STEROWNIK MIKROPROCESOROWY CPM1A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STEROWNIK MIKROPROCESOROWY CPM1A"

Transkrypt

1

2 STEROWNIK MIKROPROCESOROWY Wydanie 2005

3

4 SPIS TREŒCI 1. INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE DANE OGÓLNE PARAMETRY SYSTEMU PARAMETRY WEJŒCIOWE PARAMETRY WYJŒCIOWE WYMIARY 7 3. ADRESY WEJŒCIOWO-WYJŒCIOWE STEROWNIKA KONFIGURACJA SYSTEMU MODU Y CPU MODU Y ROZSZERZENIA ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA STEROWNIKA KONWERTERY KOMUNIKACYJNE KONWERTER RS-232C CPM1-CIF KONWERTER RS-422 CPM1-CIF RÊCZNA KONSOLA PROGRAMUJ CA INSTALACJA I POD CZENIE INSTALACJA STEROWNIKA WARUNKI ŒRODOWISKOWE MIEJSCE I SPOSÓB MONTA U POD CZENIA ZASILANIA I SYGNA ÓW STERUJ CYCH STEROWNIKA POD CZENIA KOMUNIKACYJNE KOMUNIKACJA STEROWNIK PLC KOMPUTER PC KOMUNIKACJA STEROWNIK PLC TERMINAL NT POD CZENIE DWÓCH STEROWNIKÓW 1: POD CZENIE KOMUNIKACYJNE KILKU STEROWNIKÓW ORGANIZACJA WEWNÊTRZNEJ PAMIÊCI DANYCH OGÓLNY PODZIA PAMIÊCI NA OBSZARY PODZIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW PAMIÊCI FUNKCJE PROGRAMOWE STEROWNIKA OGÓLNE ZESTAWIENIA KOMEND OPIS INSTRUKCJI SPOSÓB ADRESOWANIA PAMIÊCI PODSTAWOWE ELEMENTY PROGRAMOWE INSTRUKCJE BAZOWE INSTRUKCJE KONTROLI BITÓW INSTRUKCJE KONTROLI PROGRAMU TIMER Y I LICZNIKI INSTRUKCJE PODPROGRAMU INSTRUKCJE OPERACJI DANYCH NSTRUKCJE PRZESTAWIANIA DANYCH INSTRUKCJE PRZENOSZENIA DANYCH INSTRUKCJE PORÓWNANIA DANYCH INSTRUKCJE KONWERSJI INSTRUKCJE MATEMATYCZNE KONTROLA PRZENIESIENIA DZIA ANIA W KODZIE BCD DZIA ANIA W KODZIE NKB INSTRUKCJE OPERACJI LOGICZNYCH SPECYFIKACJA

5 3+!')#%$%/!7+29*5')+"49) #+*6))%+8": 5B7%.;/!7+29*5"- $'"!76(7+#% $'#3!'8"-6.+ %-+(#'.7+&#%+*3+!"-6.+/!'.+*+23+.;#'8':%.7#921%+! -6'#+%#D'!2.-B')!3'&.%( #+-)%+8$'&.%/!'.+*" 7$'2/'#+#30)%*9*3+20) "3'2 39$%/!7+29*5')+-#/7 /'2'.6!04#'!'(#9.;.7"-#%$0) (D'3')956.7#%$0)E)956.7#%$0)718%4+#%')9.;%#("$.9-#9.;%/'-+2#'&.%')9.;FE/ #+8%/'2%!')9.; G/!6(0)E# /%BH%E3+2/+! 3"!9E8%.7#%$0)%2/"8*0)FE/!7+3)'!#%$0)%2/"8*')''1!'3')9.;%3( #D'!2.-+3+/'(( #+'1!01.+2':619H2'#%3'!') #+E!+-+*3!') #+'! 7)9$'!79*3 #+('*3+!') #% ( #92 /!'.+*+25"46('3+:'.+8"#/D 8')#%$%E)56.7#%$%2+.; #%.7#+'! 7/!7+$ I#%$%/!7+29*5')+J"#$.-B - $6!+ 8%7') H2 *3+!')#%$7 ( -+*%B/! (') #%+'(/')%+(#%+:'/!':! 2"*3+!"-6.+:'9*3+2 *3+!') #% /!'.+*+23+.;#'8':%.7#922'4+19H'/!.') #9)3 $%*/'*01E4+$'#3!'8') H:'2':6'*'19#%+ 7# -6.+-B79$ /!':! 2') #% *3+!')#%$ 9*3!.79E4+7# -6'#+/! 2+3!9- $%+# ;') HE 19 "3!792 H- $'&H/!'.+*"# '(/')%+(#%2/'7%'2%+#:+!+#.- 3 '(19) *%B7 /'2'.6*/+.- 8#9.;/ #+8% *3+!')#%.79.;E$30!+'1*5":%) #+*6/!7+7/!':! 21 7')9*3+!')#%$ 1. - INFORMACJE OGÓLNE: jest kompaktowym, szybkim sterownikiem mikroprocesorowym zaprojektowanym do kontroli systemów 7 )%+! -6.9.;('100*9:# 50))+-&.%')')9-&.%')9.;'4+19H"49) #9))%+8": 5B7%.;/!7+29*5" - $'"!76(7+#%+*3+!"-6.'$'#3!'8"-6.+/!'.+* 2%3+.;#'8':%.7#92%E8%#% 2%wytwórczo-produkcyjnymi lub *5"49H('*+$)+#.9-#+:' #% #%+71B(#9.;"$5 (0))9$'# ).79.; Jednostka CPU: Jednostka centralna CPU sterownika posiada wbudowany zasilacz 230VAC/lub 24VDC '! 7)7 8+4#'&.%'(39/"KE20, 30 lub 40 )9/!') (7+L*9:# 50))+-&.%')'-wyjœciowych. CPU z zasilaniem AC wejœcie DC wyjœcie przekaÿnikowe/tranzystorowe CPU z zasilaniem DC wejœcie DC wyjœcie przekaÿnikowe/tranzystorowe 10 pkt we/wy 20 pkt we/wy (bez mo liwoœci rozszerzenia) 30 pkt we/wy 40 pkt we/wy Modu³ rozszerzaj¹cy: W celu rozszerzenia systemu mo liwe jest pod³¹czenie cyfrowych, analogowych, temperaturowych i sieciowych modu³ów rozszerzaj¹cych. Wejœcie DC - wyjœcie przekaÿnikowe/tranzystorowe Modu³y we/wy analogowych Modu³ czujnika temperatury Modu³ ProfiBus DP Modu³ CompoBus Modu³ DeviceNet 4

6 !""#"$.+8")9+8%2%#') #% 7 $50.+L)9)'5 #9.;/!79/ ($')92% 72% # 2%*9:# 50))+-&.%')9.;G#//')*3-6.9.;/'(.7 * #% *39$0)2+.; #%.7#9.;F*3+!')#%$ *3 #(!(')')9/'* 4 #9)D"#$.-BD%83!"/!7+.%)7 $50.+#%')+:'*9:# 50))+-&.%')9.;E$30!+ +8%2%#"-672% #9*9:# 50)3!) -6.+$!0.+-'(7 ( #+:'.7 *"%#%2 8#9.7 *3!) #% *9:# 5")+-&.%')+:' %#3+!/!+3') #+:'/!7+7*3+!')#%$- $'72% # -+:'*3 #"2'4+19H# *3 )%'# /!7+7"493$')#%$ - $'2*E 2ms, 4ms, 16ms, 32ms, 64ms, lub 128ms. %#przerwaniowe: -10CD (9*/'#"-+()'2 )+-&.% 2%przerwaniowymi, -20CD, -30CD i -40CD -.73+!+2 3 $%2%)+-&.% 2% &"#'("3+!')#%$/'*% ( *791$%+)+-&.% %2/"8*')+2':6.+!'7/'7# ) H *9:# 59'(5":'&.%K,2*#%+7 8+4#%+'(.7 *".9$8"+-&.% /!7+!) #%')+%*791$%+)+-&.% %2/"8*')+ )9$'!79*3"-63+* 2+)+-&.% (!+*')+*3+!')#%$ '7) 8-6'#+#/# 1+7/'&!+(#%+/'(56.7+#%+ przetwornika '1!M%2/('*3+!')#%$ 1+7$'#%+.7#'&.%*3'*') #% $'*73')#9.;$'#)+!3+!0) ""()"3+!')#%$-+*3)9/'* 4'#9)/!7+$ I#%$%#3+!) 5')9'1*5":"-6.9 /!7+!) #% *3 ) /!7+$ I#%$ 2'4+19H"*3 )%'# '(Kms do *!7+$ I#%$2'4+19H 7 /!':! 2') #9('-+(#'$!'3#+-8"1/')3!7 8#+-'1*5":%/!7+!) L Szybki licznik: 3+!')#%$/'*% ( *791$%8%.7#%$%#$!+2+#3 8#98%.76.97*791$'&.%6('kHz. /'56.7+#%"7)+-&.% 2%/!7+!) #%')92%2'4# '1*5"49H*791$%+/!'.+*9#%+7 8+4#%+'(.7 *".9$8" Nastawniki analogowe: 4(9/'*% (,)+-&.% # 8':')+)/'*3.%# *3 )#%$0)E$30!+"2'48%)% -6!B.7#+# *3 )%+#%+()0.;)!3'&.%/!'.+*"1+7$'#%+.7#'&.%72% #)/!':! 2%+*3+!')#%$ G#/# *3 )9 7 /!':! 2') #9.;/!7+$ I#%$0).7 *')9.;F Komunikacja Host Link : Komunikacja z komputerem osobistym PC lub programowalnym terminalem '/+! 3'!*$%2-+*32'48%) )*3 #(!(7%+Host %#$Konwerter,,-+*3"49) #9('$'2"#%$.-%Ea konwerter RS do komunikacji 1 : N Komunikacja Link z innym sterownikiem: 9$'!79*3"-6.'1*7!/ 2%B.%%konwerter,,2'4# 5 3)' 7'!: #%7') H$'2"#%$.-B7%##92*3+!')#%$%+2/2A, CQM1/CQM1H i C200H ALPHA. ( ' 4(9*3+!')#%$)9/'* 4'#9-+*3*3 #(!(')')/'!3$'2"#%$.9-#9 ('1+7/'&!+(#%+:'/'(56.7+#% $'#*'8%!B.7#+-7 /'2'.6$30!+-2'4# 1+7"49.% $'2/"3+! '/!':! 2') H*3+!')#%$8"12'#%3'!') Hon-line parametry procesu. %#(*(' +,-. 4( -+(#'*3$ 7 *%8 # # /%B.%+2KK,OKP/'*% ( *3 #(!(')')9/!') (7+#%+# /%B.% /'2'.#%.7+:',OP- max 3002, modele -10/20CD - 200mA, modele -30/40CD - 300mA. Wyjœcie to mo e byæ wykorzystane jako napiêcie obs³uguj¹ce wejœcia *3+!')#%$ 8"1#/7 *%8 H/!':! 2') #93+!2%# 8'/+! 3'!*$% 5

7 2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: 2.1 Dane ogólne: /%B.%+7 *%8-6.+ '/"*7.7 8#+'(.;95$%# /%B.% Pobór mocy: /%B.%+/'2'.#%.7+ Rezystancja izolacji: (/'!#'&H# /!7+1%.% (/'!#'&H# 7 $50.+#% (/'!#'&H# )%1!.-+ (/'!#'&H# )*3!76*9 Temperatura pracy: +2/+! 3"! *$5 (') #% '/"*7.7 8# )%8:'3#'&H Atmosfera: (/'!#'&H# 7 #%$%# /%B.%.%*$%&!"1')+ Waga: VAC lub 24VDC VAC, 20, VDC max. 60VAC (zasilanie AC), max 20W (zasilanie DC) -10/20CD : 200mA,-30/40CD : 300mA Min 20 MOhm/!79KKP/'2%B(797.%*$ 2%%,KKP/!79KM<K>7/!7+72%#"3B7/!6(+2"/59)"K2 od zacisków AC do zacisku ochronnego 1500V ( szczyt - szczyt) 0,1...1 us Hz o skoku 0,075 mm >77/!79&/%+*7+#%+2E).7 *%+AK2%#)$%+!"#$" X,Y,Z 15G w kierunkach X, Y,Z 0 o C o C -20 o C...75 o C % bez skroplin Bez zapylenia i czynników agresywnych 10ms M3 max. 600g 2.2 Parametry systemu: Programowanie: /'2'.6$'#*'8%8"1$'2/"3+! Odczyt )+-&HM)9-&H cykliczne lub przerwaniowe Czas wykonania rozkazu: bazowy 0, us Liczba rozkazów: 14 podstawowych (LOAD, AND, OR itp.) 134 specjalnych (SUM, MOV itp.) Pojemnoœæ/ 2%B.%,KOA*50) 2%BH (!+*9)+-&.%')+KKKKKKKC (!+*9)9-&.%')+KKKKKC Bity IR 640 IR IR Bity SR 256 SR SR Bity TR 8 TR 0... TR 7 Bity HR 320 HR HR Bity AR 256 AR AR Bity LR LR LR %BH( #9.;.793 -M/%*7K,O*50) KKKK,G<1%3*5')'F 2%BH( #9.;398$'.793 -,*50) <OO<<G<1%3*5'wo)!7+$ I#%$%.7 *')+%8%.7#%$%,AMKKK,?.;!'# / 2%B.%/!797 #%$"# /%B.% Funkcja podtrzymania danych HR, AR, liczników i DM 2%BH( #9.; K,O*5') GKKKKK,Fodczyt/zapis,*5') G<OO<<F'(.793 1*5": /!7+!) L,)+-&.%.7 *!+ $.-%2 QK2* 3.;(':FE156(/ 2%B.%%busa we/wy Szybki licznik: 2,5kHz (5kHz) J%83!)+-&.%')9 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ms ustawiane Nastawniki analogowe: 2 nastawiane w zakresie

8 /%B.%+)+-&.%')+ +79*3 #.- )+-&.%')!6()+-&.%')9 Poziom ON Poziom OFF Czas reakcji ON Czas reakcji OFF Sterownik mikroprocesorowy 24VDC (+10%/-15%) o dowolnej polaryzacji IN IN kOhm /'7'*3 5+O?$';2 IN IN mA /'7'*3 5+2 min 14.4VDC max 5VDC 2 Q,2*R# *3 ) D%83!")+-&.%')+:' max 2ms Oznaczenia Specyfikacja Rodzaj wyj cia Przeka nik (OMRON G6R-1A) Tranzystor PNP/NPN Max moc czeniowa 250 VAC / 2A (cosϕ = 1) 24 VDC /0,3A 24 VDC/ 2A; (4 A/ common) Min obci enie 5 VDC, 10 ma - ywotno elektryczna Obci enie rezystancyjne: cze. - Obci enie indukcyjne: ywotno mechaniczna cze - Czas reakcji na ON max. 15 ms max. cz stotliwo prze czania: 2 khz Czas reakcji na OFF max. 15 ms 2.5 Wymiary CPM1-CIF W Jednostka: mm 50 Zasilanie DC 70 Zasilanie AC 30 CPM1-CIF Model W (mm) -10CD -A-V1/D-V CD -A-V1/D-V CD -A-V1/D-V CD -A-V1/D-V ED 86 (g³êbokoœæ: 50 mm) -8E /SRT21 66 (g³êbokoœæ: 50 mm) -MAD01 66 (g³êbokoœæ: 50 mm) -TS /MAD11 86 (g³êbokoœæ: 50 mm) -DRT21 60 (g³êbokoœæ: 50 mm)

9 3. ADRESY WEJŒCIOWO-WYJŒCIOWE STEROWNIKA Opis 10 WE/WY 20 WE/WY 30 WE/WY 40 WE/WY Odczyt WE/WY cykliczne lub przerwaniowe J zyk programowania stykowy i funkcyjny S owo rozkazowe 1 wiersz / rozkaz, 1-5 s ów na rozkaz Rozkazy bazowe 14 specjalne 134 Czas wykonania bazowy 0,72-16,2 µs specjalny rozkaz MOV = 12,375 µs Max liczba WE/WY CPU 30 punktów - 18 WE z rozszerzeniem 10 punktów - 6 WE - 4 WY 20 punktów - 12 WE - 8 WY - 12 WY 90 punktów - 54 WE - 36 WY 100 punktów - 60 WE - 40 WY Adresy WE Adresy WY Bity IR 640: IR IR (IR200 - IR219) Bity SR 256: SR SR (SR240 - SR255) Bity TR 8: TR0 - TR7 Bity HR 320: HR HR (HR00 - HR19) Bity AR 256: AR AR (AR00 - AR15) Bity LR 256: LR LR (LR00 - LR 15) Przeka niki czasowe / liczniki 128: TIM / CNT Przeka nik czasowy 100 ms: TIM TIM 127; przeka nik czasowy 10 ms: TIM TIM 127; Liczniki odliczaj ce lub rewersyjne Pami danych Czytaj / Pisz 1024 s ów (DM000 - DM 1023) 16 bitowe s owa Tylko czytaj 512 s ów (DM DM 6655) Obs uga przerwa 2 WE, czas reakcji max. 0,3 ms 4 WY, czas reakcji max. 0,3 ms Funkcja podtrzym. przy zaniku napi cia Zabezpieczenie danych HR, AR, liczniki i obszar DM Samodiagnoza B d CPU (Watchdog), b d pami ci i Bus-a WE/WY Testowanie programu Na brak rozkazu END Szybki licznik 1 szt.:1-fazowo 5 khz, 2-fazowo 2,5 khz; w trybie inkrementalnym: (16 bitów) w trybie dekrementalnym: do (16 bitów) Wej cie impulsowe Identyczne z WE przerwaniowym (min. 0,2ms d ugo impulsu) Filtr wej ciowy 1,2,4,8,16, 32, 64, 128 ms - do wyboru Potencjometr analogowy 2 sztuki, nastawialne w zakresie od

10 4. KONFIGURACJA SYSTEMU: 4.1 Modu³y CPU Jednostki CPU z 10 sygna³ami we/wy -10CDR- -V1/10CDT- -V1/10CDT1- -V1 1. Pod³¹czenie zasilania 3. Zacisk uziemienia ochronnego 5. Zaciski wejœæ 10. Nastawniki analogowe 8. Sygnalizacja wejœæ 9. Sygnalizacja wyjœæ 11. Port Peripherial 7. Sygnalizacja stanu pracy 4. Zaciski wyjœciowe napiêcia pomocniczego (dotyczy tylko wersji AC) 6. Zaciski wyjœæ -10CDR- /10CDT- /10CDT1-2. Zacisk uziemienia (dotyczy tylko wersji AC) 1. Pod³¹czenie zasilania 3. Zacisk uziemienia ochronnego 5. Zaciski wejœæ 10. Nastawniki analogowe 11. Port Peripherial 8. Sygnalizacja wejœæ 7. Sygnalizacja stanu pracy 9. Sygnalizacja wyjœæ 4. Zaciski wyjœciowe napiêcia pomocniczego (dotyczy tylko wersji AC) 6. Zaciski wyjœæ 9

11 Jednostki CPU z 20 sygna³ami we/wy -20CDR- -V1/20CDT- -V1/20CDT1- -V1-20CDR- /20CDT- /20CDT1- Jednostki CPU z 30 sygna³ami we/wy -30CDR- -V1/30CDT- /-V130CDT1- -V1-30CDR- /30CDT- /30CDT1-12. Port modu- ³u rozszerzaj¹cego 12. Port modu- ³u rozszerzaj¹cego Jednostki CPU z 40 sygna³ami we/wy -40CDR- -V1/40CDT- -V1/40CDT1- -V1-40CDR- /40CDT- /40CDT1-12. Port modu- ³u rozszerzaj¹cego 12. Port modu- ³u rozszerzaj¹cego.%*$%/'(56.7+#%')+7 *%8 #% '(56.7+#%+7 *%8 #% *3+!')#%$ KK,OKP8"1,OVDC - Zaciski uziemienia roboczego '(56.7+#%+/!7+)'(""7%+2% -6.+:'G398$'*3+!')#%$%7 *%8 #+# /%B.%+272%+##92F w celu )9+8%2%#') #% )/59)"7 $50.+L%':! #%.7+#%!979$ /'! 4+#% +8+$3!9.7#+:' - Zaciski uziemienia ochronnego '(56.7+#%+/!7+)'(""7%+2% -6.+:').+8"':! #%.7+#%!979$ /'! 4+#% +8+$3!9.7#+:'.%*$%*9:# 50))+-&.%')9.; '(56.7+#%+'1)'(0)*9:# 50))+-&.%')9.;.%*$%*9:# 50))9-&.%')9.; '(56.7+#%+'1)'(0)*9:# 50))9-&.%')9.;.%*$%# /%B.% /'2'.#%.7+:' /%B.%+/'2'.#%.7+,OP max KK22'4+19H)9$'!79*3 #+('7 *%8 #% '1)'(0) *9:# 50))+-&.%')9.;8"1#/('7 *%8 #% 3+!2%# 8 '/+! 3'!*$%+:' - Nastawniki analogowe /'2'.6# *3 )#%$0) # 8':')9.;2'4#!B.7#%+E1+7$'#%+.7#'&.%/!7+/!':! 2')9) nia *3+!')#%$ "*3 )% H)!3'&.%()0.;$'20!+$ (!+*')9.;,K%,G'1*7!F)7 $!+*%+K,KK *$ I#%$%*3 #"/!.9*3+!')#%$ *$ I#%$%G(%'(9&)%+.6.+F%#D'!2"-6' $3" 8#9.;*3 #.;/!.9*3+!')#%$ G7%+8'# F&)%+.%*%B$%+(9/'(56.7'#+-+*37 *%8 #%+('*3+!')#%$ RUN (zielona) &)%+.%*%B$%+(9*3+!')#%$/!."-+)3!91%+8"1, gaœnie kiedy sterownik /!."-+)3!91%+8"1)9*36/i³ b³¹d pracy sterownika M&)%+.%*%B/'(.7 *)9*36/%+#% 15B("/!.9*3+!')#%$a uniemozliwiaj¹cego jego pracê - )*79*3$%+'/+!.-+*3+!')#%$a zostaj¹ przerwane 2!": /'(.7 *)9*36/%+#% 15B(""2'48%)% -6.+:'( 8*7¹ pracê sterownika. Wyst¹pienie 3 $%+:'15B("#%+/')'("-e przerwanie pracy sterownika COMM (pomarañczowa) - œwieci sie podczas pracy portu komunikacyjnego 10

12 *$ I#%$%*3 #"*9:# 50))+-&.%')9.; #D'!2"-6' $3" 8#92*3 #%+)+-&.%')9.;*9:# 50)()"*3 #')9.;&)%+.6*%BE$%+(9'(/')%+(#%+ *9:# 59)+-&.%')+*6)*3 #%+)9*'$%2G7 56.7'#ym) *$ I#%$%*3 #"*9:# 50))9-&.%')9.; #D'!2"-6' $3" 8#92*3 #%+)9-&.%')9.;*9:# 50)()"*3 #')9.;&)%+.6*%BE$%+(9'(/')%+(#%+ *9:# 59)9-&.%')+*6)*3 #%+)9*'$%2G7 56.7'#92F 56.7+$'2"#%$.9-#+ 5"49('/'(56.7+#% 7+*3+!')#%$%+2"!76(7+L7+)#B3!7#9.;#/!B.7#+-$'#*'8% /!':! 2"-6.+-EE$'#)+!3+!,,8"1O,,E)%7" 8%7.9-#+:'panela operatorskiego itp. '(56.7+#%+2'("5"!'7*7+!7-6.+:' 56.7+*5"46.+('/'(56.7+#% modu³ów rozszerzaj¹cych Modu³y rozszerzenia Rozmieszczenie elementów jednostki rozszerzenia pokazuje rysunek 1. Zaciski wejœæ 3. Sygnalizacja wejœæ 6. Z³¹cze do pod³¹czenia modu³u rozszerzaj¹cego 5. Kabel do portu modu³u rozszerzaj¹cego 4. Sygnalizacja wyjœæ 2. Zaciski wyjœæ *$ I#%$%*3 #"*9:# 50))+-&.%')9.; #D'!2"-6' $3" 8#92*3 #%+)+-&.%')9.;*9:# 50)()"*3 #')9.;&)%+.6*%BE$%+(9'(/')%+(#%+ *9:# 59)+-&.%')+*6)*3 #%+)9*'$%2G7 56.7'#92F *$ I#%$%*3 #"*9:# 50))9-&.%')9.; #D'!2"-6' $3" 8#92*3 #%+)9-&.%')9.;*9:# 50)()"*3 #')9.;&)%+.6*%BE$%+(9'(/')%+(#%+ *9:# 59)9-&.%')+*6)*3 #%+)9*'$%2G7 56.7'#92F.%*$%*9:# 50))+-&.%')9.; '(56.7+#%+'1)'(0)*9:# 50))+-&.%')9.;.%*$%*9:# 50))9-&.%')9.; '(56.7+#%+'1)'(0)*9:# 50))9-&.%')9.; #%')92'("5"!'7*7+!7+#% 72'(" $'L.7'# *5"46.9('/'56.7+#% 2'("5",K7-+(#'*3$6.+#3! 8#6 '(56.7+#%+2'("5"!'7*7+!7-6.+:' 56.7+*5"46.+('/'(56.7+#% kolejnych modu³ów rozszerzaj¹cych, umo liwiaj¹cych zwiêkszenie %8'&.%*9:# 50))+-&H%)9-&H, pod³¹czanie sygna³ów analogowych i wspó³pracê z sieciami przemys³owymi. UWAGA: Rozszerzenie nie jest mo liwe w jednostkach centralnych -10/20CDxx. 11

13 !.;+2 318'$')9*3!"$3"!9)+)#B3!7#+-*3+!')#%$ '! 7'1)'(0))+-&H%)9-&H/!7+(*3 )% -6!9*"#$% $'&" ""*": Sygnalizacja stanu Sygnalizacja stanu Sygnalizacja stanu pracy sterownika #% 7('2'("5"!'7*7+!7-6.+:' Port )+-&.%')9 Port )9-&.%')9 - Zasilanie (POWER) - Tryb pracy - Komunikacja (COMM) 2%B.% 2%B.% danych MIKROPROCESOR Port peryferyjny G)9-&.%+ komunikacyjne) ""*("#" ""*("#" 12

14 4.4 Konwertery komunikacyjne '$ 4(+:'*3+!')#%$ 2'4+19H('56.7'#9$'#)+!3+!$'2"#%$.9-#9/'7) 8-6.9# /'(56.7+#%+(' *3+!')#%$ "!76(7+L7+)#B3!7#9.;3 $%.;- $E3+!2%# 8'/+! 3'!*$%%3/'48%)+-+*3"49.%+$'#)+!3+! )*3 #(!(7%+,,8"1O,, Konwerter RS-232C CPM1-CIF Wtyk Wtyk (" (" do sterownika do sterownika!7+56.7#%$d"#$.9-#9 *3 )%'#9)/'79.-BU>V"2'48%)% /'56.7+#%+*3+!')#%$ 78"13+!2%# 8 '/+! 3'!*$%+:' 7"49.%+2*9*3+2"$'2"#%$.-%Host Link. *3 )%'#9)/'79.-BUV/'7) 8 # $'2"#%$.-B73+!2%# 8+28"1%##92 sterownikiem w standardzie 1:1 link 56.7+,, C/%#756.7+"2'48%)% -6.+/'56.7+#%+7E3+!2%# 8+2'/+! 3'!*$%2%3/ 39$/'(56.7+#%')9('*3+!')#%$ 39$*5"46.9('/'(56.7+#% $'#)+!3+! 7-+(#'*3$6.+#3! 8# Konwerter RS-422 CPM1-CIF11 31,++ 31,++ Wtyk Wtyk (" (" do sterownikado sterownika!7+56.7#%$d"#$.9-#9 *3 )%+#%+)/'79.-B"2'48%)% $'2"#%$.-B7"!76(7+#% 2%7+)#B3!7#92% 56.7+O,, 56.7+"2'48%)% -6.+/'56.7+#%+*3+!')#%$ ('*%+.%Host Link 39$/'(56.7+#%')9('*3+!')#%$ 39$*5"46.9('/'(56.7+#% $'#)+!3+! 7-+(#'*3$6.+#3! 8#6 13

15 "#!$%&!79/'2'.9/!7+#'&#+-!B.7#+-$'*'8%/!':! 2"-6.+-2'48%)+-+*37 /!':! 2') #%+*3+!')#%$ 1+7 $'#%+.7#'&.%$'2/"3+! 3+!')#%$2'4+19H/!':! 2') #97 /'2'.6-+(#+:'7()0.;39/0) $'#*'8%NK8"1,KK>,?19()%+$'#*'8+2-6%(+#39.7#9!'7$5 ($8 )%*79 D"#$.9-#9.;'! 7*6'1*5":%) #+)3+#* 2*/'*01'#*'8,KK>,?)92 : 7 20)%+#% ('( 3$')+:'$ #%')+:',KK>,,,G,2F8"1,KK>O,,GO2F CQM1-PRO01-E C200H-PRO27-E '#*'8 /!':! 2"-6. -+*3/'(56.7 # 1+7/'&!+(#%'('*3+!')#%$ /'/! $'2"#%$.9-#+7# -("-6.+*%B na jednostce CPU. 5.1 Instalacja sterownika 3+!')#%$-+*37 /!'-+$3') #9)3 $%*/'* $# -1!(7%+-'(/'!#9# #%+*/! )!"#$% 7+)#B3!7#+- $%+2':6*%B7(!79H)3! $.%++$*/8' 3.-%! )%(5') %#* *3)!"#$%+2/'/! )#+- /!.9*3+!')#%$ '! 7/!79.79#% *%B7#.7#%+(')9(5"4+#%.7 *"-+:'D"#$.-'#') #% :4848%#"" '(.7 *%#*3 8.-%*3+!')#%$ # 8+49/!7+*3!7+: H7 * (9"#%$ #% -+:'2'#3') #% )# *3B/"-6.9.; )!"#$.;&!'(')%*$')9.; 2%+-*. *%8#%+# *5'#+.7#%'#+E 14

16 2%+-*. E)$30!9.;3+2/+! 3"! 2'4+/!7+$!'.79H o 8"119H#%4*7 #%4K o C, 2%+-*. E)$30!9.;)%8:'3#'&H/')%+3!7 /!7+$!.7 CKW>8"1-+*3#%4*7 #%4KW> 2%+-*. E)$30!9.;# *$"3+$*791$%.;72% #3+2/+! 3"!92'4+('-&H('/')*3 ) #% skroplin pary wodnej, 2%+-*. 7 :!+*9)#92%: 7 2%E*%8#%+7 '8+-'#+%#! 4'#+# (7% 5 #% *"1*3 #.-%.;+2%.7#9.;E 2%+-*. #! 4'#+# *%8#+)%1!.-+%"(!92+.; #%.7#+!7+(%#*3 8.-6*3+!')#%$ 7 )*7+# 8+49*%B"/+)#%HE4+)!"#$%&!'(')%*$')+*/+5#% -6)92':%7 )!3+ w danych technicznych. UWAGA:!" # $!$%&% :484+4(!&'6!792'#3 4"*3+!')#%$ # /+)#%H'(/')%+(#%6/!7+*3!7+L"2'48%)% -6.6*)'1'(#6.9!$"8.-B /')%+3!7.;5'(76.+:''1)'(9+8+$3!9.7#+*3+!')#%$ %:(9#%+2'#3') H*3+!')#%$ )/'18%4":!7+-#%$0)E("49.;3! #*D'!2 3'!0)E'/'!#%$0)2'.9%%##9.; "!76(7+L:+#+!"-6.9.;.%+/5' /!79/ ($.;$%+(93+2/+! 3"! /')%+3!7 )'$05*3+!')#%$ 2'4+/!7+$!'.79H o # *3'*') H )+#398 3'!.;5'(76.9 +)7:8B("# 7 $50.+#% +8+$3!'2 :#+39.7#+2':6.+)/59) H# /!.B*3+!')#%$ E#%+# 8+49:'2'#3') H )/'18%4" /! 3"!9%"!76(7+L)9*'$%+:'# /%B.% )'(8+:5'&.%18%4*7+-#%4,KK22'($ 18%("4+-2'.9 )/'18%4"# ( -#%$0)! (%')9.;("4+-2' *3! H*%B2'#3') H*3+!')#%$)2%+-*..;E('$30!9.;'1*5": 2 5 3)9('*3B/%#%+-+*3#! 4'# # #%+1+7/%+.7+L*3)'/'! 4+#% )9*'$%2# /%B.%+2/'(.7 *!"39#')9.;'/+!.-%$'#*+!).9-#9.; 3+!')#%$/')%#%+#19H7 )*7+2'#3') #9)/'79.-%/'7%'2+-"2'48%)% -6.+-*)'1'(#6.9!$"8.-B powietrza przez otwory w obudowie. 3+!')#%$-+*3/!79*3'*') #9('2'#3 4"# *79#%+8"17 /'2'.6O)$!B30)O :4849!"$" ZASILANIE *%8 #%+*3+!')#%$ /')%##'19H('/!') (7'#+/!7+)'( 2%'/!7+$!'-"2%#E "#%$ H/'(56.7 #% *3+!')#%$ ('3+:'* 2+:'I!0(5 7 *%8 #%.''1%+$39("4+-2'.98"1'(1%'!#%$% 2':6.+/')'(') H7 $50.+#% )*%+.%G#//%+.+5"$')+E*%8#%$%%#("$.9-#+E#%+*92+3!9.7#+'1)'(9 /05/!7+)'(#%$')+%3/F.+8""#%$#%B.% )/59)"# /! )%(5')6/!.B*3+!')#%$ /!7+77 $50.+#% E zalecane -+*37 *%8 #%+*3+!')#%$ 7'((7%+8#+:'I!0(5 7 *%8 #% 8"17"49.%+23! #*D'!2 3'!0)*+/!"-6.9.;G7 *%8 #%+ 230VAC). '1)'(7%+7 *%8-6.92# 8+49/!7+)%(7%+H7 1+7/%+.7+#%+/!7+.%64+#%')'7)!.%')+%2'48%)'&H '(56.7+#% *3+!')#%$ '(# /%B.% 230VAC Transfor. 1:1 15

17 '(56.7+#%+*9:# 50))+-&.%')9.;(8 /'*7.7+:08#9.;-+(#'*3+$/'$ 7"-6!9*"#$%8 *3+!')#%$0) 7 *%8 #9.;# /%B.%+2,KP(''1*5":%*9:# 50))+-&.%')9.;2'4# )9$'!79*3 H# /%B.%+/'2'.#%.7+ sterownika 24DC. -10CDR- (-V1)/10CDT- (-V1)/10CDT1- (-V1) 24 VDC +10% / 15% Wejœcia COM CH -20CDR- (-V1)/20CDT- (-V1)/20CDT1- (-V1) 24 VDC +10% / 15% Wejœcia COM CH CDR- (-V1)/30CDT- (-V1)/30CDT1- (-V1) 24 VDC +10% / 15% Wejœcia COM CH CH -40CDR- (-V1)/40CDT- (-V1)/40CDT1- (-V1) 24 VDC +10% / 15% Wejœcia COM CH CH

18 Pod³¹czenie ró nych sygna³ów wejœciowych Wyjœcie przekaÿnikowe PrzekaŸnik Schemat po³¹czeñ IN 5 ma/12 ma COM (+) Wyjœcie NPN otwarty kolektor Czujnik + Wyjœcie 5 ma/12 ma 0 V Zasilanie czujnika IN COM (+) Wyjœcie NPN pr¹dowe Zastosuj to samo zasilanie dla wejœcia i czujnika Obwód pr¹dowy + Wyjœcie 5 ma/12 ma 0 V + IN COM (+) Wyjœcie PNP pr¹dowe + 5 ma/12 ma Wyjœcie 0 V Zasilanie czujnika IN COM ( ) Wyjœcie napiêciowe + Wyjœcie 0 V Zasilanie czujnika COM (+) IN 17

19 '(56.7+#%+*9:# 50))9-&.%')9.;(8 /'*7.7+:08#9.;39/0)-+(#'*3+$*3+!')#%$ /'$ 7"-6!9*"#$% -10CDR- (-V1) 10 CH COM COM COM 03 = Obci¹ enie -20CDR- (-V1)/-20EDR/20EDR1 10 CH Common = Wspólny zacisk COM COM COM 03 COM 06-30CDR- (-V1) 10 CH Common Common 11 CH COM COM COM 03 COM 06 COM CDR- (-V1) 10 CH COM COM COM 03 Common Common Common 11 CH COM 06 COM COM 06 Common Common Common Common 6.1 Komunikacja sterownik PLC - komputer PC.+8"7 /!':! 2') #% *3+!')#%$ /!79"49.%"oprogramowania Cx-Programmer lub SYSWIN lub monitorowania programu i jego dia:#'*39$%e#%+71b(#+-+*3)9$'# #%+/'56.7+#% mo e b9h7!+ 8%7') #+/!79"49.%"$'#)+!3+! NJK,G7$ 18 2%%)39$%+21+7/'&!+(#%+:'/'(56.7+#% (' PC) lub za /'2'.B$'#)+!3+! /!7+-&.%')+:'JKG/'(56.7+#%+7/'/!7+7$ 1+83! #*2%*9-#9 RS232). 18

20 PC) lub za /'2'.B$'#)+!3+! /!7+-&.%')+:'JKG/'(56.7+#%+7/'/!7+7$ 1+83! #*2%*9-#9 RS232). 6.2 Komunikacja sterownik PLC - terminal NT /'2'.6$'#)+!3+! JK%$ 18,,('*3+!')#%$ 2'4# /'(56.79H3+!2%# 8 /!':! 2') 8#9/'7) 8-6.9# )%7" 8%7.-B%7( 8#+*3+!') #%+/!'.+*+2'1*5":%) #92/!7+7*3+!')#%$ Konwerter RS-232C Jednostka CPU sterownika IBM PC/AT lub kompatybilny Kabel RS-232C XW2Z-200T (2 m) XW2Z-500T (5 m) CQM1-CIF02 Terminal programowalny firmy Omron Konwerter RS-232C Jednostka CPU sterownika Kabel RS-232C 19

21 6.3 Pod³¹czenie dwóch sterowników 1:1 Za pomoc¹ kabla RS232 i konwerterów CPM1-CIF01 mo na w prosty sposób po³¹czyæ dwie jednostki sterownika. Po³¹czenie takie umo liwia podwojenie maksymalnej liczby wejœæ/wyjœæ uk³adu i zwiêkszenie pojemnosci pamiêci systemu. Przy po³¹czeniu tym wymiana danych miêdzy sterownikami odbywa sie poprzez obszar pamiêci LR (Link Relay 2 x 8 x 16 bit = 128 bitów) Konwertery RS-232C Jednostki CPU sterownika Kabel RS-232C CQM1 + konwerter RS-232C C200HS/C200HX/HG/HE 20

22 6.4 Pod³¹czenie komunikacyjne kilku sterowników Wykorzystuj¹c konwertery CPM1-CIF11 (konwerter RS-422) mo na po³¹czyæ ze sob¹ do 32 jednostek (max. do 500m). IBM PC/AT lub kompatybilny Kabel RS-232C RS-422 konwertery Jednostki CPU sterownika Kabel RS-422 3G2A9-AL004-E Link Adapter Jednostki (32 max.) 21

23 KABLE TRANSMISYJNE PC - PLC - NT (KOMUNIKACJA W STANDARCIE RS232) CPM1-CIF01 + KABEL 2 CQM1-CIF02 PC KOMPUTER OSOBISTY PLC:SYSWIN, LSS, SSS NT11S: NT11S-ZA3AT-EV1 NT inne: NT-ZA3AT-EV2(1) KABEL 1 K A B E L K A B E L PLC 2 2 PLC CPM1/, CQM1-CPU11, C200HS-CPU01(03) CPM1/ - CIF01 + KABEL 3 TERMINAL KABEL 3 CQM1-CPU21(41, 42, 43, 44) C200HS -CPU21(23, 31, 33) K A CPM1-CIF01 B + E KABEL 4 L 4 TERMINALE NT11S NT20, NT30, NT600, NT620 22

24 KABEL 1 PC - PLC PLC (RS-232C) PC 1 o o 1 2 o o 2 3 o o 3 4 o o 4 5 o o 5 6 o o 6 7 o o 7 8 o o 8 9 o o 9 KABEL 2 PC PLC(CPM1-CIF01) PC PLC(CPM1-CIF01); NT 1 o o 1 2 o o 2 3 o o 3 4 o o 4 5 o o 5 6 o o 6 7 o o 7 8 o o 8 9 o o 9 KABEL 3 PLC - NT11S NT11S PLC 1 o o 1 2 o o 2 3 o o 3 4 o o 4 5 o o 5 6 o o 6 7 o o 7 8 o o 8 9 o o 9 KABEL 4 PLC - NT NT PLC 1 o o 1 2 o o 2 3 o o 3 4 o o 4 5 o o 5 6 o o 6 7 o o 7 8 o o 8 9 o o 9 23

25 !! " *($%% + &!"('* Obszar danych Bity Funkcja Obszar IR Obszar IR000-IR009 IR00000-R00915 )+-&.%')9 GK*50)F (160 bitów) Obszar IR010-R019 IR01000-IR01915 )9-&.%')9 GK*50)F (160 bitów) Obszar roboczy IR200-IR231 IR20000-IR23115 Obszar SR G,*5') F SR232-SR255 G,O*5') F (512 bitów) SR23200-SR25507 (384 bity) Obszar TR -- TR0-TR7 (8 bitów) Obszar HR Obszar AR Obszar LR Obszar Liczników (COUNTER) i TIMER ów HR00-HR19 G,K*50)F AR00-AR15 G<*50)F LR00-LR15 G<*50)F T/C0000-T/C127 (numery COUNTER/TIMER) Obszar DM Zapis/Odczyt DM0000-DM0999 Log) Tylko do odczytu PC setup (setup sterownika) GKK,*5') F DM1000-DM1021 G,,*5') F DM6144-DM6599 GO<*50)F DM6600-DM6655 G<*50)F HR0000-HR1915 (320 bitów) AR0000-AR1515 (256 bitów) LR0000-LR1515 (256 (!+*')+)+-&H%)9-&. sterownika Bity markerów )%+L/! 2+3!0) pracy sterownika + bity #+(' chwilowego przechowywa- #% *3 3"*"MJJ: 5B7% programu. Bity przechowywania danych. Obszar 7 / 2%B3"-6.9*3 #/' )956.7+#%"7 *%8 #% 8#+"49) #+ podczas wykorzystywania niektórych funkcji oraz obszar przechowywania %#D'!2.-%'15B(.; 1*7!/ 2%B.%*5"46.9(' komunikacji z innymi sterownikami Obszar przechowywania danych nt. liczników i /!7+$ I#%$0).7 *')9.; "4939.;)/!':! 2%+ -- 1*7!( #9.;)!3'&.% G#%+1%39F49) #9/!79 operacjach na liczbach -- 49) #+('"2%+*7.7+#% $'("15B(0)%7(!7+LE $30!+1B(62% 592%+-*.+ 5') 3+2':619H"49) #+ - $'7)9$5+'(.793M zapis kiedy funkcja Error ':#%+-+*3"49) # -- %+2':619H7 /%*9) #+ z poziomu programu ) #+('przechowywa- #% ( #9.;$'#3!'8"-6.9.; /!.B*3+!')#%$ 24

26 *% ($)+(% Obszar SR: Bit(y) Funkcja SR232-SR ; <&"#" 4+-&.%')+!:"2+#39(8 D"#$.-% MCRO(99) G $'1%39!'1'.7+:(9GCCF#%+-+*3"49) #+F SR236-SR ; <&"#" 49-&.%')+!:"2+#39(8 D"#$.-% MCRO(99) G $'1%39!'1'.7+:(9GCCF#%+-+*3"49) #+F SR %#"przerwaniowy licznik 0 w trybie SV. P$%+(97+!')+)+-&.%+ przerwaniowe jest wykorzystane dla licznika o zakresie 4 miejsc hex. G $'1%39!'1'.7+:(97+!')+)+-&.%+/!7+!) #%')+#%+-+*3"49) #+)3!91%+8%.7#%$ F SR %#"przerwaniowy licznik 1 w trybie SV. P$%+(9/%+!)*7+)+-&.%+ przerwaniowe jest wykorzystane dla licznika o zakresie 4 miejsc hex. G $'1%39!'1'.7+:(9/%+!)*7+)+-&.%+/!7+!) #%')+#%+-+*3"49) #+)3!91%+ licznika). SR %#"przerwaniowy licznik 2 w trybie SV. P$%+(9(!":%+)+-&.%+ przerwaniowe jest wykorzystane dla licznika o zakresie 4 miejsc hex. G $'1%39!'1'.7+:(9(!":%+)+-&.%+/!7+!) #%')+#%+-+*3"49) #+)3!91%+8%.7#%$ F SR %#"przerwaniowy licznik 3 w trybie SV. P$%+(93!7+.%+)+-&.%+ przerwaniowe jest wykorzystane dla licznika o zakresie 4 miejsc hex. G $'1%39!'1'.7+:(93!7+.%+)+-&.%+/!7+!) #%')+#%+-+*3"49) #+)3!91%+8%.7#%$ F SR %#"przerwaniowy licznik 0 w trybie PV Minus One. Licznik PV-1 kiedy 7+!')+)+-&.%+przerwaniowe jest wykorzystane dla licznika o zakresie 4 miejsc hex. SR %#"przerwaniowy licznik 1 w trybie PV Minus One. Licznik PV-1 kiedy /%+!)*7+)+-&.%+przerwaniowe jest wykorzystane dla licznika o zakresie 4 miejsc hex. SR %#"przerwaniowy licznik 2 w trybie PV Minus One. Licznik PV-1 kiedy (!":%+)+-&.%+przerwaniowe jest wykorzystane dla licznika o zakresie 4 miejsc hex. SR %#"przerwaniowy licznik 3 w trybie PV Minus One. Licznik PV-1 kiedy 3!7+.%+)+-&.%+przerwaniowe jest wykorzystane dla licznika o zakresie 4 miejsc hex. SR248,SR Obszar PV szybkiego licznika (High-speed Counter).49) #+- $'1%39!'1'.7+:(9 *791$%8%.7#%$#%+-+*3"49) #9 SR %#0"" "449) #+('/!7+.;') #% *3 )9)!3'&.% # 8':')+- SR %#0("" "449) #+('/!7+.;') #% O.9D!')+- *3 )9)!3'&.% # 8':')+- SR Bit resetu dla High-speed Counter =6"4 08 Bit resetu dla portu peryferyjnego reset portu peryferyjnego. G%+'1')%67"-+$%+(9"!76(7+#%+/+!9D+!9-#+-+*3/!7956.7'#+"3'2 39.7#%+ przechodzi na zero po resecie). 09 =6"4 10 PC setup reset bit #%+/')'("-+%#%.- 8%7.-Bsetup(DM6600-DM6655). Automatycznie przechodzi na zero po resecie. Efektywne tylko w przypadku gdy sterownik jest w trybie PROGRAM. 11 Bit statusu dla danych ustawianych w trybie FORCE. JJ( #+*6.79*7.7'#+/'(.7 */! #% 2%B(793!91 2%% MONITOR ( #+*67.;')9) #+/'(.7 */! #% 2%B(793!91 2%% MONITOR. SR Bit statusu utrzymania stanu I/O. JJ1%397'1*7!"%*6!+*+3') #+/!79!'7/'.7B.%"8"17 $'L.7+#%"'/+!.-% 1%397'1*7!"%*6"3!792 #+/!79!'7/'.7B.%"8"17 $'L.7+#%"'/+!.-% 13 =6"4 14 Bit resetu Error Log #%+/')'("-+)9.79*7.7+#%+Error Log. Automatycznie przechodzi na OFF po resecie. 15 =6"4 25

27 Bit(y) Funkcja SR #9) )9/ ($")9*36/%+#% 15B("'- )% *%B))9/ ($"E:(9"49) # -+*3%#*3!"$.- JGK<F8"1JGK?F5')'-+*3resetowane (na 00) poprzez wykonanie instrukcji JKK8"1.79*7.7'#+7"!76(7+#% /+!9D+!9-#+:' 08 =6"4 09 Flaga czasu obiegu cyklu *%BE:(9/!7+1%+:#%+.9$8G8"1:(9.7 *.9$8" przekroczy 100 ms =6"4 13 ""4 14 ""4 15 Flaga pierwszego cyklu. 56.7'# /!7+7-+(+#.9$8/'*3!.%+)9$'#9) #% /!':! 2" SR Bit o 1-minutowej pulsacji. 30 sek. ON, 30 sek. OFF. 01 Bit o 0,02-sekundowej pulsacji. 0,01 sek. ON, 0,01 sek. OFF. 02 >=A =6"4 06 B'"456.7 *%BE:(92'#%3'!') #%+-+*3 7 $'L.7'#+ 07 Flaga wykonywania komendy STEP(08) *%B# -+(+#.9$8398$'/!79*3!.%+ /!'.+*"1 7"-6.+:'# GKAF =6"4 SR Bit o 0,1-sekundowej pulsacji. 0,05 sek. ON, 0,05 sek. OFF. 01 Bit o 0,2-sekundowej pulsacji. 0,1 sek. ON, 0,1 sek. OFF. 02 Bit o 1-sekundowej pulsacji. 0,5 sek. ON, 0,5 sek. OFF. 03 >A &*""456.7 *%BE$%+(9/'(.7 *)9$'#9) #% %#*3!"$.-%)9#%$#%+156( 04 (CY) Flaga przeniesienia *%BE$%+(9)!+7"83.%+)9$'#9) #% %#*3!"$.-% /'- )%*%B/!7+#%+*%+#%+ 05 >CA D"*6E456.7 *%BE:(9)!3'&H/'!0)#9) # 7( #6*3 56-+*3 )%B$*7 06 (EQ) Flaga równe.56.7 *%BE:(9)!3'&H/'!0)#9) # 7( #6*3 56-+*3!0)# 07 >/A D'6E456.7 *%BE:(9)!3'&H/'!0)#9) # 7( #6*3 56-+*3 mniejsza =6"4 Obszar AR: Bit(y) Funkcja AR00,AR =6"4 AR =6" /&($F< =6"4 AR03-AR =6"4 AR =6" &*( 4 K1! $15B(" 156(/!79*3'&.%GParity error),156(! 2$%GFrame error) 156(/!7+1%+:"/!':! 2"GOverrun error). 12 &*( =6"4 AR =6"4 26

28 Bit(y) Funkcja AR %8+! 79195')956.7 #+7 *%8 #%+19 )97+!') H# 8+49)/%* HUKKKKV7"!76(7+#% /+!9D+!9-#+:' AR * (!"& 4 00 ON: Licznik PV jest w pierwszym zakresie porównania 01 ON: Licznik PV jest w drugim zakresie porównania 02 ON: Licznik PV jest w trzecim zakresie porównania 03 ON: Licznik PV jest w czwartym zakresie porównania KO%.7#%$P-+*3)/%63927 $!+*%+/'!0)# #% 05 ON: Licznik PV jest w szóstym zakresie porównania 06 ON: Licznik PV jest w siódmym zakresie porównania 07 ON: Licznik PV jest w ósmym zakresie porównania =6"4 15 (""#04 ON: zatrzymane JJ)56.7'#+ AR =6"4 AR13 00 "&*" (("456.7 *%BE$%+(9) '1*7!7+<<KK<<O/'- )%*%B156(G3.7B&H*+3"/-+*3.793 # /')56.7+#%" zasilania). 01 "&*(456.7 *%BE$%+(9)9*36/%156()'1*7!7+ <<<<OOG3.7B&H*+3"/-+*3.793 # /'(.7 *!'7/'.7B.% '/+!.-%F 02 "&*(""( '456.7 *%BE$%+(9)9*36/% 156()'1*7!7+<<O<<G3.7B&Hsetup jest czytana przez *F 03,04 =6"4 05 (6"456.7 *%BE:(9 $3" 8#9.7 *3!) #%.9$8" -+*3(5"4*79#%4# *3 )%'#9)<<C 06,07 =6"4 08 "&*"&('*456.7 *%BE$%+(9)/!':! 2%+ /'- )%*%B#%+%*3#%+-6.9 (!+*'1*7!"( #9.; 09 "&*"('*Flash *%BE:(9/'- )%*%B156()/ 2%B.% Flash. 10 "&*"('* *%BE$%+(9)9#%$#%+156()/ 2%B.%398$'(''(.793"G<OO<CCF i obszar ten jest inicjalizowany. 11 "&*" setup *%BE:(97'*3 #%+)9$!939156()'1*7!7+ / 2%B.%setup. 12 "&*"( '456.7 *%BE:(9)9*36/%156()'1*7!7+/ 2%B.% /!':! 2"GF8"1$%+(9)9$'#9) # -+*3#%+)5 &.%) %#*3!"$ =6"4 AR Maksymalny czas trwania cyklu. -(5"4*79.7 *.9$8"'( 7!+-+*3!') #% /%+!)*7+-'/+!.-% +*3$ *') #9# /'.763$"'/+!.-% AR Aktualny czas trwania cyklu. (4 cyfry BCD) Ostatni z czasów cyklu jest zapisywany. Aktualny czas cyklu nie jest kasowany kiedy operacja jest zatrzymana. Obszar DM (PC setup): Bit(y) Funkcja Ustawienia startowe (DM6600-DM6614). *3B/"-6.+# *3 )%+#% *6+D+$39)#+/'/!7+*5 #%"%.;('*3+!')#%$ 398$'/'!+*3!.%+ *Nastawy w kodzie BCD 27

Sterownik mikroprocesorowy CPM1

Sterownik mikroprocesorowy CPM1 Sterownik mikroprocesorowy CPM1 STEROWNIK MIKROPROCESOROWY CPM1 Wydanie 1999/2000 1. CPM1 - INFORMACJE OGÓLNE:... 4 2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:...6 2.1 DANE OGÓLNE:...6 2.2 PARAMETRY SYSTEMU...6 2.3

Bardziej szczegółowo

CPM1A Sterownik SYSMAC OMRON

CPM1A Sterownik SYSMAC OMRON Najmniejszy w rodzinie SYSMAC C sterownik jest najlepszym przykładem rozwoju procesu miniaturyzacji. CPM1A łączy w swojej miniaturowej formie zalety dotychczasowych małych sterowników, zajmując jednocześnie

Bardziej szczegółowo

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CPM2A / CPM2C Wy szy poziom sterowania OMRON SYSMAC CPM2A / CPM2C Wydanie 2002 Sterowniki atwe dostosowanie Du a ró norodnoœæ modeli umo liwia zastosowanie tej

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CPM2A / CPM2C Wy szy poziom sterowania OMRON SYSMAC CPM2A / CPM2C Wydanie 2003 Sterowniki atwe dostosowanie Du a ró norodnoœæ modeli umo liwia zastosowanie tej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OMRON CPM2C http://pl.yourpdfguides.com/dref/2886570

Twoja instrukcja użytkownika OMRON CPM2C http://pl.yourpdfguides.com/dref/2886570 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

Mapa pamięci sterownika CPM1(A)

Mapa pamięci sterownika CPM1(A) Mapa pamięci sterownika CPM1(A) (na podstawie kumentacji firmy Omron) Pamięć danych to pamięć typu RAM (ang. Ranm Access Memory), w której przechowywane są wszelkie dane liczbowe w postaci szesnastobitowych

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca Szafa zasilajàco-sterujàca SLZ SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Budowa Rysunek 1. Schemat Szafki zasilaj¹co steruj¹cej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania sterowników GeFanuc

Podstawy programowania sterowników GeFanuc Podstawy programowania sterowników GeFanuc Waldemar Samociuk Zakład Teorii Maszyn i Automatyki Katedra Podstaw Techniki Felin p.110 http://ztmia.ar.lublin.pl/sips waldemar.samociuk@up.lublin,pl Podstawy

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

Elektronika i techniki mikroprocesorowe

Elektronika i techniki mikroprocesorowe Elektronika i techniki mikroprocesorowe Technika cyfrowa Podstawowy techniki cyfrowej Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydział Elektryczny, ul. Krzywoustego 2 trochę historii

Bardziej szczegółowo

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników Segmenty rynku sterowników Segmenty rynku sterowników Klasy sterowników Sterowniki mikro Sterowniki małe Sterowniki średnie Sterowniki duŝe Sterowniki bardzo duŝe Sterowniki firmy Siemens Logo! Rodzina

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA NOWOŚĆ! Moduły programowalne Millenium II+ jeszcze więcej możliwości FUNKCJA Łatwość i intuicyjność programowania, szeroka oferta oraz olbrzymie możliwości w postaci wejścia analogowego 0-10V, potencjometrycznego,

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Co to jest mikrokontroler? Kody i liczby stosowane w systemach komputerowych. Podstawowe elementy logiczne

Spis treœci. Co to jest mikrokontroler? Kody i liczby stosowane w systemach komputerowych. Podstawowe elementy logiczne Spis treści 5 Spis treœci Co to jest mikrokontroler? Wprowadzenie... 11 Budowa systemu komputerowego... 12 Wejścia systemu komputerowego... 12 Wyjścia systemu komputerowego... 13 Jednostka centralna (CPU)...

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane Mikrokontrolery

Systemy wbudowane Mikrokontrolery Systemy wbudowane Mikrokontrolery Budowa i cechy mikrokontrolerów Architektura mikrokontrolerów rodziny AVR 1 Czym jest mikrokontroler? Mikrokontroler jest systemem komputerowym implementowanym w pojedynczym

Bardziej szczegółowo

SAIA PROGRAMOWALNY STEROWNIK PLC

SAIA PROGRAMOWALNY STEROWNIK PLC SAIA PROGRAMOWALNY STEROWNIK PLC SAIA BURGESS ELECTRONICS SABUR Sp. z. o. o. ul. Drużynowa 3A 02 950 Warszwa tel. (022) 844 75 20 fax. (022) 844 36 39 SAIA 1 @KEMOR SPIS TREŚCI 1. KABEL K111 KABEL DO PROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

Elementy cyfrowe i układy logiczne

Elementy cyfrowe i układy logiczne Elementy cyfrowe i układy logiczne Wykład Legenda Zezwolenie Dekoder, koder Demultiplekser, multiplekser 2 Operacja zezwolenia Przykład: zamodelować podsystem elektroniczny samochodu do sterowania urządzeniami:

Bardziej szczegółowo

Łatwy start. Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100. Informacje o produkcie. www.moeller.

Łatwy start. Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100. Informacje o produkcie. www.moeller. www.eaton.com www.moeller.pl/easy Łatwy start Informacje o produkcie Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100 Przeka niki programowalne easy pozwalaj¹ w

Bardziej szczegółowo

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CQM1H W y szy poziom sterowania OMRON SYSMAC SMAC CQM1H Wydanie 2001/2002 SPIS TREŒCI strona Modu³y CPU..1 Zasilacze...2 Karty pamiêci 3.4 Funkcje wejœæ/wyjœæ

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

abc programowania... czyli prawie wszystko, co chcielibyœcie wiedzieæ o programowaniu sterowników, ale..

abc programowania... czyli prawie wszystko, co chcielibyœcie wiedzieæ o programowaniu sterowników, ale.. abc programowania... czyli prawie wszystko, co chcielibyœcie wiedzieæ o programowaniu sterowników, ale.. 2 2. Wprowadzenie do sterowania. 3 3. Programowanie zamiast sterowania zadrutowanego.............

Bardziej szczegółowo

Jednostki podstawowe Parametry LOGO! 24 LOGO! 230RC LOGO! 24RC LOGO! 12/24 RC

Jednostki podstawowe Parametry LOGO! 24 LOGO! 230RC LOGO! 24RC LOGO! 12/24 RC Jednostki podstawowe Parametry LOGO! 24 LOGO! 230RC LOGO! 24RC LOGO! 12/24 RC Napięcie zasilające / wejścia 24 V DC 115 / 230 V AC/DC 24 V AC/DC 12/24 V DC Ilość wejść dyskretnych 8 8 8 8 Ilość wejść analogowych

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria XP i CP

Sterowniki PLC seria XP i CP Sterowniki PLC seria XP i CP Jednostka centralna CPU Pamięć programu 128K kroków (wbudowana), obsługa 8192 punktów, CPU-XP1A CM1-XP1A max 16 modułów rozszerzeń, 0,075 usek/instrukcję, arytmetyka zmiennoprzecinkowa,

Bardziej szczegółowo

PewnoϾ jutra. www.relpol.com.pl

Pewnoœæ jutra. www.relpol.com.pl Pewnoœæ jutra. Spe³nienie potrzeb jutra Polski przekaÿnik programowalny Wyj¹tkowa prostota programowania Serwis i doradztwo techniczne zapewnione przez Relpol S.A. czym NEED siê wyró nia: - mo liwoœæ pomiaru

Bardziej szczegółowo

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym Charakterystyka wartości granicznej obciążenia, szerokość 22,5 mm Obciążenie AC (rezystancyjne) U [V] 300 0 0 80 60 50 40 30 0.1 0.2 0.5 1 2 4 6 Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC Obciążenie

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 3 Jan Kazimirski 1 Podstawowe elementy komputera. Procesor (CPU) 2 Plan wykładu Podstawowe komponenty komputera Procesor CPU Cykl rozkazowy Typy instrukcji Stos Tryby adresowania

Bardziej szczegółowo

UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne rabaty!

UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne rabaty! Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Cennik może ulec zmianie. CENNIK DETALICZNY [ceny netto zł] UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy przekaÿnik czasowy

Cyfrowy przekaÿnik czasowy Cyfrowy przekaÿnik czasowy HCL atwy w obs³udze przekaÿnik czasowy z du ym wyœwietlaczem, o wymiarach DIN 4 x 4 mm, o stopniu ochrony IP/NEMA 4. Zabezpieczony przed wod¹ i zanieczyszczeniami, pracuj¹cy

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl

Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław T +48 71 77

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. Asembler procesorów rodziny x86

Architektura komputerów. Asembler procesorów rodziny x86 Architektura komputerów Asembler procesorów rodziny x86 Architektura komputerów Asembler procesorów rodziny x86 Rozkazy mikroprocesora Rozkazy mikroprocesora 8086 można podzielić na siedem funkcjonalnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Licznik nastawny CODIX Panel czołowy. 2. Podłączenie R P T1. - T6 Przyciski dekadowe do wprowadzania nastaw.

Instrukcja obsługi Licznik nastawny CODIX Panel czołowy. 2. Podłączenie R P T1. - T6 Przyciski dekadowe do wprowadzania nastaw. Instrukcja obsługi Licznik nastawny CODIX 908 1. Panel czołowy 8 9 10 11 12 Bieżące wskazanie licznika Nastawa (wartość progowa) Numer wyświetlanej nastawy Wskaźnik pracy licznika czasu Wskaźnik aktywnych

Bardziej szczegółowo

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik do rekuperatorów anel naścienny RC0 do sterownika Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik (bez obudowy) Zarządzanie centrali przez Smarfon, tablet, lub komputer: Dla sterownika

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 5333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 5333 PRetop Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

SmartGuard 600. Funkcja. Dane techniczne. Produkty Komponenty bezpieczeństwa Sterowniki bezpieczeństwa S

SmartGuard 600. Funkcja. Dane techniczne. Produkty Komponenty bezpieczeństwa Sterowniki bezpieczeństwa S Produkty Komponenty bezpieczeństwa Sterowniki bezpieczeństwa S SmartGuard 600 Programowalny sterownik bezpieczeństwa Łatwo radzi sobie ze skomplikowanymi aplikacjami Obsługuje do 32 modułów rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Temat 1. Algebra Boole a i bramki 1). Podać przykład dowolnego prawa lub tożsamości, które jest spełnione w algebrze Boole

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI

WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI 1. Mikroprocesorowe wyświetlacze / alarmy W pełni konfigurowalne Wejścia dla temperatury, ciśnienia, siły, prądu zmiennego, napięcia, częstotliwości W pełni konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

SEM1600F 10 lat gwarancji

SEM1600F 10 lat gwarancji 2 uniwersalne wejścia: TTL, m, PNP, NPN, styk, mv Tryb częstotliwości 0,01Hz...65kHz; licznika DC do 1kHz Wyj. prądowe m (aktywne/pasywne) i napięciowe V Izolacja galwaniczna wej./wyj./zasil. 500VDC Uniwersalne

Bardziej szczegółowo

www.atcontrol.pl NX7 PLC

www.atcontrol.pl NX7 PLC NX7 PLC NX7 Charakterystyka ogólna Optymalna konstrukcja do małych i średnich aplikacji gdzie liczba punktów I/O nie przekracza 104. Standardowo są dostępne jednostki 28 i 48 punktowe. Każdą z nich można

Bardziej szczegółowo

Mini Modbus 1AO. Moduł rozszerzający 1 wyjście analogowe, 2 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla

Mini Modbus 1AO. Moduł rozszerzający 1 wyjście analogowe, 2 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla Wersja 1.0 14.08.2014 Wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

1SBC R1001 PL

1SBC R1001 PL 40 Ministyczniki Spis treœci Wybór aplikacji ¹czenie silników w kategorii AC-... ¹czenie obwodów z obci¹ eniem rezystancyjnym w kategorii AC-1... 4 Tabela doboru Ministyczniki B 6, B 7, akcesoria... 44

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 PRetrans Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO 1.7 64-PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO IC200UDD064 40 wejść dyskretnych 24 VDC, 24 wyjścia tranzystorowe 24 VDC (zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąŝeniem), wbudowany port RS232, drugi port dostępny

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 Dane techniczne : Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 a) wielkość bufora znaków (DD RAM): 80 znaków (80 bajtów) b) możliwość sterowania (czyli podawania kodów znaków) za pomocą

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

RTo-2 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY

RTo-2 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13

2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13 Spis treści 3 Spis treœci 1. Informacje wstępne... 9 2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13 2.1. Budowa wewnętrzna mikrokontrolerów PIC16F8x... 14 2.2. Napięcie zasilania... 17 2.3. Generator

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Spis procedur i programów

Spis procedur i programów Spis procedur i programów Przykład 1.1. Szablon programu.................................... 10 Przykład 2.1. Dodawanie liczby jednobajtowej do trzybajtowej....................15 Przykład 2.2. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

RTx- 132, 133, 134, 135

RTx- 132, 133, 134, 135 Elektroniczne przekaźniki czasowe RTx-132, 133, 134, 135 Schemat wyprowadzeñ RTx- 132, 133, 134, 135 10 (+) 1 11 Un 2 (-) 4 3 8 9 W³aœciwoœci Jednofunkcyjny* RTx-132: (A) opóÿnione za³¹czanie RTx-133:

Bardziej szczegółowo

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503)

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) Spis treści Dzień 1 I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8I8O

RS485 MODBUS Module 8I8O Wersja 2.2 12.01.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KARTA PRODUKTU 000, 000, 000 Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KOMUNIKACJA konwersji zapewnia doskona³¹ ochronê pod³¹czonym - Sieciowa Karta

Bardziej szczegółowo

CPU ROM, RAM. Rejestry procesora. We/Wy. Cezary Bolek Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki

CPU ROM, RAM. Rejestry procesora. We/Wy. Cezary Bolek Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki Cezary Bolek Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki Komputer jest urządzeniem, którego działanie opiera się na wykonywaniu przez procesor instrukcji pobieranych z pamięci operacyjnej

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki

Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki Norma IEC-61131-3 definiuje typy języków: graficzne: schematów drabinkowych LD, schematów

Bardziej szczegółowo

Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet

Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Seria EDC: moc 0.2 kw 0.75 kw. sterowanie pozycją - wyświetlacz (tylko w serii EDB) - edycja parametrów, alarmy - wejścia cyfrowe i analogowe, wyjścia cyfrowe - kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Modu³ SPIDER GSM. producent ELEKTRO-MIZ. Instrukcja U ytkownika

Modu³ SPIDER GSM. producent ELEKTRO-MIZ. Instrukcja U ytkownika Modu³ SPIDER GSM producent ELEKTRO-MIZ Instrukcja U ytkownika Opis funkcjonalny: Moduù SPIDER GSM pozwala na zdaln¹ kontrolê pracy kot³a za pomoc¹ telefonu komórkowego. U ytkownik mo e poprzez wys³anie

Bardziej szczegółowo

Opis układów wykorzystanych w aplikacji

Opis układów wykorzystanych w aplikacji Opis układów wykorzystanych w aplikacji Układ 74LS164 jest rejestrem przesuwnym służącym do zamiany informacji szeregowej na równoległą. Układ, którego symbol logiczny pokazuje rysunek 1, posiada dwa wejścia

Bardziej szczegółowo

Dwukierunkowy programowany licznik impulsów

Dwukierunkowy programowany licznik impulsów SIMEXR Dwukierunkowy programowany licznik impulsów 79 INSTRUKCJA OBS UGI Przed rozpoczêciem u ytkowania urz¹dzenia nale y dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ Firma SIMEX zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

Struktura i działanie jednostki centralnej

Struktura i działanie jednostki centralnej Struktura i działanie jednostki centralnej ALU Jednostka sterująca Rejestry Zadania procesora: Pobieranie rozkazów; Interpretowanie rozkazów; Pobieranie danych Przetwarzanie danych Zapisywanie danych magistrala

Bardziej szczegółowo