nieruchomoici optate za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nieruchomoici optate za gospodarowanie odpadami komunalnymi"

Transkrypt

1 UCHWAW Nr XXXlll1295 / 12 z dnia 29 listopada r. w sprawie szczeg6towego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlaicicieli nieruchomoici i zagospodarowania tych odpadbw, w zamian za uiszczonq pnez wtaicicieli nieruchomoici optate za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z pozn. zm.) art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku w U z 2012r. poz.391) oraz art.10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porzsfpku w gminach oraz niektorych innych U. Nr 152, poz.897 z poin. zm.) uchwala, co nastppuje: ( > 51 Okreila sic szczeg~owy sposob i zakres swiadczenia ushg w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow, wzamian za uiszczonq przez wlasciciela nieruchornoici opiate za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczegolnosci ilosc odpadow komunalnych odbieranych od wlascicieli nieruchomosci i cz~stotliwoscich odbioru oraz sposobu swiadczenia ushg przez punkty selektywnego zbierania odpadow komunalnych. Od wlasciciela nieruchomosci odbierane bedq odpady komunalne w ilosci rocznie od jednej zamieszkalej osoby na terenie nieruchomosci zgodnie z zasadami okreslonymi uchwalq w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdh na terenie miasta Sanoka.

2 Okre6la sic cz~stotliwo~c odbioru i dostarczania odpadow komunalnych. 1. Odbior odpadow komunalnych nie segregowanych (zmieszanych) z nieruchomosci odbywac sie bedzie przez przedsiebiorce w terminach wyznaczonych harmonogramem: 1) zamieszkalych w budynkach jednorodzinnych - raz na dwa tygodnie, 2) zamieszkalych w budynkach wielorodzinnych - trzy razy w tygodniu, 3) niezamieszkalych - raz na dwa tygodnie, 4) cmentarzy - dwa razy w miesiqcu I,II, V, VI, VII, Vm, IX, XI1 oraz cztery razy w miesiqcu: III, IV, J& XI, 5) placow targowych - 1 raz w tygodniu, 6) ogrodkow dzialkowych - I raz w miesiqcu ITI,IV, V. VI, VII, VIII, IX, X. 2. Odbior odpadow komunalnych segregowanych z nieruchomosci odbywac sic bedzie przez przedsiebiorce w terminach wyznaczonych harmonogramem: 1) zamieszkalych w budynkach jednorodzinnych: papier, tektura i opakowania wielomaterialowe, szklo bezbanvne, szklo kolorowe, tworzywa sztucznego typu PET i plastik przemyslowo-gospodarczy, metale opakowaniowe - jeden raz w rniesiqcu, t 2) zarnieszkalych w budynkach wielorodzinnych: papier, tektura i opakowania wielomaterialowe- cztery razy w miesiqcu, szklo bezbanvne i kolorowe - jeden raz w miesiqcu, tworzywa sztuczne i metale opakowaniowe - cztery razy w miesiqcu, Okresla sic sposob swiadczenia ushg przez punkt selektywnego zbierania odpadow komunalnych. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadow komunalnych przy ul. Jana Pawla I1 59 w Sanoku przyjmuje odpady segregowane od wtorku do piqtku od godz. 9"" do godz. 17"" i w pienvszq sobote miesiqca od godz. 7""do godz. 13"". 1)Od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych dostarczonych samodzielnie nieodplatnie: zuzyte baterie i akumulatory, zuiyty sprzet elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, wysegregowane odpady budowlane i rozbiorkowe, zuzyte opony (z pojazdow osobowych), przeterminowane leki i chemikalia, sty-

3 ropian opakowaniowy, odpady ulegajqce biodegradacji, zielone i bioodpady (nie dotyczy odpadow gromadzonych w przydomowych kompostownikach), 2)Od wlaicicieli nieruchomosci niezamieszkalych dostarczonych samodzielnie nieodpiatnie: papier, tektura i opakowania wielomaterial-owe,szk%o bezbarwne, szklo kolorowe, tworzywa sztucznego typu PET i plastik przemysiowo-gospodarczy, metale opakowaniowe, 3) Od w%aicicieli nieruchomoici niezamieszkalych dostarczonych samodzielnie odplatnie: zuiytych baterii i akumulatorow, zuiytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadow wielkogabarytowych, wysegregowanych odpadow budowlanych, i rozbiorkowych, zuiytych opon (z pojazdow osobowych) f $5 Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Sanoka. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogioszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Podkarpackiego z mocq obowiqzujqcq od 1 lipca 2013r.

4 , -fl Prnwa ni~cltkie UCHWALA Nr XXlX / z dnia 4 wrzesnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpad6w komunalnych od wlaicicieli nieruchomoici, na ktdrych nie zamieszkujq mieszkaiicy, a powstajq odpady komunalne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzqdzie < grninnyrn (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z pozn. zrn.) oraz art. 6c ust. 2 ustawy z 13 wrzeinia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porz~dku w 2012 r. poz. 391 z pozn. zrn.) uchwala, co nastppuje: Postanawia sip o odbieraniu odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci pdozonych na terenie Miasta Sanoka, na ktorych nie zamieszkujq rnieszkancy, a na ktorych powstajq odpady komunalne. 92 / Wykonanie uchwaly powierza sip Burrnistrzowi Miasta Sanoka Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Podkarpackiego z mocq obowiqmj4cq od dnia 1 lipca roku.

5 UCHWAU Nr XXlX I 252 I 12 Prdw.~ rn~clskic z dnia 4 wrzesnia r. w sprawie terminu, cqstotliwo$ci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi r i / Na podstawie art. 61 ustawy z 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzqlku w gminach (D2.U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z poh. zm.) uchwala, co naswpuje: Ustala siq, iz oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomosci zamieszkalej i niezamieszkalej uiszcza siq miesipznie do 10 dnia kaidego miesiqca, ktorego obowiqzek ponoszenia oplaty dotyczy, z zsstrzeieniem ust. 2 i Pierwszq oplatq za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza siq w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pienvszego mieszkanca lub powstania na danej nieruchomosci odpadow komunalnych. 3. W przypadku zmiany danych bqdqcych podstawq ustalenia wysokoici naleinej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oplatq za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokoici uiszcza siq w terminie 30 dni od dnia, w brym nasmila zmiana. 4. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnjmi uiszczana jest w kasie Urztyiu Miasta Sanoka lub przelewem na rachunek bankony Gminy Miasta Sanoka. $2 Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Sanoka. 3 Uchwda wchodzi w ecie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojewodztwa Podkarpackiego z mocq obowiqmjqcq od 1 lipca 2013 roku.

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała Nr XXIV / 120 / 2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 UCHWAŁA Nr 467/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Temat: Zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Temat: Zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Częstochowa, 12.03.2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 1. PESEL/REGON / / / / / / / / / / / / Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 marca 2013 r. Poz. 1683 UCHWAŁA NR XXVIII/145/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 11 lutego 2013 r.

Wrocław, dnia 8 marca 2013 r. Poz. 1683 UCHWAŁA NR XXVIII/145/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 11 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 marca 2013 r. Poz. 1683 UCHWAŁA NR XXVIII/145/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 885 UCHWAŁA NR XXX/685/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

C.1. Adres zamieszkania / Adres siedziby Kraj Województwo Powiat 3. 4. 5. Gmina Ulica Nr domu / nr lokalu 6. 7. 8.

C.1. Adres zamieszkania / Adres siedziby Kraj Województwo Powiat 3. 4. 5. Gmina Ulica Nr domu / nr lokalu 6. 7. 8. Załącznik do Uchwały Nr VII/83/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 11 czerwca 2015 roku DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOśONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOśONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, naleŝy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014 Analiza obejmuje obszar Gminy Rzgów, składającej się z 16 miejscowości: Rzgów, Starowa Góra, Stara Gadka, Prawda, Guzew,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 416/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 października 2012 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

UCHWAŁA NR 416/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 października 2012 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne UCHWAŁA NR 416/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

NOWE WYMOGI PRAWNE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE

NOWE WYMOGI PRAWNE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE Dyrektywa 2008/98/WE z dn. 19.11.2008 r. NOWE WYMOGI PRAWNE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE Zasady bliskości i samowystarczalności Stworzenie tzw. europejskiego społeczeństwa recyklingu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 507/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 26 marca 2013 r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia.

UCHWAŁA NR 507/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 26 marca 2013 r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia. UCHWAŁA NR 507/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z

Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 1 z 5 21-11-2014 13:29 Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec Numer ogłoszenia: 383256-2014; data zamieszczenia: 21.11.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z

Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 1 z 5 07-11-2014 13:57 Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec Numer ogłoszenia: 369876-2014; data zamieszczenia: 07.11.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Zobowiązany do złożenia deklaracji: Miejsce składania: Termin złożenia pierwszej deklaracji: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Ustawa z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/237/13 -WZÓR- Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: Rady Gminy Sulików

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Propozycja firmy Tensoft DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 UCHWAŁA Nr XLVIII/1303/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1 1. PESEL/REGON Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/589/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINA GŁUSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

GMINA GŁUSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA GŁUSK ZP 271.9.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Nr konta płatnika Sektor Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 05 marca 2015 r. (data wpływu) Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Składający:

Bardziej szczegółowo