Cyble. System zdalnego odczytu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyble. System zdalnego odczytu"

Transkrypt

1 Cyble ystem zdalnego odczytu ystem Cyble firmy Actaris jest nowoczesnym rozwiàzaniem technicznym umo liwiajàcym zdalny, wiarygodny i dok adny odczyt wodomierzy. Reprezentuje on nowà koncepcj transmisji danych, która eliminuje dotychczasowe wady impulsatora kontaktronowego. Podstawowymi elementami systemu sà modu y komunikacyjne instalowane bezpoêrednio na wodomierzu: Cyble ensor (wyjêcie impulsowe z kompensacjà wstecznego przep ywu) Cyble M-BU (komputerowa dwukierunkowa transmisja danych zgodna z PN-EN ) Cyble RF (radiowa dwukierunkowa transmisja danych zgodna z dyrektywà 1999/5/EWG) Warunkiem niezb dnym do zastosowania tego systemu jest wst pne przystosowanie do niego wodomierzy. W chwili obecnej nast pujàce typoszeregi liczników (w rozmiarach od DN15 do DN500, w klasach metrologicznych B i C) spe niajà to wymaganie: UNIMAG Cyble, MD, Flodis, Aquadis, TD8, Flostar M, Woltex. Wodomierze mieszkaniowe Wodomierz Flodis z modu em Cyble RF Wodomierze wodociàgowe

2 Zasada dzia ania Ka dy z wodomierzy wst pnie przystosowanych do zdalnego odczytu Cyble wyposa ony jest w specjalizowanà wskazówk pokrytà metalizowanà folià. Odpowiedni kszta t i w aêciwoêci tego elementu pozwalajà uzyskaç oddzia ywanie na trzy równomiernie rozmieszczone cewki znajdujàce si w module komunikacyjnym. Uk ad elektroniczny modu u odnotowuje fakt przemieszczania si wskazówki pod cewkami z równoczesnym rozpoznaniem kierunku obrotu. Na tej podstawie rejestrowana jest informacja na temat obj toêci wody, kierunku przep ywu i wiele innych. IloÊç danych i sposób ich transmisji do urzàdzeƒ zewn trznych zale y od rodzaju zastosowanego modu u Cyble. Ca kowita odpornoêç na pole magnetyczne. Modu y Cyble, jak równie elementy przystosowania do systemu w wodomierzu, sà oboj tne magnetycznie i przez to sà odporne na dzia anie nawet bardzo silnych magnesów neodymowych. zczelnoêç obudowy w klasie IP68 umo liwia ciàg à prac nawet przy ca kowitym zanurzeniu w wodzie. Monta i demonta modu u Cyble nie powoduje ingerencji w wodomierzu (brak naruszenia cech legalizacyjnych) i mo e byç wykonywany bezpoêrednio na wczeêniej zamontowanym w rurociàgu wodomierzu. Wszystkie modu y Cyble umo liwiajà rozpoznanie kierunku przep ywu, dzi ki czemu zdalnie odczytana wartoêç odpowiada wskazaniu liczyd a wodomierza, a nie jest wi ksza o wartoêç wstecznego przep ywu jak to si dzieje w uk adach opartych na kontaktronach. KorzyÊci wynikajàce z zastosowania zdalnego odczytu Automatyczne odczytywanie wskazaƒ liczników ogranicza prawdopodobieƒstwo wystàpienia pomy ek zwiàzanych z czynnikiem ludzkim oraz istotnie wp ywa na skrócenie czasu odczytu, a przez to zmniejszenie kosztów Zdalny odczyt umo liwia dost p do wskazaƒ liczników w przypadku nieobecnoêci w aêciciela obiektu lub utrudnionego dost pu do licznika NiezawodnoÊç i trwa oêç Obudowa modu ów Cyble jest wykonana z tworzywa z w óknem w glowym, dzi ki czemu jest odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz promieniowanie UV Dwukierunkowa transmisja danych w technologii M-BU i Radian gwarantuje niezawodnà i wiarygodnà komunikacj, nawet w silnie zak óconej strefie pracy

3 Cyble ensor Modu impulsowy Modu przekazuje dane o zu yciu wody w postaci impulsów. Transmisja sygna u w przeciwieƒstwie do kontaktronu zabezpieczona jest przed dzia aniem silnego pola magnetycznego w tym magnesów neodymowych. Zaletà modu u Cyble ensor jest mo liwoêç rozpoznania kierunku przep ywu i uszkodzenia przewodu w trakcie eksploatacji systemu. Istnieje mo liwoêç doboru modu u zapewniajàcego odpowiednià wag impulsów. Wersja 2 y owa sygna jest odpowiednikiem kontaktronu; Kierunek HF LF Masa Uszk. Kabla WartoÊç impulsu HF dla poszczególnych wodomierzy wynosi odpowiednio: Typ wodomierza Unimag Cyble MD TD8/Aquadis Flodis FlostarM Woltex DN 15/20 25/30 40/50 15/ /32 40/100 50/ / /500 HF (L) * ** 100** 1000 E N O R Bràzowy Bia y LF E N O R Wersja 5 y owa sygna - otwarty kolektor; ó ty Czarny Bia y Bràzowy Zielony Modu Cyble ensor ygna wyjêciowy max pràd 100 ma, max napi cie 30 V, Przewód 2 lub 5 y owy d ugoêç 5 m (max 100 m) Bateria litowa ywotnoêç 12 lat * Dla DN15 i DN20 istnieje liczyd o 4/4 o wartoêci HF=0.1 L ** Od listopada 2006 r. dla WOLTEX WE: 100L dla DN50/125, 1000L dla DN150/500 WartoÊci wagi impulsów LF wysy anych z modu u Cyble ensor mo na obliczyç wed ug algorytmu: LF=HF x K Dost pne sà modu y komunikacyjne o wspó czynniku równym: K=1; 2,5; 10; 25; 100; 1000 Cyble M-BU Modu komputerowej transmisji danych Modu komputerowej transmisji szeregowej w standardzie M-BU zgodnym z PN-EN Nast pujàce parametry mogà byç odczytywane przez Cyble M-BU: Aktualna obj toêç i obj toêç zmierzona wstecz wraz z datà i godzinà odczytu Alarmy, w tym detekcja próby nielegalnego demonta u Informacja o s abym poziomie baterii oraz pozosta ym czasie jej u ytkowania Numer u ytkownika 13 miesi czny rejestr przep ywów szczytowych 13 miesi czny rejestr obj toêci na koniec miesiàca 13 miesi czny rejestr iloêci dni z wyciekiem 13 miesi czny rejestr detekcji wstecznego przep ywu Wodomierze wraz z modu ami Cyble M-BU mogà byç pod àczone do systemu zdalnego odczytu M-BU wraz z innymi kompatybilnymi z tym systemem urzàdzeniami jak na przyk ad ciep omierze. Modu Cyble M-BU Pr dkoêç transmisji 300, 600, 1200 oraz 2400 bodów Przewód 2 y owy bez polaryzacji (d ugoêç 5m) Bateria litowa ywotnoêç 12 lat Przyk adowa struktura systemu zdalnego odczytu wodomierzy i ciep omierzy M-BU M-BU maksymalnie 250 urzàdzeƒ maksymalna rozpi toêç sieci 1 km maks. odleg oêç centrali od odbiornika 350 m

4 Cyble RF Modu radiowy do zdalnego odczytu wodomierzy Cyble RF stanowi nowoczesne rozwiàzanie transmisji danych drogà radiowà. Odczyt danych mo e byç przeprowadzony z odleg oêci kilkudziesi ciu metrów za pomocà profesjonalnego terminala Easyco lub wspó pracujàcego z modu em RF Master laptopa bàdê czytnika PION WorkAbout MX. Nast pujàce parametry mogà byç odczytywane przez Cyble RF: Aktualna obj toêç i obj toêç zmierzona wstecz wraz z datà i godzinà odczytu Alarmy, w tym detekcja próby nielegalnego demonta u Informacja o s abym poziomie baterii oraz pozosta ym czasie jej u ytkowania Numer u ytkownika 13 miesi czny rejestr obj toêci na koniec miesiàca 13 miesi czny rejestr iloêci dni z wyciekiem 13 miesi czny rejestr detekcji wstecznego przep ywu Modu Cyble RF Protokó transmisji danych - Radian Modulacja cz stotliwoêciowa Cz stotliwoêç noêna MHz Efektywna moc sygna u <10 mw Transmisja 2-kierunkowa, symetryczna Bateria litowa - ywotnoêç 15 lat Przyk ady zastosowania wodomierzy wspó pracujàcych z systemem zdalnego odczytu. Pozosta e elementy systemu Puls RF Wodomierze nie przystosowane wst pnie do standardu Cyble, dzi ki modu owi Puls RF mo na odczytaç przy u yciu terminala pracujàcego w systemie Cyble. Licznik wody musi posiadaç wyjêcie impulsowe, które s u y do komunikacji z modu em Puls RF. Puls RF

5 Terminal Easyco Easyco jest nowoczesnym terminalem odczytowym pracujàcym w systemie operacyjnym Windows CE.Net. Wbudowany interfejs radiowy umo liwia zaawansowanà komunikacj dwukierunkowà z modu ami Cyble. Easyco posiada pami ç Flash 64 MB oraz RAM 128 MB dzi ki czemu mo e przechowywaç dane z ponad 4000 liczników. Komfort u ytkowania Z terminalem Easyco wspó pracuje stacja dokujàca umo liwiajàca: komunikowanie si z komputerem nadrz dnym poprzez z àcze UB inteligentne, szybkie adowanie litowo-jonowego akumulatora o pojemnoêci 3000 ma (w terminalu standardowo dost pny jest wskaênik poziomu na adowania). Terminal Easyco Mikroprocesor Intel Xscale PXA 255, 400 MHz ystem operacyjny Microsoft Windows CE.Net 4.2 Pami ç Flash 64 MB, RAM 128 MB Kolorowy ekran dotykowy 1/4 VGA, 240x320 wraz z podêwietlaniem Akumulator: 3000mA Temperatura pracy: -10 C do +50 C Easyco jest ergonomiczny, lekki i przyjazny Êrodowisku. Dzi ki zastosowaniu elementów bezo owiowych mo liwe by o zredukowanie wagi terminala wraz z akumulatorem do 700 g. Wysokiej pojemnoêci akumulator umo liwia 8 godzinnà autonomicznà prac z wykorzystaniem funkcji podêwietlania i wykonanie odczytu nawet 2000 liczników. Terminal wyposa ono w kolorowy, podêwietlany ekran dotykowy, dzi ki czemu znacznie u atwiona jest obs uga urzàdzenia oraz edycja danych. tandardowym wyposa eniem terminala Easyco jest futera ochronny z regulowanym paskiem zabezpieczajàcym na r k dla osób lewo i prawor cznych. OdpornoÊç na trudne warunki eksploatacji Obudowa terminala jest odporna na wstrzàsy, zaprojektowana pod kàtem pracy urzàdzenia w najbardziej nieprzyjaznym Êrodowisku zewn trznym jak py, bryzgi wody, wibracje, upadek z wysokoêci 1,2 m, ekstremalne i szybkozmienne warunki temperaturowe. RF Master Modu ten uzupe nia (poprzez port R 232) takie urzàdzenia jak czytnik PION WorkAbout MX lub przenoêny komputer klasy PC (laptop) zapewniajàc ich kompatybilnoêç ze standardem Cyble RF. W przypadku dysponowania przez u ytkownika systemem odczytu opartego na czytniku PION WorkAbout MX mo liwe jest udost pnienie programowego sterownika pozwalajàcego na wykorzystanie istniejàcego rozwiàzania do wspó pracy z Cyble RF. RF Master

6 Oprogramowanie Easy Route Mobile Oprogramowanie Easy Route Mobile mo e zostaç zainstalowane w terminalu pracujàcym w systemie Win CE 4.2/5.0 lub Mobile 2003/2005 (na przyk ad Easyco) jak równie w przenoênym komputerze klasy PC (laptop). Umo liwia ono wygodne odczytywanie danych drogà radiowà lub wprowadzanie ich manualnie oraz programowanie zdalne modu ów CYBLE RF. Zaawansowane mo liwoêci oprogramowania Easy Route Ostatni odczyt mo e byç porównywany na bie àco z aktualnym, dzi ki czemu w razie przekroczenia dozwolonych wartoêci odchy ek wyêwietlany jest alarm. Umo liwia to sprawdzenie sprawnoêci licznika lub identyfikacj wycieku. Mo liwoêç wprowadzenia ponumerowanych komentarzy w przypadku awarii lub problemów z odczytem. Funkcja ta pozwala natychmiast zidentyfikowaç problem w miejscu odczytu i ewentualnie podjàç dzia ania zaradcze. Easy Route Host Oprogramowanie Easy Route Host jak sama nazwa wskazuje jest nadrz dne w stosunku do Easy Route Mobile. Umo liwia ono stworzenie bazy danych wodomierzy wraz z trasami inkasenckimi. Ponadto zarzàdza przesy em danych pomi dzy komputerem nadrz dnym oraz przenoênymi terminalami pracujàcymi z Easy Route Mobile. Easy Route Host umo liwia analiz, w tym tak e graficznà, odczytanych danych jak równie ich eksport, w postaci powszechnie u ywanego formatu danych.csv, na przyk ad do oprogramowania zarzàdzajàcego przedsi biorstwem. Easy Route Host jest kompatybilny z Win 2000/XP. Y PL Copyright 2005, Actaris. Wszystkie prawa zastrze one. - Actaris zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i ulepszeƒ w produkowanych urzàdzeniach. Foto: Mohamed Khalfi. Cyble_Zdalny_1.2/2007 Actaris Polska p. z o.o Kraków ul. T. Romanowicza 6 Wi cej informacji: tel: (12) fax: (12)

Cyble. System zdalnego odczytu wodomierzy

Cyble. System zdalnego odczytu wodomierzy Cyble System zdalnego odczytu wodomierzy System Cyble firmy Itron jest nowoczesnym rozwiązaniem technicznym umożliwiającym zdalny, wiarygodny i dokładny odczyt wodomierzy. Reprezentuje on nową koncepcję

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 micro system

SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 Przeglàd mo liwoêci sprz towych i komunikacyjnych SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 jest sterownikiem swobodnie programowalnym PLC, przeznaczonym do wykonywania tanich systemów

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej.

Bardziej szczegółowo

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Fuzje ró nych sieci Wysoka wydajnoêç w firmie Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Wydajne sieci to klucz do sukcesu Istniejàce dzisiaj aplikacje przeznaczone

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH

WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH Kolorowe urzàdzenia wielofunkcyjne WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH PRINT COPY CZARNO-BIA E CZY KOLOROWE Nowe urzàdzenia wielofunkcyjne firmy Sharp MX-2700N i MX-2300N sprostajà

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà

Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà JERZY WRÓBEL MARIUSZ FITOWSKI GRZEGORZ LINKIEWICZ Zarzàdzanie rosnàcà liczbà informacji we wspó czesnym przedsi biorstwie staje si coraz wi

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW DARIUSZ DÑBROWSKI HENRYK DOBROWOLSKI JAN SZLAGOWSKI Od 1986 roku zespó kierowany przez prof. J. Szlagowskiego prowadzi prace w bardzo szerokiej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo