STEROWNIK MIKROPROCESOROWY CPM1A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STEROWNIK MIKROPROCESOROWY CPM1A"

Transkrypt

1

2 STEROWNIK MIKROPROCESOROWY Wydanie 2005

3

4 SPIS TREŒCI 1. INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE DANE OGÓLNE PARAMETRY SYSTEMU PARAMETRY WEJŒCIOWE PARAMETRY WYJŒCIOWE WYMIARY 7 3. ADRESY WEJŒCIOWO-WYJŒCIOWE STEROWNIKA KONFIGURACJA SYSTEMU MODU Y CPU MODU Y ROZSZERZENIA ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA STEROWNIKA KONWERTERY KOMUNIKACYJNE KONWERTER RS-232C CPM1-CIF KONWERTER RS-422 CPM1-CIF RÊCZNA KONSOLA PROGRAMUJ CA INSTALACJA I POD CZENIE INSTALACJA STEROWNIKA WARUNKI ŒRODOWISKOWE MIEJSCE I SPOSÓB MONTA U POD CZENIA ZASILANIA I SYGNA ÓW STERUJ CYCH STEROWNIKA POD CZENIA KOMUNIKACYJNE KOMUNIKACJA STEROWNIK PLC KOMPUTER PC KOMUNIKACJA STEROWNIK PLC TERMINAL NT POD CZENIE DWÓCH STEROWNIKÓW 1: POD CZENIE KOMUNIKACYJNE KILKU STEROWNIKÓW ORGANIZACJA WEWNÊTRZNEJ PAMIÊCI DANYCH OGÓLNY PODZIA PAMIÊCI NA OBSZARY PODZIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW PAMIÊCI FUNKCJE PROGRAMOWE STEROWNIKA OGÓLNE ZESTAWIENIA KOMEND OPIS INSTRUKCJI SPOSÓB ADRESOWANIA PAMIÊCI PODSTAWOWE ELEMENTY PROGRAMOWE INSTRUKCJE BAZOWE INSTRUKCJE KONTROLI BITÓW INSTRUKCJE KONTROLI PROGRAMU TIMER Y I LICZNIKI INSTRUKCJE PODPROGRAMU INSTRUKCJE OPERACJI DANYCH NSTRUKCJE PRZESTAWIANIA DANYCH INSTRUKCJE PRZENOSZENIA DANYCH INSTRUKCJE PORÓWNANIA DANYCH INSTRUKCJE KONWERSJI INSTRUKCJE MATEMATYCZNE KONTROLA PRZENIESIENIA DZIA ANIA W KODZIE BCD DZIA ANIA W KODZIE NKB INSTRUKCJE OPERACJI LOGICZNYCH SPECYFIKACJA

5 3+!')#%$%/!7+29*5')+"49) #+*6))%+8": 5B7%.;/!7+29*5"- $'"!76(7+#% $'#3!'8"-6.+ %-+(#'.7+&#%+*3+!"-6.+/!'.+*+23+.;#'8':%.7#921%+! -6'#+%#D'!2.-B')!3'&.%( #+-)%+8$'&.%/!'.+*" 7$'2/'#+#30)%*9*3+20) "3'2 39$%/!7+29*5')+-#/7 /'2'.6!04#'!'(#9.;.7"-#%$0) (D'3')956.7#%$0)E)956.7#%$0)718%4+#%')9.;%#("$.9-#9.;%/'-+2#'&.%')9.;FE/ #+8%/'2%!')9.; G/!6(0)E# /%BH%E3+2/+! 3"!9E8%.7#%$0)%2/"8*0)FE/!7+3)'!#%$0)%2/"8*')''1!'3')9.;%3( #D'!2.-+3+/'(( #+'1!01.+2':619H2'#%3'!') #+E!+-+*3!') #+'! 7)9$'!79*3 #+('*3+!') #% ( #92 /!'.+*+25"46('3+:'.+8"#/D 8')#%$%E)56.7#%$%2+.; #%.7#+'! 7/!7+$ I#%$%/!7+29*5')+J"#$.-B - $6!+ 8%7') H2 *3+!')#%$7 ( -+*%B/! (') #%+'(/')%+(#%+:'/!':! 2"*3+!"-6.+:'9*3+2 *3+!') #% /!'.+*+23+.;#'8':%.7#922'4+19H'/!.') #9)3 $%*/'*01E4+$'#3!'8') H:'2':6'*'19#%+ 7# -6.+-B79$ /!':! 2') #% *3+!')#%$ 9*3!.79E4+7# -6'#+/! 2+3!9- $%+# ;') HE 19 "3!792 H- $'&H/!'.+*"# '(/')%+(#%2/'7%'2%+#:+!+#.- 3 '(19) *%B7 /'2'.6*/+.- 8#9.;/ #+8% *3+!')#%.79.;E$30!+'1*5":%) #+*6/!7+7/!':! 21 7')9*3+!')#%$ 1. - INFORMACJE OGÓLNE: jest kompaktowym, szybkim sterownikiem mikroprocesorowym zaprojektowanym do kontroli systemów 7 )%+! -6.9.;('100*9:# 50))+-&.%')')9-&.%')9.;'4+19H"49) #9))%+8": 5B7%.;/!7+29*5" - $'"!76(7+#%+*3+!"-6.'$'#3!'8"-6.+/!'.+* 2%3+.;#'8':%.7#92%E8%#% 2%wytwórczo-produkcyjnymi lub *5"49H('*+$)+#.9-#+:' #% #%+71B(#9.;"$5 (0))9$'# ).79.; Jednostka CPU: Jednostka centralna CPU sterownika posiada wbudowany zasilacz 230VAC/lub 24VDC '! 7)7 8+4#'&.%'(39/"KE20, 30 lub 40 )9/!') (7+L*9:# 50))+-&.%')'-wyjœciowych. CPU z zasilaniem AC wejœcie DC wyjœcie przekaÿnikowe/tranzystorowe CPU z zasilaniem DC wejœcie DC wyjœcie przekaÿnikowe/tranzystorowe 10 pkt we/wy 20 pkt we/wy (bez mo liwoœci rozszerzenia) 30 pkt we/wy 40 pkt we/wy Modu³ rozszerzaj¹cy: W celu rozszerzenia systemu mo liwe jest pod³¹czenie cyfrowych, analogowych, temperaturowych i sieciowych modu³ów rozszerzaj¹cych. Wejœcie DC - wyjœcie przekaÿnikowe/tranzystorowe Modu³y we/wy analogowych Modu³ czujnika temperatury Modu³ ProfiBus DP Modu³ CompoBus Modu³ DeviceNet 4

6 !""#"$.+8")9+8%2%#') #% 7 $50.+L)9)'5 #9.;/!79/ ($')92% 72% # 2%*9:# 50))+-&.%')9.;G#//')*3-6.9.;/'(.7 * #% *39$0)2+.; #%.7#9.;F*3+!')#%$ *3 #(!(')')9/'* 4 #9)D"#$.-BD%83!"/!7+.%)7 $50.+#%')+:'*9:# 50))+-&.%')9.;E$30!+ +8%2%#"-672% #9*9:# 50)3!) -6.+$!0.+-'(7 ( #+:'.7 *"%#%2 8#9.7 *3!) #% *9:# 5")+-&.%')+:' %#3+!/!+3') #+:'/!7+7*3+!')#%$- $'72% # -+:'*3 #"2'4+19H# *3 )%'# /!7+7"493$')#%$ - $'2*E 2ms, 4ms, 16ms, 32ms, 64ms, lub 128ms. %#przerwaniowe: -10CD (9*/'#"-+()'2 )+-&.% 2%przerwaniowymi, -20CD, -30CD i -40CD -.73+!+2 3 $%2%)+-&.% 2% &"#'("3+!')#%$/'*% ( *791$%+)+-&.% %2/"8*')+2':6.+!'7/'7# ) H *9:# 59'(5":'&.%K,2*#%+7 8+4#%+'(.7 *".9$8"+-&.% /!7+!) #%')+%*791$%+)+-&.% %2/"8*')+ )9$'!79*3"-63+* 2+)+-&.% (!+*')+*3+!')#%$ '7) 8-6'#+#/# 1+7/'&!+(#%+/'(56.7+#%+ przetwornika '1!M%2/('*3+!')#%$ 1+7$'#%+.7#'&.%*3'*') #% $'*73')#9.;$'#)+!3+!0) ""()"3+!')#%$-+*3)9/'* 4'#9)/!7+$ I#%$%#3+!) 5')9'1*5":"-6.9 /!7+!) #% *3 ) /!7+$ I#%$ 2'4+19H"*3 )%'# '(Kms do *!7+$ I#%$2'4+19H 7 /!':! 2') #9('-+(#'$!'3#+-8"1/')3!7 8#+-'1*5":%/!7+!) L Szybki licznik: 3+!')#%$/'*% ( *791$%8%.7#%$%#$!+2+#3 8#98%.76.97*791$'&.%6('kHz. /'56.7+#%"7)+-&.% 2%/!7+!) #%')92%2'4# '1*5"49H*791$%+/!'.+*9#%+7 8+4#%+'(.7 *".9$8" Nastawniki analogowe: 4(9/'*% (,)+-&.% # 8':')+)/'*3.%# *3 )#%$0)E$30!+"2'48%)% -6!B.7#+# *3 )%+#%+()0.;)!3'&.%/!'.+*"1+7$'#%+.7#'&.%72% #)/!':! 2%+*3+!')#%$ G#/# *3 )9 7 /!':! 2') #9.;/!7+$ I#%$0).7 *')9.;F Komunikacja Host Link : Komunikacja z komputerem osobistym PC lub programowalnym terminalem '/+! 3'!*$%2-+*32'48%) )*3 #(!(7%+Host %#$Konwerter,,-+*3"49) #9('$'2"#%$.-%Ea konwerter RS do komunikacji 1 : N Komunikacja Link z innym sterownikiem: 9$'!79*3"-6.'1*7!/ 2%B.%%konwerter,,2'4# 5 3)' 7'!: #%7') H$'2"#%$.-B7%##92*3+!')#%$%+2/2A, CQM1/CQM1H i C200H ALPHA. ( ' 4(9*3+!')#%$)9/'* 4'#9-+*3*3 #(!(')')/'!3$'2"#%$.9-#9 ('1+7/'&!+(#%+:'/'(56.7+#% $'#*'8%!B.7#+-7 /'2'.6$30!+-2'4# 1+7"49.% $'2/"3+! '/!':! 2') H*3+!')#%$8"12'#%3'!') Hon-line parametry procesu. %#(*(' +,-. 4( -+(#'*3$ 7 *%8 # # /%B.%+2KK,OKP/'*% ( *3 #(!(')')9/!') (7+#%+# /%B.% /'2'.#%.7+:',OP- max 3002, modele -10/20CD - 200mA, modele -30/40CD - 300mA. Wyjœcie to mo e byæ wykorzystane jako napiêcie obs³uguj¹ce wejœcia *3+!')#%$ 8"1#/7 *%8 H/!':! 2') #93+!2%# 8'/+! 3'!*$% 5

7 2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: 2.1 Dane ogólne: /%B.%+7 *%8-6.+ '/"*7.7 8#+'(.;95$%# /%B.% Pobór mocy: /%B.%+/'2'.#%.7+ Rezystancja izolacji: (/'!#'&H# /!7+1%.% (/'!#'&H# 7 $50.+#% (/'!#'&H# )%1!.-+ (/'!#'&H# )*3!76*9 Temperatura pracy: +2/+! 3"! *$5 (') #% '/"*7.7 8# )%8:'3#'&H Atmosfera: (/'!#'&H# 7 #%$%# /%B.%.%*$%&!"1')+ Waga: VAC lub 24VDC VAC, 20, VDC max. 60VAC (zasilanie AC), max 20W (zasilanie DC) -10/20CD : 200mA,-30/40CD : 300mA Min 20 MOhm/!79KKP/'2%B(797.%*$ 2%%,KKP/!79KM<K>7/!7+72%#"3B7/!6(+2"/59)"K2 od zacisków AC do zacisku ochronnego 1500V ( szczyt - szczyt) 0,1...1 us Hz o skoku 0,075 mm >77/!79&/%+*7+#%+2E).7 *%+AK2%#)$%+!"#$" X,Y,Z 15G w kierunkach X, Y,Z 0 o C o C -20 o C...75 o C % bez skroplin Bez zapylenia i czynników agresywnych 10ms M3 max. 600g 2.2 Parametry systemu: Programowanie: /'2'.6$'#*'8%8"1$'2/"3+! Odczyt )+-&HM)9-&H cykliczne lub przerwaniowe Czas wykonania rozkazu: bazowy 0, us Liczba rozkazów: 14 podstawowych (LOAD, AND, OR itp.) 134 specjalnych (SUM, MOV itp.) Pojemnoœæ/ 2%B.%,KOA*50) 2%BH (!+*9)+-&.%')+KKKKKKKC (!+*9)9-&.%')+KKKKKC Bity IR 640 IR IR Bity SR 256 SR SR Bity TR 8 TR 0... TR 7 Bity HR 320 HR HR Bity AR 256 AR AR Bity LR LR LR %BH( #9.;.793 -M/%*7K,O*50) KKKK,G<1%3*5')'F 2%BH( #9.;398$'.793 -,*50) <OO<<G<1%3*5'wo)!7+$ I#%$%.7 *')+%8%.7#%$%,AMKKK,?.;!'# / 2%B.%/!797 #%$"# /%B.% Funkcja podtrzymania danych HR, AR, liczników i DM 2%BH( #9.; K,O*5') GKKKKK,Fodczyt/zapis,*5') G<OO<<F'(.793 1*5": /!7+!) L,)+-&.%.7 *!+ $.-%2 QK2* 3.;(':FE156(/ 2%B.%%busa we/wy Szybki licznik: 2,5kHz (5kHz) J%83!)+-&.%')9 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ms ustawiane Nastawniki analogowe: 2 nastawiane w zakresie

8 /%B.%+)+-&.%')+ +79*3 #.- )+-&.%')!6()+-&.%')9 Poziom ON Poziom OFF Czas reakcji ON Czas reakcji OFF Sterownik mikroprocesorowy 24VDC (+10%/-15%) o dowolnej polaryzacji IN IN kOhm /'7'*3 5+O?$';2 IN IN mA /'7'*3 5+2 min 14.4VDC max 5VDC 2 Q,2*R# *3 ) D%83!")+-&.%')+:' max 2ms Oznaczenia Specyfikacja Rodzaj wyj cia Przeka nik (OMRON G6R-1A) Tranzystor PNP/NPN Max moc czeniowa 250 VAC / 2A (cosϕ = 1) 24 VDC /0,3A 24 VDC/ 2A; (4 A/ common) Min obci enie 5 VDC, 10 ma - ywotno elektryczna Obci enie rezystancyjne: cze. - Obci enie indukcyjne: ywotno mechaniczna cze - Czas reakcji na ON max. 15 ms max. cz stotliwo prze czania: 2 khz Czas reakcji na OFF max. 15 ms 2.5 Wymiary CPM1-CIF W Jednostka: mm 50 Zasilanie DC 70 Zasilanie AC 30 CPM1-CIF Model W (mm) -10CD -A-V1/D-V CD -A-V1/D-V CD -A-V1/D-V CD -A-V1/D-V ED 86 (g³êbokoœæ: 50 mm) -8E /SRT21 66 (g³êbokoœæ: 50 mm) -MAD01 66 (g³êbokoœæ: 50 mm) -TS /MAD11 86 (g³êbokoœæ: 50 mm) -DRT21 60 (g³êbokoœæ: 50 mm)

9 3. ADRESY WEJŒCIOWO-WYJŒCIOWE STEROWNIKA Opis 10 WE/WY 20 WE/WY 30 WE/WY 40 WE/WY Odczyt WE/WY cykliczne lub przerwaniowe J zyk programowania stykowy i funkcyjny S owo rozkazowe 1 wiersz / rozkaz, 1-5 s ów na rozkaz Rozkazy bazowe 14 specjalne 134 Czas wykonania bazowy 0,72-16,2 µs specjalny rozkaz MOV = 12,375 µs Max liczba WE/WY CPU 30 punktów - 18 WE z rozszerzeniem 10 punktów - 6 WE - 4 WY 20 punktów - 12 WE - 8 WY - 12 WY 90 punktów - 54 WE - 36 WY 100 punktów - 60 WE - 40 WY Adresy WE Adresy WY Bity IR 640: IR IR (IR200 - IR219) Bity SR 256: SR SR (SR240 - SR255) Bity TR 8: TR0 - TR7 Bity HR 320: HR HR (HR00 - HR19) Bity AR 256: AR AR (AR00 - AR15) Bity LR 256: LR LR (LR00 - LR 15) Przeka niki czasowe / liczniki 128: TIM / CNT Przeka nik czasowy 100 ms: TIM TIM 127; przeka nik czasowy 10 ms: TIM TIM 127; Liczniki odliczaj ce lub rewersyjne Pami danych Czytaj / Pisz 1024 s ów (DM000 - DM 1023) 16 bitowe s owa Tylko czytaj 512 s ów (DM DM 6655) Obs uga przerwa 2 WE, czas reakcji max. 0,3 ms 4 WY, czas reakcji max. 0,3 ms Funkcja podtrzym. przy zaniku napi cia Zabezpieczenie danych HR, AR, liczniki i obszar DM Samodiagnoza B d CPU (Watchdog), b d pami ci i Bus-a WE/WY Testowanie programu Na brak rozkazu END Szybki licznik 1 szt.:1-fazowo 5 khz, 2-fazowo 2,5 khz; w trybie inkrementalnym: (16 bitów) w trybie dekrementalnym: do (16 bitów) Wej cie impulsowe Identyczne z WE przerwaniowym (min. 0,2ms d ugo impulsu) Filtr wej ciowy 1,2,4,8,16, 32, 64, 128 ms - do wyboru Potencjometr analogowy 2 sztuki, nastawialne w zakresie od

10 4. KONFIGURACJA SYSTEMU: 4.1 Modu³y CPU Jednostki CPU z 10 sygna³ami we/wy -10CDR- -V1/10CDT- -V1/10CDT1- -V1 1. Pod³¹czenie zasilania 3. Zacisk uziemienia ochronnego 5. Zaciski wejœæ 10. Nastawniki analogowe 8. Sygnalizacja wejœæ 9. Sygnalizacja wyjœæ 11. Port Peripherial 7. Sygnalizacja stanu pracy 4. Zaciski wyjœciowe napiêcia pomocniczego (dotyczy tylko wersji AC) 6. Zaciski wyjœæ -10CDR- /10CDT- /10CDT1-2. Zacisk uziemienia (dotyczy tylko wersji AC) 1. Pod³¹czenie zasilania 3. Zacisk uziemienia ochronnego 5. Zaciski wejœæ 10. Nastawniki analogowe 11. Port Peripherial 8. Sygnalizacja wejœæ 7. Sygnalizacja stanu pracy 9. Sygnalizacja wyjœæ 4. Zaciski wyjœciowe napiêcia pomocniczego (dotyczy tylko wersji AC) 6. Zaciski wyjœæ 9

11 Jednostki CPU z 20 sygna³ami we/wy -20CDR- -V1/20CDT- -V1/20CDT1- -V1-20CDR- /20CDT- /20CDT1- Jednostki CPU z 30 sygna³ami we/wy -30CDR- -V1/30CDT- /-V130CDT1- -V1-30CDR- /30CDT- /30CDT1-12. Port modu- ³u rozszerzaj¹cego 12. Port modu- ³u rozszerzaj¹cego Jednostki CPU z 40 sygna³ami we/wy -40CDR- -V1/40CDT- -V1/40CDT1- -V1-40CDR- /40CDT- /40CDT1-12. Port modu- ³u rozszerzaj¹cego 12. Port modu- ³u rozszerzaj¹cego.%*$%/'(56.7+#%')+7 *%8 #% '(56.7+#%+7 *%8 #% *3+!')#%$ KK,OKP8"1,OVDC - Zaciski uziemienia roboczego '(56.7+#%+/!7+)'(""7%+2% -6.+:'G398$'*3+!')#%$%7 *%8 #+# /%B.%+272%+##92F w celu )9+8%2%#') #% )/59)"7 $50.+L%':! #%.7+#%!979$ /'! 4+#% +8+$3!9.7#+:' - Zaciski uziemienia ochronnego '(56.7+#%+/!7+)'(""7%+2% -6.+:').+8"':! #%.7+#%!979$ /'! 4+#% +8+$3!9.7#+:'.%*$%*9:# 50))+-&.%')9.; '(56.7+#%+'1)'(0)*9:# 50))+-&.%')9.;.%*$%*9:# 50))9-&.%')9.; '(56.7+#%+'1)'(0)*9:# 50))9-&.%')9.;.%*$%# /%B.% /'2'.#%.7+:' /%B.%+/'2'.#%.7+,OP max KK22'4+19H)9$'!79*3 #+('7 *%8 #% '1)'(0) *9:# 50))+-&.%')9.;8"1#/('7 *%8 #% 3+!2%# 8 '/+! 3'!*$%+:' - Nastawniki analogowe /'2'.6# *3 )#%$0) # 8':')9.;2'4#!B.7#%+E1+7$'#%+.7#'&.%/!7+/!':! 2')9) nia *3+!')#%$ "*3 )% H)!3'&.%()0.;$'20!+$ (!+*')9.;,K%,G'1*7!F)7 $!+*%+K,KK *$ I#%$%*3 #"/!.9*3+!')#%$ *$ I#%$%G(%'(9&)%+.6.+F%#D'!2"-6' $3" 8#9.;*3 #.;/!.9*3+!')#%$ G7%+8'# F&)%+.%*%B$%+(9/'(56.7'#+-+*37 *%8 #%+('*3+!')#%$ RUN (zielona) &)%+.%*%B$%+(9*3+!')#%$/!."-+)3!91%+8"1, gaœnie kiedy sterownik /!."-+)3!91%+8"1)9*36/i³ b³¹d pracy sterownika M&)%+.%*%B/'(.7 *)9*36/%+#% 15B("/!.9*3+!')#%$a uniemozliwiaj¹cego jego pracê - )*79*3$%+'/+!.-+*3+!')#%$a zostaj¹ przerwane 2!": /'(.7 *)9*36/%+#% 15B(""2'48%)% -6.+:'( 8*7¹ pracê sterownika. Wyst¹pienie 3 $%+:'15B("#%+/')'("-e przerwanie pracy sterownika COMM (pomarañczowa) - œwieci sie podczas pracy portu komunikacyjnego 10

12 *$ I#%$%*3 #"*9:# 50))+-&.%')9.; #D'!2"-6' $3" 8#92*3 #%+)+-&.%')9.;*9:# 50)()"*3 #')9.;&)%+.6*%BE$%+(9'(/')%+(#%+ *9:# 59)+-&.%')+*6)*3 #%+)9*'$%2G7 56.7'#ym) *$ I#%$%*3 #"*9:# 50))9-&.%')9.; #D'!2"-6' $3" 8#92*3 #%+)9-&.%')9.;*9:# 50)()"*3 #')9.;&)%+.6*%BE$%+(9'(/')%+(#%+ *9:# 59)9-&.%')+*6)*3 #%+)9*'$%2G7 56.7'#92F 56.7+$'2"#%$.9-#+ 5"49('/'(56.7+#% 7+*3+!')#%$%+2"!76(7+L7+)#B3!7#9.;#/!B.7#+-$'#*'8% /!':! 2"-6.+-EE$'#)+!3+!,,8"1O,,E)%7" 8%7.9-#+:'panela operatorskiego itp. '(56.7+#%+2'("5"!'7*7+!7-6.+:' 56.7+*5"46.+('/'(56.7+#% modu³ów rozszerzaj¹cych Modu³y rozszerzenia Rozmieszczenie elementów jednostki rozszerzenia pokazuje rysunek 1. Zaciski wejœæ 3. Sygnalizacja wejœæ 6. Z³¹cze do pod³¹czenia modu³u rozszerzaj¹cego 5. Kabel do portu modu³u rozszerzaj¹cego 4. Sygnalizacja wyjœæ 2. Zaciski wyjœæ *$ I#%$%*3 #"*9:# 50))+-&.%')9.; #D'!2"-6' $3" 8#92*3 #%+)+-&.%')9.;*9:# 50)()"*3 #')9.;&)%+.6*%BE$%+(9'(/')%+(#%+ *9:# 59)+-&.%')+*6)*3 #%+)9*'$%2G7 56.7'#92F *$ I#%$%*3 #"*9:# 50))9-&.%')9.; #D'!2"-6' $3" 8#92*3 #%+)9-&.%')9.;*9:# 50)()"*3 #')9.;&)%+.6*%BE$%+(9'(/')%+(#%+ *9:# 59)9-&.%')+*6)*3 #%+)9*'$%2G7 56.7'#92F.%*$%*9:# 50))+-&.%')9.; '(56.7+#%+'1)'(0)*9:# 50))+-&.%')9.;.%*$%*9:# 50))9-&.%')9.; '(56.7+#%+'1)'(0)*9:# 50))9-&.%')9.; #%')92'("5"!'7*7+!7+#% 72'(" $'L.7'# *5"46.9('/'56.7+#% 2'("5",K7-+(#'*3$6.+#3! 8#6 '(56.7+#%+2'("5"!'7*7+!7-6.+:' 56.7+*5"46.+('/'(56.7+#% kolejnych modu³ów rozszerzaj¹cych, umo liwiaj¹cych zwiêkszenie %8'&.%*9:# 50))+-&H%)9-&H, pod³¹czanie sygna³ów analogowych i wspó³pracê z sieciami przemys³owymi. UWAGA: Rozszerzenie nie jest mo liwe w jednostkach centralnych -10/20CDxx. 11

13 !.;+2 318'$')9*3!"$3"!9)+)#B3!7#+-*3+!')#%$ '! 7'1)'(0))+-&H%)9-&H/!7+(*3 )% -6!9*"#$% $'&" ""*": Sygnalizacja stanu Sygnalizacja stanu Sygnalizacja stanu pracy sterownika #% 7('2'("5"!'7*7+!7-6.+:' Port )+-&.%')9 Port )9-&.%')9 - Zasilanie (POWER) - Tryb pracy - Komunikacja (COMM) 2%B.% 2%B.% danych MIKROPROCESOR Port peryferyjny G)9-&.%+ komunikacyjne) ""*("#" ""*("#" 12

14 4.4 Konwertery komunikacyjne '$ 4(+:'*3+!')#%$ 2'4+19H('56.7'#9$'#)+!3+!$'2"#%$.9-#9/'7) 8-6.9# /'(56.7+#%+(' *3+!')#%$ "!76(7+L7+)#B3!7#9.;3 $%.;- $E3+!2%# 8'/+! 3'!*$%%3/'48%)+-+*3"49.%+$'#)+!3+! )*3 #(!(7%+,,8"1O,, Konwerter RS-232C CPM1-CIF Wtyk Wtyk (" (" do sterownika do sterownika!7+56.7#%$d"#$.9-#9 *3 )%'#9)/'79.-BU>V"2'48%)% /'56.7+#%+*3+!')#%$ 78"13+!2%# 8 '/+! 3'!*$%+:' 7"49.%+2*9*3+2"$'2"#%$.-%Host Link. *3 )%'#9)/'79.-BUV/'7) 8 # $'2"#%$.-B73+!2%# 8+28"1%##92 sterownikiem w standardzie 1:1 link 56.7+,, C/%#756.7+"2'48%)% -6.+/'56.7+#%+7E3+!2%# 8+2'/+! 3'!*$%2%3/ 39$/'(56.7+#%')9('*3+!')#%$ 39$*5"46.9('/'(56.7+#% $'#)+!3+! 7-+(#'*3$6.+#3! 8# Konwerter RS-422 CPM1-CIF11 31,++ 31,++ Wtyk Wtyk (" (" do sterownikado sterownika!7+56.7#%$d"#$.9-#9 *3 )%+#%+)/'79.-B"2'48%)% $'2"#%$.-B7"!76(7+#% 2%7+)#B3!7#92% 56.7+O,, 56.7+"2'48%)% -6.+/'56.7+#%+*3+!')#%$ ('*%+.%Host Link 39$/'(56.7+#%')9('*3+!')#%$ 39$*5"46.9('/'(56.7+#% $'#)+!3+! 7-+(#'*3$6.+#3! 8#6 13

15 "#!$%&!79/'2'.9/!7+#'&#+-!B.7#+-$'*'8%/!':! 2"-6.+-2'48%)+-+*37 /!':! 2') #%+*3+!')#%$ 1+7 $'#%+.7#'&.%$'2/"3+! 3+!')#%$2'4+19H/!':! 2') #97 /'2'.6-+(#+:'7()0.;39/0) $'#*'8%NK8"1,KK>,?19()%+$'#*'8+2-6%(+#39.7#9!'7$5 ($8 )%*79 D"#$.9-#9.;'! 7*6'1*5":%) #+)3+#* 2*/'*01'#*'8,KK>,?)92 : 7 20)%+#% ('( 3$')+:'$ #%')+:',KK>,,,G,2F8"1,KK>O,,GO2F CQM1-PRO01-E C200H-PRO27-E '#*'8 /!':! 2"-6. -+*3/'(56.7 # 1+7/'&!+(#%'('*3+!')#%$ /'/! $'2"#%$.9-#+7# -("-6.+*%B na jednostce CPU. 5.1 Instalacja sterownika 3+!')#%$-+*37 /!'-+$3') #9)3 $%*/'* $# -1!(7%+-'(/'!#9# #%+*/! )!"#$% 7+)#B3!7#+- $%+2':6*%B7(!79H)3! $.%++$*/8' 3.-%! )%(5') %#* *3)!"#$%+2/'/! )#+- /!.9*3+!')#%$ '! 7/!79.79#% *%B7#.7#%+(')9(5"4+#%.7 *"-+:'D"#$.-'#') #% :4848%#"" '(.7 *%#*3 8.-%*3+!')#%$ # 8+49/!7+*3!7+: H7 * (9"#%$ #% -+:'2'#3') #% )# *3B/"-6.9.; )!"#$.;&!'(')%*$')9.; 2%+-*. *%8#%+# *5'#+.7#%'#+E 14

16 2%+-*. E)$30!9.;3+2/+! 3"! 2'4+/!7+$!'.79H o 8"119H#%4*7 #%4K o C, 2%+-*. E)$30!9.;)%8:'3#'&H/')%+3!7 /!7+$!.7 CKW>8"1-+*3#%4*7 #%4KW> 2%+-*. E)$30!9.;# *$"3+$*791$%.;72% #3+2/+! 3"!92'4+('-&H('/')*3 ) #% skroplin pary wodnej, 2%+-*. 7 :!+*9)#92%: 7 2%E*%8#%+7 '8+-'#+%#! 4'#+# (7% 5 #% *"1*3 #.-%.;+2%.7#9.;E 2%+-*. #! 4'#+# *%8#+)%1!.-+%"(!92+.; #%.7#+!7+(%#*3 8.-6*3+!')#%$ 7 )*7+# 8+49*%B"/+)#%HE4+)!"#$%&!'(')%*$')+*/+5#% -6)92':%7 )!3+ w danych technicznych. UWAGA:!" # $!$%&% :484+4(!&'6!792'#3 4"*3+!')#%$ # /+)#%H'(/')%+(#%6/!7+*3!7+L"2'48%)% -6.6*)'1'(#6.9!$"8.-B /')%+3!7.;5'(76.+:''1)'(9+8+$3!9.7#+*3+!')#%$ %:(9#%+2'#3') H*3+!')#%$ )/'18%4":!7+-#%$0)E("49.;3! #*D'!2 3'!0)E'/'!#%$0)2'.9%%##9.; "!76(7+L:+#+!"-6.9.;.%+/5' /!79/ ($.;$%+(93+2/+! 3"! /')%+3!7 )'$05*3+!')#%$ 2'4+/!7+$!'.79H o # *3'*') H )+#398 3'!.;5'(76.9 +)7:8B("# 7 $50.+#% +8+$3!'2 :#+39.7#+2':6.+)/59) H# /!.B*3+!')#%$ E#%+# 8+49:'2'#3') H )/'18%4" /! 3"!9%"!76(7+L)9*'$%+:'# /%B.% )'(8+:5'&.%18%4*7+-#%4,KK22'($ 18%("4+-2'.9 )/'18%4"# ( -#%$0)! (%')9.;("4+-2' *3! H*%B2'#3') H*3+!')#%$)2%+-*..;E('$30!9.;'1*5": 2 5 3)9('*3B/%#%+-+*3#! 4'# # #%+1+7/%+.7+L*3)'/'! 4+#% )9*'$%2# /%B.%+2/'(.7 *!"39#')9.;'/+!.-%$'#*+!).9-#9.; 3+!')#%$/')%#%+#19H7 )*7+2'#3') #9)/'79.-%/'7%'2+-"2'48%)% -6.+-*)'1'(#6.9!$"8.-B powietrza przez otwory w obudowie. 3+!')#%$-+*3/!79*3'*') #9('2'#3 4"# *79#%+8"17 /'2'.6O)$!B30)O :4849!"$" ZASILANIE *%8 #%+*3+!')#%$ /')%##'19H('/!') (7'#+/!7+)'( 2%'/!7+$!'-"2%#E "#%$ H/'(56.7 #% *3+!')#%$ ('3+:'* 2+:'I!0(5 7 *%8 #%.''1%+$39("4+-2'.98"1'(1%'!#%$% 2':6.+/')'(') H7 $50.+#% )*%+.%G#//%+.+5"$')+E*%8#%$%%#("$.9-#+E#%+*92+3!9.7#+'1)'(9 /05/!7+)'(#%$')+%3/F.+8""#%$#%B.% )/59)"# /! )%(5')6/!.B*3+!')#%$ /!7+77 $50.+#% E zalecane -+*37 *%8 #%+*3+!')#%$ 7'((7%+8#+:'I!0(5 7 *%8 #% 8"17"49.%+23! #*D'!2 3'!0)*+/!"-6.9.;G7 *%8 #%+ 230VAC). '1)'(7%+7 *%8-6.92# 8+49/!7+)%(7%+H7 1+7/%+.7+#%+/!7+.%64+#%')'7)!.%')+%2'48%)'&H '(56.7+#% *3+!')#%$ '(# /%B.% 230VAC Transfor. 1:1 15

17 '(56.7+#%+*9:# 50))+-&.%')9.;(8 /'*7.7+:08#9.;-+(#'*3+$/'$ 7"-6!9*"#$%8 *3+!')#%$0) 7 *%8 #9.;# /%B.%+2,KP(''1*5":%*9:# 50))+-&.%')9.;2'4# )9$'!79*3 H# /%B.%+/'2'.#%.7+ sterownika 24DC. -10CDR- (-V1)/10CDT- (-V1)/10CDT1- (-V1) 24 VDC +10% / 15% Wejœcia COM CH -20CDR- (-V1)/20CDT- (-V1)/20CDT1- (-V1) 24 VDC +10% / 15% Wejœcia COM CH CDR- (-V1)/30CDT- (-V1)/30CDT1- (-V1) 24 VDC +10% / 15% Wejœcia COM CH CH -40CDR- (-V1)/40CDT- (-V1)/40CDT1- (-V1) 24 VDC +10% / 15% Wejœcia COM CH CH

18 Pod³¹czenie ró nych sygna³ów wejœciowych Wyjœcie przekaÿnikowe PrzekaŸnik Schemat po³¹czeñ IN 5 ma/12 ma COM (+) Wyjœcie NPN otwarty kolektor Czujnik + Wyjœcie 5 ma/12 ma 0 V Zasilanie czujnika IN COM (+) Wyjœcie NPN pr¹dowe Zastosuj to samo zasilanie dla wejœcia i czujnika Obwód pr¹dowy + Wyjœcie 5 ma/12 ma 0 V + IN COM (+) Wyjœcie PNP pr¹dowe + 5 ma/12 ma Wyjœcie 0 V Zasilanie czujnika IN COM ( ) Wyjœcie napiêciowe + Wyjœcie 0 V Zasilanie czujnika COM (+) IN 17

19 '(56.7+#%+*9:# 50))9-&.%')9.;(8 /'*7.7+:08#9.;39/0)-+(#'*3+$*3+!')#%$ /'$ 7"-6!9*"#$% -10CDR- (-V1) 10 CH COM COM COM 03 = Obci¹ enie -20CDR- (-V1)/-20EDR/20EDR1 10 CH Common = Wspólny zacisk COM COM COM 03 COM 06-30CDR- (-V1) 10 CH Common Common 11 CH COM COM COM 03 COM 06 COM CDR- (-V1) 10 CH COM COM COM 03 Common Common Common 11 CH COM 06 COM COM 06 Common Common Common Common 6.1 Komunikacja sterownik PLC - komputer PC.+8"7 /!':! 2') #% *3+!')#%$ /!79"49.%"oprogramowania Cx-Programmer lub SYSWIN lub monitorowania programu i jego dia:#'*39$%e#%+71b(#+-+*3)9$'# #%+/'56.7+#% mo e b9h7!+ 8%7') #+/!79"49.%"$'#)+!3+! NJK,G7$ 18 2%%)39$%+21+7/'&!+(#%+:'/'(56.7+#% (' PC) lub za /'2'.B$'#)+!3+! /!7+-&.%')+:'JKG/'(56.7+#%+7/'/!7+7$ 1+83! #*2%*9-#9 RS232). 18

20 PC) lub za /'2'.B$'#)+!3+! /!7+-&.%')+:'JKG/'(56.7+#%+7/'/!7+7$ 1+83! #*2%*9-#9 RS232). 6.2 Komunikacja sterownik PLC - terminal NT /'2'.6$'#)+!3+! JK%$ 18,,('*3+!')#%$ 2'4# /'(56.79H3+!2%# 8 /!':! 2') 8#9/'7) 8-6.9# )%7" 8%7.-B%7( 8#+*3+!') #%+/!'.+*+2'1*5":%) #92/!7+7*3+!')#%$ Konwerter RS-232C Jednostka CPU sterownika IBM PC/AT lub kompatybilny Kabel RS-232C XW2Z-200T (2 m) XW2Z-500T (5 m) CQM1-CIF02 Terminal programowalny firmy Omron Konwerter RS-232C Jednostka CPU sterownika Kabel RS-232C 19

21 6.3 Pod³¹czenie dwóch sterowników 1:1 Za pomoc¹ kabla RS232 i konwerterów CPM1-CIF01 mo na w prosty sposób po³¹czyæ dwie jednostki sterownika. Po³¹czenie takie umo liwia podwojenie maksymalnej liczby wejœæ/wyjœæ uk³adu i zwiêkszenie pojemnosci pamiêci systemu. Przy po³¹czeniu tym wymiana danych miêdzy sterownikami odbywa sie poprzez obszar pamiêci LR (Link Relay 2 x 8 x 16 bit = 128 bitów) Konwertery RS-232C Jednostki CPU sterownika Kabel RS-232C CQM1 + konwerter RS-232C C200HS/C200HX/HG/HE 20

22 6.4 Pod³¹czenie komunikacyjne kilku sterowników Wykorzystuj¹c konwertery CPM1-CIF11 (konwerter RS-422) mo na po³¹czyæ ze sob¹ do 32 jednostek (max. do 500m). IBM PC/AT lub kompatybilny Kabel RS-232C RS-422 konwertery Jednostki CPU sterownika Kabel RS-422 3G2A9-AL004-E Link Adapter Jednostki (32 max.) 21

23 KABLE TRANSMISYJNE PC - PLC - NT (KOMUNIKACJA W STANDARCIE RS232) CPM1-CIF01 + KABEL 2 CQM1-CIF02 PC KOMPUTER OSOBISTY PLC:SYSWIN, LSS, SSS NT11S: NT11S-ZA3AT-EV1 NT inne: NT-ZA3AT-EV2(1) KABEL 1 K A B E L K A B E L PLC 2 2 PLC CPM1/, CQM1-CPU11, C200HS-CPU01(03) CPM1/ - CIF01 + KABEL 3 TERMINAL KABEL 3 CQM1-CPU21(41, 42, 43, 44) C200HS -CPU21(23, 31, 33) K A CPM1-CIF01 B + E KABEL 4 L 4 TERMINALE NT11S NT20, NT30, NT600, NT620 22

24 KABEL 1 PC - PLC PLC (RS-232C) PC 1 o o 1 2 o o 2 3 o o 3 4 o o 4 5 o o 5 6 o o 6 7 o o 7 8 o o 8 9 o o 9 KABEL 2 PC PLC(CPM1-CIF01) PC PLC(CPM1-CIF01); NT 1 o o 1 2 o o 2 3 o o 3 4 o o 4 5 o o 5 6 o o 6 7 o o 7 8 o o 8 9 o o 9 KABEL 3 PLC - NT11S NT11S PLC 1 o o 1 2 o o 2 3 o o 3 4 o o 4 5 o o 5 6 o o 6 7 o o 7 8 o o 8 9 o o 9 KABEL 4 PLC - NT NT PLC 1 o o 1 2 o o 2 3 o o 3 4 o o 4 5 o o 5 6 o o 6 7 o o 7 8 o o 8 9 o o 9 23

25 !! " *($%% + &!"('* Obszar danych Bity Funkcja Obszar IR Obszar IR000-IR009 IR00000-R00915 )+-&.%')9 GK*50)F (160 bitów) Obszar IR010-R019 IR01000-IR01915 )9-&.%')9 GK*50)F (160 bitów) Obszar roboczy IR200-IR231 IR20000-IR23115 Obszar SR G,*5') F SR232-SR255 G,O*5') F (512 bitów) SR23200-SR25507 (384 bity) Obszar TR -- TR0-TR7 (8 bitów) Obszar HR Obszar AR Obszar LR Obszar Liczników (COUNTER) i TIMER ów HR00-HR19 G,K*50)F AR00-AR15 G<*50)F LR00-LR15 G<*50)F T/C0000-T/C127 (numery COUNTER/TIMER) Obszar DM Zapis/Odczyt DM0000-DM0999 Log) Tylko do odczytu PC setup (setup sterownika) GKK,*5') F DM1000-DM1021 G,,*5') F DM6144-DM6599 GO<*50)F DM6600-DM6655 G<*50)F HR0000-HR1915 (320 bitów) AR0000-AR1515 (256 bitów) LR0000-LR1515 (256 (!+*')+)+-&H%)9-&. sterownika Bity markerów )%+L/! 2+3!0) pracy sterownika + bity #+(' chwilowego przechowywa- #% *3 3"*"MJJ: 5B7% programu. Bity przechowywania danych. Obszar 7 / 2%B3"-6.9*3 #/' )956.7+#%"7 *%8 #% 8#+"49) #+ podczas wykorzystywania niektórych funkcji oraz obszar przechowywania %#D'!2.-%'15B(.; 1*7!/ 2%B.%*5"46.9(' komunikacji z innymi sterownikami Obszar przechowywania danych nt. liczników i /!7+$ I#%$0).7 *')9.; "4939.;)/!':! 2%+ -- 1*7!( #9.;)!3'&.% G#%+1%39F49) #9/!79 operacjach na liczbach -- 49) #+('"2%+*7.7+#% $'("15B(0)%7(!7+LE $30!+1B(62% 592%+-*.+ 5') 3+2':619H"49) #+ - $'7)9$5+'(.793M zapis kiedy funkcja Error ':#%+-+*3"49) # -- %+2':619H7 /%*9) #+ z poziomu programu ) #+('przechowywa- #% ( #9.;$'#3!'8"-6.9.; /!.B*3+!')#%$ 24

26 *% ($)+(% Obszar SR: Bit(y) Funkcja SR232-SR ; <&"#" 4+-&.%')+!:"2+#39(8 D"#$.-% MCRO(99) G $'1%39!'1'.7+:(9GCCF#%+-+*3"49) #+F SR236-SR ; <&"#" 49-&.%')+!:"2+#39(8 D"#$.-% MCRO(99) G $'1%39!'1'.7+:(9GCCF#%+-+*3"49) #+F SR %#"przerwaniowy licznik 0 w trybie SV. P$%+(97+!')+)+-&.%+ przerwaniowe jest wykorzystane dla licznika o zakresie 4 miejsc hex. G $'1%39!'1'.7+:(97+!')+)+-&.%+/!7+!) #%')+#%+-+*3"49) #+)3!91%+8%.7#%$ F SR %#"przerwaniowy licznik 1 w trybie SV. P$%+(9/%+!)*7+)+-&.%+ przerwaniowe jest wykorzystane dla licznika o zakresie 4 miejsc hex. G $'1%39!'1'.7+:(9/%+!)*7+)+-&.%+/!7+!) #%')+#%+-+*3"49) #+)3!91%+ licznika). SR %#"przerwaniowy licznik 2 w trybie SV. P$%+(9(!":%+)+-&.%+ przerwaniowe jest wykorzystane dla licznika o zakresie 4 miejsc hex. G $'1%39!'1'.7+:(9(!":%+)+-&.%+/!7+!) #%')+#%+-+*3"49) #+)3!91%+8%.7#%$ F SR %#"przerwaniowy licznik 3 w trybie SV. P$%+(93!7+.%+)+-&.%+ przerwaniowe jest wykorzystane dla licznika o zakresie 4 miejsc hex. G $'1%39!'1'.7+:(93!7+.%+)+-&.%+/!7+!) #%')+#%+-+*3"49) #+)3!91%+8%.7#%$ F SR %#"przerwaniowy licznik 0 w trybie PV Minus One. Licznik PV-1 kiedy 7+!')+)+-&.%+przerwaniowe jest wykorzystane dla licznika o zakresie 4 miejsc hex. SR %#"przerwaniowy licznik 1 w trybie PV Minus One. Licznik PV-1 kiedy /%+!)*7+)+-&.%+przerwaniowe jest wykorzystane dla licznika o zakresie 4 miejsc hex. SR %#"przerwaniowy licznik 2 w trybie PV Minus One. Licznik PV-1 kiedy (!":%+)+-&.%+przerwaniowe jest wykorzystane dla licznika o zakresie 4 miejsc hex. SR %#"przerwaniowy licznik 3 w trybie PV Minus One. Licznik PV-1 kiedy 3!7+.%+)+-&.%+przerwaniowe jest wykorzystane dla licznika o zakresie 4 miejsc hex. SR248,SR Obszar PV szybkiego licznika (High-speed Counter).49) #+- $'1%39!'1'.7+:(9 *791$%8%.7#%$#%+-+*3"49) #9 SR %#0"" "449) #+('/!7+.;') #% *3 )9)!3'&.% # 8':')+- SR %#0("" "449) #+('/!7+.;') #% O.9D!')+- *3 )9)!3'&.% # 8':')+- SR Bit resetu dla High-speed Counter =6"4 08 Bit resetu dla portu peryferyjnego reset portu peryferyjnego. G%+'1')%67"-+$%+(9"!76(7+#%+/+!9D+!9-#+-+*3/!7956.7'#+"3'2 39.7#%+ przechodzi na zero po resecie). 09 =6"4 10 PC setup reset bit #%+/')'("-+%#%.- 8%7.-Bsetup(DM6600-DM6655). Automatycznie przechodzi na zero po resecie. Efektywne tylko w przypadku gdy sterownik jest w trybie PROGRAM. 11 Bit statusu dla danych ustawianych w trybie FORCE. JJ( #+*6.79*7.7'#+/'(.7 */! #% 2%B(793!91 2%% MONITOR ( #+*67.;')9) #+/'(.7 */! #% 2%B(793!91 2%% MONITOR. SR Bit statusu utrzymania stanu I/O. JJ1%397'1*7!"%*6!+*+3') #+/!79!'7/'.7B.%"8"17 $'L.7+#%"'/+!.-% 1%397'1*7!"%*6"3!792 #+/!79!'7/'.7B.%"8"17 $'L.7+#%"'/+!.-% 13 =6"4 14 Bit resetu Error Log #%+/')'("-+)9.79*7.7+#%+Error Log. Automatycznie przechodzi na OFF po resecie. 15 =6"4 25

27 Bit(y) Funkcja SR #9) )9/ ($")9*36/%+#% 15B("'- )% *%B))9/ ($"E:(9"49) # -+*3%#*3!"$.- JGK<F8"1JGK?F5')'-+*3resetowane (na 00) poprzez wykonanie instrukcji JKK8"1.79*7.7'#+7"!76(7+#% /+!9D+!9-#+:' 08 =6"4 09 Flaga czasu obiegu cyklu *%BE:(9/!7+1%+:#%+.9$8G8"1:(9.7 *.9$8" przekroczy 100 ms =6"4 13 ""4 14 ""4 15 Flaga pierwszego cyklu. 56.7'# /!7+7-+(+#.9$8/'*3!.%+)9$'#9) #% /!':! 2" SR Bit o 1-minutowej pulsacji. 30 sek. ON, 30 sek. OFF. 01 Bit o 0,02-sekundowej pulsacji. 0,01 sek. ON, 0,01 sek. OFF. 02 >=A =6"4 06 B'"456.7 *%BE:(92'#%3'!') #%+-+*3 7 $'L.7'#+ 07 Flaga wykonywania komendy STEP(08) *%B# -+(+#.9$8398$'/!79*3!.%+ /!'.+*"1 7"-6.+:'# GKAF =6"4 SR Bit o 0,1-sekundowej pulsacji. 0,05 sek. ON, 0,05 sek. OFF. 01 Bit o 0,2-sekundowej pulsacji. 0,1 sek. ON, 0,1 sek. OFF. 02 Bit o 1-sekundowej pulsacji. 0,5 sek. ON, 0,5 sek. OFF. 03 >A &*""456.7 *%BE$%+(9/'(.7 *)9$'#9) #% %#*3!"$.-%)9#%$#%+156( 04 (CY) Flaga przeniesienia *%BE$%+(9)!+7"83.%+)9$'#9) #% %#*3!"$.-% /'- )%*%B/!7+#%+*%+#%+ 05 >CA D"*6E456.7 *%BE:(9)!3'&H/'!0)#9) # 7( #6*3 56-+*3 )%B$*7 06 (EQ) Flaga równe.56.7 *%BE:(9)!3'&H/'!0)#9) # 7( #6*3 56-+*3!0)# 07 >/A D'6E456.7 *%BE:(9)!3'&H/'!0)#9) # 7( #6*3 56-+*3 mniejsza =6"4 Obszar AR: Bit(y) Funkcja AR00,AR =6"4 AR =6" /&($F< =6"4 AR03-AR =6"4 AR =6" &*( 4 K1! $15B(" 156(/!79*3'&.%GParity error),156(! 2$%GFrame error) 156(/!7+1%+:"/!':! 2"GOverrun error). 12 &*( =6"4 AR =6"4 26

28 Bit(y) Funkcja AR %8+! 79195')956.7 #+7 *%8 #%+19 )97+!') H# 8+49)/%* HUKKKKV7"!76(7+#% /+!9D+!9-#+:' AR * (!"& 4 00 ON: Licznik PV jest w pierwszym zakresie porównania 01 ON: Licznik PV jest w drugim zakresie porównania 02 ON: Licznik PV jest w trzecim zakresie porównania 03 ON: Licznik PV jest w czwartym zakresie porównania KO%.7#%$P-+*3)/%63927 $!+*%+/'!0)# #% 05 ON: Licznik PV jest w szóstym zakresie porównania 06 ON: Licznik PV jest w siódmym zakresie porównania 07 ON: Licznik PV jest w ósmym zakresie porównania =6"4 15 (""#04 ON: zatrzymane JJ)56.7'#+ AR =6"4 AR13 00 "&*" (("456.7 *%BE$%+(9) '1*7!7+<<KK<<O/'- )%*%B156(G3.7B&H*+3"/-+*3.793 # /')56.7+#%" zasilania). 01 "&*(456.7 *%BE$%+(9)9*36/%156()'1*7!7+ <<<<OOG3.7B&H*+3"/-+*3.793 # /'(.7 *!'7/'.7B.% '/+!.-%F 02 "&*(""( '456.7 *%BE$%+(9)9*36/% 156()'1*7!7+<<O<<G3.7B&Hsetup jest czytana przez *F 03,04 =6"4 05 (6"456.7 *%BE:(9 $3" 8#9.7 *3!) #%.9$8" -+*3(5"4*79#%4# *3 )%'#9)<<C 06,07 =6"4 08 "&*"&('*456.7 *%BE$%+(9)/!':! 2%+ /'- )%*%B#%+%*3#%+-6.9 (!+*'1*7!"( #9.; 09 "&*"('*Flash *%BE:(9/'- )%*%B156()/ 2%B.% Flash. 10 "&*"('* *%BE$%+(9)9#%$#%+156()/ 2%B.%398$'(''(.793"G<OO<CCF i obszar ten jest inicjalizowany. 11 "&*" setup *%BE:(97'*3 #%+)9$!939156()'1*7!7+ / 2%B.%setup. 12 "&*"( '456.7 *%BE:(9)9*36/%156()'1*7!7+/ 2%B.% /!':! 2"GF8"1$%+(9)9$'#9) # -+*3#%+)5 &.%) %#*3!"$ =6"4 AR Maksymalny czas trwania cyklu. -(5"4*79.7 *.9$8"'( 7!+-+*3!') #% /%+!)*7+-'/+!.-% +*3$ *') #9# /'.763$"'/+!.-% AR Aktualny czas trwania cyklu. (4 cyfry BCD) Ostatni z czasów cyklu jest zapisywany. Aktualny czas cyklu nie jest kasowany kiedy operacja jest zatrzymana. Obszar DM (PC setup): Bit(y) Funkcja Ustawienia startowe (DM6600-DM6614). *3B/"-6.+# *3 )%+#% *6+D+$39)#+/'/!7+*5 #%"%.;('*3+!')#%$ 398$'/'!+*3!.%+ *Nastawy w kodzie BCD 27

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

SAIA PCD Proces Control Devices

SAIA PCD Proces Control Devices SAIA PCD Proces Control Devices Sterowniki serii PCD1 i PCD2 owy Edycja 26/3 PL5 SAIA Proces Control Devices Sterowniki serii PCD1 i PCD2 SAIA-Burgess Electronics 1998 Edycja 26/3 PL5 09.98 PCD1 - PCD2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 1

INSTRUKCJA OBS UGI 1 MIERNIK CYFROWO - ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA3 Z INTERFEJSEM RS-485 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 A1 A2 NA3 A3 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 MIERNIK

Bardziej szczegółowo

CZAZ UM INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY)

CZAZ UM INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY) CZAZ UM CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ DLA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO I SYNCHRONICZNEGO WN INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY) WY WIETLACZ ALFANUMERYCZNY

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW) Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 micro system

SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 Przeglàd mo liwoêci sprz towych i komunikacyjnych SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 jest sterownikiem swobodnie programowalnym PLC, przeznaczonym do wykonywania tanich systemów

Bardziej szczegółowo

MOVIDRIVE Falownik programowalny

MOVIDRIVE Falownik programowalny MOVIDRIVE Falownik programowalny Podrêcznik programowania Pozycjonowanie i sterowanie sekwencyjne IPOS plus Wydanie 10/99 10/262/97 C U L U L 0919 174 7/ 1099 Ważne wskazówki Ważne wskazówki Prosimy o

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PLC LG SERII MASTER-K PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA. Opracowanie:

STEROWNIK PLC LG SERII MASTER-K PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA. Opracowanie: STEROWNIK PLC LG SERII MASTER-K PORĘCZNIK PROGRAMOWANIA Opracowanie: FOSTER ul. JS Bacha 20 80-7 Gdańsk tel. (58) 320 5 37 fax (58) 320 5 39 e-mail: foster@foster.pl www.foster.pl Spis treści. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

MIKROKOMPUTERY JEDNOUKŁADOWE RODZINY MCS - 51

MIKROKOMPUTERY JEDNOUKŁADOWE RODZINY MCS - 51 INSTYTUT AUTOMATYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ HENRYK MROCZEK MIKROKOMPUTERY JEDNOUKŁADOWE RODZINY MCS - 51 ŁÓDŹ 1995 Spis treści 1.Charakterystyka ogólna 3 2.Opis budowy i działania 7 2.1 Architektura 7 2.2

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1

Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1 Podrêcznik programowania PL12PL-1300 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1 Dokumentacja dodatkowa: PL12-1400 Wykaz czêœci zamiennych NORTH AMERICA EUROPE P.O. Box 1410 Lexington,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PROGRAMOWALNY

STEROWNIK PROGRAMOWALNY STEROWNIK PROGRAMOWALNY Sterowniki o małych, kompaktowych wymiarach, pozwalające realizować rozbudowane systemy automatyki, to wymagania, które stoją już dziś przed układami PLC. Systemy sterowania stają

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN 61010. III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

TC-Pro482xx, TC-Pro481xx, TCSoft INSTRUKCJA SKRÓCONA www.telmatik.pl

TC-Pro482xx, TC-Pro481xx, TCSoft INSTRUKCJA SKRÓCONA www.telmatik.pl TC-Pro482xx, TC-Pro481xx, TCSoft INSTRUKCJA SKRÓCONA www.telmatik.pl INFORMACJE OGÓLNE O TC-Pro482xx, TC-Pro481xx...str 2 INSTALACJA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO TCSoft...str 5 OBSŁUGA PROGRAMU...str 5 OPIS

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7999-7 Original edition Copyright 2013 by John Boxall. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowe układy sterowania Sterowniki Programowalne PLC

Mikroprocesorowe układy sterowania Sterowniki Programowalne PLC Mikroprocesorowe układy sterowania Sterowniki Programowalne PLC 1 Mikroprocesorowe układy sterowania w automatyce przemysłowej Czujniki (przetworniki sygnałów) dwustanowe i analogowe Układy czasowe (wyłączniki

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

- LE-L - LF-L - LE-U

- LE-L - LF-L - LE-U Rejestratory cyfrowe serii - LE-L - LF-L - LE-U Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

PL7 Micro / Junior / Pro. Instrukcja U ytkownika (wersja V3..)

PL7 Micro / Junior / Pro. Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) PL7 Micro / Junior / Pro Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) PL7 Micro / Junior / Pro Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) Copyright Schneider Automation S.A. 1998. All rights reserved. This document

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

MIKROSYSTEMY POMIAROWE

MIKROSYSTEMY POMIAROWE MIKROSYSTEMY POMIAROWE I PROCESORY SYGNAŁOWE mgr inż. Kazimierz Brydak pok. bud. A 204 lab. bud. A 208 17-865-1438 Mikrosystemy (ang. MST - Micro Systems Technology) są to miniaturowe systemy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo