Urząd Miejski Wrocławia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miejski Wrocławia"

Transkrypt

1 Inwestujemy w rozwój lokalny przegląd projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych Tomasz Sołowiej Urząd Miejski Wrocławia

2 PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ WROCŁAW PRZY WSPÓŁUDZIALE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Wrocław, października 2009 r. Opracowano przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi UMW

3 FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE W latach Wrocław korzystał z bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach tzw. funduszy przedakcesyjnych: PHARE oraz ISPA. W tym okresie Miasto uzyskało dotacje w ramach programów: PHARE w wysokości około 14 mln Euro, realizując projekty z zakresu: ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, energetyki, infrastruktury drogowej, edukacyjnej, zdrowotnej i sportowo - rekreacyjnej. W ramach programu ISPA pozyskano około 50 mln Euro, na dofinansowanie duŝych projektów z zakresu: infrastruktury wodno kanalizacyjnej, gospodarki odpadami stałymi oraz rekultywacji obszarów zdegradowanych ekologicznie.

4 FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ OKRES PROGRAMOWANIA OBSZAR INFRASTRUKTURALNY (PROJEKTY TWARDE )

5 Miasto Wrocław w okresie programowania uzyskało dofinansowanie dla 13 projektów infrastrukturalnych. Jest to najlepsza skuteczność w pozyskiwaniu środków UE na tle innych największych miast Polski. wartość całkowita projektów to ok ,69 PLN wartość dofinansowania ok ,63 PLN Wkład własny Kwota dofinansowania

6 Zestawienie projektów z zakresu infrastruktury drogowej spółfinansowanych z funduszy UE w ramach ZPORR i SPOT Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi nr 5 - SPOT Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego Pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, etapy 1-2 Przebudowa ciągu ulic Kromera - Krzywoustego we Wrocławiu (od pl. Kromera do ul. Brucknera) Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ Południe we Wrocławiu Przebudowa ul. Sienkiewicza we Wrocławiu (od ul. Sępa-Szarzyńskiego do ul. Bujwida) Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej - SPOT Przebudowa ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu Przebudowa ul. Ślężnej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8 - SPOT Przebudowa ul. Borowskiej - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską Wrocławia Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - droga nr 347

7 estawienie projektów z zakresu infrastruktury twardej realizowanych w ramach ZPORR Tytuł/przedmiot projektu Źródło dofin.: Fundusz/Progr. Op./Działanie Kwota dofinans. ze środków UE (PLN) Całkowity koszt projektu (PLN) Okres realizacji Beneficjent/ jednostka organizacyjna Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ-Południe we Wrocławiu EFRR/ZPORR/ Działanie , , Gmina Wrocław/Zarząd Dróg i Komunikacji oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego Pl. Powstańców Wielkopolskich, etapy 1-2 EFRR/ZPORR/ Działanie , , Gmina Wrocław/Zarząd Dróg i Komunikacji oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu Przebudowa ul. Sienkiewicza we Wrocławiu (od ul. Sępa- Szarzyńskiego do ul. Bujwida) EFRR/ZPORR/ Poddziałanie , , Gmina Wrocław/Zarząd Dróg i Komunikacji Przebudowa ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu EFRR/ZPORR/ Poddziałanie , , Gmina Wrocław/Zarząd Dróg i Komunikacji

8 stawienie projektów z zakresu infrastruktury twardej realizowanych w ramach SPOT Tytuł/przedmiot projektu Źródło dofin.: Fundusz/ Progr.Oper./ Działanie Kwota dofinansowania ze środków UE (PLN) Całkowity koszt projektu (PLN) Okres realizacji Beneficjent/ jednostka organizacyjna Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu EFRR/SPOT/ Działanie , , Gmina Wrocław/Zarząd Dróg i Komunikacji Przebudowa ul. śmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi nr 5 EFRR/SPOT/ Działanie , , Gmina Wrocław/Zarząd Dróg i Komunikacji

