wiek: / min. 16 lat; rodzina/akademik wiek: min. 17 lat; rod zina/akademik AUGSBURG BERLIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wiek: 14-16 / min. 16 lat; rodzina/akademik wiek: min. 17 lat; rod zina/akademik AUGSBURG BERLIN"

Transkrypt

1 AUGSBURG wiek: / min. 16 lat; rodzina/akademik Berlin Augsburg BERLIN wiek: min. 17 lat; rod zina/akademik AUGSBURG to trzecie co do wielkoœci miasto Bawarii, po Monachium i Norymberdze i jedno z najstarszych miast w Niemczech, po³o one jest na najczêœciej uczêszczanym szlaku turystycznym - Romantycznej Drodze. Augsburg to miasto artystycznej dynastii Holbein`ów, ojca Mozarta i wspania³ego dramatopisarza Bertolda Brechta. Augsburg zosta³ odnowiony przez rodzinê Fugger, która w XV i XVI wieku nale a³a do najbogatszych na œwiecie. Dziœ, jest to miasto przepe³nione bogactwem historii i œwiadectwami dawnej wspania³oœci. BERLIN jest nowoczesnym têtni¹cym yciem miastem o bogatej historii i kosmopolitycznym charakterze, w którym przez ca³y rok maj¹ miejsce wa ne wydarzenia i imprezy kulturalne. Opera, liczne muzea i teatry, ekscytuj¹ce ycie nocne, obiekty sportowe oferuj¹ swoim goœciom mo liwoœæ doœwiadczenia niemieckiego stylu ycia, kultury i historii. Do Berlina z centrum Polski jest zaledwie kilka godzin jazdy poci¹giem. AKADEMIA GERMAÑSKA bardzo atrakcyjne ceny atrakcyjna lokalizacja w zachodniej czêœci miasta kilka minut drogi od centrum dogodny dojazd, blisko metra i autobusu rekomendacja w³adz oœwiatowych doskona³e zaplecze, pomoce audio-video pokój wypoczynkowy miêdzynarodowa atmosfera doskona³a m³oda kadra nauczycieli grupy œrednio 6-8 osób AKADEMIA AUGSBURSKA atrakcyjne ceny ró norodnoœæ kursów opcje dodatkowe: wymowa, translacja miêdzynarodowe grupy 6 poziomów zaawansowania grupy max. 10 osób, œrednio 6-10 biblioteka, kafeteria wszystkie poziomy kameralna atmosfera zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wycieczki rowerowe, pokazy filmowe, muzea, puby, zajêcia sportowe, po egnalna kolacja, wycieczki ca³odniowe do Monachium, Neuschwanstain i wiele innych atrakcji. przy rodzinie niemieckiej w pokojach 1/2-osobowych; wy ywienie - 2 posi³ki dziennie apartamenty studenckie, akademik uniwersytecki, bez wy ywienia autobusem z Polski bezpoœrednio do Augsburga samolotem z Monachium; odbiór taksówk¹ z lotniska przez szko³ê (transfer) mo liwoœæ nieodp³atnego odbioru przez rodzinê z dworca w Augsburgu KURS OGÓLNY wiek: min 16 lat 20 lekcji/tydz. KURS DLA NASTOLATKÓW wiek: lat 20 lekcji/tydz. + wycieczki KURS INTENSYWNY PLUS 20 lekcji w grupie + 5/10 lekcji indywidualnych obejmuje wycieczki, filmy, lokalne zwiedzanie, dyskoteki i wiele innych atrakcji p³atnych na miejscu; czêœæ zajêæ bezp³atnych rodziny niemieckie, pokoje 1 osobowe, bez wy ywienia, œniadania lub 2 posi³ki dziennie, min. do szko³y bezpoœrednio autobusem, poci¹giem, samolotem z Polski KURS DSH PRZYGOTOWUJ CY NA WY SZE UCZELNIE NIEMIECKIE 4/8 tyg. KURS OGÓLNY 20 lekcji/tydz. KURS INTENSYWNY 20 lekcji w grupie + 10 lekcji indywidualnych

2 BIELEFELD wiek: min. 16 lat; rod zina/akademik Bielefeld Getynga Weimar Erfurt Heidelberg ERFURT/WEIMAR GETYNGA HEIDELBERG wiek: min. 18 lat/14 lat-latem; rodzina/akademik BIELEFELD miasto w Nadrenii Pó³nocnej Westfalii licz¹ce 320 tyœ. mieszkañców po³o one w Lesie Teutoburskim. Wa ny oœrodek uniwersytecki, przemys³owy, kulturalny oraz handlowy. Bielefeld s³ynie z festiwali historycznych, licznych pubów, teatrów i sal koncertowych. Bielefeld oferuje wszystkie zalety du ego, nowoczesnego miasta, a jednoczeœnie liczne parki zapewniaj¹ odpoczynek i spokój nawet w jego najbardziej ruchliwych miejscach. SZKO A JÊZYKOWA TANDEM lokalizacja w centrum miasta piêæ min. od centrum handlowego przyjazna atmosfera grupy max. 12 osób 5 poziomów zaawansowania komunikatywne podejœcie do nauki jêzyka biblioteka, videoteka cz³onek miêdzynarodowej sieci szkó³ TANDEM przystêpne ceny wycieczki po Bilefeld, wycieczki do XIII wiecznego zamku Sparrenburg; wycieczki jednodniowe: Kolonia, Bremen, Hamlin; prezentacje filmowe, spotkania towarzyskie, wspólne gotowanie rodzina, pokoje 1-osobowe, bez wy ywienia lub 2 posi³ki akademik, pokoje 1-osobowe, bez wy ywienia bezpoœrednio samolotem lub autokarem ERFURT/WEIMAR, GETYNGA, HEIDELBERG Getynga to historyczne miasto uniwersyteckie (oko³o 28 tys. studentów rocznie) zlokalizowane w œrodkowych Niemczech. Muzea, teatry, centra handlowe, m³odzie owe puby i restauracje dodaj¹ miastu wiele uroku oraz zapewniaj¹ ka demu bogate mo liwoœæ spêdzenia wolnego czasu. Erfurt i Weimar le ¹ce w Turyngii zwane s¹ czêsto zielonymi p³ucami Niemiec ze wzglêdu na du ¹ iloœæ parków i terenów zielonych. Erfurt liczy 200 tyœ. mieszkañców i jest jednym z wiêkszych miast Niemiec. Weimar to kulturowa stolica regionu, miasto Goethego, Schillera i Herdera, siedziba dwóch wy szych uczelni Politechniki im. F. Liszta oraz Bauhaus University. Heidelberg to stare uniwersyteckie miasto w Niemczech, które po II wojnie œwiatowej zosta³o odbudowane jako centrum naukowe. Ze 140 tys. mieszkañców i 30 tys. studentów uniwersyteckich jest m³odym miastem o miêdzynarodowej atmosferze. GERMAÑSKA FUNDACJA EDUKACYJNA miêdzynarodowa fundacja edukacyjna lokalizacja w centrach miast kursy na 8 poziomach nauczania certyfikat jakoœci ISO 9001 rekomendacje wielu organizacji edukacyjnych video, sala telewizyjna, bezp³atny internet, sala komputerowa kursy egzaminacyjne DSH, TELC zajêcia popo³udniowe - powitalne przyjêcia dla nowych studentów; wizyty w muzeach, zoo, parkach rozrywki; barbecue; zwiedzanie miasta; zajêcia sportowe (jazda na rowerach, rejsy ³odzi¹); wycieczki ca³odniowe - do pobliskich atrakcyjnych miejscowoœci rodzina niemiecka w pokoju 1-os., bez wy ywienia, ze œniadaniem lub z dwoma posi³kami akademiki - pok. 1/2 - osobowe o ró nym standardzie, bez wy ywienia apartamenty studenckie sk³adaj¹ce siê z 1-3 pokojów, ³azienki i z kuchni, bez wy ywienia posi³ki w sto³ówkach studenckich (mensa) ok. 2-5 euro autobusem lub samolotem; mo liwoœæ transferu z najbli szego lotniska / dworca KURS WAKACYJNY 20 lekcji/tydz grupy 4-20 osób KURS OGÓLNY 20 lekcji/tydz. grupy 4-10 osób KURS INTENSYWNY 30 lekcji/tydz. grupy 4-10 osób KURS EGZAMINACYJNY JÊZYKA NIEMIECKIEGO DSH grupy 4-10 osób KURS DLA NASTOLATKÓW (14-18 lat) 20 lekcji/tydz. grupy 4-8 osób KURS DLA SENIORÓW (powy ej 50 lat) 20 lekcji/tydz. grupy 4-8 osób KURS WAKACYJNY 20 lekcji/tydz. 4 tyg. KURS W CI GU ROKU/EGZAMINACYJNY 20 lekcji/tydz. min. 4 tyg.

3 FRANKFURT wiek: min. 16 lat; rodzina Frankfurt Freiburg FREIBURG wiek: min. 18 lat; mie szkanie FRANKFURT jest nowoczesnym, têtni¹cym yciem miastem o bogatej historii, usytuowanym w centrum Niemiec. W 1949 roku mia³ szansê zostaæ stolic¹ Niemiec a dziœ stanowi centrum miêdzynarodowych finansów. Najstarsza czêœæ miasta oferuje kameraln¹ atmosferê, wabi przytulnymi kafejkami i eleganckimi barami. Ka dy mo e tu znaleÿæ coœ dla siebie. OŒRODEK JÊZYKA I KULTURY NIEMIECKIEJ bardzo atrakcyjne ceny atrakcyjna lokalizacja blisko uniwersytetu dogodny dojazd rekomendacja w³adz oœwiatowych cz³onek sieci szkó³ Tandem miêdzynarodowa atmosfera grupy ok osób klub w piwnicy, tenis sto³owy kafeteria, przyjazna atmosfera mieszkanie lub przy rodzinie niemieckiej pokoje 1 -osobowe 2 posi³ki dziennie lub bez wy ywienia obejmuje wycieczki, filmy, lokalne zwiedzanie, dyskoteki i wiele innych atrakcji p³atnych na miejscu, program dodatkowy wliczony w cenê kursu letniego oprócz biletów wstêpu i przejazdów bezpoœrednio autobusem, poci¹giem, samolotem z Polski FREIBURG miasto o ponad 900 letniej historii po³o one w malowniczym Schwarzwaldzie, blisko granicy z Francj¹ i Szwajcari¹ liczy ok. 200 tyœ mieszkañców, z czego ponad 30 tyœ. to studenci z ca³ego œwiata. Dum¹ miasta jest wspania³a katedra, stare miasto z licznymi bystro p³yn¹cymi potokami, pozosta³oœciami po œredniowiecznych strumykach wykorzystywanych do pojenia byd³a i jako zbiorniki przeciwpo arowe. Malowniczego charakteru i prawie œródziemnomorskiego klimatu nadaje p³yn¹ca przez miasto rzeka Dreisam. W centrum znajduj¹ siê liczne muzea sztuki wspó³czesnej i œredniowiecznej oraz przytulne kafejki. Ze wzglêdu na krótkie odleg³oœci najpopularniejszym œrodkiem transportu jest rower. SZKO A JÊZYKA NIEMIECKIEGO lokalizacja w centrum miasta 5 min. od dworca, 10 min. od centrum komunikatywne podejœcie do nauczania nowoczesne wyposa enie doskona³a, sympatyczna kadra biblioteka, video, TV w³asna cafeteria - tanie lunche ma³e grupy max. 12 osób kursy ogólne kursy na wy sze uczelnie DSH kursy dla au-pair legitymacja szkolna - zni ki na komunikacjê, bilety wstêpu dodatkowe lekcje gramatyki w sali komputerowej wycieczki weekendowe: Bazylea, Zurich, Lucerna, Strasburg, Alzacja, Colmar, Schwardzwald, Stuttgart, Jezioro Konstancja; lokalne wycieczki, wieczorki towarzyskie, video, quizy, gry, wieczorki po³¹czone z przyrz¹dzaniem narodowych potraw koszykówka; zajêcia maj¹ miejsce w szkonej cafeterii i s¹ bezp³atne, niektóre zajêcia wymagaj¹ min. op³aty pokrywaj¹cej koszty biletów wstêpu/przejazdu. mieszkanie, pokoje 1 lub 2-osobowe; bez wy ywienia; obiady w sto³ówce studenckiej (mensa) ok 24 euro/tydz. bezpoœrednio autokarem KURS OGÓLNY 16/20 lekcji/tydz. zajêcia 4/5 x w tygodniu KURS INTENSYWNY 32 lekcje/tydz. zajêcia 4x w tygodniu KURS WAKACYJNY / OGÓLNY/ EGZAMINACYJNY DSH 20+5 lekcji gramatyki

4 HAMBURG wiek: min. 16 lat; rod zina/akademik Hamburg Munster MUNSTER wiek: min. 16 lat; rodzina/akademik HAMBURG uznawany jest za jedno z piêkniejszych miast na œwiecie. To stare miasto powsta³o w 810 r., a dziœ jest drug¹ pod wzglêdem wielkoœci metropoli¹ niemieck¹ z 1,7 milionem mieszkañców. Aktualnie jest tak e du ym miastem przemys³owym i najwiêkszym portem morskim Niemiec. Wœród m³odzie y Hamburg znany jest jako siedziba placówek naukowych, licznych szkó³ wy - szych i jêzykowych na wysokim poziomie. Niezapomniany klimat tego miasta tworz¹ teatry, muzea, galerie, których nie sposób zliczyæ. Miasto posiada bardzo du ¹ iloœæ parków i ogrodów. Ciekawostk¹ jest ogromna iloœæ kana³ów i mostów - ponad piêæ razy wiêcej ni w Wenecji oraz prawie sto konsulatów zagranicznych. STUDIUM JÊZYKA NIEMIECKIEGO za³o ona w 1952 roku lokalizacja w centrum Hamburga szeroki wybór kursów jêzykowych kursy egzaminacyjne DSH, TestDAF kursy dla nauczycieli wszystkie poziomy nauczania akredytacja IALC, VOP oœrodek egzaminacyjny TELC 70 nowoczeœnie wyposa onych klas ma³e miêdzynarodowe grupy (5-12 studentów) w³asny akademik na miejscu zajêcia popo³udniowe - zwiedzanie Hamburga z przewodnikiem, wizyty w muzeach, galeriach, - wycieczki ca³odniowe np.: wizyta w radiostacji Radia Hamburg lub w studiu telewizyjnym wybranej Telewizji w pó³nocnych Niemczech u rodzin niemieckich - w pokoju 1-osobowym ze œniadaniami lub z dwoma posi³kami dziennie; zakwaterowanie oddalone najczêœciej o minut od szko³y we w³asnym akademiku - w pokoju 1- lub 2-osobowym bez wy ywienia, zakwaterowanie mo liwe dla osób powy ej 18 lat oraz na min. 4 tygodnie, w tym samym budynku co szko³a autokarem liniowym lub samolotem MUNSTER jest starym, uniwersyteckim miastem w pó³nocno-zachodniej czêœci Niemiec. Bardzo czêsto Munster nazywane jest niemieckim Oxfordem czy Cambridge ze wzglêdu na du ¹ liczbê m³odych ludzi, rowerów, pubów, parków, tradycyjnej architektury i nowoczesnej sztuki. CENTRUM JÊZYKOWE KAPITO atrakcyjne ceny, lokalizacja w centrum miasta ró norodnoœæ kursów opcje dodatkowe: biznes, literatura, translacja miêdzynarodowe grupy 10 nowoczeœnie wyposa onych sal lekcyjnych grupy max. 12 osób biblioteka, pracownia komputerowa, internet zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wycieczki rowerowe, pokazy filmowe, muzea, puby, zajêcia sportowe, po egnalna kolacja, wycieczki ca³odniowe i wiele innych atrakcji. W cenie kursu wakacyjnego 3-5 imprez kulturalnych w tygodniu. przy rodzinie niemieckiej w pokojach 1-osobowych; wy ywienie - œniadania lub 2 posi³ki dziennie mieszkanie/akademik wspólna ³azienka i kuchnia, bez wy ywienia, wiek min. 18 lat autobusem z Polski bezpoœrednio do Munster KURS OGÓLNY 25 lekcji/tydz. rano lub po po³udniu KURS INTENSYWNY 30 lekcji/tydz.- 25 lekcji w grupie + 5 indywidualnie KURS METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI 20 lekcji/tydz. 2 tyg. KURS EGZAMINACYJNY DSH, TESTDAF, KDS 10 lekcji/tydz. min. 4 tyg. KURS WAKACYJNY 20 lekcji/tydz.+ program dodatkowy max. 12 osób w grupie KURS W CI GU ROKU 20 lekcji/tydz. grupy max. 8 osób KURS KOMPAKT 20 lekcji w grupie + 10 lekcji indywidualnie

5 Czech Republic Bregenz Innsbruck Linz Salzburg Wien Austria Eisenstadt WIEDEÑ Graz wiek: min. 16 lat Klagenfurt kwatery/akademik WIEDEÑ to miasto muzyki klasycznej. Mozart, Schubert, Beethoven to niektóre z wielkich nazwisk, które kojarz¹ nam siê z tym piêknym miejscem. Miasto przyci¹ga turystów kolorowymi wystawami oraz wieloma restauracjami i kafejkami. SZKO A centrum miasta blisko katedry œw. Stefana cz³onek Campus Austria dzia³a od 1987 roku atrakcyjne ceny wykwalifikowani nauczyciele komunikatywne metody nauczania miêdzynarodowe grupy test wstêpny wszystkie poziomy grupy 7-15 osób bardzo bogaty program zajêæ kulturalnych kameralna, przyjazna atmosfera wycieczki ca³odniowe, wycieczki lokalne: zwiedzanie parlamentu, kino, teatr, musicale, puby, restauracje, miasto - noc¹; zajêcia sportowe, wycieczki rowerowe poza Wiedeñ, przeja d ki statkiem; zajêcia dodatkowe p³atne na miejscu ok. 3-7euro, niektóre zajêcia bezp³atne bezpoœrednio do Wiednia poci¹giem lub samolotem odbiór z lotniska/dworca (transfer) kwatery prywatne, pokoje 1-os., bez wy ywienia, œrednio 15 min. od szko³y akademik (kursy wakacyjne), ok min od szko³y, pokoje 1-osobowe z prysznicem, na piêtrach w pe³ni wyposa one kuchnie, w akademiku: pralnia, fitness room, sala klubowa, telewizyjna, komputerowa z dostêpem do internetu; bez wy ywienia lub 2 posi³ki podczas pobytu studenci sto³uj¹ siê w pobliskich sto³ówkach studenckich, cena obiadu ok. 3-4 euro KURS WAKACYJNY 20 lekcji/tydz. d³ugoœæ kursu: 4-12 tyg. KURS W CI GU ROKU 20 lekcji/tydz. d³ugoœæ kursu: 4-16 tyg. KURS EGZAMINACYJNY OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM 23 lekcje/tydz. KURS WEEKENDOWY BIZNESS/GRAMATYKA 22/33 lekcje zajêcia pt.-niedz.

WYJAZDY GRUPOWE Z OPIEKUNEM 2-8 tyg. 03.07; 17.07; 31.07

WYJAZDY GRUPOWE Z OPIEKUNEM 2-8 tyg. 03.07; 17.07; 31.07 BOURNEMOUTH wiek: min. 16 / 11-15 lat; rodzina BOURNEMOUTH wiek: min. 16 lat; rodzina Bournemouth BOURNEMOUTH liczy 160.000 mieszkañców i jest po³o one w hrabstwie Dorset ok. 150 km od Londynu. Jest to

Bardziej szczegółowo

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli Attica & Peloponez Loutraki Tolo Agii Apostoli Mati Ateny Loutraki Popularny kurort wakacyjny, malowniczo usytuowany wzd³u wybrze a Zatoki Korynckiej, zaledwie 5 km od Kana³u Korynckiego, który oddziela

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć się języka w sposób przyjemny i skuteczny?

Jak uczyć się języka w sposób przyjemny i skuteczny? 50-1 Wro cław, ul. Oław ska 5 tel./fax: (+8 71) 5 99, 7 5 9 www.lek tor.com.pl e -ma il: biu ro@lek tor.com.pl nr kon ta: 5 1600 1156 000 0606 7 5001 Jak uczyć się języka w sposób przyjemny i skuteczny?

Bardziej szczegółowo

JAK UCZYĆ SIĘ JĘZYKA W SPOSÓB PRZYJEMNY I SKUTECZNY

JAK UCZYĆ SIĘ JĘZYKA W SPOSÓB PRZYJEMNY I SKUTECZNY Informacje o kursach Opłata za kurs obejmuje 1 JAK UCZYĆ SIĘ JĘZYKA W SPOSÓB PRZYJEMNY I SKUTECZNY Gdzie uczestnicy kursów mieszkają Szkoły zapewniają u starannie dobranych miejscowych rodzin lub w akademikach/mieszkaniach

Bardziej szczegółowo

www.angielski.travel.pl Infolinia Językowa 223 000 222 www.study.com.pl LONDYN EASTBOURNE BRIGHTON BOURNEMOUTH MALTA

www.angielski.travel.pl Infolinia Językowa 223 000 222 www.study.com.pl LONDYN EASTBOURNE BRIGHTON BOURNEMOUTH MALTA www.angielski.travel.pl Infolinia Językowa 223 000 222 www.study.com.pl OBÓZ JĘZYKOWY LONDYN 1990 PLN LONDYN wiek: 16+ wiek: 14-18 lat wyjazd grupowy, autokar lub samolot już od 3590 PLN / 2 tyg. rodzina

Bardziej szczegółowo

2016 NAUKA NIEMIECKIEGO W NIEMCZECH I AUSTRII

2016 NAUKA NIEMIECKIEGO W NIEMCZECH I AUSTRII 2016 NAUKA NIEMIECKIEGO W NIEMCZECH I AUSTRII Sprache. Kultur. Deutschland. TWÓJ KOMPETENTY PARTNER. W 14 ATRAKCYJNYCH LOKALIZACJACH Hamburg Brema Hanower Berlin Düsseldorf Getynga Bonn NIEMCY Drezno Frankfurt

Bardziej szczegółowo

Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski

Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski Region Z³ote Piaski Burgas Warna Z³ote Piaski Œw. Konstantyn Z³ote Piaski Po³o one na pó³noc od Warny Z³ote Piaski to prawdziwa per³a Bu³garskiej Riwiery. S³yn¹ ze z³ocistej, kilkukilometrowej pla y szerokiej

Bardziej szczegółowo

angielski Anglia Szkocja

angielski Anglia Szkocja angielski Szkocja Anglia Gdzież będzie lepsze miejsce do nauki angielskiego niż w miejscu narodzin kultury anglosaskiej? Ten fascynujący kraj to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie historia i tradycja

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna. w szko³ach ponadgimnazjalnych. w Powiecie Szczecineckim

Oferta edukacyjna. w szko³ach ponadgimnazjalnych. w Powiecie Szczecineckim w Powiecie Szczecineckim na rok szkolny 2012/2013 O SZCZECINKU zczecinek to pe³ne dyskretnego uroku miasto, Sw którym ju ponad siedem stuleci burzliwej historii splata siê z nios¹c¹ nowe wyzwania wspó³czes-noœci¹.

Bardziej szczegółowo

2015 Nauka niemieckiego w Niemczech

2015 Nauka niemieckiego w Niemczech 2015 Nauka niemieckiego w Niemczech Sprache. Kultur. Deutschland. Treść Nasza oferta Zajęcia, system kursów, medioteka, egzaminy, zakwaterowanie, program kulturalno-rozrywkowy 4 Hamburg Ośrodki Goethe-Institut

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007.

Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007. Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007. Spis treêci. Drogi GoÊciu, zwracaj uwag na znak Q! W programie Znak JakoÊci Szwajcarskiej Turystyki wiodàce

Bardziej szczegółowo

Obóz językowy w Maladze dla młodzieży 13-17 lat Wyjazdy indywidualne co tydzień w terminach: 21.06.2015-30.08.2015

Obóz językowy w Maladze dla młodzieży 13-17 lat Wyjazdy indywidualne co tydzień w terminach: 21.06.2015-30.08.2015 Parent & Child Nowość! Obóz z dziećmi hiszpańskimi! Wiek: 5-18 lat Lekcje: grupy międzynarodowe Kurs: 20 lekcje w tygodniu 1 lekcja = 45 minut Zakwaterowanie: Rodziny i kampus Wyżywienie: 3 posiłki Malaga,

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr?

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr? euroinfo Zabierz mnie N do domu! asz magazyn jest dla Ciebie Magazyn pasa erów Nr 2 (2) sierpie 2011 Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Dlaczego wieje wiatr? Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH

OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH DIN EN ISO 9001:2008 OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH standardowy, intensywny, indywidualny S SPRACHCAFFE INTERNATIONAL Sprachcaffe jest organizacją szkół językowych, która istnieje od 1982 r. Wywodzi się z

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (38) Styczeñ 2010 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 gazeta bezp³atna Skazani na rolnictwo? Starania w³adz wielickiej

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 3 wype³nione programem dni (2 noclegi).

Czas trwania: 3 wype³nione programem dni (2 noclegi). Nauczycielu, wybierz siê ze swoimi uczniami na wycieczkê do Trójmiasta - trzech miast rozmaitoœci. Historyczny Gdañsk, rozrywkowy Sopot z uzdrowiskiem i rozrastaj¹ca siê nowoczesna Gdynia tworz¹ obszar,

Bardziej szczegółowo

a n g i e l s k i USA Kanada

a n g i e l s k i USA Kanada angielski USA Kanada Od przeszło dwustu lat Stany Zjednoczone przyciągały jak magnes ludzi szukających bogactwa, wolności, przygody... Tak powstał naród, który tworzy dzisiaj barwną mozaikę ras i kultur,

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Ucz się języka LANGUAGES. Nowoczesny sposób nauki języka! www.leolanguages.com

Ucz się języka LANGUAGES. Nowoczesny sposób nauki języka! www.leolanguages.com Ucz się języka Nowoczesny sposób nauki języka! LANGUAGES www.leolanguages.com Wydano w sierpień 2013 Nasze doświadczenie nas wyróżnia! Leo Languages ma odpowiedni kurs dla każdego! Sprostamy każdym wymaganiom!

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

w ł o s k i Włochy 110

w ł o s k i Włochy 110 w ł o s k i Włochy Włochy to zarazem kolebka cywilizacji europejskiej, jak i malowniczy kraj słynący z pięknych krajobrazów, otwartych mieszkańców oraz doskonałej kuchni. Niezliczone muzea i zabytki przypominają,

Bardziej szczegółowo

Kursy językowe za granicą. Przewodnik. www.travel.eskk.pl

Kursy językowe za granicą. Przewodnik. www.travel.eskk.pl 2015 Kursy językowe za granicą Przewodnik www.travel.eskk.pl Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię Wolfgang Goethe Szanowni

Bardziej szczegółowo

brano siê do orki i siewu. Chodzi³o o to, aby ziarno, które ma byæ rzucone w ziemiê, pob³ogos³awi³a

brano siê do orki i siewu. Chodzi³o o to, aby ziarno, które ma byæ rzucone w ziemiê, pob³ogos³awi³a Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 17 (486) 12 wrzeœnia 2012 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe UWAGA! www.ngp.pl

Bardziej szczegółowo

Per³a Morza Œródziemnego Majorka

Per³a Morza Œródziemnego Majorka ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 1(15)/2010 KAROLINA NAZIMEK* Per³a Morza Œródziemnego Majorka S ³ o w a k l u c z o w e: Majorka, Katedra La Seu, Fryderyk Chopin,

Bardziej szczegółowo

Heidelberg. F+U Academy of Languages. www.fuu-languages.com. www.fuu.de

Heidelberg. F+U Academy of Languages. www.fuu-languages.com. www.fuu.de F+U Academy of Languages 04 Heidelberg Kursy językowe Państwowo uznana szkoła zawodowa korespondentów języków obcych Podróże językowe Centrum egzaminacyjne Zakwaterowanie Spis treści Heidelberg w sercu

Bardziej szczegółowo

WIELKANOC. czas yczeñ, czas wzruszeñ. Wywiad z Burmistrzem Tomaszem D¹browskim. str. 3 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI ISSN 2084-9966

WIELKANOC. czas yczeñ, czas wzruszeñ. Wywiad z Burmistrzem Tomaszem D¹browskim. str. 3 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezp³atny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 24 05.04.2013 r. Wywiad z Burmistrzem Tomaszem D¹browskim str. 3 WIELKANOC czas yczeñ, czas wzruszeñ www.lomianki.pl WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo