Kupujący nie dają za wygraną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kupujący nie dają za wygraną"

Transkrypt

1 o FUNDUSZE INWESTYCYJNE RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2012 Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Kacper Kędzior Robert Kaczmarek Dane na dzień: 29 lutego 2012 Kategorie funduszy Aktywa Zmiana (%) (w mld zł) 1m 3m 12m Akcyjne 13,052 2,6 7,4-14,1 MiŚ 1,734 6,2 14,1-17,0 Akcyjne zagraniczne 8,655 2,8 5,5-9,2 Mieszane 13,809 1,8 3,4-4,5 Stab. Wzrostu 10,721 3,9 0,8-3,2 DłuŜne złotowe 19,622 0,8 2,7 7,4 Rynku pienięŝnego 18,552 0,5 1,5 4,9 WIG Index 1,5 5,2-12,6 MSCI World 4,7 9,6-3,9 MSCI EMF 5,9 16,3-2,6 Merrill Lynch Polish Gov Bond Index 0,9 2,9 8,6 Źródło: Analizy Online, Bloomberg, szacunki DM BZ WBK Kupujący nie dają za wygraną Mimo, Ŝe flagowy indeks polskiej giełdy WIG20 jako jeden z niewielu światowych benchmarków zakończył luty pod kreską, a roczne stopy zwrotu funduszy akcyjnych wciąŝ świecą na czerwono, fundusze polskich akcji po raz pierwszy od 9 miesięcy zanotowały dodatnie saldo napływów w wysokości około 230 mln zł. Globalny bilans napływów do wszystkich funduszy wyniósł w lutym 1,9 mld zł i okazał się najlepszym wynikiem od marca 2010 roku i biorąc pod uwagę dodatnie wyniki z zarządzania wartość aktywów TFI w Polsce sięgnęła 121 mld zł. Dostarczenie rynkom poduszki płynnościowej przez EBC spowodowało, iŝ inwestorzy wciąŝ skłonni będą szukać ryzyka inwestując we wciąŝ relatywnie atrakcyjnie wyceniane akcje. W lutym na rynkach Motywem przewodnim było dyskontowanie skali drugiej transzy poŝyczek, jakie pod koniec lutego bankom ze strefy euro miał zaoferować EBC. Oczekiwanie na kolejny zastrzyk płynności pomagało rynkom ryzykownych aktywów, w efekcie czego globalny benchmark rynków rozwiniętych MSCI World zyskał 4,7%, a indeks rynków rozwijających się MSCI EMF zwiększył swoją wartość o 5,9%. Tym samym początek roku przynosi zdecydowane odwrócenie tendencji, jakie obserwowano w roku poprzednim i benchmark emerging markets zyskuje względem swego globalnego odpowiednika juŝ 8 punktów procentowych. Komentarz do rankingów W ślad za korzystną koniunkturą na rynkach finansowych bilans zysków i strat posiadaczy jednostek funduszy inwestycyjnych za luty był pozytywny. Spośród niemal sześciu setek róŝnych funduszy dodatnie stopy zwrotu były udziałem ponad 80% produktów. W gronie 8 głównych kategorii będących przedmiotem naszej analizy (fundusze akcji polskich uniwersalnych, mieszane, stabilnego wzrostu, akcji małych i średnich spółek, akcji zagranicznych rynków rozwiniętych, akcji zagranicznych rynków wschodzących, dłuŝne oraz gotówkowe i pienięŝne) wszystkie odnotowały dodatnie średnie stopy zwrotu, a najbardziej zyskownymi okazały się fundusze małych i średnich spółek, które w lutym zarobiły średnio 6,0%. Informacje z TFI Zmiany zarządzających w BPH TFI, Copernicus Capital TFI i Idea TFI. Zmiany produktowe w Superfund TF. Perspektywy Trwająca realokacja kapitałów w kierunku klas aktywów charakteryzujących się podwyŝszonym ryzykiem, którą potwierdzają duŝe napływy do funduszy inwestujących na emerging markets z jednej strony oraz odwrót od obligacji amerykańskich z drugiej strony powinna w końcu przełoŝyć się równieŝ na pozostający do tej pory w letargu rynek polski. Strategia Podtrzymujemy nasze stanowisko wyraŝone w ubiegłym miesiącu, iŝ na przełomie roku mieliśmy do czynienia ze zmianą średnioterminowego trendu na rynkach akcji. Odsunięcie w czasie ryzyka niekontrolowanego upadku Grecji oraz wzrost płynności systemu finansowego pozwala inwestorom na bardziej racjonalne podejście do wyceny poszczególnych klas aktywów co ma miejsce poprzez wzrosty cen akcji i korygowanie się cen obligacji postrzeganych jako bezpieczne schronienie dla kapitału. UwaŜamy, Ŝe proces ten będzie kontynuowany, a zwiększona płynność powinna sprzyjać dalszym wzrostom. Rejestru Sądowego, pod nr KRS , nr NIP , kapitał zakładowy zł w całości wpłacony. Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru

2 W LUTYM NA RYNKACH W ostatnim czasie sporadyczne wzrostowe miesiące na rynkach finansowych były krótkimi przystankami w trwającej tendencji spadkowej, po których następował szybki i bolesny dla inwestorów powrót do dominującej tendencji. Tym razem stało się inaczej i po silnych styczniowych zwyŝkach luty przyniósł kontynuację dobrej passy. Motywem przewodnim było dyskontowanie skali drugiej transzy poŝyczek, jakie pod koniec lutego bankom ze strefy euro miał zaoferować EBC. Oczekiwanie na kolejny zastrzyk płynności pomagało rynkom ryzykownych aktywów, w efekcie czego globalny benchmark rynków rozwiniętych MSCI World zyskał 4,7%, a indeks rynków rozwijających się MSCI EMF zwiększył swoją wartość o 5,9%. Tym samym początek roku przynosi zdecydowane odwrócenie tendencji, jakie obserwowano w roku poprzednim i benchmark emerging markets zyskuje względem swego globalnego odpowiednika juŝ 8 punktów procentowych. Podobnie jak to miało miejsce w styczniu wzrostom na rynku amerykańskim przewodziły spółki technologiczne, co zapewniło indeksowi Nasdaq Composite wzrost o 5,4%; dwa pozostałe kluczowe indeksy czyli Dow Jones Industrial Average oraz S&P500 zyskały odpowiednio 4,1% i 2,5%. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fenomen akcji Apple, których bezprecedensowy rajd w górę w sposób zdecydowany rzutuje na zmianach indeksów na giełdzie Nasdaq - obecnie, po wzroście do kolejnej psychologicznej bariery 600 USD udział tej spółki w waŝonym kapitalizacją indeksie Nasdaq Composite wynosi juŝ ponad 11%. Stopy zwrotu kluczowych benchmarków giełd europejskich ułoŝyły się według podobnego schematu co w styczniu: najsilniejszym rynkiem był Frankfurt (DAX +6,2%), dalej był ParyŜ (CAC40 +4,7%) i ponownie najsłabiej performował parkiet w Londynie (FTSE100 +3,3%). Szlagierem okazały inwestycje na giełdzie w Tokio, której główny indeks Nikkei 225 zyskał w lutym 10,5%. Warto zwrócić uwagę na ten zapomniany i trochę egzotyczny z perspektywy europejskiego inwestora rynek, gdyŝ wraz z początkiem 2012 roku bardzo ciekawe napłynęły z rynku japońskiego jena, będącego jedną z kluczowych determinant rozwoju sytuacji na japońskim rynku akcji w duŝej mierze zdominowanym przez spółki o profilu eksportowym po trwającej niemal 5 lat fazie umacniana się lokalnej waluty do dolara linia trendu została dynamicznie pokonana, co sugeruje dalszą deprecjację jena i wsparcie dla rynku akcji. Wzrost globalnego apetytu na ryzyko potwierdzają dane o utrzymujących się wysokich napływach kapitałów na emerging markets, które do połowy marca sięgnęły juŝ 22 mld USD podczas gdy w tym samym okresie roku ubiegłego bilans zamykał się ujemną kwota na poziomie niemal 12 mld USD. Spośród kluczowych rynków wschodzących najwyŝsze stopy zwrotu lokalnych indeksów MSCI w ujęciu dolarowym zanotowano w Tajlandii (+11,9%), Rosji (+9,6%) i na Tajwanie (+7,4%). RównieŜ zadowalającą stopę zwrotu zanotowały akcje tureckie, których indeks zyskał w lutym 6,2%. Tym razem indeksy rynków CE3 zachowywały się relatywnie słabo czeski indeks PX zyskał w lutym 4,2%, węgierski BUX 2,1%, a polskie indeksy szczególnie w segmencie flagowych spółek rynku o największej kapitalizacji raziły frustrującą słabością (WIG20-0,6%) szczególnie na tle rynku amerykańskiego, czy teŝ spółek o małej kapitalizacji (swig80 +10,3%). Na rynkach surowcowych luty stał pod znakiem kontynuacji trendu wzrostowego indeks CRB zyskał 3,2%, a skoncentrowany w niemal 70% na notującej niemal 9%-owe zwyŝki ropie naftowej indeks GSCI wzrósł o 6,1%. Z waŝniejszych towarów miedź zyskała 2,1%, podczas gdy taniało złoto (-2,4%) i pszenica (-0,3%). Szczególnie ciekawie wygląda sytuacja na złocie, które wobec z jednej strony braku silnej presji inflacyjnej, a z drugiej odsunięcia się przynajmniej na pewien czas groźby rozpadu strefy euro zachowuje się bardzo słabo i duŝo na to wskazuje, Ŝe ubiegłoroczny szaleńczy wzrost z 1500 USD na 1900 USD za uncję zostanie w całości skorygowany. Globalny wzrost apetytu na ryzyko znalazł swoje odzwierciedlenie w zwiększonym

3 popycie na polski dług i walutę na przestrzeni poprzedniego miesiąca polskie papiery skarbowe umocniły się, a opisujący koniunkturę na tym rynku indeks Merrill Lynch Polish Gov Bond Index wzrósł o 0,9% i od początku roku zyskuje juŝ 2,9%. W tym samym czasie polska waluta umocniła się zarówno do euro jak i dolara (odpowiednio o 2,6% i 4,8%). Indeks obrazujący siłę polskiego złotego pokonał w końcówce lutego lokalne bariery techniczne, co w dłuŝszej perspektywie czasowej wspomaga scenariusz dalszej aprecjacji. KOMENTARZ DO RANKINGÓW W ślad za korzystną koniunkturą na rynkach finansowych bilans zysków i strat posiadaczy jednostek funduszy inwestycyjnych za luty był pozytywny. Spośród niemal sześciu setek róŝnych funduszy dodatnie stopy zwrotu były udziałem ponad 80% produktów. W gronie 8 głównych kategorii będących przedmiotem naszej analizy (fundusze akcji polskich uniwersalnych, mieszane, stabilnego wzrostu, akcji małych i średnich spółek, akcji zagranicznych rynków rozwiniętych, akcji zagranicznych rynków wschodzących, dłuŝne oraz gotówkowe i pienięŝne) wszystkie odnotowały dodatnie średnie stopy zwrotu, a najbardziej zyskownymi okazały się fundusze małych i średnich spółek, które w lutym zarobiły średnio 6,0%. Kolejny miesiąc wzrostów na rynkach akcji przełoŝył się na poprawę średnich rocznych stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych; w przypadku funduszy akcyjnych i MiŚ poprawa jest zauwaŝalna, jednak wciąŝ są to duŝe ujemne dynamiki odpowiednio -14,1% i 17,0%. Utrzymująca się niezła koniunktura na rynku obligacji spowodowała wzrost przeciętnej rocznej stopy zwrotu dla funduszy dłuŝnych do 7,4% w porównaniu do 4,9% w przypadku funduszy rynku pienięŝnego. W poszczególnych kategoriach wśród zestawianych przez nas funduszy najwyŝsze roczne stopy zwrotu osiągnęły: Allianz Akcji (-7,6%), Allianz Aktywnej Alokacji (+6,4%), Idea Stabilnego Wzrostu (+3,3%), PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (-5,9%), Pioneer Akcji Amerykańskich (+6,6%), Investor Ameryka Łacińska (+0,9%), PZU Papierów DłuŜnych POLONEZ (+16,0%) oraz Opera Pecunia.pl (+7,2%). W 2011 roku dokonaliśmy modyfikacji metodologii tworzenia rankingów, czego efekty po raz pierwszy były widoczne w majowym wydaniu raportu. Po pierwsze, zaczęliśmy przyznawać punkty w rankingi funduszy akcji polskich małych i średnich spółek (wcześniej zestawiane pod względem aktywów), a fundusze akcji zagranicznych podzieliliśmy na dwie kategorie: funduszy akcji zagranicznych rynków rozwiniętych oraz funduszy akcji zagranicznych rynków wschodzących (z racji braku odpowiednio długiej historii inwestycyjnej większości z nich, nie tworzymy dla nich rankingów, podając jedynie stopy zwrotu i podstawowe miary ryzyka). Po drugie, pozostajemy przy ocenie funduszy na dwóch płaszczyznach: stopy zwrotu i ryzyka (mierzonego wskaźnikiem Information Ratio i ujemnymi odchyleniami o odpowiedniego benchmarku) w trzech horyzontach czasowych (1R, 3L i 5L). Pełna metodologia znajduje się na stronie 22 niniejszego opracowania. Sytuacja w poszczególnych kategoriach rankingu przedstawiała się następująco: na czele rankingu funduszy akcyjnych nadal utrzymuje się Noble Fund Akcji, tuŝ za nim znalazł się Quercus Agresywny, który zamienił się miejscami z aktualnie trzecim w klasyfikacji funduszem UniKorona Akcje; w kategorii funduszy mieszanych, w skład której wchodzą fundusze zrównowaŝone i aktywnej alokacji, pozycję lidera obronił UniKorona ZrównowaŜony, wiceliderem pozostaje nadal Aviva Investors ZrównowaŜony, a trzecią lokatę po awansie o trzy pozycje wywalczył Noble Fund Mieszany; w rezultacie przetasowań w kategorii funduszy stabilnego wzrostu na czoło rankingu wysunął się zajmujący poprzednio trzecią pozycję fundusz Idea

4 Stabilnego Wzrostu, z czwartego miejsca na drugie awansował KBC Stabilny, zaś ścisłą czołówkę domyka wicelider z ubiegłego miesiąca Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus; w kategorii funduszy akcji polskich małych i średnich spółek na pierwszej pozycji znalazł się czwarty poprzednio fundusz Aviva Investors Małych Spółek, drugie miejsce zachował Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, a na trzecie spadł prowadzący w ubiegłym miesiącu KBC Portfel Akcji Średnich Spółek; klasyfikację funduszy dłuŝnych otwiera tym razem fundusz UniKorona Obligacje, za którym równieŝ po awansie o jedną pozycję znalazł się PKO Papierów DłuŜnych Plus, na ostatnim stopniu podium zdetronizowany lider z ubiegłego miesiąca fundusz PKO Obligacji Długoterminowych; w kategorii funduszy gotówkowych i pienięŝnych palmę pierwszeństwa nadal dzierŝy UniWibid, natomiast na pozycji drugiej i trzeciej nastąpiła wymiana fundusz Idea Premium przegonił KBC Gamma. ZróŜnicowanie stóp zwrotu, jakie obserwowaliśmy w lutym w róŝnych segmentach rynku akcji jest być moŝe powodem wzrostu rozpiętości wyników pomiędzy najlepszymi, a najgorszymi funduszami inwestycyjnymi do 11,3 p.p. Z kolei taki spread w przypadku funduszy dłuŝnych wyniósł w lutym 1,8 p.p. po spadku o 0,2 p.p. Zmiany wśród zarządzających BPH TFI ZMIANY ZARZĄDZAJĄCYCH BPH TFI wprowadza nowy model zarządzania portfelami akcyjnymi. Główna zmiana polega na rezygnacji z indywidualnej odpowiedzialności za poszczególne portfele na rzecz modelu, w którym za podejmowane decyzje inwestycyjne we wszystkich funduszach odpowiada cały zespół zarządzających. Ponadto z pracą w BPH TFI poŝegnali się Piotr Nowak, który zarządzał BPH SFIO Total Profit i BPH FIZ MultiInwestycja oraz Bartłomiej Michalski, który zarządzał subfunduszami BPH Akcji Europy Wschodzącej i BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej. Do zespołu dołączyli natomiast Monika Milko oraz Bartosz Zduński. Obecnie za zarządzanie portfelami akcyjnymi, zarówno w funduszach akcyjnych, jak i mieszanych, odpowiada zespół w składzie: Marcin Winnicki, Monika Milko, Dawid Czopek i Karol Godyń. Do subfunduszy zarządzanych przez Michała Hołdę: BPH Skarbowego, BPH Obligacji 1 i 2, BPH Obligacji Europy Wschodzącej oraz portfeli obligacyjnych funduszy mieszanych dołączą fundusze absolutnej stopy zwrotu: BPH FIZ MultiInwestycja oraz BPH SFIO Total Profit. Karol Godyń będzie nadal zarządzał subfunduszem BPH Globalnym śywności i Surowców. Na stanowisku dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami pozostaje Grzegorz Łętocha. Źródło: Analizy Online Nowi zarządzający w Copernicus Capital TFI Bartosz Arenin przejmuje zarządzanie Subfunduszem Akcji Dywidendowych, którym wcześniej zarządzał Artur Bobołowicz. Nowy zarządzający przeszedł do Copernicus Capital TFI z Copernicus Securities w listopadzie 2011 roku i objął stanowisko analityka rynku akcji. W poprzedniej pracy równieŝ zajmował się analizą rynku akcyjnego. Od grudnia 2011 roku współdecydował o strategii inwestycyjnej funduszu Akcji Dywidendowych, który od początku roku zarobił juŝ prawie +27%. Ten wynik czyni ten fundusz najbardziej dochodową inwestycją od początku roku spośród wszystkich dostępnych na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Artur Bobołowicz kończy współpracę z Copernicus Capital TFI. Do zespołu zarządzających funduszami dołączyli

5 równieŝ Jacek Wojton, który odpowiadać będzie za fundusz Copernicus Akcji oraz Tomasz Glinicki, który swe doświadczenia nabyte głównie w Grupie PZU będzie wykorzystywał do zarządzania nowotworzonymi funduszami dłuŝnymi (funduszem gotówkowym Copernicus Płynnościowy Plus, funduszem obligacyjnym Copernicus DłuŜny Skarbowy oraz funduszem o podwyŝszonym ryzyku kredytowym Plus High Yield FIZ. Źródło: Analizy Online DuŜe zmiany w zespole zarządzających funduszami Idea TFI W pierwszej połowie lutego z zespołu zarządzających funduszami Idea TFI odeszli Wojciech Górny i Jacek Jarmoliński. Wojciech Górny głównie zarządzał funduszami Idea Obligacji oraz Idea Premium SFIO, a takŝe częściami dłuŝnymi funduszy mieszanych. Zastąpił go Michał Ferenc, który przez ostatnie kilka mies. zarządzał funduszami dłuŝnymi w Millennium TFI, a wcześniej przez ponad 3 lata odpowiadał za zarządzanie funduszami OPERA TFI. Z kolei Jacek Jarmoliński od maja 2010 roku odpowiadał głównie za fundusz Idea Akcji, a takŝe części akcyjne innych funduszy. Źródło: Analizy Online INFORMACJE Z TFI Nowości w ofercie Superfund TFI 1 marca 2012 subfundusz Superfund Absolute Return zmienił politykę inwestycyjną i stał się funduszem akcyjnym. Od tego momentu będzie inwestował ponad 50% aktywów w starannie wyselekcjonowane polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokich zysków, jednocześnie akceptujących ryzyko związane z moŝliwymi wahaniami wartości jednostki uczestnictwa. Strategia funduszu dopuszcza inwestycje w fundusze sektorowe oraz fundusze inwestujące na rynkach zagranicznych. Fundusz akcji będzie równieŝ inwestował w fundusze zagraniczne niedostępne dotychczas dla krajowych inwestorów. Źródło: Analizy Online Fundusze obligacji korporacyjnych: ryzyko kredytowe znów daje o sobie znać Ostatnio na rynku pojawiło się kilka doniesień o problemach spółek, które są emitentami obligacji znajdujących się w portfelach funduszy inwestycyjnych. M.in. spółka Hirny BD Pruszków nie wykupiła na czas obligacji, które wg sprawozdań za IV kw.`11 znajdowały się w portfelach niektórych funduszy Opera TFI. W przypadku dwóch funduszy zamkniętych, Opera Terra FIZ i Opera Za 3 Grosze udział tych papierów wynosił na koniec grudnia odpowiednio 14,96% i 4,65%. TFI uspokaja, Ŝe klienci funduszy nie mają powodów do niepokoju, gdyŝ obligacje te były zabezpieczone rzeczowo oraz dodatkowo poręczone przez podmioty trzecie. RównieŜ szeroko komentowane na rynku problemy giełdowego DSS znalazły swoje reperkusje w wycenie jednostek Copernicus DłuŜnych Papierów Korporacyjnych; bardzo trudna i pogarszająca się sytuacja spółki spowodowała, Ŝe zarządzający funduszem zdecydował się na sprzedaŝ pakietu obligacji z 30%-owym dyskontem realizując duŝą stratę, co w konsekwencji doprowadziło do istotnego spadku wartości jednostki uczestnictwa. Co ciekawe, obligacje DSS wg sprawozdań za I półrocze 2011 znajdowały się jeszcze w portfelach funduszy zarządzanych przez Idea TFI, m.in. w Idea Premium, Idea Stabilnego Wzrostu, Idea Obligacji oraz Idea Ochrony Kapitału. PowyŜsze przypadki pokazują, iŝ ponadprzeciętna rentowność charakteryzująca niektóre emisje korporacyjne wiąŝe się z proporcjonalnie wyŝszym ryzykiem inwestycyjnym, co naleŝy szczególnie rozwaŝać decydując się na wybór funduszy ze znaczną ekspozycją na ten segment długu. Źródło: Analizy Online; DM BZWBK

6 PERSPEKTYWY Oceniając perspektywy dla rynków finansowych, a w szczególności dla akcji jako klasy aktywów zazwyczaj decydującą rolę odgrywa kontekst globalny, gdyŝ w warunkach duŝej korelacji, jaką charakteryzują się polskie indeksy i ich globalne odpowiedniki czynniki lokalne mają relatywnie mniejsze znaczenie i bardziej decydują o stopach zwrotu poszczególnych akcji niŝ szerokiego rynku. Niemniej jednak w chwili obecnej warto zastanowić się, czy istnieją mocne argumenty za tym, by w dalszym ciągu oczekiwać utrzymywania się relatywnej słabości polskich akcji wobec reszty świata i czy kierunek obrany przez indeksy największych rynków świata będą kluczowym wyznacznikiem trendu, jaki zapanuje w warszawskim parkiecie w kolejnych miesiącach. Jest to o tyle istotne, Ŝe skala słabości polskiego rynku jest istotna licząc od dołka, jaki na początku października wyznaczyły globalne rynki akcji polski WIG traci w relacji do MSCI World juŝ prawie 7,5 punkta procentowego. Wśród powodów, które pozwalają oczekiwać odrabiania wspomnianych relatywnych widzimy 1) wskazówki, jakie płyną z modelu dynamiki produkcji przemysłowej, 2) wskazań rynku walutowego oraz 3) spadku zmienności i wzrostu płynności na rynkach co faworyzuje emerging markets. Pierwszy z argumentów, bardzo istotny biorąc pod uwagę historyczne analogie wskazuje, iŝ rosnąca do poziomu około 8% 3-miesięczna średnia dynamika produkcji przemysłowej w Polsce implikuje podobny trend 12-miesięcznej dynamiki indeksu WIG jednak aktualnie obserwujemy ponad 15%-ową ujemną stopę zwrotu indeksu, co stwarza znaczące pole do niwelowania tej dywergencji. Kolejnym elementem jest rosnąca siła polskiego złotego, który przełamując lokalne szczyty z października 2011 wskazuje na kontynuację trendu aprecjacyjnego, co zwaŝywszy na istniejące korelacje sugeruje wzmocnienie lokalnego rynku akcji. Wreszcie zaŝegnanie ryzyka niekontrolowanego upadku Grecji uspokoiło nastroje wydatnie przyczyniając się do obniŝenia zmienności na rynkach dając szanse na relatywnie spokojniejszy II kwartał 2012, co przy uwzględnieniu solidnej dawki płynności, jaką europejskim instytucjom finansowym zaaplikował EBC powinno wspierać ryzykowne klasy aktywów, w tym akcje z emerging markets. Przechodząc do aspektów globalnych z pewnością odnotować naleŝy zatwierdzenie drugiego pakietu pomocowego dla Grecji oraz uruchomienie II transzy finansowania europejskich banków w ramach programu LTRO, która ze strony Europejskiego Banku Centralnego opiewała na ponad 500 mld EUR. Działania te wraz z determinacją europejskich polityków do wdroŝenia pakietu fiskalnego mającego zwiększyć dyscyplinę budŝetową krajów Unii Europejskiej oraz reformami we Włoszech i Hiszpanii pozwoliły kupić parę miesięcy czasu na stworzenie instytucjonalnych ram chroniących europejski system finansowy przed skutkami krachu państw o znaczeniu większym niŝ Grecja (potencjalnie Irlandia i Portugalia, a nawet Hiszpania czy Włochy). Bo trudno nie mieć wątpliwości, Ŝe mimo układu z wierzycielami (notabene po części na nich wymuszonym) Grecja w przyszłości i tak nie będzie w stanie regulować swoich zobowiązań. Odsunięcie w bliŝej nieokreśloną przyszłość widma kolejnej fazy kryzysu systemu finansowego strefy euro, a tym samym gwałtownych turbulencji na rynkach finansowych zaowocowało poprawą nastrojów przedsiębiorców i serią lepszych od oczekiwań danych o oczekiwanej koniunkturze gospodarczej w Europie i na świecie. Chodź momentum tych danych od połowy lutego lekko osłabło (indeks Citigroup Economic Surprise mierzący skalę pozytywnych odchyleń publikowanych danych makro dla 10 największych gospodarek świata jest najniŝej od 4 miesięcy) to w ostatnim czasie wielu makroekonomistów zweryfikowało w górę swoje prognozy tempa wzrostu gospodarczego szczególnie w przypadku strefy euro, gdzie obecnie oczekuję się jedynie płytkiej recesji. W ślad za tym idzie równieŝ dostosowywanie prognoz zysków dla poszczególnych spółek; po

7 opublikowaniu wyników za IV kw.`11 przez 85% spółek z indeksu Stoxx600 (reprezentatywnego europejskiego benchmarku skupiającego 600 spółek z 18 krajów o róŝnej kapitalizacji) prognozowane zyski w całym roku 2012 przestały spadać, a w niektórych branŝach o bardziej cyklicznej charakterystyce (przemysł, detaliści) oczekiwania wzrosły, co biorąc pod uwagę niskie wyceny europejskich spółek dało argument za solidnym odbiciem. O tym, Ŝe w obliczu uspokojenia sytuacji w najbardziej zapalnych obszarach rynków finansowych trwa realokacja kapitałów świadczy równieŝ sytuacja na obligacjach najbardziej wiarygodnych emitentów skarbowych począwszy od przełomu stycznia i lutego w Stanach Zjednoczonych oraz od początku marca w Niemczech gwałtownie rosną rentowności obligacji, co wskazuje na odwrót inwestorów i poszukiwanie moŝliwości bardziej rentownych lokat kapitału. Choć spadki cen wspomnianych obligacji trwają zbyt krótko by definiować to jako nowy trend, niemniej jednak absurdalność wycen tych obligacji szczególnie na tle innych klas aktywów skłania do rozwaŝenia scenariusza gwałtownego pęknięcia bańki na tych papierach, co skutkowałoby jego napływem do konkurencyjnych klas instrumentów. STRATEGIA Podtrzymujemy nasze stanowisko wyraŝone w ubiegłym miesiącu, iŝ na przełomie roku mieliśmy do czynienia ze zmianą średnioterminowego trendu na rynkach akcji. Odsunięcie w czasie ryzyka niekontrolowanego upadku Grecji oraz wzrost płynności systemu finansowego pozwala inwestorom na bardziej racjonalne odejście do wyceny poszczególnych klas aktywów co ma miejsce poprzez wzrosty cen akcji i korygowanie się cen obligacji postrzeganych jako bezpieczne schronienie dla kapitału. UwaŜamy, Ŝe proces ten będzie kontynuowany, a zwiększona płynność powinna sprzyjać dalszym wzrostom. Niemniej skala ryzyk, na jakie naraŝana jest obecna krucha stabilizacja włączając w to niepewność co do wyników wyborów w najbliŝszych miesiącach (Grecja, Francja) jest tak duŝa, Ŝe z perspektywy inwestora lokującego swój kapitał długoterminowo przy wykorzystaniu funduszy inwestycyjnych zalecamy wobec akcji jako klasy aktywów pozycję Neutralną, czyli zgodną z indywidualnym profilem uwzględniającym oczekiwaną stopę zwrotu i akceptację ryzyka. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy dostrzegamy relatywną słabość polskiej giełdy względem globalnego rynku akcji, niemniej jednak wierzymy, Ŝe podobnie jak to miało miejsce w historii korelacja powróci, co oznacza odrobienie ponad 7 punktów procentowych dystansu, jakie w ciągu niespełna pół roku polski WIG traci do MSCI World.

8 Fundusze akcyjne krajowe Wykres 1. TOP3 kategorii fundusze akcyjne uniwersalne + benchmark benchmark Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) Quercus Agresywny (Parasolowy SFIO) UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 80 lut 09 sie 09 lut 10 sie 10 lut 11 sie 11 lut 12 Tabela 1. Ranking w kategorii fundusze akcyjne uniwersalne Ocena DM BZ WBK Stopa zwrotu (%) Information ratio Fundusz Nota łączna Nota za 1R Nota za 3L Nota za 5L Aktywa (mln zł) 1m 3m 1r 3l 5l 1r 3l 5l 1 Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 4,9 4,5 5,0 5, ,8% 8,3% -9,9% 92,8% 1,2% 0,4 0,6 0,9 2 Quercus Agresywny (Parasolowy SFIO) 4,6 4,3 4, ,0% 13,0% -9,3% 134,9% - 0,3 1,1-3 UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 4,4 4,5 3,8 4, ,8% 7,3% -8,4% 83,0% -10,1% 0,4 0,0 0,2 4 Legg Mason Akcji FIO 4,2 4,8 3,0 4, ,7% 3,9% -9,4% 72,1% -8,4% 0,4-0,5 0,3 5 Allianz Akcji Plus (Allianz FIO) 4,1 4,3 4, ,5% 8,5% -8,2% 122,0% - 0,5 0,5-6 Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 4,0 3,5 4, ,3% 14,9% -12,4% 136,6% - -0,2 0,9-7 Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 4,0 3,0 4,5 4, ,5% 11,7% -14,2% 96,8% -19,6% -0,5 0,5-0,1 8 SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) 4,0 3,5 4,3-15 2,0% 4,9% -13,8% 84,9% - -1,3 0,1-9 Allianz Akcji (Allianz FIO) 3,7 4,5 2,5 4, ,9% 5,2% -7,6% 76,5% -15,4% 0,6-0,2 0,0 10 Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 3,4 2,5 3,8 3,5 88 4,9% 8,3% -17,0% 77,3% -24,8% -1,1-0,1-0,3 11 KBC Akcyjny (KBC FIO) 3,3 2,8 3,8 3,3 91 1,7% 7,4% -15,9% 86,7% -31,5% -1,1 0,3-0,7 12 KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP) 3,3 3,0 4,0 3,0 59-0,7% 2,7% -14,8% 79,6% -33,1% -0,6 0,0-0,7 13 Investor Akcji DuŜych Spółek FIO 3,3 3,0 3,0 3, ,1% 1,3% -14,7% 61,3% -27,6% -1,5-0,9-0,6 14 Idea Akcji (Idea FIO) 3,0 2,0 2,8 3, ,9% 13,4% -17,9% 67,2% -15,9% -0,7-0,3-0,1 15 Novo Akcji (Novo FIO) 3,0 3,8 2,8 2, ,6% 6,3% -12,5% 69,9% -30,5% -0,5-0,4-0,6 16 BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 2,8 2,3 2,5 3, ,1% 6,9% -17,7% 55,6% -29,3% -1,3-1,3-0,9 17 Millennium Akcji (Millennium FIO) 2,8 3,0 2,0 3, ,4% 3,9% -16,7% 50,1% -32,2% -2,4-1,9-1,2 18 PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 2,8 4,0 2, ,5% 5,8% -12,3% 54,8% - -0,7-0,8-19 Amplico Akcji (Krajowy FIO) 2,8 2,8 3,3 2, ,5% 4,8% -16,2% 64,4% -39,9% -2,0-1,4-1,3 20 Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 2,8 2,3 1,5 3, ,1% 3,4% -17,3% 43,7% -24,9% -1,9-1,9-0,5 21 Arka BZ WBK Akcji (Arka BZ WBK FIO) 2,7 1,5 3,0 3, ,8% 4,7% -22,3% 57,5% -33,9% -1,8-0,7-0,6 22 PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO Parasolowy) 2,4 2,3 2,3 2, ,9% 5,4% -18,6% 53,0% -36,2% -2,4-1,7-1,5 23 ING Akcji (ING FIO) 2,3 2,3 2,5 2, ,4% 4,2% -18,0% 54,5% -35,4% -1,9-1,3-1,1 24 Amplico Akcji Plus (Światowy SFIO) 2,2 2,8 3,0 1,5 39 1,6% 2,7% -16,7% 57,7% -43,7% -2,1-1,6-1,5 25 BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 2,1 1,5 2,8 2,0 44 6,3% 8,4% -24,6% 58,7% -43,3% -1,7-0,5-0,6 26 Investor Akcji FIO 1,9 2,3 1,5 2,0 45 3,7% 9,8% -18,1% 41,3% -42,0% -1,3-1,8-1,5 27 PKO Akcji FIO 1,9 3,5 1,5 1, ,2% 4,7% -13,7% 50,4% -44,2% -1,3-1,1-1,2 28 ING Selektywny (ING FIO) 1,7 1,5 2,0 1, ,1% 16,2% -26,3% 50,9% -47,7% -1,2-0,5-0,8 29 Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 1,1 1,3 1,3 1, ,9% 7,0% -35,4% 29,9% -58,3% -1,9-1,0-1,4 Allianz Selektywny (Allianz FIO) ,9% 7,3% Arka PrestiŜ Akcji Polskich (Arka PrestiŜ SFIO) - 4, ,3% 9,4% -10,4% - - 0,1 - - AXA Akcji (AXA FIO) - 3, ,2% 8,5% -12,1% ,2 - - AXA Akcji Big Players (AXA FIO) - 3, ,8% 7,8% -10,5% - - 0,1 - - BPS Akcji (BPS FIO) b.d. 0,1% 3,8% Copernicus Akcji (Copernicus FIO) - 1, ,2% -2,4% -20,4% ,3 - - Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus FIO) ,6% 24,1% Pioneer Akcji Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) - 2, ,6% 13,2% -15,7% ,4 - - Średnia 2,6% 7,5% -15,6% 71,2% -30,3% ; czcionka bold - fundusze w ofercie DM BZ WBK

9 Fundusze mieszane Wykres 2. TOP3 kategorii fundusze mieszane + benchmark benchmark UniKorona ZrównowaŜony (UniFundusze FIO) Aviva Investors ZrównowaŜony (Aviva Investors FIO) Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 80 lut 09 sie 09 lut 10 sie 10 lut 11 sie 11 lut 12 Tabela 2. Ranking w kategorii fundusze mieszane Ocena DM BZ WBK Stopa zwrotu (%) Information ratio Fundusz Nota łączna Nota za 1R Nota za 3L Nota za 5L Aktywa (mln zł) 1m 3m 1r 3l 5l 1r 3l 5l 1 UniKorona ZrównowaŜony (UniFundusze FIO) 4,4 4,8 4,0 4, ,9% 5,2% -1,7% 49,9% 3,1% 0,2-0,4-0,2 2 Aviva Investors ZrównowaŜony (Aviva Investors FIO) 4,3 3,8 4,8 4, ,7% 8,7% -6,1% 61,0% -1,3% -0,8 0,4-0,4 3 Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 4,0 3,0 3,8 4, ,4% 9,0% -7,2% 44,3% 8,2% -0,7-0,6 0,1 4 Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 3,7 4,3 4,0 3, ,8% 3,2% 6,4% 57,5% -4,8% 1,0 0,0-0,2 5 BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO Parasolowy) 3,6 3,3 3,3 4, ,0% 4,7% -8,6% 40,6% -4,1% -2,1-1,3-0,8 6 KBC Aktywny (KBC FIO) 3,6 3,8 4,0 3,3 79 1,2% 5,0% -6,2% 48,7% -10,7% -2,1-0,6-1,3 7 SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 3,4 4,3 1,5 4,3 30 0,5% 1,9% -2,0% 20,9% 4,2% 0,0-1,3-0,2 8 Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 3,4 2,3 4,3 3, ,0% 7,5% -10,3% 60,7% -10,2% -1,3 0,2-0,3 9 PZU ZrównowaŜony (PZU FIO Parasolowy) 3,1 2,3 3,3 3, ,9% 5,3% -10,1% 39,1% -12,5% -1,7-1,2-1,0 10 PKO ZrównowaŜony FIO 3,0 3,0 3, ,5% 4,5% -7,3% 35,1% - -1,5-1,0-11 KBC Beta SFIO 3,0 2,3 4,3 2,5 13-0,5% 1,7% -11,3% 67,2% -16,0% -1,2 0,5-0,5 12 Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 3,0 3,3 2,8-8 1,0% 2,4% -7,0% 36,7% - -0,5-0,4-13 ING ZrównowaŜony (ING FIO) 2,9 3,0 3,0 2, ,5% 3,6% -7,3% 38,4% -13,1% -2,1-1,7-1,4 14 SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 2,8 3,0 2,0 3,3 26 2,0% 2,2% -7,8% 28,5% -11,1% -1,4-1,8-1,0 15 PKO ZrównowaŜony Plus (Parasolowy FIO) 2,6 4,0 2,3 2, ,1% 4,1% -5,0% 30,8% -18,6% -1,7-1,3-1,3 16 Investor ZrównowaŜony FIO 2,5 2,8 3,3 2, ,3% 3,2% -8,8% 36,9% -17,4% -2,1-1,5-1,4 17 Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 2,5 1,8 3,0-11 1,0% 3,6% -11,4% 39,5% - -2,1-1,0-18 Skarbiec Waga ZrównowaŜony (Skarbiec FIO) 2,4 2,3 1,5 3, ,8% 3,3% -10,5% 23,5% -12,5% -2,6-2,2-1,0 19 Millennium ZrównowaŜony (Millennium FIO) 2,4 2,8 2,3 2, ,8% 3,1% -9,6% 30,1% -16,9% -2,6-2,1-1,6 20 Arka BZ WBK ZrównowaŜony (Arka BZ WBK FIO) 2,3 1,8 3,5 1, ,0% 4,0% -12,2% 44,0% -20,5% -2,1-0,4-0,7 21 Novo ZrównowaŜonego Wzrostu (Novo FIO) 2,1 3,0 2,5 1, ,3% 5,0% -7,6% 31,5% -24,0% -1,2-1,3-1,3 22 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO) 1,5 1,5 1, ,5% 9,1% -38,6% 10,6% - -1,7-0,6-23 Pioneer ZrównowaŜony (Pioneer FIO) 1,4 1,5 1,5 1, ,4% 6,1% -26,4% 21,1% -38,9% -1,7-0,7-1,1 Idea Ochrony Kapitału (Idea FIO) - 4, ,7% 8,4% 0,6% - - 0,8 - - Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) - 2, ,6% 2,0% -10,9% ,7 - - Legg Mason Strateg FIO ,1% 1,2% AXA ZrównowaŜony (AXA FIO) - 3, ,8% 6,7% -6,1% ,0 - - Średnia 1,6% 4,6% -9,0% 39,0% -11,4% * Czcionka bold - fundusze w ofercie DM BZ WBK

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r.

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r. EBC rusza na zakupy Barometr Inwestycyjny 12 lutego 2015 r. 1 Nowy rok zaczynamy z przytupem. Decyzja EBC o rozpoczęciu większego niż oczekiwano programu luzowania ilościowego wywołała euforię na niektórych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Negatywne emocje na rynkach opadły

Negatywne emocje na rynkach opadły Wrzesień 2014 25 stron Negatywne emocje na rynkach opadły Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Sierpień przyniósł uspokojenie na większości światowych rynków akcji i długu dając w końcu zarobić

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks Polskie banki Inicjacja wyceny 7 stycznia 2010 Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków Inicjujemy wycenę krajowego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012 o BIULETYN TYGODNIOWY 2 CZERWCA 2012 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % ATMGRUPA 1,12 30,2% EMPERIA 44,75-58,4% QUANTUM 8,89 18,4% POINTGROUP 0,24-27,3%

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Luty 2014 23 strony Złe miłego początki? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Po tym jak oczekiwany rajd Świętego Mikołaja nie zawitał w grudniu na globalne parkiety, inwestorzy liczyli chociaż

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 08(42) 1 sierpnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Sytuacja naszego wschodniego sąsiada

Bardziej szczegółowo

Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna

Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna Biuletyn Informacyjny Prestige nr 5 (18) wrzesień październik 2010 r. Temat miesiąca Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna Patrząc na ostatnie miesiące, można powiedzieć, że polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny Wydarzenia Wiedza Edukacja Kwiecień 2013 PIONEER Czas na dywidendę Rosnące znaczenie spółek dywidendowych Solidne fundamenty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Wszyscy patrzą na Chiny Gdzie zmierza

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Komentarz analityczny Novo

Komentarz analityczny Novo Rosja oraz Grecja straszą rynki Sytuacja gospodarcza powiew optymizmu dla europejskiej gospodarki Świat Ostateczny szacunek amerykańskiego PKB wskazuje na to, że gospodarka USA w trzecim kwartale rozwijała

Bardziej szczegółowo

Robeco Capital Growth Funds

Robeco Capital Growth Funds Robeco Capital Growth Funds Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SICAV, utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga RCS B58 959 Raport półroczny 1 lipca 31 grudnia 2009 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Prog. gram. BZ WBK-Aviva

Prog. gram. BZ WBK-Aviva Kwartalny biule etyn informacyjny IN PL U lipiec 2015 S Prog gram Inwestycyjny BZ WBK-Aviva Towarzystwa a Ubezpieczeń Świat Niekończąca się grecka historia II kwartał br. na świecie minął pod znakiem problemów

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Minął rok 2008 PODSUMOWANIE ANALITYKÓW OPEN FINANCE SA

Minął rok 2008 PODSUMOWANIE ANALITYKÓW OPEN FINANCE SA Minął rok 2008 PODSUMOWANIE ANALITYKÓW OPEN FINANCE SA Odchodzący do historii rok zapisze się w niej wielkimi literami, pełen bezprecedensowych wydarzeń, bankructw, cięć stóp, strat inwestujących w fundusze

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat \ Data sporządzenia 28.07.2010 r. KUPUJ 9,77 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca (23 lipca): 6,91 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): 359,114 mln PLN Liczba akcji: Free Float: 51.970.239 58,43% Średnia cena 6

Bardziej szczegółowo

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z 888 OCENA SPÓŁKI Qumak-Sekom Średnie 17,90 12,00 14,90 13,61 141 mln 9,2x Atak na rekordy? Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Analityk, Makler Aktualizacja oceny na: 03 lutego 2010 Kurs 15 13 11 9 7

Bardziej szczegółowo

SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1

SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1 SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1 Dynamiczny rozwój rynku funduszy inwestycyjnych to zarówno skutek jak i przyczyna między innymi działań podmiotów prowadzących na nim działalność.

Bardziej szczegółowo

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2005 roku

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2005 roku Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2005 roku Otoczenie rynkowe funduszy inwestycyjnych W roku 2005 obserwowaliśmy niŝsze tempo wzrostu gospodarczego niŝ w roku poprzednim, przy czym w trakcie roku

Bardziej szczegółowo