9 FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ OKRES PROGRAMOWANIA PRZYKŁADOWE PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE TWARDE

10 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu Budowa fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej przebiega po śladzie ul.klecińskiej. Fragment ten spełnia rolę podstawowego układu komunikacyjnego miasta, przenosząc ruch tranzytowy drogi krajowej nr 94 (Zielona Góra Opole, Kraków), jak równieŝ doprowadza ruch kołowy do dróg krajowych nr 8, 5 i autostrady A4 stanowiących drogową sieć transeuropejską. Droga ta jednocześnie przenosi ruch międzydzielnicowy na kierunku wschód-zachód. Wartość inwestycji: ,31 PLN Dofinansowanie: ,43 PLN Lata realizacji:

11 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej skiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu

12 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej skiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu PRZED INWESTYCJĄ

13 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej skiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu Wroc WIZUALIZACJE

14 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ-Południe we Wrocławiu W wyniku realizacji projektu stworzona została linia tramwajowa dostosowana na długości 23,96 km do ruchu nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych, łącząca południowe i północne krańce miasta Wrocławia, przebiegając w pobliŝu dworców PKP i PKS. Jednocześnie linia ta umoŝliwia integrację róŝnych form transportu funkcjonujących na terenie aglomeracji (obie pętle końcowe linii stanowią równocześnie pętle miejskiej komunikacji autobusowej). Wartość inwestycji: ,46 PLN Dofinansowanie: ,38 PLN Lata realizacji:

15 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ-Południe Południe we Wrocławiu

16 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ-Południe Południe we Wrocławiu PRZED I PO INWESTYCJI

17 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ-Południe Południe we Wrocławiu PRZED I PO INWESTYCJI

18 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ-Południe Południe we Wrocławiu WIZUALIZACJE

19 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ-Południe Południe we Wrocławiu REALIZACJA

20 FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ OKRES PROGRAMOWANIA OBSZAR SPOŁECZNY (PROJEKTY MIĘKKIE )

21 FUNDUSZE UE Projekty miękkie i międzynarodowe realizowane i zaakceptowane do realizacji Łączna wartość wszystkich 82 projektów miękkich realizowanych przez Miasto Wrocław to PLN w tym dofinansowanie PLN Udział Miasta Kwota dofinansowania Inne

22 FUNDUSZE UE Projekty miękkie obszary wsparcia System edukacji Rynek pracy Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa

23 FUNDUSZE UE Projekty miękkie zrealizowane i realizowane Tytuł/przedmiot projektu Źródło dofinansowania: Fundusz/Pr. Op./Działanie Kwota dofin. ze środków UE (PLN) Całkowity koszt projektu (PLN) Okres realizacji Beneficjent/jedn ostka organizacyjna Projekty z zakresu infrastruktury miękkiej (rozwój zasobów ludzkich) Pomoc stypendialna dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych Edycja I EFS/ZPORR/ działanie Gmina Wrocław Pomoc stypendialna dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych Edycja II EFS/ZPORR/ działanie Gmina Wrocław Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej, stan i perspektywy Diagnoza w zakresie zidentyfikowania sytuacji w obszarze monitorowania rynku pracy EFS/ZPORR/ działanie Gmina Wrocław jest liderem.

24 FUNDUSZE UE Projekty międzynarodowe realizowane i zaakceptowane do realizacji T ytu ł/p rz e d m io t p ro je k tu Ź ró d ło d o fin a n s o w a n ia : F u n d u s z/p ro g ra m O p e ra c yjn y/d zia ła n ie K w o ta d o fin a n s o w a n i a ze ś ro d k ó w U E (P L N ) C a łk o w ity k o s zt p ro je k tu (P L N ) O k re s re a liza c ji B e n e fic je n t/je d n o s t k a o rg a n iza c yjn a P ro je k ty m ię d z yn a ro d o w e P a rtn e rs tw o d la Z a w id a w ia p ro g ra m Z a k rzó w. P e ry fe rie lo k o m o ty wą d la W ro c ła w ia A ktyw iza cja sp o łe czna i za w o d o w a m ie szkańcó w o sie d li p o p rze m ysło w ych W y p ro w a dź n a p ro s tą w yró w n a n ie s za n s n a zn a le zie n ie za tru d n ie n ia o só b b e zdom n ych i za g rożo n ych b e zd o m n ością C y b e r-rę k a L id e ra w s p ie ra n ie lid e ró w s p o łe c zn y c h p rze m ia n w P o ls c e W zm o cn ie n ie kra jo w e j g o sp o d a rki sp o łe cznej III se kto ra G re e n R e g io n a l D e v e lo p e m e n t P ro g ra m m e w ym ia n a d ośw ia d czeń w za kre sie o ch ro n y śro d o w iska -w yp ra co w a n ie n o w ych p ra ktyk E F S /E Q U A L E F S /E Q U A L E F S /E Q U A L E R D F /IN T E R R E G III C G m in a W ro cła w p a rtn e re m d la F u n d a cji "D o ln oślą ski P ro je kt S p o łe czn y" G m in a W ro cła w p a rtn e re m d la F u n d a cji im. B ra ta A lb e rta G m in a W ro cła w p a rtn e re m S to w a rz yszenia T R A T W A G m in a W ro cła w (w p a rtn e rs tw ie z in n ym i m ia sta m i e u ro p e jskim i) W a n t2 L e a rn (C h cę s ię u c z yć) p rze ciw d zia ła n ie w yklu cze n iu sp o łe czn ym E F S /E Q U A L G m in a W ro cła w je st lid e re m P ro m o c ja id e i w s p ó łp ra c y m ia s t p a rtn e rs k ic h V ia R e g ia E R D F / IN T E R R E G III B C A D S E S G m in a W ro cła w je st p a rtn e re m

25 FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ OKRES PROGRAMOWANIA PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE TWARDE

26 FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ okres programowania W obecnym okresie programowania miasto Wrocław złoŝyło wnioski o dofinansowanie łącznie dla 45 projektów twardych współfinansowanych przez Unię Europejską na łączną kwotę dofinansowania ponad 1,8 mld PLN. Planowane projekty dotyczą: transportu i łączności, administracji publicznej, gospodarki mieszkaniowej, oświaty i wychowania, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, obszarów i obiektów chronionej przyrody.

27 RZYKŁADOWE PROJEKTY W obecnym okresie programowania Miasto Wrocław wnioskuje o dofinansowanie ze środków UE m.in. do następujących projektów: 1. Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I 2. Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu 3. Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Tragutta do ul. Armii Krajowej 4. Lokalny Program Rewitalizacji na lata

28 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu etap I Zadanie inwestycyjne pn. Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu etap 1 obejmuje swym zakresem budowę fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Osobowickiej (Most Milenijny) do ul. śmigrodzkiej (wraz ze skrzyŝowaniem Obwodnicy z ul. śmigrodzką). Celem budowy Obwodnicy Śródmiejskiej jest odciąŝenie centrum miasta z ruchu tranzytowego oraz przejęcie części ruchu międzydzielnicowego. Fragment ten spełnia rolę podstawowego układu komunikacyjnego miasta, przenosząc ruch tranzytowy drogi krajowej nr 94 (Zielona Góra Opole, Kraków), jak równieŝ doprowadza ruch kołowy owy do dróg krajowych nr 8, 5 i autostrady A4 stanowiących drogową sieć transeuropejską. Wartość inwestycji: ,74PLN Szacowane dofinansowanie: ,51PLN Lata realizacji:

29 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu etap I (wizualizacje)

30 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu Ul. Wyścigowa zlokalizowana jest w południowej części Wrocławia i stanowi waŝny element układu komunikacyjnego miasta. Niniejsza inwestycja stanowi jeden z elementów planów zakładających usprawnienie systemu komunikacyjnego sieci TEN-T. T. Według załoŝeń stanowi ona kontynuację podjętych działań inwestycyjnych mających na celu usprawnienie połączenia centrum miasta Wrocławia z autostradą A4 oraz przejazdu na kierunkach południe-północ. Wartość inwestycji: ,89PLN Dofinansowanie: ,31PLN Lata realizacji :

31 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu

32 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Tragutta do ul. Armii Krajowej Ul. Krakowska zlokalizowana jest w południowej, południowo - wschodniej części Wrocławia i stanowi waŝny element układu komunikacyjnego miasta. Z jednej strony ul. Krakowska jest trasą wylotową na Oławę i Opole, z drugie natomiast jest przedłuŝeniem ul. Traugutta, która łączy tę część z miasta z jego centrum. Ul. Krakowska łączy się z al. Armii Krajowej, która wspólne z ul. Hallera i planowanym Mostem Wschodnim łączącym KsięŜe Małe z Biskupinem moŝe być uwaŝana za odcinek południowej śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia. Wartość inwestycji: ,00PLN Dofinansowanie: ,77PLN Lata realizacji :

33 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Tragutta do ul. Armii Krajowej

34 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Lokalny Program Rewitalziacji W priorytecie IX RPO WD, na rewitalizację Wrocławia przewidziano EURO. Warunkiem otrzymania tej dotacji przyjęcie przez Radę Miejską uchwały, która: wyznaczyy tzw. Obszar Wsparcia oraz ustali listę przedsięwzięć rewitalizacyjnych tam realizowanych. W dniu 19 lutego 2009 r. uchwałą XXXI/1037/09 Rada Miejska Wrocławia przyjęła Program przedsięwzięć rewitalizacyjnych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

35 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Lokalny Program Rewitalziacji Obszar Wsparcia wytypowano na podstawie następujących wskaźników: Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, Niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego.

36 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Lokalny Program Rewitalizacji Program dla Obszaru Wsparcia obejmuje: Wnętrza podwórzowe: 6 o powierzchni niemal 6 ha Parki: 3 o powierzchni niemal 7 ha Zespoły oficyn: 4 (MOPS, CRZ, 2 zespoły pracowni) o powierzchni ok m2 Kamienice: 37 (projekty wspólnot mieszkaniowych) Szkoły: 2 Komisariaty: 1 (projekt Policji) Instalacje 40 kamer.

37 OBSZAR WSPARCIA MAPA PRZEDSIĘWZIĘĆ PARK PODWÓRKA SZKOŁY CRZ MOPS POLICJA PRACOWNIE KAMIENICE

38 PRZYKŁADOWE PROJEKTY Lokalny Program Rewitalizacji Dane finansowe: Alokacja EFRR dla Wrocławia Euro Wysokość dofinansowania dla Wrocławia ogółem w PLN 45,4 mln PLN Wartość projektów niemieszkaniowych 60,1 mln PLN Wysokość dofinansowania projektów niemieszkaniowych 34,6 mln PLN Wartość projektów mieszkaniowych 15,2 mln PLN Dofinansowanie projektów mieszkaniowych 10,6 mln PLN Wartość projektów ogółem 75,3 mln PLN

39 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

40 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Projekty Kluczowe dla RPO, które realizuje Miasto Wrocław: 1. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu I etap 44,87 mln PLN (UE: 18,007 mln PLN) 2. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu II etap 73,56 mln PLN (UE: 18,01 mln PLN) 3. Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu 38,671 mln PLN (UE: 18,01 mln PLN)

41 Projekty indywidualne dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Na liście projektów kluczowych dla PO IŚ Miasto Wrocław posiada 2 projekty: 1. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu 282,98 mln PLN (UE: 143,74 mln PLN) 2. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu etap I i II 1 024,33 mln PLN (UE: 336,71 mln PLN)

42 Projekty indywidualne dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Na liście projektów kluczowych dla PO IG w ramach Wrocławskiego Centrum Badań (EIT+) znajdują się 3 projekty, których udziałowcem jest Miasto Wrocław: 1. Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów 503,09 mln PLN (UE: 427,63 mln PLN) 2. Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach 108,16 mln PLN (UE: 91,94 mln PLN) 3. Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne 99,18 mln PLN (UE: 84,30 mln PLN)

43 Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu Celem tego projektu jest wybudowanie nowoczesnej sali koncertowej i stworzenie forum sztuki wraz z Operą Dolnośląską i jej zapleczem oraz pobliskim Muzeum Miejskim, budynkiem będącym rozbudową ocalałego skrzydła dawnego Pałacu Królewskiego oraz płytą Placu Wolności przeznaczoną na miejsce plenerowych koncertów. Łącznie z Operą, Muzeum Miejskim i innymi obiektami, Plac Wolności stanie się unikalnym centrum Ŝycia artystycznego i kulturalnego. Cały kompleks będzie aktywnym uczestnikiem międzynarodowych sieci wymiany kulturalnej, kongresowej oraz turystycznej. Wartość inwestycji: PLN Dofinansowanie: PLN Lata realizacji:

44 Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu Sala koncertowa będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów w swoim rodzaju na świecie wiecie. W ramach tego projektu przewidziano powstanie: - DuŜej sali koncertowej (1800 miejsc) - Sali kameralnej ( miejsc) - Przestrzeni wystawienniczej - Studia nagrań - Zaplecza technicznego (garderoby, kabiny dla tłumaczy itp.) - Foyer - Pomieszczeń dla biznesu - Pomieszczeń dla działalności edukacyjnej - Centrum informacji kulturalnej - Powierzchni komercyjnej

45 Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu Mapa lokalizacyjna

46 Obecne zagospodarowanie terenu Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wizualizacje

47 Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wizualizacje

48 FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ OKRES PROGRAMOWANIA OBSZAR SPOŁECZNY (PROJEKTY MIĘKKIE )

49 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W POLSCE W OKRESIE PROGRAMOWANIA Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro a pozostałą część stanowią środki krajowe. Środki krajowe ( 1,8 mld euro) Dofinansowanie (9,7 mld euro)

50 CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej 1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób bezrobotnych i biernych zawodowo 2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce 4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na kaŝdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy 5. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa 6. Wzrost spójności terytorialnej

51 Projekty UE Projekty miękkie zrealizowane i realizowane Tytuł / Przedmiot projektu śródło finansowania / Program Operacyjny / Działanie Kwota dofinansowania ze środków UE ( w mln PLN) Całkowity koszt projektu (w mln PLN) Okres realizacji Beneficjent / Jednostka organizacyjna Projekty za zakresu infrastruktury miękkiej (rozwój zasobów ludzkich) Klucz do przyszłości- Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieŝy z grupy szczególnego ryzyka. EFS / PO KL / Działanie ,42 1,42 Miasto Wrocław Wrocławska diagnoza problemów społecznych. EFS / PO KL / Działanie ,56 1,56 Miasto Wrocław/MOPS Praca na własny rachunek. EFS / PO KL / Działanie 6.2 1,50 1,50 Miasto Wrocław / CIS Z nami po pracę 2009 EFS / PO KL / Działanie 7,34 7,34 Powiatowy Urząd Pracy Pomoc społeczna skuteczna. Norweski

52 Do projektów z zakresu infrastruktury miekkiej Wrocław uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 33 mln złotych, natomiast wkład własny wyniósł około 3 mln złotych. Środki własne (2,99 mln PLN) Dofinansowanie (33 mln PLN)

53 DZIĘKUJĘ o ZA UWAGĘ

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji tramwajowej ze środków w UE Departament Koordynacji Programów w Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w okresie 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ"

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ "BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ" 25.06.2012r. Kluczbork CELE PROJEKTU podniesienie standardu gminnej infrastruktury drogowej o znaczeniu gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Podsumowanie I półrocza p 2009r. Ogólne informacje Łączne dofinansowanie projektów m.st. Warszawy - 6,66 mld zł Dane dla projektów zrealizowanych i realizowanych

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, listopad 2012 r. Środki pomocowe wspierające rozwój kraju Informacja o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI. w związku z transakcją (pre-ipo)

PREZENTACJA SPÓŁKI. w związku z transakcją (pre-ipo) PREZENTACJA SPÓŁKI w związku z transakcją (pre-ipo) PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Przedmiot działalności Kompetencje i zasoby Zrealizowane inwestycje Perspektywy rozwoju Plan inwestycji drogowych Wyniki

Bardziej szczegółowo

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Departament

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Środki UE przeznaczone na transport Wielkość środków UE w sektorze transportu [w mld EUR] 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 4,0 mld 19,4 mld Kwota środków UE przeznaczona

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI DLA CZĘSTOCHOWY WARSZTATY CHARRETTE Częstochowa stochowa,, 5-75 marca 2012 Miejski Program Rewitalizacji został opracowany i uchwalony uchwałą nr 667/XLV/2005 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa lubuskiego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITARNYCH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITARNYCH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITARNYCH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Kraków, 20 września 2007 r. KOM Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O Planowaniu I

Bardziej szczegółowo

XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1,03 mld zł, 541,8 mln zł.

XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1,03 mld zł, 541,8 mln zł. XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko W ramach XI priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Sztum, dnia 26 kwietnia 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja innowacyjnych przedsięwzięć planowanych do realizacji na Dolnym Śląsku w latach 2007-2013

Identyfikacja innowacyjnych przedsięwzięć planowanych do realizacji na Dolnym Śląsku w latach 2007-2013 Identyfikacja innowacyjnych przedsięwzięć planowanych do realizacji na Dolnym Śląsku w latach 2007-203 Mgr Helena Dobrowolska-Kaniewska Mgr inż. Marta Zalewska Zastosowanie benchmarkingu w analizie pomysłów

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Plan prezentacji 1. Założenia prac 2. Przebieg prac 3. Cele i kierunki

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ Współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Jarosław Pasek, Dyrektor Departamentu Funduszy UE Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY 1 PERSPEKTYWA 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.)

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

Priorytety rozwoju miast w polskich dokumentach strategicznych

Priorytety rozwoju miast w polskich dokumentach strategicznych Priorytety rozwoju miast w polskich dokumentach strategicznych GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Konferencja na temat polityki miejskiej w kontekście polityki spójności Unii Europejskiej na

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Perspektywa Finansowa 2014-2020 82,5 mld euro dla Polski! 906 mln euro dla Lubuskiego! 653,4 mln euro Projekty twarde 252,69 mln euro Projekty miękkie Finansowanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIV. Podsumowanie i wnioski

ROZDZIAŁ XIV. Podsumowanie i wnioski ROZDZIAŁ XIV Podsumowanie i wnioski Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata 2006-2013 obejmuje obszar całego miasta. 1. Instytucją wdraŝającą i nadzorującą program

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WD Nabory w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji

Bardziej szczegółowo

Adaptacja Kina Polonia na Teatr Polonia Beneficjent: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. www.teatrpolonia.pl

Adaptacja Kina Polonia na Teatr Polonia Beneficjent: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. www.teatrpolonia.pl Fundusze europejskie na kulturę doświadczenia i przyszłość Karolina Tylus-Sowa Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Możliwości finansowania projektów

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. 1 Uwarunkowania rozwoju kolejowej sieci TEN-T Podstawowy dokument UE dotyczący sieci TEN-T Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r.

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 131/327/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2014 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/strony/projekty_kluczowe.aspx

http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/strony/projekty_kluczowe.aspx Załącznik nr 3 do Uchwały nr 917/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. KOMUNIKAT INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MAŁOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM w sprawie zmian w Uszczegółowieniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

KONTROLA W PROJEKTACH EUROPEJSKICH DOŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

KONTROLA W PROJEKTACH EUROPEJSKICH DOŚWIADCZENIA BENEFICJENTA Konferencja Kontrola i nieprawidłowości w wydatkowaniu środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2007-2013 Olsztyn 24 maja 2012 r. KONTROLA W PROJEKTACH EUROPEJSKICH DOŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006

Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006 Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006 Targi InfraTech 2004 Konferencja: Narodowy Program Rozwoju Infrastruktury 1 września 2004, Warszawa Marek Krawczyk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

BudŜet Zielonej Góry 2015. PROJEKT BUDśETU ZIELONEJ GÓRY NA 2015 R.

BudŜet Zielonej Góry 2015. PROJEKT BUDśETU ZIELONEJ GÓRY NA 2015 R. PROJEKT BUDśETU ZIELONEJ GÓRY NA 2015 R. tys. zł 700 000 650 000 600 000 550 000 PRZYCHODY 31 384 ROZCHODY 23 295 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 REJESTR ZMIAN Załącznik nr 1 do uchwały nr 1196/353/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 września 2010 r. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT

NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT www.pkpsa.pl PKP S.A. 2015 R. PROJEKTY DEWELOPERSKIE W CAŁEJ POLSCE 2 8,84 MLD SZACOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ REALIZOWANYCH I PLANOWANYCH INWESTYCJI 15 PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Już jest. skrzyżowaniu. na skrzyżowaniu. Nowa szafa SK279 BRAK. Obsługa z szafy SK117 SK 117 SK219 SK 117 SK127 BRAK BRAK SK023 BRAK SK144 BRAK

Już jest. skrzyżowaniu. na skrzyżowaniu. Nowa szafa SK279 BRAK. Obsługa z szafy SK117 SK 117 SK219 SK 117 SK127 BRAK BRAK SK023 BRAK SK144 BRAK LP Zespół Grupa Oznaczenie Przystanek Ulica Nr słupka UWAGI Już jest sterownik DIP Jest ITS na na skrzyżowaniu skrzyżowaniu Dokumentacja Niezbędna budowa kanalizacji Do wybudowania x 0 lub Z A A Nowodworska

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Zmiany budŝetu miasta Jaworzna na 2010 r. objęte niniejszą uchwałą polegają na zwiększeniu dochodów budŝetowych ogółem o kwotę 2.868.487 zł. Na wyŝsze o kwotę 2.868.487 zł dochody

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. PARTNER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Konferencja 22.09.11, Wrocław Monika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

GMINA KRZESZOWICE WYBRANE ZADANIA

GMINA KRZESZOWICE WYBRANE ZADANIA GMINA KRZESZOWICE WYBRANE ZADANIA 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 Dochody Wydatki Deficyt/ Nadwyżka 20 000 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-20 000 000 3 000,00 2 990,09 2 500,00

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

2012-10-08. Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Łukasz Urbanek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2012-10-08. Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Łukasz Urbanek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego LOKALNE PROGRAMY REWITALIZACJI REALIZOWANE PRZY UDZIALE WSPARCIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-20132013 Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Skutecznośd gmin roztoczaoskich w pozyskiwaniu funduszy europejskich (unijnych) w latach 2007-2013

Skutecznośd gmin roztoczaoskich w pozyskiwaniu funduszy europejskich (unijnych) w latach 2007-2013 TRANSGRANICZNY REZERWAT BIOSFERY ROZTOCZE SZANSĄ NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ REGIONU Skutecznośd gmin roztoczaoskich w pozyskiwaniu funduszy europejskich (unijnych) w latach 2007-2013 dr Marcin Kozieł Zakład

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020

Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020 Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020 dr Jerzy Kwieciński Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości VI Forum Polskiego Kongresu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo