Uwaga. Warunki gwarancji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwaga. Warunki gwarancji"

Transkrypt

1 Spis treœci Warunki gwarancji... 2 Charakterystyka urz¹dzeñ... 4 Dane techniczne... 6 Kontroler sieciowy Link-Scan 20 i Link-Scan Czytnik Link-Scan... 6 Identyfikatory... 7 Schemat po³¹czeñ... 8 Instrukcja instalowania Lokalizacja Link-Scana Pod³¹czanie Link-Scana Okablowanie Zasilanie Magistrala komunikacyjna Wejœcia cyfrowe Oporniki koñcowe PrzekaŸniki Dodatkowe czytniki Czytniki kodów paskowych Prze³¹cznik antysabota owy Bezpiecznik Ustawienie prze³¹czników wewnêtrznych DIP Kontroler sieciowy Link-Scan Czytnik Link-Scan Regulacja czu³oœci a) przy pomocy identyfikatora regulacyjnego b) przy pomocy identyfikatora standardowego Okreœlanie typu czytnika wed³ug sposobu palenia siê LEDów

2 Uwaga Pomimo usilnych starañ maj¹cych na celu jak najdok³adniejsze przygotowanie niniejszej instrukcji, Melcom Products Sp. z o.o. oraz Impro Technologies (Pty) Ltd. nie bior¹ jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci za powsta³e w niej b³êdy czy te pomy³ki. Wraz z ukazaniem siê tej instrukcji instalowania kontrolera sieciowego Link-Scan oraz czytników Link-Scan, wszystkie poprzednie instrukcje przestaj¹ obowi¹zywaæ. Ponadto rezerwujemy sobie prawo wprowadzania zmian oraz ulepszania niniejszej instrukcji bez koniecznoœci uprzedniego powiadamiania o tym u ytkowników. Warunki gwarancji Melcom Products Sp. z o.o. oraz Impro Technologies (Pty) Ltd. gwarantuj¹, e urz¹dzenia obejmowane niniejsz¹ gwarancj¹ bêd¹ wolne od wszelkich wad materia³owych oraz produkcyjnych przez okres jednego roku od daty ich zakupienia (daty faktury). U ytkownik powinien powiadomiæ Melcom Products Sp. z o.o. o wyst¹pieniu tego typu defektów w przeci¹gu jednego tygodnia od momentu ich stwierdzenia. Jedynym obowi¹zkiem Melcom Products Sp. z o.o. bêdzie zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji naprawiæ lub wymieniæ niesprawne urz¹dzenie lub jego czêœæ na w³asny koszt. u ytkownik bez wyraÿnej pisemnej zgody Melcom Products Sp. z o.o oraz Impro Technologies (Pty) Ltd. U ytkownik zostanie powiadominony na piœmie czy przes³ane przez niego urz¹dzenie lub jego czêœæ jest pokrywane warunkami gwarancji. Jeœli dla jakiejkolwiek przyczyny przes³ane do Melcom Products Sp. z o.o. urz¹dzenia nie bêd¹ odpowiada³y wymogom niniejszej gwarancji, wtedy wszystkimi kosztami, które zosta³y poniesione przez Melcom Products Sp. z o.o oraz Impro Technologies (Pty) Ltd. na przeprowadzone badania oraz zwrot przes³anych urz¹dzeñ do u ytkownika zostanie obci¹ ony u ytkownik. Gwarancja na urz¹dzenia lub ich czêœci, które zosta³y wymienione lub naprawione w ramach gwarancji up³ywa z dniem wygaœniêcia gwarancji na urz¹dzenie, które zosta³o pierwotnie nabyte przez u ytkownika. Poniewa ani Melcom Products Sp. z o.o. ani Impro Technologies (Pty) Ltd. nie posiadaj¹ kontroli nad miejscem w którym oraz sposobem w jaki urz¹dzenia s¹ instalowane, nie przyjmuj¹ oni odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty wynik³e z niew³aœciwego funkcjonowania, sposobu zaprojektowania i wykonania instalacji czy te zintegrowania urz¹dzeñ lub jakiegokolwiek innego powodu. Na ¹danie ze strony Melcom Products Sp. z o.o. urz¹dzenie lub jego czêœæ, które s¹ niesprawne powinny niezw³ocznie zostaæ zwrócone do Melcom Products Sp. z o.o. Koszty wysy³ki niesprawnych urz¹dzeñ ponosi klient. Urz¹dzenia naprawione lub wymienione zostan¹ wys³ane do klienta na koszt Melcom Products Sp. z o.o. Gwarancja nie obejmuje urz¹dzeñ oraz ich czêœci, które przesta³y w³aœciwie funkcjonowaæ w wyniku ich niezgodnego z przeznaczeniem u ycia, wypadku, niedopatrzenia, zak³óceñ w zasilaniu lub te jakichkolwiek zmian, które wprowadzi³ do nich 2 3

3 Charakterystyka urz¹dzeñ Do ka dego z sieciowych kontrolerów Link-Scan mo na za poœrednictwem RS485 pod³¹czyæ 15 czytników Link-Scan. Poprzez RS485 mo na pod³¹czæ do 16 sieciowych kontrolerów Link-Scan do Host-Linka, który z kolei po³¹czony jest z komputerem steruj¹cym za pomoc¹ ³¹cza RS232 (do portu szeregowego). Tak wiêc jeden komputer mo e sterowaæ systemem w pe³ni kontroluj¹cym dostêp do 256 drzwi. Ka dy z czytników Link-Scan jest przystosowany do kontrolowania pojedynczych drzwi b¹dÿ te do stanowienia elementu grupy APB (anti-passback). Ka dy z sieciowych kontrolerów Link-Scan oraz czytników Link- Scan jest wyposa ony w dwa niezale ne kana³y odczytu. Do ka dego z nich mo na pod³¹czyæ (opcjonalnie) dodatkowy czytnik, który mo e znajdowaæ siê w odleg³oœci do 25m od czytnika podstawowego. Ka dy z sieciowych kontrolerów/czytników Link-Scan posiada 2 wbudowane przekaÿniki oraz cztery wejœcia cyfrowe o zerowym potencjale. Do ka dego z czytników Link-Scan mo na pod³¹czyæ 8 dodatkowych przekaÿników, które mog¹ baæ oddalone od czytnika podstawowego o 500m. Komunikacja miêdzy czytnikiem podstawowym i dodatkowymi przekaÿnikami (ka dy z nich posiada swój w³asny indywidulany kod) przebiega po parze y³ po RS485. PrzekaŸnik nr 7 jest przekaÿnikiem kontroluj¹cym zasilanie. Pozostaje on wzbudzony tak d³ugo jak na terenie linii APB znajduje siê ktokolwiek. Przechodzi do stanu spoczynku w momencie gdy wszyscy opuszcz¹ liniê APB. Dodatkowy przekaÿnik nr 8 jest wykorzystywany do rejestrowania dostêpów nieudzielonych. Komputer steruj¹cy jest pod³¹czany do systemu tylko gdy konieczne jest przes³anie transakcji zapisanych w pamiêci kontrolerów sieciowych lub te gdy zapisane w nich dane u ytkowników maj¹ zostaæ zmienione (down- i uploading). W okresach miêdzy komunikacj¹ z komputerem kontrolery sieciowe Link-Scan dzia³aj¹ niezale nie. System Link-Scan jest sterowany z komputera za poœrednictwem specjalnego oprogramowania kontroli dostêpu. Oprogramowanie to umo liwia wydrukowywanie raportów informuj¹cych o aktywnoœci poszczególnych posiadaczy identyfikatorów, grup ludzi, linii, drzwi lub rodzajów transakcji, itp. Ponadto istnieje równie mo liwoœæ wydrukowania specjalnych raportów, np. o tym kto jako pierwszy i jako ostatni korzysta z systemu w danym okresie czasu, itd. Wszystkie raporty mog¹ byæ przedstawiane na ekranie, przesy³ane na drukarkê lub te przygotowywane do eksportu w formie pliku ASCII, co umo liwia dalsz¹ obróbkê danych. Procedura instalacyjna jest bardzo prosta, wystarczy tylko trzymaæ siê za³¹czonych w niniejszej instrukcji schematów. Obudowy czytników/kontrolerów sieciowych przymocowuj do pod³o a przy pomocy dwustronnej taœmy klej¹cej lub te korzystaj z przygotowanych fabrycznie otworów na œruby. Poniewa czytniki/kontrolery sieciowe Link-Scan s¹ w stanie uaktywniæ identyfikator poprzez wiêkszoœæ materia³ów budowlanych (poza metalem), mo na je instalowaæ praktycznie w ka dym miejscu, na które pozwala zasiêg dzia³ania. Kontroler sieciowy Link-Scan dynamicznie przydziela pamiêæ, która nie zosta³a wykorzystana do zapisania danych identyfikatorów do zapisywania transakcji. Na przyk³ad sieciowy kontroler Link-Scan (Link 80) jest w stanie zapisaæ w swojej pamiêci dane 8000 u ytkowników oraz 6000 transkacji. 4 5

4 Dane techniczne DANE TECHNICZNE KONTROLERA SIECIOWEGO: LINK-SCAN 20 I LINK-SCAN 80 Procesor: 16MHz CPU z zegarem czasu rzeczywistego i bateri¹ Zasilanie: +/- 140mA dla Link 20 i +/- 200mA dla Link 80; napiêcie 10-14VAC lub 12-16VDC Pojemnoœæ Link 20-28kB pamiêci przydzielanej dynamicznie; pamiêci: Link 80-56kB dla danych identyfikatorów, 56kB dla transakcji Wymiary: wys = 161mm, szer = 90mm, g³êb = 45mm Wejœcia cyfrowe: 4 suche wejœcia zabezpieczone do +/- 80V PrzekaŸniki: Dwa wewnêtrzne, przetestowane przy 1,5A, 30VDC RS485 Port 1: ¹cze dla 15 czytników Baud, 8 bitów, no parity, 1 stop bit RS485 Port 2: ¹cze dla 15 kontrolerów sieciowych Link-Scan, ³¹cz¹cych je z 2400 Baud, 8 bitów, no parity, 1 stop bit Kana³y odczytu: Dwa, ka dy posiada dwie g³owice czytaj¹ce. Jedna z nich jest wbudowana w podstawê obudowy kontrolera sieciowego Link-Scan. Czytnik dodatkowy: Dzia³a na odleg³oœæ do 25m od czytnika podstawowego. Jest wyposa ony w 3 LEDy informuj¹ce o statusie systemu i wewnêtrzny sygnalizator akustyczny. Do ka dego kana³u odczytu mo na pod³¹czyæ (równolegle) dodatkow¹ g³owicê czytaj¹c¹. Kana³y odczytu: Dwa niezale ne kana³y odczytu. Do ka dego z nich mo na pod³¹czyæ dodatkowy czytnik. Czytnik dodatkowy: Dzia³a na odleg³oœæ do 25m od czytnika podstawowego. Jest wyposa ony w 3 LEDy informuj¹ce o statusie systemu i wewnêtrzny sygnalizator akustyczny. Do ka dego kana³u odczytu mo na pod³¹czyæ (równolegle) dodatkow¹ g³owicê czytaj¹c¹. Status: Jest wskazywany przez 3 LEDy. Pierwszy wskazuje: zasilanie obecne/przedstaw identyfikator; drugi: dostêp udzielony; trzeci: brak dostêpu. Zasiêg dzia³ania: Oko³o 100mm od cewki (znajduje siê ona w podstawie obudowy czytników/kontrolerów sieciowych), zasiêg jest uzale niony od typu identyfikatora. Identyfikatory typu karta kredytowa maj¹ nieznacznie lepszy zasiêg ani eli identyfikatory typu eton. Kody paskowe: Dwa kana³y odczytu kodów paskowych s¹ dostêpne na ¹danie. Prze³¹cznik Zintegrowany z obudow¹: 1A, 125VAC, mikroprze³¹cznik antysabota owy: z kontaktami NO i NC Warunki Temperatura pracy: -10 do +70 stopni Celsjusza œrodowiskowe: Wilgotnoœæ powietrza: 0-95% niekondensacyjna Lokalizacja: Kontrolery sieciowe Link-Scan nie mog¹ byæ instalowane na lub w pobli u metalowych powierzchni (z w³¹czeniem zbrojenia betonu). Czêstotliwoœæ: Hz Wewnêtrzny Regulowana g³oœnoœæ sygnalizator akustyczny: DANE TECHNICZNE IDENTYFIKATORóW 6 DANE TECHNICZNE CZYTNIKA LINK-SCAN Procesor: 16MHz CPU, 32kB, volatile Zasilanie: +/- 200mA przy napiêciu 10-14VAC lub 12-16VDC Wymiary: wys = 161mm, szer = 90mm, g³êb = 45mm Wejœcia cyfrowe: 4 suche wejœcia zabezpieczone do +/- 80V PrzekaŸniki: Dwa wewnêtrzne przetestowane przy 1,5A, 30VDC Komunikacja: Na pojedynczej parze mo na po³¹czyæ z sob¹ do 16 czytników. Mog¹ one byæ adresowane indywidulanie b¹dÿ grupowo. Komunikacja przebiega w protokole RS485. RS485 Port 1: ¹cze miêdzy kontrolerem sieciowym Link-Scan i czytnikami Baud, 8 bitów, no parity, 1 stop bit RS485 Port 2: ¹cze umo liwiaj¹ce sterowanie oœmioma przekaÿnikami, które mog¹ byæ oddalone o max 500m od czytnika podstawowego. 4 przekaÿniki odpowiadaj¹ kana³owi odczytu A, a 3 kana³owi odczytu B. PrzekaŸnik nr 7 jest przekaÿnikiem steruj¹cym zasilaniem, a przekaÿnik nr 8 sygnalizuje brak dostêpu. Zasilanie: Indukcyjne. Nie wymagaj¹ obecnoœci baterii lub jakiegokolwiek innego Ÿród³a zasilania. Wytrzyma³oœæ: Bardzo wysoka. Identyfikatory s¹ wykonane z materia³ów bardzo wysokiej jakoœci. Producent daje na nie do ywotni¹ gwarancjê. Wymiary: eton: œrednica = 36mm, wys = 4mm Karta kredytowa: szer = 85mm, wys = 52mm, g³êb = 4mm. Sposób noszenia: eton wyposa ony jest w 2 okr¹g³e otwory (3,5mm) oraz naciêcia umo liwiaj¹ce noszenie go albo na breloczku do kluczy albo na pasku od zegarka. Karta posiada dwa otwory umo liwiaj¹ce przymocowanie do nich klipsa, który przypina siê do marynarki. Warunki Temperatura przechowywania: -40 do +120 stopni œrodowiskowe: Celsjusza Temperatura pracy: -10 do +70 stopni Celsjusza 7

5 8 9

6 Instrukcja instalowania który z kolei trzeba uziemiæ. Ka dy z czytników powinien zostaæ uziemiony oddzielnie. LOKALIZACJA LINK-SCANA Link-Scan powinien zawsze byæ instalowany w bezpiecznym miejscu wewn¹trz budynku. Wejœcia cyfrowe Wejœcia cyfrowe prze³¹cza siê przy pomocy przekaÿników o potencjale zerowym. Uaktywnia siê je za poœrednictwem oprogramowania. Do pod³¹czania wykorzystuje siê skrêtkê. Zaleca siê instalowaæ go tak aby znajduj¹ce siê na nim LEDy by³y widoczne dla u ytkownika. Jeœli nie jest to mo liwe, zalecamy wykorzystanie czytnika dodatkowego, który równie wyposa ony jest w LEDy i mo e zostaæ zainstalowany w odleg³oœci do 25 metrów od czytnika podstawowego (na, obok lub w drzwiach, które kontroluje). UWAGA: System nie dzia³a poprzez metal. Nale y wiêc unikaæ instalowania Link-Scana: a) w pobli u metalowych powierzchni lub zbrojenia betonu b) montowania dwóch Link-Scanów w odleg³oœci poni ej 1 metra od siebie. Im wiêksza odleg³oœæ miêdzy nimi, tym lepsze dzia³anie Oporniki koñcowe Aby zabezpieczyæ siê przed zak³óceniami w komunikacji po RS485 nale y zastosowaæ oporniki koñca linii. Wartoœæ opornika powinna wahaæ siê miêdzy 1 k do 100. Opornik o wartoœci 100 nale y stosowaæ tylko jeœli jest to absolutnie konieczne. Oporniki instaluje siê tylko na samych koñcach kabla, a nie dla ka dego czytnika osobno. Miejsce, w którym nale y zainstalowaæ oporniki koñca linii jest pokazane na rysunku poni ej: POD ¹CZANIE LINK-SCANA Opornik dla ostatniego czytnika na magistrali RS485 nale y umieœciæ tutaj Okablowanie Zasilanie 10-14VAC lub 12-16VDC pod³¹cza siê do zacisków TB3-1 i 2. Wejœcie jest niespolaryzowane. Zaleca siê stosowaæ kabel 2- y³owy, 5A. UWAGA: Jeœli czytniki s¹ znacznie od siebie oddalone, tak e korzystanie z normalnych zasilaczy jest utrudnione, nale y zasilaæ je indywidualnie w miejscu, w którym s¹ zainstalowane. Opornik dla ostatniego kontrolera na magistrali RS485 nale y umieœciæ tutaj PrzekaŸniki S¹ dostêpne jako przekaÿniki wewnêtrzne lub dodatkowe. Zaleca siê stosowanie 2 lub 3 y³owego kabla o natê eniu 2A. Poni ej przedstawiony jest schemat obwodu zabezpieczaj¹cego przed zbyt wysokim napiêciem: Magistrala komunikacyjna (czytniki, komputer steruj¹cy i dodatkowe przekaÿniki) Nale y zastosowaæ ekranowan¹ skrêtkê (o minimalnej œrednicy y³y 0,2mm2). Ekran pod³¹cza siê do zacisku uziemienia TB9, 10 11

7 Reprezentujeobwód zabezpieczaj¹cy przekaÿnik przed przebiciem Pod³¹czanie czytnika kodów paskowych Czytniki kodów paskowych mog¹ byæ pod³¹czane do zacisków mostkowych JP3 i JP4. Kana³ odczytu #1 pod³¹cza siê do JP3, a kana³ odczytu #2 do JP4. Sposób w jaki nale y takie czytniki pod³¹czaæ jest przedstawiony poni ej: Dioda, 1000VPRV min, np. 1N4007 Warystor typu metal-tlenek, min 30V Dodatkowe czytniki Dodatkowe czytniki pod³¹cza siê do zacisków mostkowych JP1 i JP2. Zaleca siê stosowanie ekranowanego kabla 6- y³owego o œrednicy y³y 0,2mm2. Dodatkowe czytniki mo na instalowaæ w odleg³oœci do max. 25m od czytnika podstawowego. JP1 jest po³¹czony równolegle z czytnikiem wewnêtrznym, a JP2 jest oddzielnym wejœciem. Maksymalny dystans miêdzy czytnikiem podstawowym i dodatkowym jest w du ym stopniu uzale niony od warunków œrodowiskowych. W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie kabla koncentrycznego. UWAGA: Dodatkowy czytnik pod³¹czony do zacisku JP1 bêdzie dzia³a³ dok³adnie odwrotnie w stosunku do czytnika dodatkowego pod³¹czonego do zacisku JP2. Tzn. jeœli kana³ 1 (JP1) jest zdefiniowany jako WEJœCIE, to kana³ 2 (JP2) bêdzie WYJœCIEM i na odwrót. Pozwala to na prawid³owe zastosowanie opcji antipassback. Prze³¹cznik antysabota owy Koñcówki prze³¹cznika antysabota owego, które musz¹ byæ pod³¹czone do zewnêtrznego systemu zabezpieczaj¹cego s¹ przedstawione na rysunku poni ej. Zdejmowalna pokrywa przymocowana jest do podstawy Link-Scana przy pomocy œruby antysabota owej, której usuniêcie powoduje za³¹czenie siê prze³¹cznika antysabota owego. Bezpiecznik Bezpiecznik mo na wyj¹æ z jego uchwytu i wymieniæ na nowy w razie potrzeby

8 Ustawienie prze³¹czników wewnêtrznych DIP W Link-Scanie znajduj¹ siê dwa zestawy prze³¹czników wewnêtrznych DIP, oznaczone: SW1 i SW2. Ich opis przedstawiony jest poni ej. Kontroler sieciowy Link-Scan Objaœnienia: Jednoczesny dostêp wejœcie/wyjœcie - wykorzystywany gdy obecne jest oddzielne wejœcie i wyjœcie. Niejednoczesny dostêp wejœcie/wyjœcie - Pozwala wykorzystywaæ pojedyncze drzwi dwustronne jako wejœcie/ wyjœcie, zabezpieczaj¹c jednoczeœnie przed jednoczesnym ¹daniem wejœcia/wyjœcia. Pe³en antipassback - Pozwala na jednorazowe wejœcie i wyjœcie. Niepe³en antipassback - Pozwala na jednorazowe wejœcie i wielokrotne wychodzenie. Pozwala wykorzystywaæ pojedyncze drzwi dwukierunkowe jako wejœcie/wyjœcie. Tryb testowania - Gdy pod³¹czymy do Link-Scana zasilanie, wejdzie on automatycznie w tryb testowania, który umo liwia wyregulowanie czu³oœci Link-Scana. Czytnik Link-Scan UWAGA: Wprowadzanie jakichkolwiek zmian do ustawienia wewnêtrznych prze³¹czników DIP wymaga wy³¹czenia i ponownego za³¹czenia Link-Scana, aby nowe ustawienie mog³o zostaæ wczytane do pamiêci Link-Scana. Regulacja czu³oœci 14 a) Przy pomocy identyfikatora reguluj¹cego Zbli identyfikator reguluj¹cy na odleg³oœæ kilku centymetrów do 15

9 Link-Scana. Ustaw kodensator reguluj¹cy tak, aby znajduj¹cy siê na identyfikatorze LED pali³ siê jak najjaœniejszym œwiat³em. b) Przy pomocy standardowego identyfikatora OKREœLANIE TYPU CZYTNIKA WED UG SPOSOBU PALENIA SIê LEDów 1. Od³¹cz od Link-Scana zasilanie. Na komplecie prze³¹czników wewnêtrznych DIP SW1 ustaw S4 w pozycji ON i ponownie pod³¹cz zasilanie. Link-Scan znajduje siê teraz w trybie testowania. 2. Przedstawianie identyfikatora powoduje teraz, e Link-Scan emituje ci¹g³y sygna³ dÿwiêkowy. Ustaw kondensator reguluj¹cy tak, aby odleg³oœæ na któr¹ odczytywany jest identyfikator by³a jak najwiêksza. Aby jak najlepiej wypoœrodkowaæ czu³oœæ Link-Scana zaleca siê podczas regulacji korzystaæ z kilku ró nych identyfikatorów. 3. Dla czytników dodatkowych nale y ustawiaæ kondensator reguluj¹cy oddzielnie. 4. Jeœli do czytnika podstawowego pod³¹czony jest (równolegle) czytnik dodatkowy, najpierw nale y wyregulowaæ czu³oœæ czytnika podstawowego, a dopiero póÿniej czytnika dodatkowego. 5. Po zakoñczeniu regulacji nale y ustawiæ prze³¹cznik wewnêtrzny S4 w pozycji OFF i ponownie od³¹czyæ i znowu pod³¹czyæ do Link- Scana zasilanie aby powróci³ on do normalnego trybu pracy. KONDENSATOR Okreœlenie skrótów: PI - przedstaw identyfikator DU - dostêp udzielony BD - brak dostêpu UWAGA!!! Jeœli na kontrolerze sieciowym Link-Scan LED BD (Access Denied) zapali siê i pali siê siê œwiat³em ci¹g³ym, oznacza to, e wykryty zosta³ problem z wkomunikacji z Host-Linkiem. Przedstawienie jakiegokolwiek identyfikatora spowoduje, e kontroler wróci do normalnego trybu pracy

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca Szafa zasilajàco-sterujàca SLZ SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Budowa Rysunek 1. Schemat Szafki zasilaj¹co steruj¹cej

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA KONWERTER WIEGAND NA RS232 AS 1564 Przed

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB Modu³ MPW-4 przeznaczony jest do domykania po kolei lub parami 4 szyb podnoszonych elektrycznie, sterowanych +12V i/lub

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS.

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS. SYSTEMS www.glassolutions.eu ? T 1. Informacje ogólne 2 2. Opis 2 3. Instalacja 3 4. Pod³¹czenie przewodów przed³u aj¹cych do zasilacza 3-4 5. Uziemienie obramowania uziemiaj¹cego 5 6. Pod³¹czenie prze³¹cznika/odbiornika

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie multimedialne

Wyposażenie multimedialne Lp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH

MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH MB 4821 MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH MB 4821 Instrukcja Obs³ugi ver. 2.0 Producent: FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS Zak³ad Produkcyjny 34-200 Sucha Beskidzka ul. Beniowskiego tel./fax (033) 874-98-00 (033) 874-98-01

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

POWERLINE , 15-31,

POWERLINE , 15-31, K A R T A P R O D U K T U POWERLINE 3-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do wspó³pracy z urz¹dzeniami zasilanymi z trzyfazowej sieci energetycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KARTA PRODUKTU 000, 000, 000 Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KOMUNIKACJA konwersji zapewnia doskona³¹ ochronê pod³¹czonym - Sieciowa Karta

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

KB-01. Sterownika silnika krokowego bipolarnego dwufazowego INSTRUKCJA OBSŁUGI. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: 12 www.cncland.pl www.cncland.

KB-01. Sterownika silnika krokowego bipolarnego dwufazowego INSTRUKCJA OBSŁUGI. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: 12 www.cncland.pl www.cncland. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: Sterownik nie wymaga uruchomienia, ani strojenia, jedyną czynnością jaką musimy przeprowadzić jest dobór prądu wyjściowego sterownika do silnika za pomocą potencjometru

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepiêciowa przewodowych sieci komputerowych Ethernet Wy³adowania elektryczne stanowi¹ istotne zagro- enie dla ludzi, urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych oraz budynków. Najwiêksze

Bardziej szczegółowo

POWERLINE , 15-31,

POWERLINE , 15-31, K A R T A P R O D U K T U POWERLINE 3-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do wspó³pracy z urz¹dzeniami zasilanymi z trójfazowej sieci energetycznej

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Wykład 2 Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Interfejs I 2 C I 2 C Inter-Integrated Circuit Cechy: - szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych - opracowana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne Kuranty elektroniczne UNI-BELL Dzwony i kuranty elektroniczne UNI-BELL DK-2 Uni-Bell Wersja eksportowa PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE Sterownik UniBell jest to nowoczesny mikroprocesorowy zegar czasu rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI Przeczytaj przed u yciem i zachowaj Przyciski pilota zdalnego sterowania Nadajnik sygna³u Skieruj pilot t¹ stron¹ w kierunku odbiornika sygna³u na jednostce

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

Termostat bezprzewodowy RTW31

Termostat bezprzewodowy RTW31 Termostat bezprzewodowy RTW31 Termostat RTW31 to regulator temperatury pomieszczenia, który nie wymaga instalacji przewodów i mo e zosta zamontowany w ka dym normalnym rodowisku pracy w odleg o ci 100

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Czêœæ I Instalacja. Czêœæ II Instrukcja obs³ugi. Spis treœci

Czêœæ I Instalacja. Czêœæ II Instrukcja obs³ugi. Spis treœci L Spis treœci Czêœæ I Instalacja Czêœæ pierwsza jest przeznaczona dla serwisanta. Zawiera informacje dotycz¹ce pod³¹czeñ elektrycznych i monta u sterownika I.D.E. e1.01. Czêœæ druga jest przeznaczona dla

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

KATALOG. TU x CH AL - T - H-d. NET oznaczenie wersji sieciowej wersja podstawy ZDJÊCIE. Kierunek obrotu turbiny. Wiatr. Ci¹g kominowy WYMIARY

KATALOG. TU x CH AL - T - H-d. NET oznaczenie wersji sieciowej wersja podstawy ZDJÊCIE. Kierunek obrotu turbiny. Wiatr. Ci¹g kominowy WYMIARY KATALOG ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy Napiêcie zasilana regulatora obrotów VDC Uk³ad obrotowy: ³o yska toczne Maksymalny pobór pr¹du 0,A Œredni pobór pr¹du ~0,A Œrednia

Bardziej szczegółowo