Uwaga. Warunki gwarancji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwaga. Warunki gwarancji"

Transkrypt

1 Spis treœci Warunki gwarancji... 2 Charakterystyka urz¹dzeñ... 4 Dane techniczne... 6 Kontroler sieciowy Link-Scan 20 i Link-Scan Czytnik Link-Scan... 6 Identyfikatory... 7 Schemat po³¹czeñ... 8 Instrukcja instalowania Lokalizacja Link-Scana Pod³¹czanie Link-Scana Okablowanie Zasilanie Magistrala komunikacyjna Wejœcia cyfrowe Oporniki koñcowe PrzekaŸniki Dodatkowe czytniki Czytniki kodów paskowych Prze³¹cznik antysabota owy Bezpiecznik Ustawienie prze³¹czników wewnêtrznych DIP Kontroler sieciowy Link-Scan Czytnik Link-Scan Regulacja czu³oœci a) przy pomocy identyfikatora regulacyjnego b) przy pomocy identyfikatora standardowego Okreœlanie typu czytnika wed³ug sposobu palenia siê LEDów

2 Uwaga Pomimo usilnych starañ maj¹cych na celu jak najdok³adniejsze przygotowanie niniejszej instrukcji, Melcom Products Sp. z o.o. oraz Impro Technologies (Pty) Ltd. nie bior¹ jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci za powsta³e w niej b³êdy czy te pomy³ki. Wraz z ukazaniem siê tej instrukcji instalowania kontrolera sieciowego Link-Scan oraz czytników Link-Scan, wszystkie poprzednie instrukcje przestaj¹ obowi¹zywaæ. Ponadto rezerwujemy sobie prawo wprowadzania zmian oraz ulepszania niniejszej instrukcji bez koniecznoœci uprzedniego powiadamiania o tym u ytkowników. Warunki gwarancji Melcom Products Sp. z o.o. oraz Impro Technologies (Pty) Ltd. gwarantuj¹, e urz¹dzenia obejmowane niniejsz¹ gwarancj¹ bêd¹ wolne od wszelkich wad materia³owych oraz produkcyjnych przez okres jednego roku od daty ich zakupienia (daty faktury). U ytkownik powinien powiadomiæ Melcom Products Sp. z o.o. o wyst¹pieniu tego typu defektów w przeci¹gu jednego tygodnia od momentu ich stwierdzenia. Jedynym obowi¹zkiem Melcom Products Sp. z o.o. bêdzie zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji naprawiæ lub wymieniæ niesprawne urz¹dzenie lub jego czêœæ na w³asny koszt. u ytkownik bez wyraÿnej pisemnej zgody Melcom Products Sp. z o.o oraz Impro Technologies (Pty) Ltd. U ytkownik zostanie powiadominony na piœmie czy przes³ane przez niego urz¹dzenie lub jego czêœæ jest pokrywane warunkami gwarancji. Jeœli dla jakiejkolwiek przyczyny przes³ane do Melcom Products Sp. z o.o. urz¹dzenia nie bêd¹ odpowiada³y wymogom niniejszej gwarancji, wtedy wszystkimi kosztami, które zosta³y poniesione przez Melcom Products Sp. z o.o oraz Impro Technologies (Pty) Ltd. na przeprowadzone badania oraz zwrot przes³anych urz¹dzeñ do u ytkownika zostanie obci¹ ony u ytkownik. Gwarancja na urz¹dzenia lub ich czêœci, które zosta³y wymienione lub naprawione w ramach gwarancji up³ywa z dniem wygaœniêcia gwarancji na urz¹dzenie, które zosta³o pierwotnie nabyte przez u ytkownika. Poniewa ani Melcom Products Sp. z o.o. ani Impro Technologies (Pty) Ltd. nie posiadaj¹ kontroli nad miejscem w którym oraz sposobem w jaki urz¹dzenia s¹ instalowane, nie przyjmuj¹ oni odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty wynik³e z niew³aœciwego funkcjonowania, sposobu zaprojektowania i wykonania instalacji czy te zintegrowania urz¹dzeñ lub jakiegokolwiek innego powodu. Na ¹danie ze strony Melcom Products Sp. z o.o. urz¹dzenie lub jego czêœæ, które s¹ niesprawne powinny niezw³ocznie zostaæ zwrócone do Melcom Products Sp. z o.o. Koszty wysy³ki niesprawnych urz¹dzeñ ponosi klient. Urz¹dzenia naprawione lub wymienione zostan¹ wys³ane do klienta na koszt Melcom Products Sp. z o.o. Gwarancja nie obejmuje urz¹dzeñ oraz ich czêœci, które przesta³y w³aœciwie funkcjonowaæ w wyniku ich niezgodnego z przeznaczeniem u ycia, wypadku, niedopatrzenia, zak³óceñ w zasilaniu lub te jakichkolwiek zmian, które wprowadzi³ do nich 2 3

3 Charakterystyka urz¹dzeñ Do ka dego z sieciowych kontrolerów Link-Scan mo na za poœrednictwem RS485 pod³¹czyæ 15 czytników Link-Scan. Poprzez RS485 mo na pod³¹czæ do 16 sieciowych kontrolerów Link-Scan do Host-Linka, który z kolei po³¹czony jest z komputerem steruj¹cym za pomoc¹ ³¹cza RS232 (do portu szeregowego). Tak wiêc jeden komputer mo e sterowaæ systemem w pe³ni kontroluj¹cym dostêp do 256 drzwi. Ka dy z czytników Link-Scan jest przystosowany do kontrolowania pojedynczych drzwi b¹dÿ te do stanowienia elementu grupy APB (anti-passback). Ka dy z sieciowych kontrolerów Link-Scan oraz czytników Link- Scan jest wyposa ony w dwa niezale ne kana³y odczytu. Do ka dego z nich mo na pod³¹czyæ (opcjonalnie) dodatkowy czytnik, który mo e znajdowaæ siê w odleg³oœci do 25m od czytnika podstawowego. Ka dy z sieciowych kontrolerów/czytników Link-Scan posiada 2 wbudowane przekaÿniki oraz cztery wejœcia cyfrowe o zerowym potencjale. Do ka dego z czytników Link-Scan mo na pod³¹czyæ 8 dodatkowych przekaÿników, które mog¹ baæ oddalone od czytnika podstawowego o 500m. Komunikacja miêdzy czytnikiem podstawowym i dodatkowymi przekaÿnikami (ka dy z nich posiada swój w³asny indywidulany kod) przebiega po parze y³ po RS485. PrzekaŸnik nr 7 jest przekaÿnikiem kontroluj¹cym zasilanie. Pozostaje on wzbudzony tak d³ugo jak na terenie linii APB znajduje siê ktokolwiek. Przechodzi do stanu spoczynku w momencie gdy wszyscy opuszcz¹ liniê APB. Dodatkowy przekaÿnik nr 8 jest wykorzystywany do rejestrowania dostêpów nieudzielonych. Komputer steruj¹cy jest pod³¹czany do systemu tylko gdy konieczne jest przes³anie transakcji zapisanych w pamiêci kontrolerów sieciowych lub te gdy zapisane w nich dane u ytkowników maj¹ zostaæ zmienione (down- i uploading). W okresach miêdzy komunikacj¹ z komputerem kontrolery sieciowe Link-Scan dzia³aj¹ niezale nie. System Link-Scan jest sterowany z komputera za poœrednictwem specjalnego oprogramowania kontroli dostêpu. Oprogramowanie to umo liwia wydrukowywanie raportów informuj¹cych o aktywnoœci poszczególnych posiadaczy identyfikatorów, grup ludzi, linii, drzwi lub rodzajów transakcji, itp. Ponadto istnieje równie mo liwoœæ wydrukowania specjalnych raportów, np. o tym kto jako pierwszy i jako ostatni korzysta z systemu w danym okresie czasu, itd. Wszystkie raporty mog¹ byæ przedstawiane na ekranie, przesy³ane na drukarkê lub te przygotowywane do eksportu w formie pliku ASCII, co umo liwia dalsz¹ obróbkê danych. Procedura instalacyjna jest bardzo prosta, wystarczy tylko trzymaæ siê za³¹czonych w niniejszej instrukcji schematów. Obudowy czytników/kontrolerów sieciowych przymocowuj do pod³o a przy pomocy dwustronnej taœmy klej¹cej lub te korzystaj z przygotowanych fabrycznie otworów na œruby. Poniewa czytniki/kontrolery sieciowe Link-Scan s¹ w stanie uaktywniæ identyfikator poprzez wiêkszoœæ materia³ów budowlanych (poza metalem), mo na je instalowaæ praktycznie w ka dym miejscu, na które pozwala zasiêg dzia³ania. Kontroler sieciowy Link-Scan dynamicznie przydziela pamiêæ, która nie zosta³a wykorzystana do zapisania danych identyfikatorów do zapisywania transakcji. Na przyk³ad sieciowy kontroler Link-Scan (Link 80) jest w stanie zapisaæ w swojej pamiêci dane 8000 u ytkowników oraz 6000 transkacji. 4 5

4 Dane techniczne DANE TECHNICZNE KONTROLERA SIECIOWEGO: LINK-SCAN 20 I LINK-SCAN 80 Procesor: 16MHz CPU z zegarem czasu rzeczywistego i bateri¹ Zasilanie: +/- 140mA dla Link 20 i +/- 200mA dla Link 80; napiêcie 10-14VAC lub 12-16VDC Pojemnoœæ Link 20-28kB pamiêci przydzielanej dynamicznie; pamiêci: Link 80-56kB dla danych identyfikatorów, 56kB dla transakcji Wymiary: wys = 161mm, szer = 90mm, g³êb = 45mm Wejœcia cyfrowe: 4 suche wejœcia zabezpieczone do +/- 80V PrzekaŸniki: Dwa wewnêtrzne, przetestowane przy 1,5A, 30VDC RS485 Port 1: ¹cze dla 15 czytników Baud, 8 bitów, no parity, 1 stop bit RS485 Port 2: ¹cze dla 15 kontrolerów sieciowych Link-Scan, ³¹cz¹cych je z 2400 Baud, 8 bitów, no parity, 1 stop bit Kana³y odczytu: Dwa, ka dy posiada dwie g³owice czytaj¹ce. Jedna z nich jest wbudowana w podstawê obudowy kontrolera sieciowego Link-Scan. Czytnik dodatkowy: Dzia³a na odleg³oœæ do 25m od czytnika podstawowego. Jest wyposa ony w 3 LEDy informuj¹ce o statusie systemu i wewnêtrzny sygnalizator akustyczny. Do ka dego kana³u odczytu mo na pod³¹czyæ (równolegle) dodatkow¹ g³owicê czytaj¹c¹. Kana³y odczytu: Dwa niezale ne kana³y odczytu. Do ka dego z nich mo na pod³¹czyæ dodatkowy czytnik. Czytnik dodatkowy: Dzia³a na odleg³oœæ do 25m od czytnika podstawowego. Jest wyposa ony w 3 LEDy informuj¹ce o statusie systemu i wewnêtrzny sygnalizator akustyczny. Do ka dego kana³u odczytu mo na pod³¹czyæ (równolegle) dodatkow¹ g³owicê czytaj¹c¹. Status: Jest wskazywany przez 3 LEDy. Pierwszy wskazuje: zasilanie obecne/przedstaw identyfikator; drugi: dostêp udzielony; trzeci: brak dostêpu. Zasiêg dzia³ania: Oko³o 100mm od cewki (znajduje siê ona w podstawie obudowy czytników/kontrolerów sieciowych), zasiêg jest uzale niony od typu identyfikatora. Identyfikatory typu karta kredytowa maj¹ nieznacznie lepszy zasiêg ani eli identyfikatory typu eton. Kody paskowe: Dwa kana³y odczytu kodów paskowych s¹ dostêpne na ¹danie. Prze³¹cznik Zintegrowany z obudow¹: 1A, 125VAC, mikroprze³¹cznik antysabota owy: z kontaktami NO i NC Warunki Temperatura pracy: -10 do +70 stopni Celsjusza œrodowiskowe: Wilgotnoœæ powietrza: 0-95% niekondensacyjna Lokalizacja: Kontrolery sieciowe Link-Scan nie mog¹ byæ instalowane na lub w pobli u metalowych powierzchni (z w³¹czeniem zbrojenia betonu). Czêstotliwoœæ: Hz Wewnêtrzny Regulowana g³oœnoœæ sygnalizator akustyczny: DANE TECHNICZNE IDENTYFIKATORóW 6 DANE TECHNICZNE CZYTNIKA LINK-SCAN Procesor: 16MHz CPU, 32kB, volatile Zasilanie: +/- 200mA przy napiêciu 10-14VAC lub 12-16VDC Wymiary: wys = 161mm, szer = 90mm, g³êb = 45mm Wejœcia cyfrowe: 4 suche wejœcia zabezpieczone do +/- 80V PrzekaŸniki: Dwa wewnêtrzne przetestowane przy 1,5A, 30VDC Komunikacja: Na pojedynczej parze mo na po³¹czyæ z sob¹ do 16 czytników. Mog¹ one byæ adresowane indywidulanie b¹dÿ grupowo. Komunikacja przebiega w protokole RS485. RS485 Port 1: ¹cze miêdzy kontrolerem sieciowym Link-Scan i czytnikami Baud, 8 bitów, no parity, 1 stop bit RS485 Port 2: ¹cze umo liwiaj¹ce sterowanie oœmioma przekaÿnikami, które mog¹ byæ oddalone o max 500m od czytnika podstawowego. 4 przekaÿniki odpowiadaj¹ kana³owi odczytu A, a 3 kana³owi odczytu B. PrzekaŸnik nr 7 jest przekaÿnikiem steruj¹cym zasilaniem, a przekaÿnik nr 8 sygnalizuje brak dostêpu. Zasilanie: Indukcyjne. Nie wymagaj¹ obecnoœci baterii lub jakiegokolwiek innego Ÿród³a zasilania. Wytrzyma³oœæ: Bardzo wysoka. Identyfikatory s¹ wykonane z materia³ów bardzo wysokiej jakoœci. Producent daje na nie do ywotni¹ gwarancjê. Wymiary: eton: œrednica = 36mm, wys = 4mm Karta kredytowa: szer = 85mm, wys = 52mm, g³êb = 4mm. Sposób noszenia: eton wyposa ony jest w 2 okr¹g³e otwory (3,5mm) oraz naciêcia umo liwiaj¹ce noszenie go albo na breloczku do kluczy albo na pasku od zegarka. Karta posiada dwa otwory umo liwiaj¹ce przymocowanie do nich klipsa, który przypina siê do marynarki. Warunki Temperatura przechowywania: -40 do +120 stopni œrodowiskowe: Celsjusza Temperatura pracy: -10 do +70 stopni Celsjusza 7

5 8 9

6 Instrukcja instalowania który z kolei trzeba uziemiæ. Ka dy z czytników powinien zostaæ uziemiony oddzielnie. LOKALIZACJA LINK-SCANA Link-Scan powinien zawsze byæ instalowany w bezpiecznym miejscu wewn¹trz budynku. Wejœcia cyfrowe Wejœcia cyfrowe prze³¹cza siê przy pomocy przekaÿników o potencjale zerowym. Uaktywnia siê je za poœrednictwem oprogramowania. Do pod³¹czania wykorzystuje siê skrêtkê. Zaleca siê instalowaæ go tak aby znajduj¹ce siê na nim LEDy by³y widoczne dla u ytkownika. Jeœli nie jest to mo liwe, zalecamy wykorzystanie czytnika dodatkowego, który równie wyposa ony jest w LEDy i mo e zostaæ zainstalowany w odleg³oœci do 25 metrów od czytnika podstawowego (na, obok lub w drzwiach, które kontroluje). UWAGA: System nie dzia³a poprzez metal. Nale y wiêc unikaæ instalowania Link-Scana: a) w pobli u metalowych powierzchni lub zbrojenia betonu b) montowania dwóch Link-Scanów w odleg³oœci poni ej 1 metra od siebie. Im wiêksza odleg³oœæ miêdzy nimi, tym lepsze dzia³anie Oporniki koñcowe Aby zabezpieczyæ siê przed zak³óceniami w komunikacji po RS485 nale y zastosowaæ oporniki koñca linii. Wartoœæ opornika powinna wahaæ siê miêdzy 1 k do 100. Opornik o wartoœci 100 nale y stosowaæ tylko jeœli jest to absolutnie konieczne. Oporniki instaluje siê tylko na samych koñcach kabla, a nie dla ka dego czytnika osobno. Miejsce, w którym nale y zainstalowaæ oporniki koñca linii jest pokazane na rysunku poni ej: POD ¹CZANIE LINK-SCANA Opornik dla ostatniego czytnika na magistrali RS485 nale y umieœciæ tutaj Okablowanie Zasilanie 10-14VAC lub 12-16VDC pod³¹cza siê do zacisków TB3-1 i 2. Wejœcie jest niespolaryzowane. Zaleca siê stosowaæ kabel 2- y³owy, 5A. UWAGA: Jeœli czytniki s¹ znacznie od siebie oddalone, tak e korzystanie z normalnych zasilaczy jest utrudnione, nale y zasilaæ je indywidualnie w miejscu, w którym s¹ zainstalowane. Opornik dla ostatniego kontrolera na magistrali RS485 nale y umieœciæ tutaj PrzekaŸniki S¹ dostêpne jako przekaÿniki wewnêtrzne lub dodatkowe. Zaleca siê stosowanie 2 lub 3 y³owego kabla o natê eniu 2A. Poni ej przedstawiony jest schemat obwodu zabezpieczaj¹cego przed zbyt wysokim napiêciem: Magistrala komunikacyjna (czytniki, komputer steruj¹cy i dodatkowe przekaÿniki) Nale y zastosowaæ ekranowan¹ skrêtkê (o minimalnej œrednicy y³y 0,2mm2). Ekran pod³¹cza siê do zacisku uziemienia TB9, 10 11

7 Reprezentujeobwód zabezpieczaj¹cy przekaÿnik przed przebiciem Pod³¹czanie czytnika kodów paskowych Czytniki kodów paskowych mog¹ byæ pod³¹czane do zacisków mostkowych JP3 i JP4. Kana³ odczytu #1 pod³¹cza siê do JP3, a kana³ odczytu #2 do JP4. Sposób w jaki nale y takie czytniki pod³¹czaæ jest przedstawiony poni ej: Dioda, 1000VPRV min, np. 1N4007 Warystor typu metal-tlenek, min 30V Dodatkowe czytniki Dodatkowe czytniki pod³¹cza siê do zacisków mostkowych JP1 i JP2. Zaleca siê stosowanie ekranowanego kabla 6- y³owego o œrednicy y³y 0,2mm2. Dodatkowe czytniki mo na instalowaæ w odleg³oœci do max. 25m od czytnika podstawowego. JP1 jest po³¹czony równolegle z czytnikiem wewnêtrznym, a JP2 jest oddzielnym wejœciem. Maksymalny dystans miêdzy czytnikiem podstawowym i dodatkowym jest w du ym stopniu uzale niony od warunków œrodowiskowych. W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie kabla koncentrycznego. UWAGA: Dodatkowy czytnik pod³¹czony do zacisku JP1 bêdzie dzia³a³ dok³adnie odwrotnie w stosunku do czytnika dodatkowego pod³¹czonego do zacisku JP2. Tzn. jeœli kana³ 1 (JP1) jest zdefiniowany jako WEJœCIE, to kana³ 2 (JP2) bêdzie WYJœCIEM i na odwrót. Pozwala to na prawid³owe zastosowanie opcji antipassback. Prze³¹cznik antysabota owy Koñcówki prze³¹cznika antysabota owego, które musz¹ byæ pod³¹czone do zewnêtrznego systemu zabezpieczaj¹cego s¹ przedstawione na rysunku poni ej. Zdejmowalna pokrywa przymocowana jest do podstawy Link-Scana przy pomocy œruby antysabota owej, której usuniêcie powoduje za³¹czenie siê prze³¹cznika antysabota owego. Bezpiecznik Bezpiecznik mo na wyj¹æ z jego uchwytu i wymieniæ na nowy w razie potrzeby

8 Ustawienie prze³¹czników wewnêtrznych DIP W Link-Scanie znajduj¹ siê dwa zestawy prze³¹czników wewnêtrznych DIP, oznaczone: SW1 i SW2. Ich opis przedstawiony jest poni ej. Kontroler sieciowy Link-Scan Objaœnienia: Jednoczesny dostêp wejœcie/wyjœcie - wykorzystywany gdy obecne jest oddzielne wejœcie i wyjœcie. Niejednoczesny dostêp wejœcie/wyjœcie - Pozwala wykorzystywaæ pojedyncze drzwi dwustronne jako wejœcie/ wyjœcie, zabezpieczaj¹c jednoczeœnie przed jednoczesnym ¹daniem wejœcia/wyjœcia. Pe³en antipassback - Pozwala na jednorazowe wejœcie i wyjœcie. Niepe³en antipassback - Pozwala na jednorazowe wejœcie i wielokrotne wychodzenie. Pozwala wykorzystywaæ pojedyncze drzwi dwukierunkowe jako wejœcie/wyjœcie. Tryb testowania - Gdy pod³¹czymy do Link-Scana zasilanie, wejdzie on automatycznie w tryb testowania, który umo liwia wyregulowanie czu³oœci Link-Scana. Czytnik Link-Scan UWAGA: Wprowadzanie jakichkolwiek zmian do ustawienia wewnêtrznych prze³¹czników DIP wymaga wy³¹czenia i ponownego za³¹czenia Link-Scana, aby nowe ustawienie mog³o zostaæ wczytane do pamiêci Link-Scana. Regulacja czu³oœci 14 a) Przy pomocy identyfikatora reguluj¹cego Zbli identyfikator reguluj¹cy na odleg³oœæ kilku centymetrów do 15

9 Link-Scana. Ustaw kodensator reguluj¹cy tak, aby znajduj¹cy siê na identyfikatorze LED pali³ siê jak najjaœniejszym œwiat³em. b) Przy pomocy standardowego identyfikatora OKREœLANIE TYPU CZYTNIKA WED UG SPOSOBU PALENIA SIê LEDów 1. Od³¹cz od Link-Scana zasilanie. Na komplecie prze³¹czników wewnêtrznych DIP SW1 ustaw S4 w pozycji ON i ponownie pod³¹cz zasilanie. Link-Scan znajduje siê teraz w trybie testowania. 2. Przedstawianie identyfikatora powoduje teraz, e Link-Scan emituje ci¹g³y sygna³ dÿwiêkowy. Ustaw kondensator reguluj¹cy tak, aby odleg³oœæ na któr¹ odczytywany jest identyfikator by³a jak najwiêksza. Aby jak najlepiej wypoœrodkowaæ czu³oœæ Link-Scana zaleca siê podczas regulacji korzystaæ z kilku ró nych identyfikatorów. 3. Dla czytników dodatkowych nale y ustawiaæ kondensator reguluj¹cy oddzielnie. 4. Jeœli do czytnika podstawowego pod³¹czony jest (równolegle) czytnik dodatkowy, najpierw nale y wyregulowaæ czu³oœæ czytnika podstawowego, a dopiero póÿniej czytnika dodatkowego. 5. Po zakoñczeniu regulacji nale y ustawiæ prze³¹cznik wewnêtrzny S4 w pozycji OFF i ponownie od³¹czyæ i znowu pod³¹czyæ do Link- Scana zasilanie aby powróci³ on do normalnego trybu pracy. KONDENSATOR Okreœlenie skrótów: PI - przedstaw identyfikator DU - dostêp udzielony BD - brak dostêpu UWAGA!!! Jeœli na kontrolerze sieciowym Link-Scan LED BD (Access Denied) zapali siê i pali siê siê œwiat³em ci¹g³ym, oznacza to, e wykryty zosta³ problem z wkomunikacji z Host-Linkiem. Przedstawienie jakiegokolwiek identyfikatora spowoduje, e kontroler wróci do normalnego trybu pracy

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy 7146716A02 Instrukcja obs³ugi urz¹dzeñ 7146656C02 Interfejs operatora 7105512 Karta operatora Wydanie 11/06 Ten dokument jest dostêpny w witrynie internetowej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 1

INSTRUKCJA OBS UGI 1 MIERNIK CYFROWO - ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA3 Z INTERFEJSEM RS-485 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 A1 A2 NA3 A3 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 MIERNIK

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol

Zintegrowany system sterowania icontrol Zintegrowany system sterowania icontrol Instrukcja obs³ugi Polish Wydano 4/4 Ta dokumentacja jest dostêpna w Internecie pod adresem http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u

Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u do ogrzewaczy DHE 18, DHE 21,

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Prothermo NMT539 Inteligentny przetwornik œredniej temperatury oraz poziomu wody dennej w zbiorniku. Zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych oraz w aplikacjach zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹:

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹: I. ZASTOSOWANIE Baterie kondensatorów BK-T-95 przeznaczone s¹ do kompensacji indukcyjnej mocy biernej w trójfazowych sieciach niskiego napiêcia. Dziêki zastosowaniu w baterii mikroprocesorowego regulatora

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

AVT 3505. P³ytka testowa do kursu C. W³aœciwoœci. Opis p³ytki testowej

AVT 3505. P³ytka testowa do kursu C. W³aœciwoœci. Opis p³ytki testowej AVT 3505 P³ytka testowa do kursu C Podstawowym przeznaczeniem kitu jest nauka programowania w C, w oparciu o kurs prowadzony przez miesiêcznik EdW. Uk³ad podzielony zosta³ na dwie czêœci: p³ytkê g³ówna

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN

Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN Rozdzia³ 6 Po³¹czenia WAN 79 80 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY Wiele firm lokalizuj¹cych swoje oddzia³y w ró nych miejscach zg³asza potrzebê wspólnego korzystania ze swoich zasobów. I tak przyk³adowo,

Bardziej szczegółowo