w sprawie problemów realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie problemów realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej"

Transkrypt

1 RAPORT Forum Kolejowego Railway Business Forum w sprawie problemów realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej Spis treści 1. Zagadnienia wstępne Analiza barier i problemów stojących na drodze inwestycji kolejowych... 5 a) wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców zaangażowanych w procesy inwestycyjne... 6 b) wnioski i postulaty płynące z dostępnych opinii i wystąpień Postulaty zmian w przepisach i procedurach oraz w działaniach praktycznych Podsumowanie Warszawa wrzesień 2012 r.

2 1. Zagadnienia wstępne Stan polskiej infrastruktury kolejowej jest niezadawalający. Według danych z dokumentu rządowego Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych przyjętego przez Radę Ministrów 7 listopada 2011 roku jedynie ok. 36 % sieci kolejowej uzyskiwało ocenę dobrą a ok. 30% niezadawalającą, co przekłada się na wskaźniki eksploatacyjne w tym uzyskiwane prędkości przejazdu. Prawie 1900 obiektów inżynieryjnych wymagało pilnego podjęcia robót naprawczych dla przywrócenia im pierwotnych parametrów użytkowych. W sprawozdaniu z wykonania w 2011 roku Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku z maja 2012 roku zamieszczono wyniki, które należy ocenić jako słabe a prezentowanych tabelach szczegółowo opisano w ujęciu rzeczowym, finansowym i procentowym zakres wykonania zamierzeń. W materiałach prezentowanych na stronach internetowych PKP PLK SA 2 wyraźnie zaznaczano, iż sytuacja polskiej sieci infrastruktury kolejowej jest zła. Miedzy innymi zawarto tam następujące stwierdzenia ( ) zaniedbania w nakładach na infrastrukturę sa w tej chwili tak olbrzymie, iż jeśli nic się nie zmieni- do 2015 roku z km czynnych obecnie linii kolejowych ok będzie musiało zostać zamkniętych ze względu na zły stan techniczny a w innym miejscu ( ) na podstawie przyjętych obecnie programów modernizacyjnych do roku 2015 z 19,2 tys. Istniejących linii kolejowych zmodernizowanych zostanie ok km, 1500 w ramach inwestycji współfinansowanych przez UE, 1000 km w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i 1100 km w ramach inwestycji odtworzeniowych finansowanych z budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. Oznacza to, ze co najmniej przez najbliższe 6 lat na pozostałe km nie zostaną skierowane żadne inne środki poza bieżącym utrzymaniem ( ) Dla sporej części z nich będzie to oznaczać obniżenie parametrów technicznych a nawet konieczność zamknięcia dla ruchu. Jednocześnie zgodnie z założeniami dokumentów rozwojowych, w tym przede wszystkim Master Planu dla transportu kolejowego do roku określono cele, wśród których znalazły się : zapewnienie konkurencyjności kolei w relacji do innych gałęzi transportu w najbardziej rozwojowych segmentach rynku, zrównoważenie gałęziowej struktury transportu i ograniczenie szkód w środowisku wynikających ze wzrostu zapotrzebowania na transport, w tym gwałtownego rozwoju transportu drogowego oraz zapewnienie warunków do podnoszenia jakości obsługi klientów przez przewoźników kolejowych. 1 0_13/px_sprawozdanie z_wykonania_wpik_za_2011_rok ost_.pdf 2 Szanse i bariery utrzymania i rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce materiał przygotowany przez Zarząd PKP PLK SA maj _konsultacjach_ pdf

3 Cele te, co oczywiste nie mogą być osiągnięte bez znacznego wysiłku inwestycyjnego. Finansowanie zaplanowanych, niezbędnych inwestycji opiera się w dużym stopniu na wykorzystaniu funduszy wspólnotowych, jednak wymaga także zaangażowania tzw. udziału własnego ( środków krajowych) oraz podporzadkowania procedurom i rygorom czasowym warunkującym finansowanie. Trzeba przypomnieć, iż Forum Kolejowe Railway Business Forum wielokrotnie występowało z opiniami i apelami na temat postępu prac inwestycyjnych a co za tym idzie wykorzystania potencjalnie dostępnych środków na infrastrukturę kolejową. Jednym z przykładów tych działań była organizacja przez RBF wspólnie z Senacką Komisją Gospodarki Narodowej seminarium dotyczącego inwestycji infrastrukturalnych w kolejnictwie. Podczas tego seminarium w czasie wystąpień oraz dalszej dyskusji prezentowano cały pakiet problemów związanych z przygotowaniem i realizacja inwestycji. RBF przygotowało odpowiedni dokument opisujący aktualną sytuację i zawierający m.in. zdanie : Forum Kolejowe Railway Business Forum wyraża najwyższe zaniepokojenie aktualną sytuacją związaną z wykorzystaniem dostępnych środków na inwestycje w infrastrukturze kolejowej w bieżącej i przyszłej perspektywie obejmujących fundusze asygnowane przez Unię Europejską. Inwestycje w kolejnictwie napotykają na wiele barier w dużej mierze niezależnych od inwestora PKP PLK SA oraz od wykonawców prowadzących roboty. W opinii resortu rozwoju regionalnego 4 środki wspólnotowe, które były przeznaczone na inwestycje kolejowe do tej pory wykorzystano zaledwie w połowie biorąc pod uwagę zawarte umowy, natomiast wykonanie płatności z tego tytułu zostało zrealizowane jedynie w wysokości 4,5 procent dostępnych kwot. Według wiceministra rozwoju regionalnego należy podchodzić ostrożnie do szans kolejarzy na zakontraktowanie wszystkich środków. Analizy zakładają, że w wariancie optymistycznym kolejarze stracą 400 mln euro. Gorsze założenia przewidują stratę na poziomie około 1,8 mld euro. ( ) Jak zaznaczył wiceminister rozwoju regionalnego, w sytuacji, gdy pieniądze nie zostaną wydane, trzeba będzie ponownie zwrócić się do KE o przesunięcie środków do innego sektora. Kolej wciąż ma szansę wykorzystać środki unijne, ale potrzebuje aktywnych i działań i wsparcia Komisji Europejskiej oraz ministerstwa Finansów. 5 stwierdzono podczas dyskusji o wykorzystaniu środków unijnych, zorganizowanej w Warszawie przez PKP SA, CER i UNIFE. Minister Elżbieta Bieńkowska powiedziała, ze sektor kolejowy będzie priorytetem w negocjacjach o przyszłej perspektywie budżetowej UE. Jednak obawa o wykorzystanie tych środków jest bardzo duża. Zarówno ze strony beneficjenta, który słabo radzi sobie z terminami realizacji inwestycji jak i ze strony państwa, które powinno gwarantować zapewnienie tzw. udziału własnego. Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to fakt, że jeżeli ogłasza się przetargi w formule "projektuj i buduj", to jakiekolwiek pieniądze unijne można otrzymać dopiero za 3 lata. To bardzo długi czas. Jeśli dodamy do tego "wąskie gardło" w sektorze wykonawców, mamy zatrważające dane - alokacja środków wynosi w sektorze kolejowym jedynie 40% - najmniej ze wszystkich priorytetów unijnych, a zapłacone faktury to jedynie 3% - podała minister. 4 Wiadomość RK za PAP 5 Wiadomość z :33:22 (źródło: jm, Rynek Kolejowy)

4 W odpowiedzi, podczas konferencji, podsekretarz stanu w MTBiGM Andrzej Massel prezentował nowe programy tzw. rozjazdowe, przejazdowe i rewitalizacyjne obejmujące nakłady w wysokości ok. 3 mld złotych. Fakty jednak nie są optymistyczne. Z upoważnienia ministra Sekretarz stanu w MTBiGM Tadeusz Jarmuziewicz odpowiedział na zapytanie posła na sejm w sprawie wykorzystania środków. 6 W odpowiedzi m.in. znalazło się stwierdzenie : Odnosząc się do pytania o zdolność spółki odpowiadającej za zarządzanie siecią kolejową w Polsce absorpcji środków UE, pragniemy podkreślić, iż do 20 stycznia br. PKP PLK SA złożyła do Centrum Unijnych Projektów Transportowych 24 wnioski o dofinansowanie na kwotę ponad 24,2 mld PLN oraz dofinansowanie UE ok. 12 mld PLN. W najbliższym czasie złożone zostaną kolejne wnioski, m.in. w sprawie modernizacji linii E59 na odcinku Czempiń - Poznań. W tym samym okresie podpisano również 13 umów o dofinansowanie, w tym na inwestycję polegającą na modernizacji linii E59 na odcinku od Wrocławia do granicy województwa dolnośląskiego. Wartość całkowita umów o dofinansowanie zawartych przez PKP PLK SA wynosi obecnie ponad 12,7 mld PLN, w tym dofinansowanie UE ponad 6,2 mld PLN. Ocenia się, że poziom zakontraktowania dostępnej dla PKP PLK SA alokacji wynosi ponad 33%. ( ) Pomimo zaawansowania realizacji projektów kolejowych, w szczególności stanu podpisywania umów na modernizację linii, tempo wdrażania projektów było w opinii resortu transportu zbyt wolne. Zarówno w obecnej jak i prawdopodobnie w nowej perspektywie budżetowej znajduje sie duża pula środków, która może w sposób znaczący wpłynąć na poprawę stanu polskiej infrastruktury kolejowej. Problemem może stać się brak własnych środków, jakie trzeba zainwestować w formie udziału własnego. Ale jak się wydaje, na podstawie dotychczasowych doświadczeń nie mniej ważnym problemem jest sprawna, dobrze zaplanowana i racjonalna organizacja kontraktowania i realizacji procesów inwestycyjnych. 6 Sejm.gov.pl Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 180

5 2. Analiza barier i problemów stojących na drodze inwestycji kolejowych Dla zdiagnozowania i ewentualnego potwierdzenia wcześniej zauważonych problemów w lipcu 2012 roku Railway Business Forum wystąpiła do swoich członków firm związanych z działalnością w zakresie inwestycji kolejowych z zapytaniem o ich zdanie w formie ankiet. Tematyka ankiet obejmowała wcześniej zgromadzone materiały i opinie ( p. wspomniana we wstępie konferencja w Senacie RP oraz różnego rodzaju pisma i wystąpienia i korespondencja). We wstępie do przesłanych formularzy ankietowych napisano : ( ) Problemy związane z realizacją inwestycji w infrastrukturze kolejowej stanowią od kilku lat przedmiot szczególnego zainteresowania Forum Kolejowego-Railway Business Forum. Miedzy innymi w połowie 2011 roku RBF zorganizował wspólnie z senacką Komisją Gospodarki Narodowej debatę poświęconą barierom w realizacji procesów inwestycyjnych na kolei. Wiele z tych problemów zostało zdiagnozowanych i publicznie nagłaśnianych. Część z nich dotyczy regulacji Prawa Zamówień Publicznych (np. w kwestii najniższej ceny jako jedynego kryterium wyboru w przetargach infrastrukturalnych). Część dotyczyła eliminowania niesolidnych wykonawców i blokowania możliwości tzw. handlowania doświadczeniami. Wiele kwestii związanych było z zamawianiem projektowania z wyprzedzeniem, tworzeniem bazy projektów rezerwowych. Niemniej ważne okazały się działania na rzecz uproszczenia procedur (urealnienie decyzji środowiskowych, roboty na zgłoszenie itp.) ( ) Respondentami były przedsiębiorstwa budowlane i projektowe czyli wykonawcy prac inwestycyjnych, stąd prezentowane wyniki maja z założenia charakter opinii wyrażonej przez ograniczona grupę uczestników procesu inwestycyjnego w infrastrukturze kolejowej. Liczba respondentów była ograniczona do 18 podmiotów członków RBF zaangażowanych w procesy inwestycyjne w infrastrukturze. Odpowiedzi uzyskano od 9 z nich. Wyniki ankiety nie mogą być w żadnym stopniu traktowane jako reprezentatywne dla całego spektrum wykonawców prac inwestycyjnych, jednak zdaniem organizatora są bardzo ważne, albowiem wskazują na fakty i problemy, które wcześniej były sygnalizowane wielokrotnie i potwierdzają pilna potrzebę wprowadzenia zmian. Pełny obraz sytuacji zapewniłoby badanie przeprowadzone również wśród reprezentantów drugiej strony procesu, czyli zamawiających, inwestorów. Niestety specyfiką inwestycji kolejowych jest fakt, ze niemal wszystkie są prowadzone przez jeden podmiot - PKP Polskie Linie Kolejowe. Zatem na analizę wyników ankiety należy spojrzeć poprzez pryzmat opinii grupy wykonawców zaangażowanych w proces prac związanych z inwestycjami w infrastrukturze kolejowej. Ponieważ ankieta była z założenia przeprowadzona z zastrzeżeniem anonimowości należy przyjąć, ze odpowiedzi na postawione pytania nie sa obarczone jakimkolwiek pozamerytorycznym wpływem i prawidłowo odzwierciedlają poglądy respondentów.

6 Ankieta składała się z: - pytań jednokrotnego wyboru ( z odpowiedziami : tak, się, tak, się, ale mam zastrzeżenia oraz nie, całkowicie się nie ), - pytań zamkniętych pozwalających na wybór kilku (maksimum trzech) najważniejszych zdaniem ankietowanego odpowiedzi spośród zaprezentowanych, - pytań otwartych z zastrzeżeniem zwięzłości odpowiedzi Pytania oraz odpowiedzi możliwe do wyboru w ankiecie zostały dobrane na podstawie różnego rodzaju, wcześniej zgłaszanych przez środowisko uwag, postulatów, problemów, opinii itp. Pytania ułożone zostały w 3 bloki. W pierwszym bloku zagadnienia pogrupowano tematycznie, w pozostałych pozostawiono w kolejności przypadkowej. Uczestnicy zostali poinformowani, ze dane o podmiocie (o firmie i osobie wypełniającej ankietę) nie będą publicznie ujawnione. Charakterystyczny jest fakt, ze pomimo tego zapewnienia o anonimowości, zamieszczonego we wstępie, niektórzy z zapytanych przedstawicieli firm prezentowali pogląd, iż nie mogą wziąć udziału w badaniu, w którym musieliby ujawnić swoją tożsamość ankieterowi. Niektórzy z uczestników w odpowiedzi na pytania otwarte umieścili obszerne załączniki w postaci osobnych opracowań lub opinii. Część wniosków z tych dokumentów została uwzględniona w opisie. a) wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców zaangażowanych w procesy inwestycyjne Poniżej zaprezentowane jest zbiorcze zestawienie odpowiedzi na pierwszy zestaw pytań (Blok I) zamkniętych, w których uczestnicy mieli możliwość wyboru tylko jednej odpowiedzi spośród trzech - tak, się -tak się, ale - nie, całkowicie się nie

7 1. Zagadnienia ogólne : 1.1 Inwestycje kolejowe PKP PLK są planowane tam, gdzie to najbardziej potrzebne Tak, się 0 Tak, się ale 3 Nie, całkowicie się nie 1.2 Inwestycje kolejowe PKP PLK są wdrażane zgodnie z założonymi wcześniej planami Tak, się 0 Tak, się ale 3 Nie, całkowicie się nie 1.3 Plany inwestycyjne zbyt często zmieniają się wraz ze zmianą władz (ministra, kierownictwa zarządcy infrastruktury) 6 6 Tak, się 9 Tak, się ale 0 Nie, całkowicie się nie 0 2. Przygotowanie inwestycji : 2.1 Informacja o zamierzeniach planowanych inwestycji jest z wyprzedzeniem prezentowana rynkowi wykonawców Tak, się 1 Tak, się ale 7 Nie, całkowicie się nie Informacja o zamierzeniach planowanych inwestycji jest dostatecznie jasna i dokładna Tak, się 0 Tak, się ale 4 Nie, całkowicie się nie Dokumentacja przetargowa jest wystraczająco precyzyjna a SIWZ opracowany kompletnie i rzetelnie Tak, się 0 Tak, się ale 6 Nie, całkowicie się nie Wyjaśnienia udzielane w toku postepowania przetargowego są kompetentne Tak, się 0 Tak, się ale 1 Nie, całkowicie się nie Przeciętna sprawność i czas przeprowadzenia przetargów są akceptowalne Tak, się 1 Tak, się ale 5 Nie, całkowicie się nie Kryteria oceny oferty przetargowej (waga ceny, kompetencje wykonawcy, termin wykonania itp.) są dobrze dobrane Tak, się 0 Tak, się ale 1 Nie, całkowicie się nie Możliwości odwołań i protestów hamują inwestycje Tak, się 8 Tak, się ale 1 Nie, całkowicie się nie Zawarcie umowy i jej treść wynika z konsensusu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Tak, się 0 Tak, się ale 0 Nie, całkowicie się nie Treść umowy jest narzucona Wykonawcy i jego rola sprowadza się do zaakceptowania projektu Zamawiającego bez możliwości negocjacji Tak, się 9 Tak, się ale 0 Nie, całkowicie się nie 0

8 3.Sposób realizacji inwestycji 3.1 Formuła projektuj i buduj nie nadaje się do dużych przedsięwzięć inwestycyjnych Tak, się 5 Tak, się ale 4 Nie, całkowicie się nie W przypadku formuły Projektuj i Buduj Zamawiający przedstawia właściwy Program Funkcjonalno-Użytkowy Tak, się 0 Tak, się ale 6 Nie, całkowicie się nie Roboty dodatkowe wynikają ze złego przygotowania inwestycji przez Zamawiającego Tak, się 5 Tak, się ale 4 Nie, całkowicie się nie Ustalanie robot nieprzewidzianych i dodatkowych nie budzi problemów Tak, się 0 Tak, się ale Nie, całkowicie się nie Roboty dodatkowe wynikają z nieprawidłowych działań i błędów Wykonawcy Tak, się 0 Tak, się ale 0 Nie, całkowicie się nie Wykonawcy opóźniają roboty z własnej winy Tak, się 0 Tak, się ale 0 Nie, całkowicie się nie Wykonawcy opóźniają roboty z winy podwykonawców Tak, się 0 Tak, się ale 1 Nie, całkowicie się nie Zasady współpracy z inżynierem projektu i praktyka tej współpracy są dobre Tak, się 0 Tak, się ale 6 Nie, całkowicie się nie Współpraca z PKP PLK (centrala) w trakcie realizacji inwestycji jest sprawna i fachowa Tak, się 0 Tak, się ale 3 Nie, całkowicie się nie Współpraca z Oddziałami Regionalnymi PKP PLK jest sprawna i fachowa Tak, się 0 Tak, się ale 7 Nie, całkowicie się nie Zakres kompetencji Oddziałów Regionalnych PLK jest wystraczający odnośnie podejmowania decyzji Tak, się 0 Tak, się ale 1 Nie, całkowicie się nie Współpraca z Dyrektorem projektu ( równorzędne stanowisko) zarządcy jest sprawna i fachowa Tak, się 0 Tak, się ale 5 Nie, całkowicie się nie Roboty dodatkowe wynikają ze złej inwentaryzacji stanu istniejącego Tak, się 7 Tak, się ale 1 Nie, całkowicie się nie Wykonawca wygrywając przetarg najniższą ceną zakłada wyrównanie kosztów na robotach dodatkowych

