SYSTEM REJESTRACJI I KONTROLI CZASU PRACY Z OPCJONALNYMI FUNKCJAMI KONTROLOWANIA DOSTĘPU I OBSŁUGI WIZYT GOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM REJESTRACJI I KONTROLI CZASU PRACY Z OPCJONALNYMI FUNKCJAMI KONTROLOWANIA DOSTĘPU I OBSŁUGI WIZYT GOŚCI"

Transkrypt

1 SYSTEM REJESTRACJI I KONTROLI CZASU PRACY Z OPCJONALNYMI FUNKCJAMI KONTROLOWANIA DOSTĘPU I OBSŁUGI WIZYT GOŚCI FUNKCJE ADMINISTRATORA DATA EVOLUTION LABS SP. Z O. O. ul. Czajkowskiego 75 lok. 7, Wrocław Tel , Fax

2 SPIS TREŚCI WSTĘP.3 ROZDZIAŁ I. INSTALACJA SYSTEMU... 3 a) Wymagania systemowe i obowiązkowe komponenty... 3 b) Struktura i organizacja pracy systemu... 4 c) Aktywacja i rejestracja oprogramowania... 5 d) Deaktywacja oprogramowania... 7 ROZDZIAŁ II. KONFIGURACJA USTAWIEO SIECIOWYCH... 8 a) Sposoby komunikacji pomiędzy elementami systemu... 9 b) Ustawienia terminala... 9 c) Ustawienia serwera ROZDZIAŁ III. ZARZĄDZANIE TERMINALAMI I CZYTNIKAMI a) Aktywacja i deaktywacja terminali b) Konfiguracja trybu pracy terminali c) Konfiguracja harmonogramu działao specjalnych dla terminali ROZDZIAŁ IV. ZARZĄDZANIE UPRAWNIENIAMI UŻYTKOWNIKÓW ROZDZIAŁ V. FUNKCJE DODATKOWE a) Pola definiowalne b) Konfiguracja komunikatów przy skanowaniu Autoryzowany partner: Strona 2 z 23

3 WSTĘP Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla Administratorów systemu CS-Time i przedstawia informacje dotyczące jedynie tego aspektu działania i konfigurowania systemu. Kompletne informacje opisujące działanie i konfigurowanie systemu stanowią zawartośd innego podręcznika, zatytułowanego Funkcje użytkownika. Administratorem systemu CS-Time musi byd co najmniej jedna osoba, gdyż jest to konieczne do aktywowania sytemu, zdefiniowania terminali i trybów pracy oraz przydzielenia dostępu i nadania odpowiednich uprawnieo użytkownikom zwykłym lub zaawansowanym. Maksymalna sumaryczna ilośd wszystkich administratorów, użytkowników zaawansowanych i użytkowników zwykłych jest ograniczona wielkością określoną w warunkach posiadanej licencji. Ponieważ osoby posiadające poziom administratorów systemu mają najwyższe możliwe uprawnienia do konfiguracji parametrów i ustawieo, dlatego aby uniknąd ewentualnych nieprawidłowości w pracy systemu zaleca się przydzielanie funkcji administratora osobom posiadającym niezbędną wiedzę techniczną, informatyczną i merytoryczną w zakresie funkcjonalności. W instrukcji składającej się z pięciu rozdziałów przedstawiono zarówno specyfikę związaną ze sposobem połączenia elementów systemu i ich wzajemnej komunikacji za pomocą sieci, jak również wymagania instalacyjne, procedury aktywacji systemu, wstępne czynności konfiguracyjne oraz funkcje specjalne zarezerwowane tylko dla administratorów systemu. UWAGA: Instrukcja obsługi skupia się na przedstawieniu praktycznych metod i opcji związanych z administrowaniem i funkcjonowaniem systemu CS-Time. Z tego powodu nie wyjaśnia teoretycznych podstaw objaśniających przyjętą nomenklaturę. Przedstawione są one w oddzielnym opracowaniu o nazwie Pojęcia, Zasady ogólne i Logika działania systemu ROZDZIAŁ I. INSTALACJA SYSTEMU Instalacja systemu odbywa się poprzez uruchomienie programu Instalar.exe umieszczonego na dostarczonym nośniku, a następnie wybraniu z listy rozwijanej polskiej wersji językowej, która znajduje się w oknie pojawiającym się na ekranie po uruchomieniu wspomnianego programu. Dalszy proces instalacji z uwagi na jego prostotę nie będzie szczegółowo opisany. W rozdziale przedstawione zostaną informacje główne i uzupełniające niezbędne do prawidłowego zainstalowania, inicjalizacji i uruchomienia oprogramowania systemu. a) Wymagania systemowe i obowiązkowe komponenty System operacyjny Windows XP, Windows 2003 server, Windows Vista CS-time współpracuje również z: Windows XP x64 Edition, Windows 2003 Server x64 Edition, Windows Vista x64 Edition. Baza danych VistaDB Przy więcej niż 500 osobach personelu zaleca się stosowanie SQLSerwer Przeglądarka WWW MS Explorer 6.0.x, Mozilla Firefox 1.5.x (lub nowsze) Platforma.Net 2.0 Flash Player Acrobat Reader 8.0.x Wersja 6.0 lub nowsza Autoryzowany partner: Strona 3 z 23

4 b) Struktura i organizacja pracy systemu Oprogramowanie CS-Time instaluje się jako usługa o nazwie CS-Time Server, która jest automatycznie (z poziomu Lokalnego konta systemowego ) uruchamiana po restarcie i pracuje w tle na komputerze pełniącym funkcję serwera służącego do rejestracji i kontroli czasu pracy z opcjonalnym kontrolowaniem dostępu i modułem obsługi wizyt gości. Do zapewnienia poprawnej pracy usługi komputer nie musi byd zalogowany. Zarządzanie trybem pracy i konfiguracją usługi odbywa się poprzez konsolę Usługi znajdującą się w Narzędziach administracyjnych (rysunek poniżej): Zadaniem usługi jest kompleksowe i pełne kontrolowanie pracy systemu w zakresie: komunikacji z terminalami, zapewnienia obsługi mechanizmów bazy danych, przetwarzania informacji systemowych i odpowiedniego prezentowania ich w serwerze WWW, a także automatycznego sporządzania kopii zapasowych, tzw. backupów danych. W przypadku, np. uszkodzenia pliku bazy danych usługa CS-Time Server automatycznie odtwarza dane z pliku zawierającego najpóźniejszą kopię zapasową systemu. Przy zachowaniu domyślnych parametrów instalacji system CS-Time instalowany jest na dysku głównym komputera w katalogu C:\Program Files\SPEC\CS-Time\. Najważniejsze pliki i podkatalogi z plikami omówiono poniżej: \Backup \bin folder zawierający zarchiwizowane w formacie.zip kopie zapasowe systemu, które tworzone są automatycznie każdorazowo przy zatrzymaniu usługi lub restarcie komputera, folder zawierający biblioteki systemowe służące do obsługi: komunikacji z terminalami, współpracy z bazą danych i serwerem WWW oraz generowania raportów i zestawieo w formacie programu Acrobat Reader PDF, Autoryzowany partner: Strona 4 z 23

5 \Logs folder zawierający pliki zapisanych dzienników systemowych głównie przeznaczone dla celów diagnostycznych i serwisowych, \Plantillas \plugins \roms folder z plikami systemowych definicji nastaw, ustawieo konfiguracyjnych i parametrów pracy terminali, folder z bibliotekami pozwalającymi prezentowad dane we właściwy sposób i w odpowiednich komponentach technologii flash wyświetlanych w oknie przeglądarki stron WWW w ramach określonych funkcjonalności modułów systemu CS-Time, folder zawierający binarną wersję oprogramowania firmware u terminali, cstime.mov plik zawierający dane z zarejestrowanymi skanowaniami personelu, cstime.vdb cstime.ini cstime.lic cstime.exe plik bazy danych zawierający wszystkie informacje wprowadzone do systemu, plik konfiguracyjny z głównymi ustawieniami systemowymi, plik, w którym zapisano w sposób zakodowany informacje odnośnie posiadanej licencji i wersji systemu CS-Time, główny plik aplikacyjny systemu CS-Time, który jest instalowany jako usługa. c) Aktywacja i rejestracja oprogramowania W celu umożliwienia rozpoczęcia pracy z systemem CS-Time w trakcie jego pierwszego uruchomienia konieczne jest przeprowadzenie procedury rejestracyjno-aktywacyjnej. Odbywa się to automatycznie za pośrednictwem połączenia internetowego lub telefonicznie poprzez kontakt z HelpDeskiem dostawcy oprogramowania. Należy w odpowiednich polach formularza rejestracyjnego wprowadzid kolejno: nazwę firmy, urzędu lub instytucji, numer NIP, kontaktowy adres i posiadany numer licencji systemu CS-Time. Widok formularza przedstawiono poniżej opisany sposób przedstawia rejestrację poprzez Internet: Autoryzowany partner: Strona 5 z 23

6 Następnie istnieje możliwośd dodania i jednoczesnego aktywowania terminali, które podobnie jak oprogramowanie systemu CS-Time muszą zostad odblokowane w celu ich użytkowania. Kolejne rysunki przedstawiają sposób wprowadzania informacji o aktywowanych w czasie rejestracji terminalach. Po wpisaniu właściwego identyfikatora terminala (naklejonego na urządzeniu) i zatwierdzeniu przyciskiem OK otrzymujemy następujący widok: Po wybraniu przycisku Kontynuacja serwer CS-Time łączy się z serwerem dostawcy systemu w celu wykonania aktywacji: Autoryzowany partner: Strona 6 z 23

7 Po otrzymaniu informacji zwrotnej od serwera dostawcy systemu o pomyślnym zakooczeniu procesu aktywacji na ekranie pojawia się odpowiedni komunikat. W celu uruchomienia systemu oraz rozpoczęcia jego użytkowania należy postępowad zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie monitora. d) Deaktywacja oprogramowania W przypadku, gdy niezbędne jest przeinstalowanie systemu CS-Time spowodowane koniecznością, np. usunięcia zakłóceo pracy serwera, naprawy określonych bibliotek i plików systemu operacyjnego, przeniesienia oprogramowania na inny komputer należy przeprowadzid proces deaktywacji oprogramowania CS-Time. Jest to konieczne w celu zapewnienia możliwości dalszego lub ponownego korzystania z systemu CS-Time w ramach posiadanej licencji. W tym celu należy wybrad pozycję menu określoną jako Konfiguracja->Deaktywacja aplikacji i postępowad zgodnie z pojawiającymi się na ekranie komunikatami. Autoryzowany partner: Strona 7 z 23

8 Po wybraniu opcji Kontynuacja pojawi się kolejne okno z komunikatem o wykonywanej deaktywacji systemu rysunek poniżej. UWAGA: Po wykonaniu procesu deaktywacji konieczne jest ponowne aktywowanie oprogramowania systemu CS-Time. W razie pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości bądź zakłóceo pracy systemu związanych z procedurą deaktywacji i aktywacji proszę kontaktowad się z działem HelpDesku i serwisu dostawcy. ROZDZIAŁ II. KONFIGURACJA USTAWIEO SIECIOWYCH Wszystkie elementy wchodzące w skład systemu CS-Time, to jest: serwer, terminale i stacje operatorskie, komunikują się wzajemnie za pomocą sieci komputerowej w standardzie Ethernet i dzięki protokołowi komunikacyjnemu TCP/IP. W zależności od specyfiki firmy, urzędu lub instytucji, w której zainstalowano system CS-Time wymiana danych może odbywad się w sieci lokalnej (LAN), rozległej (WAN) lub sieci hybrydowej łączącej segmenty obu wymienionych (LAN i WAN). Z tego powodu ważną czynnością administracyjną staje się przydzielenie urządzeniom odpowiednich właściwych dla danej technologii adresów IP oraz zezwolenie na komunikację wykorzystującą odpowiednie porty protokołu TCP poprzez odpowiednie skonfigurowanie zapór (ang. firewalls). W systemie CS-Time wykorzystywane są do komunikacji następujące porty: PORT TCP numer 8091 (do obustronnej komunikacji stacji roboczych z serwerem) PORT TCP numer 8092 (do obustronnej komunikacji terminali z serwerem) PORT TCP numer 8094 (do diagnostyki terminali z serwera) PORT UDP numer 2000 (do aktualizacji oprogramowania firmware u terminala) W przypadku pracy systemu w technologii internetowej (WAN) aby uniknąd możliwych konfliktów i nieprawidłowości zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy przydzielaniu adresów IP. W trybie pracy intranetowej (LAN) sugerowane jest nadawanie adresów z puli adresów określonych przez organizację IANA (ang. Internet Assigned Numbers Authority) - ustanowionych i zarezerwowanych dla prywatnych sieci komputerowych. Adresy w ten sposób określone traktowane są jako nierutowalne, tzn. nieużywane i pomijane w ruchu dla sieci publicznych. Zdefiniowane tu są następujące zakresy adresów IP, które mogą byd przydzielane w sieciach lokalnych: Adres początkowy Adres koocowy Maska podsieci Autoryzowany partner: Strona 8 z 23

9 a) Sposoby komunikacji pomiędzy elementami systemu Przykładowe sposoby podłączenia poszczególnych komponentów systemu CS-Time zarówno w sieci LAN, jak i WAN przedstawiono na poniższym rysunku: CZYTNIK TERMINAL KOMPUTER PC TCP-8091 LAN TCP-8092,8094 (UDP-2000) TCP-8092,8094 (UDP-2000) TCP-8091,8092, 8094 (UDP-2000) TERMINAL SERWER CS-TIME NOTEBOOK TCP-8091 TCP-8091,8092, 8094 (UDP-2000) TERMINAL KOMPUTER PC TCP-8091 INTERNET TCP-8092,8094 (UDP-2000) TCP-8092,8094 (UDP-2000) LAN TCP-8092,8094 (UDP-2000) ROUTER TCP-8091 TCP-8091 PDA/TABLET TERMINAL b) Ustawienia terminala Aby terminal mógł prawidłowo współpracowad z serwerem systemu CS-Time musi zostad podłączony do sieci komputerowej i odpowiednio skonfigurowany. Operacje tę wykonuje się bezpośrednio na terminalu przy użyciu klawiatury, wyświetlacza i funkcji administracyjnych, takich jak: Konfiguracja ustawieo Opcja dostępna po naciśnięciu kolejno przycisków klawiatury: Użytkownik proszony jest o podanie hasła administratora, które domyślnie ustawione jest na Uwaga: Hasło może byd zmieniane w ramach konfiguracji ustawieo. Następnie należy przejśd do ekranu z parametrem konfiguracyjnym, który ma zostad zmieniony, wpisad wymaganą wartośd i zatwierdzid wprowadzone dane za pomocą przycisku OK. Autoryzowany partner: Strona 9 z 23

10 Kolejnośd konfiguracji poszczególnych ustawieo parametrów jest następująca: Adres IP terminala, Maska podsieci, Adres IP bramy sieciowej, Adres IP serwera systemu CS-Time, Numer portu TCP do komunikacji z serwerem (domyślnie 8092), Hasło administratora do zmian ustawieo parametrów terminala (domyślnie ). Uwaga: jeżeli, np. w trakcie wprowadzania adresu sieciowego konieczne jest wprowadzenie znaku kropki, wówczas należy w miejscu występowania tego znaku wcisnąd przycisk INFO. Odczyt zapisanych ustawieo Odczytanie parametrów zapisanych w konfiguracji terminala odbywa się po naciśnięciu kolejno następujących przycisków: Po wybraniu tej funkcji na wyświetlaczu pojawią się następujące informacje (podane parametry zawierają przykładowe wartości): Model CSTime Revision STD DeviceID 4039 Version Hardware 4300/68 Size mem Typ terminala Wersja wykonania Fabryczny numer seryjny Wersja oprogramowania firmware u terminala Informacja systemowa dla serwisu Wielkośd pamięci IP MSK GTW IPH PRT 8092 MAC 00:90:C2:D3:0D:3A Adres IP terminala Maska podsieci Adres bramy sieciowej (Gateway) Adres serwera (Host) systemu CS-Time Numer portu (TCP) do komunikacji z serwerem Adres fizyczny (MAC) karty sieciowej Restart terminala W razie pojawienia się konieczności wykonania restartu terminala należy odłączyd jego zasilanie albo wykonad restart manualny poprzez kolejne wciśnięcie następujących przycisków: Po przeprowadzeniu konfiguracji terminala konieczne jest jego aktywowanie - przedstawione w niniejszej instrukcji w rozdziale III punkt a, które wykonuje się na poziomie uprawnieo administratora w systemie CS-Time. Powoduje ono odblokowanie fabrycznych zabezpieczeo i pozwala na rozpoczęcie pracy terminala w ramach obsługi funkcjonalnej systemu. Autoryzowany partner: Strona 10 z 23

11 Widok wyświetlacza terminala (z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych), który został poprawnie skonfigurowany i aktywowany przedstawiono poniżej: Oprócz wyświetlania rysunku przypominającego o konieczności zarejestrowania skanowania odcisku palca (lub zbliżenia karty identyfikacyjnej w przypadku terminali na kartę) wyświetlana jest bieżąca data i godzina. W celu uniknięcia niejasności lub nieprawidłowości wartości te są automatycznie synchronizowane z datą i godziną serwera systemu CS-Time. Ważną informację niesie również znak separatora czasu (czerwony prostokąt na rysunku) rozdzielającego częśd godzinową od minutowej. Pozwala on na zdiagnozowanie poprawności konfiguracji ustawieo sieci komputerowej i pokazuje status bieżącego połączenia z serwerem oraz trybu pracy terminala. Rozróżnia się następujące sytuacje: Znak : Znak. oznacza, że połączenie z serwerem jest nawiązane i ustanowione. Terminal pracuje w trybie on-line i dane z terminala trafiają automatycznie do serwera. Po wykonaniu poprawnego skanowania (w zależności od konfiguracji) na ekranie pojawi się komunikat o treści, np. Witaj Jan Kowalski, oznacza, że w bieżącej chwili brak jest połączenia z serwerem systemu CS-Time i terminal pracuje w trybie off-line. Dane zarejestrowane w terminalu są przechowywane w jego wewnętrznej pamięci, aż do czasu ustanowienia połączenia z serwerem. Ponieważ dane identyfikacyjne personelu przechowywane są na serwerze, zatem w przypadku braku łączności po wykonaniu prawidłowego skanowania na wyświetlaczu ukaże się inny komunikat, którego treśd będzie następująca: Poprawna rejestracja zdarzenia. c) Ustawienia serwera W celu umożliwienia pracy i obsługi systemu CS-Time przez użytkowników oraz zapewnienia komunikacji serwera z terminalami konieczne jest skonfigurowanie ustawieo polegające na właściwej konfiguracji zapór (tzw. firewalli) serwera lub routera dzielącego i zarządzającego dostępem do Internetu (w przypadku pracy systemu w takiej strukturze). Autoryzowany partner: Strona 11 z 23

12 W dalszej części tego punktu zostaną przedstawione przykładowe konfiguracje zarówno dla serwera systemu, jak i routera sieciowego. Należy je traktowad poglądowo, jako stanowiące podpowiedź do wprowadzenia własnych ustawieo. W przypadku pojawienia się dodatkowych pytao zalecany jest kontakt z Działem HelpDesku dostawcy systemu pod numerem telefonu podanym na dole strony. Konfiguracja ustawieo serwera Jeżeli serwer systemu CS-Time pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Xp i włączona jest standardowa zapora systemowa, wówczas należy dodad wyjątki pozwalające na używanie i pomijanie blokowania portów komunikacyjnych protokołu TCP/IP, które wykorzystywane są do pracy systemu. Przykładowy widok konfiguracji zapory dla domyślnych numerów portów pokazano na poniższym rysunku: Szczegółowa konfiguracja wygląda następująco (UWAGA: dla portów 8091, 8092 i 8094 konfiguracja jest podobna - ustawiany jest ten sam typ portu TCP i zmienia się tylko numer): Autoryzowany partner: Strona 12 z 23

13 Konfiguracja ustawieo routera Na kolejnych rysunkach pokazano konfigurację routera na przykładzie modelu D-Link DI-604. Należy wprowadzid wyjątki, które pozwolą na wykorzystanie portu UDP do komunikacji z terminalem w celu ewentualnego upgrade u oprogramowania jego firmware u i odpowiednie przekierowanie pakietów z sieci publicznej (Internet WAN) do prywatnej (LAN). Jako adres prywatny wpisywany jest adres przydzielany terminalowi. Uwaga: przedstawiona konfiguracja routera obrazuje sytuację, w której terminal podłączony jest do lokalnej sieci LAN, natomiast serwer podłączony jest bezpośrednio do publicznego zewnętrznego adresu IP. W przypadku odwrotnym konfiguracja wyglądałaby inaczej. Autoryzowany partner: Strona 13 z 23

14 ROZDZIAŁ III. ZARZĄDZANIE TERMINALAMI I CZYTNIKAMI Po poprawnym zainstalowaniu, rejestracji i aktywowaniu systemu CS-Time oraz skonfigurowaniu ustawieo terminali i sieci komputerowej (zapory serwera lub routera) można przystąpid do czynności administracyjnych w zakresie definiowania ustawieo parametrów pracy, koniecznych do umożliwienia rozpoczęcia pracy systemu w ramach oferowanej funkcjonalności operacyjnej. W pierwszej kolejności należy zacząd od terminali służących do rejestracji skanowao personelu. Wykonuje się to po wybraniu opcji Terminale znajdującej się w pozycji menu o nazwie Konfiguracja. a) Aktywacja i deaktywacja terminali Terminale, które zostaną zdefiniowane i wprowadzone do systemu CS-Time muszą zostad aktywowane i przypisane w celu umożliwienia realizowania ich prawidłowej pracy. Początkowo terminal widziany jest w systemie jako nieaktywny. Objawia się to, między innymi brakiem zaznaczenia statusu aktywności, nieokreślonym stanem połączenia z serwerem, brakiem przypisanego numeru IP. Dodatkowo widoczna jest na ekranie lista, w której znajdują się terminale dostępne, tzn. znajdujące się w sieci i próbujące połączyd się z serwerem. Przykład na rysunku poniżej: Aktywacja i przypisanie terminala Po wybraniu właściwego terminala z listy, zaznaczeniu statusu aktywności i zapisaniu informacji, terminal staje się aktywny. Na ekranie oprócz jego identyfikatora (ID) pojawiają się informacje o wersji firmware u terminala ( ) oraz stanie połączenia z serwerem (zielona kontrolka połączony, czerwona brak połączenia). Dodatkowo przy najechaniu kursorem myszki nad kontrolkę pojawia się informacja przedstawiająca pełną informację o konfiguracji sieciowej terminala rysunek poniżej: Autoryzowany partner: Strona 14 z 23

15 Deaktywacja i odłączenie terminala W przypadku wystąpienia konieczności odłączenia lub zdemontowania terminala, aby umożliwid jego ponowne wykorzystanie w tej samej lub innej instancji systemu należy wykonad proces deaktywacji. Odbywa się to poprzez wymazanie znacznika w polu Aktywny i zapisaniu danych. Nie oznacza to jednak, że terminal został usunięty całkowicie z systemu. W tym celu konieczne staje się usunięcie dotychczasowego przypisania, co wykonuje się poprzez naciśnięcie lewym klawiszem myszki na przycisku przedstawiającym czerwony krzyżyk (X). Dopiero wtedy uzyskiwany jest stan taki sam, jak opisywany na początku tego punktu, tzn. terminal znajduje się w stanie do przypisania i aktywacji. b) Konfiguracja trybu pracy terminali Główny widok systemu służący do konfiguracji terminali przedstawiono na kolejnej stronie. W lewej części okna znajduje się lista wszystkich terminali zdefiniowanych w systemie (nagłówki zaznaczone kolorem zielonym) lub gotowych do zdefiniowania (nagłówek w kolorze szarym). Po naciśnięciu lewym klawiszem myszki na danym nagłówku otrzymujemy rozwinięcie informacji w postaci widoku zawierającego główne parametry konfiguracyjne wybranego terminala, takie jak: Nazwa, Aktywny - znacznik statusu aktywności, Kontrolka graficzna obrazująca stan połączenia z serwerem, ID - fabryczny numer seryjny (identyfikator), Wersja oprogramowania wewnętrznego firmware u terminala, Strefa czasowa - przypisana do terminala. W prawej części okna pojawiają się informacje dotyczące trybu pracy i ustawieo czytników podłączonych do wybranego terminala. Konfigurowane są ustawienia czytnika głównego i czytnika pomocniczego (jeżeli jest podłączony). Dla obydwu typów czytników należy określid następujące parametry pracy: Status aktywności dotyczy tylko czytnika pomocniczego i informuje czy jest on podłączony. Uwaga: Czytnik główny jest wbudowany w terminalu i z tego powodu traktowany jest zawsze jako aktywny (podłączony), Typ czytnika: Biometryczny, Karty Magnetyczne, Karty Zbliżeniowe, ID (wprowadzany z klawiatury) i Biometryczny, Karta i Biometryczny, Karta i PIN (wprowadzany z klawiatury), Rejestracja czasu pracy znacznik informujący, czy czytnik wykorzystywany jest do obsługi wymienionej funkcjonalności, Przekaźnik #1, #2 znaczniki pozwalające przypisad danemu czytnikowi możliwośd sterowania urządzeniami zewnętrznymi za pomocą wyjśd przekaźnikowych (np. elektrozaczepy w drzwiach), Znacznik informujący czy czytnik jest używany w ramach funkcjonalności Kontrola dostępu, Określenie strefy, do której czytnik umożliwia dostęp (jeżeli używany jest do kontroli dostępu), Znacznik informujący czy czytnik może byd obsługiwany w powiązaniu z funkcjonalnością modułu Kontrola Gości, czyli osób wizytujących przedsiębiorstwo, urząd, instytucję użytkujące system CS-Time. Ponadto w dolnej części okna do konfiguracji parametrów i ustawieo trybu pracy terminala wybierany jest szablon konfiguracyjny związany z typem kart zbliżeniowych obsługiwanych przez czytniki (dopuszcza się karty o długościach numerów identyfikacyjnych złożonych z 16 lub 13 cyfr). W sekcji Dziennik znajdującej się na samym dole okna możliwe jest podglądanie komunikatów systemowych dotyczących zmian parametrów konfiguracyjnych wykonywanych dla danego terminala. Autoryzowany partner: Strona 15 z 23

16 Autoryzowany partner: Strona 16 z 23

17 c) Konfiguracja harmonogramu działao specjalnych dla terminali W ramach konfigurowania działao specjalnych dla terminali istnieje możliwośd określenia grup działao do wykonania w zadanych okresach (daty) oraz czasie (godziny i minuty). Za pomocą tych grup można wywoład w terminalu załączenie lub wyłączenie przekaźnikowych wyjśd sterujących oraz ustawid tryb pracy terminala obowiązujący tymczasowo w tym okresie. Odbywa się to w sposób następujący: 1. W widoku kalendarza definiowany jest harmonogram, tzn. okres lub okresy (daty) dla definiowanych grup działao 2. Podawana jest Nazwa grupy i dodawane są kolejne działania poprzez zdefiniowanie: Czasu początku i Czasu zakooczenia wykonywania działania, Wybranie terminala, którego to dotyczy Ustalenie stanu przekaźnikowych wyjśd sterujących w trakcie wykonywania działania, to jest: znacznik zaznaczony zmiana stanu pracy przekaźnika (aktywny), znacznik pusty normalny stan pracy przekaźnika (pasywny) Ustawieo oznaczeo (flag) zmieniających tryb pracy terminala. Możliwe są do włączenia następujące tryby pracy: o Terminal uszkodzony służy do zdalnego przestawienia terminala do trybu nieaktywnego (off-line), w przypadku np. jego uszkodzenia o PIN wymagany wymuszenie konieczności używania kodów PIN w terminalu o Swobodny dostęp pozwala na czasowe ustawienie terminala w trybie swobodnego dostępu, co wyłącza również jego funkcje w zakresie kontrolowania czasu pracy. Opcja przydatna, gdy z jakiegoś powodu, np. seminarium, konferencja, wizytacja dużej liczby gości istnieje potrzeba odblokowania dostępu do strefy kontrolowanej przez terminal. Autoryzowany partner: Strona 17 z 23

18 ROZDZIAŁ IV. ZARZĄDZANIE UPRAWNIENIAMI UŻYTKOWNIKÓW Ogólnie mianem użytkowników systemu CS-Time w niniejszym rozdziale określane będą osoby, które pełnią funkcję Administratorów, Użytkowników zaawansowanych lub Użytkowników zwykłych. Ilośd użytkowników możliwych do wprowadzenia i zdefiniowania jest określona warunkami posiadanej licencji Uwaga: Szczegółowy wykaz uprawnieo poszczególnych grup użytkowników w ramach określonych funkcjonalności przedstawiono w instrukcji ogólnej objaśniającej pojęcia, zasady i logikę działania systemu CS-Time. Administratorzy są jedynymi osobami, które mają możliwośd zarządzania użytkownikami, polegającego na ich: tworzeniu, usuwaniu, zmianie hasła, przydzielaniu odpowiednich poziomów uprawnieo w ramach określonych funkcjonalności, etc. Z tego powodu zalecana jest szczególna ostrożnośd przy udzielaniu praw administratora konkretnym osobom, które powinny posiadad wiedzę merytoryczną oraz charakteryzowad się sumiennością i odpowiedzialnością. Uwaga: Należy podkreślid, że zarządzania użytkownikami systemu nie należy mylid z zarządzaniem personelem objaśnionego w oddzielnej instrukcji o nazwie Funkcje użytkownika. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników dostępne jest po wybraniu opcji o nazwie Użytkownicy znajdującej się w menu Konfiguracja. W lewej części okna znajduje się lista zdefiniowanych użytkowników. Obok nazwy każdego użytkownika, która wykorzystywana jest do logowania się do systemu, widoczny jest piktogram informujący wizualnie o przydzielonym poziomie uprawnieo, oznaczający odpowiednio: Administratora systemu, Użytkownika zaawansowanego, Użytkownika zwykłego, Konto użytkownika, które jeszcze nie jest przydzielone. Po najechaniu kursorem myszy na pole z nazwą użytkownika i naciśnięciu lewego przycisku na ekranie pojawiają się informacje szczegółowe dotyczące jego głównych ustawieo i uprawnieo. Informacje i ustawienia systemowe związane z poziomem przydzielonych uprawnieo pojawiają się bezpośrednio pod polem z nazwą użytkownika, natomiast informacje dotyczące przydzielonego zakresu obsługi związanej z funkcjonalnością systemu CS-Time znajdują się w głównej zasadniczej części okna programu. W ramach konfiguracji uprawnieo systemowych określa się następujące parametry i ustawienia: Login użytkownika, to jest nazwa która będzie identyfikowana w trakcie uruchamiania systemu, Hasło służące do autoryzacji użytkownika logującego się z określoną nazwą do systemu, Hasło powtórne podawane w celu potwierdzenia poprawności hasła podczas wprowadzonego podczas jego definiowania, Znacznik określający wygaśnięcie hasła po 30 dniach - okresowe wymuszanie zmiany hasła przez użytkownika w celu podniesienia poziomu bezpieczeostwa logowania się do systemu, Znacznik przypisujący użytkownikowi profil Administratora, Znacznik przypisujący użytkownikowi profil Użytkownika Zaawansowanego. Uwaga: Efektem braku zaznaczenia żadnego z (podanych powyżej) dwóch znaczników jest przydzielenie wybranej osobie poziomu uprawnieo Użytkownika zwykłego. Autoryzowany partner: Strona 18 z 23

19 W zakresie przydzielania dla wybranej osoby uprawnieo do określonych funkcjonalności definiuje się następujące opcje i poziomy dostępu (wykonywane w głównej części okna, po prawej stronie od listy wszystkich zdefiniowanych użytkowników): Kontrolowanie i zarządzanie przez wybranego użytkownika pracownikami należącymi do określonych działów firmy (w ramach istniejącej struktury organizacyjnej) grupowe przydzielanie uprawnieo poprzez zaznaczenie całych działów ułatwia obsługę systemu i zwiększa jego elastycznośd. W oknie tym istnieje ponadto możliwośd tworzenia i edytowania struktury organizacyjnej wraz z określaniem pozycji działów lub departamentów w hierarchii danego przedsiębiorstwa, urzędu lub instytucji, Dodatkowe zarządzanie wybranymi osobami z personelu opcja pozwalająca na zaznaczenie i wybór dodatkowych osób z pracującego w firmie personelu, których danymi zgromadzonymi w systemie użytkownik będzie mógł zarządzad i je przetwarzad. Dotyczy to osób nie będących pracownikami działów, do zarządzania którymi przypisano uprawnienia we wcześniejszym podpunkcie. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy grupa osób (podległych kontroli i zarządzaniu przez wybranego użytkownikowa) nie jest złożona z pracowników jednego działu lub departamentu, Kontrola dostępu sekcja, w której można użytkownikowi przydzielid dostęp do funkcjonalności fizycznego kontrolowania dostępu do zdefiniowanych stref w przedsiębiorstwie. Dostęp przydzielany jest do jawnie określonych stref dostępu (zaznaczonych na Diagramie stref) zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem dostępu obowiązującym dla danej strefy, Kontrola czasu pracy opcja pozwalająca użytkownikowi na wykorzystywanie funkcjonalności systemu związanej z rejestracją i kontrolą czasu pracy oraz monitorowaniem obecności, wyjaśnianiem i planowaniem absencji personelu, sporządzaniem raportów, etc. Użytkownicy z uprawnieniami zaawansowanymi lub administracyjnymi w ramach funkcjonalności kontroli czasu pracy mogą ponadto konfigurowad ustawienia, parametry i obliczane wskaźniki pozwalające na ocenę produktywności pracy podległego im personelu. Obsługa wizyt gości zezwolenie użytkownikowi na korzystanie z tej opcji umożliwia wykorzystywanie tej funkcjonalności dostarczanej i zapewnianej w ramach systemu. Pozwala ona na planowanie, kontrolowanie i rejestrowanie wizyt osób odwiedzających firmę, co znacznie ułatwia i usprawnia obsługę takich wydarzeo, a ponadto podnosi poziom bezpieczeostwa. Oprócz danych informacyjnych, które dotyczą gości i wprowadzane są do systemu (takich jak dane identyfikacyjne i teleadresowe), istnieje możliwośd: monitorowania statusu wizyty (np. zaplanowana, w trakcie, zakooczona), przypisywania tylko wybranym osobom możliwości przyjmowania gości, wyszukiwania informacji o wizycie lub osobie odwiedzającej, a także tymczasowego przydzielania gościom dostępu do wskazanych stref z kontrolowanym dostępem. Uwaga: Każdorazowe dokonanie jakichkolwiek zmian w ustawieniach i przydzielonych uprawnieniach wykonanych dla wybranego administratora, użytkownika zaawansowanego lub użytkownika zwykłego wymaga zapisania danych, tak aby mogły zostad one zachowane w systemie i przetwarzane w sposób zgodny z wprowadzoną definicją. Przykładowy widok okna służącego do konfiguracji i zarządzania uprawnieniami administratorów oraz użytkowników zaawansowanych i zwykłych pokazano na kolejnej stronie. Autoryzowany partner: Strona 19 z 23

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Spis treści 1. Podstawy...4 1.1. O programie PControl KDRCP...4 1.1.1. Wstęp...4 1.1.2. Historia...5 1.1.3. Podstawowe funkcje programu...10 1.1.4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja aplikacji 1.0 ZAWARTOŚD 1. MyDysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.2. Instalacja programu... 7 2.2.1. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU PR MASTER

INSTRUKCJA DO PROGRAMU PR MASTER INSTRUKCJA DO PROGRAMU PR MASTER Wersja PRM 4.4.12 Rev. E 2 PR Master Instrukcja użytkownika SPIS TREŚCI Spis treści... 2 I. Wprowadzenie... 4 Rozdział 1. Przygotowanie systemu do pracy... 5 1.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Comarch ERP e-pracownik Wersja 2015.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Wersja 2015.1.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Dostęp przez przeglądarkę internetową

Dostęp przez przeglądarkę internetową Dostęp przez przeglądarkę internetową Instrukcja użytkownika CZERWIEC 2012 Spis treści OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE... 4 CEL DOKUMENTU... 4 ADRESY INTERNETOWE... 4 ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ... 4 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl ZAWARTOŚD 1. ibard24 backup online... 3 2. Jak rozpocząd pracę z programem... 4 2.1. Rejestracja nowego konta... 4 2.1. Instalacja programu... 6 2.1.1. Jak pobrad oprogramowanie... 6 2.1.2. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo