiotami powiązanymi skutek: niska wycena spółki 20

21 zakres konsolidacji sprawozdań finansowych (3) stan faktyczny: od roku tzw. jednostki inwestycyjne nie mają obowiązku konsolidować inwestycji portfelowych spółka deweloperska stała się jednostką inwestycyjną problem: brak przejrzystości w zakresie poziomu zadłużenia skutek: to się okaże 21

22 zakres konsolidacji sprawozdań finansowych (4) stan faktyczny: fundusze inwestycyjne nie mają obowiązku sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych ani sprawozdań z działalności nawet jeśli emitują certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do obrotu na giełdzie w efekcie nie mają obowiązku stosować MSSF problem: brak przejrzystości w zakresie aktywów i pasywów, kosztów działalności oraz ryzyk skutek: brak porównywalności ze spółkami akcyjnymi prowadzącymi podobną działalność 22

23 zdarzenia po dniu bilansowym stan faktyczny: spółka stosowała polskie standardy rachunkowości tuż po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zarząd powziął wiadomość, że spółce przysługuje dodatkowa wypłata za ubiegłoroczną sprzedaż kwota była istotna problem: zarząd ujął tę kwotę w rachunku zysków i strat bieżącego roku obrotowego biegły rewident na posiedzeniu rady nadzorczej odmówił nawet hipotetycznego rozważenia poprawności alternatywnego ujęcia księgowego w kapitale własnym jako zysk z lat ubiegłych skutek: kwestia ta nie była wyłącznie prezentacyjna z uwagi na otrzymaną gwarancję wysokości zysku netto bieżącego roku obrotowego KSR 7 z 2012 r. rozstrzygnął, że jedynie alternatywne ujęcie było poprawne 23

24 sprawozdawczość według segmentów stan faktyczny: spółka wyodrębnia segmenty dla poszczególnych linii biznesowych oraz nieprzypisany skonsolidowany zysk operacyjny spółki wynosi zaledwie niewielki ułamek sumy zysków operacyjnych segmentów biznesowych (bez nieprzypisanego) problem: brak porównywalności wyników poszczególnych segmentów biznesowych z właściwym uwzględnieniem kosztów nieprzypisanych, z wynikami innych spółek skutek: to się okaże 24

25 wystawiona opcja sprzedaży akcji własnych stan faktyczny: spółka udzieliła akcjonariuszowi opcji odprzedaży akcji własnych zobowiązanie z tego tytułu było wykazywane jako zobowiązanie warunkowe (pozabilansowe) problem: brak przejrzystości w zakresie poziomu zadłużenia skutek: opcja ostatecznie nie została wykonana, mimo że była in-the-money 25

26 wystawiona opcja sprzedaży dla udziałowców mniejszościowych ujęcie tych opcji zgodnie z MSSF jest wyjątkowo zagmatwane: jednocześnie wykazuje się kapitał mniejszości oraz zobowiązanie z tytułu opcji stan faktyczny: spółka udzieliła udziałowcom mniejszościowym opcji sprzedaży udziałów w spółce zależnej udziałowcy mniejszościowi w dalszym ciągu zarządzają spółką zależną cena wykonania, uzależniona od przyszłych wyników wydaje się przekraczać przyszłą wartość rynkową udziałów problem: brak przejrzystości w zakresie kosztów z tytułu wynagrodzeń skutek: zawyżenie rentowności 26

27 choroby wieku dziecięcego konsolidacja (międzynarodowych) grup kapitałowych różnice kursowe odmienne interpretacje MSSF błędy w eliminacjach konsolidacyjnych, zwłaszcza przy transakcjach finansowych błędna alokacja ceny nabycia braki w obowiązkowych ujawnieniach błędne wyliczenia (rozwodnionego) EPS itp. 27

28 alternatywne mierniki wyników zwłaszcza EBITDA i skorygowana EBITDA problem: brak transparentnych zasad określania wysokości miernika skutek: brak porównywalności między spółkami brak porównywalności między okresami obrotowymi 28

29 kary nałożone przez KNF w 2014 r. nieobjęcie konsolidacją błędne wyceny kontraktów budowlanych nieprzeprowadzenie testu na trwałą utratę wartości naruszenie zasady ostrożnej wyceny brak ujawnień dotyczących zdolności kontynuacji działalności brak ujawnienia informacji o naruszonym kowenancie brak ujawnienia czynników ryzyka 29

30 kazusy, których tu nie ma problem opcji walutowych w r. restatements banki w czasie tzw. kryzysu finansowego i nastepnie PIIGS 30

31 Wnioski było nieźle a jest coraz lepiej, polski rynek nie jest gorszy od innych niezależny, kompetentny i zaangażowany komitet audytu potrafi wnieść wartość do procesu sprawozdawczości finansowej nawet w najlepiej zorganizowanych spółkach należy zwrócić szczególną uwagę na znaczące szacunki zarządu i analizować je w kontekście motywacji zarządu oraz ogólnej kultury organizacyjnej 31

32 Postulaty dla regulatorów poprawić dostępność danych finansowych zwiększyć konkurencyjność rynku usług badania sprawozdań finansowych poprawić dyscyplinę uczestników rynku nie rezygnować z raportów kwartalnych znacząco uprościć jednostkowe sprawozdania finansowe 32

33 Postulaty dla uczestników rynku wzmocnić komitety audytu pod kątem niezależności, kompetencji i zaangażowania, przy uwzględnieniu ich kolegialnego charakteru zwiększyć aktywność akcjonariuszy szkolić analityków finansowych w zakresie MSSF 33

34 Dziękuję za uwagę! Skuteczny Komitet Audytu: Wzmacnianie Kontroli, Zarządzanie Ryzykiem i Poprawa Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, 16 stycznia 2015 r. 34

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 1/2012 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 29.03.2012 r.

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 1/2012 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 29.03.2012 r. Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 1/2012 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 29.03.2012 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 9 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2014/15 ROK OBROTOWY 2014/15. Warszawa/czerwiec 1

RAPORT ROCZNY 2014/15 ROK OBROTOWY 2014/15. Warszawa/czerwiec 1 RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2014/15 Warszawa/czerwiec 1 2015 Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2010 ROKU WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 20 marca 2014 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY kofola s.a. 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Patronat Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera porównanie MSSF z Ustawą o Rachunkowości Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera główne obszary różnic pomiędzy MSSF a Ustawą

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impera Capital S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności (wszystkie kwoty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 3/2014 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 25.04.2014 r.

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 3/2014 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 25.04.2014 r. Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 3/2014 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 25.04.2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys.

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys. Załącznik 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 20/IX/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Hutmen Spółka Akcyjna w Warszawie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,

Bardziej szczegółowo