Kupujący nie dają za wygraną

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kupujący nie dają za wygraną"

Transkrypt

1 o FUNDUSZE INWESTYCYJNE RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2012 Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Kacper Kędzior Robert Kaczmarek Dane na dzień: 29 lutego 2012 Kategorie funduszy Aktywa Zmiana (%) (w mld zł) 1m 3m 12m Akcyjne 13,052 2,6 7,4-14,1 MiŚ 1,734 6,2 14,1-17,0 Akcyjne zagraniczne 8,655 2,8 5,5-9,2 Mieszane 13,809 1,8 3,4-4,5 Stab. Wzrostu 10,721 3,9 0,8-3,2 DłuŜne złotowe 19,622 0,8 2,7 7,4 Rynku pienięŝnego 18,552 0,5 1,5 4,9 WIG Index 1,5 5,2-12,6 MSCI World 4,7 9,6-3,9 MSCI EMF 5,9 16,3-2,6 Merrill Lynch Polish Gov Bond Index 0,9 2,9 8,6 Źródło: Analizy Online, Bloomberg, szacunki DM BZ WBK Kupujący nie dają za wygraną Mimo, Ŝe flagowy indeks polskiej giełdy WIG20 jako jeden z niewielu światowych benchmarków zakończył luty pod kreską, a roczne stopy zwrotu funduszy akcyjnych wciąŝ świecą na czerwono, fundusze polskich akcji po raz pierwszy od 9 miesięcy zanotowały dodatnie saldo napływów w wysokości około 230 mln zł. Globalny bilans napływów do wszystkich funduszy wyniósł w lutym 1,9 mld zł i okazał się najlepszym wynikiem od marca 2010 roku i biorąc pod uwagę dodatnie wyniki z zarządzania wartość aktywów TFI w Polsce sięgnęła 121 mld zł. Dostarczenie rynkom poduszki płynnościowej przez EBC spowodowało, iŝ inwestorzy wciąŝ skłonni będą szukać ryzyka inwestując we wciąŝ relatywnie atrakcyjnie wyceniane akcje. W lutym na rynkach Motywem przewodnim było dyskontowanie skali drugiej transzy poŝyczek, jakie pod koniec lutego bankom ze strefy euro miał zaoferować EBC. Oczekiwanie na kolejny zastrzyk płynności pomagało rynkom ryzykownych aktywów, w efekcie czego globalny benchmark rynków rozwiniętych MSCI World zyskał 4,7%, a indeks rynków rozwijających się MSCI EMF zwiększył swoją wartość o 5,9%. Tym samym początek roku przynosi zdecydowane odwrócenie tendencji, jakie obserwowano w roku poprzednim i benchmark emerging markets zyskuje względem swego globalnego odpowiednika juŝ 8 punktów procentowych. Komentarz do rankingów W ślad za korzystną koniunkturą na rynkach finansowych bilans zysków i strat posiadaczy jednostek funduszy inwestycyjnych za luty był pozytywny. Spośród niemal sześciu setek róŝnych funduszy dodatnie stopy zwrotu były udziałem ponad 80% produktów. W gronie 8 głównych kategorii będących przedmiotem naszej analizy (fundusze akcji polskich uniwersalnych, mieszane, stabilnego wzrostu, akcji małych i średnich spółek, akcji zagranicznych rynków rozwiniętych, akcji zagranicznych rynków wschodzących, dłuŝne oraz gotówkowe i pienięŝne) wszystkie odnotowały dodatnie średnie stopy zwrotu, a najbardziej zyskownymi okazały się fundusze małych i średnich spółek, które w lutym zarobiły średnio 6,0%. Informacje z TFI Zmiany zarządzających w BPH TFI, Copernicus Capital TFI i Idea TFI. Zmiany produktowe w Superfund TF. Perspektywy Trwająca realokacja kapitałów w kierunku klas aktywów charakteryzujących się podwyŝszonym ryzykiem, którą potwierdzają duŝe napływy do funduszy inwestujących na emerging markets z jednej strony oraz odwrót od obligacji amerykańskich z drugiej strony powinna w końcu przełoŝyć się równieŝ na pozostający do tej pory w letargu rynek polski. Strategia Podtrzymujemy nasze stanowisko wyraŝone w ubiegłym miesiącu, iŝ na przełomie roku mieliśmy do czynienia ze zmianą średnioterminowego trendu na rynkach akcji. Odsunięcie w czasie ryzyka niekontrolowanego upadku Grecji oraz wzrost płynności systemu finansowego pozwala inwestorom na bardziej racjonalne podejście do wyceny poszczególnych klas aktywów co ma miejsce poprzez wzrosty cen akcji i korygowanie się cen obligacji postrzeganych jako bezpieczne schronienie dla kapitału. UwaŜamy, Ŝe proces ten będzie kontynuowany, a zwiększona płynność powinna sprzyjać dalszym wzrostom. Rejestru Sądowego, pod nr KRS , nr NIP , kapitał zakładowy zł w całości wpłacony. Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru

2 W LUTYM NA RYNKACH W ostatnim czasie sporadyczne wzrostowe miesiące na rynkach finansowych były krótkimi przystankami w trwającej tendencji spadkowej, po których następował szybki i bolesny dla inwestorów powrót do dominującej tendencji. Tym razem stało się inaczej i po silnych styczniowych zwyŝkach luty przyniósł kontynuację dobrej passy. Motywem przewodnim było dyskontowanie skali drugiej transzy poŝyczek, jakie pod koniec lutego bankom ze strefy euro miał zaoferować EBC. Oczekiwanie na kolejny zastrzyk płynności pomagało rynkom ryzykownych aktywów, w efekcie czego globalny benchmark rynków rozwiniętych MSCI World zyskał 4,7%, a indeks rynków rozwijających się MSCI EMF zwiększył swoją wartość o 5,9%. Tym samym początek roku przynosi zdecydowane odwrócenie tendencji, jakie obserwowano w roku poprzednim i benchmark emerging markets zyskuje względem swego globalnego odpowiednika juŝ 8 punktów procentowych. Podobnie jak to miało miejsce w styczniu wzrostom na rynku amerykańskim przewodziły spółki technologiczne, co zapewniło indeksowi Nasdaq Composite wzrost o 5,4%; dwa pozostałe kluczowe indeksy czyli Dow Jones Industrial Average oraz S&P500 zyskały odpowiednio 4,1% i 2,5%. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fenomen akcji Apple, których bezprecedensowy rajd w górę w sposób zdecydowany rzutuje na zmianach indeksów na giełdzie Nasdaq - obecnie, po wzroście do kolejnej psychologicznej bariery 600 USD udział tej spółki w waŝonym kapitalizacją indeksie Nasdaq Composite wynosi juŝ ponad 11%. Stopy zwrotu kluczowych benchmarków giełd europejskich ułoŝyły się według podobnego schematu co w styczniu: najsilniejszym rynkiem był Frankfurt (DAX +6,2%), dalej był ParyŜ (CAC40 +4,7%) i ponownie najsłabiej performował parkiet w Londynie (FTSE100 +3,3%). Szlagierem okazały inwestycje na giełdzie w Tokio, której główny indeks Nikkei 225 zyskał w lutym 10,5%. Warto zwrócić uwagę na ten zapomniany i trochę egzotyczny z perspektywy europejskiego inwestora rynek, gdyŝ wraz z początkiem 2012 roku bardzo ciekawe napłynęły z rynku japońskiego jena, będącego jedną z kluczowych determinant rozwoju sytuacji na japońskim rynku akcji w duŝej mierze zdominowanym przez spółki o profilu eksportowym po trwającej niemal 5 lat fazie umacniana się lokalnej waluty do dolara linia trendu została dynamicznie pokonana, co sugeruje dalszą deprecjację jena i wsparcie dla rynku akcji. Wzrost globalnego apetytu na ryzyko potwierdzają dane o utrzymujących się wysokich napływach kapitałów na emerging markets, które do połowy marca sięgnęły juŝ 22 mld USD podczas gdy w tym samym okresie roku ubiegłego bilans zamykał się ujemną kwota na poziomie niemal 12 mld USD. Spośród kluczowych rynków wschodzących najwyŝsze stopy zwrotu lokalnych indeksów MSCI w ujęciu dolarowym zanotowano w Tajlandii (+11,9%), Rosji (+9,6%) i na Tajwanie (+7,4%). RównieŜ zadowalającą stopę zwrotu zanotowały akcje tureckie, których indeks zyskał w lutym 6,2%. Tym razem indeksy rynków CE3 zachowywały się relatywnie słabo czeski indeks PX zyskał w lutym 4,2%, węgierski BUX 2,1%, a polskie indeksy szczególnie w segmencie flagowych spółek rynku o największej kapitalizacji raziły frustrującą słabością (WIG20-0,6%) szczególnie na tle rynku amerykańskiego, czy teŝ spółek o małej kapitalizacji (swig80 +10,3%). Na rynkach surowcowych luty stał pod znakiem kontynuacji trendu wzrostowego indeks CRB zyskał 3,2%, a skoncentrowany w niemal 70% na notującej niemal 9%-owe zwyŝki ropie naftowej indeks GSCI wzrósł o 6,1%. Z waŝniejszych towarów miedź zyskała 2,1%, podczas gdy taniało złoto (-2,4%) i pszenica (-0,3%). Szczególnie ciekawie wygląda sytuacja na złocie, które wobec z jednej strony braku silnej presji inflacyjnej, a z drugiej odsunięcia się przynajmniej na pewien czas groźby rozpadu strefy euro zachowuje się bardzo słabo i duŝo na to wskazuje, Ŝe ubiegłoroczny szaleńczy wzrost z 1500 USD na 1900 USD za uncję zostanie w całości skorygowany. Globalny wzrost apetytu na ryzyko znalazł swoje odzwierciedlenie w zwiększonym

3 popycie na polski dług i walutę na przestrzeni poprzedniego miesiąca polskie papiery skarbowe umocniły się, a opisujący koniunkturę na tym rynku indeks Merrill Lynch Polish Gov Bond Index wzrósł o 0,9% i od początku roku zyskuje juŝ 2,9%. W tym samym czasie polska waluta umocniła się zarówno do euro jak i dolara (odpowiednio o 2,6% i 4,8%). Indeks obrazujący siłę polskiego złotego pokonał w końcówce lutego lokalne bariery techniczne, co w dłuŝszej perspektywie czasowej wspomaga scenariusz dalszej aprecjacji. KOMENTARZ DO RANKINGÓW W ślad za korzystną koniunkturą na rynkach finansowych bilans zysków i strat posiadaczy jednostek funduszy inwestycyjnych za luty był pozytywny. Spośród niemal sześciu setek róŝnych funduszy dodatnie stopy zwrotu były udziałem ponad 80% produktów. W gronie 8 głównych kategorii będących przedmiotem naszej analizy (fundusze akcji polskich uniwersalnych, mieszane, stabilnego wzrostu, akcji małych i średnich spółek, akcji zagranicznych rynków rozwiniętych, akcji zagranicznych rynków wschodzących, dłuŝne oraz gotówkowe i pienięŝne) wszystkie odnotowały dodatnie średnie stopy zwrotu, a najbardziej zyskownymi okazały się fundusze małych i średnich spółek, które w lutym zarobiły średnio 6,0%. Kolejny miesiąc wzrostów na rynkach akcji przełoŝył się na poprawę średnich rocznych stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych; w przypadku funduszy akcyjnych i MiŚ poprawa jest zauwaŝalna, jednak wciąŝ są to duŝe ujemne dynamiki odpowiednio -14,1% i 17,0%. Utrzymująca się niezła koniunktura na rynku obligacji spowodowała wzrost przeciętnej rocznej stopy zwrotu dla funduszy dłuŝnych do 7,4% w porównaniu do 4,9% w przypadku funduszy rynku pienięŝnego. W poszczególnych kategoriach wśród zestawianych przez nas funduszy najwyŝsze roczne stopy zwrotu osiągnęły: Allianz Akcji (-7,6%), Allianz Aktywnej Alokacji (+6,4%), Idea Stabilnego Wzrostu (+3,3%), PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (-5,9%), Pioneer Akcji Amerykańskich (+6,6%), Investor Ameryka Łacińska (+0,9%), PZU Papierów DłuŜnych POLONEZ (+16,0%) oraz Opera Pecunia.pl (+7,2%). W 2011 roku dokonaliśmy modyfikacji metodologii tworzenia rankingów, czego efekty po raz pierwszy były widoczne w majowym wydaniu raportu. Po pierwsze, zaczęliśmy przyznawać punkty w rankingi funduszy akcji polskich małych i średnich spółek (wcześniej zestawiane pod względem aktywów), a fundusze akcji zagranicznych podzieliliśmy na dwie kategorie: funduszy akcji zagranicznych rynków rozwiniętych oraz funduszy akcji zagranicznych rynków wschodzących (z racji braku odpowiednio długiej historii inwestycyjnej większości z nich, nie tworzymy dla nich rankingów, podając jedynie stopy zwrotu i podstawowe miary ryzyka). Po drugie, pozostajemy przy ocenie funduszy na dwóch płaszczyznach: stopy zwrotu i ryzyka (mierzonego wskaźnikiem Information Ratio i ujemnymi odchyleniami o odpowiedniego benchmarku) w trzech horyzontach czasowych (1R, 3L i 5L). Pełna metodologia znajduje się na stronie 22 niniejszego opracowania. Sytuacja w poszczególnych kategoriach rankingu przedstawiała się następująco: na czele rankingu funduszy akcyjnych nadal utrzymuje się Noble Fund Akcji, tuŝ za nim znalazł się Quercus Agresywny, który zamienił się miejscami z aktualnie trzecim w klasyfikacji funduszem UniKorona Akcje; w kategorii funduszy mieszanych, w skład której wchodzą fundusze zrównowaŝone i aktywnej alokacji, pozycję lidera obronił UniKorona ZrównowaŜony, wiceliderem pozostaje nadal Aviva Investors ZrównowaŜony, a trzecią lokatę po awansie o trzy pozycje wywalczył Noble Fund Mieszany; w rezultacie przetasowań w kategorii funduszy stabilnego wzrostu na czoło rankingu wysunął się zajmujący poprzednio trzecią pozycję fundusz Idea

4 Stabilnego Wzrostu, z czwartego miejsca na drugie awansował KBC Stabilny, zaś ścisłą czołówkę domyka wicelider z ubiegłego miesiąca Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus; w kategorii funduszy akcji polskich małych i średnich spółek na pierwszej pozycji znalazł się czwarty poprzednio fundusz Aviva Investors Małych Spółek, drugie miejsce zachował Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, a na trzecie spadł prowadzący w ubiegłym miesiącu KBC Portfel Akcji Średnich Spółek; klasyfikację funduszy dłuŝnych otwiera tym razem fundusz UniKorona Obligacje, za którym równieŝ po awansie o jedną pozycję znalazł się PKO Papierów DłuŜnych Plus, na ostatnim stopniu podium zdetronizowany lider z ubiegłego miesiąca fundusz PKO Obligacji Długoterminowych; w kategorii funduszy gotówkowych i pienięŝnych palmę pierwszeństwa nadal dzierŝy UniWibid, natomiast na pozycji drugiej i trzeciej nastąpiła wymiana fundusz Idea Premium przegonił KBC Gamma. ZróŜnicowanie stóp zwrotu, jakie obserwowaliśmy w lutym w róŝnych segmentach rynku akcji jest być moŝe powodem wzrostu rozpiętości wyników pomiędzy najlepszymi, a najgorszymi funduszami inwestycyjnymi do 11,3 p.p. Z kolei taki spread w przypadku funduszy dłuŝnych wyniósł w lutym 1,8 p.p. po spadku o 0,2 p.p. Zmiany wśród zarządzających BPH TFI ZMIANY ZARZĄDZAJĄCYCH BPH TFI wprowadza nowy model zarządzania portfelami akcyjnymi. Główna zmiana polega na rezygnacji z indywidualnej odpowiedzialności za poszczególne portfele na rzecz modelu, w którym za podejmowane decyzje inwestycyjne we wszystkich funduszach odpowiada cały zespół zarządzających. Ponadto z pracą w BPH TFI poŝegnali się Piotr Nowak, który zarządzał BPH SFIO Total Profit i BPH FIZ MultiInwestycja oraz Bartłomiej Michalski, który zarządzał subfunduszami BPH Akcji Europy Wschodzącej i BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej. Do zespołu dołączyli natomiast Monika Milko oraz Bartosz Zduński. Obecnie za zarządzanie portfelami akcyjnymi, zarówno w funduszach akcyjnych, jak i mieszanych, odpowiada zespół w składzie: Marcin Winnicki, Monika Milko, Dawid Czopek i Karol Godyń. Do subfunduszy zarządzanych przez Michała Hołdę: BPH Skarbowego, BPH Obligacji 1 i 2, BPH Obligacji Europy Wschodzącej oraz portfeli obligacyjnych funduszy mieszanych dołączą fundusze absolutnej stopy zwrotu: BPH FIZ MultiInwestycja oraz BPH SFIO Total Profit. Karol Godyń będzie nadal zarządzał subfunduszem BPH Globalnym śywności i Surowców. Na stanowisku dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami pozostaje Grzegorz Łętocha. Źródło: Analizy Online Nowi zarządzający w Copernicus Capital TFI Bartosz Arenin przejmuje zarządzanie Subfunduszem Akcji Dywidendowych, którym wcześniej zarządzał Artur Bobołowicz. Nowy zarządzający przeszedł do Copernicus Capital TFI z Copernicus Securities w listopadzie 2011 roku i objął stanowisko analityka rynku akcji. W poprzedniej pracy równieŝ zajmował się analizą rynku akcyjnego. Od grudnia 2011 roku współdecydował o strategii inwestycyjnej funduszu Akcji Dywidendowych, który od początku roku zarobił juŝ prawie +27%. Ten wynik czyni ten fundusz najbardziej dochodową inwestycją od początku roku spośród wszystkich dostępnych na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Artur Bobołowicz kończy współpracę z Copernicus Capital TFI. Do zespołu zarządzających funduszami dołączyli

5 równieŝ Jacek Wojton, który odpowiadać będzie za fundusz Copernicus Akcji oraz Tomasz Glinicki, który swe doświadczenia nabyte głównie w Grupie PZU będzie wykorzystywał do zarządzania nowotworzonymi funduszami dłuŝnymi (funduszem gotówkowym Copernicus Płynnościowy Plus, funduszem obligacyjnym Copernicus DłuŜny Skarbowy oraz funduszem o podwyŝszonym ryzyku kredytowym Plus High Yield FIZ. Źródło: Analizy Online DuŜe zmiany w zespole zarządzających funduszami Idea TFI W pierwszej połowie lutego z zespołu zarządzających funduszami Idea TFI odeszli Wojciech Górny i Jacek Jarmoliński. Wojciech Górny głównie zarządzał funduszami Idea Obligacji oraz Idea Premium SFIO, a takŝe częściami dłuŝnymi funduszy mieszanych. Zastąpił go Michał Ferenc, który przez ostatnie kilka mies. zarządzał funduszami dłuŝnymi w Millennium TFI, a wcześniej przez ponad 3 lata odpowiadał za zarządzanie funduszami OPERA TFI. Z kolei Jacek Jarmoliński od maja 2010 roku odpowiadał głównie za fundusz Idea Akcji, a takŝe części akcyjne innych funduszy. Źródło: Analizy Online INFORMACJE Z TFI Nowości w ofercie Superfund TFI 1 marca 2012 subfundusz Superfund Absolute Return zmienił politykę inwestycyjną i stał się funduszem akcyjnym. Od tego momentu będzie inwestował ponad 50% aktywów w starannie wyselekcjonowane polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokich zysków, jednocześnie akceptujących ryzyko związane z moŝliwymi wahaniami wartości jednostki uczestnictwa. Strategia funduszu dopuszcza inwestycje w fundusze sektorowe oraz fundusze inwestujące na rynkach zagranicznych. Fundusz akcji będzie równieŝ inwestował w fundusze zagraniczne niedostępne dotychczas dla krajowych inwestorów. Źródło: Analizy Online Fundusze obligacji korporacyjnych: ryzyko kredytowe znów daje o sobie znać Ostatnio na rynku pojawiło się kilka doniesień o problemach spółek, które są emitentami obligacji znajdujących się w portfelach funduszy inwestycyjnych. M.in. spółka Hirny BD Pruszków nie wykupiła na czas obligacji, które wg sprawozdań za IV kw.`11 znajdowały się w portfelach niektórych funduszy Opera TFI. W przypadku dwóch funduszy zamkniętych, Opera Terra FIZ i Opera Za 3 Grosze udział tych papierów wynosił na koniec grudnia odpowiednio 14,96% i 4,65%. TFI uspokaja, Ŝe klienci funduszy nie mają powodów do niepokoju, gdyŝ obligacje te były zabezpieczone rzeczowo oraz dodatkowo poręczone przez podmioty trzecie. RównieŜ szeroko komentowane na rynku problemy giełdowego DSS znalazły swoje reperkusje w wycenie jednostek Copernicus DłuŜnych Papierów Korporacyjnych; bardzo trudna i pogarszająca się sytuacja spółki spowodowała, Ŝe zarządzający funduszem zdecydował się na sprzedaŝ pakietu obligacji z 30%-owym dyskontem realizując duŝą stratę, co w konsekwencji doprowadziło do istotnego spadku wartości jednostki uczestnictwa. Co ciekawe, obligacje DSS wg sprawozdań za I półrocze 2011 znajdowały się jeszcze w portfelach funduszy zarządzanych przez Idea TFI, m.in. w Idea Premium, Idea Stabilnego Wzrostu, Idea Obligacji oraz Idea Ochrony Kapitału. PowyŜsze przypadki pokazują, iŝ ponadprzeciętna rentowność charakteryzująca niektóre emisje korporacyjne wiąŝe się z proporcjonalnie wyŝszym ryzykiem inwestycyjnym, co naleŝy szczególnie rozwaŝać decydując się na wybór funduszy ze znaczną ekspozycją na ten segment długu. Źródło: Analizy Online; DM BZWBK

6 PERSPEKTYWY Oceniając perspektywy dla rynków finansowych, a w szczególności dla akcji jako klasy aktywów zazwyczaj decydującą rolę odgrywa kontekst globalny, gdyŝ w warunkach duŝej korelacji, jaką charakteryzują się polskie indeksy i ich globalne odpowiedniki czynniki lokalne mają relatywnie mniejsze znaczenie i bardziej decydują o stopach zwrotu poszczególnych akcji niŝ szerokiego rynku. Niemniej jednak w chwili obecnej warto zastanowić się, czy istnieją mocne argumenty za tym, by w dalszym ciągu oczekiwać utrzymywania się relatywnej słabości polskich akcji wobec reszty świata i czy kierunek obrany przez indeksy największych rynków świata będą kluczowym wyznacznikiem trendu, jaki zapanuje w warszawskim parkiecie w kolejnych miesiącach. Jest to o tyle istotne, Ŝe skala słabości polskiego rynku jest istotna licząc od dołka, jaki na początku października wyznaczyły globalne rynki akcji polski WIG traci w relacji do MSCI World juŝ prawie 7,5 punkta procentowego. Wśród powodów, które pozwalają oczekiwać odrabiania wspomnianych relatywnych widzimy 1) wskazówki, jakie płyną z modelu dynamiki produkcji przemysłowej, 2) wskazań rynku walutowego oraz 3) spadku zmienności i wzrostu płynności na rynkach co faworyzuje emerging markets. Pierwszy z argumentów, bardzo istotny biorąc pod uwagę historyczne analogie wskazuje, iŝ rosnąca do poziomu około 8% 3-miesięczna średnia dynamika produkcji przemysłowej w Polsce implikuje podobny trend 12-miesięcznej dynamiki indeksu WIG jednak aktualnie obserwujemy ponad 15%-ową ujemną stopę zwrotu indeksu, co stwarza znaczące pole do niwelowania tej dywergencji. Kolejnym elementem jest rosnąca siła polskiego złotego, który przełamując lokalne szczyty z października 2011 wskazuje na kontynuację trendu aprecjacyjnego, co zwaŝywszy na istniejące korelacje sugeruje wzmocnienie lokalnego rynku akcji. Wreszcie zaŝegnanie ryzyka niekontrolowanego upadku Grecji uspokoiło nastroje wydatnie przyczyniając się do obniŝenia zmienności na rynkach dając szanse na relatywnie spokojniejszy II kwartał 2012, co przy uwzględnieniu solidnej dawki płynności, jaką europejskim instytucjom finansowym zaaplikował EBC powinno wspierać ryzykowne klasy aktywów, w tym akcje z emerging markets. Przechodząc do aspektów globalnych z pewnością odnotować naleŝy zatwierdzenie drugiego pakietu pomocowego dla Grecji oraz uruchomienie II transzy finansowania europejskich banków w ramach programu LTRO, która ze strony Europejskiego Banku Centralnego opiewała na ponad 500 mld EUR. Działania te wraz z determinacją europejskich polityków do wdroŝenia pakietu fiskalnego mającego zwiększyć dyscyplinę budŝetową krajów Unii Europejskiej oraz reformami we Włoszech i Hiszpanii pozwoliły kupić parę miesięcy czasu na stworzenie instytucjonalnych ram chroniących europejski system finansowy przed skutkami krachu państw o znaczeniu większym niŝ Grecja (potencjalnie Irlandia i Portugalia, a nawet Hiszpania czy Włochy). Bo trudno nie mieć wątpliwości, Ŝe mimo układu z wierzycielami (notabene po części na nich wymuszonym) Grecja w przyszłości i tak nie będzie w stanie regulować swoich zobowiązań. Odsunięcie w bliŝej nieokreśloną przyszłość widma kolejnej fazy kryzysu systemu finansowego strefy euro, a tym samym gwałtownych turbulencji na rynkach finansowych zaowocowało poprawą nastrojów przedsiębiorców i serią lepszych od oczekiwań danych o oczekiwanej koniunkturze gospodarczej w Europie i na świecie. Chodź momentum tych danych od połowy lutego lekko osłabło (indeks Citigroup Economic Surprise mierzący skalę pozytywnych odchyleń publikowanych danych makro dla 10 największych gospodarek świata jest najniŝej od 4 miesięcy) to w ostatnim czasie wielu makroekonomistów zweryfikowało w górę swoje prognozy tempa wzrostu gospodarczego szczególnie w przypadku strefy euro, gdzie obecnie oczekuję się jedynie płytkiej recesji. W ślad za tym idzie równieŝ dostosowywanie prognoz zysków dla poszczególnych spółek; po

7 opublikowaniu wyników za IV kw.`11 przez 85% spółek z indeksu Stoxx600 (reprezentatywnego europejskiego benchmarku skupiającego 600 spółek z 18 krajów o róŝnej kapitalizacji) prognozowane zyski w całym roku 2012 przestały spadać, a w niektórych branŝach o bardziej cyklicznej charakterystyce (przemysł, detaliści) oczekiwania wzrosły, co biorąc pod uwagę niskie wyceny europejskich spółek dało argument za solidnym odbiciem. O tym, Ŝe w obliczu uspokojenia sytuacji w najbardziej zapalnych obszarach rynków finansowych trwa realokacja kapitałów świadczy równieŝ sytuacja na obligacjach najbardziej wiarygodnych emitentów skarbowych począwszy od przełomu stycznia i lutego w Stanach Zjednoczonych oraz od początku marca w Niemczech gwałtownie rosną rentowności obligacji, co wskazuje na odwrót inwestorów i poszukiwanie moŝliwości bardziej rentownych lokat kapitału. Choć spadki cen wspomnianych obligacji trwają zbyt krótko by definiować to jako nowy trend, niemniej jednak absurdalność wycen tych obligacji szczególnie na tle innych klas aktywów skłania do rozwaŝenia scenariusza gwałtownego pęknięcia bańki na tych papierach, co skutkowałoby jego napływem do konkurencyjnych klas instrumentów. STRATEGIA Podtrzymujemy nasze stanowisko wyraŝone w ubiegłym miesiącu, iŝ na przełomie roku mieliśmy do czynienia ze zmianą średnioterminowego trendu na rynkach akcji. Odsunięcie w czasie ryzyka niekontrolowanego upadku Grecji oraz wzrost płynności systemu finansowego pozwala inwestorom na bardziej racjonalne odejście do wyceny poszczególnych klas aktywów co ma miejsce poprzez wzrosty cen akcji i korygowanie się cen obligacji postrzeganych jako bezpieczne schronienie dla kapitału. UwaŜamy, Ŝe proces ten będzie kontynuowany, a zwiększona płynność powinna sprzyjać dalszym wzrostom. Niemniej skala ryzyk, na jakie naraŝana jest obecna krucha stabilizacja włączając w to niepewność co do wyników wyborów w najbliŝszych miesiącach (Grecja, Francja) jest tak duŝa, Ŝe z perspektywy inwestora lokującego swój kapitał długoterminowo przy wykorzystaniu funduszy inwestycyjnych zalecamy wobec akcji jako klasy aktywów pozycję Neutralną, czyli zgodną z indywidualnym profilem uwzględniającym oczekiwaną stopę zwrotu i akceptację ryzyka. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy dostrzegamy relatywną słabość polskiej giełdy względem globalnego rynku akcji, niemniej jednak wierzymy, Ŝe podobnie jak to miało miejsce w historii korelacja powróci, co oznacza odrobienie ponad 7 punktów procentowych dystansu, jakie w ciągu niespełna pół roku polski WIG traci do MSCI World.

8 Fundusze akcyjne krajowe Wykres 1. TOP3 kategorii fundusze akcyjne uniwersalne + benchmark benchmark Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) Quercus Agresywny (Parasolowy SFIO) UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 80 lut 09 sie 09 lut 10 sie 10 lut 11 sie 11 lut 12 Tabela 1. Ranking w kategorii fundusze akcyjne uniwersalne Ocena DM BZ WBK Stopa zwrotu (%) Information ratio Fundusz Nota łączna Nota za 1R Nota za 3L Nota za 5L Aktywa (mln zł) 1m 3m 1r 3l 5l 1r 3l 5l 1 Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 4,9 4,5 5,0 5, ,8% 8,3% -9,9% 92,8% 1,2% 0,4 0,6 0,9 2 Quercus Agresywny (Parasolowy SFIO) 4,6 4,3 4, ,0% 13,0% -9,3% 134,9% - 0,3 1,1-3 UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 4,4 4,5 3,8 4, ,8% 7,3% -8,4% 83,0% -10,1% 0,4 0,0 0,2 4 Legg Mason Akcji FIO 4,2 4,8 3,0 4, ,7% 3,9% -9,4% 72,1% -8,4% 0,4-0,5 0,3 5 Allianz Akcji Plus (Allianz FIO) 4,1 4,3 4, ,5% 8,5% -8,2% 122,0% - 0,5 0,5-6 Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 4,0 3,5 4, ,3% 14,9% -12,4% 136,6% - -0,2 0,9-7 Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 4,0 3,0 4,5 4, ,5% 11,7% -14,2% 96,8% -19,6% -0,5 0,5-0,1 8 SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) 4,0 3,5 4,3-15 2,0% 4,9% -13,8% 84,9% - -1,3 0,1-9 Allianz Akcji (Allianz FIO) 3,7 4,5 2,5 4, ,9% 5,2% -7,6% 76,5% -15,4% 0,6-0,2 0,0 10 Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 3,4 2,5 3,8 3,5 88 4,9% 8,3% -17,0% 77,3% -24,8% -1,1-0,1-0,3 11 KBC Akcyjny (KBC FIO) 3,3 2,8 3,8 3,3 91 1,7% 7,4% -15,9% 86,7% -31,5% -1,1 0,3-0,7 12 KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP) 3,3 3,0 4,0 3,0 59-0,7% 2,7% -14,8% 79,6% -33,1% -0,6 0,0-0,7 13 Investor Akcji DuŜych Spółek FIO 3,3 3,0 3,0 3, ,1% 1,3% -14,7% 61,3% -27,6% -1,5-0,9-0,6 14 Idea Akcji (Idea FIO) 3,0 2,0 2,8 3, ,9% 13,4% -17,9% 67,2% -15,9% -0,7-0,3-0,1 15 Novo Akcji (Novo FIO) 3,0 3,8 2,8 2, ,6% 6,3% -12,5% 69,9% -30,5% -0,5-0,4-0,6 16 BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 2,8 2,3 2,5 3, ,1% 6,9% -17,7% 55,6% -29,3% -1,3-1,3-0,9 17 Millennium Akcji (Millennium FIO) 2,8 3,0 2,0 3, ,4% 3,9% -16,7% 50,1% -32,2% -2,4-1,9-1,2 18 PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 2,8 4,0 2, ,5% 5,8% -12,3% 54,8% - -0,7-0,8-19 Amplico Akcji (Krajowy FIO) 2,8 2,8 3,3 2, ,5% 4,8% -16,2% 64,4% -39,9% -2,0-1,4-1,3 20 Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 2,8 2,3 1,5 3, ,1% 3,4% -17,3% 43,7% -24,9% -1,9-1,9-0,5 21 Arka BZ WBK Akcji (Arka BZ WBK FIO) 2,7 1,5 3,0 3, ,8% 4,7% -22,3% 57,5% -33,9% -1,8-0,7-0,6 22 PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO Parasolowy) 2,4 2,3 2,3 2, ,9% 5,4% -18,6% 53,0% -36,2% -2,4-1,7-1,5 23 ING Akcji (ING FIO) 2,3 2,3 2,5 2, ,4% 4,2% -18,0% 54,5% -35,4% -1,9-1,3-1,1 24 Amplico Akcji Plus (Światowy SFIO) 2,2 2,8 3,0 1,5 39 1,6% 2,7% -16,7% 57,7% -43,7% -2,1-1,6-1,5 25 BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 2,1 1,5 2,8 2,0 44 6,3% 8,4% -24,6% 58,7% -43,3% -1,7-0,5-0,6 26 Investor Akcji FIO 1,9 2,3 1,5 2,0 45 3,7% 9,8% -18,1% 41,3% -42,0% -1,3-1,8-1,5 27 PKO Akcji FIO 1,9 3,5 1,5 1, ,2% 4,7% -13,7% 50,4% -44,2% -1,3-1,1-1,2 28 ING Selektywny (ING FIO) 1,7 1,5 2,0 1, ,1% 16,2% -26,3% 50,9% -47,7% -1,2-0,5-0,8 29 Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 1,1 1,3 1,3 1, ,9% 7,0% -35,4% 29,9% -58,3% -1,9-1,0-1,4 Allianz Selektywny (Allianz FIO) ,9% 7,3% Arka PrestiŜ Akcji Polskich (Arka PrestiŜ SFIO) - 4, ,3% 9,4% -10,4% - - 0,1 - - AXA Akcji (AXA FIO) - 3, ,2% 8,5% -12,1% ,2 - - AXA Akcji Big Players (AXA FIO) - 3, ,8% 7,8% -10,5% - - 0,1 - - BPS Akcji (BPS FIO) b.d. 0,1% 3,8% Copernicus Akcji (Copernicus FIO) - 1, ,2% -2,4% -20,4% ,3 - - Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus FIO) ,6% 24,1% Pioneer Akcji Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) - 2, ,6% 13,2% -15,7% ,4 - - Średnia 2,6% 7,5% -15,6% 71,2% -30,3% ; czcionka bold - fundusze w ofercie DM BZ WBK

9 Fundusze mieszane Wykres 2. TOP3 kategorii fundusze mieszane + benchmark benchmark UniKorona ZrównowaŜony (UniFundusze FIO) Aviva Investors ZrównowaŜony (Aviva Investors FIO) Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 80 lut 09 sie 09 lut 10 sie 10 lut 11 sie 11 lut 12 Tabela 2. Ranking w kategorii fundusze mieszane Ocena DM BZ WBK Stopa zwrotu (%) Information ratio Fundusz Nota łączna Nota za 1R Nota za 3L Nota za 5L Aktywa (mln zł) 1m 3m 1r 3l 5l 1r 3l 5l 1 UniKorona ZrównowaŜony (UniFundusze FIO) 4,4 4,8 4,0 4, ,9% 5,2% -1,7% 49,9% 3,1% 0,2-0,4-0,2 2 Aviva Investors ZrównowaŜony (Aviva Investors FIO) 4,3 3,8 4,8 4, ,7% 8,7% -6,1% 61,0% -1,3% -0,8 0,4-0,4 3 Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 4,0 3,0 3,8 4, ,4% 9,0% -7,2% 44,3% 8,2% -0,7-0,6 0,1 4 Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 3,7 4,3 4,0 3, ,8% 3,2% 6,4% 57,5% -4,8% 1,0 0,0-0,2 5 BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO Parasolowy) 3,6 3,3 3,3 4, ,0% 4,7% -8,6% 40,6% -4,1% -2,1-1,3-0,8 6 KBC Aktywny (KBC FIO) 3,6 3,8 4,0 3,3 79 1,2% 5,0% -6,2% 48,7% -10,7% -2,1-0,6-1,3 7 SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 3,4 4,3 1,5 4,3 30 0,5% 1,9% -2,0% 20,9% 4,2% 0,0-1,3-0,2 8 Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 3,4 2,3 4,3 3, ,0% 7,5% -10,3% 60,7% -10,2% -1,3 0,2-0,3 9 PZU ZrównowaŜony (PZU FIO Parasolowy) 3,1 2,3 3,3 3, ,9% 5,3% -10,1% 39,1% -12,5% -1,7-1,2-1,0 10 PKO ZrównowaŜony FIO 3,0 3,0 3, ,5% 4,5% -7,3% 35,1% - -1,5-1,0-11 KBC Beta SFIO 3,0 2,3 4,3 2,5 13-0,5% 1,7% -11,3% 67,2% -16,0% -1,2 0,5-0,5 12 Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 3,0 3,3 2,8-8 1,0% 2,4% -7,0% 36,7% - -0,5-0,4-13 ING ZrównowaŜony (ING FIO) 2,9 3,0 3,0 2, ,5% 3,6% -7,3% 38,4% -13,1% -2,1-1,7-1,4 14 SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 2,8 3,0 2,0 3,3 26 2,0% 2,2% -7,8% 28,5% -11,1% -1,4-1,8-1,0 15 PKO ZrównowaŜony Plus (Parasolowy FIO) 2,6 4,0 2,3 2, ,1% 4,1% -5,0% 30,8% -18,6% -1,7-1,3-1,3 16 Investor ZrównowaŜony FIO 2,5 2,8 3,3 2, ,3% 3,2% -8,8% 36,9% -17,4% -2,1-1,5-1,4 17 Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 2,5 1,8 3,0-11 1,0% 3,6% -11,4% 39,5% - -2,1-1,0-18 Skarbiec Waga ZrównowaŜony (Skarbiec FIO) 2,4 2,3 1,5 3, ,8% 3,3% -10,5% 23,5% -12,5% -2,6-2,2-1,0 19 Millennium ZrównowaŜony (Millennium FIO) 2,4 2,8 2,3 2, ,8% 3,1% -9,6% 30,1% -16,9% -2,6-2,1-1,6 20 Arka BZ WBK ZrównowaŜony (Arka BZ WBK FIO) 2,3 1,8 3,5 1, ,0% 4,0% -12,2% 44,0% -20,5% -2,1-0,4-0,7 21 Novo ZrównowaŜonego Wzrostu (Novo FIO) 2,1 3,0 2,5 1, ,3% 5,0% -7,6% 31,5% -24,0% -1,2-1,3-1,3 22 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO) 1,5 1,5 1, ,5% 9,1% -38,6% 10,6% - -1,7-0,6-23 Pioneer ZrównowaŜony (Pioneer FIO) 1,4 1,5 1,5 1, ,4% 6,1% -26,4% 21,1% -38,9% -1,7-0,7-1,1 Idea Ochrony Kapitału (Idea FIO) - 4, ,7% 8,4% 0,6% - - 0,8 - - Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) - 2, ,6% 2,0% -10,9% ,7 - - Legg Mason Strateg FIO ,1% 1,2% AXA ZrównowaŜony (AXA FIO) - 3, ,8% 6,7% -6,1% ,0 - - Średnia 1,6% 4,6% -9,0% 39,0% -11,4% * Czcionka bold - fundusze w ofercie DM BZ WBK

10 Fundusze stabilnego wzrostu Wykres 3. TOP3 kategorii stabilnego wzrostu + benchmark benchmark Idea Stabilnego Wzrostu (Idea FIO) KBC Stabilny (KBC FIO) Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 80 lut 09 sie 09 lut 10 sie 10 lut 11 sie 11 lut 12 Tabela 3. Ranking w kategorii fundusze stabilnego wzrostu Ocena DM BZ WBK Stopa zwrotu (%) Information ratio Fundusz Nota łączna Nota za 1R Nota za 3L Nota za 5L Aktywa (mln zł) 1m 3m 1r 3l 5l 1r 3l 5l 1 Idea Stabilnego Wzrostu (Idea FIO) 4,3 4,0 4,3 4, ,3% 9,3% 3,3% 64,9% 48,9% 0,0 1,2 0,8 2 KBC Stabilny (KBC FIO) 4,2 4,0 4,8 4,0 63 1,0% 4,5% -0,5% 40,9% 10,1% -1,3 0,5-0,5 3 Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 4,2 4,0 3,0 5, ,0% 5,2% 0,3% 31,3% 15,2% -1,4-0,2-0,3 4 PKO Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy FIO) 4,0 4,8 3, ,4% 4,5% 1,4% 31,3% - -0,8-0,3-5 Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 3,9 3,3 4,5 3, ,7% 6,2% -1,6% 41,9% 7,4% -1,2 0,5-0,5 6 BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 3,9 2,0 4,5 4, ,6% 3,3% -4,3% 39,2% 13,8% -2,1 0,3-0,3 7 UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 3,9 4,8 3, ,6% 3,8% 1,1% 39,1% - -1,1 0,2-8 Legg Mason Senior SFIO 3,8 3,5 2,5 4, ,5% 1,9% 0,0% 26,0% 17,2% -2,4-1,5-0,4 9 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 3,8 3,8 4,3 3, ,3% 4,7% -1,1% 32,3% 6,7% -1,4-0,2-0,7 10 ING Stabilnego Wzrostu (ING FIO) 3,0 2,8 3,3 3, ,2% 3,3% -2,2% 30,0% 1,7% -1,5-0,3-1,0 11 PKO Stabilnego Wzrostu FIO 3,0 5,0 3,3 2, ,3% 4,1% 0,6% 27,5% -4,7% -1,1-0,7-1,1 12 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 2,8 1,8 3,5 2, ,5% 3,7% -4,8% 36,9% 3,9% -2,1 0,2-0,4 13 Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 2,7 2,8 2,5 2, ,0% 3,6% -1,9% 27,4% 0,7% -1,3-0,5-0,7 14 Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy SFIO) 2,6 3,0 3,3 2,0 29 0,9% 2,8% -1,6% 32,0% -6,2% -2,0-0,2-1,0 15 Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 2,5 2,8 2,0 2, ,9% 3,2% -2,7% 25,1% -0,2% -1,7-0,9-1,1 16 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO 2,5 2,3 2,3 2,8 64 1,6% 4,4% -2,9% 26,0% -0,3% -1,8-0,7-1,1 17 Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 2,4 2,3 1,5 3, ,6% 2,3% -4,7% 19,2% 1,1% -2,4-1,2-1,1 18 Amplico Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 2,3 2,3 3,3 1, ,6% 2,9% -2,8% 33,6% -6,9% -1,3 0,0-0,9 19 PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 2,2 2,3 1,8 2, ,3% 3,8% -3,0% 23,5% -1,7% -1,8-1,1-1,4 20 BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 2,2 1,3 2,3 2,5 14 2,7% 5,0% -6,9% 26,6% -2,2% -2,1-0,4-0,8 21 Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 2,0 3,8 1,5 1, ,8% 3,0% -1,1% 19,2% -12,3% -0,6-0,5-0,9 22 Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 1,1 1,3 1,3 1, ,8% 3,2% -15,0% 15,7% -20,6% -1,9-0,7-1,2 AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) - 3, ,2% 4,9% -1,3% ,3 - - BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) b.d. 0,2% 3,1% Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) - 1, ,2% 4,5% -6,2% ,2 - - Średnia 1,4% 4,0% -2,4% 31,3% 3,6% * Czcionka bold - fundusze w ofercie DM BZ WBK

11 Fundusze akcyjne MiŚ Wykres 4. TOP3 kategorii fundusze akcyjne MiŚ + benchmark benchmark Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP) 80 lut 09 sie 09 lut 10 sie 10 lut 11 sie 11 lut 12 Tabela 4. Ranking w kategorii fundusze akcyjne MiŚ Ocena DM BZ WBK Stopa zwrotu (%) Information ratio Fundusz Nota łączna Nota za 1R Nota za 3L Nota za 5L Aktywa (mln zł) 1m 3m 1r 3l 5l 1r 3l 5l 1 Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 4,3 3,5 4, ,0% 15,1% -14,4% 126,4% - -0,3 0,9-2 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 4,2 4,5 4, ,3% 9,5% -8,0% 126,2% - 0,7 0,6-3 KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP) 4,2 3,0 5,0-8 5,3% 15,5% -16,4% 94,8% - -0,7 0,5-4 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 4,2 5,0 3,5 4, ,5% 13,7% -10,8% 77,2% -18,0% 0,9-0,2 0,4 5 KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 4,2 4,0 4,3-15 7,3% 15,8% -14,3% 78,7% - -0,5-0,3-6 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 3,6 3,5 3,0 4,0 80 5,7% 11,9% -14,0% 66,1% -39,4% -0,2-0,6-0,3 7 Amplico Małych i Średnich Spółek (Krajowy FIO) 3,6 3,0 3,3 4,0 99 6,0% 12,5% -17,4% 70,4% -40,0% -1,5-0,6-0, Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 3,2 4,3 2, ,8% 14,1% -12,4% 66,7% - 0,5-0,5-9 UniAkcje MiŚ Spółek (UniFundusze FIO) 2,6 2,0 3,0-62 6,7% 13,3% -20,8% 71,2% - -1,7-0,3 - BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 2,6 1,5 3,0 2, ,1% 10,1% -20,9% 55,1% -48,3% -1,8-1,4-1,0 11 Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 2,6 3,0 2,3-57 6,3% 13,7% -17,9% 52,1% - -1,3-1,1-12 Investor Top 25 Małych Spółek FIO 2,2 2,0 2,5 2, ,2% 18,7% -19,3% 49,7% -58,9% -0,9-0,9-1,2 13 ING Średnich i Małych Spółek (ING FIO) 2,1 1,3 1,3 3, ,2% 17,1% -24,5% 31,4% -47,7% -1,7-1,6-0,7 14 Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 1,8 2,3 1,5-71 5,0% 10,7% -19,4% 47,4% - -1,5-1,3-15 Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 1,1 1,0 1,3 1, ,9% 11,8% -39,2% 26,0% -64,9% -2,2-1,1-1,2 Amplico Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) - 2, ,3% 15,1% -18,3% ,7 - - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (Parasolowy FIO) - 4, ,1% 19,5% 5,9% - - 1,9 - - Średnia 6,0% 14,0% -16,6% 69,3% -45,3% * Czcionka bold - fundusze w ofercie DM BZ WBK

12 Fundusze akcyjne zagraniczne rynków rozwiniętych (w zł) Wykres 5. TOP3 (pod względem aktywów) kategorii fundusze akcyjne zagraniczne DM + benchmark benchmark Pioneer Akcji Europejskich FIO Pioneer Akcji Amerykańskich FIO 140 PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) lut 09 sie 09 lut 10 sie 10 lut 11 sie 11 lut 12 Tabela 5. Ranking (według aktywów) w kategorii fundusze akcyjne zagraniczne DM Stopa zwrotu (%) Information ratio Fundusz Aktywa (mln zł) 1m 3m 1r 3l 5l 1r 3l 5l 1 Pioneer Akcji Europejskich FIO 376 1,9% -0,3% -2,5% 36,4% -24,0% -0,7-0,3-0,5 2 Pioneer Akcji Amerykańskich FIO 293-0,3% -2,7% 6,6% 44,6% -8,9% 0,5 0,0 0,0 3 PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) 95 0,4% 0,7% 6,6% 46,9% -11,9% 1,1 0,1 0,0 4 Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (Arka BZ WBK FIO) 23 1,7% 1,3% 2,4% 57,5% -6,9% -0,2 0,6 0,1 5 Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych FIO 18 3,6% 9,7% -4,9% 46,8% - -0,3 0,1-6 KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 14 0,5% 0,6% BPH Akcji Globalny (Parasolowy FIO) 11 1,0% 1,4% 1,3% , ING (L) Globalnych MoŜliwości (ING SFIO) 10 3,9% 12,7% -2,6% , ING (L) Spółek Dywidendowych USA (ING SFIO) 9 2,6% 8,4% 2,7% - - 0, Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 8 2,1% 7,5% -25,9% , ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING SFIO) 8 2,1% 9,1% 3,5% - - 0, ING (L) Japonia (ING SFIO) 5 10,6% 12,0% -11,5% , PKO Akcji Rynku Japońskiego (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) 5 0,2% -2,0% -3,4% 9,7% -24,8% -0,4-0,7-0,3 14 SKOK Etyczny 2 FIO 4 0,8% 4,5% -16,1% , Alior Agresywny (Alior SFIO) 3 1,6% 6,9% -29,4% , Amplico Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 3 3,4% 5,4% -4,8% , Amplico Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 3 3,9% 7,2% -5,4% 33,6% - -0,6-0,2-18 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 2 0,3% -0,6% -0,6% 28,9% - -0,6-0,8-19 ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych (ING SFIO) 1 3,2% 8,2% -5,6% ,6 - - Średnia 2,3% 4,7% -5,0% 38,1% -15,3% * Czcionka bold fundusze w ofercie DM BZ WBK

13 Fundusze akcyjne zagraniczne rynków wschodzących (w zł) Wykres 6. TOP3 (pod względem aktywów) kategorii fundusze akcyjne zagraniczne EM + benchmark benchmark Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Fundusze Globalne SFIO) PKO Akcji Nowa Europa FIO Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) lut 09 sie 09 lut 10 sie 10 lut 11 sie 11 lut 12 Tabela 6. Ranking (według aktywów) w kategorii fundusze akcyjne zagraniczne EM Stopa zwrotu (%) Information ratio Fundusz Aktywa (mln zł) 1m 3m 1r 3l 5l 1r 3l 5l 1 Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Fundusze Globalne SFIO) 555 6,6% 12,1% -10,2% 83,1% - -0,6 0,1-2 PKO Akcji Nowa Europa FIO 387 1,1% 3,9% -12,7% 57,6% -18,4% -1,3-0,3-0,5 3 Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 340 2,4% 3,7% -21,0% 88,3% -24,4% -1,5 0,2-0,4 4 PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 99 1,2% 4,0% -2,2% 45,4% - -0,7-1,0-5 Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Fundusze Globalne SFIO) 97 7,2% 15,2% -11,2% 126,8% - -0,7 0,5-6 Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 82 2,3% 4,3% Investor BRIC (Investor SFIO) 73 4,6% 12,4% -7,3% 54,9% - -0,8-0,5-8 PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 73 1,7% 1,4% -13,3% 72,6% -18,2% -1,3-0,1-0,5 9 UniAkcje Nowa Europa (UniFundusze FIO) 59 3,0% 4,2% -6,9% 94,1% -12,8% -0,8 0,3-0,4 10 Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Fundusze Globalne SFIO) 55 6,5% 16,1% -7,2% 51,6% - -0,7-0,4-11 ING Rosja EUR FIO (ING FIO) 47 4,1% 1,5% -7,5% 123,8% - -0,6 0,6-12 Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) 46 4,2% 12,5% -12,1% 130,7% - -1,0 0,5-13 BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) 44 4,1% 3,5% -15,3% 58,8% -17,7% -1,3-0,3-0,5 14 Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 43 1,3% 2,7% -1,8% 49,0% -17,3% -1,1-0,7-0,8 15 PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) 42-0,1% -1,2% ING Chiny i Indie USD FIO (ING FIO) 40 1,9% 5,6% -1,1% 54,3% - -0,6-0,5-17 ING Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych (ING FIO) 35 4,1% 6,4% -14,7% 55,0% - -1,5-0,3-18 Quercus Bałkany i Turcja (Parasolowy SFIO) 32 1,8% 5,4% -21,2% 46,7% - -1,0-0,2-19 Skarbiec Akcji Nowej Europy (Skarbiec FIO) 30 4,3% 4,7% -14,8% 78,4% - -1,2 0,0-20 Amplico Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 29 1,4% 0,8% -5,8% 73,3% -20,3% -1,3-0,1-0,8 21 Arka PrestiŜ Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka PrestiŜ SFIO) 28 3,1% 5,8% -13,0% , Investor Rosja (Investor SFIO) 27 5,2% 1,5% -5,3% 109,8% - -0,4 0,4-23 Quercus Rosja (Parasolowy SFIO) 26 4,9% 2,2% -12,6% , Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 21 1,4% 3,4% -2,2% 26,7% - -1,1-1,2-25 Investor Turcja (Investor SFIO) 21 2,9% 5,5% -7,6% 55,7% - -0,4-0,1-26 Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 20 3,3% 6,7% -12,6% 85,2% - -1,2 0,1-27 Millennium BRIC (FZ SFIO) 20 1,5% 3,7% -0,6% 66,8% - -1,1-0,5-28 Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 18 1,1% 5,4% 0,9% 59,6% - -0,5-0,6-29 Amplico Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 18 0,4% 1,8% -14,9% 73,0% - -1,4-0,1-30 Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) 15 1,6% 3,2% ING (L) Rynków Wschodzących (ING SFIO) 14 4,8% 9,5% -8,4% , ING (L) Nowej Azji (ING SFIO) 9 4,4% 10,3% -1,0% , ING (L) Ameryki Łacińskiej (ING SFIO) 8 3,9% 13,7% -11,2% , Arka PrestiŜ Akcji Rosyjskich (Arka PrestiŜ SFIO) 4 5,5% 2,6% ING (L) VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodzących (ING SFIO) 3 4,6% 9,0% -14,0% , PKO Akcji Rynków Wschodzących (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) 3 1,2% -0,8% -2,3% 60,9% - -0,8-0,6-37 PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 2 1,0% 3,1% -17,2% 18,2% - -1,7-0,9 - Średnia 3,1% 5,6% -9,3% 70,4% -18,4% * Czcionka bold - fundusze w ofercie DM BZ WBK

14 Fundusze dłuŝne Wykres 7. TOP3 kategorii fundusze dłuŝne + benchmark benchmark UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) PKO Papierów DłuŜnych Plus (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Długoterminowych FIO lut 09 sie 09 lut 10 sie 10 lut 11 sie 11 lut 12 Tabela 7. Ranking w kategorii fundusze dłuŝne Ocena DM BZ WBK Stopa zwrotu (%) Information ratio Fundusz Nota łączna Nota za 1R Nota za 3L Nota za 5L Aktywa (mln zł) 1m 3m 1r 3l 5l 1r 3l 5l 1 UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 4,5 4,0 4,8 4, ,0% 4,2% 9,3% 30,5% 40,0% 0,7 1,2 0,7 2 PKO Papierów DłuŜnych Plus (Parasolowy FIO) 4,5 4,8 4, ,1% 3,6% 9,5% 25,7% - 1,0 0,8-3 PKO Obligacji Długoterminowych FIO 4,4 4,5 3,8 4, ,0% 3,1% 9,2% 25,2% 56,9% 0,9 0,6 1,4 4 Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 4,2 5,0 3,5 4, ,0% 3,4% 9,9% 26,8% 40,3% 1,9 0,7 0,7 5 Idea Obligacji (Idea FIO) 4,1 3,3 4,3 4, ,2% 5,9% 9,0% 41,8% 53,7% 0,2 1,4 1,0 6 SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 3,7 2,8 4, ,1% 3,5% 7,1% 30,0% - -0,5 1,0-7 PKO Obligacji FIO 3,6 4,0 3,5 3, ,0% 3,0% 8,9% 23,8% 33,2% 0,7 0,4 0,1 8 PZU Papierów DłuŜnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 3,4 5,0 3,0 3, ,0% 3,4% 16,0% 24,0% 32,1% 2,7 0,3 0,0 9 Opera Avista.pl (Opera FIO) 3,3 2,8 2,5 4,0 21 1,2% 3,3% 7,7% 21,7% 47,4% -0,2 0,0 0,6 10 Amplico Obligacji (Krajowy FIO) 3,3 2,3 4,0 3, ,5% 2,5% 5,7% 32,6% 39,2% -1,7 0,7 0,3 11 Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 3,1 4,0 3,0 2, ,7% 2,7% 8,1% 23,5% 34,2% 0,0 0,3 0,2 12 Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 3,1 2,5 3,5 3, ,9% 3,0% 6,5% 21,7% 32,7% -1,4 0,0 0,0 13 BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) 3,0 1,3 3,0 3, ,4% 1,6% 1,4% 24,3% 43,9% -1,6 0,2 0,5 14 Amplico Obligacji Plus (Światowy SFIO) 3,0 3,0 3,8 2,5 21 0,5% 2,4% 6,5% 30,6% 34,3% -1,1 0,5 0,1 15 BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) 2,9 1,0 2,8 3, ,4% 1,5% 2,4% 23,9% 38,7% -2,2 0,2 0,4 16 ING Obligacji (ING FIO) 2,7 3,5 2,5 2, ,6% 2,7% 7,7% 19,0% 27,6% -0,7-1,2-0,8 17 KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP) 2,6 2,5 2,3 2, ,6% 2,6% 6,9% 20,7% 28,9% -0,5-0,2-0,3 18 KBC Papierów DłuŜnych (KBC FIO) 2,4 2,5 2,3 2, ,7% 2,7% 6,7% 20,0% 27,3% -0,6-0,3-0,5 19 Skarbiec Obligacja Instrumentów DłuŜnych (Skarbiec FIO) 2,3 2,3 2,5 2, ,7% 3,1% 6,5% 19,2% 26,0% -1,1-0,5-0,6 20 Pioneer Lokacyjny (Pioneer FIO) 2,1 1,5 1,8 2, ,4% 1,6% 5,3% 16,6% 28,2% -1,8-0,9-0,3 21 Legg Mason Obligacji FIO 2,1 2,3 2,0 2, ,7% 3,1% 6,5% 16,4% 22,0% -1,3-1,3-1,5 22 Novo Papierów DłuŜnych (Novo FIO) 1,8 3,0 1,8 1,3 58 1,0% 3,5% 7,7% 18,4% 12,4% -0,2-0,3-0,7 23 Noble Fund Skarbowy (Noble Funds FIO) 1,7 1,3 2,0 1,8 50 0,3% 1,3% 4,4% 14,4% 22,4% -2,0-1,8-1,0 24 Investor Obligacji FIO 1,5 2,3 1,3 1,3 45 0,6% 1,6% 5,8% 10,9% 16,9% -1,7-1,3-1,2 Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) ,1% 1,0% PZU Ochrony Majątku FIO ,3% 1,1% Arka PrestiŜ Obligacji Korporacyjnych (Arka PrestiŜ SFIO) ,3% 4,0% Arka PrestiŜ Obligacji Skarbowych (Arka PrestiŜ SFIO) ,7% 2,9% AXA Obligacji (AXA FIO) - 3, ,6% 2,7% 7,6% ,4 - - Copernicus DłuŜnych Papierów Korporacyjnych (Copernicus FIO) - 3, ,6% 2,1% 9,2% - - 0,5 - - BNP Paribas Papierów DłuŜnych (BNP Paribas FIO) - 1, ,5% 2,4% 5,1% ,5 - - Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - 4, ,7% 2,7% 8,3% - - 0,2 - - KBC Delta SFIO ,4% 3,0% Aviva Investors DłuŜnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) ,0% 1,9% ,7% 5,2% Średnia 0,8% 2,8% 7,3% 23,4% 33,6% * Czcionka bold fundusze w ofercie DM BZ WBK; fundusze podkreślone utrzymują w papierach Skarbu Państwa co najmniej 66% aktywów (zapis statutowy)

15 Fundusze gotówkowe i pienięŝne Wykres 8. TOP3 kategorii fundusze gotówkowe i pienięŝne + benchmark 130 benchmark UniWibid (UniFundusze SFIO) 120 Idea Premium SFIO KBC Gamma SFIO lut 09 sie 09 lut 10 sie 10 lut 11 sie 11 lut 12 Tabela 8. Ranking w kategorii fundusze gotówkowe i pienięŝne Ocena DM BZ WBK Stopa zwrotu (%) Information ratio Fundusz Nota łączna Nota za 1R Nota za 3L Nota za 5L Aktywa (mln zł) 1m 3m 1r 3l 5l 1r 3l 5l 1 UniWibid (UniFundusze SFIO) 4,4 4,5 4,0 4, ,4% 1,4% 5,4% 16,6% 30,0% 3,3 3,3 2,7 2 Idea Premium SFIO 4,2 3,5 4,3 4, ,7% 2,8% 6,6% 25,9% 41,2% 1,2 2,3 1,9 3 KBC Gamma SFIO 4,2 3,3 3,5 5, ,5% 1,9% 6,0% 19,0% 31,9% 1,7 2,0 1,5 4 UniKorona PienięŜny (UniFundusze FIO) 3,9 3,0 3,5 4, ,1% 2,8% 5,6% 21,1% 32,2% 0,7 1,6 0,9 5 Novo Gotówkowy (Novo FIO) 3,8 4,3 3,5-67 0,7% 1,8% 6,0% 16,5% - 2,1 2,0-6 KBC PienięŜny (KBC FIO) 3,7 3,3 4,0 3, ,5% 1,5% 5,3% 17,7% 27,2% 1,5 2,0 0,6 7 KBC Portfel PienięŜny (KBC Portfel VIP) 3,7 4,0 3,5 3,8 66 0,5% 1,8% 6,1% 19,6% 29,7% 1,8 2,0 0,8 8 Amplico PienięŜny (Krajowy FIO) 3,6 2,5 3,8 4, ,6% 2,4% 5,2% 20,5% 30,4% 0,5 1,6 0,8 9 Amplico Lokacyjny (Światowy SFIO) 3,6 2,3 3,8 4,0 41 0,3% 1,0% 4,0% 18,1% 27,2% -1,2 1,4 0,4 10 PKO Skarbowy FIO 3,6 3,5 3,8 3, ,4% 1,5% 5,3% 18,3% 27,8% 2,0 1,6 0,5 11 Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 3,5 2,8 4,0-49 0,7% 1,9% 5,1% 20,0% - 1,0 2,0-12 Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 3,1 3,8 3,3 2, ,5% 1,7% 5,4% 15,3% 23,7% 1,6 1,6-0,1 13 Arka BZ WBK Ochrony Kapitału (Arka BZ WBK FIO) 3,0 3,3 3,8 2, ,4% 1,4% 4,5% 18,3% 23,5% 0,1 1,6 0,0 14 BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) 3,0 1,8 3,0 3, ,3% 1,0% 3,7% 15,5% 25,4% -1,3 1,1 0,2 15 Allianz PienięŜny (Allianz FIO) 2,9 2,8 2,5 3, ,1% 1,1% 4,8% 14,3% 24,7% 0,5 1,0 0,1 16 Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 2,8 1,5 3,0 3, ,4% 1,3% 3,8% 15,5% 25,7% -1,1 1,2 0,3 17 Pioneer PienięŜny (Pioneer FIO) 2,8 4,0 3,3 2, ,4% 1,3% 4,8% 16,2% 22,8% 1,9 1,3-0,2 18 PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 2,7 3,0 2,8 2, ,4% 1,9% 5,5% 15,3% 24,3% 0,9 1,2 0,0 19 SKOK Rynku PienięŜnego FIO 2,6 2,8 2,8 2, ,4% 1,2% 4,3% 13,0% 22,1% -1,1 0,8-0,5 20 Skarbiec Kasa PienięŜny (Skarbiec FIO) 2,6 2,0 2,8 2, ,4% 1,2% 4,0% 12,8% 23,4% -1,4 0,9-0,4 21 ING Gotówkowy (ING FIO) 2,3 2,3 2,5 2, ,4% 1,3% 4,1% 13,9% 22,4% -0,8 0,9-0,3 22 PKO Rynku PienięŜnego FIO 2,3 2,3 2,5 2, ,3% 1,2% 3,9% 13,9% 20,9% -1,9 0,5-0,4 23 Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 1,9 1,8 2,0-22 0,3% 1,0% 3,6% 11,2% - -3,0-0,9-24 Legg Mason PienięŜny FIO 1,9 3,3 1,3 1, ,4% 1,4% 4,5% 11,6% 20,9% 0,2-0,1-0,9 25 Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 1,6 1,5 2,3 1,3 84 0,3% 1,3% 3,6% 13,4% 18,4% -1,6 0,5-0,7 26 Fundusz Korporacyjny SFIO 1,5 3,5 1,0 1,0 28 0,4% 1,4% 4,5% 8,3% 15,4% 0,2-0,7-0,9 27 Investor Płynna Lokata FIO 1,2 1,8 1,0 1,0 59 0,3% 1,1% 3,7% 6,2% 16,0% -2,7-0,8-0,8 AXA Lokacyjny (AXA FIO) - 3, ,4% 1,2% 4,4% ,2 - - BPS PienięŜny (BPS FIO) b.d. 0,6% 1,9% Opera Pecunia.pl (Opera FIO) - 3, ,7% 2,3% 7,2% - - 2,5 - - Pioneer Gotówkowy (Fundusze Globalne SFIO) - 2, ,4% 1,2% 4,2% ,0 - - PKO Skarbowy Plus (Parasolowy FIO) - 4, ,4% 1,5% 6,2% - - 1,2 - - SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) - 3, ,4% 1,5% 5,5% - - 1,3 - - ING (L) Depozytowy (ING SFIO) ,4% 1,3% Średnia 0,5% 1,5% 4,9% 15,9% 25,3% ; * Czcionka bold - fundusze w ofercie DM BZ WBK

16 Fundusze inwestycyjne metodologia DM BZ WBK METODOLOGIA RANKINGÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DM BZ WBK Grupowanie funduszy w 7 kategorii Selekcja funduszy w ramach kategorii Kalkulacja stóp zwrotu oraz ryzyka Standaryzacja wyników Ranking DM BZ WBK Akcyjne krajowe (PLN) Mieszane (PLN) Stabilnego wzrostu (PLN) Akcyjne MiŚ (PLN) Akcyjne zagraniczne rynków rozwiniętych(pln) Akcyjne zagraniczne rynków wschodzących(pln) DłuŜne uniwersalne (PLN) Gotówkowe i pienięŝne (PLN) Nasz ranking opiera się na danych historycznych stąd wymagamy odpowiedniej historii dla adekwatnej analizy Wzorcowo eliminujemy z rankingu fundusze o krótszej niŝ 3-letniej historii Biorąc pod uwagę krótką historię większości funduszy akcji zagranicznych nie oceniamy funduszy akcji zagranicznych rynków rozwiniętych i wschodzących. Obliczmy stopy zwrotu w horyzontach: 1R, 3L i 5L. Obliczamy następujące miary ryzyka funduszu w horyzontach 1R, 3L i 5L: wskaźnik Information Ratio oraz ujemne odchylenia o właściwego benchmarku Zebrane w poszczególnych kategoriach funduszy stopy zwrotu oraz miary ryzyka w trzech horyzontach czasowych są podstawą do stworzenia wstępnego rankingu, gdzie funduszom przydzielane są noty w skali od 5 do 1 w zaleŝności od przynaleŝności do poszczególnych przedziałów populacji: 15%, 20%, 30%, 20% i 15%. Fundusze otrzymują noty za stopę zwrotu i ryzyko (średnia arytmetyczna) osobno w trzech horyzontach czasowych. Ranking jest średnią waŝoną not w trzech horyzontach czasowych: dla funduszy z historią <5L 60% noty 3L i 40% noty 1R dla funduszy z historią >5L 50% noty 5L, 30% noty 3L i 20% noty 1R. Ranking publikujemy 15 dnia kaŝdego miesiąca; jeśli 15-ty przypada w dzień pozasesyjny, publikacja następuje w najbliŝszy dzień sesyjny WYKORZYSTANE WSKAŹNIKI Stopy zwrotu Lokowanie środków w fundusze inwestycyjne powinno mieć z natury horyzont długoterminowy. Optymalny okres oceny akcyjnych funduszy inwestycyjnych powinien obejmować pełen cykl giełdowy. Wraz z dodawaniem do funduszu instrumentów wolnych od ryzyka horyzont inwestycji moŝe ulegać skróceniu. W naszym raporcie staramy się koncentrować na funduszach, które istnieją od minimum 3 lat WydłuŜenie spektrum oceny do np. 5 lat spowodowałoby zbytnie zawęŝenie grupy porównywanych funduszy oraz wyeliminowałoby moŝliwość oceny dobrze zapowiadających się funduszy o staŝu w zakresie 3-5 lat. Trzonem naszych rankingów jest waŝona ocena funduszy w zakresie ich stóp zwrotu i ryzyka, przy czym większą wagę przypisujemy notom funduszy w dłuŝszych horyzontach czasowych. Niestety dla dwóch grup funduszy ograniczenie się w selekcji jedynie do funduszy o minimum 3-letniej historii dało efekt nadmiernego zawęŝenia grupy porównywanych podmiotów. Dlatego dla funduszy akcji zagranicznych rynków rozwiniętych oraz funduszy akcji zagranicznych rynków wschodzących nie przygotowujemy rankingów. Ewentualne ograniczenie badanej historii do jednego roku byłoby nadmiernym uproszczeniem, gdyŝ te dwie kategorie funduszy odznaczają się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, przez co horyzont inwestycji powinien wynosić minimum 5 lat. Mimo Ŝe fundusze z historią krótszą niŝ 3 lata nie wchodzą do rankingów, dla celów informacyjnych publikujemy notę w horyzoncie 12M. Wskaźnik Information Ratio: Information Ratio (IR) to jedna z najpopularniejszych miar oceniających jakość zarządzania inwestycyjnego, która opisuje relację zysku i ryzyka. Jej konstrukcja oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu to róŝnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy. Oczekiwana dodatkowa stopa zwrotu to średnia arytmetyczna historycznych dotykowych stóp zwrotu: Rfund stopa zwrotu funduszu Rm stopa zwrotu benchmarku n liczebność próbki Odchylenie standardowe stóp zwrotu Drugą miarą ryzyka jest odchylenie standardowe ujemnych stóp zwrotu w relacji do odpowiedniego benchmarku. Odchylenia standardowe wyliczamy na podstawie miesięcznych stóp zwrotu. W rankingu wykorzystujemy odchylenie standardowe ujemnych róŝnic stóp zwrotu z funduszu oraz odpowiedniego benchmarku zamiast typowego odchylenia standardowego, bo uwaŝamy Ŝe miary te lepiej prezentują ryzyko funduszy. Noty funduszy KaŜdy fundusz otrzymuje punktową notę za stopę zwrotu i ryzyko, która wyraŝa jego pozycję na tle pozostałych funduszy danej kategorii. 5-stopniowa skala odpowiada następującemu podziałowi populacji funduszy: pierwsze 15%, następne 20%, następne 30%, następne 20% i ostatnie 15%. Po skalkulowaniu cząstkowych not za stopę zwrotu i ryzyko (średnia arytmetyczna) osobno w kaŝdym z trzech horyzontów czasowych (1R, 3L i 5L) końcową notę dla funduszy z historią inwestycyjną nie krótszą niŝ 3L otrzymujemy poprzez obliczenie średniej waŝonej not w poszczególnych okresach, gdzie: dla funduszy z historią inwestycyjną < 5L końcowa nota składa się w 60% z noty za 3L i w 40% z noty za 1R, a dla funduszy z historią inwestycyjną >5 lat końcowa nota składa się w 50% z noty za 5L, w 30% z noty za 3L i w 20% z noty za 1R.

17 ZAŁĄCZNIK NR 1 POLSKIE FUNDUSZE ZMIANY W AKTYWACH LUTY`12 Instytucje solidarnie kupują Po styczniu, który okazał się najlepszym miesiącem w ciągu ostatnich dwóch lat, polski rynek akcji w lutym wszedł w fazę stabilizacji. Jednak miesiąc ten wcale nie był nudny zarówno dla funduszy emerytalnych jak i inwestycyjnych. Fundusze emerytalne w obliczu sprzedaŝy 7% udziałów Skarbu Państwa w PGE, zaraportowały największe saldo zakupów akcji od sześciu miesięcy na poziomie 1,06 mld zł (udział funduszy emerytalnych w transakcji PGE mógł wynieść 0,8 1,0 mld zł). Po stronie funduszy inwestycyjnych, nawet jeśli najwyŝsze do dwóch lat napływy w kwocie 1,9 mld zł skorygować o 0,9 mld zł jednorazowej wpłaty do funduszy obligacji w ramach grupy PZU, to pozostała kwota nadal stanowi dawno niewidziany napływ. W lutym inwestorzy przerwali trwającą osiem miesięcy negatywną serię i wpłacili 230 mln zł do funduszy polskich akcji, co pozwoliło zarządzającym na zakup akcji na GPW za około 207 mln zł. Główne klasy aktywów bez zmian w lutym. Indeks największych spółek WIG20 stracił 0,6% w ubiegłym miesiącu, podczas gdy szeroki indeks WIG zyskał 1,5% dzięki dobremu zachowaniu się małych i średnich spółek. Polskie obligacje zyskały 0,9% w lutym i utrzymały 8,6% stopę zwrotu r/r. 12-miesięczne stopy zwrotu obu indeksów są wciąŝ na minusie WIG20 i WIG tracą 13 15% w ciągu ostatniego roku. Największy napływ od marca 2010 roku. Polskie fundusze inwestycyjne zanotowały saldo napływów netto na poziomie 1,9 mld zł w lutym, co jest drugim największym wynikiem w ciągu trzech lat. Jednak napływy w głównej mierze miały źródło w 1,5 mld zł wpłat do funduszy obligacji polskich, z czego 970 mln zł przypadło na PZU. Fundusze akcji polskich otrzymały w lutym pierwszy od dziewięciu miesięcy napływ w kwocie 229 mln zł. Niestety negatywny trend dla funduszy stabilnego wzrostu oraz zrównowaŝonych pozostał niezmieniony, po tym jak fundusze te pokazały umorzenia netto 25 miesiąc z rzędu, odpowiednio na poziomie 61 mln zł i 109 mln zł. Wśród pozostałych podgrup, wyróŝniły się fundusze absolutnej stopy zwrotu, po tym jak ich aktywa wzrosły 12% r/r w wyniku 252 mln zł napływów netto. PZU najbardziej atrakcyjne dla nowych środków. Dzięki wsparciu ze strony duŝego napływy do funduszy obligacji PZU przyciągnęło najwięcej świeŝej gotówki w lutym, tj. 880 mln zł (15,9% zarządzanych aktywów). W ujęciu względnym Altus zyskał najwięcej, otrzymując 262 mln zł napływów (31,3% zarządzanych aktywów), głównie do funduszy absolutnej stopy zwrotu. W przeciwnym naroŝniku znalazło się ING, które zgłosiło największy odpływ na poziomie 43 mln zł. Nasze szacunki wskazują, Ŝe łączne saldo netto zakupiony akcji na GPW przez zarządzających funduszami inwestycyjnymi wyniosło 207mln zł pierwszy dodatni odczyt od dziesięciu miesięcy. Pod względem wielkości zarządzanych aktywów Arka awansowała na trzecią pozycję (z piątej), jednak róŝnice pomiędzy trzecim a piątym miejscem są minimalne. Udział akcji w portfelach funduszy emerytalnych rośnie m/m trzeci miesiąc z rzędu. Podtrzymując swoją 11-miesięczną dodatnią passę salda zakupów netto, fundusze emerytalne dołoŝyły do swoich portfeli w lutym akcji na kwotę 1,6 mld zł (uwzględniając udział w transakcji na PGE) co oznacza 400 mln zł więcej niŝ miesiąc wcześniej. Korzystna aura dla zakupów została dodatkowo wzmocniona przez większe wpływy ze strony ZUS, które w ubiegłym miesiącu wyniosły 1,1 mld zł, podczas gdy średnio (w okresie czerwiec 2011 styczeń 2012) po ostatnich zmianach w reformie utrzymywały się one na poziomie 650 mln zł. W gronie funduszy emerytalnych w lutym tylko dwa towarzystwa znalazły się po stronie sprzedaŝy, a najbardziej agresywnym kupującym okazał się ponownie ING (760 mln zł). Z drugiej strony Aviva była największym sprzedającym, z saldem wynoszącym -150 mln zł. Zdecydowane zakupy zwiększyły średni udział akcji w aktywach funduszy emerytalnych o 121 punkty bazowe (+193 punkty bazowe w styczniu) do 34,2% na koniec lutego. Na koniec lutego 2012 roku, udział akcji w portfelach funduszy inwestycyjnych pozostał na poziomie 32 mld zł, o 21% niŝej niŝ rok temu, podczas gdy akcyjne aktywa funduszy emerytalnych osiągnęły o 3% wyŝszy stan r/r, tj. 80 mld zł. Podsumowując, skumulowana wartość pozycji w akcjach krajowych inwestorów instytucjonalnych spadła o 9% w ciągu roku (-11 mld zł), stanowiąc 16% kapitalizacji GPW i 48% oficjalnego free-float w Polsce.. Tłumaczenie z Polish Funds Flow Monthly, Robert Kaczmarek

18 ZAŁĄCZNIK NR 1 Fundusze emerytalne w lutym 2012 Fig. 1. Pension funds: Assets and equity allocation Fig. 2. Pension funds: Net equity purchases & inflows from ZUS PLN in billions, unless otherwise stated PLN in millions, unless otherwise stated Equity position of Polish pension f unds (lhs, PLN bn) Equity allocation (rhs) 40% 35% 5,000 4,000 Total inf lows f rom Social Security Net equity purchases av erage: 31.6% 30% 25% 3,000 2, % 1, % % -1,000 Jan-03 Jun-03 Nov-03 Apr-04 Sep-04 Feb-05 Jul-05 Dec-05 May-06 Oct-06 Mar-07 Aug-07 Jan-08 Jun-08 Nov-08 Apr-09 Sep-09 Feb-10 Jul-10 Dec-10 May-11 Oct-11 Jan-05 Jun-05 Nov-05 Apr-06 Sep-06 Feb-07 Jul-07 Dec-07 May-08 Oct-08 Mar-09 Aug-09 Jan-10 Jun-10 Nov-10 Apr-11 Sep-11 Feb-12 Source: PAP, DM BZ WBK research Source: PAP, DM BZ WBK research Fig. 3. Pension funds: Equity allocation vs. WIG performance Fig. 4. Pension funds: Bond allocation vs. ML PlGv performance PLN in billions, unless otherwise stated PLN in millions, unless otherwise stated WIG (lhs, pts) Equity allocation (rhs, %) 50% 44% Merrill Ly nch Pol Gov Index (lhs, pts) Bond allocation (rhs, %) 80% 74% % % % % % % % % 0 8% % Jan 00 Jul 00 Jan 01 Jul 01 Jan 02 Jul 02 Jan 03 Jul 03 Jan 04 Jul 04 Jan 05 Jul 05 Jan 06 Jul 06 Jan 07 Jul 07 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Source: PAP, DM BZ WBK research Fig. 5. Pension funds: Assets allocation PLN in millions, unless otherwise stated Pension fund Assets Equities Equities Treasuries Cash Other Monthly change in assets Source: PAP, DM BZ WBK research Monthly change in equities (pp) Monthly change in treasuries (pp) Monthly change in cash (pp) Estimated equity purchases ING 56,129 20, % 49.9% 7.6% 6.3% Aviva 53,609 17, % 51.6% 2.9% 12.6% PZU 31,863 11, % 54.9% 0.8% 9.6% Amplico 18,181 6, % 48.0% 3.5% 15.1% AXA 14,644 4, % 56.4% 2.3% 9.9% Generali 11,797 3, % 53.3% 3.4% 9.6% Nordea 10,400 3, % 49.8% 0.0% 16.4% AEGON 9,985 3, % 53.0% 6.3% 6.5% Bankowy 7,897 2, % 55.8% 2.0% 8.8% Allianz 7,049 2, % 54.4% 0.2% 10.9% Pocztylion 4,433 1, % 56.5% 1.7% 7.2% Pekao 3,546 1, % 53.3% 3.1% 10.0% Warta 3,149 1, % 59.4% 0.2% 6.9% Polsat 2, % 56.7% 1.6% 1.1% Total/Weighted avg. 234,803 80, % 52.2% 3.6% 10.0% 1, ,577 Source: KNF, PAP, DM BZ WBK estimates

19 Fundusze inwestycyjne w lutym 2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 Fig. 6. Mutual funds: Assets and equity allocation Fig. 7. Mutual funds: Estimated net equity purchases PLN in billions, unless otherwise stated PLN in millions, unless otherwise stated Mutual f unds FUM (lhs, PLNbn) Equity allocation (rhs, %) 60% 50% 15,000 10,000 Net inf lows to mutual f unds (lhs, PLN m) Net inf lows to equity f unds (lhs, PLN m) WIG Index (rhs, pts) 70,000 60, % 5,000 50, % 0 40, % -5,000 30, % -10,000 20, % -15,000 10,000 Jun-02 Nov-02 Apr-03 Sep-03 Feb-04 Jul-04 Dec-04 May-05 Oct-05 Mar-06 Aug-06 Jan-07 Jun-07 Nov-07 Apr-08 Sep-08 Feb-09 Jul-09 Dec-09 May-10 Oct-10 Mar-11 Aug-11 Jan-12 Jan-04 Jun-04 Nov-04 Apr-05 Sep-05 Feb-06 Jul-06 Dec-06 May-07 Oct-07 Mar-08 Aug-08 Jan-09 Jun-09 Nov-09 Apr-10 Sep-10 Feb-11 Jul-11 Dec-11 Source: PAP, DM BZ WBK estimates Fig. 8. Mutual funds: Changes in asset structure PLN in millions, unless otherwise stated Source: PAP, DM BZ WBK estimates Funds Share in total funds (%) Feb-12 Jan-12 chge m/m % chge m/m Feb-12 Jan-12 pp chge, m/m Polish equities 19,238 18, % 15.9% 15.7% 0.2 Foreign equities 4,131 4, % 3.4% 3.4% 0.0 Stable growth 10,439 10, % 8.6% 8.8% -0.2 Balanced 9,882 9, % 8.2% 8.4% -0.2 Active allocation 1,962 1, % 1.6% 1.6% 0.0 Absolute return 2,786 2, % 2.3% 2.1% 0.2 Polish bonds 17,439 15,792 1, % 14.4% 13.4% 1.0 Foreign bonds 4,524 4, % 3.7% 3.8% 0.0 Money market 18,960 18, % 15.7% 16.0% -0.3 Commodity % 0.6% 0.6% -0.1 Real estate 2,749 2, % 2.3% 2.3% -0.1 Capital protection 3,006 3, % 2.5% 2.6% -0.1 Closed-end & other 25,019 24, % 20.7% 21.2% -0.5 Total 120, ,621 3, % 100.0% 100.0% Source: PAP, DM BZ WBK research Fig. 9. Mutual funds: Changes in FUM and net estimated inflows PLN in millions, unless otherwise stated Estimated inflows Total FUM Total inflows Polish Polish Stable Balanced Other Feb-12 Jan-11 % chng m/m equities bonds growth Pioneer 14,433 14, % Aviva 10,708 10, % Arka 8,384 8, % ING 8,382 8, % PKO 8,327 8, % Union Inv. 7,676 7, % Forum 7,465 7, % PZU 6,488 5, % Copernicus 6,090 6, % Ipopema 5,877 5, % KBC 5,127 5, % SKARBIEC 4,744 4, % IDEA 3,477 3, % BPH 3,297 3, % LeggMason 3,210 3, % Allianz 2,606 2, % Millennium 2,604 2, % Investors 1,997 2, % Quercus 1,504 1, % Opera 1,373 1, % Noble 1,315 1, % Amplico 1,246 1, % Altus 1, % SKOK 1,061 1, % Other 2,340 2, % Total 120, , % 1, , Source: PAP, DM BZ WBK research

20 ZAŁĄCZNIK NR 2 Przepływy do funduszy Emerging Markets stan na Net funds flow by region USD in millions, unless otherwise stated GEMs Asia ex-japan LatAm EMEA All Dedicated ,038 8,390 4,022 5,821 20, ,209 16,790 3,320-1,877 22, ,657 16,331 10, , ,548-19,513-5,873-5,216-40, ,324 19,109 8,786 2,017 64, ,094 19,609 1,841 6,567 84, ,877-17,382-7,428-5,502-34,190 02/22/ /29/12 1, ,043 03/07/12 1, /14/ Total 18,673 2, ,033 Source: EPFR, DM BZ WBK research MSCI weights vs. avg GEM fund weights MSCI country index performance MSCI EMF Avg Fund relative 1W 1M YTD FY11 FY10 FY09 FY08 weight weight (%) under/overweigt change change change change change change change China 17.6% 15.4% -12.3% China 3.5% 1.4% 15.2% -20.3% 2.3% 58.8% -51.9% Brazil 15.1% 15.1% 0.1% Brazil 0.9% -0.4% 17.9% -24.9% 3.8% 121.3% -57.6% South Korea 14.9% 14.9% -0.2% South Korea 4.0% 3.4% 16.0% -12.8% 25.3% 69.4% -55.9% Taiwan 10.9% 10.0% -8.9% Taiwan 3.2% 3.2% 16.3% -23.3% 18.3% 75.1% -48.7% South Africa 7.5% 7.2% -4.4% South Africa 1.6% 2.0% 11.7% -17.3% 30.7% 53.4% -40.0% Russia 6.9% 6.9% 0.0% Russia 4.3% 6.5% 27.2% -20.9% 17.2% 100.3% -74.2% India 6.6% 8.9% 34.3% India 5.2% -0.3% 25.9% -38.0% 19.4% 100.5% -65.1% Mexico 4.5% 6.0% 32.9% Mexico 3.5% 1.2% 11.8% -13.5% 26.0% 53.1% -44.0% Malaysia 3.3% 2.1% -36.2% Malaysia -0.6% 0.2% 7.0% -2.9% 32.5% 47.8% -43.4% Indonesia 2.6% 4.3% 63.8% Indonesia 2.8% 0.2% 2.3% 4.0% 31.2% 120.8% -57.6% Thailand 2.0% 2.7% 38.7% Thailand 0.6% 4.9% 18.0% -5.6% 50.8% 70.0% -50.3% Chile 1.8% 0.8% -54.2% Chile 2.0% 1.4% 14.7% -22.1% 41.8% 81.4% -37.3% Poland 1.4% 0.7% -45.8% Poland 3.4% 0.9% 17.5% -32.6% 12.6% 37.3% -56.2% Turkey 1.3% 2.0% 51.3% Turkey 1.4% -0.7% 22.7% -36.8% 18.4% 92.0% -63.4% Colombia 1.1% 0.3% -75.8% Colombia 2.3% 5.2% 18.5% -7.1% 40.8% 76.5% -28.0% Philippines 0.8% 0.8% 3.2% Philippines 2.5% 6.0% 19.5% -3.2% 30.3% 60.2% -53.8% Peru 0.6% 0.7% 19.7% Peru 1.2% 1.9% 9.7% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% Egypt 0.4% 0.3% -13.2% Egypt -6.0% 0.7% 42.1% -48.8% 9.5% 32.8% -53.9% Czech Rep. 0.3% 0.4% 19.9% Czech Rep. 1.2% 2.4% 10.0% -11.3% -7.4% 19.6% -45.1% Hungary 0.3% 0.3% -6.3% Hungary 6.2% 0.5% 25.4% -34.7% -10.7% 73.9% -62.4% Morocco 0.1% 0.2% 35.4% Morocco -1.0% -0.8% 4.1% -18.8% 10.8% -8.3% -13.0% Total 100.0% 100.0% 0 MSCI EMF 2.8% 1.9% 16.4% -20.4% 16.4% 74.5% -54.5% Source: EPFR, Bloomberg, DM BZ WBK research Source: EPFR, Bloomberg, DM BZ WBK research Largest relative over/underweights vs. MSCI EMF Best/worst performing Emerging Markets YTD 100% 80% 60% 55% 50% 45% 40% 40% 35% 20% 0% -20% 30% 25% 20% 15% -40% 10% -60% 5% -80% -100% Indonesia Turkey Thailand Morocco India Egypt Malaysia Poland Chile Colombia 0% -5% Egypt Russia India Hungary Turkey Czech Rep. Peru Malaysia Morocco Indonesia Source: EPFR, DM BZ WBK research Source: EPFR, DM BZ WBK research

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 stycznia 013 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 01) W grudniowym u funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W zestawieniu

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 lipca 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 202) W czerwcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio duŝe zmiany zaszły w grupie funduszy gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 2 lipca 20 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 20) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych, dzięki wystarczająco długiej historii, w u -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 13 grudnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Dbając o najwyższą jakość dostarczanych na rynek informacji zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji formuły obliczeniowej wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Marzec upłynął pod znakiem tragicznej w skutkach fali tsunami w Japonii, awarii elektrowni atomowej Fukushima, napięć w krajach arabskich

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 lutego Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń ) W styczniowym u funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3letnim

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 kwietnia Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec ) W marcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno jak i ryzyko, nie zaszło zbyt

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku.

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku. Rok 200 był to pierwszy rok, w którym za zarządzanie aktywami funduszy odpowiadał własny zespół inwestycyjny PKO TFI. W poprzednich latach usługa zarządzania aktywami była wykonywana przez Credit Suisse

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Fundusze absolutnej stopy zwrotu 3,1% KBC Beta SFIO 6,0% 13,1% 7,6% 21,7% 10,00 AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO) 5,8% 9,20 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO) 4,6% 11,4% 9,2% 14,9% 5,19

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008 www.analizy.pl 8 marca 2008 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017) wrz mar 14 16 paź kwi 14 16 maj lis 14 16 gru cze 14 16 sty lip 15 16 lut sie 15 16 mar wrz 15 16 kwi paź 15 16 maj lis 15 16 cze gru 15 16 lip sty 15 17 sie lut 15 17 wrz mar 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 177 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł.

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Na wybór funduszu akcyjnego wpływ mają przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE. Byki kontratakują. W styczniu na rynkach. Komentarz do rankingów. Nowe produkty w BZWBK TFI, ING TFI i Pioneer Pekao TFI.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE. Byki kontratakują. W styczniu na rynkach. Komentarz do rankingów. Nowe produkty w BZWBK TFI, ING TFI i Pioneer Pekao TFI. o FUNDUSZE INWESTYCYJNE RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2012 Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Kacper Kędzior Robert Kaczmarek Dane na dzień: 31 stycznia 2012 Kategorie funduszy Aktywa Zmiana (%) (w mld zł)

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku W pierwszym półroczu bieżącego roku fundusze akcji polskich przyniosły przeciętne zyski, co było odzwierciedleniem nieznacznego wzrostu głównych indeksów GPW, które oscylowały w obrębie 1 %. Sprzyjający

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień AGIO TFI AGIO Agresywny 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 http://agiofunds.pl/fundusz/agio-agresywny/ AGIO Globalny PLN 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801 EUR 38 1750 0009 0000 0000 1150 6909 USD 78 1750

Bardziej szczegółowo

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013?

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? 2012 roku przyniósł dobre stopy zwrotu: ponad 20 proc. dla funduszy polskich akcji i ponad 10 proc.

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 2006 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017) 6 lipca 2017 W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w czerwcu nadaliśmy 393 oceny od 1a do

Bardziej szczegółowo

Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek.

Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek. Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek. Dla inwestorów, którzy ulokowali pieniądze w funduszach inwestycyjnych miniony rok nie był zły. Co prawda

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 O znakomitym początku drugiego kwartału mogą mówić osoby, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach akcyjnych (AKP). Tak dobrych jak kwietniowe wyników rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Miesiąc na rynku funduszy Największy wpływ na marcowe wyniki funduszy wywarła sytuacja na rynkach akcji. Najwyższe zyski wypracowali zarządzający inwestujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017) wrz lut 14 16 mar paź 14 16 kwi lis 14 16 gru maj 14 16 sty cze 15 16 lut lip 15 16 mar sie 15 16 kwi wrz 15 16 maj paź 15 16 cze lis 15 16 gru lip 15 16 sie sty 15 17 wrz lut 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

W rankingu TFI po sierpniu zwyciężyło BZ WBK AIB. Wysokie pozycje utrzymują Aviva, Idea i BPH.

W rankingu TFI po sierpniu zwyciężyło BZ WBK AIB. Wysokie pozycje utrzymują Aviva, Idea i BPH. W rankingu TFI po sierpniu zwyciężyło BZ WBK AIB. Wysokie pozycje utrzymują Aviva, Idea i BPH. W rankingu TFI po sierpniu zwyciężyło BZ WBK AIB. Wysokie pozycje utrzymują Aviva, Idea i BPH. W sierpniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) 6 lutego 2017 W styczniowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online bazującym na wskaźniku information

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Miesiąc na rynku funduszy Nowy, 2004 rok rozpoczął się od wzrostów - w pierwszym miesiącu straty mogły przynieść inwestycje w jednostki zaledwie 9, spośród

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1 Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-DB1 Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcyjne CU3 VL Aviva

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-UFZ Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo