CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI T. NIEBORAKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI T. NIEBORAKA"

Transkrypt

1 CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI T. NIEBORAKA I. Monografie i komentarze 1. T. Nieborak, Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe, Difin, Warszawa 2004, ss T. Nieborak, Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2008, ss T. Nieborak, T. Sójka, Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, ss. 250 oraz w Komentarzu na 47 artykułów komentarz do 35 spośród nich. II. Artykuły 4. T. Nieborak, Realizacja zaleceń Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego dotyczących procesu powstawania i funkcjonowania banku w polskim prawie bankowym, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1-2, 2001, str T. Nieborak, Polskie prawo bankowe a międzynarodowe standardy przeprowadzania i egzekwowania bankowych czynności nadzorczych, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1, 2002, str T. Nieborak, Pochodne instrumenty finansowe a zarządzanie ryzykiem, w: Aktualności Rachunkowo-Podatkowe, nr 1, 2002, str T. Nieborak, Aspekty ryzyka na tle działalności finansowej, w: Aktualności Rachunkowo-Podatkowe, nr 2, 2002, str T. Nieborak, Pochodne instrumenty finansowe w ustawodawstwie polskim próba systematyzacji terminologicznej, w: Państwo i Prawo, nr 1, 2003, str T. Nieborak, Regulacje Unii Europejskiej dotyczące pochodnych instrumentów finansowych, w: Prawo Bankowe, nr 1, 2004, str T. Nieborak, Pozagiełdowe pochodne instrumenty finansowe zagadnienia prawnoekonomiczne, w: Rynek Terminowy, nr 1, 2004, str T. Nieborak, Historyczne aspekty wykorzystywania instrumentów pochodnych na przykładzie Tulipanomanii, w: Rynek Terminowy, nr 2, 2004, str T. Nieborak, Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa (Basel II) i jej znaczenie dla działalności instytucji finansowych, w: Profesjonalny Serwis Bankowy nr 7/2004 (ISBN ), Dom Wydawniczy ABC, ss. 22 (wersja elektroniczna). 13. T. Nieborak, Pochodne instrumenty finansowe w Unii Europejskiej, w: Profesjonalny Serwis Bankowy nr 7/2004 (ISBN ), Dom Wydawniczy ABC, ss. 12 (wersja elektroniczna). 14. T. Nieborak, Egzekwowanie bankowych czynności nadzorczych aspekty prawnofinansowe, w: Profesjonalny Serwis Bankowy nr 7/2004 (ISBN ), Dom Wydawniczy ABC, ss. 12 (wersja elektroniczna).

2 15. T. Nieborak, Ryzyko bankowe, Profesjonalny Serwis Bankowy nr 7/2004 (ISBN ), Dom Wydawniczy ABC, ss. 12 (wersja elektroniczna). 16. T. Nieborak, Instrumenty pochodne w ustawodawstwie USA, w: Prawo Bankowe, nr 10, 2004, str T. Nieborak, S. Huczek, Instrumenty pochodne w działalności samorządu terytorialnego podstawowe zagadnienia, w: Finanse Komunalne, nr 12, 2004, str T. Nieborak, Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy aspekty prawnopodatkowe, w: Prace Naukowe WPiA UAM, Poznań 2005, str T. Nieborak, Możliwości wykorzystania pieniądza elektronicznego przez jednostki samorządu terytorialnego, w: Finanse Komunalne, nr 6, 2005, str T. Nieborak, Bezpieczeństwo obrotu pieniężnego jako przesłanka dla wprowadzenia uniwersalnego nadzoru finansowego, w: B. Polaszkiewicz, J. Boehlke [red.], Ład instytucjonalny w gospodarce, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, str T. Nieborak, Historia pochodnych instrumentów finansowych aspekt ewolucyjny, w: Czasopismo Prawno-Historyczne, nr 2, 2005, str T. Nieborak, Rozwój gospodarczy jako czynnik dematerializacji rynku finansowego, w: Prawo wobec współczesności. Prace Naukowe WPiA UAM, Poznań Tom III, Wydział Prawa i Administracji UAM, Poznań 2006, str T. Nieborak, Rewolucja kompetencyjna, w: Rzeczpospolita, 13 stycznia 2006, str. B T. Nieborak, Pieniądz to dobro narodowe, w: Rzeczpospolita, 16 marca 2006, str. B T. Nieborak, Charakterystyka kredytowych instrumentów pochodnych istota, funkcje oraz aspekty regulacyjne, w: H. Mamcarz [red.], Rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, str T. Nieborak, Nowe podejście do kwestii nadzoru finansowego, w: Prawo Bankowe, nr , str T. Nieborak, Pecunia vis est non est materia rozważania nad prawną naturą pieniądza, w: P. Wiliński, O. Krajniak, B. Guzik [red.], Prawo wobec wyzwań współczesności, Prace Naukowe WPiA UAM, Tom IV, Poznań 2007, str T. Nieborak, Samoregulacja a rola państwa w sferze regulacji rynku finansowego, w: B. Polaszkiewicz, J. Boehlke [red.], Własność i kontrola w teorii i praktyce. Część I, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, str T. Nieborak, Nadzór uzupełniający jako forma nadzoru nad rynkiem finansowym, w: P. Karpuś, J. Węcławski [red.], Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, str T. Nieborak, Nadzór finansowy a bank centralny konkurencja czy współpraca?, w: D. Dziawgo, Współczesne finanse. Stan i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, str

3 31. T. Nieborak, Komisja Nadzoru Finansowego jako gwarant stabilności polskiego systemu finansowego (w:) Prawo wobec wyzwań współczesności, red. B. Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński, t. 5, Poznań 2008, str T. Nieborak, Aspekty prawno-podatkowe dotyczące wykorzystania pochodnych instrumentów finansowych, w: P. Karpuś, J. Węcławski [red.]., Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2008, str T. Nieborak, Opcje walutowe jako forma zabezpieczenia przed ryzykiem?. w: Rynki finansowe i ubezpieczenia, Zeszyty naukowe nr 550, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, str T. Nieborak, Europejski zintegrowany nadzór finansowy aspekty instytucjonalnoprawne, w: E. Fojcik-Mastalska, E. Rutkowska-Tomaszewska, Bezpieczeństwo rynku finansowego, Wrocław 2010, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Wrocław, nr , str T. Nieborak, Koncepcja lepszej regulacji założenia i instrumenty realizacji w Unii Europejskiej, w: Ekonomia i Prawo, Rocznik 2010, tom VI, str T. Nieborak, Stabilność polskiego systemu finansowego a odpowiedzialność organów go nadzorujących w aspekcie sprawy Peter Paul i inni przeciwko Republika Federalna Niemiec (C-222/02), w: P. J. Lewkowicz, J. Stankiewicz, Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, Temida 2, Białystok 2010, str T. Nieborak, Hasła: Subwencja ogólna, Subwencja wyrównawcza, Subwencje, Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatkach dochodowych, Układ wykonawczy budżetu, Wydatki województwa, Zamówienia publiczne, w: K. Miaskowska- Daszkiewicz, B. Szumlik, [red.] Encyklopedia samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010, 38. T. Nieborak, Globalny kryzys finansowy istota, przyczyny, konsekwencje, w: RPEiS, zeszyt 4, 2010 str T. Nieborak, Bankowość islamska przyszłość światowych finansów?, w A. Janc [red.], Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu Nr 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, str T. Nieborak, Przychody podatkowe a działalność zakładów ubezpieczeniowych synteza problemu, w: A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński [red.], Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2010, str T. Nieborak, Europejski zintegrowany nadzór finansowy aspekty instytucjonalnoprawne, w: E. Fojcik-Mastalska, E. Rutkowska-Tomaszewska, Bezpieczeństwo rynku finansowego, Wrocław 2010, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Wrocław, nr , str T. Nieborak, Działania edukacyjne i informacyjne Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie funkcjonowania rynku finansowego jako element kształtowania jego

4 stabilności, w: E. Fojcik-Mastalska, E. Rutkowska-Tomaszewska, Nadzór nad rynkiem finansowym. Aktualne tendencje i problemy dyskusyjne, Studia Finansowoprawne, nr. 1, Wrocław 2011, str T. Nieborak, Decyzja jako szczególna forma działań podejmowanych przez Europejski Organ Nadzoru Bankowego, w: A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Gorgol [red.], Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wójtowicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, str T. Nieborak, Reforma budżetu ogólnego UE w aspekcie projektowanych zmian wieloletnich ram finansowych na lata , w: Prawo i Podatki, nr , str T. Nieborak, Problematyka prawna reformy Paktu Stabilności i Wzrostu - w stronę konsolidacji finansów Unii Europejskiej, w: A. Pomorska, J. Szołno-Koguc [red.] Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, str T. Nieborak, Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego jako element nadzoru ostrożnościowego synteza dyskusji, w: I. Czaja-Hliniak, Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, Kraków 2012, str T. Nieborak, Glosa do wyroku NSA z dnia 24 października 2011 r. (I FPS 1/11) w sprawie bezprzedmiotowości postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji o zabezpieczeniu wydanej na podstawie art. 33a 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w: Orzecznictwo Sądów Polskich, nr , str T. Nieborak, Behawioralna koncepcja prawa jako nurt Law&Economics, w: Ekonomia i Prawo, Tom VIII, Toruń 2012, str T. Nieborak, Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2011 roku (sygn. K 2/09), w: Księga Pamiątkowa Pana Profesora E. Ruśkowskiego, Białystok 2012, str T. Nieborak, Reforma budżetu ogólnego Unii Europejskiej jako element zintegrowanego podejścia w zakresie realizacji jej celów rozwojowych, w: H. Litwińczuk [red.], Księga Pamiątkowa Pana Profesora M. Weralskiego, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2012, str T. Nieborak, Ramy finansowe UE na lata i reforma budżetu ogólnego UE, Temida2, Białystok, w: C. Kosikowski (red.), Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego, Temida2, Białystok 2013, str T. Nieborak, Pakt fiskalny jako kolejny etap integracji europejskiej?, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, w: I. Mirek, T. Nowak (red.), Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe Prawo Podatkowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, str

5 53. T. Nieborak, Komentarz do art. 225a-227 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, w: R. Mroczkowski [red.], Ustawa o funduszach inwestycyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, str T. Nieborak, Rynek usług płatniczych jako element rozwoju przedsiębiorczości aspekty prawno-finansowe, w: A. Pomorska [red.], Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, Tom V Przedsiębiorczość. Aspekty prawne, Poltext, Warszawa 2013, str T. Nieborak, Przedawnienie odpowiedzialności administracyjnej podmiotu nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego synteza problemu, w: Z. Ofiarski [red.], XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014, str

Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek

Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek Propozycja cytowania: P. Zapadka, Us³ugi bankowoœci inwestycyjnej, Warszawa 2012 Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze 1 2 Marian ZDYB ur. 8 grudnia 1951 r. w Sandomierzu. Absolwent Collegium Gostomianum oraz Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Stopień naukowy doktora

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 prawo Informacje o wydziale ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A Kierunek: Administracja tel.(12)

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP TOM II WYBRANE PROBLEMY I INSTYTUCJE PRAWA PRACY A KONSTYTUCYJNE PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA ARKADIUSZ SOBCZYK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 17 Wprowadzenie 27 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Rozdział 1. Przepisy ogólne 31 Art. 1. [Przedmiotowy zakres ustawy] 31 Art. 2. [Definicja banku]

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bezpieczeństwa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wybrane uwagi Autor: Beata Bińkowska-Artowicz, studentka studiów doktoranckich WPiA UW Wprowadzenie Pojęcie bezpieczeństwa stanowi

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210 prof. dr hab. Jacek Napierała prof. zw. UAM w Poznaniu Wykaz publikacji 1. Monografie 1.1. Umowa składu, Poznań 1981, s. 124 1.2. Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady Zeszyty Naukowe nr 840 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Aleksandra Jurkowska Katedra Finansów Katarzyna Owsiak Katedra Finansów Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2009/2010 PRAWO i ADMINISTRACJA www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PRAWO i ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY I RENTY Z FUS EMERYTURY POMOSTOWE OKRESOWE EMERYTURY KAPITAŁOWE

EMERYTURY I RENTY Z FUS EMERYTURY POMOSTOWE OKRESOWE EMERYTURY KAPITAŁOWE EMERYTURY I RENTY Z FUS EMERYTURY POMOSTOWE OKRESOWE EMERYTURY KAPITAŁOWE KOMENTARZ redakcja naukowa Kamil Antonów Kamil Antonów Marcin Bartnicki Bartosz Suchacki Marcin Zieleniecki Zamów książkę w księgarni

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 1) BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2) PRAWO 3) EKONOMIA, finanse 4) Bankowość i rynki finansowe 5) Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 6) LOGISTYKA 7)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo giełdowe. Konrad Zacharzewski. 2. wydanie. C. H. Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo giełdowe. Konrad Zacharzewski. 2. wydanie. C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Prawo giełdowe Konrad Zacharzewski 2. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Konrad Zacharzewski Prawo giełdowe W sprzedaży: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.)

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI OPERACJE BANKOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ZALECANA LITERATURA

STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI OPERACJE BANKOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ZALECANA LITERATURA Podane poniżej wydawnictwa książkowe i artykuły oraz przepisy prawne obejmują kompendium wiedzy z zakresu specjalizacji Operacje bankowe krajowe i zagraniczne. Niektóre z podanych publikacji mogą być wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe 1. z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz.

Prawo bankowe 1. z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. Prawo bankowe 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1376) 2 (zm.: Dz.U. 2012, poz. 1385, poz. 1529) 1 Niniejsza ustawa dokonuje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo finansowe

Bezpieczeństwo finansowe K. Raczkowski, Bezpieczeństwo finansowe, [w:] J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Difin, Warszawa 2014, ss. 299 324. dr hab. Konrad Raczkowski, prof. nadzw. ROZDZIAŁ 14 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak

Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak Tom XXVII 2012 W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka pod redakcją Dariusza Szpopera Profesor Andrzej Sylwestrzak Krzysztof

Bardziej szczegółowo