SYSTEM REJESTRACJI I KONTROLI CZASU PRACY Z OPCJONALNYMI FUNKCJAMI KONTROLOWANIA DOSTĘPU I OBSŁUGI WIZYT GOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM REJESTRACJI I KONTROLI CZASU PRACY Z OPCJONALNYMI FUNKCJAMI KONTROLOWANIA DOSTĘPU I OBSŁUGI WIZYT GOŚCI"

Transkrypt

1 SYSTEM REJESTRACJI I KONTROLI CZASU PRACY Z OPCJONALNYMI FUNKCJAMI KONTROLOWANIA DOSTĘPU I OBSŁUGI WIZYT GOŚCI FUNKCJE ADMINISTRATORA DATA EVOLUTION LABS SP. Z O. O. ul. Czajkowskiego 75 lok. 7, Wrocław Tel , Fax

2 SPIS TREŚCI WSTĘP.3 ROZDZIAŁ I. INSTALACJA SYSTEMU... 3 a) Wymagania systemowe i obowiązkowe komponenty... 3 b) Struktura i organizacja pracy systemu... 4 c) Aktywacja i rejestracja oprogramowania... 5 d) Deaktywacja oprogramowania... 7 ROZDZIAŁ II. KONFIGURACJA USTAWIEO SIECIOWYCH... 8 a) Sposoby komunikacji pomiędzy elementami systemu... 9 b) Ustawienia terminala... 9 c) Ustawienia serwera ROZDZIAŁ III. ZARZĄDZANIE TERMINALAMI I CZYTNIKAMI a) Aktywacja i deaktywacja terminali b) Konfiguracja trybu pracy terminali c) Konfiguracja harmonogramu działao specjalnych dla terminali ROZDZIAŁ IV. ZARZĄDZANIE UPRAWNIENIAMI UŻYTKOWNIKÓW ROZDZIAŁ V. FUNKCJE DODATKOWE a) Pola definiowalne b) Konfiguracja komunikatów przy skanowaniu Autoryzowany partner: Strona 2 z 23

3 WSTĘP Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla Administratorów systemu CS-Time i przedstawia informacje dotyczące jedynie tego aspektu działania i konfigurowania systemu. Kompletne informacje opisujące działanie i konfigurowanie systemu stanowią zawartośd innego podręcznika, zatytułowanego Funkcje użytkownika. Administratorem systemu CS-Time musi byd co najmniej jedna osoba, gdyż jest to konieczne do aktywowania sytemu, zdefiniowania terminali i trybów pracy oraz przydzielenia dostępu i nadania odpowiednich uprawnieo użytkownikom zwykłym lub zaawansowanym. Maksymalna sumaryczna ilośd wszystkich administratorów, użytkowników zaawansowanych i użytkowników zwykłych jest ograniczona wielkością określoną w warunkach posiadanej licencji. Ponieważ osoby posiadające poziom administratorów systemu mają najwyższe możliwe uprawnienia do konfiguracji parametrów i ustawieo, dlatego aby uniknąd ewentualnych nieprawidłowości w pracy systemu zaleca się przydzielanie funkcji administratora osobom posiadającym niezbędną wiedzę techniczną, informatyczną i merytoryczną w zakresie funkcjonalności. W instrukcji składającej się z pięciu rozdziałów przedstawiono zarówno specyfikę związaną ze sposobem połączenia elementów systemu i ich wzajemnej komunikacji za pomocą sieci, jak również wymagania instalacyjne, procedury aktywacji systemu, wstępne czynności konfiguracyjne oraz funkcje specjalne zarezerwowane tylko dla administratorów systemu. UWAGA: Instrukcja obsługi skupia się na przedstawieniu praktycznych metod i opcji związanych z administrowaniem i funkcjonowaniem systemu CS-Time. Z tego powodu nie wyjaśnia teoretycznych podstaw objaśniających przyjętą nomenklaturę. Przedstawione są one w oddzielnym opracowaniu o nazwie Pojęcia, Zasady ogólne i Logika działania systemu ROZDZIAŁ I. INSTALACJA SYSTEMU Instalacja systemu odbywa się poprzez uruchomienie programu Instalar.exe umieszczonego na dostarczonym nośniku, a następnie wybraniu z listy rozwijanej polskiej wersji językowej, która znajduje się w oknie pojawiającym się na ekranie po uruchomieniu wspomnianego programu. Dalszy proces instalacji z uwagi na jego prostotę nie będzie szczegółowo opisany. W rozdziale przedstawione zostaną informacje główne i uzupełniające niezbędne do prawidłowego zainstalowania, inicjalizacji i uruchomienia oprogramowania systemu. a) Wymagania systemowe i obowiązkowe komponenty System operacyjny Windows XP, Windows 2003 server, Windows Vista CS-time współpracuje również z: Windows XP x64 Edition, Windows 2003 Server x64 Edition, Windows Vista x64 Edition. Baza danych VistaDB Przy więcej niż 500 osobach personelu zaleca się stosowanie SQLSerwer Przeglądarka WWW MS Explorer 6.0.x, Mozilla Firefox 1.5.x (lub nowsze) Platforma.Net 2.0 Flash Player Acrobat Reader 8.0.x Wersja 6.0 lub nowsza Autoryzowany partner: Strona 3 z 23

4 b) Struktura i organizacja pracy systemu Oprogramowanie CS-Time instaluje się jako usługa o nazwie CS-Time Server, która jest automatycznie (z poziomu Lokalnego konta systemowego ) uruchamiana po restarcie i pracuje w tle na komputerze pełniącym funkcję serwera służącego do rejestracji i kontroli czasu pracy z opcjonalnym kontrolowaniem dostępu i modułem obsługi wizyt gości. Do zapewnienia poprawnej pracy usługi komputer nie musi byd zalogowany. Zarządzanie trybem pracy i konfiguracją usługi odbywa się poprzez konsolę Usługi znajdującą się w Narzędziach administracyjnych (rysunek poniżej): Zadaniem usługi jest kompleksowe i pełne kontrolowanie pracy systemu w zakresie: komunikacji z terminalami, zapewnienia obsługi mechanizmów bazy danych, przetwarzania informacji systemowych i odpowiedniego prezentowania ich w serwerze WWW, a także automatycznego sporządzania kopii zapasowych, tzw. backupów danych. W przypadku, np. uszkodzenia pliku bazy danych usługa CS-Time Server automatycznie odtwarza dane z pliku zawierającego najpóźniejszą kopię zapasową systemu. Przy zachowaniu domyślnych parametrów instalacji system CS-Time instalowany jest na dysku głównym komputera w katalogu C:\Program Files\SPEC\CS-Time\. Najważniejsze pliki i podkatalogi z plikami omówiono poniżej: \Backup \bin folder zawierający zarchiwizowane w formacie.zip kopie zapasowe systemu, które tworzone są automatycznie każdorazowo przy zatrzymaniu usługi lub restarcie komputera, folder zawierający biblioteki systemowe służące do obsługi: komunikacji z terminalami, współpracy z bazą danych i serwerem WWW oraz generowania raportów i zestawieo w formacie programu Acrobat Reader PDF, Autoryzowany partner: Strona 4 z 23

5 \Logs folder zawierający pliki zapisanych dzienników systemowych głównie przeznaczone dla celów diagnostycznych i serwisowych, \Plantillas \plugins \roms folder z plikami systemowych definicji nastaw, ustawieo konfiguracyjnych i parametrów pracy terminali, folder z bibliotekami pozwalającymi prezentowad dane we właściwy sposób i w odpowiednich komponentach technologii flash wyświetlanych w oknie przeglądarki stron WWW w ramach określonych funkcjonalności modułów systemu CS-Time, folder zawierający binarną wersję oprogramowania firmware u terminali, cstime.mov plik zawierający dane z zarejestrowanymi skanowaniami personelu, cstime.vdb cstime.ini cstime.lic cstime.exe plik bazy danych zawierający wszystkie informacje wprowadzone do systemu, plik konfiguracyjny z głównymi ustawieniami systemowymi, plik, w którym zapisano w sposób zakodowany informacje odnośnie posiadanej licencji i wersji systemu CS-Time, główny plik aplikacyjny systemu CS-Time, który jest instalowany jako usługa. c) Aktywacja i rejestracja oprogramowania W celu umożliwienia rozpoczęcia pracy z systemem CS-Time w trakcie jego pierwszego uruchomienia konieczne jest przeprowadzenie procedury rejestracyjno-aktywacyjnej. Odbywa się to automatycznie za pośrednictwem połączenia internetowego lub telefonicznie poprzez kontakt z HelpDeskiem dostawcy oprogramowania. Należy w odpowiednich polach formularza rejestracyjnego wprowadzid kolejno: nazwę firmy, urzędu lub instytucji, numer NIP, kontaktowy adres i posiadany numer licencji systemu CS-Time. Widok formularza przedstawiono poniżej opisany sposób przedstawia rejestrację poprzez Internet: Autoryzowany partner: Strona 5 z 23

6 Następnie istnieje możliwośd dodania i jednoczesnego aktywowania terminali, które podobnie jak oprogramowanie systemu CS-Time muszą zostad odblokowane w celu ich użytkowania. Kolejne rysunki przedstawiają sposób wprowadzania informacji o aktywowanych w czasie rejestracji terminalach. Po wpisaniu właściwego identyfikatora terminala (naklejonego na urządzeniu) i zatwierdzeniu przyciskiem OK otrzymujemy następujący widok: Po wybraniu przycisku Kontynuacja serwer CS-Time łączy się z serwerem dostawcy systemu w celu wykonania aktywacji: Autoryzowany partner: Strona 6 z 23

7 Po otrzymaniu informacji zwrotnej od serwera dostawcy systemu o pomyślnym zakooczeniu procesu aktywacji na ekranie pojawia się odpowiedni komunikat. W celu uruchomienia systemu oraz rozpoczęcia jego użytkowania należy postępowad zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie monitora. d) Deaktywacja oprogramowania W przypadku, gdy niezbędne jest przeinstalowanie systemu CS-Time spowodowane koniecznością, np. usunięcia zakłóceo pracy serwera, naprawy określonych bibliotek i plików systemu operacyjnego, przeniesienia oprogramowania na inny komputer należy przeprowadzid proces deaktywacji oprogramowania CS-Time. Jest to konieczne w celu zapewnienia możliwości dalszego lub ponownego korzystania z systemu CS-Time w ramach posiadanej licencji. W tym celu należy wybrad pozycję menu określoną jako Konfiguracja->Deaktywacja aplikacji i postępowad zgodnie z pojawiającymi się na ekranie komunikatami. Autoryzowany partner: Strona 7 z 23

8 Po wybraniu opcji Kontynuacja pojawi się kolejne okno z komunikatem o wykonywanej deaktywacji systemu rysunek poniżej. UWAGA: Po wykonaniu procesu deaktywacji konieczne jest ponowne aktywowanie oprogramowania systemu CS-Time. W razie pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości bądź zakłóceo pracy systemu związanych z procedurą deaktywacji i aktywacji proszę kontaktowad się z działem HelpDesku i serwisu dostawcy. ROZDZIAŁ II. KONFIGURACJA USTAWIEO SIECIOWYCH Wszystkie elementy wchodzące w skład systemu CS-Time, to jest: serwer, terminale i stacje operatorskie, komunikują się wzajemnie za pomocą sieci komputerowej w standardzie Ethernet i dzięki protokołowi komunikacyjnemu TCP/IP. W zależności od specyfiki firmy, urzędu lub instytucji, w której zainstalowano system CS-Time wymiana danych może odbywad się w sieci lokalnej (LAN), rozległej (WAN) lub sieci hybrydowej łączącej segmenty obu wymienionych (LAN i WAN). Z tego powodu ważną czynnością administracyjną staje się przydzielenie urządzeniom odpowiednich właściwych dla danej technologii adresów IP oraz zezwolenie na komunikację wykorzystującą odpowiednie porty protokołu TCP poprzez odpowiednie skonfigurowanie zapór (ang. firewalls). W systemie CS-Time wykorzystywane są do komunikacji następujące porty: PORT TCP numer 8091 (do obustronnej komunikacji stacji roboczych z serwerem) PORT TCP numer 8092 (do obustronnej komunikacji terminali z serwerem) PORT TCP numer 8094 (do diagnostyki terminali z serwera) PORT UDP numer 2000 (do aktualizacji oprogramowania firmware u terminala) W przypadku pracy systemu w technologii internetowej (WAN) aby uniknąd możliwych konfliktów i nieprawidłowości zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy przydzielaniu adresów IP. W trybie pracy intranetowej (LAN) sugerowane jest nadawanie adresów z puli adresów określonych przez organizację IANA (ang. Internet Assigned Numbers Authority) - ustanowionych i zarezerwowanych dla prywatnych sieci komputerowych. Adresy w ten sposób określone traktowane są jako nierutowalne, tzn. nieużywane i pomijane w ruchu dla sieci publicznych. Zdefiniowane tu są następujące zakresy adresów IP, które mogą byd przydzielane w sieciach lokalnych: Adres początkowy Adres koocowy Maska podsieci Autoryzowany partner: Strona 8 z 23

9 a) Sposoby komunikacji pomiędzy elementami systemu Przykładowe sposoby podłączenia poszczególnych komponentów systemu CS-Time zarówno w sieci LAN, jak i WAN przedstawiono na poniższym rysunku: CZYTNIK TERMINAL KOMPUTER PC TCP-8091 LAN TCP-8092,8094 (UDP-2000) TCP-8092,8094 (UDP-2000) TCP-8091,8092, 8094 (UDP-2000) TERMINAL SERWER CS-TIME NOTEBOOK TCP-8091 TCP-8091,8092, 8094 (UDP-2000) TERMINAL KOMPUTER PC TCP-8091 INTERNET TCP-8092,8094 (UDP-2000) TCP-8092,8094 (UDP-2000) LAN TCP-8092,8094 (UDP-2000) ROUTER TCP-8091 TCP-8091 PDA/TABLET TERMINAL b) Ustawienia terminala Aby terminal mógł prawidłowo współpracowad z serwerem systemu CS-Time musi zostad podłączony do sieci komputerowej i odpowiednio skonfigurowany. Operacje tę wykonuje się bezpośrednio na terminalu przy użyciu klawiatury, wyświetlacza i funkcji administracyjnych, takich jak: Konfiguracja ustawieo Opcja dostępna po naciśnięciu kolejno przycisków klawiatury: Użytkownik proszony jest o podanie hasła administratora, które domyślnie ustawione jest na Uwaga: Hasło może byd zmieniane w ramach konfiguracji ustawieo. Następnie należy przejśd do ekranu z parametrem konfiguracyjnym, który ma zostad zmieniony, wpisad wymaganą wartośd i zatwierdzid wprowadzone dane za pomocą przycisku OK. Autoryzowany partner: Strona 9 z 23

10 Kolejnośd konfiguracji poszczególnych ustawieo parametrów jest następująca: Adres IP terminala, Maska podsieci, Adres IP bramy sieciowej, Adres IP serwera systemu CS-Time, Numer portu TCP do komunikacji z serwerem (domyślnie 8092), Hasło administratora do zmian ustawieo parametrów terminala (domyślnie ). Uwaga: jeżeli, np. w trakcie wprowadzania adresu sieciowego konieczne jest wprowadzenie znaku kropki, wówczas należy w miejscu występowania tego znaku wcisnąd przycisk INFO. Odczyt zapisanych ustawieo Odczytanie parametrów zapisanych w konfiguracji terminala odbywa się po naciśnięciu kolejno następujących przycisków: Po wybraniu tej funkcji na wyświetlaczu pojawią się następujące informacje (podane parametry zawierają przykładowe wartości): Model CSTime Revision STD DeviceID 4039 Version Hardware 4300/68 Size mem Typ terminala Wersja wykonania Fabryczny numer seryjny Wersja oprogramowania firmware u terminala Informacja systemowa dla serwisu Wielkośd pamięci IP MSK GTW IPH PRT 8092 MAC 00:90:C2:D3:0D:3A Adres IP terminala Maska podsieci Adres bramy sieciowej (Gateway) Adres serwera (Host) systemu CS-Time Numer portu (TCP) do komunikacji z serwerem Adres fizyczny (MAC) karty sieciowej Restart terminala W razie pojawienia się konieczności wykonania restartu terminala należy odłączyd jego zasilanie albo wykonad restart manualny poprzez kolejne wciśnięcie następujących przycisków: Po przeprowadzeniu konfiguracji terminala konieczne jest jego aktywowanie - przedstawione w niniejszej instrukcji w rozdziale III punkt a, które wykonuje się na poziomie uprawnieo administratora w systemie CS-Time. Powoduje ono odblokowanie fabrycznych zabezpieczeo i pozwala na rozpoczęcie pracy terminala w ramach obsługi funkcjonalnej systemu. Autoryzowany partner: Strona 10 z 23

11 Widok wyświetlacza terminala (z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych), który został poprawnie skonfigurowany i aktywowany przedstawiono poniżej: Oprócz wyświetlania rysunku przypominającego o konieczności zarejestrowania skanowania odcisku palca (lub zbliżenia karty identyfikacyjnej w przypadku terminali na kartę) wyświetlana jest bieżąca data i godzina. W celu uniknięcia niejasności lub nieprawidłowości wartości te są automatycznie synchronizowane z datą i godziną serwera systemu CS-Time. Ważną informację niesie również znak separatora czasu (czerwony prostokąt na rysunku) rozdzielającego częśd godzinową od minutowej. Pozwala on na zdiagnozowanie poprawności konfiguracji ustawieo sieci komputerowej i pokazuje status bieżącego połączenia z serwerem oraz trybu pracy terminala. Rozróżnia się następujące sytuacje: Znak : Znak. oznacza, że połączenie z serwerem jest nawiązane i ustanowione. Terminal pracuje w trybie on-line i dane z terminala trafiają automatycznie do serwera. Po wykonaniu poprawnego skanowania (w zależności od konfiguracji) na ekranie pojawi się komunikat o treści, np. Witaj Jan Kowalski, oznacza, że w bieżącej chwili brak jest połączenia z serwerem systemu CS-Time i terminal pracuje w trybie off-line. Dane zarejestrowane w terminalu są przechowywane w jego wewnętrznej pamięci, aż do czasu ustanowienia połączenia z serwerem. Ponieważ dane identyfikacyjne personelu przechowywane są na serwerze, zatem w przypadku braku łączności po wykonaniu prawidłowego skanowania na wyświetlaczu ukaże się inny komunikat, którego treśd będzie następująca: Poprawna rejestracja zdarzenia. c) Ustawienia serwera W celu umożliwienia pracy i obsługi systemu CS-Time przez użytkowników oraz zapewnienia komunikacji serwera z terminalami konieczne jest skonfigurowanie ustawieo polegające na właściwej konfiguracji zapór (tzw. firewalli) serwera lub routera dzielącego i zarządzającego dostępem do Internetu (w przypadku pracy systemu w takiej strukturze). Autoryzowany partner: Strona 11 z 23

12 W dalszej części tego punktu zostaną przedstawione przykładowe konfiguracje zarówno dla serwera systemu, jak i routera sieciowego. Należy je traktowad poglądowo, jako stanowiące podpowiedź do wprowadzenia własnych ustawieo. W przypadku pojawienia się dodatkowych pytao zalecany jest kontakt z Działem HelpDesku dostawcy systemu pod numerem telefonu podanym na dole strony. Konfiguracja ustawieo serwera Jeżeli serwer systemu CS-Time pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Xp i włączona jest standardowa zapora systemowa, wówczas należy dodad wyjątki pozwalające na używanie i pomijanie blokowania portów komunikacyjnych protokołu TCP/IP, które wykorzystywane są do pracy systemu. Przykładowy widok konfiguracji zapory dla domyślnych numerów portów pokazano na poniższym rysunku: Szczegółowa konfiguracja wygląda następująco (UWAGA: dla portów 8091, 8092 i 8094 konfiguracja jest podobna - ustawiany jest ten sam typ portu TCP i zmienia się tylko numer): Autoryzowany partner: Strona 12 z 23

13 Konfiguracja ustawieo routera Na kolejnych rysunkach pokazano konfigurację routera na przykładzie modelu D-Link DI-604. Należy wprowadzid wyjątki, które pozwolą na wykorzystanie portu UDP do komunikacji z terminalem w celu ewentualnego upgrade u oprogramowania jego firmware u i odpowiednie przekierowanie pakietów z sieci publicznej (Internet WAN) do prywatnej (LAN). Jako adres prywatny wpisywany jest adres przydzielany terminalowi. Uwaga: przedstawiona konfiguracja routera obrazuje sytuację, w której terminal podłączony jest do lokalnej sieci LAN, natomiast serwer podłączony jest bezpośrednio do publicznego zewnętrznego adresu IP. W przypadku odwrotnym konfiguracja wyglądałaby inaczej. Autoryzowany partner: Strona 13 z 23

14 ROZDZIAŁ III. ZARZĄDZANIE TERMINALAMI I CZYTNIKAMI Po poprawnym zainstalowaniu, rejestracji i aktywowaniu systemu CS-Time oraz skonfigurowaniu ustawieo terminali i sieci komputerowej (zapory serwera lub routera) można przystąpid do czynności administracyjnych w zakresie definiowania ustawieo parametrów pracy, koniecznych do umożliwienia rozpoczęcia pracy systemu w ramach oferowanej funkcjonalności operacyjnej. W pierwszej kolejności należy zacząd od terminali służących do rejestracji skanowao personelu. Wykonuje się to po wybraniu opcji Terminale znajdującej się w pozycji menu o nazwie Konfiguracja. a) Aktywacja i deaktywacja terminali Terminale, które zostaną zdefiniowane i wprowadzone do systemu CS-Time muszą zostad aktywowane i przypisane w celu umożliwienia realizowania ich prawidłowej pracy. Początkowo terminal widziany jest w systemie jako nieaktywny. Objawia się to, między innymi brakiem zaznaczenia statusu aktywności, nieokreślonym stanem połączenia z serwerem, brakiem przypisanego numeru IP. Dodatkowo widoczna jest na ekranie lista, w której znajdują się terminale dostępne, tzn. znajdujące się w sieci i próbujące połączyd się z serwerem. Przykład na rysunku poniżej: Aktywacja i przypisanie terminala Po wybraniu właściwego terminala z listy, zaznaczeniu statusu aktywności i zapisaniu informacji, terminal staje się aktywny. Na ekranie oprócz jego identyfikatora (ID) pojawiają się informacje o wersji firmware u terminala ( ) oraz stanie połączenia z serwerem (zielona kontrolka połączony, czerwona brak połączenia). Dodatkowo przy najechaniu kursorem myszki nad kontrolkę pojawia się informacja przedstawiająca pełną informację o konfiguracji sieciowej terminala rysunek poniżej: Autoryzowany partner: Strona 14 z 23

15 Deaktywacja i odłączenie terminala W przypadku wystąpienia konieczności odłączenia lub zdemontowania terminala, aby umożliwid jego ponowne wykorzystanie w tej samej lub innej instancji systemu należy wykonad proces deaktywacji. Odbywa się to poprzez wymazanie znacznika w polu Aktywny i zapisaniu danych. Nie oznacza to jednak, że terminal został usunięty całkowicie z systemu. W tym celu konieczne staje się usunięcie dotychczasowego przypisania, co wykonuje się poprzez naciśnięcie lewym klawiszem myszki na przycisku przedstawiającym czerwony krzyżyk (X). Dopiero wtedy uzyskiwany jest stan taki sam, jak opisywany na początku tego punktu, tzn. terminal znajduje się w stanie do przypisania i aktywacji. b) Konfiguracja trybu pracy terminali Główny widok systemu służący do konfiguracji terminali przedstawiono na kolejnej stronie. W lewej części okna znajduje się lista wszystkich terminali zdefiniowanych w systemie (nagłówki zaznaczone kolorem zielonym) lub gotowych do zdefiniowania (nagłówek w kolorze szarym). Po naciśnięciu lewym klawiszem myszki na danym nagłówku otrzymujemy rozwinięcie informacji w postaci widoku zawierającego główne parametry konfiguracyjne wybranego terminala, takie jak: Nazwa, Aktywny - znacznik statusu aktywności, Kontrolka graficzna obrazująca stan połączenia z serwerem, ID - fabryczny numer seryjny (identyfikator), Wersja oprogramowania wewnętrznego firmware u terminala, Strefa czasowa - przypisana do terminala. W prawej części okna pojawiają się informacje dotyczące trybu pracy i ustawieo czytników podłączonych do wybranego terminala. Konfigurowane są ustawienia czytnika głównego i czytnika pomocniczego (jeżeli jest podłączony). Dla obydwu typów czytników należy określid następujące parametry pracy: Status aktywności dotyczy tylko czytnika pomocniczego i informuje czy jest on podłączony. Uwaga: Czytnik główny jest wbudowany w terminalu i z tego powodu traktowany jest zawsze jako aktywny (podłączony), Typ czytnika: Biometryczny, Karty Magnetyczne, Karty Zbliżeniowe, ID (wprowadzany z klawiatury) i Biometryczny, Karta i Biometryczny, Karta i PIN (wprowadzany z klawiatury), Rejestracja czasu pracy znacznik informujący, czy czytnik wykorzystywany jest do obsługi wymienionej funkcjonalności, Przekaźnik #1, #2 znaczniki pozwalające przypisad danemu czytnikowi możliwośd sterowania urządzeniami zewnętrznymi za pomocą wyjśd przekaźnikowych (np. elektrozaczepy w drzwiach), Znacznik informujący czy czytnik jest używany w ramach funkcjonalności Kontrola dostępu, Określenie strefy, do której czytnik umożliwia dostęp (jeżeli używany jest do kontroli dostępu), Znacznik informujący czy czytnik może byd obsługiwany w powiązaniu z funkcjonalnością modułu Kontrola Gości, czyli osób wizytujących przedsiębiorstwo, urząd, instytucję użytkujące system CS-Time. Ponadto w dolnej części okna do konfiguracji parametrów i ustawieo trybu pracy terminala wybierany jest szablon konfiguracyjny związany z typem kart zbliżeniowych obsługiwanych przez czytniki (dopuszcza się karty o długościach numerów identyfikacyjnych złożonych z 16 lub 13 cyfr). W sekcji Dziennik znajdującej się na samym dole okna możliwe jest podglądanie komunikatów systemowych dotyczących zmian parametrów konfiguracyjnych wykonywanych dla danego terminala. Autoryzowany partner: Strona 15 z 23

16 Autoryzowany partner: Strona 16 z 23

17 c) Konfiguracja harmonogramu działao specjalnych dla terminali W ramach konfigurowania działao specjalnych dla terminali istnieje możliwośd określenia grup działao do wykonania w zadanych okresach (daty) oraz czasie (godziny i minuty). Za pomocą tych grup można wywoład w terminalu załączenie lub wyłączenie przekaźnikowych wyjśd sterujących oraz ustawid tryb pracy terminala obowiązujący tymczasowo w tym okresie. Odbywa się to w sposób następujący: 1. W widoku kalendarza definiowany jest harmonogram, tzn. okres lub okresy (daty) dla definiowanych grup działao 2. Podawana jest Nazwa grupy i dodawane są kolejne działania poprzez zdefiniowanie: Czasu początku i Czasu zakooczenia wykonywania działania, Wybranie terminala, którego to dotyczy Ustalenie stanu przekaźnikowych wyjśd sterujących w trakcie wykonywania działania, to jest: znacznik zaznaczony zmiana stanu pracy przekaźnika (aktywny), znacznik pusty normalny stan pracy przekaźnika (pasywny) Ustawieo oznaczeo (flag) zmieniających tryb pracy terminala. Możliwe są do włączenia następujące tryby pracy: o Terminal uszkodzony służy do zdalnego przestawienia terminala do trybu nieaktywnego (off-line), w przypadku np. jego uszkodzenia o PIN wymagany wymuszenie konieczności używania kodów PIN w terminalu o Swobodny dostęp pozwala na czasowe ustawienie terminala w trybie swobodnego dostępu, co wyłącza również jego funkcje w zakresie kontrolowania czasu pracy. Opcja przydatna, gdy z jakiegoś powodu, np. seminarium, konferencja, wizytacja dużej liczby gości istnieje potrzeba odblokowania dostępu do strefy kontrolowanej przez terminal. Autoryzowany partner: Strona 17 z 23

18 ROZDZIAŁ IV. ZARZĄDZANIE UPRAWNIENIAMI UŻYTKOWNIKÓW Ogólnie mianem użytkowników systemu CS-Time w niniejszym rozdziale określane będą osoby, które pełnią funkcję Administratorów, Użytkowników zaawansowanych lub Użytkowników zwykłych. Ilośd użytkowników możliwych do wprowadzenia i zdefiniowania jest określona warunkami posiadanej licencji Uwaga: Szczegółowy wykaz uprawnieo poszczególnych grup użytkowników w ramach określonych funkcjonalności przedstawiono w instrukcji ogólnej objaśniającej pojęcia, zasady i logikę działania systemu CS-Time. Administratorzy są jedynymi osobami, które mają możliwośd zarządzania użytkownikami, polegającego na ich: tworzeniu, usuwaniu, zmianie hasła, przydzielaniu odpowiednich poziomów uprawnieo w ramach określonych funkcjonalności, etc. Z tego powodu zalecana jest szczególna ostrożnośd przy udzielaniu praw administratora konkretnym osobom, które powinny posiadad wiedzę merytoryczną oraz charakteryzowad się sumiennością i odpowiedzialnością. Uwaga: Należy podkreślid, że zarządzania użytkownikami systemu nie należy mylid z zarządzaniem personelem objaśnionego w oddzielnej instrukcji o nazwie Funkcje użytkownika. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników dostępne jest po wybraniu opcji o nazwie Użytkownicy znajdującej się w menu Konfiguracja. W lewej części okna znajduje się lista zdefiniowanych użytkowników. Obok nazwy każdego użytkownika, która wykorzystywana jest do logowania się do systemu, widoczny jest piktogram informujący wizualnie o przydzielonym poziomie uprawnieo, oznaczający odpowiednio: Administratora systemu, Użytkownika zaawansowanego, Użytkownika zwykłego, Konto użytkownika, które jeszcze nie jest przydzielone. Po najechaniu kursorem myszy na pole z nazwą użytkownika i naciśnięciu lewego przycisku na ekranie pojawiają się informacje szczegółowe dotyczące jego głównych ustawieo i uprawnieo. Informacje i ustawienia systemowe związane z poziomem przydzielonych uprawnieo pojawiają się bezpośrednio pod polem z nazwą użytkownika, natomiast informacje dotyczące przydzielonego zakresu obsługi związanej z funkcjonalnością systemu CS-Time znajdują się w głównej zasadniczej części okna programu. W ramach konfiguracji uprawnieo systemowych określa się następujące parametry i ustawienia: Login użytkownika, to jest nazwa która będzie identyfikowana w trakcie uruchamiania systemu, Hasło służące do autoryzacji użytkownika logującego się z określoną nazwą do systemu, Hasło powtórne podawane w celu potwierdzenia poprawności hasła podczas wprowadzonego podczas jego definiowania, Znacznik określający wygaśnięcie hasła po 30 dniach - okresowe wymuszanie zmiany hasła przez użytkownika w celu podniesienia poziomu bezpieczeostwa logowania się do systemu, Znacznik przypisujący użytkownikowi profil Administratora, Znacznik przypisujący użytkownikowi profil Użytkownika Zaawansowanego. Uwaga: Efektem braku zaznaczenia żadnego z (podanych powyżej) dwóch znaczników jest przydzielenie wybranej osobie poziomu uprawnieo Użytkownika zwykłego. Autoryzowany partner: Strona 18 z 23

19 W zakresie przydzielania dla wybranej osoby uprawnieo do określonych funkcjonalności definiuje się następujące opcje i poziomy dostępu (wykonywane w głównej części okna, po prawej stronie od listy wszystkich zdefiniowanych użytkowników): Kontrolowanie i zarządzanie przez wybranego użytkownika pracownikami należącymi do określonych działów firmy (w ramach istniejącej struktury organizacyjnej) grupowe przydzielanie uprawnieo poprzez zaznaczenie całych działów ułatwia obsługę systemu i zwiększa jego elastycznośd. W oknie tym istnieje ponadto możliwośd tworzenia i edytowania struktury organizacyjnej wraz z określaniem pozycji działów lub departamentów w hierarchii danego przedsiębiorstwa, urzędu lub instytucji, Dodatkowe zarządzanie wybranymi osobami z personelu opcja pozwalająca na zaznaczenie i wybór dodatkowych osób z pracującego w firmie personelu, których danymi zgromadzonymi w systemie użytkownik będzie mógł zarządzad i je przetwarzad. Dotyczy to osób nie będących pracownikami działów, do zarządzania którymi przypisano uprawnienia we wcześniejszym podpunkcie. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy grupa osób (podległych kontroli i zarządzaniu przez wybranego użytkownikowa) nie jest złożona z pracowników jednego działu lub departamentu, Kontrola dostępu sekcja, w której można użytkownikowi przydzielid dostęp do funkcjonalności fizycznego kontrolowania dostępu do zdefiniowanych stref w przedsiębiorstwie. Dostęp przydzielany jest do jawnie określonych stref dostępu (zaznaczonych na Diagramie stref) zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem dostępu obowiązującym dla danej strefy, Kontrola czasu pracy opcja pozwalająca użytkownikowi na wykorzystywanie funkcjonalności systemu związanej z rejestracją i kontrolą czasu pracy oraz monitorowaniem obecności, wyjaśnianiem i planowaniem absencji personelu, sporządzaniem raportów, etc. Użytkownicy z uprawnieniami zaawansowanymi lub administracyjnymi w ramach funkcjonalności kontroli czasu pracy mogą ponadto konfigurowad ustawienia, parametry i obliczane wskaźniki pozwalające na ocenę produktywności pracy podległego im personelu. Obsługa wizyt gości zezwolenie użytkownikowi na korzystanie z tej opcji umożliwia wykorzystywanie tej funkcjonalności dostarczanej i zapewnianej w ramach systemu. Pozwala ona na planowanie, kontrolowanie i rejestrowanie wizyt osób odwiedzających firmę, co znacznie ułatwia i usprawnia obsługę takich wydarzeo, a ponadto podnosi poziom bezpieczeostwa. Oprócz danych informacyjnych, które dotyczą gości i wprowadzane są do systemu (takich jak dane identyfikacyjne i teleadresowe), istnieje możliwośd: monitorowania statusu wizyty (np. zaplanowana, w trakcie, zakooczona), przypisywania tylko wybranym osobom możliwości przyjmowania gości, wyszukiwania informacji o wizycie lub osobie odwiedzającej, a także tymczasowego przydzielania gościom dostępu do wskazanych stref z kontrolowanym dostępem. Uwaga: Każdorazowe dokonanie jakichkolwiek zmian w ustawieniach i przydzielonych uprawnieniach wykonanych dla wybranego administratora, użytkownika zaawansowanego lub użytkownika zwykłego wymaga zapisania danych, tak aby mogły zostad one zachowane w systemie i przetwarzane w sposób zgodny z wprowadzoną definicją. Przykładowy widok okna służącego do konfiguracji i zarządzania uprawnieniami administratorów oraz użytkowników zaawansowanych i zwykłych pokazano na kolejnej stronie. Autoryzowany partner: Strona 19 z 23

20 Autoryzowany partner: Strona 20 z 23

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Aktywacja urządzeń i reguły haseł

Aktywacja urządzeń i reguły haseł Aktywacja urządzeń i reguły haseł Instrukcja opisuje sposób aktywacji urządzeń Internec nadając im hasło o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa. Urządzenie w ustawieniach fabrycznych jest nieaktywne, tzn.

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi

TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi Wersja 1.01 Wrzesień 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl TRX

Bardziej szczegółowo

TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T

TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z systemem SALLIS firmy SALTO

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z systemem SALLIS firmy SALTO Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z systemem SALLIS firmy SALTO Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja... 5 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Uwaga! Nowa wersja oprogramowania, oznaczona numerem 1.04V, jest przeznaczona dla routerów współpracujących ze wszystkimi modemem Cyfrowego Polsatu. W tej wersji uaktualnienia dodano obsługę modemów ZTE

Bardziej szczegółowo

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122)

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

System rejestracji i kontroli czasu pracy

System rejestracji i kontroli czasu pracy Autoryzowany Partner: DATA EVOLUTION LABs Sp. z o.o. ul. Czajkowskiego 75 lok. 7, 51-147 Wrocław tel. +48 (71) 32 601 33, fax +48 (71) 32 601 35 e-mail: office@dels.pl, www.dels.pl System rejestracji i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH WebManipulator Informacje dodatkowe konfiguracji WebManipulatora (v. 2016_01) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo