Jarosław Piechotka. Zastępca Dyrektora Finansowego Polimex-Mostostal SA. Ocena rynków zagranicznych Polimex-Mostostal S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jarosław Piechotka. Zastępca Dyrektora Finansowego Polimex-Mostostal SA. Ocena rynków zagranicznych Polimex-Mostostal S.A."

Transkrypt

1 Jarosław Piechotka Zastępca Dyrektora Finansowego Polimex-Mostostal SA Ocena rynków zagranicznych Polimex-Mostostal S.A.

2 Główne zagadnienia prezentacji Prezentacja Spółki Polimex-Mostostal S.A. Dynamika rynków i perspektywy ich rozwoju Zarządzanie ryzykiem w Polimex-Mostostal S.A. Ekspozycja firmy na ryzyko rynkowe i stosowane narzędzia zarządzania Dlaczego firma zarządza ryzykiem rynkowym?

3 Polimex-Mostostal S.A. lider na polskim rynku inżynieryjno - budowlanym Przychody ze sprzedaży: mln PLN (2010 dane skonsolidowane) Zatrudnienie: osób w Grupie Kapitałowej Unikalny i komplementarny zakres usług budowlano-montażowych świadczonych na zasadach generalnego wykonawstwa dla najważniejszych sektorów gospodarki Największy w Polsce producent i eksporter wyrobów stalowych Najważniejsi klienci: m.in. PKN ORLEN, Grupa Lotos, Vatenfall Heat Poland, Hitachi, Alstom Power, Babcock, GDDKiA, PKP PLK

4 Działalność Grupy Polimex-Mostostal Struktura przychodów Polimex-Mostostal jest największą na polskim rynku firmą o profilu inżynieryjno-budowlanym o zdywersyfikowanych sektorowo i geograficznie źródłach przychodów. Przychody: mln PLN (2010) Główne rynki działalności GK Polimex - Mostostal w Europie. Dywersyfikacja przychodów ze sprzedaży

5 Dynamika rynków i perspektywy ich rozwoju Wzrost znaczenia przychodów eksportowych Obecność Spółki na rynkach zagranicznych: Dostawa wyrobów stalowych (we wszystkich kierunkach); Świadczenie usług budowlano-montażowych (w szczególności kraje UE, Norwegia, rynki wschodnie).

6 Zarządzanie ryzykiem w Polimex-Mostostal S.A. Dynamiczny rozwój oraz szeroki przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej jest źródłem szeregu ryzyk i zagrożeń, których potencjalne efekty mogą negatywnie wpływać na wyniki ekonomiczne Polimex-Mostostal S.A. W Spółce prowadzone są działania mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, a w przypadku ich wystąpienia ograniczenia zaistniałych kosztów. Ryzyka są zarządzane centralnie lub na poziomie jednostek organizacyjnych w miejscu występowania.

7 Zarządzanie ryzykiem w Polimex-Mostostal S.A. Do podstawowych narzędzi zarządzania ryzykiem w Spółce należy zaliczyć między innymi: Procedurę Zarządzania Ryzykiem. Działalność Komitetu Cenowego (kontrola działalności ofertowej Spółki). Strategię i politykę zarządzania ryzykiem kursowym.

8 Zarządzanie ryzykiem w Polimex-Mostostal S.A. Procedura Zarządzania Ryzykiem obowiązująca obecnie w Spółce oparta jest o międzynarodowe standardy i uwzględnia dotychczasowe doświadczenia Polimex-Mostostal S.A. w tym zakresie. Wdrożona procedura i jej praktyczne stosowanie są zgodne z rekomendacjami i duchem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i dają racjonalne zapewnienie, że Spółka osiągnie założone cele. W strukturach Spółki funkcjonuje Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem, który posiada kompetencje i odpowiedzialność w zakresie wdrażania i nadzorowania funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w Spółce.

9 Zarządzanie ryzykiem w Polimex-Mostostal S.A. Procedura zarządzania ryzykiem obejmuje następujące działania: Spółka rozpoznaje jako kluczowe wskaźniki ryzyka 15 aspektów w tym między innymi: Płynność finansową Rotację zapasów, należności i zobowiązań handlowych Wahania kursowe Skuteczność ofertowania Fluktuację kadr

10 Zarządzanie ryzykiem w Polimex-Mostostal S.A. Spółka przeprowadza w odniesieniu do każdego z mierników ryzyka: Ocenę poziomu pożądanego (bezpiecznego) Określenie dopuszczalnego odchylenia od poziomu pożądanego Okresowy monitoring Przykład: Przyjmując, że pożądany cykl rotacji zapasów wynosi średniorocznie 20 dni, zaś jego dopuszczalne odchylenie to + 5 dni, Spółka podejmuje działania w sytuacji gdy rzeczywisty cykl rotacji zapasów przekroczy 25 dni.

11 Zarządzanie ryzykiem w Polimex-Mostostal S.A. Komitet Cenowy jako wstępny etap rozpoznania i oceny ryzyk kontraktowych: Pełni rolę ciała doradczego Prezesa Zarządu Spółki Obejmuję działalność Spółki związaną z przygotowywaniem ofert i zawieraniem umów Jego zadaniem jest opiniowanie ofert spełniających ustalone kryteria oraz ofert nietypowych lub istotnych dla wyniku finansowego, ocena efektywności ofert Spółki i opiniowanie założeń polityki cenowej wybranych Zakładów Spółki

12 Zarządzanie ryzykiem w Polimex-Mostostal S.A. Funkcjonowanie Komitetu Cenowego: udzielanie rekomendacji przed przystąpieniem do przygotowania oferty w przypadku ofert spełniających ustalone kryteria udzielanie rekomendacji przed podpisaniem i złożeniem oferty w przypadku ofert spełniających ustalone kryteria Podstawowa dokumentacja Komitetu Cenowego: Wstępna informacja o ofercie/ informacja o ofercie Arkusz oceny ryzyka Charakterystyka ofertowa (model oceny efektywności ekonomicznej oferty)

13 Zarządzanie ryzykiem w Polimex-Mostostal S.A. Arkusz Oceny Ryzyka główne kryteria: Ryzyko związane z krajem, Wiarygodność klienta Forma płatności kontraktowych Zobowiązania finansowe Spółki (wymagane gwarancje, poręczenia) Forma prawna kontraktu Uwarunkowania podatkowe w kraju, w którym kontrakt będzie realizowany Każde kryterium ma przypisaną wagę oceny i nadawane mu są stosowne punkty. W przypadku podwyższonego ryzyka oferty zwiększeniu ulega stopa dyskonta stosowana w kalkulacji efektywności ekonomicznej projektu (zwiększenie stopy o 25% lub 50% w zależności od skali punktowej wynikającej z arkusza).

14 Ekspozycja firmy na ryzyko rynkowe Kluczowe typy ryzyka rynkowego zarządzane przez Spółkę: Ryzyko kredytowe Ryzyko kursu walutowego Ryzyko stopy procentowej Ryzyko zmian cen surowców

15 Ekspozycja firmy na ryzyko rynkowe Ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług minimalizowane jest poprzez: w stosunku do odbiorców zagranicznych: Pozyskiwanie raportów z wywiadowni gospodarczych, ubezpieczanie należności handlowych, uzyskiwanie zabezpieczenia należności w formie akredytyw dokumentowych i gwarancji, głównie bankowych, ale również ubezpieczeniowych, w stosunku do odbiorców krajowych: uzyskiwanie zabezpieczenia należności w formie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, zabezpieczanie należności w formie zastawu rejestrowego lub hipoteki, weksli.

16 Ekspozycja firmy na ryzyko rynkowe Ryzyko kursowe Stosowane metody zabezpieczania przed ryzykiem kursowym: Hedging naturalny Pochodne walutowe instrumenty finansowe: kontrakty terminowe typu forward; opcje walutowe typu PUT (opcje nabyte); proste, symetryczne struktury opcyjnie konstruowane z opcji PUT i CALL.

17 Ekspozycja firmy na ryzyko rynkowe Ryzyko stopy procentowej. Polimex-Mostostal S.A. posiada środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji opartych o zmienną stopę procentową. Spółka: monitoruje sytuację na rynku finansowym, analizuje trendy oraz prognozy w zakresie kształtowania się referencyjnych stóp rynkowych, zawiera transakcje zabezpieczające (w szczególności IRS).

18 Ekspozycja firmy na ryzyko rynkowe Ryzyko zmian cen surowców Efektywność ekonomiczna produkcji prowadzonej przez Spółkę jest uzależniona od wahań cen surowców, głównie stali i kompozytu cynku. Spółka zarządza tym ryzykiem poprzez: posiadanie przez Spółkę zespołu wysokiej klasy specjalistów analizujących rynek prowadzi w sposób centralny zakupy materiałowe (ekonomia skali, możliwość wynegocjowania niższych cen zakupu) analizuje prognozy kształtowania się cen surowców sporządzane przez instytucje finansowe / podmioty działające na rynku towarów rozważa celowość wykorzystania na potrzeby hedgingu instrumentów pochodnych dostępnych na rynku finansowym.

19 Dlaczego firma zarządza ryzykiem rynkowym? Spółka definiuje ryzyko jako możliwość wystąpienia zdarzenia, które będzie miało negatywny wpływ na osiągniecie celów, lub które pozytywnie wpłynie na osiąganie celów (wykorzystanie szansy). Zarządzanie ryzykiem jest procesem ukierunkowanym na zapewnienie możliwości osiągnięcia założonych celów Spółki (w szczególności wypracowania zakładanego wyniku finansowego).

20 Jarosław Piechotka Zastępca Dyrektora Finansowego Polimex-Mostostal SA Dziękuję

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MFO S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2015

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MFO S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2015 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MFO S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2015 Kożuszki Parcel, 14.08.2015r. 1. rok LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, Oddając w Państwa ręce raport Spółki MFO S.A. za I półrocze

Bardziej szczegółowo

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W Z W O L E N I U Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 25.02.2015 roku POLITYKI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU na 2015 rok ZWOLEŃ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku Warszawa, 21 marca 2014 r. Spis treści I. Charakterystyka działalności, ważniejsze zdarzenia, w tym również inwestycje, mające istotny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.)

Sprawozdanie Zarządu. ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.) Sprawozdanie Zarządu ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.) z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r. 1. Charakterystyka Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I RYNKACH ZBYTU

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku INFORMACJA Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU Pasłęk, maj 2013 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.07.2004 30.06.2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.07.2004 30.06.2005 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 01.07.2004 30.06.2005 Sierpień 2005 Spis treści 1. Dane wstępne... 3 1.1. Informacje ogólne o Spółce... 3 1.2. Władze

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A.W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A.W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A.W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 1/93 2/93 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: WŁADZE SPÓŁKI... 5 I. SKŁAD OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK

STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK W związku z rozszerzeniem działalności Spółki przygotowana została nowa strategia polegająca na wykorzystaniu instrumentów rynku kapitałowego. Działalność związana

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 237/VIII/2013 Rady Nadzorczej VIII kadencji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. z dnia 26.03.2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 237/VIII/2013 Rady Nadzorczej VIII kadencji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. z dnia 26.03.2013 r. Załącznik do Uchwały nr 237/VIII/2013 Rady Nadzorczej VIII kadencji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. z dnia 26.03.2013 r. SPRAWOZDANIE DLA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZA OKRES OD 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku ZARZĄD SYNTHOS S.A.: - PREZES ZARZĄDU / DYREKTOR GENERALNY... - WICEPREZES ZARZĄDU. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 2. ORGANY PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ... 5

WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 2. ORGANY PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ... 5 2013 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET W KUŹNI RACIBORSKIEJ ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA...

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w I półroczu 2014 r. Przemyśl, sierpień 2014 r. SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE... 3 1. Nazwa i siedziba...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Getin Noble Bank S.A. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2015 roku Warszawa, 27 sierpnia 2015 Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy Kapitałowej... 4 2.2 Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r.

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kredytowa (w tym polityka zarządzania ryzykiem koncentracji,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG

Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG Wybrane dane 2007 2008 Zmiana % r/r Przychody w tys. zł 1,406,976 2,091,425 +49 EBITDA 1 w tys. zł 166,056 270,756 +63 EBIT w tys. zł 139,335 225,611 +62 (Zysk) utrata

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN

GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROK GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN Łódź, 19 sierpnia 2013 r. Spis treści strona 1. Informacje dotyczące Spółki Dominującej

Bardziej szczegółowo

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku:

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku: Sprawozdanie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. z działalności w roku obrotowym 2013 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku Warszawa, 27 lipca 2011 roku Spis treści WPROWADZENIE 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O DOMU MAKLERSKIM 3

Bardziej szczegółowo