RACS. Kontroler dostępu typu PR201 Wer. 2.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACS. Kontroler dostępu typu PR201 Wer. 2.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA"

Transkrypt

1 RCS R o g e r c c e s s C o n t r o l S y s t e m dostępu typu PR Wer.. INSTRUKCJ INSTLCJI I PROGRMOWNI

2 UDOW I PRZEZNCZENIE. y typu PR oraz PR przewidziane są do zastosowania w układach kontroli dostępu opartych na elektrycznym sterowaniu otwarciem drzwi. PR posiada wbudowaną głowicę umożliwiającą odczyt kart zbliżeniowych oraz klawiaturę numeryczną, kontroler PR wyposażony jest tylko w głowicę zbliżeniową, ponadto kontrolery posiadają trzy wejścia i trzy wyjścia. Zarówno wejścia jak i wyjścia kontrolerów mogą być skonfigurowane do kilku predefiniowanych funkcji. W kontrolerze można zarejestrować do użytkowników. Użytkownicy zarejestrowani w kontrolerze PR mogą być identyfikowani za pomocą kart zbliżeniowych lub PIN-kodów, możliwe jest również załączenie podwójnego trybu identyfikacji (karta + kod). Użytkownicy kontrolera PR mogą być identyfikowani tylko za pomocą kart zbliżeniowych. y PR/PR mogą pracować w trybie autonomicznym lub sieciowym. Programowanie kontrolera można przeprowadzić lokalnie wykorzystując identyfikator MSTER lub zdalnie z komputera. Do kontrolera można dołączyć dodatkowy terminal identyfikacji (czytnik) serii PRTxx. Dodatkowy terminal identyfikacji stosuje się w sytuacji gdy istnieje potrzeba obustronnej kontroli przejścia lub gdy istnieje konieczność umieszczenia członu decyzyjnego (kontroler) w miejscu chronionym albo oddalonym. Terminale serii PRT są wyposażone w klawiaturę i głowicę zbliżeniową (seria PRTx) lub jedynie głowicę zbliżeniową (seria PRTx), dostępne są zarówno wykonania przeznaczone do wewnątrz jak i zewnątrz budynków. ZMINY I ULEPSZENI WZGLĘDEM WERSJI. Zasadniczej zmianie względem wersji poprzedniej uległo pojęcie stanów ZMKNIĘTE-OTWRTE kontrolera. Obecnie stany te zostały zastąpione stanami WYŁĄCZONE-ZŁĄCZONE (w skrócie ZŁ.-WYŁ.), dawnemu stanowi ZMKNIĘTE odpowiada obecnie stan WYŁĄCZONE natomiast stanowi OTWRTE odpowiada obecnie stan ZŁĄCZONE. Sygnalizacja obydwu stanów odbywa się na dwukolorowym wskaźniku LED opisanym jako ZŁ./WYŁ., gdy wskaźnik ten świeci na czerwono oznacza to że kontroler jest w stanie WYŁĄCZONE, gdy świeci na zielono oznacza że kontroler znajduje się w stanie ZŁĄCZONE. LED OTWRTE całkowicie zmienił swoje znaczenie i w wersji. służy przede wszystkim do sygnalizacji załączenia elementu sterującego otwarciem drzwi. Znaczenie oraz zasady świecenia wskaźnika SYSTEM względem poprzedniej wersji nie zmieniły się. W kontrolerach wersji. zredukowano średni pobór prądu zasilającego do wartości około m. a także umożliwiono zdalne (z poziomu PC) kasowanie alarmów występujących na kontrolerze. Usunięto funkcję linii wejściowej o nazwie [Czujnik otwarcia w układzie śluzy DC-SEC] i zastąpiono ją funkcją o nazwie [Wyjście steruje stanem ZŁĄCZONE - WYŁ.ĄCZONE], zmieniono nazwę [Wejście informacyjne] na [Wejście raportujące]. FUNKCJONOWNIE KONTROLER W TRYIE UTONOMICZNYM W przypadku pracy w trybie autonomicznym po zaprogramowaniu które może być wykonane zarówno manualnie jaki i z komputera PC kontroler samodzielnie dozoruje dostęp do kontrolowanego przejścia nie udostępnia jednak funkcji rejestracji zdarzeń jak również nie jest możliwe definiowanie czasowych harmonogramów dostępu. Uwaga : Programowanie kontrolera z poziomu komputera PC wymaga zastosowania interfejsu komunikacyjnego UT (prod. firmy Roger), przed podłączeniem kontrolera do komputera PC należy nadać mu numer ID (patrz Programowanie Instalatora), fabrycznie nowy kontroler posiada numer ID równy []. FUNKCJONOWNIE KONTROLER W TRYIE SIECIOWYM Funkcjonowanie kontrolera w trybie sieciowym umożliwia dodatkowo realizację następujących funkcji przez system kontroli dostępu: rejestrację zdarzeń, definiowanie zmiennych w czasie praw dostępu użytkowników do pomieszczeń (harmonogramy czasowe), zdalne konfigurowanie (programowanie) urządzeń, monitorowanie systemu w czasie rzeczywistym (wymaga pracy komputera w trybie OnLine), ciągłą aktualizację rejestru zdarzeń na dysku komputera (wymaga pracy komputera w trybie OnLine), zdalne wykonywanie poleceń operatora przez system KD (np. zdalne otwieranie drzwi ). Uwaga : Praca w trybie sieciowym może być zrealizowana w oparciu o centralę CPR lub jedynie ma bazie komputera PC. PRC SIECIOW EZ CENTRLI CPR W tym wariancie komputer PC wraz z programem ( RCS.x) pełni rolę urządzenia typu HOST (gospodarz) które rejestruje pracę systemu jak również steruje zmiennymi w czasie prawami dostępu użytkowników do pomieszczeń (harmonogramami czasowymi). by system realizował obydwie wymienione funkcje komputer PC musi być na stałe załączony i podłączony za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego UT- do magistrali komunikacyjnej systemu RCS (praca w trybie OnLine). W przypadku awarii komputera lub jego wyłączenia kontrolery automatycznie przechodzą do trybu autonomicznego i kontynuują kontrolę dostępu do pomieszczeń na takich zasadach jakie miały miejsce w momencie wystąpienia awarii. Po powrocie komunikacji z komputerem PC następuje automatyczne przejście kontrolerów do trybu sieciowego i wznowienie wszystkich zawieszonych funkcji w tym odnowienie ustawień harmonogramów czasowych dostępu. Uwaga : Program RCS.x samoczynnie wykrywa istnienie w systemie RCS centrali CPR i blokuje możliwość pracy komputera w trybie HOST. Uwaga : Dla zagwarantowania poprawnej pracy systemu kontroli dostępu bazującego na komputerze PC należy wyposażyć go w układ zasilania awaryjnego UPS jak również należy wykluczyć używanie komputera do innych celów. Zasadniczo ten wariant pracy sieciowej jest nie polecany. PRv_.doc --

3 PRC SIECIOW Z CENTRLĄ CPR W tym wariancie system kontroli dostępu RCS musi być wyposażony w centralę typu CPR która pełni rolę urządzenia typu HOST (gospodarz). Centrala CPR rejestruje zdarzenia w systemie jak również steruje zmiennymi prawami dostępu użytkowników do pomieszczeń (harmonogramami czasowymi). Komputer PC potrzebny jest do skonfigurowania systemu oraz do cyklicznego lub na bieżąco ściągania zdarzeń z bufora pamięci centrali, dodatkowo może być użyty do monitorowania pracy systemu oraz do przesyłania interaktywnych komend do systemu KD (np. zwolnij drzwi). Wyłączenie komputera wstrzymuje monitorowanie systemu oraz aktualizację rejestru zdarzeń na twardym dysku, nie ma jednak wpływu na funkcjonowanie kontrolerów i prawa dostępu. Przy wyłączonym komputerze zdarzenia rejestruje centrala CPR, zdarzenia zostają automatycznie z ciągnięte do komputera po wejściu do okna monitorowania lub w wyniku komendy wydanej przez operatora programu. Poza podstawowymi wcześniej wymienionymi funkcjami centrala CPR dodatkowo udostępnia: bufor na lub tyś. zdarzeń (CPR lub CPR) obsługa lub kontrolerów (CPR lub CPR) zasilacz buforowy o wydajności układ ładowania akumulatora z stabilizacją prądu ładującego, układ ochrony przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora, tablicę wskaźników LED dla celów sygnalizacji podstawowych stanów pracy oraz stanów alarmowych, wyjście PGM dla celów sygnalizacja stanów alarmowych, wejście obwodu ochrony antysabotażowej (TMPER), metalową obudowę z miejscem na akumulator h. UDOW ROZLEGŁYCH SYSTEMÓW KD Większe systemy KD można tworzyć poprzez integrację autonomicznych gałęzi złożonych z centrali CPR oraz dołączonych do niej kontrolerów. Każda z takich gałęzi tworzy podsystem, wszystkie podsystemy tworzą pełen system KD. Każdy podsystem jest dołączony do komputera PC za pośrednictwem osobnego portu szeregowego COM. Dla prawidłowej pracy systemu wymagane jest zainstalowanie właściwego programu zarządzającego (pakiet RCS.x i wyższe). Program zarządzający integruje obsługę wszystkich podsystemów w jednej bazie danych, umożliwia konfigurowanie oraz monitorowanie pracy całego systemu z poziomu jednego komputera PC. Strukturę systemu KD złożonego z wielu gałęzi przedstawiono na końcu instrukcji. Uwaga : Zasadniczo program zarządzający RCS.x został opracowany z myślą o zastosowaniu w większych systemach KD niemniej ze względu na nowoczesne rozwiązania w nim zastosowane jak również rozszerzony zakres dostępnych funkcji zaleca się zastosowanie go również w systemach funkcjonujących na bazie jednej centrali CPR. Uwaga : Pakiet oprogramowania RCS.x wymaga zastosowania centrali CPR w każdej z gałęzi systemu KD, nie jest możliwe wykorzystanie komputera z programem RCS.x jako urządzenia HOST zarządzającego systemem KD w trybie OnLine tzn. bez udziału central(i) CPR. REJESTRCJ ZDRZEŃ y PR/ nie posiadają wewnętrznego bufora zdarzeń i samodzielnie nie rejestracją zdarzeń. W przypadku gdy kontrolery PRxx są podłączone do magistrali komunikacyjnej i pracują pod kontrolą urządzenia HOST (komputer PC lub centrala CPR) możliwe jest rejestrowanie następujących typów zdarzeń: Przyznanie/odmowa dostępu użytkownikowi nr... Otwarcie drzwi pod przymusem przez użytkownika nr... (tylko PR) Rozpoznanie stanu: PRELRM (trzy próby użycia niedozwolonego identyfikatora), Rozpoznanie stanu: DRZWI OTWRTE Rozpoznanie stanu: WEJŚCIE SIŁOWE Zmiana stanu kontrolera z ZŁĄCZONE na WYŁĄCZONE i odwrotnie Wyzwolenie/powrót wejścia raportującego nr... Zanik/powrót napięcia sieci C w centrali CPR, Zanik/powrót komunikacji z kontrolerem, Niski stan akumulatora awaryjnego centrali CPR, larm/powrót na linii Tamper centrali, RESTRT kontrolera WSPÓŁPRC Z DODTKOWYM TERMINLEM (CZYTNIKIEM) IDENTYFIKCJI Zasadniczo kontrolery serii PR/ mogą dokonywać identyfikacji użytkownika poprzez wbudowany moduł głowicy zbliżeniowej i/lub wbudowaną klawiaturę (tylko PR), dodatkowo jednak możliwe jest dołączenie do kontrolerów serii PR/ zewnętrznego terminala identyfikacji (urządzenia serii PRT) który umożliwia identyfikację użytkowników w miejscu oddalonym. Terminale PRT nie są wyposażone elementy sterujące otwarciem drzwi a ich funkcja ogranicza się jedynie do odczytu karty lub PIN-kodu i przesłania informacji do kontrolera. W zależności od typu terminale PRT umożliwiają identyfikacje zarówno za pomocą kodów klawiaturowych, kart zbliżeniowych lub obydwu metod, oferowane są modele przystosowane do pracy na zewnątrz budynków. Terminal komunikuje się z kontrolerem za pośrednictwem magistrali CLOCK&DT, standard tej magistrali dopuszcza obsługę wielu urządzeń identyfikowanych za pomocą numeru ID. Wybór numeru ID w terminalu odbywa się przy pomocy zworek lub mostków. y PR/ przystosowane są do obsługi tylko jednego dodatkowego terminala o numerze ID=, kontroler serii PR który nie jest wyposażony w głowice zbliżeniową ani klawiaturę może współpracować z dwoma oddalonymi terminalami identyfikacji, jednym o numerze ID= i drugim o ID=. PRv_.doc --

4 Uwaga : Powszechnie spotykany w systemach kontroli dostępu standard komunikacji MGSTRIP czasami zwany standardem CLOCK&DT nie jest identyczny z standardem CLOCK&DT opracowanym i stosowanym w urządzeniach firmy Roger. Firma Roger oferuje czytniki pracujące w standardzie MGSTRIP oraz WIEGND lecz posiadają one inne oznaczenia i przed zakupem należy upewnić się czy zamawiany typ istotnie pracuje w właściwym standardzie. SYGNLIZCJ ŚWIETLN I DŹWIĘKOW Tabela stanów sygnalizacji świetlnej Wskaźnik ZŁ./WYŁ. Wskaźnik OTWRTE Wskaźnik SYSTEM Interpretacja sygnalizowanego stanu!r " " jest w stanie WYŁĄCZONE.!G " " jest w stanie ZŁĄCZONE. " " oczekuje na wprowadzenie ident. MSTER lub SWITCHER. " " oczekuje na wprowadzenie ident. MSTER. R " " oczekuje na wprowadzenie ident. INSTLLER. "!! jest w trybie programowania użytkownika. " W trybie programowania użytkownika oczekiwanie na wprowadzenie dalszej części komendy.!r "! jest w trybie programowania instalatora. R " R W trybie programowania instalatora oczekiwanie na wprowadzenie dalszej części komendy. Uszkodzenie danych w pamięci EEPROM, należy przywrócić ustawienia fabryczne i ponownie zaprogramować kontroler. R! jest w trakcie programowania z PC (DOWNLODing)!R/G! " Otwarcie drzwi.! - wskaźnik świeci! R - wskaźnik świeci na czerwono! G - wskaźnik świeci na zielono! R/G - wskaźnik świeci kolorem czerwonym lub zielonym " - wskaźnik jest zgaszony - wskaźnik pulsuje R - wskaźnik pulsuje kolorem czerwonym Tabela stanów sygnalizacji dźwiękowej Symbol sygnału Nazwa sygnału Znaczenie RESTRT Sygnał ten pojawia następujących sytuacjach: - po załączeniu zasilania, - po wyjściu z trybów programowania, - po zadziałaniu wewnętrznego układu dozorującego system mikroprocesorowy (ang. Watch Dog). Sygnał O.K. Sygnał ten oznacza: - poprawne wykonanie funkcji podczas programowania. - użycie dozwolonego identyfikatora (kod lub karty). Sygnał ten oznacza że kontroler oczekuje na dalszy ciąg komendy. Sygnał zachęty Sygnał błędu typu Sygnał błędu typu itd. Sygnał odczytu identyfikatora łąd pamięci Sygnał ten oznacza: - wystąpienie błędu podczas programowania. - użycie niedozwolonego identyfikatora (kod lub karta). Sygnał ten oznacza: - próba nadania tych samych funkcji wejściom IN i IN. - próba zaprogramowania identyfikatora który już istnieje w kontrolerze. Sygnał ten informuje o odczytaniu identyfikatora (karta lub kod). Sygnał ten oznacza uszkodzenie danych w pamięci kontrolera, w takiej sytuacji należy przeprowadzić RESET pamięci EEPROM i ponownie zaprogramować kontroler. - krótki sygnał dźwiękowy (beep) - długi sygnał dźwiękowy PRv_.doc --

5 UŻYTKOWNICY KONTROLER ORZ ICH IDENTYFIKCJ Użytkownicy zarejestrowani w kontrolerze mogą należeć do czterech różnych typów. Każdy z typów posiada inne uprawnienia. TYP UŻYTKOWNIK INSTLLER NUMER ID RK MSTER SWITCHER Full.. UPRWNIENI Uprawnienie na wejście do trybu programowania instalatora, nie posiada numeru identyfikacyjnego. Uprawnienie na wejścia do trybu programowania użytkownika, otwierania drzwi oraz sterowania stanem ZŁĄCZONE-WYŁĄCZONE, posiada numer identyfikacyjny. Użytkownicy tego typu posiadają numery identyfikacyjne od do i posiadają uprawnienie do otwarcia drzwi oraz do sterowania stanem ZŁĄCZONE-WYŁĄCZONE. Jednokrotne użycie identyfikatora SWITCHER Full powoduje otwarcie drzwi, dwukrotne użycie identyfikatora otwiera drzwi oraz zmienia dodatkowo stan pracy z ZŁĄCZONE na WYŁĄCZONE lub odwrotnie. SWITCHER Limited.. Użytkownicy tego typu posiadają numery identyfikacyjne od do i posiadają uprawnienie tylko do sterowania stanem ZŁĄCZONE-WYŁĄCZONE, każde użycie identyfikatora SWITCHER Limited powoduję zmianę stanu ZŁĄCZONE na WYŁĄCZONE lub odwrotnie. NORML.. Użytkownicy tego typu posiadają numery identyfikacyjne od do i posiadają uprawnienie tylko do otwarcia drzwi. Każdy użytkownik zarejestrowany w kontrolerze posiada swój numer identyfikacyjny (od do ). PR identyfikuje użytkowników na podstawie kart zbliżeniowych, PIN-kodów lub obydwu tych metod jednocześnie, kontroler PR umożliwia tylko identyfikację za pomocą kart zbliżeniowych. y akceptują karty (transpondery zbliżeniowe) standardu UNIQUE lub inne oparte na module / firmy EM MICROELECTRONIC MRIN S.. Podstawowe cechy transpondera (karty zbliżeniowej) standardu UNIQUE: pamięć Rom bity, programowana fabrycznie. modulacja amplitudowa SK kodowana MNCHESTER. częstotliwość pracy khz. szybkość transmisji kaud. Uwaga: Użycie terminu identyfikator lub skrótu Ident. w przypadku kontrolera PR oznacza czynność polegającą na: - odczycie karty, - wprowadzeniu PIN-kodu lub - wykonanie obydwu tych czynności w przypadku gdy załączona jest opcja podwójnego trybu identyfikacji (opcja ND). W przypadku kontrolera PR termin identyfikator oznacza jedynie użycie karty zbliżeniowej. Uwaga: Jeżeli kontroler pracuje w trybie sieciowym to istnieje możliwość podziału użytkowników na grupy użytkowników oraz nadanie tym grupom zmiennych w czasie praw dostępu. Na definicję prawa dostępu składa się określenie strefy dostępu (wskazanie do których drzwi) oraz czasu w jakim dostęp może być przydzielony (harmonogramy czasowe). STN ZŁĄCZONE ORZ STN WYŁĄCZONE KONTROLER posiada dwa robocze stany pracy: stan ZŁĄCZONE oraz stan WYŁĄCZONE. Zasadniczo stany te sygnalizują stan wyjścia SWITCH które jest wyjściem typu otwarty kolektor. W stanie WYŁĄCZONE wyjście SWITCH jest w stanie wysokiej impedancji natomiast w stanie ZŁĄCZONE wyjście to podaje minus zasilania. Istnieje możliwość powiązania prawa do otwarcia drzwi z stanami ZŁĄCZONE-WYŁĄCZONE kontrolera, temu celowi służy opcja [Otwarcie drzwi tylko w stanie ZŁĄCZONE]. Jeśli opcja ta jest wyłączona dostęp do kontrolowanego pomieszczenia nie jest powiązany z stanami ZŁĄCZONE-WYŁĄCZONE urządzenia, gdy jednak opcja ta jest załączona kontroler przyznaje prawo dostępu uprawnionym osobom tylko wtedy gdy znajduje się w stanie ZŁĄCZONE. Dzięki temu mechanizmowi istnieje możliwość interaktywnego blokowania dostępu do pomieszczenia poprzez sterowanie stanami ZŁĄCZONE- WYŁĄCZONE za pomocą identyfikatorów SWITCHER. STEROWNIE STNEM ZŁĄCZONE-WYŁĄCZONE KONTROLER Przełączanie kontrolera pomiędzy stanami ZŁĄCZONE-WYŁĄCZONE może być realizowane: lokalnie za pomocą identyfikatorów SWITCHER lub MSTER (sterowanie manuale), lokalnie za pomocą wejścia zadeklarowanego do funkcji [Wejście steruje stanem ZŁ./WYŁ.] zdalnie z poziomu operatora systemu w następstwie interaktywnej komendy (z komputera PC), automatyczne według zdefiniowanego harmonogramu czasowego przez urządzenie typu HOST (komputer lub centrala CPR), Dwa ostatnie sposoby dotyczą oczywiście tylko sytuacji gdy kontroler pracuje w trybie sieciowym. PRv_.doc --

6 Uwaga : Wyjście SWITCH podąża za zamianami stanów ZŁ.-WYŁ., wszystkie ww. metody sterowania są jednocześnie metodami sterowania wymienionym wyjściem. Manualny sposób sterowanie stanami ZŁĄCZONE-WYŁĄCZONE polega na dwukrotnym użyciu identyfikatora MSTER lub SWITCHER Full lub jednokrotnym użyciu identyfikatora SWITCHER Limited. W przypadku gdy kontrolery funkcjonują w trybie sieciowym a sterowanie stanami ZŁĄCZONE-WYŁĄCZONE ma się odbywać manualnie należy w ustawieniach programu RCS załączyć opcję [Manualne sterowanie stanem ZŁ./WYŁ.] Przykład sterowania stanami ZŁ.-WYŁ.:. Odczytaj ident. MSTER, czekaj do momentu gdy zacznie pulsować wskaźnik SYSTEM, w czasie gdy pulsuje wskaźnik SYSTEM ponownie użyj ident. MSTER kontroler zmieni stan tzn. przejdzie ze stanu ZŁĄCZONE do stanu WYŁĄCZONE lub odwrotnie.. Odczytaj ident. SWITCHER Full, czekaj do momentu gdy zacznie pulsować wskaźnik SYSTEM, w czasie gdy pulsuje wskaźnik SYSTEM ponownie użyj ident. SWITCHER kontroler zmieni stan tzn. przejdzie ze stanu ZŁĄCZONE do stanu WYŁĄCZONE lub odwrotnie.. Odczytaj ident. SWITCHER Limited kontroler zmieni stan tzn. przejdzie ze stanu ZŁĄCZONE do stanu WYŁĄCZONE lub odwrotnie. Uwaga : W przypadku gdy zadeklarowano funkcję wejścia [Wejście steruje stanem ZŁĄCZONE-WYŁĄCZONE] wszystkie inne sposoby sterowania ww. stanem ulegają wyłączeniu. WEJŚCIE DO KONTROLOWNEGO POMIESZCZENI przyznaje prawo dostępu do pomieszczenia po użyciu identyfikatorów MSTER, SWITCHER Full (ID=..), NORML lub po użyciu przycisku wyjścia (DR). Otwarcie drzwi następuje na czas określony przez parametr [Czas na wejście]. W momencie zadziałania przekaźnika sterującego otwarciem drzwi kontroler zapala wskaźnik LED OTWRTE, wskaźnik ten pozostaje zapalony przez cały czas załączenia elementu wykonawczego. W przypadku gdy do kontrolera dołączony jest czujnik otwarcia (DC) to kontroler wyłącza element wykonawczy bezpośrednio po tym jak rozpozna otwarcie drzwi tzn. nie czeka aż upłynie zaprogramowany czas otwarcia. W przypadku gdy kontrolery pracują w trybie sieciowym możliwe jest definiowanie stref dostępu oraz tworzenie zmiennych w czasie harmonogramów dostępu. W trybie sieciowym otwieranie drzwi może również nastąpić zdalnie z komputera PC na żądanie operatora programu. Uwaga : W przypadku załączenia opcji [Zakaz wejścia gdy kontroler w stanie WYŁĄCZONE], wejście do pomieszczenia może następować tylko wtedy gdy kontroler znajduje się w stanie ZŁĄCZONE (LED ZŁ./WYŁ. świeci na zielono), dotyczy to również identyfikatora MSTER oraz przycisku wyjścia (DR). Sterowanie stanami ZŁĄCZONE-WYŁĄCZONE odbywać się może na kilka sposobów wcześniej opisanych. STNY LRMOWE KONTROLER może rozpoznawać i sygnalizować na wyjściu LRM następujące stany alarmowe: Stan alarmowy Przyczyna jego powstania Priorytet sygnalizacji Sposób sygnalizacji na wyjściu PRELRM Stan ten powstaje w następstwie trzech kolejnych prób wprowadzenia nieznanego identyfikatora dokonanych w odstępie krótszym niż minuta. Stan ten powstaje w przypadku gdy po otwarciu przez kontroler drzwi nie zostaną one zamknięte w czasie określonym przez wartość parametru Czas na domknięcie. Stan ten powstaje wskutek otwarcia drzwi bez udziału kontrolera. Niski sek. ]sek. sek. itd. DRZWI OTWRTE Średni sek. sek. sek. itd. WEJŚCIE SIŁOWE Najwyższy. sek.. sek.. sek. itd. Gdzie znak [ ] oznacza załączenie wyjścia a [x sek.] oznacza przerwę w załączeniu. Sygnalizacja stanów PRELRM, DRZWI OTWRTE oraz WEJŚCIE SIŁOWE znika samoczynnie po upływie minut lub może zostać wyłączona wcześniej poprzez użycie dowolnego zarejestrowanego w kontrolerze identyfikatora, w przypadku pracy w trybie sieciowym kasowanie alarmów może być realizowane również zdalnie. Zanik alarmu DRZWI OTWRTE następuje automatyczne po domknięciu drzwi. W przypadku gdy wyjście LRM zostało zaprogramowane do sygnalizacji więcej niż jednego stanu alarmowego to w przypadku jednoczesnego występowania alarmów sygnalizowany jest alarm o najwyższym priorytecie. Informacje o występowaniu stanów alarmowych są transmitowane do systemu rejestrującego. Wyjście LRM jest wyjściem tranzystorowym, w stanie normalnym posiada stan wysokiej impedancji natomiast w stanie wyzwolenia podaje minus zasilania. PRv_.doc --

7 PROGRMOWNIE KONTROLER PR W kontrolerze PR programowanie cyfr uzyskuje się poprzez wielokrotny odczyt karty MSTER (Tryb Programowanie Użytkownika) lub karty INSTLLER (Tryb Programowanie Instalatora). Programowanie cyfry [N] uzyskuje się przez N-krotny odczyt karty, cyfrę [] uzyskuje się poprzez -krotny odczyt karty. Każdorazowo po N-krotnym odczycie karty należy odczekać aż kontroler potwierdzi przyjęcie cyfry generując dwa krótkie sygnały akustyczne (beep). Przykład programowania. Operator chce dodać użytkownika o numerze ID =. Należy wejść do trybu programowania użytkownika, wybrać funkcję nr [], wprowadzić cyfry [][][] a następnie odczytać identyfikator którym ma się posługiwać dodawany użytkownik. Kolejne kroki programowania: - znajduje się w trybie ZŁĄCZONE lub WYŁĄCZONE. - Odczytaj identyfikator MSTER, zacznie pulsować wskaźnik SYSTEM. - Odczekaj do momentu gdy przestanie pulsować wskaźnik SYSTEM a zacznie pulsować wskaźnik OTWRTE. - Ponownie odczytaj ident. MSTER, kontroler przejdzie do trybu programowania użytkownika i zapali wskaźniki SYSTEM i OTWRTE. - Odczytaj ident. MSTER raz, odczekaj do momentu pojawienia się sygnału, kontroler wejdzie do funkcji [], zacznie pulsować LED OTWRTE. - Odczytaj ident. MSTER razy, odczekaj do momentu pojawienia się sygnału, (programowanie cyfry []). - Odczytaj ident. MSTER razy, odczekaj do momentu pojawienia się sygnału, (programowanie cyfry []). - Odczytaj ident. MSTER razy, odczekaj do momentu pojawienia się sygnału, (programowanie cyfry []). - Odczytaj ident. przeznaczony dla użytkownika nr, kontroler potwierdzi poprawne zakończenie funkcji sygnałem O.K. (), zaczną świecić wskaźniki led SYSTEM i OTWRTE. - jest gotowy do wywołania nowej funkcji programującej, możliwe jest również przejście do trybu programowania instalatora lub wyjście z trybu programowania. UWG! PROGRMOWNIE CYFRY JEST RELIZOWNE PRZEZ -KROTNY ODCZYT KRTY MSTER.

8 Tryb Programowania Użytkownika Wejście do trybu Programowania Użytkownika może nastąpić zarówno wtedy gdy kontroler znajduje się w stanie ZŁĄCZONE jak i stanie WYŁĄCZONE. Wejście do trybu Programowania Użytkownika następuje poprzez wykonanie następujących kroków: - Odczytaj kartę MSTER, zacznie pulsować wskaźnik SYSTEM, - Czekaj do momentu gdy zacznie pulsować wskaźnik OTWRTE, - Gdy pulsuje wskaźnik OTWRTE ponownie odczytaj kartę MSTER, - przejdzie do trybu Programowania Użytkownika, zapalone zostaną wskaźniki SYSTEM i OTWRTE. Po wejściu do trybu programowania użytkownika kontroler zapala wskaźniki OTWRTE i SYSTEM. Świecenie tych wskaźników należy interpretować jako oczekiwanie kontrolera na wywołanie konkretnej funkcji programowania. Funkcję programującą wywołuje się podając jej numer (,..). Po wywołaniu funkcji zaczynają pulsować wskaźniki OTWRTE i SYSTEM co oznacza że kontroler jest w trakcie funkcji i oczekuje na jej dalszy ciąg. rak jakichkolwiek operacji programujących kontroler w czasie minut powoduje automatyczne wyjście z trybu programowania. Uwaga : Programowanie cyfr w trybie Programowanie Użytkownika odbywa się poprzez wielokrotny odczyt karty MSTER. Programowanie cyfry [N] uzyskuje się przez N-krotny odczyt karty MSTER, cyfrę [] uzyskuje się poprzez -krotny odczyt karty. Zaakceptowanie każdej cyfry kontroler potwierdza generując dwa krótkie sygnały akustyczne (beep). W trybie programowania użytkownika dostępne są następujące funkcje: [] - DODJ UŻYTKOWNIK NORML [] + [x] + [y] + [z] + [Karta] x y z =.. numer ID użytkownika [] - DODJ UŻYTKOWNIK SWITCHER [] + [x] + [y] + [z] + [Karta] x y z =.. numer ID użytkownika [] - USUŃ UŻYTKOWNIK NR XYZ [] + [x] + [y] + [z] x y z =.. numer ID użytkownika Uwaga : Nie można skasować identyfikatorów MSTER oraz INSTLLER. [] + [karta ] [karta n] [] DODWNIE WIELU UŻYTKOWNIKÓW NORML Karty należy wczytywać w odstępie czasu nie większym niż sekund. Karty zostają zaprogramowane na pierwszej znalezionej wolnej pozycji w pamięci, nie kasują użytkowników już zaprogramowanych w pamięci. W przypadku próby zaprogramowania już istniejącej karty lub braku miejsca w pamięci sygnalizowany jest błąd programowania. Wystąpienie błędu programowania powoduje zapamiętanie zaprogramowanych wcześniej kart (z wyjątkiem ostatniej) i wyjście z funkcji. [] + [karta ] [karta n] [] DODWNIE WIELU UŻYTKOWNIKÓW SWITCHER Zasady programowania jak w punkcie []. [] + [karta] [] + [] [] KSOWNIE UŻYTKOWNIK O WSKZNEJ KRCIE [] - USUŃ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW NORML I SWITCHER Uwaga : Usunięciu ulegają wszystkie identyfikatory NORML i SWITCHER, identyfikatory MSTER i INSTLLER pozostają. PRv_.doc --

9 [] + [Karta INSTLLER] [] - WEJŚCIE DO TRYU PROGRMOWNI INSTLTOR Po wejściu do trybu programowania instalatora kontroler zapala wskaźniki SYSTEM i ZŁ./WYŁ. (na kolor czerwony). W przypadku ustawienia opcji Zakaz reprogramowania kontrolera komenda ta nie funkcjonuje. Wymieniony zakaz może być ustawiony ręcznie w trybie programowania instalatora lub z poziomu PC. Usunięcie tego zakazu jest możliwe tylko poprzez RESET pamięci EEPROM (przywrócenie wartości fabrycznych). Uwaga : Po RESECIE pamięci EEPROM a także w fabrycznie nowym urządzeniu identyfikator MSTER pełni również funkcję identyfikatora INSTLLER (MSTER = INSTLLER). [] + [] [] - WYJŚCIE Z TRYU PROGRMOWNI Po wyjściu z trybu programowania kontroler dokonuje operacji RESTRTU i wchodzi do stanu w którym się znajdował w momencie wejścia do trybu programowania (tzn. stanu ZŁĄCZONE lub WYŁĄCZONE). PRv_.doc --

10 Tryb Programowania Instalatora W trybie Programowania Instalatora dokonuje się szczegółowych ustawień konfigurujących kontroler. Do trybu tego wchodzi się z trybu Programowania Użytkownika poprzez wywołanie funkcji []. Po wejściu do trybu Programowania Instalatora kontroler zapala wskaźnik SYSTEM natomiast wskaźnik ZŁ./WYŁ. świeci na czerwono, świecenie tych wskaźników należy interpretować jako oczekiwanie kontrolera na wywołanie konkretnej funkcji programowania. Funkcję programującą wywołuje się podając jej numer (np...). Po wejściu do funkcji zaczyna pulsować wskaźnik ZŁ./WYŁ. oraz SYSTEM, stan ten oznacza to że kontroler oczekuje na dalszy ciąg komendy. rak jakichkolwiek operacji programujących kontroler w czasie minut powoduje automatyczne wyjście z trybu programowania. Uwaga : Programowanie cyfr w trybie [Programowanie Instalatora] odbywa się poprzez wielokrotny odczyt karty INSTLLER. Programowanie cyfry [N] uzyskuje się przez N-krotny odczyt karty INSTLLER, cyfrę [] uzyskuje się poprzez -krotny odczyt karty. Zaakceptowanie każdej cyfry kontroler potwierdza generując dwa krótkie sygnały akustyczne (beep). W trybie Programowania Instalatora dostępne są następujące funkcje: [] + [OPCJ] [] DEFINICJ FUNKCJI WEJŚCI IN [] Wejście wyłączone (nieczynne) [] Czujnik otwarcia drzwi (DC) typu NO [] Czujnik otwarcia drzwi (DC) typu NC [] Przycisk wyjścia (DR) typu NO [] Przycisk wyjścia (DR) typu NC [] Wejście steruje stanem ZŁĄCZONE-WYŁĄCZONE typu NO [] Wejście steruje stanem ZŁĄCZONE-WYŁĄCZONE typu NC [] Wejście raportujące nr typu NO [] Wejście raportujące nr typu NC Uwaga: Gdy zostanie wybrana funkcja [] lub [] przełączanie trybów ZŁĄCZONE-WYŁĄCZONE za pomocą ident. SWITCHER jak również z poziomu urządzenia HOST (PC lub centrala CPR) nie będzie możliwe. Wejścia raportujące : Stany elektryczne (stan normalny oraz stan wyzwolenia) na wejściu raportującym nie wywołują w kontrolerze żadnej reakcji z wyjątkiem wysłania odpowiedniego zdarzenia do systemu rejestrującego. W kontrolerze można zadeklarować maks. wejścia tego typu. Wyjście raportujące może być wykorzystane do rejestracji dowolnego zjawiska w obiekcie np. Uzbrojenie/Rozbrojenie systemu alarmowego, brak napięcia sieci C itp. W programie zarządzającym systemem KD można każdemu z wejść typu raportującego zadeklarować komunikat tekstowy który będzie pojawiał się każdorazowo przy zmianach stanów na ww. wejściu. Wejście IN : Wejście IN nie podlega programowaniu, wejście to na stałe ma zadeklarowaną funkcję Wejście raportujące nr - typu NO. Typ NO/NC : Linia typu NO wyzwalana jest przez zwarcie z minusem zasilania, linia typu NC w stanie spoczynkowym (normalnym) musi być zwarta z minusem zasilania, wyzwolenie linii NC następuje poprzez odłączenie jej od minusa zasilania. Linię NC można również wyzwalać przez podanie plusa lecz wcześniej należy ją zewrzeć do masy rezystorem o wartości..kohm. [] + [OPCJ] [] DEFINICJ FUNKCJI WEJŚCI IN [] Wejście wyłączone (nieczynne) [] Czujnik otwarcia drzwi (DC) typu NO [] Czujnik otwarcia drzwi (DC) typu NC [] Przycisk wyjścia (DR) typu NO [] Przycisk wyjścia (DR) typu NC [] Wejście steruje stanem ZŁĄCZONE-WYŁĄCZONE typu NO [] Wejście steruje stanem ZŁĄCZONE-WYŁĄCZONE typu NC [] Wejście raportujące nr typu NO [] Wejście raportujące nr typu NC Uwaga : uniemożliwia nadanie wejściom IN i IN tych samych funkcji, próba nadania wejściom IN i IN tych samych funkcji powoduje sygnalizację błędu programowania typu (- -), zasada ta nie dotyczy wejść deklarowanych jako typu raportującego. PRv_.doc --

11 [] - OPCJE SPECJLNE [] + [OPCJ] [] Opcje, i C są wyłączone. [] opcja [] opcja [] opcje + [] opcja C [] opcje + C [] opcje + C [] opcje + + C Opcja C Znaczenie Zakaz ponownego wejścia do trybu Programowania Instalatora. Usunięcie tego zakazu może nastąpić tylko w wyniku RESETU pamięci EEPROM, zakaz ten dotyczy również programowania via PC. [Zakaz wejścia gdy kontroler w stanie WYŁĄCZONE] oznacza to że wejście do pomieszczenia może następować tylko gdy kontroler znajduje się w stanie ZŁĄCZONE (LED ZŁ./WYŁ. świeci na zielono). lokada kontrolera na czas minut po odczycie trzech niedozwolonych identyfikatorów wprowadzonych w odstępach czasu nie większych niż minuta. [] - WOLNE rak funkcji. [] DEFINICJ FUNKCJI WYJŚCI LRM [] + [OPCJ] [] Wyjście powtarza stan ZŁĄCZONE-WYŁĄCZONE kontrolera [] Wyjście sygnalizuje stan : PRELRM [] Wyjście sygnalizuje stan : DRZWI OTWRTE [] Wyjście sygnalizuje stan : PRELRM + DRZWI OTWRTE [] Wyjście sygnalizuje stan : WEJŚCIE SIŁOWE [] Wyjście sygnalizuje stan : PRELRM + WEJŚCIE SIŁOWE [] Wyjście sygnalizuje stan : DRZWI OTWRTE + WEJŚCIE SIŁOWE [] Wyjście sygnalizuje stan : PRELRM + DRZWI OTWRTE + WEJŚCIE SIŁOWE Wyjście LRM : Wyjście to można zaprogramować do kilku predefiniowanych funkcji (patrz wyżej). Wyjście to jest wyjściem tranzystorowym typu otwarty kolektor o obciążalności m. Maksymalny potencjał dołączony do tego wyjścia nie może przekroczyć wartości V. Wyjście SWITCH : Wyjście to nie podlega programowaniu, funkcjonuje ono według zasady : gdy kontroler jest w stanie WYŁĄCZONE wyjście SWITCH jest również w stanie wyłączenia (wysoka impedancja), gdy kontroler znajduje się w stanie ZŁĄCZONE wyjście SWITCH przechodzi do stanu załączenia tzn. podaje minus zasilania. Wyjście SWITCH jest wyjściem tranzystorowym typu otwarty kolektor o obciążalności m. Maksymalny potencjał dołączony do tego wyjścia nie może przekroczyć wartości V. [] - PROGRMOWNIE CZSU OTWRCI ORZ CZSU N DOMKNIĘCIE [] + [PQ] + [RS] PQ =.. czas załączenia wyjścia przekaźnikowego (otwarcie drzwi) w sekundach RS =.. czas na domknięcie drzwi w sekundach Czas otwarcia określa okres na jaki będzie kontroler załączał element wykonawczy sterujący otwarciem drzwi. Czasu na domknięcie określa okres w jakim drzwi powinny zostać domknięte po wejściu do pomieszczenia, przekroczenie tego czasu powoduje załączenie sygnalizacji alarmu DRZWI OTWRTE. Uwaga : Gdy czas otwarcia drzwi zostanie zaprogramowany na wartość [] to przekaźnik sterujący otwarcie drzwi zostaje wyzwolony do momentu zadziałania czujnika otwarcia drzwi (DC). PRv_.doc --

12 [] + [ID] [] - PROGRMOWNIE NUMERU IDENTYFIKCYJNEGO KONTROLER ID =.. numer identyfikacyjny kontrolera Numer ID identyfikuje kontroler na magistrali komunikacyjnej systemu RCS. y podłączone do magistrali komunikacyjnej muszą mieć odmienne numery identyfikacyjne ID, włączenie do sieci kontrolerów o tych samych numerach ID uniemożliwia komunikację z nimi i zakłóca pracę magistrali. [] + [Karta INSTLLER] [] + [Karta MSTER] [] + [] [] - PROGRMOWNIE IDENTYFIKTOR INSTLLER [] - PROGRMOWNIE IDENTYFIKTOR MSTER [] WYJŚCIE Z TRYU PROGRMOWNI INSTLTOR Po wyjściu z trybu programowania kontroler dokonuje operacji RESTRTU i wchodzi do stanu w którym się znajdował w momencie wejścia do trybu programowania. Wyjście z trybu programowania następuje automatyczne gdy w czasie minut nie zostanie wykonana żadna funkcja programująca. PRv_.doc --

13 RESET PMIĘCI EEPROM POWRÓT DO USTWIEŃ FRYCZNYCH RESET pamięci EEPROM kasuje wszystkie dotychczasowe ustawienia pamięci EEPROM i nadaje im ustawienia fabryczne. RESET pamięci EEPROM przeprowadza się w sposób następujący: - otworzyć obudowę urządzenia, - nacisnąć przycisk EEPROM RESET i czekać aż do momentu gdy zacznie pulsować LED OTWRTE - zwolnić przycisk, - wprowadź identyfikator, identyfikator ten stanie się automatycznie nowym ident. MSTER, przykłady:. [][][][][Karta] ;karta + kod. [][][][][] ;tylko kod. [][][Karta] ;tylko karta. [Karta] ;tylko karta - po zaprogramowaniu karty MSTER kontroler przejdzie do stanu WYŁĄCZONE (LED ZŁ./WYŁ. świeci na czerwono) Uwaga : Po przywróceniu wartości fabrycznych identyfikator MSTER pełni również rolę iden. INSTLLER, zmianę identyfikatora INSTLLER można dokonać w trybie programowania instalatora. USTWIENI FRYCZNE (DOMYŚLNE) PMIĘCI EEPROM. Numer identyfikacyjny kontrolera ; Wejście IN ; Czujnik otwarcia drzwi typu NO Wejście IN ; Przycisk wyjścia typu NO Zakaz wejścia do trybu programowania instalatora ; rak zakazu Zakaz wejścia gdy kontroler w stanie WYŁĄCZONE ; Wyłączona lokada kontrolera po nieudanych próbach wprowadzenia identyfikatora ; Wyłączona Tryb ND dla identyfikatorów NORML ; Wyłączony Tryb ND dla identyfikatora MSTER ; Wyłączony Tryb ND dla identyfikatorów SWITCHER ; Wyłączony Czas na wejście ; sekundy Czas na domknięcie drzwi ; sekund Wyjście LRM ; Sygnalizuje wszystkie alarmy Kod MSTER : [] Kod INSTLLER : [] DNE TECHNICZNE Napięcie zasilania Pobór prądu Zakres temperatur pracy Zasięg czytania Wymiary Masa ;..Vdc ; śred. m ;.. st. C ; do cm dla kart ISO ; X X mm ; gram PRv_.doc --

14 INSTLCJ KONTROLER. należy zawiesić z dala od źródeł ciepła i wilgoci, połączenia elektryczne należy wykonać przy wyłączonym napięciu zasilania według rysunków umieszczonych na końcu instrukcji. Po włączeniu zasilania kontroler testuje poprawność danych zapisanych w wewnętrznej pamięci EEPROM i gdy jest ona prawidłowa wchodzi do stanu WYŁĄCZONE (led ZŁ./WYŁ. świeci na czerwono). Programowanie kontrolera przeprowadza się w dwóch etapach; w trybie programowania użytkownika oraz trybie programowania instalatora lub można dokonać z poziomu komputera PC. Uwaga : Fabrycznie nowy kontroler jest dostarczany w komplecie z zaprogramowana kartą MSTER która pełni również rolę karty INSTLLER i posiada fabrycznie ustawiony numer identyfikacyjny ID=. Uwaga : nie jest przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych, w przypadku konieczności umieszczenia punktu identyfikacji na zewnątrz budynku należy do kontrolera dołączyć dodatkowy terminal identyfikacji (czytnik) przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych (np. PRT lub PRT). ZLECENI INSTLCYJNE. Element wykonawczy (elektrozaczep, zwora mag. itp.) oraz kontroler zaleca się zasilać osobną parą przewodów.. Zarówno magistralę komunikacyjną systemu RCS (linie i ) jak też magistralę wewnętrzną pomiędzy kontrolerem a terminalami (linie DT i CLOCK) należy wykonać przy użyciu nie ekranowanych przewodów, zastosowanie przewodów w ekranach dopuszcza się w jedynie w warunkach obecności zakłóceń elektrycznych o dużym natężeniu.. Zaleca się prowadzenie magistrali komunikacyjnej (linie i ) przewodem typu skrętka, zastosowanie innych typów przewodów jest dopuszczalne w systemach o niewielkim rozproszeniu i nie narażonych na zakłócenia.. Terminal identyfikacji (seria PRTxx) można dołączyć do kontrolera używając dowolnego typu przewodu o długości nie większej niż m.. W przypadku systemów rozproszonych na odległości powyżej m lub złożonych z więcej niż kontrolerów zaleca się podział systemu na grupy urządzeń zasilanych z osobnych zasilaczy, zaleca się stosowanie zasilaczy PSN produkcji firmy Roger które zostały specjalnie zaprojektowane do pracy w systemach KD.. Dla pewności działania systemu należy założyć że dla każdej grupy czterech kontrolerów potrzebny jest jeden zasilacz o wydajności min... Nie należy stosować zasilaczy o dużej wydajności prądowej w celu zasilania całego systemu lecz system należy podzielić na grupy i zasilić z mniejszych (..) zasilaczy. Zasilacze należy lokalizować możliwie blisko zasilanych kontrolerów/terminali.. Konieczne jest stosowanie zasilaczy z akumulatorem.. Zaleca się minusy poszczególnych zasilaczy połączyć między sobą dodatkowym przewodem wyrównującym potencjały.. Nie należy łączyć między sobą dodatnich biegunów zasilaczy!.. Spadek napięcia zasilania między zasilaczem i zasilanym urządzeniem nie powinien przekroczyć wartości. V, przekroczenie tej wartości świadczy o istnieniu zbyt dużej rezystancji przewodów zasilających. W takim przypadku należy: a) zastosować przewody zasilające o podwyższonych przekrojach lub b) równolegle połączyć kilka par przewodów lub c) umieścić dodatkowy zasilacz w bezpośrednim sąsiedztwie zasilanych urządzeń. Uwaga : Minus zasilania systemu powinien być uziemiony. PRv_.doc --

15 Z CZENIE ZSILNI NCIŒNIJ PRZYCISK EEPROM RESET do momentu gdy zacznie pulsowaæ LED OTWRTE (oko³o sekund) SYGNLIZCJ D W DNYCH -----itd. NIE CZY DNE W PMIÊCI EEPROM O.K.? POWRÓT DO USTWIEÑ FRYCZNYCH ZPROGRMUJ IDENTYFIKTOR MSTER Wczytaj: [karta MSTER] Powrót z trybu programowania Wejœcie do trybu Programowania U ytkownika TK RESTRT ZMKNIÊTE OTWRTE SYSTEM STN ZMKNIÊTE IDENTYFIKTOR MSTER IDENTYFIKTOR SWITCHER ID od do IDENTYFIKTOR MSTER PULSUJE LED: OTWRTE IDENTYFIKTOR SWITCHER ID od do PULSUJE LED: SYSTEM PULSUJE LED: SYSTEM CZEKJ IDENTYFIKTOR SWITCHER ID od do IDENTYFIKTOR MSTER ZMKNIÊTE OTWRTE STN OTWRTE SYSTEM Uproszczony algorytm dzia³ania kontrolera typu PR PR.cdr

16 Powrót z programowania Wejœcie - do trybu Programowania U ytkownika ZMKNIÊTE OTWRTE SYSTEM TRY PROGRMOWNIE U YTKOWNIK ZMKNIÊTE OTWRTE SYSTEM TRY PROGRMOWNIE INSTLTOR DODJ U YTKOWNIK NORML []+[x]+[y]+[z]+[karta] FUNKCJ WEJŒCI IN [] + [OPCJ] DODJ U YTKOWNIK SWITCHER []+[x]+[y]+[z]+[karta] FUNKCJ WEJŒCI IN [] + [OPCJ] [] + [xyz] USUÑ U YTKOWNIK NR... [] + [OPCJ] OPCJE SPECJLNE SZYKIE DODWNIE U YTKOWNIKÓW NORML [] + [Karta ] [Karta n] SZYKIE DODWNIE U YTKOWNIKÓW SWITCHER [] + [Karta ] [Karta n] KSOWNIE U YTKOWNIK O WSKZNEJ KRCIE [] [Karta] USUÑ WSZYSTKICH U YTKOWNIKÓW NORML I SWITCHER [] + [] WEJŒCIE DO TRYU PROGRMOWNI INSTLTOR [] + [Karta INSTLLER ] WYJŒCIE Z TRYU PROGRMOWNI []+[] USTWIENIE FUNKCJI WYJŒCI LRM [] + [OPCJ] PROGRMOWNIE CZSU OTWRCI ORZ CZSU N DOMKNIÊCIE [] + [PQ] + [RS] PROGRMOWNIE NUMERU IDENTYFIKCYJNEGO KONTROLER [] + [ID] PROGRMOWNIE IDENTYFIKTOR INSTLLER [] + [ Karta INSTLLER ] PROGRMOWNIE IDENTYFIKTOR MSTER [] + [ Karta MSTER ] WYJŒCIE Z TRYU PROGRMOWNI [] + [] UTOMTYCZNIE PO CZSIE MINUT GDY RK JKICHKOLWIEK OPERCJI UTOMTYCZNIE PO CZSIE MINUT GDY RK JKICHKOLWIEK OPERCJI OPCJE W TRYIE PROGRMOWNI INSTLTOR OPCJE FUNKCJI [] ; [] [] wejscie wy³¹czone [] NO/czujnik otwarcia (DC) [] NC/czujnik otwarcia (DC) [] NO/przycisk otwarcia (DR) [] NC/przycisk otwarcia (DR) [] NO/czujnik otwarcia w uk³adzie œluzy (DC-SEC) [] NC/czujnik otwarcia w uk³adzie œluzy (DC-SEC) [] NO/ wejœcie informacyjne [] NC/ wejœcie informacyjne OPCJE DL FUNKCJI [] [] opcjecwy³¹czone [] opcja [] opcja [] opcja+ [] opcja C [] opcja+c [] opcja+c [] opcja++c OPCJE DL FUNKCJI [] [] Wyjœcie bistabilne (powtarza stan ZMKNIETE/OTWRTE czytnika [] Wyjœcie sygnalizuje stan : PRELRM [] Wyjœcie sygnalizuje stan : DRZWI OTWRTE [] Wyjœcie sygnalizuje stan : PRELRM + DRZWI OTWRTE [] Wyjœcie sygnalizuje stan : WEJŒCIE SI OWE [] Wyjœcie sygnalizuje stan : PRELRM + WEJŒCIE SI OWE [] Wyjœcie sygnalizuje stan : DRZWI OTWRTE + WEJŒCIE SI OWE [] Wyjœcie sygnalizuje stan : PRELRM + DRZWI OTWRTE + WEJŒCIE SI OWE OPCJE DL FUNKCJI [] [PQ] =... - czas za³¹czenia przekaÿnika REL wsekundach [RS] =... - czas na domkniêcie drzwi w sekundach OPCJE DL FUNKCJI [] [ID] =... - numer identyfikacyjny czytnika OPCJ : Zakaz programowania czytnika, usuniêcie tego zakazu mo e nast¹piæ tylko w wyniku RESETU pamiêci EEPROM. Zakaz ten dotyczy równie programowania via PC. OPCJ : Otwieranie w stanie ZMKNIÊTE - zabronione, oznacza to, e otwieranie drzwi mo e nastêpowaæ tylko gdy czytnik znajduje siê w stanie OTWRTE. OPCJ C: lokada czytnika na czas minuty po uzyciu kolejno trzech niedozwolonych identyfikatorów PR.cdr

17 GND +V UWG: Przewody w ekranach nale y stosowaæ tylko w obecnoœci silnych zak³óceñ. Comm. us Jedna para przewodów, zalecana jest skrêtka bez ekranu. ZSILCZ VD C (np. PS ) EKRN EEPROM RESET Controller k,k k,k,k k SNK ZSILNIE IN IN IN SHLD CLOCK DT Wejœcie Informacyjne typu NO Mo e byæ wykorzystane do rejestracji dowolnego stanu elektrycznego NO/NC T MPER RXE I max =m I max =m RXE MX, SNK LRM SWITCH NC COM NO DT CLOCK TMPER NK serii PRxx Sterowanie systemem alarmowym, oœwietleniem itp. J J J J +V Sygnalizacja stanów alarmowych Czujnik otwarcia drzwi Terminal PRTxx Na zewn¹trz budynków stosowaæ typ PRT lub PRT. Przycisk otwarcia drzwi ELEKTROZCZEP Dioda anty-przepiêciowa, na przyk³ad. N.., stosowanie jej jest obligatoryjne. UWGI INSTLCYJNE D³ugoœæ magistrali komunikacyjnej - max. m. D³ugoœæ po³¹czenia pomiêdzy kontrolerem i terminalem - max.m. Spadek napiêcia zasilania pomiêdzy zasilaczem a kontrolerem nie powinien przekraczaæ wartoœci V. Przekroczenie tej wartoœci œwiadczy o wadliwym doborze przewodów zasilaj¹cych. Elektrozaczep nale y zasilaæ osobn¹ par¹ przewodów. Podstawowy uk³ad pracy kontrolera PRxx PR_.cdr

18 PR_.cdr ZSILCZ VDC (np. PS ) GND + V serii PRxx DOOR NO COM NC SWITCH LRM TMPER DT CLOCK RS IN IN IN SHLD V Max m Program komputer PR Master PC SHLD UT- GND +V TXD RXD POWER D RS komputer PC COM...COM Maxm Sposób pod³¹czenia kontrolera typu PR do komputera PC w celu przeprowadzenia zdalnej konfiguracji

19 PR_.cdr UWG! W przypadku systemu z³o onego z wiêcej ni jednego zasilacza, zaleca siê wszystkie ujemne bieguny poszczególnych zasilaczy po³¹czyæ dodatkowym przewodem wyrównuj¹cym potencja³y. GND Magistrala komunikacyjna systemu - maksymalna d³ugoœæ m. Zaleca siê u ywanie przewodu typu skrêtka bez ekranu. Zastosowanie przewodów ekranowanych dopuszcza siê tylko w obecnoœci silnych sygna³ów zak³ócaj¹cych. GRUP ZSILCZ ZSILNIE GND ZSILCZ Minusy wszystkich zasilaczy powinny byæ uziemione. GRUP ZSILCZ C GND ZSILNIE ZSILCZ D ZSILNIE Uziemienie. GRUP ZSILN Z CENTRLI GRUP ZSILCZ D ZSILNIE GND ZSILCZ E ZSILNIE ZSILNIE POWER SLVE MSTER ZSILNIE UT- ZSILNIE ZSILCZ GND CENTRL KONTROLI DOSTÊPU typu CPR GND PROGRM PR MSTER komputer PC Przyk³adowy schemat systemu kontroli dostêpu z³o onego z kontrolerów, centrali CPR oraz dodatkowych zasilaczy.

20 Roger ccess Control System Struktura wielo-ga³êziowego systemu kontroli dostêpu. RCS. CPR Centrala dostêpu Komputer PC CPR Centrala dostêpu COM UT- COM COM COM COM COM COM COM UT- UT- UT- UT- UT- UT- UT- Magistrala komunikacyjna systemu RCS Maks. kontrolerów w podsystemie. Podsystem CPR Centrala dostêpu Podsystem Podsystem C Podsystem D Podsystem E Podsystem F Podsystem G Podsystem H Maksimum kontrolerów. Ka dy podsystem wymaga osobnego wolnego portu COM oraz interfejsu komunikacyjnego UT-.. Odleg³oœæ pomiêdzy komputerem PC a interfejsem UT- nie mo e przekroczyæ m.. Ka dy podsystem wymaga osobnej centrali CPR (CPR lub CPR).. Interfejs komunikacyjny UT- mo e byæ w³¹czony w dowolnym miejscu magistrali komunikacyjnej systemu RCS.. Obs³uga systemu wymaga oprogramowania RCS.x. Komputer PC nie jest konieczny dla pracy systemu. Cdr

RACS. Terminale dostępu typu PRT31, PRT21, PRT22, PRT23 i PRT11 Wer. 1.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA

RACS. Terminale dostępu typu PRT31, PRT21, PRT22, PRT23 i PRT11 Wer. 1.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA RACS R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m Terminale dostępu typu PRT31, PRT21, PRT22, PRT23 i PRT11 Wer. 1.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA BUDOWA I PRZEZNACZENIE Terminale serii PRT

Bardziej szczegółowo

RACS. Kontroler dostępu typu PR301 Wersja 2.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA

RACS. Kontroler dostępu typu PR301 Wersja 2.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA RCS R o g e r c c e s s C o n t r o l S y s t e m dostępu typu PR Wersja. INSTRUKCJ INSTLCJI I PROGRMOWNI UDOW I PRZEZNCZENIE. y typu PR oraz PR przewidziane są do zastosowania w układach kontroli dostępu

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master PROX 4k jest urządzeniem zapewniającym autoryzowany dostęp do pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz mieszkalnych. Kontrola dostępu

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU TYPU RACS. Roger Access Control System

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU TYPU RACS. Roger Access Control System CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU TYPU RACS Roger Access Control System Elementy systemu RACS CENTRALA System RACS składa się z centrali (typu CPR32 lub CPR8) oraz współpracujących z nią kontrolerów

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RUD-1 v1.0

Interfejs komunikacyjny RUD-1 v1.0 Interfejs komunikacyjny RUD-1 v1.0 Wersja dokumentu: Rev. A Instrukcja uż ytkowania Budowa i Przeznaczenie Interfejs RUD-1 jest uniwersalnym, przenośnym interfejsem komunikacyjnym dedykowanym dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

P R 3 0 2 KONTROLER DOSTĘPU Z WBUDOWANYM CZYTNIKIEM ZBLIŻENIOWYM ORAZ KLAWIATURĄ

P R 3 0 2 KONTROLER DOSTĘPU Z WBUDOWANYM CZYTNIKIEM ZBLIŻENIOWYM ORAZ KLAWIATURĄ PRPL.doc www.roger.pl -- P R KONTROLER DOSTĘPU Z WUDOWNYM CZYTNIKIEM ZLIŻENIOWYM ORZ KLWITURĄ udowa i przeznaczenie. typu PR przewidziany jest do zastosowania w układach kontroli dostępu opartych na elektrycznym

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY na kod - RSL-2000F-VP zewnętrzny

ZAMEK SZYFROWY na kod - RSL-2000F-VP zewnętrzny ZAMKI SZYFROWE www.rozam.pl www.zamkiszyfrowe.lap.pl 1 ZAMEK SZYFROWY na kod - RSL-2000F-VP zewnętrzny Zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne 55 kodów. Elektroniczny Zamek Szyfrowy RSL-2000F-VP został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH CKZ - ZAMEK INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH CKZ - ZAMEK INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH CKZ - ZAMEK INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KRAKÓW 2002 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Sygnalizacja... 3 3. Definiowanie kart... 3 3.1. Karty Master... 3 3.2. Przywrócenie ustawień

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611-ZK

Kod produktu: MP01611-ZK ZAMEK BEZSTYKOWY RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi gotowy do zastosowania bezstykowy zamek pracujący w technologii RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, zastępujący z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji Kontrolera PR302 v2.0 Rev. A

Instrukcja Instalacji Kontrolera PR302 v2.0 Rev. A Instrukcja Instalacji Kontrolera PR302 v2.0 Rev. A Wstęp Niniejszy dokument zawiera minimum informacji które umożliwiają poprawne zainstalowanie urządzenia oraz jego wstępne przetestowanie. Pełny opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Ekspandera Wejść/Wyjść XM-8-BRD

Instrukcja instalacji Ekspandera Wejść/Wyjść XM-8-BRD Roger Access Control System Instrukcja instalacji Ekspandera Wejść/Wyjść XM-8-BRD Oprogramowanie wbudowane: n.d. Wersja dokumentu: Rev. B 1. WSTĘP 1.1 O tej instrukcji Niniejsza instrukcja ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i Programowania

Instrukcja Instalacji i Programowania 7 Instrukcja Instalacji i Programowania Zewnętrzny Kontroler Dostępu PR311-BK Oprogramowanie Firmowe v104.00 1. Spis Treś ci 1. Spis Treści... 3 2. Terminy i Pojęcia... 4 3. Informacje Ogólne... 6 3.1.

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji Kontrolera PR302 v2.0 Rev. C

Instrukcja Instalacji Kontrolera PR302 v2.0 Rev. C Instrukcja Instalacji Kontrolera PR302 v2.0 Rev. C Wstęp Niniejszy dokument zawiera minimum informacji które umożliwiają poprawne zainstalowanie urządzenia oraz jego wstępne przetestowanie. Pełny opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji interfejsu komunikacyjnego RUD-1

Instrukcja instalacji interfejsu komunikacyjnego RUD-1 Roger Access Control System Instrukcja instalacji interfejsu komunikacyjnego RUD-1 Oprogramowanie wbudowane: n.d. Wersja dokumentu: Rev. B 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RUD-1 jest opcjonalnym, uniwersalnym,

Bardziej szczegółowo

RACS. CPR32-SE v1.0 Centrala kontroli dostępu. Instrukcja obsługi i instalacji. R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m

RACS. CPR32-SE v1.0 Centrala kontroli dostępu. Instrukcja obsługi i instalacji. R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m CPR32-SE.doc - 1 - RACS R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m CPR32-SE v1.0 Centrala kontroli dostępu Wersja oprogramowania firmowego v20.10 Instrukcja obsługi i instalacji CPR32-SE.doc - 2 -

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-1A

CENTRALA ALARMOWA CA-1A CENTRALA ALARMOWA CA-1A Centrala alarmowa CA-1A służy do zabezpieczenia małych i średnich budynków oraz innych chronionych budowli. Centrala zasilana jest z zewnętrznego zasilacza 15V a przy braku prądu

Bardziej szczegółowo

PR311 Zewnętrzny Kontroler Dostępu

PR311 Zewnętrzny Kontroler Dostępu PR311 Zewnętrzny Kontroler Dostępu Z Wbudowanym Czytnikiem Zbliżeniowym oraz Klawiaturą Oprogramowanie Firmowe v102.00 Instrukcja Programowania i Instalacji 1 S PIS T REŚ CI 1 Spis Treści 2 2 Terminy i

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

BM8100-W Signalization module Control module Cechy: TRIG PS- PS- PS+ PS+ STAB PL- PL- PL+ PL+ L1,L4,L> S1,S4, S15

BM8100-W Signalization module Control module Cechy: TRIG PS- PS- PS+ PS+ STAB PL- PL- PL+ PL+ L1,L4,L> S1,S4, S15 BM8100-W to zewnętrzny bezprzewodowy sygnalizator akustyczno-optyczny o nowoczesnym designie oraz uniwersalnym zastosowaniu. Charakteryzuje się wysokowydajnym źródłem dźwięku, i światła, niezawodnością

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art. 750608 Zastosowanie. Urządzenie do zdalnego sterowania (zwane również starterem video) dzięki wyjątkowej rozdzielczości (zestykowi NC i NO) służy do

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji kontrolerów dostępu PR612 i PR622

Instrukcja instalacji kontrolerów dostępu PR612 i PR622 Roger Access Control System Instrukcja instalacji kontrolerów dostępu PR612 i PR622 Oprogramowanie wbudowane: 1.18.2 lub nowsze Wersja sprzętowa: 1.0 Wersja dokumentu: Rev. B Spis treści 1. Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu rozszerzeń we-wy XM-6DR

Instrukcja obsługi modułu rozszerzeń we-wy XM-6DR Roger Access Control System Instrukcja obsługi modułu rozszerzeń we-wy XM-6DR Wersja firmware: 1.0.0 Wersja sprzętowa: 1.1 Wersja dokumentu: Rev. E 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Ekspander XM-6DR jest modułem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji Kontrolerów Dostępu Typu PR411DR. Oprogramowanie firmowe 1.11.1230 Wersja dokumentu Rew. C

Instrukcja Instalacji Kontrolerów Dostępu Typu PR411DR. Oprogramowanie firmowe 1.11.1230 Wersja dokumentu Rew. C Instrukcja Instalacji Kontrolerów Dostępu Typu PR411DR Oprogramowanie firmowe 1.11.1230 Wersja dokumentu Rew. C Wstęp Niniejszy dokument zawiera minimum informacji, które umożliwiają poprawne zainstalowanie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA. KONTROLA DOSTĘPU Czytniki zbliżeniowe kart Szyfratory

AUTOMATYKA. KONTROLA DOSTĘPU Czytniki zbliżeniowe kart Szyfratory AUTOMATYKA KONTROLA DOSTĘPU Czytniki zbliżeniowe kart Szyfratory Elektroniczne zamki szyfrowe serii SL1000 Przeznaczenie i budowa Mikroprocesorowy zamek szyfrowy SL1000 przeznaczony jest do pracy w antywłamaniowym

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01 Wersja oprogramowania 1.00 pk-01_pl 05/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

SL2000.doc SL2000D

SL2000.doc SL2000D ELEKTRONICZNE ZAMKI SZYFROWE SERII SL 2000 Budowa i przeznaczenie. Elektroniczny zamek szyfrowy SL2000 jest dedykowany do zastosowania w układzie autonomicznego punktu kontroli dostępu do jednych drzwi.

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A S C H E M A T Y P O Ł Ą C Z E Ń Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD Strona 1 z 9 1. Konfiguracja systemu 1.1 Schemat ogólny systemu rys. 1 1.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Kontroli dostępu z czytnikiem linii papilarnych i RFID

Kontroli dostępu z czytnikiem linii papilarnych i RFID Kontroli dostępu z czytnikiem linii papilarnych i RFID Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski Spis treści. Zawartość opakowania 2. Opis 3. Funkcje 4. Montaż 5. Okablowanie 2 6. Schemat połączeń

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Centrala Systemu Kontroli Dostępu CPR32-SE v2.0. Instrukcja Obsługi

Centrala Systemu Kontroli Dostępu CPR32-SE v2.0. Instrukcja Obsługi Roger Access Control System Centrala Systemu Kontroli Dostępu CPR32-SE v2.0 Oprogramowanie firmowe v2.06.5018 Wymaga: PR Master v4.3.3.504 i wyższe Instrukcja Obsługi Rev. A Wstęp Dokument ten zawiera

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Zamki Szyfrowe SL2000B v1.4 i SL2000S1K v1.3

Elektroniczne Zamki Szyfrowe SL2000B v1.4 i SL2000S1K v1.3 Elektroniczne Zamki Szyfrowe SL2000B v1.4 i SL2000S1K v1.3 Wersja dokumentu: Rev. D Roger Sp.j. Charakterystyka Monostabilne wyjście Bell Bistabilne wyjście Bistable/Switch Wejście do podłączenia czujnika

Bardziej szczegółowo

Interaktywnego Modułu głosowego

Interaktywnego Modułu głosowego Instrukcja Instalacji Interaktywnego Modułu głosowego Współpracuje z centralami ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Wyłączny importer Janex International Sp. z o.o. ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji Kontrolera PR402 v2.0 Rev. D

Instrukcja Instalacji Kontrolera PR402 v2.0 Rev. D Instrukcja Instalacji Kontrolera PR402 v2.0 Rev. D Wstęp Niniejszy dokument zawiera minimum informacji które umożliwiają poprawne zainstalowanie urządzenia oraz jego wstępne przetestowanie. Pełny opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z systemem SALLIS firmy SALTO

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z systemem SALLIS firmy SALTO Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z systemem SALLIS firmy SALTO Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja... 5 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego. AWZ516 v.2.1 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 4 z dnia 15.01.2015 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 PL Cechy: zasilanie 10 16V DC 18 programów czasowo-logicznych zakres mierzonych czasów

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Opis sterownika TRASTER-HOT ver. 1.0

Opis sterownika TRASTER-HOT ver. 1.0 TRASTER-HOT Zintegrowany kontroler i czytnik transponderów UNIQUE Podstawowe cechy : zasilanie od 12V do 15V proste programowanie przyciskiem na obudowie lub kartą MASTER pojemność pamięci 2720 identyfikatorów

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wyświetlacza ASCD-1 v.1.0

Instrukcja instalacji wyświetlacza ASCD-1 v.1.0 Roger Access Control System Instrukcja instalacji wyświetlacza ASCD-1 v.1.0 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE ASCD-1 to wyświetlacz matrycowy LED z zegarem. ASCD-1 stanowi uzupełniający

Bardziej szczegółowo

AS 500 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW:

AS 500 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW: ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI UWAGA: Akumulator Ni-Cd. Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora w przypadku niewłaściwej obsługi. Akumulator wymieniać na identyczny

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji Kontrolera PR602LCD Rev. C

Instrukcja Instalacji Kontrolera PR602LCD Rev. C Instrukcja Instalacji Kontrolera PR602LCD Rev. C Wstęp Niniejszy dokument zawiera minimum informacji które umożliwiają poprawne zainstalowanie urządzenia oraz jego wstępne przetestowanie. Pełny opis funkcjonalny

Bardziej szczegółowo

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO.

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. KARTA KATALOGOWA rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. rh-pwm3 służy do sterowania trzema odbiornikami niskiego napięcia zasilanymi z zewnętrznego zasilacza. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Zamek Szyfrowy SL2000E v1.2. Wersja dokumentu: Rev. E

Elektroniczny Zamek Szyfrowy SL2000E v1.2. Wersja dokumentu: Rev. E Elektroniczny Zamek Szyfrowy SL2000E v1.2 Wersja dokumentu: Rev. E Charakterystyka Sterowania dostępem do pomieszczenia za pośrednictwem wyjścia przekaźnikowego Relay Sygnalizacja trybu uzbrojenia na wyjściu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 8

REMOTE CONTROLLER RADIO 8 PY 502 REMOTE CONTROLLER RADIO 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Opis złączy i elementów sterowania... 2 3. Programowanie odbiornika.... 5 3.1. Rejestracja pilota w pamięci odbiornika...

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH SCENTRALIZOWANA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH SCENTRALIZOWANA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH SCENTRALIZOWANA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - SCENTRALIZOWANA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła

Bardziej szczegółowo

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski W1-B/C W3-B/C Metalowy wodoodporny kontroler dostępu Seria W1 Seria W3 Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis To wodoodporny zbliżeniowy kontroler dostępu, IP65 nowoczesny i zaawansowany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wersje systemu Kontrolery autonomiczne, zintegrowane typu: KZ-400, 500, 600, 700, KZC-300, KZC-800, KZC-900 KaDe Lite - struktura systemu oparta na konrolerach zintegrowanych KZ-1000

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji KONTROLER ZINTEGROWANY KZ-600-U WERSJA 1.0 AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne.......... 5 2. Charakterystyka kontrolera.........

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny czytnik bezstykowych identyfikatorów RFID Unique typ PR760B

Autonomiczny czytnik bezstykowych identyfikatorów RFID Unique typ PR760B Autonomiczny czytnik bezstykowych identyfikatorów RFID Unique typ PR760B Autonomiczny czytnik bezstykowych identyfikatorów RFID stanowi połączenie głowicy czytającej i konfigurowalnego kontrolera dostępu.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji Kontrolera PR402 v2.0 Rev. A

Instrukcja Instalacji Kontrolera PR402 v2.0 Rev. A Instrukcja Instalacji Kontrolera PR402 v2.0 Rev. A Wstęp Niniejszy dokument zawiera minimum informacji które umożliwiają poprawne zainstalowanie urządzenia oraz jego wstępne przetestowanie. Pełny opis

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-160

Zamki hotelowe on-line GS-160 Zamki hotelowe on-line - otwieranie drzwi kartą, odłączanie napięcia - programowanie z komputera recepcji - karty Unique 125 KHz czytnik kart przed wejściem do pokoju holder umieszczony na ścianie w pokoju

Bardziej szczegółowo

P R 3 0 2LCD V2.0 Firmware 106.5 KONTROLER DOSTĘPU JEDNEGO PRZEJŚCIA Z ZINTEGROWANYM CZYTNIKIEM RFID/PIN ORAZ WYŚWIETLACZEM LCD

P R 3 0 2LCD V2.0 Firmware 106.5 KONTROLER DOSTĘPU JEDNEGO PRZEJŚCIA Z ZINTEGROWANYM CZYTNIKIEM RFID/PIN ORAZ WYŚWIETLACZEM LCD P R 3 0 2LCD V2.0 Firmware 106.5 KONTROLER DOSTĘPU JEDNEGO PRZEJŚCIA Z ZINTEGROWANYM CZYTNIKIEM RFID/PIN ORAZ WYŚWIETLACZEM LCD Budowa i przeznaczenie. Kontroler typu PR302LCD przewidziany jest do zastosowania

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Z-5R

INSTRUKCJA OBSŁUGI Z-5R S t r o n a 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Z-5R INFORMACJE OGÓLNE Kontroler Z-5R jest przeznaczony do stosowania w systemach kontroli dostępu (zamki elektromagnetyczne/elektromechaniczne) jako samodzielny kontroler

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zastosowania systemu RACS 4 w hotelach

Instrukcja zastosowania systemu RACS 4 w hotelach Roger Access Control System Instrukcja zastosowania systemu RACS 4 w hotelach Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3 Konfiguracja programu PR Master... 4 3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułu rozszerzeń we-wy XM-2DR / XM-2DR-BRD

Instrukcja instalacji modułu rozszerzeń we-wy XM-2DR / XM-2DR-BRD Roger Access Control System Instrukcja instalacji modułu rozszerzeń we-wy XM-2DR / XM-2DR-BRD Oprogramowanie wbudowane: 1.0.0 Wersja sprzętowa: 1.0 Wersja dokumentu: Rev. D 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Ekspander

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy TYPU PS20

Zasilacz Buforowy TYPU PS20 Instrukcja obsługi PS20 RevD.doc 2016-10-20 PRZEZNACZENIE Zasilacz Buforowy TYPU PS20 V3.2 REV. D Zasilacz PS20 jest przeznaczony do zasilania urządzeń elektronicznych wymagających znamionowego napięcia

Bardziej szczegółowo

Programator Kart Master - klient

Programator Kart Master - klient Programator Kart Master - klient Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 3 3 ZMIANA KLUCZA DOSTĘPU.... 4 4 GENEROWANIE KART UŻYTKOWNIKÓW... 5 1 1 Wstęp Programator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

Kontroler obiektowy RCMAP27

Kontroler obiektowy RCMAP27 Kontroler obiektowy RCMAP27 rcmap27_pl 07/04 Kontroler obiektowy RCMAP27 jest urządzeniem realizującym dwukierunkowy monitoring radiowy w oparciu o sieć radiotelefonów trankingowych. Udostępnia usługę

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu podwójnych drzwi

Moduł kontroli dostępu podwójnych drzwi Moduł kontroli dostępu podwójnych drzwi 995012, 995012ENH (rozszerzony) Moduł kontroli dostępu podwójnych drzwi zaprojektowany został jako interfejs dla dwóch czytników kart, z dostępnymi wejściami i wyjściami,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji kontrolerów dostępu PR612, PR622, PR312EM, PR312EM-BK, PR312MF i PR312MF-BK

Instrukcja instalacji kontrolerów dostępu PR612, PR622, PR312EM, PR312EM-BK, PR312MF i PR312MF-BK Roger Access Control System Instrukcja instalacji kontrolerów dostępu PR612, PR622, PR312EM, PR312EM-BK, PR312MF i PR312MF-BK Oprogramowanie wbudowane: 1.18.4 lub nowsze Wersja sprzętowa: 1.0 Wersja dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Systemów ACTSmart 2

Instrukcja instalacji i obsługi Systemów ACTSmart 2 Instrukcja instalacji i obsługi Systemów ACTSmart 2 ul. Płomyka 2 02-490 Warszawa tel (22) 863-63-53 fax (22) 863-74-23 email: janex@janexint.com.pl Uwagi instalacyjne...4 Dane techniczne...4 30-sekundowa

Bardziej szczegółowo

CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3

CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 Spis treści 1. Właściwości... 3 2. Parametry techniczne centralki.... 3 3. Zasada działania.... 3 4. Instalacja systemu... 5 4.1. Podłączenie detektorów do centralki...

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo