METODY STOPNIOWEJ POPRAWY JAKOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODY STOPNIOWEJ POPRAWY JAKOŚCI"

Transkrypt

1 METODY STOPNIOWEJ POPRAWY JAKOŚCI W PRODUKCJI SZKŁA TELEWIZYJNEGO Adam Doliński, Jacenty Symonowicz, Jerzy Stempkowski THOMSON multimedia Polska Sp. z o.o. Jaka jakość? Czy produkcja szkła telewizyjnego wymaga stosowania specjalnego systemu zapewnienia jakości? Ze względu na charakter procesu technologicznego - powinien być to system dostosowany do typowo hutniczej produkcji wielkogabarytowych wyprasek z roztopionego materiału, następnie cieplnie i mechanicznie obrabianych. Wydawałoby się, że główną, jeśli nie jedyną cechą użytkową takich wyprasek powinna być ich wytrzymałość. Odbiornik telewizyjny jest obecnie produktem masowym, kupowanym corocznie w wielu milionach egzemplarzy, toteż system jakości produkcji powinien sprawić, by każda dostarczona do naszego mieszkania lampa kineskopowa była bezpieczna. Szkło telewizyjne rzeczywiście pełni funkcję bezpiecznej obudowy kineskopu, ale nie tylko. Przednia część kineskopu - ekran- jest projektorem, na którym powstaje obraz świetlny, który powinien dawać widzowi iluzję rzeczywistego świata. Jakość obrazu musi być co najmniej porównywalna z kolorową fotografią. Niedopuszczalne są lokalne zafalowania, zaciemnienia, smugi i szarości. W olbrzymiej mierze jakość obrazu zależy od dokładności wyprasowania na gorąco wewnętrznej powierzchni ekranu, która nie podlega już żadnej innej obróbce, poza redukcją naprężeń wewnętrznych w szkle w specjalnym piecu tunelowym. Dopuszczalne odchyłki od zarysu teoretycznego tej zdefiniowanej wielomianem powierzchni w popularnym ekranie o wymiarze przekątnej 26 cali wynoszą średnio ± 0, 35 mm, co jest bardzo dużą dokładnością w porównaniu do innych technologii wytwarzania, podczas których następują przemiany fazowe materiału. Do gorącej powierzchni wewnętrznej ekranu nie może przywrzeć żaden okruch obcego materiału, gdyż spowodowałoby to widoczną skazę obrazu telewizyjnego w finalnym produkcie. Szkło, z którego wykonany jest ekran, nie może mieć żadnych optycznych niedoskonałości, widocznych wtrąceń i pęcherzy. Tylna część kineskopu, zwana stożkiem, wykonana jest z kolei z innego szkła - ołowiowego, gdyż poza funkcjami szczelnej i wytrzymałej obudowy pełni rolę bariery promieniowania X, powstającego w kineskopie, jak w każdej lampie katodowej. Geometria stożka musi być precyzyjna, gdyż zapewnia właściwą osiowość i kąt rozwarcia wiązki elektronowej, by na całej powierzchni ekranu, aż po naroża, powstawał jednakowo jasny 135

2 obraz. Na przykład maksymalne bicie szyjki stożka w stosunku do osi wyznaczonej przez jego bazy montażowe wynosi 0.36 mm. Wymagane dokładności wykonania, reżim czystości technologicznej i masowa skala produkcji - czynią wytwarzanie szkła TV procesem podobnym do produkcji podzespołów elektronicznych, części optycznych, nośników informacji lub półprzewodników, a stosowany tu system jakości powinien zapewniać podobną, jak w tamtych dziedzinach efektywność. System zapewnienia jakości produkcji szkła telewizyjnego powinien mieć jeszcze jedną ważną cechę. Powinien cieszyć się pełnym zaufaniem producentów kineskopów. Powinien gwarantować, że dostarczone wyroby spełniają wszystkie wymagane warunki techniczne, gdyż sprawdzenie w kontroli wejściowej kilkudziesięciu ważnych cech użytkowych ekranu i stożka w warunkach masowej produkcji kineskopów jest niemożliwe. System czy systemy jakości? Przy tak określonych wymaganiach dotyczących systemu jakości należy wspomnieć, że ustalana okresowo z odbiorcą liczba wyrobów niezgodnych ze specyfikacjami nie może wpływać ani na płynność produkcji, ani na wielorako rozumiane efekty finansowe producenta kineskopów. Obecnie liczba ta nie może być większa niż sztuk w przeliczeniu na milion dostarczonych wyrobów. W konwencji Shewharta proces przebiegający w zakresie zmienności ± 3 sigma mieści się w zakresie około 99,7% całej populacji o rozkładzie normalnym. W przeliczeniu na liczbę sztuk na milion daje to liczbę niezgodności około 3000, a więc o rząd wielkości większą, niż obecne wymagania klienta. Stąd wynika fakt, że obecne wymagania dopuszczalnej wadliwości produktu wymykają się kryteriom tradycyjnej oceny jakości. Trzeba dodatkowo pamiętać, że warunki techniczne są koniunkcją kilkudziesięciu cech użytkowych wyrobu, z których pewna część jest zbiorem parametrów wymiarowych o różnorodnych wartościach granicznych, a inna ich część jest z kolei zbiorem cech i wad wizualnych, podlegających ocenie alternatywnej. W tej sytuacji klasyczny system jakości, aby móc spełnić wymagania klienta, musiałby umożliwić drobiazgową selekcję wyrobów i komponowanie poszczególnych dostarczanych partii na podstawie aktualnej informacji o rozkładzie zmienności poszczególnych wymiarów i natężeniu wad wizualnych. W warunkach potokowej produkcji masowej postępowanie takie jest niemożliwe. Dlatego opracowany na podstawie wymagań odbiorcy system jakości opiera się na kontroli przebiegu wszelkich procesów produkcyjnych, a w szczególności parametrów procesów technologicznych, które decydują o określonych cechach użytkowych wyrobu. Bieżąca kontrola i pomiary wyrobu służą z pewnymi wyjątkami potwierdzeniu, czy określona konfiguracja parametrów technologicznych procesu daje spodziewany efekt. Wyjątek stanowi kontrola tych cech wyrobu, których przypadkowa niezgodność ze specyfikacjami jest niemożliwa do wykrycia w gotowym kineskopie, a decydują one o przydatności lub bezpieczeństwie lampy. Jest to na przykład kontrola wymiarowa 136

3 konturu wewnętrznego ekranu oraz sprawdzenie wszystkich wyrobów na nieobecność miejscowych wad szkła, takich jak: kamienie, pęcherze czy lokalne mikropęknięcia materiału, powstające niekiedy podczas prasowania i chłodzenia gorącej wypraski. Podlegają one kontroli we wszystkich wyprodukowanych wyrobach. Tak rozumiany system SPC został wdrożony na liniach produkcyjnych jako element systemu zapewnienia jakości. Jest on ciągle uzupełniany i doskonalony. Aby mógł on powstać i efektywnie działać w ramach systemu produkcji, musiał wcześniej powstać podstawowy system jakości obejmujący wszystkie ważne dziedziny działania przedsiębiorstwa - poczynając od konstrukcji i specyfikacji wyrobów oraz procedur dostawy materiałów, a kończąc na metodach znakowania wyrobu i ustalaniu relacji i standardów współpracy z klientami. System taki opracowano i wdrożono na początku lat dziewięćdziesiątych w oparciu o powstałą w tamtych czasach normę ISO System ten początkowo działał na podstawie dokumentacji wszystkich związanych z produkcją działań w ramach ciągle uaktualnianego i modernizowanego zbioru procedur, instrukcji roboczych i stanowiskowych. Później ulegał on stopniowej ewolucji i został zmieniony tak, by nie hamował bezustannej poprawy procesu i wszystkich związanych z nią aktywności w ramach przyjętej w firmie metodyki Kultury Ciągłej Poprawy. Działania Systemu zostały w pełni zogniskowane na zaspokojenie potrzeb klienta, którym jest każdy adresat wykonywanej w zdefiniowanym, skończonym zakresie pracy. 137

4 Ostatecznym klientem, zwanym klientem zewnętrznym, jest odbiorca produkowanych wyrobów. W obrębie tak zmienionego Systemu Jakości powstał program SPC, którego głównym zadaniem jest usprawnienie oceny stanu procesu i podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym. System Jakości uzupełniany jest przez systemy inicjatyw pracowniczych, prowadzone przez właściwie przeszkolonych liderów, których zadaniem jest aktywizowanie działań innowacyjnych zespołów PDCA oraz wniosków pracowniczych w ramach Programu Inicjatyw Pracowniczych (PIP). Systemy te, upowszechniając wśród pracowników kulturę jakości i techniki rozwiązywania problemów, równocześnie przyczyniają się do wprowadzania drobnych, lecz czasem ważnych zmian w procesie produkcji, maszynach, czynnościach operatorskich i kontrolnych, które mogłyby być pominięte lub niezauważone przy realizacji dużych projektów czy wdrożeń. W ramach działań korporacyjnych System Jakości jest doskonalony przez inicjatywy i programy promujące najlepsze metody działania w głównych domenach aktywności przedsiębiorstwa, sterowania procesem produkcyjnym, analizy wyników i poprawy jakości produkcji. Jeden z tych programów, nazwany Road Maps, polega na benchmarku wszystkich zakładów firmy w oparciu o wspólne, opracowane w oparciu o najlepsze praktyki wzorce, określane tu jako perfection matrices. Zarządzanie jakością czy zarządzanie przez jakość? Zakładowy System Jakości zbudowaliśmy zgodnie z normą ISO 9002 i uzyskaliśmy certyfikat specjalistycznej firmy BSI w roku 1993 jako trzeci zakład w Polsce. Stanowi on bazową konstrukcję, na której oparta jest metodyka produkcji, dostaw materiałów, przygotowania i zmian dokumentacji technicznej, zamówień materiałów, urządzeń i narzędzi, nadzoru technicznego i operatorskiego, relacji z dostawcami i odbiorcami. System opiera się na ścisłym wskazaniu wykonawcy i jego klienta przy podejmowaniu wszystkich działań i czynności w ramach obowiązków zawodowych. Definiuje on role, jakie musi spełniać każdy z uczestników tej relacji, przy czym rolę zdecydowanie nadrzędną pełni klient. Krótko określa się system jako zorientowany na klienta. Końcowym klientem, zwanym klientem zewnętrznym, jest odbiorca wyrobów produkowanych w danym zakładzie przedsiębiorstwa. Zasady postępowania i sposób realizacji zadań i czynności rutynowych określa zbiór procedur organizacyjno-technicznych i instrukcji roboczych, opracowanych przez zespół naszych technologów i zatwierdzonych przez nadzór techniczny, dyrekcję i służby pracownicze. W trakcie rozwoju i ewolucji Systemu liczba ogólnych procedur uległa zmniejszeniu na korzyść stosowania zestawień typu Control Plan i specjalizowanych analiz - np. FMEA. Nowy model Systemu Jakości ma podejście procesowe. Jest on ukierunkowany nie na dokumentację zadań, lecz na taką realizację wszystkich operacji procesowych i czynności operatorskich, aby była zapewniona wymagana jakość produktu. Oznacza to, że inicjatywy jakościowe zostały przekazane osobom nadzorującym produkcję 138

5 i technologię procesu, którzy są odpowiedzialni za wykonanie stawianych celów jakości. W systemie tym zdefiniowani są właściciele procesów oraz określone zostały techniczne i ekonomiczne wskaźniki efektywności procesów przedsiębiorstwa, takie jak: uzyski, koszty jednostkowe, dopuszczalna wadliwość procesu (ppm). Nadzór nad właściwym działaniem, spójnością oraz drożnością informacji przepływających w trakcie działania Systemu sprawuje zespół wewnętrznych audytorów, powołanych wśród właściwie przeszkolonych pracowników przedsiębiorstwa. Dwa razy w roku przeprowadzane są audity sprawdzające przez dwie firmy certyfikujące. Rozwój systemu wspierany jest inicjatywą jakości, zwaną Kulturą Ciągłej Poprawy oraz przez stopniowe rozpowszechnianie najlepszych technik stosowanych w praktyce wytwarzania, takich jak: Zarządzanie Dokumentacją Techniczną (ES Management), Zarządzanie Procesem (Shopfloor Performance Management), Zarządzanie Dostawcami (Supplier Management), PDCA, PIP, 5S oraz przez wprowadzenie Komunikacji Wizualnej (Visual Management) na obszarach produkcyjnych. Programy te rozwijane są oraz oceniane dwa razy w roku według wymagań wspólnych dla wszystkich przedsiębiorstw firmy przez auditorów korporacyjnych. Cały System Jakości, połączony z programami poprawy efektywności produkcji i innowacyjności procesu pod nazwą Programu Ciągłej Poprawy (Continuous Improvement Program) wywarł ogromny wpływ na organizację firmy. Jednym z integralnych elementów 139

6 jego działania jest ciągła analiza zdefiniowanych wskaźników jakości procesów zakładu i porównywanie osiągniętych wyników z założonym celem. Efektem analiz jest definiowanie nowych celów lub podejmowanie akcji korekcyjnych, liderów i terminów realizacji. W roku 2003 THOMSON multimedia Polska uzyskał certyfikat Systemu Jakości wg nowej wersji (wydanie 2000) normy ISO W przyjętym Programie Rozwoju Doskonałości Biznesu z Systemem Jakości współistnieją dwa inne systemy, na które zakład uzyskał certyfikaty. Jest to System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N oraz System Zarządzania Środowiskiem wg normy ISO W ramach istniejącego programu SPC aktualnie wdrażana jest technika DMAIC zaczerpnięta z metodyki 6 Sigma. SPC, czyli meteorologia produkcji Wdrażany program SPC wspomaga działania operatorów i technologów na hali produkcyjnej. Oznacza to, że ustawicznie odświeżany wizerunek procesu pojawia się przed operatorem dostatecznie często i klarownie, aby mógł w sposób jednoznaczny interpretować jego przebieg, rozpoznawać zagrożenia i podejmować decyzje. Każdy z ważnych obszarów produkcyjnych jest wyposażony w monitoring przebiegów parametrów sterujących i technologicznych, w tablice nastaw parametrów technologicznych, tablice nastaw alarmowych, tablice raportów oraz w tablice synoptyczne ze schematem urządzenia, na którym 140

7 wyświetlane są bieżące wartości kluczowych parametrów, granice kontrolne i ewentualne komunikaty alarmowe. 141

8 Operatorzy i technolodzy sterują przebiegiem procesu tak, by uzyskać oczekiwany efekt. Wiedzą, przy jakich nastawach technologicznych i przy jakich przebiegach parametrów zależnych, należy spodziewać się określonych cech wizualnych lub wymiarowych wyrobu. Właściwe nastawy parametrów sterujących określa się w Kartach Nastaw Standardowych. Aby potwierdzić słuszność podejmowanych decyzji - periodycznie przeprowadza się pomiary i dokonuje oceny cech produkowanych wyrobów za pomocą kart kontrolnych i zestawień. 142

9 Z kolei, aby uniemożliwić przeoczenie niepokojących zmian wymiarów wyrobów w periodycznie przeprowadzanych pomiarach ręcznych - wszystkie przekroczenia linii kontrolnych, uskoki wartości i niepokojące trendy są automatycznie raportowane do osób odpowiedzialnych za pomocą poczty elektronicznej oraz za pomocą komunikatów przesyłanych przez system operacyjny sieci komputerowej. Jedynie wady krytyczne, decydujące o bezpieczeństwie lub przydatności kineskopu, których lista znajduje się w każdej specyfikacji wyrobu, podlegają stuprocentowej kontroli na linii produkcyjnej. Przebiegi parametrów sterowania i nastaw technologicznych, a także wyniki pomiarów wyrobów wykonywane za pomocą ręcznych przyrządów lub automatycznie - są rejestrowane w bazie danych. Dane te 143

10 służą zarówno do budowy przebiegów i charakterystyk procesu, na podstawie których podejmowane są decyzje operatorskie, jak też do analiz specjalnych i porównawczych procesu. Charakterystyki parametrów procesu są generowane jako raporty automatycznie uruchamianych monitorów SEWSS. W monitorach tworzone są karty kontrolne z naniesionymi liniami kontrolnymi oraz punkty pomiarowe i rozkłady wartości w próbkowanym czasie przebiegu, a także w zależności od rodzaju kontrolowanego parametru, wykresy typu ramka-wąsy albo przebiegi czasowe. Czas próbkowania i częstość jest dobierana doświadczalnie. 144

11 Na niektórych obszarach produkcyjnych, gdzie trudna lub nieopłacalna jest statystyczna parametryzacja nastaw przepływu mediów lub automatyczna kompensacja zużywania się narzędzi - pomiary wyrobu służą do korekt nastaw maszyn, tak jak to ma miejsce w klasycznej kontroli produkcji. Dane procesu i wyrobu, rejestrowane w bazie danych, wykorzystywane są także w Systemie Zliczania Produkcji, jak też w Systemie Traceability wdrożonym na linii produkcji ekranu. System Zliczania Produkcji polega na ciągłej rejestracji wszystkich wyprodukowanych wyrobów oraz całkowitej liczby i rodzaju zauważonych wad wyrobu na poszczególnych etapach produkcji - podczas kontroli wizualnej, pomiarów ręcznych i automatycznych wraz z indywidualnymi cechami maszyn produkcyjnych, urządzeń pomiarowych i narzędzi, a następnie - na bieżącym udostępnianiu tych danych w postaci raportów, obejmujących poszczególne etapy produkcji, maszyny, lub całą linię produkcyjną w dowolnym okresie czasu. System Zliczania Produkcji służy do prognozowania wyniku produkcji i do 145

12 planowania jej przebiegu i kosztów w wybranym okresie czasu, a także do przewidywania ewentualnych akcji korekcyjnych w procesie, jeśli prognoza nie zgadza się z oczekiwaniami. System Traceability, działający na linii produkcji ekranów, służy do indywidualnego przypisania historii produkcji każdej sztuce wyprodukowanego wyrobu. Na każdym ekranie tuż po jego uformowaniu na prasie wytapia się za pomocą lasera indywidualny kod. Kod ten jest łączony w bazie danych we wspólny rekord wraz z chwilowymi wartościami parametrów i nastaw służących do uformowania danego ekranu. Kody ekranów są czytane przez czytniki w każdym następnym etapie procesu produkcyjnego oraz podczas kontroli tego ekranu, a parametry kolejnych operacji są dopisywane do właściwego rekordu w bazie danych. W ten sposób każdy z ekranów opuszczający linię produkcyjną może być wszechstronnie zidentyfikowany. Dzięki Systemowi Traceability może być zanalizowany proces produkcji każdego ekranu zakwestionowanego na linii wytwarzania kineskopów u klienta, a niekorzystna koincydencja zdarzeń lub przyczyna powstania wady - rozpoznana i w większości przypadków wyeliminowana. System ten służy także do analiz i ustalania korzystnych zestawień parametrów technologicznych w celu opracowywania nowych standardów produkcyjnych. 146

13 Gromadzone w bazach danych informacje o procesie i dane wyrobu są przedmiotem badań specjalnych procesu w celu wykrycia jego zmian długookresowych, ich wpływu na cechy wyrobu i na koszty produkcji, wzajemnych relacji między parametrami technologicznymi, wreszcie - jako źródło danych do projektowania narzędzi i form szklarskich. 147

14 Do badań tych służy SEWSS, umożliwiając zarówno analizy w czasie rzeczywistym, jak też złożone analizy porównawcze na danych historycznych za pomocą elastycznie definiowanych monitorów. Wyniki analiz są publikowane w sieci za pomocą raportów automatycznie generowanych w formacie html. Skuteczność osiągania pożądanej jakości wyrobu za pomocą umiejętnego sterowania i monitoringu procesu opiera się na szybkim, bezpośrednim dostępie do danych przedstawianych w formie zwięzłych zestawień, przebiegów czasowych i kart kontrolnych. Stąd duże znaczenie odpowiednio opracowanych raportów, które są dostępne bezpośrednio na własnym, jak również na sąsiednich obszarach produkcyjnych. Niebagatelne znaczenie ma tu architektura baz danych, bezpieczeństwo i rzetelność przesyłania danych oraz bezawaryjność serwerów i sieci komputerowej. Systemy Inicjatyw Pracowniczych, czyli jakość powszechna Już bodajże w podręczniku Forda, a dużo później w książce Armanda V. Feigenbauma, biblii Total Quality Control, napisano, że za 80% ogółu przyczyn złej jakości wyrobu jest odpowiedzialna zła organizacja pracy i brak zaangażowania pracowników w sprawy zakładu. Aby w miarę możliwości wyeliminować te przyczyny, wprowadzony został System Inicjatyw Pracowniczych, którego zadaniem jest zainteresować ogół pracowników celami poprawy jakości procesu, obniżaniem kosztów oraz zmniejszaniem awaryjności maszyn i urządzeń, poprawą czystości procesu i środowiska, bezpieczeństwa pracowników i zwiększeniem efektywności pracy. Większe projekty są formułowane i realizowane w ramach zespołów PDCA, techniki rozwiązywania zadań, której nazwa jest skrótem przyjętej metodyki: Plan-Do-Check-Act. W pierwszym etapie działania tej inicjatywy przeszkolono liderów, którzy z kolei szkolili liderów powstających zespołów roboczych. Ponadto został wydany dla pracowników specjalny podręcznik metodyki PDCA, pt. Jakość w działaniu. Działalność zespołów PDCA jest sformalizowana na poziomie całej firmy THOMSON. Skład zespołów, przebieg projektów i ich realizacja jest ewidencjonowana. Wynikiem działania każdego zespołu jest wdrożenie projektu na poziomie nowego standardu operacji, zmiany konstrukcyjnej, dokumentacji, czy instrukcji roboczej, które zostają objęte Systemem Jakości. Efekty wprowadzenia innowacji są wyliczane i dokumentowane. W przypadku efektów niematerialnych wymagany jest dokładny opis efektów usprawnienia. Zasięg działania inicjatywy PDCA jest duży. W Hucie Szkła zarejestrowanych zostało 96 zespołów, w których uczestniczy 75% ogółu pracowników. Większość projektów daje wymierne korzyści finansowe. Nastąpiła również znaczna poprawa jakości produktów u odbiorcy. Zarejestrowano np. 500 p.p.m. odpadów u odbiorcy ekranów szklanych w bieżącym roku w porównaniu do średniej wartości powyżej 2000 p.p.m. dla ekranów dostarczonych do tej samej montowni kineskopów przez innych producentów. Średnio w czasie semestru powstaje ok. 15 nowych zespołów. Metodyka PDCA jest chętnie stosowana w pracy przy realizacji inwestycji czy w podejmowanych w ramach działania Systemu Jakości akcjach korekcyjnych. Inne, drobniejsze pomysły innowacyjne są zgłaszane przez pracowników do swego kierownika w ramach Programu Inicjatyw Pracowniczych (PIP), który zaczął działać w zakładzie od marca Odpowiednim szkoleniem zostali objęci wtedy wszyscy 148

15 pracownicy, a bezpośrednimi inicjatorami powstających zespołów zostali mistrzowie i liderzy poszczególnych grup pracowniczych i działów. Pracownik zgłasza swój pomysł do bezpośredniego kierownika na specjalnym formularzu. Kierownik ten jest odpowiedzialny za zebranie odpowiednich opinii i przekazanie sugestii do właściwego działu, którego sugerowana zmiana dotyczy. Następnie powołuje się grupę roboczą realizującą sugestię. Zgłaszane pomysły dotyczą głównie małych usprawnień technicznych i organizacyjnych oraz poprawy jakości i BHP. Najwięcej jest pomysłów dotyczących własnego stanowiska pracy, które pracownik sam realizuje. Co miesiąc odbywa się ocena zgłoszonych pomysłów, a najlepsze z nich są nagradzane. Bezpośrednia ocena efektywności z realizacji tych zadań nie jest ewidencjonowana, ale z pewnością ma ona duży wpływ na osiągane wyniki produkcyjne i jakościowe oraz w zaangażowaniu ogółu pracowników w realizację celów zakładu. Zespoły PIP działają na podstawie specjalnie opracowanego regulaminu, według zdefiniowanego tam schematu zgłoszenia sugestii i realizacji pomysłu. Do chwili obecnej zgłoszonych zostało 1326 pomysłów, z czego zrealizowano 40%. Czy to się już kiedyś zdarzyło? Co się stanie, gdy...? czyli spojrzenie poza bliski horyzont Proces produkcji jest kluczowym klientem wewnętrznym dla wszystkich innych procesów zakładu objętych zintegrowanym Systemem Zapewnienia Jakości. Jakość procesu produkcji jest oceniana na bieżąco. Odpowiednio skonstruowany system statystycznego monitoringu procesu współpracujący z kartami kontrolnymi pomiarów wyrobu i trace ingiem pozwalającym na odtworzenie nawet nietypowej historii wyrobu pozwala na skuteczne przewidywanie przebiegu i efektów produkcji w najbliższym okresie czasu- jednej godziny, jednej zmiany czy doby, czasami kilku dni. Przyczynia się to do lepszej organizacji produkcji, daje czas na poprawę procesu i pozwala skuteczniej planować produkcję. Jest to jednocześnie dostatecznie długi okres czasu, by zatracić aktywność i czujność operatorów, mistrzów i ustawiaczy, mogących obserwować przebieg procesu na ekranach monitorów. Aby temu zapobiec, zorganizowano Systemy Inicjatyw Pracowniczych, w ramach których niemal wszyscy pracownicy wykazują się immanentną aktywnością, będącą cennym składnikiem poprawy jakości procesu i organizacji produkcji. Co można jeszcze poprawić w systemie kontroli procesu produkcji, by sprostać wyzwaniu przyjętego Programu Ciągłej Poprawy? Stosując statystyczny monitoring procesu, trudno prognozować, co będzie działo się z wieloparametrycznym procesem w dłuższym okresie czasu, po przerwie konserwacyjnej, wymianie narzędzi czy po przezbrojeniu linii do produkcji innego asortymentu. Czasami nie można także przewidzieć ani na hali produkcyjnej, ani w biurze technologicznym nagłych zakłóceń procesu czy awarii urządzeń, które do danej chwili pracowały bez zarzutu. A przecież rzadko zdarza się coś zupełnie niepowtarzalnego. Dane gromadzone w bazach danych są źródłem wiedzy o długoterminowych zmianach i zależnościach, o powolnym zużywaniu się części, o zwiększającej się histerezie czy utracie charakterystyki elementów elektronicznych. 149

16 Wiedzę tę nie jest łatwo zdobywać, mając do dyspozycji standardowe narzędzia do statystycznej obróbki danych. Nawet system SEWSS, wyposażony w metody MWA, narzędzia R&R i DOE, którego monitory można dowolnie rozbudowywać, z założenia służy do badań procesu w wybranym wycinku czasu, a więc porównuje bliską teraźniejszość z przeszłością. Aby wykorzystać pełniej zasoby baz danych, planowane jest wykorzystanie technik data miningu. Zamierzeniem jest zbadanie długookresowych trendów i nieoczywistych lub oddalonych czasowo zależności między zdarzeniami i parametrami procesu. Na tej podstawie można przewidywać prawdopodobne zaburzenia produkcji i projektować akcje korekcyjne z większym wyprzedzeniem. Przekroczony zostałby w ten sposób następny próg czasowy profilaktyki procesu. Planuje się także podjąć analizy wpływu przygotowania i zależności cyklu pracy narzędzi na uzyski i wadliwość wyrobu. Kolejnym etapem SPC, jako części składowej Systemu Jakości, byłoby zbudowanie w oparciu o właściwie przygotowane dane historyczne cząstkowych modeli procesu, dzięki którym nie tylko można byłoby przewidywać wadliwość procesu i problemy z oprzyrządowaniem, lecz także lepiej projektować celowe zmiany w procesie bez kosztownych prób technologicznych. Rozbudowując jeszcze bardziej współpracę z klientem przez tworzenie wspólnych zespołów roboczych i koherentnych systemów danych, można byłoby w przyszłości monitorować okresy trudności w procesie odbiorcy, korelując je odpowiednio z cechami dostarczanego wyrobu i przebiegiem własnego procesu. Z pewnością doprowadziłoby to do zmniejszenia wadliwości wyrobu o kolejny rząd wielkości - do poziomu p.p.m. Podsumowanie kto za tym stoi? Poszczególne elementy Systemu Jakości były i są nadal wprowadzane stopniowo - jako odpowiedź na wzrastające wymagania i potrzeby klienta i w miarę zaangażowania coraz większej liczby pracowników w działania innowacyjne. Pierwszy etap wprowadzenia Systemu opartego na normie ISO 9001 był wynikiem odgórnej decyzji zarządu przedsiębiorstwa, by poprzez ogólnie doceniany certyfikat międzynarodowej normy jakości poprawić i ugruntować markę firmy na rynku krajowym i europejskim oraz wygrać lepszą jakością konkurencję z firmami rynków wschodzących. Był to olbrzymi jednorazowy wysiłek wszystkich pracowników zakładu. Stopniowa przebudowa i wzbogacenie Systemu o nowe elementy były konsekwencją realizacji strategii zogniskowanej na potrzeby klienta. Wiodącą rolę w formułowaniu Systemu Jakości w oparciu o normy ISO pełni Dział Zapewnienia Jakości. Inicjatorem i koordynatorem tych zmian jest natomiast Centralny Dział Zapewnienia Jakości THOMSON multimedia Polska. System monitoringu procesu w największej mierze powstał w wyniku opracowań i ich realizacji przez pracowników działu EDP i Działu Utrzymania Ruchu, którzy obecnie w pewnej liczbie tworzą technologiczny Dział Sterowania Procesem, gdyż nie są wyłącznie specjalistami informatyki i przetwarzania danych, lecz również technologami procesu. Jednocześnie zarówno technolodzy procesu, specjaliści Działu Zapewnienia Jakości, jak pracownicy produkcji posiadają znaczną wiedzę z zakresu organizacji produkcji, 150

17 informatyki, statystyki i technik rozwiązywania problemów. W ramach Programu Ciągłej Poprawy (Continuous Improvement) poszczególne części Systemu Jakości były i są nadal realizowane pod kierunkiem liderów, którzy mając określoną wizję, tworzoną w wyniku współpracy z klientem, własnych doświadczeń i roboczych spotkań ze współpracownikami przedstawiają swe koncepcje do akceptacji dyrekcji w postaci opisów projektów. Zatwierdzone projekty są realizowane przez zespoły robocze powoływane w miarę planowanych i realizowanych zadań. W niewielkim zakresie do Systemu Jakości zostały włączone moduły monitoringu procesu wykonywane oddzielnie i wdrożone przez firmy zewnętrzne pod nadzorem wyznaczonych przez zakład specjalistów. Obowiązki pomiarów wyrobów i kontroli wizualnej pełnią obecnie pracownicy działów produkcyjnych. Dział Zapewnienia Jakości pełni rolę koordynatora i nadzoru merytorycznego kontrolerów jakości i mistrzów działów produkcyjnych w zakresie wykonywania pomiarów i kwalifikacji wyrobów. Dzięki monitoringowi procesu i sprawdzeń międzyoperacyjnych dokonywanych przez operatorów i mistrzów - eliminacja wyrobów niezgodnych z wymaganiami następuje we wczesnych stadiach procesu, co przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji. Dział Zapewnienia Jakości jest inicjatorem wprowadzającym nowe techniki i programy jakości, takie jak Control Plan, 5S, PDCA, czy Visual Management. Dział ten prowadzi ciągłą współpracę z odbiorcami w zakresie oceny wad wykrytych podczas produkcji kineskopów oraz wystawia certyfikaty partii nowych wyrobów i bierze udział we wspólnych programach testów nowych produktów i poprawy jakości procesu. Przedstawia także klientowi stopień wadliwości procesu, w postaci zestawień wad wykrytych w procesie produkcyjnym. Większość pracowników zakładu, współpracując w zespołach PDCA i PIP w zakresie większych lub małych usprawnień, poczynając od zmniejszenia liczby wad wymiarowych przez usprawnienie procesu przygotowania form szklarskich, a na optymalizacji kształtu uchwytu przyrządu pomiarowego kończąc partycypuje w działaniach na rzecz jakości. Koordynacją działania zespołów PDCA i PIP zajmuje się Biuro Ciągłej Poprawy Jakości. Obecnie cała organizacja zakładu jest podporządkowana celom jakościowym definiowanym przez program Continuous Improvement. W korporacyjnym programie Road Maps dyrektor Huty Szkła jest osobą odpowiedzialną za jakość procesu produkcji. Jakość rozumiana obecnie jako spełnienie i przekroczenie oczekiwań klienta weszła aktywnie do wszystkich elementów działalności operacyjnej Huty Szkła. 151

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak ćw. artur.olejniczak@wsl.com.pl Plan spotkań Data Godziny Rodzaj 18.03.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 14.04.2012 4 godziny ćw. 28.04.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 19.05.2012 4 godziny ćw.

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody wydawcy zabronione. Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań aby zawarte

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

Statystyczne sterowanie procesem

Statystyczne sterowanie procesem Statystyczne sterowanie procesem SPC (ang. Statistical Process Control) Trzy filary SPC: 1. sporządzenie dokładnego diagramu procesu produkcji; 2. pobieranie losowych próbek (w regularnych odstępach czasu

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny System Zarządzania Produkcją to rozwiązanie przygotowane przez Grupę Dr IT, rozwijające standardową funkcjonalność modułu enova365 Produkcja o następujące elementy: operacje wzorcowe, operacje do indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem

SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem Terminy szkolenia 17-18 listopad 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota Opis W latach osiemdziesiątych XX wieku duże korporacje zaczęły szukać lepszych

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym 20 11 - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_A1 - System Zarządzania Jakością w przemyśle samochodowym w oparciu o specyfikację ISO/TS 16949 kod: QA_A2

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami

Zarządzanie procesami Metody pomiaru stosowane w organizacjach Zarządzanie procesami Zakres Rodzaje pomiaru metod pomiaru Klasyczne metody pomiaru organizacji Pomiar całej organizacji Tradycyjny rachunek kosztów (np. ROI) Rachunek

Bardziej szczegółowo

FMEA. Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl. Opracował: Tomasz Greber (www.greber.com.pl)

FMEA. Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl. Opracował: Tomasz Greber (www.greber.com.pl) FMEA Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl FMEA MYŚLEĆ ZAMIAST PŁACIĆ Dlaczego FMEA? Konkurencja Przepisy Normy (ISO 9000, TS 16949 ) Wymagania klientów Powstawanie i wykrywanie wad % 75% powstawania wad

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Sterowanie procesem i jego zdolność. Zbigniew Wiśniewski

Sterowanie procesem i jego zdolność. Zbigniew Wiśniewski Sterowanie procesem i jego zdolność Zbigniew Wiśniewski Wybór cech do kart kontrolnych Zaleca się aby w pierwszej kolejności były brane pod uwagę cechy dotyczące funkcjonowania wyrobu lub świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości Opis Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika

Bardziej szczegółowo

Statystyczne Zarządzanie Jakością

Statystyczne Zarządzanie Jakością Statystyczne Zarządzanie Jakością Opis Obecnym wyzwaniem dla większości procesów produkcyjnych jest utrzymanie powtarzalnej jakość zgodnie z oczekiwaniami klientów nie dla partii pięciu sztuk ale dla serii

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Wojciech Dziemianowicz prezentacja składa się z materiałów przygotowanych przez firmy GEOPROFIT i ECORYS Polska sp. z o.o. na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 Etapy/fazy zarządzania projektem Rozpoczęcie (uruchomienie) projektu Planowanie projektu Realizacja projektu Zamknięcie projektu Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym rzemysław Popiołkiewicz Tarnowo Podgórne, marzec 2014 Zmiany sposobu działania firm w zakresie służb utrzymania ruchu (SUR). Istotne

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości 8 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości Piotr Lipiński, Kierownik Działu Systemów Jakości/QP Ożarów Mazowiecki Listopad 2016 Czego od nas

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE Co to jest? RAION BASIC MES SYSTEM - ANDON & OEE System przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe do audytów PKJPA. Szkolenia do audytu PKJPA 2009

Podejście procesowe do audytów PKJPA. Szkolenia do audytu PKJPA 2009 Podejście procesowe do audytów PKJPA Szkolenia do audytu PKJPA 2009 Agenda 1. Wprowadzenie do nowej formuły audytu 2. Struktura i sposób tworzenia dokumentacji Struktura dokumentacji, poziomy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych

Projektowanie systemów informatycznych Projektowanie systemów informatycznych Zarządzanie projektem Informacje wprowadzające Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Co to jest zarządzanie? Przykładowe definicje

Bardziej szczegółowo

Warianty sesji szkoleniowo-doradczych dla firm w promocji Wykorzystaj budżet na 2015 zorganizuj szkolenie w 2016

Warianty sesji szkoleniowo-doradczych dla firm w promocji Wykorzystaj budżet na 2015 zorganizuj szkolenie w 2016 Warianty sesji szkoleniowo-doradczych dla firm w promocji Wykorzystaj budżet na 2015 zorganizuj szkolenie w 2016 Wariant Długość dnia szkoleniowego Maksymalna liczba osób w grupie Cena podstawowa za dzień

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J. P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a )

R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J. P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a ) R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a ) Kierunek: mechanika i budowa maszyn Wymiar praktyki: 5 tygodni po I roku studiów, tj. 25 dni

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FormControl

Oprogramowanie FormControl Pomiar przez kliknięcie myszą. Właśnie tak prosta jest inspekcja detalu w centrum obróbczym z pomocą oprogramowania pomiarowego FormControl. Nie ma znaczenia, czy obrabiany detal ma swobodny kształt powierzchni

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja naukowo-techniczna Transformatory energetyczne i specjalne Rozwiązania, funkcje, trendy

VI Konferencja naukowo-techniczna Transformatory energetyczne i specjalne Rozwiązania, funkcje, trendy VI Konferencja naukowo-techniczna Transformatory energetyczne i specjalne Rozwiązania, funkcje, trendy Piotr Rożdźyński Wojciech Urbański Zakład Transformatory ZREW S.A. Instytut Maszyn Elektrycznych PW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 4. mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

KOSZTY JAKOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KOSZTY JAKOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością, red. Sikora T., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, ss. 137-141 Urszula Balon Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademia

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Koszty w cyklu życia produktu. prowadzenie: dr Adam Chmielewski

Koszty w cyklu życia produktu. prowadzenie: dr Adam Chmielewski Koszty w cyklu życia produktu prowadzenie: dr Adam Chmielewski Koszty w cyklu życia produktu faza planowania i projektowania produktu obejmuje: badania rynkowe, projektowanie produktu, projektowanie produkcji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, iż działania związane z zarządzaniem Miastem odbywają się w sposób planowy, zgodny z przyjętą Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta

Bardziej szczegółowo

Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji. Piotr Miller

Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji. Piotr Miller Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji. Piotr Miller Podejmowanie decyzji na podstawie faktów to jedna z ośmiu zasad zarządzania jakością wymienionych w normie

Bardziej szczegółowo

* tworzenie kryteriów oceny i nagradzania; * redukcję kosztów. Zasady kaizen Filozofia kaizen opiera się na dwóch zasadniczych

* tworzenie kryteriów oceny i nagradzania; * redukcję kosztów. Zasady kaizen Filozofia kaizen opiera się na dwóch zasadniczych William Edwards Deming (14 października 1900 20 grudnia 1993) amerykański statystyk. Urodził się w Sioux City w stanie Iowa, w którym to stanie także się wychował. Studiował na uniwersytetach Wyoming,

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik optyk 322[16]

I.1.1. Technik optyk 322[16] I.1.1. Technik optyk 322[16] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 197 Przystąpiło łącznie: 188 przystąpiło: 188 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 182 (96,8%) zdało: 145 (77,1%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku Kod szkolenia Temat szkolenia Ilość dni szkolenia Terminy szkolenia BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OBRONA CYWILNA, PPOŹ, PIERWSZA POMOC BHP 01 Szkolenie okresowe bhp dla Pracodawców oraz Osób Kierujących

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU Wykład 6. SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH CYKLU WYTWARZANIA I ŻYCIA PRODUKTU 1 1. Ogólna charakterystyka systemów zapewniania jakości w organizacji: Zapewnienie jakości to systematyczne działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW MECHANICZNYCH

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW MECHANICZNYCH Program stażu zawodowego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4 64-610 Rogoźno

Bardziej szczegółowo