9 Tak, się 6 Tak, się ale 2 Nie, całkowicie się nie Zakład Linii Kolejowych jako użytkownik zmodernizowanych obiektów powinien być uczestnikiem procesu inwestycyjnego Tak, się 8 Tak, się ale 1 Nie, całkowicie się nie Centrum Realizacji Inwestycji jako rozwiązanie organizacyjne w strukturze PKP PLK spełnia oczekiwania Wykonawców i umożliwia prawidłową realizację kontaktu Tak, się 0 Tak, się ale 2 Nie, całkowicie się nie 7 4. Rozliczenia wykonania robót 4.1 Zamawiający PKP PLK sprawnie odbiera kolejne etapy robót Tak, się 0 Tak, się ale 4 Nie, całkowicie się nie Odbiór robót wykonanych przebiega bez problemów, o ile są wykonane zgodnie z projektem i w terminie Tak, się 3 Tak, się ale 4 Nie, całkowicie się nie Płatności za roboty są zgodne z umowa i terminowe Tak, się 0 Tak, się ale 8 Nie, całkowicie się nie Kary umowne są zabezpieczeniem zarówno dla Wykonawcy jak i dla Zamawiającego Tak, się 0 Tak, się ale 0 Nie, całkowicie się nie Kary umowne zabezpieczają w praktyce wyłącznie interesy Zamawiającego Tak, się 9 Tak, się ale 0 Nie, całkowicie się nie 0 Poniżej zaprezentowane jest zbiorcze zestawienie odpowiedzi na pierwszy zestaw pytań (Blok II) zamkniętych, w których uczestnicy mieli możliwość wyboru kilku ( maksymalnie 3) odpowiedzi spośród zamieszczonych pod każdym pytaniem ( 6-11 możliwych odpowiedzi). 1. Gdyby trzeba było określić, co w procesie inwestycji w infrastrukturze kolejowej jest największym zagrożeniem (problemem), to które z poniższych określeń byłyby najtrafniejsze: 2 Bałagan 3 Brak kadry inżynierów budownictwa w specjalnościach kolejowych i inżynierów projektantów 7 Niekompetencja Korupcja

10 1 Biurokracja 7 Złe przepisy prawa Naciski polityczne 1 Rygorystyczne kary umowne 6 Odpowiedzialność przerzucana na wykonawcę 2. Gdyby trzeba było określić, co powoduje opóźnienia w przygotowaniu zadań inwestycyjnych w kolejnictwie, to które z poniższych określeń byłyby najtrafniejsze: 5 Złe sporządzenie materiałów przetargowych ( SIWZ) Zastosowanie złej metody ( FIDIC czerwony, FIDIC żółty, inne) 9 Błędne przepisy prawa, w tym przepisy środowiskowe 6 Niewłaściwie zaplanowane harmonogramy 1 Źle oszacowane koszty inwestycji 5 Zbyt dużo instytucji biorących udział w procesie inwestycyjnym 3. Gdyby trzeba było określić, co powoduje opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych w kolejnictwie, to które z poniższych określeń byłyby najtrafniejsze: 3 Niewywiązywanie się z umowy Zamawiającego 4 Niewywiązywanie się z umowy Podwykonawcy 1 Problemy z dostawą materiałów i innych zasobów 4 Brak wykwalifikowanych pracowników Niekorzystne warunki klimatyczne 5 Spory z Zamawiającym 2 Brak środków obrotowych 8 Przerzucanie na wykonawcę ryzyk ( np. z tytułu wad ukrytych lub nieprzewidzianych okoliczności ujawnionych podczas realizacji) 4. Gdyby trzeba było określić, co, po stronie wykonawcy powoduje największe problemy w postepowaniach przetargowych i realizacji inwestycji, to które z poniższych określeń byłyby najtrafniejsze: 7 Udział w postepowaniu firm o niedostatecznych kompetencjach ( np. doświadczenie, zasoby itp.) 8 Oferowanie cen zbyt niskich w stosunku do realnej wartości zamówienia 7 Kupowanie doświadczenia niezbędnego dla kwalifikacji konsorcjum w przetargu 3 Wykorzystywanie prawa dla przeciągania procedur zapytań i odwołań 2 Zgłaszanie protestów bez wystraczającego uzasadnienia Słaby potencjał zasobów Wykonawców 5. Które z poniżej wymienionych działań mogłoby wpłynąć na przyspieszenie i zwiększenie jakości procesów inwestycyjnych 5 Wprowadzenie przejrzystych zasad zatwierdzania i finansowania robot dodatkowych, które nie mogą być traktowane jako ryzyko wykonawcy Waloryzacja cen kontraktowych z tyt. zmiany kosztów niezależnych od stron (np. zmiana VAT albo innego stanu prawnego) 7 Wprowadzenie innej organizacji przetargów ( dwustopniowość, przetargi ograniczone

11 itp.) Pozasądowe rozstrzyganie sporów 5 Zasady interpretacji przepisów środowiskowych inne niż obecnie 4 Więcej kompetentnych i decyzyjnych pracowników działu inwestycji PKP PLK Tworzenie dokumentacji inwestycyjnej przy udziale ekspertów zewnętrznych 2 Inny rozkład wag elementów oceny w przetargach ( niższy udział parametru ceny) Wyższa jakość dokumentów (Studium Wykonalności, dokumentacji przetargowych) 1 Zmiana roli i umocowania oraz zakresu prac inżyniera kontraktu 4 Certyfikacja wiarygodności wykonawców W Bloku III zamieszczono pytania otwarte. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia opinii ograniczonej do miejsca w formularzu ( maksimum 2-3 krótkie zdania przy każdym z pytań). Poniżej zaprezentowane zostały wybrane, najbardziej charakterystyczne wypowiedzi (bez redakcji i zmian). 1. Jaki problem inwestycji kolejowych prowadzonych przez zarządcę PKP PLK jest najważniejszy? Odpowiedź : Stosowanie w przetargach jako jedynego kryterium ceny Odpowiedź: Brak decyzyjności, strach przed podejmowaniem decyzji finansowych np. przy robotach dodatkowych, przeciągające się procedury przetargowe, za mała ilość wykwalifikowanej kadry Odpowiedź: Stabilność przyjętych planów wieloletnich, opracowanych rzetelnie i ich realizacja w założonych etapach. Przygotowanie portfela projektów, które będą kompleksowo przygotowane dokumentacyjnie i formalnie do realizacji (posiadanie pozwolenia na budowę) Odpowiedź: Ciągłe zmiany i ludzi i zakresu ich spraw, niekompetencja oraz urzędnicze podejście i nie decyzyjność osób. Odpowiedź: realizacja inwestycji zgodnie z planowanymi terminami 2. Czy zasadne jest przyjęcie nowych zasad rozpatrywania przetargów. Jakie to mogą być usprawnienia? (np. zasada odrzucania cen znacznie niższych niż kosztorys inwestorski) Odpowiedź : Stosowanie przetargu dwustopniowego (tzw. dwie koperty jedna z kompetencjami i zasobami oddzielnie punktowana, druga z ceną, ale tylko dla

12 Wykonawców, którzy uzyskali np.80 % max. ilości punktów pierwszego etapu Odpowiedź : Powtarzam od dawna prostą zasadę odrzucania każdej oferty, która jest niższa niż np % wartości kosztorysu inwestycyjnego jako nie gwarantująca należytego wykonania zamówienia. Odpowiedź : Zasada eliminacji ceny najniższej i najwyższej; Zasada certyfikacji wykonawców; Zasada rzeczywistej weryfikacji danych dotyczących doświadczenia i referencji; Scentralizowanie prac komisji przetargowej, najlepiej w oparciu o ekspertów niezależnych Odpowiedź: Tak. Powinna być uwzględniona większa waga doświadczenia i wiarygodności wykonawcy. Zamawiający powinien określić widełkowo szacowane koszty a cena znacznie odbiegająca od tych wartości powinna być odrzucona. Odpowiedź: Decydujące przy przetargu muszą być potencjał wykonawcy/konsorcjum i opisany sposób realizacji zadania. Z tego sposobu realizacji wynika łatwo dla fachowców minimalna cena jaką trzeba zażądać. Jeśli ta cena jest rzeczywiście dużo mniejsza, to wiadomo, że nie da się robót w zakładanym reżimie wykonać. Powinna być możliwość aby taka oferta była eliminowana. Odpowiedź: 2. Czy utworzenie niezależnej platformy wymiany informacji w postaci Rady Wykonawców Inwestycji Kolejowych przez RBF jest celowe? Czy państwa firma byłaby zainteresowana w udziale w spotkaniach takiej Rady? Odpowiedź : Rada Wykonawców jest konieczna pod warunkiem, że będzie miała wpływ na PLK. Jesteśmy pierwsi do jej założenia jak zresztą do wszystkiego co usprawni inwestycje kolejowe. Odpowiedź : TAK Odpowiedź : Nasz firma jest zainteresowana taką wymianą informacji; Odpowiedź: Jestem za. Jeśli taka rada mogłaby się spotykać z PLK na wysokim szczeblu co jakiś czas to dobry pomysł. Odpowiedź : To zależy od tego czym taka Rada Wykonawców miałaby się zajmować. Byłoby wskazane, żeby zapraszać na spotkania ludzi od interpretacji przepisów np. z zamówień publicznych Odpowiedź: Wydaje mi się ( z doświadczeń z zagranicy), ze utworzenie ww platformy nie jest potrzebne

13 3. Czy konieczne są zmiany prawa związanego z inwestycjami kolejowymi, czy też można prowadzić sprawniej prace na bazie przepisów istniejących? Odpowiedź : Można usprawnić prace na bazie istniejących przepisów Odpowiedź : Zmiana prawa jest konieczna. Wskazane byłoby utworzenie specustawy dla projektów kolejowych. Obecne polskie przepisy w zakresie środowiska bardzo komplikują realizację inwestycji. 4. Co można zrobić aby przyspieszyć wydawanie decyzji administracyjnych związanych z inwestycjami kolejowymi? Odpowiedź : Wprowadzić stan wyjątkowy dla inwestycji kolejowych. Wszystko co kolejowe ma mieć priorytet natychmiastowej wykonalności. Odpowiedź : Zagwarantować przejrzystość przepisów, aby uniemożliwić ich interpretacje przez urzędników (obecnie każdy Urząd interpretuje je inaczej). Odpowiedź : Wydać jednolite procedury dla urzędów/urzedników wydających poszczególne decyzje/pozwolenia lub uzgodnienia. Często w jednym urzędzie inny pracownik wymaga czego innego; Określić terminy ich wydawania bez otwartej możliwości ich przedłużania w przypadkach skomplikowanych - projekty kolejowe są zawsze skomplikowane; Dostosować zatrudnienie i wynagrodzenie urzędników do wagi załatwianych przez nich spraw. 5. Jakie działania organizacyjne związane z inwestycjami (np. ruch pociągów, zaplecza budów, transport towarzyszący itp.) mogą przyspieszyć realizację kontaktów? Odpowiedź : Związane z ruchem pociągów. Odpowiedź : Opracowywanie realnych harmonogramów robót. Odpowiedź : Wszystkie wymienione elementy mają wpływ na przyspieszenie realizacji inwestycji kolejowych, ale najważniejsze jest skrócenie procedur uzgadniania szczególnie z Zakładami PLK. Odpowiedź: Zamkniecie kompletnej linii kolejowej( tor 1+2) przez krótszy czas ze zmianą ruchu pociągów ( objazdy) 6. Jakie najpilniejsze i najważniejsze zmiany należałoby wprowadzić w prawie zamówień publicznych aby przyspieszyły realizację inwestycji kolejowych? Odpowiedź : Odpowiedź na to pytanie znajduje się w 2 załącznikach (podpiętych do ankiety) Odpowiedź : Już wprowadzone zmiany w prawie ZP nie poszły w dobrym kierunku,

14 ponieważ umożliwiają wykorzystywanie cudzych referencji i doświadczeń a to nie zapewnia że oferta zwykle z niską ceną będzie realizowana w założonym harmonogramie i budżecie. Należy zadbać o praktyczne zdefiniowanie rażąco niskiej ceny. Brak tej definicji powoduje, że nawet wyroki KIO uznają wybór ofert z takimi śmiesznymi cenami. Odpowiedź: zakaz wglądu w oferty konkurencji > mniej odwołań > krótszy okres pomiędzy otwarciem kopert a podpisaniem umowy 7. Inne uwagi: Odpowiedź : Należy zadbać o stabilność kadry i wykorzystywać wieloletnie doświadczenia z realizacji. Przystąpić pilnie do ogłaszania przetargów na prace przedprojektowe i projektowe (do poziomu Projektu Budowlanego i pozwoleń na budowę); Zapewnić środki (nawet własne) na realizacje ww. prac przygotowawczych; Utworzyć zespół ekspertów zewnętrznych do oceny/odbioru etapów tych opracowań; Wzorem innych państw stworzyć krajową bazę firm certyfikowanych przez Ministerstwo do realizacji inwestycji kolejowych; Opracować plan inwestycji na najbliższe lata i podać go do wiadomości zainteresowanych. WPIK nie wypełnia oczekiwań. b) wnioski i postulaty płynące z załączonych opinii Jako załączniki do ankiet jednej z firm przedstawione zostały Propozycje zmian w ustawie Prawo budowlane i o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( 2012) zawarte w opinii Izby Projektowania Budowlanego ( bardzo obszerny materiał) oraz opinia eksperta IPB pn. Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych, których przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Generalnie postulowane zmiany zawarte w Propozycjach zmian w ustawie Prawo budowlane i o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( 2012) obejmują przy uwzględnieniu specyfiki inwestycji transportowych miedzy innymi następujące zagadnienia : - włączenie przygotowania inwestycji (studia i analizy przedprojektowe, ocenę celowości i wykonalności przedsięwzięcia) do całości procesu inwestycyjno-budowlanego

15 - poszerzenie zakresu obowiązków i określenie odpowiedzialności inwestora realizującego inwestycje publiczne za końcowy wynik inwestowania (obowiązki inwestora realizującego inwestycje ze środków publicznych i funduszy Unii Europejskiej). Inwestor publiczny powinien być zobowiązany do zapewnienia wykonania opracowań i analiz przedprojektowych w fazie przygotowania inwestycji. - wprowadzenie jednolitego nazewnictwa i uniwersalnych definicji dla poszczególnych stadiów dokumentacji projektowej oraz występujących w tych stadiach opracowań, projektów i dokumentów, jakimi powinien dysponować inwestor w procesie inwestycyjno-budowlanym ( studium programowoprzestrzennego, studium wykonalności inwestycji, koncepcji projektowej lub projektu wstępnego, projektu budowlanego z opracowaniami towarzyszącymi, projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowań kosztowych właściwych dla każdego stadium projektowego itd.) - rozważenie poszerzenia wykazu prostych robót budowlanych, które jako nieskutkujące negatywnym oddziaływaniem na działki sąsiednie mogłyby być wykonywane na podstawie zgłoszenia. - stosowanie przy zgłoszeniu planowanych robót i przy rozpatrywania wniosku o pozwolenie na budowę zasady 14 dniowej analizy i oceny kompletności wniosku ( oraz wydanie ewentualnej opinii na temat oddziaływania na obszar Natura 2000) a następnie w ciągu kolejnych 14 dni wydanie pozwolenia (chyba, że jest uzasadniona potrzeba badań środowiskowych) - wprowadzenie systemu sprawdzania projektów inwestycji budowlanych, zalecanego w europejskich normach konstrukcyjnych. (stosownie do stopnia skomplikowania obiektu : sprawdzanie autorskie, sprawdzanie przez zespół sprawdzający niezależny organizacyjnie od projektanta, a dla obiektów o podwyższonym ryzyku lub podwyższonych konsekwencjach zniszczenia sprawdzenie przez stronę trzecią) - wprowadzenie możliwości przekazywania projektów obiektów budowlanych także w wersji elektronicznej w procedurach wymaganych ustawą Prawo budowlane i odpowiedniego zmniejszenia liczby przekazywanych wersji papierowych. - uporządkowanie regulacji dotyczących tego co powinien zawierać projekt budowlany z uwzględnieniem specyfiki inwestycji liniowych i określeniem opracowań, których wykonanie powinien zapewnić inwestor dla spełnienia wymagań także innych przepisów oraz potrzeb własnych z ustaleniem zasad archiwizowania tych dokumentów. Dokument pn. Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych, których przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zawiera wiele cennych wskazówek dotyczących procesu wyłaniania wykonawcy zgodnie z procedurą projektuj i buduj. W związku z tym przytoczony jest w całości jako załącznik do niniejszego raportu. Dokument przygotowany przez Railway Business Forum w związku z organizacją seminarium połączonego z posiedzeniem senackiej Komisji ds. Gospodarki Narodowej w lipcu 2011 w swoich

16 zasadniczych tezach nie stracił na aktualności, dlatego przytaczony jest w całości jako załącznik do niniejszego raportu. 3. Zestawienie postulatów zmian w przepisach i procedurach oraz w działaniach praktycznych na podstawie przesłanych ankiet W bloku I i bloku II pytań ankiety za kryterium istotności problemu opisywanego w raporcie przyjęto zgodność respondentów w odpowiedziach. Wnioski płynące z odpowiedzi pozwalają na wyodrębnienie spostrzeżeń i problemów z jakimi borykają się wykonawcy robót związanych z inwestycjami w infrastrukturze kolejowej w odniesieniu do poszczególnych zagadnień. I tak: 1. NIESTABILNOŚĆ PLANÓW INWESTYCYJNYCH W zakresie ogólnym wykonawcy stwierdzają, iż problemem są zbyt częste zmiany planów inwestycyjnych związane ze zmiana osób decyzyjnych. Na ten brak stabilności zgodnie zwrócili uwagę wszyscy respondenci. Stąd również na pytanie czy inwestycje są wdrażane zgodnie z założonymi wcześniej planami zdecydowana większość odpowiedzi zawierała element nie, całkowicie się nie a reszta stwierdziła tak, ale mam zastrzezenia. 2. JEDNOSTRONNOŚĆ UMÓW Wyjątkowo zgodnie ( wszyscy tak samo) badani odnieśli się do kwestii zawierania umów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ( pytania Zawarcie umowy i jej treść wynika z konsensusu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz Treść umowy jest narzucona Wykonawcy i jego rola sprowadza się do zaakceptowania projektu Zamawiającego bez możliwości negocjacji ), Stwierdzili zatem, ze pozycja Wykonawcy jest sprowadzona do roli biernego uczestnika, zmuszonego do akceptacji wszelkich postanowień umownych narzuconych przez Zamawiającego przy zawieraniu umów. Identyczne wyniki przyniosły pytania związane z konkretnymi postanowieniami umów na przykład w odniesieniu do kar umownych (pytania : Kary umowne są zabezpieczeniem zarówno dla Wykonawcy jak i dla Zamawiającego wszystkie odpowiedzi negujące oraz Kary umowne zabezpieczają w praktyce wyłącznie interesy Zamawiającego wszystkie odpowiedzi potwierdzające).

17 Wydaje się, że wspólne opracowanie postanowień umów, z uwzględnieniem interesów obu stron byłyby korzystne, od początku stwarzając relacje partnerskie i zażegnując wiele konfliktów występujących w trakcie realizacji czy rozliczeń umownych. Zobowiązania z tytułu odpowiedzialności po stronie Zamawiającego miałyby charakter mobilizujący i dyscyplinujący pracowników Zamawiajacego. 3. ROBOTY DODATKOWE I NIEPRZEWIDZIANE Respondenci nie mieli wątpliwości jeśli chodzi o pytanie Ustalanie robot nieprzewidzianych i dodatkowych nie budzi problemów. jednogłośnie stwierdzili, ze te roboty powodują problemy i w większości wynikają ze złego przygotowania inwestycji przez Zamawiającego. Specyfika prac budowlanych powoduje, iż w praktyce nie da się uniknąć robót nieprzewidzianych i dodatkowych, jednak dokumentacja przedinwestycyjna dobrej jakości powinna eliminować do maksimum tego typu sytuacje. Respondenci wskazali, ze ich zdaniem roboty te nie wynikają w żadnym stopniu z działań wykonawców lub podwykonawców inwestycji. 4. WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI ORGNIZACYJNYMI PKP PLK Źle oceniono współprace z centralą PKP PLK, podczas gdy (co prawda z pewnymi zastrzeżeniami) kontakty na niższym szczeblu (Oddziały regionalne) zostały określone jako sprawne i fachowe, przy czym zakres kompetencji i decyzyjności na poziomie Oddziałów jest zdaniem wykonawców zbyt mały. Podobnie raczej pozytywnie oceniono współpracę z Inżynierem Projektu i Dyrektorem Projektu. Wydaje się, ze PKP PLK powinna wziąć pod uwagę postulat głębszej decentralizacji w prowadzeniu inwestycji i wyposażenia Oddziałów odpowiedzialnych bezpośrednio z a dany projekt w większe kompetencje. 5. OPÓŹNIENIA ROBÓT Przyczynami opóźnień w robotach inwestycyjnych według ankietowanych sa przede wszystkim błędne przepisy prawa, w tym przepisy środowiskowe. Po raz kolejny pojawia się zdecydowana opinia o konieczności zmiany uregulowań prawa budowlanego. Jako kolejną przyczynę opóznień wskazywano niewłaściwie zaplanowane harmonogramy. Jest to oczywiście jeszcze jedna konsekwencja jakości dokumentacji związanej z przygotowaniem inwestycji oraz dokumentacji przetargowej Wśród przyczyn problemów na jakie przede wszystkim zwrócili uwagę respondenci znalazły się w odniesieniu do pytań:

18 Co jest największym problemem w procesie inwestycyjnym? NIEKOMPETENCJA ZŁE PRZEPISY ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZERZUCONA NA WYKONAWCĘ Co powoduje opóźnienia w przygotowaniu zadań inwestycyjnych? BŁĘDNE PRZEPISY PRAWA W TYM ŚRODOWISKOWE NIEWŁAŚCIWIE ZAPLANOWANE HAMONOGRAMY Co powoduje opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych? PRZERZUCANIE NA WYKONAWCĘ RYZYK ( np. z tytułu wad ukrytych lub nieprzewidzianych okoliczności ujawnionych podczas realizacji) SPORY Z ZAMAWIAJĄCYM Co, po stronie wykonawcy powoduje największe problemy w postepowaniach przetargowych i realizacji inwestycji? OFEROWANIE CEN ZBYT NISKICH W STOSUNKU DO REALNEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA KUPOWANIE DOŚWIADCZENIA NIEZBĘDNEGO DLA KWALIFIKACJI W KONSORCJUM Jakie działania mogłoby wpłynąć na przyspieszenie i zwiększenie jakości procesów inwestycyjnych? INNA ORGANIZACJA PRZETARGÓW (dwustopniowość, przetargi ograniczone itp.) PRZEJRZYSTE ZASADY ZATWIERDZANIA I FINANSOWANIA ROBÓT DODATKOWYCH Poproszeni o zgłoszenie własnych uwag w drodze ustosunkowania się do pytań otwartych ankietowani wymienili szereg spostrzeżeń i postulatów, które generalnie sprowadzają się do następujących kwestii : 1. Jako najważniejsze bariery w przygotowaniu i realizacji inwestycji wymieniono : - wyłanianie wykonawców robót w drodze przetargów, w których kryterium decydującym jest koszt usług, a silna walka konkurencyjna powoduje, ze proponowane przez niektórych oferentów ceny są wyraźnie zaniżone w stosunku do realnej wartości zamówienia. Jeżeli podmiot oferujący zbyt niska cenę dodatkowo nie posiada odpowiednich kompetencji, to inwestycja nie ma szans na prawidłową i terminowa realizację. Postuluje się zatem zmianę wagi kryterium doświadczenia oraz możliwość odrzucania oferty z cenami ewidentnie zaniżonymi. - brak decyzyjności, niekompetencja niektórych osób odpowiedzialnych za realizacje kontraktów po stronie zamawiającego. Odnosi się to także do etapu planowania i przygotowania wstępnego portfela

19 inwestycji. jest to mocny sygnał dla PKP PLK aby pion przygotowania i realizacji inwestycji u zarządcy infrastruktury został wzmocniony i przyjęte zostały efektywniejsze rozwiązania organizacyjne. 2. Jako najważniejsze sprawy niezależne od zamawiających i wykonawców wymieniono: - konieczność zmiana prawa w zakresie inwestycji kolejowych odnośnie przepisów środowiskowych, procedur administracyjnych, koniecznych dla rozpoczęcia prac oraz postepowania w sytuacjach nieprzewidzianych umowami. Postulowano nawet stworzenie specjalnej ustawy dla inwestycji kolejowych. - potrzeba ujednolicenia przepisów oraz ich interpretacji w formie konkretnych procedur dla urzędów/urzędników wydających poszczególne decyzje/pozwolenia lub uzgodnienia a także określenia terminów wydawania decyzji bez otwartej możliwości ich przedłużania w przypadkach skomplikowanych, bowiem projekty kolejowe są zwykle skomplikowane. 3. W sprawie propozycji utworzenia niezależnej platformy wymiany informacji w postaci Rady Wykonawców Inwestycji Kolejowych respondenci wypowiedzieli się pozytywnie ( choć nie jednogłośnie). Warunkiem uzyskania efektów z pracy takiej Rady zdaniem ankietowanych jest jej aktywność w kontaktach z głównym zamawiającym to jest PKP PLK. 4. Podsumowanie Krótka prezentacja opinii dotyczących problemów związanych z inwestycjami w infrastrukturze kolejowej jest jedynie materiałem poglądowym, wskazującym na główne tendencje i diagnozującym przekonania reprezentacji wykonawców tych inwestycji. Próba na której przeprowadzono badanie jest oczywiście zbyt mała aby uznać badanie za reprezentatywne pod względem ilościowym, nawet w stosunku do stosunkowo niewielkiego zbioru firm z branży ( szacunkowo jest to około stu wykonawców i podwykonawców prac projektowych, budowlanych i instalujących urządzenia infrastruktury kolejowej. Niemniej doświadczenia ostatnich kilku lat, konkretne przypadki opisywane w prasie, omawiane na konferencjach i innych spotkaniach pozwalają na stwierdzenie, ze wymienione w zestawieniu powyżej problemy dotykające branże kolejowa w zakresie inwestycji infrastrukturalnych to w rzeczywistości największe bariery w realizacji inwestycji. Aktualnie do tych problemów dołączają także występujące w ostatnim okresie, analogiczne do branży inwestycji drogowych kłopoty związane z kondycja finansowa wykonawców, czego przykładem może być przypadek Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury (grupa Budimex). Jest to jednak, jak się wydaje, w dużym stopniu efekt problemów pierwotnych, jasno wyspecyfikowanych wcześniej a w szczególności podejmowaniem się w wyniku walki konkurencyjnej wykonywania robót na granicy a nawet poniżej granicy opłacalności przedsięwzięcia wskutek ustalenia rozstrzygającego kryterium najniższej ceny w przetargach.

20 Materiał poglądowy zawarty w Raporcie RBF w sprawie problemów realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej został przygotowany z myślą o zebraniu w jednym opracowaniu opinii prezentowanych wielokrotnie w różnych publikacjach i wygłaszanych podczas wielu spotkań a celem dokumentu jest próba oceny aktualnej sytuacji i wskazanie rekomendacji co do kierunków jej poprawy. Dalsze analizy konkretnych problemów wraz z propozycjami konkretnych działań leżą po stronie rządu (nowelizacja przepisów prawa) i PKP PLK SA ( organizacja procesów przygotowania i realizacji inwestycji). ZALACZNIK do raportu Forum Kolejowego Railway Business Forum Materiał RBF przygotowany w związku z organizacją seminarium w lipcu 2011 roku przez RBF i Senacką Komisję ds. Gospodarki Narodowej Forum Kolejowe Railway Business Forum Warszawa, lipiec 2011 r. Forum Kolejowe Railway Business Forum wyraża najwyższe zaniepokojenie aktualną sytuacją związaną z wykorzystaniem dostępnych środków na inwestycje w infrastrukturze kolejowej w bieżącej i przyszłej perspektywie obejmujących fundusze asygnowane przez Unię Europejską. Inwestycje w kolejnictwie napotykają na wiele barier w dużej mierze niezależnych od inwestora PKP PLK SA oraz od wykonawców prowadzących roboty. Jest to na tyle ważna kwestia dla całej gospodarki, a w szczególności systemu transportowego, że powinna być rozpatrzona na najwyższym szczeblu z udziałem przedstawicieli Parlamentu i Rządu. Pozostawienie rozwiązania problemów prowadzenia inwestycji wyłącznie w gestii inwestora i beneficjenta środków, a więc PKP Polskie Linie Kolejowe SA, bez odpowiedniego wsparcia organizacyjnego i prawnego nie gwarantuje zdecydowanej poprawy obecnego stanu infrastruktury i może grozić wykorzystaniu pomocy UE. Wymaga to zaangażowania wielu instytucji, a przede wszystkim Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów. Sygnałem dla pilnej potrzeby przedsięwzięcia radykalnych działań usprawniających absorpcję środków UE, była w końcu 2010 r. decyzja o przesunięciu środków z inwestycji kolejowych na inwestycje drogowe. W bieżącej perspektywie Polska ma do dyspozycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 4,8 mld euro na transport kolejowy, co stanowi 25 proc. wielkości Programu. Biorąc pod uwagę wielkość środków przeznaczonych na infrastrukturę kolejową wraz z wkładem własny, w latach powinniśmy realizować inwestycje rzędu 8 mld zł. rocznie.

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Jednostka redakcyjna Treść uwagi Art. 6 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Etap III obejmuje okres od przesłania przez Dąbrowę Górniczą zaproszenia do składania ofert w sierpniu 2012 r. do unieważnienia postępowania

Bardziej szczegółowo

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku 3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku Z uwagi na wymagania dyrektyw europejskich polskie miasta zobowiązane są do redukcji ilości odpadów biodegradowalnych, trafiających na składowiska. Stąd

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

BIAŁA KSIĘGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIAŁA KSIĘGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH sprawozdanie z konsultacji z uczestnikami systemu zamówień publicznych poświęconych ocenie funkcjonowania prawa zamówień publicznych w Polsce 15 stycznia 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

www.eko-gminy.pl Wapeco: Zielone drogi postêpu

www.eko-gminy.pl Wapeco: Zielone drogi postêpu www.eko-gminy.pl EkoGmina Kurs zrównowa onego rozwoju 1/2012 Wapeco: Zielone drogi postêpu Wapeco: Zielone drogi postêpu 1 Druk na papierze ekologicznym W NUMERZE LEKCJE ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU... 3 Inwestorzy

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych

REKOMENDACJE postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych RO ANT YK UPCYJN E CE IU OR NTRALNE B REKOMENDACJE postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych Centralne Biuro Antykorupcyjne REKOMENDACJE Warszawa 2014 Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności Konfederacja Lewiatan BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności WARSZAWA listopad 2014 Partner Strategiczny: BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! Odpowiedzi na pytania zadane w akcji Partnerstwo Publiczno-Prywatne pytanie, prawnik, porada, udzielone przez kancelarie prawne będące partnerami merytorycznymi PPPortal.pl Celem naszej akcji Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej - szkolenie dla dyrektorów generalnych urzędów administracji rządowej Szkolenia są realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z Fazy I i II badania pt. Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

RAPORT. z Fazy I i II badania pt. Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 RAPORT z Fazy I i II badania pt. Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Autorzy: Tomasz Klimczak Irena Wolińska Iwona Maciążek Paweł Czyż

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo