Nowe stanowisko kokoryczy drobnej Corydalis pumila (Papaveraceae) w okolicy Śremu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe stanowisko kokoryczy drobnej Corydalis pumila (Papaveraceae) w okolicy Śremu"

Transkrypt

1 ARTYKUŁY Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (3): , 2014 Nowe stanowisko kokoryczy drobnej Corydalis pumila (Papaveraceae) w okolicy Śremu New locality of Corydalis pumila (Papaveraceae) in the vicinity of Śrem (CE Poland) ALEKSANDER SMOLIGA 1, KONRAD ŚWITALSKI 2, SANDRA WAJCHMAN 3 1 Nadleśnictwo Różańsko Różańsko, Różańsko 75A 2 Nadleśnictwo Piaski Piaski, ul. Drzęczewska Katedra Urządzania Lasu, Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznań, ul. Wojska Polskiego 71C Słowa kluczowe: Corydalis pumila, Papaveraceae, warunki siedliskowe, zasięg lokalny, środkowa Wielkopolska. Dotychczas z terenu Polski podawano około 50 stanowisk kokoryczy drobnej Corydalis pumilla (Host). Nowe stanowisko, liczące łącznie kilka tysięcy osobników, odnaleziono w lasach położonych pomiędzy wsiami Pinka i Kotowo, nieopodal Śremu w Wielkopolsce. Kokorycz drobna występuje w lasach zbliżonych do grądów, porastających strome zbocza moreny czołowej. Na uwagę zasługuje odkrycie mieszańca kokoryczy drobnej i kokoryczy wątłej. Niewielki areał, duże odległości pomiędzy subpopulacjami oraz silna penetracja ludności stanowią zagrożenie dla lokalnej populacji. Wstęp Flora i zbiorowiska roślinne obszaru Wielkopolski były wprawdzie przedmiotem licznych badań (Sokołowski 1936; Kaczmarek 1959; Borysiak i in. 1992, 1993; Żukowski i in. 1995; Czarna 2009), jednak odkrycie nowego stanowiska rzadkiej w skali kraju kokoryczy drobnej Corydalis pumilla (Host) było dziełem przypadku. Nowe stanowisko rośliny napotkano w okolicy Śremu, w lasach pomiędzy Pinką a Kotowem. Odkrycie zainicjowało dalsze badania nad tą populacją. Kokorycz drobna, zwana również kokoryczą skąpokwiatową, należy do rodziny makowatych Papaveraceae. Gatunek ten jest szeroko rozprzestrzeniony w Europie, jego zasięg rozciąga się od wybrzeża Morza Śródziemnego aż do południowej Skandynawii. W Polsce rośnie wyłącznie w północno-zachodniej części kraju, głównie na Pomorzu Zachodnim, Kujawach i w Wielkopolsce (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006). W literaturze pierwsze wzmianki o tej roślinie pojawiają się już w XIX wieku. Niemieccy przyrodnicy opisywali wówczas stanowiska kokoryczy drobnej w okolicach Świnoujścia, Stargardu i Białogardu (Ziarnek, Ziarnek 2005). Duże skupisko kokoryczy drobnej obserwowała Jasnowska (1973) w okolicach Kamieńca w pobliżu Szczecina. Najliczniejsze w kraju skupienia kokoryczy drobnej, które swoją liczebnością być może przekraczają sumę 242

2 A. Smoliga i in. Kokorycz drobna w okolicy Śremu wszystkich osobników z pozostałych lokalizacji, znajdują się w dolinie rzek Krąpieli i Parsęty (Ziarnek, Ziarnek 2011). Obecnie na terenie Polski znanych jest około 50 stanowisk tego gatunku (Burska, Myszkowska 2001; Czarna 2009; Chmiel i in. 2014, w druku). Kokorycz drobna osiąga wysokość od 10 do 20 cm, ma wyniesioną i silnie rozgałęzioną łodygę. Bulwa u tego gatunku jest pełna, zaś na dole znajdują się drobne włókniste korzenie. Dłoniasto złożone liście składają się z trzech listków, a występujące przysadki są głęboko wcinane. Nagie liście, podobnie jak łodyga, pozbawione są włosków i nalotu. Roślina wytwarza od 1 do 9 kwiatów, tworzących na wierzchołku zwisły kwiatostan (Rutkowski 2006). Kwiaty o symetrii grzbiecistej, zaopatrzone w długą ostrogę, osadzone na szypułkach, mają barwę purpurową lub liliową, rzadko białą (ryc. 1). Opisywany gatunek jest geofitem, pojawia się w runie wczesną wiosną. W trakcie rozwoju część nadziemna korzysta ze zgromadzonych w bulwie substancji zapasowych. Okres kwitnienia przypada na marzec i kwiecień. Kokorycz drobna jest owadopylna, w zapylaniu uczestniczą głównie motyle i pszczoły (Piękoś- -Mirkowa, Mirek 2006). Stolle (2004) podaje, że w rozsiewaniu dużą rolę odgrywają mrówki z rodzaju Formica. Występowanie tego taksonu jest związane z żyznymi lasami liściastymi (żyzne postacie grądów, lasy łęgowe). Według Matuszkiewicza (2005) jest to gatunek charakterystyczny dla rzędu Fagetalia sylvaticae. Kokorycz drobna jako gatunek narażony na wyginięcie został uwzględniony w Polskiej czerwonej księdze roślin (Burska, Myszkowska 2001; Chmiel i in. 2014, w druku) i jest objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową (Rozporządzenie 2004). Za główne zagrożenie krajowej populacji kokoryczy drobnej można uznać regresję i przekształcanie siedlisk, z jakimi jest ona związana (Żukowski, Jackowiak 1995). Ryc. 1. Kwitnąca kokorycz drobna Corydalis pumila na stanowisku koło Kotowa ( r.; fot. K. Świtalski) Fig. 1. Flowering Corydalis pumila at the site near Kotowo (10 April, 2011; photo by K. Świtalski) Metody badań Inwentaryzację nowego stanowiska prowadzono w latach , w okresie od połowy marca do końca kwietnia. Teren objęty badaniami mieścił się w granicach Nadleśnictwa Piaski (RDLP Poznań) w Leśnictwie Ostrowieczno. W celu jak najlepszego poznania dokładnego areału nowo odkrytej populacji corocznie podczas przedwiośnia dokonywano lustracji nowych terenów, przylegających do tych, na których wcześniej stwierdzono opisywany gatunek. W miejscach, gdzie napotkano nowe osobniki, obszar poszukiwań poszerzano, aby ustalić przybliżoną wielkość populacji. W celu zbadania fitocenoz, w jakich występują osobniki tego gatunku, wykonywano zdjęcia fitosocjologiczne metodą Braun-Blanqueta oraz dodatkowo prowadzono spisy florystyczne. Nowe lokalizacje nanoszono na mapę gospodarczą. W trakcie prac nie zbierano okazów zielnikowych, wykonano jednak dokumentację fotograficzną. Rośliny oznaczano za pomocą klucza Rothmalera (2009). Wyniki Nowo odkryte stanowisko znajduje się blisko miejscowości Pinka (kwadrat ATPOL BD49; ryc. 2). Jest to teren położony w połu- 243

3 Chrońmy Przyr. Ojcz. rocznik 70, zeszyt 3, 2014 dniowej części rynny Jeziora Grzymisławskiego, zajmowany przez pola uprawne, pastwiska oraz użytki zielone. Jedynie niedostępne bądź trudno dostępne dla rolnictwa obszary są pokryte przez silnie rozczłonkowane kompleksy leśne. W wyniku przeprowadzonych prac odkryto 8 nowych miejsc występowania kokoryczy drobnej, które różniły się liczbą osobników oraz panującymi warunkami siedliskowymi: Stanowisko 1 ( N, E) zarośla przy oddziale 178 a, na NE od wsi Kotowo Kilkadziesiąt osobników rosło w zaroślach na stromym brzegu Jeziora Grzymisławskiego, o wystawie wschodniej. Zarośla tworzyły: olsza czarna Alnus glutinosa, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, wiąz polny Ulmus minor, wiąz szypułkowy U. leavis, bez czarny Sambucus nigra i leszczyna pospolita Corylus avellana. W runie występowały: podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, piżmaczek wiosenny Adoxa moschatellina, zawilec żółty Anemone ranunculoides, kokorycz pusta Corydalis cava, kokorycz drobna, ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, złoć żółta Gagea lutea, kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum i fiołek Viola sp. Ryc. 2. Nowo odkryte stanowisko kokoryczy drobnej Corydalis pumila na tle sieci kwadratów ATPOL: a nowe stanowisko, b miejscowości Fig. 2. A new site of Corydalis pumila in ATPOL grid: a new site, b locali es Stanowisko 2 ( N, E) oddział 178 a, na N od wsi Pinka Stanowisko 3 ( N, E) oddział 178 b, na N od wsi Pinka Kolejne dwa miejsca występowania kokoryczy drobnej znajdują się na stromym wzniesieniu w pobliżu jeziora (oddz. 178b) oraz w niewielkiej dolince u jego podnóża (oddz. 178a) odprowadzającej wody opadowe, przy granicy z polem. W obydwu miejscach stwierdzono łącznie ponad tysiąc osobników, głównie na stromych zbocza w rynnie jeziora. Rosły w niewielkich skupieniach, oddalonych od siebie nawet o kilka metrów. Osobniki badanego gatunku współwystępowały z innymi przedstawicielami rodzaju Corydalis, kokoryczą pustą i kokoryczą wątłą C. intermedia. W opisywanych wydzieleniach obserwowano gatunki związane zarówno z zespołem Galio sylvatici-carpinetum corydaletosum Oberd oraz Ficario- -Ulmetum minoris Knap 1942 em. J.Mat Liczne występowanie w górnej warstwie drzewostanu jesionu wyniosłego i wiązu polnego sugeruje przynależność zbiorowiska do lasów łęgowych. Jednak znaczne deniwelacje terenu uniemożliwiają pojawianie się periodycznych zalewów istotnych dla łęgów. Jedynie dolne partie stoków akumulujące wody opadowe stwarzają warunki siedliskowe najbardziej zbliżone do łęgowych. Na występowanie w zbiorowisku gatunków łęgowych przypuszczalnie wpływ mają znajdujące się w pobliżu niewielkie wysięki wód podskórnych. 178a Data: r., pow. 120 m², pokrycie warstw: a1 50%, a2 40%, b 20%, c 100%, d 3%, odkryta gleba: 0% a1: Tilia cordata 2.2, a2: Carpinus betulus +, b: Sambucus nigra +, Ulmus minor +, Corylus avellana r, c: Corydalis cava 5.4, Ficara verna 5.4, Gagea lutea 3.4, Anemone ranunculoides 2.2, Aegopodium podagraria 1.1, Corydalis pumila 1.1, Adoxa moschatellina +, Geum urbanum +, Pulmonaria obscura +, Urtica dioica + 178b Data: r., pow. 250 m², pokrycie warstw: a1 70%, a2 50%, b 20%, c 95%, d 2%, odkryta gleba: 5% a1: Fraxinus excelsior 4.3, Quercus robur 1.1, a2: Ulmus minor 4.3, b: Fraxinus excelsior 2.2, Sambucus nigra 2.2, Ulmus minor 1.1, Crategus monogyna +, Eu- 244

4 A. Smoliga i in. Kokorycz drobna w okolicy Śremu onymus europea +, Rosa canina +, c: Ficaria verna 2.3, Adoxa moschatellina 2.2, Veronica hederifolia 2.2, Corydalis cava 2.1, Aegopodium podagraria 1.2, Brachypodium sylvaticum 1.2, Corydalis pumila 1.2, Primula veris 1.2, Stachys sylvatica 1.2, Viola reichenbachiana 1.2, Anemone ranunculoides 1.1, Galium aparine 1.1, Geranium robertianum 1.1, Geum urbanum 1.1, Moehringia trinervia 1.1, Myosotis sylvatica 1.1, Pulmonaria obscura 1.1, Anemone nemorosa +, Chaerophyllum temulum +, Lysimachia nummularia +, Poa nemoralis + 178b Data: r., pow. 300 m², pokrycie warstw: a1 80%, a2 20%, b 60%, c 90%, d 3%, odkryta gleba: 5% a1: Fraxinus excelsior 2.3, Picea abies r, a2: Carpinus betulus +, Ulmus minor r, b: Ulmus minor 2.1, Corylus avellana 1.1, Sambucus nigra +, Crategus monogyna +, c: Corydalis cava 4.4, Ficaria verna 4.4, Aegopodium podagraria 3.4, Gagea lutea 3.2, Anemone ranunculoides 2.2, Corydalis pumila 2.2, Oxalis acetosella 1.3, Brachypodium sylvaticum 1.2, Adoxa moschatellina 1.1, Galium aparine 1.1, Geranium robertianum 1.1, Geum urbanum 1.1, Paris quadrifolia 1.1, Pulmonaria obscura 1.1, Viola reichenbachiana 1.1, Carpinus betulus +, Euonymus europea +, Moehringia trinervia +, Polygonatum multiflorum +, Rubus caesius +, Urtica dioca +, Primula veris r Stanowisko 4 ( N, E) oddział 180 g, na SE od wsi Pinka Największa subpopulacja kokoryczy drobnej znajduje się na niewielkiej pochyłości terenu o wystawie wschodniej i zajmuje powierzchnię około 0,49 ha. Pod 70-letnim drzewostanem jesionowym stwierdzono ponad tysiąc okazów kokoryczy drobnej. Napotkano również jej mieszańca z C. intermedia o ciemniejszych kwiatach i pokroju wyprostowanym (ryc. 3). W warstwie runa z dużą frekwencją występowały: gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, zawilec gajowy Anemone nemorosa, zawilec żółty, miodunka plamista Pulmonaria obscura czy ziarnopłon wiosenny. Po zaniku geofitów wiosennych w runie pojawia się lilia złotogłów Lilium martagon (odnotowano około 40 osobników). Skład gatunkowy zbiorowiska nawiązuje do łęgu wiązowo-jesionowego Ficario-Ulmetum minoris, jednakże duży udział leszczyny, gwiazdnicy wielkokwiatowej i lilii złotogłów utrudnia określenie przynależności syntaksonomicznej. W otoczeniu licznych wysięków wody, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie badanego płatu, rosły: jarzmianka większa Astrantia major, rzeżucha gorzka Cardamine amara, turzyca odległokłosa Carex remota i śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium. Data: r., pow. 400 m², pokrycie warstw: a 70%, b 80%, c 90%, d 15%, odkryta gleba: 5% a: Fraxinus excelsior 4.4, b: Corylus avellana 4.3, Cornus sanguinea +, Prunus avium +, Crategus sp. +, Padus serotina r, c: Stellaria holostea 4.4, Anemone nemorosa 3.4, Corydalis intermedia 2.2, Gagea lutea 1.3, Anemone ranunculoides 1.2, Corydalis pumila 1.2, Ficaria verna 1.2, Pulmonaria obscura 1.2, Aegopo- Ryc. 3. Mieszaniec kokoryczy drobnej Corydalis pumila i kokoryczy wątłej Corydalis intermedia ( r.; fot. K. Świtalski) Fig. 3. A hybrid of Corydalis pumila and Corydalis intermedia (11 April, 2012; photo by K. Świtalski) 245

5 Chrońmy Przyr. Ojcz. rocznik 70, zeszyt 3, 2014 dium podagraria 1.1, Dactylis polygama +, Dryopteris filix-mas +, Euonymus europea +, Geum urbanum +, Lysimachia nummularia +, Maianthemum bifolium +, Rubus ideaus +, Viola sp. r Stanowisko 5 ( N, E) oddział 180 a, na N od wsi Kotowo Pojedyncze osobniki kokoryczy drobnej występowały na brzegu kompleksu leśnego, na przedłużeniu rynny jeziornej w kierunku południowym. Rosły pod okapem 50-letniego drzewostanu sosnowego, w bezpośrednim sąsiedztwie lip, które pozostały po drzewostanie poprzedzającym monokulturę sosnową. Warunki siedliskowe w tym miejscu wyraźnie nie sprzyjają występowaniu kokoryczy drobnej, gdyż stwierdzono tutaj zaledwie kilka okazów. Stanowisko 6 ( N, E) oddział 180 b, na NE od wsi Kotowo, przy leśnej drodze Odnaleziono około 300 kwitnących osobników zajmujących powierzchnię 0,05 ha, skupionych głównie wzdłuż drogi leśnej na skarpach niewielkiego wąwozu porośniętego lipami. Drzewostan w wieku około 70 lat był w znacznej części odroślowy. W jego składzie dominowały dęby, sosny i lipy. Stanowisko 7 ( N, E) oddział 180 i, na SE od wsi Pinka W płacie kokoryczy na powierzchni 0,15 ha odnaleziono ponad tysiąc osobników. Miejscami występowało po około 100 os./m 2. Kokorycz rosła na stromym stoku o wystawie wschodniej. Zaobserwowano podsiąkanie wód gruntowych. Dno lasu w tym miejscu jest silnie prześwietlone, wskutek działalności bobrów oraz zamierania drzewostanu jesionowego. Duża ilość światła słonecznego powoduje wzmożony rozwój traw. W runie wraz z kokoryczą występowały: piżmaczek wiosenny, zawilec żółty, grab zwyczajny Carpinus betulus, kupkówka Aschersona Dactylis polygama, ziarnopłon wiosenny, kuklik pospolity Geum urbanum, dziurawiec Hypericum sp., groszek Lathyrus sp., czeremcha amerykańska Padus serotina, wiechlina gajowa Poa nemoralis, pierwiosnka wiosenna Primula veris, porzeczka Ribes sp., malina właściwa Rubus ideaus, bez czarny, gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum i fiołek Viola sp. Stanowisko 8 ( N, E) oddział 179 i, na S od wsi Pinka Płaty kokoryczy (0,07 ha) zajmowały łagodny stok o wystawie zachodniej i południowej porośnięty wiekowym, ponad stuletnim drzewostanem budowanym przez dęby, jawory, graby i lipy. Odnotowano tu około kilkaset osobników, większość kwitnących. Roślinność płatu z kokoryczą drobną była najbardziej zbliżona do Galio sylvatici-carpinetum corydaletosum. W sąsiednim wydzieleniu w odległości kilkudziesięciu metrów obserwowano wysięki wód gruntowych. Data: r., pow. 400 m², pokrycie warstw: a1 80%, a2 60%, b 10%, c 90%, odkryta gleba: 10% a1: Quercus robur 2.3, Fraxinus excelsior 2.2, a2: Tilia cordata 2.3, Carpinus betulus 1.2, b: Corylus avellana 4.3, Padus avium 1.2, Sambucus nigra +, c: Adoxa moschatellina 3.4, Fraxinus excelsior 3.2, Ficaria verna 2.3, Acer pseudoplatanus 2.2, Corydalis pumila 2.2, Impatiens parviflora 2.2, Veronica hederifolia 2.2, Poa nemoralis 1.2, Gagea lutea 1.2, Carpinus betulus 1.1, Galium aparine 1.1, Geranium robertianum 1.1, Polygonatum odoratum 1.1, Padus serotina +, Fallopia convolvulus +, Viola reichenbachiana +, Alliaria petiolata r, Lolium perenne r Zagrożenia Wszystkie zanotowane w terenie zbiorowiska z udziałem kokoryczy drobnej są zagrożone ekspansją czeremchy amerykańskiej oraz niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora. Niewielka powierzchnia odnalezionych stanowisk oraz ich silne rozczłonkowanie, które nie sprzyja wymianie genów, stanowią prawdopodobnie duże zagrożenie dla lokalnej populacji, podobnie jak uprawa sosny na siedliskach lasowych, w miejscach występowania kokoryczy drobnej. Roślina ta często występuje na skarpach i nasypach dróg leśnych, które bywają niszczone przez samochody i motocykle terenowe. 246

6 A. Smoliga i in. Kokorycz drobna w okolicy Śremu Dyskusja Gatunek opisany w niniejszej pracy jest związany z terenami, które niemal od zawsze pokrywał las (ryc. 4). Prawie wszystkie stanowiska występują na pochyłościach terenowych, w niewielkiej odległości od wysięków wód gruntowych. Zbiorowiska, w których znaleziono osobniki tego gatunku, mają charakter pośredni pomiędzy najżyźniejszymi postaciami grądów a łęgami wiązowo-jesionowymi. Z Wielkopolski opisano dotychczas 21 z około 50 krajowych stanowisk kokoryczy drobnej (Burska, Myszkowska 2001; Czarna 2009; Chmiel i in. 2014, w druku), jednakże do tej pory nie podano stanowiska kokoryczy drobnej w lasach położonych pomiędzy Pinką a Kotowem. Wyniki przedstawionych w tej pracy obserwacji podkreślają znaczną rolę nawet szczątkowych kompleksów leśnych, które z uwagi na swoją niedostępność ocalały w rolniczym krajobrazie środkowej Wielkopolski. Opisane stanowisko kokoryczy drobnej z pewnością ma istotne znaczenie dla zachowania jej krajowej populacji. Kokorycz drobna jest silnie związana z lasami grądowymi. Najczęściej i najliczniej notowano ją na zboczach w lasach grądowych, na żyznych glebach, zazwyczaj bogatych w próchnicę (Ziarnek, Ziarnek 2011). Zauważalna jest niska frekwencja bądź całkowity brak tego gatunku w runie monokultur sosnowych i świerko- Ryc. 4A: Rozmieszczenie stanowisk kokoryczy drobnej Corydalis pumila w lasach, w pobliżu miejscowości Pinka; B: Lasy badanego terenu w roku 1940; a stanowiska kokoryczy, b tereny leśne, c linie oddziałowe, d drogi leśne i ścieżki, e drogi publiczne, f zabudowania (A oprac. w oparciu o Portal BDL: B podkład uzyskano z Archiwum Map Ziem Zachodnich: h p://amzp.pl/maps.shtml) Fig. 4A: Distribu on of Corydalis pumila sites in forests in the vicinity of Pinka; B: Forests of study area in 1940; a Corydalis pumila sites, b forests, c forest division lines, d forest roads and paths, e public roads, f buildings (A the author s work based on BDL Portal: B resources of h p://mapy. amzp.pl/maps.shtml) 247

7 Chrońmy Przyr. Ojcz. rocznik 70, zeszyt 3, 2014 wych. Kokorycz drobna jest uznawana za gatunek wskaźnikowy dla starych lasów (Dzwonko 2007). Występowanie jej stanowisk wiąże się z dobrze zachowanymi i przeszłorębnymi lasami liściastymi (Ziarnek, Ziarnek 2005). Sporadycznie pojawia się na terenach niedawno zalesionych. Na gruntach porolnych lub silnie przekształconych przez człowieka pojedyncze osobniki lub ich niewielkie biogrupy obserwowano pod lipami, dębami i wiązami. Trzyletnie obserwacje nie pozwalają określić kierunku i tempa zmian liczebności tego gatunku. Badane tereny są położone z dala od cieków, więc obecność wody płynącej, która według Stolle (2004) odgrywa dużą rolę przy rozprzestrzenianiu propagul, nie miała dla opisywanego stanowiska większego znaczenia. Stolle (2004) dostrzega także możliwość przenoszenia nasion przez mrówki (myrmekochoria). Można przypuszczać, że przed rozwojem gospodarki rolnej i leśnej, znacznie większe obszary w środkowej Wielkopolsce były zajęte przez kokorycz drobną. Zmiany w sposobie użytkowania lasu, polegające na zaniechaniu zrębów zupełnych i pinetyzacji, są czynnikiem sprzyjającym zachowaniu populacji tego gatunku. Usunięcie gatunków obcych ekologicznie (sosna zwyczajna Pinus sylvestis) i obcych geograficznie (świerk pospolity Picea abies, czeremcha amerykańska, robinia akacjowa Robinia pseudoacacia) powinno nieco znaturalizować obserwowane zbiorowiska i polepszyć warunki bytowania kokoryczy drobnej. Zagospodarowanie lasu, prowadzone z użyciem rębni złożonych, nie może jednak prowadzić do nadmiernego przerzedzenia drzewostanu i odsłonięcia gleby. Powoduje to wzrost ilości światła i w konsekwencji rozwój traw. Lasy, w których spotkano kokorycz drobną, zostały niemal w całości wyłączone z użytkowania rębnego. W sytuacji, gdy zaniechanie cięć rębnych jest trudne do osiągnięcia, alternatywą może być długi nawrót cięć. Stanowiska tego gatunku często obserwowano w lasach, które są objęte przynajmniej jedną z istniejących w naszym kraju form ochrony przyrody. Ograniczenia dla gospodarki leśnej wiążące się z występowaniem cennych przyrodniczo siedlisk mogą jednak okazać się niewystarczające dla ochrony kokoryczy drobnej. Podsumowanie i wnioski Kokorycz drobna jest gatunkiem, który w ostatnich latach coraz częściej jest przedmiotem zainteresowania ośrodków badawczych. Populacje tej rośliny z północno-zachodniej Polski cechuje znacznie większa liczebność niż na opisywanym stanowisku. Ważny jest monitoring siedlisk tego gatunku, zwłaszcza że w środkowej części Wielkopolski wydają się one wciąż zbyt mało chronione. Większość opisywanych zbiorowisk z kokoryczą drobną sklasyfikowano jako cenne siedliska przyrodnicze i wyłączono z użytkowania rębnego. Wymienione ograniczenia dla gospodarki leśnej nie gwarantują zachowania lokalnej populacji. Należy wyłączyć z użytkowania rębnego wydzielenia które dotychczas nie są nim objęte. PIŚMIENNICTWO Borysiak J., Brzeg A., Kasprowicz M Materiały do znajomości szaty roślinnej oraz godne ochrony obiekty przyrodnicze województwa kaliskiego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B 41: Borysiak J., Brzeg A., Kasprowicz M Interesujące elementy szaty roślinnej obszaru chronionego krajobrazu Szwajcaria Żerkowska. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B 42: Burska A., Myszkowska D Corydalis pumila (Host) Rchb. Kokorycz drobna (Kokorycz skąpokwiatowa). W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków: Chmiel J., Czarna A., Pilarczyk A., Ziarnek M., Ziarnek K Corydalis pumila (Host) Rchb. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3. Inst. Ochr. Przyr. PAN (w druku). Czarna A Kokorycz drobna Corydalis pumila (Host) Rchb. w Wielkopolsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 62 (2):

8 A. Smoliga i in. Kokorycz drobna w okolicy Śremu Czarna A Rośliny naczyniowe środkowej Wielkopolski. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań. Dzwonko Z Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus, Poznań. Jasnowska J Wąwóz Kamieniec projektowany rezerwat florystyczny w powiecie szczecińskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 29 (4): Kaczmarek C Notatki florystyczne z powiatu gostyńskiego. Przyr. Pol. Zach. 1 2: Matuszkiewicz W Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa. Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z Rośliny chronione. Multico Oficyna Wyd. Rothmaler W Exkursionsflora von Deutschland. Band 3. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. Dz.U. z 2004 r. Nr 168, poz Rutkowski L Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. Sokołowski J Zagrożone lasy w Czeszewie. Ochr. Przyr. 16: Stolle J Biological flora of Central Europe: Corydalis pumila (Host) Rchb. Flora 199: Ziarnek M., Ziarnek K Dolina Krąpieli cenna ostoja zachodniopomorskiej przyrody. Chrońmy Przyr. Ojcz. 61 (3): Ziarnek M., Ziarnek K Występowanie kokoryczy drobnej Corydalis pumila na Pomorzu Zachodnim. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 289 (19): Żukowski W., Jackowiak B Lista roślin naczyniowych ginących i zagrożonych na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. W: Żukowski W., Jackowiak B. (red.). Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM, Poznań 3: SUMMARY Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (3): , 2014 Smoliga A., Świtalski K., Wajchman S. New locality of Corydalis pumila (Papaveraceae) in the vicinity of Śrem (CE Poland) The paper presents a new site of Corydalis pumila (Host) Rchb. found in the vicinity of Śrem. The site is located in the forests between the villages of Pinka and Kotowo in the Piaski Commune. So far, ca. fifty sites with this species have been reported from Poland. The new site was found in a small complex of oak-hornbeam forests, which cover steep slopes of the terminal moraine. A total of several thousand specimens of the species grow at the new site. Furthermore, a hybrid of Corydalis pumilla (Host) Rchb. and Corydalis intermedia (L.) Mérat occurs at the site. A small area, long distances between stands and strong human penetration are threats to the local population. 249

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Leśny Bank Genów Kostrzyca, 26.06.2014 r. Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny Katedra

Bardziej szczegółowo

FITOCENOZY LASÓW ZALEWOWYCH TERENÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE LASU OSOBOWICKIEGO (WROCŁAW)

FITOCENOZY LASÓW ZALEWOWYCH TERENÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE LASU OSOBOWICKIEGO (WROCŁAW) Ewa Stefańska-Krzaczek 1 FITOCENOZY LASÓW ZALEWOWYCH TERENÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE LASU OSOBOWICKIEGO (WROCŁAW) Streszczenie. Las Osobowicki (Wrocław) jest fragmentem dawnych lasów zalewowych doliny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera na obszarach Natura 2000 "Dolina Górnej Rospudy" oraz "Ostoja Augustowska" Opracowanie: Lech

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum L. ponownie w Ojcowskim Parku Narodowym

Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum L. ponownie w Ojcowskim Parku Narodowym Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63 (4): 84 88, 2007 ANNA SOŁTYS-LELEK Ojcowski Park Narodowy, Dział Naukowo-Edukacyjny 32-047 Ojców 9 e-mail: ana_soltys@wp.pl Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum L. ponownie w

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 2798 ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZYRODY W POWIECIET KUTNOWSKIM. Rezerwaty przyrody w gminie Nowe Ostrowy

OCHRONA PRZYRODY W POWIECIET KUTNOWSKIM. Rezerwaty przyrody w gminie Nowe Ostrowy OCHRONA PRZYRODY W POWIECIET KUTNOWSKIM Na podstawie www.gios.gov.pl Rezerwaty przyrody w gminie Nowe Ostrowy Rezerwat Przyrody Dąbrowa Świetlista rodzaj rezerwatu: leśny data utworzenia: 25.06.1990 r.

Bardziej szczegółowo

Materiały i metody badań

Materiały i metody badań Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zbadanie zasobów flory wybranego odcinka rzeki Zagórskiej strugi, oraz określenie w jakim stopniu działalność człowieka wpływa na jego różnorodność florystyczną.

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

Ocena zagospodarowania leśnego zrekultywowanych terenów po otworowej eksploatacji siarki przekazanych pod administrację Nadleśnictwa Nowa Dęba

Ocena zagospodarowania leśnego zrekultywowanych terenów po otworowej eksploatacji siarki przekazanych pod administrację Nadleśnictwa Nowa Dęba Ocena zagospodarowania leśnego zrekultywowanych terenów po otworowej eksploatacji siarki przekazanych pod administrację Nadleśnictwa Nowa Dęba Marcin Pietrzykowski 1, Wojciech Krzaklewski 1, Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w maju 2016 roku

Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w maju 2016 roku PLANOWANE ZADANIA DO REALIZACJI W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PRAC W OBWODACH OCHRONNYCH WPN MAJ 2016 ROK Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego jest zobowiązany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny stanu siedlisk na stanowisku

Ankieta oceny stanu siedlisk na stanowisku Ankieta oceny stanu siedlisk na WGS) / Nazwa stanowiska (jeżeli istnieje) Zbiorowisko(a)/ nr zdjęcia fitosocjologicznego 990 nr Stok południowo-zachodni, okolice wzniesień Dębnik i Wysoki Kamień w pobliżu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Grabowiec Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Szczególnej ochronie podlegają rezerwaty przyrody; "PONIKWA

Szczególnej ochronie podlegają rezerwaty przyrody; PONIKWA Zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska w planie gminy rozpatrywane są w dwóch płaszczyznach Pierwsza dotyczy poprawy stanu środowiska poprzez przyjęcie ustalonych zasad. Ważnym elementem jest budowa

Bardziej szczegółowo

dr inż. Elżbieta Dusza dr Michał Kupiec

dr inż. Elżbieta Dusza dr Michał Kupiec Inwentaryzacja przyrodnicza terenu pod planowaną inwestycję: Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV z powiązaniami energetycznymi 15kV i 0,4kV w miejscowości Chełpa na działkach 1/1, 6, 12/4,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO Część II: Ekspertyza dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego. Mazow.08.194.7026 ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 3525 ZARZĄDZENIE NR 31/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI Na podstawie art. 19 ust. 6 oraz w związku z art. 20

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 20/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Las Mariański Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

ZIELNIK JEZIORO WIERZYSKO

ZIELNIK JEZIORO WIERZYSKO ZIELNIK JEZIORO WIERZYSKO Knieć błotna Caltha palustris (Ranunculaceae), zwana popularnie kaczeńcem lub kaczyńcem występuje w całej Polsce w pobliżu zbiorników i cieków wodnych. Lubi podłoża podmokłe.

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Geobotaniczna charakterystyka leśnych monokultur świerkowych północno-zachodniej Polski

Geobotaniczna charakterystyka leśnych monokultur świerkowych północno-zachodniej Polski UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU Wydział Leśny Katedra Botaniki Leśnej Aleksander Smoliga Autoreferat pracy doktorskiej Geobotaniczna charakterystyka leśnych monokultur świerkowych północno-zachodniej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. Mazow.08.194.7031 ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Wielkość osobników lilii złotogłów Lilium martagon na przykładzie populacji rosnącej na terenie użytku ekologicznego Las Krzyszkowicki koło Krakowa

Wielkość osobników lilii złotogłów Lilium martagon na przykładzie populacji rosnącej na terenie użytku ekologicznego Las Krzyszkowicki koło Krakowa ARTYKUŁY Chrońmy Przyr. Ojcz. 66 (5): 375 38, 10 Wielkość osobników lilii złotogłów Lilium martagon na przykładzie populacji rosnącej na terenie użytku ekologicznego Las Krzyszkowicki koło Krakowa The

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zagospodarowania gruntów leśnych pod liniami elektroenergetycznymi dla celów gospodarki leśnej i ochrony przyrody

Koncepcja zagospodarowania gruntów leśnych pod liniami elektroenergetycznymi dla celów gospodarki leśnej i ochrony przyrody Koncepcja zagospodarowania gruntów leśnych pod liniami elektroenergetycznymi dla celów gospodarki leśnej i ochrony przyrody Wojciech Gil Sękocin Stary, 23.06.2016 r. Uwarunkowania Obecnie nie ma przeszkód

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem REWALORYZACJA ZAŁOŻENIA PARKOWEGO W BUKOWCU ETAP I.1. Rewaloryzacja wzgórza z pawilonem (herbaciarnią) Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Bardziej szczegółowo

Nowe stanowisko mlecznika nadmorskiego Glaux maritima L. na terenie Wielkopolski

Nowe stanowisko mlecznika nadmorskiego Glaux maritima L. na terenie Wielkopolski ANETA CZARNA, MAGDALENA WAWRZYNIAK Katedra Botaniki AR 60-625 Poznań, ul. Wojska Polskiego 71c e-mail: czarna@au.poznan.pl; magda@au.poznan.pl Nowe stanowisko mlecznika nadmorskiego Glaux maritima L. na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. Mazow.08.194.7029 ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY (SOO) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody Ożywionej

Pomniki Przyrody Ożywionej Zestawienie pomników przyrody ożywionej Gmina Polkowice Pomniki Przyrody Ożywionej Nr Nazwa obiektu Rodzaj Miejscowość Opis stanowiska Podstawa prawna objęcia ochroną Uwagi dot. zachowania lub zniesienia

Bardziej szczegółowo

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Szczecińskiego oraz archipelagu przybrzeżnych wysp stał się pierwszym

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO ROZPOZNAJEMY DRZEWA NA PODSTAWIE SYLWETKI OKREŚLANIE WIEKU DRZEW Oblicz wiek mierzonych drzew korzystając z dostępnych niżej sposobów. Średni obwód drzewa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. Autorami zdjęć są: pracownicy Nadleśnictwa Babki zdjęcia nr: 1-9, p. Jędrzej Szyguła zdjęcia nr:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. Autorami zdjęć są: pracownicy Nadleśnictwa Babki zdjęcia nr: 1-9, p. Jędrzej Szyguła zdjęcia nr: - 259 - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Autorami zdjęć są: pracownicy Nadleśnictwa Babki zdjęcia nr: 1-9, 25-54 p. Jędrzej Szyguła zdjęcia nr: 11-22. Zdjęcia nr 10, 23, 24 pochodzą z planu ochrony Rogalińskiego

Bardziej szczegółowo

Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia

Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia Informacja o zakresie przeprowadzonych prac W ramach prac terenowych przeprowadzono obserwacje gatunku i jego siedliska we wszystkich czterech obszarach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski

Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski Nadleśnictwo Zawadzkie - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, której siedziba znajduje

Bardziej szczegółowo

Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą szansą"

Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu Natura 2000 naszą szansą Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą szansą" Źródło: http://ekorytarz.pl/2014/07/24/spojnosc-europejskiej-sieci-obszarow-chronionych-natura-2000/

Bardziej szczegółowo

Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie

Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie Cele projektu: Podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemów jeziornych Poznanie zależności i procesów zachodzących w zlewni jeziora Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA Załącznik graficzny nr 10 INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA Budowa dwóch kurników na dz. nr 232 w miejscowości Wyborów, gmina Chąśno, powiat łowicki. Opracowanie : dr inż. Sebastian Jaworski Nowy Sącz, 2015

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Bioróżnorodność środowisk przyrodniczych Biodiversity of Natural Environments Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner Zespół dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

NOWE STANOWISKA LILIUM MARTAGON L. NA POMORZU ŚRODKOWYM A NEW LOCALITIES OF LILIUM MARTAGON L. ON THE MIDDLE POMERANIA

NOWE STANOWISKA LILIUM MARTAGON L. NA POMORZU ŚRODKOWYM A NEW LOCALITIES OF LILIUM MARTAGON L. ON THE MIDDLE POMERANIA S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 7 2010 NOWE STANOWISKA LILIUM MARTAGON L. NA POMORZU ŚRODKOWYM A NEW LOCALITIES OF LILIUM MARTAGON L. ON THE MIDDLE POMERANIA Mariola Truchan, Zbigniew Sobisz

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI SIEDLISKA PRZYRODNICZE NATURA 2000 OSTOI WARMIŃSKIEJ I OKOLIC dr Wojciech Kurek, dr Łukasz Chachulski Siedliska przyrodnicze Określenie siedlisko przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 63 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu radomskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 63 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu radomskiego. Mazow.08.194.7024 ROZPORZĄDZENIE Nr 63 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu radomskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Księga rekordów obserwowanego ekosystemu

Księga rekordów obserwowanego ekosystemu Księga rekordów obserwowanego ekosystemu Księga rekordów obserwowanego ekosystemu Zajęcia terenowe: Zajęcia w klasie: Zakres materiału z płyty: Plansza 1 najważniejsze pojęcia z bioróżnorodności Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

(KOD 1528) NA STANOWISKACH GÓRNEJ BIEBRZY

(KOD 1528) NA STANOWISKACH GÓRNEJ BIEBRZY Raport z monitoringu skalnicy torfowiskowej (Saxifraga hirculus) (KOD 1528) NA STANOWISKACH GÓRNEJ BIEBRZY przygotowany w ramach realizacji zadania Monitoring przyrodniczy prace terenowe i kameralne realizowanego

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik aplikacyjny No 2

Załącznik aplikacyjny No 2 praca magisterska DANIEL MIKULSKI Załącznik aplikacyjny No 2 wniosek o utworzenie użytku ekologicznego Dolina Bardzianki na terenie gminy Dominowo Projekt odnowy wsi Murzynowo Kościelne Załączniki aplikacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt Inkubator Liderów Europejskiej Ochrony Przyrody 1. Arkadiusz Grzelak. Lipiec 2006

Projekt Inkubator Liderów Europejskiej Ochrony Przyrody 1. Arkadiusz Grzelak. Lipiec 2006 Klub Przyrodników Projekt Inkubator Liderów Europejskiej Ochrony Przyrody 1 LASY ŁĘGOWE W DOLINIE GÓRNEJ WARTY NA ODCINKU OD DZIAŁOSZYNA DO SIERADZA Arkadiusz Grzelak Lipiec 2006 1 Projekt wspierany ze

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA I ZADANIA OCHRONNE DLA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH I GATUNKÓW ROŚLIN Ewa Jabłońska wraz z zespołem botanicznym

ZAGROŻENIA I ZADANIA OCHRONNE DLA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH I GATUNKÓW ROŚLIN Ewa Jabłońska wraz z zespołem botanicznym PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000: SOO DOLINA BIEBRZY I OSO OSTOJA BIEBRZAŃSKA ZAGROŻENIA I ZADANIA OCHRONNE DLA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH I GATUNKÓW ROŚLIN Ewa Jabłońska

Bardziej szczegółowo

Czy można budować dom nad klifem?

Czy można budować dom nad klifem? Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej [PUGP] Ćwiczenie 1 zagadnienia wprowadzające do informacji o środowisku przyrodniczym Zagadnienia wprowadzające czyli przypomnienie - po trochę o wszystkim

Bardziej szczegółowo

Bednarka PLH 120033. II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy Bednarka, 10.09.2012.

Bednarka PLH 120033. II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy Bednarka, 10.09.2012. Bednarka PLH 120033 II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy Bednarka, 10.09.2012. Położenie i zasięg Położenie administracyjne: woj. małopolskie, powiat gorlicki, gmina Lipinki; woj. podkarpackie, powiat

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klucz dla nauczyciela).

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klucz dla nauczyciela). Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/180/2013 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 29 października 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/180/2013 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 29 października 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 5 listopada 2013 r. Poz. 2260 UCHWAŁA NR XXVIII/180/2013 RADY GMINY KRZESZYCE w sprawie ustanowienia jako pomniki przyrody drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny Mokradło Budy

UCHWAŁA NR XXVI/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny Mokradło Budy UCHWAŁA NR XXVI/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny Mokradło Budy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

JEZIORA PSZCZEWSKIE I DOLINA OBRY PLB080005

JEZIORA PSZCZEWSKIE I DOLINA OBRY PLB080005 JEZIORA PSZCZEWSKIE I DOLINA OBRY PLB080005 Obra w okolicach wsi Rybojady Fot. Grzegorz Rąkowski Obszar obejmuje Bruzdę Zbąszyńską, która stanowi głęboką rynnę polodowcową ciągnącą się południkowo na odcinku

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario- Ulmetum)

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario- Ulmetum) 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario- Ulmetum) Fot. 1. Łęg dębowo-wiązowo-jesionowe ( P. Pawlaczyk) I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM 1. Identyfikatory fitosocjologiczne klasa Querco-Fagetea

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych NATURA 2000

Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych NATURA 2000 Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych NATURA 2000 Nadleśnictwo Bircza Charakterystyka Nadleśnictwa Powierzchnia = 29 636 ha Pow. lasów = 27 566 ha Cała powierzchnia w zasięgu wielkoobszarowych form ochrony

Bardziej szczegółowo

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania Załącznik nr 1 ZAKRES DOKUMENTACJI 1. Wykaz publikowanych i niepublikowanych opracowań przydatnych do sporządzenia projektu planu (w tym dokumentacja dotycząca rezerwatu zgromadzona przez Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. Mazow.08.194.7025 ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja. szaty dendrologicznej. parku zabytkowego. gm. Jarocin, pow. jarociński, woj. wielkopolskie

Inwentaryzacja. szaty dendrologicznej. parku zabytkowego. gm. Jarocin, pow. jarociński, woj. wielkopolskie Inwentaryzacja szaty dendrologicznej parku zabytkowego w Zakrzewie gm. Jarocin, pow. jarociński, woj. wielkopolskie Lipiec 2008r. WSTĘP Dokumentacja inwentaryzacyjna obejmuje szatę drzewiastą występującą

Bardziej szczegółowo

Klon zwyczajny Wiąz polny Robinia biała

Klon zwyczajny Wiąz polny Robinia biała Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód ( w cm ) 1 3 Ulmus minor Wiąz polny drzewo 26 64 28 38 30 27 2 4 Larix decidua Modrzew europejski drzewo 103 3 5 Larix decidua Modrzew europejski drzewo

Bardziej szczegółowo

KARTY EWIDENCYJNE I ZESTAWIENIA

KARTY EWIDENCYJNE I ZESTAWIENIA AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ GMINY POLKOWICE KARTY EWIDENCYJNE I ZESTAWIENIA Istniejące i proponowane pomniki przyrody oraz cenne elementy przyrodniczo-kulturowe AKTUALIZAC JĘ INWE NTA R YZAC

Bardziej szczegółowo

8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe

8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe 8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe Koordynator: Krzysztof Świerkosz Eksperci lokalni: Piwowarczyk Renata, Świerkosz Krzysztof Liczba i lokalizacja stanowisk i obszarów monitoringowych

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena bioróżnorodności pszczołowatych w rejonach intensywnych upraw rzepaku ozimego. Mikołaj Borański Zbigniew Kołtowski Dariusz Teper

Wstępna ocena bioróżnorodności pszczołowatych w rejonach intensywnych upraw rzepaku ozimego. Mikołaj Borański Zbigniew Kołtowski Dariusz Teper Wstępna ocena bioróżnorodności pszczołowatych w rejonach intensywnych upraw rzepaku ozimego Mikołaj Borański Zbigniew Kołtowski Dariusz Teper Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów klas szkół gimnazjalnych. (klucz dla nauczyciela).

Sprawdzian wiedzy dla uczniów klas szkół gimnazjalnych. (klucz dla nauczyciela). Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Agric., Aliment., Pisc., Zootech.

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Agric., Aliment., Pisc., Zootech. FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 289 (19), 127 138 Magdalena ZIARNEK 1, Krzysztof ZIARNEK 2 SZATA ROŚLINNA

Bardziej szczegółowo

4080 Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub wierzby śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacum)

4080 Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub wierzby śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacum) 4080 Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub wierzby śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacum) Metodyka badań Autor: Krzysztof Świerkosz fot. K. Świerkosz Za stanowisko uznawano wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Niemodlin, 27 czerwca 2016 roku. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Niemodlin, 27 czerwca 2016 roku. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Bohaterów Powstań Śląskich 9-00 Niemodlin Niemodlin, 7 czerwca 0 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu W związku z rozpoczęciem prac nad dokumentami planistycznymi dla obszaru Natura

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania.

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania. Załącznik nr 5 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2014 r. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich

Bardziej szczegółowo

sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. z 2006 roku nr 104 poz. 2916)

sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. z 2006 roku nr 104 poz. 2916) Załącznik nr 3 Pomniki przyrody zlokalizowane w Tarnowskich Górach Gatunek Akty prawne Obwód Lokalizacja Orzeczenie nr 00068 PWRN w Stalinogrodzie z 11.06.1955 roku Rozporządzenie Nr 47/06 Wojewody Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Piotr Czescik 1g. Pomniki przyrody w Gdyni

Piotr Czescik 1g. Pomniki przyrody w Gdyni Piotr Czescik 1g Pomniki przyrody w Gdyni Pomnik przyrody-definicja W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku: Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich

Bardziej szczegółowo

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640)

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody ego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Lp. 1 miński Cegłów Kiczki Własność Gminy Cegłów / Szkoła Podstawowa w Kiczkach drzewo Wiąz szypułkowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 - Szczegółowy opis powierzchni badawczych w sektorze IV

Rozdział 6 - Szczegółowy opis powierzchni badawczych w sektorze IV Fot. 198 Płat boru od strony zachodniej. Stan z dnia 2006.06.26 Fot. 199 Kącik wypoczynkowy od strony południowo-wschodniej. Stan z dnia 2010.06.07 Fot. 200 Fundamenty w środkowej części powierzchni. Stan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 5 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 5 grudnia 2011 r. Kujaw.201312.3399 ZARZĄDZENIE Nr 5/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Łęgi na Ostrowiu

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa

Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa Populacja bobra w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, w ostatnich 30 latach odnotowała nagły wzrost liczebności z 270 do ponad???

Bardziej szczegółowo

Załącznik aplikacyjny No 4

Załącznik aplikacyjny No 4 Projekt odnowy wsi Murzynowo Kościelne Załączniki aplikacyjne Załącznik aplikacyjny No 4 wniosek o uznanie dębu szypułkowego za pomnik przyrody praca magisterska DANIEL MIKULSKI Karta ewidencji obiektu

Bardziej szczegółowo