Urząd Miejski Wrocławia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miejski Wrocławia"

Transkrypt

1 Inwestujemy w rozwój lokalny przegląd projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych Tomasz Sołowiej Urząd Miejski Wrocławia

2 PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ WROCŁAW PRZY WSPÓŁUDZIALE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Wrocław, października 2009 r. Opracowano przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi UMW

3 FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE W latach Wrocław korzystał z bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach tzw. funduszy przedakcesyjnych: PHARE oraz ISPA. W tym okresie Miasto uzyskało dotacje w ramach programów: PHARE w wysokości około 14 mln Euro, realizując projekty z zakresu: ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, energetyki, infrastruktury drogowej, edukacyjnej, zdrowotnej i sportowo - rekreacyjnej. W ramach programu ISPA pozyskano około 50 mln Euro, na dofinansowanie duŝych projektów z zakresu: infrastruktury wodno kanalizacyjnej, gospodarki odpadami stałymi oraz rekultywacji obszarów zdegradowanych ekologicznie.

4 FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ OKRES PROGRAMOWANIA OBSZAR INFRASTRUKTURALNY (PROJEKTY TWARDE )

5 Miasto Wrocław w okresie programowania uzyskało dofinansowanie dla 13 projektów infrastrukturalnych. Jest to najlepsza skuteczność w pozyskiwaniu środków UE na tle innych największych miast Polski. wartość całkowita projektów to ok ,69 PLN wartość dofinansowania ok ,63 PLN Wkład własny Kwota dofinansowania

6 Zestawienie projektów z zakresu infrastruktury drogowej spółfinansowanych z funduszy UE w ramach ZPORR i SPOT Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi nr 5 - SPOT Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego Pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, etapy 1-2 Przebudowa ciągu ulic Kromera - Krzywoustego we Wrocławiu (od pl. Kromera do ul. Brucknera) Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ Południe we Wrocławiu Przebudowa ul. Sienkiewicza we Wrocławiu (od ul. Sępa-Szarzyńskiego do ul. Bujwida) Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej - SPOT Przebudowa ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu Przebudowa ul. Ślężnej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8 - SPOT Przebudowa ul. Borowskiej - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską Wrocławia Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - droga nr 347

7 estawienie projektów z zakresu infrastruktury twardej realizowanych w ramach ZPORR Tytuł/przedmiot projektu Źródło dofin.: Fundusz/Progr. Op./Działanie Kwota dofinans. ze środków UE (PLN) Całkowity koszt projektu (PLN) Okres realizacji Beneficjent/ jednostka organizacyjna Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ-Południe we Wrocławiu EFRR/ZPORR/ Działanie , , Gmina Wrocław/Zarząd Dróg i Komunikacji oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego Pl. Powstańców Wielkopolskich, etapy 1-2 EFRR/ZPORR/ Działanie , , Gmina Wrocław/Zarząd Dróg i Komunikacji oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu Przebudowa ul. Sienkiewicza we Wrocławiu (od ul. Sępa- Szarzyńskiego do ul. Bujwida) EFRR/ZPORR/ Poddziałanie , , Gmina Wrocław/Zarząd Dróg i Komunikacji Przebudowa ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu EFRR/ZPORR/ Poddziałanie , , Gmina Wrocław/Zarząd Dróg i Komunikacji

8 stawienie projektów z zakresu infrastruktury twardej realizowanych w ramach SPOT Tytuł/przedmiot projektu Źródło dofin.: Fundusz/ Progr.Oper./ Działanie Kwota dofinansowania ze środków UE (PLN) Całkowity koszt projektu (PLN) Okres realizacji Beneficjent/ jednostka organizacyjna Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu EFRR/SPOT/ Działanie , , Gmina Wrocław/Zarząd Dróg i Komunikacji Przebudowa ul. śmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi nr 5 EFRR/SPOT/ Działanie , , Gmina Wrocław/Zarząd Dróg i Komunikacji

9 FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ OKRES PROGRAMOWANIA PRZYKŁADOWE PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE TWARDE

10 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu Budowa fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej przebiega po śladzie ul.klecińskiej. Fragment ten spełnia rolę podstawowego układu komunikacyjnego miasta, przenosząc ruch tranzytowy drogi krajowej nr 94 (Zielona Góra Opole, Kraków), jak równieŝ doprowadza ruch kołowy do dróg krajowych nr 8, 5 i autostrady A4 stanowiących drogową sieć transeuropejską. Droga ta jednocześnie przenosi ruch międzydzielnicowy na kierunku wschód-zachód. Wartość inwestycji: ,31 PLN Dofinansowanie: ,43 PLN Lata realizacji:

11 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej skiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu

12 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej skiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu PRZED INWESTYCJĄ

13 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej skiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu Wroc WIZUALIZACJE

14 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ-Południe we Wrocławiu W wyniku realizacji projektu stworzona została linia tramwajowa dostosowana na długości 23,96 km do ruchu nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych, łącząca południowe i północne krańce miasta Wrocławia, przebiegając w pobliŝu dworców PKP i PKS. Jednocześnie linia ta umoŝliwia integrację róŝnych form transportu funkcjonujących na terenie aglomeracji (obie pętle końcowe linii stanowią równocześnie pętle miejskiej komunikacji autobusowej). Wartość inwestycji: ,46 PLN Dofinansowanie: ,38 PLN Lata realizacji:

15 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ-Południe Południe we Wrocławiu

16 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ-Południe Południe we Wrocławiu PRZED I PO INWESTYCJI

17 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ-Południe Południe we Wrocławiu PRZED I PO INWESTYCJI

18 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ-Południe Południe we Wrocławiu WIZUALIZACJE

19 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ-Południe Południe we Wrocławiu REALIZACJA

20 FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ OKRES PROGRAMOWANIA OBSZAR SPOŁECZNY (PROJEKTY MIĘKKIE )

21 FUNDUSZE UE Projekty miękkie i międzynarodowe realizowane i zaakceptowane do realizacji Łączna wartość wszystkich 82 projektów miękkich realizowanych przez Miasto Wrocław to PLN w tym dofinansowanie PLN Udział Miasta Kwota dofinansowania Inne

22 FUNDUSZE UE Projekty miękkie obszary wsparcia System edukacji Rynek pracy Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa

23 FUNDUSZE UE Projekty miękkie zrealizowane i realizowane Tytuł/przedmiot projektu Źródło dofinansowania: Fundusz/Pr. Op./Działanie Kwota dofin. ze środków UE (PLN) Całkowity koszt projektu (PLN) Okres realizacji Beneficjent/jedn ostka organizacyjna Projekty z zakresu infrastruktury miękkiej (rozwój zasobów ludzkich) Pomoc stypendialna dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych Edycja I EFS/ZPORR/ działanie Gmina Wrocław Pomoc stypendialna dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych Edycja II EFS/ZPORR/ działanie Gmina Wrocław Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej, stan i perspektywy Diagnoza w zakresie zidentyfikowania sytuacji w obszarze monitorowania rynku pracy EFS/ZPORR/ działanie Gmina Wrocław jest liderem.

24 FUNDUSZE UE Projekty międzynarodowe realizowane i zaakceptowane do realizacji T ytu ł/p rz e d m io t p ro je k tu Ź ró d ło d o fin a n s o w a n ia : F u n d u s z/p ro g ra m O p e ra c yjn y/d zia ła n ie K w o ta d o fin a n s o w a n i a ze ś ro d k ó w U E (P L N ) C a łk o w ity k o s zt p ro je k tu (P L N ) O k re s re a liza c ji B e n e fic je n t/je d n o s t k a o rg a n iza c yjn a P ro je k ty m ię d z yn a ro d o w e P a rtn e rs tw o d la Z a w id a w ia p ro g ra m Z a k rzó w. P e ry fe rie lo k o m o ty wą d la W ro c ła w ia A ktyw iza cja sp o łe czna i za w o d o w a m ie szkańcó w o sie d li p o p rze m ysło w ych W y p ro w a dź n a p ro s tą w yró w n a n ie s za n s n a zn a le zie n ie za tru d n ie n ia o só b b e zdom n ych i za g rożo n ych b e zd o m n ością C y b e r-rę k a L id e ra w s p ie ra n ie lid e ró w s p o łe c zn y c h p rze m ia n w P o ls c e W zm o cn ie n ie kra jo w e j g o sp o d a rki sp o łe cznej III se kto ra G re e n R e g io n a l D e v e lo p e m e n t P ro g ra m m e w ym ia n a d ośw ia d czeń w za kre sie o ch ro n y śro d o w iska -w yp ra co w a n ie n o w ych p ra ktyk E F S /E Q U A L E F S /E Q U A L E F S /E Q U A L E R D F /IN T E R R E G III C G m in a W ro cła w p a rtn e re m d la F u n d a cji "D o ln oślą ski P ro je kt S p o łe czn y" G m in a W ro cła w p a rtn e re m d la F u n d a cji im. B ra ta A lb e rta G m in a W ro cła w p a rtn e re m S to w a rz yszenia T R A T W A G m in a W ro cła w (w p a rtn e rs tw ie z in n ym i m ia sta m i e u ro p e jskim i) W a n t2 L e a rn (C h cę s ię u c z yć) p rze ciw d zia ła n ie w yklu cze n iu sp o łe czn ym E F S /E Q U A L G m in a W ro cła w je st lid e re m P ro m o c ja id e i w s p ó łp ra c y m ia s t p a rtn e rs k ic h V ia R e g ia E R D F / IN T E R R E G III B C A D S E S G m in a W ro cła w je st p a rtn e re m

25 FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ OKRES PROGRAMOWANIA PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE TWARDE

26 FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ okres programowania W obecnym okresie programowania miasto Wrocław złoŝyło wnioski o dofinansowanie łącznie dla 45 projektów twardych współfinansowanych przez Unię Europejską na łączną kwotę dofinansowania ponad 1,8 mld PLN. Planowane projekty dotyczą: transportu i łączności, administracji publicznej, gospodarki mieszkaniowej, oświaty i wychowania, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, obszarów i obiektów chronionej przyrody.

27 RZYKŁADOWE PROJEKTY W obecnym okresie programowania Miasto Wrocław wnioskuje o dofinansowanie ze środków UE m.in. do następujących projektów: 1. Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I 2. Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu 3. Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Tragutta do ul. Armii Krajowej 4. Lokalny Program Rewitalizacji na lata

28 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu etap I Zadanie inwestycyjne pn. Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu etap 1 obejmuje swym zakresem budowę fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Osobowickiej (Most Milenijny) do ul. śmigrodzkiej (wraz ze skrzyŝowaniem Obwodnicy z ul. śmigrodzką). Celem budowy Obwodnicy Śródmiejskiej jest odciąŝenie centrum miasta z ruchu tranzytowego oraz przejęcie części ruchu międzydzielnicowego. Fragment ten spełnia rolę podstawowego układu komunikacyjnego miasta, przenosząc ruch tranzytowy drogi krajowej nr 94 (Zielona Góra Opole, Kraków), jak równieŝ doprowadza ruch kołowy owy do dróg krajowych nr 8, 5 i autostrady A4 stanowiących drogową sieć transeuropejską. Wartość inwestycji: ,74PLN Szacowane dofinansowanie: ,51PLN Lata realizacji:

29 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu etap I (wizualizacje)

30 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu Ul. Wyścigowa zlokalizowana jest w południowej części Wrocławia i stanowi waŝny element układu komunikacyjnego miasta. Niniejsza inwestycja stanowi jeden z elementów planów zakładających usprawnienie systemu komunikacyjnego sieci TEN-T. T. Według załoŝeń stanowi ona kontynuację podjętych działań inwestycyjnych mających na celu usprawnienie połączenia centrum miasta Wrocławia z autostradą A4 oraz przejazdu na kierunkach południe-północ. Wartość inwestycji: ,89PLN Dofinansowanie: ,31PLN Lata realizacji :

31 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu

32 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Tragutta do ul. Armii Krajowej Ul. Krakowska zlokalizowana jest w południowej, południowo - wschodniej części Wrocławia i stanowi waŝny element układu komunikacyjnego miasta. Z jednej strony ul. Krakowska jest trasą wylotową na Oławę i Opole, z drugie natomiast jest przedłuŝeniem ul. Traugutta, która łączy tę część z miasta z jego centrum. Ul. Krakowska łączy się z al. Armii Krajowej, która wspólne z ul. Hallera i planowanym Mostem Wschodnim łączącym KsięŜe Małe z Biskupinem moŝe być uwaŝana za odcinek południowej śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia. Wartość inwestycji: ,00PLN Dofinansowanie: ,77PLN Lata realizacji :

33 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Tragutta do ul. Armii Krajowej

34 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Lokalny Program Rewitalziacji W priorytecie IX RPO WD, na rewitalizację Wrocławia przewidziano EURO. Warunkiem otrzymania tej dotacji przyjęcie przez Radę Miejską uchwały, która: wyznaczyy tzw. Obszar Wsparcia oraz ustali listę przedsięwzięć rewitalizacyjnych tam realizowanych. W dniu 19 lutego 2009 r. uchwałą XXXI/1037/09 Rada Miejska Wrocławia przyjęła Program przedsięwzięć rewitalizacyjnych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

35 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Lokalny Program Rewitalziacji Obszar Wsparcia wytypowano na podstawie następujących wskaźników: Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, Niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego.

36 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Lokalny Program Rewitalizacji Program dla Obszaru Wsparcia obejmuje: Wnętrza podwórzowe: 6 o powierzchni niemal 6 ha Parki: 3 o powierzchni niemal 7 ha Zespoły oficyn: 4 (MOPS, CRZ, 2 zespoły pracowni) o powierzchni ok m2 Kamienice: 37 (projekty wspólnot mieszkaniowych) Szkoły: 2 Komisariaty: 1 (projekt Policji) Instalacje 40 kamer.

37 OBSZAR WSPARCIA MAPA PRZEDSIĘWZIĘĆ PARK PODWÓRKA SZKOŁY CRZ MOPS POLICJA PRACOWNIE KAMIENICE

38 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Lokalny Program Rewitalizacji Dane finansowe: Alokacja EFRR dla Wrocławia Euro Wysokość dofinansowania dla Wrocławia ogółem w PLN 45,4 mln PLN Wartość projektów niemieszkaniowych 60,1 mln PLN Wysokość dofinansowania projektów niemieszkaniowych 34,6 mln PLN Wartość projektów mieszkaniowych 15,2 mln PLN Dofinansowanie projektów mieszkaniowych 10,6 mln PLN Wartość projektów ogółem 75,3 mln PLN

39 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

40 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Projekty Kluczowe dla RPO, które realizuje Miasto Wrocław: 1. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu I etap 44,87 mln PLN (UE: 18,007 mln PLN) 2. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu II etap 73,56 mln PLN (UE: 18,01 mln PLN) 3. Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu 38,671 mln PLN (UE: 18,01 mln PLN)

41 Projekty indywidualne dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Na liście projektów kluczowych dla PO IŚ Miasto Wrocław posiada 2 projekty: 1. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu 282,98 mln PLN (UE: 143,74 mln PLN) 2. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu etap I i II 1 024,33 mln PLN (UE: 336,71 mln PLN)

42 Projekty indywidualne dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Na liście projektów kluczowych dla PO IG w ramach Wrocławskiego Centrum Badań (EIT+) znajdują się 3 projekty, których udziałowcem jest Miasto Wrocław: 1. Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów 503,09 mln PLN (UE: 427,63 mln PLN) 2. Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach 108,16 mln PLN (UE: 91,94 mln PLN) 3. Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne 99,18 mln PLN (UE: 84,30 mln PLN)

43 Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu Celem tego projektu jest wybudowanie nowoczesnej sali koncertowej i stworzenie forum sztuki wraz z Operą Dolnośląską i jej zapleczem oraz pobliskim Muzeum Miejskim, budynkiem będącym rozbudową ocalałego skrzydła dawnego Pałacu Królewskiego oraz płytą Placu Wolności przeznaczoną na miejsce plenerowych koncertów. Łącznie z Operą, Muzeum Miejskim i innymi obiektami, Plac Wolności stanie się unikalnym centrum Ŝycia artystycznego i kulturalnego. Cały kompleks będzie aktywnym uczestnikiem międzynarodowych sieci wymiany kulturalnej, kongresowej oraz turystycznej. Wartość inwestycji: PLN Dofinansowanie: PLN Lata realizacji:

44 Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu Sala koncertowa będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów w swoim rodzaju na świecie wiecie. W ramach tego projektu przewidziano powstanie: - DuŜej sali koncertowej (1800 miejsc) - Sali kameralnej ( miejsc) - Przestrzeni wystawienniczej - Studia nagrań - Zaplecza technicznego (garderoby, kabiny dla tłumaczy itp.) - Foyer - Pomieszczeń dla biznesu - Pomieszczeń dla działalności edukacyjnej - Centrum informacji kulturalnej - Powierzchni komercyjnej

45 Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu Mapa lokalizacyjna

46 Obecne zagospodarowanie terenu Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wizualizacje

47 Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wizualizacje

48 FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ OKRES PROGRAMOWANIA OBSZAR SPOŁECZNY (PROJEKTY MIĘKKIE )

49 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W POLSCE W OKRESIE PROGRAMOWANIA Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro a pozostałą część stanowią środki krajowe. Środki krajowe ( 1,8 mld euro) Dofinansowanie (9,7 mld euro)

50 CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej 1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób bezrobotnych i biernych zawodowo 2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce 4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na kaŝdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy 5. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa 6. Wzrost spójności terytorialnej

51 Projekty UE Projekty miękkie zrealizowane i realizowane Tytuł / Przedmiot projektu śródło finansowania / Program Operacyjny / Działanie Kwota dofinansowania ze środków UE ( w mln PLN) Całkowity koszt projektu (w mln PLN) Okres realizacji Beneficjent / Jednostka organizacyjna Projekty za zakresu infrastruktury miękkiej (rozwój zasobów ludzkich) Klucz do przyszłości- Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieŝy z grupy szczególnego ryzyka. EFS / PO KL / Działanie ,42 1,42 Miasto Wrocław Wrocławska diagnoza problemów społecznych. EFS / PO KL / Działanie ,56 1,56 Miasto Wrocław/MOPS Praca na własny rachunek. EFS / PO KL / Działanie 6.2 1,50 1,50 Miasto Wrocław / CIS Z nami po pracę 2009 EFS / PO KL / Działanie 7,34 7,34 Powiatowy Urząd Pracy Pomoc społeczna skuteczna. Norweski

52 Do projektów z zakresu infrastruktury miekkiej Wrocław uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 33 mln złotych, natomiast wkład własny wyniósł około 3 mln złotych. Środki własne (2,99 mln PLN) Dofinansowanie (33 mln PLN)

53 DZIĘKUJĘ o ZA UWAGĘ

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 213 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1)

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 655/327/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Tarnowa Biuro Rzecznika Prasowego Sekretarz Miasta RAPORT O STANIE MIASTA TARNOWA ZA 2007 ROK

Urząd Miasta Tarnowa Biuro Rzecznika Prasowego Sekretarz Miasta RAPORT O STANIE MIASTA TARNOWA ZA 2007 ROK Urząd Miasta Tarnowa Biuro Rzecznika Prasowego Sekretarz Miasta RAPORT O STANIE MIASTA TARNOWA ZA 2007 ROK Tarnów 2008 2 WSTĘP... 5 1. DEMOGRAFIA... 6 1.1. Liczba ludności... 6 1.2. Gęstość zaludnienia...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘP... 3 II. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza)

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza) ISSN1896-6322 MazowieckieBiuroPlanowaniaPrzestrzennegoiRozwojuRegionalnego Mazowsze AnalizyiStudia 1 Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 (synteza) 1/2006 Środki wsparcia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany na podstawie programu operacyjnego zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Czym jest Regionalny Program Operacyjny? Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to jedna z dróg

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Katowice, grudzień 2014 r. Opracowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Strona 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ORGANIZACJA PRAC... 3 3. SYNTEZA

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47 Zawartość dokumentu Wstęp...3 Struktura zawartości dokumentu...6 Priorytet I. Europejska metropolia miasto nowoczesnych przedsięwzięć...8 Priorytet II. Gospodarka innowacyjna i rozwój... 15 Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2387/289/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 października 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2015

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2015 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo