Kawitacja elementów układu przepływowego pomp wodociągowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kawitacja elementów układu przepływowego pomp wodociągowych"

Transkrypt

1 Adam Koziej, Andrzej Weroński Kawitacja elementów układu przepływowego pomp wodociągowych WPROWADZENIE W kraju użytkuje się dziesiątki tysięcy pompowni wodociągowych szacuje się, że rocznie budowanych lub modernizowanych jest ponad tysiąc pompowni. Efektem postępu, jaki się dokonał, jest często kilkakrotne zmniejszenie zarówno kosztów inwestycyjnych jak i eksploatacyjnych, przy jednoczesnej istotnej poprawie niezawodności działania [1]. O całkowitych kosztach pompowania określanych jako koszty w cyklu życia agregatu pompowego, decydują koszty eksploatacyjne, w szczególności zaś koszty energii elektrycznej. Stanowią one dla pompowni wodociągowych ok. 80 % całkowitych kosztów, ponoszonych w czasie kilkunastoletniej eksploatacji. Naturalne jest dążenie konstruktorów i projektantów do zmniejszania energochłonności pompowania, przy zachowaniu wymaganej niezawodności działania. Prawidłowy dobór urządzenia oraz jego eksploatacja, w tym proces remontowy, w decydujący sposób wpływa na całkowite koszty eksploatacji układu pompowego [1, 2]. Pod pojęciem kawitacji rozumiemy zespół zjawisk polegający na powstawaniu pęcherzyków parowo-gazowych w strumieniu cieczy, w obszarze obniżonego ciśnienia i zanikaniu ich po przemieszczeniu do obszaru wyższego ciśnienia [3]. Tworzenie się pęcherzyków kawitacyjnych następuje wówczas, gdy ciśnienie cieczy obniża się do wartości równej lub bliskiej ciśnieniu pary nasyconej p v cieczy w danej temperaturze. W rzeczywistości zjawisko kawitacji pojawia się przy ciśnieniu krytycznym p cav, które różni się od prężności pary nasyconej cieczy. Różnice między ciśnieniami p v i p cav zależą głównie od rodzaju cieczy oraz od stopnia jej czystości [4, 5]. Pęcherzyki kawitacyjne w początkowym okresie zwiększają swoją objętość i w postaci smugi lub obłoku przemieszczają się wraz ze strumieniem cieczy. Na powierzchni sferycznej pęcherzyka występuje równowaga sił, siły naporu działającej z zewnątrz oraz siły napięcia powierzchniowego cieczy. W momencie wzrostu ciśnienia otaczającej cieczy równowaga sił zostaje zachwiana, ciecz wnika do pęcherzyka przez miejscowe uszkodzenie powierzchni strumieniem o dużej prędkości i energii. Jeśli to ma miejsce w pobliżu powierzchni, strumień przebija pęcherzyk na wskroś i uderza w materiał. Następuje naruszenie struktury warstwy wierzchniej materiału, na którego powierzchni widoczne są charakterystyczne kratery o ostrych krawędziach (rys. 1). Implozje kolejnych pęcherzyków parowo-gazowych generują fale ciśnienia, które występując w pobliżu ścianek kanału przepływowego wirnika obciążają je, wywołując proces zmęczenia materiału. Długotrwałe obciążenie zmęczeniowe ścianki kanału powoduje jej uszkodzenie i zniszczenie. Zjawisko takie nazywamy erozją kawitacyjną. Należy podkreślić fakt, że kawitacja jest w eksploatacji zjawiskiem szkodliwym nie tylko ze względu na erozję kawitacyjną, istotny jest także jej wpływ na charakterystyki i sprawność pompy [3, 6]. Ze względu na sposób powstawania pęcherzyków parowo-gazowych wyróżniamy: kawitację przepływową, wirową oraz wibracyjną. W czasie eksploatacji pomp wirowych dominującymi zjawiskami są kawitacja przepływowa i wirowa. Kawitacja przepływowa powodowana jest spadkiem ciśnienia w przewężeniu kanału przepływowego, a następnie jego wzrostem wraz ze wzrostem przekro- Mgr inż. Adam Koziej prof. dr hab. inż. Andrzej Weroński Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska Rys. 1. Erozja kawitacyjna na powierzchni kanału przepływowego wirnika pompy po eksploatacji na stacji wodociągowej Fig. 1. Cavitation erosion process on the impeller-flow channel surface after exploitation on the water-supply station ju. Kawitację wirową powoduje natomiast spadek ciśnienia w jądrze wiru, a następnie jego wzrost na skutek zwolnienia krążenia cieczy [3, 6]. Spowodowana kawitacja wibracyjna może występować na cylindrach silników spalinowych chłodzonych cieczą oraz w gniazdach zaworów [7]. Zużyciu kawitacyjnemu w pompach wirowych podlegają elementy układu przepływowego. Wpływa to na obniżenie sprawności pompy, a w efekcie na zwiększenie energochłonności agregatu pompowego. Powoduje to wzrost kosztów eksploatacji oraz niekorzystnie rzutuje na warunki pracy układu pompowego, np. zwiększenie poziomu drgań. Eliminacja lub zmniejszenie zjawiska kawitacji w dziedzinie przepływów dotyczy: ulepszania elementów przepływowych, np. wirników pomp, elementów armatury itp., z uwzględnieniem zamian konstrukcyjnych oraz materiałowych; zapewnienia pompom (układom pompowym) korzystnych warunków eksploatacji, np. przez zwiększenie rozporządzalnej nadwyżki antykawitacyjnej. Wielkość nadwyżki antykawitacyjnej oznaczanej NPSH określa się jako sumę wysokości ciśnienia i prędkości pośrodku przekroju wlotowego króćca ssawnego ponad wysokość ciśnienia parowania cieczy [5]. CHARAKTERYSTYKA PROCESU ZUŻYCIA KAWITACYJNEGO UKŁADU PRZEPŁYWOWEGO POMP WIROWYCH Zjawisko kawitacji w pompach wirowych występuje w obszarze wlotu wirnika. Krawędź wlotowa każdej łopatki porusza się z dużą prędkością, powodując znaczny lokalny spadek ciśnienia cieczy dopływającej do kanałów wirnika. Występują tu miejscowe opory przepływu oraz przyspieszony wzrost prędkości. Skutkiem może być lokalne obniżenie ciśnienia do wartości ciśnienia krytycznego, wówczas występuje odparowanie cieczy. Pęcherzyki przemieszczają się wewnątrz kanału w obszar podwyższonego ciśnienia, gdzie następuje implozja. W początkowym stadium kawitacji pękanie 920 I N Ż Y N I E R I A M A T E R I A Ł O W A ROK XXVIII

2 pęcherzyków parowo-gazowych kończy się w obrębie wirnika. Jeżeli kawitacja jest w pełni rozwinięta, to przeważająca liczba pęcherzyków imploduje w wirniku, a reszta unoszona jest poza obręb wirnika do kierownicy łopatkowej, a nawet do następnego stopnia pompy. Tam następuje implozja pęcherzyków kawitacyjnych i tworzenie wżerów kawitacyjnych. Opisanemu procesowi towarzyszą zjawiska mające charakter dynamiczny zakłócenie pracy pompy związane ze zmianami jej wydajności, wzrost poziomu hałasu oraz drgań, a w szczególności intensywne niszczenie powierzchni elementów [9, 10]. Zlokalizowanie wżerów i ubytków w obszarze wlotowym wirnika pompy wskazuje na umiejscowienie źródła powstawania pęcherzyków parowo-gazowych w rurociągu ssawnym. Pęcherzyki przemieszczają się w obszar wlotowy wirnika, gdzie następuje lokalny wzrost prędkości cieczy wraz ze zmianą kierunku oraz jej zawirowanie. Następuje dynamiczny spadek ciśnienia, co może spowodować początek kawitacji, a w konsekwencji niszczenie krawędzi wlotowych łopatek wirnika oraz kanałów przepływowych (rys. 2) [11]. Warstwa wierzchnia zniszczona oddziaływaniem kawitacji charakteryzuje się obecnością głębokich wżerów, zlokalizowanych w szczególności w obszarach występowania mniej odpornych składników struktury, np. grafitu w żeliwie szarym. Nieregularne ukształtowanie powierzchni uszkodzonej kawitacyjne jest charakterystyczne dla tego rodzaju zużycia. Istotny wpływ na kształt powierzchni zniszczonej w wyniku kawitacji mają także korozja oraz erozja (rys. 3). O kawitacji występującej w pompie mogą świadczyć: a) b) Rys. 2. Zużyte krawędzie wlotowe łopatek wirnika pompy niskiego ciśnienia typu 25A32 po eksploatacji na stacji wodociągowej Fig. 2. Damage on the impeller inlet value edge of low-pressure pump type 25A32 after exploitation on the water-supply station Łopatki wirnika i kierownicy oraz powierzchnie wewnętrzne ścianek ograniczających ciecz przepływającą przez wnętrze pomp, stanowią układ przepływowy pompy. W przypadku pomp niszczenie elementów konstrukcyjnych części przepływowych i przewodów może być spowodowane: erozją, wywołaną głównie cząstkami stałymi w przepływającej cieczy, korozją, spowodowaną własnościami fizykochemicznymi cieczy i materiału pompy, kawitacją, wynikającą ze spadku ciśnienia poniżej ciśnienia krytycznego przy danej temperaturze [11]. Dominującym może być jeden z wymienionych procesów. Rodzaje uszkodzeń można rozróżnić na podstawie obserwacji makroskopowej uszkodzonych obszarów oraz ich umiejscowienia. Strefy uszkodzone wskutek działania kawitacji przesunięte są nieco względem miejsca tworzenia się pęcherzy kawitacyjnych, w kierunku przepływu cieczy roboczej. Uszkodzenia wywołane kawitacją występują nie tylko na łopatkach, ale także na ściankach bocznych wirnika. Miejsca najniższego ciśnienia znajdują się na tylnej ściance łopatki w pobliżu krawędzi wlotowej. W obszarze tym następuje przyśpieszony wzrost prędkości przepływu, co sprzyja powstawaniu zjawiska kawitacji. Uszkodzenia spowodowane erozją kawitacyjną możemy zaobserwować także na korpusach ssących i korpusach tłocznych pomp. Powstają one najczęściej wskutek niewłaściwego doboru urządzenia, niewystarczającej wysokości napływu, zbyt dużej wysokości ssania, bądź uszkodzenia układu hydraulicznego, [10, 12, 13]. c) Rys. 3. Przykłady mikrostruktury powierzchni zniszczonej kawitacyjnie: a) kierownicy łopatkowej pompy (materiał Zl200); b) kanału przepływowego wirnika (materiał L250); c) grzybka zaworu zwrotnego (materiał MK80) Fig. 3. Examples of the microstructures cavitation damage surface: a) guiding case (material Zl200); impeller flow channel (material L250); non-return valve element (material MK80) NR 6/2007 I N Ż Y N I E R I A M A T E R I A Ł O W A 921

3 zwiększony hałas i drgania powodowane znacznymi pulsacjami ciśnień; obniżenie sprawności pompy, zwłaszcza wysokości podnoszenia, a nawet zerwanie ciągłości strugi i spadek wydajności; zniszczenia spowodowane erozją kawitacyjną, świadczące o występowaniu kawitacji w dostatecznie długim czasie [8]. BADANIA ZUŻYCIA KAWITACYJNEGO ELEMENTÓW Eksperyment polegał na poddawaniu materiału niszczącemu działaniu kawitacji, wywołanej za pomocą urządzenia rotacyjnego, oraz pomiarze ubytków masy i pola powierzchni zerodowanej w określonych odstępach czasu. Urządzenie badawcze składało się z silnika elektrycznego napędzającego za pośrednictwem przekładni pasowej krążek, obracający się w cylindrycznym korpusie wypełnionym wodą. Elementem czynnym urządzenia rotacyjnego był krążek o średnicy 140 mm i grubości 6 mm. Krążek wirował w cylindrycznym korpusie o średnicy 145 mm i szerokości 32 mm. Pomiędzy krążkiem a ściankami korpusu istniała szczelina. Na skutek działania sił adhezji podczas obrotu krążka tworzył się obszar cieczy wirującej wraz z krążkiem. Przyczyną powodującą zaburzenie przepływu (lokalny spadek ciśnienia cieczy) i powstanie kawitacji był przelotowy otwór, wykonany równolegle do osi krążka. Linie prądu cieczy wytwarzane przez urządzenie rotacyjne zbliżone były do rzeczywistych warunków przepływu wirujących maszyn wodnych. Schemat tarczy wraz z wymiarami i rozmieszczeniem próbek oraz kawitatorów przedstawiono na rysunku 4. Tabela 1. Skład chemiczny i gęstośc stopów aluminium PA6 do przeróbki platycznej (wg PN-79/H-88026) Table 1. Chemical composition and density of PA6 alloy to plastic alternation (according to PN-79/H-88026) PA6 Cecha stopu Skład chemiczny % (reszta aluminium)* Cu Mg Mn Gęstość, g/cm 3 3,8 4,8 0,4 1,0 0,4 1,0 2,8 * maksymalna ilość zanieczyszczeń 0,15 % Tabela 2. Wybrane parametry fizyko-chemiczne wody wodociągowej Table 2. Chosen physical and chemical parameters of tap water Odczyn ph 7,1 Żelazo ogólne 0,07 mg/l Chlorki 27 mg/l Azotany 6,4 mg/l Siarczany 37 mg/l Twardość ogólna 380 mgcaco 3 /l 2 godziny w celu wyznaczenia czasów inkubacji i inicjacji do 10 godziny włącznie. Następnie czas trwania jednego cyklu badawczego wynosił 4 godziny. Po zakończeniu jednego cyklu badawczego wymieniano ciecz i przeprowadzano pomiar ubytku masy próbki oraz powierzchni zerodowanej. Wznowienie badań następowało po godzinnej przerwie, związanej z czynnościami pomiarowymi oraz operacją napełniania oraz kontroli stanu technicznego urządzenia. Łączny czas próby wynosił 50 godz. (3000 min). OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ I WNIOSKI Na podstawie wyników badań sporządzono krzywe erozji całkowitej V = f (t ) (rys. 5 i 6) oraz krzywe średniej głębokości erozji g śr = f (t ) (MDP) (rys. 7 i 8) dla badanych materiałów [14, 16, 17]. Rys. 4. Wirująca tarcza urządzenia badawczego Fig. 4. Rotating disc facility Próbkę przed zamontowaniem w gnieździe krążka szlifowano na papierach ściernych do numeru 800 włącznie, a następnie polerowano mechanicznie na tarczy polerskiej zawiesiną tlenku glinu lub pastą diamentową. Próbkę umieszczono w gnieździe w ten sposób, aby zgadzały się znaczniki na jej powierzchni i na powierzchni tarczy. Dobór materiałów do badań został przeprowadzony na podstawie danych krajowych producentów pomp wirowych dotyczących tworzyw konstrukcyjnych, a w szczególności materiałów stosowanych na elementy układu przepływowego pomp, np. żeliwo szare i mosiądz krzemowy. Jako materiał wzorcowy przyjęto stop aluminium do obróbki plastycznej. Próbki oznaczono odpowiednio: 11 i 12 materiał badany PA6, którego skład chemiczny podano w tabeli 1 oraz 13 i 14 materiał badany Zl200 żeliwo szare o strukturze perlityczno-ferrytycznej według normy PN-92/H o gęstości 7,1 g/cm 3. Ciecz stanowiła woda wodociągowa o temperaturze 10 C, której wybrane parametry fizykochemiczne przedstawiono w tabeli 2. Podczas rozruchu urządzenia temperatura kontrolowana była co 10 min. Pomiary w początkowej fazie testu wykonywano, co Rys. 5. Przebieg krzywej erozji całkowitej V w funkcji czasu t. Materiał badany stop PA6 Fig. 5. Cumulative volume loss curve. Testing material PA6 alloy Rys. 6. Przebieg krzywej erozji całkowitej V w funkcji czasu t. Materiał badany żeliwo szare Zl200 Fig. 6. Cumulative volume loss curve. Testing material grey cast iron Zl I N Ż Y N I E R I A M A T E R I A Ł O W A ROK XXVIII

4 a) Rys. 7. Przebieg średniej głębokości erozji kawitacyjnej g er w funkcji czasu t. Próbka 11, materiał PA Fig. 7. Mean depth of cavitation erosion penetration curve. Specimen 11, material PA6 alloy b) Rys. 8. Przebieg średniej głębokości erozji kawitacyjnej g er w funkcji czasu t. Próbka 13, materiał ZL200 Fig. 8. Mean depth of cavitation erosion penetration curve. Specimen 13, material Zl200 Pole powierzchni zerodowanej A er wyznaczono za pomocą komputerowej analizy obrazu. Wyliczając parametr g śr posługiwano się zależnością: m g er = ρ m A er gdzie: Δm całkowity ubytek masowy materiału, ρ m gęstość materiału, A er pole powierzchni zerodowanej. c) PODSUMOWANIE Odporność na zużycie kawitacyjne elementów układu przepływowego pomp wodociągowych jest zależna od struktury materiału. Powstające wżery kawitacyjne znajdują się na całej powierzchni próbki bądź zlokalizowane są w pobliżu rys i wad, występujących na powierzchni próbki w ogniskach. Najczęściej są to rysy lub wady materiałowe. Proces zużycia kawitacyjnego przebiega w trzech fazach: fazie inicjacji, charakteryzującej się małym przyrostem ubytku objętości materiału; fazie ustalonego niszczenia, gdzie przyrost ubytku jest stały oraz fazie końcowej, gdzie szybkość ubytku materiału zmniejsza się. W początkowej fazie zjawiska obserwowana jest szybka penetracja zniszczeń w głąb warstwy wierzchniej materiału (rys. 5 i 6), następnie proces ulega stabilizacji i przyrost głębokości jest nieznaczny. Można założyć, że przyczyną zjawiska jest ubytek objętości elementów struktury o mniejszej odporności na kawitację. Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować wniosek, iż odporność materiałów stosowanych w konstrukcjach układu przepływowego pomp wodociągowych zależy od struktury materiału, a także od jego warunków pracy. W rozpatrywanym przypadku jest to woda wodociągowa o podanych parametrach. Ważne jest jednak wzajemne oddziaływanie pomiędzy procesami korozyjnymi Rys. 9. Powierzchnia zniszczona kawitacyjnie czas ekspozycji: a) 1200 min, b) 2400 min, c) 3600 min. Urządzenie badawcze z wirującą tarczą, materiał żeliwo szare Zl200 Fig. 9. Cavitation damage on the surface test time: a) 1200 min, b) 2400 min, c) 3600 min. Rotating disc facility, material grey cast iron Zl200 i erozyjnymi a zużyciem kawitacyjnym. Przy doborze materiału konstrukcyjnego należy uwzględniać jego własności mechaniczne, korozyjne oraz odporność na erozję (powodowaną cząstkami stałymi). NR 6/2007 I N Ż Y N I E R I A M A T E R I A Ł O W A 923

5 LITERATURA [1] Bagieński J.: Pompownie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych współczesność i perspektywy. Materiały konferencyjne X Forum użytkowników pomp, Października 2004, Słok k/bełchatowa, s [2] Koziej A.: Gospodarka głębinowymi agregatami pompowymi w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. Materiały konferencyjne X Forum użytkowników pomp, Października 2004, Słok k/bełchatowa, s [3] Świtalski P.: Słownik Pomp i Pompowni Kawitacja. Pompy Pompownie, Wrocław 1997, nr 4 (54), s [4] Łazarkiewicz S., Troskolański T.: Pompy wirowe. Warszawa 1973, Wydawnictwo WNT [5] Polska norma PN-81/M-44001: Pompy wirowe i ich układy. Wielkości charakterystyczne. Nazwy, określenia, symbole i jednostki miar [6] Gűlich J. F.: Selection criteria for suction impellers of centrifugal pumps. World Pumps, January 2001, p [7] Korczak A.: Kawitacja i erozja kawitacyjna w pompie wirowej. Pompy Pompownie, Wrocław 1999, nr 4 (78), s [8] Wojtyna M.: Energetyczne aspekty kawitacji. Pompy Pompownie, Wrocław 2005, nr 1 (116), s [9] Jędral W.: Pompy wirowe. Warszawa 2001, Wydawnictwo PWN [10] Koziej A.: Proces erozji kawitacyjnej elementów układu przepływowego pomp wirowych. Materiały konferencyjne II Sympozjum Doktoranckie Współczesne technologie w budowie maszyn, Kazimierz Dolny 2003, s LITERATURA [11] Bagieński J.: Kawitacja w urządzeniach wodociągowych i ciepłowniczych. Poznań 1998, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej [12] Koziej A.: Zużycie kawitacyjne elementów układu przepływowego poziomych zespołów pompowych niskiego ciśnienia na przykładzie stacji wodociągowej. Eksploatacja i niezawodność, PNTTE Warszawa 2004, nr 2 (22)/2004, s [13] Koziej A.: Zjawisko kawitacji w pompach wirowych. Materiały konferencyjne pod redakcją Leszka Gardyńskiego, Inżynierowie nowej ery wobec problemów technologii i materiałów, Lublin 2004, s [14] Steller J.: Ocena odporności kawitacyjnej materiałów konstrukcyjnych w świetle wyników Międzynarodowego Kawitacyjnego Testu Erozyjnego. Materiały Konferencyjne HYDROFORUM 2000 Hydrauliczne maszyny wirnikowe w energetyce wodnej i innych działach gospodarki, Czorsztyn 2000, s [15] Polska norma PN-86/H-04427: Erozja kawitacyjna. Badanie odporności materiałów metodą wibracyjną [16] Thiruvengadam A.: Scaling laws for Cavitation erosion. Non-steady flow of water at high speeds, Proceedings of the IUTAM symposium held in Leningrad, June 1971, NAUKA Publishing House Moscow 1973, p [17] Kwok C. T., Man H. C., Cheng F. T.: Cavitation erosion and damage mechanisms of alloys with duplex structures. Materials Science and Engineering A242 (1998), p I N Ż Y N I E R I A M A T E R I A Ł O W A ROK XXVIII

OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI SSANIA POMPY,

OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI SSANIA POMPY, OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI SSANIA POMPY, ZJAWISKO KAWITACJI. Kawitacja jest to proces tworzenia się pęcherzyków parowo-gazowych nasyconej cieczy, w skutek miejscowego spadku ciśnienia poniżej wartości

Bardziej szczegółowo

2. Zapoczątkowanie kawitacji. - formy przejściowe. - spadek sprawności maszyn przepływowych

2. Zapoczątkowanie kawitacji. - formy przejściowe. - spadek sprawności maszyn przepływowych J. A. Szantyr Wykład 22: Kawitacja Podstawy fizyczne Konsekwencje hydrodynamiczne 1. Definicja kawitacji 2. Zapoczątkowanie kawitacji 3. Formy kawitacji - kawitacja laminarna - kawitacja pęcherzykowa -

Bardziej szczegółowo

Pompy w górnictwie Grzegorz Pakuła, Marian Strączyński SPIS TREŚCI

Pompy w górnictwie Grzegorz Pakuła, Marian Strączyński SPIS TREŚCI Pompy w górnictwie Grzegorz Pakuła, Marian Strączyński SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. SYSTEMY ODWADNIANIA KOPALŃ GŁĘBINOWYCH III. SYSTEMY ODWADNIANIA KOPALŃ ODKRYWKOWYCH IV. POMPY WIROWE IV.1. Podział pomp IV.1.1.

Bardziej szczegółowo

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna Badania wentylatora /. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z budową i metodami badań podstawowych typów wentylatorów. II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury pompowni na niezawodność pomp pracujących w bloku energetycznym

Wpływ struktury pompowni na niezawodność pomp pracujących w bloku energetycznym Wpływ struktury pompowni na niezawodność pomp pracujących w bloku energetycznym DR INŻ. GRZEGORZ PAKUŁA 19.11.2013 STRUKTURA POMPOWNI Jedna z podstawowych decyzji po ustaleniu wymaganych parametrów to

Bardziej szczegółowo

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym 1 Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wentylatory są niezbędnym elementem systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

- spadek sprawności. - erozję elementów maszyn i urządzeń przepływowych. - generację drgań i emisji akustycznej

- spadek sprawności. - erozję elementów maszyn i urządzeń przepływowych. - generację drgań i emisji akustycznej J. Szantyr Wykład 8 Wpływ kawitacji na pracę maszyn przepływowych Kawitacja ma na ogół negatywny wpływ na pracę maszyn i urządzeń przepływowych, powodując następujące niekorzystne zjawiska: - spadek sprawności

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności dokonywania pomiarów parametrów roboczych układu pompowego. Zapoznanie z budową

Bardziej szczegółowo

Parametry pracy pompy i zjawisko kawitacji

Parametry pracy pompy i zjawisko kawitacji Parametry pracy pompy i zjawisko kawitacji 1. Parametry pracy pompy 1.1. Wysokości podnoszenia 1.2. Wydajności 1.3. Moce 1.4. Sprawności 2. Kawitacja 2.1. Zjawisko kawitacji 2.2. Wpływ kawitacji na pracę

Bardziej szczegółowo

Teoretyczna i rzeczywista wydajność pompy wirowej

Teoretyczna i rzeczywista wydajność pompy wirowej Teoretyczna i rzeczywista wydajność pompy wirowej Teoretyczną wydajność wirnika Q oo o nieskończonej liczbie nieskończenie cienkich łopatek jeżeli nie ma kierownicy wlotowej ( a 1 = 90 ), można obliczyć

Bardziej szczegółowo

Zdolność ssania pompy. Konsekwencje pracy w warunkach kawitacji

Zdolność ssania pompy. Konsekwencje pracy w warunkach kawitacji Zdolność ssania pompy. Konsekwencje pracy w warunkach kawitacji SSANIE Stwierdzenie, że pompy cechuje zdolność ssania, nasuwa skojarzenie z ciągnięciem cieczy. Tymczasem ciecz, w odróżnieniu do ciał stałych,

Bardziej szczegółowo

PL B1. Politechnika Łódzka,Łódź,PL BUP 12/06

PL B1. Politechnika Łódzka,Łódź,PL BUP 12/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204273 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371573 (51) Int.Cl. F01D 5/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 06.12.2004

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: INŻYNIERIA WARSTWY WIERZCHNIEJ Temat ćwiczenia: Badanie prędkości zużycia materiałów

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfi kacja i zasady działania pomp i innych przenośników cieczy 2. Parametry pracy pompy i układu pompowego

1. Klasyfi kacja i zasady działania pomp i innych przenośników cieczy 2. Parametry pracy pompy i układu pompowego Spis treści Przedmowa................................................................... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń................................................... 13 1. Klasyfikacja i zasady działania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Sprężarki wyporowe (tłokowe) Sprężarka, w której sprężanie odbywa sięcyklicznie w zarżniętej przestrzeni zwanej komorąsprężania. Na skutek działania napędu

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 02/14. PIOTR OSIŃSKI, Wrocław, PL WUP 10/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 02/14. PIOTR OSIŃSKI, Wrocław, PL WUP 10/16. rzecz. pat. PL 223648 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223648 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 404800 (51) Int.Cl. F04C 2/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr - Wykład 12 Podstawy teoretyczne kawitacji

J. Szantyr - Wykład 12 Podstawy teoretyczne kawitacji J. Szantyr - Wykład 12 Podstawy teoretyczne kawitacji Definicja kawitacji Kawitacja jest to zjawisko powstawania, dynamicznego rozwoju i zaniku pęcherzy parowo-gazowych w cieczach, wywołane lokalnymi zmianami

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania Zadanie 1 Przez zwężkę o średnicy D = 0,2 m, d = 0,05 m przepływa woda o temperaturze t = 50 C. Obliczyć jakie ciśnienie musi panować w przekroju 1-1, aby w przekroju 2-2 nie wystąpiło zjawisko kawitacji,

Bardziej szczegółowo

Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR

Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR Ogólnie Pompy DICKOW typu HZ/HZA są jedno lub wielostopniowymi pompami odśrodkowymi z uszczelnieniem wału. Zastosowanie Pompy typu

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE POMP WIROWYCH SYMBOLE, NAZWY, OKREŚLENIA I ZALEŻNOŚCI PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH

Wykład 5 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE POMP WIROWYCH SYMBOLE, NAZWY, OKREŚLENIA I ZALEŻNOŚCI PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH Wykład 5 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE POMP WIROWYCH SYMBOLE, NAZWY, OKREŚLENIA I ZALEŻNOŚCI PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH POMPĘ I WARUNKI JEJ PRACY Symbol, Nazwa, określenie, zależność Jednostka

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy klasyczne

Normowe pompy klasyczne PRZEZNACZENIE Pompy przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Pompowane ciecze nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie BADANIE POMP WIROWYCH I ICH UKŁADÓW PRACY Prowadzący: mgr inż. Tomasz Siwek siwek@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie teoretyczne 1.1. Definicja pompy

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA

DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA 71 DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA dr hab. inż. Roman Partyka / Politechnika Gdańska mgr inż. Daniel Kowalak / Politechnika Gdańska 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA TEMAT: Racje techniczne wykorzystania rurki kapilarnej lub dyszy w małych urządzeniach chłodniczych i sprężarkowych pompach ciepła Mateusz

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10 PL 213989 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213989 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387578 (51) Int.Cl. E03F 5/22 (2006.01) F04B 23/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Zniszczenie materiału w wyniku

Bardziej szczegółowo

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE NPK Pompy jednostopniowe normowe PRZEZNACZENIE Pompy NPK przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140

Bardziej szczegółowo

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE NPB Pompy jednostopniowe normowe PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe NPB w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie sieci przed uderzeniem hydraulicznym

Zabezpieczenie sieci przed uderzeniem hydraulicznym Zabezpieczenie sieci przed uderzeniem hydraulicznym PODSTAWY TEORETYCZNE Uderzeniem hydraulicznym nazywamy gwałtowne zmiany ciśnienia w przewodzie pod ciśnieniem, spowodowane szybkimi w czasie zmianami

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl Pompy,, ssawy,, wentyllatory ii dmuchawy ((oraz iich regullacjja ii aparattura konttrollno pomiiarowa)) 18 19 marca 2014 r. Szanowni Państwo, maszyny przepływowe są elementem większych systemów i to, czego

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy Opracowanie: mgr inż. Anna Dettlaff Obowiązkowa zawartość projektu:. Strona tytułowa 2. Tabela z punktami 3. Dane wyjściowe do zadania

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy blokowe

Normowe pompy blokowe PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej rzadkiej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy nieagresywnych, które mie

Bardziej szczegółowo

VI Konf. Nauk.-Techn.WODA i ŚCIEKI W PRZEMYŚLE Lublin, września 2012 r. Wpływ doboru pomp na efektywność energetyczną układów pompowych

VI Konf. Nauk.-Techn.WODA i ŚCIEKI W PRZEMYŚLE Lublin, września 2012 r. Wpływ doboru pomp na efektywność energetyczną układów pompowych VI Konf. Nauk.-Techn.WODA i ŚCIEKI W PRZEMYŚLE Lublin, 26-27 września 2012 r. Wpływ doboru pomp na efektywność energetyczną układów pompowych Waldemar Jędral Energochłonność wytworzenia jednostki PKB jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

POMPY TYPU. Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 2 mm

POMPY TYPU. Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 2 mm POMPY TYPU Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 2 mm H ZASTOSOWANIE Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej

Bardziej szczegółowo

Badanie zmęczenia cieplnego żeliwa w Instytucie Odlewnictwa

Badanie zmęczenia cieplnego żeliwa w Instytucie Odlewnictwa PROJEKT NR: POIG.01.03.01-12-061/08 Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne Badanie zmęczenia cieplnego żeliwa w Instytucie Odlewnictwa Zakopane, 23-24

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR POWIETRZA. LECHAR www.lechar.com.pl. Art. SPR2. Przeznaczenie i zastosowanie

SEPARATOR POWIETRZA. LECHAR www.lechar.com.pl. Art. SPR2. Przeznaczenie i zastosowanie Przeznaczenie i zastosowanie Wykorzystywany jest do ciągłego usuwania powietrza nagromadzonego w obwodach hydraulicznych systemów grzewczych i chłodzących. Wydajność pracy separatora SPR2 jest bardzo wysoka.

Bardziej szczegółowo

Pomiar pompy wirowej

Pomiar pompy wirowej Pomiar pompy wirowej Instrukcja do ćwiczenia nr 20 Badanie maszyn - laboratorium Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, grudzień 2006 r. 1. Wstęp Pompami nazywamy

Bardziej szczegółowo

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Reologia jest nauką,

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 PL 177181 B1 F03D 3/02

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 PL 177181 B1 F03D 3/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 298286 (22) Data zgłoszenia 26.03.1993 (51) IntCl6: F03D 3/02 (54)

Bardziej szczegółowo

Przyczyny uszkodzeń łożysk ślizgowych

Przyczyny uszkodzeń łożysk ślizgowych Przyczyny uszkodzeń łożysk ślizgowych Autor: Piort Gębiś 18.03.2007. Zmieniony 18.03.2007. Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP Uszkodzenia - Przyczyny Wszystkie łożyska i tulejki ślizgowe pracują

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

PL B1. ŚLĄSKIE ZAKŁADY ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ ARMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, PL

PL B1. ŚLĄSKIE ZAKŁADY ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ ARMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208991 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384241 (51) Int.Cl. F16K 7/12 (2006.01) F16K 31/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 149 802 POLSKA. PATENTOWY Zgłoszenieogłoszono: RP

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 149 802 POLSKA. PATENTOWY Zgłoszenieogłoszono: RP RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 149 802 POLSKA URZĄD PATENTOWY Zgłoszenieogłoszono: RP Patent dodatkowy Im Q 4 FMJ) 29/M do patentu nr F16C 27/08 Znoszono: 87 1113 (P.268818) Int. Cl.5 F04D 29/04 F16C 27/08

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Efektywne użytkowanie energii elektrycznej

STUDIA PODYPLOMOWE Efektywne użytkowanie energii elektrycznej STUDIA PODYPLOMOWE Efektywne użytkowanie energii elektrycznej Prowadzący dr inż. Tadeusz Żaba Kraków, styczeń 2013 I. Wstęp. Jak podają materiały firmy E-Therm Drives Electric około 80 % energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PL B1 (13) B1 F04D 17/12 F04D 29/18 F04D 1/06. (5 7) 1. Pompa wirowa odśrodkowa wielostopniowa

PL B1 (13) B1 F04D 17/12 F04D 29/18 F04D 1/06. (5 7) 1. Pompa wirowa odśrodkowa wielostopniowa RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 168077 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Num er zgłoszenia: 292014 (2 2) Data zgłoszenia: 10.10.1991 (51) IntCl6: F04D 1/06 F04D

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 NIEZAWODNOŚĆ Dr inż. Piotr Świtalski

Wykład 4 NIEZAWODNOŚĆ Dr inż. Piotr Świtalski Wykład 4 NIEZAWODNOŚĆ Dr inż. Piotr Świtalski EKSPLOATACJA, czyli: EKSPLOATACJA - użytkowanie maszyn i urządzeń od ich uruchomienia do zużycia. UTRZYMANIE RUCHU działania o charakterze technicznym i organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11 EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin tel. +48 94 348 60 40 fax +48 94 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl

Bardziej szczegółowo

7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przed doborem pomp

7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przed doborem pomp 7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przed doborem pomp Podczas maksymalnego godzinowego rozbioru wody (Q maxh ) Wysokość podnoszenia pomp: (15) - rzędna ciśnienia na wypływie z pompowni, m npm

Bardziej szczegółowo

Rozruch pompy wirowej

Rozruch pompy wirowej Rozruch pompy wirowej Rozruch pompy wirowej jest procesem zachodzącym w czasie, od chwili załączenia napędzającego ją silnika do chwili osiągnięcia przez pompę wymaganego stanu pracy. Zgodnie z tym założeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH MATERIAŁY REGENERACYJNE Opracował: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAMEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL BUP 17/12

PL B1. ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAMEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL BUP 17/12 PL 217957 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217957 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393854 (51) Int.Cl. F04D 29/041 (2006.01) F04D 29/051 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie BADANIE POMP WIROWYCH I ICH UKŁADÓW PRACY WERSJA ROZSZERZONA (SMIUE) Prowadzący: mgr inż. Tomasz Siwek siwek@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA Anna Janik AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tematem pomp ciepła.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MECHANIZMÓW NISZCZĄCYCH POWIERZCHNIĘ WYROBÓW (ŚCIERANIE, KOROZJA, ZMĘCZENIE).

CHARAKTERYSTYKA MECHANIZMÓW NISZCZĄCYCH POWIERZCHNIĘ WYROBÓW (ŚCIERANIE, KOROZJA, ZMĘCZENIE). Temat 2: CHARAKTERYSTYKA MECHANIZMÓW NISZCZĄCYCH POWIERZCHNIĘ WYROBÓW (ŚCIERANIE, KOROZJA, ZMĘCZENIE). Wykład 3h 1) Przyczyny zużycia powierzchni wyrobów (tarcie, zmęczenie, korozja). 2) Ścieranie (charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR 2 Współpraca pompy z rurociągiem

PROJEKT NR 2 Współpraca pompy z rurociągiem PROJEKT NR 2 Współpraca pompy z rurociągiem Z otwartego zbiornika wodnego o dużej pojemności pompowana jest woda chłodząca do górnego zbiornika ciśnieniowego przez rurociąg z rur stalowych przedstawiony

Bardziej szczegółowo

. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest porównanie na drodze obserwacji wizualnej przepływu laminarnego i turbulentnego, oraz wyznaczenie krytycznej licz

. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest porównanie na drodze obserwacji wizualnej przepływu laminarnego i turbulentnego, oraz wyznaczenie krytycznej licz ZAKŁAD MECHANIKI PŁYNÓW I AERODYNAMIKI ABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW ĆWICZENIE NR DOŚWIADCZENIE REYNODSA: WYZNACZANIE KRYTYCZNEJ ICZBY REYNODSA opracował: Piotr Strzelczyk Rzeszów 997 . Cel ćwiczenia Celem

Bardziej szczegółowo

Parametry układu pompowego oraz jego bilans energetyczny

Parametry układu pompowego oraz jego bilans energetyczny Parametry układu pompowego oraz jego bilans energetyczny Układ pompowy Pompa może w zasadzie pracować tylko w połączeniu z przewodami i niezbędną armaturą, tworząc razem układ pompowy. W układzie tym pompa

Bardziej szczegółowo

BADANIE PARAMETRÓW PROCESU SUSZENIA

BADANIE PARAMETRÓW PROCESU SUSZENIA BADANIE PARAMETRÓW PROCESU SUSZENIA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania suszarki konwekcyjnej z mikrofalowym wspomaganiem oraz wyznaczenie krzywej suszenia dla suszenia

Bardziej szczegółowo

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie wentylatora - 1 -

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie wentylatora - 1 - Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYAMIKI Badanie wentylatora - 1 - Wiadomości podstawowe Wentylator jest maszyną przepływową, słuŝącą do przetłaczania i spręŝania czynników gazowych.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

BADANIE POMPY WIROWEJ

BADANIE POMPY WIROWEJ Cel ćwiczenia: BADANIE POMPY WIROWEJ Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i zasadą działania pompy wirowej, oraz przedstawienie metodyki pomiarów i obliczeń charakterystyki pompy wraz z wyznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza

Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza Oznaczenia figur i oznaczenia na figurach Fig. l Geometryczna konstrukcja mechanizmu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POWŁOKI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ RUR PRZEWODOWYCH NA EKSPLOATACJĘ RUROCIĄGU. Przygotował: Dr inż. Marian Mikoś

WPŁYW POWŁOKI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ RUR PRZEWODOWYCH NA EKSPLOATACJĘ RUROCIĄGU. Przygotował: Dr inż. Marian Mikoś WPŁYW POWŁOKI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ RUR PRZEWODOWYCH NA EKSPLOATACJĘ RUROCIĄGU Przygotował: Dr inż. Marian Mikoś Kocierz, 3-5 wrzesień 008 Wstęp Przedmiotem opracowania jest wykazanie, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW WIROWYCH Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO Warszawa 000 Wersja 1.0 www.labenergetyki.prv.pl

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych

Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych Laboratorium LAB3 Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych Pomiary identyfikacyjne pól prędkości przepływów przez wymienniki, ze szczególnym uwzględnieniem wymienników

Bardziej szczegółowo

DEGRADACJA MATERIAŁÓW

DEGRADACJA MATERIAŁÓW DEGRADACJA MATERIAŁÓW Zmęczenie materiałów Proces polegający na wielokrotnym obciążaniu elementu wywołującym zmienny stan naprężeń Zmienność w czasie t wyraża się częstotliwością, wielkością i rodzajem

Bardziej szczegółowo

Art. P2000 DN50 - DN200

Art. P2000 DN50 - DN200 AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE TŁOKOWE AUTOMATYCZNY ZAWÓR REGULACYJNY TŁOKOWY Automatyczne zawory regulacyjne serii P2000 produkcji T.I.S. Nuoval są zaprojektowane zgodnie z normą EN 1074-5 określającą

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Jednym z parametrów istotnie wpływających na proces odprowadzania ciepła z kolektora

Bardziej szczegółowo

Aerodynamika i mechanika lotu

Aerodynamika i mechanika lotu Prędkość określana względem najbliższej ścianki nazywana jest prędkością względną (płynu) w. Jeśli najbliższa ścianka porusza się względem ciał bardziej oddalonych, to prędkość tego ruchu nazywana jest

Bardziej szczegółowo

Instalacje wodne BERMAD Sejcom autoryzowany dystrybutor w Polsce

Instalacje wodne BERMAD Sejcom autoryzowany dystrybutor w Polsce Zasady działania Tryby otwarty/zamknięty (On/Off) Pozycja zamknięta Ciśnienie w rurociągu zaaplikowane do górnej komory regulacyjnej zaworu, stwarza siłę, która przesuwa zawór do pozycji zamkniętej i zapewnia

Bardziej szczegółowo

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA 1.a. WYZNACZANIE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA

ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, Tel: 854-31-1,

Bardziej szczegółowo

W zależności od kierunku przepływu cieczy przez wirnik dzielimy pompy na:

W zależności od kierunku przepływu cieczy przez wirnik dzielimy pompy na: Pompy wirowe Pompy wirowe należą do grupy maszyn wirnikowych. Ich zasada działania polega więc na zwiększaniu krętu cieczy w wirniku (tj. organie roboczym) zaopatrzonym w łopatki i obracającym się ze stałą

Bardziej szczegółowo

Pompy samozasysające PS-100/ E

Pompy samozasysające PS-100/ E BRZESKA FABRYKA POMP I ARMATURY MEPROZET Sp. z o.o. Strona główna Pompy wirowe samozasysające Pompy samozasysające PS-100/ E Pompy samozasysające PS-100/ E Pompy samozasysające z napędem elektrycznym (5,5

Bardziej szczegółowo

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Ćwiczenie wykonano: dnia:... Wykonał:... Wydział:... Kierunek:... Rok akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczono:

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

3. Podstawowe wiadomości o układach pompowych Podział układów pom pow ych Bilans energetyczny układu pompowego

3. Podstawowe wiadomości o układach pompowych Podział układów pom pow ych Bilans energetyczny układu pompowego SPIS TREŚCI Wielkości podstawowe i ważniejsze oznaczenia... 9 1. W stęp... 13 1.1. W prowadzenie... 13 1.2. Określenia podstawow e... 13 1.3. Transport rurow y... 15 1.4. Rola układów pompowych w procesach

Bardziej szczegółowo

Pompy do fekalii (PFA)

Pompy do fekalii (PFA) Pompy do fekalii (PFA) Pompy typu PFA, są zanurzeniowymi, jednostopniowymi pompami wirowymi z wirnikiem odśrodkowym jednostronnie otwartym. Pampy te są przeznaczone do pompowania wody, cieczy zanieczyszczonych,

Bardziej szczegółowo

5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie

5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie 5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH 5.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z formami zużywania się narzędzi skrawających oraz z wpływem warunków obróbki na przebieg zużycia. 5.2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA 3.b. WPŁYW ŚREDNICY

Bardziej szczegółowo

wrzenie - np.: kotły parowe, wytwornice pary, chłodziarki parowe, chłodzenie (np. reaktory jądrowe, silniki rakietowe, magnesy nadprzewodzące)

wrzenie - np.: kotły parowe, wytwornice pary, chłodziarki parowe, chłodzenie (np. reaktory jądrowe, silniki rakietowe, magnesy nadprzewodzące) Wymiana ciepła podczas wrzenia 1. Wstęp wrzenie - np.: kotły parowe, wytwornice pary, chłodziarki parowe, chłodzenie (np. reaktory jądrowe, silniki rakietowe, magnesy nadprzewodzące) współczynnik wnikania

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych. a) Układ ssący b) Układ tłoczący c) Układ ssąco-tłoczący

J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych. a) Układ ssący b) Układ tłoczący c) Układ ssąco-tłoczący J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych Pompy dzielimy ogólnie na wyporowe i wirowe. Jedną z kategorii pomp wirowych są pompy wirnikowe, które z kolei dzielimy na: odśrodkowe, helikoidalne,

Bardziej szczegółowo

DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH

DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH Mgr inż. Anna GRZYMKOWSKA Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.236 DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Pompy pionowe in line typu OPA

Pompy pionowe in line typu OPA Pompy pionowe in line typu OPA WYDANIE 01/2007 DANE OGÓLNE POMPY PIONOWE WIELOSTOPNIOWE TYPU OPA Pompy pionowe typu OPA są przeznaczone do pompowania i podwyższania ciśnienia wody pitnej, uzdatnionej nie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż.

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. Jerzy Wiejacha ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11 EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin tel. 094 348 60 40 fax 094 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl www.ekowodrol.pl

Bardziej szczegółowo

PN 10 - Art. F PN 16 - Art. F PN 25 - Art. F PN 40 - Art. F PN 64 - Art. F

PN 10 - Art. F PN 16 - Art. F PN 25 - Art. F PN 40 - Art. F PN 64 - Art. F ZAWORY IGLICOWE 10 - Art. F5000 010 16 - Art. F5000 016 25 - Art. F5000 025 40 - Art. F5000 040 64 - Art. F5000 064 ZAWÓR REGULACYJNY IGLICOWY (SUWAKOWY) Cechy zaworu Zawory iglicowe zostały zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY OBRAZU W OKREŚLANIU ODPORNOŚCI KAWITACYJNEJ MATERIAŁÓW

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY OBRAZU W OKREŚLANIU ODPORNOŚCI KAWITACYJNEJ MATERIAŁÓW 1-26 PROBLEMY EKSPLOATACJI 225 Marek SZKODO Politechnika Gdańska ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY OBRAZU W OKREŚLANIU ODPORNOŚCI KAWITACYJNEJ MATERIAŁÓW Słowa kluczowe Analiza obrazu, obciążenia kawitacyjne,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Dostawa łopatek dla remontu kapitalnego turbozespołu 13UK125

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Analiza strat ciśnieniowych w kanałach pompy MP-05

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Analiza strat ciśnieniowych w kanałach pompy MP-05 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA E X P L O - S H I P 2 0 0 6 Adam Komorowski Analiza strat ciśnieniowych w kanałach

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH Temat: Badanie cyklonu ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BMiP 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy liniowe

Elektroniczne pompy liniowe PRZEZNACZENIE Pompy liniowe typu PTe przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140 C, wymuszania obiegu wody

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-06 Temat: Wyznaczanie zmiany entropii ciała

Bardziej szczegółowo