Platforma e-learningowa do nauczania fizyki CERN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platforma e-learningowa do nauczania fizyki CERN"

Transkrypt

1 Platforma e-learningowa do nauczania fizyki CERN Dokument wizji Krzysztof Bożek Daniel Karcz

2 Historia dokumentu Data Wersja Opis Autor Gotowy dokument Krzysztof Bożek, Daniel Karcz Konsultacje i poprawki Krzysztof Bożek, Daniel Karcz 1

3 Spis treści 1. Wstęp Cel dokumentu Zakres Definicje, akronimy i skróty Referencje Umiejscowienie problemu Korzyści biznesowe Zdefiniowanie problemu Umiejscowienie produktu Charakterystyka użytkowników Demografia rynku Użytkownicy Środowisko użytkownika Profile użytkowników Wykładowca Klient Kluczowe wymagania Rozwiązania alternatywne Omówienie produktu Kontekst produktu Podsumowanie możliwości Założenia i zależności Licencje i instalacja Funkcjonalnośd produktu Funkcjonalnośd dla kursanta Funkcjonalnośd dla wykładowcy Funkcjonalnośd dla księgowego Funkcjonalnośd dla administratora Ograniczenia Normy jakościowe Pozostałe wymagania Komputery klienckie

4 8.2 Serwer Wymagana dokumentacja Podręcznik użytkownika Pomoc online Podręcznik instalacyjny i konfiguracyjny

5 1. Wstęp 1.1 Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie możliwości i wymagao platformy e-learningowej do nauczania fizyki CERN. Skupia się on na wymaganiach jakie stawiane są przez zleceniodawcę projektu firmę Fizyka dla Was i przyszłych użytkowników. 1.2 Zakres Niniejszy dokument dotyczy platformy e-learningowej do nauczania fizyki CERN. System zostanie zaprojektowany, wykonany i wdrożony przez firmę Idea4Physics z siedzibą w Krakowie. Platforma ma umożliwid poszerzenie oferty rynkowej i zwiększenie konkurencyjności firmy Fizyka dla Was zajmującej się prowadzeniem kursów fizyki dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Projektowany system pozwoli na prowadzenie zajęd za pośrednictwem Internetu, a także umożliwi kursantom dostęp do bazy pomocy naukowych, takich jak programy interaktywne, archiwalne materiały video, czy testy. 1.3 Definicje, akronimy i skróty CERN Centrum E-leaRNingowe Zleceniodawca firma Fizyka dla Was kurs zajęcia z fizyki szkoły gimnazja i szkoły średnie 1.4 Referencje 1. Główny urząd statystyczny, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, Warszawa 2010, publikacja dostępna na stronie internetowej: 2. Centrum Informatyczne Edukacji, Wykaz szkół i placówek oświatowych według województw, województwo małopolskie, dane z , dostępne na stronie internetowej: 2. Umiejscowienie problemu 2.1 Korzyści biznesowe Platforma CERN ma na celu prowadzenie większości zajęd lekcyjnych przez firmę Fizyka dla Was za pośrednictwem Internetu. Obecnie firma Fizyka dla Was nie posiada serwisu umożliwiającego zdalne nauczanie. Wykorzystując platformę CERN zleceniodawca będzie miał możliwośd zmniejszenia liczby wynajmowanych, drogich pomieszczeo w centrum miasta Krakowa. Pociągnie to za sobą znacznie obniżenie kosztów prowadzenia zajęd, a co za tym idzie zwiększy konkurencyjnośd firmy Fizyka dla Was. Dodatkowo, system CERN powiększy zasięg działao biznesowych zleceniodawcy. Do tej pory, z racji swojej siedziby przy ulicy Karmelickiej w Krakowie firma obsługuje rynek korepetycji z fizyki wewnątrz miasta Krakowa, z nastawieniem na ścisłe centrum. Wykorzystując platformę firma Fizyka dla Was będzie mogła prowadzid kursy dla uczniów z całej Polski w szczególności z terenów wiejskich. Posiadanie tego typu platformy jest bez wątpliwości także sprawą prestiżową i wyróżniającą zleceniodawcę na tle innych firm zajmujących się prowadzeniem korepetycji z fizyki. W ogólnym rozrachunku platforma CERN pozwoli zwiększyd renomę i zainteresowanie przez uczniów firmą Fizyka dla Was. 4

6 2.2 Zdefiniowanie problemu Problem Dotyczy Którego skutkiem jest Satysfakcjonującym rozwiązaniem było by Duże koszty utrzymania lokalu w centrum miasta Firmy Fizyka dla Was Wysokie ceny kursów oferowanych przez firmę Prowadzenie zajęd poprzez Internet pozwoli na utrzymywanie biura firmy w dowolnym miejscu na obrzeżach miasta. Problem Dotyczy Którego skutkiem jest Satysfakcjonującym rozwiązaniem było by Koniecznośd dojazdu do firmy Fizyka dla Was Uczestników kursów z fizyki Brak możliwości uczęszczania na kurs lub duża ilośd czasu tracona na dojazd. Kursy prowadzone przez Internet umożliwią uczestnictwo w nich z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Otworzą w szczególności nowe perspektywy nauki dla uczniów z terenów wiejskich. Problem Dotyczy Którego skutkiem są Satysfakcjonującym rozwiązaniem było by Zasięg terytorialny firmy Fizyka dla Was ograniczony do centrum miasta Krakowa Firma Fizyka dla Was Ograniczone zyski. Prowadząc kursy przez Internet firma powiększy zasięg operowania na całą Polskę kilkunastokrotnie powiększając grupę docelową. Problem Dotyczy Którego skutkiem jest Satysfakcjonującym rozwiązaniem było by Brak możliwości konsultacji w dowolnym momencie. Uczniów Wolniejsze przyswajanie wiedzy przez ucznia, oraz słabsze przywiązanie do firmy Fizyka dla Was Wprowadzenie dyżurów nauczycieli przez Internet w ciągu dnia. Uczeo natrafiając na jakiś problem podczas samodzielnej nauki miałby możliwośd rozmowy z nauczycielem. Problem Dotyczy Którego skutkiem jest Satysfakcjonującym rozwiązaniem było by Mała ilośd doświadczeo i pokazów z fizyki w szkołach Uczniów Małe zrozumienie fizyki, brak intuicji fizycznej, mała efektywnośd uczenia. Umieszczenie w jednym miejscu materiałów video przedstawiających doświadczenia fizyczne wraz z komentarzem i podstawami teoretycznymi. 5

7 Problem Dotyczy Którego skutkiem jest Satysfakcjonującym rozwiązaniem było by Ograniczona wielkością sali liczba osób mogących uczestniczyd w zajęciach typu wykładowego. Firma Fizyka dla Was Wyższe koszty kursów. Możliwośd odbioru wykładów przez Internet niemal całkowicie znosi bariery związane z liczbą osób mogących przysłuchiwad się wykładowi. 2.3 Umiejscowienie produktu Dla Która CERN Który W przeciwieostwie do Nasz produkt Firmy Fizyka dla Was udzielającej korepetycji z fizyki bez nowoczesnej platformy e-learningowej. Ma problem z wysokimi kosztami utrzymania lokalu w centrum miasta, a także z ograniczonym zasięgiem szkoły. jest systemem informatycznym Umożliwia prowadzenie zajęd przez Internet, udostępnia materiały wideo i narzędzia wspomagające nauczanie Tradycyjnych zajęd prowadzonych w siedzibie firmie Fizyka dla Was Zmniejsza zapotrzebowania na sale lekcyjne w drogich częściach miast i znacznie powiększa rynek dostępny zleceniodawcy. Ponadto zwiększa komfort związany z dojazdem, a co za tym idzie zadowolenie ucznia z kursów firmy Fizyka dla Was. 3. Charakterystyka użytkowników 3.1 Demografia rynku W roku szkolnym 2009/2010 do gimnazjów uczęszczało prawie 1,3 miliona uczniów, z czego 450 tys. z terenów wiejskich. Wśród ogółu, prawie 200 tys. zmuszone było dojeżdżad 5 lub więcej kilometrów do swojej szkoły. Wiąże się to oczywiście z koniecznością poświęcenia codziennie istotnej ilości czasu. W tym samym okresie do szkół ponadgimnazjalnych uczęszczało około 1,5 miliona osób. Statystycznie uczniowie tych szkół muszą dojeżdżad jeszcze dalej ze względu na nie rejonowośd tego typu szkół. Z ogółu uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zajęciach kółek technicznych brało udział 32 tys. osób, a w kołkach przedmiotowych 750 tys. Ostrożnie szacując w całej Polsce jest około 100 tys. uczniów zainteresowanych nauką fizyki ponad obowiązkowe zajęcia w szkole. Ponadto rokrocznie ponad 30 tys. maturzystów zdaje fizykę na egzaminie dojrzałości. Dla porównania w mieście Kraków, czyli obecnym rynkiem dla Zleceniodawcy, jest około 10 tys. uczniów gimnazjów i około 12 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dane powyższe wskazują na duży potencjał dla szkoły prowadzącej dodatkową naukę z fizyki w szczególności o zasięgu ogólnopolskim. Dzięki uruchomieniu usługi w Internecie obecny rynek Zleceniodawcy powiększy się kilkudziesięciokrotnie. 6

8 3.2 Użytkownicy Przewidywani są następujący użytkownicy: 1. Profile pracownicze: a) Administrator b) Wykładowca c) Księgowy 2. Profile klienckie a) Kursant Nazwa Opis Rola Administrator Wykładowca Osoba zarządzająca systemem Osoba przeprowadzająca kursy, opiekująca się uczniem - Konserwacja i obsługa systemu. - Tworzenie kopii zapasowych. - Rejestracja i nadawanie uprawnieo użytkownikom. - Dodawanie materiałów video, programów interaktywnych, zadao. - Tworzenie kursów i lekcji. - Przeprowadzanie lekcji - Oczekiwania na pytania uczniów podczas dyżurów - Odblokowywanie zadao kurantom Kursant Klient serwisu - uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez platformę - przegląda materiały video i programy interaktywne dostępne przez serwis - rozwiązuje zadania z serwisu - zadaje pytania do dyżurującego nauczyciela Księgowy Osoba zarządzająca finansami firmy. - ustala ceny kursów - odpowiada za zarządzanie systemem płatności 3.3 Środowisko użytkownika Osoby prowadzące kursy (wykładowcy) w firmie Fizyka dla Was mają dostęp do systemu poprzez portal www. By korzystad ze wszystkich możliwości platformy niezbędne jest posiadanie Flash playera oraz środowiska uruchomieniowego Java. Przed rozpoczęciem użytkowania wykładowcy powinni przejśd 10 godzinne szkolenie zakooczone egzaminem. Administrator ma dostęp bezpośredni do systemu z siedziby firmy, lub w ograniczony sposób poprzez stronę internetową. Musi on przejśd obowiązkowe 8 godzinne szkolenie zakooczone egzaminem. Księgowy ma dostęp do systemu poprzez portal www. Przed rozpoczęciem użytkowania musi przejśd obowiązkowe 4 godzinne szkolenie z zakresu bezpieczeostwa i obsługi systemu. Kursant po rejestracji ma dostęp do platformy za pośrednictwem strony www. By korzystad ze wszystkich możliwości platformy niezbędne jest posiadanie Flash playera oraz środowiska uruchomieniowego Java. 7

9 3.4 Profile użytkowników Administrator Reprezentant Opis Typ Rola Kryteria sukcesu Zaangażowanie Uwagi Jan Bury Informatyk Osoba posiadające wyższe wykształcenie informatyczne, specjalizująca się w zarządzaniu serwerami i aplikacjami internetowymi. Administrator odpowiedzialny jest za zarządzanie systemem (usuwaniem nie aktywnych kont, tworzenie kont wykładowcom), dodawaniem do platformy materiałów wspomagających nauczanie. Łatwe zarządzanie i niezawodnośd systemu. Testowanie bezpieczeostwa i funkcjonalności systemu. Brak Księgowy Reprezentant Opis Typ Rola Kryteria sukcesu Zaangażowanie Uwagi Anna Czerniawska Księgowa Osoba posiadające wyższe wykształcenie z zakresu zarządzania i księgowości. Ustalanie ceny kursów i usług dodatkowych, potwierdzanie wpłat od użytkowników serwisu. Prosty i funkcjonalny interfejs do zarządzania finansami. Testowanie funkcjonalności systemu. Brak Wykładowca Reprezentant Opis Typ Rola Kryteria sukcesu Zaangażowanie Uwagi Anna Kowalska, Justyna Mazur, Paweł Konieczny Nauczyciel fizyki Osoba posiadające wyższe wykształcenie z fizyki posiadająca uprawnienia pedagogiczne. Osoba ta prowadzi zajęcia na platformie, pełni konsultacje poprzez Internet, kieruje tokiem nauczania ucznia. Łatwy dostęp do strony internetowej, intuicyjne korzystanie z komunikatora do prowadzenia zajęd. Niezawodnośd systemu Pomoc merytoryczna w projektowaniu programów interaktywnych na platformę, przygotowanie zadao i przeprowadzenie w obecności kamer doświadczeo fizycznych. Brak 8

10 3.4.4 Klient Reprezentant Opis Typ Rola Kryteria sukcesu Zaangażowanie Uwagi Anna Turska, Daria Kamioska, Paweł Nowak Uczeo szkoły średniej Osoba posiadająca wyksztalcenie podstawowe, zainteresowana pozaszkolną nauką fizyki. Uczestniczy w kursach oferowanych przez system, korzysta za materiałów dodatkowych zamieszczonych w systemie, korzysta z dostępnych konsultacji z nauczycielem. Intuicyjne korzystanie z komunikatora do prowadzenia zajęd I materiałów dodatkowych. Niezawodnośd systemu. Testowanie użyteczności systemu z punktu widzenia uczniów. Brak 3.5 Kluczowe wymagania Potrzeba Priorytet Przyczyna Aktualne rozwiązanie Proponowane rozwiązanie Komunikator audio-wideo między prowadzącym a kursantem wysoki Koniecznośd efektywnego przekazywani a informacji, przy nauczaniu zdalnym. Zajęcia prowadzone są w siedzibie zleceniodawcy, z bezpośrednim kontaktem wykładowcy i ucznia. Komunikator internetowy napisany w języku Java, umożliwiający dwukierunkowy kontakt między wykładającym nauczycielem, a kursantem. Możliwośd wzajemnego podglądu pulpitów wykładowcę i kursanta. wysoki Potrzeba prezentowani a prezentacji i sprawdzania postępów ucznia przez wykładowcę. Osiągniecie tego samego efektu wymaga fizycznej obecności na kursie. Moduł w komunikatorze umożliwiający współdzielenie pulpitów Przesyłanie szybko edytowalnych notatek z uwzględnieniem wzorów matematycznych. wysoki Potrzeba przesyłania krótkich notatek podczas zajęd ze strony wykładowcy jak I ucznia Osobista wymiana notatek podczas zajęd, użycie tradycyjnych tablic. Możliwośd sprzężenia komunikatora z ekranem dotykowym/tablicą interaktywną i transfer danych tak wprowadzonych. Przeglądanie dostępnych kursów poprzez platformę. wysoki Potrzeba dobrania Ogólny plan zajęd dostępny był na Udostępnienie szczegółowych informacji 9

11 kursu do swoich umiejętności i czasu wolnego przez kursanta. stronie internetowej Zleceniodawcy (termin, poziom kursu). Szczegółowy harmonogram dostępny był jedynie w siedzibie firmy Fizyka dla Was na temat kursów na tworzonej platformie. Możliwośd zapisu na kurs poprzez Internet. wysoki Potrzeba uproszczenia procesu rejestracji dla kursantów i zmniejszenie związanego z nią obciążenia pracowników Zleceniodawc y..zapis na zajęcia możliwy jest jedynie bezpośrednio w siedzibie firmy. Udostępnienie modułu na platformie umożliwiającego zapis na kurs wraz z nakładką umożliwiającą przelew pieniędzy przez internet. Udostępnienie materiałów video i programów interaktywnych wspomagających nauczanie fizyki średni Niewykorzyst ane w firmie Fizyka dla Was kanały kształcenia kursantów. Przeprowadzanie doświadczeo podczas zajęd Zintegrowana z portalem e-learningowym baza filmów video z nagranymi ciekawymi doświadczeniami fizycznymi, oraz programów interaktywnych, wspomagających nauczanie. Umożliwienie całodziennych konsultacji przez Internet średni Konieczne jest wspomaganie kursanta, nie tylko na kursie, ale i podczas jego samodzielnej pracy. Kursant może zadawad pytania podczas samej lekcji, jak i tuż przed i tuż po niej. Zintegrowanie z platformą komunikatora, do którego w ciągu dnia podłączony byłby nauczyciel. Wtedy w razie wątpliwości w dowolnej chwili uczeo może szukad porady. Po za zwiększeniem efektywności kształcenia ucznia, zwiększy się także jego przywiązanie do szkoły. Możliwośd monitorowania postępów ucznia średni Przy dużej liczbie kursantów konieczne jest umożliwienie nauczycielowi zapisywanie informacji o Tradycyjne dzienniki w formie papierowej, utrudniających analizę danych w nich zawartych. Dodanie do platformy funkcjonalności dziennika elektronicznego. Zapisywane byłyby w nim oceny wystawione przez wykładowcę, wyniki testów i stopieo przyswojenia wiedzy mierzony liczbą rozwiązanych zadao. W 10

12 dotychczaso wej wiedzy ucznia. Taka wiedza może byd też motywująca dla samego kursanta. założeniach kursant będzie mógł podglądnąd wpisy na swój temat. Przeprowadzenie przez Internet egzaminów i nadawanie certyfikatów z fizyki. niski Brak ustandaryzow anego egzaminu sprawdzające go znajomośd materiału. Każdy nauczyciel firmy Fizyka dla Was przeprowadza własne testy na zakooczenie kursu. Kursant może po tym otrzymad dyplom ukooczenia kursu. Umieszczenie na platformie ustandaryzowanych egzaminów, które były by przeprowadzane zdalnie ale poprzez kamery internetowe pod nadzorem nauczyciela. Ewentualny certyfikat wysyłany byłby do kursanta pocztą. 3.6 Rozwiązania alternatywne Platforma Wybieram efizykę stowarzyszenia "Edukacja dla Przedsiębiorczości" Platforma ta udostępnia testy i problemy fizyczne. Ponadto materiały wideo i nieliczne aplikacje interaktywne. W założeniu platforma ta ma służyd pomocą w nauczaniu do egzaminu maturalnego. Jest ona tworzona w ramach programu unijnego. Podstawową jej wadą jest posiadanie jedynie tekstowego komunikatora nauczyciel-uczeo, co w znacznym stopniu ogranicza komunikatywnośd i efektywnośd uczenia się. Ponadto uczeo jest przypisany do jednego nauczyciela z którym tylko raz w miesiącu ma zajęcia i to tradycyjne w sali lekcyjnej Platforma Fronter Jest to produkt rozwijany przez norweska firmę Fronter. Jest ona szeroko wykorzystywana do wspomagania nauki w kilku krajach Unii Europejskiej (Anglii, Norwegii, Szwecji). Umożliwia udostępnianie bazy testów i materiałów wideo przez nauczycieli jak i wymianę doświadczeo i wiedzy pomiędzy samymi uczniami. Były próby wdrażania jej w Polsce, nie mniej nie wyszły one po za programy pilotażowe. Na korzyśd platformy CERN przemawia lepszy komunikator umożliwiający kontakt audio-wizualny wraz z współdzieleniem pulpitów i możliwością sprzężenia tablicy/ ekranu dotykowego. Ponadto platforma CERN będzie produktem spersonalizowanym pod wymagania zleceniodawcy. 4. Omówienie produktu 4.1 Kontekst produktu Platforma e-learningowa CERN w założeniach ma stad się głównym nośnikiem komunikacji pomiędzy kursantami, a wykładowcami w firmie Fizyka dla Was. Dostęp do niej dla kursanta jak i wykładowcy odbywad się będzie poprzez przeglądarkę internetową, po wcześniejszym zalogowaniu się. Kursant w zależności od swojej 11

13 potrzeby będzie mógł wykupid interesujący go kurs internetowy, lub jedynie dostęp do materiałów wideo i programów interaktywnych. W celu wykorzystania pełnej funkcjonalności potrzebny będzie komputer z dostępem do Internetu, przeglądarką internetową wraz z wirtualną maszyną JAVA i odtwarzaczem Flash. www. Dostęp dla Administratora i Księgowego będzie możliwy bezpośrednio z siedziby firmy, lub poprzez stronę 4.2 Podsumowanie możliwości Korzyści dla klienta Brak konieczności wynajmowania drogich lokali w centrum miast. Możliwośd uczestniczenia w zajęciach przez kursanta z dowolnego miejsca w świecie. Zautomatyzowanie procesu wyboru i rejestracji na kurs. Zwiększenie szybkości przyswajanego materiału przez kursantów. Zwiększenie poziomu kształcenia w firmie Fizyka dla Was Szyfrowanie wszystkich operacji. Przeprowadzenie egzaminów poprzez internet. Oferowane funkcje Komunikator do prowadzenia zdalnych zajęd. Przeniesienie bazy danych kursów na platformę i udostępnienie możliwości zapisu przez Internet. Udostępnienie programów interaktywnych, materiałów wideo i zestawu zadao do samodzielnej nauki. Udostępnianie materiałów wideo z przeprowadzonych zajęd, co zwiększa kontrolę nad pracą wykładowców. Szyfrowanie z poziomu przeglądarki internetowej wszystkich operacji począwszy od logowania się do systemu. Moduł do przeprowadzania egzaminów, oparty o komunikator. 4.3 Założenia i zależności Podstawowe założenia jakie musi spełniad użytkownik: 1. Posiada komputer z dostępem do Internetu. 2. Posiada jedną z następujących przeglądarek: Mozille Firefox, Operę, Internet Explorer, lub innej kompatybilnej z nimi. 3. Ma zainstalowaną wirtualną maszynę JAVA w wersji co najmniej 6, oraz odtwarzacz Flash Player w wersji co najmniej Licencje i instalacja Prawa autorskie do produktu pozostają w firmie Idea4Physics. Zleceniodawca może bez żadnych ograniczeo użytkowad, przy czym nie ma możliwości publikowania kodu źródłowego żadnej części produktu bez zgody firmy Idea4Physics. Wszystkie modyfikacje systemu muszą byd wprowadzane przez firmę Idea4Physics, lub za jej pisemną zgoda przez firmy trzecie. 12

14 Produkt będzie uruchomiony do użycia na serwerach Zleceniodawcy przez firmę Idea4Physics. Uzytkownik koocowy musi spełniad jedynie wymogi opisane w punkcie Założenia i zależności. 5. Funkcjonalnośd produktu 5.1 Funkcjonalnośd dla kursanta Rejestracja konta - każda zainteresowana udziałem w kursie osoba może zarejestrowad w platformie swoje konto kursanta, które poza dostępem do ograniczonych materiałów demonstracyjnych uprawnia także (po uprzednim wykupieniu abonamentu) do uczestnictwa w kursach, kontaktu z wykładowcami itp Przeglądanie oferty kursów pozwala kursantowi przeglądad dostępne na platformie kursy, daje dostęp do informacji o materiale realizowanym na poszczególnych kursach, oraz terminach lekcji wchodzących w skład kursu i archiwalnych materiałów wideo Rejestracja na kurs umożliwia kursantowi rejestrację na wybrany kurs. Wiąże się ona z naliczeniem opłaty za uczestnictwo, której to dopiero uiszczenie daje prawo uczestnictwa w kursie Uczestnictwo w kursie zarejestrowany kursant, który dokonał wpłaty należności za wybrane kursy może uczestniczyd w kursie realizowanym za pośrednictwem Internetu. Kursy odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Podczas kursu kursant widzi wykładowcę (kamera internetowa) i obraz jego pulpitu, a także sam udostępnia wspomniane elementy Komunikacja z wykładowcą - kursant posiada możliwośd tekstowej i audio-wizualnej komunikacji z prowadzącym Dostęp do materiałów z lekcji po zakooczeniu lekcji każdy z kursantów ma dostęp do wszelakiego rodzaju materiałów, wspomagających naukę, a także utrwalających zdobytą wiedzę. Kursant skorzystad może również z udostępnionych testów, pozwalających sprawdzid swoją wiedzę z materiału przerobionego na danej lekcji Dostęp do bazy aplikacji wspomagających naukę kursant w ramach wykupionego abonamentu otrzymuje możliwośd pobrania i użytkowania różnego rodzaju aplikacji do symulacji zjawisk itp. Wykorzystywane one są podczas lekcji pod nadzorem wykładowcy lub po jej zakooczeniu Korzystanie z dodatkowej pomocy w nauce (korepetycje) możliwe jest wykupienie przez kursanta dodatkowych lekcji realizowanych indywidualnie. W ich trakcie kursant ma możliwośd np. nauczenia się materiału, którego nie udało mu się przyswoid w trakcie lekcji realizowanej w ramach kursu i nie tylko. Wykupione dodatkowo lekcje mogą byd realizowane w dowolnym momencie, nawet po zakooczeniu kursu w trakcie dyżurów wykładowców Przystępowanie do egzaminu po ukooczeniu kursu kursant przystępuje do egzaminu, w którym sprawdzana jest jego wiedza nabyta podczas kursu. Po pomyślnym zdaniu egzaminu kursant otrzymuje certyfikat, potwierdzający posiadaną wiedzę. Certyfikat przygotowywany jest przez prowadzącego kurs Usunięcie konta daje kursantowi możliwośd usunięcia z platformy własnego konta. 13

15 5.2 Funkcjonalnośd dla wykładowcy Tworzenie kursów i lekcji platforma daje wykładowcom możliwośd tworzenia kursów, które składad się mogą z dowolnej ilości lekcji. Każda z lekcji opcjonalnie zawierad może materiały szkoleniowe w postaci filmików, grafiki, arkuszy kalkulacyjnych, odnośników do stron internetowych itp., a także testy, pozwalające kursantom sprawdzid posiadaną wiedzę. Dostęp do nich kursanci mają po zakooczeniu lekcji Zamykanie kursów ukooczone kursy zostają zamykane przez prowadzących je wykładowców. Do zamkniętych kursów dostęp mają kursanci, którzy w nich uczestniczyli. Zamknięty kurs, tj. zarejestrowane lekcje prowadzone przez wykładowców dostępne będą dla nowych kursantów w archiwum materiałów wideo Ustalanie preferencji terminów pozwala wykładowcom definiowad terminy, w których mogą oni prowadzid poszczególne lekcje wchodzące w skład danego kursu oraz pełnid dyżury, w ramach których dodatkowo będą pomagad indywidualnym kursantom w nauce Prowadzenie kursu wykładowca prowadzi lekcje wchodzące w skład kursu zgodnie z ustalonym przez administratora harmonogramem. Obraz pulpitu komputera wykładowcy i obraz z kamery internetowej przesyłany jest do kursantów w postaci strumienia audio-wideo Zarządzanie dziennikiem ocen wykładowca może tworzyd i uzupełniad wirtualne dzienniki, w których gromadzone są oceny zdobyte przez kursantów w testach. 5.3 Funkcjonalnośd dla księgowego Zarządzanie płatnościami księgowy może ustalad ceny kursów, monitorowad płatności, rejestrowad wpłaty i wydawad administratorowi dyspozycje aktywacji kont kursantów Powiadamianie o płatnościach pozwala wysyład do kursantów informacje o zbliżającym się terminie zapłaty za kurs, jak również braku płatności. 5.4 Funkcjonalnośd dla administratora Tworzenie kont wykładowców konta dla wykładowców tworzone mogą byd jedynie przez administratora platformy po uprzednim przesłaniu potrzebnych danych przez wykładowcę Aktywacja kont kursantów przeprowadzona może byd jedynie przez administratora platformy i daje ona kursantowi możliwośd rejestracji na kursy, dostęp do materiałów itp. Aktywowane przez administratora konto uprawnia kursanta do udziału jedynie w kursach, na które się zarejestrował i które opłacił Definiowanie harmonogramu lekcji i dyżurów po uwzględnieniu preferencji wykładowców administrator tworzy harmonogram lekcji dla każdego z kursów i dyżurów. Informacje o terminach poszczególnych lekcji udostępniane są na platformie i dostęp do nich mają zarówno kursanci, jak również wykładowcy. 6. Ograniczenia 6.1 Dostęp do platformy, a także jej działanie nie jest uzależnione od posiadanego systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz architektury sprzętowej 14

16 7. Normy jakościowe 7.1 Dostępnośd: Platforma dostępna powinna byd nieprzerwalnie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od położenia geograficznego użytkownika. 7.2 Użytecznośd: Obsługa platformy powinna byd na tyle prosta i intuicyjna, by użytkownik potrafił sprawnie z niej korzystad bez potrzeby dodatkowego instruktażu. 7.3 Bezpieczeostwo: Platforma ma byd odporna na standardowe typy włamao. 7.4 Bezpieczeostwo: Raz w ciągu doby system powinien automatycznie wykonad kopię zapasową danych. 7.5 Stabilnośd: Platforma powinna byd możliwa do ponownego uruchomienia po awarii w czasie nie dłuższym niż 15 minut. 7.6 Elastycznośd: Platforma powinien zostad stworzony w taki sposób, aby w razie potrzeby możliwe było rozszerzanie jego funkcjonalności. 8. Pozostałe wymagania 8.1 Komputery klienckie Platforma będzie zgodna ze standardami ustalonymi przez konsorcjum W3C, co umożliwi jej poprawne wyświetlenie i działanie w przeglądarkach internetowych Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Internet Explorer, zainstalowanych w systemach operacyjnych Windows, Linux oraz Mac OS. 8.2 Serwer Komputer, na którym zainstalowana będzie platforma pracował będzie pod kontrolą systemu Linux. Charakteryzowad się on powinien mocą obliczeniową i łączem o przepustowości, pozwalającej obsłużyd jednocześnie do 1000 użytkowników bez przerywania połączeo lub znaczącego spowolnienia pracy. 9. Wymagana dokumentacja 9.1 Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika w formie do wydruku stworzony zostanie dla administratorów platformy, wykładowców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie płatnościami. Pozostałym użytkownikom udostępniona zostanie podręcznik online, opisujący działanie zaimplementowanych funkcji. 9.2 Pomoc online Na łamach platformy znaleźd się powinien formularz do zgłaszania błędów oraz formularz kontaktowy. 9.1 Podręcznik instalacyjny i konfiguracyjny Poza podręcznikiem użytkownika nie przewidywany jest żadna dodatkowa dokumentacja. 15

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA 1 Spis treści Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 01 września 2012 roku... 4 Zmiana modelu szkolnictwa... 4 Nowa klasyfikacja zawodowa i podstawa programowa kształcenia w zawodach... 5 Organizacja kształcenia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dostawa sprzętu komputerowego 206 szt. (laptopy wraz z oprogramowaniem narzędziowym: systemowym, biurowym i antywirusowym). Minimalne parametry sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, dnia 06.07.2012r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Kielce, dnia 2012-04-10 Z A T W I E R D Z A M... (podpis) ZAPROSZENIE do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Dostawę i wdroŝenie oprogramowania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Transfer projektu INNOVATRAIN INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Informacje o projekcie Nazwa projektu: Transfer projektu INNOVATRAIN Skrót: INNOVATRAIN TRANSFER Okres wdrażania projektu: 01.10.2012 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Video conference use for adult learning

Video conference use for adult learning Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja

Bardziej szczegółowo

FINALNA WERSJA PF-P3 PORADNIK E-OZEL INSTRUKCJA DO GRY I SZKOLENIE KOMPETENCYJNE

FINALNA WERSJA PF-P3 PORADNIK E-OZEL INSTRUKCJA DO GRY I SZKOLENIE KOMPETENCYJNE system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW FINALNA WERSJA PF-P3 PORADNIK E-OZEL INSTRUKCJA DO GRY I SZKOLENIE KOMPETENCYJNE Lublin, październik 2014 r. ze środków

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu Mirosław Kurkowski Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu z uwzględnieniem grupy beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, organizacji wsparcia dla beneficjentów w formach

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Gra symulacyjna IPK Innowacyjny Producent Komputerów Podręcznik użytkownika Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 757 29 29 e-mail: cok@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 757 29 29 e-mail: cok@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 757 29 29 e-mail: cok@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie prawo do ciągłego ulepszania programu i wprowadzania do

Bardziej szczegółowo

System zarządzania treścią ekontakt

System zarządzania treścią ekontakt ekontakt - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wersja 1.21 System zarządzania treścią ekontakt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik numer 6 do SIWZ wersja 1.21 ul. G. Narutowicza 11/12 80-233

Bardziej szczegółowo

Platforma supermemo.net oferta dla szkół językowych i firm szkoleniowych. Oferta platformy e-learningowej supermemo.net

Platforma supermemo.net oferta dla szkół językowych i firm szkoleniowych. Oferta platformy e-learningowej supermemo.net Platforma supermemo.net oferta dla szkół językowych i firm szkoleniowych Rozwój społeczeństwa informacyjnego na przestrzeni ostatnich kilku lat stworzył nowe możliwości wspomagania procesu nauczania języków

Bardziej szczegółowo

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wizja ISOiWUT. Michał Lewowski Piotr Skowron Michał Matczuk Piotr Wygocki. 30 maja 2006

Wizja ISOiWUT. Michał Lewowski Piotr Skowron Michał Matczuk Piotr Wygocki. 30 maja 2006 Wizja ISOiWUT Michał Lewowski Piotr Skowron Michał Matczuk Piotr Wygocki 30 maja 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 4 1.1 Cel.......................................... 4 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo