ZAŁĄCZNIK A. Spis treści Załącznika A:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK A. Spis treści Załącznika A:"

Transkrypt

1 Spis treści Załącznika A: System kontroli i nadzoru stanowiska terapii w IFJ PAN... 3 Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Układu do Pomiaru Poszerzonego Piku Bragg a Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Modulatora Zasięgu Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Dyskryminatora Zasięgu Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Skanera X Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Skanera 3D Termohigrobarometr Szybki odcinacz wiązki (shutter) Układ monitoringu wiązki ZałoŜenia do autonomicznego układu bezpieczeństwa w systemie sterowania stanowiskiem do radioterapii protonowej oka System obserwacji pacjenta i podglądu oka Panel (ekran) dotykowy ( Touch Panel ) Elektrometry ERGEN Elektrometry UNIDOS Informacje dotyczące silnika DC - MaxonDC Informacje dotyczące czujnika indukcyjnego - SICK Dokumentacja silnika krokowego Vexta mo PK268M-02A - PK268M-02AU Dokumentacja Enkodera HEDS HEDS65-e Dokumentacja silnika krokowego VEXTA mo PK224PB- PK223PBU Dokumentacja enkodera MOK /5/BZ/NL - mok Dokumentacja silników krokowych Nanotec SH 4009M SH

2 2 / 234.

3 SYSTEM KONTROLI STEROWANIA I NADZORU STANOWISKA TERAPII w IFJ PAN 1 3 / 234.

4 SYSTEM KONTROLI STEROWANIA I NADZORU STANOWISKA TERAPII w IFJ PAN I. ZałoŜenia ogólne Ogólny schemat systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska terapii protonowej nowotworów gałki ocznej w IFJ PAN przedstawia rysunek 1 Kontrola i sterowanie układami mechanicznymi stanowiska terapii Układ monitoringu wiązki 8 komór jonizacyjnych 8 elektrometrów 10 pa - 1 µ A czas intergracji 100 ms 8 zasilaczy WN 500 V 0.5 ma Interface : procesor + bufor RS 485 Komora przelotowa Un ido s Miernik dawki RS 232 Układ formowania wiązki Dyskryminator zasięgu Silnik krokowy + enkoder Sterownik silnika zasilacz odczyt enkodera Modulator zasięgu Silnik DC czujnik indukcyjny Sterownik silnika, zasilacz, odczyt czujnika Układ diagnostyki wiązki Skaner 3D (XYZ) elementy f-my OWIS 3 silniki krokowe Sterownik + zasilacz Skaner X Silnik krok. + enkoder Sterownik + zasilacz odczyt enkodera Układ sterowania shutterem System obserwacji pacjenta Autonomiczny system bezpieczeństwa Komputer sterujący Host Układ pomiaru poszerzonego piku Bragg a Silnik krokowy + enkoder Sterownik + zasilacz odczyt enkodera Panel dotykowy Termohigro barometr Rys. 1 System audiowizualny Komputer klient zbierający i rejestrujący dane oraz stanowiący terminal systemu 8 we/wy analogowych 8 we/wy cyfrowych Układ dostarczany przez wykonawcę Układ częściowo gotowy Rys.1. Schemat systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej w IFJ PAN. Komputer sterujący HOST Na komputerze sterującym powinno pracować oprogramowanie sterujące systemem kontroli sterowania i nadzoru stanowiska terapii. Komputer pełniący funkcję Hosta musi spełniać wymogi pracy dla komputerów przemysłowych. W skład systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska terapii protonowej wchodzą następujące elementy : 2 4 / 234.

5 1. Układ monitoringu wiązki protonów zadaniem tego układu jest pomiar prądu lub ładunku wiązki protonów. Detektorami sygnału są komory jonizacyjne ewentualnie detektor półprzewodnikowy (zaporowo spolaryzowana dioda krzemowa ) lub detektor diamentowy. Detektory podłączone są do elektrometrów. W skład układu monitoringu wiązki protonów wchodzą następujące elementy : Zestaw 8 elektrometrów wraz zasilaczami wysokiego napięcia firmy ERGEN (dokumentację elektrometrów ERGEN zamieszczono w części Elektrometry ERGEN ) Elektrometr UNIDOS firmy PTW Freiburg (dokumentację elektrometrów UNIDOS zamieszczono w części Elektrometry UNIDOS PTW ) Detektory (do pomiaru prądu lub ładunku wiązki protonów stosowanej do terapii) i. komora czterosegmentowa i stanowiące z nią jedną całość komory pierścieniowe ( 2 współśrodkowe komory ) - wspólne napięcie polaryzacji V; ii. komora PTW Freiburg cm 3 ; iii. komora Markusa; iv. komora przelotowa PTW Freiburg typ TM7861; v. komora przelotowa PTW Freiburg typ TM7862; vi. inne detektory : dioda krzemowa, detektor diamentowy. 2. Kontrola i sterowanie układami mechanicznymi stanowiska terapii (wyróŝniamy tu układy do formowania wiązki i układy do diagnostyki wiązki ). Zadaniem układów formowania wiązki jest odpowiednie przygotowanie parametrów wiązki protonów do wymogów procesu terapii. i. Dyskryminator Zasięgu - słuŝy do ustalania energii wiązki protonów; ii. Modulator Zasięgu - słuŝy do formowania poszerzonego piku Bragg a o wymaganych parametrach. Układ formowania jest stosowany niezaleŝnie od trybu pracy oprogramowania systemu. Zdaniem układu diagnostyki wiązki jest pomiar parametrów wiązki, w skład systemu wchodzi: i. Skaner 3D - słuŝy do precyzyjnego przemieszczenia detektora promieniowania jonizującego wzdłuŝ trzech wzajemnie prostopadłych osi oraz do precyzyjnego przemieszczania detektora uŝywanego do pomiaru parametrów wiązki w wzdłuŝ zadanej linii, powierzchni lub trajektorii; ii. iii. ZAŁĄCZNIK A Skaner X - słuŝy do szybkiego pomiaru kształtu profili poprzecznych (poziomych i pionowych) wiązki protonów przy pomocy diody półprzewodnikowej pracującej jako detektor promieniowania jonizującego; Układ pomiaru poszerzonego piku Bragga - słuŝy do szybkiego pomiaru poszerzonego piku Bragga w sąsiedztwie izocentrum, współpracuje z komorą jonizacyjną Markusa). 3. Autonomiczny układ bezpieczeństwa (AUB) opisany w części Autonomiczny Układ Bezpieczeństwa. 4. Układ sterowania odcinaczem wiązki (Shutter em) opisany w części Szybki odcinacz wiązki. 5. Układ 8 wejść/wyjść analogowych i cyfrowych. 6. Panel - ekran dotykowy opisany w części Ekran Dotykowy. 7. Termohigrobarometr. 3 5 / 234.

6 8. System audiowizualny. 9. System obserwacji pacjenta. 10. Komputer sterujący host. 11. Komputer klient zbierający i rejestrujący dane oraz stanowiący terminal systemu (dopuszczalne jest rozwiązanie gdzie komputer sterujący (host) oraz komputer klient zbierający i rejestrujący dane oraz stanowiący terminal systemu stanowią jedną jednostkę ). II. Opis działania oprogramowania systemu Oprogramowanie systemu ma działać w 2 trybach : terapii i diagnostycznym 1. TRYB TERAPII Kontrola i sterowanie układami mechanicznymi stanowiska terapii Układ monitoringu wiązki 8 komór jonizacyjnych 8 elektrometrów 10 pa - 1 µ A czas intergracji 100 ms 8 zasilaczy WN 500 V 0.5 ma Interface : procesor + bufor RS 485 Komora przelotowa Unidos Miernik dawki RS 232 Układ formowania wiązki Dyskryminator zasięgu Silnik krokowy + enkoder Sterownik silnika zasilacz odczyt enkodera Modulator zasięgu Silnik DC czujnik indukcyjny Sterownik silnika, zasilacz, odczyt czujnika Układ sterowania shutterem System obserwacji pacjenta Autonomiczny układ bezpieczeństwa Komputer sterujący Host Panel dotykowy Termohigro barometr Rys. 2 System audiowizualny Komputer klient zbierający i rejestrujący dane oraz stanowiący terminal systemu 8 we/wy analogowych 8 we/wy cyfrowych Rys. 2. Schemat systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej w IFJ PAN, działającego w trybie terapeutycznym. Praca układu w modzie TERAPIA a. Przygotowanie rejestracja sesji do bazy danych; sprawdzenie stanu shutter a ewentualne zgłoszenie nieprawidłowości (stan normalny zamknięty); 4 6 / 234.

7 sprawdzenie nastaw napięcia na odpowiednich elektrometrach zgłoszenie nieprawidłowości; ustawienie Elektrometru ERGEN nr 8 ( z komorą przelotową ) w mod : charge mode ; elektrometry 1,2,3,4,5,6,7, mod : pomiar prądu ; ustawienie elektrometru UNIDOS firmy PTW w odpowiednim trybie pracy; odczytanie wskazań temperatury i ciśnienia z termohigrobarometru ( porównanie z wartości wpisanych z aktualnymi zgłoszenie odchyłek przekraczających dopuszczalny zakres) oraz wyliczenie i wprowadzenie poprawek dla poszczególnych elektrometrów; ustawienie Dyskryminatora Zasięgu; start Modulatora Zasięgu kontrola prędkości, zadawany czas na osiągnięcie prędkości tzn. czas po którym kontrola prędkości staje się aktywna; zerowanie elektrometru Unidos firmy PTW Freiburg ( czas trwania 72 s) oraz ewentualne sprawdzanie prądu zerowego elektrometrów Firmy ERGEN; zadanie dawki terapeutycznej (ładunku) dla elektrometru kontrolującego dawkę podawaną w trakcie naświetlenia. b. Uruchomienie stanu gotowości terapii do włączenia wiązki - PRZYCISK GOTÓW (moŝe być aktywowany jeŝeli zostaną sprawdzone i spełnione następujące warunki) Sprawdzenie zamknięcia drzwi wejściowych; Uaktywnienie autonomicznego układu bezpieczeństwa; Włączenie kryteriów akceptacji wiązki po ustawialnym czasie w ms od otwarcia shutter a; Uruchomienie odczytu elektrometrów, stałe sprawdzanie czy sygnały przychodzące to 0 ( zadawany próg dla elektrometrów firmy ERGEN) ; Sprawdzenie czy w torze wiązki nie ma zbędnych elementów; Uruchomienie odczytu elektrometru UNIDOS PTW; Uruchomienie odczytu informacji z układów formowania wiązki : sprawdzanie czy Dyskryminator Zasięgu jest nieruchomy i ustawiony we właściwym połoŝeniu (informacja z enkodera ); kontrola prędkości Modulatora Zasięgu ( informacja z czujnika indukcyjnego); Monitorowanie stanu układu sterowania szybkiego odcinacza wiązki (Shutter a); Zapis danych z elektrometrów do zbiorów. c. PRZYCISK START Otwarcie shutter a równoznaczne z wprowadzeniem wiązki terapeutycznej; Po kaŝdym cyklu odczytu informacji z urządzeń (elektrometrów i układów mechanicznych ) wymiana informacji z autonomicznym układem bezpieczeństwa i podjęcie decyzji o kontynuacji terapii; Wizualizacja prądu wiązki protonów (wykres) oraz połoŝenia wiązki protonów Wizualizacja dawki (wykres); Podawanie czasu trwania terapii (od otwarcia shutter a); Wizualizacja połoŝenia i rozkładu wiązki (elektrometry podłączone do komory wielosegmentowej); Po osiągnięciu zadanego ładunku zamknięcie shutter a (elektrometr z komorą przelotową wystawia sygnał zamknięcia); 5 7 / 234.

8 Sprawdzenie zamknięcia shutter a po zadawanym czasie w ms (zadawany czas od wysłania komendy zamknij shutter) jeŝeli nie, podanie sygnału na linię cyfrową i wyświetlenie informacji na ekranie monitora oraz sygnał dźwiękowy; Po zakończenie seansu terapii wczytanie data logger a elektrometrów i autonomicznego układu bezpieczeństwa do bazy danych (wraz ich interpretacją); Po zakończeniu sesji terapeutycznej produkowany i drukowany jest raport o przebiegu sesji, po awaryjnym zakończeniu sesji drukowany jest dodatkowo raport diagnostyczny zawierający informacje o przyczynach które spowodowały przerwanie radioterapii. Uwaga Ustawiony jest czas zwłoki na przyjście odpowiedzi od zapytanego urządzenia. JeŜeli brak odpowiedzi zgłoszenie alarmu. Autonomiczny Układ Bezpieczeństwa jedynie podsłuchuje na linii. Po kaŝdym cyklu otrzymania informacji od urządzeń (elektrometrów i układów mechanicznych) wymienia informacje z PC. W przypadku niezgodności (lub obustronnego stwierdzenia nieprawidłowości) - zgłoszenie alarmu. 2. TRYB DIAGNOSTYKI Kontrola i sterowanie układami mechanicznymi stanowiska terapii Układ monitoringu wiązki 8 komór jonizacyjnych 8 elektrometrów 10 pa - 1 µ A czas intergracji 100 ms 8 zasilaczy WN 500 V 0.5 ma Interface : procesor + bufor RS 485 Układ sterowania shutterem System obserwacji pacjenta Komora przelotowa Unidos Miernik dawki RS 232 Układ formowania wiązki Dyskryminator zasięgu Silnik krokowy + enkoder Sterownik silnika zasilacz odczyt enkodera Modulator zasięgu Silnik DC czujnik indukcyjny Sterownik silnika, zasilacz, odczyt czujnika Komputer sterujący Host Układ diagnostyki wiązki Skaner 3D (XYZ) elementy f-my OWIS 3 silniki krokowe Sterownik + zasilacz Skaner X Silnik krok. + enkoder Sterownik + zasilacz odczyt enkodera Układ pomiaru poszerzonego piku Bragg a Silnik krokowy + enkoder Sterownik + zasilacz odczyt enkodera Panel dotykowy Termohigro barometr Rys. 3 System audiowizualny Komputer klient zbierający i rejestrujący dane oraz stanowiący terminal systemu 8 we/wy analogowych 8 we/wy cyfrowych Układ dostarczany przez wykonawcę Układ częściowo gotowy 6 8 / 234.

9 Rys. 3. Schemat systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej w IFJ PAN, działającego w trybie diagnostycznym. W trybie Diagnostyka nie pracuje Automatyczny Układ Bezpieczeństwa natomiast stosowane są róŝne elementy układu diagnostyki wiązki stosowane w zaleŝności od bieŝących potrzeb. Opis moŝliwości oprogramowania w trybie diagnostyki a) MoŜliwość konfiguracji i wyboru na ekran kaŝdego spośród 8 elektrometrów lub wybranego zestawu elektrometrów Mod pomiar prądu; Mod pomiar ładunku; Konfiguracja wejść i wyjść elektrometrów; Konfiguracja (ustawienie napięcia wysokiego moŝliwość jego odczytu) zasilaczy wysokiego napięcia; Wybór wyświetlanych wartości chwilowych. b) MoŜliwość wizualizacji danych z elektrometrów (wykresy w czasie, histogramy i wyświetlanie wartości chwilowych); c) MoŜliwość konfiguracji elektrometru UNIDOS Firmy PTW Freiburg; d) MoŜliwość konfiguracji układu pomiarowego (wybór elektrometrów oraz urządzeń spośród układu diagnostyki wiązki i układu formowania wiązki) na ekranie; e) Odrębna baza danych uzyskiwanych zbiorów danych (niezaleŝna od bazy danych związanej z trybem terapia); f) KaŜde z urządzeń pomiarowych (z wyjątkiem Modulatora Zasięgu) pracuje w trybie : - przesuw o n kroków; - wykonaj w punkcie m pomiarów (po zatrzymaniu i odczekaniu na ustanie drgań); - ustal k punktów pomiarowych. NaleŜy zapewnić równieŝ moŝliwość pracy w trybie: pomiar w trakcie ruchu. g) Wizualizacja danych z pomiaru z konkretnym urządzeniem (np. z detektora umieszczonego w uchwycie Skanera 3D); h) Zapis danych pomiarowych do zbiorów; i) Przy posługiwaniu się konsolą z ekranem dotykowym naleŝy zapewnić moŝliwość uŝycia funkcji opisanych w załączniku Ekran dotykowy. 7 9 / 234.

10 OPIS FUNKCJONALNY ORAZ PARAMETRY ROBOCZE UKŁADU DO POMIARU POSZERZONEGO PIKU BRAGG A 8 10 / 234.

11 Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Układu do Pomiaru Poszerzonego Piku Bragg a 1. Opis urządzenia Układ do Pomiaru Poszerzonego Piku Bragg a montowany jest na kolimatorze końcowym ławy optycznej stanowiska terapii. Pozwala na płynną zmianę grubości pleksiglasu przed komorą Markusa zamontowaną w układzie. W jego skład wchodzi koło z pleksiglasu z odpowiednio uformowanym klinem o stałym kącie rozwarcia. Przed klinem na kole zamocowany jest nieruchomo przeciwklin kompensujący o tym samym kącie rozwarcia. Za kołem umocowana jest komora jonizacyjna (komora Markusa). Na osi koła po przeciwnych stronach umocowane są odpowiednio silnik krokowy oraz enkoder. 2. Zasada działania : Silnik krokowy obraca koło o zadaną liczbę kroków. Obrót koła kontrolowany jest przez enkoder. Po przesunięciu koła o zadaną liczbę kroków następuję odczyt wartości prądu z komory Markusa zadaną liczbę razy, po czym proces powtarza się cyklicznie zadaną liczbę razy. MoŜliwy jest równieŝ taki mod pracy, przy którym odczyt wartości prądu z komory Markusa następuje podczas ciągłego ruchu koła. Układ posiada moŝliwość ustawienia się w pozycji zerowej. Pomiary wykonywane są zawsze przy zachowaniu tego samego kierunku obrotu. 3. Parametry robocze Układu do Pomiaru Poszerzonego Piku Bragg a oraz jego elementy składowe: L.P. Element/ Typ/wartość Uwagi Parametr 1 Silnik krokowy Vexta mo PK268M-02A PK268M-02AU 2 Enkoder MOK /5/BZ/NL mok Zasilanie 5VDC Nadajnik linii Kanały A,/A, B, /B, C, /C 800 imp /obrót gdzie : C znaczki zera 3 Prędkość obrotowa 10 obrotów/min 4 Rozdzielczość 800 kroków/obrót Dane techniczne silnika krokowego znajdują się w części: PK268M-02AU Dane techniczne enkodera znajdują się w części: mok 9 11 / 234.

12 OPIS FUNKCJONALNY ORAZ PARAMETRY ROBOCZE MODULATORA ZASIĘGU / 234.

13 Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Modulatora Zasięgu 1. Opis układu W skład modulatora zasięgu wchodzi odpowiednio ukształtowane koło ( tzw. wiatrak) napędzany silnikiem prądu stałego przy uŝyciu paska zębatego o przełoŝeniu 1:1. Prędkość ruchu koła określana jest za pomocą czujnika indukcyjnego ( na obwodzie koła rozmieszczone są symetrycznie 4 elementy metalowe). 2. Zasada działania Koło napędzane jest silnikiem DC a kontrolowana ( moŝliwość ustawiania prędkości obrotów ) czujnikiem indukcyjnym prędkość obrotów wynosi około Hz. 3. Parametry robocze Modulatora Zasięgu oraz jego elementy składowe L.P. Element/ Typ/wartość Parametr 1 Silnik DC 2. model Maxon nap zasilania 24 V prąd pracy prąd rozruchowy 4 A 2 Czujnik indukcyjny SICK IM08-04NPS- ZTK(1) 3 Częstotliwość Hz obrotów wiatraka Uwagi Maxon DC motor odnosi się do katalogowego numeru : SICK Informacje dotyczące silnika DC: MaxonDC Informacje dotyczące czujnika indukcyjnego: SICK / 234.

14 OPIS FUNKCJONALNY ORAZ PARAMETRY ROBOCZE DYSKRYMINATORA ZASIĘGU / 234.

15 Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Dyskryminatora Zasięgu 1. Opis urządzenia W jego skład wchodzi koło z pleksiglasu z odpowiednio uformowanym klinem o stałym kącie rozwarcia. Przed klinem na kole zamocowany jest nieruchomo przeciwklin kompensujący o tym samym kącie rozwarcia. 2. Zasada działania Koło Dyskryminatora Zasięgu obracane jest silnikiem krokowym poprzez przekładnię z paskiem zębatym o przełoŝeniu 2.5 : 1, zapewniającym około 10 obr/min. Aktualna pozycja koła ustalana jest na podstawie wskazania enkodera umieszczonego na osi koła. Sterowanie Dyskryminatora Zasięgu polega na : - ustawieniu Dyskryminatora Zasięgu na pozycji zerowej (przy wykorzystaniu znacznika zera enkodera); - przesunięciu koła na zadaną pozycję; - zmianie pozycji na nową z określeniem pozycji w stosunku do pozycji zerowej. 3. Parametry robocze Koła Dyskryminatora Zasięgu oraz parametry jego elementów składowych. PoniŜsza tabela przedstawia wymagane parametry urządzenia oraz zastosowane elementy. L.p. Element/ Typ/wartość Parametr 1 Silnik krokowy Vexta mo PK268M-02A Bipolar 2 phase 2A 2.25 Ω 0.9 /krok Uwagi PK268M-02AU 2 Enkoder HEDS 6550 HEDS65-e 3 Prędkość obrotów 10 obr/min max 4 Rozdzielczość 4000 / obrót (przekładnia na pasku zębatym 2.5 : 1 pomiędzy silnikiem a kołem) Dokumentacja silnika korokowego Vexta mo PK268M-02A: PK268M-02AU Dokumentacja Enkodera HEDS 6550: HEDS65-e / 234.

16 OPIS FUNKCJONALNY ORAZ PARAMETRY ROBOCZE SKANERA X / 234.

17 Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Skanera X 1. Opis układu Elementami składowymi Skanera X są silnik krokowy z umocowanym na jego osi enkoderem. Silnik napędza śrubę, na której umocowany jest uchwyt detektora przesuwany w jednym kierunku. Odpowiednio rozmieszczone krańcówki ograniczają ruch detektora. 2. Zasada działania Skaner X mocowany jest na końcowym kolimatorze ławy optycznej stanowiska terapii. Jego przeznaczeniem jest względny pomiar rozkładu prądu wiązki protonów w kierunku pionowym lub poziomym w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wiązki. Przed rozpoczęciem pomiaru ustawiamy Skaner X na pozycji zerowej (do tego celu wykorzystywana jest skrajna krańcówka zawsze ta sama). Po przesunięciu detektora o zadaną odległość wykonywane są odczyty detektora (zadaną liczbę razy). Proces wykonywany jest cyklicznie. Pomiary przy uŝyciu skanera X wykonywane są jedynie podczas ruchu w jedną stronę. MoŜliwy jest mod pracy, w którym odczyty sygnału z detektora wykonywane są podczas wykonywania ciągłego ruchu przez Skaner X. 3. Parametry robocze Skanera X oraz jego elementy składowe : L.p. Element/ Typ/wartość Parametr 1 Silnik krokowy VEXTA mo : PK224PB Bipolar 2 phase 3.4 Ω 0.95 A 1.8 /krok 2 Enkoder MOK /5/BZ/NL 5VDC Nadajnik linii Kanal A,/A, B, /B, C, /C 400 imp /obrót Uwagi PK223PBU mok 3 Prędkość Maksymalna moŝliwa 4 Krańcówki 2 szt. Dokumentacja silnika krokowego VEXTA mo : PK224PB: Dokumentacja enkodera MOK /5/BZ/NL: mok PK223PBU / 234.

18 OPIS FUNKCJONALNY ORAZ PARAMETRY ROBOCZE SKANERA 3D / 234.

19 Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Skanera 3D 1. Opis układu. Skaner 3 D zbudowany jest w oparciu o 3 elementy firmy Owis GmBH (www.owisstaufen.de) napędzane silnikami krokowymi. 2. Zasada działania Skaner 3D umoŝliwia przesuw w kierunkach X,Y,Z umocowanego w odpowiednim uchwycie detektora, którym moŝe być: komora jonizacyjna, detektor półprzewodnikowy lub detektor diamentowy. Po przesunięciu detektora do określonego punktu przestrzeni dokonuje się odczyt sygnału z detektora. Pomiar wykonywany jest cyklicznie zadaną liczbę razy. MoŜliwy jest równieŝ taki mod pracy urządzenia, przy którym odczyt sygnału z detektora następuje podczas wykonywania ruchu przez Skaner 3D. Skaner 3D ustawiany jest przed rozpoczęciu pomiaru w pozycji zerowej (sygnał z krańcówek). W celu uzyskania większej precyzji ustawienia pozycji zerowej po napotkaniu krańcówki następuje cofnięcie się o zadaną liczbę kroków a następnie powolny najazd na krańcówkę. NaleŜy zapewnić moŝliwość wyboru przestrzeni, w której dokonywane będą pomiary. 3. Parametry robocze Skanera 3D oraz jego elementy składowe: L.p. Element/ Parametr 1 Silnik krokowy 3 szt. 2 Krańcówki 2 szt./ oś 3 Elementy składowe Typ/wartość Nanotec SH 4009M0806 Bipolar 2 phase 0.8 A 5 V 0.9 /krok 2 krańcówki na oś normalnie zwarte wspólny koniec 3 elementy OWIS GmBh art. No zakres ruchu 50 mm Uwagi SH Zakres ruchu Ok. 50 mm dla kaŝdej z osi 5 Prędkość Maksymalna moŝliwa ( z przyspieszeniem ) przesuwu Dokumentacja silników krokowych Nanotec SH 4009M0806: SH / 234.

20 TERMOHIGROBAROMETR / 234.

21 Termohigrobarometr 1. Opis przedmiotu Zadaniem termohigrobarometru jest pomiar temperatury, ciśnienia i wilgotności w pomieszczeniu radioterapii. Termohigrobarometr ma być wyposaŝony w port we/wy umoŝliwiający zapis danych na komputerze PC (terminal systemu). NaleŜy zapewnić moŝliwość sporządzania: Wykresów dobowych i krótszych parametrów mierzonych w pomieszczeniu terapii; Sygnalizację przekroczenia ustawialnych progów odchyłek od zmierzonej wartości. 2. Wymagania co do parametrów termohigrobarometru Termohigrobarometr musi dostarczony być ze świadectwem kalibracji. Parametry termohigrobarometru nie mogą być gorzez niŝ : Zakres pomiaru temperatury +10 C +30 C +/- 0.1 C Zakres pomiaru wilgotności względnej 5 % - 95 % w.w Zakres mierzonego ciśnienia hpa Dokładność pomiaru temperatury 0,05% zakresu pomiarowego Dokładność pomiaru wilgotności względnej + 5% w.w ( w temperaturze kalibracji) Dokładność pomiaru ciśnienia 0,1 hpa Miernik musi zostać włączony w system sterowania, tak aby była moŝliwa akwizycja danych z miernika oraz ich uŝycie do wyliczenia współczynników korekcji dla komór jonizacyjnych / 234.

22 SZYBKI ODCINACZ WIĄZKI (SHUTTER) / 234.

23 Szybki odcinacz wiązki (shutter) 1. Opis funkcjonalny układu W skład szybkiego odcinacza wiązki wchodzą następujące elementy: Mechaniczny układ zapewniający otwarcie/zamknięcie średnicy przelotowej jonowodu w jak najkrótszym czasie ( rzędu ms ) układ jest przewidziany do instalacji na jonowodzie w pomieszczeniu cyklotronu. Czujniki pozycji połoŝenia układu mechanicznego sygnalizujące stan otwarcia i zamknięcia układem odcinania wiązki ( shutter a). Układ stanowił będzie element toru wiązki i wymagane jest połączenie układu odcinacza z systemem sterowania. 2. Zasada działania Sygnał powodujący zamknięcie odcinacza podawany jest przez jeden z elektrometrów, przez komputer host, automatyczny układ bezpieczeństwa lub z wyłącznika ręcznego. Osiągnięcie pozycji krańcowej sygnalizowane jest poprzez wyłącznik krańcowy (preferowane najprostsze rozwiązanie sygnału w postaci pętli prądowej). W przypadku braku sygnału potwierdzenia z wyłącznika krańcowego komputer klient i AUB zgłaszają alarm w proponowanej następującej postaci: sygnał dźwiękowy w sterowni pomieszczenia terapii; sygnał dźwiękowy w pomieszczeniu sterowni cyklotronu; oraz wystawiają sygnał wyłączający zasilanie z jednego z magnesów skręcających wiązkę. Otwarcie Układu Odcinania Wiązki Shutter a (powodujące doprowadzenie wiązki protonów do stanowiska terapii) wykonywane jest przy pomocy ręcznego przełącznika. Osiągnięcie pozycji krańcowej sygnalizowane jest poprzez wyłącznik krańcowy (preferowane najprostsze rozwiązanie sygnału w postaci pętli prądowej). W przypadku braku sygnału potwierdzenia z wyłącznika krańcowego komputer host i AUB wydają komendę zamknięcia Układu Odcinania Wiązki (shutter a) oraz zgłaszają alarm w proponowanej następującej postaci : sygnał dźwiękowy w sterowni pomieszczenia terapii; sygnał dźwiękowy w pomieszczeniu sterowni cyklotronu. W trakcie terapii stan układu sterowania układem mechanicznym shutter a jest monitorowany w następujący sposób : komputer host wysyła zapytanie o stan układu ( preferowane wysłanie impulsu prostokątnego o czasie trwania 0.5 ms ); zapytany układ wysyła odpowiedź ( preferowane wysłanie impulsu prostokątnego o czasie trwania 0.5 ms ); Brak odpowiedzi z układu sterowania Shutter a w ciągu 1 ms powoduje zgłoszenie alarmu przez komputer klient i AUB. Układ sterowania jest tak zaprojektowany, aby w przypadku zaniku napięcia nastąpiło zamknięcie układu odcinania wiązki / 234.

24 UKŁAD MONITORINGU WIĄZKI / 234.

25 Układ monitoringu wiązki : 1. Opis układu : W skład układu monitoringu wiązki protonów wchodzą następujące elementy: Zestaw 8 elektrometrów wraz zasilaczami wysokiego napięcia firmy ERGEN (dokumentacja w punkcie Elektrometry ERGEN ) Elektrometr Unidos firmy PTW Freiburg (dokumentacja w punkcie Elektrometry UNIDOS PTW ); Detektory (do pomiaru prądu lub ładunku wiązki protonów stosowanej do terapii dołączane do elektrometrów): Komora czterosegmentowa i stanowiące z nią jedną całość komory pierścieniowe ( 2 współśrodkowe komory )- wspólne napięcie polaryzacji V; Komora PTW Freiburg cm 3 ; Komora Markusa; Komory przelotowe PTW Freiburg ; inne detektory : dioda krzemowa, detektor diamentowy. 2. Zasada działania W zaleŝności od trybu działania oprogramowanie sytemu (prowadzenia radioterapii lub przygotowywania radioterapii i diagnostyki) konfiguracja układu monitoringu wiązki protonów jest róŝna: a. tryb prowadzenia radioterapii: do elektrometrów firmy ERGEN przyłączone mogą być: komora czterosegmentowa ( porównanie sygnałów poszczególnych segmentów daje informacje o jednorodnym rozkładzie gęstości prądu wiązki); komory pierścieniowe(koło + pierścień) Sygnały z tych komór informują o stabilności przestrzennej wiązki protonów. komory przelotowe PTW TM7861 oraz PTW TM7862, detektory mierzą prąd wiązki, a w trakcie terapii jeden z detektorów dołączony jest do elektrometru mierzącego ładunek i słuŝy do określenia dawki dostarczonej w obszar naświetlania. b. tryb przygotowywania radioterapii i diagnostyki: W trybie tym istnieje moŝliwość modyfikacji układu monitoringu wiązki protonów poprzez dołączanie dodatkowego detektora W trybie tym musi zapewniona być moŝliwość pełnej konfiguracji elektrometrów firmy ERGEN oraz elektrometru firmy PTW Freiburg i wyprowadzanie wybranych informacji na graficzny interfejs uŝytkownika / 234.

26 ZAŁOśENIA DO AUTONOMICZNEGO UKŁADU BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMIE STEROWANIA STANOWISKIEM DO RADIOTERAPII PROTONOWEJ OKA / 234.

27 ZałoŜenia do Autonomicznego Układu Bezpieczeństwa w systemie sterowania stanowiskiem do radioterapii protonowej oka I. Podstawowy opis Autonomicznego Układu Bezpieczeństwa Zadaniem Autonomicznego Układu Bezpieczeństwa (AUB) jest: niezaleŝne od komputera hosta kontrolowanie prawidłowego przebiegu procesu terapii; podejmowanie wspólnie bądź niezaleŝnie (w przypadku awarii komputera hosta) decyzji o kontynuowaniu lub przerwaniu tegoŝ procesu na podstawie otrzymywanych danych. Proces podejmowanie decyzji polega na : Otrzymaniu danych od istotnych w trakcie procesu terapii elementów stanowiska; Analizie tych danych w oparciu o zadane kryteria i wysyłanie wyników do komputera hosta (naleŝy przewidzieć prostą moŝliwość ustawiania kryteriów przez operatora); Przesłaniu informacji o przebiegu procesu terapii, a w przypadku nieprawidłowości przesłanie informacji o miejscu wystąpienia nieprawidłowości; Autonomiczny układ bezpieczeństwa po wysłaniu informacji do hosta oczekuje przez zadany czas (np. 1 ms ) na potwierdzenie przyjęcia informacji przez komputer host. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia Autonomiczny Układ Bezpieczeństwa podejmuje samodzielnie działania (np. odcina wiązkę). II. Ogólny opis informacji otrzymywanych przez Autonomiczny Układ Bezpieczeństwa AUB jest aktywny jedynie w modzie terapeutycznym oprogramowania stanowiska terapii. Układ jest informowany przez komputer host o rozpoczęciu terapii. Po otrzymaniu tego typu komunikatu AUB informuje hosta o: przyjęciu komendy; sprawdzeniu stanu wszystkich nadzorowanych urządzeń i gotowości do pracy (poprzez nasłuch na linii transmisyjnej); poinformowaniu komputera hosta o przyjęciu komendy i sprawdzeniu poprawności działania urządzeń. Po otrzymaniu potwierdzenia od ABU komputer host podejmuje decyzje o gotowości do rozpoczęciu terapii. W trakcie procesu terapii Autonomiczny Układ Bezpieczeństwa otrzymuje równocześnie z komputerem hostem dane od elementów stanowiska terapii (Autonomiczny Układ Bezpieczeństwa nie wysyła zapytań o stan elementów) / 234.

28 Następujące elementy stanowiska terapii są monitorowane przez AUB : układ monitoringu wiązki (sygnał z detektora i napięcia na detektorach); układ sterowania Dyskryminatora Zasięgu (sygnał z enkodera); układ sterowania Modulatora Zasięgu (sygnał z czujnika indukcyjnego); układ sygnalizującego stan Shutter a (mechaniczny układ przepuszczający lub odcinający wiązkę protonów). III. Szczegółowy opis sygnałów wejściowych do Autonomicznego Układu Bezpieczeństwa 1. Sygnały wejściowe od układu monitoringu wiązki (prądy komór i napięcia polaryzujące). W skład układu monitoringu wiązki wchodzą następujące elementy : komory jonizacyjne przelotowe (zadaniem tych komór jest pomiar prądu lub ewentualnie ładunku wiązki); komora jonizacyjna pierścieniowa (tworzą ją dwie współśrodkowe komory jonizacyjne); komora czterosegmentowa; układ 8 ADC oraz zasilacze wysokiego napięcia. 2. Sygnał z układu sterowania Dyskryminatora Zasięgu. W trakcie trwania procesu terapii koło Dyskryminatora Zasięgu musi pozostawać nieruchome. Koło sterowane jest silnikiem krokowym, który charakteryzuje się określonym momentem trzymającym. Silnik ten włączony jest stale. W trakcie trwania procesu terapii istotna jest informacja, Ŝe tarcza Dyskryminatora Zasięgu pozostaje nieruchoma i we właściwej pozycji. 3. Sygnał z układu sterowania Modulatora Zasięgu. W trakcie trwania procesu terapii tarcza Modulatora Zasięgu wiruje z prędkością Hz. W trakcie trwania procesu terapii istotna jest informacja, Ŝe tarcza Modulatora Zasięgu wiruje i jak szybko. 4. Sygnał z układu sygnalizującego stan Odcinacza Wiązki (Shuttera). W trakcie trwania procesu terapii Shutter pozostaje otwarty. Koniecznym jest monitorowanie stanu Shutter a w trakcie terapii / 234.

ZAŁĄCZNIK A. Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Układu do Pomiaru Poszerzonego Piku Bragg a...10

ZAŁĄCZNIK A. Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Układu do Pomiaru Poszerzonego Piku Bragg a...10 Spis treści: System sterowania i kontroli stanowiska radioterapii protonowej oka w CCB IFJ PAN...2 Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Układu do Pomiaru Poszerzonego Piku Bragg a...1 Opis funkcjonalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 8. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 Załącznik nr 8 OPIS TECHNICZNY PARAMETRY GRANICZNE Fotel pozycjonujący do radioterapii protonowej nowotworów oka na stanowisku radioterapii nowotworów gałki ocznej w CCB, IFJ PAN L.p. Minimalne wymagane

Bardziej szczegółowo

Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego

Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego 1. Specyfikacja...3 1.1. Przeznaczenie stanowiska...3 1.2. Parametry stanowiska...3 2. Elementy składowe...4 3. Obsługa...6 3.1. Uruchomienie...6

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu cieczy MPC-1

Miernik poziomu cieczy MPC-1 - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR

Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR Opis stanowiska sterowania prędkością silnika 3-fazowego Opracował: mgr inż. Arkadiusz Cimiński Data: październik, 2016 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy miernik czasu

Mikroprocesorowy miernik czasu POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Metrologii Elektrycznej i Elektronicznej Mikroprocesorowy miernik czasu INSTRUKCJA OBSŁUGI Dodatek do pracy dyplomowej inŝynierskiej

Bardziej szczegółowo

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Przetworniki AC i CA

Przetworniki AC i CA KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA POSIDRO-DEGA Czytnik jednoosiowy współpracuje z enkoderami inkrementalnymi

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA POSIDRO-DEGA Czytnik jednoosiowy współpracuje z enkoderami inkrementalnymi INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA POSIDRO-DEGA Czytnik jednoosiowy współpracuje z enkoderami inkrementalnymi Dane techniczne 3 Opis złącz 4 6 pin 4 8 pin 4 Uwaga 4 Zastosowanie 4 Obsługa 5 Zerowanie 5 Ustawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA AC208

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA AC208 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, Tel./fax (032) 285 54 11, Tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa

Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa Kraków 2008 Układ pomiarowy. Pomiar czułości widmowej fotodetektorów polega na pomiarze fotoprądu w funkcji długości padającego na detektor promieniowania. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie sterowania układem pozycjonowania z wykorzystaniem sterownika VersaMax Micro oraz silnika krokowego. Do algorytmu pozycjonowania wykorzystać licznik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie testera.

1. Przeznaczenie testera. 1. Przeznaczenie testera. Q- tester jest przeznaczony do badania kwarcowych analogowych i cyfrowych zegarków i zegarów. Q- tester służy do mierzenia odchyłki dobowej (s/d), odchyłki miesięcznej (s/m),

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Instrukcja obsługi kwiecień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Do przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Cyfrowy licznik energii DPA-3. Instrukcja montażu (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Cyfrowy licznik energii DPA-3. Instrukcja montażu (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Cyfrowy licznik energii DPA-3 Instrukcja montażu 6720844961 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Interface sieci RS485

Interface sieci RS485 Interface sieci RS85 Model M-07 do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-5 Instrukcja uŝytkowania Copyright 007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i Drożdż

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH Sprawozdanie z wykonanego projektu. Jakub Stanisz

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH Sprawozdanie z wykonanego projektu. Jakub Stanisz WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH Sprawozdanie z wykonanego projektu Jakub Stanisz 19 czerwca 2008 1 Wstęp Celem mojego projektu było stworzenie dalmierza, opierającego się na czujniku PSD. Zadaniem dalmierza

Bardziej szczegółowo

Analogowy sterownik silnika krokowego oparty na układzie avt 1314

Analogowy sterownik silnika krokowego oparty na układzie avt 1314 Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii 51 Konferencja Studenckich Kół Naukowych Bartłomiej Dąbek Adrian Durak - Elektrotechnika 3 rok - Elektrotechnika 3 rok Analogowy sterownik

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ.  2 M-1TI PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ www.metronic.pl 2 CECHY PODSTAWOWE Przetwarzanie sygnału z czujnika na sygnał standardowy pętli prądowej 4-20mA

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu.

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Maciek Słomka 4 czerwca 2006 1 Celprojektu. Celem projektu było zbudowanie modułu umożliwiającego wizualizację stanu czujników

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp CECHY CHARAKTERYSTYCZNE sterowanie prędkością obrotową pompy zasilanej z przemiennika częstotliwości w celu zapewnienia stabilizacji ciśnienia automatyczne lub ręczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

- odczytuje sygnały z analizatora sygnałów (siła, przyspieszenie, prędkość obrotowa) i obrazuje je w formie graficznej

- odczytuje sygnały z analizatora sygnałów (siła, przyspieszenie, prędkość obrotowa) i obrazuje je w formie graficznej Opis funkcjonalności OPROGRAMOWANIA Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcje: - działać pod systemem operacyjnych Win 7, 64 bit - odczytuje sygnały z analizatora sygnałów (siła, przyspieszenie,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N Dokumentacja Techniczna Konwerter USB/RS-232 na RS-28/422 -U4N -U4I -24N -24I Wersja dokumentu: -man-pl-v7 Data modyfikacji: 2008-12-0 http://www.netronix.pl Spis treści 1. Specyfikacja...3 2. WyposaŜenie...4

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 28. Badanie oscyloskopu analogowego

Ćwiczenie nr 28. Badanie oscyloskopu analogowego Ćwiczenie nr 28 Badanie oscyloskopu analogowego 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania oraz nabycie umiejętności posługiwania się oscyloskopem analogowym. 2. Dane znamionowe

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka WYMAGANIA TECHNICZNE Laboratoryjne wyposażenie pomiarowe w zestawie : 1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zwory na płycie z łączem szeregowym ustawienie zworek dla programowania.

Zwory na płycie z łączem szeregowym ustawienie zworek dla programowania. I. OPIS STANOWISKA DO BADANIA SILNIKÓW KROKOWYCH LINIOWYCH Pracą silnika można sterować za pomocą sterownika lub przez łącze szeregowe RS485/232 z komputera. Rysunek przedstawiający sposób podłączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC 1 Zestaw jest przeznaczony dla elektroników zajmujących się aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe BETA-ERG Sp. z o. o. BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 04-851 Warszawa, ul. Zabrzańska 1 tel: (48) 22615 75 16, fax: (48) 226156034, tel: +48601208135, +48601376340 e-mail:

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD STEROWANIA DO SYGNALIZATORÓW WSP W WERSJI 2

ELEKTRONICZNY UKŁAD STEROWANIA DO SYGNALIZATORÓW WSP W WERSJI 2 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 ELEKTRONICZNY UKŁAD STEROWANIA DO SYGNALIZATORÓW WSP W WERSJI

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI I PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (analiza energetyczna)

STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI I PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (analiza energetyczna) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolerów. 8 listopada 2007

Programowanie mikrokontrolerów. 8 listopada 2007 Programowanie mikrokontrolerów Marcin Engel Marcin Peczarski 8 listopada 2007 Alfanumeryczny wyświetlacz LCD umożliwia wyświetlanie znaków ze zbioru będącego rozszerzeniem ASCII posiada zintegrowany sterownik

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Instytut Cybernetyki Technicznej Wizualizacja Danych Sensorycznych Projekt Kompas Elektroniczny Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Wykonali: Tomasz Salamon Paweł Chojnowski Wrocław,

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO. (PROTOTYP)

STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO. (PROTOTYP) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home.

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. KARTA KATALOGOWA mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. Moduł mh-s4 jest czterokanałowym wejściem sensorów (czujników) temperatury rozlokowanych w budynku. Czujnikami są elementy

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1 Gliwice 01.05.2008 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl Fax./tel. (032) 238-20-31 0601-40-31-21 Miernik Poziomu Cieczy MPC-1 1. Przeznaczenie 2. Budowa. 3. Zasada

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Autor: Jakub Malewicz Wrocław, 15 VI 2007 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. DANE STACJI 3 3. SCHEMAT IDEOWY 4 4.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4

ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4 Zakład Mechaniki Precyzyjnej Gliwice 17.10.2006 NIVOMER 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl fax.tel. (032) 238-20-31 0601-40-31-21 ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH Instrukcja Obsługi Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28, Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10, Dz. Sprzedaży (0-48) 366 80 06

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego. AWZ516 v.2.1 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 4 z dnia 15.01.2015 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 PL Cechy: zasilanie 10 16V DC 18 programów czasowo-logicznych zakres mierzonych czasów

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION 6.4 WZMACNIACZE Wzmacniacz naleŝy dobrać tak, aby był kompatybilny pod względem mocy, ze sterowanym przez niego silnikiem. Numery katalogowe wzmacniaczy Nr katalogowy Moc Zasilanie IC800VMA012 100 W 1-fazowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00 Strona 2 z 10 Spis treści 1 Charakterystyka ogólna... 3 2 Zastosowanie... 4 3 Schemat podłączenia... 4 4 Parametry techniczne... 6 5 Przykładowe zastosowania... 7 6 Prawidłowe zachowanie ze zuŝytym sprzętem

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ZASILACZA TYP informacje ogólne

OBSŁUGA ZASILACZA TYP informacje ogólne OBSŁUGA ZASILACZA TYP 5121 - informacje ogólne W trakcie zajęć z Laboratorrium odstaw ęlektroniki zasilacz typ 5121 wykorzystywany jest jako źróło napięcia głównie w trakcie pomiarów charakterystyk statycznych

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

SOLLICH 1203 CPM CATHODIC PROTECTION MICROSYSTEM

SOLLICH 1203 CPM CATHODIC PROTECTION MICROSYSTEM 2015-05-14 ATLAS SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH ul. Rębiechowo - Złota 9 80-297 Banino tel/fax: +48 58 349 66 77 www.atlas-sollich.pl e-mail: sollich@atlas-sollich.pl OPIS I DANE

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

LICZNIK IMPULSÓW Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN LIMP-1 ZASILANY 230VAC

LICZNIK IMPULSÓW Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN LIMP-1 ZASILANY 230VAC LICZNIK IMPULSÓW Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN LIMP-1 ZASILANY 230VAC Sterownik licznik impulsów LIMP-1 może pracować w jednym z 3 trybów : 0/ tryb ręczny po włączeniu zasilania przekaźnik wyjściowy

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka StraŜnik mocy RT-MONIT RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka Biały Kościół 39/9, 57-100 Strzelin tel. (+4871) 392 66 43 fax (+4871) 392 66 43 e-mail: rafikel@rafikel.pl http:\\www.rafikel.pl 1. WSTĘP. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

SZYMAŃSKI ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) Tel./fax. (042) Kom

SZYMAŃSKI ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) Tel./fax. (042) Kom SZYMAŃSKI 93-623 ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) 645 92 66 Tel./fax. (042) 250 50 52 Kom. 0 604 938 830 INSTRUKCJA WSAŹNIKA POŁOŻEŃ PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW TYPU WNZT 25a Opracował: Edward Szymański

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 Opis techniczny Jakub Kuryło kl. III Ti Zespół Szkół Zawodowych nr. 1 Ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin e-mail: jkurylo92@gmail.com 1 Spis treści 1. Wstęp..

Bardziej szczegółowo