Parlament Europejski w odbiorze społecznym w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Parlament Europejski w odbiorze społecznym w Polsce"

Transkrypt

1 Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja ds. Kontaktów z Obywatelami Dział Badania Opinii Publicznej Do wiadomości Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego Dział Badania Opinii Publicznej Bruksela, maj 2012 r. Parlament Europejski w odbiorze społecznym w Polsce I POŁĄCZENIE WYNIKÓW Z SONDAśY EUROBAROMETRU DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO...2 II ANALIZA REGIONALNA...3 III PODZIAŁ DOTYCZĄCY WIEDZY NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO...7 A Wiedza na temat działalności Parlamentu Europejskiego i jego obecności w mediach...7 1) Wiedza na temat działalności Parlamentu Europejskiego...7 2) Obecność Parlamentu Europejskiego w mediach...8 B Wiedza na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego i trybu powoływania posłów...9 1) Wiedza na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego...9 2) Wiedza na temat trybu powoływania posłów do Parlamentu Europejskiego...10 IV OCZEKIWANIA WOBEC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO...11 A Priorytety polityki...11 B Wartości o znaczeniu priorytetowym...13 C Oczekiwania dotyczące roli Parlamentu Europejskiego...15 ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY METODOLOGII:...16 ANALIZA WYNIKÓW EUROBAROMETRU W PODZIALE NA REGIONY...16 A Ograniczenia analizy regionalnej opartej na wynikach tylko jednego sondaŝu...16 B Analiza regionalna jest moŝliwa dzięki połączeniu wyników wielu sondaŝy

2 I POŁĄCZENIE WYNIKÓW Z SONDAśY EUROBAROMETRU DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Eurobarometr nie jest narzędziem do badania wyników w skali regionalnej. Niemniej jednak zebranie danych z róŝnych sondaŝy Eurobarometru PE, w których zadawano te same pytania, umoŝliwia analizę specyfiki regionalnej. Połączenie informacji z takich sondaŝy Eurobarometru prowadzi do uzyskania jednolitego i ogólnego wyniku. Wprawdzie na jego podstawie nie moŝna dokonać analizy zmian, które wraz z upływem czasu następują w opiniach obywateli, ale moŝna przeprowadzić analizę regionalną. RóŜne sondaŝe brane pod uwagę w takim połączeniu danych zostały zamówione przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego. Przeprowadziła je spółka TNS Opinion & Social. Ogólny wynik powstał w oparciu o rezultaty z ośmiu następujących sondaŝy: EB/PE 76.3 Badanie terenowe:5 listopada 20 listopada 2011 r. Zakres badania: osób objętych wywiadem bezpośrednim (PL: 1000). Badani:Europejczycy w wieku od 15 lat EB/PE 75.2 Badanie terenowe:13 kwietnia 8 maja 2011 r. Zakres badania: osób objętych wywiadem bezpośrednim (PL: 1000). Badani:Europejczycy w wieku od 15 lat EB/PE 74.3 Badanie terenowe:25 listopada 17 grudnia 2010 r. Zakres badania: osób objętych wywiadem bezpośrednim (PL: 1000). Badani:Europejczycy w wieku od 15 lat EB/PE 74.1 Badanie terenowe:26 sierpnia - 16 września 2010 r. Zakres badania: osób objętych wywiadem bezpośrednim (PL: 1000). Badani:Europejczycy w wieku od 15 lat EB/PE 73.1 Badanie terenowe:29 stycznia - 17 lutego 2010 r. Zakres badania: osób objętych wywiadem bezpośrednim (PL: 1000). Badani: Europejczycy w wieku od 15 lat EB/PE 71.1 Badanie terenowe: 16 stycznia - 22 lutego 2009 r. Zakres badania: osób objętych wywiadem bezpośrednim (PL: 1000). Badani: Europejczycy w wieku od 15 lat EB/PE 70.1 Badanie terenowe:6 października - 6 listopada 2008 r. Zakres badania: osób objętych wywiadem bezpośrednim (PL: 1000). Badani: Europejczycy w wieku od 15 lat EB/PE 68.1 Badanie terenowe:22 września - 3 listopada 2007 r. Zakres badania: osób objętych wywiadem bezpośrednim (PL: 1000). Badani: Europejczycy w wieku od 15 lat Uwagi na temat zaistniałych zmian (na szczeblu krajowym lub europejskim) będą zawierały informację o danym sondaŝu w formie odniesienia do pierwszego miesiąca badania terenowego i roku, w którym zostało przeprowadzone: np. w przypadku sondaŝu EB 68 będzie mowa o sondaŝu z września 2007 r

3 II ANALIZA REGIONALNA Podczas analizy wyników róŝnych sondaŝy EB/PE przeprowadzonych w latach ujawniło się wiele róŝnic pomiędzy poszczególnymi regionami w Polsce. Wiedza na temat działalności Parlamentu Europejskiego: Analiza połączonych wyników róŝnych sondaŝy EB/PE, przeprowadzonych w podanym czteroletnim okresie, świadczy o tym, Ŝe poziom wiedzy na temat działalności Parlamentu Europejskiego jest nieco wyŝszy w Polsce (31%) niŝ w całej Unii Europejskiej (27%). Między polskimi regionami istnieją: ponad jedna trzecia respondentów w regionach północno-zachodnim (36%), centralnym (35%) i północnym (34%) uwaŝa, Ŝe jest dobrze poinformowana o działaniach Parlamentu Europejskiego. W regionie wschodnim natomiast zaledwie jedna czwarta mieszkańców czuje się dobrze poinformowana na ten temat (25%). Obecność Parlamentu Europejskiego w mediach: połączone wyniki świadczą o tym, Ŝe obecność Parlamentu Europejskiego w mediach dostrzega podobny odsetek osób badanych w Polsce (52%) i w całej UE (52%). Pewne róŝnice zaznaczają się natomiast między polskimi regionami: w trzech z nich wyraźna większość respondentów przypomina sobie, Ŝe oglądała, czytała lub słyszała wiadomości na temat Parlamentu Europejskiego w poprzednim roku: w regionie centralnym (55%), południowym (55%) i północno-zachodnim (54%). W regionie południowo-zachodnim osoby wyraŝające taką opinię stanowią nieznaczną większość (49% w - 3 -

4 porównaniu z 48% respondentów, którzy nie pamiętają takich informacji), z kolei odpowiedzi respondentów z regionu północnego kształtują się na takim samym poziomie (49% w stosunku do 49%). I wreszcie w regionie wschodnim respondenci, którzy pamiętają tego rodzaju informacje na temat PE stanowią znaczną mniejszość (46% w porównaniu z 52%, którzy ich nie pamiętają). RóŜnice te są jednak raczej niewielkie, a wyniki regionalne są ogólnie dość jednolite. Wiedza na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego: - Połączone wyniki wskazują, Ŝe względna większość respondentów w Polsce nie wie, według jakie zasady posłowie do PE zasiadają w Parlamencie: ponad cztery osoby na dziesięć uwaŝają, Ŝe zajmują oni miejsca według narodowości (43% w porównaniu z 39% w całej UE), a poprawnej odpowiedzi udziela mniejsza część osób, które stwierdzają, Ŝe posłowie rozmieszczeni są według przynaleŝności politycznej (36% w porównaniu z 39% w całej UE). Taki podział opinii w Polsce jest wynikiem poziomu wiedzy na temat zasady zajmowania miejsc przez posłów w Parlamencie Europejskim, a ten w poszczególnych regionach jest nieco zróŝnicowany. Poprawnej odpowiedzi udziela 33% respondentów (w regionach północnym i wschodnim) i 41% (w centralnym): jest to opinia mniejszości i tylko w regionie centralnym, który jest tu wyjątkiem, 39% osób badanych uwaŝa, Ŝe wszyscy posłowie zasiadają według kryterium narodowości. - Natomiast wiedza respondentów w Polsce na temat trybu powoływania posłów do PE jest nieco lepsza niŝ średnia europejska. Wśród nich 64% - w porównaniu z 55% osób badanych w całej UE - wie, Ŝe posłowie do PE są wybierani bezpośrednio przez obywateli UE. We wszystkich regionach w Polsce co najmniej sześciu na dziesięciu respondentów udziela prawidłowej odpowiedzi, przy czym najwyŝszy wskaźnik odnotowano w południowym (68%), a najniŝszy w regionie południowo-zachodnim (60%). RównieŜ w tym wypadku róŝnice pomiędzy regionami są niezbyt duŝe. W świetle tego połączonego wyniku dla czteroletniego okresu naleŝy zwrócić uwagę, Ŝe poziom wiedzy na temat trybu powoływania posłów do PE znacznie wzrósł, z 56% we wrześniu 2007 r. do 76% w listopadzie 2011 r. Jest on dwukrotnie wyŝszy w stosunku do wskaźnika odnotowanego dla całej UE w tym samym okresie (wzrost z 48% we wrześniu 2007 r. do 58% w listopadzie 2011 r.). Obszary polityki wskazywane jako priorytetowe: pierwsze dwa priorytety wymieniane przez respondentów w Polsce są takie same jak wskazywane w całej Europie: na pierwszym miejscu znajduje się walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym wymieniana nieco częściej przez polskich respondentów (53% w Polsce, 50% w UE); tak samo jest w przypadku priorytetu poprawa ochrony konsumentów i zdrowia publicznego (37% w Polsce, 32% w UE), który plasuje się na miejscu drugim. Kolejność pozostałych priorytetów wskazywana w Polsce i w całej UE nieco się róŝni. Respondenci w Polsce są na ogół mniej skłonni do wymieniania innych priorytetowych dziedzin polityki oprócz dwóch, które wskazują w pierwszej kolejności. Tak jest szczególnie w przypadku walki ze zmianą klimatu (15% w Polsce, miejsce ósme w porównaniu z 26% w UE i wyrównanym miejscem czwartym) i polityki imigracyjnej realizowanej we współpracy z - 4 -

5 krajami pochodzenia (7% w Polsce, na miejscu dwunastym i ostatnim, 20% w UE, na miejscu dziewiątym). Średnia dla Polski róŝni się od średniej europejskiej o 1-13 punktów, natomiast róŝnice w danych regionalnych wynoszą od 2 do 12 punktów. Dwa pierwsze priorytety polityki są takie same we wszystkich regionach Polski: na pierwszym miejscu plasuje się walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, na drugim - poprawa ochrony konsumentów i zdrowia publicznego. Respondenci w regionie wschodnim najczęściej wymieniają walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (57% w porównaniu ze średnią dla Polski wynoszącą 53%), natomiast region południowo-zachodni jest jedynym regionem, w którym tego obszaru polityki nie wskazuje nawet co druga badana osoba (47%). Respondenci w regionie wschodnim są równieŝ najbardziej skłonni wymieniać poprawę ochrony konsumentów i zdrowia publicznego (43% w porównaniu z 37% w całej Polsce) oraz politykę rolną, która jest przyjazna dla środowiska i przyczynia się do osiągania globalnej równowagi Ŝywnościowej (28% w porównaniu z 23% w całej Polsce). W regionie północno-zachodnim więcej respondentów niŝ w innych rejonach Polski wymienia walkę z terroryzmem przy jednoczesnym poszanowaniu wolności osobistych (24%, na trzecim miejscu w porównaniu ze średnią krajową wynoszącą 19%, na miejscu siódmym). Wartości, których obrona powinna być priorytetem: najwaŝniejsza wartość w opinii osób badanych w Polsce jest taka sama jak w całej UE, czyli ochrona praw człowieka (58% w Polsce, 58% w UE). Większe znaczenie dla polskich respondentów niŝ innych Europejczyków ma solidarność między państwami członkowskimi UE (38% w Polsce, na drugim miejscu, 33% w całej UE, na wyrównanym trzecim miejscu), ale są oni mniej skłonni wskazywać na równość kobiet i męŝczyzn (27% w Polsce, na trzecim miejscu, 35% w całej UE, na drugim miejscu) i na wolność słowa (26% w Polsce, miejsce czwarte, 33% w całej UE, wyrównane miejsce trzecie). Pomimo tych niewielkich róŝnic hierarchia wartości, których obrona powinna być priorytetem dla Parlamentu Europejskiego, jest na ogół dość podobna w Polsce i w całej UE. RóŜnice pomiędzy regionami są stosunkowo niewielkie i w poszczególnych regionach w Polsce wynoszą od 4 do 11 punktów. Największe róŝnice zaznaczają się w przypadku ochrony praw człowieka i wyniki dla tej wartości kształtują się na poziomie od 52% w regionie centralnym do 63% w regionie południowym. NiezaleŜnie od tych róŝnic jest to wartość wymieniana na pierwszym miejscu we wszystkich regionach w Polsce. To samo dotyczy solidarności między państwami członkowskimi wymienianej w drugiej kolejności w kaŝdym regionie. Rola Parlamentu Europejskiego: większość respondentów chce zwiększenia roli PE w porównaniu do obecnej (46%); odsetek ten jest nieco niŝszy niŝ średnia europejska (49%). Ogólnie odsetek osób wyraŝających taką opinię wzrósł zaledwie o dwa punkty między wrześniem 2007 r. (46%) a listopadem 2011 r. (48%), ale w tym okresie zachodziły istotne zmiany: początkowo, między wrześniem 2007 r. a październikiem 2008 r., zmniejszyła się liczba respondentów (z 46% do 38%), którym zaleŝy na tym, Ŝeby PE odgrywał waŝniejszą rolę. Potem, od października 2008 r. do listopada 2010 r., następował jej nieprzerwany wzrost (do 52%), a w listopadzie 2011 r. ponownie odnotowano spadek (do 48%). NaleŜy równieŝ zauwaŝyć, Ŝe odsetek respondentów w Polsce, którzy woleliby, Ŝeby PE odgrywał mniej - 5 -

6 waŝną rolę niŝ obecnie stale wzrastał w tym samym okresie, z 6% we wrześniu 2007 r. do 18% w listopadzie 2011 r. Większość respondentów we wszystkich regionach Polski chciałaby zwiększenia roli Parlamentu Europejskiego: wyniki dla tej opinii wahają się od 39% w regionie wschodnim do 53% w północno-zachodnim. WNIOSKI Połączone wyniki wskazują, Ŝe w Polsce liczba respondentów, którzy uwaŝają się za dobrze poinformowanych o działalności Parlamentu Europejskiego, jest nieco wyŝsza niŝ wynosi średnia europejska. Ilość przekazywanych w mediach informacji na temat sposobu funkcjonowania Parlamentu Europejskiego kształtuje się na podobnym poziomie w Polsce i w całej UE. Odnośnie do priorytetów polityki połączone wyniki wskazują na kilka tendencji: walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz poprawa ochrony konsumentów i zdrowia publicznego to priorytety polityki wymieniane na dwóch pierwszych miejscach we wszystkich regionach Polski i w całej UE. Wyniki dla regionu południowego są poniŝej średniej krajowej dla sześciu z dwunastu priorytetów. Region północny natomiast osiąga średnią wyŝszą od średniej dla UE w przypadku siedmiu z dwunastu priorytetów. Te róŝnice pomiędzy regionami, choć istnieją, są w ujęciu ogólnym stosunkowo niewielkie. We wszystkich regionach w Polsce uznano, Ŝe ochrona praw człowieka i solidarność między państwami członkowskimi UE to dwie najwyŝsze wartości priorytetowe, których powinien bronić Parlament Europejski. W porównaniu z całą Unią Europejską respondenci w Polsce wymieniali większość z tych wartości rzadziej niŝ wynosi średnia europejska, z dwoma wyjątkami, którymi są: solidarność z państwami członkowskimi UE (38% w Polsce, 33% w UE) i ochrona praw człowieka (58% zarówno w Polsce, jak i w UE)

7 III PODZIAŁ DOTYCZĄCY WIEDZY NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO A Wiedza na temat działalności Parlamentu Europejskiego i jego obecności w mediach 1) Wiedza na temat działalności Parlamentu Europejskiego - Nieco większa liczba respondentów w Polsce w porównaniu ze średnią europejską (31% w stosunku do 27% w całej UE) odnosi wraŝenie, Ŝe jest dobrze poinformowana o działalności Parlamentu Europejskiego. Po spadku, który nastąpił między wrześniem 2007 r. a październikiem 2008 r. (z 31% do 24%), liczba osób z poczuciem dobrego poinformowania stale rosła do listopada 2011 r.: 31% w styczniu 2010 r., 35% w listopadzie 2010 r. i 37% w listopadzie 2011 r. Pytanie: Czy ogólnie uwaŝa Pan(i), Ŝe jest bardzo dobrze, raczej dobrze, raczej źle czy bardzo źle poinformowany(a) o działalności Parlamentu Europejskiego? Tendencje w UE27 Tendencje w Polsce: Wybory do PE czerwiec 2009 r. Wybory do PE czerwiec 2009 r. Połączenie wyników: róŝnice regionalne - 7 -

8 2) Obecność Parlamentu Europejskiego w mediach - Połączone wyniki wskazują, Ŝe w Polsce ilość informacji o Parlamencie Europejskim w mediach jest na zbliŝonym poziomie do średniej europejskiej (52% w porównaniu z 52% w całej UE). Ogólnie obecność PE w mediach wzrosła od września 2007 r. do listopada 2011 r. (z 41% do 60%), pomimo niewielkiego spadku między listopadem 2010 r. a listopadem 2011 r. (z 65% do 60%). Pytanie: Czy ostatnio czytał(a) Pan(i) w prasie, widział(a) w internecie lub słyszał(a) Pan(i) w radiu bądź telewizji coś na temat Parlamentu Europejskiego? Tendencje w UE27: Tendencje w Polsce: Wybory do PE czerwiec 2009 r. Połączenie wyników: róŝnice regionalne Wybory do PE czerwiec 2009 r

9 B Wiedza na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego i trybu powoływania posłów 1) Wiedza na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego Na pytanie dotyczące rozmieszczenia miejsc posłów do PE w Parlamencie 36% respondentów w Polsce udziela poprawnej odpowiedzi, Ŝe zasiadają oni według przynaleŝności politycznej, natomiast większa część respondentów uwaŝa, Ŝe zajmują oni miejsca według narodowości (43%). Poziom obiektywnej wiedzy stale się poprawiał od września 2007 r. (30%) do listopadzie 2011 (44%). W dwóch najnowszych badaniach, przeprowadzonych w listopadzie 2010 r. i listopadzie 2011 r., większość respondentów w Polsce udzieliła prawidłowej odpowiedzi. Region centralny jest jedynym regionem w Polsce, w którym większość respondentów podaje poprawną odpowiedź. Pytanie: A czy Pana(i) zdaniem posłowie do PE zasiadają w Parlamencie Europejskim według: narodowości; przynaleŝności politycznej? Tendencje w UE27:Tendencje w Polsce: Połączenie wyników: róŝnice regionalne - 9 -

10 2) Wiedza na temat trybu powoływania posłów do Parlamentu Europejskiego - Respondenci w Polsce są nieco lepiej poinformowani o sposobie wyboru posłów do PE niŝ wynosi średnia w UE: połączone wyniki wskazują, Ŝe 64% z nich - w porównaniu ze średnią europejską wynoszącą 55% - wie, Ŝe posłowie do PE są wybierani bezpośrednio przez obywateli poszczególnych państw członkowskich. Na ogół w okresie od września 2007 r. (56%) i listopadzie 2011 r. (76%) odnotowano poprawę pod względem wiedzy, następowała ona jednak w wolniej w całej UE (wzrost z 48% we wrześniu 2007 r. do 58% w listopadzie 2011 r.). Pytanie: O kaŝdym z następujących stwierdzeń dotyczących Unii Europejskiej proszę powiedzieć, czy Pana(i) zdaniem jest ono prawdziwe czy fałszywe: Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani bezpośrednio przez obywateli kaŝdego państwa członkowskiego. Tendencje w UE27: Tendencje w Polsce: Połączenie wyników: róŝnice regionalne

11 IV OCZEKIWANIA WOBEC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO A Priorytety polityki Wyniki dotyczące odpowiedzi na to pytanie pochodzą tylko z trzech i pół fali sondaŝu. Pytanie; Parlament Europejski wspiera kształtowanie na szczeblu Unii Europejskiej polityki w pewnych dziedzinach. Które z następujących dziedzin polityki powinny Pana(i) zdaniem mieć priorytetowy charakter? Tendencje w UE27 i w Polsce

12 Połączenie wyników: róŝnice regionalne Analiza wyników regionalnych ujawnia kilka róŝnic: Pytanie: Parlament Europejski wspiera kształtowanie na szczeblu Unii Europejskiej polityki w pewnych dziedzinach. Które z następujących dziedzin polityki powinny Pana(i) zdaniem mieć priorytetowy charakter?

13 B Wartości o znaczeniu priorytetowym - W Polsce tak jak ogólnie w UE ochrona praw człowieka jest pierwszą wartością, której obrona zdaniem respondentów powinna być priorytetem dla Parlamentu Europejskiego. Jest to równieŝ pierwsza wartość wymieniana w kaŝdym regionie Polski. - Na drugim miejscu plasuje się solidarność z państwami członkowskimi UE jako wartość równieŝ częściej wymieniana w Polsce niŝ w UE; jest ona wymieniana w drugiej kolejności we wszystkich regionach w Polsce. Wszystkie pozostałe wartości są w Polsce wymieniane rzadziej niŝ w całej UE. - Cztery najczęściej wskazywane w Polsce wartości straciły na znaczeniu między listopadem 2010 r. a listopadem 2011 r.: spadek ten jest szczególnie uderzający w przypadku ochrony praw człowieka, która to wartość w tym okresie straciła 14 punktów (od 64% do 50%). Pytanie: Których z poniŝszych wartości Pana(i) zdaniem Parlament Europejski powinien bronić przede wszystkim? Tendencje w UE27: Tendencje w Polsce: * Ta wartość nie była uwzględniona w styczniu 2007 r. ani w październiku 2008 r

14 Połączenie wyników: róŝnice regionalne Pytanie: Których z poniŝszych wartości Pana(i) zdaniem Parlament Europejski powinien bronić przede wszystkim? * Ta wartość nie była uwzględniona w styczniu 2007 r. ani w październiku 2008 r

15 C Oczekiwania dotyczące roli Parlamentu Europejskiego Pytanie: Czy Pan(i) osobiście chciałby(aby), aby Parlament Europejski odgrywał bardziej czy mniej istotną rolę niŝ obecnie? Tendencje w UE27: Tendencje w Polsce: Początek kryzysu 1 Początek kryzysu 1 [1] NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe ogłoszenie upadłości przez bank Lehman Brothers w dniu 15 września 2008 r. uznaje się zasadniczo za początek kryzysu gospodarczego i finansowego. Połączenie wyników: róŝnice regionalne

16 ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY METODOLOGII: ANALIZA WYNIKÓW EUROBAROMETRU W PODZIALE NA REGIONY A Ograniczenia analizy regionalnej opartej na wynikach tylko jednego sondaŝu Eurobarometr jest narzędziem słuŝącym do badania opinii publicznej na całym terytorium Unii Europejskiej i w jej 27 państwach członkowskich. W kaŝdym państwie członkowskim występują róŝnice w opiniach wyraŝanych w poszczególnych regionach. SondaŜe Eurobarometru powstają w oparciu o próby krajowe o standardowej wielkości, doskonale dostosowane do potrzeb związanych z zapewnieniem odpowiedniego stopnia reprezentatywności w skali kraju. Przeprowadza się około 1000 wywiadów w kaŝdym państwie z wyjątkiem Niemiec (1500), Wielkiej Brytanii (1300), Luksemburga (500), Cypru (500) i Malty (500). Niemniej jednak nawet w największych państwach liczba wywiadów przeprowadzanych w kaŝdej części regionu jest zbyt niska, by wyniki z tego szczebla administracyjnego były wiarygodne. Próbę krajową na potrzeby sondaŝu Eurobarometru tworzy się po to, by zapewnić odpowiedni poziom reprezentatywności w skali kraju, lecz jest ona mimo to niewystarczająca do analizy regionalnej. B Analiza regionalna jest moŝliwa dzięki połączeniu wyników wielu sondaŝy Zebranie wyników z róŝnych sondaŝy, w których zadawano te same pytania, umoŝliwia stworzenie próby o takiej wielkości, która pozwala na dokonanie wiarygodnej analizy regionalnej. Trzeba przeprowadzić wywiady z pewną liczbą osób (na ogół z co najmniej 150), Ŝeby moŝna było sformułować wnioski na temat tendencji regionalnych. Ten cel moŝna osiągnąć poprzez połączenie wyników wielu sondaŝy, poniewaŝ w ten sposób otrzymuje się wystarczającą liczbę wywiadów z poszczególnych regionów. Wyniki te mogłyby zyskać na wartości, gdyby znalazły potwierdzenie w szczegółowych badaniach regionalnych. Dział Badania Opinii Publicznej

EUROBAROMETR UE28 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE REGIONY W KRAJU ANALIZA MIĘDZYREGIONALNA WYNIKI DLA POLSKI

EUROBAROMETR UE28 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE REGIONY W KRAJU ANALIZA MIĘDZYREGIONALNA WYNIKI DLA POLSKI REGIONY W KRAJU 1 ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY METODOLOGII: ANALIZA WYNIKÓW EUROBAROMETRU Z ROZBICIEM NA REGIONY Poniższa analiza regionalna jest oparta na badaniach Eurobarometru zleconych przez Parlament Europejski.

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR PARLAMETR: ANALIZA REGIONALNA 2016 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE UE28 REGIONY W KRAJU

EUROBAROMETR PARLAMETR: ANALIZA REGIONALNA 2016 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE UE28 REGIONY W KRAJU PARLAMETR: 2016 REGIONY W KRAJU 1 PARLAMETR: 2016 ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY METODOLOGII: ANALIZA WYNIKÓW EUROBAROMETRU W ROZBICIU NA REGIONY Poniższa analiza regionalna jest oparta na badaniach Eurobarometru

Bardziej szczegółowo

Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2)

Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2) Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Bruksela, 14 lutego 2013 r. Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2) DOKUMENT TEMATYCZNY SKUPIAJĄCY SIĘ NA

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB79.5) ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 r. Część Parlametr ZAŁĄCZNIK SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB79.5) ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 r. Część Parlametr ZAŁĄCZNIK SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB79.5) ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 r. Część Parlametr ZAŁĄCZNIK SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/07/2009 ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Eurobarometr ( 71 PE/Komisja) Badanie standardowe: Styczeń - luty 2009 r. Pierwsze wyniki: Średnia

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5)

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5) Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5) BADANIE SOCJODEMOGRAFICZNE Część gospodarcza i społeczna Bruksela, sierpień 2013 r.

Bardziej szczegółowo

8 marca 2013 r.: Międzynarodowy Dzień Kobiet. Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn i nierówność kobiet w sytuacji kryzysu

8 marca 2013 r.: Międzynarodowy Dzień Kobiet. Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn i nierówność kobiet w sytuacji kryzysu Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Bruksela, 26 lutego 2013 r. 8 marca 2013 r.: Międzynarodowy Dzień Kobiet Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn i nierówność kobiet w

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 82.4) Parlemeter 2014 r. PRZEGLĄD ANALITYCZNY

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 82.4) Parlemeter 2014 r. PRZEGLĄD ANALITYCZNY Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bruksela, 30 stycznia 2015 r. Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 82.4) Parlemeter 2014 r. PRZEGLĄD ANALITYCZNY Zakres badania:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: LIPIEC 2011 Przygotowanie: Katarzyna Bednarek POPT.03.03.00-00-078/09 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R.

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. 27/03/2009 Eurobarometr Standard (EB 71): styczeń-luty 2009 r. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5) NA ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 R. Część Parlametr PODSUMOWANIE ANALITYCZNE

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5) NA ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 R. Część Parlametr PODSUMOWANIE ANALITYCZNE Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dział Badania Opinii Publicznej Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5) Bruksela, grudzień 2013 r. NA ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 R. Część Parlametr

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/EP 84.1) Parlametr Część II PRZEGLĄD ANALITYCZNY

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/EP 84.1) Parlametr Część II PRZEGLĄD ANALITYCZNY Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dział Monitorowania Opinii Publicznej Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/EP 84.1) Parlametr 2015 - Część II PRZEGLĄD ANALITYCZNY Zakres: UE28 (28 150 obywateli

Bardziej szczegółowo

Rozkład dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Europie jak kryzys wpływa na życie codzienne?

Rozkład dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Europie jak kryzys wpływa na życie codzienne? Rozkład dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Europie jak kryzys wpływa na życie codzienne? TNS 2012 1 Obecny kryzys finansowy w Europie wpływa na codzienne życie milionów Europejczyków - rośnie bezrobocie,

Bardziej szczegółowo

Walka z terroryzmem w oczach Polaków i Europejczyków

Walka z terroryzmem w oczach Polaków i Europejczyków Informacja o badaniu W ogólnoeuropejskim badaniu Eurobarometr, przeprowadzanym regularnie przez TNS na zlecenie Komisji Europejskiej, w kwietniu 2016 r. poruszane zostały sprawy związane z oczekiwaniami

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji SEKCJA MONITOROWANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/09/2008. WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: CZERWIEC 2008 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2007-19 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

STUDIUM Seria Badania Opinii Publicznej Dyrekcja generalna ds. Komunikacji

STUDIUM Seria Badania Opinii Publicznej Dyrekcja generalna ds. Komunikacji Parlametr 2016 Krótka analiza Wydanie specjalne Eurobarometru Parlamentu Europejskiego STUDIUM Seria Badania Opinii Publicznej Dyrekcja generalna ds. Komunikacji Autor: Jacques Nancy, Dział Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla Data: Lipiec 2007 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2006-40 WPROWADZENIE Główne cele badania Struktura badania i próba GŁÓWNE CELE BADANIA

Bardziej szczegółowo

Opinia Polaków dotycząca umowy TTIP

Opinia Polaków dotycząca umowy TTIP Raport TNS Polska dla Ambasady Brytyjskiej w Warszawie Spis treści 1 Informacje o badaniu 3 2 3 Globalizacja 7 4 Podsumowanie i wnioski 5 Transatlantyckie Partnerstwo w zakresie Handlu i Inwestycji 12

Bardziej szczegółowo

Standardowy Eurobarometr 84. Opinia publiczna w Unii europejskiej

Standardowy Eurobarometr 84. Opinia publiczna w Unii europejskiej Opinia publiczna w Unii europejskiej Badanie zamówione i koordynowane przez Komisję Europejską, Dyrekcję Raport opracowany dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Niniejszy dokument nie prezentuje

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Badanie Parlemeter. Badanie przeprowadzone przez TNS Opinion & Social na wniosek Parlamentu Europejskiego

Eurobarometr Badanie Parlemeter. Badanie przeprowadzone przez TNS Opinion & Social na wniosek Parlamentu Europejskiego Eurobarometr 76.3 Badanie Parlemeter Badanie przeprowadzone przez TNS Opinion & Social na wniosek Parlamentu Europejskiego Badanie koordynowane przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Standardowy Eurobarometr 76. OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ Jesień 2011 RAPORT KRAJOWY POLSKA

Standardowy Eurobarometr 76. OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ Jesień 2011 RAPORT KRAJOWY POLSKA Standardowy Eurobarometr 76 OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ Jesień 2011 RAPORT KRAJOWY POLSKA Badanie zamówione i koordynowane przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Społecznej.

Bardziej szczegółowo

Konferencja z dnia 2 marca 2010 r. Kobiety i Unia Europejska Prezentacja TNS Opinion

Konferencja z dnia 2 marca 2010 r. Kobiety i Unia Europejska Prezentacja TNS Opinion Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ MONITOROWANIA OPINII PUBLICZNEJ Bruksela, 5 marca 2010 r. Konferencja z dnia 2 marca 2010 r. Horyzont roku 2014: Jakie będą więzi

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR 65 OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ RAPORT KRAJOWY - STRESZCZENIE POLSKA

EUROBAROMETR 65 OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ RAPORT KRAJOWY - STRESZCZENIE POLSKA Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETR 65 OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ WIOSNA 2006 RAPORT KRAJOWY - STRESZCZENIE POLSKA Badanie zostało zamówione i koordynowane przez Dyrekcję

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Efektywność kampanii społecznych dotyczących

Efektywność kampanii społecznych dotyczących Efektywność kampanii społecznych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS Joanna Głogowska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu Opole, 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU. Specjalne wydanie Eurobarometru nr 300 Wiosna 2008 Pierwsze wstępne wyniki: średnia europejska i główne tendencje krajowe

ZMIANY KLIMATU. Specjalne wydanie Eurobarometru nr 300 Wiosna 2008 Pierwsze wstępne wyniki: średnia europejska i główne tendencje krajowe Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Bruksela, 15/10/2008 r. ZMIANY KLIMATU Specjalne wydanie Eurobarometru nr 300 Wiosna 2008 Pierwsze wstępne wyniki: średnia europejska

Bardziej szczegółowo

Wolontariat i solidarność międzypokoleniowa

Wolontariat i solidarność międzypokoleniowa PARLAMENT EUROPEJSKI Wolontariat i solidarność międzypokoleniowa Sprawozdanie Badania terenowe: kwiecień-maj 2011 r. Publikacja: październik 2011 r. Specjalny Eurobarometr / Fala 75.2 TNS Opinion & Social

Bardziej szczegółowo

Przedwyborcze sondaŝe telefoniczne Fakty i mity

Przedwyborcze sondaŝe telefoniczne Fakty i mity Przedwyborcze sondaŝe telefoniczne Fakty i mity Marketing polityczny, sondaŝ i manipulacja Konferencja, WyŜsza Szkoła Promocji, 27.09.2010 Kuba Antoszewski, Millward Brown SMG/KRC KaŜdy się myli Błąd pomiaru

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 14 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR przegląd wyników badań opinii publicznej nt. euro z lat 2004-2009 w zakresie wybranych zagadnień

EUROBAROMETR przegląd wyników badań opinii publicznej nt. euro z lat 2004-2009 w zakresie wybranych zagadnień BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. WPROWADZENIA EURO PRZEZ RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ EUROBAROMETR przegląd wyników badań opinii publicznej nt. euro z lat 2004-2009 w zakresie wybranych zagadnień Ocena konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Analiza badania zadowolenia klienta za rok 2009

Analiza badania zadowolenia klienta za rok 2009 Analiza badania zadowolenia klienta za rok 9 Podstawą dokonania niniejszej analizy są ankiety oraz kwestionariusze wywiadu. ANKIETY W roku 9 wpłynęło 221 ankiet wypełnionych przez klientów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach

Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach Barbara Przychodzeń Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach 2012-2014 W niniejszym opracowaniu porównano uzyskane w województwie pomorskim wyniki zdających, którzy rozwiązywali zadania

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach Barbara Przychodzeń Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach 2012-2013 W 2012 roku po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin gimnazjalny według nowych zasad. Zmiany

Bardziej szczegółowo

ZADAĆ QK3a, JEŚLI RESPONDENT GŁOSOWAŁ, ODPOWIEDŹ 1 W QK1 - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QK3b

ZADAĆ QK3a, JEŚLI RESPONDENT GŁOSOWAŁ, ODPOWIEDŹ 1 W QK1 - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QK3b QK W niedzielę 7. czerwca br. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Z takich czy innych powodów część osób w Polsce nie wzięła w nich udziału. A czy Pan(i) głosował(a) w wyborach do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

8 marca 2011 r.: Setna rocznica pierwszych obchodów Dnia Kobiet: Walka z dyskryminacją ze względu na płeć w UE

8 marca 2011 r.: Setna rocznica pierwszych obchodów Dnia Kobiet: Walka z dyskryminacją ze względu na płeć w UE Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami Dział Badanie Opinii Publicznej Bruksela, 1 czerwca 2011 r. 8 marca 2011 r.: Setna rocznica pierwszych obchodów Dnia Kobiet: Walka z

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE PODJĘCIEM PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BS/47/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE PODJĘCIEM PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BS/47/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze Wyniki badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Parlametr. Okres badań w terenie: Listopad Grudzień 2010 Publikacja: Kwiecień Specjalny Eurobarometr / Fala 74.3 TNS Opinion & Social

Parlametr. Okres badań w terenie: Listopad Grudzień 2010 Publikacja: Kwiecień Specjalny Eurobarometr / Fala 74.3 TNS Opinion & Social PARLAMENT EUROPEJSKI Parlametr Eurobaromètre Spécial / Vague 74.3 TNS Opinion & Social Okres badań w terenie: Listopad Grudzień 2010 Publikacja: Kwiecień 2011 Specjalny Eurobarometr / Fala 74.3 TNS Opinion

Bardziej szczegółowo

Tytuł badania. Ochrona Reputacji. Podmioty realizujące projekt

Tytuł badania. Ochrona Reputacji. Podmioty realizujące projekt Tytuł badania Ochrona Reputacji Podmioty realizujące projekt Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Weber Shandwick we współpracy z KRC Research wśród 950 prezesów firm międzynarodowych w 11 krajach,

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 13 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

Sondaż powyborczy WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w 2014 r.

Sondaż powyborczy WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w 2014 r. Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Sondaż powyborczy 2014 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w 2014 r. PODSUMOWANIE ANALITYCZNE Zasięg: Populacja:

Bardziej szczegółowo

Monitor opinii publicznej

Monitor opinii publicznej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 6 / 2014 Monitor opinii publicznej Kontakt: tel. (+48 22) 694 36 00 694 36 04 fax (+48 22) 694 41 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja

Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja 18 listopada 211 r., Warszawa Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja Cel: Ewaluacja warsztatów przeprowadzonych w ramach szkolenia Akademia Praw Pacjenta oraz ocena znajomości praw pacjenta wśród personelu

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie w UE: czy Europejczycy potrafią oszczędzać?

Oszczędzanie w UE: czy Europejczycy potrafią oszczędzać? Oszczędzanie w UE: czy Europejczycy potrafią oszczędzać? TNS 2012 1 Istnieje wiele powodów by oszczędzać pieniądze: od zabezpieczania się na wypadek niespodziewanych wydatków, poprzez oszczędności na emeryturę,

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport Przygotowany dla Fundacji ABC XXI 30 października 2006 Metodologia Zbiorowość badana: Ludność Polski w wieku 15 i więcej lat Metoda doboru próby: Próba losowo-kwotowa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH

Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. 35. rocznica powstania NSZZ Solidarność NR 114/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. 35. rocznica powstania NSZZ Solidarność NR 114/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 114/2015 ISSN 2353-5822 35. rocznica powstania NSZZ Solidarność Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 22/2015 O SYTUACJI NA UKRAINIE I POLSKIEJ POMOCY DLA WSCHODNIEGO SĄSIADA

Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 22/2015 O SYTUACJI NA UKRAINIE I POLSKIEJ POMOCY DLA WSCHODNIEGO SĄSIADA Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 22/2015 O SYTUACJI NA UKRAINIE I POLSKIEJ POMOCY DLA WSCHODNIEGO SĄSIADA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia roku

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ O TOŻSAMOŚCI POLAKÓW BS/62/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ O TOŻSAMOŚCI POLAKÓW BS/62/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Spis treści Informacje o badaniu Znajomość

Bardziej szczegółowo

Standardowy Eurobarometr 82. OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ Jesień 2014 RAPORT KRAJOWY POLSKA

Standardowy Eurobarometr 82. OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ Jesień 2014 RAPORT KRAJOWY POLSKA Standardowy Eurobarometr 82 OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ Jesień 2014 RAPORT KRAJOWY POLSKA Badanie zamówione i koordynowane przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Społecznej.

Bardziej szczegółowo

Fahrenheit PR. Opinie, tendencje i prognozy firm z branŝy PR fala 3. Warszawa, styczeń 2010 r.

Fahrenheit PR. Opinie, tendencje i prognozy firm z branŝy PR fala 3. Warszawa, styczeń 2010 r. Fahrenheit PR Opinie, tendencje i prognozy firm z branŝy PR fala 3. Warszawa, styczeń 2010 r. Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------- 3 Cele badania

Bardziej szczegółowo

Polacy o uchodźcach. Polacy o uchodźcach. TNS Listopad 2015 K.072/15

Polacy o uchodźcach. Polacy o uchodźcach. TNS Listopad 2015 K.072/15 Informacja o badaniu W związku z trwającym kryzysem w Europie związanym z nadmiernym napływem uchodźców, TNS Polska postanowił zbadać, jakie są społeczne postawy wobec uchodźców. Raport prezentuje wyniki

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15 Informacja o badaniu W listopadzie 2015 roku TNS Polska zapytał Polaków o ich wyobrażenia na temat płacy minimalnej. Czy Polacy wiedzą, ile wynosi płaca minimalna oraz ile ich zdaniem powinna wynosić płaca

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIE ZADOWOLENIA PASAŻERÓW METRA WARSZAWSKIEGO (IX EDYCJA)

PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIE ZADOWOLENIA PASAŻERÓW METRA WARSZAWSKIEGO (IX EDYCJA) PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIE ZADOWOLENIA PASAŻERÓW METRA WARSZAWSKIEGO (IX EDYCJA) Czerwiec 2013 PLAN PREZENTACJI 1. Informacje na temat realizacji badania 2. Profil pasażerów 3. Ocena częstotliwości kursowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich Europejski Rzeznik Praw Obywatelskich a prawa obywatelskie

Podsumowanie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich Europejski Rzeznik Praw Obywatelskich a prawa obywatelskie Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Podsumowanie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich Europejski Rzeznik Praw Obywatelskich a prawa obywatelskie Specjalny Eurobarometr Przeprowadzony przez TNS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013 POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców NR 12/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców NR 12/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 12/2016 ISSN 2353-5822 Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I OPINIE O DOSTĘPIE DO BRONI PALNEJ BS/56/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I OPINIE O DOSTĘPIE DO BRONI PALNEJ BS/56/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się Szczecin?

Z czym kojarzy się Szczecin? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się Szczecin? Wrocław, marzec 2008 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się Szczecin. Raport moŝe być przydatny w ocenie efektywności dotychczasowych akcji promocyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku Opracowanie raportu: Alicja Pliszko Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 7Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Pracownicy zatrudnienia zewnętrznego w strategii zatrudnienia firm podsumowanie wyników badania

Pracownicy zatrudnienia zewnętrznego w strategii zatrudnienia firm podsumowanie wyników badania Pracownicy zatrudnienia zewnętrznego w strategii zatrudnienia firm podsumowanie wyników badania Firma Manpower, w lipcu 2009 r., przeprowadziła badanie wśród ponad 41 000 pracodawców w 35 krajach, w celu

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO

RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO BARIERY DOSTĘPU I POZIOM POPYTU NA USŁUGI Z ZAKRESU DOSTĘPU DO SIECI INTERNET NA OBSZARACH ZAGROśONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO OPRACOWANE PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Europejczycy w obliczu kryzysu

Europejczycy w obliczu kryzysu PARLEMENT EUROPEJSKI Europejczycy w obliczu kryzysu Raport Realizacja badania : Sierpień Wrzesień 2010 Publikacja: Listopad 2010 Specjalny Eurobarometr / Fala 74.3 TNS Opinion & Social Eurobaromètre spécial

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Kobieta MęŜczyzna Łącznie Liczba % Liczba % Liczba % poniŝej 25 lat 34 28,6% 24 20,2% 58 48,7% lata 10 8,4% 10 8,4% 20 16,8%

Kobieta MęŜczyzna Łącznie Liczba % Liczba % Liczba % poniŝej 25 lat 34 28,6% 24 20,2% 58 48,7% lata 10 8,4% 10 8,4% 20 16,8% Wyniki badania CAWI 1. Metodologia W dniach od 21 marca do 18 kwietnia zostało zrealizowane badanie ankietowe w ramach prac nad Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI

WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI 2012 WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI Wydział Analiz Gabinetu KGP 2012-03-06 Polskie Badanie Przestępczości (dalej: PBP) jest badaniem opinii społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014 Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 62/2014 OCENY ZMIAN W RÓŻNYCH WYMIARACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO I POLITYCZNEGO W POLSCE PO ROKU 1989 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków Czerwiec 2017 K.026/17

Preferencje partyjne Polaków Czerwiec 2017 K.026/17 Preferencje partyjne Polaków Czerwiec 2017 K.026/17 Informacje o badaniu Na początku czerwca 2017 roku Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska), w swoim cyklicznym, comiesięcznym badaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Por. Stefana Jasieńskiego w. Oświęcimiu.

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Por. Stefana Jasieńskiego w. Oświęcimiu. Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół. W Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w egzamin maturalny zdawało łącznie we wszystkich typach szkół 224

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zatrudnienia w UE: czy Europejczycy są spokojni o swoje posady w tych niepewnych czasach?

Bezpieczeństwo zatrudnienia w UE: czy Europejczycy są spokojni o swoje posady w tych niepewnych czasach? Bezpieczeństwo zatrudnienia w UE: czy Europejczycy są spokojni o swoje posady w tych niepewnych czasach? TNS 2013 1 Brak zatrudnienia to jedna z największych trosk Europejczyków. Jak obecnie wygląda gwarancja

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce Maj, 2013

Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce Maj, 2013 Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce Maj, 2013 1 Plan raportu 1 2 3 4 5 6 7 8 Informacje o badaniu Dystrybucja prasy handlowej Czytelnictwo prasy handlowej Czasopisma handlowe

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Materiał ćwiczeniowy z wiedzy o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Materiał ćwiczeniowy z wiedzy o społeczeństwie Poziom rozszerzony MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA MATERIAŁ ĆWICZENIOWY 2010 poziom rozszerzony Zadania od 1 do 18 (50 pkt) Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza poziomu rozszerzonego moŝna uzyskać maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Barometr Ursynowski raport na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów

Barometr Ursynowski raport na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów Barometr Ursynowski 2012 raport na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów Warszawa, grudzień 2012 Spis treści Metodologia Podsumowanie Standard Ŝycia na Ursynowie Źródła wiedzy o dzielnicy i ocena sposobów

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 Wskaźnik zadowolenia polskich konsumentów wyższy od europejskiej średniej, pierwszy raz od Q4 11 Po dwupunktowym spadku w Q4 15 wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH

Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta Listopad 2016 K.071/16

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta Listopad 2016 K.071/16 Listopad 2016 K.071/16 Informacje o badaniu W listopadzie 2016 r. Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska), jak co miesiąc, zapytał Polaków, jak oceniają pracę rządu, pani premier Beaty

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej NR 34/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej NR 34/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 34/2016 ISSN 2353-5822 Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU

NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU Raport z badania marketingowego Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na zlecenie Związku Przedsiębiorstw Leasingowych Warszawa, kwiecień 2007 AGENDA PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla. Konsument na wakacjach

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla. Konsument na wakacjach Raport TNS Polska dla Spis treści 1 Informacje o badaniu 3 2 3 Wyniki badania 7 4 Podsumowanie 5 Monitoring głównych wyników na przestrzeni lat 15 2 1 Informacje o badaniu Metodologia badania Próba Technika

Bardziej szczegółowo