Marcin Daczkowski Bartosz M iłosierny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marcin Daczkowski Bartosz M iłosierny"

Transkrypt

1 Marcin Daczkowski Bartosz M iłosierny

2 Idea i zastosowanie ProtokółBO O TP ProtokółD H CP M ożliw ościd H CP Konfiguracja serwera DHCP A takiz w ykorzystaniem protokołu D H CP DHCP a IPv6

3 Sieci, w których w iele kom puterów pracuje jako terminale Protokoły BO O TP id H CP zostały zaprojektow ane, żeby dostarczać klientom param etry konfiguracyjne protokołu TCP/IP (np. adres IP) D ziękitem u m ożliw a jest zm iana tejkonfiguracji w jednym m iejscu na serwerze Zmiana ta jest propagowana automatycznie do kom puterów klienckich

4 Zasada działania izastosow ania

5 BOOTP BootStrap Protocol Służy do autokonfiguracjistacjiroboczej Kom unikacja m iędzy serw erem iklientem za pom ocą U D P O m ów iony w RFC 951 Zadania: W yszukanie w łasnego adresu IP (klient) Wyszukanie adresu IP serwera BOOTP W yszukanie pliku, który zostanie załadow any i uruchomiony na maszynie klienta

6 Praca w trybie klient-serwer: Klient 68/UDP Serwer 67/UDP ProtokółBO O TP działa w tejsam ejw arstw ie co protokółip, dlatego m oże być przekazyw any przez routery D w a rodzaje pakietów : Zapytanie O dpow iedź

7 operacja Typ sprzętu D ługość HA Liczba skoków xid Liczba sekund flagi Adres IP klienta Przydzielony adres IP klienta Adres IP serwera Adres IP bramki A dres sprzętow y klienta (16 oktetów ) Nazwa serwera (64 oktety) Plik startow y (128 oktetów ) Opcje producenta (64 oktety)

8 Klient w ypełnia pakiet odpow iednim idanym iirozgłasza ten pakiet ( port 67) Serwer otrzymawszy takie zapytanie: U pew nia się, czy jest w łaściw ym adresatem (nazw a serw era) Sprawdza pole adres IP klienta Sprawdza pole nazwy pliku bootowania W ypełnia pakiet z odpow iedzią stosow nym idanym iiw ysyła go pod konkretny adres IP albo rozgłasza na port U D P 68) Klient otrzym uje odpow iedź: Przyjm uje ją iustaw ia adres IP, adres serw era, adres bram kii nazw ę pliku bootow ania Pobiera plik bootow ania za pom ocą protokołu TFTP

9 Klient odrzuca pakiety z odpow iedzią, które: N ie są adresow ane do portu 68/U D P N ie są adresow ane do jego adresu IP (jeślijest m u znany) N ie są adresow ane do jego adresu M A C N ie m ają pola XID zgodnego z jego XID em.

10 Serw er działa w ram ach superserw era IN ETD albo jako oddzielny program Przydziaładresów IP jest statyczny administrator m usikojarzyć adresy IP z adresam im AC ręcznie Korzystny dla urządzeń stale podłączonych do sieci W celu ograniczenia czynnościkonfiguracyjnych zw iązanych z adresow aniem urządzeń w sieci opracow ano protokółd H CP

11 Zasada działania izastosow ania

12 DHCP == Dynamic Host Configuration Protocol RFC 1531 Zgodny z BOOTP obsługuje żądania klientów BOOTP Przydziałnum erów IP m oże być dynam iczny: Klient m oże uzyskać tym czasow y adres im oże przem ieszczać się m iędzy sieciam i A dm inistrator m a dużą sw obodę w określaniu: Zakresów przydzielanych adresów IP Liczby irodzaju param etrów przekazyw anych do klienta

13 M icrosoft w prow adziłd H CP do system u W indow s N T 3.5 w 1994 (choć M S nie opracow ałsam ego protokołu) Fundacja ISC (Internet Systems Consortium) opracow ała serw er D H CP dla system ów Unix w 1997 a w ersja 2.0 pow stała w 1999 roku W dystrybucjach Linuksa serw er ISC jest dostępny w pakiecie pod nazw ą dhcpd Korporacja Cisco opracow ała w łasny serw er D H CP dla system ów IO S 12.0 w 1999 roku. System Solaris zostałw yposażony w pełną obsługę protokołu w roku 2001 Serw er D H CP zostałtakże sprzętow o zaim plem entow any w niektórych routerach

14 M etoda ręczna: Analogicznie jak w BOOTP adm inistrator ręcznie kojarzy adres sprzętow y klienta z adresem IP Metoda automatyczna: Kiedy klient łączy się z serw erem po raz pierw szy, otrzym uje losow y adres IP, który zostaje na zaw sze przydzielony dla klienta Metoda dynamiczna: Klient dostaje adres IP z pew nejpulina określony okres czasu Po w ygaśnięciu dzierżaw y IP zostaje zabrany im oże zostać przydzielony ponownie

15 operacja Typ sprzętu D ługość HA Liczba skoków xid Liczba sekund flagi Adres IP klienta Przydzielony adres IP klienta Adres IP serwera Adres IP bramki A dres sprzętow y klienta (16 oktetków ) Nazwa serwera (64 oktety) Plik startow y (128 oktetów ) O pcje producenta (zm ienna długość)

16 Jedyna istotna różnica m iędzy pakietem BO O TP a DHCP to pole opcji Pole to zaw iera opcje specyficzne dla tw órcy oprogram ow ania isprzętu Każdy rekord tego pola m a postać TLV (Type, Length, Value) W tym polu przekazyw ane są inform acje o serwerach DNS, nazwie hosta itp..

17 Typy kom unikatów (opcja DHCP message type) DHCPDISCOVER DHCPOFFER DHCPREQUEST DHCPACK DHCPNACK DHCPDECLINE DHCPRELEASE DHCPINFORM

18 Rysunek: Łukasz Bromirski

19 Plik /etc/dhcpd.conf Plik rozpoczyna się od param etrów iopcji stosow anych do w szystkich obsługiw anych podsieci iklientów Późniejnastępują sekcje lokalne definiow ane przez opcje: shared-network sekcja pozw alająca grupow ać kilka podsieci subnet sekcja określająca param etry podsieci, takie jak adres podsieci, zakres num erów IP, adres dom yślnej bramy, adres serwera DNS

20 W każdym pliku dhcpd.conf m usiw ystąpić przynajmniej jedna sekcja subnet Group sekcja pozw alająca zgrupow ać kilka kom puterów Host w pis dotyczący konkretnego kom putera

21 #opcje ogólne dotyczące każdego wpisu poniżej #domena dla klientów option domain-name systemy.sieciowe.edu ; #serwery dns option domain-name-servers , ; #domyślny czas dzierżawy w sekundach default-lease-time 600; #maksymany czas dzierżawy max-lease-time 7200; ddns-update-style none; log-facility local7; #poniżej wpisy dla podsieci i konkretnych maszyn #podsieć subnet netmask { #zasieg przydzielanych ip range ; #domyślna brama option routers ; #adres rozgłoszeniowy option broadcast-address ; } #statyczny wpis dla konkretnego hosta host statycznyhost { #adres ip fixed-address ; #unikalny adres sprzętowy hardware ethernet 0:0:0:0:0:2; }

22 D em onstracja użycia serw era D H CP na różnych system ach

23 Sposoby ataków z w ykorzystaniem protokołu D H CP im etody obrony

24 Rysunek: Łukasz Bromirski

25 Gobbler stara się uzyskać od serw era D H CP w szystkie m ożliw e adresy IP W ym aga to zrealizow ania odpow iednio dużej liczby typowych scenariuszy pobrania konfiguracji (losowe adresy MAC) Jest to tradycyjny atak typu DoS żadna inna stacja nie będzie już m ogła dołączyć do sieci

26 Rysunek: Łukasz Bromirski Bardzo prosto m ożna zabezpieczyć się przed takim atakiem Korzystam y z funkcjonalności port security, która pozw ala ograniczyć dostęp do portu switcha

27 Rysunek: Łukasz Bromirski

28 M ożem y przekazać do klienta dane takie jak: adres IP, m askę, bram ę, serw ery D N S Jak to w ykorzystać? Podstawiona brama atakujący w idziruch w ychodzący z sieci- podsłuchiw anie Podstawiony serwer DNS ataki typu phishing Podstawione IP np. serw erów dla telefonów VoIP, z których będą pobierały firmware

29 Rysunek: Łukasz Bromirski

30 Demo

31 D ziękujem y

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 15 DHCP Rola usługi DHCP Proces generowania dzierżawy Proces odnawienia dzierżawy Konfiguracja Agent przekazywania DHCP - 1 - Rola

Bardziej szczegółowo

DHCP + udostępnienie Internetu

DHCP + udostępnienie Internetu Str. 1 Ćwiczenie 5 DHCP + udostępnienie Internetu Cel ćwiczenia: sieci LAN. Zapoznanie się z instalacją i konfiguracją serwera DHCP. Udostępnienie Internetu Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Internet Control Messaging Protocol

Internet Control Messaging Protocol Protokoły sieciowe ICMP Internet Control Messaging Protocol Protokół komunikacyjny sterowania siecią Internet. Działa na warstwie IP (bezpośrednio zaimplementowany w IP) Zastosowanie: Diagnozowanie problemów

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 SERWER DHCP, IP STATYCZNE I DYNAMICZNE, BRAMA DOSTĘPOWA, MONITOROWANIE SIECI

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 SERWER DHCP, IP STATYCZNE I DYNAMICZNE, BRAMA DOSTĘPOWA, MONITOROWANIE SIECI ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 Marek Kopczyk, Paweł Kowalik Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu SERWER DHCP, IP STATYCZNE I DYNAMICZNE, BRAMA DOSTĘPOWA,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Sieci komputerowe Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Plan wykładu Wprowadzenie Opis warstw Protokoły IPX AppleTalk (DDP) Routing IPsec IP

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Protokół DHCP

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne

Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Zarządzanie serwerami sieciowymi, cz. 1 Hubert Kołodziejski i Rafał Wojciechowski Zadania serwera w sieci lokalnej Zapewnienie połączenia z innymi sieciami(małe sieci) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

DHCP w Windows Server 2000/2003

DHCP w Windows Server 2000/2003 Domain Host Configuration Protocol - jak tego używać? DHCP w Windows Server 2000/2003 Arkadiusz Iskra arek@it-faq.pl Od dzieciństwa pasjonował się komputerami, choć wiele wody upłynęło w Wiśle zanim w

Bardziej szczegółowo

Bez względu na to, czy pracujemy. Serwer DHCP dla sieci lokalnej Bezstresowe tworzenie sieci. Listing 1: Prosty, ale kompletny plik dhcpd.

Bez względu na to, czy pracujemy. Serwer DHCP dla sieci lokalnej Bezstresowe tworzenie sieci. Listing 1: Prosty, ale kompletny plik dhcpd. Serwer DHCP dla sieci lokalnej Bezstresowe tworzenie sieci Dołączanie komputerów do sieci oznacza konieczność poświęcenia większej ilości czasu na jej konfigurację. Wykorzystanie serwera centralizacji

Bardziej szczegółowo

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Labolatorium Numer 3

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Labolatorium Numer 3 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Labolatorium Numer 3 DHCP jak sama nazwa wskazuje zajmuje się dynamicznym przydzielaniem adresów IP. DHCP jest protokołem komunikacyjnym umoŝliwiającym komputerom

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Internetowych

Tworzenie aplikacji Internetowych Wiosenna Szkoła PTI Świnoujście 98 Tworzenie aplikacji Internetowych Organizowana przez POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE Świnoujście 11-15 muja 199S Wiosenna Św inoujście'98 Szkoła PTI Tworzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux Praca dyplomowa 1 Spis Treści: Wstęp - strona 4 Rozdział I System Linux - strona 6 1.1 Wybór dystrybucji systemu. - strona 6 1.2

Bardziej szczegółowo

IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998

IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998 IBM Network Station IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998 Najnowsza wersja książki znajduje się pod adresem http://www.ibm.com/nc/pubs SC85-0006-02 IBM Network Station IBM

Bardziej szczegółowo

Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6

Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6 Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6 Tomasz Mrugalski 1 Informacje wstępne: Rodzina protokołów IPv6 W niniejszym punkcie przedstawione zostały zagadnienia związane z rodziną

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Włączamy komputer i po krótszej lub dłuższej

Włączamy komputer i po krótszej lub dłuższej Programy diagnostycznonarzędziowe do sieci TCP/IP w Windows Maciej Szmit Włączamy komputer i po krótszej lub dłuższej chwili związanej z ładowaniem systemu operacyjnego wita nas

Bardziej szczegółowo

Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38)

Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38) Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38) 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zabroniona jest reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Sieciowy. Wersja 0 POL

Przewodnik Sieciowy. Wersja 0 POL Przewodnik Sieciowy W niniejszym dokumencie Przewodnik sieciowy zawarto podstawowe informacje na temat zaawansowanych funkcji urządzeń Brother, jak również terminologię sieciową i ogólną. Obsługiwane protokoły

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Instrukcje i opisy zawarte w tej instrukcji użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Linksys jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco Systems Inc. i/lub

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe -- diagnostyka

Sieci Komputerowe -- diagnostyka Sieci Komputerowe -- diagnostyka Last modified 2 minutes ago Teoria Istnieje wiele program ów służących do diagnostyk i sieci k om puterowych oraz pobierających inform acje z baz danych i pozwalających

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA IPG-200/IPG-110 Bramka / Router VoIP V1.0_20120227 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 ODBIORCY 5 1.2 TABELA AKRONIMÓW 5 1.3 WPROWADZENIE 5 1.4 PANEL PRZEDNI DIODY

Bardziej szczegółowo

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 MODEM ADSL Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 - 1 - SPIS TREŚCI 1. Konfiguracja WAN.3 PPP przez sieć ATM (PPPoA) 3 PPP przez sieć Ethernet (PPPoE) 5 Routing z tunelowaniem MAC

Bardziej szczegółowo

DHCP w Windows Server 2000/2003

DHCP w Windows Server 2000/2003 Praktyczne wykorzystanie usługi DHCP DHCP w Windows Server 2000/2003 Arkadiusz Iskra arek@it-faq.pl Od dzieciństwa pasjonował się komputerami, choć wiele wody upłynęło w Wiśle zanim w domu pojawiła się

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl http://users.uj.edu.pl/~ciesla/ 1 2 Plan wykładu 1.

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-904u

ADSL Router Asmax Ar-904u ADSL Router Asmax Ar-904u Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo