Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Konfigurowanie serwera Telnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Konfigurowanie serwera Telnet"

Transkrypt

1 Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Automatyczne konfigurowanie urz¹dzeñ wirtualnych Tworzenie w³asnych urz¹dzeñ wirtualnych Ustawianie parametru czas ycia sesji us³ugi Telnet Próby wpisywania siê Konfigurowanie serwera Telnet Uruchamianie serwera Telnet Okreœlanie liczby urz¹dzeñ wirtualnych Zastrzeganie wybranych urz¹dzeñ dla uprawnionych u ytkowników Ustawianie limitu nieaktywnoœci sesji Przypisywanie urz¹dzeñ do podsystemów Uaktywnianie podsystemu QSYSWRK Tworzenie profili u ytkowników Telnet Zarz¹dzanie serwerem Telnet Uruchamianie serwera Telnet Koñczenie sesji serwera Telnet Uaktywnianie podsystemu QSYSWRK Koñczenie zadañ zarz¹dcy urz¹dzeñ Konfigurowanie us³ugi SSL na serwerze Telnet Usuwanie ograniczenia portów i umo liwianie uruchomienia warstwy SSL Uruchamianie serwera Telnet Uwierzytelnianie klienta Kontrola dostêpu u ytkownika do serwera iseries 400 za pomoc¹ us³ugi Telnet Okreœlanie liczby urz¹dzeñ wirtualnych do sterowania Tworzenie profili u ytkowników Telnet Przypisywanie urz¹dzeñ do podsystemów

2 Zastrzeganie wybranych urz¹dzeñ dla uprawnionych u ytkowników U ywanie programów obs³ugi wyjœcia us³ugi Telnet Inicjowanie urz¹dzenia Zakoñczenie pracy urz¹dzenia Konfigurowanie sesji drukarki us³ugi Telnet Funkcje steruj¹ce serwerem Telnet z klienta Zarz¹dzanie klientem Telnet Typy emulacji obs³ugiwane przez iseries 400 Uruchamianie sesji klienta Telnet 5250 Uruchamianie sesji klienta Telnet 3270 Uruchamianie sesji klienta Telnet VTxxx Wartoœci specjalne dla klawiszy VTxxx terminalu 5250 Ustanawianie sesji kaskadowej Ustanawianie sesji klienta Koñczenie sesji klienta Telnet S³owa kluczowe znaków steruj¹cych terminalu VT100 i VT200 Podstawowe i alternatywne odwzorowania klawiatury terminalu VTxxx Klawiatura numeryczna Klawiatura edycji Prze³¹czanie siê pomiêdzy sesjami kaskadowymi Rozwi¹zywanie problemów zwi¹zanych z us³ug¹ Telnet Okreœlanie problemów zwi¹zanych z us³ug¹ Telnet Dane wyjœciowe programu serwisowego TRCTCPAPP Materia³y wymagane podczas zg³aszania problemów Automatycznie generowane informacje diagnostyczne (FFDC) Rozwi¹zywanie problemów z typami emulacji Rozwi¹zywanie problemów z serwerem Telnet SSL Sprawdzanie statusu systemu Wykonywanie komendy ping do systemu Sprawdzanie, czy serwer Telnet jest uruchomiony Sprawdzanie aktywnoœci programu nas³uchuj¹cego SSL Sprawdzanie protoko³u zadania us³ugi Telnet

3 Systemowe kody powrotu us³ugi SSL

4 Telnet Telnet jest protoko³em umo liwiaj¹cym logowanie siê do zdalnego komputera i korzystanie z niego w taki sposób, jakby znajdowa³ siê on bezpoœrednio w sieci lokalnej. Komputer (zazwyczaj typu PC) lub system, którego u ywa u ytkownik, jest klientem Telnet. Serwer Telnet jest zdalnym komputerem, do którego przy³¹czony jest klient. Protokó³ TCP/IP iseries 400 obs³uguje zarówno klienta, jak i serwer Telnet. Jedn¹ z najwa niejszych cech us³ugi Telnet jest mo liwoœæ uzgadniania przes³ania strumienia danych pomiêdzy klientem i serwerem. Ten rodzaj uzgadniania umo liwia klientowi lub serwerowi zainicjowanie ¹dania lub jego przyjêcie. Dostêpnych jest szereg trybów emulacji uzgadniania ¹dañ i ich konwersji na dane wyjœciowe. W przypadku systemu iseries 400 preferowanym typem jest emulacja terminalu typu Serwer iseries 400 obs³uguje tak e stacje robocze typu 3270 i VTxxx oraz tryby obs³ugi drukarki opisane w RFC Poni sze informacje stanowi¹ wprowadzenie do us³ugi Telnet oraz dostarczaj¹ wskazówek u³atwiaj¹cych administrowanie ni¹ w systemie iseries 400: Planowanie serwera Telnet wyjaœnia, jak okreœliæ liczbê urz¹dzeñ wirtualnych, które maj¹ byæ przypisane do stacji roboczych po³¹czonych z systemem. Nale y zapoznaæ siê tak e z konwencj¹ nazewnictwa OS/400 dla automatycznie konfigurowanych urz¹dzeñ wirtualnych. Konfigurowanie serwera Telnet Sekcja ta wyjaœnia, jak konfigurowaæ serwer Telnet do obs³ugi ró nych typów emulacji. Zarz¹dzanie serwerem Telnet Sekcja opisuje instalowanie i konfigurowanie serwera Telnet. Pozosta³e sekcje wyjaœniaj¹, jak chroniæ serwer i ograniczaæ dostêp u ytkowników. Zarz¹dzanie klientem Telnet Sekcja zawiera informacje o uruchamianiu sesji klienta Telnet z u yciem ró nych typów emulacji. Wyjaœnia równie, jak nawi¹zaæ kaskadow¹ sesjê Telnet. Rozwi¹zywanie problemów zwi¹zanych z us³ug¹ Telnet Sekcja zawiera informacje dotycz¹ce rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z serwerem Telnet, typami emulacji i protoko³em SSL oraz opis, jak raportowaæ do firmy IBM problemy zwi¹zane z us³ug¹ Telnet. Dokumentacja dotycz¹ca us³ugi Telnet Odsy³acze do innych informacji o us³udze Telnet.

5 Co nowego w wersji V5R1 W rozdziale dotycz¹cym us³ugi Telnet nastêpuj¹ce zagadnienia s¹ nowe: Sekcja Konfigurowanie us³ugi SSL na serwerze Telnet wyjaœnia, jak chroniæ serwer Telnet za pomoc¹ protoko³u SSL. Sekcja Uruchamianie sesji klienta 5250 wyjaœnia, jak uruchomiæ sesjê klienta Telnet z emulacj¹ terminalu Sekcja Uruchamianie sesji klienta VTxxx wyjaœnia, jak uruchomiæ sesjê klienta Telnet z emulacj¹ terminalu VTxxx. Sekcja Uruchamianie sesji klienta 3270 wyjaœnia, jak uruchomiæ sesjê klienta Telnet z emulacj¹ terminalu Sekcja Konfigurowanie serwera Telnet przedstawia procedury niezbêdne do skonfigurowania serwera Telnet. Sekcja Typy emulacji obs³ugiwane przez serwer iseries przedstawia typy emulacji obs³ugiwane przez serwer iseries 400 i ró nice pomiêdzy nimi. Sekcja Zwiêkszanie wydajnoœci serwera Telnet przedstawia informacje dotycz¹ce funkcji API i programów obs³ugi wyjœcia. Sekcja Rozwi¹zywanie problemów zwi¹zanych z us³ug¹ Telnet zosta³a poszerzona o informacje diagnostyczne i podrêcznik zg³aszania problemów zwi¹zanych z us³ug¹ Telnet. Sekcja Dokumentacja dotycz¹ca us³ugi Telnet przedstawia dok³adniejsze informacje o tematach zwi¹zanych z us³ug¹ Telnet, w tym wiêcej danych o typach emulacji.

6 Drukowanie tego dokumentu W celu przejrzenia lub pobrania dokumentu w formacie PDF nale y wybraæ Telnet (oko³o 894 kb lub 143 stron). Aby zapisaæ plik PDF na stacji roboczej w celu jego przegl¹dania lub wydrukowania, wykonaj poni sze czynnoœci: 1. Otwórz plik PDF za pomoc¹ przegl¹darki (kliknij odsy³acz podany powy ej). 2. W menu przegl¹darki kliknij Zapisz. 3. Kliknij Zapisz jako PrzejdŸ do katalogu, w którym chcesz zachowaæ plik PDF. 5. Kliknij Zapisz. Jeœli do przejrzenia lub wydrukowania tych dokumentów PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader, mo na go pobraæ z serwisu WWW firmy Adobe (www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html).

7 Planowanie serwera Telnet Przed konfigurowaniem serwera Telnet nale y ustaliæ pewne opcje zwi¹zane z ochron¹ i dzia³aniem serwera. Nale y zdecydowaæ, ile urz¹dzeñ wirtualnych ma byæ automatycznie konfigurowanych przez serwer Telnet oraz czy bêd¹ tworzone w³asne urz¹dzenia wirtualne. Liczba automatycznie skonfigurowanych urz¹dzeñ wirtualnych wyznacza liczbê dozwolonych prób wpisania siê do systemu. Zwiêkszona liczba prób wpisania siê do systemu zwiêksza szansê uzyskania przez nieuprawnionego u ytkownika dostêpu do serwera. Serwer Telnet mo e tak e wykrywaæ próby nieudanych po³¹czeñ. Telnet korzysta z deskryptorów urz¹dzeñ wirtualnych do obs³ugi informacji o stacjach roboczych klientów dla otwartych sesji Telnet. Urz¹dzenie wirtualne jest opisem urz¹dzenia u ywanym do nawi¹zania po³¹czenia pomiêdzy u ytkownikiem a fizyczn¹ stacj¹ robocz¹ pod³¹czon¹ do systemu zdalnego.urz¹dzenia wirtualne zawieraj¹ informacje na temat urz¹dzeñ fizycznych (terminali lub drukarek) dla programów w serwerze. Serwer oczekuje przes³ania przez protokó³ klient/serwer informacji umo liwiaj¹cych okreœlenie urz¹dzenia wirtualnego. Jeœli nie mo e znaleÿæ okreœlonego urz¹dzenia wirtualnego, wtedy szuka wyznaczonego urz¹dzenia wirtualnego w zarejestrowanym programie obs³ugi wyjœcia. Jeœli serwer nie mo e odnaleÿæ urz¹dzenia wirtualnego, wtedy podejmuje próbê uzgodnienia opisu urz¹dzenia wirtualnego z typem i modelem urz¹dzenia podobnym do urz¹dzenia znajduj¹cego siê w systemie lokalnym. Wiêcej szczegó³ów zawieraj¹ poni sze informacje: Serwer Telnet musi przypisaæ do danej sesji opis urz¹dzenia. Jeœli zostanie to okreœlone, Telnet iseries 400 automatycznie skonfiguruje urz¹dzenia wirtualne. Istnieje tak e mo liwoœæ utworzenia w³asnego urz¹dzenia wirtualnego za pomoc¹ kontrolera wirtualnego QVIRCDnnnn. Aby serwer Telnet mia³ mo liwoœæ wykrycia przerwanego po³¹czenia, nale y rozwa yæ mo liwoœæ ustawienia parametru podtrzymywania sesji. Serwer Telnet mo na zabezpieczyæ ograniczaj¹c liczbê prób wpisania siê, które siê nie powiod³y. W celu dodatkowego zabezpieczenia serwera Telnet zapoznaj siê z sekcj¹ Konfigurowanie us³ugi SSL.

8 Automatyczne konfigurowanie urz¹dzeñ wirtualnych za pomoc¹ us³ugi Telnet W serwerze Telnet mo na automatycznie konfigurowaæ urz¹dzenia i kontrolery wirtualne u ywaj¹c opcji Wartoœci systemowe urz¹dzeñ w Operations Navigator. Mo na okreœliæ zarówno liczbê urz¹dzeñ, które s¹ automatycznie uruchamiane, jak i maksymaln¹ liczbê urz¹dzeñ automatycznie konfigurowanych przez system iseries 400. System iseries 400 konfiguruje lub tworzy urz¹dzenia pojedynczo, zgodnie z potrzebami i okreœlonym limitem. Ani podczas automatycznego konfigurowania urz¹dzeñ wirtualnych za pomoc¹ us³ugi Telnet, ani podczas zamykania sesji, serwer Telnet nie usuwa urz¹dzeñ wirtualnych. Nawet wtedy, gdy liczba urz¹dzeñ pod³¹czonych do kontrolerów wirtualnych przewy sza wartoœæ maksymaln¹, urz¹dzenia te nie s¹ usuwane. Jeœli urz¹dzenia ju istniej¹ w kontrolerze wirtualnym, serwer Telnet mo e je wykorzystaæ. Jeœli urz¹dzenie wirtualne jest wywo³ywane przez nazwê, serwer Telnet dokona modyfikacji atrybutów istniej¹cego urz¹dzenia tak, aby dopasowaæ je do ¹dania klienta. Jeœli w systemie nie by³o nigdy w³¹czone konfigurowanie automatyczne urz¹dzeñ wirtualnych, to Maksymalna liczba urz¹dzeñ w opcji Wartoœci systemowe urz¹dzeñ wynosi zero. Próba po³¹czenia Telnet nie powiedzie siê, jeœli liczba u ywanych urz¹dzeñ jest wiêksza ni wartoœæ Maksymalna liczba urz¹dzeñ. U ywane urz¹dzenie ma status ACTIVE lub SIGNON DISPLAY. Podczas próby wpisania siê, u ytkownik otrzymuje komunikat (TCP2504) wskazuj¹cy na to, e sesja klienta Telnet zosta³a zakoñczona i po³¹czenie jest zamkniête. Dodatkowo zadanie QTCPIP w zdalnym serwerze iseries 400 wysy³a komunikat (CPF8940) wskazuj¹cy, e urz¹dzenie wirtualne nie mo e byæ wybrane automatycznie. Jeœli Maksymalna liczba urz¹dzeñ zostanie zmieniona na 10, to nastêpna próba po³¹czenia Telnet spowoduje, e serwer Telnet utworzy urz¹dzenie wirtualne. Telnet utworzy urz¹dzenie wirtualne, poniewa liczba urz¹dzeñ wirtualnych kontrolera (czyli 0) jest mniejsza ni liczba podana jako Maksymalna liczba urz¹dzeñ (czyli 10). Nawet jeœli liczba ta zostanie ponownie zmniejszona do 0, próba po³¹czenia siê nastêpnego u ytkownika powiedzie siê. Gdy po³¹czenie Telnet nie powiedzie siê, poniewa serwer iseries 400 nie mo e utworzyæ urz¹dzenia wirtualnego, to do kolejki komunikatów operatora systemu w serwerze Telnet jest wysy³any komunikat CPF87D7. Uwaga: Nawet wtedy, gdy liczba urz¹dzeñ pod³¹czonych do kontrolerów wirtualnych przewy sza wartoœæ maksymaln¹, serwer Telnet nie usuwa automatycznie skonfigurowanych urz¹dzeñ wirtualnych lub nazwanych urz¹dzeñ. Wartoœæ systemowa Urz¹dzenia okreœla, czy urz¹dzenia wirtualne tranzytu i pe³noekranowe urz¹dzenia wirtualne Telnet pod³¹czone do kontrolerów QPACTLnn s¹ konfigurowane automatycznie. Wartoœæ ta nie dotyczy urz¹dzeñ pod³¹czonych do kontrolerów QVIRCDnnnn, poniewa nie s¹ to domyœlne urz¹dzenia systemowe. Zazwyczaj urz¹dzenia QPADEVnnnn s¹ pod³¹czone do kontrolerów QPACTLnn, a urz¹dzenia nazwane, takie jak NEWYORK001, s¹ pod³¹czone do kontrolera QVIRCDnnnn. Konwencja nazewnictwa Telnet dla kontrolerów i urz¹dzeñ wirtualnych Serwer Telnet u ywa nastêpuj¹cych konwencji nazewnictwa dla automatycznie tworzonych kontrolerów i urz¹dzeñ wirtualnych, w zale noœci od standardów OS/400: dla kontrolera wirtualnego serwer u ywa nazwy QPACTL nn, dla urz¹dzenia wirtualnego serwer u ywa nazwy QPADEV xxxx, dla urz¹dzeñ nazwanych serwer nadaje kontrolerom wirtualnym nazwê QVIRCD nnnn. Tylko pod³¹czone do QPACTL nn urz¹dzenia wirtualne s¹ zliczane i porównywane z wartoœci¹ opcji Wartoœci systemowe urz¹dzeñ - Maksymalna liczba urz¹dzeñ.

9 Serwer Telnet wielokrotnie wykorzystuje dostêpne urz¹dzenia wirtualne, które zosta³y automatycznie utworzone, wybieraj¹c urz¹dzenia wirtualne tego samego typu i modelu. Jeœli adne z dostêpnych urz¹dzeñ wirtualnych nie ma odpowiedniego typu i modelu, elementy te zostan¹ zmienione tak, aby by³y zgodne z danym urz¹dzeniem klienta. Dotyczy to zarówno utworzonych automatycznie (QPADEV nnnn) urz¹dzeñ wirtualnych, jak i nazwanych urz¹dzeñ wirtualnych. Jeœli urz¹dzenia s¹ tworzone rêcznie, nale y ustaliæ konwencjê nazewnictwa, która umo liwi ³atwe zarz¹dzanie konfiguracj¹. Mo na okreœliæ dowolne nazwy urz¹dzeñ i kontrolerów, wprowadzaj¹c nazwy odpowiadaj¹ce zasadom nazewnictwa obiektów OS/400. Uwagi: 1. W konwencji nazewnictwa OS/400 kontroler wirtualny musi mieæ nazwê QPACTL nn, gdzie nn jest liczb¹ dziesiêtn¹ 01 lub wiêksz¹. 2. Kontroler wirtualny powinien mieæ nazwê QPADEV xxxx, gdzie xxxx jest ci¹giem znaków alfanumerycznych z zakresu od 0001 do zzzzz. 3. Niezbêdne jest przydzielenie profilowi u ytkownika QTCP uprawnieñ do urz¹dzeñ wirtualnych utworzonych przez u ytkownika.

10 Tworzenie w³asnych urz¹dzeñ wirtualnych Mo na tworzyæ w³asne urz¹dzenia i kontrolery wirtualne. Podczas ich tworzenia, przy automatycznym wyborze przez system iseries 400 nazwy urz¹dzenia, nale y wzi¹æ pod uwagê nastêpuj¹ce aspekty: Kontroler wirtualny bêdzie mia³ nazwê QPACTLnn, gdzie nn jest liczb¹ dziesiêtn¹ 01 lub wiêksz¹. Urz¹dzenie wirtualne bêdzie mia³o nazwê QPADEVxxxx, gdzie xxxx jest ci¹giem znaków alfanumerycznych z zakresu od do ZZZZZ. Urz¹dzenie wirtualne powinno mieæ klasê urz¹dzenia *VRT. Urz¹dzenie wirtualne znajduje siê pod kontrolerem wirtualnym. Jeœli u ytkownik bêdzie tworzy³ w³asne urz¹dzenia, musi zapoznaæ siê z konwencjami nazewnictwa u ywanymi przez serwer Telnet. Jeœli zaœ bêdzie tworzy³ w³asne nazwy urz¹dzeñ (za pomoc¹ klienta zgodnego z RFC 2877 lub funkcji API Virtual Terminal), to kontroler wirtualny bêdzie mia³ nazwê QVIRCDnnnn, gdzie nnnn jest liczb¹ dziesiêtn¹ 01 lub wiêksz¹.

11 Parametr czas ycia sesji us³ugi Telnet Za pomoc¹ parametru czas ycia protoko³u TCP mo na ustawiæ maksymalny czas bezczynnoœci, po up³ywie którego protokó³ TCP wyœle komunikat próbny w celu sprawdzenia nieaktywnej sesji. Protokó³ bêdzie wysy³a³ zg³oszenia do zdalnego klienta za ka dym razem, gdy sesja pozostanie bezczynna d³u ej ni wynosi wartoœæ czasu ycia. Okres bezczynnoœci jest definiowany w parametrze Limit czasu ycia sesji we w³aœciwoœciach us³ugi Telnet w programie Operations Navigator lub w parametrze komendy CHGTELNA. Gdy sesja sprawia wra enie nieaktywnej (zdalny klient nie odpowiada na komunikaty próbne), zostaje zakoñczona, powi¹zane z ni¹ urz¹dzenia wirtualne zostaj¹ zwrócone do puli wolnych urz¹dzeñ wirtualnych, a system operacyjny iseries wykonuje na zadaniu interaktywnym uruchomionym na urz¹dzeniu wirtualnym dzia³ania ustawione w wartoœci systemowej QDEVRCYACN. Dzia³ania te obejmuj¹ (tylko) nazwane urz¹dzenia wirtualne. Dla wybranych automatycznie urz¹dzeñ wirtualnych (QPADEVxxxx) zadanie interaktywne zawsze zostaje zakoñczone. Serwer Telnet domyœlnie ustawia czas ycia na 600 sekund. Ustawienia zaczn¹ obowi¹zywaæ po uruchomieniu serwera. Oprócz parametru limitu czasu ycia sesji mo na przejrzeæ tak e informacje o parametrze Czas oczekiwania w sekcji Wartoœci systemowe zadañ w programie Operations Navigator. Parametr ten jest wykorzystywany do ograniczenia czasu, w którym zadanie interaktywne mo e byæ bezczynne, zanim system operacyjny iseries wykona na nim dzia³anie ustawione w wartoœci systemowej QINACTMSGQ. W przypadku zadañ interaktywnych po³¹czonych z us³ug¹ Telnet dzia³anie *DSCJOB bêdzie wykonane (tylko) dla nazwanych urz¹dzeñ wirtualnych. Dla wybranych automatycznie urz¹dzeñ wirtualnych (QPADEVxxxx) dzia³anie *DSCJOB spowoduje zakoñczenie zadañ interaktywnych.

12 Okreœlanie liczby urz¹dzeñ wirtualnych w celu sterowania wpisywaniem siê do systemu Liczba prób wpisania siê do systemu poprzez Telnet roœnie, gdy urz¹dzenia wirtualne s¹ konfigurowane automatycznie. Wartoœci systemowe urz¹dzeñ w programie Operations Navigator definiuj¹ liczbê urz¹dzeñ wirtualnych, które mo e utworzyæ serwer Telnet. Skorzystaj z wartoœci systemowych wpisywania siê do systemu, aby zdefiniowaæ dopuszczaln¹ liczbê prób wpisania siê do systemu. Wiêcej informacji i przyk³adów znajduje siê na stronie Technical Studio.

13 Konfigurowanie serwera Telnet Jedn¹ z najwa niejszych cech us³ugi Telnet jest mo liwoœæ uzgadniania opcji pomiêdzy klientem i serwerem. Ten rodzaj otwartych negocjacji umo liwia klientowi lub serwerowi zainicjowanie ¹dania lub jego przyjêcie. Mo na skorzystaæ z wielu trybów emulacji uzgadniania ¹dañ i ich konwersji na dane wyjœciowe. Serwer iseries 400 mo e obs³ugiwaæ stacje robocze typu 3270 i VTxxx, ale najbardziej preferowana jest emulacja terminalu Aby skonfigurowaæ serwer Telnet do korzystania z jednego z pozosta³ych obs³ugiwanych trybów emulacji, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: Uruchom zadanie serwera Telnet Ustaw liczbê urz¹dzeñ wirtualnych Zastrze wybrane urz¹dzenia dla uprawnionych u ytkowników Ustaw limit nieaktywnoœci sesji i kolejkê komunikatów Przypisz urz¹dzenia do podsystemów Uaktywnij podsystem QSYSWRK Utwórz profile u ytkowników Wybierz tryb emulacji i zakoñcz: VTxxx

14 Uruchamianie serwera Telnet Aktywny serwer Telnet ma jedn¹ lub kilka instancji dla ka dego zadania dzia³aj¹cego w podsystemie QSYSWRK: QTVTELNET i QTVDEVICE. Aby uruchomiæ serwer Telnet u ywaj¹c programu Operations Navigator, wykonaj nastêpuj¹ce kroki: Rozwiñ serwer iseries > Sieæ --> Serwery. Kliknij TCP/IP. Wyszukaj us³ugê Telnet w kolumnie Nazwa serwera. ZatwierdŸ. W kolumnie Status pojawi siê komunikat Uruchomiony. Jeœli serwer zosta³ zatrzymany, naciœnij prawym przyciskiem myszy Telnet i wybierz Uruchom. Aby uzyskaæ informacje na temat koñczenia sesji, nale y zajrzeæ do sekcji Koñczenie sesji serwera Telnet.

15 Zastrzeganie wybranych urz¹dzeñ dla uprawnionych u ytkowników Program licencjonowany OS/400 wykorzystuje wartoœci systemowe wpisywania siê w celu ograniczenia urz¹dzeñ, do których mo e wpisaæ siê u ytkownik. Uprawnienia do wszystkich obiektów (*ALLOBJ) umo liwiaj¹ u ytkownikowi dostêp do wszystkich zasobów systemu. Uprawnienia specjalne do us³ug (*SERVICE) umo liwiaj¹ u ytkownikowi wykonywanie w systemie wybranych funkcji us³ugowych. U ytkownik z uprawnieniami tego typu mo e na przyk³ad debugowaæ program i wykonywaæ funkcje wyœwietlania oraz modyfikowania danych. Jeœli wartoœæ QLMTSECOFR jest wiêksza ni 0, u ytkownik musi mieæ uprawnienia do u ywania opisów urz¹dzeñ wirtualnych. Jednak e, gdy wartoœæ ta jest równa 0, system nie ogranicza urz¹dzeñ, do których mo e siê wpisaæ u ytkownik z uprawnieniami *ALLOBJ lub *SERVICE. Zalecan¹ wartoœci¹ jest wartoœæ ograniczaj¹ca dostêp u ytkowników do jednej sesji urz¹dzenia. Zmniejsza to prawdopodobieñstwo wspó³u ytkowania hase³ i pozostawiania urz¹dzeñ bez nadzoru. Informacje na temat innych sposobów ograniczenia uprawnieñ u ytkownika mo na znaleÿæ w sekcji Ustawianie limitu nieaktywnoœci sesji i kolejki komunikatów.

16 Ustawianie limitu nieaktywnoœci sesji i kolejki komunikatów Zadania interaktywne - wartoœci systemowe zadañ nieaktywnych okreœlaj¹ liczbê minut, przez któr¹ zadanie interaktywne (w³¹czaj¹c w to zadania interaktywne pod³¹czone poprzez us³ugê Telnet) mog¹ pozostawaæ w bezczynnoœci oraz dzia³ania wykonywane po przekroczeniu tego czasu przez zadania interaktywne. W przypadku zadañ interaktywnych pod³¹czonych poprzez us³ugê Telnet, dzia³anie *DSCJOB bêdzie wykonane tylko dla nazwanych urz¹dzeñ wirtualnych. W przypadku automatycznie wybranych urz¹dzeñ wirtualnych (QPADEVxxxx) dzia³anie *DSCJOB spowoduje zakoñczenie zadañ interaktywnych.

17 Przypisywanie urz¹dzeñ do podsystemów Przed wpisaniem siê u ytkownika do serwera iseries 400 nale y w podsystemie zdefiniowaæ stacjê robocz¹. Stacja robocza mo e byæ na przyk³ad terminalem wirtualnym, wybranym lub automatycznie utworzonym przez serwer Telnet. Nazwa lub typ stacji roboczej powinny byæ podane w opisie podsystemu na iseries 400. Aby sprawdziæ, czy w podsystemie zdefiniowano pozycje stacji roboczej, nale y u yæ komendy Wyœwietlenie opisu podsystemu (Display Subsystem Description - DSPSBSD). Poni szej komendy mo na u yæ w celu dodania wszystkich typów stacji roboczych do podsystemu o nazwie QINTER: ADDWSE SBSD(QINTER) WRKSTNTYPE(*ALL) Drukarki s¹ zawsze kierowane do podsystemu buforowania QSPL. Komendê Dodanie pozycji stacji roboczej (Add Workstation Entry - ADDWSE) mo na wykonaæ, gdy podsystem jest aktywny. Jednak e zmiany mog¹ nie zostaæ wprowadzone natychmiast. Mo e zajœæ potrzeba zakoñczenia pracy podsystemu i jego ponownego uruchomienia.

18 Uaktywnianie podsystemu QSYSWRK Zadanie serwera aplikacji TCP/IP nale y uruchamiaæ w podsystemie QSYSWRK. Aby uruchomiæ sesjê tranzytu drukarki, podsystem buforowania QSPL musi byæ aktywny. Aby uaktywniæ podsystem QSYSWRK: 1. Uruchom program Operations Navigator i rozwiñ wybrany serwer iseries 400 i wybierz Zarz¹dzanie prac¹. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Podsystemy i wybierz Uruchom podsystem. 3. Wpisz QSYSWRK jako nazwê oraz QSYS jako bibliotekê. 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy Podsystemy i wybierz Uruchom podsystem. 5. Wpisz QINTER jako nazwê oraz QSYS jako bibliotekê. 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy Podsystemy i wybierz Uruchom podsystem. 7. Wpisz QSPL jako nazwê oraz QSYS jako bibliotekê. 8. Kliknij OK. Aby sprawdziæ status podsystemu QSYSWRK: 1. Uruchom program Operations Navigator i rozwiñ wybrany serwer iseries 400 i wybierz Zarz¹dzanie prac¹. 2. Kliknij Podsystemy i wybierz Aktywne podsystemy. W wierszu komend systemu iseries 400 wpisz STRSBS QINTER, aby uruchomiæ podsystem interaktywny QINTER. Jeœli nie wiesz, jakiego podsystemu u yæ dla zadañ interaktywnych, w wierszu komend systemu iseries 400 wpisz WRKSBSD *ALL. Pozycje typów stacji roboczych pokazuj¹, które z urz¹dzeñ jest przydzielone do podsystemu. Aby uaktywniæ podsystem buforowania, w wierszu komend systemu AS/400 wpisz STRSBS QSPL w celu uruchomienia podsystemu. Aby uaktywniæ podsystem buforowania, w wierszu komend systemu AS/400 wpisz STRSBS QSPL w celu uruchomienia podsystemu.

19 Tworzenie profili u ytkowników Telnet W serwerze us³ugi Telnet mo na utworzyæ za pomoc¹ programu Operations Navigator u ytkownika Telnet. Aby utworzyæ profil u ytkownika Telnet, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Uruchom program Operations Navigator i rozwiñ wybrany serwer iseries Kliknij prawym przyciskiem myszy U ytkownicy i grupy i wybierz Nowy u ytkownik. 3. WprowadŸ nazwê u ytkownika, opis i has³o. 4. Aby okreœliæ opis zadania, kliknij Zadania i wprowadÿ opis zadania. 5. Kliknij OK.

20 Zarz¹dzanie serwerem Telnet Serwer Telnet w systemie iseries 400 umo liwia u ytkownikom protoko³u TCP/IP na zdalnym systemie klienta wpisywanie siê i uruchamianie aplikacji na serwerze iseries 400. Serwer Telnet w systemie iseries 400 uzgadnia ró ne tryby pracy uzgadniania i transmisji danych ze zdaln¹ aplikacj¹ klienta Telnet. Tryb pracy jest uzgadniany pomiêdzy aplikacjami serwera i klienta Telnet. Dostêpne funkcje zale ¹ od wynegocjowanego typu terminalu. Wprowadzaj¹c minimalne zmiany do wartoœci systemowych, serwer Telnet mo e obs³ugiwaæ po³¹czenia po uruchomieniu protoko³u TCP/IP. We wszystkich trybach pracy, poza trybem wierszowym ASCII, serwer iseries 400 automatycznie wyœwietla ekran wpisywania siê do systemu iseries 400 po nawi¹zaniu po³¹czenie Telnet. W trybie wierszowym musi byæ aktywna aplikacja klienta odpowiadaj¹ca za wyœwietlanie danych. Informacje na temat zarz¹dzania serwerem Telnet mo na znaleÿæ w sekcjach: Uruchamianie serwera Telnet Opis uruchamiania serwera Telnet za pomoc¹ programu Operations Navigator. Konfigurowanie us³ugi SSL na serwerze Telnet Wyjaœnienie sposobu konfiguracji serwera Telnet do uruchamiania aplikacji podczas po³¹czeñ chronionych przez warstwê SSL (Secure Sockets Layer). Kontrola dostêpu u ytkownika do serwera iseries 400 za pomoc¹ us³ugi Telnet Omówienie ró nych parametrów, które mo na dopasowaæ w celu poprawienia ochrony systemu iseries 400. U ywanie programów obs³ugi wyjœcia us³ugi Telnet Informacje, przeznaczone dla zaawansowanych u ytkowników, na temat u ywania programów obs³ugi wyjœcia serwera Telnet. Sekcja ta zawiera równie informacje na temat programów obs³ugi wyjœcia oraz funkcji API. Konfigurowanie sesji drukarki us³ugi Telnet Opis konfigurowania sesji drukarki us³ugi Telnet. Sterowanie funkcjami serwera Telnet z poziomu klienta Funkcje steruj¹ce serwerem Telnet z klienta.

21 Koñczenie sesji serwera Telnet Podczas po³¹czenia z serwerem iseries 400 wypisanie siê z systemu nie zawsze musi zakoñczyæ sesjê serwera Telnet. Aby j¹ zakoñczyæ, nale y nacisn¹æ klawisz lub sekwencjê klawiszy, które prze³¹czaj¹ klienta Telnet na lokalny tryb pracy. Nastêpnie mo na wykonaæ komendê, która zakoñczy sesjê. Poni sza tabela zawiera sekwencje klawiszy, które koñcz¹ sesjê serwera Telnet: Tabela 1. Koñczenie sesji serwera Telnet Koñczenie sesji z systemu Serwer iseries 400 Wiêkszoœæ pozosta³ych systemów Jak zakoñczyæ sesjê Naciœnij klawisz Attention i wybierz opcjê 99 (End TELNET session - QUIT) Wyloguj siê Jeœli nie wiadomo, jakiego klawisza lub sekwencji klawiszy u yæ, aby klient móg³ przejœæ do trybu wprowadzania komend, nale y skontaktowaæ siê z administratorem systemu lub przejrzeæ dokumentacjê klienta Telnet. Aby wypisaæ siê z systemu i zakoñczyæ po³¹czenie Telnet, mo na tak e u yæ parametru po³¹czenia (ENDCNN) komendy SIGNOFF. Na przyk³ad komenda SIGNOFF ENDCNN(*YES) powoduje powrót do systemu klienta (jeœli otwarta jest tylko jedna sesja Telnet) lub powrót do poprzedniego systemu, jeœli otwartych jest wiêcej sesji Telnet.

22 Koñczenie zadañ zarz¹dcy urz¹dzeñ Uruchamianie i zatrzymywanie us³ugi Telnet koñczy zadania serwera Telnet, ale nie zadania Zarz¹dcy urz¹dzeñ. Spowodowane to jest natur¹ zadañ Zarz¹dcy urz¹dzeñ, które s¹ uruchomione przez ca³y czas lub przynajmniej do nastêpnego restartu systemu. Aby zadania Zarz¹dcy urz¹dzeñ sta³y siê cykliczne, nale y wykonaæ kroki 2 i 3. Nastêpnie, podczas kolejnego uruchomienia sesji Telnet, kiedy nie bêdzie adnych zadañ Zarz¹dcy urz¹dzeñ, serwer je uruchomi. Aby zakoñczyæ zadania Zarz¹dcy urz¹dzeñ, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Zakoñcz aktywne zadania serwera Telnet: 1. Uruchom program Operations Navigator i rozwiñ serwer iseries 400 -> Sieæ -> Serwery ->TCP/IP. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Telnet i wybierz Zatrzymaj. 2. ZnajdŸ wszystkie aktywne zadania zarz¹dcy urz¹dzeñ Telnet: 1. Uruchom program Operations Navigator i rozwiñ serwer iseries 400 -> Zarz¹dzanie prac¹. 2. Wybierz Aktywne zadania 3. Poszukaj QTVDEVICE. 3. Zakoñcz wszystkie zadania znalezione w kroku 2 przez klikniêcie prawym przyciskiem myszy i wybranie Usuñ/Zakoñcz. Przed przejœciem do nastêpnego kroku musisz zaczekaæ na zakoñczenie wszystkich zadañ. 4. Uruchom zadania serwera Telnet i zarz¹dcy urz¹dzeñ z panelu Usuñ/Zakoñcz. Urz¹dzenia wirtualne Telnet, które s¹ w trakcie koñczenia, gdy zosta³y zakoñczone zadania Zarz¹dcy urz¹dzeñ, mog¹ byæ niedostêpne do czasu ponownego uruchomienia.

23 Konfigurowanie us³ugi SSL na serwerze Telnet Serwer Telnet umo liwia u ycie warstwy SSL (Secure Sockets Layer) dla klientów Telnet obs³uguj¹cych SSL, takich jak SecureWay HostOnDemand 4.0, V5R1 Client Access PC5250 czy Personal Communications 4.3. SSL u ywa do szyfrowania danych i przesy³ania dokumentów poprzez Internet pary klucz prywatny/klucz publiczny. Klucz prywatny dekoduje lub deszyfruje certyfikat cyfrowy, który jest do³¹czany do dokumentu. Certyfikat cyfrowy umo liwia u ycie SSL w celu uzyskania za pomoc¹ przegl¹darki chronionego dostêpu do serwisów WWW i innych us³ug internetowych. Kiedy certyfikat cyfrowy jest skonfigurowany dla serwera Telnet, serwer ten potrafi obs³u yæ zarówno klientów obs³uguj¹cych, jak i nieobs³uguj¹cych SSL. Serwer Telnet SSL deszyfruje wszystkie dane pochodz¹ce od klienta Telnet SSL. Serwer Telnet iseries 400 obs³uguje zarówno sesje Telnet, które wykorzystuj¹ us³ugê SSL, jak i te, które jej nie wykorzystuj¹ w emulacjach terminali 5250, 3270, VT100 i tranzycie drukarki. Jeœli nie ma potrzeby u ycia serwera Telnet obs³uguj¹cego SSL, mo na wy³¹czyæ port SSL poprzez zaznaczenie Tylko niechronione w panelu W³aœciwoœci us³ugi Telnet w programie Operations Navigator. Najwa niejszym czynnikiem, który nale y wzi¹æ pod uwagê podczas u ywania us³ugi SSL serwera Telnet, jest stopieñ wa noœci danych u ywanych w sesji klienta. Jeœli dane s¹ cenne lub poufne, pomocne mo e siê okazaæ skonfigurowanie serwera Telnet iseries 400 tak, aby u ywa³ SSL. Aby skonfigurowaæ us³ugê SSL na serwerze Telnet, wykonaj poni sze kroki: 1. Zainstaluj poni sze oprogramowanie, aby obs³ugiwaæ Telnet SSL oraz zarz¹dzaæ certyfikatami cyfrowymi: Mened er certyfikatów cyfrowych, 5769-SS1 - Boss Option 34. Aby uzyskaæ pomoc na temat instalacji, zajrzyj do sekcji Pierwsze kroki z programem Mened er certyfikatów cyfrowych firmy IBM. Cryptographic Access Provider, 5769-ACx IBM HTTP Server for AS/400, 5769-DG1 2. SprawdŸ, czy zosta³y usuniête ograniczenia dotycz¹ce portów,i uruchom SSL Nawi¹ chronione po³¹czenie za pomoc¹ us³ugi Telnet poprzez skonfigurowanie certyfikatu systemowego dla aplikacji serwera OS/400 TCP/IP Telnet. Uruchom serwer Telnet. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat rozwi¹zywania problemów dotycz¹cych SSL powi¹zanych z serwerem Telnet nale y zajrzeæ do sekcji Rozwi¹zywanie problemów z serwerem Telnet SSL. Zrozumienie zasad przetwarzania us³ugi SSL pomaga w okreœleniu miejsca wystêpowania problemu. Wiêcej informacji na temat przetwarzania us³ugi SSL znajduje siê w sekcji Inicjowanie i uzgadnianie ustawieñ us³ugi SSL. Informacje o dodatkowej ochronie us³ugi Telnet zawiera sekcja Uwierzytelnianie klienta serwera Telnet.

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a GWARANCJA GWARANCJA ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl SAMOCZYNNY ZA CZNIK REZERWY S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a g o o d i d e a s g o o d s

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634)

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Przed rozpoczęciem wgrywania do przekaźnika własnego schematu synoptyki pola należy upewnić się, czy dostępny jest wymagany plik (rozszerzenie.hex).

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI Przeczytaj przed u yciem i zachowaj Przyciski pilota zdalnego sterowania Nadajnik sygna³u Skieruj pilot t¹ stron¹ w kierunku odbiornika sygna³u na jednostce

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

IBM i Wersja 7.2. Praca w sieci Telnet

IBM i Wersja 7.2. Praca w sieci Telnet IBM i Wersja 7.2 Praca w sieci Telnet IBM i Wersja 7.2 Praca w sieci Telnet Uwaga Przed skorzystaniem z tych informacji oraz z produktu, którego dotyczą, należy przeczytać informacje zawarte w sekcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/10_04/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Logi serwera (PD2) Zadanie 6 Sprawdzanie logów serwera Notatka logi na

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci: telnet

Praca w sieci: telnet Systemy IBM - iseries Praca w sieci: telnet Wersja 5 Wydanie 4 Systemy IBM - iseries Praca w sieci: telnet Wersja 5 Wydanie 4 Uwaga Przed korzystaniem z poniższych informacji oraz produktu, którego dotyczą,

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR Typu PD11

PROGRAMATOR Typu PD11 PROGRAMATOR Typu PD11 INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PROGRAMATORA... 3 3. WYMAGANIA... 3 4. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 5. PO CZENIE PROGRAMATORA Z PRZETWORNIKIEM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl System Plagiat.pl jest programem komputerowym s³u ¹cym do porównywania dokumentów tekstowych. Wytypowani przez W³adze Uczelni U ytkownicy otrzymuj¹

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Czêœæ I Instalacja. Czêœæ II Instrukcja obs³ugi. Spis treœci

Czêœæ I Instalacja. Czêœæ II Instrukcja obs³ugi. Spis treœci Spis treœci Czêœæ I Instalacja Czêœæ pierwsza jest przeznaczona dla serwisanta. Zawiera informacje dotycz¹ce pod³¹czeñ elektrycznych i monta u sterownika I.D.E. e2.05. Czêœæ druga jest przeznaczona dla

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych zalecają, aby korzystanie z usług bankowych poprzez Internet

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/oradnik/efaktura-regulamin.html

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-03-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Serwery druku HP Jetdirect

Serwery druku HP Jetdirect Serwery druku HP Jetdirect Dodatek do instrukcji administratora serwer druku USB HP Jetdirect 2700w (J8026A) Informacje ogólne... 2 Polecenia i parametry usługi Telnet... 2 Wbudowany serwer internetowy

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Miejsce na naklejkê z kodem (Wpisuje zdaj¹cy przed rozpoczêciem pracy) KOD ZDAJ CEGO MIN-W1A1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Czas pracy 90 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2002 Instrukcja dla zdaj¹cego 1.

Bardziej szczegółowo