Laboratorium sieci. Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium sieci. Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015"

Transkrypt

1 Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Laboratorium sieci Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 ZTiT. Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska

2 1 Cel Laboratorium Laboratorium sieci: Protokoły routingu IP podręcznik Laboratorium ma umożliwić zapoznanie się z działaniem protokołów routingu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Wykonanie ćwiczeń pozwoli zaznajomić się z procesem konfigurowania sieci zbudowanej z routerów Cisco, wykorzystaniem różnych środków umożliwiających administrowanie routerami i obserwowaniem zdarzeń zachodzących w sieci. 2 Opis ogólny Urządzenia sieciowe wykorzystywane w Laboratorium (Rys.1): 5 routerów Cisco serii 26xx z interfejsami szeregowymi V.35 2Mb/s, interfejsami Fast Ethernet i systemem operacyjnym Cisco IOS v. 12.4; serwer terminali (o adresie IP: ), zapewniający dostęp do portów konsolowych poszczególnych routerów; serwer dostępowy (ztit-gateway, o adresie IP: ). Łącza fizyczne między routerami są okablowane na stałe. Zmienianie stanu interfejsów pozwala na aktywację lub dezaktywację poszczególnych łączy, co umożliwia konfigurowanie sieci zgodnie z naszymi wymaganiami. Konfigurowanie interfejsów loopback pozwala na symulowanie jednej lub więcej wirtualnych podsieci dla każdej trasy osobno. 3 Zdalny dostęp Warunkiem dostępu do Laboratorium jest wcześniejsza rezerwacja terminu. W celu dokonania rezerwacji należy posiadać konto w systemie rezerwacji: Do wykonania laboratorium konieczne jest posiadanie danych logowania, które umożliwią dostęp do serwerów Zakładu. Dane te zostaną przysłane drogą ową na konto pocztowe lidera grupy w chwili udostępnienia zasobów (czyli na początku terminu rezerwacji). Posiadając aktywną rezerwację należy połączyć się z serwerem dostępowym (ztit-gateway) pod adresem , korzystając z wybranego klienta ssh i danych do logowania otrzymanych automatycznie pocztą elektroniczną z systemu rezerwacji. Z serwera ztit-gateway można, za pośrednictwem serwera terminali ustanawiać sesje telnet z portami konsolowymi poszczególnych routerów, co opisane jest w rozdziale 4. 2

3 Internet Switch Ethernet S1 ztit-gateway (front-end) Serwer terminali R1 port 2101 R2 port 2102 R3 port 2103 R4 port 2104 R5 port 2105 Rys.1. Konfiguracja sprzętu w Laboratorium 3

4 4 Dostęp do konsoli routerów Dostęp do portów konsolowych routerów w Laboratorium jest możliwy z serwera ztit-gateway za pośrednictwem serwera terminali. Ponieważ sesje telnet do serwera terminali nie są kończone po wylogowaniu się z routera, należy zapewnić zakończenie każdej sesji telnet. Przez dodanie opcji e do komendy telnet w serwerze dostępowym można ustawić znak wyjścia (escape) dla tej sesji. W tym dokumencie jako znak wyjścia jest używany #. Aby zainicjować sesję telnet do portu konsolowego przez serwer terminali, można użyć następującej komendy: >> telnet e# <IP serwera terminali> <port TCP> Po zamknięciu konsoli routera (polecenie quit) można wyjść do sesji telnet wpisując znak escape (w tym przypadku znak #). Aby zamknąć sesję należy wpisać polecenie close, co spowoduje powrót do systemu operacyjnego na ztit-gateway. Konsola każdego routera jest widoczna na indywidualnym porcie TCP: R1 = port 2101 R2 = port 2102 R3 = port 2103 R4 = port 2104 R5 = port 2105 Aby połączyć się z portem konsolowym routera R1 należy więc z serwera ztit-gateway ustanowić sesję telnet do adresu IP serwera terminali na porcie TCP 2101: >> telnet e# Oprogramowanie routerów 5.1 IOS Routery pracują pod kontrolą systemu Cisco IOS. Na stronie internetowej Laboratorium można znaleźć odnośniki do bardziej szczegółowych informacji na temat IOS. Tutaj podano tylko bardzo skrótowe wprowadzenie. IOS jest zarówno systemem operacyjnym routera jak i jego aplikacją (lub zbiorem aplikacji). Do sterowania IOS, a tym samym routerem, przeznaczony jest interfejs wiersza poleceń IOS, w skrócie CLI (Command Line Interface). 5.2 Dopełnianie poleceń Większość poleceń nie musi być pisana w całości. Jeżeli wpisane znaki wystarczają do rozpoznania danej komendy, dalsze wpisywanie znaków może zostać przerwane. W przypadku braku pewności co do polecenia, można zawsze wpisać pytajnik wywołujący podpowiedź. Jest to pomocne w sprawdzeniu zarówno pod-poleceń, jak i tego co pokazują komendy. W celu realizacji polecenia można także użyć klawisza TAB. 4

5 5.3 Tryby IOS ma kilka poziomów lub trybów poleceń. Zależnie od trybu można używać różnych poleceń. Po połączeniu się z routerem uzyskuje się dostęp do trybu EXEC. Poleceniem, które w tym trybie jest używane najczęściej, jest polecenie show. Można także użyć polecenia ping lub polecenia telnet. W trybie EXEC tekst zachęty (command prompt) kończy się znakiem >: R1> Wiele parametrów systemu da się zmieniać tylko w trybie PRIVILEDGED, do którego przechodzi się poleceniem enable. Tryb uprzywilejowany może być chroniony hasłem. W trybie PRIVILEGED tekst zachęty kończy się znakiem #: R1# Aby wrócić do trybu EXEC z trybu PRIVILEGED, należy wydać polecenie exit. Kolejnym trybem jest tryb CONFIG (więcej informacji w Rozdziale 5.5). 5.4 Konfiguracja Konfiguracja routera pamiętana jest w dwóch miejscach. Pierwszym jest startup-config, w którym konfiguracja jest przechowywana w pamięci nieulotnej i jest kopiowana do pamięci running-config podczas rozruchu lub restartu routera. Zawartość pamięci running-config jest konfiguracją używaną, gdy router jest włączony i działa. Wydanie polecenia konfiguracji w trybie CONFIG zmienia running-config, tym samym zmieniając zachowanie routera. Bieżącą konfigurację można skopiować do pamięci startup-config komendą: #copy running-config startup-config Utworzenie pliku startup-config na początku ćwiczenia umożliwia powrócenie do początkowej konfiguracji poleceniem: #configure replace nvram: startup-config Uwaga! Prosze nie używać komendy reload do reinicjalizacji routera; może to skutkować utratą komunikacji z routerem. 5.5 Polecenie configure Aby wejść do trybu CONFIG należy użyć polecenia config. Polecenie to wymaga podania źródła parametrów konfiguracji. W naszym przypadku będzie to terminal, więc polecenie powinno wyglądać następująco: lub w skrócie # configure terminal # conf t Każde polecenie konfiguracji wydane w trybie CONFIG jest natychmiast aktywowane. Można więc łatwo przez nieuwagę zamknąć port, przez który komunikujemy się z routerem. Każda funkcja w routerze może być ustawiona lub nie. W celu ustawienia funkcji, należy użyć specyficznej komendy konfiguracji. Aby przywrócić funkcję do stanu poprzedniego należy wpisać no na początku tej samej komendy. Wszystkie funkcje mają domyślny status, dla większości z nich ten stan jest nieustawiony. Stan domyślny nie jest drukowany w listingu konfiguracji. W związku z tym, tych kilku komend, które mają ustawiony stan domyślny, nie będzie widać na wydruku konfiguracji. Będą one 5

6 jedynie wylistowane, jeśli będą nieustawione, tj. pokażą się w listingu z no na początku i po aktywowaniu tej funkcji będą ponownie niewidoczne. Tryb CONFIG ma kilka pod-trybów, np. podtryb konfiguracji interfejsu. Podtryb ten można włączyć przez wydanie polecenia konfiguracji interfejsu: lub w skrócie (config)# interface fastethernet 0/0 (config)# in fa0/0 W podtrybie konfiguracji interfejsu można przypisać interfejs i adres IP. W tym celu należy użyć polecenia ip address <ip address> <mask>. W podtrybie tym można także otwierać i zamykać poszczególne interfejsy. Aby zamknąć interfejs należy użyć polecenia shutdown, aby go otworzyć należy użyć polecenia no shutdown. Możliwe jest także tworzenie i kasowanie wirtualnych interfejsów, tzw. interfejsów loopback. Utworzenie nowego interfejsu loopback realizowane jest przez wydanie polecenia interface loopback <interface-number>. Z trybu CONFIG lub każdego podtrybu trybu PRIVILEGED można wyjść wciskając Crtl-Z. Aby wyjść z podtrybu lub z trybu CONFIG należy użyć polecenia exit. 5.6 Polecenie debug Kolejnym przydatnym poleceniem jest polecenie debug. Użycie tego polecenia w normalnych warunkach jest niebezpieczne, ponieważ może prowadzić do sytuacji, w której wszystkie pakiety przechodzące przez router są wyświetlane na konsoli, co może mieć poważny wpływ na wydajność routera. W Laboratorium panuje niewielki ruch między routerami, więc możliwe jest debugowanie praktycznie wszystkiego, od pojedynczego pakietu IP do rozgłoszeń routingowych wysyłanych między routerami. W celu obejrzenia wyjścia trybu DEBUG należy skierować je na konsolę terminala, z którym istnieje aktywne połączenie. W tym celu należy użyć polecenia terminal monitor. Włączenie trybu DEBUG realizujemy przez wydanie polecenia debug <parameter >. Aby wyłączyć debugowanie, najlepiej jest użyć polecenia no debug all. 5.7 Polecenie quit Aby zamknąć terminal lub zakończyć sesję należy użyć komendy quit. Należy pamiętać, że ta komenda nie kończy sesji telnet z serwera terminali. 5.8 Polecenie show Polecenia show są jednymi z najczęściej używanych poleceń. Wszystkie parametry routera mogą być kontrolowane przy użyciu tych poleceń. Poniżej przedstawiono kilka przykładowych, przydatnych poleceń. show running-config Polecenie pozwalające na kontrolę running-config. Polecenie musi być wydane w trybie PRIVILEDGED. show interface Polecenie pozwalające na kontrole obecnego statusu interfejsu. Jeśli nie ma potrzeby wylistowania wszystkich interfejsów, można wprowadzić nazwę interfejsu. show IP interface brief Polecenie pozwalające na uzyskanie listy wszystkich interfejsów routera z adresami IP. 6

7 show IP protocol Laboratorium sieci: Protokoły routingu IP podręcznik Polecenie wyświetlające informacje o parametrach i statusie protokołów routingu działających w routerze. show IP route Polecenie wyświetlające tablicę forwardingu routera. W celu określenia widoku tablicy dla jednego lub kilku protokołów routingu należy użyć komendy show ip route <routing protocol>. show CDP neighbor Cisco Discovery Protocol (CDP) jest firmowym protokołem Cisco, używanym do wymiany informacji między sprzętem Cisco, którego sąsiedzi są podłączeni do urządzenia. Wydanie tego polecenia jest dobrym sposobem na sprawdzenie połączeń. Dodanie parametru detailed jako sufiksu polecenia umożliwia otrzymanie większej ilości informacji. 5.9 Polecenia ping i traceroute Zarówno ping jak i traceroute są narzędziami dostępnymi w IOS. W podstawowej formie przyjmują odległy host jako parametr. Przykład: ping traceroute Ponieważ router ma kilka interfejsów, pojawia się tutaj problem: który z nich będzie użyty jako źródłowy? Wszystkie funkcje, które wykorzystują pakiety IP, włączając ping i traceroute, jako interfejsu źródłowego używają interfejsu, który jest najbliżej odległego hosta. W Laboratorium mogą mieć miejsce sytuacje, w których nie jest to to, czego oczekujemy. Sprawdzenie połączenia może zostać zrealizowane przy pomocy interfejsu loopback routerów jako interfejsu źródłowego. Tryb PRIVILEDGED pozwala na użycie rozszerzonej wersji ping i traceroute. W tym celu należy wydać polecenie ping lub traceroute bez żadnych parametrów. Będzie wtedy dostępnych kilka sposobów sterowania tymi poleceniami, jak liczba wysłanych pakietów, rozmiar pakietu i więcej. Odpowiedź yes na pytanie Extended commands question umożliwia zadeklarowanie interfejsu źródłowego lub źródłowego adresu IP. W drugim przypadku adres IP musi pochodzić spośród własnych adresów IP routerów. Możliwe jest także użycie tych funkcji na serwerze dostępowym można tam porównać strony pomocy dla ping, traceroute i spray. Uwaga: Interfejs szeregowy routera nie odpowiada na ping, jeśli interfejsy na obu końcach łącza szeregowego nie są poprawnie skonfigurowane. Dotyczy to w szczególności adresów IP; obydwa interfejsy na łączu szeregowym muszą mieć adresy IP w tej samej podsieci, zanim któryś z nich odpowie na żądania ping. 6 Porady i wskazówki 6.1 Sugerowana przestrzeń adresowa Sugerowane przestrzenie adresowe do użycia w Laboratorium to:

8 6.2 Przygotowanie do wykonania Laboratorium Ponieważ wykonując ćwiczenia można sobie wybrać adresy IP oraz maski podsieci dla wszystkich używanych segmentów sieci, przygotowując się do Laboratorium warto rozpisać na schemacie adresację sieci i adresy przydzielone interfejsom routerów. Praktycznym usprawnieniem jest przygotowanie sobie w pliku tekstowym poleceń konfigurujących routery, aby następnie korzystając z możliwości interfejsu routera Cisco i oprogramowania putty czy obsługi konsoli w trybie graficznym unixa wklejać przygotowane wcześniej polecenia zamiast ich wielokrotnego ręcznego wklepywania. Ponieważ potrzebne będą kopie poleceń i ich wyników, warto zapisać wcześniej, co należy skopiować jako wyniki kolejnych punktów ćwiczenia i zapisać polecenia jakimi można te wyniki uzyskać (można też zapisywać do pliku cały przebieg sesji, a następnie kopiować do sprawozdania potrzebne fragmenty). 6.3 Logowanie do Laboratorium Połączenie z Laboratorium jest możliwe tylko wtedy, gdy zacznie płynąć czas zarezerwowany przez dany zespół. Procedura opisana jest w Rozdziale Wybór adresów sieci i maski podsieci Możliwy jest wybór dowolnego adresu sieci oraz maski podsieci dla wszystkich segmentów sieci. 6.5 Wyjście z zablokowanej sesji telnet Jeśli wyjście z sesji telnet nie jest możliwe, należy wykonać następujące kroki: należy otworzyć nową sesję ssh do serwera dostępowego należy znaleźć PID zablokowanej sesji telnet za pomocą polecenia ps należy zabić zablokowaną sesję telnet za pomocą polecenia kill. W tym celu należy użyć PID znaleziony za pomocą polecenia ps należy zamknąć dodatkową sesję ssh. Pozamykanie otwartych sesji telnet można wykonać przez wywołanie na ztit-gateway komendy: ps -au username grep telnet awk '{print $1}' xargs kill Konfiguracja łącza szeregowego używającego kabli szeregowych skrosowanych Łącze szeregowe standardu V.35 wymaga synchronizacji zegara. Normalnie, łącze szeregowe wyposażone jest w modemy na każdym końcu linii i te modemy realizują funkcje związane z zegarem. Router odgrywa rolę DTE (Data Terminal Equipment), a modem DCE (Data Communication Equipment). Jednak w Laboratorium używane są kable szeregowe skrosowane jako łącza szeregowe, więc nie ma żadnych modemów. Dlatego też router na jednym z końców łącza musi pracować jako DCE i zapewnić również za taktowanie zegara. Kable szeregowe skrosowane są połączone końcem DTE do interfejsu szeregowego 0 i końcem DCE do interfejsu szeregowego 1 na routerach. To oznacza, że każdy interfejs szeregowy 1 musi mieć ustawioną częstotliwość zegara: Router Ra: interface Serial1 bandwidth 2000 clock rate

9 Router Rb: interface Serial0 bandwidth 2000 W tym przykładzie łącze przebiega między interfejsem szeregowym 1 Ra i interfejsem szeregowym 0 Rb. interfejs w Ra taktuje zegar z prędkością bitową 2 Mb/s. 6.7 Zmiana znaku wyjścia Bieżący znak wyjścia można zmienić w trybie uprzywilejowanym używając polecenia: terminal escapecharacter <escape-characters> 6.8 Inne porady Warto także pamiętać o istotnych szczegółach: Interfejsy w routerze Cisco są domyślnie nieaktywne; aby sieć zadziałała należy uaktywnić je po ich skonfigurowaniu poleceniem no shutdown. W trakcie wykonywania zadań laboratoryjnych należy obserwować wyniki polecenia debug. Aby można było je obserwować, należy pamiętać o uprzednim wydaniu polecenia terminal monitor w trybie uprzywilejowanym. Warto to polecenie wydać na początku zwłaszcza w przypadku routera R1. Polecenia rozpoczynające się od show i debug działają właściwie w trybie uprzywilejowanym (wizualnie znak # przy nazwie routera w jego linii poleceń); aby je wydać należy przejść do tego trybu. Po skonfigurowaniu routera oraz protokołu routingu warto sprawdzić poprawność konfiguracji przeglądając plik konfiguracyjny (show running-config lub sh runn) oraz zawartość tablicy routingu (show ip route). 9

Laboratorium sieci. Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015

Laboratorium sieci. Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Laboratorium sieci Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 ZTiT. Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji

Bardziej szczegółowo

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2.1. Cele stosowania oprogramowania Cisco IOS Podobnie jak komputer, ani router, ani przełącznik nie mogą działać bez systemu operacyjnego. W oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

WSGK, Kutno, 2012. Dr inż. Robert Banasiak 1

WSGK, Kutno, 2012. Dr inż. Robert Banasiak 1 WSGK, Kutno, 2012 Dr inż. Robert Banasiak 1 KUS - gryplan Zaliczenie: o Case Study w PacketTracer na 4 spotkaniu (70% oceny) o Test/Egzamin 10 pytań na dodatkowym zjeździe (30% oceny) A poza tym: - Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Routing w sieciach IP

Routing w sieciach IP Routing w sieciach IP Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Routing w sieciach IP Karol Kuczyński Rafał Stęgierski Lublin 2011 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Podstawy działania routerów i routingu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera CISCO

Konfiguracja routera CISCO Konfiguracja routera CISCO Dostęp do urządzenia Aby uzyskać dostęp do konfiguracji routera lub przełącznicy firmy Cisco, należy podłączyć port konsoli urządzenia do portu seryjnego komputera specjalnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie routerem CISCO

Zarządzanie routerem CISCO Zarządzanie routerem CISCO Routery Cisco podobnie jak to się ma z normalnymi komputerami są wyposażone w procesor, płytę główną a także pamięć a ich działaniem steruje system operacyjny. Systemem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 4:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Monitorowanie Sieci Komputerowych v.2010b ZADANIE.01

Zarządzanie i Monitorowanie Sieci Komputerowych v.2010b ZADANIE.01 ZADANIE.01 Imię Nazwisko ZADANIE.01 Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Rozpocząć konfigurację urządzeń (poprzez

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS 5. Konfigurowanie routerów z poziomu IOS W tym rozdziale zajmiemy się konfiguracją routerów CISCO z poziomu systemu IOS. Będzie to typowym odpowiednikiem

Bardziej szczegółowo

Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux

Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przewodnik po migracji www.novell.pl SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przygotowane dla użytkowników systemu Novell Open Enterprise Server 2 SP1 1 Spis

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Wprowadzenie do routerów 2 Router Router to specjalny typ komputera. Składa się z takich elementów jak procesor, pamięć, magistralę systemową oraz

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Rok akademicki 2014/2015 Prowadzący mgr inż. Dariusz Żelasko Spis laboratoriów: 1. Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX1) 2. Siemens UMX2MS UMX WAN (UMX2) 3. Ericsson

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP

Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP Systemy IBM - iseries Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP Wersja 5 Wydanie 4 Systemy IBM - iseries Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP Wersja 5 Wydanie 4 Uwaga Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo

System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco

System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 19, 2003 System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco Marek KWIATKOWSKI, Zbigniew ŚWIERCZYŃSKI Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul.

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo