Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy"

Transkrypt

1 Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Autor: Witold Wrotek ISBN: Format: , stron: 240 D³ugo oczekiwany Windows 7 wreszcie pojawi³ siê na rynku i szybko wzbudzi³ uznanie rzesz u ytkowników, korzystaj¹cych ze starszych systemów operacyjnych firmy Microsoft. Nie jest to zachwyt bezpodstawny nowy Windows jest bezpieczniejszy, bardziej atrakcyjny graficznie i bardziej dopracowany ni jego poprzednie wersje, a wed³ug deklaracji producenta sta³ siê te stabilniejszy i bardziej wydajny. Co wa niejsze, oferuje równie znacznie wiêksze mo liwoœci, o czym szczególnie szybko mog¹ przekonaæ siê osoby posiadaj¹ce nieco szersz¹ wiedzê ni przeciêtny u ytkownik tego systemu. Wiedzê na temat tych mo liwoœci pomo e Ci zdobyæ ksi¹ ka Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy. W niezwykle zwartej i skrótowej formie zaprezentowane tu zosta³y polecenia nowego systemu operacyjnego, a opisy poszczególnych komend wzbogacono o praktyczne przyk³ady ich zastosowania. Lektura leksykonu sprawi, e staniesz siê ekspertem w korzystaniu z tekstowego trybu pracy œrodowiska, zarz¹dzaniu struktur¹ katalogów i plików, sterowaniu wykonywaniem zadañ i okreœlaniu parametrów systemu operacyjnego. Poznasz równie komendy umo liwiaj¹ce zarz¹dzanie dyskami i woluminami, a polecenia zwi¹zane z konfiguracj¹ i u ywaniem po³¹czeñ sieciowych odkryj¹ przed Tob¹ wszystkie tajemnice. Korzystanie z trybu tekstowego, plików wsadowych i skrótów klawiaturowych Zarz¹dzanie struktur¹ katalogów Podstawowe i zaawansowane operacje na plikach Korzystanie z edytorów tekstowych oferowanych przez system Zarz¹dzanie zadaniami i tworzenie skryptów Konfiguracja parametrów pracy systemu i zmiennych œrodowiskowych Zarz¹dzanie systemem plików, dyskami i woluminami Konfiguracja i wykorzystanie po³¹czeñ sieciowych Spraw, aby polecenia Windows 7 sta³y siê Twoimi najlepszymi przyjació³mi

2 Spis tre ci Wprowadzenie Tryb tekstowy Praca w trybie konsoli 10 Pliki wsadowe 15 cmd Zarz dzanie katalogami...34 Zak adanie katalogów 34 Zmienianie nazw katalogów 40 Usuwanie katalogów 44 Do czanie katalogów 46 Zmiana katalogu 48 Wy wietlanie graficznej struktury katalogów 50 Kopiowanie drzew katalogów Zarz dzanie plikami...57 Wy wietlenie zawarto ci pliku tekstowego 57 Wyszukiwanie ci gów znaków 59 Sortowanie wierszy 67 Drukowanie plików tekstowych 70 Przenoszenie plików 72 Usuwanie plików 72 Lista plików i katalogów 74 3

3 Rozszerzenia nazw plików 79 Atrybuty plików 81 Lista kontroli dost pu do plików 82 Porównywanie plików 87 Kopiowanie plików 91 Zmiana nazwy plików 94 Zamiana plików 96 Porównywanie zawarto ci dyskietek 98 Kopiowanie zawarto ci dyskietek 98 Konwersja plików wykonywalnych na binarne 99 Rozpakowywanie plików instalacyjnych Edytory Edytor tekstowy 101 Edytor liniowy 106 Komentarz Zarz dzanie zadaniami Uruchamianie polece w okre lonym czasie 109 Wywo ywanie programów wsadowych 122 Zawieszanie przetwarzania programów wsadowych 126 Wy czanie przerywania zada 128 Wy wietlanie nowego okna 129 Tytu okna wiersza polecenia 131 Czyszczenie ekranu 132 Testowanie i edytowanie narz dzi 133 Wykonywanie zadania w p tli 135 Przej cie do instrukcji oznaczonej etykiet 139 Instrukcja warunkowa 141 Sterowanie wy wietlaniem informacji na ekranie 144 Zachowanie bie cego katalogu dla polecenia POPD 146 Przej cie do katalogu zachowanego przez polecenie PUSHD 147 Zmienne rodowiskowe dla plików wsadowych Spis tre ci

4 adowanie programu powy ej pierwszych 64 kb 150 Zmiana po o enia parametrów w pliku wsadowym 151 Host skryptów systemu Windows 153 Ko czenie pracy skryptów wsadowych 154 Wylogowywanie Parametry systemu operacyjnego Wersja systemu operacyjnego 156 Tekst zg oszenia trybu konsoli 158 cie ka wyszukiwania dla plików wykonywalnych 161 Kolor t a i napisów konsoli 162 Strona kodowa 163 Konfigurowanie klawiatury do wymaga j zyka 165 Data i czas systemu operacyjnego 165 Dodatkowe funkcje wiersza polece 167 Wy wietlanie komunikatów ekranowych 171 Zmiany rodowiska przez plik wsadowy 173 Drukowanie grafiki 173 Drukowanie znaków w trybie graficznym 174 Informacja o poleceniach systemu Windows Zaj to pami ci RAM 176 Konfigurowanie urz dze systemowych 178 Zmienne rodowiskowe 182 Dysk wirtualny 185 Parametry adowania systemu 186 Lista sterowników urz dze 190 Edytowanie informacji o zdarzeniach 191 Od wie anie zasad grup 192 Zarz dzanie dziennikami zdarze 193 Informacje o procesach 197 Zamykanie procesów 198 Spis tre ci 5

5 7. System plików Partycjonowanie dysku 200 Formatowanie no ników 200 Montowanie woluminu 202 Dane woluminu 204 Etykieta woluminu lub dysku 204 Kontrola poprawno ci zapisywania plików na dysku 206 Defragmentowanie woluminów 206 Testowanie i naprawa no ników 207 Odzyskiwanie danych z uszkodzonego dysku 210 Kompresja na partycjach NTFS 210 Konwersja systemu FAT na NTFS 212 Pomiar wydajno ci dysków Praca w sieci Adres MAC karty sieciowej 217 Konfiguracja IP 219 ABC pracy w kilku sieciach 221 Testowanie po czenia sieciowego 223 Statystyka po czenia TCP/IP 226 Wysy anie komunikatów do u ytkowników 229 Terminal 230 Informacje o systemie 231 Skorowidz Spis tre ci

6 Rozdzia 8. Praca w sieci Na koniec niespodzianka. Gdy ogl dam komputer pracuj cy w trybie konsoli, przypomina on mi system MS-DOS. Aby dzia a on w sieci, nale a o wykona wiele zabiegów zwi zanych z instalacj karty sieciowej i odpowiedniego oprogramowania. W przypadku komputera pracuj cego pod kontrol Windows 7, a jedynie z oknem konsoli nic takiego nie ma miejsca. System operacyjny zawiera sterowniki karty sieciowej i odpowiednie oprogramowanie. Tryb konsoli stwarza mo liwo ci konfiguracji sprz tu, które nie by y atwo dost pne w trybie graficznym. Adres MAC karty sieciowej Adres MAC karty sieciowej jest unikatowym identyfikatorem egzemplarza karty. Adres zapisywany jest heksadecymalnie (szesnastkowo). Sk ada si on z 48 bitów. Pierwsze 24 bity oznaczaj producenta karty sieciowej. Kolejne 24 bity s unikatowym identyfikatorem. Uwaga Adres MAC karty sieciowej nadawany by przez wytwórc. Obecnie karty ethernetowe pozwalaj na zmian nadanego im adresu MAC. getmac Polecenie getmac pozwala na wy wietlenie adresów MAC dla kart sieciowych w systemie. Ma ono nast puj c sk adni : GETMAC [/S system [/U nazwa_u ytkownika [/P [has o]]]] [/FO format] [/NH] [/V] Rozdzia 8. Praca w sieci 217

7 gdzie: /S system okre la system zdalny do pod czenia. /U [domena\]u ytkownik okre la kontekst u ytkownika, w którym polecenie powinno by wykonane. /P has o okre la has o dla danego kontekstu u ytkownika. W razie pomini cia monituje o podanie danych. /FO format okre la format, w którym maj by wy wietlane dane wyj- ciowe. Prawid owe warto ci: TABLE, LIST, CSV. /V okre la, e szczegó owe informacje powinny by wy wietlane w wyniku. /NH okre la, e Nag ówek kolumny nie powinien by wy wietlany w wyniku. Prawid owe tylko dla formatów TABLE i CSV. /? wy wietla pomoc na temat korzystania z polecenia. Przyk ad 8.1. Wy wietl adres MAC karty sieciowej komputera. Aby wykona polecenie: 1. Uruchom okno konsoli. 2. Wpisz polecenie getmac. 3. Zapoznaj si z informacjami wy wietlonymi w oknie konsoli (rysunek 8.1). Rysunek 8.1. Wynik odczytania adresu MAC 218 Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy

8 Konfiguracja IP ipconfig Polecenie ipconfig umo liwia wy wietlenie aktualnych lub wpisanie nowych ustawie protoko u IP. IPCONFIG [/? /all /renew [karta] /release [karta] /flushdns /displaydns /registerdns /showclassid karta /setclassid karta [identyfikator_klasy] ] IPCONFIG [/allcompartments] [/? /all /renew [karta] /release [karta] /renew6 [karta] /release6 [karta] /flushdns /displaydns /registerdns /showclassid karta /setclassid karta [identyfikator_klasy] ] /showclassid6 karta /setclassid6 karta [identyfikator_klasy] ] gdzie: karta nazwa po czenia (dozwolone symbole wieloznaczne, np. * i?). /? wy wietla komunikat pomocy. /all wy wietla pe ne informacje o konfiguracji. /release zwalnia adres IPv4 podanej karty. /release6 zwalnia adres IPv6 podanej karty. /renew odnawia adres IPv4 podanej karty. /renew6 odnawia adres IPv6 podanej karty. /flushdns przeczyszcza bufor programu rozpoznawania nazw DNS. /registerdns od wie a wszystkie dzier awy DHCP i rejestruje ponownie nazwy DNS. /displaydns wy wietla zawarto bufora programu rozpoznawania nazw DNS. /showclassid wy wietla wszystkie identyfikatory klas DHCP dozwolone dla karty. /setclassid modyfikuje identyfikator klasy DHCP. /showclassid6 wy wietla wszystkie identyfikatory klas DHCP IPv6 dozwolone dla karty. /setclassid6 modyfikuje identyfikator klasy DHCP IPv6. Rozdzia 8. Praca w sieci 219

9 Uwaga Domy lnie s wy wietlane tylko adres IP, maska podsieci i brama domy lna dla ka dej karty zwi zanej z protoko em TCP/IP. Uwaga Je eli dla parametrów Release i Renew nie zostanie okre lona nazwa karty, zwolnieniu lub odnowieniu ulegn dzier awy adresów IP dla wszystkich kart zwi zanych z protoko em TCP/IP. Uwaga Je eli dla parametrów Setclassid i Setclassid6 nie zostanie okre lony identyfikator klasy, wówczas identyfikator klasy zostanie usuni ty. Przyk ad 8.2. Wy wietl informacje o konfiguracji IP. Aby wykona polecenie: 1. Uruchom okno konsoli. 2. Wpisz polecenie ipconfig. 3. Zapoznaj si z informacjami wy wietlonymi w oknie konsoli (rysunek 8.2). Przyk ad 8.3. Wy wietl informacje szczegó owe o wszystkich przedzia ach. Aby wykona polecenie: 1. Uruchom okno konsoli. 2. Wpisz polecenie ipconfig /allcompartments /all. 3. Zapoznaj si z informacjami wy wietlonymi w oknie konsoli (rysunek 8.3). 220 Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy

10 Rysunek 8.2. Podstawowe informacje o konfiguracji protoko u IP Rysunek 8.3. Informacje szczegó owe o wszystkich przedzia ach ABC pracy w kilku sieciach Je eli ten sam komputer u ywany jest w wi cej ni jednej sieci (np. notebook pod czany do internetu w pracy i w domu), zachodzi konieczno zmiany konfiguracji przy zmianie sieci. Jest to szczególnie k opotliwe, gdy adresy IP i bramy nale y wpisa r cznie. Do szybkiej i wygodnej zmiany konfiguracji sieciowej mo na wykorzysta polecenie netsh. S u y ono do obs ugi skryptów. Korzystaj c z niego, mo na zapisa do plików konfiguracje sieciowe, a nast pnie wczytywa je. Rozdzia 8. Praca w sieci 221

11 Przyk ad 8.4. Zapisz do pliku konfiguracj sieciow komputera do pracy w domu. Aby zapisa do pliku pierwsz konfiguracj sieciow komputera: 1. Pod cz komputer do sieci w domu. 2. Sprawd, czy dzia a on poprawnie. 3. Uruchom konsol. 4. Wpisz w nim polecenie netsh260 -c interface dump >> dom.txt. Konfiguracja zostanie zapisana do pliku dom.txt. 5. Po chwili na ekranie komputera zostanie wy wietlony znak zach ty. Przyk ad 8.5. Zapisz do pliku konfiguracj sieciow komputera do korzystania w miejscu pracy. Aby zapisa do pliku drug konfiguracj sieciow komputera: 1. Pod cz komputer do sieci w pracy. 2. Sprawd, czy dzia a on poprawnie. 3. Uruchom konsol. 4. Wpisz w nim polecenie netsh -c interface dump >> praca.txt. Konfiguracja zostanie zapisana do pliku praca.txt. 5. Po chwili na ekranie komputera zostanie wy wietlony znak zach ty. Przyk ad 8.6. Wczytaj konfiguracj sieciow komputera do pracy w domu. Aby wykona polecenie: 1. Uruchom konsol. 2. Wpisz w nim polecenie netsh -f d:\dom.txt. 3. Naci nij klawisz Enter. 4. Zaczekaj chwil, a konfiguracja zostanie wczytana z pliku tekstowego. 222 Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy

12 Przyk ad 8.7. Wczytaj konfiguracj sieciow komputera do u ytkowania w pracy. Aby wykona polecenie: 1. Uruchom konsol. 2. Wpisz w nim polecenie netsh -f d:\praca.txt. 3. Naci nij klawisz Enter. 4. Zaczekaj chwil, a konfiguracja zostanie wczytana z pliku tekstowego. Wskazówka Aby unikn wpisywania w linii polece polecenia netsh wraz z parametrami, napisz plik wsadowy (*.bat) zawieraj cy menu wyboru konfiguracji sieciowej. Umie skrót do niego w grupie Autostart. Testowanie po czenia sieciowego ping Polecenie ping umo liwia sprawdzenie parametrów czasowych po czenia sieciowego. Ma ono nast puj c sk adni : PING [-t] [-a] [-n liczba] [-l rozmiar] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r liczba] [-s liczba] [[-j lista_hostów] [-k lista_hostów]] [-w limit_czasu] nazwa_celu] [-r] [-s adres_ ród owy][-4][-6] nazwa_obiektu_docelowego gdzie: -t odpytuje okre lony host do czasu zatrzymania. Aby przejrze statystyki i kontynuowa, naci nij klawisze Ctrl+Break. Aby zako czy, naci- nij klawisze Ctrl+C. -a t umaczy adresy na nazwy hostów. -n liczba liczba wysy anych powtórze dania. -l rozmiar rozmiar buforu wysy ania. -f wstaw w pakiecie flag Nie fragmentuj (tylko IPv4). -i TTL czas wyga ni cia. Rozdzia 8. Praca w sieci 223

13 -v TOS typ us ugi (tylko IPv4). -r liczba rejestruj tras dla podanej liczby przeskoków (tylko IPv4). -s liczba sygnatura czasowa dla podanej liczby przeskoków (tylko IPv4). -j lista_hostów swobodna trasa ród owa wg listy lista_hostów (tylko IPv4). -k lista_hostów ci le okre lona trasa ród owa wg listy lista_hostów (tylko IPv4). -w limit_czasu limit czasu oczekiwania na odpowied (w milisekundach). -R powoduje u ycie nag ówka routingu w celu dodatkowego testowania trasy wstecznej (tylko IPv6). -S adres_ ród owy adres ród owy do u ycia. -4 wymusza u ywanie IPv4. -6 wymusza u ywanie IPv6. Przyk ad 8.8. Sprawd, jakie jest po czenie mi dzy Twoim komputerem a serwerem Aby wykona polecenie: 1. Uruchom okno konsoli. 2. Wpisz polecenie ping onet.pl. 3. Zapoznaj si z informacjami wy wietlonymi w oknie konsoli (rysunek 8.4). Rysunek 8.4. Wynik testowania po czenia 224 Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy

14 Przyk ad 8.9. Napisz program, który b dzie sprawdza po czenie pomi dzy Twoim komputerem a adresami XXX.XXX.X.X, YYY.YYY.Y.Y, ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ. Sprawd transmisj dla czterech ró nych wielko ci buforów wysy ania. Zapisz wyniki do pliku tekstowego. Aby wykona polecenie, napisz program: echo off cls echo Program generuje informacje o systemie operacyjnym i polaczeniu z trzema adresami sieci Internet i zapisuje je do pliku test.txt. echo - pause cls echo - echo Prosze czekac, trwa wykonywanie testow. echo Moze ono potrwac okolo kilka minut. echo - echo > c:\test.txt echo System operacyjny:>>c:\test.txt ver >> c:\test.txt echo >> c:\test.txt echo # >> c:\test.txt echo Konfiguracja sieci:>>c:\test.txt ipconfig /all >> c:\test.txt echo >> c:\test.txt echo # >> c:\test.txt echo Ping XXX.XXX.X.X>>c:\test.txt ping -n 10 XXX.XXX.X.X >> c:\test.txt ping -n 10 -l XXX.XXX.X.X >> c:\test.txt ping -n 10 -l XXX.XXX.X.X >> c:\test.txt ping -n 10 -l XXX.XXX.X.X >> c:\test.txt ping -n 10 -l 8000 XXX.XXX.X.X >> c:\test.txt ping -n 10 -l 4000 XXX.XXX.X.X >> c:\test.txt echo >> c:\test.txt echo # >> c:\test.txt Rozdzia 8. Praca w sieci 225

15 echo Ping YYY.YYY.Y.Y:>>c:\test.txt ping -n 10 YYY.YYY.Y.Y >> c:\test.txt ping -n 10 -l YYY.YYY.Y.Y >> c:\test.txt ping -n 10 -l YYY.YYY.Y.Y >> c:\test.txt ping -n 10 -l YYY.YYY.Y.Y >> c:\test.txt ping -n 10 -l 8000 YYY.YYY.Y.Y >> c:\test.txt ping -n 10 -l 4000 YYY.YYY.Y.Y >> c:\test.txt echo >> c:\test.txt echo # >> c:\test.txt echo Ping ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ:>>c:\test.txt ping -n 10 ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ >> c:\test.txt echo >> c:\test.txt echo # >> c:\test.txt echo Traceroute:>>c:\test.txt tracert XXX.XXX.X.X >> c:\test.txt tracert YYY.YYY.Y.Y >> c:\test.txt tracert ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ >> c:\test.txt cls echo - echo Test zakonczony echo - pause Statystyka po czenia TCP/IP netstat Polecenie netstat wy wietla statystyk protoko u i bie ce po czenia sieciowe TCP/IP. Ma ono nast puj c sk adni : NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p protokó ] [-r] [-s] [-t] [odst p] 226 Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy

16 gdzie: -a wy wietla wszystkie po czenia i porty nas uchuj ce. -b wy wietla plik wykonywalny zaanga owany w tworzenie ka dego po czenia lub portu nas uchuj cego. W niektórych przypadkach znane pliki wykonywalne obs uguj wiele niezale nych sk adników i wtedy zostanie wy wietlona sekwencja sk adników zaanga owanych w tworzenie po czenia lub portu nas uchuj cego. W tym przypadku nazwa pliku wykonywalnego jest umieszczona w nawiasach []. Sekwencja ko czy si na protokole TCP/IP. -e wy wietla statystyk sieci Ethernet. Ta opcja mo e by u ywana razem z opcj -s. -f wy wietla w pe ni kwalifikowane nazwy domen (FQDN) adresów obcych. -n wy wietla adresy i numery portów w postaci liczbowej. -o wy wietla dla ka dego po czenia skojarzony z nim identyfikator procesu b d cego jego w a cicielem. -p protokó wy wietla po czenia dla okre lonego protoko u; mo e to by protokó TCP, UDP, TCPv6 lub UDPv6. Je eli ta opcja zostanie u yta razem z opcj -s do wy wietlenia statystyki wybranego protoko u, protokó mo e mie dowoln warto z nast puj cych: IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP lub UDPv6. -r wy wietla tabel routingu. -s wy wietla statystyk wybranego protoko u. Domy lnie jest to statystyka protoko ów IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP i UDPv6; do okre lenia jej podzbioru mo na u y opcji -p. -r wy wietla bie cy stan obci enia po czenia. odst p wy wietla wybran statystyk, odczekuj c zadan ilo sekund pomi dzy ka dym wy wietleniem. Naci nij klawisze Ctrl+C, aby przerwa wy wietlanie statystyki. Je eli ta zmienna nie zostanie okre lona, program netstat wydrukuje informacje o aktualnej konfiguracji jeden raz. Przyk ad Wy wietl list aktywnych po cze sieciowych. Rozdzia 8. Praca w sieci 227

17 Aby wykona polecenie: 1. Uruchom okno konsoli. 2. Wpisz polecenie netstat. 3. Zapoznaj si z informacjami wy wietlonymi w oknie konsoli (rysunek 8.5). Rysunek 8.5. Lista po cze aktywnych Przyk ad Wy wietl informacj o b dach w trakcie transmisji. Aby wykona polecenie: 1. Uruchom okno konsoli. 2. Wpisz polecenie netstat -e. 3. Zapoznaj si z informacjami wy wietlonymi w oknie konsoli (rysunek 8.6). Rysunek 8.6. Hm po czenie sprawia wra enie stabilnego. Mimo to kilka bajtów zosta o odrzuconych 228 Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy

18 Wysy anie komunikatów do u ytkowników msg Polecenie msg powoduje wys anie komunikatu do u ytkownika. MSG {nazwa_u ytkownika nazwa_sesji *}[/SERVER:nazwa_serwera] [/TIME:sekundy] [/V] [/W] [komunikat] gdzie: nazwa_u ytkownika nazwa u ytkownika. nazwa_sesji nazwa sesji. id_sesji identyfikator okre la plik zawieraj cy list nazw u ytkownika, nazw i identyfikatorów sesji do wys ania komunikatu. Uwaga U ycie znaku * powoduje wys anie komunikatu do wszystkich sesji na podanym serwerze. /SERVER:nazwa_serwera serwer, z którym ma zosta nawi zany kontakt (domy lnie serwer bie cy). /TIME:sekundy opó nienie w oczekiwaniu na potwierdzenie komunikatu przez jego odbiorc. /V wy wietla informacje o w a nie przeprowadzanych akcjach. /W czeka na odpowied od u ytkownika, przydatne z opcj /V. komunikat komunikat do wys ania. Je li go nie okre lono, monituje o niego lub odczytuje go z pliku stdin. Przyk ad Wy lij informacj do wszystkich u ytkowników serwera. Aby wykona polecenie: 1. Uruchom okno konsoli. 2. Wpisz polecenie msg * cze. Rozdzia 8. Praca w sieci 229

19 3. Zapoznaj si z informacjami wy wietlonymi w oknie konsoli (rysunek 8.7). Rysunek 8.7. W oknie konsoli zosta o wpisane polecenie wys ania komunikatu. Komunikat ma posta ma ego okna Terminal tsdiscon Polecenie tsdiscon roz cza sesj terminalu. Ma ono nast puj c sk adni : TSDISCON [identyfikator_sesji nazwa_sesji] [/SERVER:nazwa_serwera] [/V] [/VM] gdzie: id_sesji identyfikator sesji. nazwa_sesji nazwa sesji. /SERVER:nazwa_serwera okre la serwer terminali (domy lnie serwer bie cy). /V wy wietla informacje o w a nie przeprowadzanych akcjach. /VM roz cza sesj na serwerze lub w maszynie wirtualnej. Wymaga okre lenia unikatowego identyfikatora sesji. 230 Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy

20 tscon Polecenie tscon czy sesj u ytkownika z sesj terminalow. Ma ono nast puj c sk adni : TSCON {id_sesji nazwa_sesji} [/DEST:nazwa_sesji] [/PASSWORD:has o /PASSWORD:*] [/V] gdzie: id_sesji identyfikator sesji. nazwa_sesji nazwa sesji. /DEST:nazwa_sesji czy sesj z sesj docelow o podanej nazwie. /PASSWORD:has o has o u ytkownika b d cego w a cicielem okre lonej sesji. /V wy wietla informacje o w a nie przeprowadzanych akcjach. Informacje o systemie Czy system p ata Ci kiedy figle i np. mimo e wszystko zosta o sprawdzone, po czenie sieciowe by o niestabilne? Za taki stan rzeczy odpowiedzialna mo e by np. poprawka do systemu. Podstawowe informacje o systemie wraz z list poprawek mo na uzyska po wydaniu polecenia systeminfo. systeminfo Polecenie systeminfo umo liwia wy wietlenie informacji o komputerze. Ma ono nast puj c sk adni : SYSTEMINFO [/S system [/U nazwa_u ytkownika [/P [has o]]]] [/FO format] [/NH] gdzie: /S system okre la system zdalny, z którym ma nast pi po czenie. /U [domena\]u ytkownik okre la kontekst u ytkownika, w którym polecenie powinno by wykonane. Rozdzia 8. Praca w sieci 231

21 /P [has o] okre la has o dla danego kontekstu u ytkownika. W razie pomini cia monituje o podanie danych. /FO format okre la format, w którym maj by wy wietlane dane wyj ciowe. Prawid owe warto ci: TABLE, LIST, CSV. /NH okre la, e nag ówek kolumny nie powinien by wy wietlany w wyniku. Prawid owe tylko dla formatu TABLE i CSV. Przyk ad Zbierz informacje o systemie. Aby wykona polecenie: 1. Uruchom okno konsoli. 2. Wpisz polecenie systeminfo. 3. Zapoznaj si z informacjami wy wietlonymi w oknie konsoli (rysunek 8.8). Rysunek 8.8. Okno ze zbiorczymi informacjami o systemie 232 Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95 Spis tre ci Wprowadzenie... 7 1. Tre generowana dynamicznie i Internet...11 Protokó HTTP i Internet 11 Miejsce PHP i MySQL w programowaniu sieciowym 12 Zalety u ywania PHP oraz MySQL 13 Warto wolnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-1513-1 Format: 158x235, stron: 368 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel.

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7. Praca w trybie konsoli 9 Pliki wsadowe 11 cmd 12. 2. Zarządzanie katalogami... 32

Wprowadzenie... 7. Praca w trybie konsoli 9 Pliki wsadowe 11 cmd 12. 2. Zarządzanie katalogami... 32 Spis treści Wprowadzenie... 7 1. Tryb tekstowy... 9 Praca w trybie konsoli 9 Pliki wsadowe 11 cmd 12 2. Zarządzanie katalogami... 32 Zakładanie katalogów 32 Zmiana nazw katalogów 35 Usuwanie katalogów

Bardziej szczegółowo

Total Commander. Leksykon kieszonkowy

Total Commander. Leksykon kieszonkowy Total Commander. Leksykon kieszonkowy Autor: Piotr Czarny ISBN: 978-83-246-1362-5 Format: B6, stron: 176 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

W drodze do CCNA. Część I

W drodze do CCNA. Część I Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-2426-3 Format: A5, stron: 192 Poznaj nowy system Windows od praktycznej strony Zainstaluj, skonfiguruj i uruchom

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-2544-4 Tytu³ orygina³u: Professional

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo