w sprawie problemów realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie problemów realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej"

Transkrypt

1 RAPORT Forum Kolejowego Railway Business Forum w sprawie problemów realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej Spis treści 1. Zagadnienia wstępne Analiza barier i problemów stojących na drodze inwestycji kolejowych... 5 a) wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców zaangażowanych w procesy inwestycyjne... 6 b) wnioski i postulaty płynące z dostępnych opinii i wystąpień Postulaty zmian w przepisach i procedurach oraz w działaniach praktycznych Podsumowanie Warszawa wrzesień 2012 r.

2 1. Zagadnienia wstępne Stan polskiej infrastruktury kolejowej jest niezadawalający. Według danych z dokumentu rządowego Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych przyjętego przez Radę Ministrów 7 listopada 2011 roku jedynie ok. 36 % sieci kolejowej uzyskiwało ocenę dobrą a ok. 30% niezadawalającą, co przekłada się na wskaźniki eksploatacyjne w tym uzyskiwane prędkości przejazdu. Prawie 1900 obiektów inżynieryjnych wymagało pilnego podjęcia robót naprawczych dla przywrócenia im pierwotnych parametrów użytkowych. W sprawozdaniu z wykonania w 2011 roku Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku z maja 2012 roku zamieszczono wyniki, które należy ocenić jako słabe a prezentowanych tabelach szczegółowo opisano w ujęciu rzeczowym, finansowym i procentowym zakres wykonania zamierzeń. W materiałach prezentowanych na stronach internetowych PKP PLK SA 2 wyraźnie zaznaczano, iż sytuacja polskiej sieci infrastruktury kolejowej jest zła. Miedzy innymi zawarto tam następujące stwierdzenia ( ) zaniedbania w nakładach na infrastrukturę sa w tej chwili tak olbrzymie, iż jeśli nic się nie zmieni- do 2015 roku z km czynnych obecnie linii kolejowych ok będzie musiało zostać zamkniętych ze względu na zły stan techniczny a w innym miejscu ( ) na podstawie przyjętych obecnie programów modernizacyjnych do roku 2015 z 19,2 tys. Istniejących linii kolejowych zmodernizowanych zostanie ok km, 1500 w ramach inwestycji współfinansowanych przez UE, 1000 km w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i 1100 km w ramach inwestycji odtworzeniowych finansowanych z budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. Oznacza to, ze co najmniej przez najbliższe 6 lat na pozostałe km nie zostaną skierowane żadne inne środki poza bieżącym utrzymaniem ( ) Dla sporej części z nich będzie to oznaczać obniżenie parametrów technicznych a nawet konieczność zamknięcia dla ruchu. Jednocześnie zgodnie z założeniami dokumentów rozwojowych, w tym przede wszystkim Master Planu dla transportu kolejowego do roku określono cele, wśród których znalazły się : zapewnienie konkurencyjności kolei w relacji do innych gałęzi transportu w najbardziej rozwojowych segmentach rynku, zrównoważenie gałęziowej struktury transportu i ograniczenie szkód w środowisku wynikających ze wzrostu zapotrzebowania na transport, w tym gwałtownego rozwoju transportu drogowego oraz zapewnienie warunków do podnoszenia jakości obsługi klientów przez przewoźników kolejowych. 1 0_13/px_sprawozdanie z_wykonania_wpik_za_2011_rok ost_.pdf 2 Szanse i bariery utrzymania i rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce materiał przygotowany przez Zarząd PKP PLK SA maj _konsultacjach_ pdf

3 Cele te, co oczywiste nie mogą być osiągnięte bez znacznego wysiłku inwestycyjnego. Finansowanie zaplanowanych, niezbędnych inwestycji opiera się w dużym stopniu na wykorzystaniu funduszy wspólnotowych, jednak wymaga także zaangażowania tzw. udziału własnego ( środków krajowych) oraz podporzadkowania procedurom i rygorom czasowym warunkującym finansowanie. Trzeba przypomnieć, iż Forum Kolejowe Railway Business Forum wielokrotnie występowało z opiniami i apelami na temat postępu prac inwestycyjnych a co za tym idzie wykorzystania potencjalnie dostępnych środków na infrastrukturę kolejową. Jednym z przykładów tych działań była organizacja przez RBF wspólnie z Senacką Komisją Gospodarki Narodowej seminarium dotyczącego inwestycji infrastrukturalnych w kolejnictwie. Podczas tego seminarium w czasie wystąpień oraz dalszej dyskusji prezentowano cały pakiet problemów związanych z przygotowaniem i realizacja inwestycji. RBF przygotowało odpowiedni dokument opisujący aktualną sytuację i zawierający m.in. zdanie : Forum Kolejowe Railway Business Forum wyraża najwyższe zaniepokojenie aktualną sytuacją związaną z wykorzystaniem dostępnych środków na inwestycje w infrastrukturze kolejowej w bieżącej i przyszłej perspektywie obejmujących fundusze asygnowane przez Unię Europejską. Inwestycje w kolejnictwie napotykają na wiele barier w dużej mierze niezależnych od inwestora PKP PLK SA oraz od wykonawców prowadzących roboty. W opinii resortu rozwoju regionalnego 4 środki wspólnotowe, które były przeznaczone na inwestycje kolejowe do tej pory wykorzystano zaledwie w połowie biorąc pod uwagę zawarte umowy, natomiast wykonanie płatności z tego tytułu zostało zrealizowane jedynie w wysokości 4,5 procent dostępnych kwot. Według wiceministra rozwoju regionalnego należy podchodzić ostrożnie do szans kolejarzy na zakontraktowanie wszystkich środków. Analizy zakładają, że w wariancie optymistycznym kolejarze stracą 400 mln euro. Gorsze założenia przewidują stratę na poziomie około 1,8 mld euro. ( ) Jak zaznaczył wiceminister rozwoju regionalnego, w sytuacji, gdy pieniądze nie zostaną wydane, trzeba będzie ponownie zwrócić się do KE o przesunięcie środków do innego sektora. Kolej wciąż ma szansę wykorzystać środki unijne, ale potrzebuje aktywnych i działań i wsparcia Komisji Europejskiej oraz ministerstwa Finansów. 5 stwierdzono podczas dyskusji o wykorzystaniu środków unijnych, zorganizowanej w Warszawie przez PKP SA, CER i UNIFE. Minister Elżbieta Bieńkowska powiedziała, ze sektor kolejowy będzie priorytetem w negocjacjach o przyszłej perspektywie budżetowej UE. Jednak obawa o wykorzystanie tych środków jest bardzo duża. Zarówno ze strony beneficjenta, który słabo radzi sobie z terminami realizacji inwestycji jak i ze strony państwa, które powinno gwarantować zapewnienie tzw. udziału własnego. Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to fakt, że jeżeli ogłasza się przetargi w formule "projektuj i buduj", to jakiekolwiek pieniądze unijne można otrzymać dopiero za 3 lata. To bardzo długi czas. Jeśli dodamy do tego "wąskie gardło" w sektorze wykonawców, mamy zatrważające dane - alokacja środków wynosi w sektorze kolejowym jedynie 40% - najmniej ze wszystkich priorytetów unijnych, a zapłacone faktury to jedynie 3% - podała minister. 4 Wiadomość RK za PAP 5 Wiadomość z :33:22 (źródło: jm, Rynek Kolejowy)

4 W odpowiedzi, podczas konferencji, podsekretarz stanu w MTBiGM Andrzej Massel prezentował nowe programy tzw. rozjazdowe, przejazdowe i rewitalizacyjne obejmujące nakłady w wysokości ok. 3 mld złotych. Fakty jednak nie są optymistyczne. Z upoważnienia ministra Sekretarz stanu w MTBiGM Tadeusz Jarmuziewicz odpowiedział na zapytanie posła na sejm w sprawie wykorzystania środków. 6 W odpowiedzi m.in. znalazło się stwierdzenie : Odnosząc się do pytania o zdolność spółki odpowiadającej za zarządzanie siecią kolejową w Polsce absorpcji środków UE, pragniemy podkreślić, iż do 20 stycznia br. PKP PLK SA złożyła do Centrum Unijnych Projektów Transportowych 24 wnioski o dofinansowanie na kwotę ponad 24,2 mld PLN oraz dofinansowanie UE ok. 12 mld PLN. W najbliższym czasie złożone zostaną kolejne wnioski, m.in. w sprawie modernizacji linii E59 na odcinku Czempiń - Poznań. W tym samym okresie podpisano również 13 umów o dofinansowanie, w tym na inwestycję polegającą na modernizacji linii E59 na odcinku od Wrocławia do granicy województwa dolnośląskiego. Wartość całkowita umów o dofinansowanie zawartych przez PKP PLK SA wynosi obecnie ponad 12,7 mld PLN, w tym dofinansowanie UE ponad 6,2 mld PLN. Ocenia się, że poziom zakontraktowania dostępnej dla PKP PLK SA alokacji wynosi ponad 33%. ( ) Pomimo zaawansowania realizacji projektów kolejowych, w szczególności stanu podpisywania umów na modernizację linii, tempo wdrażania projektów było w opinii resortu transportu zbyt wolne. Zarówno w obecnej jak i prawdopodobnie w nowej perspektywie budżetowej znajduje sie duża pula środków, która może w sposób znaczący wpłynąć na poprawę stanu polskiej infrastruktury kolejowej. Problemem może stać się brak własnych środków, jakie trzeba zainwestować w formie udziału własnego. Ale jak się wydaje, na podstawie dotychczasowych doświadczeń nie mniej ważnym problemem jest sprawna, dobrze zaplanowana i racjonalna organizacja kontraktowania i realizacji procesów inwestycyjnych. 6 Sejm.gov.pl Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 180

5 2. Analiza barier i problemów stojących na drodze inwestycji kolejowych Dla zdiagnozowania i ewentualnego potwierdzenia wcześniej zauważonych problemów w lipcu 2012 roku Railway Business Forum wystąpiła do swoich członków firm związanych z działalnością w zakresie inwestycji kolejowych z zapytaniem o ich zdanie w formie ankiet. Tematyka ankiet obejmowała wcześniej zgromadzone materiały i opinie ( p. wspomniana we wstępie konferencja w Senacie RP oraz różnego rodzaju pisma i wystąpienia i korespondencja). We wstępie do przesłanych formularzy ankietowych napisano : ( ) Problemy związane z realizacją inwestycji w infrastrukturze kolejowej stanowią od kilku lat przedmiot szczególnego zainteresowania Forum Kolejowego-Railway Business Forum. Miedzy innymi w połowie 2011 roku RBF zorganizował wspólnie z senacką Komisją Gospodarki Narodowej debatę poświęconą barierom w realizacji procesów inwestycyjnych na kolei. Wiele z tych problemów zostało zdiagnozowanych i publicznie nagłaśnianych. Część z nich dotyczy regulacji Prawa Zamówień Publicznych (np. w kwestii najniższej ceny jako jedynego kryterium wyboru w przetargach infrastrukturalnych). Część dotyczyła eliminowania niesolidnych wykonawców i blokowania możliwości tzw. handlowania doświadczeniami. Wiele kwestii związanych było z zamawianiem projektowania z wyprzedzeniem, tworzeniem bazy projektów rezerwowych. Niemniej ważne okazały się działania na rzecz uproszczenia procedur (urealnienie decyzji środowiskowych, roboty na zgłoszenie itp.) ( ) Respondentami były przedsiębiorstwa budowlane i projektowe czyli wykonawcy prac inwestycyjnych, stąd prezentowane wyniki maja z założenia charakter opinii wyrażonej przez ograniczona grupę uczestników procesu inwestycyjnego w infrastrukturze kolejowej. Liczba respondentów była ograniczona do 18 podmiotów członków RBF zaangażowanych w procesy inwestycyjne w infrastrukturze. Odpowiedzi uzyskano od 9 z nich. Wyniki ankiety nie mogą być w żadnym stopniu traktowane jako reprezentatywne dla całego spektrum wykonawców prac inwestycyjnych, jednak zdaniem organizatora są bardzo ważne, albowiem wskazują na fakty i problemy, które wcześniej były sygnalizowane wielokrotnie i potwierdzają pilna potrzebę wprowadzenia zmian. Pełny obraz sytuacji zapewniłoby badanie przeprowadzone również wśród reprezentantów drugiej strony procesu, czyli zamawiających, inwestorów. Niestety specyfiką inwestycji kolejowych jest fakt, ze niemal wszystkie są prowadzone przez jeden podmiot - PKP Polskie Linie Kolejowe. Zatem na analizę wyników ankiety należy spojrzeć poprzez pryzmat opinii grupy wykonawców zaangażowanych w proces prac związanych z inwestycjami w infrastrukturze kolejowej. Ponieważ ankieta była z założenia przeprowadzona z zastrzeżeniem anonimowości należy przyjąć, ze odpowiedzi na postawione pytania nie sa obarczone jakimkolwiek pozamerytorycznym wpływem i prawidłowo odzwierciedlają poglądy respondentów.

6 Ankieta składała się z: - pytań jednokrotnego wyboru ( z odpowiedziami : tak, się, tak, się, ale mam zastrzeżenia oraz nie, całkowicie się nie ), - pytań zamkniętych pozwalających na wybór kilku (maksimum trzech) najważniejszych zdaniem ankietowanego odpowiedzi spośród zaprezentowanych, - pytań otwartych z zastrzeżeniem zwięzłości odpowiedzi Pytania oraz odpowiedzi możliwe do wyboru w ankiecie zostały dobrane na podstawie różnego rodzaju, wcześniej zgłaszanych przez środowisko uwag, postulatów, problemów, opinii itp. Pytania ułożone zostały w 3 bloki. W pierwszym bloku zagadnienia pogrupowano tematycznie, w pozostałych pozostawiono w kolejności przypadkowej. Uczestnicy zostali poinformowani, ze dane o podmiocie (o firmie i osobie wypełniającej ankietę) nie będą publicznie ujawnione. Charakterystyczny jest fakt, ze pomimo tego zapewnienia o anonimowości, zamieszczonego we wstępie, niektórzy z zapytanych przedstawicieli firm prezentowali pogląd, iż nie mogą wziąć udziału w badaniu, w którym musieliby ujawnić swoją tożsamość ankieterowi. Niektórzy z uczestników w odpowiedzi na pytania otwarte umieścili obszerne załączniki w postaci osobnych opracowań lub opinii. Część wniosków z tych dokumentów została uwzględniona w opisie. a) wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców zaangażowanych w procesy inwestycyjne Poniżej zaprezentowane jest zbiorcze zestawienie odpowiedzi na pierwszy zestaw pytań (Blok I) zamkniętych, w których uczestnicy mieli możliwość wyboru tylko jednej odpowiedzi spośród trzech - tak, się -tak się, ale - nie, całkowicie się nie

7 1. Zagadnienia ogólne : 1.1 Inwestycje kolejowe PKP PLK są planowane tam, gdzie to najbardziej potrzebne Tak, się 0 Tak, się ale 3 Nie, całkowicie się nie 1.2 Inwestycje kolejowe PKP PLK są wdrażane zgodnie z założonymi wcześniej planami Tak, się 0 Tak, się ale 3 Nie, całkowicie się nie 1.3 Plany inwestycyjne zbyt często zmieniają się wraz ze zmianą władz (ministra, kierownictwa zarządcy infrastruktury) 6 6 Tak, się 9 Tak, się ale 0 Nie, całkowicie się nie 0 2. Przygotowanie inwestycji : 2.1 Informacja o zamierzeniach planowanych inwestycji jest z wyprzedzeniem prezentowana rynkowi wykonawców Tak, się 1 Tak, się ale 7 Nie, całkowicie się nie Informacja o zamierzeniach planowanych inwestycji jest dostatecznie jasna i dokładna Tak, się 0 Tak, się ale 4 Nie, całkowicie się nie Dokumentacja przetargowa jest wystraczająco precyzyjna a SIWZ opracowany kompletnie i rzetelnie Tak, się 0 Tak, się ale 6 Nie, całkowicie się nie Wyjaśnienia udzielane w toku postepowania przetargowego są kompetentne Tak, się 0 Tak, się ale 1 Nie, całkowicie się nie Przeciętna sprawność i czas przeprowadzenia przetargów są akceptowalne Tak, się 1 Tak, się ale 5 Nie, całkowicie się nie Kryteria oceny oferty przetargowej (waga ceny, kompetencje wykonawcy, termin wykonania itp.) są dobrze dobrane Tak, się 0 Tak, się ale 1 Nie, całkowicie się nie Możliwości odwołań i protestów hamują inwestycje Tak, się 8 Tak, się ale 1 Nie, całkowicie się nie Zawarcie umowy i jej treść wynika z konsensusu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Tak, się 0 Tak, się ale 0 Nie, całkowicie się nie Treść umowy jest narzucona Wykonawcy i jego rola sprowadza się do zaakceptowania projektu Zamawiającego bez możliwości negocjacji Tak, się 9 Tak, się ale 0 Nie, całkowicie się nie 0

8 3.Sposób realizacji inwestycji 3.1 Formuła projektuj i buduj nie nadaje się do dużych przedsięwzięć inwestycyjnych Tak, się 5 Tak, się ale 4 Nie, całkowicie się nie W przypadku formuły Projektuj i Buduj Zamawiający przedstawia właściwy Program Funkcjonalno-Użytkowy Tak, się 0 Tak, się ale 6 Nie, całkowicie się nie Roboty dodatkowe wynikają ze złego przygotowania inwestycji przez Zamawiającego Tak, się 5 Tak, się ale 4 Nie, całkowicie się nie Ustalanie robot nieprzewidzianych i dodatkowych nie budzi problemów Tak, się 0 Tak, się ale Nie, całkowicie się nie Roboty dodatkowe wynikają z nieprawidłowych działań i błędów Wykonawcy Tak, się 0 Tak, się ale 0 Nie, całkowicie się nie Wykonawcy opóźniają roboty z własnej winy Tak, się 0 Tak, się ale 0 Nie, całkowicie się nie Wykonawcy opóźniają roboty z winy podwykonawców Tak, się 0 Tak, się ale 1 Nie, całkowicie się nie Zasady współpracy z inżynierem projektu i praktyka tej współpracy są dobre Tak, się 0 Tak, się ale 6 Nie, całkowicie się nie Współpraca z PKP PLK (centrala) w trakcie realizacji inwestycji jest sprawna i fachowa Tak, się 0 Tak, się ale 3 Nie, całkowicie się nie Współpraca z Oddziałami Regionalnymi PKP PLK jest sprawna i fachowa Tak, się 0 Tak, się ale 7 Nie, całkowicie się nie Zakres kompetencji Oddziałów Regionalnych PLK jest wystraczający odnośnie podejmowania decyzji Tak, się 0 Tak, się ale 1 Nie, całkowicie się nie Współpraca z Dyrektorem projektu ( równorzędne stanowisko) zarządcy jest sprawna i fachowa Tak, się 0 Tak, się ale 5 Nie, całkowicie się nie Roboty dodatkowe wynikają ze złej inwentaryzacji stanu istniejącego Tak, się 7 Tak, się ale 1 Nie, całkowicie się nie Wykonawca wygrywając przetarg najniższą ceną zakłada wyrównanie kosztów na robotach dodatkowych

9 Tak, się 6 Tak, się ale 2 Nie, całkowicie się nie Zakład Linii Kolejowych jako użytkownik zmodernizowanych obiektów powinien być uczestnikiem procesu inwestycyjnego Tak, się 8 Tak, się ale 1 Nie, całkowicie się nie Centrum Realizacji Inwestycji jako rozwiązanie organizacyjne w strukturze PKP PLK spełnia oczekiwania Wykonawców i umożliwia prawidłową realizację kontaktu Tak, się 0 Tak, się ale 2 Nie, całkowicie się nie 7 4. Rozliczenia wykonania robót 4.1 Zamawiający PKP PLK sprawnie odbiera kolejne etapy robót Tak, się 0 Tak, się ale 4 Nie, całkowicie się nie Odbiór robót wykonanych przebiega bez problemów, o ile są wykonane zgodnie z projektem i w terminie Tak, się 3 Tak, się ale 4 Nie, całkowicie się nie Płatności za roboty są zgodne z umowa i terminowe Tak, się 0 Tak, się ale 8 Nie, całkowicie się nie Kary umowne są zabezpieczeniem zarówno dla Wykonawcy jak i dla Zamawiającego Tak, się 0 Tak, się ale 0 Nie, całkowicie się nie Kary umowne zabezpieczają w praktyce wyłącznie interesy Zamawiającego Tak, się 9 Tak, się ale 0 Nie, całkowicie się nie 0 Poniżej zaprezentowane jest zbiorcze zestawienie odpowiedzi na pierwszy zestaw pytań (Blok II) zamkniętych, w których uczestnicy mieli możliwość wyboru kilku ( maksymalnie 3) odpowiedzi spośród zamieszczonych pod każdym pytaniem ( 6-11 możliwych odpowiedzi). 1. Gdyby trzeba było określić, co w procesie inwestycji w infrastrukturze kolejowej jest największym zagrożeniem (problemem), to które z poniższych określeń byłyby najtrafniejsze: 2 Bałagan 3 Brak kadry inżynierów budownictwa w specjalnościach kolejowych i inżynierów projektantów 7 Niekompetencja Korupcja

10 1 Biurokracja 7 Złe przepisy prawa Naciski polityczne 1 Rygorystyczne kary umowne 6 Odpowiedzialność przerzucana na wykonawcę 2. Gdyby trzeba było określić, co powoduje opóźnienia w przygotowaniu zadań inwestycyjnych w kolejnictwie, to które z poniższych określeń byłyby najtrafniejsze: 5 Złe sporządzenie materiałów przetargowych ( SIWZ) Zastosowanie złej metody ( FIDIC czerwony, FIDIC żółty, inne) 9 Błędne przepisy prawa, w tym przepisy środowiskowe 6 Niewłaściwie zaplanowane harmonogramy 1 Źle oszacowane koszty inwestycji 5 Zbyt dużo instytucji biorących udział w procesie inwestycyjnym 3. Gdyby trzeba było określić, co powoduje opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych w kolejnictwie, to które z poniższych określeń byłyby najtrafniejsze: 3 Niewywiązywanie się z umowy Zamawiającego 4 Niewywiązywanie się z umowy Podwykonawcy 1 Problemy z dostawą materiałów i innych zasobów 4 Brak wykwalifikowanych pracowników Niekorzystne warunki klimatyczne 5 Spory z Zamawiającym 2 Brak środków obrotowych 8 Przerzucanie na wykonawcę ryzyk ( np. z tytułu wad ukrytych lub nieprzewidzianych okoliczności ujawnionych podczas realizacji) 4. Gdyby trzeba było określić, co, po stronie wykonawcy powoduje największe problemy w postepowaniach przetargowych i realizacji inwestycji, to które z poniższych określeń byłyby najtrafniejsze: 7 Udział w postepowaniu firm o niedostatecznych kompetencjach ( np. doświadczenie, zasoby itp.) 8 Oferowanie cen zbyt niskich w stosunku do realnej wartości zamówienia 7 Kupowanie doświadczenia niezbędnego dla kwalifikacji konsorcjum w przetargu 3 Wykorzystywanie prawa dla przeciągania procedur zapytań i odwołań 2 Zgłaszanie protestów bez wystraczającego uzasadnienia Słaby potencjał zasobów Wykonawców 5. Które z poniżej wymienionych działań mogłoby wpłynąć na przyspieszenie i zwiększenie jakości procesów inwestycyjnych 5 Wprowadzenie przejrzystych zasad zatwierdzania i finansowania robot dodatkowych, które nie mogą być traktowane jako ryzyko wykonawcy Waloryzacja cen kontraktowych z tyt. zmiany kosztów niezależnych od stron (np. zmiana VAT albo innego stanu prawnego) 7 Wprowadzenie innej organizacji przetargów ( dwustopniowość, przetargi ograniczone

11 itp.) Pozasądowe rozstrzyganie sporów 5 Zasady interpretacji przepisów środowiskowych inne niż obecnie 4 Więcej kompetentnych i decyzyjnych pracowników działu inwestycji PKP PLK Tworzenie dokumentacji inwestycyjnej przy udziale ekspertów zewnętrznych 2 Inny rozkład wag elementów oceny w przetargach ( niższy udział parametru ceny) Wyższa jakość dokumentów (Studium Wykonalności, dokumentacji przetargowych) 1 Zmiana roli i umocowania oraz zakresu prac inżyniera kontraktu 4 Certyfikacja wiarygodności wykonawców W Bloku III zamieszczono pytania otwarte. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia opinii ograniczonej do miejsca w formularzu ( maksimum 2-3 krótkie zdania przy każdym z pytań). Poniżej zaprezentowane zostały wybrane, najbardziej charakterystyczne wypowiedzi (bez redakcji i zmian). 1. Jaki problem inwestycji kolejowych prowadzonych przez zarządcę PKP PLK jest najważniejszy? Odpowiedź : Stosowanie w przetargach jako jedynego kryterium ceny Odpowiedź: Brak decyzyjności, strach przed podejmowaniem decyzji finansowych np. przy robotach dodatkowych, przeciągające się procedury przetargowe, za mała ilość wykwalifikowanej kadry Odpowiedź: Stabilność przyjętych planów wieloletnich, opracowanych rzetelnie i ich realizacja w założonych etapach. Przygotowanie portfela projektów, które będą kompleksowo przygotowane dokumentacyjnie i formalnie do realizacji (posiadanie pozwolenia na budowę) Odpowiedź: Ciągłe zmiany i ludzi i zakresu ich spraw, niekompetencja oraz urzędnicze podejście i nie decyzyjność osób. Odpowiedź: realizacja inwestycji zgodnie z planowanymi terminami 2. Czy zasadne jest przyjęcie nowych zasad rozpatrywania przetargów. Jakie to mogą być usprawnienia? (np. zasada odrzucania cen znacznie niższych niż kosztorys inwestorski) Odpowiedź : Stosowanie przetargu dwustopniowego (tzw. dwie koperty jedna z kompetencjami i zasobami oddzielnie punktowana, druga z ceną, ale tylko dla

12 Wykonawców, którzy uzyskali np.80 % max. ilości punktów pierwszego etapu Odpowiedź : Powtarzam od dawna prostą zasadę odrzucania każdej oferty, która jest niższa niż np % wartości kosztorysu inwestycyjnego jako nie gwarantująca należytego wykonania zamówienia. Odpowiedź : Zasada eliminacji ceny najniższej i najwyższej; Zasada certyfikacji wykonawców; Zasada rzeczywistej weryfikacji danych dotyczących doświadczenia i referencji; Scentralizowanie prac komisji przetargowej, najlepiej w oparciu o ekspertów niezależnych Odpowiedź: Tak. Powinna być uwzględniona większa waga doświadczenia i wiarygodności wykonawcy. Zamawiający powinien określić widełkowo szacowane koszty a cena znacznie odbiegająca od tych wartości powinna być odrzucona. Odpowiedź: Decydujące przy przetargu muszą być potencjał wykonawcy/konsorcjum i opisany sposób realizacji zadania. Z tego sposobu realizacji wynika łatwo dla fachowców minimalna cena jaką trzeba zażądać. Jeśli ta cena jest rzeczywiście dużo mniejsza, to wiadomo, że nie da się robót w zakładanym reżimie wykonać. Powinna być możliwość aby taka oferta była eliminowana. Odpowiedź: 2. Czy utworzenie niezależnej platformy wymiany informacji w postaci Rady Wykonawców Inwestycji Kolejowych przez RBF jest celowe? Czy państwa firma byłaby zainteresowana w udziale w spotkaniach takiej Rady? Odpowiedź : Rada Wykonawców jest konieczna pod warunkiem, że będzie miała wpływ na PLK. Jesteśmy pierwsi do jej założenia jak zresztą do wszystkiego co usprawni inwestycje kolejowe. Odpowiedź : TAK Odpowiedź : Nasz firma jest zainteresowana taką wymianą informacji; Odpowiedź: Jestem za. Jeśli taka rada mogłaby się spotykać z PLK na wysokim szczeblu co jakiś czas to dobry pomysł. Odpowiedź : To zależy od tego czym taka Rada Wykonawców miałaby się zajmować. Byłoby wskazane, żeby zapraszać na spotkania ludzi od interpretacji przepisów np. z zamówień publicznych Odpowiedź: Wydaje mi się ( z doświadczeń z zagranicy), ze utworzenie ww platformy nie jest potrzebne

13 3. Czy konieczne są zmiany prawa związanego z inwestycjami kolejowymi, czy też można prowadzić sprawniej prace na bazie przepisów istniejących? Odpowiedź : Można usprawnić prace na bazie istniejących przepisów Odpowiedź : Zmiana prawa jest konieczna. Wskazane byłoby utworzenie specustawy dla projektów kolejowych. Obecne polskie przepisy w zakresie środowiska bardzo komplikują realizację inwestycji. 4. Co można zrobić aby przyspieszyć wydawanie decyzji administracyjnych związanych z inwestycjami kolejowymi? Odpowiedź : Wprowadzić stan wyjątkowy dla inwestycji kolejowych. Wszystko co kolejowe ma mieć priorytet natychmiastowej wykonalności. Odpowiedź : Zagwarantować przejrzystość przepisów, aby uniemożliwić ich interpretacje przez urzędników (obecnie każdy Urząd interpretuje je inaczej). Odpowiedź : Wydać jednolite procedury dla urzędów/urzedników wydających poszczególne decyzje/pozwolenia lub uzgodnienia. Często w jednym urzędzie inny pracownik wymaga czego innego; Określić terminy ich wydawania bez otwartej możliwości ich przedłużania w przypadkach skomplikowanych - projekty kolejowe są zawsze skomplikowane; Dostosować zatrudnienie i wynagrodzenie urzędników do wagi załatwianych przez nich spraw. 5. Jakie działania organizacyjne związane z inwestycjami (np. ruch pociągów, zaplecza budów, transport towarzyszący itp.) mogą przyspieszyć realizację kontaktów? Odpowiedź : Związane z ruchem pociągów. Odpowiedź : Opracowywanie realnych harmonogramów robót. Odpowiedź : Wszystkie wymienione elementy mają wpływ na przyspieszenie realizacji inwestycji kolejowych, ale najważniejsze jest skrócenie procedur uzgadniania szczególnie z Zakładami PLK. Odpowiedź: Zamkniecie kompletnej linii kolejowej( tor 1+2) przez krótszy czas ze zmianą ruchu pociągów ( objazdy) 6. Jakie najpilniejsze i najważniejsze zmiany należałoby wprowadzić w prawie zamówień publicznych aby przyspieszyły realizację inwestycji kolejowych? Odpowiedź : Odpowiedź na to pytanie znajduje się w 2 załącznikach (podpiętych do ankiety) Odpowiedź : Już wprowadzone zmiany w prawie ZP nie poszły w dobrym kierunku,

14 ponieważ umożliwiają wykorzystywanie cudzych referencji i doświadczeń a to nie zapewnia że oferta zwykle z niską ceną będzie realizowana w założonym harmonogramie i budżecie. Należy zadbać o praktyczne zdefiniowanie rażąco niskiej ceny. Brak tej definicji powoduje, że nawet wyroki KIO uznają wybór ofert z takimi śmiesznymi cenami. Odpowiedź: zakaz wglądu w oferty konkurencji > mniej odwołań > krótszy okres pomiędzy otwarciem kopert a podpisaniem umowy 7. Inne uwagi: Odpowiedź : Należy zadbać o stabilność kadry i wykorzystywać wieloletnie doświadczenia z realizacji. Przystąpić pilnie do ogłaszania przetargów na prace przedprojektowe i projektowe (do poziomu Projektu Budowlanego i pozwoleń na budowę); Zapewnić środki (nawet własne) na realizacje ww. prac przygotowawczych; Utworzyć zespół ekspertów zewnętrznych do oceny/odbioru etapów tych opracowań; Wzorem innych państw stworzyć krajową bazę firm certyfikowanych przez Ministerstwo do realizacji inwestycji kolejowych; Opracować plan inwestycji na najbliższe lata i podać go do wiadomości zainteresowanych. WPIK nie wypełnia oczekiwań. b) wnioski i postulaty płynące z załączonych opinii Jako załączniki do ankiet jednej z firm przedstawione zostały Propozycje zmian w ustawie Prawo budowlane i o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( 2012) zawarte w opinii Izby Projektowania Budowlanego ( bardzo obszerny materiał) oraz opinia eksperta IPB pn. Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych, których przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Generalnie postulowane zmiany zawarte w Propozycjach zmian w ustawie Prawo budowlane i o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( 2012) obejmują przy uwzględnieniu specyfiki inwestycji transportowych miedzy innymi następujące zagadnienia : - włączenie przygotowania inwestycji (studia i analizy przedprojektowe, ocenę celowości i wykonalności przedsięwzięcia) do całości procesu inwestycyjno-budowlanego

15 - poszerzenie zakresu obowiązków i określenie odpowiedzialności inwestora realizującego inwestycje publiczne za końcowy wynik inwestowania (obowiązki inwestora realizującego inwestycje ze środków publicznych i funduszy Unii Europejskiej). Inwestor publiczny powinien być zobowiązany do zapewnienia wykonania opracowań i analiz przedprojektowych w fazie przygotowania inwestycji. - wprowadzenie jednolitego nazewnictwa i uniwersalnych definicji dla poszczególnych stadiów dokumentacji projektowej oraz występujących w tych stadiach opracowań, projektów i dokumentów, jakimi powinien dysponować inwestor w procesie inwestycyjno-budowlanym ( studium programowoprzestrzennego, studium wykonalności inwestycji, koncepcji projektowej lub projektu wstępnego, projektu budowlanego z opracowaniami towarzyszącymi, projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowań kosztowych właściwych dla każdego stadium projektowego itd.) - rozważenie poszerzenia wykazu prostych robót budowlanych, które jako nieskutkujące negatywnym oddziaływaniem na działki sąsiednie mogłyby być wykonywane na podstawie zgłoszenia. - stosowanie przy zgłoszeniu planowanych robót i przy rozpatrywania wniosku o pozwolenie na budowę zasady 14 dniowej analizy i oceny kompletności wniosku ( oraz wydanie ewentualnej opinii na temat oddziaływania na obszar Natura 2000) a następnie w ciągu kolejnych 14 dni wydanie pozwolenia (chyba, że jest uzasadniona potrzeba badań środowiskowych) - wprowadzenie systemu sprawdzania projektów inwestycji budowlanych, zalecanego w europejskich normach konstrukcyjnych. (stosownie do stopnia skomplikowania obiektu : sprawdzanie autorskie, sprawdzanie przez zespół sprawdzający niezależny organizacyjnie od projektanta, a dla obiektów o podwyższonym ryzyku lub podwyższonych konsekwencjach zniszczenia sprawdzenie przez stronę trzecią) - wprowadzenie możliwości przekazywania projektów obiektów budowlanych także w wersji elektronicznej w procedurach wymaganych ustawą Prawo budowlane i odpowiedniego zmniejszenia liczby przekazywanych wersji papierowych. - uporządkowanie regulacji dotyczących tego co powinien zawierać projekt budowlany z uwzględnieniem specyfiki inwestycji liniowych i określeniem opracowań, których wykonanie powinien zapewnić inwestor dla spełnienia wymagań także innych przepisów oraz potrzeb własnych z ustaleniem zasad archiwizowania tych dokumentów. Dokument pn. Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych, których przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zawiera wiele cennych wskazówek dotyczących procesu wyłaniania wykonawcy zgodnie z procedurą projektuj i buduj. W związku z tym przytoczony jest w całości jako załącznik do niniejszego raportu. Dokument przygotowany przez Railway Business Forum w związku z organizacją seminarium połączonego z posiedzeniem senackiej Komisji ds. Gospodarki Narodowej w lipcu 2011 w swoich

16 zasadniczych tezach nie stracił na aktualności, dlatego przytaczony jest w całości jako załącznik do niniejszego raportu. 3. Zestawienie postulatów zmian w przepisach i procedurach oraz w działaniach praktycznych na podstawie przesłanych ankiet W bloku I i bloku II pytań ankiety za kryterium istotności problemu opisywanego w raporcie przyjęto zgodność respondentów w odpowiedziach. Wnioski płynące z odpowiedzi pozwalają na wyodrębnienie spostrzeżeń i problemów z jakimi borykają się wykonawcy robót związanych z inwestycjami w infrastrukturze kolejowej w odniesieniu do poszczególnych zagadnień. I tak: 1. NIESTABILNOŚĆ PLANÓW INWESTYCYJNYCH W zakresie ogólnym wykonawcy stwierdzają, iż problemem są zbyt częste zmiany planów inwestycyjnych związane ze zmiana osób decyzyjnych. Na ten brak stabilności zgodnie zwrócili uwagę wszyscy respondenci. Stąd również na pytanie czy inwestycje są wdrażane zgodnie z założonymi wcześniej planami zdecydowana większość odpowiedzi zawierała element nie, całkowicie się nie a reszta stwierdziła tak, ale mam zastrzezenia. 2. JEDNOSTRONNOŚĆ UMÓW Wyjątkowo zgodnie ( wszyscy tak samo) badani odnieśli się do kwestii zawierania umów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ( pytania Zawarcie umowy i jej treść wynika z konsensusu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz Treść umowy jest narzucona Wykonawcy i jego rola sprowadza się do zaakceptowania projektu Zamawiającego bez możliwości negocjacji ), Stwierdzili zatem, ze pozycja Wykonawcy jest sprowadzona do roli biernego uczestnika, zmuszonego do akceptacji wszelkich postanowień umownych narzuconych przez Zamawiającego przy zawieraniu umów. Identyczne wyniki przyniosły pytania związane z konkretnymi postanowieniami umów na przykład w odniesieniu do kar umownych (pytania : Kary umowne są zabezpieczeniem zarówno dla Wykonawcy jak i dla Zamawiającego wszystkie odpowiedzi negujące oraz Kary umowne zabezpieczają w praktyce wyłącznie interesy Zamawiającego wszystkie odpowiedzi potwierdzające).

17 Wydaje się, że wspólne opracowanie postanowień umów, z uwzględnieniem interesów obu stron byłyby korzystne, od początku stwarzając relacje partnerskie i zażegnując wiele konfliktów występujących w trakcie realizacji czy rozliczeń umownych. Zobowiązania z tytułu odpowiedzialności po stronie Zamawiającego miałyby charakter mobilizujący i dyscyplinujący pracowników Zamawiajacego. 3. ROBOTY DODATKOWE I NIEPRZEWIDZIANE Respondenci nie mieli wątpliwości jeśli chodzi o pytanie Ustalanie robot nieprzewidzianych i dodatkowych nie budzi problemów. jednogłośnie stwierdzili, ze te roboty powodują problemy i w większości wynikają ze złego przygotowania inwestycji przez Zamawiającego. Specyfika prac budowlanych powoduje, iż w praktyce nie da się uniknąć robót nieprzewidzianych i dodatkowych, jednak dokumentacja przedinwestycyjna dobrej jakości powinna eliminować do maksimum tego typu sytuacje. Respondenci wskazali, ze ich zdaniem roboty te nie wynikają w żadnym stopniu z działań wykonawców lub podwykonawców inwestycji. 4. WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI ORGNIZACYJNYMI PKP PLK Źle oceniono współprace z centralą PKP PLK, podczas gdy (co prawda z pewnymi zastrzeżeniami) kontakty na niższym szczeblu (Oddziały regionalne) zostały określone jako sprawne i fachowe, przy czym zakres kompetencji i decyzyjności na poziomie Oddziałów jest zdaniem wykonawców zbyt mały. Podobnie raczej pozytywnie oceniono współpracę z Inżynierem Projektu i Dyrektorem Projektu. Wydaje się, ze PKP PLK powinna wziąć pod uwagę postulat głębszej decentralizacji w prowadzeniu inwestycji i wyposażenia Oddziałów odpowiedzialnych bezpośrednio z a dany projekt w większe kompetencje. 5. OPÓŹNIENIA ROBÓT Przyczynami opóźnień w robotach inwestycyjnych według ankietowanych sa przede wszystkim błędne przepisy prawa, w tym przepisy środowiskowe. Po raz kolejny pojawia się zdecydowana opinia o konieczności zmiany uregulowań prawa budowlanego. Jako kolejną przyczynę opóznień wskazywano niewłaściwie zaplanowane harmonogramy. Jest to oczywiście jeszcze jedna konsekwencja jakości dokumentacji związanej z przygotowaniem inwestycji oraz dokumentacji przetargowej Wśród przyczyn problemów na jakie przede wszystkim zwrócili uwagę respondenci znalazły się w odniesieniu do pytań:

18 Co jest największym problemem w procesie inwestycyjnym? NIEKOMPETENCJA ZŁE PRZEPISY ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZERZUCONA NA WYKONAWCĘ Co powoduje opóźnienia w przygotowaniu zadań inwestycyjnych? BŁĘDNE PRZEPISY PRAWA W TYM ŚRODOWISKOWE NIEWŁAŚCIWIE ZAPLANOWANE HAMONOGRAMY Co powoduje opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych? PRZERZUCANIE NA WYKONAWCĘ RYZYK ( np. z tytułu wad ukrytych lub nieprzewidzianych okoliczności ujawnionych podczas realizacji) SPORY Z ZAMAWIAJĄCYM Co, po stronie wykonawcy powoduje największe problemy w postepowaniach przetargowych i realizacji inwestycji? OFEROWANIE CEN ZBYT NISKICH W STOSUNKU DO REALNEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA KUPOWANIE DOŚWIADCZENIA NIEZBĘDNEGO DLA KWALIFIKACJI W KONSORCJUM Jakie działania mogłoby wpłynąć na przyspieszenie i zwiększenie jakości procesów inwestycyjnych? INNA ORGANIZACJA PRZETARGÓW (dwustopniowość, przetargi ograniczone itp.) PRZEJRZYSTE ZASADY ZATWIERDZANIA I FINANSOWANIA ROBÓT DODATKOWYCH Poproszeni o zgłoszenie własnych uwag w drodze ustosunkowania się do pytań otwartych ankietowani wymienili szereg spostrzeżeń i postulatów, które generalnie sprowadzają się do następujących kwestii : 1. Jako najważniejsze bariery w przygotowaniu i realizacji inwestycji wymieniono : - wyłanianie wykonawców robót w drodze przetargów, w których kryterium decydującym jest koszt usług, a silna walka konkurencyjna powoduje, ze proponowane przez niektórych oferentów ceny są wyraźnie zaniżone w stosunku do realnej wartości zamówienia. Jeżeli podmiot oferujący zbyt niska cenę dodatkowo nie posiada odpowiednich kompetencji, to inwestycja nie ma szans na prawidłową i terminowa realizację. Postuluje się zatem zmianę wagi kryterium doświadczenia oraz możliwość odrzucania oferty z cenami ewidentnie zaniżonymi. - brak decyzyjności, niekompetencja niektórych osób odpowiedzialnych za realizacje kontraktów po stronie zamawiającego. Odnosi się to także do etapu planowania i przygotowania wstępnego portfela

19 inwestycji. jest to mocny sygnał dla PKP PLK aby pion przygotowania i realizacji inwestycji u zarządcy infrastruktury został wzmocniony i przyjęte zostały efektywniejsze rozwiązania organizacyjne. 2. Jako najważniejsze sprawy niezależne od zamawiających i wykonawców wymieniono: - konieczność zmiana prawa w zakresie inwestycji kolejowych odnośnie przepisów środowiskowych, procedur administracyjnych, koniecznych dla rozpoczęcia prac oraz postepowania w sytuacjach nieprzewidzianych umowami. Postulowano nawet stworzenie specjalnej ustawy dla inwestycji kolejowych. - potrzeba ujednolicenia przepisów oraz ich interpretacji w formie konkretnych procedur dla urzędów/urzędników wydających poszczególne decyzje/pozwolenia lub uzgodnienia a także określenia terminów wydawania decyzji bez otwartej możliwości ich przedłużania w przypadkach skomplikowanych, bowiem projekty kolejowe są zwykle skomplikowane. 3. W sprawie propozycji utworzenia niezależnej platformy wymiany informacji w postaci Rady Wykonawców Inwestycji Kolejowych respondenci wypowiedzieli się pozytywnie ( choć nie jednogłośnie). Warunkiem uzyskania efektów z pracy takiej Rady zdaniem ankietowanych jest jej aktywność w kontaktach z głównym zamawiającym to jest PKP PLK. 4. Podsumowanie Krótka prezentacja opinii dotyczących problemów związanych z inwestycjami w infrastrukturze kolejowej jest jedynie materiałem poglądowym, wskazującym na główne tendencje i diagnozującym przekonania reprezentacji wykonawców tych inwestycji. Próba na której przeprowadzono badanie jest oczywiście zbyt mała aby uznać badanie za reprezentatywne pod względem ilościowym, nawet w stosunku do stosunkowo niewielkiego zbioru firm z branży ( szacunkowo jest to około stu wykonawców i podwykonawców prac projektowych, budowlanych i instalujących urządzenia infrastruktury kolejowej. Niemniej doświadczenia ostatnich kilku lat, konkretne przypadki opisywane w prasie, omawiane na konferencjach i innych spotkaniach pozwalają na stwierdzenie, ze wymienione w zestawieniu powyżej problemy dotykające branże kolejowa w zakresie inwestycji infrastrukturalnych to w rzeczywistości największe bariery w realizacji inwestycji. Aktualnie do tych problemów dołączają także występujące w ostatnim okresie, analogiczne do branży inwestycji drogowych kłopoty związane z kondycja finansowa wykonawców, czego przykładem może być przypadek Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury (grupa Budimex). Jest to jednak, jak się wydaje, w dużym stopniu efekt problemów pierwotnych, jasno wyspecyfikowanych wcześniej a w szczególności podejmowaniem się w wyniku walki konkurencyjnej wykonywania robót na granicy a nawet poniżej granicy opłacalności przedsięwzięcia wskutek ustalenia rozstrzygającego kryterium najniższej ceny w przetargach.

20 Materiał poglądowy zawarty w Raporcie RBF w sprawie problemów realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej został przygotowany z myślą o zebraniu w jednym opracowaniu opinii prezentowanych wielokrotnie w różnych publikacjach i wygłaszanych podczas wielu spotkań a celem dokumentu jest próba oceny aktualnej sytuacji i wskazanie rekomendacji co do kierunków jej poprawy. Dalsze analizy konkretnych problemów wraz z propozycjami konkretnych działań leżą po stronie rządu (nowelizacja przepisów prawa) i PKP PLK SA ( organizacja procesów przygotowania i realizacji inwestycji). ZALACZNIK do raportu Forum Kolejowego Railway Business Forum Materiał RBF przygotowany w związku z organizacją seminarium w lipcu 2011 roku przez RBF i Senacką Komisję ds. Gospodarki Narodowej Forum Kolejowe Railway Business Forum Warszawa, lipiec 2011 r. Forum Kolejowe Railway Business Forum wyraża najwyższe zaniepokojenie aktualną sytuacją związaną z wykorzystaniem dostępnych środków na inwestycje w infrastrukturze kolejowej w bieżącej i przyszłej perspektywie obejmujących fundusze asygnowane przez Unię Europejską. Inwestycje w kolejnictwie napotykają na wiele barier w dużej mierze niezależnych od inwestora PKP PLK SA oraz od wykonawców prowadzących roboty. Jest to na tyle ważna kwestia dla całej gospodarki, a w szczególności systemu transportowego, że powinna być rozpatrzona na najwyższym szczeblu z udziałem przedstawicieli Parlamentu i Rządu. Pozostawienie rozwiązania problemów prowadzenia inwestycji wyłącznie w gestii inwestora i beneficjenta środków, a więc PKP Polskie Linie Kolejowe SA, bez odpowiedniego wsparcia organizacyjnego i prawnego nie gwarantuje zdecydowanej poprawy obecnego stanu infrastruktury i może grozić wykorzystaniu pomocy UE. Wymaga to zaangażowania wielu instytucji, a przede wszystkim Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów. Sygnałem dla pilnej potrzeby przedsięwzięcia radykalnych działań usprawniających absorpcję środków UE, była w końcu 2010 r. decyzja o przesunięciu środków z inwestycji kolejowych na inwestycje drogowe. W bieżącej perspektywie Polska ma do dyspozycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 4,8 mld euro na transport kolejowy, co stanowi 25 proc. wielkości Programu. Biorąc pod uwagę wielkość środków przeznaczonych na infrastrukturę kolejową wraz z wkładem własny, w latach powinniśmy realizować inwestycje rzędu 8 mld zł. rocznie.

Warszawa, lipiec 2011 r.

Warszawa, lipiec 2011 r. Warszawa, lipiec 2011 r. Forum Kolejowe Railway Business Forum wyraża najwyższe zaniepokojenie aktualną sytuacją związaną z wykorzystaniem dostępnych środków na inwestycje w infrastrukturze kolejowej w

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r.

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r. Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego Warszawa, styczeń 2013 r. Przesłanki do utworzenia Forum Inwestycyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi

Bardziej szczegółowo

system publicznego zamawiania - teoria

system publicznego zamawiania - teoria Warszawa 10.12.2015 Rafał Sebastian Bałdys (PZPB/ZPBUI) system publicznego zamawiania - teoria PRAKTYKA: standardy; orzecznictwo; dobre praktyki PRAWO jest tak: PRAKTYKA: brak standardów; sprzeczne orzecznictwo;

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Aleksander Krupa IPB. OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych

Aleksander Krupa IPB. OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych 1 Aleksander Krupa IPB OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych 2 Obserwowane mankamenty w zamówieniach o prace projektowe, między innymi, to: nieprecyzyjne i nieprawidłowe określanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU Rola i zadania inżyniera kontraktu Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zmianami Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczestników procesu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego:

Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego: Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego: Skuteczność projektów pomocy technicznej Funduszu Spójności 2004-2006 dla realizacji inwestycji kolejowych; poszukiwanie rekomendacji dla poprawy skuteczności

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r.

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r. Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce Inwestycje infrastrukturalne do 2015 r. Nakłady na 2010-2013 Łącznie 25 648 504,6 tys. zł POIiŚ 17 760 065,0 tys. zł RPO 1 751 125,0 tys. zł Inne programy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/31/AB/13. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/31/AB/13. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/31/AB/13 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie szkoleń dla pracowników Centrum

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. MAO/JRP/138/15 Katowice, dnia 24.02.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: Pytanie nr 1 Ponieważ w Prawie budowlanym nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze Instrukcja sporządzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsięwzięć w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetowa IV I. W zależności

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Marta Woźniak Piotr Zajączkowski Warszawa, 8 października 2015 r. ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym P R O J E C T & C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym J e ś l i p r i o r y t e t y K l i e n t ó w n i e są naszymi p r i o r y t e t a m i, n i e

Bardziej szczegółowo

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3 Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 4 Rozdział 4. Opis postępowania... 8 Rozdział 5. Zapisy... 12 Rozdział 6.

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk 2-dniowe warsztaty dla beneficjentów projektów drogowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 3 do oferty. Projekt UMOWA / NR...

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 3 do oferty. Projekt UMOWA / NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 3 do oferty Projekt UMOWA / NR... dotycząca pełnienia funkcji koordynatora projektu pt. Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 r.

Warszawa, czerwiec 2013 r. y wypracowane przez Forum Inwestycyjne w Grupie Roboczej Wykonawca Producent, Grupa Tematyczna Techniczna, dotyczące usprawnienia procesu inwestycyjnego Warszawa, czerwiec 2013 r. Skład grupy roboczej

Bardziej szczegółowo

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3 Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 4 Rozdział 4. Opis postępowania... 8 Rozdział 5. Zapisy... 12 Rozdział 6.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot i zakres zamówienia 1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług doradczych podczas przygotowania i realizacji czterech postępowań przetargowych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE DROGI REALNE PERSPEKTYWY REALNE BARIERY

POLSKIE DROGI REALNE PERSPEKTYWY REALNE BARIERY POLSKIE DROGI REALNE PERSPEKTYWY REALNE BARIERY Przeszkody w rozwoju sieci dróg w Polsce Warszawa, 27 marca 2006 Program budowy dróg PRIORYTETY Budowa autostrady A1 do 2010 roku; Kontynuacja budowy autostrad

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 3677).

- o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 3677). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-165(4)/10 Warszawa, 19 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowe budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk Lębork D.4 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA STEŚ etap II

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowe budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk Lębork D.4 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA STEŚ etap II D.4 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA Spis treści: 1. Analiza ryzyka 2 2. Analiza wrażliwości 4 Tebodin Poland sp. z o. o. str. 1 1. Analiza ryzyka Celem analizy ryzyk projektu jest oszacowanie prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz

Rynek Budowlany-J.Deszcz Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przygotowanie ofert w przedsiębiorstwie budowlanym Oferta OFERTA = OŚWIADCZENIE WOLI (zawarcia umowy) Art.66

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

ABC managera kontraktu budowlanego bezpieczne umowy i skuteczne roszczenia - aspekty prawne

ABC managera kontraktu budowlanego bezpieczne umowy i skuteczne roszczenia - aspekty prawne 2-3 czerwca 2016r., Warszawa Centrum Elementarz prawny Project Managera Formy realizacji kontraktów budowlanych Stosowanie FIDIC, wzór umowy rekomendowany przez UZP, realizacja umowy, również z podwykonawcą

Bardziej szczegółowo

w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach.

w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU (SZO) w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. 1. WSTĘP Zadanie pn. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr 137.293.2014 Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

FORUM INWESTYCYJNE porównanie wybranych postulatów

FORUM INWESTYCYJNE porównanie wybranych postulatów FORUM INWESTYCYJNE porównanie wybranych postulatów Studium Wykonalności Projektant Wykonawca Inżynier Kontraktu Warszawa 14 lutego 2014 r. Postulaty forum a wypracowane dokumenty bazowe Bazowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej z dnia 4 lutego 2015r. R E G U L A M I N udzielania zamówień publicznych o wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Zamawiający: GMINA WOŁOMIN ul. Ogrodowa 4 05 200 Wołomin Wołomin, dnia 27 lutego 2014 r. Nr postępowania: ZZP.271.7.2014 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

Zamówienia Publiczne w 2016 roku aktualny stan prawny oraz planowane zmiany

Zamówienia Publiczne w 2016 roku aktualny stan prawny oraz planowane zmiany Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Zamówienia Publiczne w 2016 roku aktualny stan prawny oraz planowane zmiany praktyczne warsztaty 7-8 kwietnia 2016r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1697/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IV A

ZARZĄDZENIE Nr 1697/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IV A ZARZĄDZENIE Nr 1697/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IV A Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r.

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: BGiOŚ Grybów,

Znak sprawy: BGiOŚ Grybów, dotyczy: zapytania i wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem ul. Chłodnej w km 0+310-0+710 i ul. Leszczynowej w km 0+170-0+450 w Grybowie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konsultacji społecznych tez Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Podsumowanie konsultacji społecznych tez Kodeksu urbanistyczno-budowlanego Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Podsumowanie konsultacji społecznych tez Kodeksu urbanistyczno-budowlanego Konsultacje społeczne trwały od 4 października

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1 Goleniów, 16.08.2010r. WRIP.3432/10/8/2010 wg rozdzielnika dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Grupa Robocza Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą Załącznik 1 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP 1. Identyfikacja przez podmiot publiczny potrzeb i możliwości ich zaspokojenia poprzez realizację przedsięwzięcia PPP w danym

Bardziej szczegółowo

Założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw STANOWISKO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO BUDOWLANI W SPRAWIE Założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Omówienie propozycji postanowień umowy na roboty budowlane. Warszawa, 17.07.2012 r.

Omówienie propozycji postanowień umowy na roboty budowlane. Warszawa, 17.07.2012 r. Omówienie propozycji postanowień umowy na roboty budowlane Warszawa, 17.07.2012 r. Propozycje postanowień umowy na roboty budowlane Art. 154 pkt 10 Pzp Prezes Urzędu upowszechnia wzory umów w sprawie zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego:

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego: Załącznik 13.3.1 Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia. Zamówienia publiczne na roboty budowlane - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Wykładowca. Józef Edmund Nowicki.

Temat szkolenia. Zamówienia publiczne na roboty budowlane - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Wykładowca. Józef Edmund Nowicki. Temat szkolenia Zamówienia publiczne na roboty budowlane - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania Wykładowca Józef Edmund Nowicki Termin Wkrótce nowe terminy Czas trwania 1 / 9 1 dzień, 6 godzin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2539/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 października 2016 roku

Zarządzenie nr 2539/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 października 2016 roku Zarządzenie nr 2539/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 października 2016 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 2384/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 września 2016 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity)

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity) REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity) I Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców na

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na szkolenie: stycznia 2017 r.

Zapraszamy na szkolenie: stycznia 2017 r. Zapraszamy na szkolenie: Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa, stosowanych praktyk oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20794-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WADIUM Janusz Dolecki

WADIUM Janusz Dolecki Kryteria wyboru ofert w przetargach drogowych planowane zmiany w Prawie Zamówień Publicznych Polski Kongres Drogowy Warszawa 25.11.2010 WADIUM Janusz Dolecki Projekty szczegółowych zmian w ustawie Prawo

Bardziej szczegółowo

Podstawowe etapy życia projektu drogowego realizowanego w ramach PO IiŚ

Podstawowe etapy życia projektu drogowego realizowanego w ramach PO IiŚ Podstawowe etapy życia projektu drogowego realizowanego w ramach PO IiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych Październik 2012 r. Działalność instytucji współfinansowana przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego II FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH Co z tym PPP? Czy i jak inwestować w przygotowanie projektów hybrydowych? Wsparcie dla projektów hybrydowych w ramach Platformy PPP Robert Kałuża Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU

Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W OPARCIU O ZASADĘ KONKURENCYJNOŚCI. 1. Zasady ogólne

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W OPARCIU O ZASADĘ KONKURENCYJNOŚCI. 1. Zasady ogólne R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W OPARCIU O ZASADĘ KONKURENCYJNOŚCI PRZEZ SPA ZONE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WIELICZCE. 1. Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych Przemysław Kalinka Ekspert ds. funduszy UE, Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ DOSTAWCY. Warunki brzegowe stawiane potencjalnym wykonawcom GAZ-SYSTEM

DZIEŃ DOSTAWCY. Warunki brzegowe stawiane potencjalnym wykonawcom GAZ-SYSTEM DZIEŃ DOSTAWCY Warunki brzegowe stawiane potencjalnym wykonawcom GAZ-SYSTEM Celem siódmego bloku tematycznego jest omówienie warunków brzegowych stawianych potencjalnym Wykonawcom GAZ-SYSTEM Kluczowe zagadnienia:

Bardziej szczegółowo

Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie

Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie 72 BSiE Alicja Młynarska Wichtowska Informacja BSiE nr 822 (IP 96G) Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie A. Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie w świetle obowiązujących przepisów Z budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia 28/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r.

Zarządzenia 28/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r. Zarządzenia 28/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 20.04. 2010r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2009 z dnia 14.08.2009r. dotyczącego organizacji rachunkowości do realizacji projektu Internet szansą wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

PODWYKONAWCA PRAWA, OBOWIĄZKI I ZASADY WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ. uczestnicy przetargów publicznych

PODWYKONAWCA PRAWA, OBOWIĄZKI I ZASADY WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ. uczestnicy przetargów publicznych biblioteczka zamówień publicznych Małgorzata Skóra Dominika Perkowska Klaudyna Saja-Żwirkowska PODWYKONAWCA PRAWA, OBOWIĄZKI I ZASADY WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ uczestnicy przetargów publicznych Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersje raportu

Skrócona wersje raportu Centrum Euro Info PL-410 w Rzeszowie w ubiegłym roku organizowało panele dyskusyjne w ramach projektu ERE Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Projekt pozwolił przedsiębiorcom wyrazić opinie oraz oczekiwania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO

PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO zawartej w dniu.......................... w Seceminie pomiędzy: Gminą Secemin z siedzibą 29-145 Secemin, ul. Struga 2, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w dniu 1 grudnia 2016 r. dla maksymalnie 80 osób przedstawicieli beneficjentów działania 4.2 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity)

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity) REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE (tekst jednolity) I. Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców na wykonanie prac remontowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Załącznik do Zarządzenia Nr 29 Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 maja 2014 r. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana ustawa jest aktem normatywnym, który ma stworzyć warunki umożliwiające organizację finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (UEFA Euro 2012).

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Raport z badania w urzędach marszałkowskich przeprowadzonego w miesiącach kwiecień-maj 2016 r. Warszawa, 13 maja 2016 roku Ochrona danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia. Stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia. Stycznia 2017 r. Warszawa, dnia. Stycznia 2017 r. Informacja dla Wykonawców uczestniczących w postepowaniu o udzielenie zamówienia na : Zaprojektowanie i wybudowanie wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA nr 1. Data 17.09.2015. Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul.

INFORMACJA nr 1. Data 17.09.2015. Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul. INFORMACJA nr 1 Data 17.09.2015 Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul. Jodłowa 1 Ponadto otrzymują ZGM Centrum Sp. z o.o. Capital Inc. Sp. z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 marca 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Warszawa, 30 marca 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, 30 marca 2011 r. P/10/114 LWA-4100-08-03/2011 Tekst jednolity Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Oferta zgodna z wymaganiami i potrzebami zamawiającego

Oferta zgodna z wymaganiami i potrzebami zamawiającego Oferta zgodna z wymaganiami i potrzebami zamawiającego Agnieszka Adach-Nerwińska Prawnik z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg, doktorant na WPiA UW W opublikowanym pod koniec stycznia Informatorze 1/2013

Bardziej szczegółowo

IV FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO. Warszawa, r. Anna Krasko Robert Grzywacz Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

IV FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO. Warszawa, r. Anna Krasko Robert Grzywacz Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. IV FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO Anna Krasko Robert Grzywacz Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 1 PLAN PREZENTACJI PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI DOKUMENTACJA REALIZACJA REKOMENDACJE PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SIWZ a usługi PR. 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. Warszawa, 2010 r. s. 7

SIWZ a usługi PR. 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. Warszawa, 2010 r. s. 7 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. SIWZ a usługi PR Zlecanie usług PR w sektorze publicznym odbywa się w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

NOWE STANDARDY BUDOWNICTWA DROGOWEGO

NOWE STANDARDY BUDOWNICTWA DROGOWEGO NOWE STANDARDY BUDOWNICTWA DROGOWEGO Warszawa, 2 lutego 2017 r. 1 KOMIETET STERUJĄCY ds. optymalizacji procesu inwestycji drogowych 15 stycznia 11 lipca 2016 roku Przedstawiciele: wykonawcy i projektanci

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania/strona www

Uczestnicy postępowania/strona www Sygnatura postępowania: BZP/39/DLA/2015 BGK^ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa/fó.lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Poznań, dnia 7 marca 2014 r. Zamawiający: Poznańska Grupa Biznesu Paweł Korzyński ul. Składowa 5 61-888 Poznań Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych polegających na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

3)Opis przedmiotu zamówienia:

3)Opis przedmiotu zamówienia: Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej 30000 euro 1)Nazwa i adres zamawiającego:. 2)Nazwa nadana zamówieniu: Weryfikacja dokumentacji projektowej wykonanej przez projektanta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na

ZAPYTANIE OFERTOWE na Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie

Zasady związane z umowami o dofinansowanie Zasady związane z umowami o dofinansowanie Kraków, październik 2013 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania. 2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień

Regulamin Udzielania Zamówień Regulamin Udzielania Zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich z siedzibą: ul. 1 Maja 26 b, 55 080 Kąty Wrocławskie których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO Załącznik do Zarządzenia Nr 168/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 02 grudnia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku PYTANIE NR 1 Jeżeli w trakcie realizacji okaże się, że założenia przyjęte w dokumentacji są nieprawidłowe i do wykonania jest większa ilość robót, niż wynikająca

Bardziej szczegółowo

Sprawdził (Radca Prawny) Data:

Sprawdził (Radca Prawny) Data: Załącznik nr 1 do zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora MOPS Nr 4/16 z dn. 28 stycznia 2016r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

Wątpliwości regionów Wiele obaw dotyczących z funkcjonowania zmienionego systemu płatności dotacji unijnych mają Urzędy Marszałkowskie.

Wątpliwości regionów Wiele obaw dotyczących z funkcjonowania zmienionego systemu płatności dotacji unijnych mają Urzędy Marszałkowskie. Nowy system płatności dotacji unijnych Dużo pytań, mało odpowiedzi Od stycznia przyszłego roku beneficjenci, którzy korzystają z unijnych dotacji w regionach mogą mieć problemy z terminowym otrzymywaniem

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo