ZAŁĄCZNIK A. Spis treści Załącznika A:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK A. Spis treści Załącznika A:"

Transkrypt

1 Spis treści Załącznika A: System kontroli i nadzoru stanowiska terapii w IFJ PAN... 3 Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Układu do Pomiaru Poszerzonego Piku Bragg a Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Modulatora Zasięgu Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Dyskryminatora Zasięgu Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Skanera X Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Skanera 3D Termohigrobarometr Szybki odcinacz wiązki (shutter) Układ monitoringu wiązki ZałoŜenia do autonomicznego układu bezpieczeństwa w systemie sterowania stanowiskiem do radioterapii protonowej oka System obserwacji pacjenta i podglądu oka Panel (ekran) dotykowy ( Touch Panel ) Elektrometry ERGEN Elektrometry UNIDOS Informacje dotyczące silnika DC - MaxonDC Informacje dotyczące czujnika indukcyjnego - SICK Dokumentacja silnika krokowego Vexta mo PK268M-02A - PK268M-02AU Dokumentacja Enkodera HEDS HEDS65-e Dokumentacja silnika krokowego VEXTA mo PK224PB- PK223PBU Dokumentacja enkodera MOK /5/BZ/NL - mok Dokumentacja silników krokowych Nanotec SH 4009M SH

2 2 / 234.

3 SYSTEM KONTROLI STEROWANIA I NADZORU STANOWISKA TERAPII w IFJ PAN 1 3 / 234.

4 SYSTEM KONTROLI STEROWANIA I NADZORU STANOWISKA TERAPII w IFJ PAN I. ZałoŜenia ogólne Ogólny schemat systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska terapii protonowej nowotworów gałki ocznej w IFJ PAN przedstawia rysunek 1 Kontrola i sterowanie układami mechanicznymi stanowiska terapii Układ monitoringu wiązki 8 komór jonizacyjnych 8 elektrometrów 10 pa - 1 µ A czas intergracji 100 ms 8 zasilaczy WN 500 V 0.5 ma Interface : procesor + bufor RS 485 Komora przelotowa Un ido s Miernik dawki RS 232 Układ formowania wiązki Dyskryminator zasięgu Silnik krokowy + enkoder Sterownik silnika zasilacz odczyt enkodera Modulator zasięgu Silnik DC czujnik indukcyjny Sterownik silnika, zasilacz, odczyt czujnika Układ diagnostyki wiązki Skaner 3D (XYZ) elementy f-my OWIS 3 silniki krokowe Sterownik + zasilacz Skaner X Silnik krok. + enkoder Sterownik + zasilacz odczyt enkodera Układ sterowania shutterem System obserwacji pacjenta Autonomiczny system bezpieczeństwa Komputer sterujący Host Układ pomiaru poszerzonego piku Bragg a Silnik krokowy + enkoder Sterownik + zasilacz odczyt enkodera Panel dotykowy Termohigro barometr Rys. 1 System audiowizualny Komputer klient zbierający i rejestrujący dane oraz stanowiący terminal systemu 8 we/wy analogowych 8 we/wy cyfrowych Układ dostarczany przez wykonawcę Układ częściowo gotowy Rys.1. Schemat systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej w IFJ PAN. Komputer sterujący HOST Na komputerze sterującym powinno pracować oprogramowanie sterujące systemem kontroli sterowania i nadzoru stanowiska terapii. Komputer pełniący funkcję Hosta musi spełniać wymogi pracy dla komputerów przemysłowych. W skład systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska terapii protonowej wchodzą następujące elementy : 2 4 / 234.

5 1. Układ monitoringu wiązki protonów zadaniem tego układu jest pomiar prądu lub ładunku wiązki protonów. Detektorami sygnału są komory jonizacyjne ewentualnie detektor półprzewodnikowy (zaporowo spolaryzowana dioda krzemowa ) lub detektor diamentowy. Detektory podłączone są do elektrometrów. W skład układu monitoringu wiązki protonów wchodzą następujące elementy : Zestaw 8 elektrometrów wraz zasilaczami wysokiego napięcia firmy ERGEN (dokumentację elektrometrów ERGEN zamieszczono w części Elektrometry ERGEN ) Elektrometr UNIDOS firmy PTW Freiburg (dokumentację elektrometrów UNIDOS zamieszczono w części Elektrometry UNIDOS PTW ) Detektory (do pomiaru prądu lub ładunku wiązki protonów stosowanej do terapii) i. komora czterosegmentowa i stanowiące z nią jedną całość komory pierścieniowe ( 2 współśrodkowe komory ) - wspólne napięcie polaryzacji V; ii. komora PTW Freiburg cm 3 ; iii. komora Markusa; iv. komora przelotowa PTW Freiburg typ TM7861; v. komora przelotowa PTW Freiburg typ TM7862; vi. inne detektory : dioda krzemowa, detektor diamentowy. 2. Kontrola i sterowanie układami mechanicznymi stanowiska terapii (wyróŝniamy tu układy do formowania wiązki i układy do diagnostyki wiązki ). Zadaniem układów formowania wiązki jest odpowiednie przygotowanie parametrów wiązki protonów do wymogów procesu terapii. i. Dyskryminator Zasięgu - słuŝy do ustalania energii wiązki protonów; ii. Modulator Zasięgu - słuŝy do formowania poszerzonego piku Bragg a o wymaganych parametrach. Układ formowania jest stosowany niezaleŝnie od trybu pracy oprogramowania systemu. Zdaniem układu diagnostyki wiązki jest pomiar parametrów wiązki, w skład systemu wchodzi: i. Skaner 3D - słuŝy do precyzyjnego przemieszczenia detektora promieniowania jonizującego wzdłuŝ trzech wzajemnie prostopadłych osi oraz do precyzyjnego przemieszczania detektora uŝywanego do pomiaru parametrów wiązki w wzdłuŝ zadanej linii, powierzchni lub trajektorii; ii. iii. ZAŁĄCZNIK A Skaner X - słuŝy do szybkiego pomiaru kształtu profili poprzecznych (poziomych i pionowych) wiązki protonów przy pomocy diody półprzewodnikowej pracującej jako detektor promieniowania jonizującego; Układ pomiaru poszerzonego piku Bragga - słuŝy do szybkiego pomiaru poszerzonego piku Bragga w sąsiedztwie izocentrum, współpracuje z komorą jonizacyjną Markusa). 3. Autonomiczny układ bezpieczeństwa (AUB) opisany w części Autonomiczny Układ Bezpieczeństwa. 4. Układ sterowania odcinaczem wiązki (Shutter em) opisany w części Szybki odcinacz wiązki. 5. Układ 8 wejść/wyjść analogowych i cyfrowych. 6. Panel - ekran dotykowy opisany w części Ekran Dotykowy. 7. Termohigrobarometr. 3 5 / 234.

6 8. System audiowizualny. 9. System obserwacji pacjenta. 10. Komputer sterujący host. 11. Komputer klient zbierający i rejestrujący dane oraz stanowiący terminal systemu (dopuszczalne jest rozwiązanie gdzie komputer sterujący (host) oraz komputer klient zbierający i rejestrujący dane oraz stanowiący terminal systemu stanowią jedną jednostkę ). II. Opis działania oprogramowania systemu Oprogramowanie systemu ma działać w 2 trybach : terapii i diagnostycznym 1. TRYB TERAPII Kontrola i sterowanie układami mechanicznymi stanowiska terapii Układ monitoringu wiązki 8 komór jonizacyjnych 8 elektrometrów 10 pa - 1 µ A czas intergracji 100 ms 8 zasilaczy WN 500 V 0.5 ma Interface : procesor + bufor RS 485 Komora przelotowa Unidos Miernik dawki RS 232 Układ formowania wiązki Dyskryminator zasięgu Silnik krokowy + enkoder Sterownik silnika zasilacz odczyt enkodera Modulator zasięgu Silnik DC czujnik indukcyjny Sterownik silnika, zasilacz, odczyt czujnika Układ sterowania shutterem System obserwacji pacjenta Autonomiczny układ bezpieczeństwa Komputer sterujący Host Panel dotykowy Termohigro barometr Rys. 2 System audiowizualny Komputer klient zbierający i rejestrujący dane oraz stanowiący terminal systemu 8 we/wy analogowych 8 we/wy cyfrowych Rys. 2. Schemat systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej w IFJ PAN, działającego w trybie terapeutycznym. Praca układu w modzie TERAPIA a. Przygotowanie rejestracja sesji do bazy danych; sprawdzenie stanu shutter a ewentualne zgłoszenie nieprawidłowości (stan normalny zamknięty); 4 6 / 234.

7 sprawdzenie nastaw napięcia na odpowiednich elektrometrach zgłoszenie nieprawidłowości; ustawienie Elektrometru ERGEN nr 8 ( z komorą przelotową ) w mod : charge mode ; elektrometry 1,2,3,4,5,6,7, mod : pomiar prądu ; ustawienie elektrometru UNIDOS firmy PTW w odpowiednim trybie pracy; odczytanie wskazań temperatury i ciśnienia z termohigrobarometru ( porównanie z wartości wpisanych z aktualnymi zgłoszenie odchyłek przekraczających dopuszczalny zakres) oraz wyliczenie i wprowadzenie poprawek dla poszczególnych elektrometrów; ustawienie Dyskryminatora Zasięgu; start Modulatora Zasięgu kontrola prędkości, zadawany czas na osiągnięcie prędkości tzn. czas po którym kontrola prędkości staje się aktywna; zerowanie elektrometru Unidos firmy PTW Freiburg ( czas trwania 72 s) oraz ewentualne sprawdzanie prądu zerowego elektrometrów Firmy ERGEN; zadanie dawki terapeutycznej (ładunku) dla elektrometru kontrolującego dawkę podawaną w trakcie naświetlenia. b. Uruchomienie stanu gotowości terapii do włączenia wiązki - PRZYCISK GOTÓW (moŝe być aktywowany jeŝeli zostaną sprawdzone i spełnione następujące warunki) Sprawdzenie zamknięcia drzwi wejściowych; Uaktywnienie autonomicznego układu bezpieczeństwa; Włączenie kryteriów akceptacji wiązki po ustawialnym czasie w ms od otwarcia shutter a; Uruchomienie odczytu elektrometrów, stałe sprawdzanie czy sygnały przychodzące to 0 ( zadawany próg dla elektrometrów firmy ERGEN) ; Sprawdzenie czy w torze wiązki nie ma zbędnych elementów; Uruchomienie odczytu elektrometru UNIDOS PTW; Uruchomienie odczytu informacji z układów formowania wiązki : sprawdzanie czy Dyskryminator Zasięgu jest nieruchomy i ustawiony we właściwym połoŝeniu (informacja z enkodera ); kontrola prędkości Modulatora Zasięgu ( informacja z czujnika indukcyjnego); Monitorowanie stanu układu sterowania szybkiego odcinacza wiązki (Shutter a); Zapis danych z elektrometrów do zbiorów. c. PRZYCISK START Otwarcie shutter a równoznaczne z wprowadzeniem wiązki terapeutycznej; Po kaŝdym cyklu odczytu informacji z urządzeń (elektrometrów i układów mechanicznych ) wymiana informacji z autonomicznym układem bezpieczeństwa i podjęcie decyzji o kontynuacji terapii; Wizualizacja prądu wiązki protonów (wykres) oraz połoŝenia wiązki protonów Wizualizacja dawki (wykres); Podawanie czasu trwania terapii (od otwarcia shutter a); Wizualizacja połoŝenia i rozkładu wiązki (elektrometry podłączone do komory wielosegmentowej); Po osiągnięciu zadanego ładunku zamknięcie shutter a (elektrometr z komorą przelotową wystawia sygnał zamknięcia); 5 7 / 234.

8 Sprawdzenie zamknięcia shutter a po zadawanym czasie w ms (zadawany czas od wysłania komendy zamknij shutter) jeŝeli nie, podanie sygnału na linię cyfrową i wyświetlenie informacji na ekranie monitora oraz sygnał dźwiękowy; Po zakończenie seansu terapii wczytanie data logger a elektrometrów i autonomicznego układu bezpieczeństwa do bazy danych (wraz ich interpretacją); Po zakończeniu sesji terapeutycznej produkowany i drukowany jest raport o przebiegu sesji, po awaryjnym zakończeniu sesji drukowany jest dodatkowo raport diagnostyczny zawierający informacje o przyczynach które spowodowały przerwanie radioterapii. Uwaga Ustawiony jest czas zwłoki na przyjście odpowiedzi od zapytanego urządzenia. JeŜeli brak odpowiedzi zgłoszenie alarmu. Autonomiczny Układ Bezpieczeństwa jedynie podsłuchuje na linii. Po kaŝdym cyklu otrzymania informacji od urządzeń (elektrometrów i układów mechanicznych) wymienia informacje z PC. W przypadku niezgodności (lub obustronnego stwierdzenia nieprawidłowości) - zgłoszenie alarmu. 2. TRYB DIAGNOSTYKI Kontrola i sterowanie układami mechanicznymi stanowiska terapii Układ monitoringu wiązki 8 komór jonizacyjnych 8 elektrometrów 10 pa - 1 µ A czas intergracji 100 ms 8 zasilaczy WN 500 V 0.5 ma Interface : procesor + bufor RS 485 Układ sterowania shutterem System obserwacji pacjenta Komora przelotowa Unidos Miernik dawki RS 232 Układ formowania wiązki Dyskryminator zasięgu Silnik krokowy + enkoder Sterownik silnika zasilacz odczyt enkodera Modulator zasięgu Silnik DC czujnik indukcyjny Sterownik silnika, zasilacz, odczyt czujnika Komputer sterujący Host Układ diagnostyki wiązki Skaner 3D (XYZ) elementy f-my OWIS 3 silniki krokowe Sterownik + zasilacz Skaner X Silnik krok. + enkoder Sterownik + zasilacz odczyt enkodera Układ pomiaru poszerzonego piku Bragg a Silnik krokowy + enkoder Sterownik + zasilacz odczyt enkodera Panel dotykowy Termohigro barometr Rys. 3 System audiowizualny Komputer klient zbierający i rejestrujący dane oraz stanowiący terminal systemu 8 we/wy analogowych 8 we/wy cyfrowych Układ dostarczany przez wykonawcę Układ częściowo gotowy 6 8 / 234.

9 Rys. 3. Schemat systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej w IFJ PAN, działającego w trybie diagnostycznym. W trybie Diagnostyka nie pracuje Automatyczny Układ Bezpieczeństwa natomiast stosowane są róŝne elementy układu diagnostyki wiązki stosowane w zaleŝności od bieŝących potrzeb. Opis moŝliwości oprogramowania w trybie diagnostyki a) MoŜliwość konfiguracji i wyboru na ekran kaŝdego spośród 8 elektrometrów lub wybranego zestawu elektrometrów Mod pomiar prądu; Mod pomiar ładunku; Konfiguracja wejść i wyjść elektrometrów; Konfiguracja (ustawienie napięcia wysokiego moŝliwość jego odczytu) zasilaczy wysokiego napięcia; Wybór wyświetlanych wartości chwilowych. b) MoŜliwość wizualizacji danych z elektrometrów (wykresy w czasie, histogramy i wyświetlanie wartości chwilowych); c) MoŜliwość konfiguracji elektrometru UNIDOS Firmy PTW Freiburg; d) MoŜliwość konfiguracji układu pomiarowego (wybór elektrometrów oraz urządzeń spośród układu diagnostyki wiązki i układu formowania wiązki) na ekranie; e) Odrębna baza danych uzyskiwanych zbiorów danych (niezaleŝna od bazy danych związanej z trybem terapia); f) KaŜde z urządzeń pomiarowych (z wyjątkiem Modulatora Zasięgu) pracuje w trybie : - przesuw o n kroków; - wykonaj w punkcie m pomiarów (po zatrzymaniu i odczekaniu na ustanie drgań); - ustal k punktów pomiarowych. NaleŜy zapewnić równieŝ moŝliwość pracy w trybie: pomiar w trakcie ruchu. g) Wizualizacja danych z pomiaru z konkretnym urządzeniem (np. z detektora umieszczonego w uchwycie Skanera 3D); h) Zapis danych pomiarowych do zbiorów; i) Przy posługiwaniu się konsolą z ekranem dotykowym naleŝy zapewnić moŝliwość uŝycia funkcji opisanych w załączniku Ekran dotykowy. 7 9 / 234.

10 OPIS FUNKCJONALNY ORAZ PARAMETRY ROBOCZE UKŁADU DO POMIARU POSZERZONEGO PIKU BRAGG A 8 10 / 234.

11 Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Układu do Pomiaru Poszerzonego Piku Bragg a 1. Opis urządzenia Układ do Pomiaru Poszerzonego Piku Bragg a montowany jest na kolimatorze końcowym ławy optycznej stanowiska terapii. Pozwala na płynną zmianę grubości pleksiglasu przed komorą Markusa zamontowaną w układzie. W jego skład wchodzi koło z pleksiglasu z odpowiednio uformowanym klinem o stałym kącie rozwarcia. Przed klinem na kole zamocowany jest nieruchomo przeciwklin kompensujący o tym samym kącie rozwarcia. Za kołem umocowana jest komora jonizacyjna (komora Markusa). Na osi koła po przeciwnych stronach umocowane są odpowiednio silnik krokowy oraz enkoder. 2. Zasada działania : Silnik krokowy obraca koło o zadaną liczbę kroków. Obrót koła kontrolowany jest przez enkoder. Po przesunięciu koła o zadaną liczbę kroków następuję odczyt wartości prądu z komory Markusa zadaną liczbę razy, po czym proces powtarza się cyklicznie zadaną liczbę razy. MoŜliwy jest równieŝ taki mod pracy, przy którym odczyt wartości prądu z komory Markusa następuje podczas ciągłego ruchu koła. Układ posiada moŝliwość ustawienia się w pozycji zerowej. Pomiary wykonywane są zawsze przy zachowaniu tego samego kierunku obrotu. 3. Parametry robocze Układu do Pomiaru Poszerzonego Piku Bragg a oraz jego elementy składowe: L.P. Element/ Typ/wartość Uwagi Parametr 1 Silnik krokowy Vexta mo PK268M-02A PK268M-02AU 2 Enkoder MOK /5/BZ/NL mok Zasilanie 5VDC Nadajnik linii Kanały A,/A, B, /B, C, /C 800 imp /obrót gdzie : C znaczki zera 3 Prędkość obrotowa 10 obrotów/min 4 Rozdzielczość 800 kroków/obrót Dane techniczne silnika krokowego znajdują się w części: PK268M-02AU Dane techniczne enkodera znajdują się w części: mok 9 11 / 234.

12 OPIS FUNKCJONALNY ORAZ PARAMETRY ROBOCZE MODULATORA ZASIĘGU / 234.

13 Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Modulatora Zasięgu 1. Opis układu W skład modulatora zasięgu wchodzi odpowiednio ukształtowane koło ( tzw. wiatrak) napędzany silnikiem prądu stałego przy uŝyciu paska zębatego o przełoŝeniu 1:1. Prędkość ruchu koła określana jest za pomocą czujnika indukcyjnego ( na obwodzie koła rozmieszczone są symetrycznie 4 elementy metalowe). 2. Zasada działania Koło napędzane jest silnikiem DC a kontrolowana ( moŝliwość ustawiania prędkości obrotów ) czujnikiem indukcyjnym prędkość obrotów wynosi około Hz. 3. Parametry robocze Modulatora Zasięgu oraz jego elementy składowe L.P. Element/ Typ/wartość Parametr 1 Silnik DC 2. model Maxon nap zasilania 24 V prąd pracy prąd rozruchowy 4 A 2 Czujnik indukcyjny SICK IM08-04NPS- ZTK(1) 3 Częstotliwość Hz obrotów wiatraka Uwagi Maxon DC motor odnosi się do katalogowego numeru : SICK Informacje dotyczące silnika DC: MaxonDC Informacje dotyczące czujnika indukcyjnego: SICK / 234.

14 OPIS FUNKCJONALNY ORAZ PARAMETRY ROBOCZE DYSKRYMINATORA ZASIĘGU / 234.

15 Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Dyskryminatora Zasięgu 1. Opis urządzenia W jego skład wchodzi koło z pleksiglasu z odpowiednio uformowanym klinem o stałym kącie rozwarcia. Przed klinem na kole zamocowany jest nieruchomo przeciwklin kompensujący o tym samym kącie rozwarcia. 2. Zasada działania Koło Dyskryminatora Zasięgu obracane jest silnikiem krokowym poprzez przekładnię z paskiem zębatym o przełoŝeniu 2.5 : 1, zapewniającym około 10 obr/min. Aktualna pozycja koła ustalana jest na podstawie wskazania enkodera umieszczonego na osi koła. Sterowanie Dyskryminatora Zasięgu polega na : - ustawieniu Dyskryminatora Zasięgu na pozycji zerowej (przy wykorzystaniu znacznika zera enkodera); - przesunięciu koła na zadaną pozycję; - zmianie pozycji na nową z określeniem pozycji w stosunku do pozycji zerowej. 3. Parametry robocze Koła Dyskryminatora Zasięgu oraz parametry jego elementów składowych. PoniŜsza tabela przedstawia wymagane parametry urządzenia oraz zastosowane elementy. L.p. Element/ Typ/wartość Parametr 1 Silnik krokowy Vexta mo PK268M-02A Bipolar 2 phase 2A 2.25 Ω 0.9 /krok Uwagi PK268M-02AU 2 Enkoder HEDS 6550 HEDS65-e 3 Prędkość obrotów 10 obr/min max 4 Rozdzielczość 4000 / obrót (przekładnia na pasku zębatym 2.5 : 1 pomiędzy silnikiem a kołem) Dokumentacja silnika korokowego Vexta mo PK268M-02A: PK268M-02AU Dokumentacja Enkodera HEDS 6550: HEDS65-e / 234.

16 OPIS FUNKCJONALNY ORAZ PARAMETRY ROBOCZE SKANERA X / 234.

17 Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Skanera X 1. Opis układu Elementami składowymi Skanera X są silnik krokowy z umocowanym na jego osi enkoderem. Silnik napędza śrubę, na której umocowany jest uchwyt detektora przesuwany w jednym kierunku. Odpowiednio rozmieszczone krańcówki ograniczają ruch detektora. 2. Zasada działania Skaner X mocowany jest na końcowym kolimatorze ławy optycznej stanowiska terapii. Jego przeznaczeniem jest względny pomiar rozkładu prądu wiązki protonów w kierunku pionowym lub poziomym w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wiązki. Przed rozpoczęciem pomiaru ustawiamy Skaner X na pozycji zerowej (do tego celu wykorzystywana jest skrajna krańcówka zawsze ta sama). Po przesunięciu detektora o zadaną odległość wykonywane są odczyty detektora (zadaną liczbę razy). Proces wykonywany jest cyklicznie. Pomiary przy uŝyciu skanera X wykonywane są jedynie podczas ruchu w jedną stronę. MoŜliwy jest mod pracy, w którym odczyty sygnału z detektora wykonywane są podczas wykonywania ciągłego ruchu przez Skaner X. 3. Parametry robocze Skanera X oraz jego elementy składowe : L.p. Element/ Typ/wartość Parametr 1 Silnik krokowy VEXTA mo : PK224PB Bipolar 2 phase 3.4 Ω 0.95 A 1.8 /krok 2 Enkoder MOK /5/BZ/NL 5VDC Nadajnik linii Kanal A,/A, B, /B, C, /C 400 imp /obrót Uwagi PK223PBU mok 3 Prędkość Maksymalna moŝliwa 4 Krańcówki 2 szt. Dokumentacja silnika krokowego VEXTA mo : PK224PB: Dokumentacja enkodera MOK /5/BZ/NL: mok PK223PBU / 234.

18 OPIS FUNKCJONALNY ORAZ PARAMETRY ROBOCZE SKANERA 3D / 234.

19 Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Skanera 3D 1. Opis układu. Skaner 3 D zbudowany jest w oparciu o 3 elementy firmy Owis GmBH (www.owisstaufen.de) napędzane silnikami krokowymi. 2. Zasada działania Skaner 3D umoŝliwia przesuw w kierunkach X,Y,Z umocowanego w odpowiednim uchwycie detektora, którym moŝe być: komora jonizacyjna, detektor półprzewodnikowy lub detektor diamentowy. Po przesunięciu detektora do określonego punktu przestrzeni dokonuje się odczyt sygnału z detektora. Pomiar wykonywany jest cyklicznie zadaną liczbę razy. MoŜliwy jest równieŝ taki mod pracy urządzenia, przy którym odczyt sygnału z detektora następuje podczas wykonywania ruchu przez Skaner 3D. Skaner 3D ustawiany jest przed rozpoczęciu pomiaru w pozycji zerowej (sygnał z krańcówek). W celu uzyskania większej precyzji ustawienia pozycji zerowej po napotkaniu krańcówki następuje cofnięcie się o zadaną liczbę kroków a następnie powolny najazd na krańcówkę. NaleŜy zapewnić moŝliwość wyboru przestrzeni, w której dokonywane będą pomiary. 3. Parametry robocze Skanera 3D oraz jego elementy składowe: L.p. Element/ Parametr 1 Silnik krokowy 3 szt. 2 Krańcówki 2 szt./ oś 3 Elementy składowe Typ/wartość Nanotec SH 4009M0806 Bipolar 2 phase 0.8 A 5 V 0.9 /krok 2 krańcówki na oś normalnie zwarte wspólny koniec 3 elementy OWIS GmBh art. No zakres ruchu 50 mm Uwagi SH Zakres ruchu Ok. 50 mm dla kaŝdej z osi 5 Prędkość Maksymalna moŝliwa ( z przyspieszeniem ) przesuwu Dokumentacja silników krokowych Nanotec SH 4009M0806: SH / 234.

20 TERMOHIGROBAROMETR / 234.

21 Termohigrobarometr 1. Opis przedmiotu Zadaniem termohigrobarometru jest pomiar temperatury, ciśnienia i wilgotności w pomieszczeniu radioterapii. Termohigrobarometr ma być wyposaŝony w port we/wy umoŝliwiający zapis danych na komputerze PC (terminal systemu). NaleŜy zapewnić moŝliwość sporządzania: Wykresów dobowych i krótszych parametrów mierzonych w pomieszczeniu terapii; Sygnalizację przekroczenia ustawialnych progów odchyłek od zmierzonej wartości. 2. Wymagania co do parametrów termohigrobarometru Termohigrobarometr musi dostarczony być ze świadectwem kalibracji. Parametry termohigrobarometru nie mogą być gorzez niŝ : Zakres pomiaru temperatury +10 C +30 C +/- 0.1 C Zakres pomiaru wilgotności względnej 5 % - 95 % w.w Zakres mierzonego ciśnienia hpa Dokładność pomiaru temperatury 0,05% zakresu pomiarowego Dokładność pomiaru wilgotności względnej + 5% w.w ( w temperaturze kalibracji) Dokładność pomiaru ciśnienia 0,1 hpa Miernik musi zostać włączony w system sterowania, tak aby była moŝliwa akwizycja danych z miernika oraz ich uŝycie do wyliczenia współczynników korekcji dla komór jonizacyjnych / 234.

22 SZYBKI ODCINACZ WIĄZKI (SHUTTER) / 234.

23 Szybki odcinacz wiązki (shutter) 1. Opis funkcjonalny układu W skład szybkiego odcinacza wiązki wchodzą następujące elementy: Mechaniczny układ zapewniający otwarcie/zamknięcie średnicy przelotowej jonowodu w jak najkrótszym czasie ( rzędu ms ) układ jest przewidziany do instalacji na jonowodzie w pomieszczeniu cyklotronu. Czujniki pozycji połoŝenia układu mechanicznego sygnalizujące stan otwarcia i zamknięcia układem odcinania wiązki ( shutter a). Układ stanowił będzie element toru wiązki i wymagane jest połączenie układu odcinacza z systemem sterowania. 2. Zasada działania Sygnał powodujący zamknięcie odcinacza podawany jest przez jeden z elektrometrów, przez komputer host, automatyczny układ bezpieczeństwa lub z wyłącznika ręcznego. Osiągnięcie pozycji krańcowej sygnalizowane jest poprzez wyłącznik krańcowy (preferowane najprostsze rozwiązanie sygnału w postaci pętli prądowej). W przypadku braku sygnału potwierdzenia z wyłącznika krańcowego komputer klient i AUB zgłaszają alarm w proponowanej następującej postaci: sygnał dźwiękowy w sterowni pomieszczenia terapii; sygnał dźwiękowy w pomieszczeniu sterowni cyklotronu; oraz wystawiają sygnał wyłączający zasilanie z jednego z magnesów skręcających wiązkę. Otwarcie Układu Odcinania Wiązki Shutter a (powodujące doprowadzenie wiązki protonów do stanowiska terapii) wykonywane jest przy pomocy ręcznego przełącznika. Osiągnięcie pozycji krańcowej sygnalizowane jest poprzez wyłącznik krańcowy (preferowane najprostsze rozwiązanie sygnału w postaci pętli prądowej). W przypadku braku sygnału potwierdzenia z wyłącznika krańcowego komputer host i AUB wydają komendę zamknięcia Układu Odcinania Wiązki (shutter a) oraz zgłaszają alarm w proponowanej następującej postaci : sygnał dźwiękowy w sterowni pomieszczenia terapii; sygnał dźwiękowy w pomieszczeniu sterowni cyklotronu. W trakcie terapii stan układu sterowania układem mechanicznym shutter a jest monitorowany w następujący sposób : komputer host wysyła zapytanie o stan układu ( preferowane wysłanie impulsu prostokątnego o czasie trwania 0.5 ms ); zapytany układ wysyła odpowiedź ( preferowane wysłanie impulsu prostokątnego o czasie trwania 0.5 ms ); Brak odpowiedzi z układu sterowania Shutter a w ciągu 1 ms powoduje zgłoszenie alarmu przez komputer klient i AUB. Układ sterowania jest tak zaprojektowany, aby w przypadku zaniku napięcia nastąpiło zamknięcie układu odcinania wiązki / 234.

24 UKŁAD MONITORINGU WIĄZKI / 234.

25 Układ monitoringu wiązki : 1. Opis układu : W skład układu monitoringu wiązki protonów wchodzą następujące elementy: Zestaw 8 elektrometrów wraz zasilaczami wysokiego napięcia firmy ERGEN (dokumentacja w punkcie Elektrometry ERGEN ) Elektrometr Unidos firmy PTW Freiburg (dokumentacja w punkcie Elektrometry UNIDOS PTW ); Detektory (do pomiaru prądu lub ładunku wiązki protonów stosowanej do terapii dołączane do elektrometrów): Komora czterosegmentowa i stanowiące z nią jedną całość komory pierścieniowe ( 2 współśrodkowe komory )- wspólne napięcie polaryzacji V; Komora PTW Freiburg cm 3 ; Komora Markusa; Komory przelotowe PTW Freiburg ; inne detektory : dioda krzemowa, detektor diamentowy. 2. Zasada działania W zaleŝności od trybu działania oprogramowanie sytemu (prowadzenia radioterapii lub przygotowywania radioterapii i diagnostyki) konfiguracja układu monitoringu wiązki protonów jest róŝna: a. tryb prowadzenia radioterapii: do elektrometrów firmy ERGEN przyłączone mogą być: komora czterosegmentowa ( porównanie sygnałów poszczególnych segmentów daje informacje o jednorodnym rozkładzie gęstości prądu wiązki); komory pierścieniowe(koło + pierścień) Sygnały z tych komór informują o stabilności przestrzennej wiązki protonów. komory przelotowe PTW TM7861 oraz PTW TM7862, detektory mierzą prąd wiązki, a w trakcie terapii jeden z detektorów dołączony jest do elektrometru mierzącego ładunek i słuŝy do określenia dawki dostarczonej w obszar naświetlania. b. tryb przygotowywania radioterapii i diagnostyki: W trybie tym istnieje moŝliwość modyfikacji układu monitoringu wiązki protonów poprzez dołączanie dodatkowego detektora W trybie tym musi zapewniona być moŝliwość pełnej konfiguracji elektrometrów firmy ERGEN oraz elektrometru firmy PTW Freiburg i wyprowadzanie wybranych informacji na graficzny interfejs uŝytkownika / 234.

26 ZAŁOśENIA DO AUTONOMICZNEGO UKŁADU BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMIE STEROWANIA STANOWISKIEM DO RADIOTERAPII PROTONOWEJ OKA / 234.

27 ZałoŜenia do Autonomicznego Układu Bezpieczeństwa w systemie sterowania stanowiskiem do radioterapii protonowej oka I. Podstawowy opis Autonomicznego Układu Bezpieczeństwa Zadaniem Autonomicznego Układu Bezpieczeństwa (AUB) jest: niezaleŝne od komputera hosta kontrolowanie prawidłowego przebiegu procesu terapii; podejmowanie wspólnie bądź niezaleŝnie (w przypadku awarii komputera hosta) decyzji o kontynuowaniu lub przerwaniu tegoŝ procesu na podstawie otrzymywanych danych. Proces podejmowanie decyzji polega na : Otrzymaniu danych od istotnych w trakcie procesu terapii elementów stanowiska; Analizie tych danych w oparciu o zadane kryteria i wysyłanie wyników do komputera hosta (naleŝy przewidzieć prostą moŝliwość ustawiania kryteriów przez operatora); Przesłaniu informacji o przebiegu procesu terapii, a w przypadku nieprawidłowości przesłanie informacji o miejscu wystąpienia nieprawidłowości; Autonomiczny układ bezpieczeństwa po wysłaniu informacji do hosta oczekuje przez zadany czas (np. 1 ms ) na potwierdzenie przyjęcia informacji przez komputer host. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia Autonomiczny Układ Bezpieczeństwa podejmuje samodzielnie działania (np. odcina wiązkę). II. Ogólny opis informacji otrzymywanych przez Autonomiczny Układ Bezpieczeństwa AUB jest aktywny jedynie w modzie terapeutycznym oprogramowania stanowiska terapii. Układ jest informowany przez komputer host o rozpoczęciu terapii. Po otrzymaniu tego typu komunikatu AUB informuje hosta o: przyjęciu komendy; sprawdzeniu stanu wszystkich nadzorowanych urządzeń i gotowości do pracy (poprzez nasłuch na linii transmisyjnej); poinformowaniu komputera hosta o przyjęciu komendy i sprawdzeniu poprawności działania urządzeń. Po otrzymaniu potwierdzenia od ABU komputer host podejmuje decyzje o gotowości do rozpoczęciu terapii. W trakcie procesu terapii Autonomiczny Układ Bezpieczeństwa otrzymuje równocześnie z komputerem hostem dane od elementów stanowiska terapii (Autonomiczny Układ Bezpieczeństwa nie wysyła zapytań o stan elementów) / 234.

28 Następujące elementy stanowiska terapii są monitorowane przez AUB : układ monitoringu wiązki (sygnał z detektora i napięcia na detektorach); układ sterowania Dyskryminatora Zasięgu (sygnał z enkodera); układ sterowania Modulatora Zasięgu (sygnał z czujnika indukcyjnego); układ sygnalizującego stan Shutter a (mechaniczny układ przepuszczający lub odcinający wiązkę protonów). III. Szczegółowy opis sygnałów wejściowych do Autonomicznego Układu Bezpieczeństwa 1. Sygnały wejściowe od układu monitoringu wiązki (prądy komór i napięcia polaryzujące). W skład układu monitoringu wiązki wchodzą następujące elementy : komory jonizacyjne przelotowe (zadaniem tych komór jest pomiar prądu lub ewentualnie ładunku wiązki); komora jonizacyjna pierścieniowa (tworzą ją dwie współśrodkowe komory jonizacyjne); komora czterosegmentowa; układ 8 ADC oraz zasilacze wysokiego napięcia. 2. Sygnał z układu sterowania Dyskryminatora Zasięgu. W trakcie trwania procesu terapii koło Dyskryminatora Zasięgu musi pozostawać nieruchome. Koło sterowane jest silnikiem krokowym, który charakteryzuje się określonym momentem trzymającym. Silnik ten włączony jest stale. W trakcie trwania procesu terapii istotna jest informacja, Ŝe tarcza Dyskryminatora Zasięgu pozostaje nieruchoma i we właściwej pozycji. 3. Sygnał z układu sterowania Modulatora Zasięgu. W trakcie trwania procesu terapii tarcza Modulatora Zasięgu wiruje z prędkością Hz. W trakcie trwania procesu terapii istotna jest informacja, Ŝe tarcza Modulatora Zasięgu wiruje i jak szybko. 4. Sygnał z układu sygnalizującego stan Odcinacza Wiązki (Shuttera). W trakcie trwania procesu terapii Shutter pozostaje otwarty. Koniecznym jest monitorowanie stanu Shutter a w trakcie terapii / 234.

ZAŁĄCZNIK A. Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Układu do Pomiaru Poszerzonego Piku Bragg a...10

ZAŁĄCZNIK A. Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Układu do Pomiaru Poszerzonego Piku Bragg a...10 Spis treści: System sterowania i kontroli stanowiska radioterapii protonowej oka w CCB IFJ PAN...2 Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Układu do Pomiaru Poszerzonego Piku Bragg a...1 Opis funkcjonalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 8. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 Załącznik nr 8 OPIS TECHNICZNY PARAMETRY GRANICZNE Fotel pozycjonujący do radioterapii protonowej nowotworów oka na stanowisku radioterapii nowotworów gałki ocznej w CCB, IFJ PAN L.p. Minimalne wymagane

Bardziej szczegółowo

Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego

Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego 1. Specyfikacja...3 1.1. Przeznaczenie stanowiska...3 1.2. Parametry stanowiska...3 2. Elementy składowe...4 3. Obsługa...6 3.1. Uruchomienie...6

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu.

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Maciek Słomka 4 czerwca 2006 1 Celprojektu. Celem projektu było zbudowanie modułu umożliwiającego wizualizację stanu czujników

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Przetworniki AC i CA

Przetworniki AC i CA KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa

Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa Kraków 2008 Układ pomiarowy. Pomiar czułości widmowej fotodetektorów polega na pomiarze fotoprądu w funkcji długości padającego na detektor promieniowania. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie sterowania układem pozycjonowania z wykorzystaniem sterownika VersaMax Micro oraz silnika krokowego. Do algorytmu pozycjonowania wykorzystać licznik

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Interface sieci RS485

Interface sieci RS485 Interface sieci RS85 Model M-07 do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-5 Instrukcja uŝytkowania Copyright 007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i Drożdż

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO. (PROTOTYP)

STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO. (PROTOTYP) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe BETA-ERG Sp. z o. o. BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 04-851 Warszawa, ul. Zabrzańska 1 tel: (48) 22615 75 16, fax: (48) 226156034, tel: +48601208135, +48601376340 e-mail:

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka StraŜnik mocy RT-MONIT RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka Biały Kościół 39/9, 57-100 Strzelin tel. (+4871) 392 66 43 fax (+4871) 392 66 43 e-mail: rafikel@rafikel.pl http:\\www.rafikel.pl 1. WSTĘP. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 Opis techniczny Jakub Kuryło kl. III Ti Zespół Szkół Zawodowych nr. 1 Ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin e-mail: jkurylo92@gmail.com 1 Spis treści 1. Wstęp..

Bardziej szczegółowo

SOLLICH 1203 CPM CATHODIC PROTECTION MICROSYSTEM

SOLLICH 1203 CPM CATHODIC PROTECTION MICROSYSTEM 2015-05-14 ATLAS SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH ul. Rębiechowo - Złota 9 80-297 Banino tel/fax: +48 58 349 66 77 www.atlas-sollich.pl e-mail: sollich@atlas-sollich.pl OPIS I DANE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa dwustanowych typu ES-23 WYDANIE: 1.01 DATA: 16.08.2006 NR DOK: 2 / 2 EWIDENCJA ZMIAN Zmiana Autor zmiany Podpis Data INFORMACJA O WYCOFANIU DOKUMENTACJI Data Przyczyna Nr dok./nr wyd. dokumentacji zastępującej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v.2 30-695 KRAKÓW tel/fax 012 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi,

Bardziej szczegółowo

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji:

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji: Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95 tel./fax: (034) 324-13-50, 361-38-35 e-mail :pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PC-100 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PRZETWORNIK CIŚNIENIA PC-100 Zakład Automatyki Przemysłowej ELTA 84-230 Rumia ul. Ślusarska 41 tel./fax (58) 679-34-78 e-mail biuro@elta.com.pl

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania DTR Załącznik nr 5 MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania Wydanie 2 czerwiec 2012 r. 1 Załącznik nr 5 DTR Rys.1 Rozmieszczenie złączy i mikroprzełączników na płytce modułu MODBUS 1. Zasilenie

Bardziej szczegółowo

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna MM0-IIIe Dokumentacja techniczna Tarnów 00 . Charakterystyka ogólna urządzenia Monitor MM-0IIIe słuŝy do monitorowania wartości pomiarów mierzonych przez przeliczniki MacMat. Dodatkowo w przypadku transmisji

Bardziej szczegółowo

Równia pochyła. Model M-09. do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-51. Instrukcja uŝytkowania

Równia pochyła. Model M-09. do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-51. Instrukcja uŝytkowania Równia pochyła Model M-09 do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-51 Instrukcja uŝytkowania Copyright 2007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Kalibracja kanału pomiarowego 1. Wstęp W systemach sterowania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 Białystok 2014 Spis treści: Instrukcja instalacji WEB Serwera STW... 3 Warunki licencjonowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft www.telmatik.pl Program APBSoft należy instalować z otrzymanej płyty CD albo pobrać ze strony www.telmatik.pl. W drugim przypadku program dostarczany jest w

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Touch button module. Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED

Touch button module. Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED Touch button module Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED 1 S t r o n a 1. Opis ogólny Moduł dotykowy został zaprojektowany jako tania alternatywa dostępnych przemysłowych przycisków dotykowych.

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

Enkoder magnetyczny AS5040.

Enkoder magnetyczny AS5040. Enkoder magnetyczny AS5040. Edgar Ostrowski Jan Kędzierski www.konar.ict.pwr.wroc.pl Wrocław, 28.01.2007 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Opis wyjść... 4 3 Tryby pracy... 4 3.1 Tryb wyjść kwadraturowych...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Ćwiczenie 1 Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Środowisko symulacyjne Symulacja układu napędowego z silnikiem DC wykonana zostanie w oparciu o środowisko symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP)

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) www.amps.com.pl 1 ver. 1.00 SPIS TREŚCI: 1. OBSŁUGA MENU ADMINISTRATORA SYSTEMU PSR IVP... 3 Menu Administratora... 3 Pozycja 0 Doładowanie... 3 Pozycja 1 Jednostki...

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK

STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS232 z procesorem AT90S2313 na płycie E200. Zestaw do samodzielnego montażu.

Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS232 z procesorem AT90S2313 na płycie E200. Zestaw do samodzielnego montażu. microkit E3 Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS3 z procesorem AT90S33 na płycie E00. Zestaw do samodzielnego montażu..opis ogólny. Sterownik silnika krokowego przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

ALTIMETR Modelarski ALT-USB. ALTIMETR Modelarski ALT-LED. Pełna Instrukcja jest dostępna na stronie

ALTIMETR Modelarski ALT-USB. ALTIMETR Modelarski ALT-LED. Pełna Instrukcja jest dostępna na stronie ALTIMETR Modelarski ALT-USB ALTIMETR Modelarski ALT-LED Pełna Instrukcja jest dostępna na stronie www.adrel.com.pl/download Parametry ALT-USB Sposób pomiaru wysokości: pomiar zmian ciśnienia Zakres pomiaru:

Bardziej szczegółowo

Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego

Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego Politechnika Wrocławska Projekt Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego Autorzy: Paweł Bogner Marcin Dmochowski Prowadzący: mgr inż. Jan Kędzierski 30.04.2012 r. 1 Opis ogólny Celem projektu

Bardziej szczegółowo

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4

ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4 44-100 Gliwice, ul. Portowa owa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania. PRZEZNCZENIE MT6050 jest panelem dotykowym swobodnie programowanym przeznaczonym do zabudowy tablicowej. Panel posiada dwa porty szeregowe typu COM (1 i 3) z zaimplementowaną obsługą protokołu MODUS RTU

Bardziej szczegółowo